Page 1

КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ CATALOG FOR ENERGY EFFICIENT FACILITIES IN MUNICIPALITY OF KARPOS


РЕКОНСТРУИРАНИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Извршена е реконструкција или целосно нова градба на десет основни училишта и три детски градинки од вкупно 20 објекти во надлежност на Општина Карпош. Мерките ги содржат следните елементи: • Термоизолација на ѕидови и фасади на објектите. • Замена на прозорци и врати со енергетски ефикасни рамки со трислојно стакло со нискоемисиони премази и коефициент на пропустливост U=0.9W/m2K. • Нова подна изолација. • Нова кровна изолација. • Чистење или целосна замена на грејни радијаторски системи. • Ново осветлување со штедливи високофреквентни светилки на 30.000 Hz со 100 lum/W. • Замена на електричните бојлери со соларни вакуум инјекторски системи за санитарна топла вода.

It has been done entirely new construction or reconstruction of ten primary schools and three kindergartens of the 20 facilities under the jurisdiction of the Municipality Karposh. The measures include the following elements: • Thermal insulation of walls and facades of buildings. • Replacement of windows and doors with energy efficient frames with threelayer glass low emission coatings and permeability coefficient U = 0.9W/m2K. • New floor insulation. • New roof insulation. • Cleaning or replacement of the heating systems • New light bulbs with energy saving high frequency of 30.000 Hz to 100 lum / W. • Replacement of electric water heaters with solar systems for sanitary hot water.

РЕКОНСТРУИРАНИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ / REKONSTRUCTED PUBLIC FACILITIES IN THE MUNICIPALITY KARPOS

RECONSTRUCTED PUBLIC FACILITIES IN THE MUNICIPALITY KARPOS


ООУ БРАТСТВО MPS BRATSTVO

• Година на реконструкција 2012 • Ул.Московска бр.18, Тафталиџе 2 •Училиштето располага со 3426 м2 училишен простор и дворно место од 16751 м2 . • Наставата во училиштето се изведува на македонски и албански јазик во две смени за 560 ученици распоредени во 27 паралелки.

• Year of the reconstruction 2012 • Moscow Str. 18, Taftalidze 2 • The school has 3426 m2 school area and yard space of 16,751 m2. • Teaching at the school is in Macedonian and Albanian language in two shifts 560 students distributed in 27 classes.

4

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ООУ ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ MPS VOJDAN CERNODRINSKI

• Година на реконструкција 2012 •Ул. Дрезденска бр.3, Владо Тасевски •Просторот што го зафаќа училиштето изнесува 5036 м2 и дворна површина од 6398 м2. • Во основното училиште се воспитуваат и образуваат 643 ученици во 25 паралелки со наставен и друг кадар од 53 лица.

• Year of reconstruction 2012 •“Drezdenska” Str. 3, Vlado Tasevski • Space occupied by the school is 5036 m2 and a yard area is of 6398 m2. • In elementary school are raised and educate 643 students in 25 classes with teaching and other staff of 53 people.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

5


ООУ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ MPS DIMO HADZI DIMOV

• Година на реконструкција 2011 • Ул. Ангел Динев бб, Влае •Училиштето располага со училишен простор од 4944 м2 и дворна површина од 19947 м2. • Во училиштето учат 1328 ученици во 49 паралелки, а се вработени 93 лица. Наставата во ОУ „Димо Хаџи-Димов“ се реализира во две смени.

• Year of the reconstruction 2011 • Angel Dinev Str. , Vlae • The school has a school area from 4944 m2 and yard area of 19 947 m2. • The school teach 1328 students in 49 classes, and employs 93 people. Teaching at the „Dimo Hadzi-Dimov“ is realized in two shifts.

6

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ООУ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ MPS JAN AMOS KOMENSKI

• Година на реконструкција 2008 • Ул. Варшавска бр.23, Тафталиџе 1 • Вкупната површина на училиштето изнесува 5105 м2 и дворно место од 24680 м2. • Во училиштето учат 612 ученици во 26 паралелки. Во училиштето се вработени 57 лица.

