Page 1

Lokale Burgerkrant Nr 3 - 2013 - Uitgave van Open Vld De Pinte-Zevergemt

De Pinte-Zevergem

Onder het toeziend oog van de schepenen en gemeenteraadsleden werd de eerste steen gelegd. © Anneke Coppens

Vooruit met sociaal wonen Op 18 september had schepen van Huisvesting Eva De Schryver samen met burgemeester Hilde Claeys en sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, de eer om de eerste steen te leggen van veertien nieuwe sociale woningen in Moerkensheide.

In 2009 wijzigde de Vlaamse regelgeving met betrekking tot wonen door de invoering van het Grond- en Pandendecreet. Elke gemeente kreeg een “sociaal objectief ” aan huurwoningen, koopwoningen en sociale kavels opgelegd. De doelstelling van Vlaanderen was om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor zoveel mogelijk Vlamin-

gen. Om dit te realiseren wordt aan nieuwe verkavelingen een “sociale last” opgelegd waarbij men 10 tot 20% sociale woningen moet voorzien. In onze gemeente legde de gemeenteraad het percentage vast op 15%. Matexi verkocht grond aan Volkshaard voor het realiseren van sociale woningen.

“De Pinte telt vandaag nauwelijks sociale woningen terwijl dit verplicht wordt door Vlaanderen. Momenteel hebben we slechts drie sociale woningen die verhuurd worden via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). We geloven nochtans dat dit een interessante formule is voor eigenaars, ook al is de huur beperkt tot maximaal 650 euro. Ze zijn immers verzekerd van de huur - ook bij betalingsproblemen - en hebben recht op bijkomende premies“, legt schepen De Schryver uit. Deze samenwerking met private eigenaars heeft beslist nog potentieel. (Lees p3)

verder in dit nummer

- Woord van de nieuwe voorzitter p2 - Openbare werken & feest kleuterschool p2 - Objectieven qua sociaal woonbeleid p3 - Actualiteit en gemeenteraad p7 - Uw pensioen p8 - K(l)aas & wijn p8


Woord van de voorzitter Onze lokale Open Vld-afdeling heeft een nieuw bestuur. Alle namen vindt u achteraan dit nummer. Een goede mix van jong en oud, ervaren en minder ervaren. Een gedreven team met een hart voor onze mooie gemeente. Een team met de ambitie om het hier nog aangenamer wonen te maken. Velen onder ons verwarren liberalisme met kapitalisme. Liberalisme is een politiek-sociale stroming die streeft naar de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Het staat voor verdraagzaamheid, positivisme, vooruitgang en gelijke kansen voor iedereen. Het is de basis van onze huidige democratie. Kapitalisme is een economische stroming, waarbij privaat geld in de economie wordt geïnvesteerd met de bedoeling winst te maken. Winst die dan opnieuw kan geïnvesteerd worden. De economie als draaiende motor van de welvaart. Peter Dick, voorzitter en OCMW-raadslid

Samen met de nieuwe bestuursploeg wil ik inzetten op het vorm geven van een modern lokaal liberaal beleid, waar verantwoordelijkheid nemen voorop staat. Aandacht voor de zwakkeren enerzijds en uw belastinggeld doeltreffend en efficiënt besteden anderzijds. Onze mandatarissen hebben de voorbije maanden hard gewerkt. De komende weken worden de gemeentelijke beleidsplannen voorgelegd aan de adviesraden. Nadien moet de gemeenteraad er nog over stemmen. In ons volgend nummer komen we uitgebreid op de beleidsplannen terug. Hou alvast 13 november vrij voor onze info- en gespreksavond over pensioenen met Alexander De Croo. Ik hoop jullie allen persoonlijk te ontmoeten.

