Page 1

Driemaandelijks - April 2013 - Afgiftekantoor Gent X - Erkenningsnummer P801240

oPen vlD leDenBlaD • nr 22 • april 2013

Interview met

Maggie De Block over beleid en populariteit

Van rood naar blauw SucceSverhaal in niel Niet zomaar een stadion Manager Louwagie over nieuwe voetbaltempel

Begroting 2013 toegelicht Hoe worden uw belastingen besteed?

april 2013 • nr 22 • april 2013 • nr 33 • blauw april 2013 • nr 22 • blauw

1 1


inhoud

blauw • nummEr 22 • APril 2013

Jimmy KETS

04 ScherpgeSteld Syriëstrijders 06 parlementair nieuwS 09 opinie Gwendolyn Rutten over open data 10 interview Maggie De Block 13 pro/contra G4 14 BurgemeeSterSSjerp Niel

10

18 jong vld 20 doSSier Begroting

34

24 uw provincie 28 marKante vlaming Michel Louwagie 31 Beleid 34 europa 40 melSenSStraat 43 in de media

14 28 colofon Eindredactie: margot neyskens – 02/549 00 37 – margot.neyskens@openvld.be - redactie: Alexander Vandersmissen, Aubry Cornelis, Diederik Pauwelyn, Gunter Joye, Gwendolyn rutten, Johan Basiliades, Joris Claes, laure Stuyck, margot neyskens, nadya De Beule, Thomas Vanwing, Tim Hermans, Tom Ongena, e.a. – lokale pagina’s: Brigitte Bruggeman, Christel Hendrix, Frederik Sap, Gert Verreth, Sofie Vandeweerd – Europese pagina’s: Emely mintiens, Katrien Van Den Broeck, Pascal Dubois - lay-out: ilona Berghmans, ilde Cogen - Fotografie: coverfoto Jimmy Kets, www.imageglobe.be, www.shutterstock.com, e.a. - Drukkerij: EPC - Verschijnt 4 maal per jaar - Oplage 54.500 ex. - Druk full quadri - Verantwoordelijke uitgever: Gwendolyn rutten, melsensstraat 34, 1000 Brussel


Beste partijgenoot, Na een bar koude en vooral lange winter lijkt de lente nu toch haar opwachting te maken. Een ideale gelegenheid, zo vonden we, om dit magazine in een fris kleedje te stoppen. Blauw kreeg een nieuwe look aangemeten, Ên het tijdschrift rolt nu ook energie- en waterzuinig van de persen. Niet alleen de verpakking telt. Liberalen houden van inhoud. Daarom heeft u ook een iets dikkere Blauw dan voorheen in handen. We serveren u vanaf nu meer politieke actualiteit en duiding, geschreven vanuit voor u relevante invalshoeken. Neem nu de federale begrotingscontrole. Geen sexy onderwerp, denkt u wellicht. Maar wel een debat over fundamentele keuzes: laten we de schulden verder oplopen en schuiven we de factuur door naar de volgende generaties? Of besparen en hervormen we verder, zodat we opnieuw zuurstof aan burgers en ondernemingen kunnen geven? Zetten we onze overheden op een structureel dieet, of laten we die nog logger worden? Het zal u misschien verbazen, maar er gingen heel wat stemmen op om alles maar op z’n beloop te laten. Dankzij het verzet en de rechtlijnige opstelling van vicepremier Alexander De Croo, keerde de zin voor verantwoordelijkheid langzaam maar zeker terug. We maken die begrotingscontrole voor u bevattelijk in een speciaal dossier verderop in dit blad. Het puike werk van onze federale ministers gaat niet ongezien voorbij. Annemie Turtelboom zette begin april opnieuw een enorme stap om het vertrouwen in Belgische justitie te herstellen. Voortaan krijgt al wie veroordeeld is tot maximaal drie jaar cel, binnen de drie weken een enkelband om. Haar sterke beleid voor asiel en migratie maakte van Maggie De Block dan weer de populairste politica van Vlaanderen. Maar Maggie zou Maggie niet zijn als ze daar niet heel nuchter mee omgaat. Vanaf pagina 10 kan u kennismaken met haar denkwereld. Het harde labeur in de federale regering staat in schril contrast met de stilstand in Vlaanderen. Naar een reden daarvoor is het niet ver zoeken. Alle kopstukken van de partners in de regering peeters II (CD&V, N-VA, sp.a) verklaarden al heldhaftig dat ze de volgende verkiezingen gaan winnen. Klein detail: die verkiezingen zijn nog meer dan een jaar van ons verwijderd. In deze barre economische tijden een jaar op voorhand het werk neerleggen om campagne te voeren: het lijkt absurd. En toch gebeurt het. Open Vld past voor dat haantjesgedrag. Wij leggen het werk niet neer. U kan zich dat niet veroorloven. Dus kan de politiek zich dat absoluut niet veroorloven. Kortom: wij laten u niet in de steek.

Gwendolyn Rutten Voorzitter

P.S. Deze Blauw zit in een nieuw kleedje! Tevreden? Heb je suggesties om hem nog beter te maken? Laat het ons weten op info@openvld.be.


scherpgesteld

Probleem van de Syriëstrijders belangt ons allen aan Sinds het aanbreken van de Arabische Lente woedt in vele landen een gewapend conflict. Ook in Syrië, waar verschillende strekkingen van de bevolking de strijd aangaan met het regime van president Assad en zijn Ba’ath-partij. Volgens Eurojust, het samenwerkingsplatform tussen de parketten van EU-landen, zouden ook zo’n 70 jongeren met de Belgische nationaliteit meevechten met Syrische fundamentalistische oppositiegroepen. Kamerlid en Mechels burgemeester Bart Somers vind het moreel onaanvaardbaar dat Belgische onderdanen straffeloos kunnen gaan vechten in het buitenland: “Deze moreel en psychologisch ontwrichte strijders vormen bij hun terugkeer een potentiële bedreiging voor ons land.” Somers onderstreept ook de menselijke dimensie van het fenomeen: “Het is van alle tijden dat jongeren radicale ideeën omarmen. Maar zij zullen getekend voor het leven terugkeren. En al die tijd blijven hun ouders en familie hier radeloos achter. We moeten vermijden dat we idealistische jongeren zien vertrekken, en fanatici zien terugkeren”. De Mechelse burgemeester nam het initiatief tot overleg tussen de burgemeesters van alle centrumsteden en lanceerde ook het idee om een expertisecentrum te creëren dat nagaat hoe we dit fenomeen best aanpakken.

4

blauw • nr 22 • april 2013


april 2013 • nr 22 • blauw

5


parlementair nieuws

Regering Peeters II moet meer investeren in scholen Minister van Onderwijs Pascal Smet beloofde dat er geen ouders meer zouden moeten aanschuiven aan de schoolpoorten om hun kinderen in te schrijven. “De realiteit spreekt hem tegen. We zien nog steeds beelden van kamperende ouders”, zegt Irina De Knop. Terwijl de minister met de vinger wijst naar de scholen zelf, ligt volgens het Open Vld-parlementslid de fout bij de Vlaamse Regering: “Men investeert te weinig in nieuwe scholen en het nieuwe inschrijvingsdecreet maakt alles onnodig ingewikkeld.” Volgens verschillende rapporten is er 150 miljoen euro nodig om de hoogste noden op te vangen. De Regering Peeters II wil echter maar de helft van dat bedrag vrijmaken. Er zijn nochtans mogelijkheden. Open Vld had eind vorig jaar al oplossingen aangereikt, maar de meerderheid weigerde. Ook het nieuwe inschrijvingsdecreet van minister Smet rammelt. “Dat is veel te ingewikkeld. De aanmeldingsprocedure in het decreet moet eenvoudiger. Bovendien vragen we een betere ondersteuning voor de scholen bij de organisatie van de inschrijvingen.”

Mercedes Van Volcem

Vlaanderen klaarstomen voor groei steden “De Vlaamse regering houdt in haar beleid geen rekening metde groei van onze steden. Kijk maar naar het tekort aan scholen en crèches”, zegt Mercedes Van Volcem. “Dat jongeren en jonge gezinnen opnieuw kiezen voor de stad is een positieve evolutie. Maar als we hen ook in de stad willen houden, moeten we zorgen dat het beleid hierop afgestemd is.” Mercedes Van Volcem vroeg de cijfers op: de bevolking van Antwerpen, Gent en Leuven groeide sinds 2000 met meer dan 10%. In Antwerpen kwamen er 56.000 inwoners bij, in Gent 24.000. “Overal is de effectieve groei groter dan de bevolkingsprojecties van 2008 die men hanteert om het beleid op te baseren. Aangezien die projecties niet kloppen, is het beleid er niet op afgestemd.” “In de toekomst zullen nog meer inwoners naar de steden trekken. Dit vergt een daadkrachtig stedenbeleid. Niet enkel stadsvernieuwing maar ook ruimte om te wonen, voldoende kinderopvang en werkgelegenheid. Daar wringt vandaag het schoentje. De Vlaamse regering is niet berekend op deze explosieve groei.”

Irina De Knop

Dienstverlening De Lijn opnieuw onder druk De Vlaamse belastingbetaler betaalt jaarlijks 1 miljard euro voor de vervoersmaatschappij De Lijn. Die betaalt amper 15% van haar uitgaven met eigen inkomsten. Dat is meteen de laagste dekkingsgraad van alle Europese vervoersmaatschappijen. Bovendien laat de dienstverlening die daartegenover staat te wensen over. “En toch grijpt de Vlaamse Regering niet in”, zegt Marino Keulen. De Regering Peeters II besliste onlangs om de gratis bussen voor 65-plussers te behouden. Ook mogen de prijzen voor de kaartjes enkel

6

blauw • nr 22 • april 2013

stijgen met de index. “Door de interne verdeeldheid binnen de Vlaamse Regering, kan men geen duidelijke keuzes maken. Het gevolg zal zijn dat De Lijn nog verder zal moeten besparen op de kwaliteit van de dienstverlening”, zegt Marino Keulen. De cijfers liegen er niet om: met bijna 1 miljard euro aan dotatie, wordt slechts 3,3% van de reizigers vervoerd. “Hoog tijd om in te grijpen”, aldus Keulen. “Maar ondanks hun stoere verklaringen, laten CD&V en N-VA het gratis-sprookje verder duren.”

Marino Keulen


parlementair nieuws

Wordt de win-winlening afgeschaft? De win-winlening werd in 2006 onder impuls van Open Vld gelanceerd om particulieren aan te moedigen te investeren in startende ondernemingen. Het is een lening waarmee een vriend, kennis of familielid een KMO financieel kan steunen. In ruil voor die steun ontvangt men een jaarlijkse belastingkorting. Sinds 1 januari 2011 werden de regels versoepeld en kunnen alle Vlaamse KMO’s er een beroep op doen. Op dit moment maken ongeveer drieduizend KMO’s en bedrijven er gebruik van. Vlaams volksvertegenwoordiger Fientje Moerman: “Deze formule geeft broodnodige zuurstof aan KMO’s. Uit een enquête van Unizo uit 2012 blijkt dat een kwart van de ondernemingen problemen ervaart met het

verkrijgen of behouden van kredieten. De belangrijkste problemen zijn strengere voorwaarden opgelegd door de banken, voornamelijk de vraag om grotere waarborgen. Een ander groot probleem is de weigering van kredietaanvragen.” Maar de Europese Commissie ziet graten in de win-winlening en waarschuwde Vlaanderen reeds twee jaar geleden voor het feit dat het fiscale voordeel niet beschikbaar is voor niet-inwoners die hun inkomen in België verdienen. Dit is zou in strijd zijn met het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging. Een veroordeling door het Europees Hof in Luxemburg dreigt indien Vlaanderen niet ingrijpt. “Minister-president

Peeters

verklaarde

Fientje Moerman reeds uitdrukkelijk dat de Vlaamse regering de nodige stappen onderneemt om de winwinlening in lijn te brengen met de Europese vereisten” aldus Fientje Moerman. “Op 21 april weten we of de 3.000 KMO’s hun winwinlening zien verdwijnen door een lakse Vlaamse regering.”

Brussel hervormt De parlementaire werkgroep belast met de Intra Brusselse Hervorming heeft haar resultaten voorgesteld: bij stedenbouw en mobiliteit verschuiven de belangrijke bevoegdheden naar het gewest. Op het gebied van sociale huisvesting vermindert het aantal huisvestingsmaatschappijen met meer dan de helft. Hiermee wordt een belangrijk luik uit het Vlinderakkoord uitgevoerd. Willem-Frederik Schiltz

Studieavond schaliegas In maart organiseerde Kamerlid Willem-Frederik Schiltz een studieavond over schaliegas. Academici en mensen uit de energiesector lieten hun licht schijnen op het potentieel en de voor- en nadelen van de veelbesproken winning van aardgas uit schaliegesteente.