• Year of reconstruction 2008 • Warsaw Str. 23, Taftalidze 1 • The overall square surface of the school is 5105 m2, yard of 24,680 m2. • The school teach 612 students in 26 classes. The school employs 57 people.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

7


ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ MPS LAZO TRPOVSKI

• Година на реконструкција 2011 • Ул. Радика бр.9, Карпош 3 • Вкупната површина на училиштето изнесува 6492 м2, а на училишниот двор 65511 м2. • Во училиштето учат 507 ученици распоредени во 22 паралелка во една и пол смена. Во училиштето вработени се 49 лица.

• Year of reconstruction 2011 • Radika Str. 9, Karpos 3 • The overall square surface of the school is 6492 m2 and the schoolyard 65,511 m2. • The school teach 507 students in 22 classes arranged in one and a half shift. The school employed 49 people.

8

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ООУ АВРАМ ПИСЕВСКИ MPS AVRAM PISEVSKI

• Година на реконструкција 2012 • Ул.2 бр.10, Бардовци • Училишниот објект е од тврда градба, располага со училишна површина 2429 м2 и дворна површина од 7760 м2. • Во училиштето се воспитуваат и образуваат 284 ученици распоредени во 11 паралелки.

• Year of reconstruction 2012 • No. 2 Str. 10, Bardovci • The school building is a solid construction, features a school area 2429 m2, yard area is of 7760 m2. • The school has nurtured and educated 284 students distributed in 11 classes.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

9


ООУ ПЕТАР ПОП АРСОВ MPS PETAR POP ARSOV

• Година на реконструкција 2011 • Ул. Трифун Бузев бр.2, Карпош 4 • Училиштето располага со 5230 м2 училишна површина и 20580 м2 дворна површина, асфалтирани спортски терени кои се сместени пред главниот влез на училиштето. • Во училиштето учат 768 ученици во 29 паралелки во две смени.

• Year of reconstruction 2011 • Tryphon Buzev Str. 2, Karposh 4 • The school has 5230 m2 school area and 20580 m2 yard, paved sports fields are located at the main entrance of the school. • The school teach 768 students in 29 classes in two shifts.

10

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ MPS VLADO TASEVSKI

• Година на реконструкција 2012 • Ул. Миле Поп-Јорданов бр.74, Козле • Училиштето својата основна дејност ја врши во објект од тврда градба, со површина од 4745 м2 и дворно место со површина од 4400 м2. • Наставата се одвива во две смени за 957 ученици во 36 паралелки.

• Year of reconstruction 2012 • Mile Pop-Yordanov Str. 74, Kozle • The school its core business is performed in a facility of solid construction, with an area of 4745 m2 , and yard with an area of 4400 m2. • Teaching is conducted in two shifts for 957 students in 36 classes.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

11


ООУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

MPS HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH

• Година на реконструкција 2012 • Ул.Орце Николов бр.161, Карпош 1 • Училиштето располага со 3494 м2 училишен простор и 16141 м2 училишен двор. • Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик со вкупно 371 ученика распоредени во 17 паралелки за која се ангажирани 43 вработени.

• Year of reconstruction 2012 • Orce Nikolov Str. No. 161, 1 Karposh • The school has 3494m2 school premises and 16141 m2 schoolyard. • Teaching at the school is in Macedonian language deployed a total of 371 students in 17 classes which engaged 43 employees.

12

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ООУ ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА MPS VERA CIRIVIRI TRENA

• Година на реконструкција 2012 • Ул. Руѓер Бошковиќ бр.9, Карпош 2 • Училишниот простор изнесува 3600 м2 и 10080 м2 голема уредена дворна површина: асфалтирани спортски терени, игралишта, патеки и уреден дел како парк. • Во училиштето има 404 ученици распоредени во 20 паралелки и 45 вработени лица.

• Year of reconstruction 2012 • Rugjer Boskovic Str. 9, Karpos2 • The school area is 3600 m2 and 10080 m2 large yard regulated area: paved sports fields, playgrounds, trails and landscaped as part park. • The school has 404 students in 20 classes deployed and 45 employed people.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

13


ДГ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“- КАРПОШ 2 KG “ORCE NIKOLOV” - KARPOSH 2

• Година на реконструкција 2012 • Ул. Бранислав Нушиќ бр.6, Карпош 2 • Детската градинка има површина од 888 m2. • Во детската градинка се негуваат 140 деца.

