Page 1

LAUSUNTO

1 (3)

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus

2.2.2018 julkistettujen säännösluonnosten kommentointipyyntö Tampereen ammattikorkeakoulun kannanotto uuden Tampereen yliopiston 2.2.2018 julkistamiin säännösluonnoksiin Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää näkemyksenään uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä ja siihen liittyvästä konsernisäännöstä seuraavaa. Ammattikorkeakoulu ei ole osallistunut johtosäännön ja vaalisäännön valmisteluun. Niiden kommentointiin annettiin vain kolmen arkipäivän määräaika. Ammattikorkeakoulun hallitus on huolissaan siitä, saadaanko nykyisellä aikataululla toimiva, teknisesti ristiriidaton ja keskenään yhteensopiva johtosäännön ja konsernisäännön kokonaisuus. Ammattikorkeakoulutoiminnan näkökulmasta yliopiston johtosääntö ja konsernisääntö muodostavat toisistaan erottamattoman kokonaisuuden. Yhtiön hallitus antaa yhden lausunnon koskien sekä johtosääntöä että konsernisääntöä. Ammattikorkeakoulun asema konsernissa ja yliopiston omistajaohjaus ovat johtosäännössä ja konsernisäännössä rakenteeltaan selkeästi omiin asiakirjoihinsa jaettu, mikä on ammattikorkeakoulun kannalta tarkoituksenmukaista. Johtosääntö ohjaa yliopiston toimintaa, ja konsernisääntö koko yhteisön edun huomioon ottamista tytäryhtiönä toimivan ammattikorkeakouluosakeyhtiön päätöksenteossa. Ammattikorkeakoulun hallitus edellyttää, että konsernisääntö hyväksytään yhdessä johtosäännön kanssa sen liitteenä. Omistajaohjauksen osalta haluamme korostaa osakeyhtiölaista tulevaa velvoitetta ammattikorkeakoulun kaikkien osakkaiden tasapuolisesta kohtelusta.

Johtosääntö

Tampereen ammattikorkeakoulun hallitus pitää hyvänä, että 9 § ja 15 § annetaan yliopiston lakisääteisiin monijäsenisiin hallintoelimiin läsnäoloja puheoikeus konserniin kuuluvan ammattikorkeakoulun rehtorille tai hänen määräämälleen ammattikorkeakoulun työntekijälle.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY Kuntokatu 3, 33520 Tampere | www.tamk.fi | p. 03 245 2111 | Y 1015428-1


LAUSUNTO

2 (3)

7.2.2018

Omistajaohjaukseen kantaa ottava 17 § selkeyttää lukijalle enemmistöomistajana toimivan yliopiston ja ammattikorkeakoululailla itsenäiseksi päätöksenteossaan säädetyn ammattikorkeakoulun keskinäistä suhdetta. Muutosesitykset: 1. Pykälän ensimmäisen ja toisen, ammattikorkeakoulujen omistuksesta tilannekuvaa luovat kappaleet, voisi pitkäjänteisten sääntöjen luonteeseen paremmin sopivana, ja yhteensopivana konsernisäännön kanssa, korvata sisältöä muuttamatta seuraavasti:  luonnoksessa esitetty muoto: ”Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa sääntöjensä mukaan ammattikorkeakoulutoimintaa ja tulee omistamaan tätä tarkoitusta varten enemmistön Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeista. Myöhemmin on mahdollista, että säätiön harjoittamaan ammattikorkeakoulutoimintaan liittyy muitakin ammattikorkeakouluja. Kun Tampereen korkeakoulusäätiö on ottanut vastaan enemmistön Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeista, se varmistaa korkeakouluyhteisön yhteisten tavoitteiden toteutumisen omistajaohjauksen kautta ammattikorkeakoululakia noudattaen. Ammattikorkeakoulu liittyy korkeakouluyhteisöön täten hallituksensa ja edelleen rehtorinsa kautta.”  ehdottamamme uusi muoto: ” Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa sääntöjensä mukaisesti ammattikorkeakoulutoimintaa ja omistaa tätä tarkoitusta varten ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkeita. Ammattikorkeakoulu on osa korkeakouluyhteisöä ja säätiö varmistaa yhteisesti sovittujen strategisten tavoitteiden toteutumisen omistajaohjauksella ottaen huomioon ammattikorkeakoululainsäädännön rajoitukset.”

