Issuu on Google+

www.bitola.gov.mk

Информативно гласило на Општина Битола, Година XI, јануари 2017 бесплатен примерок

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016


2

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТИ ВО ПРОГРАМАТА ЗА 2013 – 2017 ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1. Проект: Индустриска зона Жабени 2. Проект: Преадаптација на просторот кај касарната 3. Проект: Формирање на Совет за економски развој на општината 4. Проект: Организирање на денови за дијаспората 5. Проект: „Нема погрешна врата” 6. Проект: „Административна гилотина” ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 7. Проект: Реконструкција на средни и основни училишта 8. Проект: Изградба и доградба на основни и средни училишта 9. Проект: “Изградба на училишни спортски сали” 10. Проект: „Поддршка за талентирани ученици и спортисти“ 11. Проект: „Формирање Унија на совети на родители“ 12. Проект: Формирање Совет за образование 13. Проект: „Образование за сите“ СПОРТ И МЛАДИ 14. Проект: Изградба на фудбалско игралиште 15. Проект: Реконструкција и модернизација на спортските игралишта и објекти 16. Проект: Изградба на нови спортски игралишта во урбаните населби на градот 17. Проект: Изградба на нови спортски игралишта во руралните населби 18. Проект: Изградба на стрелиште 19. Проект: Изградба на еден единечен и еден двоен терен за тенис 20. Проект: Изградба на две повеќ енаменски спортски игралишта 21. Проект: Изградба на трим патеки 22. Проект: Изградба на велосипедски патеки 23. Проект: Изградба на скајпарк за велосипедисти 24. Проект: Изградба на планинарски ѕид за качување 25. Проект: Поставување на фитнес справи од отворен тип 26. Проект:„Катастар на спортски објекти“ 27. Проект:„Основање училишни спортски клубови“ 28. Проект: „Училишни лиги“ 29. Проект: Финансиска поддршка на спотрските клубови во општината 30. Проект: Поддршка на традиционалните фудбалски турнири 31. Проект: „СПОРТСКО ЛЕТО“ – „Спорт за сите“ 32. Проект:„Вклучување на младите во процесите на донесувањето одлуки и младинско информирање“ 33. Проект:Трибини за подигнување свеста кај младите за претприемништво 34. Проект:Хуманитарна акција за помош на младите од социјално загрозени семејства - ДОНИРАЈ! 35. Проект:Организирање кампања „Стоп на пороците” 36. Проект:Организирање доброволна крводарителска акција во која учество ќ е земаат и спортистите ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ 37. Проект: „Е-општински шалтер” 38. Проект: Субвенционирање на курсеви по информатика за посебни категории на лица УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 39. Проект: Донесувањето на ГУП за Битола за околу 3000 хектари 40. Проект: Донесување на ДУП - ови за потребите и развој на Општина Битола, како и за потребите на процесот на легализација на дивите објекти 41. Проект: Подземни паркинг гаражи 42. Проект: Реконструкција на коритото на реката Драгор 43. Проект:Обновување на возниот парк за транспорт на комунален отпад и изградба на еко-острови 44. Проект:Изградба на депонија за инертен отпад 45. Проект:Унапредување на системот за управување со отпад 46. Проект:„Нула толеранција за диви депонии” 47. Проект:Набавка на 2 градежни машини за третман на депонираниот отпад во депонија Мегленци 48. Проект:Набавка на специјално моторно возило – цистерна за миење на улици 49. Проект:Поставување на дополнителни 500 корпи за отпадоци во целата општина


3

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

50. Проект: Пошумување на општината (општинскиот атар) КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 51. Проект: Топлификација на Битола 52. Проект:Гасификација на Општина Битола ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ 53. Проект: Реконструкција на водоводната мрежа во градот 54. Проект:Изградба на нов резервоар V=2000 m3 во Општина Битола 55. Проект:Набавка и монтажа на опрема за контрола и мерење, поврзани градежни работи и проширување на постоечки SCADA систем во Општина Битола / Замена на електрични инсталации во ПС Довлеџик во Општина Битола 56. Проект:Набавка на волуметриски водомери и вградување на опрема за далечинско читање и набавка на опрема за откривање на истекување во Општина Битола 57. Проект: Набавка на повеќ емлазни водомери, вградување на опрема за далечинско читање во Општина Битола 58. Проект:Изградба на дистрибутивен цевковод за презонирање во населбата Баир во Општина Битола 59. Проект:Реконструкција и изградба на водоводи во селските населби во Општина Битола КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ 60. Проект: Подготовка на техничка документација за собирање и третман на отпадни води 61. Проект: Реконструкција и проширување на канализационата мрежа во ОпштинаБитола и изградба на пречистителна станица за отпадни води во о. Битола В) УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ 62. Проект: Уредување на мини паркови во градските населби 63. Проект: Зголемување на бројот на зелени површини во Општина Битола 64. Проект: Набавка на нова механизација за одржување на јавни зелени површини 65. Проект: Довршување реконструкцијата на Црн Мост 66. Проект: Реконструкција на мостовите на реката Драгор 67. Проект: Реконструкција на фонтаната пред Музејот во Битола 68. Проект: Изградба на мини фонтани 69. Проект: Изградба на јавни чешми за питка вода 70. Проект: Поставување на чешми и клупи во парковите Г) УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 71. Проект: Замена на постојните светилки од градското улично осветлување со нови енергетско-ефиканси светилки ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 72. Проект:Донесување Програма за локален рурален развој 73. Проект: Поддршка за подигнување на мини преработувачки капацитети 74. Проект: Изградба на откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи во место именувано„Кавтанџица“ ТУРИЗАМ 75. Проект: Хотелски комплекс „Ниже Поле“ 76. Проект: Ревизија на Стратегијата за туризам 2009-2014 година 77. Проект: Туристички инфо киосци 78. Проект: Дизајн и печатење на промотивни материјали за општината 79. Проект: Означување на сите туристички знаменитости во општината 80. Проект: Промоција на туристичките капацитети на Општина Битола на меѓ ународни саеми за туризам 81. Проект: Организирање на видови на обука за развој на човечките ресурси во областа на туризмот 82. Проект: Зоолошка градина КУЛТУРА 83. Проект: „Битола филмски град“ 84. Проект: Реконструкција на Дом на АРМ и негово претворање во мултинаменски општински, културен објект 85. Проект: Изградба на кино „Манаки“ 86. Проект: Обнова и конзервација на повеќ е фасади на објекти кои се прогласени како заштититено културно наследство во Битола 87. Проект: Отворање на музејска поставка за творештвото на браќ ата Манаки


4

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

88. 89. 90. 91. 92.

www.bitola.gov.mk

Проект: Адаптација на внатрешниот двор на НУ Завод и музеј во лапидариум Проект: Изградба на нов храм на заштитникот Св. Нектариј Битолски во центаротна градот Проект: Изградба и реставрација на споменици Проект: Поставување на спомен бисти Проект: Поставување на спомен плочи

МЕГУНАРОДНА СОРАБОТКА 93. Проект: Меѓ угранична соработка за размена на искуства за реонско греење ТЕЛЕТЕРМ БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 94. Проект: „Fireshield” –опрема за противпожарна служба 95. Проект: Осовременување на возниот парк и набавка на софистицирана противпожарна опрема 96. Проект: Реконструкција на противпожарната зграда 97. Проект: Поставување на противпожарни хидранти 98. Проект:Набавка на специјално возило –„пајак" 99. Проект:Набавка на 4 мултифункционални возила за отстранување на снег од пешачки патеки СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА 100. Проект: „Патролни социјални работници“ 101. Проект: Ширење на мрежата на дневни центри за деца со аутизам 102. Проект: Реконструкција на детското одморалиште Пелистер 103. Проект: „Народна кујна” 104. Проект: Доизградба на пристапни рампи за лицата со посебни потреби 105. Проект: „Мислиме на најмалите” 106. Проект: Изградба на детска градинка во Долно Оризари 107. Проект: Изргадба на детска градинка во Село Кравари 108. Проект: Доградба на Д.Г. Снегулка 109. Проект: Реконструкција и адаптација на поранешната детска градинка „Вангел Мајоро“ 110. Проект: Реконструкција на кров на Д.Г.„Пролет“ и Д.Г.„Колибри“. 111. Проект:Отворање на нови воспитни групи во рурални средини 112. Проект: Инклузија на деца со посебни потреби во детските градинки 113. Проект: Понатамошна инклузија на децата од ромска националност ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 114. Проект: Изградба на бункер за акцелераторот и пропратни содржини во Клиничка болница Битола 115. Проект: Партерно уредување и иградба на паркинг во склоп на Клиничка болница Битола 116. Проект: Реконструкција на Здравствен дом “Битола” ТРАНСПОРТ И ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 117. Проект: Реконструкција на Железничка линија Битола – Кременица (Грчка граница) 118. Проект: Изградба и комплетна реконструкција на улици 119. Проект: Доизградба на Булеварскиот влез од страната на Прилеп 120. Проект: Доизградба на влезот од страната на Охрид 121. Проект: Доизградба на ул.Бистра 122. Проект: Асфалтирање на ул. Прогрес 123. Проект: Реконструкција на локален пат с. Горно Оризари- с.Крклино 124. Проект: Реконструкција на локален пат с. Кажани – с. Гавато 125. Проект: Реконструкција на локален пат за с. Барешани 126. Проект: Источна заобиколница на Битола (од поранешна Фринко до Цермат) 127. Проект: Реконструкција на локален пат од Р-508 –с.Граешница-с.Кишава 128. Проект: Реконструкција на локален пат с. Буково – с. Горно Орехово – до Основно Школо 129. Проект: Реконструкција на локален пат с. Канино – Р-508 – с. Канино 130. Проект: Реконструкција на локален пат с. Драгош – Р-508 – с. Драгош 131. Проект: Реконструкција на локален пат од фабрика Сокотаб - брана Стрежево 132. Проект: Реконструкција на локален пат за с. Лавци 133. Проект: Реконструкција на локален пат с.Крстоар - Р-508 – с.Крстоар 134. Проект: Реконструкција на сите автобуски постојки во општината 135. Тампонирање и асфалтирање на сите патеки во градските гробишта ИДЕИ ОД ГРАГАНИ 136. Проект: Зголемување бројот на сообраќ ајници за метење и миење 137. Проект: Зголемување бројот на уредени тротоари и пешачки патеки


5

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ДРУГИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 1. Реконструкција на спортска сала „Младост“ 2. Изградба на стадион под Тумбе кафе 3. „Ентер“ – проект – од политика до практики 4. Транспарентна општина 5. Општина –лидер со најдобар квалитет 6. Изградба на дом за стари лица „Сју Рајдер“ 7. Реконструкција на градски пазар 8. Реализација на проекти согласно барањата на урбаните и месните заедници; санација на месна заедница во с. Гавато, изградба на потпорен ѕид во с.Ниже поле, Санација на покривната конструкција во с.Оптичари 9. Поддршка на спортските клубови за високи резултати 10. Донесување на Локален еколошки план 11. Примена на обновливи извори на енергија – БИОФОС 12. Инсталирани сончеви колектори во детските градинки 13. Еврејски гробишта – меморијален парк 14. Легализација на дивоградби 15. Други проекти во соработка со Владата на РМ: Реконструкција на Центар за социјална работа, Реконструкција и надградба на Универзитетската библиотека, Општинско – корисна работа

За секој наведен проект дадаен е детален опис за процесот на реализација, фазата во која се наоѓа или активностите кои следуваат. Проектите се распоредени согласно областа во која припаѓаат.


6

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Почитувани граѓани, Со јасна, конкретна и програма исполнета со проекти предложени од Вас, од потребите во Вашите урбани и месни заедници, проекти насочени кон создавање на подобри услови за живот во нашата општина, следјќи го континуитетот, продолживме да работиме во 2013 година. Секој проект, предвиден во нашата програма, заслужи посебно внимание и конкретни активности насочени кон негова реализација. Со максимални заложби, вложувавме во подобрување на економската слика во општината, создавањето услови за нови инвестиции и отворање нови работни места, создавање подобри инфра-структурни услови, подобрување на условите за квалитетен воспитно –образовен процес, како и инвестиции за понатамошен развој на к ул ту р а т а и с п о р т о т в о н а ш а т а општина. Наскоро, ќе изминат четири години од третиот мандат на оваа локална самоуправа. Иако последните три години, под влијание на вештачки креираната политичка криза во нашата држава, бевме оневозможени да ги реали-зираме проектите со предвидената динамика, с е п а к м о ж а м с о з а д о в о л с т в о д а констатирам, дека и покрај таквите тешки услови, реализацијата на нашата програма е над 95%. Транспарентно и отчетно, како и во изминатиот период, и овојпат пред Вас

www.bitola.gov.mk

доставуваме извештај за реализацијата на секој предвиден проект. Секој зацртан проект е реализиран или во напредна фаза на реализација. Комуникацијата со Вас како главни креатори на локалните политики, беше главен предуслов за постигнувањето на вака високиот резултат на реализација. В е р у в а м д е к а , у с п е ш н а т а соработка со Вас, почитувани граѓани, ќе продолжи и оваа година, без никакви препреки на патот кон нашата заедничка визија за поубава Битола, а таквото делување ќе резултира со понатамошно разубавување и развој на Општина Битола, општина во каква што сите сакаме да живееме. НЕКА НИ Е СРЕЌНА УСПЕШНА И БЕРИЌЕТНА НОВАТА 2017 ГОДИНА! Искрено Ваш, д-р Владимир Талески градоначалник на општината Битола


7

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ЛОКАЛЕН

ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ Поттикнувањето на развојот на постојните, скоро започнатите и идните бизниси на територијата на Општината, подобрувањето на климата за инвестирање, промовирање на претприемништвото, комуналната инфраструктура, природните ресурси и расположливата работна сила, се едни од начините за создавање подобри услови за зголемување на економската активност на општината, а со тоа и создавање нови можности за вработување на граѓаните. Поаѓајќи од ваквото гледиште, продолживме со привлекување странски и домашни инвеститори, со цел понатамошен развој на Индустриската зона „Жабени“, излегување во пресрет на барањата на инвеститорите, а со тоа и решавање на проблемот со вработувањата, на подолг временски период. Еден од клучните проекти во програмта за четиригодишниот период беше проектот „Индустриска зона Жабени“, како можност за нови инвестиции и нови вработувања.


8

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ

ОТВОРЕНА ФАБРИКАТА „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ Во насока на привлекување на поголем број домашни и странски инвеститори, Општина Битола продолжи со вложување во индустриската зона „ Ж а б е н и “. В о и з м и н а т и от п е р и од , изграден е паркинг простор, пристапен п а т и с о з д а д е н и с е д р у г и инфраструктурни услови за потребите на фабриката „Кромберг и Шуберт“. Со ваквите вложувања обезбедена е добра инфраструктура во зоната, а таквиот пристап води кон зголемување на можностите за нови вработувања.


9

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Големиот бренд од автомобилската индустрија „Кромберг и Шуберт“, во моментов вработува 3000 наши граѓ ани, а во изградба е и вториот капацитет на фабриката каде што ќ е се вработат 1500 граѓ ани. Со тоа, само овој капацитет ја надминува првично проектираната бројка на нови вработувања. В о м е ѓ у в р е м е „ Ц е р а м е т а л “, инвеститор од Атина, Република Грција, започна со активности на површина од 42.000 м², со цел реализација на својата инвестиција вредна 12 милиони евра од кои во првата фаза ќ е бидат инвестирани

5 милиони евра. Во овој капацитет за производство на метални прооизводи, конструкции и материјали за заварување, што се применуваат во енергетскиот и градежниот сектор, ќ е се вработат 600 граѓ ани, од кои 150 во првата фаза. Со почеток на градба на фабрики, н а с к о р о ќ е с т а р т у в а а т т у р с к а т а ко м п а н и ј а „ Ч е л м а к “ з а п р и к л у ч н а земјоделска механизација, италијанската к о м п а н и ј а „ Н а т у р а л и ј а ф у д “ з а п р е р а б от к а н а з р н е с т и п л од о в и и битолска компанија за изработка на пелети, која објектот веќ е го постави во фаза на карабина.

ПОВОЛНА БИЗНИС КЛИМА - НОВИ ИНВЕСТИЦИИ 100 вработувања за период од три години, намалување на невработеноста и значително позитивно влијание врз економската слика во општина Битола, ќ е о в о з м о ж и н о в а т а ф а б р и к а з а производство на чипс од свеж компир. Фабриката СТИЗА е локализирана во битолското село Кравари на површина од 1.200 метри квадратни, која стартуваше со 40 нови вработувања, а во последната предвидена фаза производството ќ е достигне и до 5.000 тони компири. Ова е втора инвестиција во Битола од наш и с е л е н и к в о А в с т р а л и ј а и и с т а т а значително ќ е влијае врз регионалниот рамномерен развој. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 милиони евра.


10

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ПРЕАДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ КАЈ КАСАРНАТА П р е к у М е ѓ у н а р о д е н т е н д е р финансиран од Светска банка, избран е најповолниот понудувач кој ќ е изврши изградба на 7 улици во поранешната касарна за реализација на проектот „Изградба на седум улици со тротоари, водовод, систем за атмосферска вода и улично осветлување во поранешна воена о б л а с т A Р M 1 и A Р M 2 в о о п ш т и н а Битола".Вкупната должина на улиците кои ќ е се изградат со овој проект изнесува 2км и 800 метри. Проектот опфаќ а изградба на у л и ц и с о т р о т о а р и , с и с т е м з а водоснабдување, систем за атмосферска

вода и улично осветлување на три улици во AРМ1 - СРУ2, СРУ3 и СРУ4; изградба на улица со тротоари, водоводна мрежа и систем за атмосферска вода на СТУ5б во АРМ 1 и изградба на улици, систем за водоснабдување, систем за атмосферска вода и улично осветлување на три улици во АРМ2 - СРУ4, СТУ7 и СТУ12. Системот за водоснабдување се изведува со изградбата на улици. Со ваков пристап, за изградба на системот за водоснабдување на планираните улици ќ е придонесе за навремено регулирање на снабдувањето со вода и ќ е се избегне

оштетувањето на улиците по нивната изградба. Т е х н и ч к о т о р е ш е н и е з а поставување на систем за атмосферска вода ќ е придонесе за решавање на одведување на атмосферските води од н о в о и з г р а д е н и т е у л и ц и , б е з д а предизвика загадување на површинските и подземните води во оваа област. Во областа АРМ 1 и 2 најголема површина е наменета за домување, односно областа АРМ 1 за станови, а о б л а с т А Р М 2 з а и н д и в и д уа л н и т е домаќ инства. Како резултат на создадените услови во поранешната касарна присутни се повеќ е инвеститори, кои што во изминатиот период изградија повеќ е објекти, како ГП Пелистер, „Јури“, „Михајлов апартменс“, а исто така голем е интересот и на други физички и правни л и ц а к о и к у п у в а а т с т а м б е н и и л и планираат градба на други комерцијални објекти.


11

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ На 27.05.2013 година согласно

предвидените проектни насоки, во општина Битола, беше потпишана спогодба за формирање на Локален социо економски совет кој го сочинуваат п р е т с т а в н и ц и о д с и т е с ф е р и в о координација со општината: стопанственици, јавен, приватен и граѓ ански сектор, а од особена важност е вклучувањето на о с н о в н и т е и с р е д н и т е у ч и л и ш т а . Спогодбата ја потпишаа градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески, г-дин Димитар Стојановски од о р г а н и з а ц и ј а н а р а б от од а в ач и н а Македонија, г-дин Живко Митревски, претседател на ССМ и претседателот на КССМ, г-ѓ а Мирјана Андреска. Веднаш потоа беше донесен и стратешки план и с о о д в е т н и а к ц и о н и п л а н о в и с о к о н к р е т н и п р о е к т и п р е ц и з и р а н а динамика на реализација и буџет.

