Page 1

Культура

14

№19 (15481) • 30 травня 2009

Закарпатська ПРАВДА

Коротко Як молоді стати впливовою? 1 червня 2009 року о 10:00 в Ужгороді відбудеться Круг лий стіл «Громадянська активність молоді та її вплив на украї нську політику» в рамках громадянської кампанії «Молодіжна варта». Запрошуються представники МГО, ОСС, молодіжних та студентських ЗМІ, представники місцевої влади, журналі сти. Мета заходу: активізація молоді в регіонах та вирішення спільної позиції та дій в напрямку посилення контролю над виконанням політичними силами передвиборчих обіцянок в сфері молодіжної політики. Теми обговорень: «Діяльність громадськоактивної молоді за період незалежності України», «Молодіжна варта»: як змусити політиків відповідати за свої слова», «Регіональний погляд на вирішення проблеми вико нання обіцянок політиками та як стати впливовим?».

МУЗИКА – найважчий наркотик Львівський гурт «Опіум» пробував на собі ужгородську публіку • АЛЬТЕРНАТИВА Нещодавно в Ужгороді проходив виступ молодого львівського рокгурту «Опіум». Бажаючих послухати музи ку у виконанні ентузіастів року (а таких було чимало) прий мав паб «Бюргер Бюргер»». Всього протягом виступу пролунала 21 пісня. 10 – з дебютного альбому «Молися на мене», а решта – нові пісні, які, можливо, увійдуть у наступний альбом «Опіуму». Взагалі, реакція публіки на творчість гурту була дуже позитивною – більша частина слухачів придбала собі того вечору компактдиск «Молися на мене», а дехто ще й взяв у хлопців автографи. В Ужгород «Опіум» приїхав не випадково, адже барабанщик гурту – Антон Мінчук наш земляк. З ним наша сьогоднішня розмо ва. – Антоне, чим гурт «Опі ум» відрізняється від ін ших? Що, на твою думку думку,, є вашою «родзинкою»? – Вже вкотре задають таке питання, і ми майже завжди відповідаємо, що родзинкою нашої музики є щирісь. Кожен учасник групи вкладає частин ку себе в пісні, це не є баналь не розучування матеріалу і ви конання на публіку. Так само лірика відображає думки, емо ції, наше пережите і переболі ле, а отже справжнє. – Як ти приєднався до гурту? – Скажімо так... мене знай шли через знайомства в му зичних колах Львова. Я прой шов прослуховування і влився в колектив. – З якими труднощами зіштовхується колектив, який хоче «пробитися» у світі музики? – Труднощів насправді біль ше, ніж може собі уявити пе ресічний слухач. Поперше, фактична відсутність музичної індустрії в Україні, де є «бізнес, але немає шоу», і це дуже при кро. 90% людей, залучених до організації концертів, фести валів, перформансів, клубів тощо насправді є дилетантами

у своїй справі. Крім того в Ук раїні музиканта чи шоумена за професію не вважають, чомусь багато хто вважає, що музи кантові не потрібно грошей. Прикро, але неповага до діячів культури – дуже поширене явище в нас. В кожного в дома, в машині чи нароботі грає якась музика, але мало хто за думується, наскільки непрос то зараз робити і поширювати цю музику. Той самий непрофесіона лізм службовців та організато рів музичних заходів чи наприк лад радіостанцій. До прикладу, нещодавно нас і деякі інші му зичні колективи з усієї України запросили на одну музичну ак цію яка проходить у Полтавсь кій області. Дивує логіка керів ників акції, які виділили значні кошти на рекламу по націона льному телебаченню і на сцені чне забезпечення заходу, а для прийому і проживання музи кантів з інших областей бодай на один день коштів не знайш лося... – А конкетно «Опіум»? З якими насущними пробле мами боретеся ви? – Наразі основні проблеми фінансового та організаційно го плану. Все робимо власни

