Page 1

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Preadvies

stadsherstel historisch rotterdam

Jaarverslag 2008

1


Preadvies

2

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam


Jaarverslag 2008


Preadvies

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Inhoud

4


PREADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

7

DIRECTIEVERSLAG 2008

9

ALFABETISCHE LIJST VAN AANDEELHOUDERS PER DECEMBER 2008

21

JAARREKENING 2008

23

ACCOUNTANTSVERKLARING

39

Terug na ar het begin VOORHAVEN 57

41

ALGEMENE INFORMATIE

47

5


Preadvies

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Preadvies van de Raad van Commissarissen

6


Preadvies

Het doet ons genoegen U hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2008 van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. aan te bieden, alsmede het directieverslag. Wij stellen U voor de jaarrekening 2008 van de vennootschap vast te stellen overeenkomstig de voorliggende, door Ernst & Young Accountants LLP gecontroleerde stukken, welke vaststelling de directie en de Raad van Commissarissen conform de statuten tot dĂŠcharge strekt. Deze vaststelling houdt tevens in dat het resultaat wordt bestemd overeenkomstig het dividendvoorstel van de directie. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen vijf maal vergaderd. De directie heeft de Raad gedetailleerd geĂŻnformeerd over de beleggingen in onroerend goed, de daarmee behaalde resultaten en de ontwikkeling van het vermogen. Daarnaast is met de directie intensief overlegd over het beleggingsbeleid en de gewenste groei van de onderneming. In 2008 hebben wij wederom een aantal nieuwe aandeelhouders mogen inschrijven. Wij hebben het vertrouwen dat de kapitaalverhoging zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van onze organisatie en spreken nogmaals onze erkentelijkheid uit voor hun besluit deel te nemen in Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. 7 In verband met het aanvaarden van een functie bij Stadsherstel Den Haag en Omgeving B.V. is in augustus 2008 mevrouw Mr J.B. Baars-Goettsch teruggetreden als commissaris van onze organisatie. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar toewijding en inzet tijdens haar bestuursperiode. Wij danken de directie voor haar toewijding en bijdrage aan de ontwikkeling en het resultaat van de onderneming in het jaar 2008. April 2009 Namens de Raad van Commissarissen,

Ir G.J. Woudenberg, president-commissaris


Preadvies

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Directieverslag 2008

8


jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Directieverslag

Het voormalig Hervormd Burgerweeshuis, een groot rijksmonument uit de 2e helft van de 18de eeuw, gelegen in het beschermd stadsgezicht Delfshaven, kon worden verworven. De voorbereidingen van de restauratie van het voormalige handelshuis A.J. ten Hope aan de Westzeedijk 497, gebouwd in 1910 en onlangs aangewezen als gemeentelijk monument , zijn afgerond en de restauratie kan beginnen. De restauratie van het rijksmonument, het voormalige Douanekantoor, werd voltooid en Suitehotel Pincoffs,werd officieel in gebruik genomen, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Opstelten-Dutilh en wethouder monumentenzorg O. Kaya, op 18 april 2008. Met ingang van 1 januari 2008 is Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. niet meer vrijgesteld van vennootschapsbelastingplicht. Het ministerie van OCW heeft inmiddels verklaard dat met ingang van 1 januari 2009 een compensatie-regeling voor de benadeelde Stadsherstellichamen van kracht zal worden. In het verslagjaar is het aandelenkapitaal van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. door emissie met 1.448.044 aandelen uitgebreid, met een nominale waarde van â‚Ź 666.100.

