Page 1

1

OPERA


oper a

17 18

mecenas Teatru


4

OPERA


Opera ma smak. Inspiracja sezonu – tajemnica. Za zasłoną liści kryje się sekretny ogród – pełen emocji, kolorów, wrażeń, dźwięków. Zachwycający różnorodnością. Znany – a jednak zaskakujący. Otwórz furtkę do świata Opery i daj się oczarować. Kluczem jest Twoja wyobraźnia. #Tajemnica Odkryj ją w Operze.


6

OPERA


The opera has a taste. Season inspiration – a mystery. Behind a curtain of leaves you will find a secret garden – full of emotions, colours, impressions and sounds. Amazingly diverse. Familiar – yet surprising. Open the gate to the world of the Opera and let it enchant you. Your imagination is the key. #Mystery Unravel it in the Opera.

Oper hat Geschmack. Inspiration der Saison – Geheimnis. Hinter dem Laubvorhang versteckt sich ein geheimnisvoller Garten voll von Emotionen, Farben, Erlebnissen und Tönen. Entzückende Vielfalt. Bekannt und doch überraschend. Öffnen Sie die Pforte zur Opernwelt und lassen Sie sich verzaubern. Ihre Vorstellungskraft ist der Schlüssel. #Geheimnis Entdecken Sie es in der Oper.


PL

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do lektury Książki sezonu 2017/2018, przygotowanej przez Teatr Wielki w Poznaniu, będący operową i architektoniczną wizytówką Poznania i Wielkopolski. Scena pod Pegazem pozostaje jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych stolicy Wielkopolski, a jej repertuar, oscylujący pomiędzy klasyką a współczesnością, to ważny nurt życia muzycznego w naszym regionie, znanym z działalności kilkudziesięciu chórów i posiadających bogate tradycje szkół muzycznych. Zachowując różnorodność oferty programowej, która przejawia się w tworzeniu spektakli operowych i baletowych oraz w sięganiu do polskiej i europejskiej literatury muzycznej, Teatr Wielki angażuje się także w obchody uroczystości patriotycznych, jak chociażby Narodowe Święto Niepodległości. Prócz tradycyjnego Koncertu Marszałkowskiego, do udziału w którym, jako jego gospodarz, już dziś serdecznie zachęcam, chciałbym polecić Państwa uwadze premierę Rigoletta Giuseppe Verdiego, a także przypomnieć, że inscenizacje dzieł tego wybitnego, włoskiego kompozytora mają w Teatrze Wielkim w Poznaniu bogatą tradycję Poznańskich Dni Verdiego. Gorąco polecam też wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne adresowane do młodych odbiorców sztuki operowej, przygotowujące ich do świadomego odbioru utworów będących częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jestem przekonany, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa niezastąpionym przewodnikiem po propozycji programowej Sceny pod Pegazem w sezonie artystycznym 2017/2018 i okaże się inspiracją do częstych wizyt w zabytkowych przestrzeniach poznańskiej Opery.

OPERA

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

8


PL Drodzy Widzowie,

Opera to ogród, który kusi nas wyjątkowością dźwięków, perspektyw i wrażeń. Muzyka uwalnia nasze emocje z wąskich ram codzienności. Sceniczne obrazy, większe niż rzeczywistość, pomagają przekroczyć granicę naszej wyobraźni. Opera pozwala nam zobaczyć nas samych – nasze pragnienia, lęki i nadzieje – pod lupą. W operze, choćby tylko na moment, dotykamy tajemnicy naszego człowieczeństwa. Kluczem do tego ogrodu jest nasza ciekawość, rozbudzona kreatywnością artystów. Z  dumą i  radością prezentujemy Państwu nasz nowy sezon i  zapraszamy do odkrycia tajemnicy ludzkiej natury ukrytej w  ogrodzie, którym jest opera. Aby ogród ten mógł zakwitnąć i wypełnić Państwa wyobraźnię, potrzebni są artyści, ich talent i kreatywne spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego kolejny już rok budujemy wokół naszej sceny wspólnotę – wielokulturową i różnorodną społeczność, do której, obok naszego zespołu solistów i tancerzy, naszej orkiestry i chóru, zapraszamy również tak interesujących i wyjątkowych dyrygentów, jak Tadeusz Kozłowski, Massimiliano Caldi, Bassem Akiki, reżyserów, którzy na nowo odczytują dla Państwa arcydzieła operowego repertuaru  – Marcin Bortkiewicz, Michael Sturm, Robert Bondara, Andrij Zholdak, czy śpiewaków – Aleksandra Kurzak, Małgorzata Walewska, Thomas Mohr, Mikołaj Zalasiński, Rafał Siwek i Dario Solari. Wspólnie obiecujemy Państwu, że dołożymy wszelkich starań, by świat, który dla Państwa kreujemy, nie był tylko prostą dekoracją czy kolorową pocztówką, by oprócz wrażeń estetycznych, które prawdziwie przynależą do świata opery, inspirował Państwa również do refleksji nad ludzką naturą i społeczeństwem, które razem tworzymy. Nasze inspiracje czerpiemy z ciągłego dialogu z polską i międzynarodową sceną operową. Dzięki stałej współpracy ze stowarzyszeniem Opera Europa, zrzeszającym najlepsze europejskie teatry i festiwale operowe, jesteśmy także częścią większego operowego świata. I możemy z dumą powiedzieć, że Teatr Wielki w Poznaniu jest w nim coraz bardziej dostrzegany i rozpoznawany, o czym świadczą zaproszenia na operowe festiwale w kraju i za granicą oraz nominacje naszych spektakli do nagród muzycznych.  Zapraszamy Państwa do tej wspólnoty i do przeżywania nowego sezonu razem z nami – do refleksji i rozmowy, która zaczyna się na scenie, ale wykracza poza jej ramy. Niezależnie od kulturowego i  geograficznego kontekstu teatr zawsze tworzy społeczność – choćby na czas trwania spektaklu. Wtedy jesteśmy razem, ponad podziałami i  konfliktami. Opera to nasza codzienna dawka nadziei, że społeczeństwo, w którym będą dorastać nasze dzieci i wnuki, będzie brzmiało harmonijnym wielogłosem.

Renata Borowska-Juszczyńska Dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu

Gabriel Chmura Dyrektor Artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu

OPERA

9


EN Ladies and Gentlemen,

I cordially invite you to read the 2017/2018 Season Book, prepared by the Poznań Opera House, which serves an operatic and architectural trademark for Poznań and the Greater Poland region. The Poznań Opera House remains one of the most relevant cultural institutions of the Greater Poland capital. Its repertoire, oscillating between the classical and the modern, is an important force in the music life of our region, which is known for its several dozen choirs and music schools of substantial tradition. While retaining a programme variety that is exhibited in the staging of operas and ballets, as well as in the use of Polish and European musical literature, the Poznań Opera House is also involved in patriotic celebrations, such as National Independence Day. In addition to the traditional Marshal Concert, to which I – as the host – am already inviting you, I would like to recommend the première of Giuseppe Verdi’s Rigoletto, as well as remind you that the Poznań Opera House stagings of the eminent Italian composer’s works have a long-standing tradition in the form of the Poznań Days of Verdi. I wholeheartedly recommend all of the educational endeavours geared at young recipients of the art of opera, preparing them to consciously experience pieces that are part of European cultural heritage. I am certain that this publication will serve you as an irreplaceable guide through what the Poznań Opera House programme offers in the 2017/2018 artistic season, and will become an inspiration to frequent the historic premises of the Poznań Opera House.

OPERA

Marek Woźniak The Marshal of the Greater Poland Voivodeship

10


EN Dear Audience,

The opera is a garden that entices us with unique sounds, perspectives, and thrills. Music liberates our emotions from the narrow corridor of our everyday lives. The onstage spectacles, bigger than reality, help us cross the boundaries of our imagination. The opera allows us to see ourselves – our desires, fears, and hopes – under a magnifying glass. At the opera, even if for just a little while, we touch the mystery of our humanity. Our curiosity, sparked by the creativity of artists, is the key to this garden. It is with pride and joy that we present to you our new season and invite you to unravel the mystery of human nature, waiting in the garden of opera. For this garden to bloom and fill your imaginations we need artists, their talent and creative outlook on reality. This is why year after year we continue to build a  community around our stage – a  society that is multicultural and diverse. We invite to it – to join the ranks of our soloists and dancers, our orchestra and choir – such interesting and unique conductors as Tadeusz Kozłowski, Massimiliano Caldi, Bassem Akiki; directors, who reimagine for you the masterpieces of the operatic repertoire: Marcin Bor­ tkiewicz, Michael Sturm, Robert Bondara, Andrij Zholdak; as well as singers: Aleksandra Kurzak, Małgorzata Walewska, Thomas Mohr, Mikołaj Zalasiński, Rafał Siwek, and Dario Solari. Together we promise that we shall strive for the world we create for you not just to be a simple ornament or a colourful postcard, but – in addition to providing aesthetic experiences, which truly belong to the world of opera – serve as inspiration to reflect upon human nature and the society we all build. We draw inspiration from an ongoing dialogue with the Polish and international opera scenes. Thanks to the long-standing cooperation with the Opera Europa, which unites the best opera theatres and festivals in Europe, we are also part of a greater opera world. And we can proudly say that Poznań Opera House is gaining growing attention and recognition, the best proof of which are invitations to opera festivals in Poland and abroad, as well as our shows nominations to music awards. We wish to invite you to join this community and experience the upcoming season together with us – to reflect and to talk, something that starts on the stage but continues beyond it. Regardless of the cultural and geographical context, theatre always creates a community – even if only for the time of the performance. That is when we are together, beyond what divides us and sets us at variance. The opera is our everyday dose of hope that the society which our children and grandchildren will be growing up in will ring out in a harmony of various voices.

Renata Borowska-Juszczyńska General Director of Poznań Opera House

Gabriel Chmura Artistic Director of Poznań Opera House

OPERA

11


DE Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich möchte Sie ganz herzlich zur Lektüre des Buchs der Saison 2017/2018 ersuchen, das durch der Posener Oper vorbereitet wurde, welches eine Oper- und Architekturvisitenkarten von Posen und Großpolen ist. Die Bühne unter Pegasus ist weiterhin eine der wichtigsten Kultureinrichtungen der Hauptstadt Großpolens und ihr Repertoire, das zwischen der Klassik und der Gegenwart schwankt, ist ein wichtiger Teil des Musiklebens in unserer Region, bekannt von der Tätigkeit einiger Dutzend Chöre und traditionsreich, wenn es um Musikschulen geht. Bei der Vielfalt an Programmangebot, die in der Schaffung von Operund Ballettaufführungen zum Ausdruck kommt sowie beim Greifen nach der polnischen und der europäischen Musikliteratur, engagiert sich der Posener Oper auch in patriotische Feierlichkeiten, wie beispielsweise in Feierlichkeiten am nationalen Unabhängigkeitstag. Außer dem traditionellen Marschall-Konzert, zu dem ich Sie als Gastgeber bereits heute ganz herzlich einlade, möchte ich Ihnen auch die Erstaufführung der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi empfehlen und Sie daran erinnern, dass Inszenierungen der Werke dieses hervorragenden italienischen Komponisten wegen der Posener Verdi-Tage im Posener Oper eine sehr reiche Tradition haben. Darüber hinaus möchte ich Ihnen auch ganz herzlich alle Bildungsveranstaltungen empfehlen, die an junge Operrezipienten gerichtet sind und sie auf die bewusste Wahrnehmung von Stücken vorbereiten sollen, die ein Teil des europäischen Kulturerbes sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Veröffentlichung für Sie zu einem unersetzbaren Leitfaden über das Programmangebot der Bühne unter Pegasus in der Saison 2017/2018 wird und sich als eine Inspiration erweist, die historischen Räumlichkeiten der Posener Oper häufig zu besuchen.

OPERA

Marek Woźniak Marschall der Woiwodschaft Großpolen

12


DE Liebes Publikum,

Eine Oper kann man mit einem Garten vergleichen, dessen Klänge, Anblick und Eindrücke uns verlocken. Musik entfesselt unsere Emotionen und befreit uns vom Alltag. Bühnenbilder, mit einer prägend realistischen Ausstrahlung, bewegen uns dazu die Grenzen unserer Phantasie zu überwinden. Die Oper erlaubt uns, unser selbst zu entdecken, sie nimmt unsere Wünsche, Ängste und Hoffnungen unter die Lupe. Dank ihr, können wir für einen kurzen Augenblick die Geheimnisse unseres Daseins enthüllen. Der Schlüssel dazu sind unsere Neugier und des Einfallsreichtum der Künstler. Voller Stolz möchten wir Ihnen das Repertoire der neuen Saison unserer Oper vorstellen. Treten sie ein in den geheimnisvollen Garten, der Ihnen erlaubt ihre Phantasie zu erwecken. Dazu sind unsere Künstler da, um mit Talent und Kreativität auf der Bühne eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir am Aufbau einer internationalen Arbeitsgruppe, die neben unseren Solisten, Tänzern, dem Orchester und Chor auch auf Dirigenten wie Tadeusz Kozłowski, Massimiliano Caldini, Bassem Akiki, Regisseure (die zahlreiche klassische Werke für Sie neu interpretieren), wie Marcin Bortkiewicz, Michael Sturm, Robert Bondora, Andrij Zholdak, oder Sänger wie Aleksandra Kurzak, Małgorzata Walewska, Thomas Mohr, Mikołaj Zalasiński, Rafał Siwek und Dario Solari zurückgreifen kann. Wir versprechen Ihnen, dass unsere Vorführungen nicht mit einer Bund dekorierten, einer Postkarte ähnelnden Bühne enden, sondern dass außer den ästhetischen Aspekten auch tiefere Inspirationen aus der Welt der Oper geschöpft werden, damit wir uns gemeinsam Gedanken machen können, über die Menschliche Natur und die Gesellschaft, der wir gemeinsam angehören. Inspiriert werden wir dabei vom Dialog zwischen der polnischen und der internationalen Oper. Unsere ständige Zusammenarbeit mit dem Verein Opera Europa, das die bekanntesten Theater und Opernfestivals vereint, sind wir ein dauerhafter Bestandteil der weltweiten Opernkunst geworden. Voller stolz verkünden wir, dass das Posener Oper ein anerkannter Teil dieser Welt ist. Unzählige Einladungen auf Opernfestivals im In –und Ausland, sowie zahlreiche internationale Preise sind der Beweis dafür. Wir möchten Sie dazu einladen gemeinsam mit uns dieser Gemeinschaft beizutreten und die kommende Saison mit uns zu erleben. Lassen wir auf der Bühne einen Dialog entstehen, der dann die Schranken der Bühne bricht. Unabhängig vom kulturellen und geographischen Kontext eines Theaters, bildet es immer eine Gemeinschaft, sei es auch nur für die Dauer einer Vorführung. Dieser Augenblick erlaubt es uns gemeinsam Grenzen zu überwinden, Konflikte zu lösen. Die Oper ist unsere tägliche Portion an Hoffnung, dass die Gesellschaft, in der unsere Kinder und Enkel künftig aufwachsen werden, einer harmonischen Polyphonie gleichen wird.

Renata Borowska-Juszczyńska Intendant der Posener Oper

Gabriel Chmura Künstlerischer Leiter der Posener Oper

OPERA

13


OPERA

table of contents Inhaltsverzeichnis

14

spis treści


PREMIERY premieres Premieren 16

OPERY operas OPERN 30

BALETY

ballets Ballett 66

KONCERTY concerts Konzert 78

PROJEKTY projects Projekte 94

KALENDARIUM calendar Kalender 108

INFORMACJE info Information

OPERA

128

15


OPERA

premieres Premieren

16

premiery


OPERY operas OPERN

Giuseppe Verdi Rigoletto 18

Feliks Nowowiejski Legenda Bałtyku The Baltic Legend Ostsee legende 20

Richard Wagner Śpiewacy norymberscy The Mastersingers of Nuremberg Die Meistersinger von Nürnberg 22

Gaetano Donizetti Napój miłosny The Elixir of Love Der Liebestrank 24

Stanisław Moniuszko Jawnuta 26

BALETY ballets Ballett

Gabriel Kaczmarek Trojan

OPERA

28

17


kup bilet

Rigoletto Giuseppe Verdi

premiera premiere Premiere 14 X 2017 następnE spektaklE next performanceS WEITERE AUFFÜHRUNGEN

15 X, 17 X, 18 X, 19 X 2017, 18 II, 20 II 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D / B opera w trzech aktach opera in three acts Oper in drei Akten libretto libretto by Libretto von Francesco Maria Piave na podstawie sztuki Król się bawi Victora Hugo based on the play Le roi s’amuse by Victor Hugo auf der Grundlage des Schauspiel Le roi s’amuse von Victor Hugo oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Orginalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Gabriel Chmura reżyseria director Regie

Marcin Bortkiewicz scenografia, reżyseria świateł set designer, lighting designer Buhenbild, Lichtregie

PAWEŁ DOBRZYCKI kostiumy costume designer Kostüme

Dorota Roqueplo choreografia choreographer Choreografie

Iwona Runowska kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Maddalena Ada Ber Magdalena Wilczyńska-Goś Monterone Damian Konieczek Marullo Tomasz Mazur Jaromir Trafankowski Borsa Karol Bochański Bartłomiej Szczeszek Hrabia Ceprano Marcin Hutek

wspólpraca muzyczna assistant conductor Stellvertretender Dirigent

Hrabina Ceprano Barbara Gutaj-Monowid Natalia Puczniewska-Braun

Adi Bar

Andrzej Ogórkiewicz OBSADA CAST Besetzung Rigoletto Jerzy Mechliński Dario Solari

OPERA

Sparafucile Szymon KObyliński Rafał Korpik

Mariusz Otto

asystent reżysera assistant director Regieassistenten

18

Gilda Aleksandra Kubas-Kruk Małgorzata Olejniczak-Worobiej

Książę Mantui Piotr Friebe Marco Kim

Giovanna Olga Maroszek Paź Katarzyna Jabłońska Strażnik Piotr Bróździak Romuald Piechocki chór, orkiestra i balet Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, ballet and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper


PL Jestem rad z siebie i sądzę, że nie napiszę nigdy nic lepszego – miał powie-

dzieć Verdi po prapremierze Rigoletta. I rzeczywiście udało mu się stworzyć dzieło ponadczasowe – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Ta mistrzowsko skomponowana opera – tragiczna opowieść o  zazdrości, zemście i  poświęceniu oparta została na  sztuce Victora Hugo Król się bawi. Wielkie namiętności i majestatyczna muzyka tworzą tutaj doskonałą całość. Sławna, pełna ironii pieśń: La donna è mobile śpiewana przez księcia Mantui to jeden z największych przebojów operowych wszech czasów.

EN I am happy with myself and I don’t think I will ever write anything better

– is what Verdi supposedly said after Rigoletto‘s opening night. Indeed, he managed to create a work that is timeless both in its lyrical and musical aspects. This masterfully-composed opera – a tragic tale of jealousy, vengeance, and sacrifice – was based on Victor Hugo’s play Le roi s’amuse. Grand passions and majestic music create a perfect whole here. The famous, deeply ironic song La donna è mobile sang by the Duke of Mantua is one of the greatest operatic pieces of all time.

DE Ich bin stolz auf mich und bin mir sicher, dass ich niemals mehr etwas

OPERA

großartigeres schaffen werde – Soll Verdi nach der Uraufführung von Rigoletto gesagt haben. Tatsächlich schuf er ein unvergessliches Meisterwerk – sowohl was den Text, als auch die Musik angeht. Diese Meisterleistung einer Oper – einer tragischen Geschichte über Eifersucht, Rache und Selbstopferung, basiert auf Victor Hugos Theaterstück Le roi s‘amuse. Eine Mischung aus großer Leidenschaft und majestätischer Musik vermischten sich und es entstand ein perfektes Musikwerk. Das voller Ironie gesungene La donna è mobile, gesungen vom Prinz von Mantui, ist eines der bekanntesten Opernlieder in der Weltgeschichte.

19


kup bilet

Legenda Bałtyku The Baltic Legend Ostsee Legende Feliks Nowowiejski

premiera premiere Premiere 8 XII 2017 następnE spektaklE next performanceS weitere Aufführungen

10 XII, 12 XII 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D / B opera w trzech aktach opera in three acts Oper in drei Akten libretto libretto by Libretto von Waleria Szalay-Groele, Krystyna Jeżewska oryginalna polska wersja językowa sung in Polish Polnische Originalsprachversion Premiera na zakończenie obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Premiere at the end of the celebration of Felix Nowowiejski Year. Target grant of the Ministry of Culture and National Heritage. Die Premiere wird das Ende des Jahres feiern Feliks Nowowiejski. Die Subvention des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe.

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Doman Pavlo Tolstoy

Tadeusz Kozłowski reżyseria i choreografia director and choreographer Regie und Choreografie

Robert Bondara

Mestwin Aleksander Teliga

scenografia set designer Bühnenbild

Tomir Szymon Komasa

Julia Skrzynecka

Swatawa Magdalena Wilczyńska-Goś

kostiumy costume designer Kostüme

Martyna Kander reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Maciej Igielski kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto wspólpraca muzyczna assistant conductor Stellvertretender Dirigent

Szymon Morus asystent reżysera assistant director Regieassistent

OPERA

Bartłomiej Szczeszek

20

Bogna Wioletta Chodowicz

Lubor Robert Gierlach chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper


PL Dwóch rywali, rybak Doman i kupiec Lubor, stara się o rękę Bogny. Jej ojciec

sprzyjający bogatemu Luborowi, wysyła Domana po koronę Juraty, legendarnej władczyni zatopionego miasta, i ma nadzieję nigdy więcej już go nie zobaczyć… Czy sprawiedliwość oprze się falom intryg? Po blisko stu latach od światowej premiery Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego powraca na scenę Opery Poznańskiej. Twórca między innymi muzyki do Roty i oratorium Quo vadis mieszkał i tworzył w Poznaniu. Zainspirowana słowiańską legendą o zatopionym mieście Wineta opera bogata jest w ludowe motywy, romantyczną fabułę pełną zwrotów akcji i monumentalne partie chóralne. Arię Domana Czy ty mnie kochasz rozsławił Jan Kiepura wykonując ją na całym świecie. Baśniowy świat topielic, strzyg i  morskich toni wskrzesi uznany choreograf młodego pokolenia, Robert Bondara. O precyzyjne wykonanie partytury Nowowiejskiego zadba Maestro Tadeusz Kozłowski. Premiera będzie zakończeniem obchodów 140 rocznicy urodzin kompozytora, która przypada w 2017 r. EN Two rivals, Doman the fisherman and Lubor the merchant, seek to marry

Bogna. Her father, favouring the wealthy Lubor, sends Doman off to find the crown of Jūratė, the legendary ruler of a sunken city, hoping to never see him again... Will justice overcome the waves of intrigue? Nearly a hundred years after its world première, Feliks Nowowiejski’s The Baltic Legend returns to the stage of the Poznań Opera House. The author of the music to Rota and the Quo vadis oratorio lived and worked in Poznań. The opera, inspired by the Slavic legend of the sunken city Vineta, abounds in folk motifs, a romantic plot filled with twists, and monumental choir parts. Doman’s aria, So you love me, was made famous by Jan Kiepura, who performed it worldwide. The fairy-tale world of water nymphs, demons, and marine depths will be revived by reputed choreographer of the young generation, Robert Bondara. Maestro Tadeusz Kozłowski will be responsible for the accurate performance of Nowowiejski’s score. The premiere will end the 140th anniversary of the composer’s birth, which falls in 2017.

Hand der schönen Bogna an. Ihr Vater, der Lubor begünstigt, schickt Doman in die Ferne, in der Hoffnung dass er niemals wiederkehrt. Er soll den Krone der Jurat finden, der Herrscherin einer untergegangenen Stadt. Siegt die Gerechtigkeit über die Intrige? Nach nahezu 100 Jahren seit der Prämiere der Ostsee Legende von Feliks Nowowiejski, kehrt diese einzigartige Oper wieder in die Gemäuer unserer Posener Oper. Der Schöpfer der Rota und des Oratoriums zu Quo Vadis lebte und wirkte in unserer Stadt. Als Grundmotiv für diese romantische Geschichte, diente ihm die slawische Legende über die Unterwasserstadt Wineta. Eine Geschichte voller unerwarteter Wendungen, angereichert mit monumentalen Chorsängen und Folklore. Domans Arie Du liebest mich hat der Sänger Jan Kiepura weltbekannt gemacht. Die fabelhafte Welt der Meerjungfrauen und zwielichtiger Dämonen der Meerestiefe, wurde dank des jungen Choreografen Robert Bondara lebhaft dargestellt. Eine präzise und wunderschöne Ausführung der Partitur wird von Maestro Tadeusz Kozłowski geleitet. Die Premiere beendet den 140. Jahrestag der Geburt des Komponisten, der 2017 fällt.

OPERA

DE Zwei Rivalen, der Fischer Doman und der Kaufmann Lubor, halten um die

21


kup bilet

Śpiewacy norymberscy Die Meistersinger von Nürnberg The Mastersingers of Nuremberg Richard Wagner

premiera premiere Premiere 4 III 2018 następne spektakle next performances weitere aufführungen

7 III, 10 III 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D / B opera w trzech aktach opera in three acts Oper in drei Akten libretto kompozytora libretto by the composer Libretto des Komponisten oryginalna wersja językowa z polskimi napisami sung in German with Polish surtitles deutsche Originalsprachversion mit polnischen Überschriften Pod honorowym patronatem Ambasadora Niemiec w Polsce Rolfa Nikela Under the honourable auspices of Ambassador of Germany in Poland Rolf Nikel Unter der Ehrenschirmherrschaft Botschafter Deutschlands in Polen Rolf Nikel

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Gabriel Chmura reżyseria director Regie

Michael Sturm scenografia i kostiumy set designer and costume designer Buhnebild und Kostume

Matthias Engelmann reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Veit Pogner Rafał Korpik David Piotr Friebe Magdalene Magdalena Wilczyńska-Goś Fritz Kothner Szymon Mechliński

kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Kunz Vogelgesang Mikołaj Adamczak

Mariusz Otto

Konrad Nachtigall Damian Konieczek

Andrzej Ogórkiewicz Bartłomiej Szczeszek

OPERA

Sixtus Beckmesser Jaromir Trafankowski

MAREK RYDIAN

asystent reżysera assistant director Regieassistenten

22

Eva Monika Mych-Nowicka Magdalena Nowacka

Balthasar Zorn Karol Bochański

OBSADA CAST Besetzung

Urlich Eisslinger Marek Szymański

Hans Sachs Frank Van Hove

Augustin Moser Bartłomiej Szczeszek

Walther Von Stolzing –

Hermann Ortel Seweryn Ropenga


Hans Schwartz Szymon Kobyliński Hans Foltz Wojciech Rasiak Nocny strażnik Tomasz Mazur

chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper

Opera, która jest całkowitym przeciwieństwem mrocznych dramatów PL  muzycznych Richarda Wagnera. To raczej komedia w  staroniemieckim kostiumie. Wagner zrezygnował tym razem z  mitologii i  stworzył historię o  młodym człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej, musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym. Prócz błahej fabuły, autor snuje tu jednak także poważną refleksję o istocie i znaczeniu sztuki. Autorem libretta jest kompozytor, a  prapremiera opery miała miejsce w  Królewskiej Operze w  Monachium 21 czerwca 1868 roku. Śpiewacy norymberscy nie byli wystawiani w Polsce od 1932 roku. Reżyserem poznańskiej realizacji jest Michael Sturm współpracujący z teatrem we Fryburgu, dyrektor artystyczny Internationale Theater und Opern Company (ITOC). W roli Hansa Sachsa  wystąpi znakomity bas Frank van Hove, a orkiestrę poprowadzi Maestro Gabriel Chmura. EN An opera which is the exact opposite of Richard Wagner’s dark musi-

cal dramas. It is rather a comedy in an old-German costume. Wagner abandoned mythology in favour of creating a story of a young man who, in order to win his sweetheart’s hand in marriage, must be victorious in a singing competition. The trivial plot notwithstanding, the author reflects deeply on the nature and meaning of art. The opera’s composer is also its librettist, and it premièred at the National Theatre in Munich on June 21st 1868. The Mastersingers of Nuremberg has not been staged in Poland since 1932. The Poznań production is directed by the Internationale Theater und Opern Company (ITOC) artistic director Michael Sturm in cooperation with the theatre in Freiburg. The role of Hans Sachs will be performed by excellent bass Frank van Hove, and the orchestra will be conducted by Maestro Gabriel Chmura.