• Year of reconstruction 2012 • Branislav Nušić Str. 6, Karpos 2 • The kindergarten has an area of 888 m2. • In kindergarten are nurtured 140 children.

14

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


ДГ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“- КАРПОШ 3 KG “ORCE NIKOLOV” - KARPOSH 3

• Година на доградба 2010 • Ул. Драгиша Мишовиќ, Карпош 3 • Детската градинка има површина од 1920 m2. • Во детската градинка се зборува на македонски, француски и англиски јазик.

• Year of extension 2010 • Dragisha Misovic Str. , Karpos 3 • The kindergarten has an area of 1920 m2. • In the kindergarten is spoken Macedonian, English and French.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

15


ДГ „РАСПЕАНА МЛАДОСТ“ KG “RASPEANA MLADOST”

• Година на реконструкција 2010 • Ул. Руџер Бошковиќ бр. 6, Карпош 1 • Детската градинка има површина од 1200 m2. • Во детската градинка се негуваат 219 деца.

• Year of reconstruction in 2010 • Ruger Boskovic Str. 6 Karposh 1 • The kindergarten has an area of 1200 m2. • In the kindergarten are nurtured 219 children.

16

Реконструирани јавни објекти во Општина Карпош


КАТЕГОРИИ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

CATEGORIES OF ENERGY EFFICIENCY

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

17


РЕКОНСТРУИРАНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Општина Карпош, на барање на граѓаните, во соработка со „Хабитат – Македонија“ досега реализираше реконструкција на четири станбени објекти, со целосна термоизолација на фасади и со промена на столаријата со енергетско ефикасни прозорци кои ја штедат енергијата. Овие реконструирани станбени објекти се само дел од вкупно 165 проекти кои со новата Програма за енергетска ефикасност 2013-2016 треба да бидат реализирани во наредните три години.

Municipality Karposh at the request of the citizens, in cooperation with „Habitat Macedonia“ has completed the reconstruction of the four residential buildings with full thermal insulation of walls and replacement of carpentry with energy efficient windows that save energy. These reconstructed residential buildings are only part of the total 165 projects with new energy efficiency program for 2013 to 2016 should be implemented in the next three years.

РЕКОНСТРУИРАНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ / RECONSTRUCTED RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE MUNICIPALITY KARPOSH

RECONSTRUCTED RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE MUNICIPALITY KARPOSH


Станбен објект на бул. Партизански одреди бр. 81 Residential building at Partizanski odredi blvd. No. 81 • Година на реконструкција 2012 • Број на станови: 37 • Станбениот објект на бул. Партизански одреди бр. 81 има приближна површина на фасада од 1800м2, во основа, објектот е со димензии 18/15м, објектот е П+8 и има еден влез. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво пред реконструкцијата била од 170-280 kWh/m2a. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво по реконструкцијата изнесува ≤ 100 kWh/m2a.

• Year of reconstruction 2012 • Number of apartments: 37 • The residential building at Partizanski odredi blvd. No.81 has an approximate squaring of the facade of 1800m2, the basis of the building is with dimensions of 18/15m, the building is P+8 and has one entrance. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year before the reconstruction was 170-280 kWh/m2a. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year after reconstruction is ≤ 100 kWh/m2a.

20

Реконструирани станбени згради во Општина Карпош


Станбен објект на бул. Партизански одреди бр. 59 Residential building at Partizanski odredi blvd. No. 59 • Година на реконструкција 2012 • Број на станови: 92 • Станбениот објект на бул. Партизански одреди бр. 59 има приближна површина на фасада од 3800м2, во основа објектот е со димензии 72/12м, објектот е П+7. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво пред реконструкцијата била од 170-280 kWh/m2a. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво по реконструкцијата изнесува ≤ 100 kWh/m2 a.