ПРОЕКТ: ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕНОВИ ЗА ДИЈАСПОРАТА Со цел, подобра организација, реализација на повеќ е активности и заедничка соработка, на 02.07.2014 година во кабинетот на градоначалникот на општина Битола, Матицата на иселениците од Македонија, Здружението на М а ке д о н ц и т е од Е г е ј с к и от д е л н а М а к е д о н и ј а – Б и т о л а , С о ј у з о т н а Македонците од Егејот МАКЕДОН и Светскиот Македонски Конгрес потпишаа д о г о в о р з а о б е д и н у в а њ е н а 3 4 . Погранична средба на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и 43. Светска Македонска Иселеничка Средба во една и единствена Семакедонска Средба. Иселеничката Средба за првпат e одржана во 1971 година во битолското село Трново во организација на Матицата на иселениците од Македонија, од 1998 година преименувана e во Светска Македонска Иселеничка Средба во

организација на Светскиот Македонски Конгрес, и Пограничната средба на М а ке д о н ц и т е од Е г е ј с к и от д е л н а Македонија во битолското село Трново за првпат e одржана во 1981 година во о р г а н и з а ц и ј а н а З д р у ж е н и е т о н а М а ке д о н ц и т е од Е г е ј с к и от д е л н а Македонија – Битола, a во 2014 година, средбите се обединуваат во една и единствена Семакедонска Средба.


12

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: НЕМА ПОГРЕШНА ВРАТА В о р а м к и т е н а о в о ј п р о е к т, о п ш т и н а Б и т о л а п р е з е д е п о в е ќ е активности кои имаат за цел да го олеснат пристапот на граѓ аните до услугите од локалната самоуправа. Во таа насока, денес граѓ аните најголемиот дел од информациите можат да ги добијат електронски преку веб страницата на општина Битола, а при нивното доаѓ ање во општината со помош на административните службеници имаат можност своите обврски да ги завршат брзо и ефикасно.

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА ГИЛОТИНА В о в е д е н е н о в н а ч и н н а информирање на граѓ аните со кој дополнително е олеснета постапката при барање на информација од општинската администрација. Службата за информации на влезот од општинската зграда овозможува директно упатување на странките кај соодветниот службеник, при што се најавува странката кај службеникот и не губи време во чекање. Доколку и покрај ваквата организираност странката погреши, било кој службеник е обврзан да излезе во пресрет и да ја упати странката на соодветното место. Ваквиот начин на работа претставува олеснување за граѓ аните давајќ и им можност да го изразат своето задоволство/незадоволство од општинската администрација.

ОПШТИНА ЛИДЕР СО НАЈДОБАР КВАЛИТЕТ Општина Битола е прогласена за општина лидер со најдобар квалитет од страна на Европското здружение за квалитет. Се работи за највисоко признание во т.н Златна категорија кое здружението го доделува на организации, компании, јавна администрација и поединци од пет континенти Европа, Азија, Америка, Африка и Австралија кои покажаа извонредно лидерство со тоа што имаат преземено иновативни и иницијативни управувачки чекори за подобрување и унапредување на развојот на квалитетот. Европското здружение за истражување на квалитет, ЕСОР е организација со седиште во Лозана, Швајцарија кое е посветено на истражување на техники за подобрување на квалитетот. ЕСОР има и позитивен придонес на културата за к в а л и т е т п р е к у с в о и т е г о д и ш н и конвенции и награди организирајќ и свечености во големите градови.


13

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПОТВРДА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА Потврда за успешната работа и транспарентноста на општината е и признанието кое општина Битола го доби во септември 2016 година, како резултат на истражувањето спроведено од страна на Центарот за граѓ ански комуникации, кој што во изминатиот период изврши сеопфатно истражување на степенот на активна транспарентност на државните институции во Македонија. Според ова истражување, општината се издигнува на високото второ место во конкуренција на сите други државни институции во Република Македонија. С о г л а с н о т о а , р а б о т а т а н а о п ш т и н с к а т а а д м и н и с т р а ц и ј а ј а карактеризираат: висок степен на активна и проактивна транспарентност изразена преку навремено објавување на информации за одлуките на локалната с а м о у п р а в а , ш т о е в о п р и л о г н а остварување на правото на граѓ аните да бидат информирани за своите права и обврски во општеството, постојано и навремено објавување на информации кои им се потребни на граѓ аните за да б а р а а т од г о в о р н о с т од л о к а л н а т а с а м о у п р а в а , к а к о и д а м о ж а т д а учествуваат во процесот на донесувањето на одлуките и полесно да пристапуваат

кон услугите кои ги нуди општината и другите јавни институции во Битола. Исто така, Општина Битола, како една од најтранспарентните институции в о д р ж а в а т а , и с п о л н у в а ј ќ и г и критериумите за транспарентност, истовремено работи во согласност со законските одредби на сите важечки закони во државата кои се однесуваат на работата на локалната самоуправа. На тој начин, активната транспарентност на општината ја зголемува нејзината одговорност во трошењето на јавните пари, ги промовира принципите на добро владеење и интегритет, а истовремено општината е поефикасна бидејќ и добро управува со информациите со коишто располага. На овој начин, секој граѓ анин и секоја институција во секое време може да се информира, или да провери како работат администрацијата, градоначалникот или Советот на општина Битола. Тоа овозможува директен увид во трошењето на јавните пари и спроведувањето на сите постапки, што претставува дополнителна потврда за почитувањето на принципите на чесност, отчетност и транспарентност во работата на општина Битола.


14

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Локалната самоуправа во рамките на своите надлежности и капацитети во изминатиов период направи многу во насока на вистинско унапредување на воспитно – образовниот процес во 12 основни и 7 средни училишта во Општина Битола. Во сите објекти, во кои се реализира воспитно-образовниот процес, направени се бројни интервенции за подобрување на просторно – материјалните услови, на сите средни и основни училишта им се засилени капацитетите со информатичка опрема, а континуирано се работи на реализација на зацртаните проекти и нивно дополнување со други проекти, надвор од програмата. Проектите од оваа област, кои по барање на граѓаните во општината, беа издвоени како приоритетни и акцентирани во нашата четиригодишна програма. реализирани се со висок процент на успешност. Создавањето на подобри инфраструктурни услови во воспитно - образовните објекти, поддршката на најдобрите ученици, како и континуираното осовременување и дополнување на наставниот процес со дидактички и други материјали, овозможи создавање на високи резултати и трајни вредности.


15

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: „ФОРМИРАЊЕ УНИЈА НА СОВЕТИ НА РОДИТЕЛИ“ На 18.06.2013 година, во општина Битола беше формирана унија на совети на родители во која партиципираат претставници на советите на родители од сите училишта. Со формирањето на унија на совети на родители се овозможува поголема вклученост на родителите во р а б о т а т а н а у ч и л и ш т е т о и н и в н а проактивна улога во вкупниот воспитно – образовен процес.

ПРОЕКТ: „ФОРМИРАЊЕ УНИЈА НА СОВЕТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ Унапредување на соработката, градење и продлабочување на партнерствата меѓ у училиштата и локалната заедница се основните цели на Советот за образование кој на 05.06.2013 беше формиран во Општина Битола, а го сочинуваат директорите на училиштата и претставници од локалната самоуправа. Советот за образование има за цел да ги акцентира најважните приоритети на училиштата, за чија што реализација се преземаат заеднички мерки со локалната самоуправа во рамките на нејзината надлежност.

ПРОЕКТ: „ПОДДРШКА ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ“ Општина Битола, континуирано води грижа за поддршка и стимулација на талентираните ученици и успешните спортисти кои покажуваат големи резултати и имаат желба да вложуваат во сопствениот развој и надградба. Обезбе-

дувајќ и им повеќ е видови поддршка, на голем број наши ученици и спортисти, општината создава можности за непречен развој на талентираните, постојан напредок, а сето тоа дополнително придонесува и за афирмација на општината.

ПРОЕКТ: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ“ Проектот опфаќ а подобрување на условите за образование на возрасните – обезбедување на комплетна инфраструктура (просторна и материјална),

организирање обуки за стекнување со компетенции, вештини и квалификации, како одговор на потребите на пазарот на трудот.


16

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА Со цел обезбедување на просторни услови за одвивање квалитетна настава во основните и средните училишта,

извршена е реконструкција во основните и с р е д н и т е у ч и л и ш т а , с о г л а с н о предвидената програма. Исто така, некои рурални места добија нови училишта.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „СТИВ НАУМОВ“ Проектот на УСАИД за меѓ уетничка интеграција во образованието заедно со основното училиште „Стив Наумов“ и Општина Битола организираше свечено сечење на лента за одбележување на завршувањето на реновирањето на ова у ч и л и ш т е . В к у п н а т а и н в е с т и ц и ј а изнесува 1.200.000 денари, а обезбедени се и алати и изградена е пристапна рампа за лицата со хендикеп. Во изминатиот период извршено е опремување на три училници, кабинет по техничко образование, изградба на санитарни јазли и најновиот проект – реконструкција на кровната конструкција. Во 2015-та година во училиштето направена е изолација и поставување ламинат во библиотеката, како и смарт табла во медијатеката.

Уредување на училишниот двор

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ“ В о 2 0 1 3 г о д и н а и з в р ш е н а е р е ко н с т ру к ц и ј а н а к а б и н е т и т е п о л и к о в н о о б р а з о в а н и е и т е х н и ч к о образование во подрумските простории и бојадисување со мрсна боја ходникот во подрумот со средствса од Општината. Во 2014 година, извршена е набавка на озвучување за потребите на новинарската секција и други настани коишто се случуваат во училиштето со средства од родителите. Напрвена е ЕКО училница во училишниот двор како и КОМПОЗЕ за компосирање на органски материи.

Во 2015 година, набавена е СМАРТ табла за потребите на примена на ИКТ во наставата со средства од родителите. Инсталирани се штедливи чешми и заменети се две врати од кабинети со средства добиени од ЕКО активности. В о 2 0 1 6 г од и н а , и з в р ш е н о е бојадисување на сите ходници со мрсна б о ј а в о Ц е н т р а л н от о у ч и л и ш т е с о сопствени средства, како и замена на садот за експанзија и ремонт на парните котли во Централното училиште со средства од Општината.


17

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016 Во соработка со Влада на РМ

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „ЃОРЃИ СУГАРЕВ“ Со поддршка на УСАИД во ОУ „Горги Сугарев“ реализиран е проект вреден о к о л у 1 , 8 м и л и о н и д е н а р и з а к о ј општината партиципираше со 300.000 денари, а извршена е целосна обнова на дограмата како и други интервенции во училиштето. Со промената на дограмата во ОУ Горѓ и Сугарев се овозможува и поголема енергетска ефикасност, односно заштеда на потрошувачката на гориво за околу 15 20%, односно околу 10 000 евра годишно. Преку реализација на проектот „Да се даде шанса на едно дете“ во ОУ Горѓ и Сугарев реализирани се повеќ е донации кои придонесуваат за подобрување на условите за учење во училиштето, а исто така обезбеден е и оброк за децата. Општината и во понатамошниот период ј а п р о д о л ж у в а с о р а б о т к а т а с о организацијата од Шведска.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „ТРИФУН ПАНОВСКИ“

В о О У Т р и ф у н П а н о в с к и , реализирани се повеќ е активности кои придонесуваат за унапредување на в о с п и т н о о б р а з о в н и о т п р о ц е с . Училниците во училиштето во с.Дихово се комплетно реновирани, а училишниот двор на централното училиште е уреден со бехатон плочки.


18

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Проекти во средните училишта

ИНВЕСТИЦИИ ВО ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Во учебната 2013/14 година СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ со цел подобрување на условите за работа ги реализираше следните активности: Како резултат на соработката со училиште од Ш в а ј ц а р и ј а , Ги м н а з и ј а т а д о б и Т В п р и е м н и к к о ј е п о с т а в е н в о е д н а училница. Поради зголемување на б и б л и от е ч н и от ф о н д н а п р а в е н о е п р о с т о р н о п р и л а г о д у в а њ е н а училишната библиотека.Училиштето учествуваше во проектот „Безбедни училишта“ и како резултат на успешната работа доби комплет тапани, кои што ќ е се користат за реализација на програмата п о м у з и ч к а у м е т н о с т, к а к о и з а реализација на програмите по останатите проектни активности. З а р а д и о с о в р е м е н у в а њ е н а н а с т а в а т а п о с т р а н с к и т е ј а з и ц и училиштето набави 5 ЦД плеери и ги стави во функција на потребите на стручните активи по странски јазици. Во

т е к о т н а о в а а у ч е б н а г о д и н а с о финансиска поддршка на МОН направена е замена на старите мермерни скали со нови. Во текот на 2015 година, МОН обезбеди интерактивна табла која е поставена во една од училниците и истата б е ш е к о р и с т е н а о д с т р а н а н а н а с т а в н и ц и т е ш т о п р и д о н е с е з а поквалитетна настава. Согласно Проектот за обнова и конзервација на повеќ е фасади со автентична стара градска архитектура во Битола, во мај 2016 година започната е р е с т а в р а ц и ј а т а н а ф а с а д а т а н а гимназијата. Поддршка на оваа активност е обезбедана од Министерството за култура на РМ. Исто така, оваа година и кабинетот по физика беше комлетно реновиран, осовременет и опремен со 13 комјутери. Во текот на секоја учебната година заради подобрување на условите за работа се преземаат и следните мерки: р е д о в н о ч и с т е њ е и од рж у в а њ е н а хигиената во сите простории, поправка на о ш т е т е н и т е к л у п и и с т о л ч и њ а , с е р в и с и р а њ е н а П П а п а р а т и , д е з и н ф е к ц и ј а , д е з и н с е к ц и ј а и дератизација во сите простории и постојана дезинфекција на санитарните јазли.

АКТИВНОСТИ ВО СОУ „ЃОРЃИ НАУМОВ“ Во средното општинско техничко училиште „Горѓ и Наумов“, согласно потребите во 2013 година извршено е опремување на кабинет со SMART табла. В о 2 0 1 5 и з в р ш е н а е с а н а ц и ј а н а о ш т е т у в а њ е т о н а н а д в о р е ш н и т е м е р м е р н и с к а л и н а в л е з о т в о училиштето, а изграден е кос пристап за влез на лица со физичка попреченост. Во

2016 извршена е санација на оштетените ѕидови во училиштето со заштита од влага и бојадисување. Оваа година, завршена е санацијата на машките санитарни јазли во училиштето со заштита од влага и бојадисување, замена на оштетени плочки и друга санитарија, а променети се и плочките на скалите во пациото на училиштето.


19

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016 Во соработка со Влада на РМ

ИНВЕСТИЦИИ ВО СРЕДНО И НИЖО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ

Во државното средно музичко училиште извршена е целосна замена на старата дограма со нова и подобрени се условите за настава во училниците и

кабинетите. Во рамките на проектот за обнова на фасадите на објектите во старото градско јадро извршена е обнова на фасадата на нижото музичко училиште.

ПРОМОВИРАНА ПРВАТА СПОРТСКА ПАРАЛЕЛКА ВО ОПШТИНА БИТОЛА В о 2 0 1 3 г од и н а , о ф о р м е н а е ботаничка градина на површина од два декари каде се засадени садници од најразлични овошни култури и други растенија. За потребите на истата п о с т а в е н е и н а гл е д е н с и с т е м з а наводнување капка по капка. Проектот е реализиран како донација од институт за о в е ш т а р с т в о н а Р. М . и с о п с т в е н а инвестиција на училиштето. Во 2014 година, обновена е дел од з е м ј о д е л с к а т а м е х а н и з а ц и ј а н а училиштето, а во 2015 година изграден е модел на пласетник за градинарско и хортикултурно производство, како и о п р е м у в а њ е н а м и н и п е д о л о ш к а л а б о р а т о р и ј а - И н в е с т и ц и ј а н а министерството за Земјоделие на Р.М со вкупна вредност од 273.040 денари.

Градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески и првиот човек на ФФМ, Илчо Горѓ иоски, ја п р о м о в и р а а п р в а т а р е г и о н а л н а дисперзирана спортска паралелка во општина Битола. Наставата за спортската паралелка се изведува во средното земјоделско училиште, каде што е отворена новоизградената спортска сала.

ПРОЕКТ: “ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ” Со цел поттикнување на правилен психо-физички развој и потикнување на спортскиот и натпреварувачкиот дух кај младите и возрасните во понатамошниот период, во соработка со централната власт продолжува реализацијата на проектите за изградба на спортски сали во:

- ОУ „Трифун Пановски“ - ОУ „Св.Кирил и Методиј“ - ОУ „Крсте П. Мисирков“ - ОУ „Даме Груев“ - со трибини - ОУ „Тодор Ангелески“ - со трибини - ОУ „Гоце Делчев“ - со трибини - ОУ „Стив Наумов“ - со трибини


20

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

РЕКОНСТРУИРАНО УЧИЛИШТЕТО ВО с.КАНИНО Децата од село Канино кои патуваа до ОУ „ Крсте П. Мисирков “ во с. Бистрица, новата учебна година ја започнаа во своето подрачно училиште во село К а н и н о . О б ј е к т о т е к о м п л е т н о реконструиран и овозможува квалитетно

одвивање на воспитно-образовниот процес.

образование

ПРОЕКТИ ВО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Во учебната 2013/2014 година, продолжи поддршката на ПЕП проектот, користењето ИКТ во наставата, водењето електронски дневник и интеграцијата на ЕКО-стандардите во наставата. Во учебната 2014/2015 година, реализирани беа голем број активности од проектите: Меѓ уетничка интеграција н а о б р а з о в а н и е т о , ј а к н е њ е н а меѓ уетничката соработка со општините и заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Санирани беа крововите во п р в а и в т о р а з г р а д а , с е п р о м е н и одводниот канал во трета зграда, а изградена беше рампа за инвалиди (пристап кон четврта зграда). Во учебната 2015/2016 година, реализирани беа голем број активности. Од проектите се издвојуваат: 1.Проектот -Градиме мостови:набавена е компјутерска опрема и нагледни средства за подобрување на воспитно образовниот процес 2. Проект за меѓ уетничка интеграција во образованието:нагледни средства за п от р е б и т е н а п р е д м е т от ф и з и ч к о образование 3. Проект - Јакнење на меѓ уетничката соработка со општините:Нагледни средства за секцијата по биологија 4. Во рамките на проектот Јакнење на

меѓ уетничката соработка со општините се реализира и интеркултурна размена на ученици и наставници од училиштето. Остварен беше прест ој во Трог ен, Швајцарија, во периодот од 19.08.2016год – 07.09.2016година. 5. Проект- Да ги подобриме условите за најмалите. Во рамките на овој проект беше напр авена реконструкција и санација на престојот. 6. Проект реконструкција на системот за парно греење: Во учебната 2015/2016 година. Се реализираат следните проекти: 1.Проектот Јакнење на меѓ уетничката соработка со општините, активности реализираат новинарската секција и секцијата по биологија, кои изработија успешни апликации и добија мали грантови: - Добиени нагледни средства за секцијата по биологија 2. Проект Уреден и чист еколошки двор . Направено е и уредување на училишниот двор – IV зграда - поставување бекатон плочки Проектите се реализираат со поддршка од Општина Битола, како и други фондови од кои можат да се обезбедат средства за подобрување на ВОП.


21

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТИ ВО ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Изградена пристапна рампа како резултат на соработката на училиштето и бизнис заедницата

Интерактивна табла и целосна опрема за користење на истата - проект од МОН

Донација на смарт табла и компјутерска опрема од АД Млекара Битола

Реновирање на санитарните јазли Училница во природа Во училиштето извршена е и: - Санација на подот во трпезаријата - Дислокација и реновирање на просторијата за продолжен престој - Обезбедена е уште една училница за прво одделение.

Реновирана малата спортска сала за учениците од одделенска настава


22

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Во соработка со Влада на РМ

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ Во ОУ „Даме Груев“ во периодот 2014/2015 изградено е ново училиште во ПУ с.Карамани. Во 2015 година изградено е повеќ енаменско спортско игралиште во централното основно училиште, а во 2016 години инсталирано е парно греење во ПУ с.Долно Оризари.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“

Реконструкција на кровот на училишната спортска сала

Нова патека до училиштето и уредување на училишниот двор

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ В о ОУ „ К и р и л и М е т од и ј “ в о периодот од 2012-2016 реализиран е проект со кој е инсталиран систем за електрична енергија од 5 фотоволтаични панели, конвертор и акумулатор.