Els Ampe onderhandelde voor Open Vld: “De doorbraak op mobiliteit is cruciaal voor de goede bereikbaarheid van Brussel. Met de hervorming van de sociale huisvestingsector neemt het Brussels Gewest haar verantwoordelijkheid voor de demografische boom”. De werkgroep heeft echter nog werk voor de boeg. Els Ampe: “Netheid en veiligheid, properteit en securiteit zeggen we hier in ‘t Brussels, zijn cruciaal voor het imago van Brussel. De werkgroep pakt het netheidsluik zelf aan. De kers op de taart en tevens onze liberale eis, namelijk de vraag naar één Brussels Gewestelijk Veiligheidsbeleid, moet echter eerst in het federale parlement geregeld worden.”

De conclusie van de avond was dat het potentieel van schaliegas in België eerder beperkt is. Ontginning in Europa zou wel een netto positief effect op de CO2-uitstoot hebben aangezien het aandeel van steenkool in onze energiemix zou dalen. Maar een spectaculaire daling van de gasprijzen valt niet te verwachten. Er zijn een aantal experimentele boringen nodig om het potentieel van onze bodem in kaart te brengen. Schiltz: “De sprekers brachten vanuit hun invalshoek verhelderende feiten aan het licht, essentieel voor de politieke overweging om eventueel schaliegas te ontginnen in ons land. We weten nu hoever we staan, hoeveel het ons potentieel kan opleveren, wat de effecten zouden zijn op prijs en milieu, kortom: de pro’s en contra’s zijn duidelijk.”

Els Ampe

april 2013 • nr 22 • blauw

7


parlementair nieuws

De vakbond van de 21e eeuw Jean-Jacques De Gucht

Absolute keuzevrijheid inzake levenseinde Momenteel discussieert de Senaat over het levenseinde. Gemeenschapssenator Jean-Jacques De Gucht pleit voor een verregaande keuzevrijheid en zelfbeschikking. Palliatieve zorg en euthanasie kunnen mekaar aanvullen en een antwoord bieden op dezelfde lijdensvraag.

Senator Nele Lijnen lanceerde een resolutie om de organisatie, werking en maatschappelijke positie van de vakbonden te moderniseren. “Vandaag zetten de bonden bij moeilijke beslissingen al te vaak de hakken in het zand. Ik denk aan het eenheidsstatuut, de versoepeling van de arbeidsmarkt, het herstellen van de concurrentiekracht en het hervormen van onze welvaartsstaat. De oorzaak ligt bij het verouderd karakter van de bonden”, zegt Lijnen. Met haar resolutie wil Lijnen de financieringslogica van de vakbonden omkeren. Vandaag krijgen ze jaarlijks 165 miljoen euro voor het uitbetalen van ‘passieve’ werkloosheidsuitkeringen, terwijl dit evengoed via de overheid kan. “Daarom wil ik bonden ‘positief’ financieren voor hun aandeel in het activeren van werklozen en het begeleiden van werknemers gedurende hun loopbaan. Op die manier stimuleer je de bonden om mensen aan het werk te zetten. Samen met een transparante boekhouding zullen deze maatregelen de legitimiteit van de bonden in het sociaal overleg ten aanzien van de regering en werkgevers alleen maar ten goede komen.”

Voorts kaart De Gucht de lacunes in de euthanasiewetgeving aan. Zo vallen dementerenden en minderjarigen nu nog buiten het wettelijk kader. “Op terminaal ziek zijn en fysiek lijden staat geen leeftijd. Een uitbreiding van de euthanasiewet zodat ook minderjarigen een zo breed mogelijke keuzevrijheid genieten is dus wenselijk.”

Nele Lijnen

Strengere nationaliteitswet heeft effect Begin 2013 werd de nieuwe nationaliteitswet van Kamerlid Carina Van Cauter van kracht. Kandidaat-Belgen moeten voortaan bewijzen dat ze legaal op het grondgebied verblijven, beschikken over een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, één van de drie landstalen kennen, geïntegreerd zijn én werken. Carina Van Cauter

8

blauw • nr 22 • april 2013

De wet miste zijn effect niet: terwijl er vorig jaar 16.882 naturalisatieaanvra-

gen - of gemiddeld 1.400 per maand ontvangen werden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, is dat voor januari van dit jaar ‘amper’ 194. “Kandidaat-Belgen moeten de kans krijgen op volwaardig lidmaatschap van onze samenleving, maar dit betekent ook dat ze aan deze samenleving moeten bijdragen. De Belgische nationaliteit is niet langer een verhaal van enkel rechten, maar ook van plichten”, besluit Carina Van Cauter.


Opinie Gwendolyn Rutten

Vlaanderen mag boot open data niet missen. Mag ik u vragen om iets te doen, beste Blauw-lezer? Het neemt niet veel tijd in beslag en gaat als volgt: surf naar google en voer de zoekopdracht ‘where does my money go’ in. Wat u vindt, zijn overzichtelijke websites over wat er met geld van belastingbetalers gebeurt. De webpagina ‘Where does my money go’ toont een begrijpelijk overzicht van de publieke uitgaven in het Verenigd Koninkrijk. Overal ter wereld schieten soortgelijke initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Dat overheden open kaart spelen over wat ze met (uw) belastinggeld doen, behoort de normaalste zaak van de wereld te zijn. Helaas hinken België en Vlaanderen achterop. En laat het net onze overheden zijn die er alle reden toe hebben om een inhaalbeweging te maken. Onze fiscaliteit, federaal én Vlaams, is oubollig en ondoorzichtig, de belastingdruk hoog. Dat knabbelt aan de legitimiteit van het systeem. Mensen willen zien én weten wat er met hun geld gebeurt – en terecht. Delen van informatie en open communicatie zijn dan ook het alfa en omega van dit tijdperk. De publieke sector mag deze ontwikkelingen niet negeren. Integendeel. Informatie beschikbaar maken voor burgers en ondernemingen: dat is precies waar open data om draait. Correcte en transparante informatie verstrekken is een eerste stap

in het herstellen van de dialoog tussen de overheid en de burger. Open data gaan ook over gelijkheid. Want net door de enorme groei van beschikbare gegevens in deze digitale samenleving is er een wig gedreven tussen informatie en kennis. ‘Big data’, het analyseren en gebruiken van gigantische hoeveelheden informatie, is momenteel enkel aantrekkelijk voor ondernemingen die de slagkracht hebben om er allerlei modellen en algoritmes op los te laten. Burgers daarentegen voelen zich maar al te vaak overstelpt door de schijnbaar ordeloze lawine aan informatie die dagelijks op hen afkomt, en haken op den duur gewoon af. Dat is nefast voor henzelf én voor de samenleving in haar geheel. Kennis, en niet informatie, is macht. En waar macht is, is misbruik van macht, zo denken we allemaal al gauw. Nochtans is de oorspronkelijke uitspraak ‘Kennis is macht’ een optimistische erfenis van de Verlichtingsdenkers. Zij bedoelden wel degelijk: kennis als hefboom tot individuele ontplooi-

ing en vooruitgang. Gebruiksvriendelijke en slimme toepassingen op basis van open data kunnen de band tussen informatie en kennis helpen herstellen en zo de rol van de geïnformeerde en kritische burger opnieuw versterken. Een modern Vlaanderen, een Vlaanderen dat de zelfverklaarde ambitie heeft om een internationale topregio te worden dus, kan zich absoluut niet veroorloven om deze boot te missen. Want de Vlaming heeft het recht om te weten waar zijn of haar belastinggeld heen gaat. Zeker wanneer de zesde staatshervorming in 2014 op kruissnelheid komt. Dan gaan miljarden euro’s belastinggeld naar het Vlaamse niveau.

Enkele interessante links: http://wheredoesmymoneygo.org http://www.begrotingswijzer.nl http://www.gapminder.org http://www.opendatafoundation.org Zie ook dossier begroting p.20-23

&

vraag antwoord Wat zijn open data? Open data zijn data die door iedereen vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid mogen worden. Als je open data bewerkt, is het bovendien de bedoeling dat je de bewerkte data zelf ook open maakt – met andere woorden opnieuw toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.

april 2013 • nr 22 • blauw

9


foto JIMMY KETS

interview

“Mijn aanpak? Met de juiste mensen praten over een situatie, correcte informatie op tafel leggen en dan knopen doorhakken” 10 blauw • nr 22 • april 2013


interview

“Door overleg, creatief denken en gewoon werken zonder veel getoeter, hebben we de opvangcrisis opgelost”

Maggiemagie Het succes van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block blijft maar stijgen. De politica uit Merchtem is opgeklommen tot de op twee na populairste politicus in Vlaanderen. “Misschien omdat ik kalm blijf bij zowel goed al slecht nieuws”, reageert Maggie De Block nuchter. Vooral haar streng maar rechtvaardig beleid en het daardoor teruglopende aantal asielaanvragen en de goed verlopen winteropvang, zorgen voor haar sterke remonte.

U bent de populairste politica in Vlaanderen. Proficiat! Hoe verklaart u dat succes? Tja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de mensen die voor mij gestemd hebben. Ik hoop dat ze mijn beleid, mijn werk en dat van mijn medewerkers gewoon appreciëren. We hébben ook keihard gewerkt om de opvangcrisis onder controle te krijgen, om de winteropvang te organiseren, om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Wat doet zo’n populariteitspoll met u? Toen één van mijn medewerksters naar iedereen in het kabinet een sms stuurde met het resultaat van de jongste peiling, was ik een tekst aan het schrijven en keek ik niet meteen naar dat berichtje. Plots hoorde ik in de bureaus naast mij geroep en een heel luide “yipeeee”. Ik dacht “hmm, geanimeerde vergadering!” Tot mijn secretaresse mijn bureau binnenkwam en me het sms’je toonde. Ik kreeg toch even een gevoel van “wat

overkomt me hier?” Om bij te blozen. Maar het geeft je tegelijkertijd ook een kick voor het komende jaar! Was ‘Asiel en migratie’ dan geen vergiftigd geschenk? Een erfenis die je beter weigert, inderdaad. En nu mag ik dat zeggen (lacht). Ik erfde een zware opvangcrisis, administraties die voordien niet konden of mochten samenwerken en winteropvang die nooit eerder geregeld werd. Maar asielzoekers met recht op opvang én daklozen bij vrieskou nog langer op straat laten staan, was voor mij geen optie. Overleg, creatief denken en gewoon werken zonder veel getoeter hebben ons in deze budgettair barre tijden over de streep getrokken. Het was soms moeilijk en hard, vooral wanneer men je als ‘onmenselijk’ bestempelt. Maar soms ook hartverwarmend. Zoals het moment waarop de personeelsleden van Fedasil aan alle rechthebbende asielzoekers een plaats konden geven.

april 2013 • nr 22 • blauw

11

>


MENSELIJK & CORRECT 1

+79,4%

aanvragen:

Asiel & Migratie

2012

-16%

2007

Snellere procedures met meer kwaliteit: • Snellere beslissing • Voor nieuwe aanvragen: binnen 3 maanden • Betere samenwerking betrokken instanties • Misbruik meervoudige aanvragen verhinderen • Lijst veilige landen

Terugkeerbeleid • Focus op terugkeer: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. • Begeleid terugkeertraject • Open terugkeerplaatsen en -centrum

FA K

E

2 opvang

Strijd tegen misbruik en oneigenlijk gebruik procedures • Strijd tegen misbruik medische regularisatie • Ontradingscampagnes • Inreisverbod voor fraudeurs • Strengere regels gezinshereniging 2010: 41.336 toegestaan -27% 2011: 36.828 2012: 30.096 in 2 jaar • Strijd tegen mensenhandel - Federaal plan samen met Justitie - Wet tegen schijnpartnerschappen aanpassen & misbruik schijnkinderen aanpakken

{

3 armoedebestrijding

Van 2007 tot en met 2011: 12.000 asielzoekers met recht op plaats, krijgen er geen. Vanaf 23 januari 2012: Iedereen met recht op een plaats, krijgt opvang.

• Prioritaire doelgroepen:

- Alleenstaande ouders - Kinderen in armoede - Zelfstandigen

• Krikt leeflonen op met 2%

Hoe werkt het? Oplossen acute crisis • Tijdelijk verhogen opvangcapaciteit, daarna afbouw (niemand meer op hotel, sluiten van transitcentra.) • Korter verblijf in de opvangstructuren Efficiënt beheer van het opvangnetwerk en van opvangstructuren • Analyse en evaluatie • Informatica • Strengere opvangwet • OCMW-steun voor EU-onderdanen: niet meer tijdens eerste 3 maanden • Opvang alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

12 blauw • nr 22 • april 2013

2011

2010

Hoe werkt het?