2

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

Aandacht voor de stationsbuurt Dankzij onze overeenkomst met de stad Gent komt er een extra parking met bijna honderd parkeerplaatsen op de hoek van de Julien Anthierenslaan en de Stationsstraat. In uitvoering van deze overeenkomst kon op 27 augustus 2012 het definitieve ontwerp voor de aanleg van deze parking goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Na het doorlopen van de bouwaanvraag- en aanbestedingsprocedure werden de werken uiteindelijk op 15 april 2013 gegund. Rekening houdende met de planning van de aannemer en het zomerbouwverlof werd beslist om de werken pas na de zomer te starten. Concreet betekent dit dat de aannemer opdracht heeft gekregen om te starten op maandag 9 september 2013. De parking kan dan vanaf begin november 2013 in gebruik genomen worden. Schepen Mark Van Neste licht de visie toe: “Met deze extra parking willen we de voortuinen van de buurtbewoners ontlasten. Er zullen bijkomende

De werkzaamheden ter realisatie van bijkomende parkeerplaatsen start vlakbij het station. maatregelen genomen worden om de snelheid in de aanliggende straten zoals de Anthierenslaan en Albertlaan te beperken. Het mag er immers geen autosnelweg worden. In overleg met de buurt kunnen we snelheidsremmers testen.”

Feest op de kleuterspeelplaats In 1993 zag de gemeentelijke kleuterschool het levenslicht. Dit werd op 20 september gevierd met de feestelijke inhuldiging van een nieuw speeltuig voor de kleuters. Het oude was versleten. Nadat het lint plechtig werd doorgeknipt door schepen van Onderwijs Demunck, kon het feest beginnen: de kinderen dansten samen met leerkrachten en directie en aten taart die werd gebakken door de ouders.

werken Breughellaan/BommelstraAT Om de aanhoudende problemen met wateroverlast in de volledige Bommelhoek op te lossen, werkte een studiebureau sinds september 2010 een concrete oplossing uit voor de afvoer van het oppervlaktewater. Het voorontwerp voor rioleringswerken werd op 2 april 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad. Momenteel treffen Riofin, Aquario en Eandis de voorbereidingen zodat de werken in de eerste helft van 2014 kunnen starten, nadat het bestek wordt goedgekeurd in de gemeenteraad. Er wordt gestart aan het fietstunneltje in de Breughellaan; er komt een grote collector onder het kruispunt met de Bommelstraat (tot 2015). De werken zullen veel voordelen opleveren voor

de buurt: de waterafvoer zal verbeteren, net als de veiligheid voor fietsers. In de Breughellaan wordt extra verlichting evenals parkeerplaatsen voorzien aan de school… Ook aan het Huis van het Kind (Bommeltje) is de openbare verlichting verbeterd. Nu nog meer parkeerplaatsen.


In Moerkensheide bouwt Volkshaard tegen eind 2014 veertien sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er zes extra woningen voorzien in de nieuwe verkaveling in de Bommelstraat tegen begin 2015.

Versnelling sociaal wonen

Sociale woningbouw in Moerkensheide, klaar tegen eind 2014. Eva De Schryver, OCMWvoorzitter, schepen voor Sociale Zaken, Welzijn, Seniorenbeleid, Huisvesting en Informatica

In de Bommelstraat zal verkavelaar Dumobil, onder impuls van de nieuwe schepen van Huisvesting, voor het eerst samenwerken met het SVK (Sociaal Verhuurkantoor). Op die manier kan een en ander sneller gaan. Tegen 2015 zullen er zo twintig sociale huurwoningen bijkomen. Op die manier realiseren we op korte termijn 20% van het ons opgelegde sociaal objectief. De Pinte moet van Vlaanderen tegen 2025 immer 99 sociale huurwoningen realiseren. Binnen enkele jaren komen er nog zestien woningen bij aan de andere kant van Moerkensheide en staat de teller op 36.

