Page 1

T T

E E

A A

T T

R

R

W W

I

I E

L

E

L

K

I

/

G E N E R A L

DY R E K TO R

N AC Z E L N Y

DY R E K TO R

A R T YS T YC Z N Y

K

I P

/

– O

L

O I

P S

E H

R N

A A

D I R E C TO R

A R T I S T I C

N T

I

O

A N

R A

O L

WA L D E M A R

D I R E C TO R

M A R I U S Z

D O

O P

W E

R

A A

DĄ B R OW S K I T R E L I Ń S K I

DYREKTOR POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO / POLISH NATIONAL BALLET DIRECTOR KRZYSZTOF PASTOR D Y R E K T O R

M U Z Y C Z N Y

/

M U S I C

D I R E C T O R

C A R L O

M O N T A N A R O


P R E M I E R Y 8 10 12

/

K O N C E R T Y

P R E M I E R E S

/

C O N C E R T S

DIABŁY Z LOUDUN THE DEVILS OF LOUDUN

58

ATILLA

HAMLET

58

MAŁGORZATA WALEWSKA

JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO IOLANTA & BLUEBEARD’S CASTLE

59

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

60

KURZAK & KWIECIEŃ

14

ROMEO I JULIA ROMEO AND JULIET

62

FESTIWAL KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO KRZYSZTOF PENDERECKI FESTIVAL

16

OBSESJE OBSESSIONS

63

GÓRECKI / LUTOSŁAWSKI / PENDERECKI

63

VERDI – PENDERECKI

18

LOHENGRIN

64

20

PROJEKT ’P’ THE ’P’ PROJECT

ZOFIA POSMYSZ 90. URODZINY 90TH BIRTHDAY

64

GUSTAW HOLOUBEK IN MEMORIAM

22

DON KICHOT DON QUIXOTE

24

MOBY DICK

O P E R Y 28

DON CARLO

30

ELEKTRA

/

O P E R A S

32

MADAME BUTTERFLY

34

NABUCCO

36

ORFEUSZ I EURYDYKA ORFEO ED EURIDICE

38

SŁOWIK LE ROSSIGNOL

40

STRASZNY DWÓR THE HAUNTED MANOR

42

QUDSJA ZAHER

48

SINFONIA VARSOVIA GŁOSY GÓR VOICES OF THE MOUNTAINS

66

SZALONE DNI MUZYKI LA FOLLE JOURNÉE DE VARSOVIE

67

PRELUDIUM PREMIEROWE PREMIERE PRELUDE

67

GALA SYLWESTROWA NEW YEAR’S EVE

68

G A L E R I A

O P E R A

/

O P E R A

G A L L E R Y

& 88

V DNI SZTUKI TAŃCA / 5TH DAYS OF DANCE

90

KREACJE 6

91

PBN ON TOUR

92

AKADEMIA OPEROWA / OPERA ACADEMY

94

EDUKACJA / EDUCATION

DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY THE NUTCRAKER AND THE MOUSE KING

96

WOLONTARIAT / VOLUNTEERING

ECHA CZASU ECHOES OF TIME

97

WYCIECZKI / TOURS

98

OPERALAB

B A L E T Y 46

65 66

/

B A L L E T S

102

PRZESTRZEŃ SZTUKI DLA BIZNESU / THE ARTISTIC SPACE FOR BUSINESS

50

SEN NOCY LETNIEJ A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

108

ABONAMENTY / PACKAGES

52

ŚWIĘTO WIOSNY LE SACRE DU PRINTEMPS

110

KIEROWNICTWO / MANAGEMENT

111

ORKIESTRA / ORCHESTRA

TAŃCZMY BACHA BACH DANCES

112

CHÓR / CHORUS

113

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

54

128

INFORMACJE / INFORMATION

129

PLAN WIDOWNI / PLAN OF THE HALL

130

KALENDARIUM / CALENDAR


Dear Readers, The 2013/14 season is a true challenge, both for the Teatr Wielki – Polish National Opera’s companies and the Polish National Ballet and for audiences in Warsaw. Our repertoire plans include four new opera productions: the Polish premiere and world premiere, respectively, of two contemporary works, a fundamental work by Wagner, the last opera of Pyotr Tchaikovsky and a gem of European modernism. This gives an idea of the magnitude of the challenges before us. We open the season with a new version of The Devils of Loudun by Krzysztof Penderecki, who has added 147 pages of music score without extending the work by even a minute. Staged in collaboration with the Royal Danish Opera in Copenhagen, this production, which had its world premiere in February 2013, has been enthusiastically received by critics and audiences alike. I am extremely pleased that this particular work, conducted by Lionel Friend and directed by Keith Warner, will open a series of artistic events celebrating our great composer’s 80th birthday. The next premiere, also a co-production, this time with New York’s Metropolitan Opera, will be an evening featuring Pyotr Tchaikovsky’s Iolanta and Béla Bartók’s Bluebeard’s Castle. These operas, staged by the Mariusz Treliński and Boris Kudlička duo, will be conducted by Valery Gergiev. For April 2014 we have planned the premiere of Wagner’s Lohengrin directed by Antony McDonald and conducted by Stefan Soltesz – the latest masterpiece by the great composer presented on our stage, after Die Fliegende Holländer and the ballet Tristan and Isolde. The season will conclude with Moby Dick, the world premiere of Eugeniusz Knapik’s work commissioned by the Teatr Wielki – Polish National Opera. The musical director will be Gabriel Chmura and the production will be directed by Barbara Wysocka, who is familiar to our audiences for her highly acclaimed productions on the Chamber Hall. The main stage will be the venue for two premieres by the Polish National Ballet: Romeo and Juliet to the music of Sergei Prokofiev and choreography by the PNB’s director, Krzysztof Pastor, conducted by Łukasz Borowicz, and Don Quixote to the music of Ludwig Minkus and choreography by Alexei Fadeyechev ba-sed on Marius Petipa. Both shows are excellent additions to our ballet company’s repertoire; I am deeply convinced

that they will also find favour with Warsaw audiences, who always enjoy narrative ballet productions. On the Chamber Hall, the Polish National Ballet will present Hamlet choreographed by Jacek Tyski. The Chamber Hall will also be the venue for the continuation of the ’P’ Project, including two world premieres of chamber operas commissioned by the Teatr Wielki – Polish National Opera: Sławomir Wojciechowski’s Zwycięstwo nad Słońcem (Victory over the Sun) and Marcin Stańczyk’s Solarize. A new element in our repertoire will be provided by Premiere Prelude, a series of chamber concerts to match consecutive opera premieres. Among our special events, I would particularly like to mention a joint concert by Polish stars of the world’s opera scene: Aleksandra Kurzak and Mariusz Kwiecień, and a guest performance by the magnificent London Symphony Orchestra with violinist Leonidas Kavakos, conducted by Daniel Harding. There will be an extremely important place in the life of our theatre for what has become a permanent part of its space, namely the Opera Gallery; in the 2013/14 season we will present works by artists who define contemporary Polish art: Stanisław Fijałkowski, Jerzy Mierzejewski, and Jerzy Tchórzewski. The Opera Gallery is also where we will display the autographs of Krzysztof Penderecki. Another exhibition connected with the composer’s jubilee, organized in association with the Museum of Contemporary Art in Kraków, will be on display in the Redutowe Rooms. Preparing the 2013/14 season, we are very consistently implementing the fundamental ideas on which managing this institution is based: developing a repertoire of the highest standard, whose artistic value is unquestionable while any discourse is encouraged solely by the ideas behind it. I hope this will be an interesting season, made up of proposals that are not always easy but worthy without exception. They are inspiring, far from obvious, open to individual, very subjective reception, fascinating to every member of the audience in each person’s special way. I am confident that after browsing through this book, you will share my high hopes.

Szanowni Państwo, sezon 2013/2014 jest prawdziwym wyzwaniem, zarówno dla zespołów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Polskiego Baletu Narodowego, jak i dla warszawskiej publiczności. Plany repertuarowe obejmują cztery nowe produkcje operowe: prapremierę i polską premierę dzieł współczesnych, fundamentalne dzieło Wagnera, ostatnią operę Piotra Czajkowskiego i perłę modernizmu europejskiego. To wysoka miara wyzwań, które stoją przed nami. Sezon otworzymy nową wersją Diabłów z Loudun Krzysztofa Pendereckiego, który dopisał 147 stron tekstu muzycznego, nie wydłużając dzieła ani o minutę. Zrealizowana we współpracy z Duńską Operą Królewską w Kopenhadze produkcja, której prapremiera odbyła się w lutym tego roku, spotkała się ze znakomitym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności. Bardzo się cieszę, że właśnie to dzieło, pod dyrekcją Lionela Frienda i w reżyserii Keitha Warnera, otworzy serię wydarzeń artystycznych związanych z 80-leciem urodzin naszego wybitnego kompozytora. Kolejną produkcją premierową, realizowaną również we współpracy, tym razem z nowojorską Metropolitan Opera, będzie wieczór złożony z Jolanty Piotra Czajkowskiego i Zamku Sinobrodego Béli Bartóka. Opery w inscenizacji duetu Mariusz Treliński – Boris Kudlička, poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego Valery Gergiev. Na kwiecień 2014 zaplanowana jest premiera wagnerowskiego Lohengrina w reżyserii Antony’ego McDonalda i pod dyrekcją Stefana Soltesza – kolejne, po Latającym Holendrze oraz baletowym Tristanie i Izoldzie, arcydzieło tego wielkiego kompozytora na naszej scenie. Sezon zamknie Moby Dick, światowa premiera powstałego na zamówienie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dzieła Eugeniusza Knapika. Kierownictwo muzyczne obejmie Gabriel Chmura, a reżyserować będzie znana już naszej publiczności z wysoko ocenianych produkcji na Scenie Kameralnej Barbara Wysocka. Na Scenie Głównej odbędą się także dwie premiery Polskiego Baletu Narodowego: Romeo i Julia do muzyki Sergieja Prokofiewa w choreografii dyrektora PBN Krzysztofa Pastora, pod dyrekcją Łukasza Borowicza, oraz Don Kichot z muzyką Ludwiga Minkusa,w choreografii Alexeia Fadeyecheva wg Mariusa

Petipy. Oba tytuły znakomicie poszerzą repertuar naszego baletu; wierzę również głęboko, że odpowiadać będą gustom warszawskiej publiczności, lubiącej baletowe spektakle fabularne. Na Scenie Kameralnej Polski Balet Narodowy pokaże Hamleta w choreografii Jacka Tyskiego. Scena Kameralna będzie również przestrzenią kontynuacji Projektu ’P’ – z dwoma prawykonaniami oper kameralnych, zamówionych przez Teatr Wielki - Operę Narodową: Zwycięstwa nad Słońcem Sławomira Wojciechowskiego i Solarize Marcina Stańczyka. Novum programowym będzie cykl Preludium premierowe – seria koncertów kameralnych, komponujących się z kolejnymi premierami operowymi; wśród wydarzeń nadzwyczajnych chciałbym wskazać szczególnie na wspólny koncert polskich gwiazd światowych scen operowych: Aleksandry Kurzak i Mariusza Kwietnia oraz gościnny występ wspaniałej London Symphony Orchestra ze skrzypkiem Leonidasem Kavakosem pod dyrekcją Daniela Hardinga. Bardzo ważne miejsce w życiu naszej instytucji zajmować będzie na stałe już wpisana w jej przestrzeń Galeria Opera, gdzie w sezonie 2013/2014 pokażemy dzieła artystów kreujących współczesność w sztuce polskiej: Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Mierzejewskiego i Jerzego Tchórzewskiego. W Galerii Opera również wystawimy autografy Krzysztofa Pendereckiego. Druga wystawa, związana z jubileuszem Kompozytora, powstanie w Salach Redutowych we współpracy z krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Przygotowując sezon 2013/2014 realizujemy z niezmienną konsekwencją podstawowe założenia, na których opieramy nasze kierowanie tą instytucją: tworzenie oferty repertuarowej na najwyższym poziomie, której walor artystyczny będzie bezdyskusyjny, a do dyskursu pobudzać będzie jedynie myśl w niej zawarta. Mam nadzieję na sezon ciekawy, na który złożą się propozycje nie zawsze łatwe, ale bez wyjątku wartościowe. Inspirujące, nieoczywiste, otwarte na indywidualny, bardzo subiektywny odbiór, zajmujące dla każdego odbiorcy, w jemu właściwy sposób. Wierzę, że po zapoznaniu się z tą książką, nadzieję tę podzielą Państwo ze mną.

Waldemar Dąbrowski Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


P R E M I E R Y

/

P R E M I E R E S

P


8

Opera in three acts Libretto: the composer after Aldous Huxley English language version Co-production: Det Kongelige Teater, Copenhagen

Kiedy Krzysztof Penderecki w połowie lat 60. pisał Pasję wg św. Łukasza, równolegle zaczytywał się w pismach o inkwizycji. Z tego zainteresowania zrodziła się opera o opętaniu. „Szatańskie wersety” Pendereckiego są kwintesencją tego, co w twórczości tego kompozytora najlepsze: kąśliwych brzmień rodem z opery buffo, dramatycznych arii i ariosów jak z największych oper seria, gęstych instrumentalnych przestrzeni antycypujących Polskie Requiem, elektronicznych przetworzeń sygnujących polski sonoryzm. Po prostu muzyczny międzyludzki kosmos. Siłą spektaklu Keitha Warnera jest obraz zła pełzającego od człowieka do człowieka, ogarniającego wszystkich bez wyjątku, także ludzi wiary. Premiera jest częścią obchodów 80. rocznicy urodzin polskiego kompozytora, który z tej okazji przygotował nową wersję partytury Diabłów z Loudun.

When Krzysztof Penderecki wrote the St. Luke Passion in the mid-1960s, he was concurrently engrossed with reading about the Inquisition. Out of this fascination, an opera about demonic possession was born. These “Satanic Verses” of Penderecki are the quintessence of what’s best about the composer’s work: biting sounds straight from opera buffa, dramatic arias and ariosos as if taken from the greatest examples of opera seria, dense instrumental spaces anticipating the Polish Requiem, electronic processing as a trademark of Polish sonorism. Simply put, this is a musical interpersonal cosmos. The strength of Keith Warner’s version is the image of evil crawling from person to person, engulfing all without exception, including people of faith. The premiere is part of the celebration of the Polish composer’s 80th birthday; on this occasion, he has prepared a new version of the score of The Devils of Loudun.

PREMIERA / PREMIERE

2/10/2013

Krzysztof Penderecki SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

4, 6, 8/10/2013

OBSADA / CAST Tina Kiberg Jeanne Louis Otey Grandier Paul Mcnamara Baron de Laubardemont Adrian Clarke Ojciec Barré / Father Barré Radosław Żukowski Ojciec Rangier / Father Rangier

Louis Otey (Grandier) Diabły z Loudun, Det Kongelige Teater, Kopenhaga

Opera w trzech aktach Libretto: kompozytor według Aldousa Huxleya Angielska wersja językowa Koprodukcja: Det Kongelige Teater, Kopenhaga

PREMI ERY

9

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

DIABŁY Z LOUDUN

the devils of loudun

Dyrygent / Conductor

Kostiumy / Costume Designer

Lionel Friend

Kaspar Glarner

Reżyseria / Director

Reżyseria świateł / Lighting Designer

Keith Warner

Marc Heinz

Scenografia / Set Designer

Projekcje wideo / Video Projections

Boris Kudlička

Bartek Macias


10

PREMI ERY

11

Balet w dwóch aktach według Williama Szekspira

Ballet in two acts after William Shakespeare

„Hamlet jest jak gąbka” – pisał o Szekspirowskim pierwowzorze Jan Kott. A skoro „jak gąbka”, to nic nie stoi na przeszkodzie, by Hamlet przestał mówić i… zaczął tańczyć. Jeśli muzyka, śpiew, rodzą się tam, gdzie nie sięgają słowa, to tym bardziej dzieje się tak z tańcem. Tańcem, który na swój abstrakcyjny sposób jest w stanie poradzić sobie z Hamletowskimi największymi kwestiami: „to be or not to be”, „in my mind’s eye” czy „words, words, words”. „Oczy duszy” w tańcu są ciągle w ruchu, tym bardziej „słowa”. A każdy tancerz czy choreograf wie, że każdy następny krok na scenie to być albo nie być. Kolejny z cyklu Szekspirowskich baletów – przygotowujących do 400. rocznicy śmierci autora Snu nocy letniej czy Romea i Julii – tym razem w interpretacji Jacka Tyskiego, solisty Polskiego Baletu Narodowego, który z coraz większym powodzeniem próbuje swoich sił jako choreograf.

“Hamlet is like a sponge”, wrote Jan Kott of the Shakespearean original. And if it’s “like a sponge”, then nothing stands in the way for Hamlet to stop speaking and... start dancing. If music, singing arise where words cannot reach, then it’s no different with dance – dance that in its own abstract way is capable of dealing with the biggest issues of Hamlet: “to be or not to be”, “in my mind’s eye”, or “words, words, words”. The “mind’s eye” is constantly in motion during dance, and “words” even more so. And every dancer or choreographer knows that each consecutive step on the stage is a matter of to be or not to be. This is the latest in a series of Shakespearean ballets preparing us for the 400th anniversary of the death of the author of A Midsummer Night’s Dream and Romeo and Juliet, this time in the interpretation of Jacek Tyski, soloist of the Polish National Ballet, who has been trying his hand at choreography with increasing success.

PRAPREMIERA / World Premiere

3/10/2013

Polski Balet Narodowy / Polish National Ballet Muzyka z nagrań / Music from recordings

SPEKTAKLE / PERFORMANCES Scena Kameralna / Chamber Hall

5, 15, 16, 17/10; 7, 8/12/2013

Ludwig van Beethoven / Jacek Tyski

Hamlet

Choreografia / Choreography

Jacek Tyski Scenografia i projekcje / Set Designer and Projections

Robert Majkut Kostiumy / Costume Designer

Tijana Tyski Światła / Lighting Designer

Olga Skumiał


12 Iolanta Lyric opera in one act Libretto: Modest Tchaikovsky after Henrik Hertz In the original Russian Co-production: Metropolitan Opera, New York

Zamek Sinobrodego Opera w jednym aktach Libretto: Béla Balázs Oryginalna węgierska wersja językowa

BLUEBEARD’S CASTLE Opera in one act Libretto: Béla Balázs In the original Hungarian

Dwie Lady J.: Jolanta – tytułowa bohaterka opery-baśni Piotra Czajkowskiego i Judyta z opery Béli Bartóka – mijająca kolejne mroczne pokoje tytułowego zamku w poszukiwaniu tajemnicy. Pierwsza jest niewidoma. Nie widzi, ale wie. Druga widzi, patrzy, ale nie dostrzega. Czajkowski napisał Jolantę u schyłku życia, po dwukrotnej próbie samobójczej, podświadomie mierząc się z ukrywanym przed światem homoseksualizmem (może stąd historia o niewoli młodej dziewczyny w męskim świecie). Bartók zadedykował Zamek Sinobrodego żonie Marcie, młodszej od niego o lat dwanaście, która w dniu ślubu liczyła sobie tylko… szesnaście wiosen (a z którą rozwiódł się w pięć lat po premierze Zamku, zakochany w swojej osiemnastoletniej uczennicy). Mariusz Treliński tymi dwoma tytułami zadebiutuje w nowojorskiej Metropolitan Opera (styczeń 2015). Ich autorskie połączenie to zapowiedź thrillera albo horroru na miarę Lśnienia Kubricka. W prologu Zamku Sinobrodego czytamy: „Stało się czy nie […]. Gdzie jest scena: po tamtej stronie czy tu?”. Kiedy dyryguje Valery Gergiev, reżyseruje Mariusz Treliński, scena jest zawsze tu.

Lady I. and Lady J.: Iolanta – the eponymous heroine of Pyotr Tchaikovsky’s operatic fairy tale, and Judith from Béla Bartók’s opera – passing consecutive sombre rooms in the castle from the title, searching for a mystery. The former woman is blind. She cannot see but she knows. The other woman sees, looks, but doesn’t notice. Tchaikovsky composed Iolanta at the end of his life, after two suicide attempts, subconsciously dealing with the homosexuality he was hiding from the world (maybe that’s why this is a story about a young woman held captive in a man’s world). Bartók dedicated Bluebeard’s Castle to his wife Marta, who was twelve years his junior and just… sixteen on their wedding day (and whom he divorced five years after the premiere of Bluebeard’s Castle, having fallen in love with an 18-year-old student). These two titles will be Mariusz Treliński’s debut at New York’s Metropolitan Opera (January 2015). His original juxtaposition of the two pieces promises a thriller or a horror of the magnitude of Kubrick’s The Shining. The prologue to Bluebeard’s Castle says: “Where did this happen ... Where is the stage: outside or within?”. When Valery Gergiev is conducting and Mariusz Treliński directing, the stage is always within.