Wat is de belangrijkste beleidslijn die u al heeft kunnen uitzetten? Het feit dat we nu snellere en kwaliteitsvollere procedures hebben. En natuurlijk het terugkeerbeleid waarbij ik de focus leg op vrijwillige terugkeer. Als mensen zelf hun keuze mogen maken, is dat altijd menselijker en beter dan als je hen gedwongen moet terugsturen. Wat de armoedebestrijding betreft, vind ik het hoopgevend dat we veertien verschillende ministers samen in het bad hebben getrokken om het federaal plan armoedebestrijding uit te voeren. Bij stijgende armoedecijfers, bij kinderarmoede, bij zelfstandigen en alleenstaande ouders die het steeds moeilijker krijgen, is er geen ruimte voor ego-tripjes. We moeten samen vooruit om de situatie van mensen beter te maken.

+21%

Over uw aanpak zegt u: “Ik ga altijd te werk als dokter: analyse, diagnose, genezing.” Is dat overal toepasbaar, denkt u? Na 25 jaar werken als huisarts denk ik nog altijd dat een pragmatische aanpak voor de meeste problemen de beste is. Emoties moeten er zijn, maar ze mogen je niet blind maken voor de realiteit. Soms vraagt die realiteit een simpel aspirientje om een probleem op te lossen; soms moet je beslissen een ledemaat te amputeren om de patiënt te redden. Die doktersaanpak pas ik bijvoorbeeld ook toe op de contacten binnen de partij. Mijn analyse hier is simpel: vroeger vonden wij het vanuit onze afdeling in Merchtem altijd bijzonder aangenaam als een federale politicus langskwam. Dus probeer ik nu ook

• Winteropvang voor alle daklozen die erom vragen • Hulpkas Ziekte en Invaliditeit en niet OCMW draagt kosten dringende medische hulp: wie het nodig heeft wordt sneller geholpen, wie vals speelt niet. Illegale aids-patiënten: zorg komt op de eerste plaats, niet het geld • Digitale toegang OCMW’s tot RVA-gegevens: strijd tegen sociale fraude

zo vaak als mogelijk langs te gaan bij de lokale afdelingen. Om te luisteren en om te praten. Om de vinger aan de pols houden. Dergelijke aanpak past wellicht overal. Het komt er vooral op aan met de juiste mensen te praten over een situatie, correcte informatie op tafel te leggen en dan knopen door te hakken. Ik laat me daarbij leiden door de wetten en regels van ons land en van de internationale gemeenschap. Een bepaalde familie voordelen geven omdat hun dossier in de media is gebracht bijvoorbeeld; dat krijg ik niet over mijn hart. Dat zou totale willekeur betekenen. Mensen wiens dossier niet in de kranten staat, zouden dan anders behandeld worden? Zoiets kan niet. We moeten menselijk zijn, maar ook zeer correct!


PRO contra

4G Els Ampe, fractieleider voor de Open Vld in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is van oordeel dat de Brusselse overheid haar al te strenge stralingsnormen moet versoepelen. De Open Vld-parlementsleden in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement volgen dit dossier al enkele jaren en hebben zich steeds fel gekant tegen deze té strenge normen. “4G is een must voor een stad als Brussel. Zakenlui van over de hele wereld moeten nu vaststellen dat de hoofdstad van Europa achterophinkt met cruciale technologische ontwikkelingen. Ook de consument wordt benadeeld en misloopt heel wat gebruiksgemak. Maar het gaat niet alleen om economisch rendement: het UZ Brussel wil bijvoorbeeld graag experimenteren met telegeneeskunde. Via een videoverbinding zouden artsen op de spoeddienst een diagnose kunnen stellen bij een patiënt die nog onderweg is met de ambulance. Dit kan levens redden! Maar zonder sneller en krachtiger dataverkeer kan het experiment helaas niet van start gaan. Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Europese digitale agenda, verwoordde het onlangs treffend: ‘De Brusselse aanpak brengt de economie schade toe zonder de bevolking te beschermen.’ Want de kloof tussen de internationale en Brusselse stralingsnormen is wel erg groot. 21 van de 27 lidstaten hanteren de 41,2 V/m norm. Brussel is 200 keer strenger met haar 3 V/m norm. Ter vergelijking, Vlaanderen en Wallonië zijn twaalf keer minder streng dan Brussel en Parijs zal haar norm versoepelen om het 4G netwerk mogelijk te maken. Als dit voor de Parijzenaars geen taboe is, waarom dan wel voor de Brusselaars?”

&

vraag antwoord Wat is 4G?

1G – 1983: analoog signaal, enkel stemoverdracht 2G – jaren ’90: digitaal, ook eenvoudige gegevens, zoals sms 2,5 G of GPRS: concept van overdracht via gegevenspakketten 3G: transmissiesnelheden tot max 14 megabit per seconde 4G: surfsnelheden van 100 tot 300 megabit per seconde mogelijk op termijn

Herkenbaar voor ons allemaal: de lichte frustratie wanneer een webpagina tergend traag tevoorschijn komt op het schermpje van onze smartphone of tablet. Het nieuwe 4G-netwerk laat tot tien keer sneller dataverkeer toe, maar kan in Brussel niet worden uitgerold omdat het niet conform de stralingsnormen van het Hoofdstedelijk Gewest is. Betekent 4G een gevaar voor de volksgezondheid? Of is het een must have voor de Europese hoofdstad? Mathieu Sonck van het Inter-Environnement Bruxelles, onafhankelijke koepel van meer dan tachtig wijken inwonerscomités. De Brusselse regering, met Open Vld aan boord, nam de huidige norm aan in 2007 om de volksgezondheid te vrijwaren. Het aantal studies dat het verband tussen elektromagnetische stralingen en gezondheidsrisico’s bevestigt, is sindsdien enkel toegenomen. Hadden we bijvoorbeeld decennia geleden over dezelfde wetenschappelijke bewijzen beschikt over asbest, dan konden we duizenden levens redden. Het voorzorgsprincipe is dus meer dan ooit wat ons moet leiden, en het kan niet zomaar in vraag worden gesteld door een door puur economische motieven gedreven lobby. De implementatie van een 4G-netwerk in Brussel is overigens zowel financieel als technisch perfect haalbaar onder de huidige 3V/m-norm, door méér masten met een lagere capaciteit te zetten. Operatoren voeren precies dat punt aan om te wijzen op de administratieve lasten en hoge kosten. Maar de keuze is eigenlijk eenvoudig: als diezelfde operatoren samenwerken en een gemeenschappelijk netwerk creëren, in plaats van elk hun netwerk uit te bouwen, moet elk van hen tot vier keer minder middelen investeren en optimaliseren ze allen het gebruik van het netwerk. De operatoren zelf wijzen deze piste van de hand, omdat ze dan zogezegd gevoelige technologische informatie met elkaar zouden moeten delen. Stel u eens voor dat de Duitse spoorwegenmaatschappij morgen de Belgische markt op wil met een naar eigen zeggen revolutionaire nieuwe trein, en daarvoor eigen sporen begint aan te leggen – met massale onteigeningen tot gevolg. Iedereen zou moord en brand schreeuwen. Wel, eigenlijk is dat precies wat nu aan de hand is in de markt van de mobiele telefonie. Men vermenigvuldigt in sneltempo de manieren waarop we online kunnen (modems, wifi, wimax, 4G, enz) zonder dat tussen al deze platformen ook maar enige coördinatie is. Dat leidt tot torenhoge investeringskosten die doorgerekend worden aan de consument én zorgt voor te hoge stralingswaarden.

april 2013 • nr 22 • blauw

13


Jongeren met politieke interesse kunnen bij ons snel doorgroeien 14

14 blauw • nr 33 • april 2013 blauw

• nr 22 • april 2013

Van links naar rechts: Walter Troch (OCMWvoorzitter), Tom De Vries (Burgemeester), Julien Rochtus (Voorzitter Open Vld Niel).


BURGEMEESTERSSJERP

PROVINCIE ANTWERPEN

Stap voor stap bouwden de Nielse liberalen aan hun

Niel

succesverhaal. Na 66 jaar veroverden ze zo op 14 oktober 2012 de burgemeesterssjerp op de socialisten. Burgemeester Tom De Vries (38), Open Vld Niel-voorzitter Julien Rochtus (67) en OCMW-voorzitter Walter Troch (60) leggen uit hoe Niel langzaam maar zeker uitgroeide tot een ‘blauwe parel aan de Rupel’.

EINDELIJK BLAUWE BURGEMEESTER IN NIEL Na twaalf jaren van bestuursdeelname in Niel, veroverden de liberalen er vorig jaar de burgemeesterssjerp op de socialisten. De kiemen voor dat recente liberale succes vinden we al in 1970: “De liberale partij kreeg na WO II moeilijk voet aan de grond in Niel”, zegt Julien Rochtus, voorzitter Open Vld Niel. “Ondanks onze vele liberale verenigingen (zie kaderstuk, red.) én onze liberale burgemeesters uit het verleden, zoals Louis Boeckx tussen ‘39 en ‘47, ging het zeer stapsgewijs. De socialisten waren in deze tot voor kort sterk rode regio immers zo goed als ‘incontournable’.”

VAN ROOD NAAR BLAUW Eind jaren ’60 begon er iets te bewegen. Die beweging kwam er volgens Rochtus nadat enkele enthousiaste jongeren, onder wie hijzelf, samen met lijsttrekker Edward Asselberghs in 1970 een einde maakten aan de versnippering van de PVV, zoals Open Vld toen nog heette. Ze kwamen met een sterke lijst naar buiten en boekten resultaat. “Dit was voor ons het kantelmoment. Sindsdien zijn we samen aan de weg beginnen te timmeren. Ikzelf was bijvoorbeeld twaalf jaar gemeenteraadslid, tot ik in 1982 naar buurgemeente Schelle verhuisde. Wel bleef ik tot op de dag van vandaag partijvoorzitter in Niel.” Walter Troch, nu OCMWvoorzitter voor de liberalen, treedt hem bij: “Dat is kenmerkend voor onze partij. Altijd hebben jongeren alle kansen gekregen om ver

kozen te geraken en door te groeien. Zelf ben ik er ook bijgekomen in de jaren ’70. In 1976 deed ik voor de eerste maal mee en haalde de PVV Niel 3 van de 21 zetels. Zes jaar later moesten de socialisten al een coalitie met ons sluiten.” De liberalen schommelden in Niel tussen de twee en de drie zetels, maar haalden, dankzij hun jonge mensen, wel schepenposten binnen. Troch: “In 1988 werden we voor ons harde werk beloond en verdubbelden we het zetelaantal naar 4 op 19. Omdat de socialisten toen terug een absolute meerderheid haalden, konden we onze winst spijtig genoeg niet ‘verzilveren’. In 1994 – PVV was intussen VLD geworden – gingen alle traditionele partijen

“Vroeger verhuisden Nielenaren naar de buurgemeenten, nu zien we de omgekeerde beweging.”

achteruit en verloren we opnieuw een zetel.”

VAN JEUGDBEWEGING NAAR POLITIEK Van de aanloop richting de verkiezingen van 2000, maakte VLD Niel gebruik om zich nogmaals sterk te herbronnen en te verjongen. Een groep ambitieuze, gedreven jongeren onder wie huidig burgemeester Tom De Vries, wou verandering brengen in de oude politieke cultuur waar de socialisten symbool voor stonden. “Met een aantal mensen uit de jeugdbeweging vonden we dat onze gemeente echt dringend aan een nieuw elan toe was. De meeste fabrieken waren intussen gesloten en vele jongeren verhuisden naar de buurgemeenten, omdat in Niel bijna geen woningen meer voorhanden waren. Het was echt tijd voor verandering.” De Vries voelde aan dat die verandering alleen via de politiek kon en zette samen met enkele vrienden uit de jeugdbeweging de stap naar VLD. “Als enige partij had VLD de vereiste langetermijnvisie, met de wil om actief te bouwen aan een modernere gemeente. Met 9 van de 19 plaatsen voor jongeren op de VLD-lijst in 2000 kregen we ruimschoots de kans om ons te bewijzen. Die lijst was werkelijk de perfecte mix van ervaring en jong geweld. Ik was amper twee jaar actief in de partij, maar kon op mijn 26e direct schepen worden. In 2006 beloonde de kiezer de VLD voor onze vele realisaties en haalden we nog april 2013 • nr 22 • blauw 15 15 april 2013 • nr 22 • blauw

>


LIBERALE FAMILIE IN NIEL

“Onze achterban is de ideale ‘barometer’.” een zetel meer. In oktober vorig jaar ten slotte gingen we er met Open Vld nog eens fors op vooruit en werden we de grootste partij. Daardoor leveren we nu de burgemeester en staan we bovenaan in de arrondissementele Open Vld-rating.”