9


Directieverslag

10

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Stadsherstel Historisch Rotterdam stelt zich ten doel om in

Restauratie Westzeedijk 497, voormalig

verval geraakt monumentaal vastgoed aan te pakken. Zij

A.J. ten Hope pand

richt zich vooral op het vastgoed waar de reguliere markt

Bijna 10 jaar lang stond een groot leegstaand monumentaal

niet tot initiatief komt en de overheid het niet als haar

pakhuis gelegen aan de Westzeedijk 497, te wachten op de

kerntaak ziet om ontwikkeling voor haar rekening te

slopershamer. Dat zou er uiteindelijk niet van komen door

nemen. Stadsherstel Historisch Rotterdam houdt zich

de interventie van Stadsherstel. Een geslaagd voorbeeld van

kortom bezig met ‘monumenten tussen wal en schip’.

het Rotterdamse nieuwe bouwen van de hand van architect

Genoemde ambities kunnen worden gerealiseerd omdat ze

Verheul Dzn uit 1910 kreeg erkenning doordat op voorstel

worden gesteund door participatie van een grote groep

van Stadsherstel het Rotterdamse gemeentebestuur besloot

aandeelhouders, in belangrijke mate afkomstig uit het

het pand op te nemen in haar register van gemeentelijke

Rotterdamse bedrijfsleven. De vennootschap kan daaren-

monumenten. Waar andere beleggers en projectontwik-

boven rekenen op aanzienlijke belangstelling van aandeel-

kelaars op deze complexe locatie er niet in slaagden

houders buiten de stad.

initiatieven door te zetten, heeft hier de specifieke aanpak van Stadsherstel Historisch Rotterdam wel tot resultaat geleid. Basis was een herstelplan van Drost + van Veen

Oplevering Stieltjesstraat 34-36, Suitehotel Pincoffs

Architecten gericht op commerciële en verwante bijzon-

Een van de eerste wapenfeiten van Stadsherstel in het

dere bestemmingen aansluitend op gemeentelijke ambities

verslagjaar betrof de oplevering van Suitehotel Pincoffs

voor ontwikkeling van de creatieve sector.

in het nieuwe Rotterdamse binnenstads-deelgebied Kop

De benodigde vergunningen zijn ontvangen, subsidies zijn

van Zuid. Begin 2008 werden de restauratie werkzaam-

definitief toegezegd en er is prijsovereenstemming met

heden aan het voormalige Douanekantoor afgerond.

aannemer BAM Woningbouw Rotterdam BV. Start van

Aannemer BAM Woningbouw Rotterdam BV was er onder

de uitvoering van de restauratie is gepland in begin 2009.

regie van restauratiearchitect Wessel de Jonge in geslaagd een fraai 17 kamers tellend hotelcomplex te realiseren. Met het gloednieuwe hotel heeft Stadsherstel een kwalita-

Verwerving Voorhaven 57, voormalig

tief hoogwaardige bijdrage geleverd aan de stedelijke

Hervormd Burger Weeshuis

ontwikkeling van de Linker Maasoever.

Op de valreep van het verslagjaar kon overeenstemming bereikt worden over de aankoop van een belangwekkend


Directieverslag

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

monumentaal koopmanshuis op de grens van het

Douanekantoor en het voormalige A.J. ten Hopehuis en op

Beschermd Stadsgezicht Delfshaven, aan de Voorhaven 57.

termijn het voormalige Hervormd Burgerweeshuis bestaat

Ooit gebouwd als bedrijfshuisvesting voor een Delftse

de vastgoedportefeuille uit een aantal zeer interessante

koopman in 2 helft van de 18 eeuw, in de volgende eeuw

grotere en kleinere monumenten die nagenoeg geheel zijn

vermaakt aan de Rotterdamse Hervomde Gemeente met de

gerestaureerd. Deze gebouwen herbergen een palet aan

verplichting herbestemd te worden als weeshuis, om

attractieve bedrijven. Van startende tot gerenommeerde

vervolgens in de 20ste eeuw na de oorlog gebruikt te gaan

ondernemingen, zoals architectenbureaus, grafische

worden als buurthuis onder de naam Piet Hein.

vormgevers, maquettebouwers, horecaondernemingen,

Recent opereert op deze plek een centrum voor maatschap-

sociaal culturele instellingen, mediabedrijven en hotels. Al

pelijk (jongeren-) werk, de Disck groep - met het accent op

die ondernemingen dragen bij aan de pluriformiteit van de

kantooractiviteiten. De laatste gebruiker verlaat Delfshaven

stedelijke economie.

