Page 1

Informativno glasilo na Op{tina Bitola, Godina VII, mart 2013 besplaten primerok

OP[TINSKI INFORMATOR Број 24

www.bitola.gov.mk

Хортикултурно уреден кружен тек „Довлеџик“


OP[TINSKI INFORMATOR

Нови инвестиции

економски развој

ТРЕТО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА ВО ИЗ ЖАБЕНИ

Општина Битола го издаде третото од о б р е н и е з а и з г р а д б а н а ф а б р и ка во И н д у с т р и с кат а з о н а Жа бе н и . Н о ват а фабрика на инвеститорот Мирсад Јонуз ќе се гради на површина од 4000 м² и ќе значи нова можност за вработување на граѓаните од овој регион. П р е т с т а в н и ко т н а ф и р м а т а н а инвеститорот Мирсад Јонуз изрази големо з а д о в о л с т в о ш т о н а с ко р о ќ е з а п оч н е изградбата на фабрика во зоната во која што, Општина Битола им даде големи поволности на инвеститорите: „Фирмата Мирсад Јонуз се наоѓа во Скопје, задоволство ми е што имам можност да го примам ова одобрение за градба. Со изградба на фабриката започнуваме веднаш по подобрувањето на времените услови“, изјави Џевдет Фејзуловски претставник на фирмата. Во постапка за добивање одобрение за градба на фабрика во индустриската зона Жабени се уште пет инвеститори, а идната градежна сезона се очекува покрај фабриката н а „ К р ом бе р г и Ш у бе р т “ , д а з ап оч н е изградба на уште 7 нови фабрики. На последното јавно наддавање во Општина Битола продадени с е 7 нови парцели за изградба на стопански објекти во 2

индустриската зона „Жабени“, а продадени се и градежни парцели на други локации во градот каде ќе се градат станбени објекти и објекти за индивидуално домување. Оваа градежна сезона се очекува да бидат издадени уште 5 нови одобренија за градба, а со градење да започнат најмалку тројца инвеститори. Ваквиот интерес го потврдува фактот дека локалната самоуправа континуирано создава услови за вработување на населението и подобрување на економската слика.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

ПРОШИРЕН ПАТОТ М-5 ВО ИЗ ЖАБЕНИ

Посета на министерот Веле Самак на ИЗ Жабени илјадници семејства од Општина Битола и регионот, во оваа фаза изнесува 243 500 000 денари, од кои 80 000 000 се поддршка од Владата на Република Македонија.

НАД 350 ВРАБОТУВАЊА ВО КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ Еден од најзначаjните проекти за развојот на Општина Битола и регионот, најзначајната инвестиција – проектот „Индустриска зона Жабени“ веќе ги донесе очекуваните резултати. Над 350 граѓани веќе работат во фабриката на светски познатиот бренд „Кромберг и Шуберт“, а дел се обучуваа во опремените работилници во СОУ „Таки Даскало“ во Битола. Обуката ја спроведуваа експерти кои ја познаваат технологијата која што се користи во фабриката Кромберг и Шуберт. На овој начин, се оствари и соработка на училиштето со фабриката „Кромберг и Шуберт“, што понатаму ветува нови придобивки, како и можности за други институции кои се очекува перспективно да соработуваат со новите инвеститори. На овој начин се решава и долгогодишниот проблем на транзицијата – невработеноста. До крајот на 2013 та година во фабриката „Кромберг и Шуберт“ се очекува да се вработат околу 1000 граѓани. BR. 24

www.bitola.gov.mk

3

економски развој

Ас фа лтирањето на вле зот во Индустриската зона Жабени произлегува од потребата која се наметнува со законските измени кои не дозволуваат директен влез од магистрален пат во индустриска зона. Со одобрение од фондот за патишта Општина Битола ја започна оваа нова инвестиција со околу 15 000 000 денари за изградба на пристапниот пат. Во првата фаза се изврши проширувње на патот М-5 и асфалтирање во површина од 4000 метри квадратни. Откако беше завршен овој дел се пристапи со асфалтирање на следните 6000 м² во зоната од кои што завршени се 4500 м². Вкупната инвестиција во создавањето на услови за развој на индустриската зона Жабени и подобрување на животот на


економски развој

OP[TINSKI INFORMATOR

ПРЕЧИСТИТЕЛНА И ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА ВО ИЗ ЖАБЕНИ Во Индуст рискат а зона Жабени изградена е пречистителна станица за 5000 корисници која ќе биде во функција на пречистување на отпадните води од сите индустриски објекти во зоната. Финансиските средства за пречистителната станица се

4

обе збедени од Општина Битола, а трансформаторската станица обезбедува снабдување со квалитетна електрична енергија на високонапонско ниво. Инвестицијата за трансформаторската станица е од Владата на РМ во износ од 80 000 000 денари.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Турски бизнисмен заинтересиран за инвестиции во Битола

КОМПАНИЈАТА ХИСАРЛАР ВО БИТОЛА

BR. 24

на поголема соработка. Градоначалникот детално ме запозна со поволностите кои ги дава општината. Јас му честитам и на Градоначалникот и на Амбасадорот за оваа посета која верувам ќе вроди со економска соработка, изјави Фазли Туркер, Генерален директор на компанијата Хисарлар. Градоначалникот Талески, пред турските бизнисмени ги презентираше и кадровските потенцијали со кои располага општината, а кои значително можат да помогнат во процесот на производство, а од друга страна пак, со тоа да се создадат и услови за нови вработувања на граѓаните.

www.bitola.gov.mk

5

економски развој

Турски бизнисмени од комапнијата Хисарлар од Ескишехир при посетата на Општина Битола ги разгледаа можностите својот бизнис да го развијат на овие п р о с то р и , ка д е ш то б и о во зм ож и л е производство на доста специфично возило „Туркар“ кое може да се користи за различни потреби: „Јас сум генерален директор на една турска фабрика која вработува 800 луѓе и се занимава со производство на земјоделски машини и едно уникатно теренско возило. Ние сме спремни да соработуваме со бизнисмени и општини од Македонија затоа што произведуваме возила што им се потребни на општините. Нашата фирма е со традиција. Голема благодарност за топлиот прием, и покрај добриот впечаток се надевам


OP[TINSKI INFORMATOR

Соработка за побрз економски развој

економски развој

ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ БИТОЛА И КИЕВСКИОТ РЕГИОН очекува да биде потпишана и спогодбата за

Нова економска соработка и нови инвестиции наскоро во Битола. Овојпат, истите се очекува да дојдат од Киевскиот регион во Украина. Градоначалникот на Општина Битола оствари средба со Валериј Кокот, претставник од Украинската амбасада задолжен за економски работи, а наскоро се

соработка: „Дојден сум за да ја финализираме работ ат а со оваа спогодба за т рговско економска соработка помеѓу Киевската област и Општина Битола. Бидејќи ние сме многу заинтересирани за инвестирање во Македонија, а особено за трговско економска соработка и размена помеѓу нашите бизнисмени и помеѓу нашите народи. Многу слични сме и затоа ја продолжуваме оваа работа, започната пред година и половина. Економијата е најважна сега, затоа што помеѓу нашите земји нема отворени политички прашања. Очекуваме инвестиции и економска соработка, изјави Валериј Кокот з а д о л ж е н з а е ко н ом с к и р а б о т и в о А м б а с а д ат а н а Ук р а и н а во Ре п убл и ка Македонија.