RESOLUTE KEUZES

De vele liberale verenigingen in Niel liggen ontegensprekelijk mee aan de basis van het succesverhaal. Al eind 19e, begin 20e eeuw vinden we muziek-, dames- en cultuurverenigingen terug. De stichting van vzw ‘Ons Huis’ door Louis Boeckx in 1934 gaf de definitieve impuls aan het Nielse liberale leven. Alle liberale verenigingen kregen voortaan een overkoepeling én een vaste locatie in de gemeente. Ziekenbeurs, vakbond, turnkring, harmonie, damesof gepensioneerdenbond: allemaal vestigden ze zich in Ons Huis, dat in 1961-62 grondig gerenoveerd en uitgebreid werd en in 2008 naar ‘den Tighel’ verhuisde. In 2009 vierden de Nielse liberale familie 75 jaar Ons Huis in aanwezigheid van minister van Staat baron Karel Poma en toenmalig Vlaams vice-minister-president Dirk Van Mechelen. En intussen zijn ze in Niel al stilletjes aan het aftellen naar de 100-jarige viering…

Nieuwe woonwijk naast de Rupel.

16

16 blauw • nr 22 • april 2013 blauw

• nr 22 • april 2013

Verschillende factoren droegen bij tot het opvallende succes van de Nielse liberalen. “Onze duidelijke toekomstvisie is daar zeker één van”, vindt Walter Troch. “Toen we in 1982 voor de eerste keer sinds WO II mee in het bestuur kwamen, maakten we van meet af aan duidelijk dat omvorming van de oude industriesites voor ons een breekpunt was. Op dat ogenblik verlieten tal van jongeren onze gemeente bij gebrek aan woongelegenheid. Aangezien twee derden van onze gemeente niet bebouwd kan worden, was er slechts één mogelijkheid: woonzones creëren op de voormalige industriesites. Als schepen van Ruimtelijke Ordening wist ik te bekomen dat de Vlaamse Executieve de wijk Hellegat, als eerste gebied van de Rupelstreek, aanduidde tot ‘herwaarderingsgebied’. Wij kozen dus resoluut voor de toekomst, dit in tegenstelling tot ons buurdorp Noeveren, dat veeleer een openluchtmuseum bleef na het verdwijnen van de industrie.”

1000 WOONGELEGENHEDEN De herwaardering en ontwikkeling van het voormalige industriedorp was een werk van lange adem. Maar tegelijk een taak die Open Vld Niel met veel ambitie en energie op zich blijft nemen. Tom De Vries: “We vullen de laatste restanten industriegrond in met nieuw-

bouw, terwijl we anderzijds ook onze oude dorpskern herwaarderen. Dankzij onze langetermijnaanpak wisten we al een duizendtal woongelegenheden bij te creëren. Waar Nielenaren vroeger naar de buurgemeenten verhuisden, zien we nu de omgekeerde instroom: mensen uit Aartselaar, Hove, Boechout of Edegem komen nu hier wonen. De betaalbare woongelegenheid, het weinig doorgaande verkeer door het centrum en het feit dat we dit jaar de aanvullende personenbelastingen hebben verlaagd, tegen de huidige tendens in, trekken duidelijk volk aan naar ons ‘schiereiland’ in de Rupelstreek. Open Vld Niel koppelt een duidelijke en volgehouden toekomstvisie aan effectieve realisaties. En wij hebben er altijd voor gezorgd dat we bevoegdheden binnenhaalden waarmee we veel voor de bevolking kunnen realiseren.”

ANTENNESYSTEEM Een tweede succesfactor voor de Nielse liberalen is zonder twijfel het goede contact met de achterban. Julien Rochtus: “Onze achterban,


die nog steeds aangroeit, is de ideale ‘barometer’ voor het opmeten van de politieke stemming. We werken daarvoor met een ‘antennesysteem’: elk Open Vld-bestuurslid fungeert als meldpunt voor kleine ongemakken in een bepaalde wijk. Dit systeem werkt heel goed. Ook algemeen zijn wij als groep sterk aanwezig op de talrijke activiteiten in de gemeente. Enkel zo hou je de vinger aan de pols.” Kansen voor jongeren vormen de derde succesfactor. Rochtus, Troch en De Vries kunnen er alle drie van meespreken: van zodra zij politieke interesse toonden, werden ze met open armen ontvangen en konden ze verder doorgroeien. “Door de voortdurende integratie van nieuwelingen kan ik met enige fierheid stellen dat ALLE lijstvormingen de laatste decennia rimpelloos verlopen zijn”, zegt Rochtus.

KAMPIOEN IN BURGERKRANTEN Als sluitstuk voor het Nielse Open Vld-succes mag het luik communicatie niet ontbreken.

Sinds jaar en dag zijn ze kampioen in het uitgeven van Burgerkranten, met een gemiddelde van zes edities per jaar, verkiezing of geen verkiezing. Julien Rochtus: “Ik herinner me nog goed dat onze allereerste krant, dat zal een jaar of vijftien geleden zijn, zelfs furore veroorzaakte in het parlement. Als toenmalige oppositiepartij hadden we immers perfect de vinger op enkele wonden weten te leggen.” “Ik was zelf jarenlang lokaal redacteur voor de Burgerkrant”, vult Tom De Vries aan “en kan beamen dat dit communicatiemiddel sterk rendeert. Op voorwaarde weliswaar dat je er een punt van maakt in alle jaren permanent te communiceren met de bevolking.” Julien Rochtus: “Wij zijn altijd consequent gebleven, zowel in het hanteren van onze eigen naam als in onze visie voor de gemeente. Door deze consequente aanpak is onze campagne in 2012 zeer goed verlopen, en hadden we op 14 oktober vorig jaar al rond 20u ’s avonds al een akkoord.” “En op 15 oktober zijn we vanzelfsprekend al met de campagne voor 2018 gestart!”, besluit Tom De Vries.

VISVIJVERS GERED Eén van de meest spraakmakende dossiers die VLD Niel tot een goed einde bracht, was dat van de Visvijvers. Als gevolg van de vroegere kleiontginning ontstonden er grote waterplassen, die de vier Nielse visverenigingen al sinds lange tijd als vijver gebruiken. Op een bepaald ogenblik bleek echter dat alle vijvers opgenomen waren in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en dat hun voortbestaan bedreigd werd. Hierop zette VLD Niel samen met de vier visclubs een massale actie in gang: ze brachten de besturen van de clubs samen en ontwierpen een model van bezwaarschrift. Meer dan 3.200 bezwaren uit Niel werden als geldig aanvaard, met succes: alle vijvers werden uit het VEN gehaald en dankzij toenmalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen – die hiervoor persoonlijk naar Niel

Doe zoals Niel 1. Bedenk een duidelijke toekomstvisie 2. Betrek de buurt 3. Geef jonge of nieuwe mensen een kans 4. Word kampioen burgerkranten uitgeven

afzakte - ondergebracht in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Dankzij dit dossier creëerde VLD Niel veel geloofwaardigheid. De kiezer beloonde hen hiervoor in 2006.

april 2013 • nr 22 • blauw 17 april 2013 • nr 22 • blauw 17


Jong VLD als kanarie in de koolmijn

Beste (Jong) VLD’ers

Jong VLD telt meer en meer leden. Als de trend zich doorzet vieren we dit jaar een nieuw ledenrecord. Het vorige dateert van 2002. Ook verwelkomden we de afgelopen maanden 12 nieuwe afdelingen. Ongezien. De week na onze reeks persberichten over de vakbonden werden trouwens maar liefst 67 nieuwe mensen lid. Een signaal dat onze boodschap aanslaat. Meer en meer wordt duidelijk dat de jeugd in Vlaanderen liberaal denkt en vrijheid hoog in het vaandel voert. Is Jong VLD de kanarie in de koolmijn? Is dit ook de voorbode van een vernieuwing bij Open Vld? Het kan… Maar enkel als het liberalisme op een consequente manier wordt verdedigd. Vlaanderen heeft immers nood aan een sterke liberale partij, dat blijkt meer en meer. Frederick Vandeput Voorzitter Jong VLD + We deden 12 congressen op 12 locaties: Zonhoven, Maasmechelen, Vilvoorde, Brugge, Kortrijk, Veurnem Antwerpen, Mol, Oudenaarde, Sinaai, Leuven, Gent

+ Op www.jongvld.be/L360 kun je mee bepalen welke ideeën op ons congres komen. + Op 1 mei steken we alle koppen opnieuw bij elkaar, werken we jullie ideeën verder uit en stemmen we er allemaal samen over. Aarzel niet en werk mee aan ons unieke concept!

18 blauw • nr 22 • april 2013


#tweet

AANKOndigingen . joenk

@Jongvld

Philippe de Backer @debackerphil Slim Besparen en hervormen nodig, ook in moeilijke tijden. Duurzame groei komt van private sector, niet vd groei overheid. #keepcalm Jasper Pillen @JasperPillen Door die investeringen in NMBS wordt het een van de meest performante bedrijven in de EG #jaren90tweet Bob van der Vleuten @bobvdv Daar waar de verplichte solidariteit verschijnt, de spontane verdwijnt

In de week van 18 februari hielden we met Jong VLD de ‘week van de vakbond’. Iedere dag werd een perstekst gelanceerd: 18 02

Jonge generaties ondervertegenwoordigd

Jongeren en kaderleden zijn ondervertegenwoordigd binnen het sociaal overleg, waar conservatieve vakorganisaties geneigd zijn vooral de belangen van oudere werknemers te verdedigen. Ook werkzoekenden blijven zo in de kou staan. Voor Jong VLD is het de hoogste tijd dat het overlegmodel hervormd wordt en ook jongeren, kaderleden en werkzoekenden structureel betrokken worden. Dit zal de welvaart op lange termijn ten goede komen.

19 02

Zijn bindende sectorale CAO’s voorbijgestreefd?

Jong VLD wil komaf maken met het huidige systeem van bindende sectorale CAO’s: deze fnuiken de economische groei door ongelijke situaties gelijk te behandelen. Meer ruimte voor individuele loon- en werkafspraken is een must in de snel evoluerende wereldeconomie. Optionele CAO’s met opt-in en opt-out mogelijkheden kunnen passen binnen een meer flexibele benadering.

21 02

Vakbonden die leven van uitkeringen zijn ongezond

Jong VLD hekelt het alleenrecht van vakbonden om werkloosheidsvergoedingen uit te betalen. Momenteel ontvangen zij circa 313 euro ‘commissie’ per uitkering. Volgens Jong VLD moet de overheid hiervoor een tender uitschrijven waarbij de verwerking naar de firma gaat die deze dienst het meest efficiënt kan uitvoeren.

Wim Aerts @Wim_A_erts Samenschlverbod, quasi burgerwacht, opinieveroordeling, wagenverdachtmaking, burgerklikoproep, procedureverwatering...koud buiten deze dagen Bart Vanmarcke @BartVMarcke Des te groter het aantal werklozen, des te omvangrijker het vakbondsbudget: systeemfout? #nieuwevakbonden #jongvld Emmily Talpe @emmilytalpe Vlaamse regering gaf onze kinderen een eigen VRTnet, maar een deftig klaslokaal om te leren rekenen en schrijven dat zit er niet in. #fail Steve Leung @steveleung80 “Telkens burgers iets met elkaar ruilen moet er ad staat betaald worden, is absurd” Roland Duchatelet #jvldwilwinnen Jeroen Devriendt @jrdevriendt De woonbonus: wie zich een huis kan permitteren krijgt er nog geld voor van wie dat niet kan. #Mattheus Klaas Soens @KlaasSoens #koopzondagen: in zweden waar ik vorige zomer was 2 sluitingsdagen per jaar. Laat wie wil werken, werken. Nu vloeien mio euro nr buurlanden.