В о 2 0 1 5 г о д и н а и з в р ш е н о е р е н о в и р а њ е н а п р о с т о р и ј а т а з а продолжен престој, како и опремување на училиштето со нагледни средства и шкафчиња.


23

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016 Во соработка со Влада на РМ

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ“ Во 2013 год завршена е спортската сала и изградено е ново монтажно училиште во с. Крклино. Во 2014 год е пуштено во употреба новото монтажно училиште во с. Крклино В о 2 0 1 5 г о д . п о с т а в е н а е инсталација за греење во новата спортска сала, изградени се санитарни јазли во с. Драгожани и уреден е училишниот двор во с. Драгожани како детски парк Во 2016 год реконструиран е покривот над административниот дел на зградата, адаптирана и реновирана современа училница за првооделенците, комплетно заменета стара дрвена дограма со нова PVC дограма во с.Црнобуки, започната е изградба на современо спортско игралиште во с. Лопатица.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ Во 2014 година извршена е целосна промена на дограмата во училиштето (прозорци, врати) и гумени подови во соработка со М О Н в о в р е д н о с т о д 8.926.493. Во 2015 извршено е п о с т а в у в а њ е н а н о в а в о д о в о д н а м р е ж а о к о л у училиштето. Проектот е реализиран од Општина Битола во соработка со ЈП Водовод. Во 2015 извршена е п р о м е н а н а вратите на дел од тоалетите со средства од Општина Битола. Во 2016, општина Битола изврши изведба на монтажно училиште и демонтажни објекти во с.Поешево и партерно уредување на просторот околу училиштето во вредност од 2.430.800. В о 2 0 1 6 г од и н а в о ОУ „ Ко л е Канински“поставен е нов оџак за парно греење.


24

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

СПОРТ И МЛАДИ Општина Битола целосно ја поддржува промоцијата на спортот. Само низ игра, рекреација и спорт, децата и младите учат да распознаваат и критички да размислуваат, преку спортот да го развиваат духот на пријателството, солидарноста и фер-играта, лидерството, почитувањето кон другите и вештините за совладување на проблемите. Насочувањето на децата кон спортски активности е од пресудно значење за нивната изградба во одговорни возрасни личности, вистинска алтернатива и пат за изградба на здрави млади личности ослободени од пороците на современиот начин на живеење. Поаѓајќи од ваквата визија, општината Битола, во соработка со Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт, активно и посветено се насочи кон реализација на проектите предвидени во програмата, но и реализација на други проекти кои се особено важни за развојот на спортот во општината. Еден таков проект, кој не беше запишан во програмата на локалната самоуправа за периодот 2013 -2017 е и проектот за изградба на Фудбалски стадион под Тумбе кафе, а истиот во моментот е во напредна фаза на реализација.


25

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ

Игралиштето „Павел Шатев“ или ќ умурното игралиште во Битола е дел од проектот на ФФМ за изградба на 10 игралишта во Република Македонија со вештачка трева. Инвестицијата изнесува 200.000 евра од ФФМ за вештачката трева и над 80.000 евра од општината за подземната инфраструктура.

LIVE YOUR GOALS – НАСТАН ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЖЕНСКИ ФУДБАЛ На игралиштето „Павел Шатев“ во Битола се одржа промотивниот настан во организација на ФИФА, ФФМ и Општина Битола, како дел од кампањата на ФИФА со наслов „LIVE YOUR GOALS“. Овој настан за првпат беше организиран во Битола. „LIVE YOUR GOALS“ кампањата на ФИФА за развој на женскиот фудбал е означена како една од најпрепознатливите иницијативи на Светската фудбалска организација за развој на женскиот фудбал. Преку оваа кампања се зголемува популарноста на женскиот фудбал на локално, национално и глобално ниво. На тој начин и возбудата за најпопуларната игра во светот е многу поголема. Девојчињата и младите жени добиваат инспирација да се вклучат во фудбалот и да п��кажат дека можат да ги остварат своите цели преку фудбалската игра. Женскиот фудбал бележи рапиден развој и обезбедува одлични можности за девојките и жените да имаат здрав начин на живот и да учествуваат во спортот како рекреативци и професионалци. Женските играчи ширум светот п р е т с т а в у в а а т м од е л з а у п о р н о с т, дисциплина, тимска работа,почитување,

фер игра и фудбалска техника. Женскиот фудбал го подобрува статусот во општеството и претставува начин за соочување и справување со еден од основните проблеми – полова дискриминација. Развојот на женскиот фудбал и учеството на девојките и жените во фудбалската игра е еден од главните приоритети на ФИФА. Преку кампањата „LIVE YOUR GOALS“ се отвора врата за девојките и младите жени во Македонија да се вклучат во играта. На сите учесници на настаноту ч е н и ц и од у ч и л и ш н и т е с п о рт с к и клубови им беше поделена спортска опрема.


26

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ ИГРАЛИШТА И ОБЈЕКТИ Изграден е комплетно нов терен со вграден дренажен систем и наводнување на теренот од фудбалското игралиште под Тумбе кафе, како дел од договорот помеѓ у општината Битола и Фудбалската Федерација на Македонија во рамките на хе т т р и к п р о г р а м а т а н а У Е ФА . З а одржување на висококвалитетниот терен од страна на ЈП Комуналец набавена е комплетната опрема. Покрај новиот терен од страна на ФФМ и УЕФА ќ е следува и поставување на рефлектори за осветлување на стадионот од највисока – четврта категорија. Паралелно со ова, општината ги продолжува активностите за реализација на проектот „Изградба на северна трибина како функционален дел од 1 фаза од градба на фудбалскиот стадион во локалитетот „Тумбе кафе” – Битола”.

Други проекти

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКАТА САЛА МЛАДОСТ Врз основа на склучен договор, започна реализацијата на проектот за р е к о н с т р у к ц и ј а и а д а п т а ц и ј а н а спортската сала „Младост“за исполнување на услови за европски ранг на натпреварувања. Вредноста на проектот

изнесува 15 000 000 денари. Истиот опфаќ а: проширување на теренот, замена на паркетот, поставување на 3500 седишта, семафор и адаптација на потребните придружни простории (соблекувални, туш кабини, прес центар и сл.).


27

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА НОВИ СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА ВО РУРАЛНИТЕ НАСЕЛБИ

Во тек на реализација

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА НОВИ СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА ВО УРБАНИТЕ НАСЕЛБИ НА ГРАДОТ П о к р а ј и н в е с т и ц и и т е в о изградбата на спортски терени во руралните средини, Општина Битола инвестира и во изградба на спортски игралишта во урбаниот дел. Во таа насока, согласно планската документација и

б а р а њ а т а н а у р б а н и т е з а е д н и ц и , инвестирано е во спортско игралиште во населбата Јенимаале, а веќ е се работи и на подготовка на документацијата за изградба на игралишта и во други населби.

ПРОЕКТ: КАТАСТАР НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ Општина Битола во соработка со Агенцијата за спорт и млади, предвиде евидентирање на спортските објекти по содржина и степен на исполнетост на

стандарди заради организирање на натпревари и други првенства. Податоците за сите спортски објекти се во завршна фаза на обработка.


28

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СТРЕЛИШТЕ На просторот од поранешната касарна завршена е адаптацијата на стреланата која веќ е е ставена во функција и одговара на потребите на параолим-

пијката која на Македонија и донесе златен медал - Оливера Наковска Бикова, а истата ја користат и други клубови - здруженија љубители на стрелаштвото.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ П о в е ќ е н а м е н с к о т о с п о р т с к о игралиште во ОУ „Даме Груев“-Битола беше во рамките на проектот на Владата

на Република Македонија за „Изградба на 1 0 0 п о в е ќ е н а м е н с к и с п о р т с к и игралишта“ кој го реализираа Агенцијата за млади и спорт и локалните самоуправи.


29

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ЕДЕН ЕДИНЕЧЕН И ЕДЕН ДВОЕН ТЕРЕН ЗА ТЕНИС

Проектот за изградба на трите нови терени за тенис во Битола е дел од програмата на Градоначалникот на општина Битола, а за истиот беше склучен договор помеѓ у Општина Битола, Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Проектот е финансиран од Буџетот на Владата на Република Македонија во вредност од 11 000 000 денари.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ТРИМ ПАТЕКИ Трим патеките, како спортска п о н уд а к о ј а е н а ј л е с н о д о с т а п н а придонесуваат за сеопфатно вклучување на граѓ аните во насока на практикување на спортските активности. Справите за вежбање ќ е бидат дополнителен аспект з а з б о г а т у в а њ е н а о в а а с п о р т с к а содржина. Со изградбата на новата трим патека покрај основното училиште Коле Канински, се создадоа нови можности за спортување на учениците и на другите граѓ ани – вљубеници во спортот. Трим патеката беше пуштена во употреба на 26.05.2013, а истата располага со 23 спортски места каде што може да се вежба. Справите се подготвени така што можат да одговараат на снага и брзина, издржливост и снаодливост.


30

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ Една од желбите и потребите на граѓ аните на општина Битола е и потребата за изградба на велосипедски п а т е к и . В р з о с н о в а н а и з р а б о т е н сообраќ аен проект во тек е воведување на велосипедски патеки од двете страни (по м о ж н о с т ) н а од р е д е н и ул и ц и н и з о п ш т и н а т а Б и т о л а и п о с т а в у в а њ е локации за паркирање и локации за изнајмување на велосипеди.

Европски Ден без автомобили

Во оваа насока, Општина Битола, традиционално секоја година се вклучува во одбележувањето на Европскиот „Ден без автомобили“ со низа активности, во с о р а б о т к а с о п о в е ќ е н е в л а д и н и институции, се со цел да влијае на развивање на граѓ анската свест за помасовно користење на велосипедот, како превозно средство.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СКАЈТ ПАРК Уште една спортска содржина од јуни 2013 година го збогатува градскиот парк во Битола. Скејт паркот е наменет за професионални скејтери и за рекреација со скејт борд, ролери и велосипеди. Елементите кои го сочинуваат скејт паркот се изведени според потребните стандарди за ваков тип објекти и барањата на скејтерите од Битола. Општина Битола издаде архитектонско – урбанистички и основен проект за изградба на скејт парк, а битолската млекарница инвестираше во неговата изградба.

Во тек на реализација

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПЛАНИНАРСКИ ЅИД ЗА КАЧУВАЊЕ В о н а с о к а н а р а з в о ј о т н а е к с т р е м н и т е с п о р т о в и , з а п о ч н а постапката за изградба на планинарски

ѕид за качување чијашто локација е предвидена да биде во градскиот парк или зад спортската сала.


31

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МИСИЈАТА НА ОБСЕ И ОПШТИНА БИТОЛА На 25.08.2015г. во Општина Битола, б е ш е п о т п и ш а н М е м о р а н д у м з а соработка помеѓ у Мисијата на ОБСЕ во

Скопје, претставувана од В.Д Шефот на М и с и ј а т а , н е ј з и н а т а е к с е л е н ц и ј а , Амбасадорот Мариане Берец и Општина Битола, претставувана од градоначалникот д-р Владимир Талески. Меморандумот за соработка е со цел спроведување на заедничките активности кои се составен дел на п р о е к т о т н а О Б С Е „ П о д д р ш к а н а институции и структури за младински политики“.

ПРОЕКТ: ОСНОВАЊЕ УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ Во насока на унапредување на системот на натпревари во училишниот спорт, четиригодишната програма предвиде основање на училишни спортски клубови во повеќ е спортови кои претставуваат основа за остварување на огромните општествени придобивки кои ги претполага развојот и негувањето на училишниот спорт како национална определба. Формирани се вкупно 18 училишни спортски клубови.

ПРОЕКТ: УЧИЛИШНИ ЛИГИ Врз основа на изработена програма, формирани се училишни лиги во два различни спортови во средните и основните училишта во машка и женска конкуренција.

ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ФИТНЕС СПРАВИ ОД ОТВОРЕН ТИП В о р а м к и т е н а о в о ј п р о е к т поставени се 8 справи за вежбање во паркот во населбата „Јени Маале“ и 8 справи за вежбање кај игралиштето „Павел Шатев“.


32

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ФУДБАЛСКИ ТУРНИРИ Општина Битола, како општина која дава постојана поддршка за развој на спортот, континуирано ги поддржува и фудбалските турнири, организирани со р а з л и ч е н п о в о д . М е ѓ у н и в с е Меморијалниот турнир „Влатко, Благојче и Пеце 2013“, турнир во фудбал по повод денот на ромите и други турнири.

ПРОЕКТ: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ И МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ С о ц е л о б е з б е д у в а њ е институционално учество на младите во д о н е с у в а њ е од л у к и в о л о к а л н а т а самоуправа формиран е локален совет на м л а д и , п р е к у к о ј с е и н т е н з и в и р а а к т и в н от о у ч е с т в о н а м л а д и т е в о процесите на донесување одлуки, во општествениот јавен живот. Советот на млади е формиран на 06.03.2015 година, а го сочинуваат млади луѓ е на возраст од петнаесет до триесет години. На конститутивната седница за претседател на Совет на млади беше избран Томислав Новевски. Советот на млади во 2014 година ја изработи стратегијата за млади, која потоа беше донесена од Советот на Општина Битола, а истата има за цел да

овозможи вклучување на младите во процесот на креирање на одредени политики и младинско одлучување, о д н о с н о к о н т и н у и р а н в л о г в о креирањето на својата иднина. Во моментот во тек е формирање н а м л а д и н с к и и н ф о р м а т и в н и и с о в е т о д а в н и ц е н т р и , з а к о и ш т о општината обезбеди просторни услови.

ПРОЕКТ: СПОРТСКО ЛЕТО – „СПОРТ ЗА СИТЕ“ На иницијатива на Владата на Република Македонија, Општина Битола континуирано дава поддршка на спорт-

ските клубови кои што ќ е бидат дел од реализацијата на манифестацијата Спортско лето „Спорт за сите“.

ПРОЕКТ: ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ ВО ОПШТИНАТА технички ги поддржува сите спортски Општина Битола континуирано во изминатиот период, финансиски и

клубови кои работат на подрачјето на општина Битола.


33

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Други проекти

„ЕНТЕР“ ОД ПОЛИТИКА ДО ПРАКТИКИ Истакнувајќ и ја својата грижа и и н т е р е с з а с о р а б от к а с о м л а д и т е , Општина Битола, за првпат преку Советот на Европа се вклучува во реализација на проект од ваков вид. На конференцијата во Советот на Европа во Стразбур главни цели беа: истражување на сегашната состојба на младите луѓ е погодени од д и с к р и м и н а ц и ј а , и с к л у ч у в а њ е и насилство и одговорноста за овие прашања, учсниците да се стекнат со знаење и разбирање на препораката CM/Rec(2015)3 и „Ентер“ проектот на Советот на Европа, како и изготвување на п р е д л о г м е р к и и а к т и в н о с т и з а

с п р о в е д у в а њ е н а П р е п о р а к а т а CM/Rec(2015)3. Н а с е м и н а р от у ч е с т в у в а а 4 5 у ч е с н и ц и од п о в е ќ е з е м ј и В е л и к а Б р и т а н и ј а , П о р т у г а л и ј а , Ф и н с к а , Франција, Холандија, Турција, Чеченија, Србија, Грција, Босна и Херцеговина, Белгија, Русија, Унгарија, претставници на о п ш т и н и и л о к а л н и ј а в н и т е л а , задолжени и овластени за спроведување на политики поврзани со младите и социјалните права, претставници од м л а д и н с к и р а б о т н и с т р у к т у р и , младински организации и други лица кои работат на локално ниво со млади луѓ е во нивна поддршка во остварувањето на социјалните права, претставници на неформални младински групи кои се во можност да соработуваат со креаторите на политики или младински организации на прашањата поврзани со пристапот до социјалните права за младите луѓ е, како и претставници од Советодавното тело на млади и Европскиот управен комитет за млади. Општина Битола, на овој начин, за првпат со свој претставник влезе во Советот на Европа, директно вклучувајќ и се во долгогодишниот процес на Ентер програмата која ќ е им овозможи на младите подобри можности на локално ниво.

ПРОЕКТ:ОРГАНИЗИРАЊЕ КАМПАЊА „СТОП НА ПОРОЦИТЕ” Преку системот на образование, но и преку одржување на трибини во н а с е л е н и т е м е с т а в о о п ш т и н а т а континуирано се влијае врз младите со цел избегнување на штетните последици од конзумирање на наркотични средства, цигари и алкохол.


34

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ:ТРИБИНИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА КАЈ МЛАДИТЕ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО Поттик за размислување, анализа н а с о п с т в е н и т е ж е л б и , и н т е р е с и , стручност и оспособување на граѓ аните за искористување на расположливите ресурси кои се нудат во нашата држава како стимулација и поддршка за развој на бизнис идеја, се само дел од аспектите на кои беше ставен посебен акцент на трибината за претприемништво во организација на општина Битола. Ваквите трибини имаат за цел поттикнување на преприемаштвото и претприемачкото размислување како еден од двигателите на економскиот развој на регионот.

ПРОЕКТ:ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОШ НА МЛАДИТЕ ОД СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА - ДОНИРАЈ! Преку хаманитарни акции и повеќ е организирани активности, општина Битола, за време на повеќ е празници или значајни датуми, организира настани на кои им донира различни видови помош на граѓ аните кои имаат потреба од тоа. Покрај редовните хуманитарни акции, во и з м и н а т и т е ч е т и р и г о д и н и б е а организирани и акции за помош на поплавените семејства од земјата и регионот.

ПРОЕКТ: ОРГАНИЗИРАЊЕ ДОБРОВОЛНА КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО КОЈА УЧЕСТВО ЌЕ ЗЕМААТ И СПОРТИСТИТЕ П о ч н у в а ј ќ и од 2 0 1 3 г од и н а , О п ш т и н а Б и т о л а в о с о р а б о т к а с о спортистите и Црвениот крст од Битола, д в а п а т и г о д и ш н о , о р г а н и з и р а доброволни крводарителски акции со цел давање на позитивен пример кај младите за подигнување на хуманитарната свест. Акциите резултираат со голема посетеност како од страна на граѓ аните, така и од страна на познатите спортисти.


35

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Други проекти

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ ЗА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

Општина Битола, реализирајќ и ја својата програма за Битола спортски град, к о н т и н у и р а н о д а в а п о д д р ш к а н а спортските клубови, здруженија на граѓ ани и поединци со цел, постојан развој на спортот и постигнување на високи резултати, кои ќ е бидат гордост за спортистите, но и за сите наши сограѓ ани. Така, Фудбалскиот клуб „Пелистер“, беше поддржуван со финансиски средства, со 1 0 0 % од п о т р е б и т е в о п е р и од од функционирањето како здружение на г р а ѓ а н и , т р а н с ф о р м и р а н с о 1 0 0 % а к ц и о н е р с к и в л о г о д с т р а н а н а општината, за потоа да биде обезбеден влез на приватен капитал со 75% и со продолжување на финансиска поддршка во четиригодишен период од склучениот договор за продажба на доминантниот п а к е т н а а к ц и и . Р е з у л т а т о т о д финансирањето е висок пласман во Првата македонска фудбалска лига, во првиот дел од натпреварувачката сезона 2016//2017. Ракометниот клуб „Пелистер“, о п ш т и н а т а г о т р а н с ф о р м и р а о д

здружение на граѓ ани, во акционерско друштво со 100% учество во основачкиот влог, со зголемена финансиска поддршка. Резултатот од таквата поддршка е пласман на првото место од есенскиот дел од натпреварувања, во натпреварувачката 2016/2017. Кошаркарскиот клуб „Пелистер“, исто така, од страна на општината е трансформиран, од здружение на граѓ ани в о а к ц и о н е р с ко д ру ш т в о с о 1 0 0 % о с н о в а ч к и к а п и т а л . З г о л е м е н а т а финансиска поддршка, резултираше со враќ ање на клубот во првата лига. Општина Битола, дава поддршка и на женскиот ракометен клуб „Пелистер“, к а к о з д р у ж е н и е н а г р а ѓ а н и , ш т о резултира со постигнати резултати на европски ранг на натпреварувања. И с т о т а к а , к о н т и н у и р а н а е поддршката и на одбојкарскиот клуб – жени, како и на многу други здруженија на граѓ ани со спортски активности, поддршка и финансирање на училишниот спорт и на многу други спортисти – поединци.


