Page 1

MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

W MAGAZYNIE

!

• AKTUALNOŚCI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

B iul ety n in west o

• COSME – ABY PRZYSPIESZYĆ DOSTĘP DO KREDYTÓW DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Wywiad z Antonio Tajani, Wiceprzewodniczącym 
 Komisji Europejskiej • SINGLE PORTAL - STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Pomoc dla biznesu w dostępie do funduszy unijnych • BIEG PO INNOWACJE TO GRA ZESPOŁOWA ERRIN - Europejska Sieć na rzecz Badań i Innowacji • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KLUCZEM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Przekształcenie pomysłów w działania • NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ czyli budowanie przyjaznego klimatu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie • WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W UEGDZIE TKWI PROBLEM? Danuta Jazłowiecka, Europosłanka do Parlamentu Europejskiego • PARTNER INNOWACJI Nowa usługa wspierania rozwoju opolskich przedsiębiorstw • ACT 4 GROWTH Czyli europejska inicjatywa na rzecz wsparcia przedsiębiorczości kobiet

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

Wstęp 


całkowitego zatrudnienia w sektorze

Szanowni Państwo,

prywatnym i odpowiadały za utworzenie

!

ok. 80 % nowych miejsc pracy. Mamy przyjemność przekazać

Z drugiego numeru magazynu

Państwu drugi numer magazynu Biura

BIWO dowiedzą się Państwo jakie

I n f o r m a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a

działania podejmowane są przez

Opolskiego w Brukseli pn.: „Kierunek

Ko m i s j ę E u r o p e j s k ą w z a k r e s i e

Bruksela” . Tym razem tematem

wspierania w rozwoju małych i średnich

przewodnim naszej publikacji jest

przedsiębiorców oraz jak i dlaczego

wsparcie i polityka Unii Europejskiej

należy promować przedsiębiorczość

wobec sektora MŚP. W listopadzie w

wśród młodych i kobiet, które stanowią

Unii Europejskiej obchodzony był

zaledwie

Ty d z i e ń M a ł y c h i Ś r e d n i c h

samozatrudnionych w Europie. Mamy

Przedsiębiorstw, podczas którego

nadzieję, że lektura naszej publikacji

odbywały się imprezy promujące

pozwoli poznać Państwu podstawowe

przedsiębiorczość. Wydarzenia Tygodnia

obszary wsparcia Unii Europejskiej w

miały przypominać,

iż 23 miliony

sektorze MŚP oraz wskaże źródła, gdzie

małych i średnich przedsiębiorstw MŚP

można zaczerpnąć informacji na temat

to fundament europejskiej gospodarki

do finansowania przeznaczonego dla

stanowiący 98 % wszystkich

MŚP i projektów realizowanych na

przedsiębiorstw. W ostatnich latach

rzecz rozwoju i innowacji.

MŚP zapewniało dwie trzecie

!

34,4%

osób

Zespół BIWO, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

!

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

Aktualnie w Brukseli... Targi INNOVA 2013 w Brukseli 
 oraz
 Walońskie Targi Inwestycji i Eksportu w Liège 


62 Światowe Targi

Wynalazczości, Badań

W dniach 5-6 grudnia br. przedstawiciele

Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA

Województwa Opolskiego wezmą udział w pierwszych

2013, odbyły się w dniach 14-16 listopada 2013 r. na

Walońskich Targach Eksportu i Inwestycji w Liège

terenach wystawienniczych Brussels Expo w Brukseli.

mających na celu wsparcie przedsiębiorców z terenu

Targi stanowią czołową międzynarodową imprezę

Regionu Walonii w poszerzaniu działalności w obszarze

w y s t aw i e n n i c z ą w d z i e d z i n i e w y n a l a z c z o ś c i ,

eksportu i inwestycji w Europie. W  ciągu dwóch dni w

poświęconą transferowi technologii

wydarzeniu uczestniczyć będzie, aż 250 specjalistów

i wdrażaniu

postępu technicznego.

pochodzących z 37 krajów w tym, Szwajcarii, Brazylii,

Polscy wystawcy prezentują swe wynalazki na

Francji, USA, Niemiec, Luksemburga, Turcji, Maroka i

wspólnym stoisku lub na stoiskach indywidualnych

Malezji. Delegacje zagraniczne będą prezentowały swój

zgrupowanych razem, tworząc „Pawilon polski”.

potencjał i możliwości współpracy i partnerstwa między podmiotami gospodarczymi i instytucjami około biznesowymi. W programie przewidywane są debaty, seminaria oraz warsztaty tematyczne. Informacje o podmiotach z terenu Województwa Opolskiego prezentowane będą przez Dyrektora Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora.

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

STRONA 2


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

! COSME – ABY PRZYSPIESZYĆ DOSTĘP DO KREDYTÓW DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

!

Wywiad z Antonio Tajani, Wiceprzewodniczącym 
 Komisji Europejskiej

Komisja

Europejska skupia swoje

niż w innych częściach świata

działania na wspieraniu małych

w s z c z e g ó l n o ś c i j e ś l i c h o d z i

będzie dostarczać ułatwienia

i średnich przedsiębiorstw, by

o kredyty. W ten sposób COSME jest

gwarancyjne dla pożyczek dla MSP

zminimalizować problemy

instrumentem funduszowym, który

powyżej 150 000 euro oraz oferować

ekonomiczne pojawiające się

ma ułatwić dostęp do finansowania

lepszy dostęp do produktów

aktualnie w Europie. Nowy program

MŚP oraz ułatwić dostęp do rynków

kapitałowych przez ułatwienia

COSME, który w założeniu ma

wewnątrz i na zewnątrz UE.

proceduralne

pozwolić na uwolnienie funduszy dla

Fundusze

będą

uwzględnienie fazy wzrostu

sektora MŚP będzie wspierał małych

w y ko r z y s t y wa n e d o t wo r z e n i a

i ekspansji w rozwoju firmy. Alokacje

przedsiębiorców w kontekście ich

korzystnego otoczenia dla MŚP przez

tych funduszy będą zarządzane przez

roli tworzeniu dóbr, usług i miejsc

wspieranie

kultury

finansowe instytucje pośredniczące,

pracy.

przedsiębiorczości w Europie

jak banki, Fundusze gwarancyjne

Generalnej

i wzmacnianie zrównoważonej

oraz fundusze na wejścia kapitałowe.

P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć i P r z e my s ł ,

konkurencyjności przedsiębiorstw

Informacja o funduszach będzie

Wiceprezydent Tajani wyjaśnia jakie

UE. Program został ustalony na

rozpowszechniania na stronach

nadzieje Komisja Europejska żywi

okres 2014-2020 z budżetem 2,3

portalu Komisji Europejskiej (patrz

w związku z wdrażaniem programu

miliarda euro.

art. SINGLE PORTAL).

Jak będzie działać wsparcie

Co znaczy COSME dla sektora

Czym jet COSME?

finansowe?

MŚP w podejściu praktycznym?

Ta j a n i : C O S M E j e s t n o w y m

Tajani: COSME ma za zadanie

Tajani: COSME będzie działać jako

programem UE poświęconym MŚP,

ułatwienie dostępu do finansów.

kontynuacja Ramowego Programu

gdzie tworzonych jest 85 %

Około 1,4 miliarda euro budżetu

Konkurencyjności i Innowacji.

wszystkich nowych miejsc pracy.

programu będzie ulokowane w

W ramach programu ramowego

Fa k t e m j e s t , ż e a m b i t n i

pożyczkach i wejściach kapitałowych,

pożyczki i gwarancje były stosowane,

przedsiębiorcy mają teraz bardzo

k t ó r e u z u p e ł n i a n ą fi n a n s o w e

gdy przedsiębiorca lub mały

trudny okres w Europie, trudniejszy

schematy na poziomie krajowym.

przedsiębiorca nie spełniał

W wywiadzie dla Magazynu

Dyrekcji

COSME.

! !