ПРЕКУ СОЦИОЕКОНОМСКИ СОВЕТ ДО ПОБРЗО ВРАБОТУВАЊЕ ВО БИТОЛА Еден од условите за намалување на невработеноста е создавање на образовни профили кои ќе ги следат потребите на пазарот на трудот. Со цел интензивирање на работите на о ва п ол е , в о с п о с т а ву ва њ е в и с т и н с ка ко о р д и н а ц и ј а н а р а с п о л ож л и в и о т потенцијал: развој, перспективни потреби на работодавачите, како и адекватна понуда од младите луѓе кои треба со своето знаење и с т р у ч н о с т д а с е в к л у ч ат в о р а з в о ј н а општеството, Градоначалникот на Општина Битола, М-р Владимир Талески потпиша Меморандум за соработка со УСАИД. Новиот социоекономски совет кој ќе с е ф о рм и р а н а с ко р о ќ е го с оч и н у ва ат претставници од сите сфери во координација со општинат а: стопанственици, јавен, приватен и граѓански сектор, а од особена важност е вклучувањето на основните и средните училишта. На овој начин ќе се стави приоритет на изборот на образовниот 6

профил не само според личните желби на учениците, туку и според правецот во кој ќе се развива општината. Така, со развојот на Индустриската зона „Жабени“ се очекува советот да укаже на поголема побарувачка од техничките струки. Оваа соработка е уште една потврда на заложбите и придонесот кој го прави УСАИД во образованието во Општина Битола, а пред се во создавањето услови за побрзо и поефикасно вработување на идните генерации.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Што ние правиме за малите и средни претпријатија

„БИЗНИС БЕЗ ГРАНИЦИ“

BR. 24

На отворањето на конференцијата с во е о б р а ќ а њ е и ма а М и н и с т е р от з а информатичко општество и администрација Иво Ивановски, Градоначалникот на Општина Битола М-р Владимир Талески, Заменик амбасадорот на САД Брајан Агилер и Ректорот на универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола Златко Жоглев. Во рамките на оваа конференција беа понудени одржливи решенија за раст и развој на малите и средни претпријатија низ панел дискусии, фокус групи, презентации од страна на национални и меѓународни експерти и работилници.

www.bitola.gov.mk

7

економски развој

Во организација на Фондацијата Бизнис Стартап Центар Битола како дел од проектот на Американската агенција за меѓународен развој УСАИД “Бизнис без граници“ (2011-2013), во Битола се одржа конференцијат а насловена: Што ние правиме за малите и средни претпријатија? Конференцијата овозможи понуда за малите и средни претпријатија на алатки, ресурси и решенија кои им се потребни за успешен настап во светот на бизнисот, како и с л ед е њ е н а т р е н д о в и т е н а п а з а р от. Конференцијата има свој придонес кон активирање на локалните ресурси преку размена на знаење, вмрежување и учење, да се отвори патот за развој на МСП и економски раст. На конференцијат а уче ствуваа о р г а н и з а ц и и , е кс п е рт и в к л у ч е н и во претприемништво и економскиот развој преку развој на малите и средни претпријатија , бизнис инвеститори, малите и средни претпријатија, академици, истражувачи, владини службеници.


OP[TINSKI INFORMATOR

инфраструктура

ИНФРАСТРУКТУРА.....ИНФРАСТРУКТУРА.....ИНФРАСТРУКТУРА

ул. Таку Димитровски

ул. 22-ри Јули

ул. Методија Трајковски

ул. Јоаким Крчовски

Хортикултурно уреден кружниот тек „Довлеџик“ 8

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

ИНФРАСТРУКТУРА.....ИНФРАСТРУКТУРА.....ИНФРАСТРУКТУРА

Нов водовод на ул. 8-ма

Реконструкција на ул. 23-та

инфраструктура

Реконструкција на ул. Дебарска

Започнаа градежните активности на Црн Мост

Комплетно реконструирана ул. 9-та BR. 24

www.bitola.gov.mk

9


OP[TINSKI INFORMATOR

Подобри услови за спорт

инфраструктура

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Со преземањето на спортските објекти под надлежност на општина Битола веднаш се пристапи кон подобрување на условите во нив. Во изминатиот период беше извршена реконструкција на покривната конструкција н а с п о рт с кат а с а л а „ М л а д о с т “ , п о ш то

започнаа активностите за реконструкција на малата сала во спортската сала. Со новиот бу џ е т с е о т в о р а ат н о в и м ож н о с т и з а поголеми инвестиции со кои значително ќе се подобрат условите за спортување.

Пешачка патека и нова ограда кај ОУ „Коле Канински“ 10

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

После 45 години

РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВ КРУЖЕН ТЕК НА Реализиран е проектот „Адаптација ИВАН МИЛУТИНОВИЌ на коловоз на ул.Иван Милутиновиќ со ново сообраќајно решение пред Здравствен дом с о гл а с н о с о о б р а ќ а ј н а с туд и ј а з а Гр а д Битола“. Ре а л и з а ц и ј ат а н а п р о е ктот е в о должина од 1365 метри, а вкупната вредност на договорот за реализација изнесува 24 701 247 денари. Новиот кружен тек овозможи олеснување на сообраќајот во центарот на градот и нов коловоз на оваа улица каде не се интервенирало 45 години.

инфраструктура

BR. 24

www.bitola.gov.mk

11


OP[TINSKI INFORMATOR

инфраструктура

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.ЛЕНИНОВА, КИРИЛ И МЕТОДИЈ И 29 ТИ НОЕМВРИ

На улица Ленинова во должина од 321 метар извршена е промена на водоводната мрежа, а веднаш потоа следуваше асфалтирање на улицата. Дел од истиот проект се и улиците Кирил и Методиј и 29-ти

ноември. Улицата Кирил и Методиј ќе добие нов асфалт во должина од 227 метри, а 29-ти ноември во должина од 168 метри.