TIP

tweet mee connect met @Jongvld

april 2013 • nr 22 • blauw

19


dOSSieR beGROTiNG

HOE WORDEN UW BELASTINGEN FEDERALE OVERHEID Directe belastingen Personenbelasting: Vennootschapsbelasting: Roerende voorheffing:

39,0 12,5 4,5

Primaire uitgaven:

30,2

+ +

Indirecte belastingen BTW Accijnzen Douanerechten

Rentelasten: Diversen:

11,7 0,5

Autoriteitsdepartementen: 13,5

Sociale departementen: 11,9

Justitie: Binnenlandse zaken: Buitenlandse zaken: Defensie: Federale politie: Financiën:

Overheidspensioenen (excl onderwijs): Tewerkstelling en arbeid: Sociaal beleid: Volksgezondheid, leefmilieu: Maatschappelijke integratie:

1,9 0,9 1,8 2,7 1,0 1,9

29,5 7,7 2,3

8,4 0,2 2,5 0,3 0,5

+ +

Diversen Niet-fiscale inkomsten: Gewestelijke belastingen: Andere:

7,7 7,3 1,5

Overdrachten:

78

Soc

Departementen economie, KMO, Energie, Mobiliteit en Wetenschap

Inko 4,6

Dota

Soci

Ande

VLAANDEREN

Uitg Dotaties federaal:

+

20,8

Onderwijs: 10,7

Werk en sociale economie: 1,6

Gewestbelastingen:

5,2

+

Andere: 1,9

3,9

Mobiliteit/Openbare Werken: 3,1

Binnenlands bestuur: 2,8

Cultuur, jeugd, sport en media: 1,3

Economie, wetenschap en innovatie: 1,3

Andere:

Welzijn en gezin:

geldstroom van federaal naar andere overheden/sociale zekerheid wat overheid besteedt aan eigen beleid

20 blauw • nr 22 • april 2013 20 blauw • nr 22 • april 2013

2,9

=

Inkomsten 27,9 miljard

Ziek

Pens

Werk

=

Uitgaven 27,6 miljard

Kind

Arbe

Ande (over


N BESTEED?

PANTA RHEI!

eeN WOORdJe UiTleG

Inkomsten

=

Als er één ding is dat we leren uit het schema hiernaast is het wel dat de federale overheid veel geld int, maar dat ze daarvan het grootste deel ook onmiddellijk moet doorstorten naar andere overheden.

112 miljard

Uitgaven

=

De federale ontvangsten (belastingen en andere inkomsten) bedragen ongeveer 112 miljard euro. Dat lijkt gigantisch veel, maar toch kan de federale overheid daar maar een goede 30 miljard van benutten (waarvan nog eens 8,4 miljard wordt uitgegeven aan overheidspensioenen waardoor eigenlijk maar 22 miljard overblijft) om haar eigen beleid te voeren. De rest wordt immers onmiddellijk uitgegeven aan rentelasten (11,7 miljard) en doorstortingen aan andere overheden (bijna 80 miljard).

Tekort: 8,4

120,4 miljard

OVERIGE OVERHEDEN

ciale zekerheid

omsten: 81,4

Lokale besturen

aties federaal:

29

iale bijdragen:

48,8

Gewestelijke belastingen 4,4 Wallonië

ere inkomsten:

12,9

3,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,5

gaven: 81,4

kte en invaliditeit

sioenen:

33,1 24,6

kloosheid:

9,3

derbijslag:

5,2

eidsongevallen en beroepsziekten:

0,4

ere uitgaven rdrachten, werkingskosten, ...

3,5

8,8

Europa

2,7

Zo wordt aan de gemeenschappen en gewesten een goede 40 miljard aan dotaties en voor hen geïnde gewestbelastingen doorgestort. Ook de sociale zekerheid krijgt voor 29 miljard dotaties doorgestort. Met het restant voert de federale overheid haar eigen beleid: justitie, defensie, binnen en buitenlandse zaken, politie, financiën,… Alles samen ongeveer 22 miljard euro. Aan Vlaamse kant is het totale budget ongeveer 28 miljard groot, waarvan het grootste gedeelte dus van de federale overheid komt. Dit is ruim meer dan het eigenlijke budget van de totale federale overheid. Met dat geld voert de Vlaamse overheid haar beleid. Daarbij is onderwijs veruit het belangrijkste naast welzijn, mobiliteit (De Lijn), cultuur, economie,… Maar de belangrijkste overheidscomponent in ons land (althans in termen van geld) is de sociale zekerheid met een totaal budget van 81,4 miljard euro. Met dat geld betaalt ze vooral de pensioenen (werknemers en zelfstandigen), de ziektekosten en de werkloosheidsuitkeringen.

NOOT: Alle cijfers in het begrotingsschema zijn in miljarden euro en zijn opgemaakt op basis van cijfers begroting 2013.

april 2013 • nr 22 • blauw 21 april 2013 • nr 22 • blauw 21


dOSSieR beGROTiNG

DE FEDERALE BEGROTINGSCONTROLE TOEGELICHT Midden maart werd de begrotingscontrole 2013 afgerond. Van bij het begin stuurde Open Vld aan op een ernstige en structurele oefening. Het tekort wordt daardoor dit jaar structureel afgebouwd met 1% BBP. Ook komt er extra zuurstof voor de financiering van KMO’s. De inspanning die geleverd wordt is een evenwichtige inspanning, zonder schade aan de economie te berokkenen of jobs te vernietigen. Tijdens de onderhandelingen heeft Alexander De Croo er resoluut voor gekozen om nieuwe belastingen zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent dit concreet?

1. OVERHEID GAAT VERDER OP DIEET We besparen 250 miljoen euro extra in de overheidsuitgaven. In de sociale zekerheid en de gezondheidszorg wordt meer dan 270 miljoen euro extra bespaard. ✓ Een verdere besparing op de federale personeelsbudgetten met 0,5%, bovenop de reeds afgesproken 1,5%. ✓ Een vermindering van de federale werkings- en investeringskredieten met 1%. ✓ Extra besparingen bij de NMBS (30 miljoen euro), defensie (25 miljoen euro) en ontwikkelingssamenwerking (25 miljoen euro).

✓ Voor justitie (7,5 miljoen euro) en asiel/ migratie/armoedebestrijding (0,5 miljoen) worden extra middelen uitgetrokken, onder meer om de meerkost te betalen van de langere winteropvang door het koude weer.

2. BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG De besparingen in de gezondheidszorg komen bovenop de 370 miljoen euro waartoe al beslist werd tijdens de begrotingsopmaak. Hierdoor komt de reële groeinorm in de gezondheidszorg uit op 0,2%. Onder meer volgende maatregelen worden genomen: ✓ Het aanpakken van de medische overcon-

“Ik ben vooral tevreden dat onze vraag om de economie extra zuurstof te geven werd ingewilligd met de nieuwe KMO-bonus. Door de roerende voorheffing op dividenden te verlagen voor wie in KMO’s investeert, geven we extra zuurstof aan kleine- en middelgrote bedrijven. Zo kunnen die makkelijker investeren, groeien en voor nieuwe jobs zorgen. Dat is cruciaal en structureel, want net die bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie.” 22 blauw • nr 22 • april 2013 22 blauw • nr 22 • april 2013

sumptie, bijv. antidepressiva en statines (cholesterolverlagend middel). ✓ Versterkte incentives voor thuisdialyse bij nierpatiënten. ✓ Forfaitarisering van geneesmiddelen binnen ziekenhuizen. ✓ Meer kosteneffi ciëntie bij klinische testen.

3. ACTIVERING EN HERVORMINGEN IN DE ARBEIDSMARKT ✓ Halvering van opvolgings- en controletermijnen van werklozen (RVA). ✓ Wachtuitkeringen voor jongeren worden strenger. Uit evaluaties moet blijken dat zij intensief op zoek zijn gegaan naar een job. ✓ Er komt een strengere aanpak van misbruik en fraude bij kinderbijslag (13,5 miljoen euro).

4. EXTRA FISCALE ZUURSTOF VOOR ONZE ECONOMIE Open Vld heeft in het kader van deze begrotingscontrole aangedrongen op extra fi nanciele zuurstof voor KMO’s, de ruggengraat van onze economie. Volgens Open Vld is er nood aan een ruimere fi scale hervorming. ✓ Er werd defi nitief vastgelegd dat de monsterboete van 309% niet meer van toepassing zal zijn op restaurantkosten, ook niet


dOSSieR beGROTiNG

WAT ZEGT EUROPA? op hangende zaken. ✓ Op voorstel van de minister van Financiën (CD&V) werd de liquidatiebonus verhoogd van 10% naar 25%. Er wordt evenwel voorzien in een lange overgangsperiode (tot oktober 2014), tijdens dewelke men aan het huidige tarief van 10% reserves kan liquideren of reserves kan omzetten in kapitaal. Wanneer men dat kapitaal vervolgens uitkeert na vijf jaar of meer zal dit gebeuren aan een nultarief. ✓ Tegenover de verhoging van de liquidatiebonus heeft Open Vld de vermindering van roerende voorheffi ng op dividenden van KMO’s geplaatst. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de fi nancieringsbehoefte van KMO’s.

producten, advocaten onderwerpen aan btw, invoering van nieuwe bedrijfsbelastingen, verruiming van het toepassingsgebied van de roerende voorheffi ng, extra lasten op spaardeposito’s, verder uithollen van aftrekbaarheid representatie- en restaurantkosten, meerwaarden op aandelen, belasting op intercommunales, etc.

5. NIEUWE BELASTINGEN BEPERKT

1. De begroting wordt structureel verbeterd.

Open Vld heeft er resoluut voor gekozen om nieuwe belastingen zoveel mogelijk te beperken. Concreet heeft Open Vld – in een eenzame strijd – een hele reeks belastingverhogingen van tafel geveegd: verhoging van taks op alle verzekerings-

2. De inspanning is evenwichtig, zonder schade aan de economie en jobs.

&

VRAAG ANTWOORD Wat is de belangrijkste verdienste van deze begrotingscontrole?

3. De topprioriteit blijft een economisch, ondernemersvriendelijk klimaat waar investeringen en jobs mogelijk zijn.

Vlaamse begroting heeft nood aan duidelijkere keuzes De Regering Peeters II heeft eind maart de Vlaamse begrotingscontrole afgerond. Die regering bestaat uit een coalitie van drie partijen: CD&V, Sp.a en N-VA. De liberalen vragen vanuit de oppositie een Vlaamse begroting met duidelijkere keuzes. “De Vlaamse begroting is in evenwicht, maar dat is meteen de enige verdienste. De regering is er opnieuw niet in geslaagd duidelijk keuzes te maken. De extra middelen voor onderwijs zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat en aan de gratis bussen mag niet geraakt worden ondanks de noodkreet van De Lijn. Het enige waar deze regering het nog over eens is, is om al het beschikbare geld uit te geven. En dat terwijl er dringend reserves moeten aangelegd worden.” Open Vld wil dat de Vlaamse regering duidelijke beleidsprioriteiten naar voor schuift.

Kort samengevat moeten Europese lidstaten met een tekort dat kleiner is dan 3% van het BBP en een overheidsschuld die lager ligt dan 60% van het BBP, hun structureel saldo jaarlijks met 0,5% verbeteren als ze hun MTO nog niet hebben bereikt. Indien de staatsschuld hoger is dan 60%, moet het saldo jaarlijks met meer dan 0,5% verbeteren. In dat geval moet de schuld boven de 60% ook jaarlijks met 1/20e afgebouwd worden. Bovendien moet België zijn structureel saldo jaarlijks minstens met 0,75% verbeteren in het kader van de buitensporige tekortenprocedure. Doelstelling voor België was een structurele inspanning van 1% BBP. Dat is na 2012 (0,7%) de grootste structurele inspanning sinds ons land lid werd van de monetaire unie. Het structureel tekort wordt dit jaar teruggebracht tot 1,8%, het nominaal saldo bedraagt met deze inspanning 2,46%. Tegelijkertijd bevestigt de federale regering ook dat er gewerkt wordt aan een structureel evenwicht tegen 2015. De toets is nu aan Europa.