de

de

en Stadsherstel Rotterdam ziet hier uitstekende mogelijkheden het gebouw in zijn oorspronkelijk historische waarde te herstellen en tegelijkertijd ruimte te scheppen

Stadsvisie Rotterdam

voor kleinschalige commerciële functies die een relatie

Het Rotterdamse gemeentebestuur werkt aan de

onderhouden met de gemeentelijke ambities de creatieve

verbetering van de attractiviteit van de stad overeen-

sector hier voet aan de grond te laten krijgen.

komstig de vigerende gemeentelijke beleidsnota Stadsvisie Rotterdam. In deze visie moet ondermeer gewerkt worden aan een actief beleid tot behoud van cultuurhistorische

Portefeuille

waarden. Immers, de prominente aanwezigheid van

De portefeuille van Stadsherstel is divers samengesteld;

aantrekkelijke historische gebouwen is belangrijk als

voor het merendeel zijn de panden geregistreerd als

vestigingsfactor voor (creatieve) bedrijven en bewoners,

rijksmonument of als gemeentelijk monument, of komen

daarenboven stimuleren historische gebouwen en struc-

ze voor op een kandidaat-monumentenlijst. Na de verwer-

turen in hoge mate het toeristisch verblijf in onze stad.

ving van het Douanekantoor, de Westzeedijk 497 en de

De gemeente bouwt verder aan het monumentenbeleid als

recente aankoop van het complex Voorhaven 57 bestaat de

verwoord in de nota ‘Werken aan de Collectie Rotterdam’.

portefeuille uit elf rijksmonumenten, één (kandidaat)

In het gemeentelijk beleid wordt expliciet groot belang

gemeentelijk monument en vier beeldbepalende panden.

gehecht aan bijdragen van organisaties als Stadsherstel.

Na de restauratie en herbestemming van het voormalige

11


Preadvies

12

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam


Directieverslag

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Het gemeentelijk beleid wordt ondersteund met een gemoderniseerd monumentensubsidiestelsel, waarmee de hersteloperaties door middel van (laagrentende) financiering eenvoudiger en aantrekkelijker kunnen plaatsvinden.

FISCALE ASPECTEN

uitkeringen niet in contanten uitgekeerd maar in stock, waardoor de gerealiseerde (bescheiden) winst binnen de

Zoals in het directieverslag van vorig jaar reeds werd

ondernemingen voor herinvestering wordt aangewend.

aangegeven is de fiscale status van stadsherstellichamen

Voor onze onderneming die binnen het nationale palet van

drastisch gewijzigd. Na parlementaire besluitvorming in

de Stadsherstellen tot de grotere behoort, zou de jaarlijkse

2007 kwam vast te staan dat ook Stadsherstel Historisch

afdracht aan de fiscus (gemiddeld) ca. € 150.000 kunnen

Rotterdam N.V. met ingang van 1 januari 2008 belasting-

gaan bedragen. Bovendien draagt deze fiscale maatregel

plichtig zou worden voor de vennootschapsbelasting

niet bij aan de beeldvorming van hoge maatschappelijke

(Vpb-plicht). In het kader van het Belastingplan 2008 is de

urgentie van het beoogde cultuurbehoud, op grond

uitzonderingspositie die de Stadsherstellichamen met de

waarvan potentiële en bestaande aandeelhouders verleid

woningcorporaties innamen, opgeheven.

moeten worden juist in Stadsherstel te investeren.