СЕ РЕКОНСТРУИРА УЛИЦА ПРОХОР ПЧИНСКИ Нова канализациона, водоводна мрежа и нов коловоз ќе добие улицата Прохор Пчински. Оваа е само една од предвидените над 100 улици кои треба и понатаму да придонесат кон значително подобрување на инфраструктурната слика во Општина Битола. Вкупната финансиска конструкција за водоводна, канализациона мрежа и преасфалтирање изнесува околу 4 500 000 денари. 12

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

ИЗГРАДБА НА НОВ РЕЗЕРВОАР Започна изградбата на нов резервоар од 2000м3 на локацијата на постоечката комора, во БЛР I, со што ќе се намали дефицитот од резервоарски простор во водоводниот систем на градот и ќе се намали бројот на прекини на водоснабдувањето во средната зона. Со изградбата на овој резервоар ќе се овозможи и поефикасна работа на пумпите во ПС Довлеџик и намалување на сметките за електрична енергија преку избегнување на шпицевите во пумпањето.

ИЗГРАДБА НА ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД

инфраструктура

Заради надминување на проблемот со недостиг на вода во највисоките точки, во населбата Баир се планира воведување на нова зона на водоснадување. Со изградбата на новиот доводен цевковод ќе се изврши зонирање на населбата на две зони на водоснабдување со ш т о ќ е с е д о в е д ат п р и т и с о ц и т е в о прифатливи граници и ќе се обезбеди непрекинатост на водоснабдувањето.

НОВ ВОДОВОД ВО С.РАШТАНИ Во завршна фаза е изградбата на новата водоводна мрежа во с.Раштани. Со реализацијата на проектот за реконструкција на доводен цевковод и водоводна мрежа низ селото Раштани во должина од 1970 метри жителите на ова село ќе добијат квалитетно водоснабдување од градскиот водовод. Проектот се реализира со договор за грант од Е в р о п с к ат а и н в е с т и ц и о н а б а н к а з а водоснабдување и одведување на отпадни води. Со овој проект ќе се обезбеди притисок од 4,0 литри во секунда, а вкупната вредност на инвестицијата е 5.690 853 денари. Нарачател на проектот е Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, а краен корисник Општина Битола, односно жителите од селото Раштани. BR. 24

Со проектите финансирани преку Европската инвестициона банка, 23 села во Битола ќе добијат нов водовод и квалитетно водоснабдување.

www.bitola.gov.mk

13


OP[TINSKI INFORMATOR

Бројни настани по повод новогодишните празници

настани

СПЕКТАКУЛАРЕН ДОЧЕК НА НОВАТА ГОДИНА

14

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Средба со новинарите

Честитка за најмладите

Во посета на првородените

Средба со претседатели на месните и урбаните заедници

Средба со организација на жени

Традиционален коледарски оган

Никола Свенчев - најсреќниот на Водици

www.bitola.gov.mk

настани

BR. 24

Традиционален прием

15


OP[TINSKI INFORMATOR

ОДБЕЛЕЖАН СВЕТИ СПИРИДОН ЧУДОТВОРЕЦ

настани

Занаетчиите од Битола го одбележаа патрониот празник на е снафот и занаетчиите, Свети Спиридон, чудотворец. На прославата присуствуваше градоначалникот на Битола, м-р Владимир Талески како и Мит рополитит Пре спанскопелагониски и Администратор Австралисконовозеландски господин Петар.

ЗАКРОЈУВАЊЕ НА ЛОЗЈЕ ПО ПОВОД СВ.ТРИФУН

Свети Трифун, Празникот заштитник на лозарите и градинарите, беше одбележан во Битола. Со благослов за поголем бериќет беа закроени лозјата на Лозар Пелистерка. Оваа година сопствениците очекуваат побогат род, а празникот на лозарите им го честита Градоначалникот на Општина Битола М-р Владимир Талески.

НАГРАДИ ЗА НАЈУБАВО НОВОГОДИШНО УКРАСЕН ПРОСТОР Мотивирани од идејата секоја година д а в н е с е м е н е ш т о н о в о , п оу б а в о и поинтересно во украсувањето на нашата општина, покрај новогодишното украсување од страна на општината, Општина Битола и оваа година распиша конкурс за најубаво новогодишно украсен простор. Пристигнаа 10 апликации, а исто така ком и с и ј ат а з а и з б о р н а н а ј у б а в о новогодишно украс ен про стор ги

16

фотографираше сите интересни и впечатливи простори како: фасади, балкони и куќи во кои што нашите сограѓани внесоа свој ентузијазам и креативност со цел оставање посебен белег на разубавувањето на градот за новогодишните празници. О д ко н с т а т и р а н а т а с о с т о ј б а , комисијата одлучи да додели 8 парични награди и тоа: две први награди, три втори и три трети награди.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

НЕ Лоранс Оер во Битола

ПОСЕТА НА НОВОИМЕНУВАНАТА ФРАНЦУСКА АМБАСАДОРКА Новоименуванат а француска амбасадорка во Македонија, НЕ г-а Лоранс ОЕР оствари прва официјална посета на Битола. Оваа општина е првиот град надвор од Скопје кој амбасадорката го посетува во Македонија, а на средбата беа најавени голем б р о ј з а е д н и ч к и п р о е к т и ко и ќ е с е реализираат во идниот период. “Го почнуваме месецот на Франкофонијата, каде што ќе бидеме присутни со културни активности, понатаму јас ќе дојдам затоа што ќе имаме една донација за пожарникарските служби во Битола (донација во областа на цивилната заштита), потоа ќе доаѓам за празникот на музиката и

во повеќе други пригоди, затоа што заедно со Градоначалникот сакаме да развиваме повеќе проекти во културата, како и да придонесеме за интензивирање на изучувањето на францускиот јазик во повеќе домени за кои што сега се договоривме, изјави НЕ амбасадорката Лоранс Оер.

настани

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОМИРУВАЊЕТО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА

BR. 24

ПОЛОЖЕНО СВЕЖО ЦВЕЌЕ ПО ПОВОД 11-ТИ ОКТОМВРИ

www.bitola.gov.mk

17


OP[TINSKI INFORMATOR

Во соработка со Македонската Православна Црква

ОДБЕЛЕЖАН СВ. НЕКАТРИЈ

филм „Отец Нектариј Битолски“ реализиран од продуцентската куќа „Видео Мозаик“ по сценарио на Отец Никола Грамбозов, а во

настани

Општина Битола во соработка со Преспанско-пелагониската епархија го одбележа денот на преподобен Св.Нектариј Битолски - светец заштитник на градот. Програмата започна со изложба на регионалната занаетчиска комора и културно уметничка програма, настап на мешаниот хор при КУД „Стив Наумов“, извадоци од житието на Свети Нектариј и пофални песни за Свети Нектариј кои ги прочитаа актерите од битолскиот народен те ат ар Соња Михајлова и Митко Апо столовски, а продолжи со промоција на Документарниот

режија на Петар Атанасовски. Следниот ден, со Света божествена литургија во црквата „Свети Великомаченик Димитриј“ на која чиноначалствуваше Владиката Петар, започна празнувањето на Битола на својот заштитник. Веднаш после литургијата низ битолските улици се одржа литија со моштите на Свети Агатангел Битолски.