Werken ist. Sie ähnelt eher einer Komödie in altdeutscher Tracht. Diesmal hat Wagner auf Motive des Altertums verzichtet und schuf die Geschichte eines jungen Menschen, der um die Hand seiner Liebsten anhält und deswegen an einem Gesangwettbewerb teilnimmt. Diese simple Geschichte stellt uns aber gleichzeitig vor der Frage nach der wahren Bedeutung von Kunst. Das Libretto wurde vom Komponisten persönlich verfasst, und die Premiere fand in der Königlichen Oper zu München am 21. Juni 1868 statt. Seit 1932, wurde diese Oper in Polen nicht vorgeführt. Der Regisseur des posener Spektakels ist Michael Sturm, welcher mit dem Stadttheater in Freiburg im Breisgau zusammenarbeitet und als Artistic Director beim Internationale Theater und Opern Company (ITOC) wirkt. In der Rolle des Hans Sachs wird Frank van Hove auftreten, das Orchester wird vom Maestro Gabriel Chmura geleitet.

OPERA

DE Eine Oper, die das absolute Gegenteil zu Wagners bisherigen, düsteren

23


kup bilet

Napój miłosny L’elisir d’amore The Elixir of Love Der Liebestrank Gaetano Donizetti

premiera premiere Premiere 17 VI 2018 NASTĘPNE SPEKTAKLE NEXT PERFORMANCES WEITERE AUFFÜHRUNGEN

19 VI, 21 VI, 23VI 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D / B opera komiczna w dwóch aktach comic opera in two acts komische Oper in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Felice Romani na podstawie libretta Eugène‘a Scribe‘a based on libretto Le philtre by Eugène Scribe auf der Grundlage des Libretto Le philtre von Eugène Scribe oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Nemorino Andrzej Lampert

Katarzyna Tomala reżyseria director Regie

Andrij Zholdak kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto asystent reżysera assistant director Regieassistenten

Bartłomiej Szczeszek

Adina Małgorzata OlejniczakWorobiej Belcore Stanisław Kuflyuk Dulcamara Dariusz Machej Gianetta Galina Kuklina

OPERA

chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper

24


PL Cudowny eliksir czy spadek po wuju – co tak naprawdę pomogło ubogie-

mu wieśniakowi w zdobyciu przychylności pięknej Adiny? W sielankowym pejzażu włoskiej prowincji toczy się typowa miłosna historia. Jest silne uczucie, zazdrość, obojętność, rozpacz, euforia, no i oczywiście szczęśliwy finał. Subtelny scenariusz, świetnie nakreślone postaci, wirtuozowskie arie i zawsze aktualny temat sprawiają, że Napój miłosny to jedna z najczęściej wystawianych oper. Warto dodać, że Donizetti skomponował ją w wieku trzydziestu pięciu lat i było to – bagatela – trzydzieste drugie dzieło operowe w jego błyskotliwej karierze.

EN A magic elixir or his uncle’s inheritance – what was it that actually helped

the poor peasant in winning the heart of beautiful Adina? A typical love story unfurls in the idyllic scenery of the Italian countryside. We have powerful feelings, jealousy, apathy, sorrow, euphoria, and, of course, a happy conclusion. The subtle script, the superbly-written characters, the virtuosity of the arias, and the ever-current topic make The Elixir of Love one of the most often-staged operas. Is worth mentioning that Donizetti composed it at thirty-five years of age and it was no less than the thirty-second opera work of his bright career.

DE Ein wundersames Liebeselixier, oder das Erbe eines Oheims? Wie konnte

OPERA

ein verarmter Bauernsohn die Gunst der schönen Adina für sich gewinnen? In der idyllischen Provence Italiens, spielt sich eine typische Liebesgeschichte ab. Nach und nach folgen Verliebtheit, Eifersucht, Gleichgültigkeit, Verzweiflung, Euphorie und selbstverständlich ein Glückliches Finale. Eine simple Geschichte, untermalt durch vielseitige Charaktere und virtuose Arien führten dazu, dass Der Liebestrank das stets aktuelle Thema der Liebe aufs neue Erwecken lassen. Bemerkenswert ist auch, dass es für Donizetto seine 32 Oper in seinem 35. Lebensjahr war. Eine erstaunliche Karriere!

25


kup bilet

Jawnuta

na podstawie opery Stanisława Moniuszki Based on Stanisław Moniuszko’s opera Basierend auf Stanisław Moniuszkos Oper premiera premiere Premiere 30 VI 2018 miejsce place Platz plener open-air Open-Air grupa cenowa price group Preisgruppe D opera w dwóch aktach opera in two acts Oper in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Władysław Ludwik Anczyc na podstawie libretta Cyganie Franciszka Dionizego Kniaźnina based on libretto The Gypsies by Franciszek Dionizy Kniaźnin auf der Grundlage des Libretto Die Zigeuner von Franciszek Dionizy Kniaźnin oryginalna polska wersja językowa sung in Polish Polnische Originalsprachversion

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Grzegorz Wierus reżyseria director Regie

Krystian Lada dramaturgia dramaturg Dramaturgie

Katarzyna Frątczak Krystian Lada OBSADA CAST Besetzung

OPERA

Soliści, chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House soloists, choir, ballet company and orchestra Solisten, Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper

26


PL Dwoje młodych – cyganka Chicha i syn wójta Stachu – nie może stworzyć

szczęśliwego związku z powodu różnic społecznych. Jednak nieoczekiwanie okazuje się, że mezalians nie istnieje, bo Chicha w  rzeczywistości nie jest Chichą, tylko dawno zaginioną Zosią i para, z błogosławieństwem rodziców, może się pobrać. Wszystko zatem dobrze się kończy, prawda? Niezupełnie. Nawarstwienie krzywdzących stereotypów i negatywnych opinii pod adresem przedstawicieli kultury romskiej jest pewnie jedną z przyczyn, dla których Jawnuta Stanisława Moniuszki obrasta kurzem w  archiwach muzycznych. Poznańska Opera wyciąga  kompozycję na powietrze, odświeża i zaprasza Poznaniaków do rozmowy o sprawach istotnych tak w czasach Moniuszki, jak i dzisiaj. O mowie nienawiści, nietolerancji względem „innego” i zamknięciu na odmienne kultury. Tuż przed 200. rocznicą urodzin Moniuszki opera wyrusza,  dosłownie i  w  przenośni, w drogę – wyboistą, ale z nadzieją na prawdziwy happy end. EN Two young people – Chicha the gypsy and Stachu, the vogt’s son – cannot

have a happy relationship due to social differences. However, it unexpectedly turns out that there is no misalliance, because Chicha is not really Chicha but the long-lost Zosia, and the two receive their parents’ blessings to get married. All ends well, then, does it not? Not quite. The accumulation of harmful stereotypes and negative opinions aimed at representatives of Roma culture is probably one of the reasons why Stanisław Moniuszko’s Jawnuta is collecting dust in musical archives. The Poznań Opera House is taking this composition out for air, refreshing it, and inviting the people of Poznań to discuss issues that are just as important now as they used to be in Moniuszko’s times. To discuss hate speech, intolerance towards “the other,” and isolating oneself from other cultures. Just before Moniuszko’s 200th birthday, opera sets out – literally and figuratively – on a  journey that is rough, but with hope for a truly happy ending. Zwei junge Menschen, die Zigeunerin Chicha und des Dorfvoigts Sohn DE 

OPERA

Stachu, können keine glückliche Beziehung führen wegen ihrer sozialen Abstammung. Plötzlich aber stellt sich heraus, dass Chicha gar nicht Chicha ist, sondern Zosia, ein längst verschwundeness Mädchen. Das Paar erhält den Segen der Eltern und darf jetzt heiraten. Eigentlich sollten jetzt alle glücklich sein, oder? Eben nicht. Die wachsende Zahl der Vorurteile gegenüber den Sinti und Roma ist wohl einer der Gründe, wieso Moniuszkos Jawnuta in Vergessenheit geraten ist. Unsere Oper verleiht diesem Werk neue Frische und lädt seine Zuschauer zum Dialog über Themen ein, die bereits Moniuszko inspirierten. Hassreden, Intoleranz und Verschlossenheit gegenüber den „anderen”. Zum 200. Geburtstag Moniuszkos schlägt unsere Oper einen neuen, der diesmal, vielleicht mit einem Happy-End endet.

27


kup bilet

Trojan

Gabriel Kaczmarek premiera premiere Premiere 12 V 2018 NASTĘPNE SPEKTAKLE NEXT PERFORMANCES WEITERE AUFFÜHRUNGEN

13 V, 15 V 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

choreografia choreographer Choreografie

soliści, koryfeje, zespół baletowy i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet and orchestra Solisten, Coryphées, Corps de Ballet und Orchester des Teatr Wielki in Poznań

Viktor Davydiuk dramaturgia dramaturg Dramaturgie

Katarzyna Frątczak

OPERA

Muzyka skomponowana specjalnie na potrzeby spektaklu, odtwarzana z nagrania wykonanego przez orkiestrę Teatru Wielkiego w Poznaniu, z symultaniczną warstwą instrumentalną zaadaptowaną komputerowo. Music composed specifically for the ballet, played back from a recording performed by Poznań Opera House orchestra,  with simultaneous digitally adapted instrumental layer. Musik, die speziell für das Ballett komponiert wurde, spielte von einer Aufnahme des Poznańer Opernhausorchesters mit gleichzeitiger digital adaptierter Instrumentalschicht.

28


PL Bohaterowie, których dobrze znamy – zdobywca miast licznych Achilles,

Hektor, co w bitwie wszystkich przewyższał, nad wodze wódz Agamemnon, z wyglądu waleczny Parys, Odys pełny mądrych, przeróżnych wybiegów. I ona – podobno najpiękniejsza – Helena. Toczą wieloletni bój, który się nie skończy. Nie tu, nie teraz, nie w tej Troi, nigdy. Choreografia Viktora Davydiuka, stworzona do nowej kompozycji muzycznej Gabriela Kaczmarka, to próba wyrażenia poprzez taniec bezwzględności i  okrucieństwa walki, a  także bólu i  rozpaczy po zmarłych, którzy nie chcą odejść. Twórcy, opowiadając jedną z najbardziej znanych historii o długoletnim konflikcie, mierzą się z problemami aż nadto obecnymi w  naszej rzeczywistości. Jaka jest cena walki? Kto i  o  co ją toczy? Po której stronie jesteśmy – ofiary czy kata? Po której będziemy jutro? Czy mamy jeszcze szansę na lepszy świat? EN Characters that we know very well – Achilles, conqueror of many cities;

Hector, who overshadowed everyone in battle; the supreme leader Agamemnon; the gallant Paris; Odysseus of many a wise ruse. And her – supposedly the most beautiful – Helen. They are fighting a perennial fight, one that will never end. Not here, not now, not in this Troy, never. Victor Davidiuk’s choreography, created for Gabriel Kaczmarek’s new musical composition, is an attempt at expressing through dance the cruelty of battle, as well as the pain and despair that lingers after those who died refuse to leave. The authors, by telling one of the most popular stories about the long-standing conflict, tackle issues that are all too prevalent in our reality. What is the price of battle? Who is fighting it and what for? Which side are we on – that of the victim or the oppressor? Which side will we be on tomorrow? Do we still have a chance for a better world? DE Helden der Antike, die uns allen bekannt sind – der Eroberer der Stadt

OPERA

Achilles, Hektor der unbezwingbare, der König aller Könige Agamemnon, der stattliche Paris Odysseus voller weisen und unterschiedlichen Tricks und wahrscheinlich die schönste der schönsten – Helena. Allesamt kämpfen eine unendliche Schlacht, die niemals enden wird, nicht hier, nicht jetzt, nicht in Troja. Niemals. Mit der von Victor Davidiuk geschaffenen Choreographie und der neuen, von Gabriel Kaczmarek komponierten Begleitmusik wurde der Versuch unternommen, mithilfe von Tanz und Musik die bittere und erbarmungslose Brutalität des Kampfs, die Trauer nach den Verstorbenen die nicht gehen wollen, und den diese Erscheinungen begleitenden Schmerz auszudrücken. Die Schaffer dieses Werks wollen somit das unlösbare Problem des Konflikts und seine immerwährende Präsenz in unserem Leben ansprechen. Was ist der Preis für diesen Kampf? Wer fechtet ihn aus? Auf wessen Seite stehen wir? Auf der des Opfers oder des Täters? Was tun wir morgen? Besteht noch Hoffnung auf eine bessere Welt?

29


OPERA

operas Oper

30

opery


Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi

aida

Nabucco

32

50

Bruno Coli

Richard Wagner

Anioł dziwnych przypadków

Parsifal

The Angel of the Odd

52

Der Engel des Weird 34

Sergiusz Prokofiew

Modest Musorgski

Peter and the Wolves

Borys Godunow

Peterchen und die Wölfe

Boris Godunov

54

Piotruś i wilki

Boris Godunow 36

Elena Langer Rozwód Figara

Georges Bizet

Figaro Gets a Divorce

Carmen

Figaro läSSt sich scheiden

38

56

Gioacchino Rossini

Jerry Bock

Cyrulik sewilski

Skrzypek na dachu

The Barber of Seville

Fiddler on the Roof

Der Barbier von Sevilla

Anatevka

40

58

Wolfgang Amadeusz Mozart

Giuseppe Verdi

Czarodziejski flet

Traviata

The Magic Flute

60

Die Zauberflöte 42

Wolfgang Amadeusz Mozart

Stanisław Moniuszko

The Marriage of Figaro

Halka

Figaros Hochzeit

44

62

Wesele Figara

Leoš Janáček

Johann Strauss (syn)

Jenůfa

Zemsta nietoperza

46

The Bat Die Fledermaus

Giuseppe Verdi

64

48

OPERA

Macbeth

31


kup bilet

Aida

Giuseppe Verdi premiera premiere Premiere 20 V 2001 spektakle performances Aufführungen

6 IV, 8 IV 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 3 h 10 min opera w czterech aktach opera in four acts Oper in vier Akten libretto libretto by Libretto von Antonio Ghislanzoni oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Aida Barbara Kubiak

Gabriel Chmura reżyseria director Regie

Marek Weiss-Grzesiński scenografia set designer Bühnenbild

Amneris Helena Zubanovich Radames LUIS CHAPA

Jean-Antoine Hierro

Amonasro JERZY MECHLIŃSKI

choreografia choreographer Choreografie

Ramfis Rafał Korpik

Izadora Weiss reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

MAREK RYDIAN kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto

Faraon Damian Konieczek Kapłanka Monika Mych-Nowicka Posłaniec Piotr Friebe

OPERA

chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, statyści Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra, State Ballet School in Poznań students, extras Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper, Schülerinnen der Ballettschule in Poznań, Extras

32


PL Miłość i zazdrość bywały przyczyną tragedii od zawsze – również w staro-

żytnym Egipcie. Generał Radames staje przed trudną decyzją. Kochają go dwie wyjątkowe kobiety: Amneris – córka faraona oraz Aida – córka króla Etiopów, będąca branką Egipcjan. Radames pójdzie za głosem serca i dokona niewłaściwego wyboru, co popchnie go wpierw do zdrady swojego ludu, w końcu zaś sprowadzi nań śmierć.

EN Love and jealousy have had a tendency to cause tragedy since time imme-

morial – also in ancient Egypt. General Radames faces a difficult decision. He is loved by two unique women: Amneris – the pharaoh’s daughter, and Aida – the daughter of the king of Ethiopia, captive of the Egyptians. Radames shall follow his heart and make the wrong decision, which will firstly push him to betray his country, and secondly – bring death upon him.

DE Schon seit Anbeginn der Menschheit, waren Liebe und Eifersucht Vorbo-

OPERA

ten des Unheils. General Radames steht vor einer schweren Wahl. Zwei Frauen lieben ihn: Amneris – Tochter des Pharaos und Aida – Tochter des Königs der Äthiopier, und Geisel der Ägypter. Rades folgt der Stimme seines Herzens und trifft die Falsche Entscheidung, was in letztendlich zum Verräter an seinem Volk macht, und ihn das Leben kostet.

33


kup bilet

Anioł dziwnych przypadków The Angel of the Odd Der Engel des Weird Bruno Coli

premiera premiere Premiere 7 VI 2014 spektakle performances Aufführungen

30 XI, 1 XII 2017, 8 III, 9 III, 10 IV, 14 IV 2018

miejsce place Platz Sala Kameralna im. Wojciecha Drabowicza cena price Preis 20 zł czas trwania duration Dauer 1 h 5 min opera w jednym akcie opera in one act Oper in einer Akte libretto kompozytora libretto by the composer Libretto des Komponisten na podstawie opowiadania Edgara Allana Poe based on Edgar Alla Poe’s story Auf der Grundlage der Erzählung von Edgar Allan Poe angielska wersja językowa z polskimi napisami i polskimi tekstami mówionymi sung in English with Polish surtitles with Polish spoken text Englische Sprachversion mit polnischen Überschriften und polnischen gesprochenen Texten Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Anioł Urszula Cichocka Magdalena Wachowska

Grzegorz Wierus

Krzysztof Cicheński

Bohater Hubert Walawski Bartłomiej Szczeszek

scenografia set designer Bühnenbild

Dziennikarz –

reżyseria director Regie

Magda Flisowska kostiumy costume designer Kostüme

Laura Skowron reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

OPERA

Marek Rydian

34

Narrator Marcin Kluczykowski orkiestra kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House chamber orchestra Kammerorchester des Teatr Wielki in Poznań


PL Ponoć każdy ma swojego anioła stróża. Tak się jednak złożyło, że nasz

bohater ma Anioła dziwnych przypadków, a ten wplątuje go w liczne nieprawdopodobne sytuacje układające się z czasem w absurdalny ciąg zdarzeń. Aha, oczywiście nie ma to żadnego związku ze zbyt częstym zaglądaniem do kieliszka!

EN Everyone is supposed to have their guardian angel. As it happens, our pro-

tagonist has an Angel of the odd, who keeps putting him in a variety of unusual situations that often form an absurd chain of events. Oh, and it has nothing to do with frequent drinking, naturally!

DE Man sagt, jeder hat einen Schutzengel. Unsere Hauptfigur hat aber einen

OPERA

ganz sonderbaren Begleiter, welcher ihn ständig in die merkwürdigsten Vorkommnisse hineingeraten lässt, die stets einen absurden Ablauf haben. Ah, bevor wir’s vergessen: diese haben natürlich nichts mit übermäßigem Alkoholkonsum zu tun!

35


kup bilet

Borys Godunow Boris Fedorovich Godunov Boris Godunov Boris Godunow Modest Musorgski premiera premiere Premiere 18 VI 2016 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

14 I, 16 I, 22 IV, 24 IV 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 3 h 30 min opera w czterech aktach z prologiem opera in four acts with the prologue Oper in vier Akten mit Prolog libretto kompozytora libretto by the composer Libretto des Komponisten na podstawie kroniki dramatycznej Aleksandra Puszkina based on the play by Alexander Pushkin auf der Grundlage des Schauspiel von Alexander Puschkin oryginalna rosyjska wersja językowa z polskimi napisami sung in Russian with Polish surtitles Rusische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

GABRIEL CHMURA reżyseria director Regie

Książę Wasyl Szujski Karol Bochański

scenografia set designer Bühnenbild

Andriej Szczełkałow Jerzy Mechliński

kostiumy costume designer Kostüme

KATARZYNA LEWIŃSKA choreografia choreographer Choreografie

Oleg Glushkov reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Jacqueline Sobiszewski kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

MARIUSZ OTTO

OPERA

Niańka Kseni Olga Maroszek Sylwia Złotkowska

IWAN WYRYPAJEW

ANNA MET

36

Ksenia, jego córka Monika Mych-Nowicka

Pimen, kronikarz – Grigorij (Dymitr Samozwaniec) PIOTR FRIEBE Karczmarka Magdalena Wilczyńska-Goś Warłaam Rafał Korpik Andrzej Ogórkiewicz Misaił Marek Szymański

OBSADA CAST Besetzung

Maryna Mniszech Galina Kuklina Magdalena Wachowska

Borys Godunow Rafał Siwek

Rangoni, jezuita Stanisław Kuflyuk

Fiodor, jego syn AGATA DEMBSKA-KORNAGA

Jurodiwy Mikołaj Adamczak


Prystaw Nikitycz Andrzej Ogórkiewicz Jaromir Trafankowski Mitiuch Tomasz Mazur

Bojar Chruszczow Bartłomiej Szczeszek chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper

PL Borys Godunow to muzyczna opowieść o Rosji z przełomu XVI i XVII wie-

ku, a zarazem oparta na faktach refleksja nad konsekwencjami władzy zdobytej za wszelką cenę. Dla reżysera, Iwana Wyrypajewa, idée fixe stał się problem grzechu i  winy w  kontekście prawosławnej kultury i  religii. Bogato zdobione historyczne kostiumy Katarzyny Lewińskiej zderzają się tutaj z minimalistyczną scenografią Anny Met i nowoczesnym podejściem do ruchu scenicznego Olega Glushkova. Inscenizacja stanowi zarówno dialog z tradycją wystawiania Borysa Godunowa, jak i podkreśla uniwersalne przesłanie jednej z  najwspanialszych rosyjskich oper romantycznych. W Teatrze Wielkim usłyszeć można wersję 4-aktową opery (z aktem „polskim”) w oryginalnej instrumentacji Musorgskiego. EN Boris Godunov is a musical tale about Russia in the late 16th century, and

simultaneously a fact-based reflection on the consequences of power gained by any means necessary. For director Ivan Vyrypaev, the idée fixe is the issue of sin and guilt in the context of Orthodox culture and religion. The richly embroidered historic costumes by Katarzyna Lewińska clash with Anna Met’s minimalist set design and with the modern app­ roach to onstage movement as authored by Oleg Glushkov. The staging is a dialogue with the tradition of performing Boris Godunov, as well as an emphasis on the universal message of one of Russia’s greatest romantic operas. Poznań Opera House is staging a 4-act version of the opera (with a “Polish” act), with original instrumentation by Mussorgsky. DE Boris Godunow ist ein musikalisches Werk, dass in Russland des 16. und

OPERA

17. Jahrhunderts spielt und uns die Konsequenzen einer Skrupellosen Machtergreifung augenscheinlich vorführt. Für den Regisseur Iwan Wyrypajew, war die idee fixe der Konflikt zwischen Sünde und Schuld, begriffen im Kontext der russischorthodoxen Kirche und Kultur. Die reich geschmückten Kostüme von Katarzyna Lewinska, das minimalistisch ausgeführte Bühnenbild von Anna Met und die moderne Choreografie von Oleg Glush­kov schufen eine außergewöhnliche Interpretation von Boris Godunow. Der Dialog, zwischen traditioneller, romantischer Oper und generationsübergreifender inhaltlicher Aussprache, lassen dieses großartige Meiserwerk zum Leben erwecken. Im Teatr Wielki wird die 4-Aktige Ausführung (mit dem sogenannten „polnischen Akt”) und der musikalischen Vertonung von Mussorgsky zu hören.

37


kup bilet

Carmen Georges Bizet

premiera premiere Premiere 24 V 2014 spektakle performances Aufführungen

27 X, 29 X 2017, 27 V, 29 V 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 50 min opera w czterech aktach opera in four acts Oper in vier Akten libretto libretto by Libretto von Henri Meilhac & Ludovic Halévy na podstawie noweli Prospera Mérimée based on Prosper Mérimée’s novella Auf der Grundlage des Romans von Prosper Marimée oryginalna francuska wersja językowa z polskimi napisami sung in French with Polish surtitles Französische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Bassem Akiki

Walter Gugerbauer

Frasquita Barbara Gutaj-Monowid Małgorzata Olejniczak-Worobiej Natalia Puczniewska-Braun

reżyseria, scenografia i reżyseria świateł director, set and lighting designer Regie, Bühnenbild und Lichtregie

Mercédès Magdalena Wilczyńska-Goś

(maj 2018 May 2018 Mai 2018) (październik 2017 October 2017 Oktober 2017)

Denis Krief choreografia choreography Choreografie

Paul Julius kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung Carmen Małgorzata Pańko Małgorzata Walewska Don José Piotr Friebe Dominik Sutowicz

OPERA

Escamillo Łukasz Goliński Jaromir Trafankowski

38

Micaëla Roma Jakubowska-Handke Monika Mych-Nowicka

Remendado Karol Bochański Marek Szymański Morales Tomasz Mazur Andrzej Ogórkiewicz Dancaïre Tomasz Mazur Jaromir Trafankowski Zuniga Rafał Korpik chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House chorus, ballet company and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper


PL Opowieść o niszczącej sile miłości, która prowadzi do zabójstwa. Brawuro-

we połączenie elementów komicznych i tragicznych, a do tego wspaniała muzyka nasycona hiszpańskim folklorem. Carmen Denisa Kriefa, choć bez klasycznych kostiumów i  scenografii, pozostaje uniwersalną opowieścią o niezmiennych ludzkich namiętnościach.

EN A story of the destructive power of love, which leads to murder. A daring

combination of comical and tragical elements, in addition to wonderful music soaked in Spanish folklore. Denis Krief’s Carmen, although bereft of classic costumes and set design, remains a universal tale of unchanging human passions.

DE Eine Geschichte über die zerstörerische Kraft der Liebe, welche letzten

OPERA

Endes ein tödliches Finale nimmt. Komik und Tragik vermischen sich hier, musikalisch begleitet durch spanische Folklore. Carmen von Denis Krief, bleibt trotz fehlender, klassischer Kostüme und Bühnenbilder ein Werk über wechselnde Natur der menschlichen Leidenschaft.

39


kup bilet

Cyrulik sewilski Il Barbiere di Siviglia The Barber of Seville Der Barbier von Sevilla Gioacchino Rossini premiera premiere Premiere 17 V 1997 spektakle performances Aufführungen

18 XI 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe A czas trwania duration Dauer 2 h 40 min opera w dwóch aktach opera in two acts Oper in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Cesare Sterbini na podstawie komedii Pierre’a Beaumarchais based on the comedy by Pierre Beaumarchais Auf der Grundlage des Komödie von Pierre Beaumarchais oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Orginalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Figaro Jaromir Trafankowski

Massimiliano Caldi reżyseria director Regie

Marek Weiss-Grzesiński scenografia set designer Bühnenbild

Ryszard Kaja reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Rozyna Małgorzata Olejniczak-Worobiej Almaviva RANDALL BILLS Bartolo Andrzej Ogórkiewicz

Marek Rydian

Basilio Rafal Korpik

kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Berta Magdalena Wilczyńska-Goś

Mariusz Otto

Fiorello Tomasz Mazur Oficer Piotr Bróździak

OPERA

chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra, Chor und Orchester der Posener Oper

40


PL W „prequelu” do Wesela Figara ukazana jest historia przyszłej hrabiny

i hrabiego Almavivy. Ich miłość także musiała najpierw pokonać przeciwności losu (a  może raczej: utrudnienia ze strony innych bohaterów). Okazuje się, że większość kłopotliwych sytuacji w dniu ślubu Figara sięga genezą aż tutaj: poznajemy Bartola, Marcelinę (Bertę) i Don Basilia, czyli prawdziwych specjalistów od komplikowania sytuacji dramatycznej. Bohaterem dnia zostanie oczywiście „skrzydłowy” hrabiego – Figaro – który doprowadzi do szczęśliwego połączenia się zakochanej pary. Opera pozostawia widzów tylko z jednym problemem – by przestać nucić tak dobrze wpadające w ucho melodie Rossiniego.

EN The “prequel” to The Marriage of Figaro presents the story of countess- and

count-to-be Almaviva. Their love also had to endure adversity (or rather: obstacles set about by other characters). It becomes apparent that the majority of troublesome situations on Figaro’s wedding day have their origins way back here: we meet Bartolo, Marcellina (Berta), and Don Basilio, real experts in complicating dramatic situations. It will be the count’s “wingman” – Figaro – who becomes the hero of the day, of course; he will bring the two lovers happily together. The opera leaves audiences with but one problem – the inability to get Rossini’s catchy tunes out of their heads.

DE Das „Prequel” von Figaros Hochzeit erzählt die Geschichte der künftigen

OPERA

Gräfin und des Grafen Almaviva. Die Liebe der beiden hatte manch ein Hindernis zu überwinden (nicht selten verursacht durch Fremde Einwirkung). Es zeigt sich, dass viele der eigentümlichen Unannehmlichkeiten vor der Hochzeit, ihren Ursprung in der Vergangenheit der Hauptfiguren haben. Zugleich lernen wir Bartolo, Marcellina (Berta) und Don Basillio kennen – diese verstehen es, komplizierte Ereignisse noch dramatischer zu machen. Als Held des Tages zeigt sich der „Wingman” des Grafen, welcher zum Schluss beide verliebten glücklich zueinander finden lässt. Musikalisch wird das ganze Werk von Rossinis Melodien begleitet, welche jedem Ohr schmeicheln.

