Page 1


3 4 5 6 6 7

Lærerne – en viktig ressurs for OD Operasjon Livsverk Hva tilbyr distriktskomiteen? Årets materiell Internett og jobbanken Krafttak for endring

Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Akersbakken 12 0172 Oslo Telefon: 22 99 37 10 E-post: od@od.no www.od.no Ansvarlig redaktør Simon Oliver Ommundsen Redaktør Ida Lyngstad Wernø Pengene fra årets aksjon kanaliseres gjennom Kirkens Nødhjelp Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo Postboks 7100, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 09 27 00 Grafisk design og illustrasjon Heydays Omslagsfoto Fabio Venni og Leodomiro Neto

orsdag 28. oktober går omtrent 120 000 skoleelever ut i arbeid for å jobbe i solidaritet med ungdom i sør, nærmere bestemt storbyungdom i Brasil. I forkant av OD-dagen har de aller fleste elevene fått et godt innblikk i tematikken knyttet til årets prosjekt gjennom ODs informasjonskampanje, Internasjonal Uke. I år kanaliseres pengene gjennom Kirkens Nødhjelp. OD-prosjektet vil støtte storbyungdom i Brasil i kampen for å forme sin egen by – og sin egen fremtid. Ungdommene i prosjektene bor i byer som er sterkt preget av den planløse byveksten som foregår, som igjen er en følge av urbanisering. Urbaniseringsproblematikken har fått lite fokus tidligere, men utfordringene knyttet til den blir stadig mer aktuelle. Nå er det på tide at vi, både lærere og elever, setter søkelyset på denne problematikken! Lærerne er en viktig ressurs både når det gjelder planlegging og gjennomføring av Operasjon Dagsverk på den enkelte skole. Som lærer kan man ved hjelp av enkle grep

bidra til at elevene engasjeres. Ved å integrere ODs undervisningsmateriell i undervisningen får man et internasjonalt fokus på pensumundervisningen – noe som er helt i tråd med den generelle delen av læreplanen. Det krever ikke mye å sette av litt tid og ressurser til OD, men det har stor betydning! Vi har tro på at årets aksjon vil bli engasjerende og inspirerende, slik at norske skoleelever sitter igjen med en god dugnadsfølelse etter å ha jobbet i solidaritet med brasiliansk ungdom. Men for å få dette til må vi få lærerne med på laget! Er dere med?

Ida Lyngstad Wernø

Trykk Otto Stenersen og Merkur Trykk

Engasjerte skoleelever på OD-seminar i Tromsø


O

perasjon dagsverk arrangeres av, med og for ungdom. Derfor er det meningen at skolekomiteen skal stå for arrangeringen av OD på skolen etter at de selv har blitt skolert i å gjøre dette. Likevel er det nødvendig å understreke hvor viktig rolle lærerne spiller når det kommer til gjennomføringen av Operasjon Dagsverk. Lærerne sitter på mye kunnskap og er autoritetspersoner, noe som gjør dem til en viktig ressurs under Internasjonal Uke. Lærerne kan blant annet hjelpe til med fraværsføring, samt sørge for at elever er i ro under foredrag og andre aktiviteter – oppgaver skolekomiteen setter pris på at lærerne utfører. Kontaktlærer for OD På hver skole er det én lærer som spiller en viktigere rolle enn de andre i forbindelse med gjennomføringen av Operasjon Dagsverk – nemlig kontaktlæreren for OD. ODlæreren vil fungere som bindeleddet mellom skolens ledelse, lærerne og elevene, og bidra til en god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom disse gruppene. OD-læreren skal bistå skolekomiteen i deres planlegging av Internasjonal Uke og OD-dagen, og vedkommende vil i etterkant av OD-dagen hjelpe SK med regnskapsføring. På mange skoler er det elevrådslæreren som fungerer som ODlærer, men det er opp til hver enkelt skole hvordan en ønsker å organisere dette.