PREMIERA / PREMIERE

13/12/2013

Piotr Czajkowski | Béla Bartók

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

15, 17, 19/12/2013

OBSADA / CAST JOLANTA

tatiana Monogarova Jolanta sergei Skorokhodov Vaudemont Alexei Tanovitski Rene Mikołaj Zalasiński Robert

Anna Netrebko (Jolanta) Jolanta, Festspiele Baden Baden, 2009

Jolanta Opera liryczna w jednym akcie Libretto: Modest Czajkowski według Henrika Hertza Oryginalna rosyjska wersja językowa Koprodukcja: Metropolitan Opera, Nowy Jork

PREMI ERY

13

ZAMEK SINOBRODEGO

NADJA MICHAEL Judyta / Judith GIDON SAKS Sinobrody / Bluebeard

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

JOLANTA | ZAMEK SINOBRODEGO iolanta | Bluebeard’s Castle Dyrygent / Conductor

Choreografia / Choreography

Valery Gergiev

Tomasz Wygoda

Reżyseria / Director

Reżyseria świateł / Lighting Designer

Mariusz Treliński

Marc Heinz

Scenografia / Set Designer

Wizualizacje / Visual Effects

Boris Kudlička

Bartek MaciaS

Kostiumy / Costume Designer

Dramaturg / Literary Consultant

Marek Adamski

Piotr Gruszczyński


14

Balet w dwóch aktach według Williama Szekspira Koprodukcja: Joffrey Ballet, Chicago, USA

Ballet in two acts after William Shakespeare Co-production: Joffrey Ballet, Chicago, USA

Unieśmiertelnił ich Szekspir (1597), do panteonu tym tytułem próbowali wejść Vincenzo Bellini (1830), Hector Berlioz (1839) i Charles Gounod (1867). Siergiej Prokofiew po ponad 300 latach po Szekspirze (1936) dokonał cudu – może dlatego, że kazał tańczyć, a nie mówić czy śpiewać. Krzysztof Pastor przyzwyczaił warszawską publiczność do swojego języka, w którym dużą rolę odgrywają światło i przestrzeń pozostające w nieustannym ruchu – jakby naśladowały ruchy i gesty tancerzy. Jego choreografia Romea i Julii powstała dla zespołu Scottish Ballet. Premiera w Edynburgu wzbudziła entuzjazm krytyki; „wyśmienita produkcja”, „eksplozja namiętności”, „uderzenie geniuszu”, „olśniewający triumf” – czytaliśmy w prasie brytyjskiej. Czyż trzeba więcej, by z zainteresowaniem oczekiwać na polską realizację baletu Krzysztofa Pastora, powtarzaną krótko potem przez słynny amerykański Joffrey Ballet?

Shakespeare immortalized them (1597), some used them to try to enter the pantheon, including Vincenzo Bellini (1830), Hector Berlioz (1839), and Charles Gounod (1867). More than 300 years after Shakespeare, Sergei Prokofiev (1936) performed a miracle – maybe because he got the cast to dance, and not speak or sing. Krzysztof Pastor has accustomed Warsaw audiences to his language in which lighting and space in constant motion play a major role – as if they were following the gestures and movements of the dancers. His choreography of Romeo and Juliet was created for the Scottish Ballet. The premiere in Edinburgh aroused the enthusiasm of critics: “excellent production”, “exploding with passion”, “stroke of genius”, “breathtaking – a triumph”, wrote the British press. It makes us look forward with great anticipation to the Polish premiere of this ballet by Krzysztof Pastor, which will be presented shortly afterwards by the famous American Joffrey Ballet.

PREMIERA / PREMIERE

7/03/2014

Romeo i Julia, Scottish Ballet, 2008

PREMI ERY

15

Siergiej Prokofiew / Krzysztof Pastor SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

8, 9, 20, 21, 22, 23/03/2014

Polski Balet Narodowy / Polish National Ballet Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej / Orchestra of THE Teatr Wielki - Polish National Opera

Romeo i Julia

romeo and juliet

Choreografia / Choreography

Krzysztof Pastor Dyrygent / Conductor

Łukasz Borowicz Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

Tatyana van Walsum Światła / Lighting Designer

Bert Dalhuysen


16

Ballet evening in three parts

Obsesje ogarniają nas ze wszystkich stron: niepokoją, nękają, prześladują. Lęki i fascynacje, podejrzenia i zazdrości, widma przeszłości i złe przeczucia. Sztuka reaguje na nie, wyraża, pobudza, przestrzega, czasem łagodzi. Także balet i teatr tańca. Polski Balet Narodowy nie pozostaje w tyle, uwrażliwiony na historię (Kurt Weill, I przejdą deszcze...) i współczesność (Echa czasu, Kain i Abel, Persona, Miłość i lęk). Wieczór Obsesje jest kontynuacją tego nurtu. Pokażemy w nim dawno nieoglądane Powracające fale Emila Wesołowskiego z 1997 roku do muzyki poematu symfonicznego Mieczysława Karłowicza. Nową pracę choreograficzną przygotuje Krzysztof Pastor, sięgając po inspirację do muzyki Franza Schuberta. A na koniec, czeka nas ponowne spotkanie z pełnymi emocji Moving Rooms Pastora do muzyki Schnittkego i Góreckiego. Znamy je już z wieczoru Echa czasu, ale tym razem będzie wyjątkowa okazja smakowania tej ekspresyjnej choreografii z bezpośredniej bliskości, jaką zapewnia widzowi Scena Kameralna w Sali Młynarskiego.

Obsessions engulf us from all sides: worrying, afflicting, haunting us. Fears and fascinations, suspicion and jealousy, the spectres of the past and forebodings. Art responds to them, expresses, stimulates, warns of, and sometimes assuages them. So does ballet and dance theatre. The Polish National Ballet does not lag behind, being sensitive to history (Kurt Weill, And the Rain Will Pass...) and to contemporary times (Echoes of Time, Cain and Abel, Persona, Love and Fear). Obsession is an evening that continues this trend. We will show Emil Wesołowski’s long-unseen Returning Waves from 1997 to the music of the symphonic poem by Mieczysław Karłowicz. Krzysztof Pastor will prepare a new choreographic work, seeking inspiration in the music of Franz Schubert. Finally, there will be a reunion with Pastor’s emotionally charged Moving Rooms to the music of Schnittke and Górecki. Familiar from the Echoes of Time show, this time it will give the audience a unique opportunity to savour the expressive choreography from close up, the venue being the Chamber Stage in the Młynarski Hall.

PREMIERA / PREMIERE

29/03/2014 Polski Balet Narodowy / Polish National Ballet Muzyka z nagrań / Music from recordings

Moving Rooms, Polski Balet Narodowy, 2012

Wieczór baletowy w trzech częściach

PREMI ERY

17

Karłowicz / Wesołowski | Schubert / Pastor | Schnittke, Górecki / pastor

obsesje

SPEKTAKLE / PERFORMANCES Scena Kameralna / Chamber Hall

30/03; 9, 10/05; 14, 15, 28/06/2014

obsesSions Powracające fale

Nowy balet

Moving Rooms

wznowienie / revival Choreografia / Choreography

prapremiera / world premiere Choreografia / Choreography

wznowienie / revival Choreografia / Choreography

Emil Wesołowski

Krzysztof Pastor

Krzysztof Pastor

Scenografia / Set Designer

Scenografia / Set Designer

Kostiumy / Costume Designer

Boris Kudlička

Małgorzata Szabłowska

Oliver Haller

Kostiumy / Costume Designer

Światła / Lighting Designer

Światła / Lighting Designer

Irena Biegańska

MACIEJ IGIELSKI

Bert Dalhuysen

returning waves

new work


18

PREMI ERY

19

Opera romantyczna w trzech aktach Libretto: kompozytor Oryginalna niemiecka wersja językowa Koprodukcja: Welsh National Opera, Cardiff

Romantic opera in three acts Libretto: composer In the original German Co-production: Welsh National Opera, Cardiff

Mityczna opowieść o konfrontacji dobra ze złem, o niemożliwej miłości, o samotności i tęsknocie – tematach, które do tego stopnia fascynowały kompozytora, że poświęcił im niemal całe życie. W tym przypadku miłość Elzy i Lohengrina nie może uzyskać spełnienia – zarówno ze względu na pochodzenie Lohengrina (jest rycerzem Graala, posłańcem Boga, istotą ponadludzką), jak i przez tragiczność ludzkich losów w ogóle. I nic tu nie pomoże słynny Marsz Weselny, napisany przez Wagnera dla siostrzenicy, grany dziś często na ceremoniach ślubnych. Inscenizacja Antony’ego McDonalda – reżysera, scenografa, twórcy przedstawień w nowojorskiej MET, londyńskiej Royal Opera House czy Nationale Reisopera w Holandii – jest koprodukcją z Welsh National Opera.

A mythical tale about the confrontation between good and evil, impossible love, loneliness and longing – topics which fascinated the composer to such a degree that he devoted almost his whole life to them. In this case, the love of Elsa and Lohengrin cannot be fulfilled – due both to Lohengrin’s origin (he is a knight of the Holy Grail, a messenger of God, a supernatural being) and to the tragedy of human fate in general. Even the famous Bridal Chorus, written by Wagner for his niece and played so often at wedding ceremonies today, won’t help... This staging by Antony McDonald, a director and stage designer who has prepared productions at the Met in New York, the Royal Opera House in London, and the Nationale Reisopera in the Netherlands, is a co-production with the Welsh National Opera.

PREMIERA / PREMIERE

11/04/2014

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

13, 15, 17/04/2014

OBSADA / CAST RAFAŁ BARTMIŃSKI Lohengrin MARY MILLS Elza z Brabancji / Elsa of Brabant ANNA LUBAŃSKA Ortruda / Ortrud MIKOŁAJ ZALASIŃSKI Fryderyk Telramund / Friedrich of Telramund BJARNI THOR KRISTINSSON Henryk Ptasznik / Henry the Fowler DARIUSZ MACHEJ Herold

Richard Wagner

LOHENGRIN Dyrygent / Conductor

Reżyseria świateł / Lighting Director

Stefan Soltesz

Lucy Carter

Reżyseria, scenografia i kostiumy Director, Set and Costume Designer

Drugi reżyser świateł / Associate Lighting Designer

Antony McDonald Choreografia / Choreography

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

Philippe Giraudeau

neiLl brinkworth


20

zwycięstwo nad słońcem Opera w jednym akcie Libretto: Marcin Cecko

victory over the sun Opera in one act Libretto: Marcin Cecko

Solarize Opera w jednym akcie Libretto: Andrzej Szpindler

Solarize Opera in one act Libretto: Andrzej Szpindler

Druga odsłona projektu prezentującego najważniejsze i najodważniejsze odkrycia współczesnej polskiej muzyki i teatru. Projekt ‘P’: P jak Polska, prapremiera, perwersja, pandemonium, pełnia. Z jednej strony Marcin Stańczyk – kompozytor i prawnik, którego twórczość jest połączeniem zmysłowości spektralizmu spod znaku Gerarda Griseya z ekologią ciszy według Salvatore Sciarrina. Z drugiej Sławomir Wojciechowski – z zamiłowaniem do żelaznej niemieckiej dyscypliny, w której jednak nie brak miejsca na Erosa i Tanatosa, w której jest powietrze. I Krzysztof Garbaczewski – dziś chyba najgorętsze nazwisko młodego polskiego teatru. Reżyser, który nie boi się pozbawić dziewictwa Balladyny (Teatr Polski w Poznaniu), wyzwać na pojedynek Poczet Królów Polskich (Teatr Stary w Krakowie) czy prześwietlić formę Iwony, księżniczki Burgunda (Teatr im. Kochanowskiego w Opolu). To trzeba usłyszeć. I zobaczyć!

The second edition of a project presenting the most important and boldest discoveries of contemporary Polish music and theatre. The ‘P’ Project: P for Poland, pre-premiere, perversion, pandemonium, plenitude. On the one hand, we have Marcin Stańczyk – a composer and lawyer whose works combine the sensuality of spectralism of the Gerard Grisey variety with the ecology of silence according to Salvatore Sciarrino. On the other hand, we have Sławomir Wojciechowski – with his love for German iron discipline which, however, leaves room for Eros and Thanatos, in which there is still air. And Krzysztof Garbaczewski – perhaps the hottest name in young Polish theatre today. He is a director who’s not afraid to deprive Balladyna of her virginity (Teatr Polski in Poznań), to challenge the Polish Kings (Stary Teatr in Kraków), or overexpose the form of Ivona, Princess of Burgundia (Jan Kochanowski Theatre in Opole). You have to hear it! And see it, too!

praPREMIERA / WORLD PREMIERE

26/04/2014

Sławomir Wojciechowski | Marcin Stańczyk

Projekt ’P’

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

27, 29/04/2013

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

PREMI ERY

21

THE ’P’ PROJECT Zwycięstwo nad słońcem

Solarize

Dyrygent / Conductor

Dyrygent / Conductor

Wideo / Video

***

***

Robert Mleczko

Reżyseria / Director

Reżyseria / Director

Dramaturg / Literary Consultant

Krzysztof Garbaczewski

Krzysztof Garbaczewski

Marcin Cecko

Scenografia / Set Designer

Scenografia / Set Designer

Aleksandra Wasilkowska

Aleksandra Wasilkowska

Wideo / Video

Robert Mleczko


22

Balet w trzech aktach według Miguela de Cervantesa Koprodukcja: Hong Kong Ballet, Chiny

Ballet in three acts after Miguel de Cervantes Co-production: Hong Kong Ballet, China

Marius Petipa – wybitny XIX-wieczny baletmistrz i choreograf francuski, twórca ponad 50 baletów, które do dziś stanowią trzon repertuaru najważniejszych zespołów baletowych świata. I Don Kichot – dzieło Miguela Cervantesa o słynnym rycerzu-idealiście poszukującym ukochanej Dulcynei z Toboso, od którego Milan Kundera wyznacza powstanie „sztuki powieści”, gatunku znamionującego nowe myślenie o świecie. Prapremiera baletu Petipy (do muzyki Ludwiga Minkusa) miała miejsce 14 grudnia 1869 roku w Moskwie. Dziś, po 50 latach od premiery polskiej (9 czerwca 1964, Opera Warszawska), Don Kichot Petipy/Minkusa wraca do Warszawy, gdzie sztuką tańca Polski Balet Narodowy wskrzesi opowieść o „Rycerzu Smętnego Oblicza”.

Marius Petipa – the prominent 19th-century ballet master and choreographer of French origin, creator of over 50 ballets which still form the backbone of the repertoire of major ballet companies all over the world. Don Quixote – Miguel Cervantes’ masterpiece about the famous idealist knight searching for his beloved Dulcinea del Toboso, which, according to Milan Kundera, started the “art of the novel”, the genre which represented a new way of thinking about the world. The world premiere of Petipa’s ballet (to the music of Ludwig Minkus) took place on 14 December 1869 in Moscow. Today, 50 years after the Polish premiere (9 June 1964, Warsaw Opera), Don Quixote by Petipa/Minkus returns to Warsaw where the Polish National Ballet will use the art of dance to resurrect the story of “Sir Knight of the Sorrowful Countenance”.

PREMIERA / PREMIERE

29/05/2014

Don Kichot Balet Bolszoj, 1999

PREMI ERY

23

Ludwig Minkus / Alexei Fadeyechev SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

30, 31/05; 1, 6, 7, 8/06/2014

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

don kichot

Don Quixote Choreografia / Choreography

Alexei Fadeyechev pierwowzór / based on Marius Petipa, Aleksandr Gorski Dyrygent / Conductor

Alexei baklan marta kluczyńska Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

Thomas Mika


24

PREMI ERY

25

Opera w czterech aktach Libretto: Krzysztof Koehler wg Hermana Melville’a Angielska wersja językowa

Opera in four acts Libretto: Krzysztof Koehler after Herman Melville English language version

Eugeniusz Knapik to jeden z najważniejszych polskich kompozytorów współczesnych, uczeń Henryka Mikołaja Góreckiego, klasyk nowoczesności. Jego operowa trylogia powstała we współpracy z wybitnym flamandzkim reżyserem Janem Fabrem (The Minds of  Helena Troubleyn), olśniła operową publiczność przed kilkunastu laty. I Moby Dick (1851) – legendarna powieść amerykańskiego pisarza Hermanna Melville’a o losach Izmaela, który doświadczony w rejsach na statkach handlowych postanawia wyruszyć na inną wyprawę. Jej dowódcą jest tajemniczy kapitan Ahab, którego jedynym celem jest zemsta na legendarnym białym wielorybie. Czyste szaleństwo? Spełnienie marzeń? Przekroczenie granicy życia i śmierci? Prapremierę opery napisanej na zamówienie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przygotowuje Barbara Wysocka, laureatka Paszportu „Polityki” za inscenizację opery Zagłada domu Usherów Glassa.

Eugeniusz Knapik is one of the most important contemporary Polish composers, a student of Henryk Mikołaj Górecki, a classicist of modernity. His opera trilogy, created in collaboration with the great Flemish director Jan Fabre (The Minds of Helena Troubleyn), dazzled opera audiences some years ago. Moby Dick (1851) is the legendary novel by American writer Hermann Melville, the story of Ishmael who, after several voyages on merchant ships, decides to go on a whaling expedition. The skipper is the mysterious and grim Captain Ahab whose sole purpose is to take revenge on a legendary white whale. Is this pure madness? Or dreams coming true? Transcending the boundaries of life and death? The world premiere of this opera commissioned by the Teatr Wielki – Polish National Opera is being staged by Barbara Wysocka, a recipient of the Polityka’s Passport award for her production of The Fall of the House of Usher by Glass.

PRAPREMIERA / WORLD PREMIERE

25/06/2014

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

27, 29/06/2014

Eugeniusz Knapik

MOBY DICK

OBSADA / CAST

Dyrygent / Conductor

Kostiumy / Costume Designer

Arnold Rawls Ismael

Gabriel Chmura

Julia Kornacka

Reżyseria / Director

Choreografia / Choreography

Barbara Wysocka

JACEK PRZYBYŁOWICZ

Scenografia / Set Designer

Dramaturg / Literary Consultant

Barbara Hanicka

TOMASZ ŚPIEWAK

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA


O P E R A

O


28

Opera in four acts Libretto: Joseph Méry, Camille du Locle after Friedrich Schiller In the original Italian Original production: De Nederlandse Opera, Amsterdam Premiere: 13/01/2013

Grobowiec historii. W nim jak w zwierciadle dziejów powtarzane i przetwarzane są losy władców z przeszłości, w których szukać możemy bliskiego nam oblicza. Inscenizacja Willy’ego Deckera (przeniesiona z Nederlandse Opera) jest jak historyczny fresk zamknięty w ruchomych obrazach. Chłód tej wizji odmienia egzaltacja muzyki, której temperatura może rozgrzać nie tylko zimne serca bohaterówmarionetek. Widz ulega magii tego teatru, którego siła bierze się z minimalizmu scenicznego ruchu, koncentracji na tym, co niezbędne, jednostkowe, a uniwersalne. „Trzeba tam ciągle być, to w niebie, to w piekle; nie masz środka” – pisał o dramatach Schillera polski wieszcz Adam Mickiewicz. Przestrzeń tego piekła-nieba, wypełnionego piękną muzyką Verdiego Decker umieszcza w grobie.

The tomb of history. In it, as if in a mirror of times past, are repeated and processed the fates of bygone rulers, in which we might seek a familiar countenance. Willy Decker’s staging (transferred from the Nederlandse Opera) is like a historical fresco enclosed in moving images. The coldness of this vision is transformed by the exaltation of the music, whose temperature can warm up more than just the cold hearts of the puppet-like characters. The spectator gives in to the magic of this theatre whose strength comes from the minimalism of the stage movement, from focusing on what is essential, individual, and universal. “You have to constantly be there, once in heaven, once in hell; there is no centre”, wrote Adam Mickiewicz about Schiller’s plays. Decker has situated the space of this hell/heaven, filled with Verdi’s beautiful music, in a grave.