41


kup bilet

Czarodziejski flet Die Zauberflöte The Magic Flute Wolfgang Amadeusz Mozart premiera premiere Premiere 10 VI 2017 spektakle performances Auffüfrungen

18 I, 19 I, 15 II, 16 II, 18 V, 19 V 2018 20 V 2018 (spektakl w wykonaniu studentów

Wydziału Wokalnego – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu)

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S / D (20 V) czas trwania duration Dauer 3 h singspiel w dwóch aktach singspiel in two acts Singspiel in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Emanuel Schikaneder oryginalna niemiecka wersja językowa z polskimi napisami sung in German with Polish surtitles Deutsche Orginalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Gabriel Chmura Przemysław Neumann (20 V 2018)

Królowa Nocy Alina Adamska Aleksandra Olczyk

reżyseria i kostiumy director and costume designer Regie und Kostume

Papageno Jaromir Trafankowski Jan Żądło

Sjaron Minailo dramaturgia dramaturg

Dramaturgie

KRYSTIAN LADA scenografia set designer Bühnenbild

Douwe Hibma współkreacja kostiumów co-creation of costumes

Natalia Piątkowska reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

MAARTEN WARMERDAM kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung

OPERA

Tamino Paweł Brożek Piotr Friebe

42

Sarastro Szymon Kobyliński Rafał Korpik

Pamina Roma Jakubowska-Handke Monika Mych-Nowicka

Papagena Maria Antkowiak Barbara Gutaj-Monowid Magdalena Stefaniak Monostatos Marek Szymański I Dama Barbara Gutaj-Monowid Joanna Kędzior Ilona Krzywicka II Dama Magdalena Wachowska Magdalena Wilczyńska-Goś III Dama Agata Dembska-Kornaga Olga Maroszek I Kapłan Bartłomiej Szczeszek II Kapłan Tomasz Mazur Andrzej Ogórkiewicz


I Zbrojny Voytek Soko-Sokolnicki Bartłomiej Szczeszek II Zbrojny Damian Konieczek I Chłopiec Katarzyna Jabłońska II Chłopiec Marcelina Górska

III Chłopiec Tomasz Raczkiewicz Głos Praojca Forefather’s voice Jerzy Radziwiłowicz Praojciec Forefather Arkadiusz Hirsch chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper

PL Śmierć Praojca pozostawia mityczną społeczność rozdartą między dwiema

radykalnymi frakcjami. Pojawienie się księcia Tamino wyzwala nową energię w zastygłych strukturach i budzi nadzieję na odnalezienie balansu pomiędzy siłami światła i ciemności. Czy nowej generacji uda się wyzwolić ze społecznych mechanizmów zainstalowanych przez ich przodków?  Czarodziejski flet, śpiewogra W. A. Mozarta, to kolaż rozmaitych gatunków i rejestrów, od najniższych po najwyższe i od rubaszności po patos. Performer i reżyser Sjaron Minailo odczytuje dzieło Mozarta jako medytację na temat mechanizmów operujących społeczeństwem spolaryzowanym przez polityczne siły i sparaliżowanym przywiązaniem do tradycyjnych obrzędów.

EN The death of the Forefather leaves the mythical community torn between

two radical factions. The appearance of prince Tamino unleashes new energy in the congealed structures and awakens the hope to find balance between the forces of light and darkness. Will the new generation manage to liberate itself from the mechanisms installed by their ancestors? The Magic Flute, a Singspiel by W. A. Mozart, is a collage of various genres and registers, from the lowest to the highest, from bawdiness to pathos. Performer and director Sjaron Minailo interprets Mozart’s work as a meditation on the mechanics behind a society polarised by political powers and paralysed by their attachment to traditional rites.

DE Beim Tod hinterlässt der Urvater eine mythische, zwischen zwei radikale

OPERA

Fraktionen zerrissene Gemeinschaft. Das Auftauchen des Prinzen Tamino löst neue Energie in den fossilen Strukturen aus und erweckt neue Hoffnug auf das Wiederfinden der Balance zwischen den Mächten des Lichtes und der Dunkelheit. Gelingt es der neuen Generation, sich von den sozialen Mechanismen zu befreien, die von ihren Urahnen installiert wurden? Die Zauberflöte, Singspiel von W. A. Mozart, ist eine Collage verschiedenster Gattungen und Register, von den niedrigsten bis zu den höchsten, von der Grobheit bis zum Pathos. Performance-Künstler und Regisseur Sjaron Minailo interpretiert Mozarts Werk als eine Meditation über Mechanismen, die eine durch politische Mächte polarisierte und durch Gewohnheit an traditionelle Bräuche gelähmte Gesellschaft regieren.

43


kup bilet

Halka

Stanisław Moniuszko premiera premiere Premiere 26 VI 2015 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

11 XI, 12 XI, 14 XI 2017, 10 I, 11 I 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 30 min opera w czterech aktach opera in four acts Oper in vier Akten libretto libretto by Libretto von Włodzimierz Wolski oryginalna polska wersja językowa z angielskimi napisami sung in Polish with English surtitles Polnische Sprachversion mit englischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Halka Monika Mych-Nowicka Magdalena Nowacka

Grzegorz Wierus reżyseria director Regie

Paweł Passini scenografia set designer Bühnenbild

Zuzanna Srebrna projekcje video video Video

Maria Porzyc choreografia choreographer Choreografie

Weronika Pelczyńska reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Przemysław Sieraczyński kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto

Jontek Piotr Friebe Paweł Skałuba Janusz Bartłomiej Misiuda Jaromir Trafankowski Zofia Magdalena Wilczyńska-Goś Natalia Puczniewska-Braun Stolnik Marian Kępczyński Rafał Korpik Dziemba Damian Konieczek Andrzej Ogórkiewicz Góral Karol Bochański Bartłomiej Szczeszek

OPERA

chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper

44


PL Polska opera narodowa doczekała się nieskończonej liczby realizacji,

większości tradycyjnych. Każda nowoczesna próba interpretacji poddawana jest zwykle surowej krytyce lub wręcz uważana za profanację. Reżyser Paweł Passini zdobył się na odwagę i pokazał Halkę na nowo, rezygnując z realiów historycznych. W jego inscenizacji dramat głównej bohaterki staje się refleksją na tematy wciąż aktualne: nierówne traktowanie kobiet, społeczne wykluczenie, oportunizm czy skłonność do surowej oceny innych to tylko początek listy problemów poruszonych w Halce Passiniego.

EN The Polish national opera has had innumerable productions, mostly tra-

ditional ones. Each modern attempt at interpretation is usually subject to heavy critique or even considered sacrilege. Director Paweł Passini exhibited courage by staging Halka in a new way, abandoning historical reality. In his version, the protagonist’s drama becomes a  reflection on current topics: the unequal treatment of women, social exclusion, opportunism, or the tendency to harshly judge others are just a small portion of the issues touched upon in Passini’s Halka.

DE Diese polnische Nationaloper erhoffte sich einer Vielzahl an Aufführun-

OPERA

gen, von denen die Mehrheit eine traditionalistische Prägung genossen. Jeder Versuch, eine moderne Interpretation auf die Bühne zu bringen, wurde äußerst strenger Kritik ausgesetzt, welche solche Anlaufproben nicht selten als Entweihung Verurteilte. Der Regisseur Paweł Passini wagte den Versuch, und schuf eine neue Halka. Dabei verzichtete er auf historische Genauigkeit. In seiner Neuaufführung werden aktuelle Themen wie Frauenrechte, Ausgrenzung, Opportunismus und Vorurteile behandelt. Passinis Halka wirft kritisches Licht auf viele solcher Themen.

45


kup bilet

Jenůfa Její pastorkyňa Leoš Janáček

premiera premiere Premiere 26 II 2016 spektakle performances Aufführungen

15 IV, 17 IV 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne cenA price Preis B czas trwania duration Dauer 2 h 45 min opera w trzech aktach opera in three acts Oper in drei Akten libretto kompozytora libretto by the composer Libretto des Komponisten na podstawie sztuki Gabrieli Preissovej Její pastorkyňa after Gabriela Preissová’s play Její pastorkyňa Auf der Grundlage des Schauspiel Její pastorkyňa von Gabriela Preissová oryginalna czeska wersja językowa z polskimi napisami sung in Czech with Polish surtitles Tschechische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Jenůfa Monika Mych -Nowicka Magdalena Nowacka

GABRIEL CHMURA reżyseria i scenografia director and set designer Regie und Bühnenbild

ALVIS HERMANIS adaptacja reżyserii direction revival Repetition

MARIELLE KAHN dramaturgia dramaturg Dramaturgie

CHRISTIAN LONGCHAMP projekcje video video

Video

INETA SIPUNOVA kostiumy costume designer Kostüme

ANNA WATKINS choreografia choreographer Choreografie

ALLA SIGALOVA reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

GLEB FILSHTINSKY kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

MARIUSZ OTTO

Laca Klemeň Adam Frandsen Števa Buryja PIOTR FRIEBE Kostelnička Barbara Kubiak Helena Zubanovich Stařenka Buryjovka OLGA MAROSZEK Stárek Rafał Korpik Rychtář ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ Rychtářka SYLWIA ZŁOTKOWSKA Karolka BARBARA GUTAJ-MONOWID Pastuchyňa Magdalena Wilczyńska-Goś Barena NATALIA PUCZNIEWSKA-BRAUN

OPERA

Jano MAŁGORZATA OLEJNICZAK-WOROBIEJ

46

Tetka Elwira Radzi-Pacer


chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper

produkcja production Produktion La Monnaie / De Munt

Koprodukcja Co-production Koproduktion Teatro Comunale di Bologna, Teatr Bolszoj

PL Jenůfa to z jednej strony historia nieszczęśliwej miłości, z drugiej nato-

miast dramat obyczajowy o mentalności i moralnych dylematach prostych ludzi ze wsi morawskiej. Inscenizacja Alvisa Hermanisa jest niezwykłą interpretacją przełomowego dzieła Leoša Janáčka. Piękno i bogactwo strojów ludowych zderza się tutaj w niemal groteskowy sposób z tragiczną sytuacją głównej bohaterki, potęgując wrażenie nieprzystawalności problemów jednostki do konwencji społecznych. EN Jenůfa is, on one hand, a story of unrequited love, and on the other

– a drama about the mentality and moral dilemmas of simple folk in a Moravian village. Alvis Hermanis’ staging is an extraordinary interpretation of Leoš Janáček’s groundbreaking work. The beauty and richness of folk attire clashes almost grotesquely with the protagonist’s tragedy, magnifying the incongruence between the problems of the individual and social conventions. DE Jenůfa ist einerseits die Geschichte einer unglücklichen Liebe, anderer-

OPERA

seits ein Sittendrama über die Mentalität und moralische Wertvorstellung einer einfachen, mährischen Dorfgemeinschaft. Alvisas Hermanis Bühnenwerk ist eine außergewöhnliche Interpretation von Leoš Janáčks Geschichte. Die fabelhaft aussehende, durch reich gezierte Volkstrachten geschmückte Welt der Hauptfigur, wird auf eine groteske Weise mit dem tragischen Leidensweg der Hauptfigur konfrontiert. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass die Leiden des Einzelnen im starken Kontrast zu der herrschenden Gesellschaftsordnung stehen.

47


kup bilet

Macbeth Giuseppe Verdi

premiera premiere Premiere 21 X 2016 spektaklE performanceS AUFFÜHRUNGEN

5 XI, 7 XI 2017, 23 III, 25 III 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 55 min opera w czterech aktach opera in four acts Oper in vier Akten libretto libretto by Libretto von Francesco Maria Piave na podstawie tragedii Williama Szekspira based on the tragedy by William Shakespeare Auf der Grundlage des Tragödie von William Shakespeare oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Orginalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Gabriel Chmura reżyseria director Regie

Olivier Fredj projekt graficzny graphic art director Grafik-Design

Jean Lecointre scenografia set designers Bühnenbild

Olivier Fredj Gaspard Pinta Massimo Troncanetti kostiumy costume designer Kostüme

Frédéric Llinares choreografia choreographer Choreografie

Dominique Boivin reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

CHRISTOPHE FOREY kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung Macbeth Mikołaj Zalasiński

OPERA

Lady Macbeth Kristina Kolar Jolanta Wagner

48

Banco Rafał Korpik Macduff Karol Bochański Piotr Friebe Malcolm Mikołaj Adamczak Dama di Lady Macbeth Natalia Puczniewska-Braun Magdalena Wilczyńska-Goś Medico / Servo Tomasz Mazur Sicario Mariusz Otto Wojciech Rasiak Apparizioni Mariusz Otto Lucyna Białas chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, statyści Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra, extras Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper, Extras

produkcja production produktion La Monnaie / De Munt

Koprodukcja Co-production Coproduktion Teatr Wielki w Poznaniu


PL Macbeth marzy o władzy. Przepowiednia obiecuje mu przywództwo nad

królestwem, ale również jego szybki koniec. Ambicję Macbetha podsyca jego żona – oboje wkraczają na mroczną drogę zbrodni, z której nie można zawrócić. Szybko sen o władzy okazuje się surrealistycznym koszmarem. Macbeth uchodzi za pierwszą wielką operę w dorobku Verdiego. Zadecydowało o tym genialne libretto Francesco Marii Piavego, oparte na tragedii Williama Szekspira, jak również innowacyjny i niezwykle dramatyczny charakter muzyki. To krwawa opowieść o ambicji i władzy, która - sprawowana w  niewłaściwy sposób – obraca się  przeciwko temu, kto ją dzierży. We Freudowskiej interpretacji reżysera Oliviera Fredja, Macbeth jest niekończącym się snem, pełnym napięcia, ironii i szalejących namiętności. Granice pomiędzy rzeczywistością i fantazją rozmywają się. Spektakl zabiera widza w podróż do mrocznych zaułków umysłu Macbetha. Projekcje video, zainspirowane kolażami francuskiego artysty Jeana Lecointre’a, wzmagają odczucie przedziwnego misterium otaczającego Macbetha. EN Macbeth dreams of power. The prophecy promises him leadership over the

realm, but also its swift end. Macbeth’s ambitions are fuelled by his wife – they both go down the grim path of murder, from which there is no return. Soon, the dream about power turns out to be a surreal nightmare. Macbeth is considered to be Verdi’s first grand opera. What contributed to that was Francesco Maria Piave’s ingenious libretto, based on the tragedy by William Shakespeare, as well as the innovative and exceedingly dramatic music. It is a bloody tale of ambition and power, which – wielded inappropriately – turns against its holder. According to a  Freudian interpretation by director Olivier Fredj, Macbeth is a never-ending dream full of tension, irony, and rampant passions. The boundaries between reality and fantasy become blurred. The show takes the viewer on a journey through the dark corners of Macbeth’s mind. Video projections, inspired by the collages of French artist Jean Lecointre, enhance the feeling of bizarre mystery surrounding Macbeth.

den. Das Glück soll ihn aber bald verlassen. Die Frau Macbeths nährt seinen Ehrgeiz. Beide entscheiden sich einen dunklen Pfad zu beschreiten, von dem es kein Zurück gibt. Bald wurde aus dem Traum von Herrschaft ein Albtraum ohne Erwachen. Macbeth gilt als die erste große Oper Verdis. Das großartige Libretto von Francesco Maria Piave, nach dem gleichnamigen Werk von Shakespeare und die charakteristisch-dramatische Musik verleihen der Oper einen einzigartigen Klang. Eine blutige Geschichte über Ehrgeiz, Herrschaft und folgenschwere Entscheidungen, die sich gegen die Hauptfigur wenden. Laut Freud und dem Regisseur Oliver Fredja, gleicht Macbeth einem unendlichen Traum voller Schicksalsschläge und wilder Leidenschaft. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verzerren sich. Das Spektakel entführt die Zuschauer in die dunkelsten Abgründe Macbeths. Die Video-Projektionen, die wir den Mitarbeiterinnen des französischen Künstlers Jean Lecointre verdanken, tragen zu einer tiefsinnigen, mysteriösen Wahrnehmung von Macbeths Gedanken bei.

OPERA

DE Macbeth trachtet nach Herrschaft. Laut einer Prophezeiung soll er König wer-

49


kup bilet

Nabucco Giuseppe Verdi

premiera premiere Premiere 18 III 1995 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

4 II, 6 II 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 40 min opera w trzech aktach opera in three acts Oper in drei Akten libretto libretto by Libretto von Temistocle Solera na podstawie opowieści biblijnej oraz sztuki Auguste’a Anicet-Bourgeois i Francisa Cornue based on the Biblical story and Auguste Anicet-Bourgeois’s and Francis Cornue’s play auf der Grundlage der Bibelerzählung und des Stücks von Auguste Anicet-Bourgeois und Francis Cornue oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Nabucco Jerzy Mechliński

Tadeusz Kozłowski reżyseria director Regie

Marek Weiss-Grzesiński scenografia set designer Bühnenbild

Paweł Dobrzycki kostiumy costume designer Kostüme

Maksymilian Kreütz choreografia choreographer Choreografie

Emil Wesołowski kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto

Abigail Barbara Kubiak Zachariasz Rafał Korpik Ismael Piotr Friebe Marek Szymański Fenena MAGDALENA WILCZYŃSKA-GOŚ Arcykapłan Baala Andrzej Ogórkiewicz Abdallo Karol Bochański Anna Monika Mych-Nowicka

OPERA

chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, statyści Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra, extras Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper, Extras

50


PL Ta majestatyczna opera przenosi widzów do VI wieku p.n.e., do czasów

niewoli babilońskiej. Świetnie skonstruowane libretto, zachwycające partie solowe i niezapomniane pieśni chóru czynią z  tego dzieła jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych oper na świecie. Już pierwsi widzowie dopatrywali się w  Nabucco analogii do aktualnej sytuacji Włoch. Najsłynniejszy fragment, pieśń żydowskich niewolników, Va, pensiero stał się nawet nieformalnym hymnem podzielonego kraju, a Verdiego obwołano bohaterem zjednoczeniowego ruchu Risorgimento.

EN This majestic opera takes the viewers to the 6th century B.C., to the times

of Babylonian slavery. The excellently crafted libretto, astounding solo parts, and unforgettable choir songs are what makes this work one of the most popular and recognisable operas worldwide. Even its first audiences tried to find analogies to the contemporary situation in Italy. The most famous fragment – Va, pensiero, the song of the Jewish slaves – has even become an informal hymn of the divided country, while Verdi was called the hero of the Risorgimento movement.

Diese außergewöhnliche Oper versetzt uns in das 4. Jahrhundert vor DE

OPERA

Christus, in die Zeit des babylonischen Exils. Das perfekt ausgearbeitete Libretto, die fabelhaften Solopartien und unvergesslichen Chorgesänge, schufen eine weltweit bekannte und unvergessliche Oper. Bereits die ersten Zuschauer urteilten, dass Nabucco parallelen zwischen italienischer Geschichte und der damaligen Lage des Landes schuf. Das bekannteste Lied der jüdischen Sklaven Va, pensiero, wurde inoffizielle Hymne des damals geteilten Landes. Zugleich wurde Verdi als Held der Risorgimento gefeiert.

51


kup bilet

Parsifal Richard Wagner

premiera premiere Premiere 18 X 2013 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

16 III, 18 III 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 4 h 50 min misterium sceniczne w trzech aktach a mystery-play in three acts Bühnenweihfestspiel in drei Akten libretto kompozytora libretto by composer Libretto des Komponisten na swobodnej podstawie poematu epickiego Parzival Wolframa von Eschenbacha loosely based on an epic poem Parzival by Wolfram von Eschenbach Auf freier Grundlage der epischen Dichtung Parzival von Wolfram von Eschenbach oryginalna wersja językowa z polskimi napisami sung in German with Polish surtitles deutsche Originalsprachversion mit polnischen Überschriften Pod honorowym patronatem Ambasadora Niemiec w Polsce i Ambasadora Danii Under the honourable auspices of Ambassador of Germany in Poland & Ambassador of Denmark in Poland Unter der Ehrenschirmherrschaft Botschafter Deutschlands in Polen und Botschafter Dänemarks in Polen

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Gabriel Chmura współpraca artystyczna artistic collaboration Künstlerische Mitwirkung

HOTEL PRO FORMA koncepcja concept Konzept

Kirsten Dehlholm Jon R. Skulberg reżyseria director Regie

KIRSTEN DEHLHOLM dramaturgia dramaturgy Dramaturgie

David Zahle reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

JESPER KONGSHAUG kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung Parsifal Thomas Mohr Kundry Małgorzata Walewska

scenografia set designers Buhnebild

Gurnemanz Frank Van Hove

Kirsten Dehlholm Jon R. Skulberg Jesper Kongshaug

Amfortas –

Amanda Szabo OPERA

Henrik Vibskov architekt architect Architekt

Iury Trojaborg

projekcje wideo video Video

52

kostiumy costume designer Kostüme

choreografia choreographer Choreografie

Jon R. Skulberg

Klingsor Jerzy Mechliński Titurel Rafał Korpik Rycerze Graala Karol Bochański Andrzej Ogórkiewicz


Giermkowie Monika Mych-Nowicka Magdalena Wilczyńska-Goś Piotr Friebe Marek Szymański

Dziecko Hubert Makówka

Głos niebiański Magdalena Wilczyńska-Goś

Parsifal-cień Olgierd Kosiba

Dziewczęta-Kwiaty Barbara Gutaj-Monowid Galina Kuklina Monika Mych-Nowicka Natalia PUCZNIEWSKA-BRAUN Magdalena Wilczyńska-Goś

Kundry-cień LISBETH Sonne

Baleriana Monika Gałęska

chór, tancerze i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, dancers and orchestra Chor, Tänzer und Orchester der Posener Oper

PL Misterium sceniczne Parsifal to efekt fascynacji Richarda Wagnera mitem

o Świętym Graalu, a zarazem jedno z najważniejszych dzieł kompozytora. W partii Kundry wystąpi Małgorzata Walewska – jedna z najbardziej uznanych mezzosopranistek naszych czasów, podziwiana na największych scenach operowych świata. Nowatorska inscenizacja spektaklu autorstwa duńskiej grupy HOTEL PRO FORMA otworzyła tworzącym ją artystom drogę na sceny operowe w całej Europie. EN The scenic mystery Parsifal is the outcome of Richard Wagner’s fascina-

tions with the Holy Grail myth, as well as one of the composer’s most important works. The parts of Kundry will be performed by Małgorzata Walewska – one of the most reputed mezzo-sopranos of our times, admired all over the world’s major stages. The innovative staging of the play, authored by the Danish group HOTEL PRO FORMA, has granted its creators access to opera stages all around Europe. Eines der berühmtesten, mythisch inspirierten Werke Richard Wagners, war ein Resultat seiner Faszination für den Heiligen Gral. Eine der bekanntesten Mezzosopranistinnen unserer Zeit, die weltberühmte Małgorzata Walewska, übernimmt hierbei den Part der Kundry. Die moderne Interpretation des Bühnenbilds verdanken wir der dänischen Künstlergruppe HOTEL PRO FORMA. Den Schauspielern und Künstlern gelang es, Zuschauer auf der ganzen Welt für ihr Schaffen zu begeistern.

OPERA

DE

53


kup bilet

Piotruś i wilki

Peter and the Wolves Peterchen und die Wölfe Sergiusz Prokofiew premiera premiere Premiere 1 VI 2010 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

7 XII 2017, 1 VI 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe C czas trwania duration Dauer 40 min bajka muzyczna dla dzieci musical fable for children Musikmärchen für Kinder libretto libretto by Libretto von Radosław Wysocki polska wersja językowa sung and played in Polish Polnische Sprachversion Spektakl odpowiedni dla młodszych widzów – przedszkolaków i uczniów początkowych klas szkoły podstawowej The show is appropriate for younger viewers – pre-schoolers and the youngest elementary school pupils. Ein Werk für die jüngsten unter uns – für Vorschüler und die ersten Klassen der Grundschule

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Piotruś Bartłomiej Szczeszek

Aleksander Gref reżyseria director Regie

Iwona Pasińska scenografia set designer Bühnenbild

Jan Polivka

Pracownicy ZOO Tomasz Raczkiewicz Jaromir Trafankowski Dziadek Karol Bochański Kaczka Barbara Gutaj-Monowid Magdalena Wilczyńska-Goś Ptaszki Natalia Puczniewska-Braun Dominika Babiarz Kot Natalia Trafankowska Agnieszka Wolna-Bartosik Wilki Andrzej Płatek Taras Szczerbań

OPERA

orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House orchestra Orchester des Teatr Wielki in Poznań

54


PL Spektakl przeznaczony dla młodszych widzów lekko i z humorem wpro-

wadza dzieci w świat muzyki. Mali słuchacze, z przejęciem śledząc historię dzielnego Piotrusia, Kaczki, Ptaszka i groźnych Wilków, mimochodem poznają instrumenty, których dźwięk towarzyszy poszczególnym postaciom. Dzieci podpatrują pracę dyrygenta i muzyków. W naturalny sposób stają się współautorami spektaklu. Scenografia została zaaranżowana tak, aby skrócić charakterystyczny dla teatru operowego dystans między śpiewakiem a  widzem. Soliści, przechadzający się blisko widzów, i  orkiestra, tym razem wyciągnięta z orkiestronu, są na wyciągnięcie ręki. Finał spektaklu niezmiennie wzbudza zachwyt młodej publiczności, która wspólnie z Piotrusiem pokonuje groźne Wilki i  przy pomocy magicznego proszku zamienia zło w  dobro. Magiczny proszek – złociste gwiazdki – są zbierane przez małych widzów jeszcze długo po zakończeniu spektaklu. EN Geared at younger viewers, the show introduces children to the world of

music with ease and humour. The little listeners, carefully following the story of brave Peter, the Duck, the Bird, and the dangerous Wolves, uncosciously learn about the instruments that are associated with each particular character. The children also observe the job of the conductor and the musicians. In a natural way they become co-authors of the performance. The set has been designed in a way that allows for a shorter distance between the singer and the audience. The soloists, walking by close to the viewers, as well as the orchestra, taken out of their pit, are at arm’s reach. The show’s finale invariably evokes delight in the young audience, who share Peter’s victory over the formidable Wolves and, using magical powder, transform evil into good. The powder – little golden stars – are collected by the little viewers for a long time after the play has ended. DE Etwas für die jüngeren unter den Zuschauern. Leicht und mit Humor,

OPERA

werden Kinder für die Welt der Musik begeistert. Die Geschichte des tapferen Peters, einer Ente, eines Vogels und der bösen Wölfe, bringt den kleinen Zuhörern spielend Einzelheiten über Instrumente bei, die jedem Charakter einzeln zugeordnet wurden. Dabei können die Kinder die Arbeit des Dirigenten und des Orchesters mitverfolgen. Durch den Erzähler werden die Kinder in eine abenteuerliche Geschichte hineinversetzt. Die Bühne wird dabei so gestaltet, dass die übliche Distanz zwischen Zuschauer und Szene gekürzt wurde. Die Solisten spazieren am Zuschauer vorbei, das Orchester versteckt sich nicht mehr im Orchestergraben, sondern ist zum Greifen nah. Das Finale weckt beim jungen Publikum stets Bewunderung, da es gemeinsam mit Peterchen die bösen Wölfe bezwingt, und mittels eines Zauberpulvers böses in gutes verwandelt. Das Zauberpulver – kleine Goldsternchen – wird nach der Vorführung immer von den jüngsten gern eingesammelt.