man både teoretiske og praktiske oppgaver i tillegg til diskusjonsoppgaver. Mange av de praktiske oppgavene er svært åpne og fleksible slik at de kan gjøres i løpet av en skoletime eller benyttes som større prosjektarbeid. På den måten kan lærerne integrere undervisningsopplegget på best mulig måte i forhold til undervisningen. Oppgavene i undervisningsheftet er knyttet opp mot årets prosjekt og tematikk, samt generelle problemstillinger knyttet til utvikling. Ved å gjøre oppgavene får eleven kjennskap til den globale urettferdigheten og bakgrunnen for hvorfor det er sånn. Gjennom undervisningsopplegget ønsker vi å få elevene engasjerte i Operasjon Dagsverk slik at de vil jobbe en dag i solidaritet med ungdommen i sør. Undervisningsopplegget finner du bakerst i undervisningsheftene som hver elev får utdelt. Materiellet er lagt opp slik at det er ett undervisningshefte til ungdomsskole, ett til videregående studiespesialiserende og ett til videregående yrkesfag med tilhørende oppgaver tilpasset elevene. I tillegg til oppgaver i heftene, kan man finne flere oppgaver og spill på ODs nettsider, www.od.no.

tak som Operasjon Dagsverk. OD er imidlertid blant tiltakene som man skal kunne sette av tid til. Dette bekreftet kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en offentlig uttalelse om Operasjon Dagsverk tidligere i år. Halvorsen oppfordrer skolene til å delta på OD, og understreker viktigheten av å sette av tid til å gjennomføre en god informasjonskampanje. Uttalelsen fra Halvorsen kan man finne på www.od.no, og den ble sendt til skolene i mai sammen med invitasjon om å delta på årets aksjon. Vi oppfordrer skolene til å sette av minst en hel skoledag til informasjonskampanjen i tillegg til å integrere OD i undervisningen i vanlige skoletimer. Internasjonal Uke er like viktig som OD-dagen!

Bortfall av undervisningstimer? Fokuset på sikring av årstimetall fører til at skoler har problemer med å sette av tid til til-

ODs undervisningsopplegg – en ressurs for lærerne! I OD-materiellet får elevene på deltakerskolene tilsendt fiks ferdig undervisningsopplegg som passer til utvalgte kompetansemål i hvert enkelt fag. I tillegg oppfyller oppgavene den generelle læreplanens krav om internasjonalisert undervisning. Undervisningsopplegget er en viktig ressurs for lærerne. Opplegget er ferdig utformet og klart til bruk, og i hvert fag finner

3


ingeborg brenne reigstad er tidligere leder for Operasjon Dagsverk, og jobber nå som lærer ved Stange videregående skole i Hedmark. Stange videregående skole, har en god OD-tradisjon, og vant prisen for beste Internasjonale Uke 2008. Denne prisen deles ut hvert år av Kunnskapsdepartementet, og vinnerskolen mottar kr 50 000 i premie. Hvorfor har du valgt å engasjere deg i Operasjon Dagsverk på din skole? Operasjon Dagsverk er Operasjon Livsverk! OD er Norges viktigste solidaritetsaksjon der ungdom deltar i alle ledd, og som lærer ser jeg daglig betydningen av hva kunnskap betyr. OD får til så mye bra på en gang: Både engasjere og bevisstgjøre norsk ungdom og bidra til god utdanning for ungdom – og ikke minst vise hva solidaritet er. Jeg har vært engasjert i OD siden jeg gjorde mitt første dagsverk i solidaritet med eritreisk ungdom i 1987. Siden har jeg deltatt på alle plan i organisasjonen, skolekomité, distriktskomité, hovedkomité, leder, ODs Råd, og Redd Barnas prosjektkoordinator for OD 2006. Jeg har besøkt OD-prosjekter i Kambodsja, Sør-Afrika og Nepal, og ser at OD nytter! Det gjorde et uutslettelig inntrykk på meg da ungdom i Kambodsja ble så overrasket – og så oppglødd da de fikk høre at norske ungdommer jobbet en dag i solidaritet, og at det var en informasjonskampanje om landet deres på norske skoler! Så når jeg begynte som lærer var jeg veldig klar for å bli kontaktlærer for OD. På hvilken måte kan lærere bidra til en god gjennomføring av Internasjonal Uke og OD-dagen? Internasjonal Uke: OD lager gode lærerhefter og har lett tilgjengelige nettressurser, men det betyr ikke at OD automatisk integreres i undervisningen. På Stange videregående har 16 lærere (alle studieretninger representert) fått satt av en liten prosent i årstimerammen – dvs. at 8-12 timer av stillingen er øremerket OD/Internasjonal Uke. På Stange innkalles disse lærerne til et møte i september, der vi går gjennom årets OD-tema, og hver enkelt lærer planlegger OD-undervisningen i IU-uka. I tillegg oppfordres alle fa-