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Agnieszka Zwierko (Eboli)

Opera w czterech aktach Libretto: Joseph Méry, Camille du Locle według Friedricha Schillera Oryginalna włoska wersja językowa Oryginalna produkcja: De Nederlandse Opera, Amsterdam Premiera: 13/01/2013

OPERA

29

GIUSEPPE VERDI

27, 29, 30, 31/10; 2/11/2013

OBSADA / CAST GUSTAVO PORTA, GASTON RIVERO Don Carlo KARINE BABAJANYAN, NATALIYA KOVALJOVA Elżbieta / Elizabeth ANNA LUBAŃSKA Eboli RAFAŁ SIWEK Filip II / Philip II MIKOŁAJ ZALASIŃSKI Rodrigo RADOSŁAW ŻUKOWSKI Wielki Inkwizytor / Grand Inquisitor MIECZYSŁAW MILUN Mnich / Monk

DON CARLO Dyrygent / Conductor

Kostiumy / Costume Designers

CARLO MONTANARO

WOLFGANG GUSSMANN SUSANA MENDOZA

Reżyseria / Director

WILLY DECKER Scenografia / Set Designer

WOLFGANG GUSSMANN CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

Reżyseria świateł / Lighting Designer

HANS TOELSTEDE


30

Tragedy in one act Libretto: Hugo von Hofmannsthal after Sophocles In the original German Original production: De Nederlandse Opera, Amsterdam Premiere: 24/03/2010

Willy Decker to bez wątpienia jeden z najważniejszych reżyserów operowych świata. Jego spektakle wystawiane są w Paryżu, Wiedniu, Londynie, Brukseli, Madrycie, Amsterdamie czy Salzburgu. Jego Elektra jest monumentalna, ale nie statyczna. Mityczna historia o rodzinie, która nie jest w stanie zatrzymać destrukcyjnego procesu przemocy i zbrodni, uzyskuje tu szlachetność i czystość. Tylko nie wiadomo, czy to emocja muzyki Richarda Straussa porusza betonowe mroczne przestrzenie, czy siła obrazów dynamizuje potęgę brzmienia. Opera od zawsze przetwarza mity. Tym razem, sięgając do mitu, przepuszcza go przez skomplikowaną maszynerię swej estetyki. Estetyki wzniosłości i przepychu, w której tym mocniejszy ślad zostawia czerwona plama krwi. Która jest jak fatum.

Willy Decker is undoubtedly one of the most important opera directors in the world. His plays are staged from Paris, Vienna, London, through Brussels, Madrid, to Amsterdam and Salzburg. Decker’s Electra is monumental, but not static. The mythical story of a family who are unable to stop the destructive process of violence and crime gains nobility and purity. However, it’s not clear if it’s the music of Richard Strauss that moves the dark concrete spaces, or the force of the images that actuates the power of the sound. Opera has been recycling myths since forever. Reaching for a myth this time round, it passes it through the complicated machinery of its aesthetics: the aesthetics of sublimity and splendour in which an even stronger mark is left by a red blood stain. Which is like an ill fate.

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Jeanne-Michelle Charbonnet (Elektra)

Tragedia w jednym akcie Libretto: Hugo von Hofmannsthal według Sofoklesa Oryginalna niemiecka wersja językowa Oryginalna produkcja: De Nederlandse Opera, Amsterdam Premiera: 24/03/2010

OPERA

31

RICHARD STRAUSS

4, 6/05/2014

OBSADA / CAST EWA PODLEŚ Klytämnestra CHRISTINE GOERKE Elektra DANIELE HALBWACHS Chrysothemis PETER SVENSSON Egist / Aegisth MARTIN WINKLER Orest CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

ELEKTRA Dyrygent / Conductor

*** Reżyseria / Director

WILLY DECKER Asystent reżysera / Assistant Director

WIM TROMPERT Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

WOLFGANG GUSSMANN Reżyseria świateł / Lighting Designer

HANS TOELSTEDE


32

Tragedia japońska w trzech aktach Libretto: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica Oryginalna włoska wersja językowa Premiera: 29/05/1999

Japanese tragedy in three acts Libretto: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica In the original Italian Premiere: 29/05/1999

Prosta historia o miłości, którą Mariusz Treliński wznosi na poziom mitu. Z jednej strony to opowieść o miłości wiernej aż po grób, z drugiej o miłości zdradzonej i odrzuconej, która na to nie zasługuje. Spektakl-ikona, zdejmujący z muzyki Pucciniego dosłowność i rodzajowość, skąpany w błękicie i czerwieni, w ascezie ruchu przypominający japoński teatr kabuki, stający się archetypiczną opowieścią o wierności, której złamanie może skończyć się samobójczą śmiercią. Obrazy, które stworzyli najpierw w wyobraźni, a potem na warszawskiej scenie Mariusz Treliński i Boris Kudlička, już są historią – i to nie tylko polskiej opery. Washington National Opera – na zaproszenie Placida Domingo, Teatr Maryjski w Petersburgu – na zaproszenie Valery’ego Gergieva, Israeli Opera w Tel Awiwie, Palau de les Arts w Walencji... Po prawie 15 latach od warszawskiej premiery ta inscenizacja nie straciła nic ze swojego doskonałego piękna, a siła wzruszenia płynąca z połączenia obrazów z muzyką pozostaje wciąż doświadczeniem niezapomnianym i powtarzalnym.

A simple story of love that Mariusz Treliński elevates to the rank of myth. On the one hand, it’s a tale about love faithful until death, and on the other, about love betrayed and forsaken without deserving it. This iconic production eliminating literality and genre from Puccini’s music, bathed in blue and red, its ascetic movements reminiscent of Japanese kabuki theatre, becomes the archetypical story of fidelity which, if broken, can result in suicidal death. The images that Mariusz Treliński and Boris Kudlička created first in their minds and then on the Warsaw stage have already made history – and not only of Polish opera. The Washington National Opera – at Placido Domingo’s invitation, the Mariinsky Theatre in St. Petersburg – at Valery Gergiev’s invitation, the Israeli Opera in Tel Aviv, Palau de les Arts in Valencia... Almost 15 years since the Warsaw premiere, this production has lost none of its perfect beauty, and the power of emotion flowing from the combination of images and music still remains an unforgettable experience worth repeating.

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

OPERA

33

GIACOMO PUCCINI

14, 16, 18, 19/03; 22/04; 8, 9, 10/05/2014

OBSADA / CAST ALKETA CELA, IRINA BERTMAN Madame Butterfly MAŁGORZATA PAŃKO Suzuki SERGEI SEMISHKUR Pinkerton ADAM KRUSZEWSKI Sharpless MATEUSZ ZAJDEL, KRZYSZTOF SZMYT Goro

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

MADAME BUTTERFLY Dyrygenci / Conductors

Kostiumy / Costume Designers

ANDRIY YURKEVYCH PIOTR STANISZEWSKI

MAGDALENA TESŁAWSKA PAWEŁ GRABARCZYK

Reżyseria / Director

Choreografia / Choreography

MARIUSZ TRELIŃSKI

EMIL WESOŁOWSKI

Scenografia / Set Designer

Reżyseria świateł / Lighting Designer

BORIS KUDLIČKA

STANISŁAW ZIĘBA


34

Opera w czterech aktach Libretto: Temistocle Solera według Auguste’a Anicet-Bourgeois i Francisa Courne Oryginalna włoska wersja językowa Premiera: 26/06/1992

Opera in four acts Libretto: Temistocle Solera after Auguste Anicet-Bourgeois and Francis Courne In the original Italian Premiere: 26/06/1992

Tradycja w absolutnie najlepszym wydaniu. Nabucco, jak Aida, wymaga historycznych szczegółów, które cieszą oko widza. W tym przypadku, kiedy mamy do czynienia ze scenografią Andrzeja Kreutz Majewskiego – giganta polskiej opery, oklaskiwanego na największych scenach operowych świata, od Barcelony (Teatro del Liceu), przez Londyn (Covent Garden), po Nowy Jork (Metropolitan Opera), nie może być inaczej. Historia legendarnego króla babilońskiego Nabuchodonozora, walczącego z Hebrajczykami w operze Verdiego łączy wątki polityczne, religijne i społeczne. A wszystko przy muzyce, której podniosłość i pasja prowadzą do harmonii. Dowodem na to jest choćby chór „Va, pensiero” („Wznieś się myśli na skrzydłach złocistych”), do dziś pozostający nieoficjalnym hymnem Włoch. My mamy tylko „arię z kurantem”, Włosi „hymn jeńców”. Ot, różnica.

Tradition at its absolute best. Nabucco, just like Aida, requires historical detail that delights the eye of the audience. It cannot be different in this case, when the stage design is the work of Andrzej Kreütz-Majewski, a giant of Polish opera applauded at the greatest opera houses of the world, from Barcelona (Teatro del Liceu), through London (Covent Garden), to New York (Metropolitan Opera). In Verdi’s opera the story of the legendary Babylonian king Nebuchadnezzar, who fought against the Hebrews, brings together political, social, and religious threads. All this is accompanied by music whose sublimity and passion leads to harmony. Proof can be found even in the chorus “Va, pensiero” (“Fly, thought, on wings of gold”) which is the unofficial anthem of Italy to this day. We only have the “aria with chimes”, the Italians have the “prisoners’ anthem”. Oh, the difference.

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

GIUSEPPE VERDI

19, 21/11/2013; 23, 25/02/2014

OBSADA / CAST MIKOŁAJ ZALASIŃSKI Nabucco MLADA KHUDOLEY Abigaille ANNA LUBAŃSKA Fenena RAFAŁ BARTMIŃSKI Ismaele RAFAŁ SIWEK Zaccaria

OPERA

35

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

NABUCCO Dyrygent / Conductor

Kostiumy / Costume Designer

BASSEM AKIKI

JACEK MAJEWSKI

Reżyseria / Director

Choreografia / Choreography

MAREK WEISS

EMIL WESOŁOWSKI

Scenografia / Set Designer

Reżyseria świateł / Lighting Designer

ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI

JERZY BOJAR


36

Opera w trzech aktach Libretto: Raniero de’ Calzabigi Oryginalna włoska wersja językowa Koprodukcja: Slovenské Národné Divadlo, Bratysława Premiera: 23/05/2009

Opera in three acts Libretto: Raniero de’ Calzabigi In the original Italian Co-production: Slovenské Národné Divadlo, Bratislava Premiere: 23/05/2009

„Nie odwracaj się” – mówili mityczni bogowie Orfeuszowi. „Nie odchodź” – wydaje się mówić Orfeusz u Mariusza Trelińskiego. (Orfeusz bliski tego z poematu Czesława Miłosza: „Stojąc na płytach chodnika przy wejściu do Hadesu / Orfeusz kulił się w porywistym wietrze, / Który targał jego płaszczem […]. // Pchnął drzwi. […] Marzł. Miał świadomość, że znalazł się w Nigdzie…”). Przecież we współczesnym świecie pozbawionym boskiego wymiaru lepiej żyć z cieniem martwej ukochanej niż w pustce nowoczesnego apartamentu. „Que faro senza Euridice” brzmi wówczas jeszcze bardziej tajemniczo. Ale katharsis nie będzie. Zejście do piekła jest jak penetracja własnej pamięci i wyobraźni, na dodatek w niezmiennej przez cały spektakl przestrzeni nowoczesności. Orfeuszowi nieustannie towarzyszy obraz Eurydyki – albo jako cień przemykający gdzieś w głębi, albo jako Furie pogrążone w gwałtownym tańcu. Ale Eurydyka pozostaje boleśnie nieuchwytna. I rozpaczliwie obecna, jak wyrzut sumienia. Pozostaje rozpamiętywanie.

“Don’t look back”, the mythical gods said to Orpheus. “Don’t leave”, Mariusz Treliński’s Orpheus seems to be saying. (Orpheus is rather like the Orpheus from the poem by Czesław Miłosz: “Standing on flagstones of the sidewalk at the entrance to Hades / Orpheus hunched in a gust of wind / That tore at his coat ... // He pushed open the door … He was cold, aware that he was Nowhere...”.) The truth is, in the modern world, stripped of any divine dimension, it’s better to live with the shadow of one’s deceased lover than in the emptiness of the modern apartment. Then, “Que faro senza Euridice” sounds even more mysterious. But there won’t be any catharsis. Descending into hell is like penetrating your own memory and imagination, and it takes places in a modern space that remains unchanged throughout the show. The image of Eurydice is constantly with Orpheus – whether as a shadow flitting in the distance or the Furies deep in dance. But Eurydice remains painfully elusive; and desperately present, like a qualm of conscience. All that’s left is to brood.

OPERA

37

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

10, 11, 12/01; 20, 21/02/2014

OBSADA / CAST WOJTEK GIERLACH Orfeusz OLGA PASIECZNIK, ASMIK GRIGORIAN Eurydyka LENKA MACIKOVA Amor CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

ORFEUSZ I EURYDYKA

Orfeo ed Euridice Dyrygent / Conductor

Choreografia / Choreography

ŁUKASZ BOROWICZ

TOMASZ WYGODA

Reżyseria / Director

Dramaturg / Literary Consultant

MARIUSZ TRELIŃSKI

PIOTR GRUSZCZYŃSKI

Scenografia / Set Designer

Reżyseria świateł / Lighting Designer

BORIS KUDLIČKA

MARC HEINZ

Kostiumy / Costume Designer

Projekcje wideo / Video Projections

MAGDALENA MUSIAŁ

WOJTEK PUŚ


38

Baśń muzyczna w trzech aktach Libretto: Igor Strawiński, Stepan Mitusov według Hansa Christiana Andersena Polska wersja językowa Produkcja oryginalna: Teatr Maryjski, Sankt Petersburg Premiera: 26/05/2012

Musical fairy tale in three acts Libretto: Igor Stravinsky, Stepan Mitusov after Hans Christian Andersen Polish language version Original Production: Mariinsky Theatre, Saint Petersburg Premiere: 26/05/2012

Aż dziw bierze, że Słowika (1914) – muzyczną baśń spod znaku rozkoszy dziecięcej wyobraźni – stworzył Igor Strawiński, autor Ognistego ptaka, Święta wiosny czy Wesela. Opowieść o cudownym ptaku, który pięknym śpiewem wzrusza i uzdrawia, pochodzi od Hansa Christiana Andersena. Zdaje się, że Strawiński postanowił jedynie wcielić w żywe dźwięki to, co zapisane w baśni: „A słowik śpiewał tak pięknie, że cesarzowi łzy stanęły w oczach, a gdy spłynęły mu po policzkach, słowik zaśpiewał jeszcze ładniej, tak że śpiew ten sięgał prosto do serca”. I to właśnie czujemy, słuchając tej muzyki, którą podkreśla jeszcze uroda obrazów Aleksandra Pietrova. Przedstawienie pierwotnie zrealizowane dla Teatru Maryjskiego w Petersburgu, dla dzieci i dorosłych. Od lat 3 do 103.

It’s strange that The Nightingale (1914) – a musical fairy tale created for the pleasure of a child‘s imagination – was composed by Igor Stravinsky, author of The Firebird, The Rite of Spring, and The Wedding. The story of a miraculous bird whose beautiful song touches and heals comes from Hans Christian Andersen. It seems that Stravinsky decided simply to incorporate what was written in the tale into living sound: “And the nightingale sang so wonderfully that tears came into the emperor’s eyes, and when the tears ran down his cheeks, the nightingale sang still more sweetly, so that it went straight to the heart“. And that’s what we feel as we listen to this music that is emphasized even more by the beauty of Alexander Petrov’s images. The production, originally staged at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg, is for children and adults alike, from age 3 to 103.

OPERA

39

IGOR STRAWIŃSKI SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

15, 16(x2), 18(x2)/02/2014

OBSADA / CAST KAMILA KUŁAKOWSKA, MAŁGORZATA OLEJNICZAK-WOROBIEJ Słowik / Nightingale JOANNA CORTES, IZABELLA KŁOSIŃSKA Kucharka / Cook RAFAŁ BARTMIŃSKI, PAVLO TOLSTOY Rybak / Fisherman ADAM KRUSZEWSKI, ZBIGNIEW MACIAS Cesarz chiński / Emperor of China ANNA LUBAŃSKA, AGNIESZKA REHLIS Śmierć / Death CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

SŁOWIK

Le Rossignol Dyrygent / Conductor

MODESTAS PITRĖNAS Reżyseria / Director

ALEXANDER PETROV Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

VLADIMIR FIRER Choreografia / Choreography

IRINA NOVIK Reżyseria świateł / Lighting Designer

VLADIMIR LUKASEVICH


40

Opera in four acts Libretto: Jan Chęciński In the original Polish Premiere: 9/02/2001

Narodowa opera, pisana przez kompozytora pozbawionego kraju (ale nie narodu!) w czasie oczekiwania na przełom i rozpamiętywania upadku powstania styczniowego. Stąd wszystko jakby nierzeczywiste, wyidealizowane: i dwór szlachecki, i sielskie postaci, i komediowa intryga, której źródła znajdziemy zarówno w Ślubach panieńskich Aleksandra hr. Fredry, jak i w nieśmiertelnym Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Kiedy oglądamy tę operę – o dwóch takich, co boją się zegara – w realizacji mistrza Grabowskiego, od razu nam lżej na duszy. A czuć ją, duszę, musimy, kiedy słychać mazura, poloneza, dumki; całą tę swojskość muzyki Stanisława Moniuszki, która jest naszym narodowym bagażem, częścią zbiorowej emocjonalnej pamięci – a może i przekleństwem – od niemal 150 lat. A jakby od zawsze.

A national opera written by a composer deprived of his country (but not his nation!) at a time of waiting for a watershed and dwelling upon the fall of the January Uprising. Hence, everything is sort of unreal, idealized: the manor, the idyllic characters, the comedy intrigue whose sources we can find in both Maiden Vows by Aleksander Fredro and the immortal Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz. When we watch this opera – about the two who were afraid of a clock – staged by master director Grabowski, our soul is immediately relieved. And feel this soul we must when the mazurka, the polonaise, the dumkas resound, all that familiarity of Stanisław Moniuszko’s music which has been our national baggage, part of our collective emotional memory – or maybe a curse, too – for nearly 150 years. But it seems like forever...

OPERA

Opera w czterech aktach Libretto: Jan Chęciński Oryginalna polska wersja językowa Premiera: 9/02/2001

Aleksandra Kurzak (Hanna), Adam Kruszewski (Miecznik), Anna Lubańska (Jadwiga) oraz Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Polski Balet Narodowy

41

STANISŁAW MONIUSZKO SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

24, 26, 28/01; 30/03/2014

OBSADA / CAST MIKOŁAJ ZALASIŃSKI Miecznik RAFAŁ BARTMIŃSKI Stefan KAROL KOZŁOWSKI Damazy MAŁGORZATA OLEJNICZAK-WOROBIEJ Hanna MAŁGORZATA PAŃKO Jadwiga RAFAŁ SIWEK Zbigniew ANNA LUBAŃSKA Cześnikowa

STRASZNY DWÓR

The Haunted Manor Dyrygent / Conductor

ZBIGNIEW MACIAS Maciej PIOTR NOWACKI Skołuba

JAKUB CHRENOWICZ Reżyseria / Director

MIKOŁAJ GRABOWSKI Scenografia i reżyseria świateł / Set and Lighting Designer

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

PAWEŁ DOBRZYCKI Kostiumy / Costume Designer

ZOFIA DE INES


42

Opera in two acts with prologue Libretto: Maciej J. Drygas In the original Polish World Premiere: 20/04/2013

Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów polskiej muzyki współczesnej ostatnich lat, zamówienie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Qudsja Zaher – czyli historia dziejąca się, jak mit, dziś i 1000 lat temu, pod wodą i na scenie, w wyobraźni i sercu, w uszach i w duszy. Boleśnie piękna, poruszająca fala muzyki Pawła Szymańskiego; poetycki świat teatralnych metafor Eimuntasa Nekrošiusa, który daje niecodzienną lekcję, jak reżyserować muzykę, i tylko muzykę; dokumentalny konkret Macieja J. Drygasa – w tym wypadku librecisty, na co dzień jednego z najciekawszych twórców polskiego filmu dokumentalnego; wnikliwa i czuła ręka dyrygenta Wojciecha Michniewskiego, który z orkiestry TW-ON wydobywa to, co najdelikatniejsze; fenomenalny rap Warszawskiego Chóru Chłopięcego. Wreszcie: kobiecy lament – w wykonaniu niezrównanej Olgi Pasiecznik (z myślą o której te nuty powstały) albo Katarzyny Trylnik – z którego fragment „Bądź pozdrowiona, śmierci!” pozostaje z nami do końca. Na zawsze.