55


kup bilet

Rozwód Figara

Figaro Gets a Divorce Figaro läßt sich scheiden Elena Langer premiera premiere Premiere 17 II 2017 spektakle performances aufführungen

24 XI, 26 XI 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe A czas trwania duration Dauer 2 h 20 min opera w dwóch aktach opera in two acts Oper in zwei Akten libretto libretto by Libretto von David Pountney na podstawie sztuki Występna matka Pierre’a Beaumarchais i Rozwód Figara Ödöna von Horvátha based on the play The Guilty Mother by Pierre Beaumarchais and Figaro Gets a Divorce by Odön von Horváth Auf der Grundlage des Schauspiel La Mère coupable von Pierre Beaumarchais und Figaro läßt sich scheiden von Ödön von Horváth Oryginalna angielska wersja językowa z polskimi napisami sung in English with Polish surtitles Englische Orginalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Katarzyna Tomala

Angelika Joanna Kędzior

reżyseria director Regie

Serafin Magdalena Wachowska

David Pountney adaptacja reżyserii direction revival Repetition

ROBIN TEBBUTT scenografia set designer Bühnenbild

Ralph Koltai Robin Don kostiumy costume designer Kostüme

Sue BlanE reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Linus Fellbom OBSADA CAST Besetzung Count Stanisław Kuflyuk Countess Magdalena Nowacka

OPERA

Susanna Joanna Freszel

56

The Cherub Tomasz Raczkiewicz

Figaro Robert Gierlach

The Major Alan Oke Pokojówka I Marta KOSTANCIAK Pokojówka II Wiesława Urbaniak chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper

produkcja production produktion Welsh National Opera

Koprodukcja co-production Koproduktion Grand Théâtre de Genève

orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House orchestra Orchester ser Posener Oper


PL W kraju targanym rewolucją tajemniczy Major usiłuje doprowadzić arysto-

kratyczną rodzinę Almaviva do rozpadu. Źródłem jego władzy nad ludźmi jest znajomość ich głęboko skrywanych tajemnic. Major nie zawaha się knuć podstępnych intryg, użyć szantażu i manipulować uczuciami bohaterów. Zamek rodziny Almaviva, niegdyś miejsce gorących romansów i  szalonych zabaw, zostaje przemieniony w przytułek dla psychicznie chorych. Rozwód Figara to owoc współpracy rosyjskiej kompozytorki młodego pokolenia Eleny Langer oraz jednej z  najbardziej uznanych osobowości współczesnej opery, brytyjskiego librecisty i  reżysera Davida Pountneya. Spektakl został stworzony jako zwieńczenie trylogii o Figarze i jest kontynuacją losów postaci znanych z  Cyrulika sewilskiego Rossiniego i  Wesela Figara Mozarta. Ta przewrotna parabola społeczeństwa w momencie przewrotu ukazuje indywidualne konsekwencje wielkich wydarzeń historycznych. Kompozycja Eleny Langer nawiązuje do tradycji wielkich oper neoklasycznych, mistrzowsko łącząc operową wokalistykę i  XX-wieczny symfonizm z tangiem, kabaretem i teatralną groteską. EN In a country torn by revolution, the mysterious Major tries to cause the down-

fall of the aristocratic family Almaviva. The knowledge of their deepest-held secrets is the source of his power. The Major will not hesitate to weave cunning intrigue, to blackmail, or to manipulate the protagonists’ feelings. The Almaviva castle, once a place of passionate romance and extravagant parties, is now made into an asylum for the mentally ill. Figaro Gets a Divorce is the result of the cooperation between the younger generation’s Russian composer Elena Langer and British librettist and director David Pountney, one of the most highly-regarded individuals of contemporary opera. The opera has been created as a conclusion to Figaro’s trilogy and follows the characters known from Rossini’s The Barber of Seville and Mozart’s The Marriage of Figaro. This subversive parable on society during a turning point depicts the individual consequences of great historical events. Elena Langer’s composition refers to the tradition of grand neo-classical operas, masterfully combining operatic vocal practice and 20th-century symphonism with tango, cabaret, and theatrical grotesque.

schaubarer Major den versuch, der Adelsfamilie Almaviva zu schaden. Die Quelle seiner Macht: seine Kenntnis über die Geheimnisse seiner Gegner. Er schreckt vor nichts zurück: Intrigen, Drohungen und Manipulation sind seine Geheimwaffen. Die Burg der Familie Amlaviva, einst Ort zahlreicher Liebschaften und ausschweifender Feiern, wird in eine Anstalt für Geisteskranke umgebaut. Figaro lässt sich scheiden ist die Frucht der gemeinsamen Arbeit der jungen, russischen Komponistin Alana Langer, die als Vertreterin der modernen Oper großes Ansehen genießt, und des britischen Librettisten und Regisseurs David Pountney. Dieses Spektakel sollte der krönende Abschluss der Figaro-Trilogie werden. Die Schicksale der Hauptfiguren aus Rossinis Barbier von Sevilla und Mozarts Figaros Hochzeit sollten in diesem Werk ihre Kontinuität finden. Diese Parabelle der Menschheitsgeschichte, spiegelte die Schicksale einzelner Personen in einer Zeit historischer Umbrüche. Das Werk verbindet sowohl Motive neuklassischer Opernkunst, als auch Symphonismus des 19. Jahrhunderts, Tango, Kabarett und theatralische Groteske.

OPERA

DE In einem von der Revolution verwüstetem Land, unternimmt ein undurch-

57


kup bilet

Skrzypek na dachu Fiddler on the Roof Anatevka Jerry Bock

premiera premiere Premiere 26 VI 2009 spektakle performances Aufführungen

10 II, 11 II, 13 II, 4V, 5V, 6V 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S czas trwania duration Dauer 2 h 50 min musical w dwóch aktach musical in two acts Musical in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Joseph Stein na podstawie opowiadań Szolema Alejchema za specjalnym zezwoleniem Arnolda Perla based on Sholem Aleichem’s stories with the permission of Arnold Perl Auf freier Grundlage der Erzählungen von Szolem Aleichem mit einer Sondergenehmigung von Arnold Perl teksty piosenek songs by Liedtexte Sheldon Harnick polska wersja językowa w tłumaczeniu Antoniego Marianowicza sung in Polish, translated by Antoni Marianowicz Polnische Sprachversion in der Übersetzung von Antoni Marianowicz

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Aleksander Gref reżyseria i choreografia director and choreographer Regie und Choreografie

Emil Wesołowski scenografia set designer Bühnenbild

Perczyk JAROMIR TRAFANKOWSKI Lejzor MARIAN KĘPCZYŃSKI Mordka Bartłomiej Szczeszek

kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Rabin Karol Bochański

Mariusz Otto

Mendel Witold Nowak PIOTR Skołuda

Tewje ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ Gołda BARBARA KUBIAK Cajtla MAGDALENA WILCZYŃSKA-GOŚ Hudel Katarzyna Jabłońska Natalia Puczniewska-Braun

OPERA

Jenta Gabriela Klima

Ryszard Kaja

OBSADA CAST Besetzung

58

Motel PIOTR FRIEBE

Chawa BARBARA GUTAJ-MONOWID MONIKA MYCH-NOWICKA

Babcia Cajtla Wiesława Wiza Abram Piotr Bróździak Tomasz Mazur Fruma Sara Magdalena Stefaniak Fiedka MAREK SZYMAŃSKI Sasza Maciej Marcinkowski


Policjant Rafał Korpik Naum Lech Algusiewicz Piotr Bróździak Skrzypek Sandra Haniszewska PIOTR KOSTRZEWSKI ELIZA SCHUBERT

PL

Klarnecista Sławomir Heinrychowski Jakub Majda chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, statyści choir, ballet company and orchestra of Poznań Opera House, extras Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper, Extras

Jak związać koniec z końcem i zapewnić utrzymanie żonie i córkom na wydaniu? Żyć zgodnie z tradycją czy zadbać o szczęście potomstwa? To pytania, które codziennie zadaje sobie biedny Tewje – mleczarz z małej żydowskiej wioski. W słynnej piosence Gdybym był bogaczem marzy o bogactwie i szacunku współmieszkańców. Mimo nękających go nieszczęść zachowuje pogodę ducha. Skrzypek na dachu, choć na pozór błahy, mówi o podstawowych wartościach życia i przemijaniu. W spektaklu występuje blisko 100 artystów: soliści, chór, orkiestra i tancerze.

EN How does one make ends meet and provide for the wife and the mar-

riageable daughters? To live in accordance with tradition, or to cater to the happiness of one’s offspring? These are questions that poor Tevye, a milkman from a small Jewish village, asks himself everyday. In the famous song If I Were a Rich Man, he dreams of wealth and the respect of his peers. Despite his constant woes, he keeps his spirits high. Although seemingly trivial, Fiddler on the Roof is about the basic values of life and death. The performance features almost 100 artists: soloists, a choir, an orchestra, and dancers. DE Kaum über die Runden kommend, Frau und Töchter alleine ernährend,

OPERA

versucht der jüdische Milchmann Tevje täglich einen Kompromiss zwischen Tradition und den Problemen des Alltags zu finden. In seinem Lied Wäre ich Reich, träumt er von Reichtum und Respekt seiner Gemeinde. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge bleibt er gelassen und optimistisch. Anatevka scheint auf den ersten Blick eine einfache Handlung darzustellen, obschon in Wahrheit tiefsinnige Lebensweisheiten über das Leben und sein Dahinschwinden vermittelt werden. Fast 100 Künstler: Solisten, Chorsänger, ein Orchester und Tänzer, wirken in dieser Oper mit.

59


kup bilet

Traviata La traviata Giuseppe Verdi

premiera premiere Premiere 29 IX 1996 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

8 VI, 10 VI 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe A czas trwania duration Dauer 2 h 45 min opera w czterech aktach opera in four acts Oper in vier Akten libretto libretto by Libretto von Francesco Maria Piave na podstawie powieści Aleksandra Dumas (syna) Dama kameliowa based on Alexandre Dumas’s (fils) novel The Lady of the Camellias Auf der Grundlage des Romans von Alexander Dumas (Sohn) Kameliendame oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Tadeusz Kozłowski

Doktor Grenvil MARIAN KĘPCZYŃSKI

reżyseria director Regie

Flora Bervoix Galina Kuklina

Marek Weiss-Grzesiński scenografia set designer Bühnenbild

Andrzej Sadowski choreografia choreographer Choreografie

Emil Wesołowski kostiumy costumes Kostume

Gaston de Létorières KAROL BOCHAŃSKI Baron Douphol TOMASZ MAZUR Andrzej Ogórkiewicz Markiz d’Obigny Rafał Korpik

reżyseria świateł lightning design Lichtregie

Joseph Michał Gumienny

kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung Violetta Valéry Małgorzata Olejniczak-Worobiej Joanna Woś Alfred Germont Andrzej Lampert Pavlo Tolstoy OPERA

Annina –

Ryszard Kaja

Jerzy Bojar

60

Georges Germont JERZY MECHLIŃSKI

Posłaniec Lech Algusiewicz Służący Piotr Bróździak chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir, ballet company and orchestra Chor, Ballett und Orchester der Posener Oper


PL Opowieść o kobiecie upadłej – luksusowej paryskiej kurtyzanie – wzrusza

i zachwyca bez względu na epokę i to nie tylko za sprawą pięknej muzyki. Pełen psychologicznej prawdy portret nieszczęśliwej kobiety, która zbyt późno odnajduje prawdziwą miłość, zamienia tę z pozoru banalną historię w prawdziwy dramat.

EN A story of a fallen woman – a luxurious Parisian courtesan – which is mov-

ing and enchanting regardless of the epoch, and not only due to its beautiful score. Full of psychological truth, this portrait of an unhappy woman who discovers true love too late changes this seemingly trivial tale into a true drama.

DE Die Geschichte einer Fame Fatale – einer in Luxus lebenden Kurtisane aus

OPERA

Paris, berührt jedes Herz, egal in welcher Epoche – und nicht nur dank der wunderschönen Musik. Es zeichnet sich ein erbarmungslos präzises, psychologisches Portrait einer unglücklichen Frau, welche viel zu spät ihre wahre Liebe findet. Diese augenscheinlich einfache Handlung, ist in Wirklichkeit die dramatische Geschichte.

61


kup bilet

Wesele Figara

Le nozze di Figaro The Marriage of Figaro Figaros Hochzeit Wolfgang Amadeusz Mozart premiera premiere Premiere 21 X 1995 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

19 XI 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe A czas trwania duration Dauer 2 h 40 min opera komiczna w czterech aktach opera buffa in four acts Opera buffa in vier Akten libretto libretto by Libretto von Lorenzo da Ponte na podstawie sztuki Pierre’a Beaumarchais based on Pierre Beaumarchais’s play auf der Grundlage der Spiel von Pierre Beaumarchais oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami sung in Italian with Polish surtitles Italienische Originalsprachversion mit polnischen Überschriften

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Zbigniew Graca reżyseria director Regie

Marek Weiss-Grzesiński scenografia i reżyseria świateł set and lighting designer Bühnenbild und Lichtregie

Paweł Dobrzycki kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

Mariusz Otto OBSADA CAST Besetzung Figaro Dariusz Machej Zuzanna BARBARA GUTAJ-MONOWID Natalia Puczniewska-Braun Hrabia Almaviva JERZY MECHLIŃSKI

OPERA

Hrabina Almaviva ROMA JAKUBOWSKA-HANDKE Monika Mych-Nowicka Magdalena Nowacka

62

Cherubin GALINA KUKLINA Magdalena Wilczyńska-Goś Bartolo Marian Kępczyński Marcelina SYLWIA ZŁOTKOWSKA Don Basilio BARTŁOMIEJ SZCZESZEK Don Curzio KAROL BOCHAŃSKI Barbarina LUCYNA BIAŁAS Antonio

RAFAŁ KORPIK chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House choir and orchestra Chor und Orchester der Posener Oper


PL „…i żyli długo i  szczęśliwie”? Niekoniecznie. Po latach udanego małżeń-

stwa Rozyny i hrabiego Almavivy nadchodzi kryzys – gorące uczucie się ochładza, a  hrabia zaczyna interesować się innymi kobietami. Jedną z nich jest Zuzanna – narzeczona Figara. Dawniej sewilski cyrulik, obecnie najbliższy sługa Almavivy, poczęstuje go słodką zemstą za nadepnięcie na odcisk. Nie zabraknie też elementów rodem z telenoweli – odnajdzie się zaginione dziecko Marceliny i Bartola (tak, okazuje się, że mieli romans!)… Błyskotliwe libretto Lorenza da Pontego i geniusz muzyczny Mozarta połączyły się w  Weselu Figara tak doskonale, że jeszcze ponad dwieście lat od powstania przyprawiają widzów o uśmiechy.

EN “... and they lived happily ever after?” Not necessarily. After years of happy

marriage, Rosina and count Almaviva encounter a crisis – the heat of passion cools down, and the count starts being interested in other women. One of them is Susanna – Figaro’s fiancée. Once a barber of Seville, now Almaviva’s closest servant, he will serve the count with sweet revenge for the insult. The work is also filled with utterly soap-opera elements – the long-lost child of Marcellina and Bartolo is found (yes, it turns out that they had an affair!)... Lorenzo da Ponte’s witty libretto and Mozart’s musical genius merge so perfectly in The Marriage of Figaro that over two hundred years after its conception, the piece still makes audiences smile.

„…und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage”? Nicht unbedingt. Nach Jahren glücklicher Ehe, überschattet eine Ehekriese die Grafen Almaviva. Das damals leidenschaftliche Liebesglück ist getrübt, da der Graf anderen Damen hinterher läuft. Eine von ihnen ist Susanna, die Verlobte Figaros. Einst der Barbier von Sevilla, nachher der loyalste Diener der Grafen Almaviva, trachtet er jetzt nach Rache. Es fehlt nicht an typischen Motiven einer Seifenoper – plötzlich taucht das verschwundene Kind von Marcelline und Bartolo auf (ja! sie hatten eine Affäre). Das humorvolle Libretto von Lorenzo da Pote und Mozarts Genie verschmelzen hier und werden zu Figaros Hochzeit. Selbst 200 Jahre nach der Uraufführung verzaubert das Stück alle Zuschauer und bringt uns alle zum Lachen.

OPERA

DE

63


kup bilet

Zemsta nietoperza Die Fledermaus The Bat Johann Strauss (syn)

premiera premiere Premiere 30 XII 2016 spektaklE performanceS Aufführungen

26 I, 27 I, 28 I, 30 I, 2 VI, 3 VI, 5 VI 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S czas trwania duration Dauer 3 h operetka w trzech aktach operetta in three acts Operette in drei Akten libretto libretto by Libretto von Karl Haffner & Richard Genée na podstawie sztuki Rodericha Benedixa Das Gefängnis i wodewilu Henri Meilhaca i Ludovica Halévy’ego Le Réveillon based on Roderich Benedix’s play Das Gefängnis and the vaudeville Le Réveillon by Henri Meilhac & Ludovic Halévy Auf der Grundlage des Schauspiel Das Gefängnis von Roderich Benedix und dem Varietés Le Réveillon von Henri Meilhac und Ludovic Halévy tekst libretta autorstwa Juliana Tuwima został dostosowany do potrzeb scenicznych przez Krzysztofa Cicheńskiego a librettotext by Julian Tuwim has been adapted to the stage requirements by Krzysztof Cicheński Libretto von Julian Tuwim wurde für die Bühne von Krzysztof Cicheński adaptiert

REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Katarzyna Tomala

Gabriel von Eisenstein Piotr Friebe Maciej Ogórkiewicz

reżyseria i dramaturgia director and dramaturge Regie und Dramaturgie

Rozalinda Roma Jakubowska-Handke Monika Mych-Nowicka

Krzysztof Cicheński koncepcja inscenizacyjna staging concept Inszenierungskonzept

Krzysztof Szaniecki scenografia set designer Bühnenbild

Anna Kontek

Alfred Mikołaj Adamczak Szymon Rona

choreografia choreographer Choreografie

Doktor Falke Mariusz Otto Jaromir Trafankowski

Viktor Davydiuk reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

Wiktor Kuźma

OPERA

kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

64

Adela Barbara Gutaj-Monowid Małgorzata OlejniczakWorobiej Natalia Puczniewska-Braun

MARIUSZ OTTO

Doktor Blind Karol Bochański Marek Szymański Frank Rafał Korpik Damian Konieczek Orlofsky Galina Kuklina Magdalena Wilczyńska-Goś


Frosch Andrzej Ogórkiewicz Viktoria Marika Kucza Hanna Wlaź Kapitan Michał Mierzejewski

Ochroniarze Adam Glapiak Witold Nowak chór, orkiestra i balet Teatru Wielkiego w Poznaniu, Poznań Opera House choir, orchestra and ballet Chor, Orchester und Ballett der Posener Oper

PL Pomysł, by akcję Zemsty nietoperza umieścić na luksusowym statku, jest

próbą odnalezienia operetkowego świata w konkretnych, współczesnych realiach. Pasażerowie przejawiają skłonność do przesady w  doznawaniu licznych przyjemności oraz działają usprawiedliwieni wakacyjnym odpustem, przekraczając niekiedy granice przyzwoitości. Stają się bohaterami towarzyskich intryg, które przeżywają nad wyraz intensywnie i nierzadko w szampańskim nastroju niekończącej się zabawy. Szeroki uśmiech staje się maską, pod którą skrywane są troski i niepowodzenia pozostawionej na lądzie codzienności. W teatrze konwencja ujawnia jednak sztuczność tej rzeczywistości i pozwala przyjrzeć się jej z przymrużeniem oka. Śmiech jest spontaniczną, oczyszczającą reakcją. Niechaj więc operetka Johanna Straussa-syna będzie okazją do radosnego, wspólnego przeżywania. EN The idea to place The Bat on a luxurious ocean liner is an attempt to redis-

cover the world of the operetta in a specific, modern context. The passengers exhibit a tendency to overreact when experiencing various pleasures, their actions justified by the fact that they are on vacation, they often cross the boundaries of decency. The become the subjects of social intrigue which they experience with the utmost intensity and often in the celebratory atmosphere of a never-ending party. A wide smile becomes a mask that conceals worries and failures that were left ashore with everyday life. In the theatre, however, the convention reveals how artificial this reality is, allowing us to take a  closer look at it, with a  grain of salt. Laughter is a spontaneous, cleansing reaction. Let Johann Strauss the Younger’s operetta be an opportunity for a joyous experience together.

schifffahrt versetzt. Somit wurde der Versuch unternommen, die Welt des Stücks mit unserer Wirklichkeit verschmelzen. Die Passagiere des Schiffs neigen dazu ihre kleinen Launen lebhaft auszuleben und rechtfertigen ihre Ausschweifungen mit der lang ersehnten Urlaubszeit. Sie werden zu Opfern von Intrigen, merken dies aber oft wegen ihrer lauten Feierstimmung nicht. Hinter ihren lachenden Gesichtern verbergen sich tiefe Verzweiflung und Angst vor der auf dem Festland auf sie wartenden Trivialität des Alltags. Das Theater erlaubt es uns aber, dies heuchlerische Getue schmunzelnd zu beobachten. Lachen ist eine spontane, reinigende Reaktion darauf. Somit kann Johann Strauss‘ (Sohn) Operette eine gute Gelegenheit sein, gemeinsam Spaß zu haben.

OPERA

Der ursprüngliche Handlungsort der Operette, wurde auf eine LuxusDE 

65


OPERA

ballets Ballett

66

balety


Rodion Szczedrin Anna Karenina 68

Piotr Czajkowski Dziadek do orzechów The Nutcracker Der Nussknacker 70

Piotr Czajkowski Jezioro łabędzie The Swan Lake Der Schwanensee 72

Sergiusz Prokofiew Kopciuszek Cinderella Aschenputtel 74

Sergiusz Prokofiew Romeo i Julia Romeo and Juliet Romeo und Julia

OPERA

76

67


kup bilet

Anna Karenina Rodion Szczedrin

premiera premiere Premiere 13 V 2017 spektaklE performanceS Aufführungen

30 IX, 1 X 2017, 2 II, 3 II, 20 IV, 21 IV 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S czas trwania duration Dauer 2 h balet w trzech aktach ballet in three acts Ballett in drei Akten libretto libretto by Libretto von Borys Lwow-Anochin na podstawie powieści Lwa Tołstoja based on the novel by Leo Tolstoy Auf der Grundlage des Romans von Lew Tolstoi

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

KATARZYNA TOMALA choreografia choreographer Choreografie

Tomasz Kajdański scenografia set designer Bühnenbild

DORIN GAL projekcje video video Video

Lieve Vanderschaeve OBSADA CAST Besetzung Anna Karenina Diana Cristescu Asuka Horiuchi Daria Sukhorukova Agnieszka Wolna-Bartosik Karenin Andrzej Płatek Taras Szczerbań Wroński Arkadiusz Gumny Mateusz Sierant Kitty Diana Cristescu Marika Kucza Maria Kielan Silvia Simeone

OPERA

Lewin Arkadiusz Gumny Taras Szczerbań

68

Obłoński Krystian Augustyn Viktor Davydiuk Trewskaja Julia Korbańska Natalia Trafankowska Dolly Daria Ozga Lidia Zwolińska Służąca – Mama Beata Macioszczyk Szczerbacka – Szczerbacki Andrzej Płatek Romeo Gento Yoshimoto Julia Asuka Horiuchi Maria Kielan Sopran Monika Mych-Nowicka Tenor Piotr Friebe soliści, koryfeje, zespół baletowy i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, statyści Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet and orchestra, extras Solisten, Coryphées, Corps de Ballet und Orchester der Posener Oper, Extras


PL Pani i ja to dla mnie jedno. I na przyszłość nie widzę spokoju ani dla siebie, ani

dla Pani... Widzę rozpacz, nieszczęście... albo też – szczęście, i to jakie szczęście! Przelotne spotkanie z młodym hrabią Wrońskim wyrzuca życie Anny z utartych torów. Żona dużo starszego dostojnika państwowego, przykładna matka i dama szanowana w wyższych sferach zaryzykuje wszystko w grze o miłość. Dokąd zabierze ją rozpędzony pociąg pożądania?  Lew Tołstoj stworzył przekonujący i głęboko psychologiczny portret kobiety tęskniącej za namiętnością w społeczeństwie uregulowanym przez konwenanse. Rodion Szczedrin stworzył baletową wersję tego literackiego bestsellera. Napisana z wielkim rozmachem partytura odzwierciedla bogactwo emocjonalnych i psychologicznych półtonów uczuć i namiętności bohaterów. Choreografia spoczywa w rękach szefa baletu Teatru Wielkiego, Tomasza Kajdańskiego, wyspecjalizowanego w pracy aktorskiej z tancerzami, jak również łączeniu klasycznej i współczesnej szkoły ruchu. EN You and I are the same to me. And I do not see the possibility of peace ahead

either for me or for you. I see the possibility of despair, of unhappiness... or I  see the possibility of happiness, such happiness! A  brief encounter with young count Vronsky throws Anna’s life off of the beaten track. Wife to a state dignitary many years her senior, an exemplary mother and a lady highly regarded by the upper class, she will risk everything in a game of love. Where will the speeding train of desire take her? Leo Tolstoy has created a convincing and deeply psychological portrait of a woman who longs for passion in a society regulated by conventions. Rodion Shchedrin has authored a  ballet version of this literary bestseller. The vastly impressive score mirrors the wealth of emotional and psychological undertones of the characters’ feelings and passions. The choreography rests with the Poznań Opera House ballet director, Tomasz Kajdański, who specialises in acting work with dancers, as well as in combining the classical and modern schools of movement.

keit der Ruhe, weder für mich noch für Sie. Ich sehe die Möglichkeit des Unglücks, der Verzweiflung, - und ich sehe die Möglichkeit des Glückes und welch eines Glückes! Ein flüchtiges Treffen mit dem jungen Grafen Wronski löst Annas Leben aus eingefahrenen Gleisen. Ehefrau des viel älteren staatlichen Würdeträgers, vorbildliche Mutter und hochgeschätzte Dame setzt alles aufs Spiel um Liebe. Wohin bringt sie der in Schwung gekommene Zug des Begehrens? Leo Tolstoi schuf ein überzeugendes, psychologisches Porträt einer Frau, die sich in der in Konventionen erstarrten Gesellschaft nach Leidenschaft sehnt. Rodion Szczedrin schuf Ballet-Version des literarischen Bestsellers. Voller Schwung und Elan geschriebene Partitur spiegelt die Vielfalt emotioneller und psychologischer Halbtöne der Gefühle und Leidenschaften der Helden wider. Choreografie liegt in den Händen des Ballet-Intendanten Posener Oper, Tomasz Kajdański, der sich auf Schauspielkunst mit Tänzern, sowie auch auf Verbindung der klassischen und modernen Bewegungsschule spezialisiert.

OPERA

DE Sie und ich sind für mich eines. Und ich sehe in der Zukunft keine Möglich-

69


kup bilet

Dziadek do orzechów Shchelkunchik The Nutcracker Der Nussknacker Piotr Czajkowski premiera premiere Premiere 11 II 2006 spektakle performances AUFFÜHRUNGEN

15 XII, 16 XII, 17 XII, 19 XII, 20 XII, 21 XII 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S czas trwania duration Dauer 1 h 50 min balet w czterech obrazach, z prologiem i epilogiem ballet in the prologue, epilogue and four scenes Ballett in vier Bildern, mit Vor- und Nachspiel libretto libretto by Libretto von Marius Petipa na podstawie opowiadania E.T.A. Hoffmanna Dziadek do orzechów i Król Myszy based on E.T.A. Hoffmann’s story The Nutcracker and the Mouse King Auf der Grundlage der Erzählung von E.T.A. Hoffmann Nußkracker und Mausekönig

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Aleksander Gref inscenizacja i choreografia staging and choreography Inszenierung und Choreografie

Sławomir Woźniak Scenografia set designer Buhnebild

Grzegorz Jaśniak kostiumy costume designer Kostüme

Ryszard Kaja kierownictwo chóru chorus master Chorleitung

MARIUSZ OTTO OBSADA CAST Besetzung Dobra Wróżka / Pokojówka Radcy Diana Cristescu Asuka Horiuchi Maria Kielan

OPERA

Książę Z Bajki Viktor Davydiuk Mateusz Sierant Gento Yoshimoto

70

Drosselmeyer / Król Myszy Andrzej Płatek Taras Szczerbań Lalka Asuka Horiuchi Marika Kucza Lidia Zwolińska Pajac Andrea Truzzi Jakub Starzycki Gento Yoshimoto Pan Radca Ryszard Dłużewicz Andrzej Płatek Pani Radczyni Beata Macioszczyk soliści, koryfeje, zespół baletowy, chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet, choir and orchestra, State Ballet School in Poznań students Solisten, Coryphées, Corps de Ballet, Chor und Orchester der Posener Oper, Schülern der Ballettschule in Poznań


Baletowe przedstawienie, które z radością obejrzą zarówno dzieci, jak PL  i  dorośli, znakomicie wprowadza w  atmosferę Święta Bożego Narodzenia. Od lat ciesząca się niesłabnącym powodzeniem poznańska realizacja historii małej Klary została przygotowana przez Sławomira Woźniaka, znakomitego tancerza, który swe pierwsze kroki stawiał na scenie pod Pegazem, a następnie związał się z Teatrem Wielkim w Warszawie. Oprócz skrzących się choreograficzną pomysłowością i doskonałym wykonaniem popisów baletowych na szczególną uwagę zasługują dekoracje i kostiumy duetu Jaśniak-Kaja. Widzowie zawsze wstrzymują oddech, gdy na scenie w czasie balu u Radcy pojawia się rozświetlona choinka bądź, gdy nagle do ciemnej sypialni Klary wchodzi, błyskając czerwonymi oczyma Król Myszy ze swą groźną świtą.

EN A ballet performance that will enchant both children and adults; it is the

perfect way to put you in the Christmas mood. The Poznań-produced story of little Clara, which has been enjoying unwavering popularity for years, was prepared by Sławomir Woźniak, an excellent dancer, who had made his first steps at the Poznań Opera House, later to become associated with The Polish National Opera in Warsaw. Apart from the superiorly imaginative and masterfully performed display of ballet, the decorations and costumes by the duo Jaśniak-Kaja deserve special attention. Audiences always hold their breaths when the Christmas tree lights during the ball scene, or when Clara’s dark bedroom is visited by the Mouse King and his terrible entourage, his red eyes glimmering.

DE Ballettvorstellungen, die sowohl von erwachsenen als auch von Kindern

OPERA

immer wieder gerne gesehen werden, versetzen uns in Weihnachtsstimmung. Das nicht nachlassende Interesse an der posener Interpretation der Geschichte der kleinen Klara, wurde von Sławomir Woźniak vorbereitet. Dieser meisterhafte Tänzer machte seine ersten Schritte auf unserer Bühne. Bald darauf wirkte er am Großen Theater – National Oper in Warschau. Außer der einfallsreichen Choreographie und den perfekten Schauspielkünsten, erfreuen sich auch die Kostüme, (ein Werk von Jaśniak und Kaja) und die Bühnengestaltung einer besonderen Aufmerksamkeit. Die Zuschauer halten stets ihrem Atem an, wenn während des Balls beim Hofrat ein großer Weihnachtsbaum erstrahlt, oder im Augenblick, wo Klaras Schlafzimmer vom rotäugigen König der Mäuse mit seinen bösen Hofläuten betreten wird.