Stadsherstellichamen, verenigd binnen de Vereniging Het Behouden Huis, hebben zeer spoedig actie onder-

De Eerste en Tweede Kamer boden nog een laatste

nomen richting het Ministerie van Financiën en de

strohalm aan de Stadsherstellichamen in de vorm van

politieke partijen in de beide kamers. Dat heeft niet tot de

een motie waarbij de regering werd opgeroepen: ‘de

gewenste herziening van de nieuwe fiscale wet- en regel-

kamer gehoord de beraadslaging, overwegende dat de

geving geleid; het belastingplan 2008 kon onveranderd

Vpb-heffing bij de woningcorporaties gevolgen heeft

met ingang van 1 januari j.l. van kracht worden.

voor de maatschappijen voor stadsherstel; overwegende dat deze maatschappijen voor Stadsherstel belangrijk werk

De gevolgen zijn voor de Stadsherstellen ingrijpend. Onze

doen voor het behoud van ons cultureel erfgoed; verzoekt

organisaties realiseren in de praktijk slechts uiterst be-

de regering in overleg te treden met de maatschappijen

scheiden rendementen vanwege de grote complexiteit van

voor stadsherstel, om te bezien op welke wijze de financiële

de restauratieopgaven, de relatief hoge investeringen en

gevolgen van de Vpb-heffing een optimale voortzetting

exploitatielasten die met ontwikkeling, beheer en onder-

in de weg staan’.

houd gepaard gaan. Zelfs hebben de Stadsherstellichamen

In eerste instantie heeft de ambtelijke top en later de

vastgelegd dat hun winststreven is gemaximeerd op 5%

Staatssecretaris van Financiën met een delegatie van de

van het geïnvesteerd eigen vermogen. Daarenboven

meest betrokken Stadsherstellichamen gesproken. Ter

worden door verschillende Stadsherstellichamen dividend-

versterking van onze positie is coalitievorming gezocht

13


Directieverslag

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Onverminderd hebben bepaalde gebieden, zoals singels, beschermde stadsgezichten en verouderde havengebieden, die voor stedelijke ontwikkeling in aanmerking komen, onze bijzondere aandacht.

14

en gevonden met en bij de Stichting Nationaal Restauratie-

Belastingdienst was overeengekomen dat Stadsherstel

fonds en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Historisch Rotterdam NV een verzoek zou indienen om als

Wetenschappen (OCW) en de Rijksdienst voor

vrijgesteld lichaam aangemerkt te worden voor de periode

Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM).

2005 – 2007.

Op de valreep van 2008 blijkt dat de lobby van de 4 grote

Inmiddels is door het Ministerie van Financiën op het door

Stadsherstellen, opererend binnen de context van de

Stadsherstel gediende verzoek positief gereageerd. Over de

belangenvereniging het Behouden Huis, succes heeft

periode 2005 – 2007 is Stadsherstel Historisch Rotterdam

geboekt. De Staatssecretaris voor Financiën zegde na

N.V. als een fiscaal vrijgestelde entiteit aangemerkt. In de

overleg met het ministerie van OCW toe dat de door de

jaarrekening 2007 was een reservering opgenomen voor

VPB maatregel getroffen Stadsherstellichamen zullen

de alsdan verschuldigde vennootschapsbelasting over de

worden gecompenseerd door het ministerie van OCW.

eerder genoemde periode. Door het besluit van het

Laatstgenoemde zal met de organisaties in overleg treden

Ministerie van Financiën komt de reservering in jaar-

om een compensatiemaatregel uit te werken. Stappen zijn

rekening 2007 – die bedroeg € 52.500 - in jaarrekening

daartoe inmiddels ondernomen. Van rijkswege is een

2008 te vervallen.

jaarlijks compensatiebudget beschikbaar van € 2.000.000. De inwerkingtreding van de compensatie zal met ingang van 1 januari 2009 plaats vinden. Vanaf dit verslagjaar zal

AQUISITIE EN RESTAURATIE-

rekening gehouden moeten worden dat onze organisatie

ACTIVITEITEN

Vpb-plichtig is, een reservering is in de jaarrekening 2008 opgenomen.