One of the most anticipated pieces of contemporary Polish music in recent years, commissioned by the Teatr Wielki – Polish National Opera. Qudsja Zaher is a story happening, like a myth, today and 1000 years ago, under the water and on the stage, in the imagination and in the heart, in the ears and within the soul. It comprises a sorely beautiful, touching wave of music by Paweł Szymański; the poetic world of theatrical metaphors created by Eimuntas Nekrošius, who teaches an unusual lesson on how to direct music, and music alone; the documentary-like concreteness of Maciej J. Drygas – here the librettist, otherwise one of the most interesting Polish documentary film makers; the insightful and sensitive hand of conductor Wojciech Michniewski, who brings out what is the most delicate in the TW-PNO orchestra; phenomenal rapping by the Warsaw Boys’ Choir. Finally: a woman’s lamentation – performed by the unparalleled Olga Pasiecznik (the score was composed with her in mind) or Katarzyna Trylnik – from which the phrase “Greetings to you, death!” remains with us until the end. Forever.

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

OPERA

Opera w dwóch aktach z prologiem Libretto: Maciej J. Drygas Oryginalna polska wersja językowa Prapremiera: 20/04/2013

Olga Pasiecznik (Qudsja Zaher), Andrzej Niemirski (Nauczyciel)

43

PAWEŁ SZYMAŃSKI

2, 4/02/2014

OBSADA / CAST OLGA PASIECZNIK, KATARZYNA TRYLNIK Qudsja Zaher DAMIAN KONIECZEK Przewoźnik / Ferryman ANDRZEJ NIEMIRSKI Nauczyciel / Teacher CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA Warszawski Chór Chłopięcy przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin University of Music Warsaw Boys‘ Chorus

QUDSJA ZAHER

Dyrygent / Conductor

WOJCIECH MICHNIEWSKI Reżyseria / Director

EIMUNTAS NEKROŠIUS Scenografia / Set Designer

MARIUS NEKROŠIUS Kostiumy / Costume Designer

NADEŽDA GULTIAJEVA Reżyseria świateł / Lighting Designer

AUDRIUS JANKAUSKAS


B A L E T

/

B A L L E T

B


46

Ballet-feeria in two acts Libretto: Marius Petipa based on E.T.A. Hoffmann Adaptation: Toer van Schayk, Wayne Eagling Premiere: 25/11/2011

Kiedy Aleksander Dumas (ojciec) przeczytał Dziadka do orzechów i króla myszy E.T.A Hoffmanna, nazwał go „najpiękniejszą baśnią”, natychmiast zresztą tłumacząc ją na francuski. Właśnie tę wersję przeczytali kompozytor Piotr Czajkowski i choreograf Marius Petipa. I tak powstał słynny balet – prawdopodobnie najpopularniejszy tytuł baletowy świata – którego premiera w 1892 w Teatrze Maryjskim w Petersburgu natychmiast podbiła serca widzów. Zwłaszcza tych dziecięcych. Obecna realizacja jest dziełem Holendra Toera van Schayka i Kanadyjczyka Wayne’a Eaglinga (do 2012 roku dyrektora English National Ballet), którzy barwny świat z opowieści Hoffmanna przy muzyce Czajkowskiego przenoszą do… starej Warszawy. Dzieci nie wyobrażają sobie świąt Bożego Narodzenia bez tego Dziadka do orzechów. Dorośli już też.

When Alexandre Dumas (père) finished reading The Nutcracker and the Mouse King by E.T.A Hoffmann, he called it “the most beautiful fairy tale”, besides immediately translating it into French. It’s exactly this version that composer Pyotr Tchaikovsky and choreographer Marius Petipa read. And that’s how the famous ballet – probably the world’s most popular ballet title – was created; its premiere in 1892 at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg instantly won the hearts of the audience, especially the children. The current production is the work of Dutchman Toer van Schayk and Canadian Wayne Eagling (until 2012 director of the English National Ballet), who have moved the colourful world of Hoffmann’s novel with Tchaikovsky’s music... to old Warsaw. Children cannot imagine Christmas without The Nutcracker. Neither can adults any more.

BALET

Balet-feeria w dwóch aktach Libretto: Marius Petipa według E.T.A. Hoffmanna Opracowanie: Toer van Schayk, Wayne Eagling Premiera: 25/11/2011

Dziadek do orzechów, uczniowie szkoły baletowej, Polski Balet Narodowy, 2011

47

Piotr Czajkowski / Toer van Schayk, Wayne Eagling

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

29 (x2)/12/2013; 2, 3, 4 (x2),5 (x2)/01/2014

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA Dyrygent / Conductor

marta KLUCZYŃSKA

dziadek do orzechów i król myszy

THE NUTCRAKER AND THE MOUSE KING Choreografia / Choreography

TOER VAN SCHAYK WAYNE EAGLING Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

TOER VAN SCHAYK Światła / Lighting Designer

BERT DALHUYSEN


48

Ballet evening in three parts Premiere: 17/02/2012

Trzy choreografie, trzej wybitni twórcy przełomu wieków, i muzyka, którą wiele dzieli, ale którą cudownie łączą w całość tancerze Polskiego Baletu Narodowego. Artifact Suite (2004) Williama Forsythe’a – do muzyki Bacha i Evy Crossman-Hecht – to wirtuozeria na najwyższym poziomie. Moving Rooms (2008) Krzysztofa Pastora – do muzyki Alfreda Schnittkego i Henryka Mikołaja Góreckiego – to czysta ekspresja. Wreszcie Century Rolls Ashleya Page’a – do muzyki Johna Adamsa – to stworzona specjalnie dla Polskiego Baletu Narodowego praca brytyjskiego choreografa, łącząca bezpretensjonalność żywych figur z pianolową mechanicznością. Nie każdy zespół uzyskuje prawo do wykonywania choreografii Forsythe’a. Polski Balet Narodowy takową uzyskał. Chapeau bas!

Three choreographies, three outstanding artists from the turn of the cen­ tury, and pieces of music that have little in common but which still get miraculously combined into a single whole by the dancers of the Polish National Ballet. Artifact Suite (2004) by William Forsythe – to mu­sic by Bach and Eva Crossman-Hecht – is virtuosity of the highest quality. Moving Rooms (2008) by Krzysztof Pastor – to music by Alfred Schnittke and Henryk Mikołaj Górecki – is pure expression. Finally, Centu­ry Rolls by Ashley Page – to music by John Adams – was created specially for the Polish National Ballet by the British choreographer and combines the unpretentiousness of living figures with player-piano mechanization. Not every company is given the right to perform Forsythe’s choreography. The Polish National Ballet has obtained that right. Chapeau bas!

BALET

Wieczór baletowy w trzech częściach Premiera: 17/02/2012

Echa czasu: Artifact Suite, Marta Fiedler i Robert Bondara, Polski Balet Narodowy, 2012

49

ADAMS / Page | SCHNITTKE, GÓRECKI / Pastor | BACH, CROSSMAN-HECHT / forsythe

echa czasu

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

28, 29/11/2013; 17, 18, 19/01/2014; oraz / and 3 ,4/12/2013, Lietuvos Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras, Vilnius

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET Muzyka z nagrań / Music from recordings

Echoes of Time CENTURY ROLLS

MOVING ROOMS

ARTIFACT SUITE

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

ASHLEY PAGE

KRZYSZTOF PASTOR

WILLIAM FORSYTHE

Scenografia i kostiumy / Set & Costume Designer

Kostiumy / Costume Designer

TATYANA VAN WALSUM

OLIVER HALLER

Scenografia, kostiumy i światła Set, Costume & Lighting Designer

Światła / Lighting Designer

Światła / Lighting Designer

BERT DALHUYSEN

BERT DALHUYSEN

WILLIAM FORSYTHE


50

Ballet in two acts based on William Shakespeare Premiere: 15/03/2013

Tradycja połączona z nowoczesnością. Suita orkiestrowa Mendelssohna-Bartholdy’ego (świat królewskiego dworu), obok kosmiczny György Ligeti (świat elfów), wreszcie dźwięk katarynek (świat rzemieślników) jak melodia ulicy. Z tych odmiennych dźwiękowych przestrzeni John Neumeier – jeden z najwybitniejszych choreografów w historii baletu, twórca sukcesu Hamburg Ballett – stworzył pracę na kanwie komedii Szekspira, w której namiętności mieszają się z zabawą, miłosne perypetie z ulicznym żartem. I tylko nie wiadomo, czy nocny kosmos wydarzył się naprawdę, czy był tylko snem (w którym pierwsze skrzypce odgrywa wszędobylski, ale i nieco zagubiony Puk). A wszystko w choreografii na najwyższym poziomie, wykonanej tak, że dech zapiera. Tezeusz-Oberon, HipolitaTytania, Lizander, Hermia, Demetriusz, Helena, Puk… Jak oni tańczą!

Tradition combined with modernity. The orchestral suite by Mendelssohn-Bartholdy (the world of the royal court), next to him the cosmic György Ligeti (the world of elves), and finally the sound of the barrel organ (the world of craftsmen) like a melody of the street. Out of these spaces of sound John Neumeier – one of the greatest choreographers in the history of ballet, creator of the Hamburg Ballet’s success – created a work based on Shakespeare’s comedy in which passions are mixed with amusement, amorous adventures with vulgar jokes. And only one thing remains unknown: whether the nocturnal cosmos really happened or was all just a dream (in which the ubiquitous but also slightly lost Puck calls the tune). All this is choreographed to the highest standard, performed breathtakingly. Theseus-Oberon, Hippolyta-Titania, Lysander, Hermia, Demetrius, Helena, Puck... Oh, how they dance!

BALET

Balet w dwóch aktach według Williama Szekspira Premiera: 15/03/2013

Sen nocy letniej, Patryk Walczak (Puk) i Jarosław Zaniewicz (Lizander), Polski Balet Narodowy, 2013

51

FELIX MENDELSSOHN, GYÖRGY LIGETI & katarynka / barrel organ / JOHN NEUMEIER

SEN NOCY LETNIEJ

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

14, 15, 16 (x2) /11/2013; 7, 8, 9 (x2),11, 12/02/2014

A Midsummer Night’s Dream

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

Choreografia / Choreography

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA Dyrygent / Conductor

ŁUKASZ BOROWICZ

JOHN NEUMEIER Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

JÜRGEN ROSE Światła / Lighting Designers

JOHN NEUMEIER / RALF MERKEL


52

Ballet evening in three parts Premiere: 11/06/2011

Nie ma chyba bardziej znanego tytułu muzycznego utworu pisanego dla baletu. Tym bardziej, że 100 lat po premierze w paryskim Théâtre des Champs Élysées (29 maja 1913) muzyka Igora Strawińskiego nie straciła nic z barbarzyńskiego piękna, nic z absolutu ekstazy. Warszawskie przedstawienie jest mistrzowskim eksperymentem, prezentującym trzy odmienne choreografie: prapremierową (i kongenialną) Wacława Niżyńskiego, stworzoną dla Baletów Rosyjskich Siergieja Diagilewa, legendarną interpretację Francuza Maurice’a Béjarta (1959) i obrazoburczą wersję rodem z dyskoteki Izraelczyka Emanuela Gata (2004). Eksperymentem mistrzowskim, bo każda z choreografii trafia w punkt – jeśli nie w punkt muzyki, to w punkt oczekiwań widza.

There is probably no other piece of music written for ballet more famous than this one. All the more so because 100 years after the premiere at Paris’s Théâtre des Champs Élysées (29 May 1913), Igor Stravinsky’s music has lost none of its barbaric beauty, nothing of that absolute ecstasy. The Warsaw production is a brilliant experiment presenting three different choreographies: the world-premiere (and congenial) version by Vaslav Nijinsky, the legendary interpretation that Frenchman Maurice Béjart created for Sergei Diaghilev’s Ballets Russes (1959), and the iconoclastic, practically disco version by Israeli Emanuel Gat (2004). This is a brilliant experiment because each choreography hits the spot – if not the spot of music, then the spot of audience expectations.

BALET

Wieczór baletowy w trzech częściach Premiera: 11/06/2011

Święto wiosny Béjarta, Vladimir Yaroshenko (Wybraniec), Polski Balet Narodowy, 2011

53

Igor Strawiński / Wacław Niżyński, Emanuel Gat, Maurice Béjart

święto wiosny

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

25, 26 (x2) /04/2014

the rite of spring

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / ORCHESTRA OF the TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

#1

#2

#3

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

Dyrygent / Conductor

WACŁAW NIŻYŃSKI

EMANUEL GAT

MAURICE BÉJART

Rekonstrukcja i realizacja / Reconstruction and Staging

Kostiumy i światła Costume and Lighting Designer

Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

jakub chrenowicz

MILLICENT HODSON Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designers

NIKOŁAJ ROREICH KENNETH ARCHER Światła / Lighting Designer

STANISŁAW ZIĘBA

EMANUEL GAT Nadzór techniczny / Technical Supervisor

SAMSON MILCENT

PIERRE CAILLE Światła / Lighting Designers

DOMINIQUE ROMAN STANISŁAW ZIĘBA


54

Ballet evening in four parts Premiere: 25/06/2010

„Tańczmy Bacha” powiedział w 2010 roku Krzysztof Pastor, choreograf i dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, proponując tym samym jedyny w swoim rodzaju choreograficzny kwartet. Concerto Barocco legendarnego George’a Balanchine’a to klasyk nad klasyki, łączący abstrakcję tańca z abstrakcją dźwięku (Koncert d-moll na dwoje skrzypiec). The Green Holendra Eda Wubbe mierzy się z chóralnym wstępem do Pasji wg św. Jana – i nie przegrywa. Pocałunki Emila Wesołowskiego (do I Koncertu klawesynowego d-moll) łączą zmysłowość gestu z atrakcyjnym obrazem. Wreszcie In Light and Shadow Pastora (z muzyką Arii z Wariacji Goldbergowskich i III Suity orkiestrowej D-dur) – balet oklaskiwany wcześniej w Amsterdamie, Sztokholmie, Glasgow, Hongkongu, Edynburgu, Londynie i wreszcie w Warszawie.

“Let’s dance to Bach”, said Krzysztof Pastor, choreographer and director of the Polish National Ballet, in 2010 and thus proposed a unique choreographic quartet. Concerto Barocco by the legendary George Balanchine is a classic of classics combining the abstraction of dance with the abstraction of sound (Concerto in D Minor for two violins). The Green by Dutchman Ed Wubbe tries to measure up to the chorale prelude to St John Passion – and succeeds. Kisses by Emil Wesołowski (to Harpsichord Concerto in D Minor) combines sensuality of gesture with attractive imagery. Finally, there is Pastor’s In Light and Shadow (to the music of the aria from The Goldberg Variations and Orchestral Suite No. 3 in D Major) – a ballet already applauded in Amsterdam, Stockholm, Glasgow, Hong Kong, Edinburgh, London, and at last in Warsaw.

BALET

Wieczór baletowy w czterech częściach Premiera: 25/06/2010

In Light and Shadow, Dagmara Dryl i Egor Menshikov, Polski Balet Narodowy, 2010

55

BACH / Balanchine, pastor, wesołowski, wubbe

TAŃCZMY BACHA

SPEKTAKLE / PERFORMANCES

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

12, 13/10/2013; oraz / and 24, 25(x2),26/10/2013, Gran Teatre del Liceu, Barcelona

Bach Dances

Chór i Orkiestra TeaTRU WIELKIEGO -Opery Narodowej / Chorus and Orchestra of THE Teatr Wielki - Polish National Opera

Concerto Barocco

The Green

The Kisses

In Light and Shadow

Dyrygent / Conductor

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

Choreografia / Choreography

EMIL WESOŁOWSKI

GEORGE BALANCHINE

ED WUBBE

KRZYSZTOF PASTOR

Kostiumy / Costume Designer

Światła / Lighting Designer

Scenografia i kostiumy / Set and Costume Designer

MAGDALENA TESŁAWSKA

Tomasz mierzwa

Scenografia i światła Set and Lighting Designer

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

Jakub chrenowicz

Pocałunki

Światła / Lighting Designer

ED WUBBE

Tomasz mierzwa

Kostiumy / Costume Designer

PAMELA HOMOET

TATYANA VAN WALSUM Światła / Lighting Designer

BERT DALHUYSEN


KO N C E R T Y

/

C O N C E R T S

K


58

59

ATTILA

WYKONANIE KONCERTOWE CONCERT VERSION

15/03/2014

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Dyrygent / Conductor

CARLO MONTANARO RAFAŁ SIWEK Attila *** Ezio LUCREZIA GARCIA Odabella *** Foresto MATEUSZ ZAJDEL Uldino RADOSŁAW ŻUKOWSKI Leone CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

MAŁGORZATA WALEWSKA 26/10/2013

Sale Redutowe / Redutowe Rooms

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Giuseppe Verdi pozostaje jednym z najczęściej grywanych kompozytorów na scenach operowych świata. I nic dziwnego: jego muzyka zawsze jest upajającą zmysły ucztą. 200. rocznica urodzin tę sytuację może tylko spotęgować – choćby przez sięgnięcie po nieznane, zapomniane tytuły. Opera Attila – do libretta Temistocle’a Solery – miała premierę 17 marca 1846 roku w Wenecji. Jak pisze Piotr Kamiński: „W Polsce Attila nie był grany ani razu do końca XX wieku – najwyraźniej nikomu nie przyszło do głowy, by obdarować nim Bernarda Ładysza”. Szkoda. Zwłaszcza mając w pamięci Ładysza śpiewającego choćby w Don Carlosie... A ponieważ to wersja koncertowa, może nie spotka nas w Warszawie pech weneckiej prapremiery, kiedy to tenor i baryton zapadli na zdrowiu, a świece zaczęły tak dymić, że w II akcie spowodowały zbiorowy atak kaszlu na widowni...

At opera houses around the world, Giuseppe Verdi is one of the most frequently performed composers. No wonder: his music is always an exhilarating feast for the senses. The 200th anniversary of his birth will only intensify the situation – if only because unknown, forgotten works will be performed. The opera Attila – with libretto by Temistocle Solera – premiered on 17 March 1846 in Venice. As Piotr Kamiński writes, “in Poland, by the end of the 20th century Attila had not been performed even once – clearly, it didn’t occur to anyone to give it to Bernard Ładysz”. It’s a shame, especially when you remember Ładysz singing in Don Carlos, to name one example… Since this is a concert version, perhaps we in Warsaw will avoid the bad luck of the world premiere in Venice, when the tenor and baritone fell ill and the candles started smoking so much as to cause a collective coughing fit among the audience during act two…

Harfa / Harp

ANNA FABER

Klasa, styl, profesjonalizm, wdzięk, uroda, ciepło, charyzma – nie trzeba być wytrawnym melomanem, żeby dać się ponieść magii przepięknego mezzosopranu Małgorzaty Walewskiej. Podbiła serca publiczności na najbardziej prestiżowych scenach operowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Na deskach wiedeńskiej Staatsoper, śpiewała u boku takich artystów, jak: Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Simon Estes, Luis Lima, Bernhard Weikl, Thomas Hampson, Edita Gruberova. Czy to możliwe, by jedna osoba miała w sobie tyle talentu? Wyśmienita technika wokalna, niebiański temperament i hipnotyzująca barwa głosu Małgorzaty Walewskiej nie pozostawia żadnych wątpliwości: to „jedna z gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie“ („Time”, 1999).

Koncert prowadzi / Concert hosted by LESZEK

MIKOS

Class, style, professionalism, grace, beauty, warmth, charisma – you don’t need to be a consummate music lover to succumb to the magic of the gorgeous mezzo-soprano of Małgorzata Walewska. She has conquered the hearts of audiences at the most prestigious opera houses of Europe and the United States. On the stage of Vienna’s Staatsoper, she has performed with such artists as Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Simon Estes, Luis Lima, Bernhard Weikl, Thomas Hampson, Edita Gruberova. Is it possible for one person to have so much talent? Małgorzata Walewska’s excellent vocal technique, heavenly temperament, and the hypnotic timbre of her voice leave no room for doubt: she is “one of the bright stars who will lead Poland into the next millennium” (Time, 1999).