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

zawsze

! !

COSME

w szczególności,

ze szczególnym

! !

STRONA 3


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

gdy przedsiębiorca lub mały

postaci funduszu na wkład

!

przedsiębiorca nie spełniał

kapitałowy wspierający szybki rozwój

Jakie inne wsparcie jest

warunków i wymagań w banku. 19 %

MŚP, 560 firm otrzyma wsparcie

przewidywane dla sektora MŚP

tych beneficjentów- przedsiębiorstw

finansowe na rozwój inwestycji w

poza COSME?

(około 200 000 przedsiębiorstw z

kwocie sięgające 4 miliardy.

!

całej Europy) zatrudniało 10 lub

!

mniej pracowników i właśnie te

Jak ocenia Pan wpływ tych

na utrzymanie programów

najmniejsze firmy spotykał się z

instrumentów na gospodarkę?

!

istniejących w tym Europejskiej Sieci

największymi kłopotami przy uzyskaniu pożyczki. Dzięki

Tajani: 1 miliard zostanie przekazany

Przedsiębiorców z 600 biurami

Tajani: Ocenia się, że wpływ tych

w Europie i poza nią. Oprócz tego

Ramowemu Programowi średnia

instrumentów uruchomionych

będziemy wspierać procesy

gwarantowanych pożyczek wynosiła

w ramach COSME będzie ogromny.

internacjonalizacji MŚP oraz

65 000 euro. Na koniec 2012, 13

O c z e k u j e m y, ż e j e d n o e u r o

projekty w ramach Erasmusa dla

bilionów euro zostało wypłaconych 


zainwestowane w gwarancję

młodych przedsiębiorców, działania

w postaci pożyczek i 2.3 miliarda

pożyczkową zmobilizuje od 20 do 30

na rzecz edukacji przedsiębiorczości,

w postaci wkładu kapitałowego. Ten

euro więcej. Instrumenty Finansowe

działania informacyjne na temat

sam rodzaj pomocy zostanie

w ramach COSME mają spowodować

prawa własności oraz procedur

zrealizowany w ramach COSME.

!

wzrost inwestycji i uruchomionych

a d m i n i s t r a c y j ny ch z w i ą z a ny ch

pożyczek o 3,5 miliarda euro rocznie

z zakładaniem i prowadzeniem

Jak wiele przedsiębiorstw

w unijnych przedsiębiorstwach.

przedsiębiorstwa.

skorzysta z COSME?

Przewiduje się, że każdego roku

!

COSME przyczyni się do wzrostu

Więcej informacji na stronie:

Tajani: Oczekujemy, że w 2020 roku

unijnego PKB o około 1,1 miliarda.

www.bit.ly/17wKL.2f

pożyczki uzyska, aż 344 000 firm

40 000 firm uzyska wsparcie w

dzięki gwarancjom uzyskanym

tworzeniu lub utrzymaniu 30 000

Programu COSME o wartości

miejsc pracy i wprowadzaniu 1200

Źródło: Magazyn Dyrekcji Generalnej

sięgającej 22 biliony. Dodatkowo

n ow y ch p r o d u k t ó w u s ł u g l u b

ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości

dzięki inwestycjom COSME w

procesów na rynek.

!

Oprac. BIWO/DZP

! !

SINGLE PORTAL - STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

!Pomoc dla biznesu w dostępie do funduszy unijnych Single Portal

dostarcza

płyną informacje na temat

W czasach kiedy banki

informacji na temat tego, jak

możliwości

finansowych

i inwestorzy z coraz większą

firmy mogą uzyskać 100 bilionów

oferowanych przez ponad 1000

obawą przyznają kredyty małym

euro z finansowania unijnego, na

banków wspieranych przez UE

i ś r e d n i m p r z e d s i ę b i o r c o m

swoją działalność i rozwój.

oraz

informacja o dostępie

Przyjazny portal stanowi rodzaj

finansowych.

kanału informacyjnego, z którego WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

innych

instytucji

funduszy

unijnych

do jest

ważniejsza niż kiedykolwiek STRONA 4


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI wcześniej.

W ciągu ostatnich 2 lat

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

problemów z finansowaniem rozwoju

jedna trzecia przedsiębiorstw

firmy.

starających się o pożyczkę otrzymało

W ramach polityki

odmowną decyzję.

spójności w latach 2007-2013 ponad

W odpowiedzi na rosnące

3,6 biliona euro zostało już

trudności w pozyskiwaniu funduszy i

zainwestowane w przedsiębiorstwa.

inwestorów, Komisja Europejska stworzyła portal jednolitego rynku na temat funduszy unijnych, który w prosty sposób dostarcza, kompletną i aktualną informację na temat sposobów

pozyskiwania

dofinansowania ze środków unijnych w latach 2007-2013. Portal zawiera również informacje o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszu Społecznym. W ostatniej wersji strony liczba

Jednym z kluczowych priorytetów dla Komisji Europejskiej jest uproszczenie i zredukowanie przeszkód, którym przedsiębiorcy muszą stawiać czoła. Chcemy również zachęcić kraje członkowskie i regiony do korzystania z instrumentów finansowych UE, tak, by zwiększać wpływy polityki spójności. Należy podkreślić, że instrumenty te są katalizatorami dla istotnych, potrzebnych inwestycji i stanowią rzeczywisty wkład w rozwój gospodarki europejskiej i w tworzenie nowych miejsc pracy.

partnerów bankowych i Funduszy umieszczających swoje oferty przekroczyła liczbę 1000. Są to informacje dla MŚP na temat dostępu do finansowania takiego jak

Pod koniec 2011 uruchomionych z o s t a ł o j u ż 6 8 0 0 0 p o ż y c z e k , gwarancji,

i innych produktów

finansowych. Pod koniec 2011, w 25 krajach członkowskich zostało uruchomionych 484 szczegółowych funduszy dla przedsiębiorców i jeden 
 w

obszarze

współpracy

transgranicznej. Ponad 69,7 bilionów z Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Społecznego zostało przeznaczone na wsparcie MŚP, co w

Antonio Tajani, Wiceprezydent Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości

połączeniu z wkładem

krajowym

daje 94, 4 biliona. Pod koniec grudnia 2012 instrumenty finansowe Programu

g wa r a n c j e, p o ż y c z k i i w k ł a d

!

zewnętrzny.

Informacje na temat unijnych

Gospodarka uruchomiły prawie 13

instrumentów finansowania

bilionów gwarancji i 2,3 biliony

Po r t a l

dostarcza

szczegółowych informacji na temat

Ramowego:

Ko n k u r e n c y j n a i I n n owa c y j n a

!

wkładów finansowych. Do końca inicjatyw

2012 więcej niż 220 000 małych

uzyskanie finansowania z UE.

podejmowanych przez Komisję

i ś r e d n i c h p r z e d s i ę b i o r s t w

Po z w a l a o n r ó w n i e ż z n a l e ź ć

Europejską ma na celu wspierać

skorzystało z programu w całej

właściwie finansowanie zgodnie ze

sektor MŚP uznany jako kluczowy

Europie.

s p e c y fi c z n y m i p o t r z e b a m i

czynnik wzrostu gospodarczego i

wynikającymi z rozmiaru firmy, typu

wzrostu zatrudnienia przez

finansowania i celu inwestowania.

pomaganie w rozwiązywaniu

tego w jaki sposób można starać się o

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

Seria

! ! !