36

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Други проекти

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СТАДИОН ПОД ТУМБЕ КАФЕ

Имајќ и ја предвид големата желба на б и т о л ч а н и , с и л н а т а с п о р т с к а м о т и в и р а н о с т и н а с о ч е н о с т а н а локалната самоуправа кон развој и реализација на проектот „Битола спортски град“, проектот за изградба на стадионот под Тумбе кафе продолжува да се реализира со голем интензитет. Градежните активности под Тумбе кафе се одвиваат со силна динамика, со цел што поскоро Битола да добие стадион каков што заслужува. Базичната форма на новиот објект „Фудбалски стадион за 12 000 гледачи“ има форма на арена, а северната трибина на која што се одвиваат градежните активности во моментот е со капацитет од 4764 гледачи. Трибината се полни низ седум излези на трибини, односно седум сектори кои се поврзани помеѓ у себе со в н а т р е ш е н ход н и к . Тр и б и н а т а е организирана во 19 – 21 ред со 4618 места за посетители, 146 места за почесни гости, кабини за новинари (12), кабини за коментатори (2) со 8 места. Подтрибинскиот простор на северната трибина е распределен на три нивоа, додека четвртото ниво е над самите трибини, односно претставува дел од трибинскиот простор, бидејќ и се наоѓ а в о н е г о в о п р од о л же н и е . Ти п от и организацијата на просториите е во согласност со пропозициите на УЕФА и програмските барања на инвеститорот –

Општина Битола, а со цел правилно функционирање на фудбалскиот стадион. После завршувањето на изградбата на северната трибина и реконструкцијата на јужната, ќ е се пристапи на реализација на останатите фази од проектот, односно изградба на западната и источната трибина. Западната трибина собира 1234 гледачи, а истата се полни низ 2 излези на трибини, т.е два сектори со редни броеви 1 и 2. Источната трибина собира 1234 гледачи и истата се полни низ 2 излези за трибини т.е оваа трибина има два сектори со редни броеви 10 и 11. Проектот кој веќ е се реализира е изработен согласно интересот и барањата на голем број заинтересирани граѓ ани, спортисти, навивачи, претставници од училишниот с п о р т и с п о р т с к и т е к л у б о в и , к о и присуствуваа на јавните презентации, организирани во процесот на изработка на проектот за изградба на стадион под Тумбе кафе. ГП Гранит интензивно р а б о т и с о г л а с н о п р е д в и д е н и о т динамички план, а вредноста на оваа фаза од реализацијата изнесува над 5 милиони евра и истата треба да биде реализирана за помалку од две години. На овој начин, и н в е с т и р а ј ќ и в о с п о р т с к а т а инфраструктура, давајќ и им поддршка на спортистите и спортските клубови, Општина Битола, системски и програмски, инвестира во обезбедувањето на подобра иднина за развојот на спортот.


37

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА Уредување на просторот и негово планирање од страна на службите во општината во консултација со граѓаните, го дооформува ликот на општината и овозможува негово рационално и правилно искористување. Грижата за животната средина за целиот овој период е наша желба и обврска, со цел обезбедување на услови за здрава и чиста животна средина, за нас и нашите деца. Токму во оваа насока проектите кои ги реализираме во континуитет имаат за цел да го подобрат квалитетот на животот во општината.


38

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ДОНЕСУВАЊЕТО НА ГУП ЗА БИТОЛА ЗА ОКОЛУ 3000 ХЕКТАРИ Генералниот урбанистички план на град Битола, претставува стратегија за просторен развој на градот Битола, инструмент за проектирање на иднината на градот, која ќ е овозможи исполнување на критериумите за одржливост во просторна, економска и социјална димензија. Неопходноста од изработка на овој плански документ, особено произлегува од карактеристиките на актуелните континуирани промени во сите сегменти на функционирање на државата, за кои е н е о п х о д н о д а с е с о з д а в а а т н о в и концепциски орудија и стратегии. Заради тоа пристапот во развојот и уредувањето на просторот, конкретно и за ГУП-от за град Битола, мора да се обликува согласно новите регулативи, принципи и теории во

планирањето. Заради сето ова, се утврди потреба од приоритетна изработка на нов ГУП на град Битола со кој ќ е се постигне рамнотежа помеѓ у ограничувањата на постојната состојба и документација со актуелните промени и потреби, но и предлагање на реални и спроведливи р е ш е н и ј а к о и ќ е г и п о т т и к н а т квалитетните промени кои се претпоставка за реализација на истите. Заклучно со декември 2016 година отпочната е изработката на новиот ГУП за град Битола со изработена ажурирана геодетска под лога за површина од приближно 2500 ха. и документациона основа која претставува платформа за изработка на планското решение.

ПРОЕКТ: ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП - ОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ И РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БИТОЛА, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ДИВИТЕ ОБЈЕКТИ Во изминатите четири години се в од и п о с т а п к а з а и з р а б от у в а њ е и д о н е с у в а њ е н а п р и б л и ж н о 5 0 урбанистички планови финансирани од Општина Битола и заинтересирани п р а в н и и ф и з и ч к и л и ц а ч и и ш т о програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општина Битола. Деталните урбанистички планови како урбанистички планови од пониско ниво се донесуваат за плански опфати за кои е донесен ГУП-от и истите мора да б и д а т у с о г л а с е н и с о Г У П - о т. С о донесувањето на новите ДУП-ови ќ е се утврдат можностите за просторен развој и неговите програмски проекции со почитување на основните начела на планирање и уредување на просторот о с о б е н о в о д е л о т н а р а ц и о н а л н о уредување и користење на просторот,

создавање на услови за хумано живеење и работа на граѓ аните, заштита и унапредување на животната средина, заштита на недвижното култ урно наследство, јавност во постапките за донесување на урбанистичките планови и вклучување на граѓ аните на Општина Битола. Заклучно со декември 2016 година донесени се вкупно 36 урбанистички п л а н о в и и у р б а н и с т и ч к о п л а н с к и докуметации за подрачјето на Општина Битола. В о и з м и н а т и о т п е р и о д с е отпочнати постапка за изработка на урбанистички планови со кои се врши вклопување на бесправно изградени објекти согласно Закон за постапување со бесправно изградени објекти. Од особено значење во периодот 2013-2016 е урбанизацијата на селата на


39

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

подрачјето на Општина Битола при што е отпочната постапка за изработка на Општи акти за 44 села, од кои 24 се донесени и ставени во примена, додека 7 се во фаза донесување. За село Долно Оризари, како едно од поголемите села по број на жители во

ПРОЕКТ: ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГ ГАРАЖИ Проблемот со паркирањето и недостатокот на паркирни места во градот Битола, кој е најизразен во централното градско подрачје на градот Битола изминатиот период го решава во неколку фази. Прво со изработка на сообраќ ајната студија со која се утврди основниот концепт на регулирање на паркирањето во градот, преку зонското паркирање како еден од избраните методи за решавање на проблемот со паркирање кој претставува вообичаен јавен сервис и неопходен сегмент во урбаното живеење. Меѓ утоа не се занемари и потре-

бата од изградба на нови површини за паркирање. Со изработката на ДУП за ЦГП 3 дел Блок 10 и 16 планирана е изградба на катна гаража и подземни паркирни површини, функционално вклопени во урбаното ткиво и добро поврзани со постојната улична мрежа. С о о г л е д н а комплексноста на проектот и спецификите на просторот од повеќ е аспекти (изградено подрачје во рамки на споменичка целина со посебен режим и заштита) во фаза на изработка е проектна документација (постоечка изградена инфраструктура) и уредување на сите правни дејствија кои се услов за реализација.

ПРОЕКТ:ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН ОТПАД Врз основа на Правилникот за постапување со инертен отпад со кој се пропишува начинот и постапката на управување со интерен отпад – градежен шут, како и правата и обврските на п р а в н и т е и ф и з и ч к и т е л и ц а к о и постапуваат со инертен отпад, Советот на

општина Битола донесе Од лука за определување на локација за третман и от с т р а н у в а њ е н а и н е рт е н от п а д ( градежен шут ) на подрачјето на општина Битола. Привременото складирање односно претоварната станица е сместена во стопанскиот двор на КЈП Нискоградба.

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОРИТОТО НА РЕКАТА ДРАГОР Со реконструкцијата на неколку мостови по течението на реката Драгор, како и изградбата на нови, тековно се инвестираше и во уредувањето на речното корито на реката Драгор. Покрај

р е а л и з а ц и ј а т а н а о в и е п р о е к т и , паралелно се работи и на подготвителни постапки насочени кон реализација на проектот за „Реконструкција на коритото на реката Драгор“.


40

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД Во 2013 набавени се 47 метални контејнери за комунален отпад од 1,1м3 и 104 пластични контејнери за селектирање на отпад (20 плави контејнери за собирање на отпадна хартија, 80 жолти за собирање на отпадна пластика и 4 пластични зелени контејнери за собирање на комунален отпад), 12 пластични контејнери од 1,1м3 и 48 пластични канти од 120л поставени во ОУ, комплетно оградување на депонија, тампонирање на патишта на депонија (250м должина) и изградба на 25 ниши за поставување на контејнери. Во 2014 набавени се 25 метални контејнери од 1,1м3 за комунален отпад и 70 садови за селектирање на отпад (пластични од 1,1м3 за стакло и пластика), пластични канти од 120л – 435 парчина и од 240 л- 50 пар, проширување на собирањето на комуналниот отпад во 5 села, реализиран план и програма за депонирање на ком. отпад во депонија Мегленци (2014-2019), реализирана програма за управување со отпад (20142017), проект за мониторинг на депонија и проект за собирање на сув и воден отпад. Изградени се 25 ниши за поставување на контејнери и извршен е ремонт на долен строј на Катерпилар К977. Во 2015 набавени се 24 метални поцинковани контејнери од 1,1м³, 10

контејнери од 1,1 м3 во зелена боја за комунален отпад, донирани се 20 жолти контејнери од ПАКОМАК ДОО Скопје за селектирање на отпадна пластика РЕТ и 500 пластични канти, набавени се и 200 пластични канти од 120л за комунален отпад, изградба на 2 засеци за контејнери, проширување на услуга за собирање на комунален отпад во село Трн. Во тек е завршна фаза за изградба на еколошки двор. Брендирани се сите возила кои собираат и транспортираат отпад. Во 2016 набавени се 109 пластични канти во зелена боја од 120л и 50 канти од 240л за комунален отпад, како и 100 пластични контејнери за комунален отпад и донирани се од ПАКОМАК ДОО Скопје 50 канти за стаклена амбалажа од 120 л. Набавено е специјално комунално возило за подигање на непрописно паркирани возила-Пајак.

ПРОЕКТ:НАБАВКА НА 2 ГРАДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ТРЕТМАН НА ДЕПОНИРАНИОТ ОТПАД ВО ДЕПОНИЈА МЕГЛЕНЦИ Р е а л и з и р а ј ќ и ј а з а ц р т а н а т а п р о г р а м а Ј П К о м у н а л е ц Б и т о л а , континуирано вложува во обновувањето на механизацијата со цел зголемување на квалитетот на своите услуги. Машините н а к о и ш т о и м б е ш е п о т р е б н о сервисирање во изминатиот период се

сервисирани, додека онаму каде што беше почувствувана потреба за набавка на нови, истото беше реализирано. Во претходно наведениот текст, наведена е м еха н и з а ц и ј а т а ко ј а е н а б а в е н а и р е п а р и р а н а в о и з м и н а т и о т четиригодишен период.


41

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: НУЛА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ДИВИ ДЕПОНИИ Секоја година во месеците април и октомври се реализираат две акции за чистење на диви депонии. В о а к ц и ј а т а з а с о б и р а њ е н а гломазен отпад собрани се 15м3.Во а к ц и ј а т а М а к е д о н и ј а б е з о т п а д (18.10.2014)-чистено на 4 локации и земено учество заедно со ОУ, чистење на диви депонии на уште неколку локации (ул. Јане Сандански, Никола Тесла, месноста викана Тепсија). Покрај ваквите акции, Општина Битола во соработка со ј а в н и т е п р е т п р и ј а т и ј а о д г р а д о т континуирано интервенира на сите локации каде што има потреба.

ПРОЕКТ – НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНО МОТОРНО ВОЗИЛО ЦИСТЕРНА ЗА МИЕЊЕ НА УЛИЦИ Заради подобрување на условите и зголемување на ефикасноста на ЈКП Комуналец со што поголем опфат на активности на поголем број улици, претпријатието набави специјално моторно возило – цистерна за миење улици. Бенефитот од возилото е голем затоа што со него се зголемува квалитетот на хигиената и јавната чистота околу одржувањето на јавните површини: г р а д с к и с о о б р а ќ а ј н и ц и , т р от о а р и , пешачки патеки, паркинзи итн.

ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ 500 КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ ВО ЦЕЛАТА ОПШТИНА П о с т а в е н и с е 1 4 3 к а н т и н а различни објекти низ градот, 6 канти низ детски паркови, 120 канти за отпадоци низ различни објекти, 16 низ детските паркови и 12 низ другите паркови и кружни текови. До денес, поставени се вкупно 588 корпи во целата Општина.


42

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ПОШУМУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА (ОПШТИНСКИ АТАР) ЈП Комуналец согласно програмата врши хортикултурно уредување на Јавните зелени површини а воедно врши подигање на нови дрвореди и садење на садници и придонесува за подобрување на животната средина. Во 2013 посадени се 1209 садници. Покрај редовното учество во акциите на пошумување ЈП Комуналец континуирано врши садење на садници и тоа: Во 2014 година се посадени вкупно 1573 садници плус дополнително 2000 ружи. Во 2015 година посадени се 741 садници и дополнително посадени се 1780 ружи. ЈП Комуналец и Општина Битола редовно учествуваат во сите акции за пошумување на општината, а во

2016 година на барање на граѓ аните беа обезбедени и садници за правни и физички лица кои со нивното засадување ќ е придонесат за разубавување на дворовите, а ќ е дадат и свој придонес кон здрава и чиста животна средина.

ПРОЕКТ- УРЕДУВАЊЕ МИНИ ПАРКОВИ ВО ГРАДСКИТЕ НАСЕЛБИ И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ Во 2013 година со детски реквизити и хортикултурно уредени се парковите кај ул.Анести Пановски, парк во Горно Оризари и во Стрежевската населба. Во 2014 уредени се детски паркови во: с. Крклино, С.Карамани, С.Долно Оризари, на улиците М.Т.Живкови, М.З.Кочо Десанот, Село Буково, Село Жабени, Село Брусник, Ул.Рудо, Село Бистрица, Село Трн. В о 2 0 1 4 г о д и н а и з в р ш е н о е партерно уредување на ул. Солунска и ул. Димитар Илиевски Мурато и хортикултурно уредување на: Парк Векна,Кружен т е к В е р о , К ру же н т е к Ц р н м о с т, а поставени се жардињери на ул. 8 ми септември и справи за вежбање на ќ умурно игралиште и Јени маале-Кајнакот. Во 2015 год уредени се детски паркови во нас. Брусник,Село Меџитлија (со ограда),Село Породин, Село Г. Оризари, Село Драгожани, Село Братиндол, Село

Оптичари, Село Доленци, Панде Кајзерот 1(два паркови), Парк село Секирани, С. Крклино, С.Барешани. Во 2016 уредени се парковите кај Црква Св. Тројца (Буковски ливади),МЗ Кочо Десанот, Завод за посебни потреби (кај УЈП), с.Буково, с.Кишава, Ул. Мирка Гинова, с.Граешница, с.Поешево, Парк Стрелиште, кај Црква Св. Атанас Смолево и во населбата Ремони, Спомен парк Горѓ и Сугарев.


43

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016


44

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ - ИЗГРАДБА НА МИНИ ФОНТАНИ

Мини фонтана во детскиот парк

Мини фонтана наспроти Здравствен Дом

ПРОЕКТ- ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА К о н т и н у и р а н о с е в р ш и з г о л е м у в а њ е н а б р о ј от н а з е л е н и површини. Во 2013 година имаме 276,500м 2 зелени површини во 103 објекти, во 2014 година бројот на зелени површини достигна 447,592м2 или 113 објекти, а во

2 0 1 5 б р о ј о т н а з е л е н и п о в р ш и н и достигна 465,048м2 или распоредени во 110 објекти. Во 2016 се достигна бројот на зелени површини од 497,463м2 распоредени на 112 објекти.

ПРОЕКТ- ТАМПОНИРАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ НА СИТЕ ПАТЕКИ ВО ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА Во 2013 година тампонирани се 200 м тесни патеки низ Св. Неделските гробишта и 100 м патеки во Новите гробишта. Поплочени 120 м2 во Новите гробишта. Во 2014 година тампонирани се 200 м патеки низ Св. Неделските

гробишта и 100 м патеки во Новите гробишта. Поплочени 342 м2 во Новите гробишта. Во 2015 година извршено е тампонирање на 700 м коловозни патеки во Новите гробишта, а поплочени се 40м2 во Новите гробишта.


45

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ – НАБАВКА НА НОВА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈЗП Во изминатите четири години континуирано се врши набавка на основни средства, така што во 2013 набавени се: мулчер, мотокултиватор, мануелни метларки, тракторче за косење,

нож за чистење на снег. Во 2014 извршена е набавка на: специјално возило- метларка, специјално возило- цистерна за миење, самоодна косачка и тример. Во 2015 набавен е шредер, oпрема за одржување на зеленило на градски стадион (трактор, торачка, прскалка, вертикатинг машина, самоодна косачка, машина за обележување на терен и нож за чистење на снег), рајдер со сите приклучни елементи. Во 2016 извршена е набавка на приклуен дел за трактор – мулчер, приклучен дел машина брана. Во тек е постапка за набавка на специјално комунално возило за метење на асфалтни површини - метларка.

ПРОЕКТ - ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧЕШМИ И КЛУПИ ВО ПАРКОВИТЕ Во 2013 поставени се 10 клупи низ д е т с к и т е п а р к о в и и и з в р ш е н о е сервисирање на оштетените. Во 2014 поставени се 26 клупи низ детските паркови. Во 2015 поставени се 14 клупи во детските паркови и дополнително 35 низ различни локации на градот. Во 2016 г од и н а п о с т а в е н и с е 2 8 к л у п и в о парковите и 28 дополнително низ различни локации низ градот.

ПРОЕКТ - ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СООБРАЌАЈНИЦИ ЗА МЕТЕЊЕ И МИЕЊЕ По програма за одржување на ЈПП се одржуваат 72 објекти. Секоја година надвор од програма се врши генерално чистење на улици, населби и сообраќ ајници.


46

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Комунални работи и инфраструктура

ПРОЕКТ: ТОПЛИФИКАЦИЈА НА БИТОЛА О п ш т и н а т а с о п о д д р ш к а н а Владата на Република Македонија и АД ЕЛЕМ, се во напредна фаза на реализација на деценискиот проект за топлификација на Битола преку искористување на

топлинската енергија на РЕК-Битола, а со цел трајно решавање на проблемот со греењето во Битола. Првите резултати од проектот во Битола, се очекуваат во текот во 2017 година.

