__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2017 Stichting OPO Furore


Het jaar van transitie In 2017 heeft OPO Furore invulling gegeven aan de koers van het nieuwe Strategisch Plan en de Schoolplannen van de locaties. Zowel binnen OPO Furore als in de maatschappelijke omgeving is veel gaande. Onderwerpen als passend onderwijs, kwaliteitsbeleid, werkdruk, krimpende leerlingaantallen, nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, fusies van scholen en bestuurlijke samenwerking vragen een visie voor de toekomst. OPO Furore heeft eind 2015/begin 2016 een nieuw strategisch plan vastgesteld: ‘Bundelen van kracht & ruimte voor innovatie’ met als ondertitel: ‘Omdenken naar de toekomst’. De ondertitel geeft de kern van werkzaamheden in 2017 goed aan. Centraal heeft de vraag gestaan: wat hebben onze leerlingen nodig aan kennis, kwaliteiten en vaardigheden om een gelukkig mens te worden die kan bijdragen aan een vrije, democratische en welvarende maatschappij. En in het verlengde hiervan: wat hebben onze medewerkers nodig om de leerlingen dit te leren, bij te begeleiden en te ondersteunen. Tenslotte komt dan de vraag aan de orde hoe onze organisatie OPO Furore dit optimaal kan ondersteunen en hier richting aan kan geven. Concreter heeft 2017 in het licht gestaan van een aantal belangrijke ontwikkelingen die in dit jaarverslag aan de orde komen: de vorming van een holding, reorganisatie van passend onderwijs, fusiebesprekingen met de scholen in Tytsjerksteradiel, andere onderwijsconcepten als Next Level, werken aan de kwaliteit van het onderwijs, de veranderingen op het servicebureau en het vormgeven van het HRM-beleid. Teunis Wagenaar Directeur-bestuurder OPO Furore

Jong leren door prima onderwijs!

2


Over OPO Furore In 2017 bestond Furore uit een servicebureau van waaruit ondersteuning wordt geboden aan de 23 aangesloten basisscholen. De organisatie heeft een directeur-bestuurder en iedere school heeft een eigen directeur. In het strategisch plan dat voor 2017 is opgesteld staat beschreven dat Furore de scholen anders wil inrichten om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Dit is verwoord in 3 ambities: 1. De toekomst verbeelden & investeren in innovatie In deze ambitie staan de ICT-visie en strategie en de 21e eeuwse vaardigheden centraal. 2. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs Furore wil leerlingen en medewerkers meer eigenaarschap geven over de inrichting van het eigen leerproces en het beste uit iedere leerling en medewerker halen. Gepersonaliseerd leren krijgt een plek in deze ambitie. 3. Een lerende en samenwerkende organisatie Furore wordt omgevormd van een ‘eilandengroep’ tot een goed samenwerkende organisatie waar wordt geleerd van elkaar en waar het servicebureau zorgt voor adequate ondersteuning en er ook antwoord wordt gegeven op de krimpt. De veranderingen die in 2017 plaatsvonden naar aanleiding van deze ambities waren de herinrichting van het servicebureau (hiermee is gestart in 2016 en dit is in 2017 afgerond), innovatie van de ICT-voorzieningen en verbetering van de onderwijskwaliteit.

3


Ontwikkelingen binnen Furore HRM Nieuw administratiekantoor Door faillissement van Helder Onderwijs waren wij genoodzaakt om in 2017 op zoek te gaan naar een nieuw administratiekantoor, dit is Onderwijsbureau Meppel geworden. Wij maken daar gebruik van een personeelsinformatiesysteem en voeren zelf de administratie en controles uit. Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuim over 2017 zit met 6% net iets onder het landelijk gemiddelde van 6,3%. Het ziekteverzuim betreft vooral langdurig verzuim wat paste bij de landelijke trend in ziekteverzuim binnen het primair onderwijs, een lage frequentie met een hoge verzuimduur. Om meer grip te krijgen op het ziekteverzuim is in 2017 een eerste stap gemaakt naar het eigen regiemodel, het verzuimbeleid is hier vervolgens op aangepast. Er wordt nu gewerkt met drie-gesprekken met medewerker, leidinggevende en de inzetbaarheidscoach/arbeidsdeskundig. Dit wordt door medewerkers en leidinggevenden als prettig ervaren, er kan nu concreter over het verzuim, de beperkingen, mogelijke interventies en inzetbaarheidsmogelijkheden worden gesproken. Vervangingsfonds en vervangingsbeleid In 2017 zijn de voorbereidingen gedaan voor het eigenrisicodragerschap van de vervangingskosten. Dit betekent dat er aan het Vervangingsfonds geen premie meer wordt betaald en dat door het Vervangingsfonds geen vervangingskosten meer worden vergoed. Voordeel hiervan is dat we meer vrijheid hebben om de inzet van vervangen vorm te geven binnen de organisatie. Voor het vervangingsbeleid werken we nu met een vaste en een flexibele invalpoule. Vanuit de vaste invalpoule worden personeelsleden met een vaste of tijdelijke aanstelling ingezet voor vervangingen in de organisatie. Vanuit de flexibele invalpoule worden de personeelsleden ook ingezet voor vervangingen, maar is er geen sprake van een vast of tijdelijk dienstverband.