18

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Почесно слово

40-те МАЧЕНИЦИ ПРОГЛАСЕНИ ЗА СВЕТЦИ Македонската православна црква, со свечена божествена литургија во црквата Свети Великомаченик Димитриј, високи почести од литургискиот живот 13 владици и многу верници, изврши канонизација на 40 битолски преподобномаченици од 14 век и ги прогласи за светци. Во присуство на Градоначалникот Талески и голем број верници иконата на 40 маченици со црковен оркестар и поворка прошета низ Битола на плоштадот Магнолија се одржа почесно слово а 40 бели г ул а б и л е т н а а в о з н а к н а н и в н о т о возвишение за оние кои наст рада ле нежалејќи го својот живот за верата, на почетокот од Отоманското владение. Битола го има Свети Нектариј Битолски како заштитник, но има уште 40 светци кои ќе ја чуваат.

настани

BR. 24

www.bitola.gov.mk

19


OP[TINSKI INFORMATOR

Со повеќе настани одбележан 4-ти Ноември

настани

ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БИТОЛА Наградата за животно дело оваа година беше доделена на македонскиот амбасадор во Србија, Љубиша Георгиевски – македонски театарски и филмски режисер. Добитници на наградите за едногодишно остварување се: Оливера Наковска Бикова во областа од спортот и Битолскиот Народен Театар од областа на културата. И оваа година Општина Битола понуди богата програма по повод Денот на ослободувањето на градот. Програмските содржини бе а распоредени во пет дена, а одбележувањето започна со промоција на книгата „Битолазаписи за злосреќи“ од проф. д-р Александра Ст е р ј е в с к и , к н и г ат а „ П о с т ап к и т е н а христијанството во Македонија“ од авторите проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ и Митрополите Методија Златанов, како и промоција на монографијата „65 Години“ од формирањето на сојузот на борците - Битола. Како дел од оваа програма свечено беше отворен Центарот за обука за заштита од пожари, како и 20-от Интернационален

20

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

настани

фестивал на аматерскиот документарен филм „Камера 300“. Дел од оваа програма беа и меѓународниот шаховски турнир за слепи лица, изложбата на стрипови на тема: „Научна фант астика“, во организација на НВО „Инка“, традиционалната атлетска трка и ликовна изложба, како и концертот на пензионерскат а пејачка група „Сирма Војвода“. Денот на ослободувањето на градот си го че стит аа и сојузот на борци и Градоначалникот на Општина Битола, а Општината ја по сетија и повеќе претставници од збратимените градови.

Прием на гостите од збратимените градови

BR. 24

www.bitola.gov.mk

21


OP[TINSKI INFORMATOR

Натпревар на ентузијастите за видео игри

настани

GLOBAL GAME JAM ВО БИТОЛА Global Game Jam Македонија е 48часовен маратон кој започна најпрво во Нов Зеланд (како најисточна земја која учествува во него), а заврши на западниот брег на Соединетите Американски Држави. Во Република Македонија, двете локации беа отворени за посетители едната во Битола, а другата во Скопје Game Jam (гејмерска џем-сесија) е настан на кој се среќаваат ентузијасти за видео игри со цел заедно, на едно место, да се запознаат, да прават видео игри, да разменуваат искуства и да се дружат. Сесијата може да трае од неколку часови до неколку денови, и вообичаено на една таква сесија се прават голем број на едноставни видео игри кои се резултат на меѓусебната соработка на сите учесници. Овогодишниов Global Game Jam се одржа на над 200 локации, во над 60 земји низ целата земјина топка и е најголемиот глобален Game Jam.

22

Годинашната тема како што рече организаторот Петар Котевски беше ритамот на срцето, а настанот во Битола официјално го означи за отворен градоначалникот на Битола м-р Владимир Талески. Општина Битола им ја отстапи салата на Советот и обезбеди максимални услови во кои два дена се креираа видео игрите.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Во насока на поголема експедитивност

СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА НА СООБРАЌАЈНА НЕСРЕЌА

настани

Министерството за здравство во ко о р д и н а ц и ј а с о д е с е т и н с т и т у ц и и организираше симулациска вежба на сообраќајна несреќа во која е вклучен автобус кој превезува деца и цистерна, при што има поголем број повредени лица. Вежбата се изведе на регионалниот пат Прилеп-Битола, кај пелагониското село Тополчани. На вежбата присуствуваа Министерот за здравство Никола Тодоров, градоначалникот на општина Битола Владимир Талески, како и претставници на Светската здравствена организација-СЗО, Канцеларија во Република Македонија и други стручни лица. Вежбат а помина со одлична организација, а до крајот на годината министерството планира да направи уште

една вежба со новите амбулантни возила и целата опрема која што ја имаат истите. Министерот Тодоров ја истакна улогата на волонтерите на Црвен Крст кои дадоа одличен придонес при симулацијата на повредените, а учесниците настанот го доживуваат како мошне корисно искуство. Повредените во симулацијата беа пренесувани во болниците во Битола и Прилеп. Н а ц и о н а л н и от ко о рд и н ато р з а вонредни состојби во областа на здравството при Канцеларијата на СЗО во Република Македонија, Марија Кришман вежбата во пелагониското село Тополчани ја оцени како една од поуспешните вежби на целата балканска територија.

BR. 24

www.bitola.gov.mk

23


OP[TINSKI INFORMATOR

Од 54-та до 59-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

совет

54 СЕДНИЦА 1. Одлуката за давање согласност за приоритет на проектот за реализација на проектот Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево во должина од 1,8о км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново. 2. Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот „Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 дкм и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богодорица“ село Трново. 3. Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар – Општина Битола. 4. Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Ѓавато на КП 1/3, КО Ѓавато – Општина Битола. 5. Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – Општина Битола. 6. Одлуката за исплата на парични средства на Комисијата за процена на штета од природни непогоди и други несреќи на Општината Битола. 55 СЕДНИЦА 1. Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3 ДЕЛ БЛОК 1 и БЛОК 2 – Битола. 2. Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за СЗ ,,ДЕВЕАНИ,, БЛОК 2 – Битола. 3. Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Станбена заедница бр. 1 МОДУЛ 1 БЛОК 1 – Битола. 4. Одлуката за утврдување на ДУП за ВТОР ДЕЛ од КОМПЛЕКСОТ НА СЕРВИСИ И МАЛО СТОПАНСТВО ВО ЗАПАДЕН ДЕЛ ОД ПОТЕСНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ ,,БЛОК 1,,- БИТОЛА 5. Одлуката за донесување на ДУП за БРУСНИЧКО ЛАВЧАНСКИ РЕОН 1 Блок 4 – БИТОЛА. 56 СЕДНИЦА 1. Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување 24