ми зусиллями і коштами, че рез небажання щось дійсно робити люди, які допомогли б у просуванні нашої творчості, часто відмовляють у співпраці. Крім того, є таке поняття, яким дуже спекулюють, воно нази вається «неформат». З цим штампом ми потроху вже справляємося, переконуючи, що наша музика направду до волі форматна, але знову ж та ки, непрофесіоналізм чи заан гажованість відповідальних осіб нерідко породжує цю «від мазку». – Знаю, що гурт випус тив свій перший кліп на пісню «Молися на Мене». Як він створювався і що собою представляє? – Ми хотіли зробити наш перший кліп простим і, водно час, якісним та естетичним. Ос новна ідея кліпу – візуальне знайомство слухача і глядача з музичним колективом «Опі ум» та піснею «Молися на Ме не». Зйомки проходили напе редодні Нового року у Львові в кількох різних локаціях в доволі екстримальних умо вах: подекуди температура по вітря на майданчику опуска лася нижче 10 градусів за Цельсієм. Але попри те, робо та не припинялася. Керували всім цим режисер Юрко Доб русь та оператор Володимир Курило. – Як воно – бути музи кантом? Що відчуваєш, граючи на сцені? – Чудове питання! Музика нти бувають різні, і кожен від чуває це по своєму. Таке описа ти неможливо, тільки пережи ти самому. Направду, найбіль ший кайф – коли виходиш на сцену, і люди з тобою співають, вічувають твої думки, емоції, пісню чи просто танцюють. Як кажуть мудрі люди: «Давати

Ягоди, голубці, ковалі… На туристів Закарпаття чекає багато цікавого З настанням літа наша область зможе привабити немалу кількість туристів не тільки завдяки своїй казковій природі, а й новими туристичними родзинками. «На Синевир трембіти кличуть» 31 травня в селищі Синевир, що на Міжгірщині – в краю легенд і неповторної природи, відбу деться традиційне свято – фольклорний фести валь «На Синевир трембіти кличуть», яке збере відомихартистівестради,талановитузакарпатсь ку молодь, а передовсім – народних митців.

Фестиваль ягід Для села Дюла, що на Виноградівщині, а також для його гостей 7 червня стане надзвичайно со лодким днем. «Фестиваль ягід» презентуватиме різноманітні джеми, повидла, лекварі, одним сло вом все, що виготовляється закарпатськими гос подинями з літніх ягід. Зазвичай леквар – густе, «смолисте» повидло – у закарпатських селах варятьзосінніхслив.Алейлітніягодипридаються до приготування цієї смакоти, яка може зберіга тися роками й не псуватися, бо готується за ста родавніми технологіями у мідних казанах.

приємніше, аніж забирати». Нам подобається давати лю дям настрій, емоцію та своє рідну енергетику. Хоча, зага лом, музикант нічим не відріз няється від інших професій: ти просто робиш свою роботу і тобі це подобається. Головне – аби музика була справою твого життя. – А що ж ви «забирає те», щоб підтримувати нат хнення? – Надихає насправді життя, і зокрема якісь знаменні події, які залишають враження у на ших серцях і свідомості. Звісно, це і любов, і труднощі, з якими ми стикаємося, і всілякі злети і падіння, якщо говорити про сенсове навантаження. В му зичному плані надихати може все, що завгодно: новий гітар ний ефект, почутий десь за ро гом мотив, настрій, погода, шум вітру, – все, що породжує якийсь звук. Доречі, про лю бов і звук. Для нас це такі сак раментальні поняття, ніхто не розуміє до кінця, що це таке і чому воно саме таке. Любов у найширшому розумінні, ма буть, надихає найбільше. Звук – це те, як ми втілюємо любов. – Хто є вашими кумира ми, вчителями в музично му плані? – Цікава штука, ця музика... Важко повірити, що настільки різні в музичних смаках люди можуть працювати разом. Ко жен з нас слухає дуже різну музику і це дуже добре, оскіль ки наша робота збагачується впливами різних силів і жан рів. – Дякую, Антоне. Бажаю творчих злетів тобі та «Оп іуму». – Дякую, Миколо, будь со бою, слухай українське. Музи канайважчий наркотик! Микола ОРОС