71


kup bilet

Jezioro łabędzie

Lebedinoye ozero The Swan Lake Der Schwanensee Piotr Czajkowski premiera premiere Premiere 17 II 2012 spektakle performances Aufführungen

26 X, 28 X 2017, 20 I, 21 I, 23 I 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S czas trwania duration Dauer 2 h 25 min balet w czterech aktach z prologiem ballet in the prologue and four acts Ballett in vier Bildern mit Vorspiel na podstawie oryginalnej choreografii Lwa Iwanowa i Mariusa Petipy based on original choreography of Lev Ivanov and Marius Petipa Auf der Grundlage der Originalchoreografie von Lew Iwanow und Marius Petipa partner premiery Fiński Balet Narodowy partner of premiere Finnish National Ballet Partner der Premiere Finnish National Ballet

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Grzegorz Wierus choreografia choreographer Choreografie

Kenneth Abildgaard Greve scenografia set designer Bühnenbild

Anna Kontek reżyseria świateł lightning designer Lichtregie

Marek Rydian OBSADA CAST Besetzung Odetta / Odylia Asuka Horiuchi Julia Korbańska

OPERA

Zygfryd Arkadiusz Gumny Mateusz Sierant

72

Rotbart Arkadiusz Gumny Mateusz Sierant Beno Gento Yoshimoto Pas De Trois Maria Kielan Marika Kucza Silvia Simeone Gento Yoshimoto Lidia Zwolińska soliści, koryfeje, zespół baletowy, orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, statyści Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet, orchestra, State Ballet School in Poznań students, extras Solisten, Coryphées, Corps de Ballet, Orchester der Posener Oper, Schülern der Ballettschule in Poznań, Extras


PL Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego to tytuł, który zdaje się nie zni-

kać z afiszy. Ostateczna wersja dzieła długo czekała na dobre przyjęcie – ukształtowała się bowiem dopiero w  dwa lata po śmierci kompozytora i to za sprawą zapadającej w pamięć choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa. Subtelna warstwa muzyczna utworu niezmiennie urzeka publiczność, zaś opowieść o  zaklętej w  Królową Łabędzi Odetcie inspiruje artystów na całym świecie. Fragmenty baletu wykorzystano w  wielu filmach, chociażby w słynnym Czarnym łabędziu z Natalie Portman.

EN Pyotr Tchaikovsky’s Swan Lake is a title that seems never to leave the play-

bills. The work’s final version waited a long time to be received well – it took on its ultimate shape two years after the composer died, and it did so thanks to the unforgettable choreography by Marius Petipa and Lev Ivanov. The subtle musical layer keeps charming the audiences, while the story of Odette, magically transformed into the Swan Queen, inspires artists worldwide. Excerpts from the ballet have been used in many films, one example being the famous Black Swan starring Natalie Portman.

DE Tschaikovskys Der Schwanensee war, ist und bleibt unaufhörlich eine ein-

OPERA

zigartige Meisterleistung. Die letzte Fassung des Werks wartete jedoch lange auf breite Anerkennung. Erst zwei Jahre nach dem Tod des Verfassers konnte sie, dank der unvergesslichen choreographischen Einlagen von Marius Petipa und Lew Iwanow in der Welt der Musik Fuß fassen. Die leichte Musik verführte die Zuschauer, und die Geschichte der verzauberten Schwanenkönigin Odetta inspirierte Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt. Faden aus dieser Geschichte, wurden später von Hollywood, u. A: in Black Swan mit Natalie Portman aufgegriffen.

73


kup bilet

Kopciuszek Zolushka Cinderella Aschenputtel Sergiusz Prokofiew

premiera premiere Premiere 15 II 2014 spektakle performances Aufführungen

8 II, 9 II 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 10 min balet fantastyczny w dwóch aktach ballet-féerie in two acts Ballett in zwei Akten libretto libretto by Libretto von Nikolaj Wołkow na podstawie bajki Charles’a Perraulta based on Charles Perrault’s fairy tale Auf der Grundlage des Märchens von Charles Perrault Spektakl odpowiedni dla widzów ze szkół podstawowych The performance is suitable for elementary school pupils Dieses Stück eignet sich besonders für Grundschulkinder

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Adi Bar choreografia choreographer Choreografie

Paul Chalmer scenografia set designer Bühnenbild

Anna Kontek reżyseria świateł lightning designer Lichtregie

Marek Rydian OBSADA CAST Besetzung Kopciuszek Asuka Horiuchi Marika Kucza

OPERA

Książę Arkadiusz Gumny Mateusz Sierant Gento Yoshimoto

74

Matka Chrzestna / Wróżka Asuka Horiuchi Agnieszka Wolna-Bartosik Macocha Beata Macioszczyk Gruszka Anna Gumna Julia Korbańska Pietruszka Natalia Trafankowska Muzycy Bartłomiej Skorobohaty Maciej Piórkowski soliści, koryfeje, zespół baletowy i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet and orchestra, State Ballet School in Poznań students Solisten, Coryphées, Corps de Ballet und Orchester der Posener Oper, Schülern der Ballettschule in Poznań


PL Baletowa opowieść o biednej sierocie, okrutnej macosze, brzydkich i za-

zdrosnych siostrach oraz o księciu, pięknym i zakochanym – ale tego nie trzeba przecież dodawać... Choreograf Paul Chalmer stworzył spektakl, który zachwyci dorosłych i dzieci. Jego baletowa wersja Kopciuszka mieni się pomysłowością i dowcipem. Przerysowane siostry nieszczęsnej sieroty: pulchna Gruszka, opychająca się słodkościami na królewskim balu i złośliwa Pietruszka, nijak nie umiejąca zdobyć sympatii księcia. Wysmakowana scenografia Anny Kontek czyni z  Kopciuszka baśń o magii teatru. Tak jak książęcy posłańcy szukają właścicielki zagubionego pantofelka, tak widzowie z zachwytem wpatrują się w jednej ze scen w na poły podniesioną kurtynę, zza której wystają tylko nogi tancerek. Na którą będzie pasowała ozdobiona koralikami pointa? I czy pyszności zdobiące królewskie stoły są rekwizytami, czy też prawdziwymi tortami z najlepszych cukierni? I dynia, jak z niej zrobić karocę? Magia baletu, magia teatru – niech trwa.

EN A ballet story about a poor orphan, a cruel stepmother, ugly and jealous

sisters, and a prince who is beautiful and in love – but that goes without saying, of course... Choreographer Paul Chalmer has created a show that will enchant adults and children. His ballet version of Cinderella is chockfull of innovation and wit. The orphan’s over-the-top sisters: the plump Gruszka, stuffing herself with treats at the royal ball, and the malicious Pietruszka, who keeps failing at getting the prince to like her. Anna Kontek’s tasteful set design makes Cinderella a tale about the magic of theatre. Similarly to the prince’s men who seek the owner of the lost slipper, the audience members are hypnotised by the scene where only dancing legs can be seen from behind the somewhat-lifted curtain. Whose foot will the beaded pointe shoe fit? And are the delicacies on the royal tables only props, or actual cakes from the best of confectioneries? And the pumpkin, how does one change it into a carriage? The magic of ballet, the magic of theatre – may it last.

Stiefmutter und eifersüchtige Schwestern. Und über einen hübschen und verliebten Prinzen – mehr muss man nun wirklich nicht hinzufügen… Der Choreograph Paul Chalmer schuf ein Spektakel, das sowohl Erwachsene als auch Kinder fasziniert. Seine Ballettversion von Aschenputtel ist witzig und einfallsreich. Die karikaturartig dargestellten Schwestern – die üppige Gruszka (Birne) die gerne mal zu viel Süßigkeiten vernascht am Königshof und die arrogante Pietruszka (Petersillie), die es um nichts in der Welt schafft, die Gunst des Prinzen zu erlangen. Die von Anna Kontek geschaffene Bühnengestalltung verleiht dem Stück eine magische Aura. So wie mit großem Eifer die Königliche Wache nach Aschenputtel sucht, so bestaunen die Zuschauer in der berühmten Tanzscene (der Umhang erlaubt es nur die Beine der Tänzerinnen zu sehen). Welcher der Damen gehört nun der mit Korallen geschmückte Pantofel? Sind die köstlichen Speisen auf der königlichen Tafel nur Atrappen oder tatsächlich leckeres Essen aus der feinsten Konditorei? Wie wird aus dem Kürbis nun eine Kutsche? Lasset Magie und Ballet auf der Bühne nun zusammenspielen…

OPERA

DE Eine Ballettgeschichte über ein verarmtes Waisenkind, eine kaltherzige

75


kup bilet

Romeo i Julia Romeo i Dzhulyetta Romeo and Juliet Romeo und Julia Sergiusz Prokofiew premiera premiere Premiere 17 V 2008 spektakle performances Aufführungen

24 V, 25 V 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 35 min balet w trzech aktach ballet in three acts Ballett in drei Akten na podstawie tragedii Williama Szekspira based on the tragedy by William Shakespeare Auf der Grundlage des Tragödie von William Shakespeare

REALIZATORZY CREW BESETZUNG kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

Aleksander Gref inscenizacja i choreografia staging and choreography Inszenierung und Choreografie

Parys Fabian Michaux Taras Szczerbań

scenografia set designer Bühnenbild

Niania BEATA MACIOSZCZYK

kostiumy costume designer Kostüme

Boris Kudlička OBSADA CAST Besetzung Julia Diana Cristescu Asuka Horiuchi Romeo Mateusz Sierant Mercutio Viktor Davidiuk Arkadiusz Gumny

OPERA

Tybalt Krystian Augustyn

Emil Wesołowski

Andrzej Kreutz Majewski

76

Benvolio John Svensson Gento Yoshimoto

Ojciec Laurenty Andrzej Płatek soliści, koryfeje, zespół baletowy i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, uczniowie Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź Poznań Opera House soloists, coryphées, corps de ballet and orchestra, State Ballet School in Poznań students, Anna Niedźwiedź Ballet School students Solisten, Coryphées, Corps de Ballet und Orchester der Posener Oper, Schülern der Ballettschule in Poznań, Schülern der Anna Niedźwiedź Ballettschule


PL Gdyby Wiliam Szekspir wiedział, ile razy historia namiętności Romea i Julii

zostanie przywołana w literaturze, filmie, na scenie, w operze i balecie, niezwłocznie zastrzegłby prawa autorskie do swego dramatu. Bellini, Gounod, Norwid, Poświatowska... Od interpretacji Franka Zeffirellego po przeniesioną we współczesne realia opowieść o dwóch gangach rządzących małym miasteczkiem na Florydzie. Wystarczy zatem powiedzieć: dwa skłócone rody, dwoje młodych kochanków, namiętność i śmierć w Weronie... Baletową historię wielkiego uczucia na poznańskiej scenie choreograficznie i  inscenizacyjnie przygotował Emil Wesołowski, znany doskonale publiczności artysta, który swe pierwsze szlify zdobywał w balecie Conrada Drzewieckiego. Wesołowski nie uciekł we współczesność, a bazując na sprawdzonych klasycznych wzorcach, postawił na wyeksponowanie liryzmu i siły miłosnego uczucia. Widzom na długo zapada w pamięć scena pawany, walki na florety między skłóconymi rodami oraz niemy krzyk Julii, gdy dowiaduje się o śmierci ukochanego. I choć znamy tę historię doskonale, tak bardzo chcemy zmienić jej zakończenie... EN Had William Shakespeare known how many times the story of Romeo and

Juliet’s passion would be evoked in literature, film, onstage, in opera and in ballet, he would have hastily secured the rights to his drama. Bellini, Gounod, Norwid, Poświatowska... From Frank Zeffirelli’s interpretation to the modernised story of two gangs ruling over a small town in Florida. It is enough to say: two feuding houses, two young lovers, passion, and death in Verona... The ballet tale of great love has been choreographically prepared for the Poznań scene by well-known artist Emil Wesołowski, who had cut his teeth while dancing ballet under Conrad Drzewiecki. Wesołowski has not resorted to updating the ballet for contemporary times, but – basing on tried and tested classics – has highlighted the lyricism and love’s strength. Viewers will long remember the pavane scene, the sabre fight between the hostile families, and Juliet’s silent scream upon learning about her sweetheart’s death. And even though we know the story so well, we would still like to change its conclusion so much...

der Oper und im Ballett vorgeführt wird, wäre er sicher vorsichtiger mit den Urheberrechten gewesen. Bellini, Gounod, Norwid, Poświatowska… Beginnend mit Frank Zeffirellis Interpretation und endent mit der Geschichte über zwei Gangsterbanden, die über eine Kleinstadt in Florida herrschen. Kurz gesagt: zwei zerstrittene Familien, zwei verliebte jugendliche, leidenschaft und Tod in Verona… Die Ballettversion einer großen Liebesgeschichte wurde für die posener Oper vom Choreographen Emil Wesołowski vorbereitet, ein weltbekannter Künstler und ehemaliger Schüler von Conrad Drzewicki. Wesołowski hällt nicht an modernen Interpretationen fest. Er setzt viel Wert auf lyrische Stimmung und die kraft romantischer Höhepunkte der Hauptfiguren. Der Pavaner-Schreittanz, der Degenkampf der zerstrittenen Adelsfamilien und der unbeschreibliche Kummer Julias, als sie vom Tod ihres Geliebten erfährt, all das sind Augenblicke aus dem Spektakel, die unsere Zuschauer nie vergessen.

OPERA

DE Wenn Sheakespear wüsste, wie oft sein Werk auf der Bühne, im Film, in

77


OPERA

concerts Konzert

78

koncerty


koncert inaugurujący sezon 2017/2018 the 2017/2018 season opening concert Konzert zum Auftakt der Saison jubileusz Jubilee JubilÄum Barbary Kubiak 80

Wojciech Drabowicz in memoriam 84

Pietro Mascagni

Rapsodia Satanica – projekcja filmowego arcydzieła z muzyką na żywo oraz fragmenty

Rycerskości wieśniaczej Rapsodia Satanica – presentation of a masterpiece with live music and fragments of Cavalleria rusticana

Rapsodia Satanica – Präsentation eines Meisterwerks mit Live-Musik und Fragmenten von Cavalleria rusticana 86

Koncert sylwestrowy New Year’s Eve concert Silvesterkonzert 88

Koncerty noworoczne New Year’s concerts Neujahrskonzerte 88

Wieczór kolęd CHRISTMAS CAROLS EVENING Konzert der Weihnachtslieder 89

recital 90

OPERA

Aleksandry Kurzak

79


80

OPERA


kup bilet

koncert

inaugurujący sezon 2017/2018 the 2017/2018 season opening concert Das Eröffnungskonzert 2017/2018 jubileusz Jubilee Jubiläum

Barbary Kubiak 30-lecie pracy artystycznej 30 Years of artistic work 30 Jahre Künstlerische Arbeit

DATA DATE DATUM 17 IX 2017 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S

dyrygent conductor Dirigent

Gabriel Chmura

OBSADA CAST Besetzung Barbara Kubiak sopran

OPERA

soliści i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House soloists and orchestra Solisten und Orchester der Posener Oper

81


PL Barbara Kubiak to jedna z największych postaci w historii Teatru Wielkiego

w Poznaniu. Swój talent muzyczny odziedziczyła po rodzicach, którzy byli członkami zespołu Śląsk. Początkowo miała zostać lekarzem, ale porzuciła marzenia o Akademii Medycznej na rzecz Muzycznej i jeszcze będąc na studiach zadebiutowała na naszej scenie partią Pierwszej Damy w Czarodziejskim flecie Wolfganga Amadeusza Mozarta (1986). Od 1987 roku jest związana na stałe z Operą Poznańską. Dostarcza wielkopolskiej publiczności wielu wzruszeń, wykonując nieprzerwanie największe tytułowe partie, takie jak Norma, Aida, Halka, Madama Butterfly czy Tosca. Jak sama przyznaje, nie przyjmuje roli, jeżeli nie identyfikuje się z daną postacią. Artystka współpracuje także z Teatrem Wielkim - Operą Narodową (z którym wystąpiła na Beijing Music Festival), Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Wrocławską i Operą Bałtycką w Gdańsku. Wyjeżdżała na liczne tournées, m.in. do Holandii, Belgii, Francji, Luksemburga i Wielkiej Brytanii. Album, który sopranistka zarejestrowała wraz z  zespołem Opery Wrocławskiej (Trubadur Giuseppe Verdiego), został nominowany do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk. Barbara Kubiak występuje również w repertuarze oratoryjnym i koncertowym. Stale współpracuje z największymi polskimi filharmoniami i festiwalami, wykonując takie dzieła, jak: War Requiem Benjamina Brittena, IV i VIII Symfonię Gustava Mahlera, I i III Symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, Missa pro pace i Angelus Wojciecha Kilara, Stabat Mater Gioacchino Rossiniego, Stabat Mater Antonina Dvořáka, Stabat Mater Karola Szymanowskiego czy Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.

OPERA

EN Barbara Kubiak is one of the most prominent individuals in the history

82

of Poznań Opera House. She inherited her talent for music from her parents, who were members of the band Śląsk. She was originally going to be a physician, but she abandoned her dreams of the Medical Academy in favour of studying music and, still a student, she made her début as the First Lady in Wolfgang Amadeus Mozart’s The Magic Flute (1986). She has been in constant cooperation with the Poznań Opera House since 1987. She provides the Greater Poland audiences with numerous thrills, unceasingly performing major titular parts, such as Norma, Aida, Halka, Madama Butterfly, and Tosca. As she herself admits, she never accepts a role that she cannot identify with. The artists also works with the Polish National Opera in Warsaw (with which she has performed at Beijing Music Festival), the Grand Theatre in Łódź, the Wrocław Opera, and the Baltic State Opera in Gdańsk. She has toured extensively, visiting countries such as the Netherlands, Belgium, France, Luxembourg, and the UK. The album which the soprano recorded with the Wrocław Opera (Giuseppe Verdi’s Il Trovatore) has been nominated for the Fryderyk, an award of the Polish phonographic industry. Barbara Kubiak also does oratorio and concert repertoires. She constantly works with major Polish philharmonics and festivals, performing such works as Benjamin Britten’s War Requiem, Gustav Mahler’s Symphony No. 4 and 8, Henryk Mikołaj Górecki’s Symphony No. 1 and 3, Wojciech Kilar’s Missa pro pace and Angelus, Gioacchino Rossini’s Stabat Mater, An-


tonin Dvořák’s Stabat Mater, Karol Szymanowski’s Stabat Mater, and Wolfgang Amadeus Mozart’s Requiem. DE Barbara Kubiak ist eine der wichtigsten Personen in der Geschichte der Po-

OPERA

sener Oper. Das Musiktalent hat sie von den Eltern geerbt, die Mitglieder des Tanz- und Gesangensembles Śląsk waren. Sie sollte eigentlich Ärztin werden, doch den Traum vom Medizinstudium hat sie zugunsten der Musikakademie aufgegeben und bereits während des Studiums mit der Partie der Ersten Dame bei der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart (1986) debütiert. Ab 1987 ist sie mit der Posener Oper verbunden. Sie sichert dem Publikum viele unvergessliche Erlebnisse, indem sie die größten Titelparteien wie Norma, Aida, Halka, Madam Butterfly oder Tosca aufführt. Wenn sie sich mit der Figur nicht identifiziert, dann wird die Rolle von ihr nicht angenommen – wie sie selbst zugibt. Die Künstlerin arbeitet auch mit dem Großen Theater – der Nationalen Oper (mit dem sie bei Beijing Music Festival in Peking aufgetreten ist), dem Großen Theater in Lodz, der Breslauer Oper und der Ostsee-Oper in Gdansk (Danzig) zusammen. Bei ihren zahlreichen Tournées hat sie u.a. die Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Großbritannien besucht. Das Musikalbum, das von der Sopranistin mit dem Ensemble der Breslauer Oper (Der Troubadour von Giuseppe Verdi) aufgenommen hat, wurde zum Fryderyk-Preis der polnischen Musikindustrie nominiert. Barbara Kubiak hat in ihrem Repertoire auch Oratorien - Konzertauftritte. Sie arbeitet ständig mit den größten polnischen Philharmonien und Festivals zusammen, bei denen sie solche Werke wie War Requiem von Benjamin Britten, 4. und 8. Sinfonie von Gustav Mahler, 1. und 3. Sinfonie von Henryk Mikołaj Górecki, Missa pro pace und Angelus von Wojciech Kilar, Stabat Mater von Gioacchino Rossini, Stabat Mater von Antonin Dvořák, Stabat Mater von Karol Szymanowski oder Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart aufführt.

83


kup bilet

koncert concert Konzert

Wojciech Drabowicz in memoriam DATA DATE DATUM 24 IX 2017 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B Współorganizator co-operation KOOPERATION Lions Club Poznań Rotunda

dyrygent conductor Dirigent

Gabriel Chmura OBSADA CAST Besetzung Joanna Woś Robert Gierlach Kałudi Kałudow Dominika Dobrolińska (stypendystka)

OPERA

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznan Boys’ Choir under the direction of Jacek Sykulski and the Orchestra of the Poznań Opera House Poznener Knabenchor unter der Leitung von Jacek Sykulski und Orchester der Posener Oper

84


PL Wojciech (choć lubił być nazywany po prostu Wojtkiem) Drabowicz był

wyjątkowym artystą występującym na całym świecie. Najsilniej jednak związał się ze sceną Teatru Wielkiego w Poznaniu. To na jego cześć nazwana została nasza Sala Kameralna, a koncerty Wojciech Drabowicz in memoriam stały się tradycją i ważnym wydarzeniem kulturalnym na mapie Poznania. Jak zawsze, cały dochód z  koncertu przeznaczony będzie na stypendium dla najlepszego studenta I  roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w  Poznaniu, by kontynuować wspaniałą tradycję śpiewaczą naszego regionu, której Wojciech Drabowicz stał się symbolem.

EN Wojciech (although he preferred to simply be called Wojtek) Drabowicz

was a unique artist who performed all over the world. He was, however, most strongly associated with the Grand Theatre in Poznań. The Chamber Hall was named in his honour, and the Wojciech Drabowicz in memoriam concerts became a tradition and an important cultural event for Poznań. As always, all proceeds from the concert shall be used as scholarship money for the best 1st year student of the vocal department at the Academy of Music in Poznań, in order to maintain our region’s wonderful singing tradition which Wojciech Drabowicz became a symbol of.

DE Wojciech (obwohl gerne mit Wojtek angesprochen wurde) Drabowicz war

OPERA

ein außergewöhnlicher Künstler, der Erfolge auf der ganzen Welt feierte. Die meiste Zeit war er aber in Posen tätig. Unser kleiner Konzertsaal wurde nach ihm benannt, und das alljährliche Wojciech Drabowicz in memoriam-Konzert, gehört allmählich zu den bekanntesten Kulturevents in Posen. Die Einkünfte aus dem Konzert werden für ein Stipendium an die Musikakademie (Gesangseminar) in Posen gespendet, um die wunderschöne Musik – und Gesangtradition in unserer Region weiterhin zu fördern, so wie es Wojciech Drabowicz zu Lebzeiten auch getan hat und dessen Symbol er geworden ist.

85


kup bilet

Pietro Mascagni

Rapsodia Satanica projekcja filmowego arcydzieła z muzyką na żywo oraz fragmenty Rycerskości wieśniaczej Rapsodia Satanica - presentation of a masterpiece with live music and fragments of Cavalleria rusticana Rapsodia Satanica - Präsentation eines Meisterwerks mit Live-Musik und Fragmenten von Cavalleria rusticana DATA DATE DATUM 22 X 2017 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe A Pod honorowym patronatem Ambasady Włoch w Polsce Under the honourable auspices of Italian Embassy in Poland Unter der Schirmherrschaft der Botschaft von Italien in Polen Pod patronatem Instytutu Włoskiego w Warszawie w ramach Tygodnia Języka Włoskiego na Świecie. Under the patronage of the Italian Institute in Warsaw as part of the Italian Language Week. Unter der Schirmherrschaft des Italienischen Instituts in Warschau während der Woche der italienischen Sprache in der Welt.

dyrygent conductor Dirigent

Massimiliano Caldi OBSADA CAST Besetzung soliści soloist Solisten

Helena Zubanovich Voytek Soko-Sokolnicki Jaromir Trafankowski orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House orchestra Orchester der Posener Oper

OPERA

Przed koncertem zostanie wyświetlony film dokumentalny o Pietro Mascagnim. Gośćmi wydarzenia będą Guia Farinelli Mascagni i Francesca Albertini Mascagni z Comitato Promotore Maestro Pietro Mascagni. Before the concert a documentary about Pietro Mascagni will be shown. Guests of the event: Guia Farinelli Mascagni and Francesca Albertini Mascagni from the Committee for the Promotion of Maestro Pietro Mascagni. Vor dem Konzert wird ein Dokumentarfilm über Pietro Mascagni gezeigt. Gäste der Veranstaltung: Guia Farinelli Mascagni und Francesca Albertini Mascagni aus dem Komitee für die Förderung des Maestro Pietro Mascagni.

86


PL Niemy film z 1915 roku Rapsodia Satanica był ostatnim filmem w reżyserii

Nino Oxilia i niewątpliwie jednym z największych osiągnięć wczesnego włoskiego kina. Obraz opowiada historię kobiety (zagrała ją wielka diva ówczesnego kina Lyda Borelli), która podpisuje pakt z diabłem: otrzyma od niego wieczne młodzieńcze piękno, ale w zamian za to musi zrezygnować z miłości. Uroda tego obrazu zachwyca także dziś. Dodatkowym atutem jest muzyka, którą specjalnie do filmu stworzył i wykonał podczas premiery kompozytor operowy Pietro Mascagni. Nieprzemijające piękno Rapsodii i wspaniała muzyka Mascagniego zainspirowały nas do pracy nad projektem, który mamy nadzieję przywoła choć na chwilę magię starego kina. Podczas gdy na ekranie odtwarzać będziemy Rapsodię Satanicę, nasza orkiestra pod batutą Massimiliano Caldiego zagra muzykę skomponowaną przez Pietro Mascagniego. W drugiej części koncertu zaprosimy do wysłuchania fragmentów najbardziej znanej opery tego kompozytora – Cavalleria rusticana.

EN The 1915 silent film Rapsodia Satanica was director Nino Oxilia’s last film

and undoubtedly one of the greatest achievements of early Italian cinema. The motion picture tells the story of a woman (played by Lyda Borelli, great diva of those days cinema) who signs a pact with the devil: in exchange for her eternal youth and beauty she must forgo love. The film’s charm still delights today. A additional asset is the music, written specially for the film and performed at the première by opera composer Pietro Mascagni. Rapsodia Satanica’s unwavering beauty and Mascagni’s wonderful score inspired us to work on a project that will hopefully evoke the magic of early cinema for at least a short while. While the film plays onscreen, our orchestra under Massimiliano Caldi will be performing Pietro Mascagni’s music. The second part of the concert will feature excerpts of the composer’s most popular opera – Cavalleria rusticana.

D er Stummfilm Rapsodia Satanica aus dem Jahr 1915 war der letzte Film von Nino Oxilia und mit Sicherheit eines der größten Errungenschaften des jungen, italienischen Kinos. Eine Frau (gespielt von Lyda Borelli, eine der größten Divas seiner Zeit) geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Für ewige Schönheit und Jugend, verzichtet sie auf die Liebe. Bis heute verzaubert diese Geschichte die Zuschauer. Petro Mascagani schuf die Musik zum Film. Die einfühlsame Musik Mascaganis und die Schönheit der Rapsodia Satanica bewegten uns dazu, ein seltenes Projekt zu starten, mit welchem wir die Magie der alten Filmkunst wieder zum Leben erwecken wollen. Während auf der Leinwand die Rapsodia Satanica gespielt wird, wird unser Orchester unter der Leitung von Massimiliano Caldi Petro Mascaganinis Musik spielen. Im weiteren Verlauf werden wir Sie dazu einladen, Fragmente seiner bekanntesten Oper zu hören – der Cavalleria Rusticana .