• Year of reconstruction 2012 • Number of apartments: 92 • The residential building at Partizanski odredi blvd. No.59 has an approximate squaring of the facade of 3800m2, the basis of the building is with dimensions of 72/12m, the building is P +7. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year before the reconstruction was 170-280 kWh/m2a. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year after reconstruction is ≤ 100 kWh/m2 a.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

21


Станбен објект на ул. Никола Тесла бр.2 Residential building on Nikola Tesla Str, No.2 • Година на реконструкција 2012 • Број на станови: 121 • Станбениот објект на ул. Никола Тесла бр. 2 има приближна површина на фасада од 5300м2, во основа објектот е со димензии 44/15м, објектот е П+13 и има два влеза. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво пред реконструкцијата била од 170-280 kWh/m2a. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво по реконструкцијата изнесува ≤ 100 kWh/m2 a.

• Year of reconstruction 2012 • Number of apartments: 121 • The residential building at Nikola Tesla Str. 2 has an approximate squaring of the facade of 5300m2, the basis of the building is with dimensions of 44/15m, the building is P +13 and has two entrances. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year before the reconstruction was 170-280 kWh/m2a. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year after reconstruction is ≤ 100 kWh/m2a.

22

Реконструирани станбени згради во Општина Карпош


Станбен објект на бул. 8 Септември бр.10 Residential building at 8 September Blvd. No. 10 • Година на реконструкција 2012 • Број на станови: 121 • Станбениот објект на бул. 8 Септември бр. 10 има приближна површина на фасада од 5300м2, во основа објектот е со димензии 44/15м, објектот е П+13 и има два влеза. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво пред реконструкцијата била од 170-280 kWh/m2a. • Просечната годишна потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво по реконструкцијата изнесува ≤ 100 kWh/m2 a.

• Year of reconstruction 2012 • Number of apartments: 121 • The residential building at blvd. 8 September No.10 has an approximate squaring of the facade of 5300m2, the basis of the building is with dimensions of 44/15m, the building is P +13 and has two entrances. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year before the reconstruction was 170-280 kWh/m2a. • The average annual energy consumption for heating per square meter per year after reconstruction is ≤ 100 kWh/m2a.

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

23


CONSTRUCTED FACILITLES ACCORDING THE REGULATION ON ENERGY EFFICIENCY MEASURES

Општина Карпош во февруари 2012 година донесе Правилник за мерките за енергетска ефикасност, кои треба да ги исполнуваат проектите за изградба на нови и реконструкција на постојни објекти како услов за добивање одобрение за градење од Општина Карпош. Од издадените 115 дозволи за градба во согласност со овој Правилник, 63 објекти, во согласност со член 12, го задоволуваат критериумот за повраток на комуналии до 20%, односно се високоенергетски ефикасни објекти, кои на годишно ниво имаат потрошувачка на енергија за греење по квадратен метар < 70 kWh/m2a.

Municipality of Karposh in february 2012 adapt the Regulation on energy efficiency measures that project for construction of new and reconstruction of existing facilities should fulfilled as a condition of getting permitted for the building by the Municipality of Karposh. From 115 issued building permits in accordance with this Regulation under article 12, 63 facilities are eligible for reimbursement of utilities to 20% and are highly energy efficient buildings because their annual consumption of energy for heating per square meter is < 70 kWh/m2a.

ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ СПОРЕД ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ / CONSTRUCTED FACILITLES ACCORDING THE REGULATION ON ENERGY EFFICIENCY MEASURES

ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ СПОРЕД ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ


Ул. Леринска бр. 7 а Lerinska street 7a Инвеститор: Иво Паскалов Зоран Утковски Александар Утковски

Investor: Ivo Paskalov Zoran Utkovski Aleksandar Utkovski

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.406001 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2а Q=40.76 kWh/m2а

• Coefficient of specific thermal losses of the facility H’T=0.406001 W/ m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=40.76 kWh/ m2а

26

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Џумајска бр. 1б Dzumajska street 1b Инвеститор: Јордан Јанев

Investor: Jordan Janev

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.393 W/m2K

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=45.951 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of the facility H’T=0.393 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=45.951 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

27


Ул. Франц Прешерн бр. 54 Franc Presern street 54 Инвеститор: Инвест ДОО, Кавадарци

Investor: Invest LLC, Kavadarci

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.309 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=33.16 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of the facility H’T=0.309 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=33.16 kWh/ m2а