ПРОЕКТ:ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА Со вклучувањето на Република Македонија во проектот „Јужен Поток“ и проектот за Изградба на националната г а с о в од н а м р е ж а , ќ е с е о в о з м о ж и гасификација на општина Битола. Со изградбата на секундарната и

терцијалната мрежа ќ е се овозможи пониски трошоци за греење за домаќ инствата и за компаниите, како и пониски трошоци за енергенси на производствените капацитети кои ќ е го користат гасот. Проектот е во фаза на реализација.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА НОВ РЕЗЕРВОАР V=2000 M³ Резервоарот овозможува редовно водоснабдување за жителите од средна и в и с о к а т а з о н а в о г р а д о т, к а к о и н а м а л у в а њ е н а з а г у б и т е в о в о д о с н а б д у в а њ е т о . П р о е к т о т претставува крупна инвестиција што ЈП „Водовод“ ја реализираше со поддршка од општината Битола, со финансиски средства обезбедени со кредит од КФВ банката.


47

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2013 год. р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

објект Даме Груев – 143-а до 143 Виенска Широк сокак 56 – К.и Методиј 12 Владимир Бакарич - 28 до Епинал – 34 Довлеџик – 164 до 166 Буковски мост – 10-а до 1 Буковски мост – 10 до 11 Караорман – 39 до 97-а Васа Пелагич -15-а до Максим Горки – 93 Бул.1-ви мај – 243 до 247 Врпоље 26 до 20 Д.Оризари Кирил и Методиј – приклучоци Мукос – 102 – 128 Херцеговина – 20-а до М.Горки – 40 Стреја Нахмијас до Ж.Ј.Шпанац

ПЕ - Ф 110 110 160 63 50 50 63 63 63 63 63

должина (м) 470 190 70 113 55 65 100 80 17 30 40

63 90 63

60 100 90 1,480.00

ПЕ - Ф 90 63

должина (м) 100 50

90 63 63 110 110 90 90 110

33 50 250 216 72 80 229 95

110

35 1,210.00

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2014 год. р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

објект Мукос 90 – 174-д Мукос 96 – 146-д Лавчански пат – прелаз Ѓорѓи Ѓоргиев – 2 до 5 Илинденска – 119 до Д. Влахов – 56-а Карши Нови гробишта (пат за нови гробишта) Клиничка болница (девијација за Онкологија) Народни херои – 29 до 19 Црн мост кружен тек ( Девеани -2 – 3) Бул.1-ви мај – 373 до 366 Наум.Н.Борче од Прилепска до И.Милутин. Вардарска – 2 до 10 Стрчин – 41-а до 57


48

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 год. р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

објект с. Меџитлија за чешма во гробиштата Довлеџик – 13 до 29 Солунска – 272 до 284 ОУ Коле Канински Довлеџик – 116 -152 2-ра бригада – 1 до 5 Стара чешма (В.Јаневски -К.Нале) Љубојно – 42 до 46 Жабени индус. зона од 5-ти канал до пруга Стрчин кај фудбалерите с.Кравари – премин под пруга с.Жабени – премин под пруга премин Кромберг – Шуберт Девијација горно Веро – болничка

ПЕ - Ф 32 110 63 50 63 63 90 90 90 63 160 110 160 160

должина (м) 406 225 62 250 170 45 162 145 15 45 48 40 60 90 1,763.00

ПЕ - Ф 63 50 110 63 63 63 50 63 90 110 110

должина (м) 65 60 575 100 27 8 150 27 45 880 60

90 90

90 22 2,109.00

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 год. р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

објект Васил Брглевски-втор крак продолжен Битолска-с.Кравари Реконструкција на линија за нови гробишта Романија од бр.13 до 39 ОУ Ѓорѓи Сугарев-ул.Димитар Влахов Светозар Поповски-с.Кравари Светозар Поповски-с.Кравари Прилепска бр.19 Даме Груев бр.179-I времена с.Брусник Христијан Карпош(МЗ-7-ми јули)-девијација Стара Филтерница-ОЗ ф500 и ОЗ ф600 и Нова Солунска (од Орде Чопела до Солунска бр133г) девијација на ул.Скоевска бр.78


49

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ:НАБАВКА И МОНТАЖА НА ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ, ПОВРЗАНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ SCADA СИСТЕМ ВО ОПШТИНА БИТОЛА / ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПС ДОВЛЕЏИК ВО ОПШТИНА БИТОЛА С о в г р а д у в а њ е т о н а н о в и о т електричен дел во пумпната станица кај Довлеџик, заврши реализацијата на овој проект со кој што се гарантира сигурна испорака на вода од акумулацијата Стрежево до филтерницата на Водовод во л е т н и т е м е с е ц и к о г а е з г о л е м е н а побарувачката на вода во градот.

ПРОЕКТ: НАБАВКА НА ВОЛУМЕТРИСКИ ВОДОМЕРИ И ВГРАДУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ДАЛЕЧИНСКО ЧИТАЊЕ И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ИСТЕКУВАЊЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА Проектот е реализиран согласно предвидената динамика за реализација

на Јавното Претпријатие Водовод во 2013 година.

ПРОЕКТ: НАБАВКА НА ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ, ВГРАДУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ДАЛЕЧИНСКО ЧИТАЊЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА Проектот е реализиран согласно предвидениот рок во четиригодишната

програма за развој на општина Битола во периодот 2013-2017.

ПРОЕКТ:ИЗГРАДБА НА ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕВКОВОД ЗА ПРЕЗОНИРАЊЕ ВО НАСЕЛБАТА БАИР Со изградбата на новиот доводен ц е в к о в од с е и з в р ш и з о н и р а њ е н а населбата на две зони на водоснабдување со што притисоците се доведени во прифатливи граници и обезбедена е непрекинатост на водоснабдувањето.


50

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Канализациски системи

ПРОЕКТ: ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА ВО ОПШТИНА БИТОЛА И ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ Врз основа на Инструментот за Претпристапна помош ИПА2, Владата на Р. Македонија превзема низа на мерки за исполнување на барањата од Европската Унија поврзани со заштитата на животната средина, а преку собирањето и третманот на отпадните води. Една од тие мерки е и Изработката на студии (Физибилити Студија, Оценка на влијанието врз животната средина, Анализа на трошоци и бенефит) проектна документација и тендерско досие за Инвестицискиот

проект за собирање и третман на отпадните води за Битола. За таа цел во Јули 2014 година Општина Битола ја започна реализацијата на овој проект кој треба да заврши во Април 2017г. Со овој проект ќ е биде подготвена ИПА апликацијата и доставена на одобрување, по што ќ е бидат распишани меѓ ународни тендери за Изградба на Пречистителната станица и колекторски систем, кој се очекува да бидат изградени до крајот на 2018г. со вкупна вредност од 30.000.00,00 Евра.

ВОДОВОДИТЕ ВО ЛИСОЛАЈ И ЛОПАТИЦА ПРЕЗЕМЕНИ НА УПРАВУВАЊЕ Во 2016 година од страна на ЈКП В од о в од Б и т о л а , п р е з е м е н и с е н а одржување и управување два локални водоводи во населените места Лисолај и Лопатица. Со преземањето на водоводите, с е о ч е к у в а д а с е п о д о б р и водоснабдувањето на овие две места, се д о п р и к л у ч у в а њ е т о н а и с т и т е н а градската водоводна мрежа на ЈКП „Водовод“ – Битола.

П о т р е б а т а з а п р е з е м а њ е , произлезе од тековното следење на состојбата со водоснабдувањето во споменатите населени места, како и од состаноците кои во изминатиот период беа одржани од градоначалникот на општината, директорот на ЈКП „Водовод“ – Битола и претставниците од локалната самоуправа со жителите од селата Лопатица и Лисолај.

ПРОЕКТ:ОБНОВУВАЊЕ НА ВОЗНИОТ ПАРК ЗА ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И ИЗГРАДБА НА ЕКО-ОСТРОВИ Од 2015 собирањето на отпадот го врши ЈП Нискоградба а управувањето ЈП

Комуналец на определена локација во депонија Мегленци


51

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ Со цел успешна реализација на проектот за реконструкција и изградба на водоводи во селските населби, подготвена е потребната проектна документација, а дел од проектите во соработка со Владата на Република Македонија веќе се реализирани. Така, во изминатиот период комплетно е завршена изградбата на водоводи во селата Раштани и Брусник.

ПРОЕКТ: ДОВРШУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ЦРН МОСТ

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИТЕ НА РЕКАТА ДРАГОР Во изминиатиот период извршено е редизајнирање на мостот на реката Драгор кај Безистенот, а изграден е уште еден нов мост по барање на жителите од УЗ Даме Груев и УЗ Елпида Караманди.

Со досегашните реализирани активности во рамките на овој проект, завршени се 90% од програмата за реконструкција на мостовите на реката Драгор.


52

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ЧЕШМИ ЗА ПИТКА ВОДА

Јавни чешми: На агол од улиците Цар Самоил, Кочо Десано и Стерјо Георгиев; На агол од улиците Партизанска и Борис Буџевски; Детски забавен парк; Градско шеталиште; На аголот од улиците Прилепска и 15-ти Мај на селската автобуска;

На улица Анести Пановски, позади ТВ Тера во близина на приватна болница Плодност; На кружниот тек Црн мост; Фонтани: Н а а г о л од ул и ц и т е Ф и л и п В т о р и Македонски и Св. Нектариј Битолски; На кружниот тек Црн мост; Детски забавен парк.

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФОНТАНАТА ПРЕД МУЗЕЈОТ ФОНТАНАТА ПРЕД МУЗЕЈОТ Во тек е реализацијата на проектот за реконструкција на фонтаната пред Завод и Музеј, согласно предвидената програма. Со реализацијата на овој проект ќ е се обезбеди разубавување и уредување и на овој дел од градот.

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА НА ПОСТОЈНИТЕ СВЕТИЛКИ ОД ГРАДСКОТО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ СО НОВИ ЕНЕРГЕТСКО-ЕФИКАСНИ СВЕТИЛКИ Изготвена е економска студија за т е к о в н а т а с о с т о ј б а с о у л и ч н о т о осветлување и економските ефекти од реализација на проект за замена со светилки од лед техника. Според показателите од економската студија, како и врз база на одлука донесена од Советот на општи-ната, за започнување на постапка за јавно приватно партнерство, комисија од општинската администрација, форми-

рана од градоначалникот, ја реализираше з а к о н с к а т а п о с т а п к а д о ф а з а н а склучување на договор. Вредноста на понудата за реализација на проектот е во висина од 208 224 477 денари за период од 1 5 г о д и н и , с о в к л у ч е н о т е к о в н о одржување и минимална заштеда од 60% од потрошувачката на електричната енергија и јачина на осветлувањето согласно европски стандарди.


53

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ Општина Битола преку разни форми на делување го помагала земјоделието во Пелагонија. Во таа насока, главниот акцент беше ставен на следните активности: -Поддршка на земјоделците, обука на земјоделците за подготовка на проекти за искористување на ИПАРД средствата за изградба на производни и преработу-вачки капацитети и другите мерки на поддршка на Владата на Република Македонија, советувања; - Привлекување на инвеститори (домашни или странски) преку олесну-вање на условите за градба - Константно посредување и зајакнување на соработката меѓ у индивидуалните земјоделци и преработувачите од РМ како и соработка со странски преработувачи и увозници на земјо-делски производи од нашиот регион; Нашите најважни активности, во насока на остварување на споменатите цели во изминатиот период период беа насочени кон следните проекти:

ПРОЕКТ:ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛЕН РУРАЛЕН РАЗВОЈ П р о е к т о т е р е а л и з и р а н в о соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Програмата е донесена во 2015 година од страна на Советот на Општина Битола.

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА МИНИ ПРЕРАБОТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ Општина Битола континуирано им дава поддршка на сите заинтересирани субјекти за изградба на мини преработувачки капацитети.

Поддршката во изминатиот период беше изразена советодавно и преку обезбедување поволности за изградба на капацитети од ваков вид.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ОТКУПНО-ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО МЕСТО ИМЕНУВАНО „КАВТАНЏИЦА“ Проектот за изградба на откупнодистрибутивни центри е во постапка на

обезбедување на урбанистичко - планска документација.


54

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ТУРИЗАМ Битола е град кој се здоби со голем број престижни интернационални награди во областа на туризмот. Тоа е резултат на сериозниот пристап кон развојот на туризмот во минатите неколку години. Како резултат на тоа, бројот на посетители се зголемува со засилено темпо, а општина Битола, континуирано реализира проекти со кои ќ е овозможи привлекување на бројот на туристи и овозможување богата туристичка понуда за нив.

ПРОЕКТ: РЕВИЗИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ТУРИЗАМ 2009-2014 ГОДИНА Општина Битола во соработка со УСАИД и консултантската куќ а CeProSard и з в р ш и р е в и з и ј а н а п о с т о е ч к и т е стратегии и изработи нови. Потребата за ново стратешко планирање произлезе од завршувањето на важноста на стратегиите кои се однесуваа на периодот 2009 – 2014, а при изработката на стратешкиот план на локалниот социоекономски совет, дополнително беше согледана потребата за дополнување на одредени стратешки цели. Новата стратегија за развој ги вклучува стратегијата за економски развој, туризам, животна средина и социјална заштита, додека во соработка

со УНДП и Агенцијата за млади и спорт ќ е се изработува стратегијата за млади и спорт, а преку Пелагонискиот регион ќ е се изработува стратегијата за рурален развој.

ПРОЕКТ: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „НИЖЕ ПОЛЕ“ Со реализацијата на потребните постапки донесена е урбанистичкопланска документација за реализација на овој проект. Со цел развој на туризмот на Пелистер, општина Битола ја продолжува

постапката за пронаоѓ ање на приватен инвеститор кој заедно со општината п р е к у м о д е л н а ј а в н о - п р и в а т н о п а р т н е р с т в о ќ е и з г р а д и м од е р е н хотелски комплекс во Ниже Поле.

ПРОЕКТ: ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОПШТИНАТА Со цел промоција на капацитетите со кои располага општината, културните в р е д н о с т и и п о т е н ц и ј а л и , к а к о и привлекување на поголем број туристи и

инвеститори, општина Битола, согласно п о т р е б и т е к р е и р а п р о м о т и в н и м а т е р и ј а л и к о и о в о з м о ж у в а а т реализација на зацртаните цели.

Во тек на реализација

ПРОЕКТ: ТУРИСТИЧКИ ИНФО КИОСЦИ


55

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Саем во Нингбо - НР Кина ПРОЕКТ: ПРОМОЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ОПШТИНА БИТОЛА НА МЕЃУНАРОДНИ САЕМИ ЗА ТУРИЗАМ Градоначалникот ја претстави Битола и Македонија, пред сите присутни градоначалници од Европа и кинеските компании - домаќ ините. Во таа презен-

тација понуди седум големи проекти со очекување во идниов период тоа да биде разгледано во насока да биде остварена заедничка соработка.

ПРОЕКТ: ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВИДОВИ НА ОБУКА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ Општина Битола во соработка со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, континуирано реализира активности, во чии рамки се врши обука на човечки ресурси во областа на туризмот, а истовремено се реализираат и конкретни проекти во оваа област.

Така, оваа година реализиран е проекто за обележевуање на патот Виа И г н а ц и ј а , а о п ш т и н а т а а к т и в н о учестуваше во изработката на драфт верзијата за стратегијата за туризам во с о р а б о т к а с о м и н и с т е р с т в о т о з а економија.

ПРОЕКТ: ОЗНАЧУВАЊЕ НА СИТЕ ТУРИСТИЧКИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВО ОПШТИНАТА Општина Битола во соработка со Завод и Музеј успешно ја реализираше

првата фаза од проектот за сигнализација.


56

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ЗООЛОШКА ГРАДИНА П р о е к т о т е р е а л и з и р а н с о Центарот за развој на Пелагонискиот регион како добитник на грантот од в т о р а т а к о м п о н е н т а н а И П А инструментот со проектот „Иновативни едукативни програми за зајакнување на природните ресурси во прекуграничниот р е г и о н П е л а г о н и ј а / Л е р и н – З О О Иноватива. Партнери на проектот се Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион – Битола, Агенција за развој „АНФЛО“ – Лерин, Општина Битола, Општина Лерин и Зоолошката градина

Битола. Од вкупно 700 000 евра за македонската страна над 400 000 евра директно се инвестираат во изградба на нови живеалишта во зоолошката градина со што зоолошката градина доби нова фарма – живеалиште кое што претходно го немаше, живеалиште за лисица и ракун, живеалишта за лав и тигар, мајмунара, нов влез, нова билетара и живеалишта за мечка и рис. Поставена е и водоводна и канализ а ц и о н а м р е ж а в о ЗО О Б и т о л а с о општински средства.


57

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016


58

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Проект: Изградба, доградба и комплетна реконструкција на над 100 улици

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА 23-ТА Жителите од ул.23-та за прв пат добија асфалтирана улица. Улицата е асфалтирана во должина од 500 метри, а претходно беше извршена промена на водоводната и канализационата мрежа. Вкупната вредност на проектот е во висина од 10 000 000 денари. „Рамномерното распоредување на финансиските средства на целата површина на општина Битола придонесе и овој проект успешно да го завршиме. Сменета е водоводната мрежа, канализацијата, а завршено е и асфалтирањето“, изјави Градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески.

Жителите од оваа улица го потврдија своето задоволство од реализацијата на овој значаен проект со кој значително се подобрија условите во овој дел од Битола.

НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ

В о н а с е л б а т а Го р н о О р и з а р и извршена е изведба на подземна инфраструктура и асфалтрање на ул. Крсте Нале и Стара Чешма во должина од 2,5 километри во вредност од 11 000 000 денари. На

ул. Рашанец - Јабланица и ул. Максим Горки поставена е нова водоводна мрежа, а промена на канализационата мрежа на улица М.Т Живкови во должина од 221 метар изнесува 2 830 000 денари. НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. РАШАНЕЦ-ЈАБЛАНИЦА

ПРОМЕНА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА НА УЛ. М.И Т. ЖИВКОВИ


59

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

КОМПЛЕТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА УЛ.СТРУШКА В о и з м и н а т и о т п е р и о д с е реконструираа 8 краци на ул.Струшка. Интервенцијата на водоводна мрежа и канализација е во вредност од 2 500 000 денари, а асфалтирањето на сите краци на улица Струшка е во вредност од околу 4 500 000 денари. Вкупната инвестиција изнесува 7 000 000 денари.

ИНФРАСТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ ВО НАСЕЛБА ДЕВЕАНИ

Со промената на канализационата мрежа во еден дел и асфалтирањето на трите улици жителите на населбата Девеани имаат значително подобрени инфраструктурни услови, што е од особено значаење за овој дел на градот посебно во зимските месеци. Н а ул и ц и т е в о н а с . Д е в е а н и направена е канализација над 200 метри и извршено е асфалтирање во должина над 600 метри. Вкупната вредност на целата интервенција изнесува 8 500 000 денари.


60

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

АСФАЛТИРАНА УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ Н а ул и ц а т а П р охо р П ч и н с к и извршена е замена на водоводната мрежа и канализацијата, со вкупна инвестиција о к о л у 2 0 0 0 0 0 0 д е н а р и , а п о с л е завршувањето на промената на целата подземна инфраструктура извршено е асфалтирање во вредност околу 2 500 000. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 4 500 000 денари.

ИЗГРАДБА НА МЕШОВИТА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.МУКОС

АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ ВО ГОРНО ОРИЗАРИ


61

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „29 НОЕМВРИ“

Извршена е реконструкција на улицата 29 Ноември во должина од 170м, а

вкупната вредност на проектот изнесува 2 510 139 денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „КАРАОРМАН“

На улица Караорман извршена е промена на водоводната мрежа во должина од 350м, променета е канализационата мрежа во должина 210м и

извршено е асфалтирање на пет краци со што вкупната вредност на проектот изнесува 5 060 609 денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „ПРОГРЕС“

Долг ог одишниот проблем на жителите од улицата Прогрес е надминат. За прв пат извршено е асфалтирање на

оваа улица во должина од 350м, а вкупната вредност на проектот изнесува 3 315 499,51 денари.