Oprac. BIWO/DZP Źródło: Magazyn Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości

STRONA 5


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

! ! BIEG PO INNOWACJE TO GRA ZESPOŁOWA !ERRIN - Europejska Sieć na rzecz Badań i Innowacji J e s t e ś m y n a p ro g u

Nowym rozwiązaniem ma

Do elementów sukcesu

nowego okresu programowania.

być Europa 2020. Strategia na

gospodarczego należy dodać

W instytucjach europejskich

rzecz

inteligentnego

słowo „Współpraca”, bo to ciągle

i krajowych tworzone są nowe

i z r ó w n o w a ż o n e g o r o z w o j u

wąskie gardło na poziomie

strategie

sprzyjającego

włączeniu

krajowym i regionalnym. W

programy przewodnie, programy

społecznemu. Jej wdrażanie ma

j e d ny m z r a p o r t ó w Ko m i t e t u

ramowe, przewodniki i wytyczne.

zapewnić 7 projektów (inicjatyw)

Regionów czytamy: „Europa

Przedstawiciele unijnych

przewodnich w tym wspomniana

potrzebuje

instytucji przygotowują się do

Unia Innowacji. Model rozwoju

regionów skoncentrowanych

nowego okresu

zakładając, że

oparty o innowacje ma także

przede wszystkim na wspólnej

kolejne lata będą okresem

zapewnić Horyzont 2020-

nauce, (m.in.: przez wymianę

przyspieszania

rozwoju

program ramowy w zakresie

dobrych praktyk), europejskim

zbliżając

badań naukowych i innowacji.

partnerstwie, regionalnym

i powiązane z nimi

gospodarczego

pionierskich

wskaźniki ekonomiczne Europy

ekosystemie

do największych światowych.

otwartych innowacjach oraz połączeniu

Przywódcy europejscy

realnych

i

wirtualnych rzeczywistości”.

już na przełomie wieków

Komisja Europejska

próbowali zmierzyć się z wyzwaniami

innowacji,

przewiduje,

gospodarki.

że

dzięki

Strategia Lizbońska z 2000 roku

powiązaniom regionalnym i

zakładała, że w ciągu dekady UE

promocji

stanie

najbardziej

przedsiębiorców z sektorem B+R

dynamicznymi i konkurencyjnym

i uczelniami uda się zrealizować

regionem gospodarczym na

cele strategii Europa 2020

się

współpracy

świecie, rozwijającym się

Nazwy tych trzech dokumentów

zakładającej między innymi

szybciej niż USA. Cel okazał się

i

koncentrację tematyczną i

zbyt ambitny.

odmieniane przez przypadki

kontynuację wdrażania tzn.

założenie

podczas spotkań informacyjnych

wspólnych

strategii, że najważniejszym

na temat nowego okresu

programowych.

m o t o r e m r o z wo j u g o s p o d a r k i

programowania. Słowa kluczowe

krajów europejskich będzie

jak komplementarność, synergia,

państwa zaczną przeznaczać 3 %

innowacyjności oparta na

spójność strategii powtarzane są

unijnego PKB na badania i

badaniach naukowych, przede

przy każdej okazji, gdy mowa o

rozwój to do 2025 może powstać

wszystkim w nowoczesnych

konkurencyjnej i innowacyjnej

3,7 mln miejsc pracy, a PKB

dziedzinach wiedzy.

Europie.

może wzrosnąć o 800 mld

Główne

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

często

powtarzane

Przy

inicjatyw

założeniu, że

STRONA 6


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

złotych rocznie Ale do tego

zrzeszającą ponad 90 regionów

Korzyści płynących z

trzeba nam przed wszystkim

europejskich. Działalność

członkowstwa w ERRIN jest wiele,

współpracy, która pozwoli na

ERRIN skupia się na ułatwianiu

wśród nich m.in.: lepsza

budowę jednolitej przestrzeni w

wymiany wiedzy i doświadczenia

komunikacja 


zakresie swobodnego przepływu

oraz służy nawiązywaniu

z innymi regionami, dostęp do usług

wiedzy

wspólnych działań i partnerstw

oferowanych przez sieć, możliwość

Europejskiej Przestrzeni

projektowych

celu

udziału wedle zainteresowań w

Badawczej.

wzmocnienia

potencjału

wybranych wydarzeniach lub

celu

badawczego i innowacyjnego

specjalistycznych grupach roboczych,

włączyć się w ściślejszą

s w o i c h c z ł o n k ó w. P o p r z e z

łatwiejszy dostęp do informacji

współpracę

regionami

angażowanie się w dyskusje z

pochodzących z Instytucji

zrzeszonymi w Europejskiej

instytucjami europejskimi, sieć

Europejskich i od innych członków,

Sieci Współpracy Regionów w

ERRIN stara się również

możliwość spotkań z osobami oraz

Zakresie Badań i Innowacji

wywierać wpływ na poszczególne

instytucjami działającymi w zakresie

(ERRIN) działającej w Brukseli.

polityki unijne w celu ich

innowacji i nawiązania z nimi

Mająca swoją siedzibę w Brukseli

lepszego dostosowania do

partnerstwa w ramach europejskich

sieć ERRIN jest dynamicznie

potrzeb regionalnych.

projektów.

i

innowacji

Wa r t o

w

z

tym

w

rozwijającą się organizacją, Oprac. BIWO/DZP Źródło: www.errin.eu

Członkowie ERRIN spotykają się regularnie na tematycznych grupach roboczych oraz w związku z kluczowymi wydarzeniami, ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania sieci. ERRIN to także wymiana informacji i know-how na temat funduszy unijnych i możliwości funkcjonowania projektu, wymiana regionalnych dobrych praktyk, budowanie konsorcjów międzynarodowych i wspólnych projektów. ERRIN ma 9 tematycznych grup roboczych: biotechnologia •

design i kreatywność

energia i zmiany klimatyczne

future RTD

zdrowie

finansowanie innowacji

współpraca międzynarodowa

nanotechnologia

polityki unijne

rola nauki w społeczeństwie

inteligentna specjalizacja

turystyka

transport

woda

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

STRONA 7


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KLUCZEM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

!

Przedsiębiorczość jest kluczową kompetencją w życiu pomagającą ludziom kreatywnie myśleć, oceniać, podejmować ryzyko oraz tworzyć innowację: to umiejętność przekształcenia pomysłów w działania


!

Edukacja jest znaczącym

gospodarczą. Jest to od 3 do 6 razy

publicznym i szkołami wyższymi,

elementem

rozwoju

więcej niż ogólnie w całej populacji i

stanowią istotny element polityki

przedsiębiorczości. Badania

niewątpliwie jest to dowód

Unii Europejskiej i krajów

dowodzą, że uczniowie, którzy

korzystnego wpływu edukacji

członkowskich.

uczestniczyli 


przedsiębiorczości na młodych

w zajęciach z przedsiębiorczości

Europejczyków.

w

Jednakże mimo oczywistych korzyści płynących z

edukacji w

n i e t y l ko c z ę ś c i e j i s z y b c i e j

D o d a t k o w o, e d u k a c j a

zakresie przedsiębiorczości ostatnie

znajdują zatrudnienie, ale

w z a k r e s i e p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i

badania przeprowadzone przez

również chętniej podejmują

zwiększa szanse na rynku pracy tych,

Eurobarometr wykazały, że aż ¾

decyzję 


którzy działalności nie zamierzają

Europejczyków nigdy nie

o działalności gospodarczej.

otworzyć. Zgodnie z ostatnimi

uczestniczyło w zajęciach z

Mając to na uwadze Komisja

badaniami aż 78%

studentów

przedsiębiorczości. Dlatego, aby

Europejska zaproponowała

kształconych w zakresie edukacji

wzmocnić potencjał edukacji

szereg działań, które pozwolą

przedsiębiorczości znajduje

przedsiębiorczości oraz, aby

zainteresować

młodzież

zatrudnienie bezpośrednio po

promować Plan Działania –

przedsiębiorczością, tak ważną

ukończeniu studiów, podczas gdy

Przedsiębiorczość 2020, Komisja

z punktu widzenia kształtowania

średnia wśród absolwentów

proponuje pewne działania, wśród

rynku pracy.

poszukujących pracy, którzy nigdy

których są:

Edukacja przedsiębiorczości

nie uczestniczyli w programach

wzmocnienie współpracy z

jest jedną z najlepszych sposobów na

kształtujących przedsiębiorczość

krajami członkowskimi w celu

wsparcie wzrostu gospodarczego

wynosi 59 % .

wprowadzenia nauczania

i tworzenie miejsc pracy. Nowe firmy

Rola kształcenia w zakresie

przedsiębiorczości w ramach

generują miejsca pracy, dlatego

edukacji przedsiębiorczości na

edukacji szkolnej w każdym

istotne są działania przygotowujące

poziomie średnim i wyższym nie

kraju;

merytorycznie i praktycznie do

dotyczy jedynie jakości edukacji

wsparcie administracji

podejmowania działalności

współpracy z biznesem czy

publicznej w przeglądzie praktyk

gospodarczej.

partnerstwa z zakładami

nauczania przedsiębiorczości;

Około 15 – 20 % uczniów

przemysłowymi.