Dyrygent / Conductor

DANIEL HARDING Skrzypce / Violin

LEONIDAS KAVAKOS

JOHANNES BRAHMS Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Violin Concerto in D major, Op. 77 GUSTAV MAHLER I Symfonia D-dur Symphony No. 1 in D major

23/05/2014

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Uznawana za jedną z wiodących orkiestr na świecie, jest najstarszym z londyńskich zespołów symfonicznych. Została założona w 1904 roku przez grupę muzyków, którzy odeszli z Queen’s Hall Orchestra na skutek zmian, jakie zaszły we współpracy z kierownictwem. Przez pierwsze czterdzieści lat działała na zasadach podobnych do spółdzielni, z podziałem zysków na koniec każdego sezonu. Przeszła trudne czasy w latach trzydziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to traciła popularność na rzecz nowych orkiestr powstających w Londynie. W latach sześćdziesiątych odzyskała i ugruntowała swoją pozycję, którą utrzymuje do dziś. Jako instytucja samorządowa, sama wybiera sobie dyrygentów, przez lata działalności współpracowała z najwybitniejszymi z nich. Organizowała wiele festiwali poświęconych wielkim kompozytorom (Berlioz, Mahler, Bernstein). Od 1912 roku nagrywa płyty, regularnie pojawia się w radiu i telewizji, wystąpiła na ścieżkach dźwiękowych do ponad 200 filmów (m.in. Gwiezdne wojny, Harry Potter i Insygnia Śmierci), można ją też usłyszeć w grach komputerowych i programach muzycznych na pokładach samolotów. Orkiestrze patronuje królowa brytyjska, Elżbieta II. Głównym dyrygentem zespołu jest Valery Gergiev, prezydentem Sir Colin Davis, a funkcje pierwszych, gościnnych dyrygentów sprawują Daniel Harding i Michael Tilson Thomas. Od 1982 roku siedzibą orkiestry jest Barbican Centre w londyńskim City.

Regarded as one of the leading orchestras in the world, it is the oldest of London’s symphonic orchestras. It was established in 1904 by a group of musicians who left the Queen’s Hall Orchestra when the management changed the rules of collaboration. For the first forty years the orchestra was organized on cooperative lines, with all players sharing the profits at the end of each season. It underwent difficult times in the 1930s and 1950s when it began losing popularity to new orchestras emerging in London. By the 1960s it had recovered and consolidated its position, which it has retained to this day. As a self-governing body, the orchestra selects the conductors with whom it works, and over the years it has worked with the greatest of them. It has organized many festivals dedicated to great composers (Berlioz, Mahler, Bernstein). It has been making recordings since 1912, performs regularly on radio and television, has recorded soundtracks for over 200 films (including Star Wars, Harry Potter and the Deathly Hallows). You can also hear the orchestra in computer games and in-flight music programmes. Queen Elizabeth II is the orchestra’s patron. The principal conductor is Valery Gergiev, the president – Sir Colin Davis. The principal guest conductors are Daniel Harding and Michael Tilson Thomas. Since 1982, the LSO has been the resident orchestra of the Barbican Centre in the City of London.

KO NCE RTY

GIUSEPPE VERDI


62

63

GÓRECKI / LUTOSŁAWSKI / PENDERECKI

KRZYSZTOF ZBIJOWSKI & KWARTET DAFÔ

VERDI – PENDERECKI

Koncert Jubileuszowy Anniversary Concert

WIELKA MUZYKA KAMERALNIE GRAND MUSIC IN A CHAMBER SETTING

23/11/2013, godz. 19:00

01/12/2013

20/11/2013

Tren ofiarom Hiroshimy Threnody to the Victims of Hiroshima

Z okazji przypadającej w 2013 roku 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego i okrągłych, osiemdziesiątych urodzin dwóch wybitnych polskich kompozytorów: zmarłego w 2010 roku Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Krzysztofa Pendereckiego, na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej odbędzie się wyjątkowy koncert dedykowany trzem wielkim kompozytorom. Oprócz dzieł wymienionych twórców, zabrzmi prawykonanie specjalnie skomponowanego na zamówienie Narodowego Instytutu Audiowizualnego z okazji obchodów Roku Witolda Lutosławskiego, utworu Bryce’a Dessnera inspirowanego muzyką polskiego kompozytora. Bryce Dessner, twórca muzyki i instrumentalista, znany jest polskiej publiczności przede wszystkim jako członek indierockowej grupy The National. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

KRZYSZTOF ZBIJOWSKI Klarnet / Clarinet

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

dyrygent / conductor KRZYSZTOF URBAŃSKI SINFONIA VARSOVIA

Duo Concertante na skrzypce i kontrabas Duo Concertante for Violin and Double Bass ANNE-SOPHIE MUTTER skrzypce / violin ROMAN PATKOLÓ kontrabas / double bass

Concerto Grosso na trzy wiolonczele i orkiestrę Concerto Grosso for 3 Cellos and Orchestra dyrygent / conductor CHARLES DUTOIT ARTO NORAS wiolonczela / cello IVAN MONIGHETTI wiolonczela / cello DANIEL MÜLLER-SCHOTT wiolonczela / cello SINFONIA VARSOVIA

Credo dyrygent / conductor VALERY GERGIEV IWONA HOSSA sopran I / soprano I EWA VESIN sopran II / soprano II EKATERINA SEMENCHUK mezzosopran / mezzo-soprano KRYSTIAN KRZESZOWIAK tenor NIKOLAY DIDENKO bas / bass CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ / WARSAW PHILHARMONIC CHOIR CHÓR TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHORUS OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA WARSZAWSKI CHÓR CHŁOPIĘCY / WARSAW BOYS‘ CHOIR SINFONIA VARSOVIA

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

In 2013, to mark the 100th anniversary of the birth of Witold Lutosławski as well as the round, 80th birthday anniversaries of two other prominent Polish composers: Henryk Mikołaj Górecki, who passed away in 2010, and Krzysztof Penderecki, the Teatr Wielki – Polish National Opera is staging a special concert dedicated to these three great composers. Beside works by the above artists, the concert will feature the world premiere of Bryce Dessner’s composition, commissioned by the National Audiovisual Institute for the Year of Witold Lutosławski celebration, inspired by the music of the Polish composer. Bryce Dessner, music composer and instrumentalist, is known to Polish audiences especially as a member of the indie rock band The National. The organizer of this project is the National Audiovisual Institute.

Sale Redutowe / Redutowe Rooms

KWARTET DAFÔ:

JUSTYNA DUDA I skrzypce / first violin DANUTA AUGUSTYN II skrzypce / second violin ANETA DUMANOWSKA altówka / viola ANNA ARMATYS wiolonczela / cello

GIUSEPPE VERDI

Kwartet smyczkowy e-moll / String Quartet in E minor

KRZYSZTOF PENDERECKI Preludium na klarnet solo Prelude for clarinet solo Kwartet smyczkowy String Quartet „Blätter eines nichtgeschriebenen Tagebuches” Kwartet na klarnet i trio smyczkowe Quartet for clarinet and string trio

KRZYSZTOF ZBIJOWSKI – pomysłodawca koncertu. Klarnecista. Pedagog. Studiował w katowickiej Akademii Muzycznej. Laureat nagród i wyróżnień. Solista Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Od 1992 roku jest klarnecistą Orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Wiele koncertuje, dokonał licznych nagrań. Współpracuje ze znakomitymi muzykami i znanymi dyrygentami. Jest współzałożycielem Kwintetu Instrumentów Dętych Drewnianych „Varsovia Nova”.

KRZYSZTOF ZBIJOWSKI – originator of the concert. Clarinettist. Educator. He studied at the Academy of Music in Katowice. Winner of many prizes and awards. Soloist of the Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot. He has been clarinettist of the Teatr Wielki – Polish National Opera’s orchestra since 1992. Giving many concerts and releasing numerous recordings, he works with many leading musicians and well-known conductors. He is also a founder of the Varsovia Nova Woodwind Quintet.

KO NCE RTY

FESTIWAL KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO


64

65

ZOFIA POSMYSZ 90. URODZINY 90th BIRTHDAY 15/09/2013

GUSTAW HOLOUBEK

SINFONIA VARSOVIA

IN MEMORIAM

11/05/2014

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

21/04/2014

Sale Redutowe / Redutowe Rooms

Koncert Jubileuszowy Anniversary Concert

„A wy, przyjaciele, jesteście tu ze mną. Mam w sobie wasze serca, wasze łzy i wasz uśmiech, i waszą miłość noszę w sobie”. fragment Epilogu opery Pasażerka

Przeżyła Auschwitz. Napisała książkę. Zainspirowała Andrzeja Munka, Mieczysława Weinberga, Davida Pountneya. Jej Pasażerka stała się librettem opery. Wyjątkowej, bo poświęconej tematowi Holokaustu. Wyjątkowej, bo nie kilkudziesięciominutowe owacje po premierze trzy lata temu były największym sukcesem, ale to, że rozdzierający krzyk mordowanych na scenie każe nam pamiętać.

“And you, my friends, are with me. Your hearts are in me. Your tears, your smiles are in me. Your love is in me”. Excerpt from Epilogue of The Passenger opera

She survived Auschwitz. Wrote a book. Inspired Andrzej Munk, Mieczysław Weinberg, David Pountney. The Passenger has become the libretto to an opera. The unique one, because dedicated to the topic of the Holocaust. The unique one, also because several-minute applause after the premiere three years ago was not the biggest success, it was the fact, that this piercing scream of those murdered on the stage makes us remember.

„Dziś, gdy po latach patrzymy na dorobek tego artysty, w pamięci mamy głównie jego rozpoznawalny po pierwszej sylabie głos i znajome oblicze – przenikliwe spojrzenie, smutek zmieszany z ironią albo bladym uśmiechem – i myślimy z podziwem o tytanicznej pracy, jaką włożył w stworzenie blisko trzystu kreacji: teatralnych, filmowych, telewizyjnych, radiowych. A przecież to nie wszystko. Bo jeszcze reżyserował, uczył w szkole aktorskiej, no i działał publicznie: zabierał głos, przewodził, był posłem do parlamentu. A jednak nie to wszystko wydaje się najważniejsze. Nie gigantyczny trud, nie błyskotliwy talent i nie wrażliwość społeczna (bez których oczywiście nie byłoby o czym mówić), lecz coś, co jest nadrzędne wobec owych przymiotów: a mianowicie wiara w ideał i wyższy świat oraz poczucie misji, by o nich przypominać – by w mroku „marnego czasu” przybliżać nam ich światło.” Antoni Libera

“Today, when after all these years we look upon the output of this artist, we have in mind mainly his voice recognizable after the first syllable and familiar face – piercing eyes, sadness mixed with irony or with a pale smile – and we think in awe of his titanic work, which he put into construction of nearly three hundred creations: theater, film, television, and radio ones. But that’s not all. He was also director, teacher in the acting school, and social activist: taking the floor, leading, even becoming a Member of Parliament. And yet it all seems not to be the most important. Not the gigantic effort, not the brilliant talent and not the social sensitivity (without which, of course, there would be nothing to talk about), but something that is superior to these attributes: namely, belief in the ideal and the upper world as well as a sense of mission to remind of them – to bring closer their light in the darkness of “miserable time”. Antoni Libera

W 1984 roku, na zaproszenie Waldemara Dąbrowskiego, dyrektora naczelnego Centrum Sztuki STUDIO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie oraz Franciszka Wybrańczyka, dyrektora Polskiej Orkiestry Kameralnej, na występy w Polsce w charakterze solisty i dyrygenta przybył legendarny skrzypek Yehudi Menuhin. By sprostać wymaganiom repertuaru, orkiestra zaprosiła do współpracy wybitnych muzyków z całego kraju. Pierwsze koncerty zespołu dyrygowanego przez Menuhina spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i uznaniem krytyków, a Menuhin przyjął propozycję dyrekcji objęcia funkcji pierwszego gościnnego dyrygenta nowo powstałej orkiestry – Sinfonii Varsovii. Sinfonia Varsovia występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych oraz na najważniejszych festiwalach, współpracując ze światowej sławy dyrygentami i solistami. Zespół zrealizował wiele nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych – dyskografia liczy ponad 200 płyt uhonorowanych prestiżowymi nagrodami. W 1997 roku dyrektorem muzycznym, a w 2003 roku dyrektorem artystycznym orkiestry został prof. Krzysztof Penderecki. W 2012 roku Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Krzysztof Penderecki i dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski, podpisali list intencyjny o budowie sali koncertowej. Organizatorem Orkiestry Sinfonia Varsovia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

In 1984, at the invitation of Waldemar Dąbrowski, managing director of the Stanisław I. Witkiewicz STUDIO Centre for the Arts in Warsaw, and Franciszek Wybrańczyk, director of the Polish Chamber Orchestra, the legendary violinist Yehudi Menuhin arrived in Poland to perform as a soloist and conductor. In order to meet the exigencies of the repertoire, the orchestra invited renowned musicians from all over Poland to take part in the performances. The ensemble’s first concerts conducted by Yehudi Menuhin were received enthusiastically by audiences and critics, and Menuhin accepted an invitation to become the first guest conductor of the newly established orchestra – Sinfonia Varsovia. Sinfonia Varsovia performs at the world’s most prestigious concert halls and major festivals, working with world-renowned conductors and soloists. The orchestra has recorded several albums, radio and television performances, and boasts a discography of over 200 CDs, many of which have received prestigious prizes. In 1997, Prof. Krzysztof Penderecki became the ensemble’s musical director, and in 2003 also its artistic director. In 2012, Mayor of Warsaw Hanna GronkiewiczWaltz, Prof. Krzysztof Penderecki, and Sinfonia Varsovia’s director Janusz Marynowski signed a letter of intent regarding the construction of a concert hall. The Sinfonia Varsovia orchestra is a municipal cultural institution coordinated by the City of Warsaw.

KO NCE RTY

Scena Kameralna / Chamber Hall


66

67

GŁOSY GÓR / VOICES OF THE MOUNTAINS 20/11/2013

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Ciekawy projekt muzyczny, który ukazuje wpływ krajobrazu polskich gór, muzyki i tradycji góralskiej na twórczość wybitnych kompozytorów polskich: Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Mieczysława Karłowicza. To oryginalne spojrzenie na twórczość mistrzów przekazane poprzez nowoczesne brzmienie muzyki rodem z gór i klasyczne interpretacje znanych dzieł. Na scenie zderzają się dwa nurty muzyczne: ludowy i klasyczny. Muzyce towarzyszy animacja oparta na fotografiach pochodzących z trzech autorskich albumów Karłowicza. W projekcie biorą udział: znakomity pianista i wspaniały interpretator muzyki klasycznej, Janusz Olejniczak oraz 16 muzyków młodego pokolenia, w tym trzon zespołu Zakopower z Sebastianem Karpielem-Bułecką na czele, Jan Smoczyński, Atom String Quartet, Jan Młynarski, Michał Barański oraz Meccorre String Quartet, a całość prowadzi muzycznie Jerzy Maksymiuk. Uroczysta premiera koncertu miała miejsce 4 lipca 2011 roku w scenerii Pałacu Królewskiego w Madrycie. W Polsce koncert odbył się już trzykrotnie w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

PRELUDIUM PREMIEROWE Premiere Prelude Koncerty kompozytorów premier sezonu 2013/2014 Concerts by composers of season 2013/2014 premieres

godz. 21:00

Sale Redutowe / Redutowe Rooms JERZY MAKSYMIUK

PENDERECKI (1) 1/10/2013 Missa brevis, Sekstet

PENDERECKI (2) 5/10/2013 Kwintet klarnetowy, Koncert altówkowy, Sinfonietta nr 3 Clarinet Quintet, Viola Concerto, Sinfonietta No. 3 RYSZARD GROBLEWSKI altówka / viola ORKIESTRA KAMERALNA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHAMBER ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

MAREK MOŚ dyrygent / conductor JANUSZ OLEJNICZAK

SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA

An interesting musical project that shows the influence of the Polish mountains, highland music and tradition on the works of prominent Polish composers: Karol Szymanowski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, and Mieczysław Karłowicz. It’s an original insight into the works of the masters passed through both the modern sound of music straight from the mountains and classical interpretations of famous works. Two musical trends collide on the stage: folk and classical. The music is accompanied by an animation based on pictures from three books of photographs by Karłowicz. The project brings together the excellent pianist and great interpreter of classical music, Janusz Olejniczak, and 16 musicians of the young generation, including the core of the Zakopower band and Sebastian Karpiel-Bułecka, Jan Smoczyński, the Atom String Quartet, Jan Młynarski, Michał Barański as well as the Meccorre String Quartet. The whole is conducted by Jerzy Maksymiuk. The gala premiere of the concert took place on 4 July 2011 in the scenery of the Royal Palace in Madrid. In Poland, the concert has been played three times already at the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw.

SYLWESTER 2013 NEW YEAR’S EVE 31/12/2013

CZAJKOWSKI / BARTÓK 12/12/2013 Piotr Czajkowski Serenada na orkiestrę smyczkową / Serenade for Strings Béla Bartók Divertimento na orkiestrę smyczkową / Divertimento for String Orchestra ORKIESTRA KAMERALNA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHAMBER ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

MAREK MOŚ dyrygent / conductor

WAGNER 11/04/2014 Pieśni / Songs

Sala Moniuszki / Moniuszko Auditorium

Dyrygent / Conductor

CARLO MONTANARO Soliści / Soloists

ALEKSANDRA ORŁOWSKA-JABŁOŃSKA sopran MAŁGORZATA WALEWSKA mezzosopran RAFAŁ BARTMIŃSKI tenor ANDRZEJ DOBBER baryton

LA FOLLE JOURNÉE DE VARSOVIE 27-29/09/2013

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZALONE DNI MUZYKI

Partita na skrzypce i fortepian / Partita for violin and piano Przystępuję do Ciebie na mezzosopran i orkiestrę kameralną I Come Close to You for mezzo-soprano and chamber orchestra Wyspy na orkiestrę smyczkową / Islands for string orchestra

MUZYKA FRANCUSKA I HISZPAŃSKA FRENCH AND SPANISH MUSIC

URSZULA KRYGER mezzosopran / mezzo-soprano ALEKSANDRA KULS skrzypce / violin EUGENIUSZ KNAPIK fortepian / piano

Albeniz / Debussy / De Falla / Fauré / Granados / Poulenc / Ravel / Rodrigo

ORKIESTRA KAMERALNA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ CHAMBER ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA

MAREK MOŚ dyrygent / conductor

KO NCE RTY

KNAPIK 24/06/2014


G A L E R I A

O P E R A

/

O P E R A

G A L L E R Y


70

Galeria Opera – wspólny projekt Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej inicjatorami są Waldemar Dąbrowski, Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Adam Myjak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

The Opera Gallery is a joint project of the Teatr Wielki – Polish National Opera and the Academy of Fine Arts in Warsaw. Its initiators are Waldemar Dąbrowski, general director of the Teatr Wielki – Polish National Opera, and Adam Myjak, rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Galeria Opera to miejsce prezentujące klasyków polskiej awangardy, pokolenia artystów, które stworzyło fundamenty nowoczesności w polskiej sztuce. Wymienić należy tu między innymi takie nazwiska, jak: Tarasin, Gierowski, Dominik, Tchórzewski, Przybylski, Mierzejewski, Pągowska, Korolkiewicz, Dwurnik, Dobkowski, Zbysław Maciejewski, Modzelewski, Tarasewicz.

The Opera Gallery is a venue for showcasing classics of the Polish avant-garde, the generation of artists that created the foundations of modernity in Polish art. Names worth mentioning in this context include inter alia: Tarasin, Gierowski, Dominik, Tchórzewski, Przybylski, Mierzejewski, Pągowska, Korolkiewicz, Dwurnik, Dobkowski, Zbysław Maciejewski, Modzelewski, Tarasewicz.

Pomysł jest prostą konsekwencją romantycznej idei correspondance des arts – wspólnoty artystów i sztuk pod jednym dachem. Galeria w operze to chęć nasycenia tej przestrzeni jeszcze jedną wartością. The concept is a simple consequence of the romantic idea of correspondance des arts – community of artists and arts under one roof. A gallery at the opera stems from the wish to saturate the space with one more value.

Spotkanie opery i plastyki, to bardzo dobre małżeństwo, pracuje w obie strony, w równym stopniu promuje sztukę i uatrakcyjnia wizerunek teatru. Matching opera and fine arts makes for a very good marriage, it works both ways, equally promoting art and making the image of theatre more attractive. ADAM MYJAK

WALDEMAR DĄBROWSKI

OPERA GALLERY

G A LERIA OPERA

71


72

73

JAN TARASIN

G A LERIA OPERA

10/12/2012-13/01/2013

Bez tytułu / Untitled, 200?, olej, płótno / oils, canvas, 116 x 81 cm

Dwie strefy / Two Zones, 2007 olej, płótno / oils, canvas, 100 x 81 cm


74

75

STEFAN GIEROWSKI

G A LERIA OPERA

14/02-15/04/2013

Obraz / Painting DCCCLXXII, 2010 olej, płótno / oils, canvas, 150 x 115 cm

Obraz / Painting DCCCXXXVIII, 2007 olej, płótno / oils, canvas, 145 x 150 cm


76

77

LEON TARASEWICZ

G A LERIA OPERA

26/04-10/05/2013

Bez tytułu / Untitled, 2003 akryl, sklejka, tynk strukturalny / acrylics, plywood, structural plaster, 75 x (35 x 39 cm) Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu / From the National Museum in Wrocław

DETAL / DETAIL


78

79

TADEUSZ DOMINIK

G A LERIA OPERA

13/05-16/07/2013

Amazonia, 2011 olej, płótno / oils, canvas, 110 x 110 cm

Południe / Noon 2012 olej, płótno / oils, canvas, 100 x 100 cm


80

81

02/10- 07/12/2013

PENDERECKI PARTYTURY PENDERECKI’S SCORES 02/10- 07/12/2013

G A LERIA OPERA

REWIZYTA / DALI U PENDERECKICH FOTOGRAFIE MARIAN EILE RETURN VISIT / DALI AT THE PENDERECKIS’ PHOTOGRAPHS BY MARIAN EILE


82

83

STANISŁAW FIJAŁKOWSKI

JERZY MIERZEJEWSKI 3/03-17/05/2014

G A LERIA OPERA

13/12-28/02/2014

Dwa prawdziwe kolory / Two True Colours, 23/08/2002, olej, płótno / oils, canvas, 116 x 81 cm Kolekcja Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki / From the Zachęta National Gallery of Art

Jezioro / The Lake, olej, płótno / oils, canvas, 120 x 85 cm


84

85

JERZY TCHÓRZEWSKI

G A LERIA OPERA

26/05-30/06/2014

Przestrzeń 2 / Space 2, 1964 olej, płótno / oils, canvas, 200 x 140 cm


. . .