Onverminderd is het beleid van het Rotterdamse gemeentebestuur erop gericht om over een breed front de attractiviteit van de stad te verbeteren. Dat beleid is vastgelegd

Stadsherstel Rotterdam en de fiscus

en door de gemeenteraad goedgekeurd in de Rotterdamse

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. was vanaf 2005 in

Stadsvisie. Behoud en versterking van het historisch

overleg met het Ministerie van Financiën en de Belasting-

erfgoed (monumentale gebouwen en historische struc-

dienst om de onduidelijkheid omtrent haar fiscale positie

turen) is daarbij integraal onderdeel van de aanpak.

weg te nemen. Met het Ministerie van Financiën en de

De gemeente zet daarbij vooral in op uitbreiding van


Preadvies

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

de gemeentelijke monumenten en het binnen de actieve

bestemming. Interessante objecten zijn ondermeer te

monumentenzorg brengen van de naoorlogse bouwkunst.

vinden in het Schiehavengebied (Lloyds kwartier), het

Het gemeentelijk beleid wordt ondersteund met een

Coolhavengebied (Coolhaveneiland), het Stadshavens-

gemoderniseerd monumentensubsidiestelsel, waarmee

gebied en het Waalhavengebied . Juist hier raken monu-

de hersteloperaties door middel van (laagrentende)

menten nog wel eens tussen wal en schip. Het resultaat

financiering eenvoudiger en aantrekkelijker kunnen

over 2008 stemt hoopvol. Niet in de laatste plaats door

plaatsvinden.

de recente aankoop van het voormalig Hervormd Burgerweeshuis aan de Voorhaven 57. Stadsherstel is waar

De belangstelling van Stadsherstel is vooral gericht op

nodig in staat actief het verval te stuiten door herstel en

verwerving van officieel geregistreerde/nog te registreren

herbestemming van het historisch erfgoed, en het daarmee

rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Deze

een nieuwe toekomst te geven.

keuze wordt verklaard uit oogpunt van tot voor kort geldende fiscale regelgeving en bestaande gunstige

In overleg met de gemeente Rotterdam, onze makelaar

financieringsmogelijkheden van de restauratiewerkzaam-

en overige adviseurs wordt de vastgoedmarkt gevolgd op

heden door rijk, provincie en gemeente. Ook nu in het

het gebied van mogelijke stadsherstelprojecten.

nieuwe fiscale regime Stadsherstel Historisch Rotterdam

Met de gemeente Rotterdam worden door de directie

N.V. met ingang van 1 januari 2008 Vpb-plichtig is

nauwe banden onderhouden, niet in de laatste plaats

geworden is de directie van mening dat de organisatie zich

geholpen door de ambities van het huidige bestuurscollege

moet blijven toeleggen op, met name, het behoud van

en de directies van de gemeentelijke diensten: het Ontwik-

officieel erkende monumenten en historische structuren.

kelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V).

Onverminderd hebben bepaalde gebieden, zoals singels,

Stadsherstel is zich terdege bewust van het feit dat de

beschermde stadsgezichten en verouderde havengebieden,

realisatie en concrete vorderingen bij de verschillende

die voor stedelijke ontwikkeling in aanmerking komen,

Stadsherstelprojecten in belangrijke mate mogelijk worden

onze bijzondere aandacht. In het laatstgenoemde gebieden

gemaakt door de inzet en ondersteuning van, en door,

worden soms verlaten en in verval geraakte monumentale

het Rotterdamse gemeentebestuur en de gemeentelijke

bedrijfspanden als pakhuizen, fabriekshallen en kantoren

diensten.

die uitnodigen om opgeknapt te worden voor een nieuwe

15


Directieverslag

16

PROJECTONTW IKKELING

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

met Heineken Nederland als hoofdhuurder tussen huiseigenaar en exploitanten.

Realisatie

Het gebouw - opgenomen in het rijksmonumentenregister – dateert uit 1879 naar ontwerp van architect J.S.C. van der Wall in eclectische stijl. Het verkeerde in sterk vervallen

Voormalige Douanekantoor

toestand en had in de visie van de gemeente Rotterdam

Stieltjesstraat 34

dringend een nieuwe bestemming nodig. De gemeente was

De oplevering van het Suitehotel Pincoffs vond vroeg in

er van overtuigd dat een horecabestemming ‘hotel’ de

het verslagjaar plaats. De generale repetitie ging in maart

nodige versterking van de omgeving zou betekenen. Van

en april van start toen exploitanten Edwin van der Meijde

vele zijden werd de restauratie van het pand en de bedrijfs-

en Karen Hamerlynck de deur openden voor de ontvangst

voering van het hotel met overheidsbijdragen ondersteund.