Nowe technologie

rozwijanie paneuropejskiej

szkół średnich, którzy uczestniczyli w

oraz firmy szybko rozwijające się

inicjatywy

mini programach, polegających na

stają się istotnym punktem

przedsiębiorczości w celu analizy

symulacji tworzenia i prowadzenia

przedsiębiorczości-

w p ł y w u , w y m i a n y w i e d z y,

firmy zakłada własna działalność

programami rozwoju w sektorze

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

powiązane z

nauczania

rozwoju metodologii nauczania; STRONA 8


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD 2013

Współpraca z Organizacją dla

promowania modułów szkoleń

prawdziwych przypadkach jest

Współpracy Gospodarczej

w zakresie przedsiębiorczości dla

najlepszym i najskuteczniejszym

i Rozwoju w celu ustalenia ram

młodych ludzi biorących udział w

sposobem

działania zachęcających do

krajowych schematach Gwarancji

przedsiębiorczości. Metoda ta nie

wprowadzania do szkół nauczania

dla Młodzieży.

jest jeszcze wystarczająco popularna

przedsiębiorczości; rozpowszechnianie ram programowych dotyczących edukacji przedsiębiorczości w szkołach wyższych i umożliwianie

!

edukacji

a większość przykładów pochodzi ze

Projekty wspierające edukację

Stanów Zjednoczonych i nie ma

przedsiębiorczości

przełożenia na rzeczywistość

!

krajową i lokalną. Dzięki inicjatywie K o m i s j a s fi n a n s o w a ł a

Komisji Europejskiej został

wymiany doświadczeń szkołom

dotychczas 9 projektów, z których

stworzony materiał zawierający 88

zainteresowanym stosowaniem ich.

skorzystało bezpośrednio 6500

przypadków na bazie doświadczeń

studentów i młodych ludzi oraz 900

firm europejskich.

Pa ń s t w a c z ł o n k o w s k i e

nauczycieli.

W sumie grupa objęta

zachęcane są do uznania

projektem

(włączając w to grupę

umiejętności przedsiębiorczych jako

niebezpośredniego oddziaływania

kluczowych kompetencji oraz do

projektu) osiągnęła liczbę 100 000

wprowadzenia obowiązku kształcenia

osób. Jednak, wartość dodana tych

w zakresie przedsiębiorczości na

europejskich projektów związana jest

wszystkich poziomach edukacji do

z ich potencjalną możliwością

roku 2015.

poszerzania zakresu oddziaływania,

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej kraje członkowskie zachęcane są do: zapewnienia w ramach edukacji szkolnej udziału w co najmniej

transferem praktyk i szerokim

W Astrurii (Hiszpania) uczniowie szkół średnich w ramach regionalnego programu nauczania prowadzą mini przedsiębiorstwa importowo eksportowe. 16 % uczestników tego programu zakłada firmę po zakończeniu edukacji.

rozpowszechnianiem w krajach UE.

!

Dzieje się to dzięki: Letnim

Akademiom

jednym projekcie związanym

Przedsiębiorczości, w ramach

z p r o w a d z e n i e m fi r m y l u b

których przeszklonych w zakresie

organizacji;

metod nauczania przedsiębiorczości

wprowadzenia szkoleń

z o s t a ł o 3 2 0 p r o f e s o r ó w,

z przedsiębiorczości dla młodych

wykładowców i asystentów

ludzi i dorosłych oraz finansowania

akademickich;

ich w ramach planów zatrudnienia

innowacyjnym materiałom

szczególnie w programach

pedagogicznym do wykorzystania w

p r z e k w a l i fi k o w y w a n i a

klasie. Są to materiały zawierające

bezrobotnych;

przykłady autentycznych p r z e d s i ę b i o r s t w. P r a c a n a

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

!

W Instytucie Technologii w Dublinie zamiast egzaminu z przedsiębiorczości studenci są z o b ow i ą z a n i u o r g a n i z ow a ć imprezy charytatywne. Na Uniwersytecie Strathclyde naukę przedsiębiorczości oferuje Wydział Muzyki Stosowanej, uznając, że samo zatrudnienie jest potencjalnym elementem przyszłej kariery muzyków.

Oprac. BIWO/DZP Źródło: www.ec.europe.eu/small-business

STRONA 9


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

! NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ czyli budowanie przyjaznego klimatu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Funda mentem polityki UE

spoczywających na firmach. MŚP

skróconego sprawozdania

wobec Małych i Średnich

można przyznać określone wsparcie,

finansowego: uproszczonego bilansu,

Przedsiębiorstw jest zasada

ograniczone opłaty oraz zwolnienia,

uproszczonego rachunku zysków

„ Najpierw myśl na małą skalę” .

aby zapewnić im sprawiedliwe

i strat oraz możliwości zwolnienia ze

Stawia ona MŚP na pierwszym

warunki działania.

sporządzania informacji dodatkowej,

planie w tworzeniu polityki oraz przyczynia się do tego, by nowe

jak również zwolnienia ze Zgodnie z tymi założeniami

sporządzania sprawozdania

regulacje nie zwiększały

ostatnia

dyrektywa komisji

z działalności. Prawo do uproszczeń

obciążeń

małych

Europejskiej mówi, że kraje UE do

uzyskają również stowarzyszenia,

przedsiębiorstw. Od 2009 roku

20 lipca 2015 r. muszą zmienić

związki zawodowe, organizacje

czyli od przyjęcia programu

ustawę o rachunkowości.

pracodawców, izby gospodarcze,

SMALL

BUSINESS ACT

Implementacja unijnych przepisów

fundacje, organizacje dobroczynności

wa r u n k i p o l i t y c z n e p o z wa l a j ą

spowoduje zmniejszenie obciążeń w

i

u r u ch o m i ć s z e r e g p r o g r a m ó w

zakresie sprawozdawczości

przedstawicielstwa przedsiębiorców

finansowania, a także dają

finansowej najmniejszych spółek. W

zagranicznych - jeżeli nie prowadzą

władzom większą swobodę

lipcu br. Polskie Ministerstwo

działalności gospodarczej, a także

w zakresie wspierania małych

Finansów przekazało do konsultacji

o s o b y fi z y c z n e, s p ó ł k i j a w n e,

przedsiębiorców oraz obywateli

społecznych i międzyresortowych

partnerskie, jeżeli ich przychody

zamierzających rozpocząć

projekt nowelizacji w/w ustawy,

netto ze sprzedaży nie przekroczyły w

działalność gospodarczą.

służący wdrożeniu unijnej dyrektywy.

roku poprzedzającym rok podatkowy

dla

opieki

społecznej,

Komisja Europejska przyjęła

Projekt nowelizacji

możliwość rozróżnienia między

przewiduje uproszczone wymogi w

!

mikro- małymi i średnimi

zakresie rachunkowości i

Unia Europejska spopularyzowała

przedsiębiorstwami w celu

s p r a w o z d a w c z o ś c i fi n a n s o w e j .

technologie e- fakturowania.

zagwarantowania proporcjonalnego

Uproszczenia polegać będą na

Dyrektywa unijna w sprawie VAT

rozłożenia wszelkich obciążeń

możliwości sporządzania znacznie

dotycząca fakturowania znacznie

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

2 000 000 euro.