4

glagene til å ta opp OD i undervisningen på neste faglagsmøte. Under Internasjonal Uke skal alle lærere som har OD-tema i undervisningen skrive dette inn i en perm som ligger sentralt på lærerrommet, og denne synliggjøringen – at andre lærere ser hva du har gjort – og at skolekomiteen ser det, virker faktisk motiverende. OD-dagen: Selv om det er skolekomiteen som har ansvaret for opplegget for de elevene som ikke ønsker å jobbe på OD-dagen, er det betryggende å ha noen lærere til å bidra. Det kan være enten som «vakt», passe på at elever gjennomfører det opplegget de har fått av skolekomiteen, eller at læreren aktivt deltar i opplegget. Det må god tid i forveien være klart hvilke lærere som skal være til stede på OD-dagen. Selv om Kunnskapsdepartementet har understreket at OD er blant tiltakene som ikke skal rammes av kravet om timetelling, er det mange skoler som synes det er problematisk å sette av tid til Internasjonal Uke og OD-dagen. Har du en kommentar til dette? Lærerheftene viser tydelig hvordan ODtemaene er relevante for læreplanen i de aller fleste fag, så det er ikke noe problem å «legitimere» tidsbruk ut fra det. I tillegg gir Den generelle delen av læreplanen helt klart uttrykk for at det også er en viktig del av skolen å skape menneskeverd og likeverd, og at «opplæringen skal fremme solidaritet på tvers av grupper og grenser». Det er alvorlig hvis byråkratiseringen går så langt at OD og IU rammes. Hvordan sikrer Stange videregående at elevene får tilstrekkelig informasjon om prosjektene og problematikken knyttet til OD-kampanjene? Skolekomiteen informerer i alle klassene, alle elevene ser OD-filmen i forkant av ODdagen, og alle elevene deltar på Internasjonal Dag, med foredrag, visualiseringsleker, bildeserie, appeller, internasjonal mat, quiz osv. I tillegg er lærerne orientert om OD-temaet, og mange integrerer OD i undervisningen. Slik får elevene inn OD gjennom mange kanaler.

Ingeborg Brenne Reigstad, lærer og tidligere OD-leder

Under Internasjonal Uke tilbyr ODs distriktskomiteer blant annet foredrag og visualiseringsleker til deltakerskolene. Hvilken erfaring har du med dette tilbudet? Gode foredrag, og elever blir imponert når ungdom på samme alder holder foredrag. I tillegg snakker ofte DKs foredragsholdere et språk som ligger nærmere opp til elevene. Visualiseringsleker har vi gode erfaringer med – de når fram til alle, og er noe alle husker lenge etterpå! Hva er ditt beste OD-minne fra Stange videregående? Da skolen ble tildelt pris for beste Internasjonal Uke-skole 2008, var hele skolen samlet i hallen. Det var taler og bilder og musikk, og det var så tydelig at det ikke bare var skolekomiteens, men hele skolens pris – at elevene rett og slett var stolte over at skolen har gjort en spesiell innsats for å sette utdanning for jenter i Bangladesh (OD 2008) på dagsorden.  

OPERASJON DAGSVERK 2010 — RESSURSHEFTE FOR LÆRERE


ODs distriktskomiteer (dk) har ansvar for å bistå skolene som deltar på OD, og en spesielt viktig oppgave er å skolere skolekomiteene i å arrangere OD på sine respektive skoler. Dette skjer først og fremst på skolekomitéseminarene, som finner sted i september/oktober. Representanter fra DK kan komme på skolebesøk dersom skolen ønsker det – enten det er før, under eller etter Internasjonal Uke. Distriktskomiteen blir grundig skolert av ODs hovedkomité gjennom flere nasjonale seminarer i løpet av året, og de innehar mye kunnskap om OD og årets prosjekt. Vi oppfordrer sterkt til at skolene benytter seg av ressursene DK kan tilby!