Jong leren door prima onderwijs!

4


Loopbaanperspectief Per 1 augustus 2017 is de regeling loopbaanperspectief afgesloten. In 2017 hebben zestien personeelsleden meegedaan aan de regeling. Tien personeelsleden hebben gebruik gemaakt van de vertrekregeling, twee personeelsleden van de optie werktijdvermindering na ouderschapsverlof, drie personeelsleden van de optie voor werktijdvermindering en één persoon van de optie voor scholing. Drie personeelsleden maken nog gebruik van de vertrekregeling in 2018. De doelstelling van de regeling loopbaanperspectief is hiermee behaald.

Onderwijs, kwaliteit & ICT Onderwijs

Passend onderwijs is anders ingericht. Het netwerk de Wâlden is per 1 augustus 2017 ontbonden. Het Preventief Advies Team (PAT) is hiervoor in de plaats gekomen. Daarnaast zijn op de scholen of in clusters van scholen ondersteuningsteams ingericht. Tevens is een budget naar de scholen gegaan waardoor zij rechtstreeks kunnen bepalen hoe middelen worden ingezet. Het aanvragen van arrangementen behoort binnen Furore tot de verleden tijd. Samen Kansrijk is een project van het speciaal en het regulier primair onderwijs in Smallingerland. Het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore, het Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) Smallingerland, Speciaal Onderwijs Fryslân (SO-Fryslân, cluster 3) en RENN4 (cluster 3, 4 en sbo) onderzoeken de mogelijkheid tot structurele samenwerking. Begin 2017 is dit traject, nadat het in 2016 stil heeft gelegen, weer opgepakt. Uitgangspunt is dat het project leidt tot een gezamenlijke school voor speciaal (basis) onderwijs, een loket voor toeleiding en een kenniscentrum met experts. Het project heeft een lange looptijd (tot 2023). Next Level is in 2016 gestart. Vanuit vier schoolbesturen, waaronder Furore, zijn scholen op zoek gegaan naar antwoorden en streven om in de komende jaren een duurzame voorbeeld school te kunnen presenteren. Next Level is een innovatieve beweging, gericht op het basisonderwijs. In 2017 lag de focus op de uitvoering van experimenten op de zeven deelnemende scholen van Furore. 5


Furore Academie, is de academie waarin alle bovenschoolse scholing wordt aangeboden. De invulling komt elk jaar tot stand vanuit analyses, signalen en conclusies op basis van monitoring van o.a. de opbrengsten, audits en behoefte van scholen. In 2017 heeft dit geleid tot 3 netwerken, workshops/cursussen en HBO+ opleidingen voor OICT-ers en taalcoรถrdinatoren. Ontwikkelingen in 2018-2019 Volgend schooljaar staat het Handelingsgericht werken en Didactisch handelen centraal. Daarnaast worden ingezette trajecten verder uitgevoerd.

Kwaliteit

Onderwijskwaliteit staat centraal binnen Furore. Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Furore gebruikt verschillende middelen om de kwaliteit van de scholen goed in kaart te hebben en indien nodig interventies te plegen mocht de kwaliteit van een school onder druk komen te staan. Het betreft o.a. het zelfevaluatiesysteem Werken met Kwaliteitskaarten (WMK), een intern audit team neemt audits af, de werkgroep onderwijs & kwaliteit monitort. Het didactisch handelen in de groepen is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de lessen en dus de resultaten. We hebben er voor gekozen om volgend schooljaar Handelingsgericht Werken en het didactisch handelen centraal te stellen aangezien er nog slagen te maken zijn met betreft tot de opbrengsten.

Jong leren door prima onderwijs!