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

на ДУП за ДЕЛ ОД РАБОТНА ЗОНА ЛОКАЛИТЕТ ,,ФРИЖИДЕРИ,, - Битола. 2. Одлуката за утврдување на ДУП за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРГИ НАУМОВ БЛОК 1 – БИТОЛА. 3. Одлуката за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект за производство на минерална вода и гас јаглероден двооксид на дел од КП Бр.221/3, м.в. Брборник, КО Трн Општина Битола. 19. 4. Одлуката за утврдување на ДУП за СЗ Бр.1, Блок 2 ( измени и дополнувања ) – Општина Битола. 5. Одлуката за утврдување измени и дополнувања на ГУП на град Битола – Урбана четврт Довлеџик, Општина Битола. 6. Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана опрема, културноинформативен пункт на локација на КП 17575/1 КО Битола, Ул.„Партизанска“ббспроти НУ Завод и Музеј Битола, до паркингот пред спортската сала,беше ставена на гласае и донесена со 16 гласови ЗА. 7. Одлукатата за доделување финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на фудбалскиот клуб Пелистер АД Битола. 58 СЕДНИЦА

59 СЕДНИЦА 1. Одлуката за утврдување и одбележување места за истакнување изборни плакати за избор на членови на Советот и Градоначалник на Општина Битола. 2. Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници,за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општина Битола.

BR. 24

www.bitola.gov.mk

25

совет

1. Одлуката за донесување на ДУП за Спортско рекреативен комплекс Св.Архангел м.в.Довлеџик – Општина Битола. 2. Одлуката за донесување на ДУП за Буковски мост сервиси и мало стопанство Блок 1 Битола. 3. Одлуката за утврдување на УП за с.Бистрица Блок 1 – Општина Битола. 4. Одлуката за утврдување на ДУП за Горно Оризари Блок 3 – Општина Битола. 5. Одлуката за утврдување на ДУП за Центар 5-дел Блок 1 Битола. 6. Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за „Централно градско подрачје 4-ти дел Блок 9 – Општина Битола. 7. Одлуката за прифаќање на трајно користење на движна ствар на Република Македонија без надоместок. 8. Одлуката за ослободување од плаќање надоместок на градежно земјиште на ЈКП „Водовод“ Битола.


OP[TINSKI INFORMATOR

Култниот серијал се снима во Битола

култура

ПРВА КЛАПА НА ТВРДОКОРНИ Падна првата клапа од култниот серијал „Тврдокорни“. Во Битолскиот регион ќе се снимаат десет епизоди од предвидените триесет. Во оваа епизода се прикажува атентатот врз македонскиот револуционер Петар Чаулев од страна на Димитар Стефанов, преку ликовите на Владимир Ѓорѓиоски од прилепскиот театар во улога на Петар Чаулев и Никола Пројчевски од битолскиот народен театар во улога на атентатор. Како локации во текот на снимањето ќ е с е и с ко р и с т ат с и т е о б ј е к т и ко и соодветствуваат на градбите од периодот опфатен во сценариото. За големата поддршка која ја покажува Општина Битола, режисерот Миле Гроздановски изрази голема благодарност до Градоначалникот Талески. „Тврдокорни се снима во Битола, не

26

с амо заради тоа што имаме прекрасни објекти и места кои одговараат на приказната која се обработува, туку и затоа што на тој начин го поддржуваме проектот Битола Филмски Град“. Општина Битола во насока на поддршка и развој на идејата за Битола филмски град максимално ќе ја поддржи екипата која овој период е во Битола.

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Турскиот режисер Ердал Мурат Акташ во Битола

ЌЕ СЕ СНИМА „ВОЛШЕБНО ПАТУВАЊЕ“

БИТОЛА ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ опера и балет и фестивалот „Охридско лето“, Бура – Lit Moon Theatre Company California SAD, Хенри VI – прв дел, српско народно позориште, Хенри VI – втор дел Национален Те ат ар Тирана Албанија, Ричард III Национален театар Пекинг Кина, Крал LirWILD AND VOGEL театарска компанија со луѓе и кукли, Lajpcig, Germanija, Otelo-Dood Paard – театарска компанија Амстердам, Холандија, Магбет – мини театар Љубљана. Идејата за ваков фестивал од големо значење потекна од директорот на НУ Национален Во рамките на БИТ ФЕСТ 2013 во театар Битола и претседателот на управниот Битола ќе се одржи првото издание на одбор, а фе стива лот е поддржан од интернационалниот Битола Шекспир Министерството за култура и Општина фестивал. Во периодот од 19.07 – 25.07.2013 Битола. година во рамките на фестивалот ќе се Овој фестивал е уште една потврда за одиграат театарските претстави: „Ромео и големите успеси на Битола во областа на Јулија“ - заеднички проект на НУ Народен културата, фестивалските програми и театар - Битола, театарот „Вера културното наследство, за што сведочат и Комисаржевскаја“ од Русија, Македонската голем број интернационални признанија. BR. 24 www.bitola.gov.mk 27

култура

Битола Филм ленд е проект кој реално привлекува голем број режис ери, продуценти и други филмски работници. Ме с то п ол ожб ат а н а г р а д от Б и тол а , нејзиното богато културно историско наследство, големиот број знаменитости и награди и признанија на општината, а пред се проектот Битола филмски град беа доволна причина познатиот турски режисер Ердал Мурат Акташ да се заинтересира за идна значајна соработка со Општина Битола. Градоначалникот Талески им вети голема општинска поддршка, како и можност за поддршка од министерството за култура на РМ, откако конкретниот проект ќе биде завршен. На средбата која беше реализирана во месец февруари турскиот режисер го образложи подготвеното сценарио според кое десет епизоди од документарниот филм „Волшебното патување“ ќе се снимаат во Битола. Снимањето се очекува да започне во месец мај.


OP[TINSKI INFORMATOR

Нови содржини

проекти

ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА

Зоолошката градина во Битола добива нова водоводна мрежа во должина од 576 метри и нова канализациона мрежа во должина од 590 метри. Со реализацијата на овие проекти ќе се решат проблемите околу напојувањето на животните, а ќе се отстранат и пречките предизвикани од недостиг на канализација. Деталниот урбанистички план за целата зоолошка

градина, дел од Тумбе кафе како и пристапен пат околу зоолошката градина е завршен, а изработениот проект за целосна реконструкција на зоолошката градина е со вредност од 2 милиони евра. Во зоолошката градина се забележува континуиран раст на животинскиот фонд, а во тек е изградбата на ж и в е а л и ш т е то з а н и л с кото ко њ ч е . а асоцијација на зоолошки градини и аква.