STRONA 10


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI znacznie ograniczyła

biurokrację,

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

ograniczenia kosztów zakładania

gwałtownego

umożliwiając, aby e-faktury były

fi r m y . D u ż a

część państw

niewypłacalności na skutek

traktowane na równi z fakturami

członkowskich wprowadziło formułę

światowego kryzysu finansowego oraz

papierowymi. Z wdrożenia

jednego okienka, w którym można

spowolnienia gospodarczego. Oprócz

elektronicznych faktur korzystają

założyć spółkę z ograniczoną

społecznego piętna porażki

zarówno ich wystawcy, jak i odbiorcy.

odpowiedzialnością podczas jednej

przedsiębiorcy drugiej szansy mogą

Eliminacja tradycyjnych,

wizyty. Rządy uczą się od siebie

utknąć

papierowych faktur z obrotu

nawzajem w zakresie łatwiejszych

upadłościowych na okres 


gospodarczego


procedur zakładania firmy. Na

4 miesięcy do 9 lat w zależności od

i zastąpienie ich fakturami

przykład Bułgaria zredukowała

tego w którym państwie prowadzili

elektronicznymi to proces, którego

dziesięć procedur potrzebnych do

działalność. Chociaż badania

nie da się odwrócić. Oczywiście,

złożenia działalności do zaledwie

pokazują , że przedsiębiorcy, którzy

zmiana następowała będzie

jednej. W Niemczech zamieniono

ponieśli porażkę uczą się na błędach

stopniowo. Na razie żaden z krajów

prawo spółek w celu uproszczenia

społeczeństwo często nie docenia

unijnych nie zamierza obligatoryjnie

ich systemu w taki sposób, by

potencjału takich ludzi. Komisja

w

wzrostu

procedurach

zmuszać przedsiębiorców do

Europejska zachęca krajowe władze,

przejścia na e- faktury. Niemniej

aby umożliwiły uczciwym

jednak UE oczekuje, że do 2020 e-

Unia Europejska postanowiła również wyjść naprzeciw tym, którym nie udało się za pierwszym razem z sukcesem poprowadzić firmy.

faktura stanie się główną formą fakturowania w krajach wchodzących w jej skład. W Polsce zgodnie z

przedsiębiorcom załatwienie wszystkich kwestii prawnych związanych z likwidacją, przedsiębiorstwa w ciągu jednego

intencją Rady UE i jej wytycznymi od

roku. Dzięki temu w większości

1 stycznia 2013 roku faktury

krajów europejskich osoby

elektroniczne są traktowane na równi

z a c h ę c a ł w i ę c e j o by w a t e l i d o

zakładające działalność po raz

z papierowymi.

przekształcania własnych pomysłów

kolejny traktowane są na równi z

biznesowych w rzeczywiste

nowymi przedsiębiorcami w zakresie

p r z e d s i ę b i o r s t wa . W S ł owe n i i

korzystania ze wsparcia UE. Część

obciążeń

okienka elektroniczne rejestrują

krajów podjęło już kroki w kierunku

administracyjnych, które napotykają

firmę w maksymalnie trzy dni- krok

ograniczenia czasu trwania procedur

przedsiębiorcy. Jest to istotne z uwagi

ten pozwala zaoszczędzić słoweńskim

upadłościowych, chociaż przed

n a f a k t , i ż w p r z y p a d k u fi r m

MŚP 10,2 mln euro rocznie.

państwami jest jeszcze bardzo wiele

!

Unia Europejska dąży do ograniczania

ograniczenie administracji pozwoli zaoszczędzić pieniądze oraz przeznaczyć

więcej czasu na

!

do zrobienia. Po ł o w a E u r o p e j c z y k ó w

niechętnie

patrzy

na

Aktualnie urzędnicy europejscy pracują również

nad

prowadzenie działalności. W Europie

przedsiębiorców, którzy ponieśli

uproszczeniem procedur dla MŚP w

radykalne ograniczenie biurokracji

porażkę w przeszłości, a prawo

zakresie ochrony danych,

może podnieść wzrost PKB nawet o

upadłościowe utrudnia powrót na

d e l e g o w a n i a p r a c o w n i k ó w,

1, 4 punktu procentowego. Szacuje

rynek. Bankructwa stanowią 15 %

bezpieczeństwa produktów

się, że podjęte dotychczas działania

wszystkich przypadków zamykania

konsumenckich, zamówień

pozwolą zaoszczędzić 7,6 mld euro.

przedsiębiorstw, co przekłada się na

p u b l i c z n y c h o r a z k w a l i fi k a c j i

Mając na uwadze powyższe

700 tys. MŚP oraz 2,8 mln miejsc

zawodowych.

od kilku lat państwa członkowskie

pracy rocznie. Od 2009 większość

zwiększyły wysiłki na rzecz WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

europejskich krajów doświadczyło

Oprac. BIWO/DZP Źródło: www.ec.europe.eu/small-business

STRONA 11

!


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W UEGDZIE TKWI PROBLEM?

!

Danuta Jazłowiecka, Europosłanka do Parlamentu Europejskiego 


Badania pokazują, że w Unii Europejskiej nowo powstałe przedsiębiorstwa rozwijają się o wiele wolniej niż w Stanach Zjednoczonych

lub

gospodarkach wschodzących. Dodatkowo po 1975r. w Europie powstały

tylko

3

przedsiębiorstwa zaliczane do gigantów korporacyjnych, w porównaniu z 26 w USA. Pokazuje to jak utrudniony jest

kolei na ich niską produktywność i

przedsiębiorstw oraz obawy co do

rozwój nowych przedsiębiorstw

konkurencyjność. W ostatnim czasie

s a n k c j i k a r ny ch w p r z y p a d k u

w Unii, zwłaszcza w porównaniu

dużym wyzwaniem stało się także

niepowodzenia. Istotnym problemem

z globalnymi konkurentami.

wysokie bezrobocie sięgające ponad

są również wysokie koszty energii i

Przyszłość gospodarcza zależy w

10% w UE, co dla przemysłu oznacza

utrzymujący się niski poziom

znacznym stopniu od rozwoju

utratę 3,8 miliona miejsc pracy w

inwestycji. Stymulowanie rozwoju

nowych technologii, dlatego tak

ciągu ostatnich 5 lat.

konkurencyjności Europy wymaga

ważne jest wspieranie nowo

W październiku Komisja

wdrożenia odpowiednich rozwiązań

p o w s t a ł y c h p r z e d s i ę b i o r s t w,

Europejska opublikowała raport na

instytucjonalnych obejmujących

często w sektorze MŚP, które

temat konkurencyjności regionu

obszary edukacji, badań, polityki

wykazują dużą innowacyjność

podsumowujący największe

technologicznej i innowacyjnej, a

i kreatywność.

wyzwania stojące przed Unią

także jakość zarządzania. Znaczna

E u r o p e j s k ą . Po t e n c j a l n i

liczba państw nadal nie bierze pod

przedsiębiorcy w Europie zmagają

uwagę

się z nieprzyjaznym środowiskiem:

przedsiębiorstw, w szczególności

edukacja nie zapewnia odpowiednich

m i k r o p r z e d s i ę b i o r s t w, p r z y

podstaw dla kariery w biznesie,

sporządzaniu projektów

dostęp do kredytów i rynków jest

legislacyjnych, dlatego też

utrudniony, istnieją trudności z

zwiększenie efektywności i

przenoszeniem własności

sprawności administracji publicznej

!

Główne problemy i wyzwania

!

Głównym problemem Europy nie jest niski poziom przedsiębiorczości, ale bariery utrudniające rozwój już powstałych firm. Ten brak dynamiki wpływa z WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

s p e c y fi k i

małych

STRONA 12


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LDSD LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

to nadal dla wielu państw

B a n k u Ś w i a t o w e g o. Po l s k a

programy realizowane na poziomie

członkowskich

kluczowy

awansowała o 10 pozycji i obecnie

europejskim.

warunek przywrócenia wzrostu

zajmuje miejsce 45 wyprzedzając

Program "Small Business

gospodarczego.

między innymi Czechy czy Hiszpanię.