28

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Козле бр. 9 Kozle street 9 Инвеститор: Весна Стојчевска Билјана Грубовиќ

Investor: Vesna Stojcevska Biljana Grubovik

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.41W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=38,122 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of the facility H’T=0.41W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=38,122 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

29


Ул. Леринска 6б Lerinska street 6b Инвеститори: ДДМ ИНЖИНЕРИНГ - Охрид

Investor: DDM INZINERING- Ohrid

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.40 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=36.86 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.40 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=36.86 kWh/ m2а

30

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Струшка бр. 11 а Struska street 11 a Инвеститор: ВЕНС Инжинеринг- Битола

Investor: VENS INZINERING- Bitola

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q< 40 kWh/ m2а

• Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q< 40 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

31


Ул. Струшка бр. 9 а Struska street 9a Инвеститор: ВЕНС Инжинеринг- Битола

Investor: VENS INZINERING- Bitola

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q< 40 kWh/ m2а

• Total needs for heating on annual level in kwh/m m2а Q< 40 kWh/ m2а

32

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Струшка бр. 8 Struska street 8 Инвеститор: ВЕНС Инжинеринг- Битола

Investor: VENS INZINERING- Bitola

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.54 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q= 36.86 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.54 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q= 36.86 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

33


Урбана Заедница Бардовци Urban community Bardovci

Инвеститор: Трајков Иван

Investor: Trajkov Ivan

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.21 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=30.34 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.21 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=30.34 kWh/ m2а

34

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Крчин 3 Krcin street 3 Инвеститор: Љубица Мицковска Габриела Момировска Ангел Мицковски „ГРУПА А ИНЖИНЕРИНГ“ ДООЕЛ-Скопје

Investor: Ljubica Mickovska Gabriela Momirovska Angel Mickovski “GRUPA A INZINERING” LLC - Skopje

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.343 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=37.77 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.343 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=37.77 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

35


Ул. Нерешка 17б Nereska street 17b

Инвеститор: ДПМПУ „ВИТРУВИО“ ДОО

Investor: DPMPU “VITRUVIO” LC

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.43 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=46.59 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.43 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=46.59 kWh/ m2а

36

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Месна заедница Бардовци Urban community Bardovci

Инвеститор: Јовановски Бранислав

Investor: Jovanovski Branislav

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.341 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=53.35kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.341 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=53.35 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

37


Ул. Џумајска бр. 21б Dzumajska street 21b Инвеститор: Тодоровиќ Мирослав

Investor: Todorovik Miroslav

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.64 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=31.51kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.64W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=31.51 kWh/ m2а

38

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Дамаска бр. 8 а Damaska street 8a Инвеститор: ОРИОНМЕДИА МАРКЕТИНГ ДООЕЛ -Скопје

Investor: ORIONMEDIA MARKETING LLC- Skopje

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.32 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=28.37 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.32 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=28.37 kWh/ m2а

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

39


Ул. Букурешка бр. 51 Bukureska street 51 Инвеститор: Горан Главинац -Скопје

Investor: Goran Glavinac- Skopje

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.281 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kWh/ m2а Q=20.9 kWh/ m2а

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.281 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kWh/ m2а Q=20.9 kWh/ m2а

40

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Урбана заедница Злокуќани Објект 1 Urban community Zlokukani Facility 1 Инвеститор: Ентал Сеал Стевчевски Горан Цветанов Ѓорѓи Стевчевски Дејан Каракиров Методи Цветанов Владимир Investor: Ental Seal Stevcevski Goran Cvetanov Gjorgji Stevcevski Dejan Karakirov Metodi Cvetanov Vladimir

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.373 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q=27.66 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.373 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kwh/m2a Q=27.66 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

41


Урбана заедница Злокуќани Објект 2 Urban community Zlokukani Facility 2 Инвеститор: Ентал Сеал Стевчевски Горан Цветанов Ѓорѓи Стевчевски Дејан Каракиров Методи Цветанов Владимир Investor: Ental Seal Stevcevski Goran Cvetanov Gjorgji Stevcevski Dejan Karakirov Metodi Cvetanov Vladimir