OPERA

DE

87


kup bilet

koncert

sylwestrowy

New Year’s Eve Concert Silvesterkonzert DATA DATE DATUM 31 XII 2017 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe S

koncerty

noworoczne

New Year’s Concerts Neujahrskonzerte DATA DATE DATUM 5 I, 6 I, 7 I 2018 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D / S dyrygent conductor Dirigent

Gabriel Chmura

OPERA

soliści, chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House soloists, choir and orchestra Solisten, Chor und Orchester der Posener Oper

88


kup bilet

koncert

wieczór kolęd Christmas Carols Evening Konzert der Weihnachtslieder

DATA DATE DATUM 3 I, 4 I 2018 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D dyrygent conductor Dirigent

Mariusz Otto Mirosław Gałęski

fortepian piano Klavier chór i orkiestra kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House chorus and chamber orchestra Chor und Kammerorchester der Posener Oper

Program Programme Programm

OPERA

ulubione kolędy polskie i innych narodów favorite Christmas carols from Poland and other countries Lieblings-Weihnachtslieder aus Polen und anderen Ländern

89


90

OPERA


kup bilet

recital

Aleksandry Kurzak DATA DATE DATUM 26 IV 2018 miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe D Aleksandra Kurzak sopran

orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House orchestra Orchester der Posener Oper

zwiskami: Sills, Sutherland i Callas – znów niesamowite, niezapomniane – tak napisał o Aleksandrze Kurzak Opera Magazine. Aleksandra Kurzak w wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach i fortepianie. Ukończyła wydział wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. Laureatka konkursów wokalnych w Warszawie, Helsinkach, Barcelonie i Kantonie, jeszcze podczas studiów zadebiutowała jako Zuzanna w Weselu Figara na scenie Opery Wrocławskiej, u boku swojej mamy i nauczycielki Jolanty Żmurko w roli Hrabiny. W wieku 27 lat wystąpiła w dwóch najbardziej prestiżowych teatrach operowych świata. Rola Olimpii w Opowieściach Hoffmanna w Metropolitan Opera zdobyła wielkie uznanie wśród nowojorskich krytyków muzycznych, którzy jednogłośnie wypowiadali się na łamach prasy o sensacyjnym debiucie polskiej śpiewaczki. Z  równie przychylnym odbiorem artystka spotkała się również jako Aspazja w londyńskim przedstawieniu Mitridate, re di Ponto w Royal Opera House (Covent Garden). Aleksandra Kurzak regularnie występuje na najważniejszych scenach i  estradach świata, takich jak: Metropolitan Opera w  Nowym Jorku, Royal Opera House w Londynie, Teatro alla Scala w Mediolanie, Staatsoper w Wiedniu czy Opera de Paris. Jako pierwsza Polka w historii wokalistyki podpisała ekskluzywny kontrakt z  firmą fonograficzną DECCA. W  sierpniu 2011 roku

OPERA

PL To tak, jakby wróciły dawne dni świetności bel canta – z największymi na-

91


ukazał się jej pierwszy solowy album Gioia, który osiągnął status platynowej płyty. Kolejne albumy artystki to Bel Raggio z ariami Rossiniego oraz Hej, kolęda! z  najpiękniejszymi polskimi kolędami (złota płyta). Natomiast album Pieśni Fryderyka Chopina dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina otrzymał prestiżowe wyróżnienie Diapason d’Or. Aleksandra Kurzak otrzymała dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki, a także stypendium fundacji Crescendum Est – Polonia Aleksandra Gudzowatego. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana nagrodami Prezydenta Wrocławia, Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i  Sztuki. Jest także laureatką nagrody Akademii Telewizyjnej Wiktor, nagrody TVP Kultura Gwarancja Kultury, Kryształowego Zwierciadła oraz Złotego Krzyża Zasługi. W 2015 roku otrzymała International Opera Award 2015 i została laureatką Bachtrack Opera Award jako najlepsza śpiewaczka mijającego sezonu za rolę Donny Fiorilli w Royal Opera House. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki.

OPERA

EN It was as if the heady days of the Bel Canto Revival, with Sills, Sutherland and

92

Callas, were back again, eerie and unforgettable – Opera Magazine wrote about Aleksandra Kurzak. Aleksandra Kurzak began her violin and piano education at the age of 7. She has studied voice at the Academy of Music in Wrocław and Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Awarded at singing competitions in Warsaw, Helsinki, Barcelona, and Canton, Kurzak made her professional opera début while still a student; the Wrocław State Opera gave her the part of Susanna in The Marriage of Figaro, where she performed alongside her mother and teacher Jolanta Żmurko, who played the Countess. At the age of 27 Kurzak performed in the most prestigious opera theatres in the world. The role of Olympia in Les Contes d’Hoffmann has won her recognition among New York music critics, who spoke in one voice of the Polish singer’s sensational début. Her role of Aspasia in Mitridate, re di Ponto, whom she played in London’s Royal Opera House (Covent Garden), has been received with equal acknowledgement. Aleksandra Kurzak regularly performs on the most important stages in the world, including the Metropolitan Opera in New York, Royal Opera House in London, Teatro alla Scala in Milan, Wiener Staatsoper, and Opera de Paris. She was the first Pole in history to sign an exclusive contract with the DECCA record label. In August 2011 she released her first solo album Gioia, which went on to go platinum. The artists’ other albums are Bel Raggio with Rossini’s arias, and Hej, kolęda! with the most beautiful Polish carols (which achieved gold status). Her album Chopin: Songs for the Fryderyk Chopin Institute has received the prestigious Diapason d’Or distinction. Twice has Kurzak been awarded the Minister of Art and Culture scholarship, she has also received a scholarship from the Aleksander Gudzowaty Crescendum Est – Polonia Foundation. In recognition of her accomplishments the singer has been honoured with the awards of the President of Wrocław, the Governor of the Dolnośląskie Voivodeship, and the Minister of Culture and Art in Poland. Apart from that, she is also laureate of the Wiktor Television Academy Award, the Gwarancja Kultury / Guarantee of Culture Award from TVP Kultura, the Kryształowe Zwierciadło award, and the Gold Cross of Merit.


In 2015 she received the International Opera Award and the Bachtrack Opera Award as the best singer of the season for her role of Donny Fiorilli at the Royal Opera House. In 2016 she earned her postdoctoral degree in art. DE Es ist, als ob der Glanz der alten Zeiten des bel canta –mit seinen bekannten

OPERA

Persönlichkeiten wie Sills, Sutherland und Calls in einstiger Pracht wieder zum Leben erweckt wurden. –So wurde über Aleksandra Kurzak bei, Opera Magazin berichtet. Aleksandra Kurzak begann im Alter von 7 Jahren Geige und Klavier zu spielen. Danach absolvierte Sie eine Lehre als Sängerin in der Musikakademie in Breslau und an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ausgezeichnet in zahlreichen Wettbewerben in Warschau, Helsinki, Barcelona und Kanton. Noch währen ihres Studiums gab sie ihr Debüt als Susanna in ,,Figaros Hochzeit“ auf der Bühne der Staatsoper in Breslau, an der Seite ihrer Mutter und Lehrerin Jolanta Żmurko, die damals die Rolle der Gräfin spielte. Im Alter von 27 Jahren spielte sie in zwei renomierten Opernvorführungen. Die Rolle der Olympia in ,Hoffmans Erzählungen“ in der Metropolitan Oper erlaubte es ihr positive Kritik aus New York zu erhalten. In den Medien berichtete man damals, es wäre das sensationelle Debüt einer polnischen Sängerin gewesen. Als Aspasia Mitridate, re di Ponto am Royal Opera House (Covent Garden) in Landon wurde Sie gleichermaßen positiv bewertet. Aleksandra Kurzak tritt regelmäßig auf Bühnen der ganzen Welt auf: die Metropolitan Oper in New York, das Royal Opera House in London, Teatro alla Scalla in Mailand, die Wiener Staatsoper und die Pariser Oper gehören selbstverständlich dazu. Als erste polnische Sängerin unterzeichnete Sie einen Vertrag mit dem Plattenlaben DECCA. Im August 2011 erschien ihr erstes Soloalbum Gioia, das als Platin-Album erschien. Gleich danach folgten die Alben Bel Ragio mit Arien von Rossini und Hej, kolęda! Mit den schönsten polnischen Weihnachtsliedern. Das Album Pieśni, mit den Werke von Chopin, die sie für das Nationale Chopin-Institut schuf, erhielt den Diapason d’or Preis. Sie erhielt mehrmals ein Stipendium vom Ministerium für Kultur und Kunst, und ein Stipendium der Stiftung Crescendum Est – Polonia von Aleksander Gudzowaty. Vom Präsident der Stadt Breslau, vom Niederschlesischen Wojewoden und vom polnischem Kultusministerium erhielt sie mehrere Auszeichnungen. Sie ist außerdem preisgekrönte Teilnehmerin der Fernsehakademie Wiktor, Preisträgerin des TVP Kultura Gwarancja Kultury – Wettbewerbs, ausgezeichnet mit dem berühmten Kristallspiegel und Trägerin des Polnischen Verdienstordens. 2015 erhielt sie den International Opera Award und wurde außerdem mit dem Bachtrak Opera Award ausgezeichnet, für ihre Rolle als Donna Fiorilli am Royal Opera House. Im Jahr 2016 erhielt sie ein Titel Habilitierter Doktor für Kunst .

93


OPERA

projects Projekte

94

projekty


Teatr Wielki dla małych i dużych The Poznań Opera House for the Big and for the Little Teatr Wielki für klein und groSS 96

Laboratorium Teatru Operowego Opera Theatre Lab Labor des Operntheaters 102

Pracownia operowa The Opera Workshop Die Opernwerkstatt 103

Gabriel Kaczmarek Alicja w krainie czarów Alice in Wonderland Alice im Wunderland 104

Gabriel Kaczmarek Królowa śniegu The Snow Queen Die Schneekönigin

Więcej: www.opera.poznan.pl/edukacja

OPERA

106

95


Teatr Wielki dla małych i dużych

The Poznań Opera House for the Big and for the Little Der Posener Oper für klein und groß PL Wśród tropów, którymi podążyć mogą mniejsi i całkiem dojrzali poszuki-

wacze operowych tajemnic, znajdą się wycieczki za teatralną kurtynę (Za kulisami teatru) oraz taneczne pas wykonywane w czasie Baletowej podróży po teatrze. Nie boimy się z Wami zaśpiewać, dlatego zapraszamy seniorów do Chóru Dziadów i Bab. A jeśli ktoś jeszcze nie zaraził się teatralnym bakcylem, niech przyjdzie na Lekcje z Teatrem Wielkim, by poćwiczyć z naszymi solistami, ucharakteryzować się i  przymierzyć kostium. Nie zapominajcie o nas w czasie marcowego Międzynarodowego Dnia Teatru i majowej Nocy Muzeów. W maju świętujcie też z nami Europejskie Dni Opery. Tych, którzy zawsze chcą zobaczyć to, czego nie widać, zapraszamy na Spacerowniki teatralne, które odbywają się dwa razy w roku. Bliskie spotkanie z realizatorami, czas rozwiewania tajemnic na godzinę przed premierowym spektaklem – to spot­kanie w sali kameralnej, gdzie reżyser opowiada o swojej wizji, którą lada moment zobaczymy na dużej scenie. Złaknionych opowieści i  operowych anegdot zapraszamy na Herbatki z Pegazem, w czasie których w miłej i  kameralnej atmosferze artyści naszego teatru opowiedzą o  sobie, swojej pracy, a może i zaśpiewają... EN The trails to be followed by the little and the more adult seekers of opera

secrets will lead behind the theatre curtain (Behind the Theatre Scenes) and to a pas performed during Ballet Journey through the Theatre. We are not afraid to sing with you, which is why we are inviting you to the Chór Dziadów i Bab. And if you haven’t been bitten by the theatre bug yet, come to Classes with the Poznań Opera House to exercise your diction with our soloists, get your stage makeup, and try on a costume. Remember us on World Theatre Day in March and on the Night of the Museums in May. In May, celebrate the European Opera Days with us. Those who always wish to see that which is hidden are invited to partake in the bi-annual theatre strolls. A close encounter with the producers, a time of shedding light on mysteries an hour before the première show – it is a meeting in the chamber hall, where the director talks about their vision, which we will see on the big stage any moment now. Those hungry for tales and operatic anecdotes are welcome to attend Teatime with Pegasus, during which artists from our theatre, in a pleasant and private atmosphere, will tell about themselves, their work, and maybe even sing...

OPERA

DE

96

Unter den möglichen Bereichen, die Jung und Alt genauer unter die Lupe nehmen können, befindet sich unter anderem ein Blick Hinter die Kulissen des Theaters und eine Tanzveranstaltung mit dem Titel Ballettreise durchs Theater. Wir scheuen uns auch nicht davor mit Ihnen zu


OPERA

singen – seien sie also herzlich dazu eingeladen, unseren Seniorenchor zu besuchen. Falls Sie noch nicht vom Theater-Fieber gepackt wurden, können Sie unsere Lehrveranstaltung besuchen. Dort können Sie Aussprache und Charakterdarstellung üben, und dabei auch unsere Kostüme anprobieren. Denken Sie auch an uns während der Internationalen Tage des Theaters im März und der Langen Nacht der Museen im Mai. Lassen Sie uns gemeinsam die Europäischen Operntage feiern. Jeden, der gerne einmal hinter die Kulissen des Theaters schauen möchte, laden wir herzlich auf einen Spaziergang im Theater ein, welchen wir zwei Mal im Jahr vorbereiten. Lernen sie die Autoren persönlich kennen und lassen Sie sich in die Geheimnisse hinter der Bühne, wenige Augenblicke vor dem Beginn der Vorführung einweihen. Ein treffen im kleinen Konzertsaal, ein Interview mit dem Regisseur welcher über seine Ansprüche und Vision des Spektakels spricht- und das kurz, bevor es gespielt wird. Beim Kaffe mit Pegasus können wir dann mit den Schauspielern des Theaters über ihre Arbeit sprechen, und vielleicht auf ein kleines Ständchen zählen?

97


wycieczka a tour Ein Ausflug

Za kulisami teatru

Behind the Theatre Scenes Hinter den Kulissen PL To, czego nie widać, a co najbardziej fascynuje. Rekwizyty, kostiumy, sale

prób, przelotne spotkania z artystami, których bez teatralnej charakteryzacji trudno rozpoznać. Wraz ze zwiedzającymi wyśledzimy, jak powstaje przedstawienie, jakich ingrediencji należy użyć, by na końcu usłyszeć aplauz publiczności. Niektóre tropy mogą wydawać się sensacyjne: cena kilograma deszczu, czas potrzebny do wykonania peruki, bułka tarta zamiast piasku? Zerkający za kulisy poznańskiej opery zaczynają wątpić, czy teatralną magię odczuć można jedynie na scenie, czy nie chowa się aby przy stanowisku oświetleniowca czy suflera… Sprawdźmy to! EN That which is hidden always fascinates us the most. Stage props, cos-

tumes, rehearsal spaces, brief meetings with artists who are difficult to recognise without stage make-up. Together with the visitors we will track down the creation process of a performance, find out what ingredients are needed to hear the audience applaud in the end. Some leads may seem sensational: the price of 1 kilo of rain, the time it takes to make a wig, breadcrumbs instead of sand? Those who take a peek backstage at the Poznań opera start to doubt if the magic of theatre can only be felt on the stage; perhaps it hides by the gaffer’s or the prompter’s post… Let’s check!

OPERA

DE

98

Was wir nicht sehen, und uns dennoch verzaubert. Requisiten, Kostüme, Proberäume, Gespräche mit Künstlern, die wir ohne Schminke und Kostüme nicht widererkennen könnten. Während einer professionellen Führung werden wir die Gelegenheit haben, den Entstehungsprozess einer Theatervorführung näher kennenlernen zu können. Was muss man tun, welche Zutaten braucht man, um sich zum Schluss am Applaus des Publikums erfreuen zu können? Manches wird uns zum Staunen bringen: was kostet 1 Kilogramm künstlichen Regens? Wie lange braucht man um eine Perücke vorzubereiten? Wieso wird an der Stelle von Sand Paniermehl angewendet? Ein Einblick hinter die Kulissen lässt uns zur Schlussfolgerung kommen, dass die Magie des Theaters nicht erst auf der Bühne, sondern bereits hinter den Kulissen ihren Ursprung hat. Finden wir es gemeinsam heraus!


warsztaty workshops Workshops

Baletowa podróż po teatrze

A Ballet Journey through the Theatre Ballettreise durch das Theater PL Tanecznym krokiem, wśród baletowych póz, podziwiając fragmenty najbar-

dziej znanych klasycznych baletów najmłodsi widzowie na chwilę sami staną się tancerzami, tym bardziej, że zajęcia odbywają się w sali prób. Zachwycające kostiumy, tańce z różnych części świata, niezwykłe rekwizyty i piękna muzyka to esencja spotkania. Baletowy crème de la crème skutecznie uzależnia początkujących melomanów. Ideą przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajęć jest pokazanie teatru z bliska, zapoznanie z terminologią tańca klasycznego oraz z teatralnym ABC. Po spotkaniu z tancerzami młodzi widzowie odwiedzają scenę i widownię. Również i tym razem nie są publicznością, a tak jak artyści mogą stanąć na deskach poznańskiej sceny. EN Amid ballet poses, admiring fragments of the best-known classical bal-

lets, our youngest viewers dance their way in to just for a moment become dancers themselves, even more so that the classes take place in the rehearsal studio. Breathtaking costumes, dances from all around the world, amazing stage props, and beautiful music: that’s the essence of the meeting. The crème de la crème of ballet is truly addictive for future music lovers. The idea behind the classes for children in their preschool and school years is to show theatre from up close, get them familiar with classical dance terminology and with theatre basics. After a meeting with the dancers, the young viewers will be invited to the opera backstage. Once again, here they are not just the audience, but can enter the stage like real artists.

kanntesten klassischen Ballettvorführungen, werden die jüngsten unter uns selbst herausfinden können was es heißt ein professioneller Tänzer zu sein – besonders da der Unterricht im Probesaal stattfinden wird. Prägend für das Treffen werden sowohl Requisiten, als auch farbenreiche Kostüme und Tänze aus den entferntesten Winkeln der Welt sein. Eine crème de la crème, welche die jüngsten Musikliebhaber unter uns bezaubern wird. Die Grundidee war, Vor- und Grundschüler das Theater so nahe wie möglich zu bringen. Dabei lernen sie Fachbegriffe aus der Kunst des Tanzens und das Theater-ABC. Nach einem Treffen mit den Tänzern, wird den Schülern ein Einblick hinter die Kulissen des Theaters gewährt. Auch dabei werden Sie nicht nur Betrachter bleiben, sondern selber kurz das Scheinwerferlicht auf der Bühne spüren können.

OPERA

DE Mit Tanzschritten, Ballettposen und begleitet von Ausschnitten der be-

99


warsztaty workshops Workshops

Lekcje z Teatrem Wielkim Classes with the Poznań Opera House Unterricht mit dem Teatr Wielki

PL Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o operze, balecie, teatrze, a boicie się

zapytać. Zdradzimy zatem głęboko skrywane tajemnice, pokażemy, jak śpiewak przygotowuje się do przedstawienia, połamiemy języki ćwicząc dykcję, staniemy przy baletowym drążku i udowodnimy, że nasz patron, wielkim kompozytorem był. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zrywamy w nich ze sztywną formułą szkolnego koncertu. Za nauczycielską katedrą stają śpiewacy, tancerze i muzycy. EN Everything you would like to know about opera, ballet, theatre, but are

afraid to ask. We will reveal the deeply hidden secrets, show how singers prepare themselves for their performances, we will twist our tongues by exercising our diction, we will do barre exercises. And we will prove that our patron was a great composer indeed. The classes are addressed to primary and secondary school students. We break up with the stiff formula of a school concert. The teaching post is occupied by singers, dancers, and musicians. DE Alles was Sie über Ballett, Theater und Opern wissen wollten, sich aber

OPERA

nie trauten zu fragen. Wir verraten Ihnen die größten Geheimnis die dahinter stecken, zeigen Ihnen wie sich ein professioneller Opernsänger vor seinem Auftritt vorbereitet, lassen Sie komplizierte Zungenbrecher nachsprechen, die unsere Aussprache üben und lassen Sie an einer Ballettstange üben. Und wir beweisen Ihnen, dass unser Namenspatron ein großer Kompositeur war. Die Klassen sind für die Schüler aus Grund und Oberschulen gerichtet. Wir wenden uns dabei gegen die schroffen und strengen Regeln eines typischen Schulkonzerts. Dabei werden Sie von professionellen Sängern, Tänzern und Musikern begleitet.

100


warsztaty workshops Workshops

Mamo, Tato, chodź do opery! Mom, Dad, let’s go to the opera! Mama, Papa, komm in die Oper!

PL Kiedy rodzice i opiekunowie śledzą z  teatralnych foteli popisy śpiewaków

i tancerzy, dzieci w tym czasie poznają zakamarki Teatru Wielkiego... Podczas wybranych spektakli operowych organizujemy warsztaty dla dzieci. W  miłej i  twórczej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanych animatorek, dzieci spotykają się z artystami poznańskiej opery i przeżywają teatralną przygodę. Kreatywne zabawy inspirowane nauką, techniką i znaczną dawką sztuki w  najlepszym wydaniu pokażą dzieciom prawdziwą energię teatru. Na spotkanie zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat. Cykl warsztatów Mamo, Tato, chodź do opery! powstał dzięki wsparciu ENEA S. A. EN While parents and guardians, from their theatre seats, follow the shows

put on by singers and dancers, the children discover the nooks and crannies of the Poznań Opera House... We organise children’s workshops during selected opera plays. In an atmosphere that is pleasant and creative, under guidance from qualified animators, the children meet artists from the Poznań Opera House and go on a theatrical adventure. Inventive games inspired by the best of science, technology, and a substantial dose of art will show kids the true energy of theatre. Children aged 5-10 are welcome to join the meetings. The Mom, Dad, let’s go to the opera! cycle of workshops is possible thanks to the support of ENEA S. A.

und das künstlerische Können der Sänger und Tänzer bestaunen, können in der Zwischenzeit die kleinen unter uns das Theater hinter den Kulissen näher kennen lernen. Während der Vorführung bestimmter Opernwerke, organisieren wir Workshops für Kinder. Die einvernehmliche Atmosphäre und die Betreuung durch professionelle Trickfilmzeichnerinnen erlauben es den Kindern die gerade ihr Abendeuer mit der Kunst begonnen haben, eine außergewöhnlich angenehme Zeit zu erleben. Kreative Spiele, inspiriert von Technik, Wissenschaft und Kunst, lassen die Kinder die wahre Kraft des Theaters spüren. Geeignet für Kinder ab 5-10 Jahren. Die Workshops Mama, Papa, komm in die Oper! wurden gesponsert von ENEA S. A.

OPERA

DE Wenn die Eltern und Betreuer bequem in den Sesseln des Theaters sitzen,

101


Laboratorium Teatru Operowego Opera Theatre Lab Labor des Operntheaters

PL Debiut — tego się nie boimy! Sensacja lub krach — ryzyko wpisane w operową

rzeczywistość. Nim zatem zdobędą nagrody, nim ich nazwisko wejdzie do kanonu, nim ich kalendarze zapełnią się parę lat w przód, zapraszamy ich do naszego teatru – śpiewaków, reżyserów, muzyków, kompozytorów, scenografów, dramaturgów – tu w ramach pracy Laboratorium debiutują. Laboratorium to platforma współpracy między Teatrem Wielkim a po znańskimi uczelniami – Uniwersytetem Artystycznym, Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jej celem jest stworzenie takich warunków młodym artystom różnych dziedzin sztuki, by mogli sprawdzić swój talent, wiedzę i zdobyte umiejętności w praktyce, na profesjonalnej scenie teatralnej, przy wsparciu instytucji. EN The début – this is what we are not afraid of! A smash hit or failure – the risk

inscribed in the reality of opera. So before they win awards, before their name finds its place in the canon, before their calendars get booked up for years ahead, we invite them to our theatre – singers, directors, musicians, composers, set designers, playwrights – here they can make their début working in the Theatre Lab. Theatre Lab is a platform for cooperation between the Poznań Opera House and Poznań schools – the University of Fine Arts, the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, and the Adam Mickiewicz University. Its goal is to create conditions in which young artists of different art forms will be able to test their talent, knowledge, and abilities in practice, on a professional theatre stage, and with the support of our institution.

OPERA

DE Das Debüt – davor haben wir keine Angst! Wird es ein Erfolg, oder ein

102

Desaster? – Dies ist ein Risiko, welches jeder Mitwirkende einer Oper eingehen muss. Bevor also ein Name Bekanntheit erlangt, mit Preisen geschmückt wird und der Terminkalender für die nächsten Jahre voll besetzt wird, laden wir Sie in unser Theater ein – alle Sänger, Regisseure, Musiker, Kompositeure, Akteure und Bühnenbildner – werden in unser „Laboratorium“ gern gesehen. Das Laboratorium ist eine Workshop-Plattform der Posener Oper, der Künstuniversität, der Ignacy-Jan-Paderewski-Musikakademie und der Adam-Mickiewicz-Universität. Ziel ist es jungen Künstlern aus allen Gebieten der Kunst möglichst viel Gelegenheit dazu zu geben, Ihre Talente, ihr Wissen und praktisch erlernte Fähigkeiten professionell weiterzubilden – unter der Aufsicht der genannten Institutionen und mit der Möglichkeit, alles auf einer professionell angelegten Bühne zu üben.


Pracownia Operowa The Opera Workshop Die Opernwerkstatt

PL Opera jest sztuką złożoną, posługującą się wieloma językami i tworzącą sens

dzięki połączeniu: muzyki, teatru, sztuk wizualnych i literatury. Ponadto w chwili obecnej zmienia się dzięki otwarciu na nowe media, mierzeniu się z reinterpretacją dzieł dobrze znanych, nowym kompozycjom powstającym na zamówienia teatrów czy dowartościowaniu postaci reżysera, którego wizja stała się równie ważna jak interpretacja kierownika muzycznego spektaklu. Pracownia operowa jest dla młodych (studentów i licealistów), którzy są gotowi na operowe wyzwanie. W ramach spotkań i warsztatów wspólnie rozpracujemy operę – rozłożymy na części pierwsze, przyjrzymy się z bliska i rozsmakujemy się w niej. EN Opera is a complex art form that utilises numerous languages and creates

meaning by combining: music, theatre, visual arts, and literature. Moreover, it is currently changing due to its openness to new media, reinterpreting popular works, new theatre-commissioned compositions, and a reappraisal of the director, whose vision has become equally important to the interpretation of the play’s music director. The opera studio is geared at the young (academic and high-school students), who are ready to take on opera. As part of the meetings and workshops we will de-construct opera together – we will disassemble it, take a close look, and enjoy it deeply. DE Oper ist eine komplexe Kunstart, die sich vieler Sprachen bedient und

OPERA

die durch die Verbindung von Musik, Theater, visueller Kunst und Literatur einen Sinn kreiert. Aktuell ändert sich die Oper zusätzlich dank der Eröffnung für neue Medien, Reinterpretation von bekannten Werken, neuen Kompositionen, die im Auftrag von Theatern entstehen sowie der Wertschätzung des Regisseurs, dessen Vision jetzt genauso wichtig wie die Interpretation des Musikleiters der Aufführung ist. Die Opernwerkstatt ist für junge Menschen (Studenten und Gymnasialschüler) bestimmt, die für solche Herausforderungen bereit sind. Während der Treffen und Workshops werden wir uns zusammen mit der Oper auseinandersetzen – wir werden sie in Teile zerlegen, uns diese nahe anzuschauen und auf den Geschmack an dieser Kunst kommen.

103


kup bilet

Alicja w Krainie Czarów Alice in Wonderland Alice im Wunderland Gabriel Kaczmarek

premiera premiere Premiere 23 VI 2014 spektakle performances Aufführungen

19 IX, 20 IX 2017

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 10 min REALIZATORZY CREW BESETZUNG

obsada cast BesetzunG

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

tancerze Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu, Szkoły Artystyczno-Akrobatycznej i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, orkiestra Sinfonietta Polonia Dancers of Poznań Opera House, students of Anna Niedźwiedź’s Ballet School, Non-public School of Dance Art in Poznań, School of Acrobaticsand Jerzy Kurczewski’s Poznań Choir School, the Sinfonietta Polonia Orchestra Tänzer der Poznańer Oper, Studenten der Anna Niedźwiedź Ballettschule, Nicht-öffentliche Schule der Tanzkunst in Poznań, Schule de Akrobatik und Jerzy Kurczewskis Poznań Chorschule, das Sinfonietta Polonia Orchester

CHEUNG CHAU pomysł i reżyseria concept and direction Konzept und Regie

Anna Niedźwiedź choreografia choreographers Choreografie

EWA AKSAMITOWSKA VIKTOR DAVYDIUK PRZEMYSŁAW GRZĄDZIELA MAGDALENA KOSSAKOWSKA SANDRA NAPIERAŁA ANNA NIEDŹWIEDŹ IRYNA PRAKHARENKA TOMASZ RODAK KAROLINA SIERANT WIERA SZYMAŃSKA BEATA WRZOSEK-DOPIERAŁA projekt kostiumów costume designers Kostüme – Ausführung

GRAŻYNA BITTNER RENATA DOBKOWSKA ANNA NAJDEK EWA TETLAK BEATA ULATOWSKA scenografia set designer Bühnenbild

SŁAWOMIR WREMBEL

OPERA

konsultacja consultation Beratung

104

RYSZARD KAJA


PL Spektakl Alicja w Krainie Czarów, baletowo-operowo-akrobatyczna inter-

pretacja opowieści Lewisa Carolla, zabiera widzów na drugą stronę lustra do onirycznego świata dziecięcej wyobraźni. Podróż ta jest pełna niezapomnianych estetycznych wrażeń, muzycznych inspiracji, choreograficznych oczarowań. Widowisko wyróżnia fakt, iż obok zawodowych wykonawców, zobaczymy w nim uczniów poznańskich szkół artystycznych. Oto przykład wielowymiarowego artystycznego dialogu między tym co dziecięce a dorosłe.