62

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ВО УРБАН БЛОК 18 Активностите кои беа афирмирани на почетокот на 2013 година во УЗ „Даме Груев”, една од најстарите и најубавите стари градски битолски населби, беа реализирани согласно предвидената динамика. Беше поставена водоводна и канализациона мрежа, по што се изврши асфалтирање, уредување на тротоарите и поставување на улично осветлување. На

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА КИРИЛ И МЕТОДИЈ

о в о ј н ач и н б е ш е д о к о м п л е т и р а н о целосното инфраструктурно уредување во урбаниот блок 18, за што од буџетот беа издвоени над 13 милиони и 200 и л ј а д и д е н а р и . И о в о ј п р о е к т г и п р е т с т а в у в а и с к р е н и т е н а п о р и проектите во Програмата на Општина Битола, максимално да бидат реализирани.

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛ. 25–ти МАЈ

Ул и ц а т а К и р и л и М е т о д и ј е преасфалтирана во должина од 224м, а вкупната вредност на проектот изнесува 1 213 183,70 денари.

По барање на жителите од урбаната заедница Борис Бастеро, извршено е асфалтирање на Бул.25-ти Мај со што создадени се подобри услови и за учениците кои учат во одделенска настава во ОУ Даме Груев.


63

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО НАСЕЛБА СТРЧИН На два краци на улицата Стрчин, извршена е изградба на атмосферска канализација во должина од 245 метри и фекална од 142 метри. Вкупната вредност на инвестицијата за овие активности изнесува 2 564 433 денари. За асфалтирање на улицата во должина од 247 метри инвестирани се 3 619 020 денари.

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ Во должина од 170 метри на улицата Никола Киров Мајски изградена е водоводна мрежа во вредност од 1 901 366 денари и канализациона мрежа во вредност од 3 396 469 денари. Изградбата на коловозот е во должина од 130 метри со вкупна вредност од 2 944 483 денари. Со завршувањето на овие инфраструктурни активности и оваа е една од улиците кои за прв пат добиваат асфалт.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ЉУБОЈНО Реконструкцијата на улицата Љубојно вклучува интервенција на канализационата мрежа, изградба на водоводна мрежа и коловоз. Вредноста на овој проект изнесува околу 2 милиони и 700 илјади денари, од кои 1 милион денари се обезбедени од Декадата на р о м и т е , а о с т а н а т и т е с р е д с т в а г и обезбеди Општина Битола.

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ „КУКУШ“, „ЈАБЛАНИЦА“ И „РАШАНЕЦ“

За прв пат е изграден дел од улицит е Р а ш а н е ц - Ј а б л а н и ц а и К у к у ш . Поставена е нова водоводна и канализа-

циона мрежа и извршено е асфалтирање во должина од 310м. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 6 413 468 ден.


64

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ИЗГРАДБА НА МЕШОВИТА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.МУКОС

АСФАЛТИРАНА УЛ.КАВАЛА По барање на жителите на улица Кавала, извршено е преасфалтирање на улицата .

На улицата Мукос извршена е промена на канализационата мрежа, а завршени се и градежните работи за нејзино асфалтирање во должина од 200м со вкупна вредност од 3 750 327 денари.

АСФАЛТИРАЊЕ НА ПАТОТ НА ПЕЛИСТЕР ОД ДЕТСКОТО ОДМОРАЛИШТЕ ДО МОЛИКА Реализиран е проектот за проширување, ревитализација, реконструкција и асфалтирање на патот од Битола па се до Хотел Молика на Пелистер. Во првата фаза завршени се активностите кои го опфаќ аат делот од Детското одморалиште па се до Хотел Молика. Изведувач на активностите е ЈП „Македонија пат“.

В т о р а т а ф а з а , п р е д в и д у в а реконструкција, ревитализација и асфалтирање на останатиот дел од патот со вкупна должина од 6 километри. Проектот е финансиран од Јавното претпријатие за државни патишта, а вредноста на истиот е околу 6 милиони денари.


65

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ИНФРАСТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ Просторот во центарот на градот добива нов лик. Асфалтирана е улицата 29 ти ноември, уреден е просторот пред службениот влез на Центар за култура, а извршена е реконструкцијата на ул. Кирил и Методиј.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО ГОРНО ОРИЗАРИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ Улицата ќ е биде реконструирана во должина над 300 метри и ќ е се поврзи со веќ е реконструираните улици и ул. Јадранска. Покрај преасфалтирањето на улицата, жителите од овој дел ќ е добијат и нова пешачка патека која е од особено значење за поголема безбедност на пешаците.

Во населбата Горно Оризари, како дел од проектот реконструкција на улица Васил Брклевски и дел од улица „Стара Чешма“, извршена е промена на водоводната мрежа во должина од 570 метри и вкупна вредност 1 821 925 денари. За промена на канализационата мрежа во должина од 700 метри инвестирани се 1 793 602 денари. Извршено е асфалтирање на двата краци во должина од 770 метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 10 199 990 денари.


66

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk


67

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА УРЕДЕНИ ТРОТОАРИ И ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ С о ц е л з г о л е м у в а њ е н а б е з б е д н о с т а н а с и т е у ч е с н и ц и в о сообраќ ајот, во изминатите четири години, во општина Битола, изградени се голем број пешачки патеки и тротоари. Согласно потребите и барањата на граѓ аните, партерно се уреди просторот на ул. Солунска, ул.Кичевска и ул.Црвена вода, ул.Свети Наум, пред Здравствен дом и о ко л у к ру ж н и от т е к н а у л . И в а н М и л у т и н о в и ќ , о к о л у о с н о в н и т е училишта Стив Наумов, Коле Канински, Даме Груев, Тодор Анѓ елевски, Горги Сугарев, ул.Јадранска, просторот „кај Чинарот“, на влезот од Буковска населба, кај детската градинка Пролет, во близина на Црн мост, а во тек се активностите за изградба на пешачка патека кај ОУ Гоце Делчев. Реализирајќ и ја програмата на одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште, партерно уредување, изведено е и на тротоарот на улицата Наум Наумовски Борче, , кај паркинг просторот на улицата Прилепска, прв и втор дел од чикмаци на улицата Горче Петров, на улиците Браќ а Миладиновци, Горѓ и Горѓ иевски -Џоџа, Македонска фаланга, Димо Хаџи Попов, п р и с т а п н и п а т е к и к а ј Б а р Ко р з о , прередување кај Еврејските гробишта, п а т е к а в о с . Б и с т р и ц а , т р от о а р и т е наспроти ОУ Даме Груев, кај чешмата во м.в Ат Пазар, кај малиот објект на ОУ Даме Груев, на улица Рузвелтова, на Булевар 1 ви мај, просторот пред центарот за аутизам, тротоар на улицата Нико Фундали, како и уредување на паркинг просторот кај негогашното диско Орфеј.. Исто така, како резултат на соработката помеѓ у општина Битола и ОУ Стив Наумов извршено е комплетно уредување и на училишниот двор на ова училиште.


68

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk


69

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016


70

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВАСКО КАРАНЃЕЛЕВСКИ

Во тек е реконструкција на улицата Васко Каранѓ елевски во должина од 944м. Покрај комплетната реконструкција

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА СТОЛАРСКА На улицата Столарска извршено е преасфалтирање во должина од 200м, а вкупната вредност на проектот изнесува 2 052 575 денари.

изградени се два нови кружни тека. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 26 054 659 денари.


71

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ПАТОТ ЗА СЕЛО ЛАВЦИ Новиот асфалтен пат е во должина од 758 метри, инвестиција финансирана со средства што Владата ги обезбеди од Европската банка и во соработка со општина Битола. Жителите на Лавци овој пат го

бараа подолго време и затоа беше составен дел на владината и општинската програма на градоначалникот Талески. Владата обезбеди 5,5 милиони денари, а останатите 2,3 милиони денари ги обезбеди општината.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ШИРОКА Улицата Широка асфалтирана е во должина од 826 метри, а вкупната вредност изнесува 13 223 236 денари. Со реализацијата на овој проект улицата прв пат добива асфалт.

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦА „БУКОВСКИ МОСТ“ На улицата Буковски мост извршена е промена на водоводната мрежа во должина од 447 метри и асфалтирање во должина од 550 метри. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 583 929 денари. Покрај асфалтирањето на улицата, изградена е и пешачка патека.


72

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЦАТА КУЗМАН ШАПКАРЕВ Н а ул и ц ат а Ку зм а н Ш ап ка р е в променета е водоводната мрежа во волжина од 70 метри, во вредност од 131 935 денари. За промена на канализационатамрежа во должина од 100м инвестирани се 291 778 денари. После завршувањето на овие активности извршена е изградба на скали во должина од 100 метри во вредност од 646 808 денари.

ИЗГРАДБА НА КОЛОВОЗ НА УЛИЦА ДАМЕ ГРУЕВ

С о ц е л п о д о б р у в а њ е н а инфраструктурата и во овој дел на градот извршени се повеќ е активности. После завршувањето на неопходните постапки

на улицата Даме Груев пристапено е кон изградба на коловоз во должина од 1059 метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 23 066 598 денари.

Во тек на реализација во соработка со Владата на РМ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ЛИНИЈА БИТОЛА-КРЕМЕНИЦА Во тек се градежни активности кои ќ е резултираат со обнова на 17 километри пруга од крајот на станицата во Битола до границата со Грција, реконструкција на п о в е ќ е п р е м и н и , п о в р з у в а њ е с о Индустриската зона „Жабени“ и изградба н а н о в а ж е л е з н и ч к а с т а н и ц а з а прекуграничен сообраќ ај (патен и товарен) со сите придружни објекти, нова сигнализација и телекомуникациски инсталации. Проектот се реализира преку Министерството за транспорт и врски.

С о с т а в а њ е в о ф у н к ц и ј а н а железничката линија, ќ е се направи и нов крак кој ќ е влегува во Индустриската зона Жабени.


73

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦАТА „ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ“ Н а ул и ц ат а Д и м ч е Л а хч а н с к и изградена е пешачка патека и извршено е преасфалтирање на улицата во должина од 300м, со вкупна вредност на инвестицијата од 3 769 884 денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „ФАХРИ ИБРАИМ“ Целосната реконструкција на улицата „Фахри Ибраим“ започна со замена на канализационата мрежа. Реконструкцијата продолжува со замена на водоводната мрежа и со асфалтирање на коловозот, во должина од 192 метри, а со вкупна вредност од 4.5 милиони денари.

АСФАЛТИРАН ПАТОТ ЗА СЕЛО КАНИНО Со средства од Европска банка, преку Министерството за транспорт и врски и Владата на Република Македонија, извршено е асфалтирање на патот за с. Канино во должина од 1029 метри. Вредноста на инвестицијата е 6 521 682 денари.


74

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ГРАЕШНИЦА-КИШАВА Со средства обезбедени од Светска Банка, а во соработка со Агенцијата за државни патишта и Владата на РМ, извршена е реконструкција на патот Граешница-Кишава. Преасфалтирањето е и з в р ш е н о в о д о л ж и н а од 5 , 8 к м , а вкупната вредност на инвестицијата изнесува 20 621 000 денари.

претходна состојба и подготовка за реконструкција


75

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

УЛИЦИ ВО БИСТРИЦА

претходна состојба и подготовка за реконструкција

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ТОШО ДАСКАЛО Н а ул и ц а т а То ш о Д а с к а л о извршена е промена на водоводната мрежа и преасфалтирање на улицата во должина од 350м. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 455 673 денари.

Во селото Бистрица асфалтирани се 10 краци со вкупна должина од 1км. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 330 840 денари. Со реализацијата на овој проект голем дел од улиците за прв пат добиваат асфалт, што е од исклучително значење за подобрување на условите за живот на мештаните.


76

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016 АСФАЛТИРАЊЕ НА КРАЦИ НА УЛИЦА ДЕБАРСКА На улица Дебарска извршена е промена на водоводната и канализационата мрежа, како и преасфалтирање на улицата во должина од 661м. При интервенцијата опфатени се повеќ е краци од улицата, а вкупната вредност на проектот изнесува 11 732 589 денари.

АСФАЛТИРАН ПАТОТ ТРНОВО - МАГАРЕВО Во соработка со Владата на РМ преку Агенцијата за рурален развој, извршена е реконструкција на патот Трново-Магарево и уредување на платото пред црквата во селото Трново. Асфалтирањето е извршено во должина од 2км, а вкупната вредност на проектот изнесува 11 325 733 денари.

www.bitola.gov.mk


77

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ПАТОТ ЗА СЕЛАТА БУКОВО И СЕЛО КРСТОАР Со финансиски средства обезбедени од Владата на РМ и Европската банка з а о б н о в а и р а з в о ј , у с п е ш н о б е а

реализирани проектите за изградба на локалните патишта за селата Буково и Крстоар. И двата проекти се од големо значење за мештаните. Во рамките на проектот за реконструкција и рехабилитација на патот Буково-Горно Орехово, асфалтиран е и крак во селото Буково. Патот за селото Крстоар, пак кој беше пуштен во употреба е во должина од 723 метри во вредност од 3 700 000 денари. Патот кон селото Крстоар има големо значење не само за мештаните, туку и за сите граѓ ани кои многу често особено за првомајските празници го посетуваат Крстоарски манастир.

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ С.КАЖАНИ - С.ЃАВАТО Општина Битола во соработка со Владата на Република Македонија, преку ресорното министерство го реализираше проектот за реконструкција на локалниот

пат помеѓ у селата Кажани и Гавато. П р о е к т от е од м н о г у г о л е м о значење за жителите на двете населени места.


78

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

УЛИЦИ ВО с.ЦАПАРИ

Со асфлатирањето на осум краци во должина од 1км, значително се подобрија инфраструктурните услови за жителите на селото Цапари. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 587 200 денари. претходна состојба и подготовка за реконструкција

УЛИЦИ ВО с.КУКУРЕЧАНИ Четири улици во селото Кукуречани за прв пат беа асфалтирани со р е а л и з а ц и ј а т а н а п р о е к т о т з а реконструкција на улици. Вкупната должина изнесува 1км, а вредноста на инвестицијата е 4 535 444 денари.

ОТЧЕТ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЛА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО ПРВИТЕ 365 ДЕНА ОД МАНДАТОТ


79

www.bitola.gov.mk

УЛИЦИ ВО с.КРАВАРИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

претходна состојба и подготовка за реконструкција

Во село Кравари извршена е р е к о н с т ру к ц и ј а н а 1 0 к р а ц и в о должина од 1км, а вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 908 160 денари. Голем број од улиците за прв пат добиваат асфалт.

УЛИЦИ ВО с.ЛОГОВАРДИ Во селото Логоварди за прв пат се асфалтирани три краци во должина од 700м, а вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3 233 197 д е н а р и . П о к р а ј а с ф а л т и р а њ е т о договорена беше и динамиката со која се реализираше програмата за чистење на каналите со цел заштита од поплави при поројни дождови.

претходна состојба и подготовка за реконструкција

Завршена е реконструкцијата на локалниот пат Кажани-Гавато, во вредност од 5.805.600,00 денари. Проектот е финансиран од Светска Банка.

ОТЧЕТ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЛА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО ПРВИТЕ 365 ДЕНА ОД МАНДАТОТ


80

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

НОВ КРУЖЕН ТЕК КАЈ МАРКЕТОТ „ВЕРО“ Покрај асфалтирањето на улицата В а с к о К а р а н г е л е в с к и , з а в р ш е н а е изградбата и на новиот кружен тек кај маркетот „Веро“ кој претставува големо

сообраќ ајно олеснување. Веднаш после завршувањето на градежните активности направено е и хортикултурно уредување.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛ. 1-ВИ МАЈ Завршена е реконструкцијата на дел од улицата Бул. 1-ви Мај во должина од 400 метри. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 5 073 885 денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА БИСТРА 14 краци на улица Бистра се комплетно реконструирани. Промената на водоводната мрежа е извршена во должина од 220 метри, а вредноста на инвестицијата изнесува 487 979 денари.


81

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Се уредуваат приодите кон Битола

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦА „ДОВЛЕЏИК“

A с ф а л т и р а њ е н а у л и ц а т а Довлеџик. Завршена е втората фаза, од целосната реконструкција, во вредност од околу 7.5 милиони денари. У л и ч н о т о о с в е тл у в а њ е е в о вредност од 5 милиони денари. Оваа

инвестицијата вклучува не само безбедносни сообраќ ајни решенија, туку и еден комплетен нов лик на приодот - влезот во Битола од Охрид. З а а с ф а л т и р а њ е н а ул и ц а т а инвестирани се 35 милиони денари.

ВО ТЕК Е ИЗГРАДБА НА ПАТОТ Г.ОРИЗАРИ - КРКЛИНО Изградбата на локалниот пат село Крклино-Горно Оризари, започна со третиот мост кој ќ е биде изграден во должина од 10 метри и реконструкција на д р у г и д в а м о с т о в и , к а к о и п а т н а инфраструктура во должина од 1,5 километри. Овој проект е финансиран од Владата на Р.М, преку програмата на Светска банка. Во тек е и реализација на програмата на Министерството за транспорт и врски за изградба на

водоводна мрежа, со која се опфатени 23 села.


82

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: НОВИ АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА Согласно програмата за поставув а њ е н а а в т о б ус к и с т о ј а л и ш т а н а општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Битола поставени се нови автобуски стојалишта, 47 единечни, 7 единечни со киоск, 11 двојни и 3 двојни со киоск, односно 68 автобуски стојалишта во урбаните средини. Во руралните средини, поточно во 43 села поставени се 50 репарирани автобуски стојалишта. Вкупно вредноста за реализацијата на овој проект изнесува околу 9.5 милиони денари.


83

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО ТЕК Во соработка со Владата на Република Македонија предвидена е реализација и на следните проекти кои во моментот се во подготвителна фаза: ПРОЕКТ:Доизградба на Булеварски влез од страната на Прилеп ПРОЕКТ:Доизградба на влезот од страната на Охрид ПРОЕКТ: Реконструкција на локален пат за с.Барешани ПРОЕКТ: Источна заобиколница на Битола (од поранешна Фринко до Цермат) ПРОЕКТ:Реконструкција на локален пат од фабрика Сокотаб-брана Стрежево ПРОЕКТ: Реконструкција на локален пат за с.Лавци – втора фаза

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ БИТОЛА-РЕСЕН-БУКОВО


84

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА Општина Битола продолжува да ја негува својата традиција на конзулски град. Во моментов градот има дванаесет конзуларни претставништва, од кои два генерални и десет почесни. Генерални конзулати имаат Бугарија и Грција, а почесни Русија, Романија, Србија, Турција, Украина, Унгарија, Франција, Црна Гора, Австрија и Босна и Херцеговина.

ОТВОРЕН НОВ КОНЗУЛАТ НА АВСТРИЈА Отворањето на новиот конзулат на А в с т р и ј а в о Б и т о л а и м а з а ц е л интензивирање на соработката помеѓ у Битола и Виена. Почесен конзул на Австрија во Република Македонија е д-р Валентина Илиева. Нејзиното делување става посебен акцент на економскиот и научниот напредок во меѓ усебната соработка.

ОТВОРЕН КОНЗУЛАТ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА В о р а мкит е на четврт оноемвриската програма во 2014, во општина Б и т о л а б е ш е о т в о р е н П о ч е с н и о т К о н з у л а т н а Р е п у б л и к а Б о с н а и Херцеговина, а за почесен конзул е н а з н а ч е н а Б и л ј а н а Д а м ј а н о в с к а Јанчевска. Конзулатот е лоциран на ул.Широк Сокак бр.91.

ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И ГРАДОТ НИНГБО Од 2014 година општина Битола е збратимена со градот Нингбо од Кина. При посетата на делегацијата од НР Кина по повод Денот на ослободувањето на градот Битола, со Конг Веивеи-директор на канцеларијата за надворешни работи во кинескиот град Нингбо, беше потпишан договор за соработка кој овозможува развивање на контактите на економски и културен план, инвестирање и промоција на национални производи од двете држави. Основите на соработката меѓ у Битола и Нингбо се на потпишаните

договори меѓ у Владите на Република Македонија и НР Кина, кои овозможуваат ширина и големи можности.


