Page 1

ЕНЕРГЕТСКА АНАЛИЗА НА ДЕЛПВЕН ПБЈЕКТ - ПРИМЕНА НА МСМ ЕКП 1В2-

м-р Жанина Стаменкпва д.г.и. Славкп Митпвски д.м.и.

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

1


ЗАКЛУЧПК ПД МЕТПДПЛПГИЈАТА НА ПРЕСМЕТКИТЕ:

ГПЛЕМА ПРЕДНПСТ Е ДА СЕ ИМА ППДДРШКА ПД НАЦИПНАЛЕН - ЛПКАЛЕН КПМПЈУТЕРСКИ ПРПГРАМ

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

2


ППЈДПВНА ПСНПВА Сп анализа на резултатите презентирани вп табели и графикпни, Ергетскипт аудит ппкажа дека станува збпр за кпмпанија кпја впдела сметка за енергетската ефикаснпст уште вп фазата на уредуваое на прпстпрпт, вп избпрпт на ппремата и начинпт на функципнираоетп и кпја штп тежнее сп пвпј прпект да ги ппдпбри свпите параметри вп таа пбласт.

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

3


ДЕЛПВЕН ПРПСТПР

Ппшти ппдатпци: Гпдина на технички прием

2004

Кпнструкција

скелетна

Вкупна нетп ппвршина

632m2

Брпј на врабптени

71

Брпј на гпсти на ден

4

Рабптнп време

ппнеделник - петпк/сабпта 9,5 часа (08-17:30)

Внатрешна температура зиме

24˚С

Внатрешна температура лете

26˚С

Грееое/ладеое

два VRV система Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

4


ПСНПВА НА ПБЈЕКТПТ

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

5


1. АНАЛИЗА ВРЗ ПСНПВА НА СМЕТКИ  ПЕТ БРПИЛА  ПЕРИПД ПД ТРИ ГПДИНИ

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

6


Средна пптрпшувачка на електрична енергија сппред брпила

18%

15%

1 - клима 1 2 - клима 2

12% 14%

3 - сервер 4 - RT1 5 - RT2

41%

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

7


Средна пптрпшувачка на електрична енергија сппред намена

12% 21%

Грееое Ладеое

11%

Сервер Кпмпјутери 13%

10%

Псветлуваое Др. пптрпш.

33%

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

8


ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕОЕ – КУМУЛАТИВНА за втпрата гпдина 7.000,00

6.000,00

5.000,00

Клима 1

kWh

4.000,00

3.000,00

Клима 1+2

2.000,00

Клима 1+2 и дпгреваое

1.000,00

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

04.2011

03.2011

02.2011

01.2011

12.2010

11.2010

10.2010

0,00

9


Гпдишни SEC вреднпсти Нетп греана ппвршина

632,00 m2

Електрична енергија вкупнп

248,05 kWh/m2

Електрична енергија за грееое

52,94 kWh/m2

21% Електрична енергија за грееое

79%

Пстанатп

* За VRV единици SCOP = 2,5 ** За греалки COP = 1

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

10


2. ПРЕЛИМИНАРНА АНАЛИЗА НА ППТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕОЕ

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

11


ППСТПЕЧКА СПСТПЈБА

U*A W/K

Ht' 2

%

W/m К

Тидпви кпн надвпр

77,27

5,68

Плафпни ппд тераса

352,18

25,88

Ппдпви над еркер

150,62

11,07

Прпзпрци на прв кат

608,79

44,73

Тидпви кпн затвпрен прпстпр

96,33

7,08

Прпзпрци/врата на приземје

75,83

5,57

1.361,03

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

1,88

100

12


СП ПРЕДЛПЖЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЛАЦИЈА

U*A

Ht'

W/K

W/m2К

%

÷ за (пати)

Тидпви кпн надвпр

77,27

10,67

0,0

Плафпни ппд тераса

94,12

13,00

3,7

Ппдпви над еркер

59,93

8,28

2,5

Прпзпрци на прв кат

152,09

21,01

4,0

Тидпви кпн затвпрен прпстпр

96,33

13,31

0,00

Прпзпрци на приземје

75,83

10,48

0,00

555,57 Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

0,77

100

13


ППТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕОЕ за У = 20°С

за У = 24°С

kWh/m2a

kWh/m2a

Ппстпечка спстпјба

74,37

94,78

Сп предлпженп изплираое

30,36

38,51

Заштеда на квадрат гпдишнп

44,01

59,37

59,18%

59,37%

за У = 20°С

за У = 24°С

kWha

kWha

Ппстпечка спстпјба

47.225,55

60.187,90

Сп предлпженп изплираое

19.227,29

24.452,40

Гпдишна заштеда

27.948,26

35.735,50

q

Q

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

14


3. КПМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА СП МСМ ЕКП 1В2

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

15


Влезните ппдатпци вп анализата се:

• Гепметриските карактеристики на пбјектпт врз пснпва на прпект на ппстпечка спстпјба; • Уермичките карактеристики на пбјектпт пбјектпт врз пснпва на прпект на ппстпечка спстпјба и увид на лице местп; • Карактеристиките на ппстпечкипт систем за грееое спставен пд 2 VRV единици сп мпќнпст P = 2 x 56 KW и SCOP = 2,5 и ладеое сп P = 2 x 50 KW и SEER = 3,0; • Вентилација сп q = 4.850 m3/h сп рекуперација на 4.850 m3/h сп два рекуператпри сп ефикаснпст на рекуператпрпт пд 50% и • Надвпрешна средна зимска температура пд 5,1˚С за Скппје.

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

16


Вп пресметката се вклучени: • Спнчевите дпбивки; • Интерните дпбивки пд луде, апарати и псветлуваое; • Урансмисиските загуби низ пбвивката на пбјектпт сп губитпците пд тпплински мпстпви сппред стандардпт МКС EN ISO 14683; • Губитпците пд прирпдна вентилација и инфилтрација.

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

17


Вп анализата:

• • • •

• •

Пптребната кприсна енергија за грееое и ладеое е пресметана сппред стандардпт МКС EN ISO 13790; Пптребната финална енергија за грееое и ладеое е пресметана земајќи ја вп предвид ппстпечката ппрема; Пптребната кприсна енергија за механичка вентилација е пресметана сппред брпјпт на луде, кприсната ппвршина и измените на впздух за дадени услпви; Пптребната финална енергија за механичка вентилација е пресметана земајќи ја вп предвид ппстпечката ппрема за механичка вентилација; Енергијата за псветлуваое и апаратите е земена пд таблиците за пптрпшувачи кпи се прилпг на Енергетскипт аудит; Енергијата за тппла впда е пресметана врз пснпва на ппдатпците за брпјпт на врабптени и стандардните пптреби за тппла впда пп чпвек земајќи ја вп предвид температурата на впдата пд впдпвпдпт вп Скппје и пптребната температура на тпплата впда на делпвните пбјекти. Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

18


Направена е кпмпјутерска анализа за шест случаи:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 24˚C и лете 26˚C Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 20˚C и лете 26˚C Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 21˚C и лете 26˚C Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 24˚C и лете 25˚C Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 20˚C и лете 25˚C Внатрешна температура вп канцеларии: зиме 21˚C и лете 25˚C

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

19


ПРЕЗЕНУАЦИЈА НА РЕЗФЛУАУИ ЗА: Внатрешна температура зиме: 20°С Внатрешна температура лете: 26°С

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

20


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

21


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

22


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

23


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

24


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

25


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

26


Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

27


Pr EK Z qint=3.75W/m2

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стааменкпва/Митпвски

28


Pr EK Z qint=3,75W/m2

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стааменкпва/Митпвски

29


Pr EK Z

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стааменкпва/Митпвски

30


СПРПВЕДФВАОЕУП НА МЕРКИУЕ ЗА ЗГПЛЕМФВАОЕ НА ЕНЕРГЕУСКАУА ЕФИКАСНПСУ НА ПБВИВКАУА НА ПБЈЕКУПУ Е ВП ЗАВРШНА ФАЗА

ШТП СЛЕДУВА? • Впведуваое на „freecooling” на сервер-спбата • Ппдпбруваое на Уермп-Уехничките системи (СПР,ЕЕR,>7) и Рекуперација > 80 % • Впведуваое на енергетски ефикасни апарати и кпмпјутери • Впведуваое на Систем за управуваое сп енергија (EnMS) Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

31


м-р Жанина Стаменкпва д.г.и. info@deltaproekt.com Славкп Митпвски д.м.и. contact@msm-mk.com

Денпви на ЕЕ - Карппш 2013: Стаменкпва/Митпвски

32

Енергетска анализа на деловен објект - м-р Жанина Стаменкова и Славко Митовски  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you