SEMINARER Skolekomitéseminar Ved starten av skoleåret inviteres skolekomitémedlemmene på OD-skoler til å komme på regionale seminarer arrangert av distriktskomiteene i hvert enkelt fylke. Dette er et uunnværlig seminar dersom man ønsker å gjennomføre en god informasjonskampanje! OD-Kurs for lærere: På dette kurset får lærerne god innføring i Operasjon Dagsverk og årets prosjekt, samt tips og triks til arrangeringen av årets aksjon. Evalueringsseminar for skolekomiteen: Dette seminaret er til for at Operasjon Dagsverk stadig skal kunne forbedre seg. På evalueringsseminaret får skolekomiteene mulighet til å komme med tilbakemelding på foredrag, materiell og stort sett alt annet som har en sammenheng med årets Operasjon Dagsverk. Dato for evalueringsseminar finner du på www.od.no.

Foredragsholdere fra samarbeidsorganisasjonen: Årets samarbeidsorganisasjon er Kirkens Nødhjelp. Representanter fra Kirkens Nødhjelp og Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, vil under IU reise rundt og holde foredrag om årets prosjekt og arbeidet i Brasil. Dette foredraget er svært informativt og engasjerende! Gjest fra prosjektlandet: I år vil seks av fylkene få besøk fra en gjest fra et av prosjektene i Brasil. Gjesten skal reise rundt på skolebesøk og holde foredrag. Følgende distrikter vil få besøk i år: Oslo, Akershus, Østfold, Helgeland, Salten og Finnmark. Disse foredragene er populære, så det lønner seg å være tidlig ute med booking. Foredragsholdere fra ODs hovedkomité (HK): Medlemmene av HK arbeider frivillig med OD på nasjonalt plan og vil være ute i distriktene og bistå distriktskomiteene under Internasjonal Uke. Hovedkomiteen består av ungdom på 18-20 år, som alle har arrangert Operasjon Dagsverk på regionalt plan tidligere, og kan holde de samme foredragene som distriktskomiteen. Bildeserien: Hvert år lager Hovedkomiteen en engasjerende bildeserie. Denne varer i 10-15 minutter, og egner seg godt som kickoff til Internasjonal Uke. Bildeserien sendes ikke ut til skolene sammen med resten av materiellet, men man kan få den tilsendt av distriktskomiteen. DK kan gjerne òg ta den med ved skolebesøk dersom det er ønskelig.

17.–19. september: Salten og Oslo 24.–26. september: Østfold, Hordaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordre Nordland, NordTrøndelag, Akershus 1.–3. oktober: Vestfold, Rogaland, Telemark, Sogn og Fjordane, Troms, Helgeland, Sør-Trøndelag, Agder, Oppland

TILBUD INTERNASJONAL UKE Foredragsholdere fra distriktskomiteen (DK): Medlemmene av distriktskomiteen er ofte erfarne foredragsholdere, og de får også en innføring i å holde foredrag av Hovedkomiteen. Medlemmene av DK reiser rundt etter bestilling, og holder foredrag om f.eks. OD og Nord/Sør-problematikk. Se hvilke foredrag som er tilgjengelige for bestilling på våre nettsider.

5


Det er viktig at lærerne er klar over hvilket materiell skolen får tilsendt. Materiellet er en ressurs for både lærere og elever – ta det i bruk!

ternasjonal Uke. Bildeserien blir ikke sendt ut med resten av materiellet til skolen, men kan bestilles hos distriktskomiteen.

Undervisningshefte

Arbeidskortet

Undervisningsheftet inneholder oppgaver knyttet opp mot tekstene i heftet. Det finnes tre forskjellige undervisningshefter; ett til studiespesialiserende, ett til yrkesfag og ett til ungdomsskolen. Disse er tilpasset læreplanmål og kompetansemål i de ulike fagene, og det er dermed enkelt å integrere dem i undervisningen.

Før OD-dagen skal hver elev få et arbeidskort med informasjon om hvordan man skal betale inn penger. Pengene som blir jobbet inn på OD-dagen skal skrives ned på arbeidskortet av arbeidsgiveren. I arbeidskortet finner man også en egen kvittering til skolekomiteen, slik at det blir lettere å holde oversikt når man skal gjennomføre regnskapet.