EN The show Alice in Wonderland, a ballet-operatic-acrobatic interpretation

of Lewis Carroll’s story, takes viewers through the looking-glass and into the dreamlike world of a child’s imagination. The journey is full of unforgettable aesthetic experiences, musical inspirations, choreographic enchantments. The spectacle is made unique by the fact that students from Poznań’s artistic schools perform in it alongside professionals. It is an example of a multi-faceted artistic dialogue between the childish and the grown-up.

DE Das Spektakel Alice im Wunderland ist eine interpretatorische Mischung

OPERA

aus Ballett und Akrobationskünsten, basierend auf dem Werk von Lewis Caroll. Es entführt die Zuschauer in eine andere Welt, eine traumartige Welt der Kinderphantasien. Diese Abenteuerliche Reise ist voller estätischer Eindrücke, musikalischer inspirationen und choreographischer Leistungen. Das, was dieses Werk einzigartig macht ist, daß außer Schauspielern auch Kinder der posener Kunstschulen mitwirken. Dies ist ein Musterbeispiel eines vielseitigen, künstlerischen Dialogs zwischen Kindern und Erwachsenen.

105


kup bilet

Królowa śniegu The Snow Queen Die Schneekönigin Gabriel Kaczmarek

premiera premiere Premiere 22 III 2016 spektakle performances Aufführungen

27 III, 28 III 2018

miejsce place Platz Duża Scena Main Stage Hauptbühne grupa cenowa price group Preisgruppe B czas trwania duration Dauer 2 h 20 min REALIZATORZY CREW BESETZUNG

OBSADA CAST Besetzung

kierownictwo muzyczne conductor Musikalische Leitung

tancerze Teatru Wielkiego w Poznaniu, uczniowie Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu, Szkoły Artystyczno-Akrobatycznej, Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, chór Cantanti, Kwartet Djambe, orkiestra Sinfonietta Polonia Dancers of Poznań Opera House, students of Anna Niedźwiedź’s Ballet School, Non-public School of Dance Art in Poznań, School of Acrobaticsand Jerzy Kurczewski’s Poznań Choir School, Cantanti Choir, Djambe Quartet, the Sinfonietta Polonia Orchestra Tänzer der Poznańer Oper, Studenten der Anna Niedźwiedź Ballettschule, Nicht-öffentliche Schule der Tanzkunst in Poznań, Schule der Akrobatik Und Jerzy Kurczewskis Poznań Chorschule, Cantanti Chor, Djembe Quartett, das Sinfonietta Polonia Orchester

CHEUNG CHAU pomysł i reżyseria concept and direction Konzept und Regie

ANNA NIEDŹWIEDŹ choreografia choreographers Choreografie

Viktor Davydiuk Magdalena Kossakowska Sandra Napierała Anna Niedźwiedź Iwona Ratajczak Karolina Sierant Wiera Szymańska Beata Wrzosek-Dopierała projekt kostiumów costume designers Kostümdesign

Natalia Kołodziej Anna Niedźwiedź wykonanie kostiumów costume production Kostüme – Ausführung

Grażyna Bittner Anna Najdek scenografia set designer Bühnenbild

Max Rosen Sławomir Wrembel

OPERA

reżyseria świateł lighting designer Lichtregie

106

MAREK RYDIAN


PL W ujęciu reżyser spektaklu Anny Niedźwiedź i kompozytora muzyki Ga-

briela Kaczmarka andersenowska opowieść o wiecznym zimnie zyskuje nowe, baletowo-akrobatyczno-operowe życie. To zgoła inna narracja. Podatna na (re)interpretację, pojemna, ponadczasowa. Z werwą i siłą, bo opowiedziana artystycznym ruchem i wyrazistą muzyką, a przez to wzruszająca i inspirująca dla widzów w każdym wieku i o różnych kompetencjach odbiorczych. Królową Śniegu trzeba zobaczyć!

EN In director Anna Niedźwiedź and composer Gabriel Kaczmarek’s interpre-

tation, the Andersen story of eternal cold gains a new, ballet-acrobaticoperatic life. This is an altogether different narrative. One that is susceptible to (re)interpretation, capacious, timeless. Spirited and powerful, for it is told through artistic motion and expressive music, which moves and inspires viewers of all ages and of varying competence. The Snow Queen must be seen!

DE Andersens Märchen erhält dank der Arbeit der Regisseurin Anna Nie-

OPERA

dźwiedź und des Kompositeur Gabriel Kaczmarek eine völlig neue, mit Ballett und akrobatischen Künsten angereichertem Habitus. Somit erhält es auch eine völlig neue Narration, mit viel Spielraum für Neuinterpretation und generationsübergreifender Bedeutung. Mit Kraft und Ausstrahlung der künstlerischen Expression und lebhafter Musik, bewegt dieses Werk alle Zuschauer, egal welcher Altersgruppe sie angehören. Die Schneekönigin muss man gesehen haben!

107


September September

wrzesień

1

piątek Friday Freitag

2

sobota Saturday Samstag

3

niedziela Sunday Sonntag

36 4

OPERA

poniedziałek Monday Montag

5

wtorek Tuesday Dienstag

6

środa Wednesday Mittwoch

7

czwartek Thursday Donnerstag

8

piątek Friday Freitag

9

sobota Saturday Samstag

10

niedziela Sunday Sonntag

37 11

108

kup bilet

poniedziałek Monday Montag

12

wtorek Tuesday Dienstag

13

środa Wednesday Mittwoch

14

czwartek Thursday Donnerstag

15

piątek Friday Freitag

początek roku szkolnego


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

16

sobota Saturday Samstag

17

niedziela Sunday Sonntag poniedziałek Monday Montag

19

wtorek Tuesday Dienstag

11:00 Alicja w krainie czarów 18:00 Alicja w krainie czarów

20

środa Wednesday Mittwoch

11:00 Alicja w krainie czarów 18:00 Alicja w krainie czarów

21

czwartek Thursday Donnerstag

22

piątek Friday Freitag

23

sobota Saturday Samstag

24

niedziela Sunday Sonntag

39 25

18:00 Wojciech Drabowicz in memoriam

poniedziałek Monday Montag

26

wtorek Tuesday Dienstag

27

środa Wednesday Mittwoch

28

czwartek Thursday Donnerstag

29

piątek Friday Freitag

30

sobota Saturday Samstag

19.00 Anna Karenina

OPERA

38 18

18.00 Koncert inaugurujący sezon 2017/2018 Jubileusz Barbary Kubiak

109


October Oktober

październik

1 40 2

PREMIERA

OPERA

18.00 Anna Karenina Międzynarodowy Dzień Muzyki

poniedziałek Monday Montag

3

wtorek Tuesday Dienstag

4

środa Wednesday Mittwoch

5

czwartek Thursday Donnerstag

6

piątek Friday Freitag

7

sobota Saturday Samstag

8

niedziela Sunday Sonntag

41 9

110

niedziela Sunday Sonntag

poniedziałek Monday Montag

10

wtorek Tuesday Dienstag

11

środa Wednesday Mittwoch

12

czwartek Thursday Donnerstag

13

piątek Friday Freitag

14

sobota Saturday Samstag

19:00 Rigoletto

15

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Rigoletto

kup bilet


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

poniedziałek Monday Montag

17

wtorek Tuesday Dienstag

19.00 Rigoletto

18

środa Wednesday Mittwoch

19.00 Rigoletto

19

czwartek Thursday Donnerstag

19.00 Rigoletto

20

piątek Friday Freitag

21

sobota Saturday Samstag

X Metafory Rzeczywistości 19.00 Koncert w Pile

22

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Pietro Mascagni, Rapsodia Satanica – projekcja z muzyką na żywo

43 23

poniedziałek Monday Montag

24

wtorek Tuesday Dienstag

25

środa Wednesday Mittwoch

26

czwartek Thursday Donnerstag

19.00 Jezioro łabędzie

27

piątek Friday Freitag

19.00 Carmen

28

sobota Saturday Samstag

19.00 Jezioro łabędzie

29

niedziela Sunday Sonntag

18.00 Carmen

44 30 31

poniedziałek Monday Montag wtorek Tuesday Dienstag

OPERA

42 16

111


November November

listopad

1

środa Wednesday Mittwoch

2

czwartek Thursday Donnerstag

3

piątek Friday Freitag

4

sobota Saturday Samstag

5

niedziela Sunday Sonntag

45 6

OPERA

Wszystkich Świętych

18:00 Macbeth

poniedziałek Monday Montag

7

wtorek Tuesday Dienstag

8

środa Wednesday Mittwoch

9

czwartek Thursday Donnerstag

10

piątek Friday Freitag

11

sobota Saturday Samstag

12

niedziela Sunday Sonntag

46 13

112

kup bilet

19.00 Macbeth

19:00 Halka Narodowe Święto Niepodległości

18:00 Halka

poniedziałek Monday Montag

14

wtorek Tuesday Dienstag

15

środa Wednesday Mittwoch

19.00 Halka Dzień Seniora


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

16

czwartek Thursday Donnerstag

17

piątek Friday Freitag

18

sobota Saturday Samstag

19:00 Cyrulik sewilski

19

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Wesele Figara

poniedziałek Monday Montag

21

wtorek Tuesday Dienstag

22

środa Wednesday Mittwoch

23

czwartek Thursday Donnerstag

24

piątek Friday Freitag

25

sobota Saturday Samstag

26

niedziela Sunday Sonntag

48 27

19:00 Rozwód Figara

18:00 Rozwód Figara

poniedziałek Monday Montag

28

wtorek Tuesday Dienstag

29

środa Wednesday Mittwoch

30

czwartek Thursday Donnerstag

19.00 Anioł dziwnych przypadków

OPERA

47 20

113


December Dezember

grudzień

1

piątek Friday Freitag

2

sobota Saturday Samstag

3

niedziela Sunday Sonntag

PREMIERA

49 4

OPERA

19.00 Anioł dziwnych przypadków

poniedziałek Monday Montag

5

wtorek Tuesday Dienstag

6

środa Wednesday Mittwoch

7

czwartek Thursday Donnerstag

11.00 Piotruś i wilki 13.00 Piotruś i wilki

8

piątek Friday Freitag

19.00 Legenda Bałtyku

9

sobota Saturday Samstag

10

niedziela Sunday Sonntag

50 11

114

kup bilet

18.00 Legenda Bałtyku

poniedziałek Monday Montag

12

wtorek Tuesday Dienstag

13

środa Wednesday Mittwoch

14

czwartek Thursday Donnerstag

15

piątek Friday Freitag

19.00 Legenda Bałtyku

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

16

sobota Saturday Samstag

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów

17

niedziela Sunday Sonntag

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów

poniedziałek Monday Montag

19

wtorek Tuesday Dienstag

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów

20

środa Wednesday Mittwoch

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów

21

czwartek Thursday Donnerstag

11.00 Dziadek do orzechów 18.00 Dziadek do orzechów

22

piątek Friday Freitag

23

sobota Saturday Samstag

24

niedziela Sunday Sonntag

Wigilia Bożego Narodzenia

poniedziałek Monday Montag

Boże Narodzenie

26

wtorek Tuesday Dienstag

Boże Narodzenie

27

środa Wednesday Mittwoch

28

czwartek Thursday Donnerstag

29

piątek Friday Freitag

30

sobota Saturday Samstag

31

niedziela Sunday Sonntag

52 25

18.00 Koncert sylwestrowy

OPERA

51 18

115


January Januar

1

OPERA

2

116

3

kup bilet

styczeń

1

poniedziałek Monday Montag

2

wtorek Tuesday Dienstag

3

środa Wednesday Mittwoch

18.00 Wieczór kolęd 20.00 Wieczór kolęd

4

czwartek Thursday Donnerstag

18.00 Wieczór kolęd 20.00 Wieczór kolęd

5

piątek Friday Freitag

19.00 Koncert noworoczny

6

sobota Saturday Samstag

7

niedziela Sunday Sonntag

8

poniedziałek Monday Montag

9

wtorek Tuesday Dienstag

10

środa Wednesday Mittwoch

19.00 Halka

11

czwartek Thursday Donnerstag

19.00 Halka

12

piątek Friday Freitag

Harnasie koncert Chóru Teatru Wielkiego w Szczecinie

13

sobota Saturday Samstag

19.00 Koncert noworoczny w Szamotułach

14

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Borys Godunow

15

poniedziałek Monday Montag

Nowy Rok

19.00 Koncert noworoczny Trzech Króli

18.00 Koncert noworoczny


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

5

wtorek Tuesday Dienstag

17

środa Wednesday Mittwoch

18

czwartek Thursday Donnerstag

19:00 Czarodziejski flet

19

piątek Friday Freitag

19:00 Czarodziejski flet

20

sobota Saturday Samstag

19.00 Jezioro łabędzie

21

niedziela Sunday Sonntag

22

poniedziałek Monday Montag

Dzień Dziadka

23

wtorek Tuesday Dienstag

19:00 Jezioro łabędzie

24

środa Wednesday Mittwoch

25

czwartek Thursday Donnerstag

26

piątek Friday Freitag

19:00 Zemsta nietoperza

27

sobota Saturday Samstag

19:00 Zemsta nietoperza

28

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Zemsta nietoperza

29

poniedziałek Monday Montag

30

wtorek Tuesday Dienstag

31

środa Wednesday Mittwoch

18:00 Borys Godunow

18:00 Jezioro łabędzie Dzień Babci

19:00 Zemsta nietoperza OPERA

4

16

117


February Februar

6

OPERA

7

118

kup bilet

luty

1

czwartek Thursday Donnerstag

2

piątek Friday Freitag

19:00 Anna Karenina

3

sobota Saturday Samstag

19:00 Anna Karenina

4

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Nabucco

5

poniedziałek Monday Montag

6

wtorek Tuesday Dienstag

7

środa Wednesday Mittwoch

8

czwartek Thursday Donnerstag

11.00 Kopciuszek 18.00 Kopciuszek Tłusty Czwartek

9

piątek Friday Freitag

18.00 Kopciuszek

10

sobota Saturday Samstag

19.00 Skrzypek na dachu

11

niedziela Sunday Sonntag

18.00 Skrzypek na dachu

12

poniedziałek Monday Montag

początek ferii zimowych w Wielkopolsce

13

wtorek Tuesday Dienstag

19.00 Skrzypek na dachu koniec karnawału

14

środa Wednesday Mittwoch

Środa Popielcowa Walentynki

19.00 Nabucco


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

9

czwartek Thursday Donnerstag

19:00 Czarodziejski flet

16

piątek Friday Freitag

19:00 Czarodziejski flet

17

sobota Saturday Samstag

18

niedziela Sunday Sonntag

19

poniedziałek Monday Montag

20

wtorek Tuesday Dienstag

21

środa Wednesday Mittwoch

22

czwartek Thursday Donnerstag

23

piątek Friday Freitag

24

sobota Saturday Samstag

25

niedziela Sunday Sonntag

26

poniedziałek Monday Montag

27

wtorek Tuesday Dienstag

28

środa Wednesday Mittwoch

18:00 Rigoletto

19:00 Rigoletto

koniec ferii zimowych w Wielkopolsce

OPERA

8

15

119


PREMIERA

March März

marzec

1

czwartek Thursday Donnerstag

2

piątek Friday Freitag

3

sobota Saturday Samstag

4

niedziela Sunday Sonntag

10 5

OPERA

11

120

kup bilet

17:00 Śpiewacy norymberscy

poniedziałek Monday Montag

6

wtorek Tuesday Dienstag

7

środa Wednesday Mittwoch

17:00 Śpiewacy norymberscy

8

czwartek Thursday Donnerstag

19:00 Anioł dziwnych przypadków Dzień Kobiet

9

piątek Friday Freitag

19:00 Anioł dziwnych przypadków

10

sobota Saturday Samstag

17:00 Śpiewacy norymberscy

11

niedziela Sunday Sonntag

12

poniedziałek Monday Montag

13

wtorek Tuesday Dienstag

14

środa Wednesday Mittwoch

15

czwartek Thursday Donnerstag


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

16

piątek Friday Freitag

17

sobota Saturday Samstag

18

niedziela Sunday Sonntag poniedziałek Monday Montag

20

wtorek Tuesday Dienstag

21

środa Wednesday Mittwoch

22

czwartek Thursday Donnerstag

23

piątek Friday Freitag

24

sobota Saturday Samstag

25

niedziela Sunday Sonntag

13 26

17:00 Parsifal

19:00 Macbeth

18:00 Macbeth Niedziela Palmowa

poniedziałek Monday Montag

27

wtorek Tuesday Dienstag

11.00 Królowa śniegu 18.00 Królowa śniegu Międzynarodowy Dzień Teatru

28

środa Wednesday Mittwoch

11:00 Królowa śniegu 18:00 Królowa śniegu

29

czwartek Thursday Donnerstag

30

piątek Friday Freitag

31

sobota Saturday Samstag

OPERA

12 19

18:00 Parsifal

121


April April

kwiecień

1 14 2

OPERA

niedziela Sunday Sonntag

Wielkanoc, Prima Aprilis

poniedziałek Monday Montag

Poniedziałek Wielkanocny

3

wtorek Tuesday Dienstag

4

środa Wednesday Mittwoch

5

czwartek Thursday Donnerstag

6

piątek Friday Freitag

7

sobota Saturday Samstag

8

niedziela Sunday Sonntag

15 9

122

kup bilet

19.00 Aida

18.00 Aida

poniedziałek Monday Montag

10

wtorek Tuesday Dienstag

11

środa Wednesday Mittwoch

12

czwartek Thursday Donnerstag

13

piątek Friday Freitag

14

sobota Saturday Samstag

19.00 Anioł dziwnych przypadków

15

niedziela Sunday Sonntag

18.00 Jenůfa

19:00 Anioł dziwnych przypadków


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

poniedziałek Monday Montag

17

wtorek Tuesday Dienstag

18

środa Wednesday Mittwoch

19

czwartek Thursday Donnerstag

20

piątek Friday Freitag

19:00 Anna Karenina

21

sobota Saturday Samstag

19:00 Anna Karenina

22

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Borys Godunow

17 23

19.00 Jenůfa

poniedziałek Monday Montag

24

wtorek Tuesday Dienstag

25

środa Wednesday Mittwoch

26

czwartek Thursday Donnerstag

27

piątek Friday Freitag

28

sobota Saturday Samstag

29

niedziela Sunday Sonntag

30

poniedziałek Monday Montag

18:00 Borys Godunow

19:00 Recital Aleksandry Kurzak

Międzynarodowy Dzień Tańca OPERA

16 16

123


May Mai

maj

1

wtorek Tuesday Dienstag

2

środa Wednesday Mittwoch

3

czwartek Thursday Donnerstag

Święto Konstytucji 3 Maja

4

piątek Friday Freitag

19:00 Skrzypek na dachu

5

sobota Saturday Samstag

19:00 Skrzypek na dachu 199. Rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

6

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Skrzypek na dachu

PREMIERA

19 7

OPERA

Święto Pracy

poniedziałek Monday Montag

8

wtorek Tuesday Dienstag

9

środa Wednesday Mittwoch

10

czwartek Thursday Donnerstag

11

piątek Friday Freitag

12

sobota Saturday Samstag

19:00 Trojan

13

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Trojan

20 14 124

kup bilet

15

poniedziałek Monday Montag wtorek Tuesday Dienstag

19:00 Trojan


BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

16

środa Wednesday Mittwoch

17

czwartek Thursday Donnerstag

18

piątek Friday Freitag

19:00 Czarodziejski flet

19

sobota Saturday Samstag

19:00 Czarodziejski flet

20

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Czarodziejski flet przedstawienie studenckie

poniedziałek Monday Montag

22

wtorek Tuesday Dienstag

23

środa Wednesday Mittwoch

24

czwartek Thursday Donnerstag

11:00 Romeo i Julia 19.00 Romeo i Julia

25

piątek Friday Freitag

19.00 Romeo i Julia

26

sobota Saturday Samstag

Dzień Matki

27

niedziela Sunday Sonntag

18:00 Carmen

22 28

poniedziałek Monday Montag

29

wtorek Tuesday Dienstag

30

środa Wednesday Mittwoch

31

czwartek Thursday Donnerstag

19.00 Carmen

Boże Ciało

OPERA

21 21

125


June Juni

czerwiec

1

piątek Friday Freitag

11:00 Piotruś i wilki 13:00 Piotruś i wilki Dzień Dziecka

2

sobota Saturday Samstag

19.00 Zemsta nietoperza

3

niedziela Sunday Sonntag

18.00 Zemsta nietoperza

23 4

OPERA

poniedziałek Monday Montag

5

wtorek Tuesday Dienstag

6

środa Wednesday Mittwoch

7

czwartek Thursday Donnerstag

8

piątek Friday Freitag

9

sobota Saturday Samstag

10

niedziela Sunday Sonntag

24 11

126

kup bilet

poniedziałek Monday Montag

12

wtorek Tuesday Dienstag

13

środa Wednesday Mittwoch

14

czwartek Thursday Donnerstag

15

piątek Friday Freitag

19.00 Zemsta nietoperza

19.00 Traviata

18.00 Traviata


16

sobota Saturday Samstag

17

niedziela Sunday Sonntag

25 18

poniedziałek Monday Montag

19

wtorek Tuesday Dienstag

20

środa Wednesday Mittwoch

21

czwartek Thursday Donnerstag

19:00 Napój miłosny

22

piątek Friday Freitag

koniec roku szkolnego

23

sobota Saturday Samstag

19:00 Napój miłosny Dzień Ojca

24

niedziela Sunday Sonntag

26 25

PREMIERA

18:00 Napój miłosny

19:00 Napój miłosny

poniedziałek Monday Montag

26

wtorek Tuesday Dienstag

27

środa Wednesday Mittwoch

28

czwartek Thursday Donnerstag

29

piątek Friday Freitag

30

sobota Saturday Samstag

Jawnuta

OPERA

PREMIERA

BILETY / abonamenty tickets / subscription KARTEn / abonnements www.opera.poznan.pl tel. 61 65 90 280, 61 85 20 825

127


OPERA

infos Information

128

informacje


Dyrekcja

Chór przyoperowy

management

Poznań Opera House Choir

Geschäftsführung

Chor der Posener Oper

130

135

kierownictwo

Orkiestra Teatru Wielkiego

managers

w Poznaniu

Leitung

Poznań Opera House

kierownictwo artystyczne artistic management Künstlerische Leitung 131

kierownictwo techniczne technical managers Technische Leitung 132

Orchestra Orchester der Posener Oper 136

balet Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House Ballet Company Ballett der Posener Oper 137

pracownicy teatru wielkiego

soliści Teatru Wielkiego

w poznaniu

w Poznaniu

Poznań Opera House staff

Poznań Opera House soloists

Personal der Posener Oper

Solisten der Posener Oper

138

133

plan widowni

Chór Teatru Wielkiego

audience

w Poznaniu

Zuschauerraumplan

Poznań Opera House Choir

140

Chor der Posener Oper 134

bilety tickets karten 141

OPERA

130

129


dyrekcja

management Geschäftsführung dyrektor general manager Intendant Renata Borowska-Juszczyńska dyrektor artystyczny artistic director Künstlerischer Leiter Gabriel Chmura z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych deputy director Stellvertretender Betriebsleiter DR Robert Szczepański

z-ca dyrektora ds. technicznych technical director Stellvertretender Technischer Leiter Jacek Wenzel główny księgowy chief accountant Hauptbuchhalter Małgorzata Tomaszewska

kierownictwo managers Leitung

kierownik produkcji artystycznej artistic production manager Leiter der künstlerischen Produktion Magdalena Kulczyńska kierownik działu organizacji pracy artystycznej head of artistic administration Leiter Künstlerisches Betriebsbüro Maciej Wieloch kierownik biura obsługi widzów audience service manager Leiter des Büros für die Zuschauerbetreuung Andrzej Frąckowiak kierownik promocji i marketingu promotion manager Marketingleiter Monika Jaworska kierownik literacki literary manager Literarischer Leiter Mira Mójta konsultacja dramaturgiczna dramaturgical advise Dramaturgische Beratung KRYSTIAN LADA

OPERA

koordynator projektów edukacyjnych education projects coordinator Koordinator der Bildungsprojekte Małgorzata Arentowska

130

kierownik archiwum archive manager Archivleiter Tadeusz Boniecki

kierownik działu inwestycji i eksploatacji investment and operations manager Leiter der Investitions- und Betriebsabteilung Norbert Sobczak kierownik działu kadr hr manager Personalleiter Grażyna Kostro kierownik widowni head of the audience Zuschauerraumleiter Kamila Weinert kierownik działu administracyjno-gospodarczego administrative manager Betriebsleiter Hanna Maląg radca prawny solicitor Rechtsberater Agnieszka Brzozowska-Wilczek z-ca głównego księgowego deputy chief accountant Stellvertretender Hauptbuchhalter Dorota Wenzel kierownik sekcji płac payroll manager Leiter der Gehaltsabteilung Elżbieta Garbacka kierownik sekretariatu office manager Leiter des Sekretariats Agnieszka Szuba


inspektor BHP health and safety inspector Inspektor für Gesundheit und Sicherheit Miłosława Kaczanowska

administrator sieci informatycznej IT network administrator IT-Systemadministrator Jakub Szewczyk

kierownictwo artystyczne artistic management Künstlerische Leitung

asystent dyr. artystycznego artistic director assistant Assistent des künstlerischen Leiters Olena Skrok

korepetytor, pianista, pedagog chóru choir coach, pianist, educator Chorkorrepetitoren, Pianist, Pädagoge Mirosław Gałęski

kierownik chóru chorus master Chorleiter Mariusz Otto

inspektorzy chóru choir supervisors Chorinspektoren Lech Algusiewicz Arkadiusz Hirsch Joanna Kortylewicz

kierownik orkiestry orchestra manager Orchesterleiter Hanna Kucharska korepetytorzy, pianiści soloists coaches, pianists Korrepetitoren, Pianisten Olga Lemko Olena Skrok specjalista ds. organizacji baletu, inspektor baletu ballet supervisor Ballettinspektor Andrzej Płatek pedagodzy baletu, asystenci choreografa ballet educators, assistant choreographers Ballettpädagogen, Assistenten des Bühnenbildners Małgorzata Połyńczuk-Stańda Viktor Davydiuk Vladimir Karakulew* Eriko Yamashiro* Leon Kjellsson* Andrzej Ziemski* Stefan Żeromski* korepetytorzy baletu ballet coaches Ballettkorrepetitoren Grażyna Lewandowska Magdalena Maryniak

inspektorzy orkiestry orchestra supervisors Orchesterinspektoren Błażej Pasternak Dominika Sikora asystenci reżysera stage director assistants Regieassistenten Andrzej Ogórkiewicz* Bartłomiej Szczeszek inspicjenci stage managers Inspizienten Ryszard Dłużewicz Danuta Kaźmierska Paweł kromolicki Wiesława Wiza biblioteka muzyczna music library Musikbibliothek Urszula Kubiak Wojciech Gumny konserwator instrumentów musical instruments technician Instrumenten-Konservator Bartosz Bardziński woźni orkiestry orchestra technicians Orchesterdiener Artur Furtacz Przemysław Kuczkowski koordynator statystów head of extras Statistenkoordinator Arkadiusz Hirsch * współpraca cooperation Mitwirkung OPERA

kierownik baletu Ballet manager Ballettleiter Tomasz Kajdański

131


kierownictwo techniczne technical managers Technische Leitung

kierownik sceny technical stage manager Bühnenleiter Dariusz Michalski

pracownia krawiecka damska female tailor workshop Damenschneidereiwerkstatt Krystyna Jędryczka

kierownik zespołu oświetlenia sceny stage lighting team manager Bühnenbeleuchtungsteams Marek Rydian

pracownia krawiecka męska male tailor workshop Männerschneidereiwerkstatt Mariola Czarnecka

kierownik zespołu realizatorów dźwięku electro-acoustic team manager Leiter des Elektroakustikteams Krystian Kołakowski

pracownia modystyczna milliner workshop Hutwerkstatt Elżbieta Bogusławska

kierownik zespołu perukarsko-charakteryzatorskiego wig and make-up workshop manager Leiter von Werkstatt fuer Perucken und Maskenbildung Anna Hampelska kierownik zespołu garderobianych dresser manager Leiter von Garderobenfrauen Ewa Wower specjalista ds. kostiumografii i scenografii costume and set design specialist Fachmann für Kostümbildung Natalia Piątkowska malarnia i modelatornia paint workshop Mal- und Modellbauwerkstatt Jacek Wysocki

OPERA

dekoratornia decorative workshop Bühnenbildungswerkstatt Robert Niedrich

132

pracownia obuwnicza shoe workshop Schuhwerkstatt Kazimierz Mikołajczak ślusarnia iron works Schweißerei Damian Prentke stolarnia joinery Tischlerei Marek Kwiatkowski


soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House Soloists Solisten der Posener Oper