ENKELE BEGRIPPEN: Vorderingensaldo: Totale inkomsten min uitgaven berekend volgens Europese definities. Als het vorderingensaldo een tekort optekent van meer dan 3% dan kan Europa een buitensporige tekortenprocedure opstarten. Structureel saldo: Het structureel saldo meet de toestand van de overheidsfinanciën, gecorrigeerd voor conjuncturele effecten en eenmalige inkomsten en uitgaven. BBP: Bruto toegevoegde waarde van de economie van een land in een bepaalde periode. MTO: Medium-term objective, of doelstelling op middellange termijn. Deze Europese doelstelling zorgt dat het begrotingstekort van lidstaten onder de 3% van het BBP blijft op korte termijn. Op langere termijn moet de MTO ervoor zorgen dat de overheidsfinanciën duurzaam blijven. De MTO verschilt dus van land tot land. Belangrijke parameters zijn de overheidsschuld en de impact van de vergrijzing. Voor België zal de MTO wellicht een structureel overschot van 0,75% zijn.

april 2013 • nr 22 • blauw 23 april 2013 • nr 22 • blauw 23


limburg: uw mensen in brussel

Lydia Peeters

Beloon mensen die willen werken Ondanks de stijgende werkloosheid blijven heel wat werkgevers op zoek naar mensen om specifieke knelpuntvacatures in te vullen. Lydia Peeters wil mensen die zo een vacature invullen belonen met een belastingverlaging. “Het volstaat niet om werkzoekenden aan te moedigen om een knelpuntopleiding te volgen. Je moet ze ook financieel belonen als ze daadwerkelijk een knelpuntvacature invullen.” Tijdens een gedachtewisseling met VDAB-topman Fons Leroy in het Vlaams Parlement, legde Lydia Peeters de vinger op de wonde. “Het is goed dat de VDAB een actieplan ontwikkeld heeft om de vele knelpuntvacatures in te vullen, maar het mag nog een stuk ambitieuzer.” Peeters pleit vooral voor een

resultaatgericht beleid. “Mensen aanmoedigen om knelpuntopleidingen te volgen is één zaak, maar het garandeert niet dat ze nadien effectief de knelpuntvacature invullen. Dat is tweemaal jammer: het is zonde van de investering in een opleiding die nadien niet wordt verzilverd en de job is nog steeds niet ingevuld.” Daarom pleit Lydia Peeters ervoor om werkzoekenden die een knelpuntvacature invullen financieel te belonen. “Dat kan door de invoering van een belastingvermindering in de personenbelasting. Wie een knelpuntvacature invult zou daar maximaal drie jaar en via een degressief tarief van kunnen genieten.”

Voeding strenger controleren Heel Europa was onlangs in de ban van Roemeens paardenvlees. Verschillende producten bleken immers andere vleesingrediënten te bevatten dan aangegeven op de verpakking. Het spreekt voor zich dat dergelijke fraude aangepakt moet worden. Maar achter dit paardenvleesverhaal gaat een groter probleem schuil, dat een gevaar betekent voor onze volksgezondheid.

Nele Lijnen

24 blauw • nr 22 • april 2013

Senator Nele Lijnen: “Uit rapporten van het Europees voedselagentschap FVO blijkt dat de Europese standaarden inzake vleesproductie en -verwerking niet in alle landen even strikt worden toegepast. Landen zoals Roemenië, Bulgarije en Polen hebben het zelfs moeilijk om de minimumstandaard te halen.” Er wordt daar bijvoorbeeld slecht gecontroleerd op het verwerken van zieke

kadavers tot dierenvoeder, nochtans dé verspreidingsfactor van dolle koeienziekte. Ook controle op eitjes van lintwormen laat te wensen over. “Dit is een bijzonder zorgwekkende situatie. Toch maakt het FVO aan probleemlidstaten alleen aanbevelingen. Het agentschap schiet dus zwaar tekort.” Lijnen wil de controles in alle landen opdrijven en de standaarden streng afdwingen. Indien hier niet aan voldaan wordt, moeten de mogelijk gevaarlijke voedingsproducten onmiddellijk uit de Europese winkelrekken verdwijnen. “We kunnen niet toelaten dat de volksgezondheid op het spel wordt gezet. De consument heeft niet alleen het recht te weten wat hij juist op zijn bord krijgt, hij moet ook zeker zijn dat het gezonde voeding is.”


limburg: uw mensen in brussel

Marino Keulen

Wat is het SALK? Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, werd opgesteld door professor en zakenman Herman Daems en zijn twaalfkoppige expertengroep. Het plan moet de economische klap van de sluiting van Ford Genk opvangen en bevat een strategie om de Limburgse economie te versterken en te verbreden. De Taskforce Limburg, met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale regering, de provincie en de sociale partners, moet de aanbevelingen van het SALK nu omzetten in beleid.

Patrick Dewael

SALK voor sterk Limburg, mét Noord-Zuidverbinding Kamerlid Patrick Dewael en Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen steunen het SALK maar vragen aandacht voor volgende suggesties en bedenkingen. Vooreerst moet de Vlaamse regering een nooddecreet uitvaardigen om belangrijke infrastructuurwerken uit te voeren. “We denken dan aan het Spartacusplan, de verbreding van de E313, maar vooral aan de cruciale NoordZuidverbinding. Zonder goede ontsluiting geen nieuwe bedrijventerreinen, jobs, en alleen maar meer file”, stellen beide liberalen. Nu de Raad van State nogmaals de plannen naar de prullenbak verwees, moet de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid nemen en de zaak deblokkeren. Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Ontslagen werknemers intensief begeleiden is de volgende prioriteit. “In Limburg zijn er vandaag 5.000 vacatures. In de buurprovincies nog eens 20.000. Er is dus zeker jobperspectief. De uitdaging bestaat erin de juiste mensen naar de

juiste job te begeleiden en hen intussen de nodige kennis en vaardigheden aan te leren”, zegt Keulen. “Ook onze hogescholen en universiteit moeten hierbij betrokken worden”, vult Patrick Dewael aan. “Waarom zouden hogescholen bijvoorbeeld geen verkorte bacheloropleidingen kunnen aanbieden aan werkzoekenden? Het Europees Globalisatiefonds zou deze kunnen bekostigen.” Voor de algehele financiering van het SALK kijken de liberalen naar de Vlaamse, federale en Europese overheid. “Als er in Limburg fondsen beschikbaar zijn, kunnen die worden aangewend. Maar dat mag niet ten koste gaan van de gemeenten die het al bijzonder moeilijk hebben.” “Met de steun van de Vlaamse overheid en de creativiteit en inzet van alle Limburgers, komen we deze tegenslag zeker te boven. Er zit potentieel in Limburg”, besluiten Dewael en Keulen.

april 2013 • nr 22 • blauw

25


nieuws uit limburg

Open Vld Hasselt introduceert wijkwerking

Toegankelijkheid Hechtel-Eksel Onlangs stapten HE en leden van de gehandicaptenadviesraad (GAR) van Hechtel-Eksel in een bus om een toegankelijkheidsrondrit te maken door de gemeente. Burgemeester Jan Dalemans: “Op die manier konden de deelnemers aan den lijve de remmende werking van verkeersdrempels voor rolstoelgebruikers ervaren.” Naast knelpunten, was er in deze rit ook aandacht voor goed scorende initiatieven. Zo beschikt de gemeente over een toegankelijke toiletwagen voor verenigingen, en werden bij

parkeerplaatsen voor personen met een beperking onderbordjes geplaatst met de ludieke tekst: ‘Laat je niet verleiden… door een voorbehouden parkeerplaats’. “Het gemeentebestuur heeft ook de wedstrijd ‘ik hoor er ook graag bij… ondanks mijn beperking’ op poten gezet, waarmee we de toegankelijkheid van de handelszaken willen verbeteren”, aldus Dalemans.

Open Vld Hasselt heeft de krijtlijnen uitgezet voor een goed georganiseerde wijkwerking. Doel is om het contact met de burger te optimaliseren. Fractieleider Laurence Libert: “Als partij in de oppositie is het onze verantwoordelijkheid om dossiers op een constructieve manier aan te kaarten bij het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Zo hebben we onlangs, na verontrustende berichten van één van onze wijkverantwoordelijken, de problematiek m.b.t. het mogelijk tekort aan plaatsen voor leerlingen in de gemeentelijke basisschool van Rapertingen op de agenda geplaatst.” De schepen heeft garanties gegeven dat er genoeg plaatsen zullen voorzien worden en dat ouders niet aan de poort zullen moeten slapen om in te schrijven. Tevens heeft ze aangegeven dat het systeem van de wachtlijsten transparant gecommuniceerd zal worden. Onze wijkverantwoordelijke heeft dit antwoord teruggekoppeld naar de bewoners en zal de situatie uiteraard verder opvolgen.

Op het einde van de rit werd een charter ondertekend waarmee ieder zijn steentje wil bijdragen om van Hechtel-Eksel een toegankelijke gemeente te maken.

Digitale revolutie in Lanaken Gezien de sombere economische tijden haalt ook het gemeentebestuur van Lanaken de broeksriem aan. Toch werden in de begroting enkele belangrijke nieuwe accenten gelegd. Zo kiest Lanaken voluit voor meer digitale dienstverlening, wat betekent dat inwoners voor heel wat documenten niet meer naar het gemeentehuis moeten komen, maar die eenvoudigweg thuis kunnen afdrukken. Lanaken heeft een zeer geavanceerd ICTpark en loopt daarmee in de spits van

26 blauw • nr 22 • april 2013

Limburg. Door een extra-investering van 142.320 euro wordt het mogelijk om de mensen van thuis uit van dienst te zijn. Deze digitale dienstverlening wordt einde 2013 operationeel. Mettertijd moet het ook mogelijk zijn om als burger digitaal milieu- en bouwaanvragen in te dienen. Mensen sparen tijd, de gemeente spaart ambtenaren en Lanaken versterkt zijn imago van dienstverlenende gemeente. “Crisissen zijn uitdagingen”, aldus burgemeester Marino Keulen.


kalender Gespreksavond met Maggie De Block DINSDAG 23 APRIL - 20u Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het Museumkaffee in het Gallo Romeins Museum. Organisatie Open Vld en Willemsfonds Tongeren. Locatie: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren Contact: ronyswerts@telenet.be

nieuws uit limburg

De week van

Kristof Pirard is burgemeester van de gemeente Heers. Hij is getrouwd met Kristel Janssen en werkt op de FOD Financiën, bij een BTW-controlekantoor. Samen met zijn coalitiepartners gaat hij voor een verantwoordelijk beleid gestoeld op optimale dienstverlening en open en eerlijke communicatie.

Het maakbare brein door Maarten Wissels (neuroloog) Thema-avond Liberale Vrouwen Limburg WOENSDAG 24 APRIL – 19u30-22u Locatie: Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Contact: anita.carol@telenet.be

Kristof Pirard

Dinsdag

Maandag

Spaghettifestijn Open Vld Kortessem

ZATERDAG 27 APRIL – vanaf 17u Locatie: ’t Vlierhof, Kersendaelstraat 1, 3724 Vliermaal Contact: 0494/ 58 48 51 of vandormael.mp@telenet.be

Lokale bestuursverkiezingen met ‘Blauwe-aspergeavond’ in aanwezigheid van nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten. ZATERDAG 25 MEI Diner/dansant vanaf 19u. Locatie: Parochiecentrum Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8/B (naast ziekenhuis ZMK) Contact: osteopathie@frankdiepvints.be

Elke maandag hebben we vergadering met het college van burgemeester en schepenen. Aan het werk op mijn bureau in het gemeentehuis.

Woensdag

Donderdag

‘voor één dag soldaat’ WOENSDAG 5 JUNI - vanaf 16u Uitstap liberale vrouwen naar Leopoldsburg. Locatie: ontvangst in Museum MKOK, Burkelstraat 131, 3970 Leopoldsburg Contact: anita.carol@telenet.be

Na de algemene vergadering van de sportraad is het tijd voor de huldiging van de kampioenen.

Babyboomfeest.

Blue BBQ Open Vld Tessenderlo ZONDAG 9 JUNI - 16u-20u Locatie: OC De Griffel, Hulsterweg 184, 3980 Hulst-Tessenderlo Contact: sergevdb@live.be

Vrijdag

Weekend

BBQ Open Vld Lummen ZONDAG 16 JUNI (van 11u30 - 14u en van 17u - 20u) Locatie: Gildezaal St-Trudo, Priesterseheide 8, 3560 Lummen (Linkhout). Contact: an.goijens@openvld.be

BBQ Open VLD Heers ZATERDAG 22 JUNI Locatie: Administratief centrum “De Bammerd”, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers Contact: smets.nadia@telenet.be

Tijd voor wat ontspanning op ons ‘lentebal met de burgemeester’. Pasen vieren met de hele familie. Qualitytime!

april 2013 • nr 22 • blauw

27


MARKANTE VLAMING

MICHEL LOUWAGIE

NIEUW STADION DANKZIJ UNIEKE SAMENWERKING 28 blauw • nr 22 • april 2013 28 blauw • nr 22 • april 2013


We ontmoeten Michel Louwagie, manager van voetbalclub KAA Gent, in het secretariaat aan het Ottenstadion. Het gebouwtje heeft duidelijk zijn beste tijd gehad, en doet denken aan een containerklas die al enkele jaren aan vervanging toe is. Maar die vervanging komt er niet meer. De club verhuist immers aan het einde van dit seizoen naar haar fonkelnieuw stadion aan de Groothandelsmarkt.