БИТОЛА И ФРАНЦИЈА ЗАЕДНИЧКИ ПРОТИВ ПОЖАРИТЕ Соработката која што Општина Битола ја започна уште за време на големите пожари во 2007 година со организацијата Working Together од Франција, континуирано се зајакнува. Пожарникари од Франција повторно разменуваа искуства со п ож а р н и к а р и т е од т е р и т о р и ј а л н ат а противпожарна единица од Битола. На средба со Градоначалникот Владимир Талески, поразговараа за досегашните активности и идните планови. Изминатите години, повеќепати беа ре ализирани одредени вежби кои с е однесуваат на заштита од пожари на непристапен терен. Соработката на Општина 28

Битола и збратимениот град Епинал од Франција се потврдува и преку големиот број заеднички активности и размени реализирани во минатиот период

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Грижа за сите граѓани

ЈАВНА РАСПРЕДЕЛБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ

Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски во Битола присуствуваше на јавната електронска прелиминарна распределба на 78 социјални станови, од кои првите 13 се доделија на деца без родители, 48 станови на лицата кои што добиваат финансиска помош, а 50 станови на

с а м ох р а н и т е р од и т е л и . М и н и с т е р от Јанакиевски нагласи дека со ваквата распределба се намалува влијанието на човечкиот фактор во одлучувањето, а врз прелиминарната листа ќе се изврши двојна контрола со сите податоци внесени во електронскиот систем, како и контрола на терен со која ќе може да се констатира дали сите лица поднесле точни податоци. Гр а д о н ач а л н и ко т Та л е с к и информираше дека за реализацијата на про ектот Општина Битола вложи 30 милиони денари кои произлегуваат од обврската за комунален надоместок и 8,7 милиони денари за изградба на и н ф р а с т р у к т у р ат а з а п о т р е б и т е н а станбените објекти во кои се наоѓаат социјалните станови.

„Трансфер на технологијата за инсталирање и работење на мрежа за централно греење”, е насловот на четвртата по ред работилница која се одржа во општина Битола како дел од проектот Телетерм „Пренос на знаења за централно греење на Битола и Новаци”. Проектот го реализираат општините Битола и Новаци во партнерство со општинската организација за централно греење за поширокиот регион на Аминтео, Детепа, Република Грција. На оваа работилница беше промовирано и второто од двете изработени ДВД – а кои се дел од проектот, а имаат за цел информирање на граѓаните од двете страни – македонската и грчката. Телетерм се смета за проект од големо значење за рационалната употреба и заштеда на енергија, односно топлифицирање на регионот со топлинска енергија од термо централата РЕК Битола. Проектот има 5 главни цели кои се однесуваат на обезбедување на согласност со ЕУ и националните енергетски цели за 2020 BR. 24

година и придонес во глобалните напори за соочување со климат ските промени, подобрување на вештините на персоналот на инволвираните организации за развивање и работење на технологијата на централно греење и поддршка во работата, истрага за перспективите на локалните власти и нивните претпријатија да ги прошират своите активности во интерес на енергетските услуги, менување на ставовите на луѓето и на властите во врска со енергијата и животната средина, како и подобрување на животниот квалитет. Телетерм е проект финансиран од ИПА, програмат а за прекугранична соработка.

www.bitola.gov.mk

29

проекти

ЧЕТВРТО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ТЕЛЕТЕРМ ВО БИТОЛА


OP[TINSKI INFORMATOR

Ќерката на оскаровецот режисерот Сергеј Бондарчук

настани

НАТАЛИЈА БОНДАРЧУК ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Ќерката на оскаровецот режисерот Сергеј Бондарчук, познатата ѕвезда од култниот филм „Соларис“, руската актерка Наталија Бондарчук го посети Градоначалникот на Општина Битола, м-р Владимир Талески. На средбата таа ја покажа својата голема импресионираност од Битола, а изрази и желба за понатамошна соработка со градоначалникот Талески.

Бондарчук искрено ја изрази својата желба за прошетка и фотографирање на големото културно наследство на Битола. На Градоначалникот Талески таа веќе му подари неколку фотографии кои пренесуваат мигови и личности со големо значење за светската филмска продукција, а Градоначалникот и подари икона со заштитникот на Битола, Свети Нектариј Битолски.

104 ГОДИНИ АЛБАНСКА АЗБУКА Во музејот на албанската азбука во Б и т о л а с о п о с е б н а с в еч е н о с т б е ш е одбележана 104 годишнината од создавањето на албанското писмо. На свеченоста присустваа вицепремиерот за спроведување на Рамковниот договор Муса Џафери, министерката за култура Елизабета Канческа Милевска, Градоначалникот на Општина Битола Владимир Тале ски, раководители на повеќе институции во Битола и други гости. 30

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Инвестиции во НУ Завод и Музеј

ПАЦИОТО СО НОВ ЛИК Министерката за култура Елизабета Канческа Милевска во придружба на координаторот на ТИКА, Махмут Чевик ја промовираа реконструираната внатрешна фасада на музејот што претставува дел од Владиниот проект за обнова на фасадите во старите градски јадра. И локалната самоуправа е вклучена во обновата, а во идниот период Општината ќе преземе повеќе активности за афирмација на овој проект.

настани

НОВА ВИП СОБА НА ИНТЕРНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА Покрај новата и современа опрема која ја доби Клиничката болница преку Министерството за здравство, неодамна свечено беше пуштена во употреба и новата ВИП соба во Интерното одделение.

BR. 24

Градоначалникот Талески на овој настан ги најави и идните проекти преку кои со поддршка на Општина Битола ќе се уреди дворот, паркинзите и целиот простор околу болницата.

www.bitola.gov.mk

31


OP[TINSKI INFORMATOR

Прекуграничен форум на четири градови

СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ

Привлекување инвеститори, создавање можности за заедничка соработка и размена на искуства помеѓу Битола, Прилеп, Краљево Ваљево. Со оваа цел д е л е г а ц и ј а од С р б и ј а с о с т а в е н а од градоначалникот на Краљево, заменик градоначалник на Ваљево, помошници

градоначалници од овие општини, како и претставници од бизнис секторот имаа посета на Општина Битола. После средбата со Градоначалникот Талески, делегацијата ја посети Индустриската зона Жабени, по што следувааше заеднички работен состанок со стопанствениците од Битола.

настани

70 ГОДИНИ ОД ДЕПОРТАЦИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ

114 ГОДИШНИНА ОД ДИПЛОМИРАЊЕТО НА МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК

32

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Динамизирање на соработката со Пушкинскиот Регион

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА РУСКАТА ДИПЛОМАТИЈА

динамизирање на соработката со Пушкинскиот регион, кој наскоро ќе го посети делегација на Општина Битола во насока на презентација на можностите кои ги н уд и О п ш т и н а Б и т о л а , а о с о б е н о Индустриската зона Жабени, со што се очекуваат и директни руски инвестиции во Битола.