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.373 W/m2K • Вкупни потреби за греење во kwh/m2a Q=27.66 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.373 W/m2K • Total needs for heating in kwh/m2a Q=27.66 kWh/m2a

42

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Иван Милутиновиќ бб Ivan Milutinovic street NN Инвеститор: ТАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

Investor: TAR INZINERING LC,

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.51 W/m2K • Вкупни потреби за греење во kwh/m2a Q=29.581 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.51 W/m2K • Total needs for heating in kwh/m2a Q=29.581 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

43


Месна заедница Бардовци Urban community Bardovci Инвеститор: Јасмина Бошевска Александар Сарџовски Ангел Гина Наташа Бошкова

Investor: Jasmina Bosevska Aleksandar Sargovski Angel Gina Natasa Boskova

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.36 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q=31.88 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.36 W/m2K • Total needs for heating in kwh/m2a Q=31.88 kWh/m2a

44

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Влае бб Vlae street NN Инвеститор: Максимиљан Жвеглич Наташа Атанасова-Жвеглич

Investor: Maksimiljan Zveglic Natasa Atanasova - Zveglic

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.272 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q=31.23 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.272 W/m2K • Total needs for heating in kwh/m2a Q=31.23 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

45


Ул. Петар Драганов 3а Petar Draganov street 3a Инвеститор: Драган Димитровски

Investor: Dragan Dimitrovski

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.71 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q=28.98 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.71 W/m2K • Total needs for heating in kwh/m2a Q=28.98 kWh/m2a

46

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Ул. Миле Поп Јорданов 13a Mile Pop Jordanov street 13a

Инвеститор: Б. Зоран Т.Ацо Е. Цано

Investor: B. Zoran T. Aco E. Cano.

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q< 40kWh/m2a

• Total needs for heating in kwh/m2a Q< 40 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

47


Ул. Теодосиј Синаитски 14a Teodosij Sinaitski street 14a Инвеститор: Стојчевска Тасе Вера

Investor: Stojcevska Tase Vera

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q< 50kWh/m2a

• Total needs for heating on annual level in kwh/m2a Q< 50 kWh/m2a

48

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Месна заедница Бардовци Urban community Bardovci

Инвеститор: Ивановски Ѓоко

Investor: Ivanovski Goko

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q< 50kWh/m2a

• Total needs for heating on annual level in kwh/m2a Q< 50 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

49


Ул. Париска бр. 30 Pariska street 30 Инвеститор: Божидар Ампов Радован Петковски ДЕА- КОМ ДОО Гостивар

Investor: Bozidar Ampov Radovan Petkovski DEA- KOM LLC Gostivar

• Коефициент на специфични топлински загуби на цел објект H’T=0.47 W/m2K • Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q=23.09 kWh/m2a

• Coefficient of specific thermal losses of facility H’T=0.47 W/m2K • Total needs for heating on annual level in kwh/m2a Q= 23, 09 kWh/m2a

50

Изградени објекти според Правилник за мерките за енергетска ефикасност


Месна заедница Бардовци Urban community Bardovci Инвеститор: Ивановски Ѓоко

Investor: Ivanovski Goko

• Вкупни потреби за греење на годишно ниво во kwh/m2a Q< 50kWh/m2a

• Total needs for heating on annual level in kwh/m2a Q< 50 kWh/m2a

Каталог за енергетско ефикасни објекти на Општина Карпош

51


Изработиле: Љупчо Димов Катерина Богдановска Одделение за енергетска ефикасност Елена Виларова Велковска Горан Тодоровски Лектор Лилјана Петрушевска-Кочовска Одделение за односи со јавноста Графички дизајн Ива Манова Игор Ѓуровски Ивана Пендовска Одделение за односи со јавноста

Prepared by: Ljupco Dimov Katerina Bogdanovska Department of Energy Efficiency Elena Vilarova- Velkovska Goran Todorovski Lecturer Liljana Petrushevska Kochovska Department of Public Realitons Layout design Iva Manova Igor Gjurovski Ivana Pendovska Department of Public Realtions Август 2013


www.karpos.gov.mk

Каталог за енергетско ефикасни објекти во Општина Карпош  

2013

Каталог за енергетско ефикасни објекти во Општина Карпош  

2013

Advertisement