85

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ

Општина Битола има воспоставено односи на соработка со повеќ е општини и градови од странство: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Епинал, Република Франција 1976 год. Крањ, Република Словенија 1976 год. Пожаревац, Република Србија 1976 год. Трелеборг, Шведска 1981 год. Рокдаел, Сиднеј Австралија 1985 год. Бурса, Република Турција 1995 год. Плевен, Република Бугарија 1999 год. Пушкин, Санк Петербурк, Руска Федерација 2005 год. Кременчук, Украина 2006 год. Белград, Општина Стари град Република Србија 2006 год. Виена Центар 2006 год. Велико Трново, Република Бугарија 2006 год. Нижни Новгород, Руска Федерација 2008 год. Ријека, Република Хрватска 2011 год. Нингбо, Република Кина 2014 год.

ПРОЕКТ: МЕЃУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ЗА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ЗА РЕОНСКО ГРЕЕЊЕ ТЕЛЕТЕРМ Во партнерство со Лерин, а во интерес на жителите на двете општини Битола и Новаци водејќ и се од нашите заложби и идеи за побрз економски развој и чекор со ЕУ стандардите аплициравме заедно со нашиот партнер Општинското претпријатие за топлификација од Аминдео ДЕТЕПА во ИПА програмата за прекугранична соработка со Р.Грција и успешно го реализиравме проектот „Пренос на знаење за централно греење во Битола и Новаци - ТЕЛЕТЕРМ” Имавме одлична соработка и стекнавме доста искуства и знаења во она што беше н а ш и н т е р е с - и с к о р и с т у в а њ е н а т о п л и н с к а т а е н е р г и ј а о д термоцентралата РЕК –Битола , преку

изградба на топлификационен систем со кој ќ е се обезбеди топлинска енергија за затоплување на објекти, како и топлинска енергија за потребите на индустријата и оранжериското производство.


86

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

КУЛТУРА Општина Битола, во согласнот со своите надлежности и финансиски капацитети, реализира низа проекти во културната сфера, со што континуирано ја збогатува културната понуда во градот. Во тој контекст, локалната самоуправа, следејќи ја визијата за културен подем во општината, создаде културно лето во кое сите граѓани можат да ги задоволат своите културни апетити, а за неговиот квантитет и квалитет медиумите пишуваат , веќе една деценија. Грижата за културното наследство, негувањето на традицијата и афирмирањето на културните вредности, и изминатите четири години, зазедоа посебно место во работата на Општина Битола, што резултираше со низа конкретни мерки, активности, проекти. Изминатиот четиригодишен период го одбележаа и повеќе награди и признанија. Признанието кое го означи крајот на 2015 година е едно од најзначајните награди за досегашната работа на општината, но и обврска за понатамошниот период. Членството на Битола во УНЕСКО произлегува токму од активностите имплементирани во насока на реализација на првиот проект предвиден во четиригодишната програма на локалната самоуправа.


87

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

Други проекти

БИТОЛА – ЦЕНТАР НА БАЛКАНСКИОТ ФИЛМСКИ ФОНД Битола станува центар на Balkan cinema cities – регионална филмска платформа за соработка на градови и држави од Југоисточна Европа, во областа на филмската дејност. После влегувањето на Битола во мрежата на креативни градови на УНЕСКО во областа на филмот, во општината беше потпишан Меморандум за создавање на Интернационален регионал е н ф и л м с к и ф о н д . Н а с р е д б а т а присуствуваа директорите на филмските фондови од Албанија, Македонија и Б у г а р и ј а , к а ко и п р е т с т а в н и ц и од г р а д о в и т е с о и з г р а д е н а ф и л м с к а инфраструктура и искуство во снимање филмови. Неколку од овие градови се познати по значајните интернационални филмски фестивали кои со години

наназад се синоним за квалитет и промоција на најдобрите филмски остварувања од Европа и светот. Балканскиот филмски фонд започна со п о д д р ш к а о д с т р а н а н а градоначалниците на Битола, Корча, Тирана, Пловдив и Благоевград и со силна тенденција за проширување и поддршка н а ф и л м с к и п р о е к т и к о и ќ е с е реализираат на Балканот. Во идниот период, ќ е следува селекција на проекти, а градовите со поддршка на фондовите ќ е партиципираат во поддршка на тие проекти. Целта на BCC е да се стимулираат автори и приказни кои ќ е се реализираат во овој регион. Очекувањата се BCC постепено да стане сериозна институција, според примерот на големите земји, како Германија, Франција и Италија.

„КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ” Општина Битола, балканскиот ф о н д Б Ц Ц , Ун и в е р з и т е т от „ М а р и н Барлети“ од Албанија и албанскиот Институт Адриапол, во општина Битола потпишаа меморандум за соработка. Со потпишувањето на овој документ се придонесува за регионално поврзување, г р а д е њ е н а с и л н и к а п а ц и т е т и исоздавање на нови партнерства кои во понатамошниот период ќ е дадат големи резултати при креирање на заеднички

проекти и нивна поддршка од Европски и други фондови.


88

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: „БИТОЛА ФИЛМСКИ ГРАД“ БИТОЛА – ДЕЛ ОД МРЕЖАТА НА КРЕАТИВНИ ГРАДОВИ НА УНЕСКО

Битола е првиот град од Република Македонија, кој стана член на мрежата на креативни градови на УНЕСКО, каде што членуваат вкупно 116 градови од светот. Битола во мрежата на креативни градови во областа на филмот се наоѓ а заедно со Париз, Лион, Софија, Линц, Брадфорд и Галвеј од Европа. Мрежата опфаќ а г р а д о в и од п о в е ќ е о б л а с т и : занаетчиство, народна уметност, д и з а ј н , ф и л м , г а с т р о н о м и ј а , литература и музика. Истата има за цел да ја стимулира меѓ ународната соработка, посебно со другите градови – членови на мрежата со што се истакнува креативноста да биде мотор на одржливиот урбан развој, социјалната инклузија и културното зрачење.


89

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016


90

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk


91

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ЕДНА ДЕЦЕНИЈА БИТ ФЕСТ, за разлика од сите претходни форми на организација на летни културни манифестации, прикажа нова форма и збогатена содржина, започнувајќ и од 70 тина настани, а низ годините достигнувајќ и ја и бројката од над 220 настани. Покрај квантитативното з г о л е м у в а њ е н а н а с т а н и т е , з а п о з д р а в у в а њ е е ф а к т о т ш т о континуирано се врши и квалитативна надградба на еден флексибилен концепт кој е содржан во најмасовниот настан во Република Македонија - културното лето БИТ ФЕСТ. Низ периодот на траење од околу 3 месеци, во изминатите 10 години, содржинската понуда овозможи широк из��ор за сите возрасни групи кои својот интерес можеа да го пронајдат во детската програма, класичната музика, филмот, театарот, ликовните и други изложби, ракотворството, промоцијата на традицијата, големиот број на фестивали на народна и забавна музика, етно, фолк, поп, рок и други концерти, мултимедијални проекти и голем број други содржини...

БИТ ФЕСТ

Концептот на БИТ ФЕСТ вклучува: музичари, актери, филмски работници, л и к о в н и у м е т н и ц и , ф о т о г р а ф и , продуценти, режисери и голем број други лица кои се занимаваат со култура и традиционална или модерна уметност. Во 2015 година фестивалот одбележа десет години од своето одржување, притоа оставајќ и траен печат за развојот на културата во Битола и негувањето на културните вредности.


92

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Други проекти

КУЛТУРАТА ВРАТА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА Д в а е с е т г о д и ш н и н а т а о д воспоставувањето на дипломатските односи помеѓ у Македонија и Израел, се одбележа со поставување Спомен плоча на столбовите на некогашната синагога „Кахал Португал“, во градскиот парк – Битола во присуство на г неговата екселенција израелскиот амбасадор во Македонија и директор за Балканот г-дин Дан Ориан. Израелската делегација ја сочинуваат и публицисти од Израел и САД и новинари од Националните телевизии на Израел, што е одлична можност Битола да биде преставена во тој дел на светот, како идна платформа за натамошни р е л а ц и и в о п о гл е д н а е к о н о м с к а соработка и бизнис – партнерства.

ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БИТОЛА Со повеќ е настани, протоколарни средби, Свечена академија и доделување на признанија, Општина Битола секоја г о д и н а г о о д б е л е ж у в а Д е н о т н а осободувањето на градот.


93

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ДЕНОТ НА ЗАШТИТНИКОТ НА ГРАДОТ И изминатите 4 години, Општина Битола во соработка со Преспанско пелагониската епархија го чествува Денот на Заштитникот на градот Свети Нектариј Битолски. Традиционално, секоја година п о с л е од р ж у в а њ е т о н а д у хо в н а т а академија се одржува света божествена литургија и литија низ битолските улици со моштите на Агатангел Битолски.

Во тек на реализација

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА НОВ ХРАМ НА ЗАШТИТИНИКОТ СВ. НЕКТАРИЈ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ По барање на Македонската Православна Црква (Преспанско-Пелагониска Епархија) Советот на Општина Битола донесе Одлука за отпочнување на постапка за изменување и дополнување на ДУП за Централно градско подрачје 3-ти дел Блок 7 – Битола (просторот на паркот околу саат кулата и плоштадот Магнолија) со цел планирање на површина за градење на на верски објект – храм во чест на Свети Нектариј Битолски – заштитник на градот Битола. Се работи за локалитет во чии што опфат се лоцирани голем број на монументални објекти, бројни објекти од градската и граѓ анска а р х и т е к т у р а и а м б и е н т а л н и ул и ц и к о и претставуваат дел од споменичката целина Урбан комплекс Широк сокак, што услови комплексни анализи и активности од страна на Завод и Музеј Битола, кој за потребите на истиот изработи Заштитно конзерваторски основи.


94

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМ НА АРМ И НЕГОВО ПРЕТВОРАЊЕ ВО МУЛТИНАМЕНСКИ ОПШТИНСКИ, КУЛТУРЕН ОБЈЕКТ Во тек е постапка за изработка на проектна документација за реставрација и адаптација на Дом на АРМ и негово ставање во функција како мултинаменски општински културен објект. Исто така, во следниот период предвидено е да се направи и партерно уредување на просторот околу објектот.

ПРОЕКТ: ОТВОРАЊЕ НА МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА ЗА ТВОРЕШТВОТО НА БРАЌАТА МАНАКИ По завршувањето на градежните активности за изградба на киното „Манаки“, ќ е се пристапи кон реализација

и на проектот „Отворање на музејска поставка за творештвото на браќ ата Манаки.

ПРОЕКТ: ОБНОВА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ФАСАДИ НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ПРОГЛАСЕНИ КАКО ЗАШТИТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО БИТОЛА В о р а м к и т е н а о в о ј п р о е к т, Министерството за култура во соработка со Завод и музеј Битола изврши обнова и конзервација на фасадите на повеќ е

објекти, меѓ у кои: Безистен Гимназија Јосип Броз Тито, Државното музичко училиште и Јени џамија.


95

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА КИНО „МАНАКИ“

На просторот каде што некогаш постоеше Киното на Браќ ата Манаки, Општина Битола подготви проектна д о к у м е н т а ц и ј а и г о р е а л и з и р а ш е проектот за негова обнова. Градежните активности се завршени, а во моментот се работи во ентериерот на објектот. Објектот ќ е биде опремен со најсовремена техничко технолошка опрема. Во тек е постапка за партерно уредување на просторот кај киното, како и подготвителни активности за спроведување на постапката за набавка на мебел за уредување на ентериерот на киното.


96

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ИФФК БРАЌА МАНАКИ Развивајќ и ја идејата за „Битола ф и л м с к и г р а д “, О п ш т и н а Б и т о л а , к о н т и н у и р а н о д а в а п о д д р ш к а н а креирањето и реализацијата на богатата програма на ИФФК Браќ а Манаки. И во ов ој чет ир иг од ишен конт инуит ет, фестивалот ја продолжи својата традиција, притоа надградувајќ и се и овозможувајќ и им на сите вљубеници во филмската уметност квалитетни филмски проекции и гостувања на светски познати личности од областа на филмската уметност. Фестивалот се одржува под покровителство на Претседателот на Република Македонија Горге Иванов, а со поддршка од Општина Битола.

2014

2015

2013

2016


97

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: АДАПТАЦИЈА НА ВНАТРЕШНИОТ ДВОР НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ ВО ЛАПИДАРИУМ В о т е к с е п о д г о т в и т е л н и активности за адаптација на внатрешниот двор на НУ Завод и музеј во

лапидариум, како резултат на соработката помеѓ у општина Битола и Завод и музеј Битола.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ Со континуирани инвестиции во набавка и осовременување на информатичката инфраструктура, следење на н о в и т е т р е н д о в и и т е х н о л о ш к о информатичкиот развој и напредок и негово доближување до населението, се овозможува дејствување во насока на

информатички развој. Во оваа насока, Општина Битола во с о р а б о т к а с о М и н и с т е р с т в о т о з а информатичко општество, реализираше п о в е ќ е п р о е к т и , м е ќ у к о и к а к о најзначајни за периодот 2013-2017 беа следните:

ПРОЕКТ: „Е-ОПШТИНСКИ ШАЛТЕР” Со воведувањето на нови програми и софтвери, овозможено е електронско завршување на голем број постапки во општината. Воведени се програмите еградежна дозвола, е-даноци, е-урбанизам.

Ваквиот начин на делување овозможува побрзо искористување на услугите од о п ш т и н с к а т а а д м и н и с т р а ц и ј а , с е намалува доаѓ ањето и чекањето на шалтерите.

ПРОЕКТ: СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА КУРСЕВИ ПО ИНФОРМАТИКА Во едукативниот центар Мегасофт плус, општина Битола реализираше бесплатна обука за англиски јазик и информатика за 80 лица со ниски примања. Наставата се одвиваше според принципот еден слушател – еден компјутер, а за секој с л у ш а т е л б е ш е о б е з б е д е н прирачник/учебник за курсот. После завршувањето на обуката беше извршено т е с т и р а њ е н а к а н д и д а т и т е , а з а постигнатите резултати слушателите добија сертификат за завршен курс. На овој начин, за граѓ аните на општината, се обезбедува надградба на знаењата од областа на информатиката, нивно полесно вклучување во општествените процеси, олеснување на пристапот при

комуникацијата, како и повисок степен на и н ф о р м а т и ч к а п о д г о т в е н о с т н а н а с е л е н и е т о и н и в н а п о г о л е м а м о б и л н о с т в о и з в р ш у в а њ е т о н а работните задачи и секојдневните обуки. О б у к и т е с е р е а л и з и р а а т с о гл а с н о барањата од граѓ аните и направените анализи.


98

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА Општината како носител на противпожарната заштита во рамките на своите надлежности ги превзема сите мерки и активности насочени кон заштита на животите и на имотот на граѓ аните од настанување на пожари, елементарни непогоди, несреќ и Општината Битола, како и во претходните осум години, од 2005 – 2013, така и во овие 3 години, вложи значително во областа на безбедноста и заштитата на граѓ аните, притоа, делувајќ и во согласност со Европските стандарди и норми од оваа област.

ПРОЕКТ: „FIRESHIELD” – ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА СЛУЖБА Со овој проект овозможено е развивање на заеднички прекуграничен противпожарен план и зајакнување на капацитетите на регионалните единици за противпожарна заштита, набавка и инсталирање на 140 надземни хидранти на територијата на Пелагонискиот регион, набавка на компјутерска опрема за успешно локализирање и брза реакција на територијалните противпожарни единици при појава на пожар во меѓ уграничниот регион, како и воспоставување на моторизирана волонтерска единица за брза интервенција во тешко достапните места во прекуграничниот регион во случај на појава на пожар. Покрај тоа, потпишан е протокол за заедничка соработка и интервенција при појава на пожар во прекуграничниот регион,

извршена е размена на искуства и јакнење на капацитетите на ТППЕ во прекуграничниот регион, при што спроведена е промотивна кампања преку подготовка, и н с т а л и р а њ е и д и с е м и н а ц и ј а н а промотивни материјали, отворени денови и медиумска презентација на р е з у л т а т и т е о д п р о е к т о т с о ц е л информирање на пошироката јавност.

ПРОЕКТ: ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ВОЗНИОТ ПАРК И НАБАВКА НА СОФИСТИЦИРАНА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА Опрема во вредност од 40 000 евра беше донирана од страна на организацијата Working Together од Франција за битолскиот центар за едукација за заштита од пожари „ПЕГАЗ ЕДУ“. Опремата се состои од едно ново возило џип Даџиа дастер, две грбни преносни пумпи, како и опрема за истите, 2 преносни резервоари и друга опрема. Покрај центарот за едукација ПЕГАЗ ЕДУ од Битола, опремата ја користат и п р о ф е с и о н а л н и т е п р от и в п ож а р н и

единици од Битола и целата држава при евентуални шумски пожари.


99

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗГРАДА О п ш т и н а Б и т о л а в о н е ко л к у инфраструктурни зафати ја реновира зградата на Територијалната против пожарна единица. Првата фаза на реконструкција започна со санација на кровот на објектот на зградата на противпожарната единица с о р е н о в и р а њ е н а в е ж б а л н а т а н а пожарникарите, реконструкција на холот и реновирање на канцеларијата на командирот. Исто така во серијата на обновување на објектот се замени и руинираниот таван, со комплетно нов изработен од спуштени гибс плочи.

В о в т о р а т а ф а з а с е н а п р а в и целосно реновирање на санитарните јазли, односно се обновија заедничките тоалети и копатилата на пожарникарите. В о с л е д н а т а ф а з а , с е з а м е н и старата дрвена столарија со нови ПВЦ- прозорци, а беше направена и замена на подот со нов ламинат. Исто така беше направено и целосно молерско фарбање и боење на ѕидовите и таваните во сите простории на зградата, како и боење на целокупната столарија со мрсна боја, а беше извршена и промена на старата влезна врата на пожарната со нова.

ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТИ В о р а м к и т е н а п р о е к т о т „FIRESHIELD” извршена е набавка и

инсталација на 140 надземни хидранти на територијата на Пелагонискиот регион.

ПРОЕКТ: НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО –„ПАЈАК" Со цел организирање на паркинг п р о с т о р о т в о Б и т о л а , н а б а в е н о е с п е ц и ј а л н о к о м у н а л н о в о з и л о з а подигање на непрописно паркирани возила-„Пајак возило“. На овој начин се придонесува за заштита на безедноста во сообраќ ајот со навремено отсранување на п о г р е ш н о п а р к и р а н и т е в о з и л а п о сообраќ ајниците во градот и унапредување на режимот на паркирање.

ПРОЕКТ: НАБАВКА НА 4 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА СНЕГ ОД ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ Со цел организирање на паркинг п р о с т о р о т в о Б и т о л а , н а б а в е н о е с п е ц и ј а л н о к о м у н а л н о в о з и л о з а подигање на непрописно паркирани возила-„Пајак возило“. На овој начин се придонесува за заштита на безедноста во сообраќ ајот со навремено отсранување на п о г р е ш н о п а р к и р а н и т е в о з и л а п о сообраќ ајниците во градот и унапредување на режимот на паркирање.


100

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА Општина Битола во соработка со Владата на Република Македонија, континуирано вложува во подобрувањето на условите за грижа и сместување на децата, старите лица, лицата со ризик. Во таа насока, реализирани се повеќ е инвестиции, од кои дел беа предвидени во програмата, а дел се надвор од програмата, реализирани согласно барањата на граѓ аните:

ПРОЕКТ: „ПАТРОЛНИ СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ“ М и н и с т е р с т в о т о з а т р у д и с о ц и ј а л н а п о л и т и к а , з а п о ч н а с о в о в е д у в а њ е н а н о в а П р о г р а м а в о социјалната работа – Патролна социјална работа. Општина Битола активно се вклучи во реализацијата на овој проект кој е во тек на реализација. Задача на патролните социјални работници е откривање и санирање на сите социјални проблеми, кои не се само о д м а т е р и ј а л н а п р и р о д а ( и т о а : б е з д о м н и ш т в о , д е ц а н а у л и ц а ,

просјачење, семејно насилство, стари лица, корисници на дрога, инвалидни лица, нарушени семејни односи и др.) Пристапот на решавање на проблемите е системски со координирана соработка п о м е ѓ у п а т р о л н и т е р а б от н и ц и од општината, центрите за социјална работа и Ц р в е н и о т к р с т н а Р е п у б л и к а Македонија. На тој начин, се спроведува целосна идентификација на појавите кои го попречуваат развојот на поединците, групите и самата заедница.