Прва официјална среба на Градоначалникот со новоназначениот грчки конзул Елени Порихи

Грчкиот амбасадор во прва официјална посета на Битола

BR. 24

настани

Денот на дипломатските работници, 10 ти февруари, кој се одбележува во Руската федерација, веќе де сет години, традиционално се одбележува и во Битола, градот со значајна историска улога во зацврстувањето на руско – македонските односи. По тој повод рускиот амбасадор Шчербак се сретна со Градоначалникот на Општина Битола Владимир Талески, а посебна почит беше одадена пред Рускиот крст во Битола. О в о ј з н ач а е н д е н з а Р у с к а т а федерација беше одбележан во присуство на високи делегации и голем број гости, а во соработка со Општина Битола. Во идниот период се очекува и зајакнување на економската соработка помеѓу Битола и одредени региони од Руската Федерација. Градоначалникот Талески најави

Одбележани 5 год од отворањето на конзулатот на Република Словенија

www.bitola.gov.mk

33


OP[TINSKI INFORMATOR

13-от почесен конзулат во Битола

настани

ОТВОРЕН КОНЗУЛАТ НА УНГАРИЈА

Во присуство на Претседателот на Унгарскиот парламент Ласко Ковер, Градоначалникот Талески , почесните конзули од Битола, и голем број на гости беше отворен Почесниот конзулат на Унгарија во Битола а за почесен конзул беше назначен бизнисменто Сашо Јанакиевски. Ова е 13-ти конзулат во Битола и значаен за натамошниот економски и културен развој на градот.

34

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Подобри услови за поквалитетен воспитно-образовен процес

НОВА ДОГРАМА ВО ОУ „АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ“ Дотраена дограма, огромна загуба на електрична енергија и лош естетски изглед. Ваква беше до неодамна ситуацијата во ОУ Александар Турунџев во с.Кукуречани, каде што со години не се инвестирало. Со гол е мат а и н ве с т и ц и ј а н а С о кот а б и

поддршка на Општина Битола и Македонскиот центар за меѓународна соработка, ова училиште доби комплетно променети услови. Со новата дограма температурата во училниците е поголема за 5-6 степени, а потрошувачката е намалена за 20 проценти.

„Модернизација на системот на стручно образование и обука“ кој го спроведуваат центрите за стручно образование на Ре п убл и ка М а кед о н и ј а и Ре п убл и ка Словенија, а со цел реформи во две и тригодишното стручно образование во Македонија, во Битола се одржа панел дискусија на која бе а пре зентирани образовните програми на графичката струка во СОУ „Таки Даскало“. Реформите предвидуваат и нови

методи на учење, а локалната самоуправа ќе даде максимална поддршка за модернизацијата на образовниот систем.

СОВРЕМЕНИ КАБИНЕТИ ВО СОУ „ТАКИ ДАСКАЛО“ Во СОУ „Таки Даскало“ извршена е реконст рукција на нова про сторија за графичка струка, реконструиран е нов кабинет по физика, а за успешно извршување на обврските со е-дневникот, за професорите обезбедени се четири нови компјутери. Реконструкцијата е извршена со поддршка на Општина Битола, како и со п р и д о н е с н а г е р м а н с к ат а ко м п а н и ј а „Кромберг и Шуберт“, која помогна за изградба на модерни кабинети неопходни за образовниот процес на учениците. BR. 24

www.bitola.gov.mk

35

образование

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ Во рамките на твининг проектот


OP[TINSKI INFORMATOR

Две нови лаборатории и спортска сала во Битола

ИНВЕСТИЦИИ ВО НАУКАТА И СПОРТОТ

настани

Премиерот Никола Груевски зедно со Министерот за образование Панче Кралев и Градоначалникот Талески пуштија во употреба неколку објекти од областа на науката и спортот кои се инвестирани од Владата на РМ и поддржани од Општина Битола. Техничкиот факултет доби две нови лаборатории: за сообраќај и транспорт, а во СОУ „Д-р Јован Калаузи“ свечено беше пуштена во употреба новата спортска сала.

36

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Подобри услови за најмладите

СОВРЕМЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

BR. 24

условите за најмладите, како и за потребата за отварање на нови детски градинки со цел обезбедување на квалитетна грижа за децата. „Ест реја Овадија Мара“ ст ана и модел-градинка во која што ќе пилотира имплементацијата на стандардите за ран детски развој.

www.bitola.gov.mk

37

образование

Градоначалникот Владимир Талески оствари посета на детските градинки „Коца Василевска“ при ЈОУДГ „Мајски Цвет“ и градинката „Пролет“ при ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“. За време на посетите се разговараше за досегашните инвестиции во градинките кои значително ги подобрија


OP[TINSKI INFORMATOR

Eсенската акција „Ден на дрвото“ под мотото

СПОРТСКИ Е ДА СЕ САДИ

екологија

Eсенската акција „Ден на дрвото“ под мотото „Спортски е да се сади“ во општина Битола се одвиваше во месноста над село Раштани. Во акцијата се вклучија Градоначалникот Талески, директорите на

ЈП, прет ст авници на општинскат а администрација, о сновните и средни училишта, членови на Советот на Општина Битола и голем број на граѓани. Беа засадени 140.000 садници на површина од 70.000 хектари.

ЗА ПОЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Со цел ефикасно менаџирање со отпадна амбалажа, од основното училиште „Стив Наумов“ започна имплементацијата на проектот во чија што реализација партнери се општина Битола, основните училишта од битолскиот регион кои се вклучени во проектот на Асоцијацијат а Пет ра, невладинат а организација Биосфера и компанијата што ја откупува пластичната амбалажа Еко Пет. Целта на проектот е решавање на проблемот со пластичниот отпад и давање придонес кон одржливиот систем кој што го промовира истиот, како и селективно собирање на пластичен отпад во основните училишта. www.bitola.gov.mk 38

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

На саемот во Лугано - Швајцарија

БИТОЛА НАЈПРЕСТИЖНА ДЕСТИНАЦИЈА

Второ дополнето и изменето издание

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ЗА БИТОЛА Првото издание на туристичкиот водич за Битола беше промовирано на 15 Декември 2010 г. Оваа модерно дизајнирана публикација, беше дистрибуирана до сите хотелиери, туроператори, туристички агенции и презентирана на меѓународни саеми, со цел на поголема туристичка промоција на Битола. Со својот изглед и функционалност, водичот претставуваше одлично решение, кое денес продолжува да постои, преку второто дополнето и изменето издание. Туристичкиот водич е на англиски јазик и содржи ажурирани информации за најзначајните знаменитости во градот и околината, угостителските капацитети, како и за културно забавните содржини во градот. Врз основа на искуствата од првото издание, добрите работи се задржани и унапредени, недостатоците елиминирани, а BR. 24

и н ф о р м а ц и и т е о ко л у т у р и с т и ч к и т е капацитети на градот се ажурирани. Промотор на второто изменето и дополнето издание беше Лела Крстевска, претседател на Стопанската комора за туризам на РМ, која истакна дека Битола претставува вистински пример како се прави туристичка дестинација.