KAA Gent is de eerste ploeg in onze eerste klasse met een nieuw stadion. Hoe zijn jullie daarin geslaagd? De politiek heeft een grote rol gespeeld in dit dossier. Het was nooit gelukt als Daniël Termont, burgemeester van Gent, en Christophe Peeters, toenmalig schepen van sport, er hun schouders niet hadden ondergezet. In Vlaanderen zijn bouwdossiers heel moeilijk, nog moeilijker dan in Wallonië. Een RUP-wijziging, een MERstudie, een bouwvergunning,… al die procedures nemen veel tijd in beslag. Maar het moeilijkste blijft toch de financiering: 74 miljoen euro is een gigantisch bedrag. Het is niet meer van deze tijd om een stadion volledig te laten financieren door de overheid. De bouw van ons nieuw stadion gebeurt daarom via een publiek-private samenwerking (PPS-constructie, zie kaderstuk). Er zijn drie partners: stad Gent, de club en ontwikkelaar Ghelamco. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de financiering rondgeraakte en het stadion gebouwd werd. Is de samenwerking met stad Gent altijd zo goed geweest? Vroeger verliep die eerder stroef. In 1988 kwamen enkele zakenmensen bij elkaar om van KAA Gent – dat gezakt was naar

Het is niet meer van deze tijd om een stadion volledig te laten financieren door de overheid.

tweede klasse – opnieuw een belangrijke ploeg in België te maken. Ze dachten dat dit zou lukken zonder de inbreng van de overheid. Het stadion was van de club, de grond was van de club, tribune 1 werd gebouwd door de club,… Maar door zoveel te investeren in de infrastructuur, zonken we in een financieel moeras. Toen Ivan De Witte in ‘99 voorzitter werd, hadden we een schuldpositie van 23 miljoen euro. Daar stond op dat moment slechts 4,5 miljoen euro aan inkomsten tegenover. Samen met onze bank VDK – sinds ‘88 niet alleen onze hoofdsponsor maar ook onze kredietgever – zijn we toen begonnen aan de sanering. Het is een mirakel dat een club die bijna failliet was erin geslaagd is de schulden weg te werken, zich sportief te manifesteren en tegelijkertijd aan een dossier te werken voor een nieuw stadion. De bouw van het nieuwe stadion had dit jaar wel invloed op het sportieve. Dit jaar wel. We zijn voorzichtig geweest. Als je iets koopt – of het nu een huis is, een appartement, of een stadion (lacht) – heb je eigen middelen nodig. Om die eigen middelen te kunnen inbrengen hebben we dit jaar geen kapitaalsverhoging gedaan, maar spelers verkocht. We hebben zo onze ploeg verzwakt, waardoor we een moeilijk seizoen hadden. Maar over de laatste tien jaar zijn we qua sportieve resultaten de nummer vier à vijf in België. Het project van het nieuwe stadion moet je sowieso niet op korte termijn bekijken, dit project helpt ons vooruit op lange termijn. U heeft het vaak over een ‘project’ in plaats van over een stadion. Omdat het multifunctioneel is. Wij zijn geen heer en meester van het nieuwe stadion; er zijn meerdere eigenaars met verschillende prioriteiten, huurders met nog april 2013 • nr 22 • blauw 29 april 2013 • nr 22 • blauw 29


MARKANTE VLAMING BIO MICHEL LOUWAGIE ●

Brugge, 01/01/1956

Jeugdspeler Cercle Brugge

andere visies. Het is een samenwerkingsmodel dat gegroeid is na uren, dagen, weken discussiëren. We zijn begonnen met het dossier in 2002 – mensen hebben gelachen: “dat stadion komt er nooit!” – maar daardoor hebben we heel veel tijd gehad om een samenwerkingsmodel vast te leggen waar iedereen zich goed bij voelt. Uiteindelijk is er een basisakte gemaakt, zoals bij een groot appartementsblok, waarin alles tot in de details beschreven staat. De afspraken wat betreft mobiliteit bijvoorbeeld: er zijn parkings aan de overkant van de site die wij op bepaalde momenten gedeeltelijk mogen gebruiken. Er komt ook een fulltime syndicus, die een plaatsbeschrijving maakt voor en na de wedstrijd, voor het geval er schade zou zijn aan de kantoren van mede-eigenaars. De basisakte is 105 bladzijden. Daar staat álles in. Is dit multifunctioneel stadion dan uniek? Uniek in België. Maar de Nederlanders en de Duitsers zijn de Belgen in alles voor. Qua voetbalinfrastructuur zijn we stilaan de laatste van de klas, we zitten bijna op het niveau van ontwikkelingslanden. Er is één multifunctioneel stadion in België, het onze. Bij nieuwe stadions komen er gemiddeld 58% meer toeschouwers. We hebben er nu 11.000, we mogen dus denken aan 16 à 17.000 mensen. Het stadion is dan wel multifunctioneel, het wordt geen site met een shoppingcentrum. Een shoppingcentrum was voor de Gentse coalitie geen optie. Ze haalden het voorbeeld van Sint-Niklaas aan, waar de binnenstad een beetje verweesd achterbleef na de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Dat gaf wel spanningen in de financiële ontwikkeling van het dossier, omdat een shoppingcenter meer fi blauw • nr 22 • april 2013 30 30blauw • nr 22 • april 2013

nanciële mogelijkheden geeft aan de ontwikkelaar. Maar uiteindelijk heeft iedereen zich erbij neergelegd. Er komt wel wat retail en grootdistributie, wat kantoren en kantoorachtigen, dat is overzichtelijk. Een shoppingcentrum zou te veel druk gecreëerd hebben rond de site. Dit is een van de grootste PPS-constructies ooit qua sportinfrastructuur in Vlaanderen. Ik kan alleen maar hopen dat andere steden het voorbeeld van Gent volgen. Als we in de voetbalsector willen meetellen op internationaal niveau, dan hebben we grotere stadions met meer comfort nodig. De laatste twintig jaar wordt er enorm veel aandacht besteed aan de VIP’s: business seats, loges, lekker eten, champagne,… Wij willen echter ook een VIP-behandeling voor de niet-VIP’s. We zijn erg trots op onze overdekte promenade: een

Licentiaat Lichamelijke Opvoeding Rijksuniversiteit Gent Belgisch kampioen 100m rugslag en Belgisch recordhouder 200m rugslag (1974) Voorzitter Koninklijke Belgische Zwembond (1998 - nu) Bestuurder-manager KAA Gent (1990-nu) Bestuurder BOIC (Belgisch Olympisch en Inferfederaal Comité)

ring rondom rond het stadion. Iedereen kan er eten en drinken volgens zijn/haar budget en iedereen kan er elkaar ontmoeten. Dat is in geen enkel ander Belgisch stadion mogelijk. Je kinderen zitten in de familietribune, je vrienden hebben een abonnement, zelf zit je met collega’s in een skybox,… en toch kan iedereen elkaar voor, tijdens of na de match ontmoeten op onze buffalo-promenade. Een liberaal idee zowaar. Inderdaad. Ons stadion verenigt de mensen. We hebben amper tegenstand ervaren tegen de bouw van het nieuwe stadion. Het is een project dat door de hele stad gedragen wordt. Geen enkele politieke partij is ertegen, zowel de coalitie als de oppositie gaan al tien jaar mee in het verhaal. Zo zie je maar dat partijpolitiek in bepaalde dossiers weinig of geen rol speelt. Dat is heel mooi. En zeldzaam, nee? (lacht) Maar met een prachtig resultaat!

&

VRAAG ANTWOORD Wat is ‘Publiek-Private Samenwerking’ (PPS)? PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde te realiseren. De meerwaarde kan financieel, maatschappelijk of operationeel zijn. De samenwerking gebeurt op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. PPS dient onderscheiden te worden van traditionele overheidsopdrachten. Bij een klassieke overheidsopdracht gaat het over een project dat door de overheid wordt uitgewerkt en waarvan de uitvoering aan een derde wordt toevertrouwd. Bij een PubliekPrivate Samenwerking maken beide partijen ruimte om de vooropgestelde resultaten te behalen. Centraal staat de idee van een winwinsituatie. Op die manier wil de overheid gebruik maken van de denk- en innovatiekracht van de markt. (bron: www.vlaanderen.be)


BELEID

WETBOEK OP GROOT ONDERHOUD Patrick Dewael, fractieleider voor Open Vld in de Kamer, maakt als voorzitter van het parlementair comité wetsevaluatie jacht op verouderde en slechte wetgeving. “Onze wetboeken bevatten veel bepalingen die moeilijk leesbaar, tegenstrijdig of van bedenkelijke kwaliteit zijn. Daarnaast zijn vele regels overbodig geworden. Ons wettencorpus moet eens grondig opgekuist worden”, aldus Patrick Dewael die zelf meteen een aantal wetsvoorstellen tot afschaffing indient. Patrick Dewael: “De droom van elk parlementslid is een wet met zijn of haar naam. Maar het staatsblad telt al 90.000 blad-

zijden! Een parlementair moeten zich dus ook toeleggen op het verbeteren of afschaffen van wetgeving. Ook de gewone burger, ondernemer of organisatie die dagelijks in aanraking komt met onze wetten en het ‘slachtoffer’ van slechte exemplaren is, kan vanaf eind april zelf wetten signaleren die aftands zijn of gewijzigd moeten worden. Dit kan via de website www.comitewetsevaluatie.be.

✓ Een wet van 16 juni 1937 geeft de koning het recht om mobilisatie af te kondigen bij oorlog in Belgisch-Congo. ✓ Artikel 985 van het Burgerlijk Wetboek regelt het opstellen van een testament ‘in gebieden waarmee alle verkeer is verbroken na het uitbreken van de pest’. ✓ In het decreet van 24 november 1830 staat dat ‘leden van het stamhuis van Oranje-Nassau voor altijd uitgesloten zijn van alle macht en gezag in België’. ✓ ‘Eén koe, of 12 geiten of schapen, en 24 kippen, met stro en voeder voor een maand.’ Dat mag een deurwaarder je bij een inbeslagname nooit afnemen.

PATRICK DEWAEL Voorzitter Open Vld Kamerfractie www.dewael.nu @PatrickDewael www.facebook.com/dewaelp

✓ WELKE WET ZOU JIJ AANPASSEN OF AFSCHAFFEN? Mail het naar patrick.dewael@dekamer.be Of meld het via twitter: #schafdiewetaf @PatrickDewael

VRIJHANDELSZONE TUSSEN VS EN EU Karel De Gucht, Europees Commissaris voor Handel, onderhandelt een vrijhandelszone tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. President Barack Obama bevestigde tijdens zijn ‘State of the Union’ zijn medewerking aan een dergelijke samenwerking. Voor de realisatie van dit handelsverdrag staan vijf prioriteiten voorop: het versterken van het multilaterale handelssysteem in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie en het afronden van de nieuwe vrijhandelsonderhandelingen, het uitdiepen van relaties met onder meer India en Latijns-Amerika, het upgraden van de economische samenwerking met de VS en China, het afronden van de economische partnerschapsakkoorden met ontwikkelingslanden en het ondersteunen van Europese bedrijven.

“De twee grootste economieën in de vrije wereld willen meer groei. Daar hangt de welvaart in de VS en Europa vanaf.”

april 2013 • nr 22 • blauw 31 april 2013 • nr 22 • blauw 31


BELEID Al 15 jaar stond in het regeerakkoord dat de Wet Lejeune strenger zou worden. Maar nooit werd er effectief werk van gemaakt. Tot minister van Justitie Annemie Turtelboom het heft in handen nam, en de wet verstrengde. Daardoor moeten zware criminelen voortaan minstens de helft van hun straf uitzitten.

WET LEJEUNE VERSTRENGD Sinds de Wet Lejeune (1888), kunnen veroordeelden na het uitzitten van een derde van hun straf voorwaardelijk vrijkomen. Door de verstrenging van de wet zullen zwaar veroordeelden voortaan minstens de helft van hun straf moeten uitzitten. Concreet? Als iemand wordt veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar of levenslang, moet hij voortaan 15 jaar uitzitten, in plaats van 10 jaar zoals dat vroeger het geval was.

Is er recidive in het spel, dan wordt de wet nog strenger: indien een recidivist wordt veroordeeld tot 30 jaar of levenslang, moet hij voortaan minstens 19 jaar van zijn straf uitzitten. De wet werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd in de week dat Kim De Gelder veroordeeld werd tot levenslang. Hij wordt meteen een van de eersten in ons land die onder de toepassing van de nieuwe wet valt.