Act" koncentruje się przede

Na tle Unii Europejskiej nasz kraj

wszystkim na wspieraniu

popadać

należy także do grupy tzw. krajów

przedsiębiorstw poprzez pomoc w

w nadmierny pesymizm należy

"nadganiających", które choć

zdobywaniu przez przedsiębiorców i

podkreślić, że przemysł europejski

borykają się z wieloma problemami

pracowników niezbędnych

ma także szereg mocnych stron.

wykazują także szybki postęp

kwalifikacji i umiejętności, tworzenie

Aby

nie

klastrów umożliwiających współpracę p o m i ę d z y fi r m a m i a t a k ż e koordynowanie inicjatyw na poziomie krajowym. Co roku Komisja Europejska wraz z państwem członkowskim sprawującym przewodnictwo w UE organizuje konferencję promującą wymianę dobrych praktyk pomiędzy organami administracji krajowych, regionalnych i lokalnych. Z początkiem 2014 funkcjonować zacznie program na rzecz

konkurencyjności

przedsiębiorstw oraz MŚP zwany COSME, którego budżet do roku Produkcja koncertuje się w dużej

w obszarze konkurencyjności.

mierze na produktach złożonych i

!

2020 zaplanowany jest na 2,5

wysokiej jakości. Europa jest również

Programy UE wspierające

ułatwienie dostępu do finansowania

głównym producentem wiedzy w

przedsiębiorców

MŚP, kreowanie odpowiedniego

kluczowych

obszarach

technologicznych takich jak np. b i o t e c h n o l o g i a . Po z y t y w n y m sygnałem jest także poprawa otoczenia biznesu w większości krajów członkowskich a także poprawa wiedzy i umiejętności pracowników, choć w tym obszarze nadal pozostaje wiele do zrobienia. Ta k ż e w p r z y p a d k u P o l s k i odnotowano ostatnio poprawę warunków prowadzenia działalności, na co wskazuje znaczna poprawa pozycji naszego kraju w rankingu WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

miliarda euro. Celem programu jest

!

środowiska sprzyjającego tworzeniu Jednolity Rynek Europejski

p r z e d s i ę b i o r s t w, w s p i e r a n i e

stwarza nieocenione możliwości dla

przedsiębiorczości w Europie

rozwoju przedsiębiorczości w

i wzmacnianie konkurencyjności, a

Europie. Niestety nadal nie potrafimy

także pomoc MŚP we wchodzeniu na

w pełni z niego skorzystać, dlatego

rynki trzecie. Z programu mogą

też jednym z głównych elementów

skorzystać przedsiębiorcy

strategii rozwoju Unii Europejskiej

poszukujący źródeł finansowania, a

do roku 2020 jest stworzenie

t a k ż e o b y w a t e l e, k t ó r z y m a j ą

warunków do pełnego wykorzystania

problemy związane z założeniem lub

przez MŚP potencjału europejskiego

prowadzeniem własnej działalności

rynku oraz do pobudzenia rozwoju

gospodarczej.

przedsiębiorstw. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują trzy

Po p r a w a

sytuacji

europejskich przedsiębiorstw nie STRONA 13


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

byłaby możliwa bez inwestycji w

rzecz

poprawy

korzystanie ze środków finansowych

badania i innowacje. W ramach

p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i

z funduszy regionalnych

programu

i innowacyjności sektora MŚP.

przeznaczonych na lata 2014- 2020.

"Horyzont 2020" na ten cel

Po d s t a w o w e

na

Zadbajmy o to, aby dostępne

przeznaczono 80 miliardów euro.

przyszłość powinny dotyczyć

pieniądze zainwestować w działania

Jednym z głównych filarów

uproszczenia

warunków

realnie wspierające gospodarkę

programu są inwestycje w

działalności gospodarczej oraz

i rynki pracy tj. badania podstawowe,

najważniejsze dla przemysłu

redukcji

obciążeń

komercjalizację innowacyjnych

technologie tj. technologie

administracyjnych, zmniejszenia

rozwiązań i pomysłów czy wspieranie

informacyjne i komunikacyjne,

kosztów produkcji oraz poprawy

specjalnych stref ekonomicznych.

nanotechnologie, biotechnologia,

dostępu do finansowania.

Z p r a w i e 7 3 m i l i a r d ó w P L N

przestrzeń

Powa ż ny m w y z wa n i e m b ę d z i e

przyznanych Polsce w nadchodzącej

nowoczesne metody produkcji,

także

zachęcenie

perspektywie finansowej znaczna

poprawa dostępu do kapitału

przedsiębiorców do działalności

część środków zostanie przekazana

oraz wspieranie wszelkich form

poza granicami UE, wspieranie

właśnie na te cele w ramach

innowacji we wszystkich typach

inwestycji w nowe technologie i

programów operacyjnych

MŚP.

innowacje oraz poprawa

I n t e l i g e n t n y R o z w ó j , Wi e d z a ,

umiejętności pracowników oraz

Edukacja i Rozwój oraz Polska

Co jeszcze pozostaje do

dopasowanie ich do wymogów

Cyfrowa. Przed nami ogromna szansa

zrobienia?

gospodarki

wieku.

na mądre wykorzystanie dostępnych

Szczególnie ważna jest też

środków z korzyścią dla sektora MŚP,

r e fo r m a s y s t e m ó w e d u k a c j i i

który tylko w naszym kraju generuje

wprowadzenie

prawie 50% PKB i zatrudnia 2/3

europejskiego

kosmiczna,

!

!

Mając

na

uwadze

powyższe fakty oczywistym jest, że w Polsce jak i w pozostałych państwach członkowskich jeszcze wiele pozostaje do zrobienia na

zadania

XXI

nauki

o

przedsiębiorczości na wczesnym etapie szkolnictwa. Już za niecałe dwa miesiące będziemy mogli rozpocząć

ogółu pracujących.

!

!

Oprac. Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej 


! PARTNER INNOWACJI Nowa usługa wspierania rozwoju opolskich przedsiębiorstw

Po n ad n a ro d ow y p ro j e k t ,

Opolskim) realizowany przez

Partnera Innowacji polegającą na

pn. „Opening

Regional

Opolskie Centrum Rozwoju

wsparciu firm z województwa

Innovation System in the

Gospodarki rozpoczął się w

opolskiego, które chcą zwiększyć

O

e

k w i e t n i u 2 0 0 9 r. W c h w i l i

swoją konkurencyjność poprzez

Vo i v o d e s h i p “ ( O t w i e r a n i e

obecnej kończy się jego trzecia

wdrożenie innowacji.

Regionalnego

edycja która z sukcesem

p

o

l

s

k

i

Systemu

I n n o w a c j i w Wo j e w ó d z t w i e WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

upowszechnia bezpłatną

usługę

Celem wszystkich edycji projektu ORIS jest tworzenie STRONA 14


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI efektywnego Regionalnego

których

było

razem już nie jako pilotaż, ale

Systemu

na

zidentyfikowanie innowacyjnych

jako projekt realizowany przez

Opolszczyźnie poprzez otwarcie

rozwiązań, które mogą być

opolskie instytucje na podstawie

się

współpracę

wdrożone przez firmy, podnosząc

wytycznych i wskazówek, które,

międzynarodową i korzystanie z

poziom ich innowacyjności.

wspólnie z ekspertami z regionu

w i e d z y, d o b r y c h p r a k t y k i

Pobyt każdego z 13 Asystentów

D o l n e j Au s t r i i , o p i s a l i ś my w

doświadczeń

Innowacji w firmie zakończył się

przewodniku poświęconym

partnerskiego projektu, Dolnej

opracowaniem

adaptacji.