van hun eerste gasten. De officiële opening vond plaats

Deels met laagrentende restauratie-hypotheken en

op 18 april 2008 in aanwezigheid van mevrouw

gedeeltelijk in de vorm van subsidies à fonds perdu. Het

Mr M. Opstelten-Dutilh en wethouder monumentenzorg

Nationaal Restauratiefonds (NRF) heeft bij dit project de

O. Kaya. Opgeluisterd met een boekpresentatie over de

bancaire faciliteiten verleend die verband houden met de

rijke en tumultueuze geschiedenis van het pand en van

toegekende restauratiefinancieringen van het Rijk en de

Lodewijk Pincoffs. De auteur van het boek is Annelies van

Gemeente Rotterdam.

der Zouwen en het is geproduceerd door Stad + Bedrijf. Ervaring leert dat een restauratie verrassingen in petto Na een ruime periode van grondige voorbereiding kon

heeft, dat bleek ook hier met de ontdekking van rijk

de restauratie van het voormalige Douanekantoor

gedecoreerde plafonds verborgen achter moderne be-

(Stieltjesstraat 34) begin 2007 van start gaan. Aannemer

timmeringen op de eerste verdieping. Het bleek historisch

BAM Woningbouw Rotterdam BV had de opdracht

gezien zeer waardevol waar de gemeente Rotterdam graag

gekregen voor de uitvoering van het door architect Wessel

een extra support voor over had die zeer welkom was

de Jonge ontworpen plan voor een luxe 17 kamerhotel

wegens de onvoorziene meerkosten en de vertraging van

onder de naam Suitehotel Pincoffs. Exploitatie kwam in

het bouwproces.

handen van Edwin van der Meijde en Karen Hamerlynck,


Directieverslag

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Uitvoering

de aanbestedingsstukken gereed te maken. Het plan gaat uit van een gefaseerde aanpak waarbij het bestaande monument wordt hersteld en geschikt gemaakt voor

A.J. ten Hope huis

herbestemming en in een later stadium een kantoorruimte

Westzeedijk 497

c.q. pentoffice, op het dak gebouwd zal worden. In het

Op het Coolhaveneiland in de deelgemeente Delfshaven

eindstadium zal er ca 3.000 m2 bruto vloeroppervlakte

gaat Stadsherstel een monument tussen wal en schip

worden gerealiseerd op eigen grond met inbegrip van een

redden. Het desbetreffende pand gelegen op Westzeedijk

terrein ten behoeve van ca. 16 parkeerplaatsen.

497 maakt inmiddels deel uit van het register van de Rotterdamse gemeentelijke monumenten. De vorige

De in het vorige jaarverslag weergegeven kosten en

eigenaar had nog toestemming om het gebouw te slopen

financieringsopzet is nog steeds van kracht. Evenwel de

voor een nieuw te realiseren kantoorpand. Dat bleek niet

voorlopige uitvoering van de eerste fase zal de uitvoerings-

realistisch en tenslotte kwam Stadsherstel in de gelegen-

kosten drukken. Die belopen ca. € 2.750.000 (ex BTW).

heid na een gunstige uitpakkend haalbaarheidsonderzoek,

Daarvan wordt € 600.000 afgedekt met laagrentende

het pand aan haar portefeuille toe te voegen. Het gaat

restauratiehypotheken, € 950.000 met een annuïteiten-

(zeer vermoedelijk) om een gebouw van architect Verheul

lening bij het NRF en het resterende deel wordt uit eigen

Dzn uit 1910 als vestiging van de handelsonderneming

middelen gefinancierd.

A.J. ten Hope.