&


88

89

V DNI SZTUKI TAŃCA / 5TH DAYS OF DANCE 6/11/2013 PLATEAU EFFECT

Cullberg Ballet (Szwecja / Sweden) Choreografia / Choreography JEFTA VAN DINTHER Muzyka / Music DAVID KIERS

8/11/2013 BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA

Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu (Litwa) Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (Lithuania) Choreografia / Choreography ANŽELIKA CHOLINA Muzyka / Music STASYS VAINIŪNAS, ARVYDAS MALCYS, HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI i inni / and others

9/11/2013 ČIURLIONIS

Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu (Litwa) Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (Lithuania) Choreografia / Choreography ROBERT BONDARA Muzyka / Music GIEDRIUS KUPREVIČIUS

6-16/11/2013 10/11/2013 ŚWIĘTO WIOSNY THE RITE OF SPRING Bałtycki Teatr Tańca / Baltic Dance Theatre (Gdańsk, Poland) Choreografia / Choreography IZADORA WEISS Muzyka / Music IGOR STRAWIŃSKI

SEN NOCY LETNIEJ A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Bałtycki Teatr Tańca / Baltic Dance Theatre (Gdańsk, Poland) Choreografia / Choreography IZADORA WEISS Muzyka / Music GORAN BREGOVIĆ

14, 15, 16/11/2013 SEN NOCY LETNIEJ A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Polski Balet Narodowy / Polish National Ballet (Warsaw, Poland) Choreografia / Choreography JOHN NEUMEIER Muzyka / Music FELIX MENDELSSOHN, GYÖRGY LIGETI, muzyka katarynkowa / barrel organ music

10/11/2013* 1ST FLASH

Balet Opery Nova / Ballet of the Opera Nova (Bydgoszcz, Poland) Choreografia / Choreography JORMA ELO Muzyka / Music JEAN SIBELIUS

ŚWIĘTO WIOSNY THE RITE OF SPRING Choreografia / Choreography ANGELIN PRELOCAJ Muzyka / Music IGOR STRAWIŃSKI

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA ANŽELIKA CHOLINA

* (Scena Kameralna / Chamber Hall) SEN NOCY LETNIEJ IZADORA WEISS A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM


90

91

KREACJE 6 VI WARSZTAT CHOREOGRAFICZNY Nowe prace młodych choreografów

6TH CHOREOGRAPHIC WORKSHOP New works by young choreographers

POLSKI BALET NARODOWY / POLISH NATIONAL BALLET

O N

29/09/2013 – SANOK

LOVE STORIES

XXIII Festiwal im. Adama Didura 23rd Adam Didur Festival 24, 25, 26(x2)/10/2013 – BARCELONA

POLSKI BALET NARODOWY POLISH NATIONAL BALLET

TAŃCZMY BACHA / BACH DANCES Gran Teatre del Liceu

3, 4/12/2013 – WILNO / VILNIUS

ECHA CZASU / ECHOES OF TIME

5, 6, 8/04/2014

Scena Kameralna / Chamber Hall

Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

CHOREOGRAFOWIE PBN / PNB CHOREOGRAPHERS KRZYSZTOF PASTOR

ROMEO I JULIA / ROMEO AND JULIET Joffrey Ballet – CHICAGO KRZYSZTOF PASTOR

BURZA / THE TEMPEST

Dutch National Ballet – AMSTERDAM

T O U R


92

93

Program Kształcenia Młodych Talentów

AKADEMIA OPEROWA Od 2010 Teatr Wielki - Opera Narodowa realizuje Program Kształcenia Młodych Talentów, którego celem jest wspieranie rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych artystów we wszystkich aspektach i dziedzinach sztuki operowej. Otwieramy perspektyw kariery artystycznej w wymiarze międzynarodowym i pomagamy w momencie przejścia od edukacji do życia zawodowego poprzez tworzenie możliwości rozpoczęcia kariery pod opieką znanych i doświadczonych artystów sceny operowej. Platformą dla wdrożenia programu stała się również Europejska Sieć Akademii Operowych enoa, współtworzona od trzech lat przez Teatr Wielki – Operę Narodową, do której należy – obok naszego Teatru – 11 renomowanych instytucji kultury z Francji (z przewodzącym Sieci festiwalem Aix-en-Provence), Włoch, Holandii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Łotwy. Współpraca w ramach enoa umożliwia zapewnienie młodym artystom bogatszych możliwości rozwoju artystycznego i nabycia oraz wymiany doświadczeń w różnych przestrzeniach kulturowych.

ANDRZEJ DOBBER

Dotychczas w ramach Programu odbyło się kilkanaście warsztatów i kursów mistrzowskich. Młodzi polscy artyści rekomendowani przez Akademię Operową również regularnie wyjeżdżają na warsztaty, organizowane przez partnerów enoa, prowadzone m.in. przez Toma Krause, José van Dama, Helen Donath, Christopha Pregardiena i Malcolma Martineau.

PAOLA LARINI

DMITRY VDOVIN

Education Program for Young Talents

O P E R A AC A D E M Y Since 2010 the Teatr Wielki - Polish National Opera has been running its Young Artists’ Programme fostering the career development of talented young artists in all aspects and domains of opera. We open up prospects for an international artistic career and help bridge the gap between studies and professional work by offering opportunities for launching a career under the guidance of respected and experienced artists of the opera stage. One of the platforms for the programme’s implementation is the European Network of Opera Academies, enoa, to which the Teatr Wielki – Polish National Opera has been contributing for three years; this organization brings together – apart from our theatre – 11 prestigious cultural institutions from France (with the Aix-enProvence Festival overseeing the network), Italy, the Netherlands, Belgium, Portugal, Spain, the UK, Germany, and Latvia. Cooperation within enoa enables us to give young artists wider opportunities for artistic development and for gaining and exchanging experiences in different cultural spaces. So far, the programme has featured several workshops and master classes. Young Polish artists recommended by the Opera Academy also regularly attend workshops organized by enoa’s partners and taught by Tom Krause, José van Dam, Helen Donath, Christoph Pregardien, Malcolm Martineau, and others.

W sezonie 2013/2014 warsztaty Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej poprowadzą:

In the 2013/2014 season, Opera Academy workshops at the Teatr Wielki – Polish National Opera will be taught by:

ANDRZEJ DOBBER IZABELLA KŁOSIŃSKA ALDONA FARRUGIA – reżyser operowy / opera director ANITA GARANČA – pedagog śpiewu, Łotewska Opera Narodowa / vocal pedagogue, Latvian National Opera PAOLA LARINI – konsultant języka włoskiego / Italian language consultant DMITRY VDOVIN – pedagog śpiewu, Teatr Bolszoj, Moskwa / vocal pedagogue, Bolshoi Theatre, Moscow DORIS YARICK-CROSS – pedagog śpiewu, Yale School of Music / vocal pedagogue, Yale School of Music (warsztaty realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludwiga van Beethovena / workshops organized in cooperation with the Ludwig van Beethoven Association) Aktualne informacje na temat warsztatów zamieszczane są na stronie: Current information on the workshops are posted on: teatrwielki.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


94

95

E D U K A C J A

W

I

E

L

K

I

D

L

A

M

A

Ł Y C

H

/

EDUCATION

GRAND

ONE

FOR

THE

SMALL

ONES

P O R A N K I M U Z Y C Z N E Połączenie koncertu (nie tylko muzyki klasycznej) z opowieściami o instrumentach, kompozytorach i zagadkami muzycznymi, by zaprzyjaźnić młodych melomanów z muzyką i wyrobić im nawyk chodzenia do opery.

M U S I C M A T I N É E S Combining a concert (not only of classical music) with stories about instruments and composers, also music riddles, to help young children become friends with music and develop a habit of going to the opera.

P O S Z U K I WAC Z E OPEROWYCH DŹWIĘKÓW Interaktywne gry, zabawy i kontakt z artystami pozwalające dzieciom poznać instrumenty, rozpoznawać rodzaje głosu i oswoić się z olbrzymią przestrzenią teatru.

S E E K E R S O F T H E O P E R A S O U N D S Interactive games, amusements and contact with musicians, enabling children to learn about musical instruments, types of voice, and familiarize them with the space of the theatre.

R A Z E M W O P E R Z E Doświadczenie współistnienia różnych dziedzin sztuki i rozwijanie wyobraźni muzycznej, tanecznej i plastycznej dzieci (5-7 lat) przez wspólną zabawę z rodzicami.

T O G E T H E R A T T H E O P E R A Experiencing the coexistence of different arts and developing an imagination for music, dance, and visual arts in children (aged 5-7) through shared fun with their parents.

J U T R o P E R A – V E D Y C J A Program dla szkół podstawowych woj. mazowieckiego przygotowujący dzieci do świadomego odbioru sztuki operowej i baletowej. Podzielony na trzy etapy: warsztaty dla nauczycieli, praca nauczycieli z dziećmi w szkołach, wizyta na spektaklu.

T O M O R R o P E R A – 5 t h E D I T I O N A programme for primary schools in Mazovia to prepare children for conscious reception of the art of opera and ballet. Divided into three stages: workshops for teachers, teachers working with children at school, and attending a performance.

O O P E R Z E W O P E R Z E Uniwersytet dziecięcy: słuchacze (10-13 lat) zdobywają wiedzę o operze, etapach powstawania spektaklu, rozwiązaniach technicznych funkcjonowania sceny.

*

O N O P E R A A T T H E O P E R A Children’s university: the students (age 10-13) are introduced to issues related to opera, the stages of developing an opera production, and the technical side of how the stage works.

RECYTATYW, ARIA, BEL CANTO – CZYLI WIEDZA O OPERZE Lekko i atrakcyjnie o historii opery, śpiewakach, orkiestrze i zawodach niezbędnych przy tworzeniu spektaklu. Dzieci (12-14 lat) uczestniczą w pokazowej lekcji śpiewu i minirecitalu w wykonaniu solistów.

*

RECITATIVE, ARIA, BEL CANTO – THE KNOWLEDGE OF THE OPERA Light and attractive lessons about opera history, singers, the orchestra, and the different professions essential to develop a production. The children (aged 12-14) will take part in a sample singing lesson and a mini-recital performed by soloists.

PIRUET, PACZKA, PUENTA – CZYLI TAJEMNICE BALETU Spotkania z tancerzami Polskiego Baletu Narodowego w szkołach. Dzieci poznają podstawowe pozycje baletowe oraz fragmenty baletów w wykonaniu naszych tancerzy w kostiumach i charakteryzacji teatralnej.

PIROUETTE, TUTU, PUENTE – THE SECRETS OF BALLET Meetings with dancers of the Polish National Ballet in schools. Children can learn the basic ballet positions and watch fragments of ballets performed by our dancers in costumes and with make-up.

W A R S Z T A T Y T A N E C Z N E Prowadzone przez młodych choreografów PBN, trwające cały sezon warsztaty dla młodzieży, oparte o technikę tańca współczesnego, zakończone wystawieniem spektaklu na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

D A N C E W O R K S H O P S Workshops for teenagers taught by young choreographers of the PNB, continuing throughout the season, based on modern dance technique, culminating in the presentation of a performance on the Teatr Wielki – Polish National Opera’s Chamber Stage.

* *

* PREMIERA / NEW

Fo t .O N – WA R SZ TAT Y F OTO G R A F I C Z N E Połączenie opery z fotografią. Warsztaty prowadzone przez wybitnych fotografików, wykładowców warszawskiej ASP oraz sesje fotograficzne w Operze Narodowej. Efekt: wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników.

Fot.ON – PHOTOGRAPHY WORKSHOPS Combining opera with photography. Workshops taught by eminent photographers, lecturers from the Academy of Fine Arts in Warsaw, as well as photo sessions at the Polish National Opera. The result: an exhibition of photos taken by the participants.

S Z T U K A S C E N O G R A F I I Wykłady i warsztaty prowadzone przez profesorów Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP i wybitnych scenografów. Uczestnicy zapoznają się z pracowniami teatralnymi wykonującymi dekoracje do spektakli operowych i sami stworzą projekty scenografii do wybranej opery.

A R T O F S T A G E D E S I G N Lectures and workshops taught by professors from the Faculty of Media Art and Stage Design of Warsaw’s Academy of Fine Arts and leading stage designers. Participants can learn about theatre workshops that make scenery for opera productions and then design their own sets for an opera.


96

97

WOLONTARIAT

w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

VOLUNTEERING in The Teatr Wielki - Polish National Opera

Podczas obiadów na tarasie, na piątym piętrze można spotkać same sławy teatralne i baletowe, a przy okazji podziwiać panoramę Starówki.

Jesteśmy studentami najróżniejszych kierunków, których połączyła wspólna pasja i aktywność społeczna. My już wiemy, że Teatr Wielki nie jest skostniałą instytucją niedostępną dla młodych ludzi. A Wy? We are students of various faculties, connected by the common passion and social activity. We already know that the Teatr Wielki – National Opera is not some ossified institution unapproachable for the young people. Do you?

Justyna

During the dinners on the terrace on the fifth floor It’s possible to meet theatre and ballet celebrities and, by occasion, admire the panoramic view of the Old Town.

po Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, to okazja by: stanąć na jednej z największych scen operowych świata, zobaczyć jej techniczne możliwości, które sprostają nawet najbardziej kapryśnym wizjom reżyserów, zajrzeć do malarni kostiumów, modelatorni, pracowni peruk czy pracowni krawieckiej, sprawdzić jak głęboki jest kanał orkiestry, zgubić się w ogromnych magazynach kostiumów, a przy odrobinie szczęścia przez uchylone drzwi podsłuchać artystów podczas próby. To okazja, by niezwykły świat opery obejrzeć od środka, by znaleźć się „po drugiej stronie lustra”.

(Filozofia, UW / Philosophy, University of Warsaw)

Kasia

Jestem tu z prawdziwą przyjemnością. Przestrzeń Teatru Wielkiego - Opery Narodowej jest jak filozofia Friedricha Schellinga: metafizyczna i budząca zmysły…

The Teatr Wielki - Polish National Opera

I am here with real pleasure because the space of TW-ON is like philosophy of Friedrich Schelling: metaphysical and awakening the senses…

Touring the backstage of the Teatr Wielki – National Opera is an occasion to: stand on one of the biggest opera stage in the world, see its technical capabilities which can meet the demands of even the most capricious visions of directors, glance into the costume paint shop, pattern shop, wig studio and tailor workshop, pattern shop, check how deep is the orchestra pit, get lost in the huge costume stores, and with a bit of luck overhear rehearsing actors through the ajar door. It’s the opportunity to see the uncommon world of opera form the inside, to find yourself “on the other side of the mirror”.

(Filozofia, UW / Philosophy, University of Warsaw)

Imperator, impregnator, inspektor, inżynier... każda wycieczka dostarcza nowych określeń dla zawodu inspicjenta.

Julian

(Zarządzanie, UW / Management, University of Warsaw)

Edyta

Emperor, impregnator, inspector, engineer... every tour provides new definitions for a stage manager profession.

(Muzykologia, UW / Musicology, University of Warsaw)

KONTAKT / CONTACT Aleksandra Bojarska, Katarzyna Szeszko Koordynator Centrum Promocji i Informacji Coordinator of the Center of Promotion and Information +48 22 692 02 56 informacja@teatrwielki.pl

WYCIECZKI

TOURS

Codziennie spodziewam się trafić przypadkowo do Komnaty Tajemnic...

Marta

Every day I expect to accidentally land in the Chamber of Secrets...

(Filologia polska, UW / Polish Philology, University of Warsaw)

więcej informacji / more information: teatrwielki.pl


98

99

OperaLab / KONCEPT

OperaLab / CONCEPT

OperaLab to interdyscyplinarny projekt łączący cechy galerii i think-tanku, zainaugurowany w październiku 2012 roku, dzięki inicjatywie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w ścisłej współpracy z BMW.

OperaLab is an interdisciplinary project combining the elements of gallery and think-tank, which was inaugurated in October 2012 thanks to the initiative of the Grand Theatre – National Opera in close cooperation with BMW.

Projekt został pomyślany jako szereg artystycznych i intelektualnych inicjatyw. W ich gamie zawierają się wystawy, działania baletowe i operowe oraz warsztaty. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i sztuce. To miejsce, w którym artystyczne aktywności za każdym razem tworzą nowy układ wzajemnych relacji. Działania na styku architektury, projektowania wzorniczego oraz sztuk plastycznych w konfrontacji z działaniami performatywnymi dają możliwość tworzenia innowacyjnych i eksperymentalnych koncepcji. Punktem wyjścia dla OperaLab jest zarówno Teatr Wielki – Opera Narodowa, jako miejsce działań baletowych i operowych, ale też jego struktura i otoczenie.

Project has been conceived as a series of artistic and intellectual initiatives. Its range includes exhibitions, opera and ballet activities as well as workshops. Dynamic form of OperaLab is determined by changes ongoing in contemporary culture and art. It’s a place where artistic activities each time create a new system of mutual relations. The activities at the junction of architecture, pattern design, and visual arts confronted with performative actions are enabling creation of innovative and experimental concepts. The starting point for OperaLab is not only Grand Theatre – National Opera, as place of ballet and opera activities, but also its structure and surroundings.

Projekt został zorientowany dwukierunkowo: Opera – miasto / miasto – Opera. Przyświeca mu myśl wzajemnych relacji, transferu wizualnych bodźców i możliwości, jakie ten dialog niesie. Wykorzystuje miejski potencjał artystyczny i społeczno - kulturowy. Kierunkowanie działań do wewnątrz ma na celu szukanie dialogu między operą i baletem a dziedzinami projektowymi, na zewnątrz - badanie roli instytucji kultury w przestrzeni miejskiej, możliwości jej rozwoju i wpływu na tożsamość miasta.

Project has been oriented in two directions: Opera – city / city – Opera. It’s guided by the thought of mutual relations, transfer of visual stimuli and opportunities that this dialogue brings. It uses the artistic and sociocultural potential of city. Directing the course of actions inwards is aimed for searching for the dialogue between opera and ballet, and domains of design; outwards – researching the role of culture institutions in urban space, possibilities of its development and impact on the identity of the city.

Dziedziny projektowe stały się rodzajem totemu i narzędziem dla rozwoju kulturowego, przy czym to właśnie instytucje kultury w znacznym stopniu kreują obraz miast, wyznaczając kierunek rozwoju i budując ich tożsamość. Teatr Wielki – Opera Narodowa, jako instytucja mająca świadomość tego procesu, zamierza wraz z firmą BMW tworzyć nową przestrzeń dla sztuki i miasta.

Areas of design have become a kind of totem and a tool for the cultural development, and it’s the cultural institutions creating the image of the cities to a large extent, setting the direction of progress and building its identity. Grand Theatre – National Opera, as institution fully aware of this process, along with BMW company is planning to create a new space for the art and the city.

Interdyscyplinarne postrzeganie sztuki daje możliwość lepszego zrozumienia zmian zachodzących w świecie. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkretnych zdarzeń, czy autonomicznych dyscyplin. Synteza sztuk to siła pozwalająca na uzyskanie nowej, świeżej jakości. Projekt OperaLab realizowany jest z myślą o kreowaniu takich działań poprzez otwieranie nowych przestrzeni dla artystycznych zdarzeń.