Austrii, która dwukrotnie

Asystenta

potwierdziła

zawierającego analizę potencjału

Innowacji

na

regionu

pozycję

zadaniem

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

Raportu

Innowacji,

Kolejne ważne kroki…

europejskiego lidera w zakresie

f i r m y,

wdrażania innowacji, uzyskując

rekomendowanego rozwiązania

W ramach drugiej edycji

nagrodę

innowacyjnego oraz sposób jego

projektu ORIS zaadaptowaliśmy w

Excellence for Innovative

wdrożenia.

Asystenci Innowacji

naszym regionie program, który już

Regions” Komisji Europejskiej

w ramach działania pilotażowego

od wielu lat sprawia, że w Dolnej

o r a z n a g r o d ę „ Awa r d fo r

przedstawili

propozycję

Austrii prowadzone są działania w

European most Innovative

innowacyjnych rozwiązań, które

bardzo praktyczny sposób

Region” Zgromadzenia Regionów

były impulsem do inicjowania

wspierające innowacyjność w

Europy.

konkretnej współpracy w

firmach. Jest nim Partner Innowacji.

zakresie badań, rozwoju i

Świadczona dla opolskich

innowacji w f irmach. Wiedza

przedsiębiorców darmowa usługa

naukowa została przetestowana w

Partnera Innowacji to transfer dobrej

Jednym z pierwszych

praktyce i obie strony były z tej

austriackiej praktyki noszącej nazwę

elementów projektu ORIS była

współpracy bardzo zadowolone.

Technology & Innovation Partner

adaptacja

Naukowcy poznali realia biznesu, 


Coaching Methodology. Polega na

programu „Asystenta Innowacji”

a p r z e d s i ę b i o r c y by l i b a r d z o

tym, że tzw. Partner Innowacji

na Opolszczyźnie na rzecz

otwarci na nowe pomysły i

wychodzi naprzeciw potrzebom

wzmocnienia współpracy między

rozwiązania. Sukcesem pierwszej

przedsiębiorcy, określonym podczas

sferą nauki i biznesu.

edycji projektu jest to, że relacje

wizyty w firmie. Po zidentyfikowaniu

„Asystenta

między naukowcami i firmami

tych potrzeb Partnerzy proponują

Innowacji” stanowiła program

zostały zacieśnione. Kilku

pewne rozwiązania, które pomagają

budujący współpracę pomiędzy

doktorantów nadal współpracuje

firmie w zwiększeniu innowacyjności

n a j wa ż n i e j s z y m i u c z e s t n i k a m i

z firmami, już jako osoby

oraz udzielają informacji na temat

regionalnego systemu innowacji:

zatrudnione

jako

oferowanych w regionie usług,

naukowcami i przedsiębiorcami

ko n s u l t a n c i . Je s t e ś my b a r d z o

świadczonych przez instytucje

poprzez

zadowoleni, że w tak

krótkim

publiczne i prywatne. W ten sposób

bezpośredniego dialogu między

czasie udało się zaadaptować

ułatwia dobór konkretnych

nimi. Usługa ta polegała na 3-

program, który inne regiony

partnerów, którzy pomagają firmie

miesięcznym pobycie

w

europejskie przenoszą na swój

wdrożyć zaproponowane działanie w

wybranych opolskich firmach,

grunt w dłuższym czasie (np.

kilku ważnych dla firmy obszarach:

trzynastu doktorów/doktorantów

przez trzy lata). Program

produkt/usługa, organizacja,

o p o l s k i c h u c z e l n i – t z w.

„Asystent innowacji” jest

technologia i marketing.

„Asystentów Innowacji” –

wdrażany na Opolszczyźnie, tym

„The Award

of

Jak to się zaczęło?

!

austriackiego

Usługa

wspieranie

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

propozycję

! !

lub

nadal

STRONA 15


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

Jak wygląda wsparcie Partnera

rekomendowanych działań /

konsulting, spotkania będą

Innowacji?

projektów;

pomostem komunikacyjnym

Pomoc w znalezieniu partnera

pomiędzy przedsiębiorcami a

biznesowego w Dolnej Austrii;

ośrodkami badawczo rozwojowymi

m i n i m i s Pa r t n e r z y I n n o w a c j i

Bieżące przesyłanie informacji o

i uczelniami wyższymi).

przeprowadzają w firmie darmową

szkoleniach, konferencjach,

usługę analizy potencjału

naborach wniosków, różnych

innowacyjnego firmy oraz przygotują

formach pomocy dla firm;

Raport Partnera Innowacji, który

Promocja innowacyjnego

p o m o ż e fi r m i e z w i ę k s z y ć j e j

rozwiązania lub innowacyjnego

innowacyjność.

projektu firmy na Portalu ORIS.

!

W ramach pomocy de

Raport zawiera potencjalne

!

kierunki rozwoju przedsiębiorstwa

Usługa jest skierowana do

oraz określa możliwości otrzymania

m i k r o, m a ł y ch i ś r e d n i ch

wsparcia dla rozwoju firmy, w tym

przedsiębiorstw mających siedzibę

również wsparcia w postaci uzyskania

na terenie województwa opolskiego

dotacji lub pozyskania środków na

nie podlegających wykluczeniu

dalszy rozwój przedsiębiorstw.

z możliwości uzyskania pomocy de

Usługa Partnera Innowacji to m.in.:

We wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji niezmiernie ważne jest „otwarcie się” na współpracę międzyregionalną, dzięki której możliwe jest bezpośrednie uczenie się od bardziej doświadczonych regionów oraz adaptowanie rozwiązań, które przyniosły już wymierne rezultaty w innych krajach UE.

minimis.

Spotkanie w dogodnym

dla przedsiębiorcy miejscu

Przedsiębiorca sam

i czasie;

decyduje czy skorzystać z

Zbadanie

potencjału

innowacyjnego

przedstawionych przez Partnerów

fi r m y

Innowacji propozycji działań. Wkład

i o p r a c o w a n i e r a p o r t u z 

przedsiębiorcy to jedynie czas

propozycjami

poświęcony na spotkanie z Partnerem Innowacji. Reasumując Partnerzy Innowacji

Tworzenie funkcjonalnego i sprawnego regionalnego systemu innowacji jest procesem długotrwałym, który wymaga podejmowania wielu działań pilotażowych (czyli testowych), obserwowania ich rezultatów, a następnie trwałym wdrożeniu w regionie najbardziej skutecznych dobrych praktyk i programów.

pełnią rolę łączników między regionalnymi „usługodawcami” 


Na bieżąco..

i firmami. Mają dostęp do szerokiej

Realizowana w chwili

sieci współpracy, składającej się ze

obecnej trzecia edycja projektu

szkół wyższych, jednostek B+R,

ORIS rozszerzyła zadania Partnerów

organizacji wsparcia finansowego oraz innych usługodawców publicznych i prywatnych. Dlatego właśnie są w stanie zaproponować przedsiębiorcy potencjalnych partnerów do współpracy, wskazać odpowiednie instrumenty wsparcia finansowego lub inne usługi (np. działanie w klastrze czy profesjonalny

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

! !

Innowacji

o adaptację kolejnego

e l e m e n t u s t a n ow i ą c e g o d o b r ą praktykę TIPCM – działanie pilotażowe pn. „Wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny”. Polega ono na inicjowaniu kojarzenia firm z Dolnej Austrii z przedsiębiorstwami z  terenu  województwa opolskiego STRONA 16


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

c e l e m n aw i ą z a n i a w s p ó ł p r a c y,

stanowi element Usługi Partnera

prowadzonych przez Partnerów

wymiany dobrych praktyk,

Innowacji świadczonej ramach

Innowacji z przedsiębiorcami, iż

innowacyjnych rozwiązań,

pomocy de minimis.

wizyty Partnerów Innowacji to rodzaj

!

technologii 


Co

i patentów. Proces

kojarzenia

przedsiębiorstw chcących nawiązać

współpracę

konkretnej porady z oczywistą

o

PI

mówią

sami

wartością dodaną dla wspieranych firm, która podnosi świadomość firm

przedsiębiorcy?

