Page 1

УПОТРЕБА НА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА ВО ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ

Дипл. Маш. Инж. Саше ПАНЕВСКИ Дипл. Маш. Инж. Бојан КАЛИМАНОВ


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Потреба за санитарна топла вода

6. Индустрија 5. Комерцијални објекти 4. Училишта 3. Станбени објекти 2. Градинки 1. Болници


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Потреба за санитарна топла вода

 Перење  Топли

оброци  Чистење  Санитарни потреби  Голем капацитет  Работно време


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Климатски податоци


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Климатски податоци


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Технолошка шема и основни елементи


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Инсталиран систем во Клиничката болница во Штип

Објект Перална  11 сончеви колектори Vitosol 100-F со нето површина на колекторите од 25,63 m2 со специфичен волумен на протокот 35 l/(hm2)  Експанзионен сад од 80 литри  Пумпна група  Сигурносен вентил поставен на 6 bar  Автоматска регулација Vitosolic 200  Резервоар од 1500 литри  Воздушен ладилник и електричен топловоден котел со моќност од 18 kW


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Инсталиран систем во Клиничката болница во Штип

Објект Инфективно Одделение  11 сончеви колектори Vitosol 100-F 1B со нето површина на колекторите од 25,63 m2 со специфичен волумен на протокот 35 l/(hm2)  Експанзионен сад од 140 литри  Пумпна група  Сигурносен вентил поставен на 6 bar  Автоматска регулација Vitosolic 100  Резервоар од 2500 литри  Електричи греачи со моќност од 12 и 18 kW


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Инсталиран систем во Клиничката болница во Штип

Објект Детско Одделение  7 сончеви колектори Vitosol 100-F 1B со нето површина на колекторите од 16,31 m2 со специфичен волумен на протокот 35 l/(hm2)


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Технички податоци за сончевите колектори

 Површина

на колектор A=2,33 [m2]  Енергија што ја произведуваат колекторите 703,52 kWh/m3  Енергија произведена од колекторскиот систем 680,46 kWh/m3


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Спроведени мерења

Опрема  Автоматска регулација  HOBO мерач Временски период  27 јануари 2012 до 28 февруари 2012


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Резултати од мерењата

Движење на температурата на доводната гранка во детското одделение за периодот 21.02 до 26.02.2012


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Резултати од мерењата

Дневни температури на доводната гранка во детското одделение за ден 27.01.2012


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Резултати од мерењата

Движење на температурата во резервоарот за топла вода во детското одделение за ден 27.01.2012


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Мерења на добивки на енергија

Перална Произведена енергија [kWh]

Инфективно Произведена енергија [kWh]

Детско Произведена енергија [kWh]

Јануари

670,74

2492.4

1654.75

Фебруари

938.55

3411.00

1828.4

Вкупно

1609.29

5903.4

3483.15


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

Намалување на потрошувачката на енергија и еколошки придобивки

 Пресметковна

енергијата која ја произведува системот за една година 62079 kWh  Заштеда на електрична енергија 4,92%  Намалувањето на емисиите на СО2 59099 kgCO2 или 59,09 tCO2


Центар за енергетска ефикасност на Македонија

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Денови на ЕЕ- МАЦЕФ (1)  

Презентација на МАЦЕФ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you