OD-heftet I OD-heftet finner man konkret informasjon om Operasjon Dagsverk. Heftet egner seg bra til å for eksempel ha liggende i kantina på skolen, og det er også et flott hefte å ha med seg hvis man skal ut og finne jobb til OD-dagen. Årets prosjekthefte Årets prosjekthefte gir elevene en kort innføring i hva årets midler vil støtte. Det er viktig å oppfordre elevene til å ha med seg dette heftet når de jobber på OD-dagen slik at de på en enkel og grei måte kan forklare årets prosjekt. Årets k ampanjefilm Kampanjefilmen tar for seg årets tematikk og prosjekt, varer i omtrent en halvtime og kommer med ferdige undervisningsopplegg. På DVD-en ligger det også to kortfilmer med tilhørende undervisningsopplegg i tillegg til en bildeserie som viser hvordan det har gått med Shonglap-prosjektet i Bangladesh som ble støttet av OD i 2008. Bildeserien Hvert år lager OD en engasjerende bildeserie som varer i ca. 10-15 minutter. Bildeserien kan passe bra som en kick-off til In-

6

Regnsk apsmappen Regnskapsmappen inneholder klasselister og et regnskapsskjema som skal brukes til å holde oversikt over hvilke elever som jobber hvor, samt hvor mye skolen til sammen jobber inn. I regnskapsmappen ligger forklaringer på hvordan regnskapet skal føres og giroer som kan brukes til å betale inn skolens totale innjobbede midler. Ressursheftet for skolekomiteen Ressursheftet for skolekomiteen er laget for å gjøre skolekomiteens arbeid enklere, og inneholder nyttige tips og maler for arrangering av IU og OD-dagen på skolen. Det er viktig at alle som jobber i skolekomiteen leser dette heftet. Ekstraressursheftet Ekstraressursheftet er laget spesielt for store skoler, skoler som ikke har deltatt på aksjonen før, eller som av ulike årsaker har hatt problemer knyttet til arrangeringen. Heftet inneholder blant annet maler og forslag til gjennomføring av Internasjonal Uke og OD-dagen. Dette heftet kan lastes ned fra ODs nettsider. I tillegg vil skolene få plakater som kan henges opp rundt om på skolen.

ODs nettsider – fulle av gode ressurser Informasjonsflyten mellom Operasjon Dagsverk og skolene foregår i stor grad via internett. Nytt av året er vår internvev hvor det er mulig å bestille foredrag og melde elever/ lærere på seminarer. Internvev På vår internvev kan skolen bestille foredrag, melde elever/lærere på seminar, ta kontakt med distriktskomiteen, samt motta meldinger. Internvevet er en tidsbesparende ressurs som skolene bør benytte seg av så tidlig som mulig! Alle skoler vil få tilsendt passord til de e-postene skolen har registrert hos oss. Når man har fått passord kan man logge seg inn på internveven via vår nettside. Ved spørsmål om vår internvev eller nettsider kontakt Operasjon Dagsverk sentralt – www.od.no/kontakt. Jobbank Gjennom våre nettsider kan elevene gå til www.jobbank.no. Her kan bedrifter og privatpersoner legge ut jobber de ønsker utført av elever på OD-dagen. Elevene må selv kontakte arbeidsgiver og melde sin interesse i god tid før OD-dagen. Andre ressurser som ligger på sidene: • visualiseringsleker • matoppskrifter • årets materiell • informasjon om tidligere prosjekter • undervisningsmateriell – supplement til undervisningsheftene • forslag til program under Internasjonal Uke

OPERASJON DAGSVERK 2010 — RESSURSHEFTE FOR LÆRERE


– Skal vi få til en endring, må vi selv ta ansvar. Og det er det jeg har gjort!