!

i ich otwartość na zewnętrzne usługi Mamy bardzo pozytywne

wsparcia, wzmacnia współpracę

m i ę d z y r e g i o n a l n ą o d by wa s i ę

sygnały od samych przedsiębiorców

przy

Pa r t n e r ó w

którzy skorzystali już z naszych usług

B a d a n i e p o k a z a ł o, i ż

Innowacji, którzy pomagają

i zaprosili do swoich firm Partnerów

wdrażanie dobrej praktyki pn.

f i r m i e o k r e ś l i ć i n dy w i d u a l n y

Innowacji. Wszystkie edycje Projektu

„ Pa r t n e r I n n o w a c j i ” p r z y n o s i

p r o f i l w s p ó ł p r a c y. N a s t ę p n i e

O R I S u m o ż l i w i ł y Pa r t n e r o m

spodziewane efekty, sposób realizacji

Partnerzy Innowacji przedstawią

Innowacji kontakt i wsparcie ponad

projektu nie wymaga wprowadzania

prof il współpracy austriackim

240 firm w Opolszczyzny. Ostanie

korekt, a jego kontynuacja stanowić

Te c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n

badanie ewaluacyjne pokazało, iż

będzie odpowiedź na potrzeby

Pa r t n e r s, k t ó r z y s z u k a j ą

spośród badanych firm, aż

przedsiębiorstw w tym zakresie.

odpowiednich austriackich

firmy wdrożyło lub na bieżąco

Nasze działania zostały

przedsiębiorstw w swojej bazie,

wdraża przynajmniej jedną z

zauważone i docenione. W ubiegłym

zawierającej kilka tysięcy firm

p r z e s t aw i o ny ch r e ko m e n d a c j i .

roku projekt ORIS 3 otrzymał z rąk

celem

zaproponowania

Wyniki badania potwierdzają, iż

Prezesa Fundacji Innowacji

współpracy prowadzącej do

firmy w zdecydowanej większości są

i Rozwoju wyróżnienie Krajowego

zwiększenia innowacyjności

zadowolone z usługi Partnera

L i d e r a I n n owa c j i w k a t e g o r i i

opolskich i austriackich firm.

Innowacji. Przedmiotowa ewaluacja

Innowacyjny projekt unijny.

Cały proces jest bezpłatny

potwierdza sygnały pochodzące z

kojarzenia firmy jest bezpłatny i

bezpośrednich

udziale

(74%)

rozmów

i przyczynia się do ich rozwoju.

Oprac. Opolskie Centrum 
 Rozwoju Gospodarki - 
 Dział Innowacji

STAŻ W BIURZE INFORMACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 W BRUKSELI Zapraszamy studentów, pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich innych zajmujących się zawodowo i w działalności naukowej zagadnieniami z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji do korzystania z możliwości odbycia stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli. Stażysta bądź instytucja delegująca pracownika na staż pokrywa koszty transportu i pobytu w Brukseli. Minimalny okres trwania stażu to 4 tygodnie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres:
 k.horbaczewska@opolskie.pl lub a.bereznicka@opolskie.pl

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

STRONA 17


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

ACT 4 GROWTH CZYLI EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Obywatele UE mają prawo zgłaszać

inicjatywy

Utworzyć Europejskie Biuro ds.

ustawodawcze w ramach procesu

Przedsiębiorczości Kobiet w celu

legislacyjnego Unii Europejskiej.

zapewnienia infrastruktury

B y d z i a ł a n i a n a b r a ł y m o c y,

niezbędnej do wspierania

potrzebne jest zebranie w ciągu

przedsiębiorczości wśród kobiet;

roku 1 miliona podpisów z co

Po w o ł a ć D y r e k t o r a d s .

najmniej 7 krajów członkowskich

P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i Ko b i e t

UE. Z tej szansy chcą skorzystać

w ramach Komisji Europejskiej,

organizacje i stowarzyszenia

w

działające

rzecz

świadomości korzyści

przedsiębiorczości kobiet

gospodarczych wynikających

o g ł a s z a j ą c i n i c j a t y w ę AC T 4

z rosnącej liczby przedsiębiorstw

GROWTH.

prowadzonych przez kobiety;

na

celu

podnoszenia

polityka

Zbierać dane statystyczne

wspierania przedsiębiorstw

o przedsiębiorczości kobiet

będących własnością kobiet

w k r a j a c h e u r o p e j s k i c h ,

wypadła

w p o s t a c i u m o ż l i w i a j ą c e j

Po n i e w a ż

z

projektów Komisji

rozdzielenie danych na temat

Europejskiej, Act 4 Growth

przedsiębiorstw prowadzonych

zawiera 4 kluczowe elementy

przez osoby różnej płci;

polityki

do

Egzekwować realizację

zwiększenia liczby kobiet-

obowiązujących przepisów

przedsiębiorców.

w z a k r e s i e r ó w n o ś c i p ł c i

legislacyjnych

potrzebne

transparentności przy alokacji

Act 4 Growth proponuje:

w szczególności skoncentrować się na podniesieniu poziomu

!

zasobów i środków finansowych

Takie same 4 postulaty, które obecnie zgłasza Komisji Europejskiej Act 4 Growth, zostały wprowadzone do legislacji Stanów Zjednoczonych w

1988

roku. Statystyki

amerykańskie wykazują, że obecnie kobiety odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarki, 
 W

Stanach

Zjednoczonych

firmy

prowadzone przez kobiety rozwijały się w ostatnich latach w sposób stabilny mimo kryzysu, i osiągały wyższy poziom rozwoju n i ż ś r e d n i a k r a j owa . Ko b i e t y Przedsiębiorcy odegrały ważną rolę w przezwyciężaniu kryzysu finansowego.

!

Ponadto: Przedsiębiorstwa, których właścicielami są kobiety

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

STRONA 18


MAGAZYN BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

zanotowały wzrost o 175.000

Najszybszy wzrost ilości

Nie ma teraz branży bez kobiet

miejsc pracy netto w sytuacji,

kobiecych firm zanotowano w

będących właścicielami

gdy w skali całego kraju nastąpił

edukacji,

przedsiębiorstw;

spadek o 569.000 miejsc pracy

administracyjnych,

netto wśród wszystkich

zagospodarowaniu odpadów,

Powyższe statystyki pochodzą z USA

prywatnych przedsiębiorstw w

ochronie zdrowia i pomocy

i potwierdzają znaczenie dla

latach 2007-2013. W tym samym

społecznej, w transporcie i

gospodarki promowania i wspierania

okresie liczba wszystkich firm

magazynowaniu;

kobiet przedsiębiorców.

usługach

!

Oprac. BIWO/DZP 


będących własnością kobiet

Źródło: www.act4growth.org

wzrosła o 59%; Szacuje się, że 8,6 miliona firm będących własnością kobiet, generując prawie 1,3 miliarda dolarów

przychodów

zatrudniając 7,8 miliona osób; Przedsiębiorstwa, których właścicielami są kobiety utrzymują stałą tendencje wzrostu i pomimo kryzysu tempo wzrostu jest wyższe niż średnia krajowa;

!

! Więcej szczegółów zawiera opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 http://www.act4growth.org/assets/img/PDF/PL.pdf

BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W BRUKSELI 
 AVE DE TERVUEREN 13B, 1040 BRUSSELS
 TEL. +32 2 732 7321, K.HORBACZEWSKA@OPOLSKIE.PL
 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE: ANNA BEREŹNICKA, A.BEREZNICKA@OPOLSKIE.PL
 OPRACOWANIE GRAFICZNE: TOMASZ ZAŁĘŻNY, T.ZALEZNY@OPOLSKIE.PL

WWW.BRUKSELA.OPOLSKIE.PL

STRONA 19

Kierunek Bruksela Listopad/Grudzień 2013  

Magazyn Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you