Коротке кіно в Ужгороді В обласному центрі вперше відбувся фестивальконкурс короткого відео «Труба ’09». Організували свято Закарпатсь кий художній інститут та коледж мистецтв імені Ерделі. Учас никами стали 20 студентів мистецьких ВНЗ Ужгорода, Льво ва та Києва, які показали свої роботи тривалістю до 5 хви лин на одну з трьох тем: «Портрет», «Життя на Марсі» та вільна тема. Троє призерів отримають «Оскаритруби». В Падіюні слухали Баха Фольклорноетнографічний центр «Світлиця» радо вітав го стей музичнолітературною композицією «Великий Бах, ти — музика Всесвіту». Вихованці виконували твори Баха на різних музичних інструментах: органі, фортепіано, клавесині, блокф лейті, гітарі та металофоні. На святі звучали менуети й полоне зи, адажіо й алегро. Глядачі були зачаровані грою гуртківців: Петра Івашка, Севастяна Івашка, Віталія Волощука, Микити та Мартіана Найгебаверів; Даніеля Стрільцова, Данила Гавро ша, Андрія Чайковського та Андрія Дороговича. До речі, радує те, що до музики в Падіюні долучаються не тільки дівчатка, а й багато хлопців. Це, на жаль, сьогодні є рідкістю. Найменши ми учасниками мініконцерту стали Іван Бізіля та Юлечка Ти хоненко, котрі доповнили композицію Баха своїм співом. Викладачі гітари та фортепіано Лариса Шувалова, Роман Палі нчак та Ольга Марченко також виконали кілька композицій. На дитяче Євробачення поїде закарпатка? Фіналісткою українського відбіркового туру на конкурс «Дитяче Євробачення2009» стала Даніела Якобчук. 9річна виконавиця – єдина учасниця фіналу українського відбору від Західної України. Ім’я представника України на «дитячо му» Євробаченні стане відомо 14 червня. Цього дня відбу деться фінал відбіркового туру на базі міжнародного дитя чого табору «Артек». Переможця обиратимуть за балами від членів журі та за кількістю смсповідомлень на підтримку конкурсантів. Закарпатці зможуть підтримати свою земляч ку, взявши участь у смсголосуванні – відбріковий конкурс транслюватимуть 14 червня на каналі «УТ1». Даніела вико нуватиме «Пісню Сріберної Землі», яку створила у співпраці з композиторкою та авторкою пісень Яною Садварі. У ком позиції є вкраплення чардашу, щоб презентувати глядачам елемент культури нашого краю, — розповіла викладач во калу Даніели Якобчук Марія Мудранинець. Закарпатська «Бавка» взяла участь у Міжнародному фестивалі театрів ляльок Театральні фестивалі стають традицією для Львова. Всьоме у місті Лева відбувся Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Золотий Телесик». На нього з’їхалися усі театри ляльок України (з Волині, ІваноФранківська, Кри му, Чернігова і Чернівців, а також зі Львова), два театри з Польщі, два з Росії (Волгоградський обласний театр ляль ок і Набережночелнинський державний театр ляльок) та один із Білорусі. Завітав на фестиваль і закарпатський театр «Бавка». Організатор «фесту» і директор Львівського академічного обласного театру ляльок Ярослав Синиця тішиться, що це – єдиний фестиваль, де своє вміння по казують не лише визнані майстри, а й студенти. «Це допомагає формувати міцну школу – основу лялькового мистецтва», – зазначає він.

Фестиваль голубців 20 червня село Четфолво Берегівського рай ону проведе фестиваль голубців «Толтоткапосто фестівал2009». Мешканці села знають рецеп ти понад 30 видів голубців і саме їх будуть пре зентувати в цей день. Без голубців важко уяви ти як щоденний і святковий стіл. Існує закар патський звичай подавати голубці як капуркову страву, себто останню в трапезі, після якої гості розуміють, що пора і честь знати. За деякими даними ця традиція сягає корінням аж у часи Древнього Єгипту, де відварну капусту завжди подавали в кінці обіду, як десерт і як констата цію «Обід закінчено!». На Закарпатті існує кілька видів цієї страви. Є голубці з виноградним лис тям, з кропиви, з хрону, кольрабі. Є також так звані ліниві голубці, коли начинка не загортаєть ся, а тушкується разом з шаткованим листям.

«Парад наречених» Парад наречених уже вдруге відбудеться в Уж городі 28 червня. До участі запрошують як заміжніх жінок, які зможуть ще раз одягнути весільну сукню, так і тих, хто лише планує весіл ля і хоче завдяки параду спробувати себе у ролі нареченої. Фестиваль ковалів Уже вкотре 28 червня фольклорний фести валь на території старовинної водяної кузні в селіЛисичевоІршавськогорайонузбираємитців ковалів. Цього року їх також має приїхати чима ло, і виготовлятимуть вони твори на задану тему. «Гамора» – унікальна, єдина діюча в Європі во дяна кузня вже давно надихає музикантів – свято фольклорних колективів тут щорічне, а зараз історична робітня гуртує й ковалів.

Опіум - інтерв'ю для газети "Закарпатська правда" (№19, 2009)  

Опіум - інтерв'ю для газети "Закарпатська правда" (№19, 2009)