O

rdene tilhører ramonna, en jente fra en fattig familie i NordøstBrasil, som deltar i et av prosjektene som er støttet av Kirkens Nødhjelp. Ramonna snakker om viktigheten av å bli bevisst sine rettigheter, og selv ta ansvar for å få dem innfridd. Her beskriver hun essensen av årets Operasjon Dagsverk-prosjekt: å styrke brasiliansk ungdoms rettigheter, og samtidig gjøre dem rustet til å øve innflytelse over eget liv og lokalsamfunn! Fattigdommen og den sosiale urettferdigheten som følger med den ukontrollerte byveksten er en av vår tids største utfordringer, og ungdom er en av gruppene som rammes hardest av denne utviklingen. I brasilianske storbyer er den enorme forskjellen mellom fattig og rik svært tydelig. Her lever den velstående befolkningen side om side med slumstrøkene, favelaene, der millioner av mennesker lever under prekære sosiale forhold preget av vold, usikkerhet og brudd på grunnleggende rettigheter som utdanning, jobb og helse. Bare 48% av ungdommer i videregående skolealder går på skolen. Uten grunnutdanning sliter ungdommene med å få jobb, og de som arbeider, gjør det uten arbeidstakerrettigheter, med svært lave lønninger og ofte under farlige forhold. Mangel på utdanning og arbeid gjør det lettere å forstå hvorfor mange fristes til å involvere seg i narkotikatrafikken, som gir dem både penger og status. Prisen er derimot at de neppe lever over fylte 25 år, som er gjennomsnittlig levealder for ungdom som jobber for narkotikamafiaen. Årets Operasjon Dagsverk tar utgangspunkt i denne virkeligheten, og har som mål å styrke fattig storbyungdom i Brasil gjennom å gi dem kunnskap, selvtillit og ressurser til selv å ta ansvar for sin egen framtid. Målet er at ungdommers rettigheter oppfylles i byene de bor i, og at ungdommene får delta i samfunnsprosesser som angår dem. Prosjektene kan kategoriseres i fire grupper: 1. Styrking av den offentlige skolen Prosjektene vil: • undervise lærere i kommunikasjon med ungdom • utvikle mer relevant pensum, endre utdanningspolitikken • innlemme yrkesveiledning i den videregående skolen

2. Utdanning utenfor skolesystemet Prosjektene vil gi: • rettighetsopplæring • komplementærundervisning for at ungdom kan fullføre skolegangen • journalistikk- og medieutdanning • utdanning av ungdom som lærere i kreative fag 3. Jobbmuligheter Prosjektene vil gi: • yrkesforberedende kurs innenfor f.eks. IKT, journalistikk, filmproduksjon, fotografi, grafisk design, musikk og dans • yrkesveiledning • formidling av arbeid 4. Styrking av ungdom som samfunnsaktører Prosjektene vil: • jobbe for at myndighetene anerkjenner ungdom som en viktig gruppe • få ungdommene med i politiske debatter om ting som angår dem • styrke ungdomsorganisasjoner som jobber med rettigheter • skolere ungdom i politisk påvirkningsarbeid For ungdom som vokser opp i den brasilianske storbyslummen, er det lett å tenke at det ikke er mulig å komme ut av denne situasjonen. Men gjennom erfaringer fra årelangt samarbeid med våre brasilianske partnerorganisasjoner vet vi at det er fullt mulig for ungdommer selv å bidra til å forandre en slik kultur – både for seg selv og for samfunnet omkring! Operasjon Dagsverk er fremfor alt en solidaritetsaksjon mellom ungdommer i nord og sør – for å styrke ungdommer i sør sine rettigheter. Men selv om det er elevene som skal gjøre selve jobben, trenger de drahjelp av lærernes engasjement og åpenhet til å ta disse spørsmålene inn i undervisningen. Brasils storbyungdom har både vilje og kraft til å påvirke samfunnet i positiv retning, – og fortjener å bli anerkjent som den ressursen de er – både for nåtiden og framtiden! Vår oppfordring til dere lærere er at dere støtter elevenes engasjement og solidaritet for at verden skal bli mer rettferdig – også for ungdom i Brasil!

Kjersti Rogde Næss

Christian Schøien

Brasil er et av Kirkens Nødhjelps fokusland, hvor mye av arbeidet er knyttet til bevisstgjøring og mobilisering av fattige i forhold til rettighetsspørsmål, særlig overfor ung-dommer. Gjennom Kirkens Nødhjelp får OD tilgang til et solid forvaltningsapparat, som fortløpende kvalitetssikres og overvåkes. Organisasjonens etablerte kanaler sikrer også at midlene som samles inn under kampanjen blir brukt på en kostnadseffektiv måte. Selv om Kirkens Nødhjelp er forankret i den kristne tro og gjør arbeidet sitt på oppdrag fra kristne trossamfunn, driver organisasjonen ikke misjonsvirksomhet. Kirkens Nødhjelp gir hjelp til dem som trenger det, uten å forsøke å påvirke menneskers religiøse tilhørighet.

7


Operasjon Dagsverk Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 22 99 37 10 E-post: od@od.no

Lærerhefte  

Et kjekt hefte for deg som er lærer. Her finner du gode tips til hvordan du kan arrangere OD på din skole på best mulig måte!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you