6


Opbrengsten, op alle scholen is de centrale eindtoets afgenomen. Van de 23 scholen is op 20 scholen deze eindtoets door de leerlingen van groep 8 gemaakt. De AZC-school Papilio en SBO It Heechhôf hebben niet deelgenomen. Van 20 scholen hebben 11 scholen voldaan aan de eisen. Op 9 scholen scoorden de groep 8 onder de gestelde schoolnorm. Voor 2 scholen was dat de tweede keer waardoor we een groot risico lopen. Inspectie heeft in 2017 drie scholen bezocht. Op één school is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, op één school een herstelonderzoek en op één school een thema-onderzoek. Eén school is helaas als onvoldoende beoordeeld. Alle andere scholen hebben op dit moment het basisarrangement. Binnen Furore is op dit moment geen zeer zwakke school. Klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling. Wanneer het niet meer op schoolniveau kan worden opgelost is de contactpersoon van Furore degene die samen met de ouders op zoek gaat naar een oplossing. In 2017 is deze contactpersoon 17 keer benaderd. Alle klachten zijn intern opgelost. De externe vertrouwenspersoon voor de ouders en leerlingen is door geen enkele ouder of leerling benaderd in 2017. Daarnaast is een klacht bij de geschillencommissie van een oud-ouder ongegrond verklaard.

ICT

In de afgelopen 2 jaar is de hardware op veel scholen vernieuwd. Een aantal scholen moet hier nog stappen in ondernemen. Het betreft dan een verantwoorde aanschaf van hard- en software op basis van een gedegen onderwijsvisie en jaarplan. Als werkplekbeheerder zorgt Heutink ICT voor de ondersteuning en veiligheid. Furore zal de komende jaren blijvend investeren in de aanschaf van moderne leermiddelen. Office 365 is halverwege 2016 gestart binnen Furore. Alle medewerkers hebben een @opofurore.nl account, waarmee in Office 365 gewerkt wordt. Er zijn een drietal workshops op elke school georganiseerd om de medewerkers vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van werken. De verdere implementatie van Office 365 zal ook de komende periode de nodige aandacht blijven vragen. Ook de ondersteuning en het beheer dient te worden geëvalueerd en geborgd.

7


FinanciĂŤle verantwoording Inkomsten en uitgaven Begroting 2017 Inkomsten

19.247.000

Uitgaven 19.412.000 Verschil:

-165.000

Daadwerkelijke situatie Inkomsten

20.856.000

Uitgaven 20.728.000 Verschil:

+128.000

Verklaring De belangrijkste oorzaak voor het positieve eindresultaat zijn de hoger dan verwachte opbrengsten voor het asielzoekersonderwijs.

Jong leren door prima onderwijs!

8


Hoe gezond is OPO Furore? De financiële gezondheid van Furore kan worden aangegeven door middel van een aantal termen en zogeheten ‘kengetallen’. Deze getallen worden berekend aan de hand van de jaarrekening en geven op verschillende vlakken aan hoe gezond de organisatie is. Kapitalisatiefactor In 2009 is er door de commissie ‘Don’ een rapport gepubliceerd over het financieel beleid van onderwijsinstellingen. Hierin concludeerde de commissie dat kengetallen besturen kunnen helpen bij het financiële beleid. De commissie stelt dat de kapitalisatiefactor een weergave is om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal efficiënt gebruiken voor het vervullen van hun taak. Als er meer kapitaal is dan past bij de jaarlijkse uitgaven wordt een deel van dat kapitaal blijkbaar niet efficiënt benut, dezelfde diensten zouden immer geleverd kunnen worden met minder kapitaal. De bovengrens die de commissie adviseert voor dit kengetal is 35%, de kapitalisatiefactor van Furore is 46% en daarmee eigenlijk te hoog. Echter moet Furore zich snel kunnen aanpassen aan de gevolgen van ‘krimp’.

Solvabiliteit Dit is de mate waarin Furore op de lange termijn in staat is om aan financiële verplichting te voldoen. De norm hiervoor dient minimaal 33% te zijn en voor Furore ligt dit op 79%.

Advies: max. 35% 0%

Furore: 46%

Kengetal kapitalisatiefactor

Advies: 33% of hoger Furore: 79% 0%

9

100%

Kengetal solvabiliteit

100%


Liquiditeit Dit houdt in dat Furore op korte termijn aan betalingsverplichtingen moet kunnen voldoen. Hiervoor wordt gewerkt met een ratio van minimaal 1, voor Furore is dit kengetal 3,65 en dit houdt in dat de liquiditeit goed op orde is.