Interdisciplinary perception of art gives and opportunity of better understanding of the changes ongoing in the world. Nowadays it’s difficult to analyze important artistic trends through the narrow prism of particular events or autonomous disciplines. Synthesis of arts is a power enabling the obtainment of a new, fresh quality. OperaLab project is being implemented with a goal to create such actions by opening new space for artistic events.


100

101

MOBILNY PAWILON / KONKURS PROJEKTOWANIE TOŻSAMOŚCI / TOŻSAMOŚĆ PROJEKTOWANIA

MOBILE PAVILION / DESIGNING IDENTITY / IDENTITY DESIGNED CONTEST

Pierwszym projektem, rozpoczynającym działalność OperaLab, jest konkurs Projektowanie tożsamości / Tożsamość projektowania. Jego intencją jest realizacja nowej przestrzeni dla aktywności OperaLab i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Przestrzeni szczególnej ze względu na mobilny i modułowy charakter, silnie korespondujący i oddziałujący na miejskie otoczenie poprzez architektoniczną formę. Pawilon pomyślany został jako rama wyznaczająca nowe miejsce dla artystycznych działań w zmiennych lokalizacjach. Celem konkursu był wybór koncepcji mobilnego pawilonu, który pozwoli projektowi OperaLab na szereg artystycznych i intelektualnych aktywności w wybranych miejskich lokalizacjach. Począwszy od aranżacji wystaw, poprzez filmowe projekcje, prezentacje baletowe i operowe, po koncerty i realizację paneli dyskusyjnych. Wskazane funkcjonalności mobilnego pawilonu zakładały jego modułową strukturę, łatwą w transporcie i aranżacji zarówno w otwartej przestrzeni miejskiej, jak i we wnętrzu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

The first project starting the activity of the OperaLab happened to be a contest Designing Identity / Identity Designed. Its intention is to implement new space and activity of the OperaLab and the Grand Theatre – National Opera. A specific space due to the mobile and modular nature, strongly corresponding with and affecting the urban surroundings through the architectural form. Pavilion was conceived as a frame defining the new space of artistic actions and varying localizations. The goal of the contest was the choice of concept of the mobile pavilion, which would allow the OperaLab project the series of artistic and intellectual activities in selected urban locations. From the arrangement of exhibitions, through the film screenings, ballet and opera presentations; to the concerts and panel discussion implementations. Indicated functionality of the mobile pavilion implied its modular structure, so easy to transport and arrange both in the open urban space as well as in the interior, with particular emphasis on the space of the Grand Theatre – National Opera.

Jednocześnie przy uwzględnieniu technicznych aspektów, podstawową kwestią była forma pawilonu. W myśl założeń powinna być to struktura o silnym wyrazie, operująca mocnym znakiem, która w twórczy sposób odniesie się do tożsamości Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a poprzez nowoczesną formę i zasadę innowacyjnej mobilności - do rdzenia wizerunkowego marki BMW. Idea konkursu została oparta na silnych relacjach, jakie w procesie projektowym zachodzą na linii forma – idea.

At the same time, when taking into account the technical aspects, the main issue would be the form of pavilion. Following the assumptions it should be a structure of strong expression, operating a strong sign, a structure that in creative way relates to identity of the Grand Theatre – National Opera, and through the modern from and the principle of innovative mobility – into the core of the BMW brand image. The idea of the contest was based on the strong relations that in the design process take place on the line form – idea.

Otwarta formuła konkursu, w kontekście charakteru samego projektu, jako akceleratora pomysłów i artystycznych koncepcji, wydawała się najbardziej adekwatna. Pozwoliła na prześledzenie różnorodnych idei i założeń projektowych z całego świata.

Open formula of the contest, in the context of project’s own nature of the accelerator of the ideas and artistic concepts, appeared to be the most adequate. It enabled the investigation of various ideas and design assumptions from around the world.

Jury w składzie Jacek Fröhlich, Konrad Kucza-Kuczyński, Boris Kudlička, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Jerzy Porębski oraz Tomek Rygalik wybrało projekt mobilnego pawilonu autorstwa Karola Żurawskiego. Przyznana została także II nagroda oraz wyróżnienie.

Jury consisting of Jacek Fröhlich, Konrad Kucza-Kuczyński, Boris Kudlička, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Jerzy Porębski, and Tomek Rygalik chose the project of the mobile pavilion by Karol Żurawski. The second prize and distinction were awarded as well.

I nagroda / First prize: Karol Żurawski

II nagroda / Second prize: Rafał Oleksik wraz z Agnieszką Wyrwas, Krzysztofem Stępniem

Wyróżnienie / Distinction: Gonzalo del Val, Diego de las Hera

operalab.pl


102

103

PRZESTRZEŃ SZTUKI DLA BIZNESU

THE ARTISTIC SPACE FOR BUSINESS

Teatr Wielki - Opera Narodowa pełni misję narodową i strategiczną rolę w polskiej kulturze. Jego ranga ma znaczący wpływ na proces budowania marki narodowej. Dla Teatru współpraca z biznesem oznacza możliwość stworzenia przestrzeni, w której w jednym miejscu spotykają się najcenniejsze zjawiska i dokonania artystyczne na najwyższym poziomie.

Teatr Wielki - Polish National Opera fulfills national mission and plays a strategic role in Polish culture. Its exerts significant influence on the process of creating a national brand. For the Theatre cooperation with business means the possibility of creating space where the most treasured events and artistic achievements of the highest order meet in one place.

Proponowane formy współpracy to m.in. sponsoring sezonu, premier i wydarzeń specjalnych, sponsoring lóż, produktowy, technologiczny teatru, wspieranie działań edukacyjnych, wydawniczych i projektów specjalnych, wynajem pomieszczeń na konferencje i spotkania biznesowe. Szeroka gama elastycznej współpracy i partnerstwa umożliwi Państwu dostęp do wyrafinowanej i opiniotwórczej grupy odbiorców oraz pozwoli na kreowanie wizerunku Państwa firmy poprzez sztukę.

We offer the following forms of cooperation: sponsorship of the season, premieres and special events, sponsorship of the lodges, product and technological sponsorship, support of educational and editorial activity as well as special projects, room rental for conferences and business meetings. We offer a wide range of flexible co-operation and partnership which gives you the access to the sophisticated and opinion-creating audience elite and helps to create your company’s image through art.

więcej informacji / more information: teatrwielki.pl


104

105

C/P/X

teatrwielki.pl

d z i e d z i c t wo / t o ż s a m o ś ć /p r z y s z ł o ś ć

1833/1965/ _ _ _ _ H E R I T A G E / I D E N T I T Y / F U T U R E w i ę c e j

i n f o r m a c j i

/

m o r e

i n f o r m a t i o n :

o p e r a l a b . p l

///////////////////////////// N O WA O D S Ł O N A / N E W E D I T I O N : LISTOPAD / NOVEMBER 2013


106

107

youtube.com/operanarodowa

facebook.com/operanarodowa


108

109

PREMIERY / PREMIERES

V DNI SZTUKI TAŃCA / 5TH DAYS OF DANCE 6-16/11/2013

DIABŁY Z LOUDUN / THE DEVILS OF LOUDUN HAMLET JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO / JOLANTA & BLUEBEARD’S CASTLE ROMEO I JULIA / ROMEO AND JULIET LOHENGRIN PROJEKT ’P’ / PROJECT ’P’ DON KICHOT MOBY DICK

Cullberg Ballet: PLATEAU EFECT Litewski Balet Narodowy / Lithuanian National Opera and Ballet Theatre BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Litewski Balet Narodowy / Lithuanian National Opera and Ballet Theatre ČIURLIONIS Bałtycki Teatr Tańca / Baltic Dance Theatre ŚWIĘTO WIOSNY / LE SACRE DU PRINTEMPS | SEN NOCY LETNIEJ / A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Polski Balet Narodowy / Polish National Ballet SEN NOCY LETNIEJ / A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

TERYTORIA / TERRITORIES DIABŁY Z LOUDUN* / THE DEVILS OF LOUDUN* PROJEKT ’P’* / PROJECT ’P’* MOBY DICK*

ABONAMENTY

PACKAGES

OPERA 1: OPERA EUROPA DIABŁY Z LOUDUN* / THE DEVILS OF LOUDUN* JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO* / JOLANTA & BLUEBEARD’S CASTLE* ORFEUSZ I EURYDYKA / ORFEO ED EURIDICE LOHENGRIN* ELEKTRA MOBY DICK*

OPERA 2: VIVA VERDI, WAGNER, PENDERECKI! DIABŁY Z LOUDUN* / THE DEVILS OF LOUDUN* DON CARLO NABUCCO LOHENGRIN*

WIELKI DLA MAŁYCH / GRAND ONE FOR THE SMALL ONES DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY / THE NUTCRACKER AND THE MOUSE KING SŁOWIK / LE ROSSIGNOL DON KICHOT* Udział w cyklu edukacyjnym TEATR BEZ KURTYNY / Participation in the educational cycle THEATER WITHOUT A CURTAIN

WIELKI DLA MAŁYCH – PORANKI MUZYCZNE** GRAND ONE FOR THE SMALL ONES – MUSIC MATINÉES** PUZONY NA WIELE GŁOSÓW (PUZONY, TUBA) / TROMBONES IN MANY VOICES (TROMBONES, TUBA) MARSZ ZŁOTEJ BLACHY (WALTORNIE, TRĄBKI) / MARCH OF THE GOLDEN BRASS (HORNS, TRUMPETS) RODZINA W KOMPLECIE (FLET, OBÓJ, KLARNET, FAGOT), CZARODZIEJ DŹWIĘKÓW (KLAWESYN) / FAMILY IN FULL FORCE (FLUTE, OBOE, CLARINET, BASSOON) THE WIZARD OF SOUND (HARPSICHORD) TAJEMNICZY DUET (FLET, HARFA) ORAZ KWARTET SMYCZKOWY / THE MYSTERIOUS DUO (FLUTE, HARP) AND STRONG QUARTET MAGICZNY ŚWIAT INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH / THE MAGICAL WORLD OF PERCUSSION INSTRUMENTS OD ARII DO PIOSENKI (ŚPIEW) / FROM ARIA TO SONG (SINGING)

MÓJ ABONAMNET: MÓJ TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA* MY PACKAGE: MY TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA* Siedem dowolnych tytułów spektakli operowych i / lub baletowych Any seven opera and / or ballet performances

BALET 1: WIELKA KLASYKA BALLET 1: THE GREAT CLASSICS HAMLET* SEN NOCY LETNIEJ / A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ECHA CZASU / ECHOES OF TIME DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY / THE NUTCRACKER AND THE MOUSE KING ROMEO I JULIA* / ROMEO AND JULIET* DON KICHOT*

W SPRZEDAŻY OD / ON SALE FROM

07/2013

więcej informacji / more information: teatrwielki.pl Biuro Organizacji Widowni / Box Office: +48 22 69 20 208

BALET 2: TYLKO U NAS BALLET 2: ONLY AT TEATR WIELKI HAMLET* TAŃCZMY BACHA / BACH DANCES ECHA CZASU / ECHOES OF TIME OBSESJE / OBSESSIONS ROMEO I JULIA* / ROMEO AND JULIET* ŚWIĘTO WIOSNY / LE SACRE DU PRINTEMPS

UWAGA / ATTENTION * nie dotyczy spektakli premierowych / excluding premiere performances ** d  otyczy dzieci w wieku 4-8 lat; cykl składa się z sześciu tematów muzycznych for children aged 4-8; cycle is composed of 6 musical themes


110

111

KIEROWNICTWO / MANAGEMENT TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / OF THE TEATR WIELKI – POLISH NATIONAL OPERA

ORKIESTRA / ORCHESTRA

TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / OF THE TEATR WIELKI – POLISH NATIONAL OPERA CARLO MONTANARO Dyrektor muzyczny / Music Director EVGENY VOLYNSKY Dyrygent / Conductor MARTA KLUCZYŃSKA, GRZEGORZ BERNIAK Asystenci dyrygenta / Conductor’s Assistants

Dyrekcja / Management

Kierownicy / Managers

Waldemar Dąbrowski Dyrektor naczelny General Director

Paweł Marzec Kierownik Działu Impresariatu, Organizacji Pracy Artystycznej i Obsad Head of Artistic Administration Departement

Mariusz Treliński Dyrektor artystyczny Artistic Director

Paweł Chynowski Kierownik ds. programowo-organizacyjnych Polskiego Baletu Narodowego Polish National Ballet Manager for Programmes and Organization

Krzysztof Pastor Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego Polish National Ballet Director

Marcin Fedisz Kierownik Działu Literackiego Literary Department Manager

Carlo Montanaro Dyrektor muzyczny Music Director

Ewa Magdalena Filipp Kierownik Działu Promocji Promotion Department Manager

Grzegorz Chełmecki Pierwszy zastępca dyrektora First Deputy Director

Monika Grzegdala Kierownik Sekretariatu Dyrekcji Theatre Management Office Manager

Janusz Chojecki Dyrektor techniczny Technical Director

Andrzej Kruczyński Kierownik Muzeum Teatralnego Theatre Museum Manager

Krzysztof Płatek Dyrektor administracyjny Administrative Director

Hanna Księżopolska Kierownik Biura Organizacji Widowni Box Office Manager

Bogdan Gola Kierownik chóru Chorus Manager

Anna Sapiego Kierownik Działu Programów Edukacyjnych Educational Programme Department Manager

Hanna Trzeciak Dyrektor finansowy Financial Director

Olga Szaykowska Kierownik Działu Obsługi Widzów Audience Service Department Manager

Justyna Napierska Główny Księgowy Chief Accountant

Iwonna Wierucka Kierownik Biblioteki Muzycznej Music Library Manager

Katarzyna Nowicka Pełnomocnik dyrektora naczelnego General Director’s Representative Stanisław Leszczyński Pełnomocnik dyrektora naczelnego General Director’s Representative Małgorzata Szabłowska Pełnomocnik dyrektora naczelnego General Director’s Representative

I skrzypce / 1st Violins: Stanisław Tomanek (pierwszy koncertmistrz / 1st concertmaster), Sylwia Konopka (koncertmistrz / concertmaster), Łukasz Błaszczyk (koncertmistrz / concertmaster), Małgorzata Czajkowska-Tomanek, Piotr Stawski, Jolanta Maciejewska, Justyna Kasperek, Alicja Tomków, Piotr Kaniuga, Justyna Rogozińska-Czeżyk, Andrzej Majewski, Alina Gawlik, Włodzimierz Orłowski, Lidia Wilczyńska, Elżbieta Schatz-Dąbrowska, Anna Bartoszewicz-Kozłowska, Teresa Tadzik, Barbara Kowalska, Beata Kosewska, Katarzyna Lech-Kapituła II skrzypce / 2st Violins: Agnieszka Zdebska, Maciej Przestrzelski, Adriana Błaszczak, Magdalena Sokal, Jacek Michałowicz, Agnieszka Jackowska-Kobiela, Magdalena Janiak, Małgorzata Zdunek, Adam Kublik, Jan Kacperczyk, Ewa Michalska, Urszula Małecka, Magdalena Kisielińska, Liliana Duda, Katarzyna Demus Altówki / Violas: Andrzej Szymański, Dorota Sapiecha-Sroczyńska, Dariusz Wachnik, Igor Kabalewski, Tomasz Turski, Marta Straszyńska, Bogusława Zatorska, Krzysztof Zimak, Beata Prylińska, Jolanta Pałka, Wadim Zarych, Justyna Rychlik, Irena Chudzik-Jendrysiak, Andrzej Rzążewski Wiolonczele / Cellos: Marek Jankowski (koncertmistrz / concertmaster), Piotr Hausenplas (koncertmistrz / concertmaster), Rafał Kobiela, Tomasz Błaszczak, Paweł Wojciechowski, Jacek Stankiewicz, Alfred Wiltos, Wojciech Sławiński, Julia Kisielewska, Jan Stokłosa

Kontrabasy / Double Basses: Stanisław Glinka, Michał Sobuś, Zbigniew Górski, Kazimierz Jendrysiak, Adam Kotula, Michał Woźniak, Adam Rakowski, Maciej Muczke, Grzegorz Dymek Flety / Flutes: Robert Nalewajka, Agnieszka Prosowska-Iwicka, Grażyna Zbijowska, Dorota Puchnowska-Aftyka, Marcin Kamiński, Marcin Stawiszyński Oboje / Oboes: Sylwester Sobola, Przemysław Nalewajka, Filip Woźniakowski, Artur Jackowski, Jacek Rymarz, Sebastian Aleksandrowicz Klarnety / Clarinets: Mariusz Głębocki, Bogdan Kraski, Krzysztof Zbijowski, Krzysztof Mastalerski, Marek Szaparkiewicz, Jarosław Buraczyński Fagoty / Bassoons: Artur Kasperek, Krzysztof Brych, Michał Wawrzyniak, Stanisław Jastrzębski, Rafał Zason Waltornie / French Horns: Tomasz Bińkowski, Cezary Falkowski, Igor Szeligowski, Grzegorz Żelazko, Andrzej Kiljanek, Bogusław Wróbel, Marek Michalec Trąbki / Trumpets: Mieczysław Latawiec, Krzysztof Bednarczyk, Kazimierz Adamski, Małgorzata Dzikowska, Paweł Wróblewski, Jacek Brzózka, Paweł Kraski Puzony / Trombones: Piotr Wawreniuk, Tomomasa Ueyama, Piotr Dąbrowski, Michał Kiljan, Mariusz Opaliński, Rafał Piłasiewicz

Tuby / Tubas: Roman Miller, Eugeniusz Gumuła Harfy / Harps: Grażyna Strzeszewska-Lis, Barbara Witkowska, Anna Piechura-Gabryś Fortepian / Piano: Miłosława Brzezińska-Wojtczak Perkusja / Percussion: Henryk Mikołajczyk, Krzysztof Szmańda, Rafał Kucharski, Katarzyna Bojaryn, Paweł Gębicki, Jan Smoczyński Inspektorzy orkiestry Orchestra Coaches: Grzegorz Żelazko, Piotr Kaniuga OPA / Artistic administration: Agnieszka Nowakowska Lutnik / Violin maker: Wojciech Łukasz Biblioteka orkiestry Orchestra library Dariusz Szewczyk. Obsługa orkiestry Orchestra supportstaff: Janusz Mękal, Paweł Noster, Mateusz Kozerski, Tomasz Prusak Konserwatorzy instrumentów Musical instrument technicians: Krzysztof Górski, Leszek Pietroń Stroiciel fortepianów Piano tuner Krzysztof Dymek


112

113

CHÓR / CHORUS

TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ / OF THE TEATR WIELKI – POLISH NATIONAL OPERA BOGDAN GOLA Kierownik chóru / Chorus Master MIROSŁAW JANOWSKI Dyrygent chóru / Chorus Conductor EWA GOC, WIOLETA ŁUKASZEWSKA Pianiści korepetytorzy / Piano Coaches

Soprany / Sopranos Anna Adamko, Wioletta Bijata, Izabela Burakowska, Magdalena Freino, Katarzyna Grabska-Miroszczuk, Justyna Kabała, Marta Kasprzyk, Maria Kaźmirowicz, Teresa Lewandowska, Magdalena Majlert-Strzałka, Joanna Michalska, Katarzyna Mozol, Iwona Murawska-Truszczyńska, Agnieszka Płatek, Joanna Puławska, Marta Radwańska, Magdalena Rzęsikowska, Elżbieta Sajnok-Gałecka, Alicja Schirmer, Anna Szczepańska-Morawska, Dominika Szewczyk, Barbara Tobera-Przybysz, Cecylia Węgier, Agnieszka Wilemajtys, Małgorzata Zalewska Alty / Altos Agnieszka Bajer, Zaretta Bursche, Agnieszka Chmielewska, Stefania Janus-Kinicka, Joanna Jękot-Bajtlik, Monika Kowalska, Danuta Milczarek, Małgorzata Moniuk, Ewa Nowak, Beata Piwowarska-Traut, Anna Płachecka, Marzanna Pogłud-Kisielewska, Ewa Roguska, Joanna Rosner, Dagmara Sokalska, Beata Ułas, Marta Wiktorowska, Dorota Wojtyniak, Małgorzata Wolarska, Dorota Wójcik, Katarzyna Zimak Tenory / Tenors Roman Berbaum, Sergio Bettas, Tomasz Borkowski, Igor Buczyński, Piotr Chmiel, Dariusz Duch, Robert Dullas, Maciej Dunin-Borkowski, Mirosław Janus, Jakub Jarmuła, Tadeusz Kozłowski, Tomasz Markiewicz, Adam Miroszczuk, Andrzej Paulanis, Bartosz Tomczuk, Michał Zambrzycki Basy / Basses Wojciech Buciński, Wojciech Dylewski, Radosław Flasza, Piotr Gałecki, Ryszard Gniazdowski, Michał Harasym, Waldemar Kalinowski, Grzegorz Karczmarzyk, Stanisław Kokowski, Marcin Kłosiński, Jacek Kostoń, Gabriel Kozłowski, Marek Kulik, Marcin Maciak, Mariusz Majchrowicz, Maciej Molenda, Stefan Nemtusiak, Marcin Olszowy, Michał Piskor, Zbigniew Wołosiewicz, Piotr Zagórski, Artur Żołnacz Biblioteka Chóru / Chorus Library Stefania Janus-Kinicka Inspektor / Inspector Piotr Gałecki