2. Samassa pykälässä kolmannessa kappaleessa sanamuoto ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen ehdokkaista olisi hyvä olla yhdenmukainen konsernisäännön kanssa:  luonnoksessa esitetty muoto: ”Säätiöyliopiston hallitus esittää ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoulun yhtiökokouksen päätettäväksi ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpanon mahdolliset jääviystilanteet korkeakouluyhteisössä huomioon ottaen.”  ehdottamamme uusi muoto: ”Säätiöyliopisto esittää ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoulun yhtiökokouksen päätettäväksi ehdokkaansa ammattikorkeakoulun hallitukseen.” 3. Muutos neljännen kappaleen sanoitukseen:  luonnoksessa esitetty muoto: ”Ammattikorkeakoulun hallituksen ja edelleen sen rehtorin tehtävänä on varmistaa korkeakouluyhteisön yhteisten tavoitteiden toteutuminen ammattikorkeakoulun osalta korkeakouluyhteisön konsernisääntöä, ammattikorkeakoululakia ja omaa johtosääntöänsä noudattaen.”  ehdottamamme uusi muoto: ”Ammattikorkeakoulun hallituksen ja rehtorin tehtävänä on varmistaa ammattikorkeakoulun tavoitteiden toteutuminen ammattikorkeakoululakia, omaa johtosääntöään ja korkeakouluyhteisön konsernisääntöä noudattaen.” 4. Viidennen kappaleen sisältö olisi edellisten kommenttien ja konsernisäännön kanssa yhteensopivana seuraava:  luonnoksessa esitetty muoto: ”Ammattikorkeakoulu laatii myös lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti oman strategiansa. Tämä strategia toteuttaa osaltansa koko

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY Kuntokatu 3, 33520 Tampere | www.tamk.fi | p. 03 245 2111 | Y 1015428-1


LAUSUNTO

3 (3)

7.2.2018 

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistä strategiaa.” ehdottamamme uusi muoto: ”Ammattikorkeakoulu laatii lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti oman strategiansa, joka osaltaan täydentää koko korkeakouluyhteisön yhteisesti valmistelemaa strategiaa.”

Konsernisääntö Konsernisääntö ottaa huomioon ammattikorkeakoulun lainsäädännöllisen erityisaseman ja osakeyhtiölain 1. luvun 7 §:n vaatimuksen osakkaiden tasapuolisesta kohtelusta. Muutosesitykset: 1. Stilistisenä, mutta lukijalle asiaa paremmin kuvaavana muutoksena kohtaan ”Omistajaohjaus” voisi kirjata seuraavasti:  luonnoksessa esitetty muoto: ”Tytäryhteisöjen hallituksen velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, jossa merkittävästä asiasta tehdään päätös.”  ehdottamamme uusi muoto: ”Tytäryhteisöjen hallituksen velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, jossa kyseisestä asiasta tehdään päätös.”

2. Saman kohdan luetteloon yliopisto-omistajan ennakkokäsityksen vaativista asioista voisi tarkoitusta vielä paremmin kuvaavana kirjata 10. kohdan seuraavasti:  luonnoksessa esitetty muoto: ”yhtiön tulokseen ja kokonaisriskiin merkittävästi vaikuttava harkinnanvarainen tapahtuma”  ehdottamamme uusi muoto: ”merkittävästi yhtiön budjetoitua tulosta heikentävä tai kokonaisriskiä kasvattava harkinnanvarainen tapahtuma”

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY Kuntokatu 3, 33520 Tampere | www.tamk.fi | p. 03 245 2111 | Y 1015428-1

Tamko ottaa kantaa yhdessä TAMKin kanssa  

Kannanotto

Tamko ottaa kantaa yhdessä TAMKin kanssa  

Kannanotto

Advertisement