ПРОЕКТ: ШИРЕЊЕ НА МРЕЖАТА НА ДНЕВНИ ЦЕНТРИ ЗА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ОТВОРЕН ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈОТ Со поддршка на Министерството за труд и социјална политика и општина Битола, а на иницијатива на Здружението за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА“ и Здржението за аутизам „Марко Поло Експлорер“, во април 2016 година, официјално беше пуштен во употреба едукативниот центар за деца и л и ц а с о п о п р е ч е н о с т в о р а з в о ј от. Просторот го обезбеди општина Битола, а Министерството за труд и социјална политика издвои средства со цел истиот да биде ставен во функција на оние на кои им е најпотребен. Општина Битола, континуирано ги помага сите активности кои се организираат од страна на здужението за аутизам „Марко Поло Експлорер“.


101

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНИ РАМПИ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ П р и с т а п н и т е р а м п и , к а к о приоритетна потреба на одредени наши граѓ ани, оправдано зедоа место во нашата програма за работа.

В о т а а н а с о к а , п р о д о л ж и реализацијата и на овој проект кој подразбира подобрување на условите за живеење на лицата со посебни потреби.

ПРОЕКТ: „НАРОДНА КУЈНА” Народната кујна е проект чија реализација започна во првиот мандат на оваа локална самоуправа. О т т о г а ш , п а н а в а м у, и с т и от,

продолжува да функционира обезбед у в а ј ќ и о б р о к к о ј с е д од е л у в а з а граѓ аните од општината, кои имаат потреби од ваков вид грижа.

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКОТО ОДМОРАЛИШТЕ ПЕЛИСТЕР Општина Битола во соработка со Владата на Република Македонија, континуирано вложува напори во насока на подигнување на степенот на заштита на децата. Во таа насока, се работи на изнаоѓ ање на најдобро прифатливо

решение, со кое детското одморалиште Пелистер повторно ќ е биде ставено во функција, со нови современи услови и истото ќ е одговара на потребите од рекреативно, здравствена и наставна природа за нашие најмили.

ПРОЕКТ: „МИСЛИМЕ НА НАЈМАЛИТЕ” Подобрувајќ и ги условите за д е ц а т а в о д е т с к и т е г р а д и н к и , реновирајќ и ги истите и градејќ и нови д е т с к и г р а д и н к и , к о н т и н у и р а н о , работиме на обезбедување на услови за квалитетен воспитен процес на секое

дете, како и на создавање можности за в к л у ч у в а њ е н а с и т е д е ц а в о п р е д у ч и л и ш н и т е п о д г о т в и т е л н и програми. Досегашните реализирани проекти во оваа насока, претставуваат потврда за нашите заложби.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ДОЛНО ОРИЗАРИ Тенденција на општината е покрај во урбаните средини, градинки да се отворат и во руралните средини. Во јули 2014 година, Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и

Градоначалникот на општина Битола свечено ја отворија новата детска градинка во Долно Оризари. Детската градинка го носи името „Пинокио“ и работи во рамките на ЈОУДГ Естреа Овадија Мара.


102

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ПРОЕКТ: ДОГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА СНЕГУЛКА Од причини што градинката има к а п а ц и т е т з а 1 0 5 д е ц а , а з а р а д и местоположбата – централно градско подрачје, во истата има потреба од згрижување на поголем број на деца, кои се на листа на чекање. Во моментот се

работи на создавање на потребните услови за реализација на овој проект. Кон крајот на минатата година, изработен е проект со ревизија на истиот за доградба на ДГ Снегулка во вкупен износ од 264.320,00 денари.

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ПОРАНЕШНАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВАНГЕЛ МАЈОРО“ П о р а д и м е с т о п о л о ж б а т а – централно градско подрачје, има зголемен интерес за згрижување на деца во овој објект, особено од најраната предучи-

лишна возраст, (од 8 месеци до 3 години). Токму од тие причини, неодамна, изработен е проект за поранешната ДГ Вангел Мајорот во износ од 168.469,00 денари.

ПРОЕКТ:ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ВОСПИТНИ ГРУПИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ Со отворањето на новите детски градинки во гореспоменатите села, овозможено е отворање на нови воспитни групи и во руралните средини. За периодот од 2005 – 2016,

зголемен е вкупниот број на воспитни групи за 8 групи и заклучно со 31.10.2016 година во установата се згрижуваат 837 деца во 34 воспитни групи.

ПРОЕКТ: ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ Во соработка со Министерството за ттруд и социјална политика, преку континуиран ангажман на стручни служби, овозможено е вклучување на децата со одредена попреченост во

развојот, во редовниот воспитен процес во детските градинки. Ваквиот начин на функционирање, овозможува услови за нормален развој и еднакви можности за сите деца.

ПРОЕКТ: ПОНАТАМОШНА ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА ОД РОМСКА НАЦИОНАЛНОСТ Општина Битола, продолжува со реализација на проектите за инклузија на децата од ромска националност од најмала предучилишна возраст, не само

од годината пред поаѓ ање во училиште. Овој проект во изминатиот период покажа значителни резултати во ЈОУДГ Есттреја Овадија Мара.


103

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРОВ НА Д.Г.„ПРОЛЕТ“ И Д.Г.„КОЛИБРИ“. Градинките кои во моментот функционираат во рамките на ЈОУДГ Естреја Овадија Мара се во добра состојба. Во изминатиот период извршена е промена на кровна конструкција на 3 градинки, дрвената дограма е заменета со ПВЦ дограма, извршени се реконструкции на сите санитарни јазли и условите се значително подобрени. Во 2015 година извршена е целосно променета дограма во градинките „Колибри“ и „Росица“ кои се дел од ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара. Истата година, извршена е промена со ПВЦ дограмата во објектите во ДГ Росица и ДГ Колибри во

износ од 950.000,00 денари В о 2 0 1 6 г од и н а , и з в р ш е н а е п р о м е н а н а ц е л о к у п н а в од о в од н а инсталација во ДГ Колибри во износ од 234.682,00 денари.

ПРОЕКТ: ИЗРГАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО СЕЛО КРАВАРИ По барање на жителите, а во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, во тек е реализацијата на проектот „Адаптација

на Дом за деца и млади во село Кравари, општина Битола“– Финансиран од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.


104

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Во соработка со Владата на Република Македонија континуирано вложуваме во унапредување на системот на здравствена заштита, со што се овозможува граѓ аните - корисници на здравствените услуги да бидат задоволни, а нивните проблеми брзо и ефикасно решени.

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА БУНКЕР ЗА АКЦЕЛЕРАТОРОТ И ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ ВО КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ “БИТОЛА” Во периодот од 2013 година до денес во ЈЗУ Здравствен дом реализирани се повеќ е активности: - Партерно уредување на дворот; - 5 Пристапни рампи; - Внатрешен хидрауличен лифт - Н а б а в к а н а с т о м а т о л о ш к и

рентгет, дефлибрилатори, ЕКГ апарати, с п и р о м е т р и , а уд и о м е т р и и д р у г а лабораториска опрема. Во соработка со Министерството за здравство наскоро ќ е биде реализиран и проектот за целосна реконструкција на здравствениот дом.


105

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ПРОЕКТ: ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ВО СКЛОП НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА Еден дел од овој проект е веќ е реализиран како резултат на успешната соработка помеѓ у Клиничка болница Битола и ЈКП Комуналец Битола. Во дворот на Клиничката болница во Битола, реализиран е новиот инфраструктурно-комунален проект со кој преку ископување на артерски бунари се овозможува заштеда на вода за наводнување на зелените површини – односно нивно наводнување со технолошка вода, заштеда на вода за пиење, а пред се заштита од подземните води кои честопати создаваа проблеми во визбените простории на болницата. П р о е к т о т ќ е ф и н и ш и р а с о завршувањето на реконструкцијата на Клиничката болница од Битола, како резултат на соработката со Министерството за здравство.


106

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ДРУГИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИОТ ПАЗАР В о 2 0 1 4 г о д и н а з а п о ч н а реализацијата на проектот „Реконструкција на реони 3 и 5 во градскиот пазар, изградба на плато и 6 павиљони во централниот пазар“ во вредност од 8 000 000 денари. В о р а м к и т е н а п р о е к т от б е а реализирани следните активности: инфраструктурни активности за изградба на плато со бетонски противлизгачки плочки, набавка и монтирање на бехатон плочки, изградба на нова канализациона мрежа, изградба на 6 павиљони за продажба на овошје и зеленчук со: изработка на метална конструкција со челични профили; набавка и монтажа на кровна покривка од термоизолационен панелен лим, изработка и монтажа на опшивки од пластифициран и челичен поцинкован лим, изработка и монтажа на о л у ц и и и з р а б о т к а и м о н т а ж а н а снегобрани, покривање на просторот

помеѓ у 6-те павиљони со изработка на метална потконструкција на просторот помеѓ у павиљоните и покривање на просторот со лексан, како и изработка на нова електрична инсталација со комплет опрема и светлосни тела.Дополнително беа поставени 60 нови тезги. Во 2015 година се пристапи кон внатрешното уредување на просторот, обележување и оградување на сточниот пазар во вредност од 400 000 денари, како и партерно уредување на 800 м² во централниот пазар на реон 4, во вредност од 1 200 000 денари. Во 2016 година, продолжи втората фаза од реализацијата на проектот за реконструкција на градскиот пазар, од н о с н о р е а л и з а ц и ј а н а п р о е к т от „Реконструкција на реони 7 и 8, изградба на плато и изградба на 6 павиљони во централниот пазар“ во вредност од 5 200 000 денари. Во рамките на проектот


107

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

реализирани се следните активности: инфраструктурни активности за изградба на плато на површина од 770м² со бетонски противлизкачки плочки; набавка и монтирање на бехатон плочки на површина од 280м²; изградба на нова канализациона мрежа, изградба на 6 павиљони за продажба на овошје и зеленчук со: изработка на метална конструкција со челични профили; набавка и монтажа на кровна покривка од т е р м о и з о л а ц и о н е н п а н е л е н л и м ; изработка и монтажа на опшивки од пластифициран и челичен поцинкован лим, изработка и монтажа на олуци и изработка и монтажа на снегобрани; покривање на просторот помеѓ у 6-те павиљони со изработка на електрична

Пазарот пред реконструкцијата и н с т а л а ц и ј а с о ко м п л е т о п р е м а и светлосни тела. Дополнително поставени се 60 нови тезги Покрај овие активности, извршена е и монтажа на кров на реонскиот пазар во Нова Битола во вредност од 500 000 денари.

ИЗГРАДБА НА ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА


108

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

Во соработка со Влада на РМ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Во рамките на проектот на Владата на Република Македонија за реконструкција на центрите за социјална работа, извршена е реконструкција и на центарот з а с о ц и ј а л н а р а б от а в о Б и т о л а в о вредност од 9 милиони денари, средства со кои е извршена целосна реконструкција и опремување на објектот.

РЕКОНСТРУИРАНА И НАДГРАДЕНА БИБЛИОТЕКАТА ВО БИТОЛА Со инвестиција вредна над 30,5 милиони денари, која што е издвоена од буџетот на министерството за култура, се изврши целосна надоградба на библиотеката, како и реставрација на фасадата на стариот дел од зградата и поврзување на стариот и новиот надограден дел. Со надоградбата библиотеката се з д о б и с о 5 0 0 м е т р и к в а д р а т н и функционален простор, од кој простор дел е наменет за читателите, дел за преслушување на музички изданија, како

и простор за одржување на семинари, трибини и други манифестации.

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

Локалниот акционен план за животна средина претставува стратешки документ донесен од страна на Советот на Општина Битола. Истиот се очекува во голема мера да придонесе за состојбата за подобрување на животната средина во градот и околината. Општина Битола започна со реализација на конкретни

мерки за подобрување на квалитетот на воздухот и третирање на градските сообраќ ајници со калциум магнезиум а ц е т а т, к а к о е д н а о д м е р к и т е з а н а м а л у в а њ е н а з а г а д у в а њ е т о н а амбиенталниот воздух. Калциум магнезиум ацетат е средство кое се користи за контрола и намалување на ситната прашина (ПМ10 и ПМ2,5 честичките) и за стабилизација на патиштата. Средството е еколошки производ, биоразградлив, не е штетен за растенијата (погоден е за апликација во близина на паркови и зелени површини), а најважно е што не е корозивен (нема да предизвика оштетување на возил��та). Производот е лесен за апликација и целосно е стабилен.


109

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

БИОФОС – ПРИМЕНА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА Проектот „Заштита на животната средина преку промоција на биомасата како замена на фосилните горива за греење и електрична енергија – Биофосс започна во 2015 година со финансиски средства обезбедени од ИПА програмата за прекугранична соработка. Проектот имаше за цел заштита на животната средина и локалните ресурси, промовирање усогласеност на националните цели и целите на Европската Унија за заштеда на енергија, како и примена на обновливи извори на енергија. Партнери в о и с т и о т с е О п ш т и н а Б и т о л а , општинската компанија ДЕТЕПА од Аминтео и Технолошко образовниот институт од Кожани.

На завршната конференција свое излагање имаа проф. д-р Зоре Ангелевски и проф. д-р Цвете Димитриеска од Технички Факултет Битола, како и директорот на ДЕТЕПА господинот Константинос Кириакопулос и д-р Димитрос

Циамитрос од Технолошко образовниот институт од Кожани. Проектот беше реализиран од страна на менаџерскиот тим од Општина Битола Горан Неделков, Гордана Цветковска Бошевска и Слободан Бончаноски. В о р а м к и т е н а п р о е к т от б е а набавени мини пелет линии во вредност од 24.750 евра кои се инсталирани во ЈП Комуналец Битола, како и топловоден котел на биомаса, за спортската сала „Младост“ Битола во вредност од 67.500 евра.


110

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

www.bitola.gov.mk

ИНСТАЛИРАНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ

Општина Битола покрај тоа што се залага за подобрување на енергетската ефикасност, примена на обновливи и з в о р и н а е н e р г и ј а и з а ш т и т а н а ж и в о т н а т а с р е д и н а , и с т о т а к а е

посветена на подобрување на условите на престој на децата и персоналот во детските градинки. Во изминатиот период, со инвестиција на општина Битола во двете централни градинки, ЈОУДГ Мајски Цвет и ЈОУДГ Естреа Овадија М а р а б е ш е р е а л и з и р а н п р о е к т о т „Примена на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност со примена на сончеви термални колектори“. Со овој проект стариот и финансиски лош начин на загревање на водата е заменет со нов начин со големи економски и еколошки бенефити.

САНАЦИЈА НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОТ ВО С.ОПТИЧАРИ С а н а ц и ј а т а н а п о к р и в н а т а конструкција на Домот во с.Оптичари. Вредноста на проектот изнесува над 800 илјади денари. Со тоа се создадени и нормални услови за функционирањето на училиштето, сместено во истиот објект.

ИЗГРАДБА НА ПОТПОРЕН ЅИД ВО С.НИЖЕ ПОЛЕ Во селото Ниже Поле често се појавуваат свлечишта, кои навремено се санираат. Изграден е потпорен ѕид кој е со должина од 65 метри. Со санацијата во оваа должина и со поправката на оваа улица, се решава гл а в н и от п р о б л е м н а м е ш т а н и т е . Вредноста на проектот, заедно со два пропусти за атмосферска вода изнесува околу милион денари.

ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА Проектот „Општинско – корисна работа“ е реализиран во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Р. Македонија, УНДП, а се однесува на

помош, грижа и здравствена заштита на старите лица и образовна медијација на децата роми од одделенска настава. В к у п н а т а в р е д н о с т н а п р о е к т от е приближно половина милион денари.


111

www.bitola.gov.mk

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2016

ДОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 6400 сопственици на бесправно изградени објекти во општина Битола, веќ е добија решенија за легализација. Согласно последните законски измени и условите кои ги овозможи Владата на Република Македонија, вкупниот број на п о д н е с е н и б а р а њ а в о о п ш т и н а т а достигна 15 556. Помеѓ у останатите, урбанистичка согласност за бесправно изграден објект доби и Планинарскиот дом Копанки.

ЕВРЕЈСКИ ГРОБИШТА – МЕМОРИЈАЛЕН ПАРК На Еврејските гробишта во Битола отпочна реализацијата на проектот: „ М е м о р и ј а л е н п а р к н а Е в р е и т е од Монастир-Битола“. Основната идеја на овој проект е Еврејските гробишта во Битола да се преуредат како Меморијален парк на Евреите во Битола со што ќ е се заштити историското наследство на Еврејската заедница која опстојуваше во Битола над пет века и ќ е се спречи ерозија на оголената локација. Меморијалниот парк ќ е стане нова културна и урбанистичка атракција за сите љубители од земјата и светот, ко и ш т о и с т о в р е м е н о с а к а а т д а с е запознаат и да се едуцираат за историјата

и културното наследство и воедно ги ценат современите високо технолошки и естетски решенија за уредување и заштита на урбаната животна средина. В о р а м к и т е н а д о с е г а ш н и т е активности, потпишан е и проширен меморандум за соработка кој покрај досегашните партнери Општина Битола, претставувана од градоначалникот д-р Владимир Талески и здружението за одржлив развој, архитектура и амбиент – АРХАМ од Битола и Н.Е Дан Оријан, Амбасадор на Израел во Македонија и раководител на одделот за Балкан при Министерството за надворешни работи н а И з р а е л , д о б и в а п од д р ш к а и од Еврејската заедница на РМ и Фондацијата Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија. Меморандумот претставува п о н а т а м о ш е н ч е к о р н а р а з в о ј н а активностите превземени со Меморандумот за соработка преку проширување на партнерите кои пристапуваат, како и понатамошно дефинирање на целите, задачите и односите помеѓ у неговите потписници.

САНАЦИЈА НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА ВО С. ЃАВАТО Оваа месна заедница ја користат сите жители на селото, а со нејзината санација се создаваат подобри услови за живот во селото. Вредноста на проектот изнесува околу 650 илјади денари.


ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА БИТОЛА ·

Информации во врска со урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

· Информации во врска со заштитата на животната средина и природата · Информации во врска со планирањето и мерките за локален економски развој ·

Информации во врска со комуналните дејности

208-359

· Информации во врска со менаџирањето и унапредувањето на културата · Информации во врска со развојот и одржувањето на спортот и рекреацијата · Информации во врска со социјалната заштита и заштитата на децата

: ·

Информации во врска со образованието ( основно и средно)

·

Информации во врска со здраствената заштита

·

Информации во врска со противпожарната заштита

· Информации во врска со буџетот и годишната сметка на Општина Битола

: : :

· Управни одбори во јавните претпријатија под надлежност на Општината ·

Програми за работа и финансиски планови на Општината

·

Дозволи за вршење дејност од јавен карактер

·

Систематизација на Општинската администрација

·

Статут на Општината

·

Службен гласник на Општината

·

Информации во врска со реализирани, тековни и идни проекти

Реализирани проекти 2013 - 2016, јануари 2017; Издавач: Општина Битола; Уредува: Цветанка Ристевска; Компјутерска обработка: Игор Поповски; Адреса: Булевар 1-ви Мај бр.61, 7000 Битола тел. 047 234-234; факс: 047 238-723; Општинскиот Информатор излегува периодично и по потреба. Тираж 6 000.

: Конзулати: Француски Британски Турски Грчки Словенечки Руски Хрватски Бугарски Романски Српски Црногорски Украински Унгарски

222-170 228-765 222-693 237-340 254-138 221-893 227-440 202-893 233-937 242-222 236-068 070-204-523 070-207-178


Отчет 2013-2016