POLSKI BALET NARODOWY POLISH NATIONAL BALLET KRZYSZTOF PASTOR Dyrektor / Director PAWEŁ CHYNOWSKI Kierownik ds. programowo-organizacyjnych / Director’s Proxy KALINA SCHUBERT Baletmistrz-koordynator / Ballet Mistress Coordinator Choreografowie sezonu Choreographers of the Season George Balanchine, Maurice Béjart, Wayne Eagling, Alexei Fadeyechev, William Forsythe, Emanuel Gat, Millicent Hodson, John Neumeier, Wacław Niżyński, Ashley Page, Krzysztof Pastor, Marius Petipa, Toer Van Schayk, Jacek Tyski, Emil Wesołowski, Ed Wubbe Baletmistrzowie i pedagodzy Ballet Masters and Teachers Anita Kuskowska, Kalina Schubert, Renata Smukała; Sergey Basalaev*, Stéphane Dalle, Walery Mazepczyk Asystentka-Choreolog Assistant-Choreologist Berenika Jakubczak Baletmistrzowie gościnni Guest Ballet Masters Amanda Ayles; Janusz Mazoń, Paul Tyers Pedagodzy gościnni / Guest Teachers Ewa Głowacka*, Teresa Memches*; Filip Barankiewicz, Piotr Nardelli, Andrzej Ziemski Pierwsi soliści / First Soloists Magdalena Ciechowicz, Yuka Ebihara, Marta Fiedler, Karolina Jupowicz, Dominika Krysztoforska, Aleksandra Liashenko, Izabela Milewska, Maria Żuk; Sergey Basalaev, Sergey Popov, Wojciech Ślęzak, Maksim Woitiul, Vladimir Yaroshenko Tancerz gościnny / Guest Dancer Rubi Pronk

Soliści / Soloists Dagmara Dryl, Anna Lipczyk, Ewa Nowak, Agnieszka Pietyra, Svetlana Siplatova, Irina Wasilewska, Aneta Zbrzeźniak; Bartosz Anczykowski, Arkadiusz Gołygowski, Paweł Koncewoj, Adam Kozal, Carlos Martín Pérez, Sebastian Solecki, Jacek Tyski Koryfeje / Corypheés Małgorzata Aftowicz, Barbara Bartnik, Joanna Drabik, Ana Kipshidze, Anna Lorenc, Karolina Sapun, Emilia Stachurska; Robert Bondara, Michał Chróścielewski, Zbigniew Czapski-Kłoda, Michał Tużnik, Patryk Walczak, Kurusz Wojeński, Jarosław Zaniewicz, Bartosz Zyśk Zespół baletowy / Corps de ballet Lubow Chmielewska, Marta Czerniawska, Anna Czeszejko, Małgorzata Dębska, Aleksandra Foltman, Izabela Grzeszczak, Anna Hop, Paulina Jurkowska, Yurika Kitano, Iwona Kurowska, Roseanna Leney, Anita Mikołajczyk, Swietłana Owsiankina, Palina Rusetskaya, Magdalena Rymar, Margarita Simonova, Urszula Solecka, Lynsey Sutherland, Izabela Szylińska, Emi Uehara, Alexandra Vadon, Eliza Walaszczyk, Aneta Wira, Olga Yaroshenko, Agata Ziółkowska, Alicja Złoch; Eduard Bablidze, Viktor Banka, Piotr Bednarczyk, Kenneth Dwigans, Tomasz Fabiański, Robin Kent, Vadzim Kezik, Shunsuke Mizui, Adam Myśliński, Lachlan Phillips, Raphaël Rautureau, Remigiusz Smoliński, Oskar Świtała, Łukasz Tużnik, Takeshi Watanabe, Simon Yoshida oraz nowi tancerze / and new dancers

Gościnni artyści charakterystyczni Guest Character Artists Anna Białecka, Ewa Głowacka, Anita Kuskowska; Walery Mazepczyk Tancerze urlopowani Dancers Away on Leave Daniela Gniewaszewska, Katarzyna Lewandowska Baletmistrz operowy Opera Ballet Mistress Ilona Molka Pianiści / Pianists Paulina Nosek, Danuta Rzążewska*; Jerzy Jarawka, Marcin Mazurek, Sergey Morozov Administrator Jolanta Andraka Koordynator techniczny TECHNICAL COORDINATOR Klaudiusz Paradziński ASYSTENT DYREKTORA ASSISTANT TO THE DIRECTOR Maciej Krawiec INSPEKTORZY / INSPECTORS Barbara Żelazny; Witold Kiwacz* FIZJOTERAPEUCI / PHYSICAL THERAPISTS Urszula Komar, Katarzyna Mielnicka*, Anna Ugniewska; Bogdan Witkowski * Współpraca / Part-Time


POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE. ETAP IV-VIII

IMPROVING THE FUNCTIONALITY OF TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA IN WARSAW

RESTORATION WORKS ON THE ELEVATION OF TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA IN WARSAW. STAGES IV-VIII

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment

Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment


2012

2010

1964

1897

1888

Ponad 140 lat doświadczenia w kreowaniu przyszłości. W roku 2012 Shiseido oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa rozpoczęły partnerską współpracę. Podłożem wspólnych działań są wartości jakimi kierują się obie marki: miłość do sztuki, pasja i tradycja w połączeniu z innowacyjnymi projektami. Zaangażowanie w sztukę oraz możliwości estetyczne to ważne elementy strategii koncernu Shiseido na całym świecie. Od początku swego istnienia firma wspiera wydarzenia o charakterze kulturalnym i artystycznym, uznając tę sferę życia za istotną wartość kształtującą wrażliwość i piękno każdego człowieka. Hołdując filozofii Shiseido " Żyć dobrze to żyć w pięknie”" pragniemy wspólnie dotrzeć do wrażliwych “ serc i umysłów.


Carolina Medical Center to jeden z czołowych ośrodków ortopedii i medycyny sportowej w Europie. Oferujemy I naszym Pacjentom najnowocześniejsze rozwiązania terapeutyczne, wykorzystujące m.in. komórki macierzyste. Korzystamy z najwyższej klasy sprzętu medycznego, co w połąc połączeniu z wieloletnim doświadczeniem naszych lekarzy pozwala zagwarantować optymalne warunki leczenia, dopasowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

KLINIKA ORTOPEDII MEDYCYNY SPORTOWEJ OSTRY DYŻUR 24/7 www.carolina.pl


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


II balkon loże A, B, C

II balkon loże H, I, K

mają ograniczonąŠ widoczność

128

mają ograniczonąŠ widoczność

129

wejściówki / standby

INFORMACJE / INFORMATION

14 5 zł

110 zł

90 zł

60 zł

Sala Młynarskiego Młynarski Auditorium Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa tel: (48) 22 692 02 00 fax: (48) 22 826 04 23, 22 826 50 12 e-mail: office@teatrwielki.pl

35 zł

25 zł

25 zł

SCENA KAMERALNA / CHAMBER HALL

SALA MONIUSZKI / MONIUSZKO AUDITORIUM

SCENA / STAGE

60 zł 45 zł 40 zł

organizacja widowni, rezerwacja / auditorium organization, booking tel. (48) 22 826 50 19, 22 692 02 08, 22 692 07 62, 22 692 07 58 fax (48) 22 826 02 68 e-mail: bow@teatrwielki.pl sprzedaż biletów / box office DNI POWSZEDNIE godz. 9-19 WEEKDAYS 9 a.m.-7 p.m. tel. (48) 22 826 32 88, 22 692 05 07 W SOBOTY I NIEDZIELE godz. 11-19 ON SATURDAYS AND SUNDAYS 11 a.m.-7 p.m. tel. (48) 22 692 05 07, 22 826 32 88

SPRZEDAŻ BILETÓW PRZEZ INTERNET / INTERNET SALES

teatrwielki.pl promocja / promotion tel. (48) 22 692 02 56, 22 692 02 68, 692 07 17 e-mail: promocja@teatrwielki.pl sponsoring tel. (48) 22 692 02 26, 22 692 05 37 e-mail: biznesdlasztuki@teatrwielki.pl media / press office tel. (48) 22 692 02 66, 22 692 07 17 e-mail: media@teatrwielki.pl wycieczki / tours tel.(48) 22 692 02 80

UWAGA / ATTENTION Następujące miejsca mają ograniczoną widoczność: UWAGA Following seats have limited visibility: następujące miejsca:

UWAGA następujące miejsca:

I balkon

I balkon rząd I miejsca od 75 do 85 loże R, S, T

rząd I miejsca od 8 do 18 I BALKON / UPPER CIRCLE loże A, B, C rząd I miejsca od 8 do 18, od 75 do 85, loże A, B, C, R, S, T II balkon 1st row, seats 8 to 18, and 75 to 85, lodges A,C B, C, R, S, T loże A, B,

II balkon loże H, I, K mają ograniczonąŠ widoczność

mają ograniczonąŠ

II BALKON / BALCONY widoczność loże A, B, C, H, I, K / lodges A, B, C, H, I, K

wejściówki / standby

145 zł

110 zł

90 zł

60 zł

35 zł

25 zł

25 zł


130

131

kalendarium schedule Wrzesień / September 2013 15 wt. 19.00 ZOFIA POSMYSZ 27 pt. - 29 nd. SZALONE DNI MUZYKI Październik / October 2013 1 wt. 21.00 preludium premierowe: penderecki (Sale Redutowe) 2 śr. 19.00 DIABŁY Z LOUDUN premiera operowa 3 czw. 19.00 HAMLET premiera baletowa (Scena Kameralna) 4 pt. 19.00 DIABŁY Z LOUDUN 5 sb. 19.00 HAMLET (Scena Kameralna) 5 sb. 21.00 preludium premierowe: penderecki (Sale Redutowe) 6 nd. 18.00 8 wt. 19.00 12 sb. 12.00

DIABŁY Z LOUDUN DIABŁY Z LOUDUN RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe)

12 sb. 19.00 TAŃCZYMY BACHA 13 nd. 11.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 13 nd. 18.00 TAŃCZYMY BACHA 15 wt. 19.00 HAMLET (Scena Kameralna) 16 śr. 19.00 HAMLET (Scena Kameralna) 17 czw. 19.00 HAMLET (Scena Kameralna) 26 sb. 19.00 MAŁGORZATa WALEWSKa recital (Sale Redutowe) 27 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 27 nd. 18.00 29 wt. 19.00 30 śr. 12.00

DON CARLO DON CARLO RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe)

30 śr. 18.00 DON CARLO 31 czw. 19.00 DON CARLO

Listopad / November 2013 2 sb. 19.00 DON CARLO 3 nd. 19.00 BODY AGAINST BODY występ gościnny (Scena Kameralna) 4 pn. - 16 sb. V DNI SZTUKI TAŃCA 6 śr. 19.00 PLATEAU EFFECT Cullberg Ballet, Szwecja 8 pt. 19.00 BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Litewski Teatr Narodowy 9 sb. 19.00 ČIURLIONIS Litewski Teatr Narodowy 10 nd. 17.00 1ST FLASH & ŚWIĘTO WIOSNY Balet Opery Nova (Scena Kameralna) 10 nd. 19.00 SEN NOCY LETNIEJ & ŚWIĘTO WIOSNY Bałtycki Teatr Tańca 11 pn. 14 czw. 15 pt. 16 sb. 16 sb. 19 wt. 20 śr.

19.00 ZESPół MAZOWSZE koncert 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 12.00 SEN NOCY LETNIEJ 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 19.00 NABUCCO 17.00 VERDI KAMERALNIE koncert (Scena Kameralna)

20 śr. 19.00 21 czw. 19.00 23 sb. 19.00

GŁOSY GÓR koncert NABUCCO FESTIWAL KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

28 czw. 19.00 ECHA CZASU 29 pt 19.00 ECHA CZASU Grudzień / December 2013 1 nd. 19.00 górecki/lutosławski/ penderecki koncert 7 sb. 12.00 RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe) 7 sb. 19.00 HAMLET (Scena Kameralna) 8 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 8 nd. 18.00 12 czw. 21.00

HAMLET (Scena Kameralna) preludium premierowe: czajkowski / Bartók (Sale Redutowe)

Luty / February 2014

13 pt. 19.00 JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO premiera operowa 14 sb. 15 nd.

17.00 SZKOŁA BALETOWA koncert (Scena Kameralna) 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe)

15 nd. 18.00 JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO 17 wt. 19.00 JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO 19 czw. 19.00 JOLANTA & ZAMEK SINOBRODEGO 29 nd. 12.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 29 nd. 19.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 31 wt. 20.00 GALA SYLWESTROWA Styczeń / January 2014 2 czw. 18.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 3 pt. 18.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 4 sb. 12.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 4 sb. 19.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 5 nd. 12.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 5 nd. 19.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 10 pt. 19.00 ORFEUSZ I EURYDYKA 11 sb. 19.00 ORFEUSZ I EURYDYKA 12 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 12 nd. 18.00 ORFEUSZ I EURYDYKA 13 pn. 19.00 paszporty „polityki” 17 pt. 19.00 ECHA CZASU 18 sb. 12.00 teatr bez kurtyny 18 sb. 19.00 ECHA CZASU 19 nd. 18.00 ECHA CZASU 24 pt. 19.00 STRASZNY DWÓR 26 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 26 nd. 18.00 STRASZNY DWÓR 28 wt. 19.00 STRASZNY DWÓR

29 sb. 19.00 OBSESJE premiera baletowa (Scena Kameralna)

10 sb. 18.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna)

2 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe)

30 nd. 17.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna)

2 nd. 18.00 qudsja zaher 4 wt. 19.00 qudsja zaher 7 pt. 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 8 sb. 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 9 nd. 12.00 SEN NOCY LETNIEJ 9 nd 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 11 wt. 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 12 śr. 19.00 SEN NOCY LETNIEJ 15 sb. 12.00 RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe)

30 nd. 18.00 STRASZNY DWÓR

10 sb. 19.00 11 nd. 19.00 23 pt. 19.00

15 sb. 18.00 16 nd. 12.00 16 nd. 18.00 18 wt. 12.00 18 wt. 18.00 20 czw. 19.00 21 pt. 19.00 23 nd. 18.00 25 wt. 19.00

SŁOWIK SŁOWIK SŁOWIK SŁOWIK SŁOWIK ORFEUSZ I EURYDYKA ORFEUSZ I EURYDYKA NABUCCO NABUCCO

Marzec / March 2014 7 pt. 19.00 ROMEO I JULIA premiera baletowa 8 sb. 19.00 9 nd. 18.00 14 pt. 19.00 15 sb. 12.00

ROMEO I JULIA ROMEO I JULIA MADAME BUTTERFLY RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe)

15 sb. 19.00 ATTILA koncert 16 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe)

Kwiecień/ April 2014 5 sb. 19.00 KREACJE 6 (Scena Kameralna) 6 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 6 nd. 18.00 8 wt. 19.00 11 pt. 18.00

KREACJE 6 (Scena Kameralna) KREACJE 6 (Scena Kameralna) LOHENGRIN premiera operowa

11 pt. 21.00 preludium premierowe: wagner (Sale Redutowe) 12 sb. 12.00 RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe) 13 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 13 nd. 17.00 LOHENGRIN 14 pn. 18.00 SZKOŁA BALETOWA koncert dyplomowy (Scena Kameralna) 15 wt. 18.00 17 czw. 18.00 22 wt. 19.00 25 pt. 19.00 26 sb. 12.00 26 sb. 19.00 26 sb. 19.30

LOHENGRIN LOHENGRIN MADAME BUTTERFLY ŚWIĘTO WIOSNY ŚWIĘTO WIOSNY ŚWIĘTO WIOSNY PROJEKT ‘P’ premiera operowa

27 nd. 19.00 29 wt. 19.00

PROJEKT ‘P’ (Scena Kameralna)

16 nd. 18.00 MADAME BUTTERFLY 18 wt. 19.00 MADAME BUTTERFLY 19 śr. 19.00 MADAME BUTTERFLY 20 czw. 19.00 ROMEO I JULIA 21 pt. 19.00 ROMEO I JULIA 22 sb. 19.00 ROMEO I JULIA 23 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe)

4 nd. 6 wt. 8 czw. 9 pt.

23 nd. 18.00 ROMEO I JULIA

PROJEKT ‘P’ (Scena Kameralna)

MADAME BUTTERFLY sinfonia varsovia koncert LONDON SYMPHONY ORCHESTRA koncert

25 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 9 czw. 19.00 DON KICHOT 2 premiera baletowa 30 pt. 19.00 DON KICHOT 31 sb. 12.00 RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe) 31 sb. 19.00 DON KICHOT Czerwiec / June 2014 1 nd. 12.00 PORANEK MUZYCZNY (Sale Redutowe) 1 nd. 18.00 3 wt. 19.00 5 czw. 19.00 6 pt. 19.00 7 sb. 19.00 8 nd. 18.00 14 sb. 12.00

DON KICHOT straszny dwór straszny dwór DON KICHOT DON KICHOT DON KICHOT RODZINNE ZABAWY W WIELKIM (Sale Redutowe)

14 sb. 19.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna) 15 nd. 18.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna) 15 nd. 19.00 KURZAK & KWIECIEŃ koncert 21 sb. 21.00 preludium premierowe: knapik (Sale Redutowe) 25 śr. 12.00 SZKOŁA BALETOWA koncert (Scena Kameralna)

Maj / May 2014

25 śr. 18.00 SZKOŁA BALETOWA koncert (Scena Kameralna)

18.00 ELEKTRA 19.00 ELEKTRA 19.00 MADAME BUTTERFLY 18.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna)

25 śr. 19.00 MOBY DICK premiera operowa

9 pt. 19.00 MADAME BUTTERFLY

27 pt. 19.00 MOBY DICK 28 sb. 19.00 OBSESJE wieczór baletowy (Scena Kameralna) 29 nd. 18.00 MOBY DICK


Opracowanie książki / Programme book author: MARCIN FEDISZ Kierownik Działu Literackiego/ Literary Department Manager Autorzy tekstów / Authors of the texts: TOMASZ CYZ Dwutygodnik (s. 8-15, 18-55, 58), PAWEŁ CHYNOWSKI (s. 16), oraz IWONA WITKOWSKA, KATARZYNA BUDZYŃSKA, ALEKSANDRA PIĘTKA Redakcja / Editorial IWONA WITKOWSKA, KATARZYNA BUDZYŃSKA, ALEKSANDRA PIĘTKA Przekład / Translation JOANNA DUTKIEWICZ, MAREK OSTROWSKI, Projekt graficzny / Graphic design ADAM ŻEBROWSKI Współpraca DTP / Co-operation DTP KATARZYNA OGRODNIK, JACEK WĄSIK Zdjęcia: M. Abrahmson (s. 9), Corbis (s. 11, 19), J. Multarzyński (s. 13), A. Ross (s. 15), Topfoto / Forum (s. 21) Getty Images (s. 25), K. Bieliński (s. 29, 31, 33, 37, 39, 43), M. Górecki (s. 35, 41) E. Krasucka (s. 17, 47, 49, 51, 53, 55, 90), D. Yusupov (s. 23), S. Gullander (s. 59), M. Szczepański / Przekrój / Forum (s. 60), B. Krężel / Forum (s. 62), W. Duszenko (s. 72-79), M. Eile /MOCAK (s. 80), R. Nawrocki / Forum (s. 81) J. Gładykowski / Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (s. 82), K. Hejke (s. 83) P. Tumidajski / Forum (s. 84), A. Martynas (s. 88), Sebastian (s. 89) M. Piędel (s. 94), E. Górna (s. 97) , J. Mazurek (s. 103)

Wydawca / Publisher Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2013 Druk / Printing Zakład Poligraficzny Sindruk w Opolu Wydawnictwo bezpłatne / Free catalogue ISBN: 978-83-63432-38-6

Książka sezonu 2013/2014  

Teatr Wielki Opera Narodowa - Książka sezonu 2013/2014

Książka sezonu 2013/2014  

Teatr Wielki Opera Narodowa - Książka sezonu 2013/2014

Advertisement