Uitgangspunt was dat de voor dit pand benodigde financiering de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen

Ontwikkelingsstudies hadden uitgewezen dat er een goed

van de onderneming als geheel binnen de verhouding 1:2

verhuurbaar bedrijvencomplex kon worden gevestigd als de

blijft. Dat is hier het geval.

noodzakelijke restauratie en renovatie zou mogen rekenen

De restauratie en herbestemming heeft als doel het pand

op een aanzienlijke support van de gemeente Rotterdam via

na voltooiing in gebruik te nemen als multifunctioneel

een laagrentende restauratiefinanciering.

bedrijven- en/of dienstencentrum met respect voor de historische waarden. Daarbij wordt de mogelijkheid binnen

Aan het architectenbureau Drost + Van Veen is opdracht

het bestemmingsplan om een extra bedrijfslaag op het pand

gegeven het plan uit te werken en de benodigde vergun-

te realiseren, nadrukkelijk in de ontwikkelingsplannen

ningen aan te vragen, de subsidieverzoeken in te dienen en

meegenomen.

17


Directieverslag

18

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

In het verslagjaar zijn alle benodigde vergunningen

rijksmonument. Oppervlakte is ca 1000 m2 BVO.

aangevraagd en verleend. Toegezegde subsidies van de

Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van

gemeente Rotterdam en het Prins Bernhardfonds zijn

herstel van historische waarden en herbestemming was

afgedekt door beschikkingen. De uitvoering van de res-

basis voor het besluit het complex te gaan verwerven.

tauratie is opgedragen aan BAM Woningbouw Rotterdam

De ontwikkelingsmogelijkheden van het leegkomende

BV nadat partijen overeenstemming bereikten over de prijs

monumentale complex werd uitgevoerd door het bureau

voor te verrichten werkzaamheden. Afspraken zijn gemaakt

Mars Interieurarchitectuur.

over het tijdstip van de oplevering eind 2009 waarbij de eerste fase gebruiksklaar moet worden opgeleverd.

Het pand lijkt zeer geschikt voor vestiging van bedrijven/ instellingen die verwantschap hebben met het creatieve

Parc Makelaars is actief om de diverse bouwlagen onder

bedrijfsmilieu in en rond het beschermd stadsgezicht

de aandacht van mogelijke huurders te brengen. Recente

Delfshaven. Stadsherstel heeft makelaarskantoor Parc

ontwikkelingen geven reden tot optimisme over de ver-

daarover advies laten uitbrengen.

huurmogelijkheden. Inmiddels is ca 75% van het verhuurbare vloeroppervlakte met een getekende overeenkomst

Belangrijk voor het besluit van Stadsherstel dit complex te

belegd.

gaan verwerven is gelegen in de beschikbaarstelling door het Nationaal Restauratiefonds van een substantiĂŤle laagrentende restauratiefondshypotheek. Voorts was niet

In voorbereiding

onbelangrijk de beslissing dat de verkopende partij zich wilde verplichten ca 2.000 m2 in het Heinekenhuis te gaan huren; het huurcontract heeft een looptijd van 11 jaar.

Voormalig Hervormd Burgerweeshuis Voorhaven 57 Stadsherstel heeft met Stichting Disck in het verslagjaar

Toekomst

overeenstemming bereikt over de aankoop van het complex

Om haar portefeuille te versterken volgt de directie

Voorhaven 57 – een voormalig koopmanshuis uit de

nauwgezet de actuele ontwikkelingen op de Rotterdamse

2de helft van de 18de eeuw, gelegen in het beschermd

vastgoedmarkt.

stadsgezicht Delfs-haven en geregistreerd als


Directieverslag

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Emissie

Jaarrekening 2008

Directie en Raad van Commissarissen van Stadsherstel

De directie stelt zich, statutair, ten doel een netto-

hadden het voornemen in 2008 het eigen vermogen te

rendement te realiseren van maximaal 5 % op het ter

versterken met minimaal € 500.000 te verkrijgen uit

beschikking gestelde kapitaal. De winst-en-verliesrekening

aandelenemissies. Het verheugt de directie te kunnen

over 2008 vertoont een positief resultaat van € 306.413.

melden dat de emissie in 2008 heeft geresulteerd in de versterking van het eigen vermogen met € 666.500. Dividendvoorstel De directie stelt voor om over 2008 2,7 % stockdividend Aandelenkapitaal

uit te keren.