Als OCMW-voorzitter zie ik dat ook in onze “rijke gemeente” er alleenstaanden en gezinnen in moeilijkheden verkeren. Als bestuur zien we de voordelen van huurwoningen in vergelijking met koopwoningen omdat dit gekoppeld blijft aan het inkomen en we lessen hebben getrokken uit het verleden. In de jaren ‘50 werden rond de Kasteellaan 144 sociale koopwoningen gebouwd. In de jaren ‘70 kwamen er nog eens 106 bij, dichtbij de Polderdreef. Deze sociale koopwoningen worden verworven en nadien doorverkocht aan markttarieven. Dit telt niet mee in ons objectief waardoor

“Door samenwerking met de privé kan het sociaal woonaanbod sneller uitbreiden”

we vandaag een inhaalbeweging dienen te maken en extra woningen moeten realiseren. Het lijkt ons onmogelijk om telkens opnieuw te moeten herbeginnen aan nieuwe sociale koopwoningen aangezien de ruimte om te bouwen niet onbeperkt is. Ook de buurt werd uitgenodigd om het project in Moerkensheide te kaderen en contact te leggen met de bouwheer Volkshaard. Deze staat in voor de communicatie rond de werken. De gemeente vond het bij de bouwvergunning belangrijk dat er binnen de buurt eenheid van architectuur is. De woningen zijn verspreid over de verkaveling om eilandvorming tegen te gaan. Doordat de woningen drie slaapkamers tellen, zijn het huurwoningen voor gezinnen, éénoudergezinnen of koppels met kinderen. De huurprijs van de woningen zal maximaal 850 euro bedragen en afhankelijk blijven van het inkomen.

koppeling aan inkomen

Het Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69 - tel. 09 280 93 03.

Wie komt er eigenlijk in aanmerking voor een sociale woning? Kandidaat-huurders moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden die werden opgenomen in het sociaal huurbesluit. De belangrijkste voorwaarden zijn: geen eigendom en een netto belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 20.233 euro (voor alleenstaanden zonder personen ten laste ). Voor anderen bedraagt dit maximaal 30.350 euro, vermeerderd met 1.696 euro per persoon ten laste. De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard verleent voorrang, na toepassing van de verplichte voorrangsregels, aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewij-

zing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Voor meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden kan u elke werkdag tijdens de voormiddag contact opnemen met de sociale dienst van de Volkshaard op het nummer 09 233 12 43. Voor algemene vragen over sociale huisvesting kunt u ook terecht in het Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be. Het Sociaal Huis is open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en in de namiddag volgens afspraak.

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

3


de pinte in beeld 2.

1.

3.

1. Op 8 september werd Polderbos weer omgetoverd tot een echt kinderparadijs met nieuwe attracties. De jaarlijkse speelstraat blijft een topper. 2. Vele verenigingen zijn al jaren present op de braderie, zo ook Open Vld (vlnr: Mark Van Neste, Rita De Jaegher, Chantal De Vriese, Peter Dick, Eva De Schryver, Marleen Minoodt en Dirk Dedapper) 3. Gezondheid en valpreventie: vijf banken rond het kasteel Scheldevelde rond het woonzorgcentrum werden aangepast zodat ze beter toegankelijk zijn voor mensen met een rollator. 4. Voor het eerst zette het OCMW de diensten naar senioren in de verf met een fotoreportage op de braderie. Deze had heel wat bekijks. Wie zich nog wil opgeven als vrijwilliger kan dat nog steeds. 5. Aftrap van de stappencompetitie tegen Merelbeke en Wachtebeke in het kader van ons gezondheidsbeleid. We hebben het getest: wie een burojob heeft, komt overdag moeilijk aan voldoende beweging. Daarom organiseerden we sport tijdens de middagpauze, een avondwandeling in Scheldevelde en linedance voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

6

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

5.

4.


ONZE MENSEN Lieve ECTORS Bestuurslid

Evelyne GOMES Bestuurslid

Antoine MATHYS Bestuurslid

Guy STEENHAUT Bestuurslid

De projectontwikkelaar blijft doof voor de verzuchtingen en blijkt niet bereid in te binden qua woondichtheid en aantal bouwlagen.