PIOTR FRIEBE Marco Kim* Andrzej Lampert* THOMAS MOHR* ALAN OKE* SZYMON RONA* paweł Skałuba* Voytek Soko-Sokolnicki* Hubert Stolarski* Dominik Sutowicz* BARTŁOMIEJ SZCZESZEK* MAREK SZYMAŃSKI PAVLO TOLSTOY* HUBERT WALAWSKI* kontratenor contratenor Kontratenore Tomasz Raczkiewicz

mezzosoprany mezzosopranos Mezzosoprane Ada Ber* AGATA DEMBSKA-KORNAGA* GABRIELA KLIMA* OLGA MAROSZEK* MAŁGORZATA PAŃKO* MAŁGORZATA WALEWSKA* MAGDALENA WILCZYŃSKA-GOŚ WIESŁAWA WIZA* SYLWIA ZŁOTKOWSKA* HELENA ZUBANOVICH*

barytony baritones Baritone Robert Gierlach* Łukasz Goliński* Marcin Hutek* Tomasz Konieczny* Szymon Komasa* JULIAN KUCZYŃSKI* STANISŁAW KUFLYUK* TOMASZ MAZUR JERZY MECHLIŃSKI* BARTŁOMIEJ MISIUDA* ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ Maciej ogórkiewicz* Mariusz Otto* Michał Partyka* JAROMIR TRAFANKOWSKI DARIO SOLARI* Mikołaj Zalasiński* JAN ŻĄDŁO*

tenory tenors Tenore MIKOŁAJ ADAMCZAK* KAROL BOCHAŃSKI Randall Bills* PAWEŁ BROŻEK* LUIS CHAPA* Adam Frandsen*

basy basses Basse Frank van Hove* MARIAN KĘPCZYŃSKI* Szymon Kobyliński* DAMIAN KONIECZEK* RAFAŁ KORPIK Dariusz Machej* OPERA

soprany sopranos Soprane ALINA ADAMSKA-RAITAROVSKYI* Maria Antkowiak * Wioletta Chodowicz* URSZULA CICHOCKA* Joanna Freszel* BARBARA GUTAJ-MONOWID Katarzyna Jabłońska* ROMA JAKUBOWSKA-HANDKE Joanna Kędzior* Kristina Kolar* Ilona Krzywicka* Aleksandra Kubas-Kruk* BARBARA KUBIAK GALINA KUKLINA MONIKA MYCH-NOWICKA MAGDALENA NOWACKA Aleksandra Olczyk* MAŁGORZATA OLEJNICZAKWOROBIEJ NATALIA PUCZNIEWSKA-Braun Magdalena Stefaniak* MAGDALENA WACHOWSKA* Jolanta Wagner* JOANNA WOŚ*

133


Wojciech Rasiak* Seweryn Ropenga* RAFAŁ SIWEK* ALEKSANDER TELIGA* aktor actor Schauspieler MARCIN KLUCZYKOWSKI*

performerzy / role nieme performers / dumb roles Performer / Stummrollen MONIKA GAŁĘSKA* OLGIERD KOSIBA* OSKAR MUDZIEJEWSKI* LISBETH SONNE* * współpraca cooperation Mitwirkung

chór Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House Choir Chor der Posener Oper

soprany sopranos Soprane Lucyna Białas Izabella Błasiak Ewa Boguszewska Irina Filippowicz Anita Furgol-Kownacka Małgorzata Hadrych Joanna Kopeć-Hoffmann Joanna Kortylewicz Agnieszka Korzeniowska Anna Muraszko Iwona Neumann Ewa Szarlińska Wiesława Urbaniak Violetta Zawadzka

OPERA

alty altos Alte Ewa Bielawska Joanna Chmielnicka Małgorzata Frąckowiak Katarzyna Glamowska Marcelina Górska Marta Kostanciak Kinga Krasowska Danuta Kulcenty Elwira Radzi-Pacer jolanta snuszka Lilla Suszka Monika Szczepańska

134

tenory tenors Tenore Michał Gumienny Jarosław Gwoździk Rafał Malęgowski Jan Mantaj Jerzy Mantaj Maciej Marcinkowski Przemysław Myszkowski Piotr Płończak Robert Pucek Sebastian Radecki Dariusz Stręk Paweł Szajek basy basses Basse Lech Algusiewicz Piotr Bróździak Adam Glapiak Jarosław Górczak Krzysztof Kiedrowski Bartłomiej Kornacki Tomasz kostanciak Paweł Matz Krzysztof Napierała Witold Nowak Romuald Piechocki Piotr Skołuda


chór przyoperowy

additional Opera House Choir Begleitender Opernchor

alty altos Alte Anna Gierczyńska Sylwia Napierała Beata Kulpa-Owczarek Katarzyna Orzechowska Arleta Ostaszewska Ewa Pszczółka Beata Szmyt-Nowak Paulina Tarnowska-Mantaj Jadwiga Wleklińska-Łukaszewska Krystyna Zakrzewska-Gumna

tenory tenors Tenore Sebastian Balicki Krzysztof Buchwald Sławomir Jaślar Michał Mierzejewski Dariusz Nowak Krzysztof Piernik Tolisław Wiśniewski Wojciech Wiśniewski Jan Wower basy basses Basse Arkadiusz Hirsch Artur Hoffmann Andrzej Just Michał Korzeniowski Kazimierz Kulczyński Paweł Rybicki Wojciech Stachowski Piotr Urbaniak

OPERA

soprany sopranos Soprane Barbara Bajon Magdalena Bruszyńska Joanna Czajka Barbara Jędrychowska Monika Mierzejewska Elżbieta Pawelec Laura Stecka Bożena Szczerbal Anna Wallas Zuzanna Zięta

135


orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House Orchestra Orchester der Posener Oper

I skrzypce 1st violins I Geige Eliza Schubert – koncertmistrz Sandra Haniszewska – koncertmistrz Magdalena Olech Maciej Piórkowski Aleksandra Lesner Anna Machowska Piotr Kostrzewski Giedy Jędrzejczak Agata Kabacińska-Mączka Magdalena Pacek Iwona Wolicka Patrycja Muszkieta Hanna Oertgen Yumi Ueno Jurga II skrzypce 2nd violins II Geige Wojciech Sablik Dawid Fabisiak Bartłomiej Skorobohaty Wiesław Ziółkowski Andre Kasztelan Dawid Walczak Joanna Modzelewska Iwona John-Skorobohata Agata Muchalska Monika Dworczyńska

OPERA

altówki violas Altgeigen Łukasz Kierończyk Dominika Sikora Remigiusz Strzelczyk Agnieszka Wiśniewska Jędrzej Kaczmarek Zuzanna Wesołowska Aleksandra Gargol Małgorzata Karasiewicz Agata Ruskowiak

136

wiolonczele cellos Violoncellen Dorota Hajzer – koncertmistrz Krzysztof Kubasik – koncertmistrz Marta Łupacz Jan Wójcik Aleksandra Awtuszewska Andrzej Nowicki Agata Maruszczak Aleksandra Jóźwiak

kontrabasy double basses Kontrabasse Donat Zamiara Maciej Pakuła Tomasz Grabowski Kacper Bardzki Michał Francuzik harfa harp Harfe Paulina Kostrzewska flety flutes Flöten Magdalena Spleśniały Sebastian Łukaszewski Brygida Gwiazdowska-Binek Maciej Piotrowski oboje oboes Oboen Mariusz Dziedziniewicz Piotr Furtak Wiesław Markowski Maria Pasternak klarnety clarinets Klarinetten Jakub Majda Sławomir Heinrychowski Krzysztof Mayer Tomasz Goliński fagoty bassoons Fagotte Mateusz Nowicki Dariusz Rybacki Błażej Pasternak Joanna Kołodziejska waltornie french horns Waldhörne MIKOŁAJ OLECH PETR KOZEL OLEKSII PRUN EWA SZYCHOWIAK MIROSŁAW SROKA trąbki trumpets Trompeten Maciej Słomian Maciej Gwóźdź Leszek Kubiak Henryk Rzeźnik puzony trombones Posaunen Zbigniew Starosta Piotr Nobik


Tomasz Stanisławski Tomasz Kaczor

Małgorzata Bogucka-Miler Łukasz Berlin

tuba tuba Tuba Jacek Kortylewicz

instrumenty klawiszowe keyboards Tasteninstrumente Krzysztof Leśniewicz

perkusja percussion Schlagzeug Piotr Kucharski Piotr Szulc

balet Teatru Wielkiego w Poznaniu Poznań Opera House Ballet Company Ballett der Posener Oper

soliści soloists Solisten Katarzyna Augustyn Viktor Davydiuk Arkadiusz Gumny Taras Szczerbań Natalia Trafankowska Gento Yoshimoto Asuka Horiuchi koryfeje coryphées Krystian Augustyn Dominika Babiarz Aleksandra Brzezowska Diana Cristescu Diana Gajownik-Stankow Anna Gumna Maria Kielan Marika Kucza Julia Korbańska Marcin Rolczyński Oleg Stankov Jakub Starzycki John Svensson Lidia Zwolińska Koichi Kamino

zespół baletowy corps de ballet Chiara Amazio Marta Anczykowska Bianca Gradassi Beata Macioszczyk Fabian Michaux Daria Ozga Louis Raphaneau Massimiliano Romano Diane Saller Silvia Simeone Paulina Strzelczyk Andrea Truzzi Hanna Wlaź

OPERA

I soliści principals I Solisten Mateusz Sierant Karolina Sierant Agnieszka Wolna-Bartosik

137


pracownicy Teatru Wielkiego w Poznaniu

OPERA

Poznań Opera House Staff Personal der Posener Opera

138

Pracownicy Pionów Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Director’s Department Staff Mitarbeiter der Direktionsabteilung Kamila Badoń-Lehr Magdalena Bruszyńska Beata Budkiewicz Katarzyna Frątczak Michał Frątczak Jakub Frąckowiak Iga Jagodzińska Magdalena Kajszczak Jadwiga Kusik Michał Leśkiewicz Marta Michocka Magdalena Ośko Maria Przybyłowicz Joanna Raducha Anna Sobczak Dominika Sułkowska Przemysław Szukalski Hanna Vorobiova Renata Woś

Pracownicy Obsługi Gospodarczej Maintenance Staff Wirtschaftliche Dienstleister Lech Budziński Robert Fijałkowski Romualda Frąckowiak Piotr Januszewski Urszula Jeran Marek Kaczor Marcin Kozłowski Wojciech Krause Włodzimierz Kubaczyk Małgorzata Lichy Mariola Łasicka Danuta Mańkowska Marek Matuszak Małgorzata Meissner Grażyna Misztak Bogdan Pawłowicz Wojciech Pyrzowski Bogumiła Szymlet Marcin Zalewski

Pracownicy Pionu Technicznego Technical Department Staff Technische Mitarbeiter aleksandra appolt Wiesława Kil Wojciech Kozicki Henryk Łakomy Damazy Orłowicz

Pracownicy Obsługi Widowni Event Management Staff Veranstaltungsservice Wojciech Gumny Iwona Grochowalska Maciej Korytowski Maria Przybyła

Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego Finances and Bookkeeping Department Staff Finanzabteilung und Buchhaltung Małgorzata Echaust Danuta Flaum Jacek Jaborski Monika Krawców Danuta Kromolicka Anna Lipińska Aleksandra Natzel Elżbieta Soboczyńska

Pracownicy Technicznej Obsługi Przedstawień Shows’ Technical Management Staff Abteilung für technische Bühnenanweisung Brygada Montażystów Dekoracji Decorations Assembly Unit Mitarbeiter Bühnenaufbau Robert Bober Adam Czarnocki Janusz Desperak Krystyna Kolasińska Jarosław Kozak Maciej Krystkowiak Krzysztof Ksit


Zespół Oświetlenia Sceny Stage Lighting Unit Mitarbeiter Bühnenbeleuchtung Andrzej Binek Tomasz Gumny Yurii Ivanishak Ryszard Kapella Zbyszko Kosicki Wiktor Kuźma Zdzisław Ostrowski Michał Roszak Zespół Elektro-Akustyczny Electro-acoustics Unit Mitarbeiter Elektro und Akustik Michał Cybula Krzysztof Madejski Anna Telatycka Pracownicy Pracowni Produkcyjnych Production Workshop Staff Mitarbeiter Produktionsabteilung Pracownia Stolarska Carpentry Workshop Mitarbeiter Tischlerei Paweł Bartkowiak Piotr Kałużny Robert Łyczkowski Piotr Majewski Włodzimierz Mnich Zdzisław Stefański Pracownia Ślusarska Locksmith Workshop Mitarbeiter Schweißer Paweł Czajka Sławomir Karaś Maciej Osuszkiewicz Jerzy Wesołowski Jeremi Zieliński Pracownia Malarsko-Modelatorska Painting and Modelling Workshop Mitarbeiter Maler und Modellbau Zofia Fik-Kwiatkowska Andrzej Gustowski Józef Józefowski Marian Kobiałka Monika Niewadzi

Pracownia Dekoratorsko-Tapicerska Decoration and Upholstery Workshop Mitarbeiter Deko -Polsterung Miłosz Kromuszczyński Pracownia Krawiecka Damska Ladies’ Tailoring Workshop Mitarbeiter Schneiderei Damenkleidung Hanna Dominiak Violetta Kwiatkowska Renata Pawlak Aleksandra Pernak Ewa Ranke Natalia Różańska Pracownia Krawiecka Męska Gentlemen’s Tailoring Workshop Mitarbeiter Schneiderei Herrenkleidung Marzena Adamska Barbara Chwiałkiewicz Irena Kaptur Iwona Kufel Violetta Majewicz Hanna Walkowiak Pracownia Modystyczna Millinery Workshop Abteilung für Modedesign Renata Przeniczna Pracownia Szewska Shoemaking Workshop Abteilung Schuhwerk Wojciech Kowalik Krzysztof Nowak Łukasz Turkiewicz Sławomir Zygmański Zespół Garderobianych Dresser Unit Mitarbeiter Garderobenbereich Iwona Baraniak Małgorzata Gorlak Wiesława Grymuza Anna Jarosz-Bąkowska Irena Ozdoba Regina Polarczyk Bożena Stempniewicz Monika Sztylka Mirosław Urbaniak Barbara Walczak Pracownia PerukarskoCharakteryzatorska Wigmaking and Makeup Unit Mitarbeiter Makeup und Perücken Zuzanna Buchwald Hanna Franek Monika Jastrzębska Dariusz Kubiak Blanka Winnicka-Dyba

OPERA

Przemysław Kubiak Tomasz Kubiak Marian Kulczyński Przemysław Maksimowicz Tomasz Nowaczyk Robert Ratajczak Wojciech Szajstek Robert Szulc Maciej Turowski Sebastian Zieliński Adam Zięba

139


plan widowni

audience Zuschauerraumplan


bilety

tickets Karten miejsca

kat. cenowa A

kat. cenowa B

kat. cenowa S

kat. cenowa C

normalne/ulgowe

normalne/ulgowe

normalne/ulgowe

dla dzieci

parter

50.-

43.-

65.-

55.-

75.-

65.-

30.-

I balkon i loże boczne

50.-

43.-

65.-

55.-

75.-

65.-

30.-

32.-

50.-

40.-

55.-

loża środkowa

100.-

II balkon

38.-

130.-

150.-

50.45.-

rzędy 1-3

27.-

24.-

33.-

27.-

4o,-

33.-

III balkon rzędy 4-5

24.-

20.-

27.-

22.-

33.-

27.-

dostawki

rząd 6

6.-

12.-

15.-

parter I balkon

25.-

30.-

35.-

30.-

30.-

30.-

spektakle studenckie

kat. cenowa D ceny i terminy sprzedaży biletów ustalane oddzielnie

Kasy Biletowe Box Office Kassen

poniedziałek-sobota Monday-Saturday Montag-Samstag: 13:00-19:00 niedziele i święta (w dniu spektaklu) Sunday and holidays (on performance days) Sonntage und Feiertage am Tag der Aufführung: 16:00-18:00 tel. 61 65 90 231, 61 85 20 825 (po godz. 16:00) (after 4:00 PM) (nach 16:00 Uhr) Bilety dostępne również w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań Tickets are also available in CITY INFORMATION CENTRE, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, Poland Tickets auch bei Städtisches Informationszentrum, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, Polen kup bilety on-line buy your tickets online Kaufen Sie Ihre Karten online: www.opera.poznan.pl www.bilety24.pl www.ticketpro.pl

Podczas spektakli obowiązuje zakaz fotografowania i rejestrowania. Taking photographs and recording is forbidden during performances. Während der Aufführung dürfen keine Fotos und keine Aufnahmen gemacht werden. Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo zmian repertuaru i obsady. Theatre Management reserves the right to change the repertoire and the cast. Die Theaterleitung behält sich das Recht zur Änderung des Spielplans und der Rollenbesetzung vor. Osoby spóźnione na spektakl będą mogły wejść na widownię dopiero podczas pierwszej przerwy. Viewers late to the performance will be allowed to enter the audience only during the first intermission. Bei der Verspätung ist der Eintritt zum Zuschauerraum erst in der ersten Pause möglich. Prosimy o zajmowanie miejsc wskazanych na zakupionym bilecie. Please take the seat that is specified on the ticket purchased. Wir bitten, den auf der Eintrittskarte angegebenen Platz zu nehmen.

OPERA

Godzinę przed spektaklem kasa prowadzi sprzedaż wyłącznie na dzień bieżący. An hour before the performance the box office only sells tickets for the current day. Eine Stunde von der Aufführung werden bei der Kasse ausschließlich Tickets für diesen Tag verkauft.

141


Przy gościnnych występach nie obsługujemy kart płatniczych. We do not accept payment with cards for guest performances. Bei Gastauftritten sind keine Kartenzahlungen möglich. Dla osób na wózkach dostępna jest winda (tylko parter). There is an elevator available for individuals on wheelchairs. Den Rollstuhlfahrern steht ein Aufzug zur Verfügung (nur das Erdgeschoss).

Biuro Obsługi Widzów Audience Service Zuschauerbetreuung

Abonamenty, zamówienia zbiorowe, informacje Season ticket, group booking and information Abonnements, Gruppenbestellungen, Informationen (Saisonkarte, Gruppenreservationen and Information): 8:00-16:00 poniedziałek-piątek 8:00 AM – 4:00 PM Monday – Friday Montage-Freitage tel. 61 65 90 280, 61 65 90 228; 61 85 20 825; bow@opera.poznan.pl

BILETY ULGOWE DISCOUNTED TICKETS RABATT TICKET

Uprawnieni do nabywania biletów ulgowych (za okazaniem legitymacji): dzieci i młodzież szkolna, studenci, renciści i emeryci. Individuals legible for purchasing discounted tickets (upon presentation of ID): children and school youth, students, pensioners, the retired. Einzelpersonen lesbar für den Kauf von ermäßigten Eintrittskarten (bei Vorlage des Personalausweises): Kinder und Schuljugend, Studenten, Rentner, die Rentner

abonamenty

subscription Abonnements W sezonie artystycznym 2017/2018 po raz pierwszy proponujemy Państwu abonamenty. In the 2017/2018 artistic season we are introducing subscription plans. In der Saison 2017/2018 bieten wir Ihnen zum ersten Mal Abonnements an.

Dlaczego warto kupić abonament? Why is it worth to take out a subscription? Ihre Vorteile:

OPERA

- gwarancja obejrzenia ulubionych spektakli sezonu - you are guaranteed to see your favourite plays of the season - Platzgarantie bei den Lieblingsaufführungen in der Saison - w prezencie książka sezonu, przypinka „Opera ma smak” - as a gift, you receive the season book and an “Opera has a taste” pin - ein Saisonbuch und eine Pin-Taste „Oper hat Geschmack“ als Geschenk - 20% zniżki przy zakupie abonamentów: OPERA I, OPERA II, OPERA III, BALET, (rabat naliczany jest od cen normalnych) - 20% off when purchasing the following subscriptions: OPERA I, OPERA II, OPERA III, BALLET (discount from normal prices) - 20% Rabatt beim Einkauf der Abonnements: OPER I, OPER II, OPER III, BALLETT (Rabatt vom Normalpreis) - zaproszenia na bankiety popremierowe przy zakupie abonamentu PREMIERY - when purchasing the PREMIÈRES subscription, you receive invitations to post-première banquets - beim Einkauf des Abonnements PREMIEREN Einladungen für Bankette nach der Erstaufführung

142

więcej informacji more information mehr Informationen Biuro Obsługi Widzów Audience Service ZUSCHAUERBETREUNG


Rodzaje Abonamentów w sezonie 2017/2018 Types of subscriptions for the 2017/2018 season Abonnements in der Saison 2017/2018 2. Opera I Aida Borys Godunow Macbeth Zemsta nietoperza Legenda Bałtyku* Zniżka – 20%

4. Opera III Parsifal Skrzypek na dachu Jenůfa Traviata Napój miłosny * Zniżka – 20%

1. Premieres Rigoletto The Baltic Legend The Mastersingers of Nuremberg The Elixir of Love Trojan

1. Premieren Rigoletto Ostsee Legende Die Meistersinger von Nürnberg Der Liebestrank Trojan

5. Balet Anna Karenina Romeo i Julia Jezioro łabędzie Dziadek do orzechów Kopciuszek Zniżka – 20%

2. Opera I Aida Boris Godunov Macbeth Die Fledermaus The Baltic Legend* Discount – 20%

4. Opera III Parsifal Fiddler on the Roof Jenůfa La traviata The Elixir of Love* Discount – 20%

3. Opera II The Magic Flute Figaro Gets a Divorce Carmen Halka Rigoletto* Discount – 20%

5. Ballet Anna Karenina Romeo and Juliet Swan Lake The Nutcracker Cinderella Discount – 20%

2. Oper I Aida Boris Godunow Macbeth Die Fledermaus Ostsee Legende* 20% Rabatt

4. Oper III Parsifal Der Fiedler auf dem Dach Jenufa La traviata Der Liebestrank * 20% Rabatt

3. Opera II Czarodziejski flet Rozwód Figara Carmen Halka Rigoletto* Zniżka – 20%

3. Oper II Die Zauberflöte Figaro lässt sich scheiden Carmen Halka Rigoletto* 20% Rabatt

5. Ballett Anna Karenina Romeo und Julia Schwanensee Der Nussknacker Aschenputtel 20% Rabatt

*Nie dotyczy spektakli premierowych with exception of premieres mit Ausnahme von Premieren

OPERA

1. Premiery Rigoletto Legenda Bałtyku Śpiewacy norymberscy Napój miłosny Trojan

143


PRZYDATNE INFORMACJE USEFUL INFORMATION NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Newsletter Newsletter Newsletter Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje o naszych wydarzeniach i ofertach promocyjnych zachęcamy do subskrybcji newslettera. If you wish to receive the latest news about our events and promotions, we encourage you to subscribe to our newsletter. Wenn Sie über unsere Veranstaltungen und Sonderangebote informiert werden möchten, bestellen Sie unseren Newsletter. www.opera.poznan.pl

Wypożyczalnia kostiumów COSTUMES rental Kostümverleih

Do Państwa dyspozycji jest kilkanaście tysięcy kreacji z różnych epok historycznych. Wypożyczalnia w siedzibie Teatru przy ul. Fredry 9 (Wejście A). There are over a dozen thousand costumes from various historical periods available. The rental is located at the Theatre headquarters at Fredry 9 street (entrance A). Wir bieten Ihnen mehrere Tausend Kostüme aus unterschiedlichsten historischen Zeiten. Der Kostümverleih befindet sich im Theatergebäude ul. Fredry 9 (Eingang A). tel.: 785 050 059 (w godzinach pracy During working hours während der Arbeitszeit) Czynna w dniach Open Öffnungszeiten poniedziałek: 15:00 - 18:00 Monday: 3:00 PM – 6:00 PM Montag: 15:00 - 18:00 środa: 10:00 - 13:00 Wednesday: 10:00 AM – 1:00 PM Mittwoch: 10:00 - 13:00 piątek: 14:00 - 17:00 Friday: 2:00 PM – 5:00 PM Freitag: 14:00 - 17:00 www.opera.poznan.pl

Bilety VIP VIP tickets VIP-Eintrittskarten

To możliwość obejrzenia spektaklu z przyjaciółmi lub partnerami biznesowymi w luksusowych warunkach. W loży poczęstujemy Państwa winem i przekąskami. This is an opportunity to experience a performance with friends or business partners in a luxurious fashion. In your private box you will be served wine and snacks. Sie haben die Möglichkeit, die Aufführung in exklusiven Bedingungen mit Freunden oder Geschäftspartnern zu erleben. In der Loge können Sie Wein und Snacks genießen. Liczba miejsc w loży głównej: 16 Number of seats in VIP box: 16 Anzahl der Plätze in der Hauptloge: 16 Możliwa rezerwacja na wyłączność. Rezerwacja loży dotyczy spektakli repertuarowych (nie dotyczy premier). Exclusive reservations available. Reservations of VIP box for repertoire performances only (with the exception of premieres). Eine exklusive Reservierung der ganzen Loge ist möglich. Die Logenreservierung gilt für die im Repertoire vorgesehenen Aufführungen (mit Ausnahme von Premieren). Cena biletu 250 zł Ticket price 250 zł Ticketspreis 250 PLN Rezerwacje – Biuro Obsługi Widzów Reservations – Audience Service Centre Reservierung beim Zuschauerservice

OPERA

Twoje uroczystości i spotkania biznesowe w Teatrze Wielkim Your celebrations and business meetings at the Poznań Opera House Ihre Feierlichkeiten und Geschäftstreffen im Posener Oper

144

Istnieje możliwość rezerwacji zabytkowych wnętrz Teatru Wielkiego w Poznaniu. There is a possibility to make reservations in the historic interiors of the Poznań Opera House. Die historischen Räume des der Posener Oper können gebucht werden. Do dyspozycji są między innymi hol reprezentacyjny i sala kameralna. Among other things, the representational lobby and chamber hall are available. Verfügung stehen u.a. das repräsentative Foyer und der kleine Saal. Więcej informacji w Biurze Obsługi Widzów. More details at the Audience Service Centre. Weitere Informationen beim Zuschauerservice.


OPERA

Bądź na bieżąco. Śledź nas w mediach społecznościowych. Be up-to-date. Follow us on social media. Bleiben Sie auf dem Laufenden! Verfolgen Sie unsere Aktivitäten bei den sozialen Medien!

145


mecenas Teatru


orska.pl

Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Berlin, Palma de Mallorca


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


152

OPERA


Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ul. Fredry 9, 61-701 Poznań tel. +48 61 65 90 200 opera@opera.poznan.pl www.opera.poznan.pl kontakt contact us Kontakt sekretariat: +48 61 65 90 229, sekretariat@opera.poznan.pl marketing i promocja: +48 61 65 90 293, mjaworska@opera.poznan.pl media: +48 61 65 90 294, media@opera.poznan.pl Biuro Obsługi Widowni bow@opera.poznan.pl tel.+48616590280 +88618520825 autorzy tekstów authors ot the text Textautoren zespół team Redaktion projekt graficzny graphic design graphischer Entwurf Horsefield www.horsefield.pl zdjęcia photos Fotos Bartłomiej Barczyk, archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu zdjęcie na okładce cover photo Titelbild MIKOŁAJ BLEJA tłumaczenie angielskie english translators Englisch-Übersetzung ARKADIUSZ ZIELIŃSKI, MARTA JESSWEIN THE CAT IS PROFESSIONAL tłumaczenie niemieckiegerman translator Deutsch-Übersetzung Fryderyk Mudzo (s. 7, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 102) Dorota SKROBOSZEWSKA (s. 10, 43, 69) Biuro Tłumaczeń Pozena (s. 82, 103, 141-143) druk printing house Druck Izabella Dziekońska / 4MARKETING.PL wydawca publisher Herausgeber Teatr Wielki w Poznaniu Poznań 2017, wydanie I 1st edition I Ausgabe

Książka została wykonana z materiałów dystrybuowanych przez firmę Antalis Poland Spółka z o.o. / Paper provided by Antalis Poland Spółka z o.o.


mecenas Teatru

partnerzy Teatru

partner medyczny Teatru

patroni medialni


współpraca cooperation Mitwirkung

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

współpraca produkcyjna cooperation Mitwirkung

HOTEL PRO FORMA

Grand Théâtre de Genève

Teatr Bolszoj

Teatro Communale di Bologna


ISBN 978-83-64819-20-9

9 788364 819209


Opera 17/18 – Książka Sezonu Teatru Wielkiego w Poznaniu  

Z dumą i radością prezentujemy Państwu nasz nowy sezon i zapraszamy do odkrycia tajemnicy ludzkiej natury ukrytej w ogrodzie, którym jest o...

Opera 17/18 – Książka Sezonu Teatru Wielkiego w Poznaniu  

Z dumą i radością prezentujemy Państwu nasz nowy sezon i zapraszamy do odkrycia tajemnicy ludzkiej natury ukrytej w ogrodzie, którym jest o...

Advertisement