Advies: min. 1 Furore: 3,65 0

Rentabiliteit Dit getal heeft te maken met een begrotingsoverschot, dus wanneer de begrote uitgaven lager zijn dan de begrote inkomsten. Dit kengetal wordt berekend over 3 jaar en ligt idealiter tussen de 0 en 3%. Voor Furore is dit getal 0,1% waarmee de rentabiliteit op orde is.

Kengetal liquiditeit

5

Advies: tussen 0 en 3% Furore: 0,1% 0

Kengetal rentabiliteit

5

Een uitgebreide financiĂŤle verantwoording kunt u vinden in de ‘Jaarrekening 2017 OPO Furore’. Deze is te vinden op www.opofurore.nl/documenten

Personeelsopbouw Aantallen personeel In totaal werkten er 305 medewerkers bij Furore in 2017. De verdeling binnen de organisatie was als volgt:

Onderwijzend personeel: 249 Directie: 20 Onderwijsondersteunend personeel: 36 0

Jong leren door prima onderwijs!

250 10


Geslacht Dit laat de aantallen mannen en vrouwen zien binnen Furore.

Vrouwen: 243 Mannen: 62 250

0 60

Leeftijden Dit geeft de aantallen medewerkers in verschillende leeftijdscatgorieĂŤn weer 47

51

43 39

33

32

31

20 5

4 0

20-24 jaar

25-29 jaar

Verzuim Dit laat het percentage verzuim in de afgelopen jaren zien.

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

>65 jaar

10% 9,22% 6,64% 5,37%

0% 11

60-64 jaar

2014

2015

2016

6,00%

2017


Jong leren door prima onderwijs!

12


Scholen van OPO Furore

13

De Swetten Kuiperssingel 1, Drachten www.deswetten.nl

SBO It Heechhôf ’t Swin 8, Drachten www.itheechhof.nl

De Pionier De Stoeken 1, Drachten www.de-barte.nl

De Meander Flevo 194, Drachten www.opo-demeander.nl

De Vlinderboom (NT2 school) De Ring 2, Drachten www.obs-devlinderboom.nl

’t Tweespan Dorsvloer 1, Drachten www.detweespan.nl

De Kameleon Middelwijk 2, Drachten www.de-kameleon.nl

’t Partoer Lauermanstraat 21a, Burgum www.obspartoer.nl

De Tille P.K. Pelstraat 1, Drachten www.obs-detille.nl De Bolder De Frisia 152, Drachten www.obsdebolder.nl

Papilio (azs) Elingsloane 65, Burgum www.obs-papilio.nl Hurdegaryp Van Weerden Poelmanstraat 2a, Hurdegaryp www.obs-hurdegaryp.nl

De Finneblom ’t Herntsje 1, Boornbergum www.finneblom.nl

It Iepen Stee Buurtlaan 3, Jistrum www.iepenstee.nl

SWS It Werflân Master Kuiperswei 1, Rottevalle www.swsitwerflan.nl

De Bolster (fuseert per 01-08-2018 en komt onder bestuur van PCBO Tytsjerksteradiel) De Kjellingen 17, Eastermar www.obs-debolster.nl


De Oerstek P. Hylkemastraat 6, Noardburgum www.deoerstek.nl

Sinnehonk Van Sminiaweg 114b, Aldsjerk www.sinnehonk.nl

Thrimwalda Dr. O. Postmastraat 6, Gytsjerk www.obsthrimwalda.nl

De Wiksel It Grien 30, Houtigehage www.wiksel.nl

It Kruirêd Mounewei 32, Mûnein www.kruired.nl

Master Fennemaskoalle (fuseert per 01-082018 en blijft onder bestuur van OPO Furore) Reidfjild 4, Tytsjerk www.masterfennemaskoalle.nl

De Opstap Heemstrasingel 45, Oentsjerk www.obs-de-opstap.nl

Jong leren door prima onderwijs!

14


Contactgegevens Servicebureau OPO Furore Postadres: Stichting OPO Furore Postbus 210 9200 AE Drachten Bezoekadres: De Lanen 1 9204 WB Drachten Telefoon Email Website

0512-582600 info@opo-furore.nl www.opofurore.nl

Raad van Toezicht OPO Furore Directeur-bestuurder dhr. T. Wagenaar Voorzitter mevr. C. Beerda-Hoogeveen Secretaris dhr. J.P. Bood Audit commissie dhr. T.L. Rijm Lid mevr. B. de Jong Lid dhr. H. Hamming

15


www.opofurore.nl

Profile for OPO Furore

Jaarverslag 2017 OPO Furore  

Jaarverslag 2017 OPO Furore  

Profile for opofurore
Advertisement