Verkaveling Begoniapark Op het perceel gelegen tussen hoek Langevelddreef–Spoorweglaan–Berkenlaan tracht projectontwikkelaar Acasa Projects al jaren een verkaveling te realiseren. De opeenvolgende plannen werden tijdens de vorige legislatuur telkens negatief beoordeeld door het gemeentebestuur. Ook de nieuwe coalitie weigerde in maart 2013 dit project goed te keuren. Dit omwille van de te hoge woondichtheid (32 eenheden/ha), de zware gevolgen voor de mobiliteit en het feit dat er een “sociale woonkazerne” van vier bouwlagen wordt gepland zonder de sociale woningen te spreiden. Acasa Projects besloot beroep aan te tekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.

De bestendige deputatie besliste op 1 augustus 2013, onder voorzitterschap van Alexander Vercamer (CD&V), het beroep van ontwikkelaar Acasa Projects in te willigen. Hierdoor komt de ontwikkeling van 92 wooneenheden op een terrein van drie hectare een stap dichterbij. Het gemeentebestuur heeft echter beslist om de beslissing juridisch aan te vechten. Ook het actiecomité “De Pinte Verstikt” tekende beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het blijft jammer dat de projectontwikkelaar doof is voor de verzuchtingen van zowel de omwonenden als van het huidige en vorige gemeentebestuur en niet bereid blijkt in te binden voor wat betreft woondichtheid en aantal bouwlagen.

Vragen in de gemeenteraad In de laatste gemeenteraad stelde Gilbert Strumane een mondelinge vraag over de visie van het bestuur op de nieuwe trend van elektrische fietsen. Marijke Eeckhout vroeg de politie om meer toezicht op het fietsgedrag. Dit uiteraard om de veiligheid te verhogen. Schepen Eva De Schryver benadrukte dat Open Vld blij is met de wijziging aan het reglement van ere-titels omdat betrokkenen nu voorgedragen kunnen worden. Tot nu moest men zelf de titel aanvragen. De finale beleidsnota – rekening houdende met de financiële mogelijkheden - wordt op 16 november voorgesteld aan alle raden. U leest er meer over in ons volgend nummer.

Tom VAN ACKER Bestuurslid

Els VAN GELDER Bestuurslid

Stefan VAN OVERBEKE Bestuurslid

Christel VERLEYEN Bestuurslid

Liesbeth VLIETINCK Bestuurslid

Jacky WEYTENS Bestuurslid

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Heel wat vragen rond fietsen en veiligheid. Foto van de gevonden fietsenverkoop op de braderie (8 sept.).

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten CONTACT: Tel. 02 549 00 20 - REDACTIE: Joris Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, Alexander Vandersmissen (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be LAY-OUT: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be, Ilona Berghmans ilona.berghmans@openvld.be SECRETARIAAT: Carine Meyers carine.meyers@ openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@ openvld.be - FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be en © Shutterstock.com V.U. Peter Dick, Eekbulk 10, 9840 De Pinte

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

7


ONZE MENSEN Peter DICK OCMW-raadslid Voorzitter

Eva DE SCHRYVER Schepen OCMW-voorzitter Fractieleider Bestuurslid Mark VAN NESTE Schepen Bestuurslid

Chantal DE VRIESE Gemeenteraadslid Bestuurslid

Gilbert STRUMANE Gemeenteraadslid

Marijke EECKHOUT Gemeenteraadslid Bestuurslid

Marleen MINOODT OCMW-raadslid Bestuurslid

Roxane de GIEY vervangen Gemeenteraadslid Bestuurslid

Gudrun CARDON Bestuurslid

LID WORDEN

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid? Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Jenny DE CORTE Bestuurslid

Dirk DEDAPPER Bestuurslid

Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. Je kan met ons contact opnemen via openvlddepintezevergem@gmail.com 0497 59 95 90 (Rita De Jaegher) of 0496 02 67 08 (Eva De Schryver) Informatie vind je op http://depintezevergem.openvld.be

Rita DE JAEGHER Bestuurslid

2013/3  

Liberale Burgerkrant De Pinte-Zevergem