www.bitola.gov.mk

39

туризам

На интернационалниот саем за туризам и култура кој годинава се одржа по десетти пат во Лугано, Швајцарија, општина Битола ја доби наградата: Најпрестижна дестинација на Балканот за културно наследство и фестивалски програми во категоријата дестинации од културата. Општина Битола е единствениот и н а г р а д е н п р е т с т а в н и к н а Р е п ул и к а

Македонија, кој ја претставуваше нашата држава на саемот во Лугано, Швајцарија на кој беа претставени 250 изложувачи од 3 континенти, а беа доделени 7 награди. На повик на селекциониот комитет, општина Битола изврши претставување на својата програма, а после извршената анализа, комитетот разгледувајќи ја работата на општината и односот кон културата одлучи да ја повика општина Битола да се претстави на посебен штанд на 10 – тиот интернациона лен с аем во Лугано, Швајцарија, по што оваа престижна награда, на посебна свеченост му беше врачена на Градоначалникот на Општина Битола, м-р Владимир Талески. Во 2009 та година, во конкуренција од над 300 градови низ светот учесници на светскиот туристички саем во Лугано, Швајцараија, Битола ја доби наградата за најавангардна дестинација.


OP[TINSKI INFORMATOR

БИТОЛА - СПОРТСКИ ГРАД

спорт

Со зголемувањето на надлежноста на Општина Битола за спортот, добивањето на спортските објекти и грижата за нив, во буџетот за 2013 година издвоени се 1 000 000 евра за развој на спортот и културата во Битола. Општината во новиот буџет за прв пат внесува програма за спорт која ќе биде насочена кон максимално подобрување на условите за спортување и поддршка на спортистите: „Ќе направиме јавна набавка за

изготвување на проект за спортски комплекс под Тумбе кафе. Проектантот мора да има предвид дека треба да ги исполни УЕФА стандардите за меѓународни натпревари. Денеска официјално можам да кажам и да п о т в р д а м д е к а ко г а в е ќ е г и и м а м е ингеренциите дека Битола ќе биде спортски град, изјави Градоначалникот на општина Битола М-р Владимир Талески.

СИТЕ ДА СПОРТУВАМЕ Промотивниот наст ан како дел од проектот „Сите да спортуваме“, го означи почетокот на овој проект во кој ќе бидат в к л у ч е н и с и т е у ч е н и ц и од о с н о в н и т е и средните училишта, со што им се дава можност да спортуваат и на оние кои немале услови за тоа. Реализатор на проектот е Кире Грбевски.

40

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Државен натпревар и Велеслалом на Пелистер

СКИ СЕЗОНА НА ПЕЛИСТЕР

спорт

BR. 24

www.bitola.gov.mk

41


OP[TINSKI INFORMATOR

МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ ВО БИТОЛА

спорт

Тренерите од главните клубови во Република Македонија, Србија и други држави, се собраа во Битола, на меѓународниот семинар за добивање на тренерска лиценца за реален АИКИДО во организација на АИКИДО федерацијата на Македонија. Битола како главен аниматор во државата, веќе доби и седиште на Светскиот центар за реален АИКИДО.

ПОДДРШКА ЗА КК „ПЕЛИСТЕР СПОРТ“ Општина Битола го поддржа КК „Пелистер Спорт“ со 600.000 денари. Клубот со финансиската поддршка обезбеди засилувања во своите редови со играчи кои во изминатиот период забележале високи р е з ул т ат и . К а ко р е з ул т ат н а в а к в ат а поддршка и добрат а екипирано ст и резултатите видно се подобрија. 42

www.bitola.gov.mk

BR. 24


OP[TINSKI INFORMATOR

Оливера Наковска Бикова спортист на Битола за 2012

НАЈДОБАР СПОРТИСТ НА БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА

BR. 24

под водство на Наум Шапковски, за најдобра сениорска екипа - женскиот фудбалски клуб „Топ гол“-Битола, а меѓу најдобрите тројца спортисти за 2012 година освен Оливера Наковска Бикова беа и Борче Костов од мото клубот „Мото стар“ и членката на кик-бокс клубот „Самурај“ Гордана Цветковска Бошевска. Сојузот на спортови-Битола врачи посебно признание за градоначалникот Владимир Талески за неговиот придонес и поддршка на спортот и физичката култура, како и за континуираната соработка со спортистите и спортските клубови во Битола.

www.bitola.gov.mk

43

спорт

Сојузот на спортови-Битола ги прогласи најдобрите спортисти на Битола за 2012. Оваа година за најдобра беше прогласена Оливера Наковска-Бикова која минатата година постигна светски рекорд во дисциплината 10 метри воздушен пиштол и освои златен медал на Параолимписките игри во Лондон. Највиското признание во областа на спортот на Наковска-Бикова и го врачи градоначалникот на Битола, Владимир Талески, кој истакна дека општината ќе продолжи да ги поддржува спортистите поединци и спортските клубови за кои годинава се предвидени еден милион евра локални средства. На 49-та по ред манифестација посветена на најдобрите битолски спортисти награди и признанија им беа доделени и на т ренерите Звонко Шундовски, Кире Грбевски и Тони Бошевски, на спортските педагози Соња Белџигеровска и Борко Тромбев и на истакнатиот спортски работник Тоде Кулевски. За најдобра младинска екипа во градот беше прогласен ФК „Пелистер“


ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА БИТОЛА 

Информации во врска со урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

 Информации во врска со заштитата на животната средина и природата  Информации во врска со планирањето и мерките за локален економски развој 

Информации во врска со комуналните дејности

3

 Информации во врска со менаџирањето и унапредувањето на културата  Информации во врска со развојот и одржувањето на спортот и рекреацијата  Информации во врска со социјалната заштита и заштитата на децата

: 

Информации во врска со образованието ( основно и средно)

Информации во врска со здраствената заштита

Информации во врска со противпожарната заштита

 Информации во врска со буџетот и годишната сметка на Општина Битола

: : :

 Управни одбори во јавните претпријатија под надлежност на Општината 

Програми за работа и финансиски планови на Општината

Дозволи за вршење дејност од јавен карактер

Систематизација на Општинската администрација

Статут на Општината

Службен гласник на Општината

Информации во врска со реализирани, тековни и идни проекти

Општински Информатор, март 2013; Издавач: Општина Битола; Уредува: Цветанка Ристевска; Компјутерска обработка: Игор Поповски; Адреса: Булевар 1-ви Мај бр.61, 7000 Битола тел. 047 234-234; факс: 047 238-723; Општинскиот Информатор излегува периодично и по потреба. Тираж 6 000.

: Конзулати: Француски Британски Турски Грчки Словенечки Руски Хрватски Бугарски Романски Српски Црногорски Украински Унгарски

222-170 228-765 222-693 237-340 254-138 221-893 227-440 202-893 233-937 242-222 236-068 070-204-523 070-207-178

Општински Информатор 24  

Општински Информатор бр.24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you