Het gestorte aandelenkapitaal per 31 december 2008 bedraagt € 11.229.907. In het verslagjaar zijn drie nieuwe aandeelhouders tot Stadsherstel Historisch Rotterdam NV toegetreden.

Beheer In het verslagjaar werd het beheer van de onroerendgoedportefeuille van Stadsherstel verzorgd door de firma Kolpa VVS Beheer BV.

Administratie Mevrouw E.W.F. de Winter heeft gedurende het boekjaar 2008 de financiële administratie gevoerd, de aandelenemissie voorbereid en het directiesecretariaat verzorgd.

Directie Stadsherstel Historisch Rotterdam NV

19


Preadvies

jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam

Alfabetische lijst van aandeelhouders per december 2008

20


Aandeelhouders per december 2008

Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V.

Manhave’s Bouwbedrijf B.V.

ABN-AMRO Bank N.V.

B.V. Matura Handelsmaatschappij

AM N.V.

Middelland Beheer B.V.

Amvest Vastgoed B.V.

NEXT Real Estate B.V.

Aon Groep Nederland B.V.

Van Omme & De Groot

ASR Deelnemingen N.V.

Participatiemaatschappij B.V.

Avery Weigh-Tronix B.V.

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Banque Artesia Nederland N.V.

Optas Pensioenen N.V.

Beheersmaatschappij Breesaap B.V.

OVG Projectontwikkeling B.V.

Beheersmaatschappij De Heyde B.V.

Parc Makelaars B.V.

Drs J.Th. Bernard

PCM Grafisch Bedrijf Rotterdam B.V.

Blauwhoed B.V.

PortionPack Holland B.V.

Bontenbal Bouw B.V.

ProDelta Holding B.V.

C & A Nederland c.v.

Proper-Stok Groep B.V.

CoĂśperatieve Rabobank Rotterdam U.A.

Rabo Bouwfonds N.V.

Dura Participatie B.V.

REAAL Schadeverzekering N.V.

Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.

Redevco B.V.

DVB Bank N.V.

Rodamco Nederland Winkels B.V.

Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.

Simmons & Simmons

FGH Bank N.V.

Smit Internationale Beheer B.V.

Formabouw B.V.

Stichting Administratiefonds Volkskracht

Fortis ASR Schadeverzekering N.V.

Stichting Com.wonen

Fortress Participations B.V.

Stichting Elise Mathilde Fonds

H.D. Projectrealisatie B.V.

Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam

Heineken Nederland B.V.

Stichting Organisatie van Effectenhandelaren

HILLGATE Deelnemingen B.V.

te Rotterdam

Historisch Genootschap Roterodamum

Stichting Stadswonen

Hollandsche Beton Groep N.V.

Stichting Vestia Groep

IBC Utiliteitsbouw B.V.

Stichting Woonbron

Imtech N.V.

Stichting Woonstad Rotterdam

ING Bank N.V.

TBG Europe N.V.

ING Vastgoed Fondsbelegging B.V.

TBI Holdings B.V.

Kolpa VVS Beheer B.V.

Unilever N.V.

Koninklijke Aannemingmaatschappij

VastNed Management B.V.

Van Waning B.V.

Vesteda Groep B.V.

Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.

F.L. van Vliet

Koninklijke Vopak N.V.

Volker Bouwmaatschappij B.V.

Koninklijke Woudenberg Ameide B.V.

Vopak Nederland B.V.

Leyten Vastgoedontwikkeling B.V.

Van der Vorm Vastgoed Holding B.V.

LSI Participations B.V.

W. Warnar Beheer B.V.

Maasmond Rotterdam B.V.

H.M. Winkelman Beheer B.V.

Maersk Holding B.V.

Van Zon Consultancy B.V.

21

Jaarverslag Stadsherstel Rotterdam  
Jaarverslag Stadsherstel Rotterdam  

Jaarverslag stadsherstel Rotterdam 2008

Advertisement