ANNEMIE TURTELBOOM Minister van Justitie www.annemieturtelboom.be @ATurtelboom www.facebook.com/ pages/AnnemieTurtelboom/23567195147

ERFRECHT WORDT GEMODERNISEERD Het Belgische erfrecht dateert uit de tijd van Napoleon en is niet meer aangepast aan de maatschappelijke evoluties van vandaag. Minister van Justitie Annemie Turtelboom en Open Vld-senator Martine Taelman zetten samen de eerste fundamentele hervormingen op de rails. We leven steeds langer en worden dus alsmaar ouder op het moment dat onze ouders overlijden. Daarom kunnen kleinkinderen voortaan rechtstreeks ervan van hun grootouders, zonder dat hiervoor twee keer successierechten moeten worden betaald. Met de dure vastgoedprijzen kunnen jongeren die steun vaak beter gebruiken dan hun ouders, die ondertussen zelf een carrière hebben uitgebouwd en al in het bezit zijn van een eigen woning. Daarnaast werkt minister Turtelboom aan een nieuwe regeling rond de zogenaamde pensioencompensatie. Als een van de ouders bijvoorbeeld thuisblijft voor de kinderen en dus minder pensioenrechten opbouwt, kan dat gecompenseerd worden als koppel uit de echt scheidt.

ALLE STRAFFEN VANAF 6 MAANDEN VOORTAAN UITGEVOERD Wie veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf tussen 6 maanden en 3 jaar, zal niet meer aan zijn staf ontkomen. “Voortaan krijgt al wie veroordeeld is tot maximaal drie jaar cel, binnen de drie weken een enkelband om”, zegt minister Annemie Turtelboom. Veroordeelden zullen ook onmiddellijk weten wanneer hun enkelband geplaatst wordt. Op die manier wordt straffeloosheid snel en efficiënt in de kiem gesmoord. Tijdens de budgetcontrole in juli vorig jaar kreeg minister Turtelboom 1 miljoen euro toegekend voor strafuitvoering. Zeven maanden later is de balans positief. Vorige zomer kampten 28 justitiehuizen in ons land nog met een wachtlijst van in totaal bijna 5.000 dossiers, maar nu zijn die historische wachtlijsten weggewerkt. Nooit eerder zaten zoveel mensen hun straf uit onder elektronisch toezicht. De inspanningen van de justitieminister zorgen er zo voor dat alle straffen tussen 6 maanden en 3 jaar worden uitgevoerd.

blauw • april 32 32blauw • nr •22nr• 22 april 20132013


BELEID

OUDEREN MET PROBLEMEN BETER GEHOLPEN Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo werkt aan een hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen, kortweg IGO. Dat is een financiële hulp voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikken. Een IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar na een onderzoek van alle inkomsten en bestaansmiddelen van de gepensioneerde. De Inkomensgarantie voor Ouderen heeft er de voorbije jaren mee voor gezorgd dat het armoederisico onder gepensioneerden is gedaald. Met deze hervorming zetten we die inspanningen verder, aldus Alexander De Croo.

ALEXANDER DE CROO Vicepremier en minister van Pensioenen

De pensioenminister wil dat systeem niet alleen flink vereenvoudigen, maar ook de toekenning ervan rechtvaardiger en transparanter maken. Momenteel buigt de Raad van State

zich over de hervorming. Met de hervorming wil de minister ook sociale fraude tegengaan, zodat de hulp gaat naar mensen die het echt nodig hebben. Zo zal onder meer het verblijf in België, één van de voorwaarden om een IGO te ontvangen, strenger gecontroleerd worden. De hervorming moet ook de werklast voor de OCMW’s verminderen.

www.pensioenminister.be @alexanderdecroo www.facebook.com/ alexanderdecroo

Steeds meer anderstaligen kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs, omwille van de betere kwaliteit. Het is ook dé poort om meertalig te worden, en dus meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Als collegevoorzitter van de VGC investeerde Guy Van Hengel al tien jaar maximaal in on-

NOOIT LEERDEN ZOVEEL BRUSSELSE KINDEREN NEDERLANDS Het bijbouwen van scholen is dé absolute prioriteit in Brussel. De nood is hoog. Vorig jaar vonden 600 kinderen geen plaats in de Nederlandstalige kleuterscholen in Brussel. Brussels minister Guy Vanhengel: “Dit jaar moesten we 600 kinderen in de kleuter- en nog eens 600 kinderen in de onthaalklasjes teleurstellen. Alleen al voor de voorrangsgroepen. Er zijn 30 extra scholen nodig zijn: 15 staan al in de steigers, 15 zouden we moeten bijbouwen. Daarvoor ontbreken de nodige middelen.” derwijsinfrastructuur: “Dat is 10 miljoen euro per jaar. Ik kan niet meer doen dan het huidige ritme aanhouden. De Vlaamse Gemeenschap blijft achterwege: zij neemt slechts één derde van de investeringen voor haar rekening. Twee derde komt van Brussel, hoewel dit onze taak niet is. Bij de laatste begrotingscontrole van maart 2013 maakte de Vlaamse regering een

belachelijk laag bedrag vrij voor capaciteitsuitbreiding in het onderwijs. Voor Brussel was er NUL euro. NUL!” aldus Vanhengel. In Brussel hebben de ouders de keuze tussen het Franstalig en het Nederlandstalig Onderwijs. Die vrijheid komt nu in het gedrang. “Het mooiste bewijs dat de investeringen in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel hun effect sorteren, is dat nooit zoveel Brusselse kinderen Nederlands leerden. Dit is dankzij het Nederlandstalig onderwijs, want de klassieke Vlaamse gezinnen dunnen nog steeds uit”, besluit Guy Vanhengel.

GUY VANHENGEL Brussels Minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen Voorzitter van de VGC o.m. bevoegd voor het Brussels Nederlandstalig Onderwijs www.guyvanhengel.net www.facebook.com/guy.vanhengel

• nr • blauw april april 2013 2013 • nr 22 • 22 blauw 33

33


Philippe De Backer: “Als KMO’s makkelijker toegang hebben tot financiering, zal de economie heropleven”

34 blauw • nr 22 • april 2013


Begin dit jaar keurde het Europees Parlement het rapport ‘Betere toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen’ goed. Het rapport formuleert een antwoord op de kredietschaarste voor KMO’s, een van de belangrijkste actuele problemen in Europa.

Kredietschaarste voor KMO’s KMO’s zijn verantwoordelijk voor 85% van de jobcreatie in de Europese Unie. “Als we de economie terug willen laten opleven”, zegt Philippe De Backer, Europees Parlementslid voor Open Vld, “is het verbeteren van de toegang tot financiering dus een absolute prioriteit. De wil om te ondernemen, te groeien en te investeren is er. Maar er is ook veel onzekerheid bij zowel ondernemers als investeerders. Onzekerheid over de toekomst en onzekerheid over nieuwe of strengere regelgeving.” Zijn de nieuwe regels dan te streng? Een strengere regelgeving is niet per se slecht. Maar ze mag de economische groei niet fnuiken. We hebben nood aan goede en voldoende afgetoetste regelgeving. En dat is op dit moment niet het geval. In Europa wordt er één impactstudie per wetsvoorstel gemaakt om de mogelijke gevolgen van de wet in kaart te brengen. Dat is onvoldoende. We moeten weten wat de gecumuleerde gevolgen voor KMO’s en investeerders zijn wanneer we wetten maken. Ook de Vlaamse en federale regering moeten daar rekening mee houden. Hoe financieren ondernemers vandaag hun KMO’s? De 23 miljoen KMO’s in Europa maken bijna allemaal gebruik van klassieke bankleningen. En dat is net het probleem. Door de verstrengde Europese regelgeving worden leningen aan KMO’s op de balans van financiële instellingen geklasseerd als risicovol. Tegelijkertijd worden financiële en verzekeringsinstellingen geconfronteerd met strengere kapitaalvereisten, waardoor ze minder graag investeren. Overal in Europa staan de banken op de kredietrem. En vooral de KMO’s zijn daarvan het slachtoffer. Dat staat in schril contrast met het recordbedrag op spaarrekeningen! De Belgen zijn blijven sparen, terwijl de inflatie hoger lag dan de interesten. We hebben dus samen veel koopkracht verloren. Een nationaal en regionaal wetgevend kader dat de spaargelden activeert, zou de financiering

van KMO’s vergemakkelijken en de relance financieren. Ik denk bijvoorbeeld aan het hervormen van fiscale stimuli voor langetermijninvesteringen, zodat stabiel aandeelhouderschap beloond wordt. Maar naast de klassieke financieringsmogelijkheden moeten we ook andere mechanismen ontwikkelen. Europa heeft hierin al enkele stappen genomen, zoals een proeffase met projectobligaties. Die zorgen voor zowel garanties als kapitaal voor de realisatie van infrastructuurprojecten. Het proefproject wordt opgestart in de sectoren transport, energie en ICT. We hebben dus nood aan financieringsvormen op maat van KMO’s? Inderdaad. Een onderneming met honderd personeelsleden heeft andere financieringsnoden dan een eenmanszaak, er moet dus diversificatie zijn. Zowel de mogelijkheden voor financiering via eigen vermogen als schuldinstrumenten moeten ontworpen én gereguleerd worden voor KMO’s. Business angels, crowdfunding, mezzanine financiering,… Ook Europese garanties zouden de strenge kapitaalvereisten voor banken kunnen verlichten en het risico voor financiële tussenpersonen verminderen. Waar kunnen we nog bijsturen? Er moet een betere dialoog komen tussen de betrokken partijen. Het ontbreekt de ondernemers soms aan de nodige kennis of ervaring om een goed onderbouwd bedrijfsplan voor te leggen bij de kredietaanvraag. Lidstaten moeten daarom, samen met bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, de nodige professionele ondersteuning en training voorzien voor ondernemers. Ook moeten we de ondernemersvaardigheden van jongeren stimuleren. We moeten cursussen die het ondernemerschap bij jongeren aanwakkeren en die de kennis van de economie en marktwerking vergroten, opnemen in het curriculum van zowel het middelbaar onderwijs als het voortgezette onderwijs. In álle studierichtingen. En aan de kant van de financiële instellingen?

Transparantie is zeer belangrijk. Soms zijn ondernemers zich niet voldoende bewust van de kleine lettertjes van de kredietovereenkomst. Zo gebeurt het soms dat als men een lening vervroegd wil terugbetalen, de kosten en wederbeleggingsvergoeding te hoog oplopen of zelfs onbetaalbaar zijn. Ook het gebruik van persoonlijke waarborgen moet gereglementeerd worden. Waarborgen die het risico van financiële instellingen beperken zijn goed, maar het ‘over-indekken’ werkt contraproductief. Banken moeten bovendien duidelijke en transparante criteria vastleggen voor ondernemers bij het indienen van een kredietaanvraag. En wanneer een bankier een kredietaanvraag afwijst, moet de kredietgever de ondernemer constructief informeren omtrent de redenen voor de afwijzing. Goed communiceren is belangrijk? Bankiers hebben betere kennis van kredietinstrumenten dan ondernemers. Ondernemers weten meer van ‘de business’ dan bankiers. Dit onevenwicht levert problemen op wanneer een kredietaanvraag besproken wordt. Simpele zaken zoals een betere dialoog, een intensere samenwerking en een betere informatiedoorstroming zouden de kansen op een succesvolle kredietaanvraag al kunnen verhogen. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Door mijn opleiding biotechnologie bekijk ik het ondernemerschap vanuit dit referentiekader. KMO’s maken deel uit van een groter ecosysteem. Een systeem waar overheid, investeerders en ondernemers moeten samenwerken om een duurzame groei te creëren. Zonder een van hen, werkt het systeem niet. Ik roep alle partijen op om zo snel mogelijk werk te maken van een langetermijnvisie voor dit ‘ondernemers-ecosysteem’. Want door af te wachten is nog geen enkele KMO groot geworden, heeft nog geen enkele investeerder winst gemaakt en is de economie nog niet uit het dal geraakt.

april 2013 • nr 22 • blauw

35


Noteer zaterdag 4 mei in uw agenda, want dan vieren Brussel en de Europese wijk feest! De opendeurdag is een unieke gelegenheid om te ontdekken hoe de Europese instellingen uw dagelijks leven mee bepalen.

EUROPADAG

zaterdag 4 mei

Opendeurdagen van de Europese instellingen Ter gelegenheid van Europadag openen de EU-instellingen in Brussel op 4 mei 2013 opnieuw hun deuren voor het publiek. Van 10u tot 18u kan u een bezoek brengen aan de gebouwen van de Europese Unie in Brussel: het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Commissie, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio’s en de Ombudsman. U krijgt er een rondleiding en kan er interactieve standen bezoeken, aan debatten deelnemen en Europarlementsleden ontmoeten. Buiten is er ook een kinderdorp voorzien, en worden de pleinen en straten opgefleurd met muziek, dans en animatie. Het einde van de Europadag valt samen met de opening van het Irisfeest. Naar aanlei-

ding daarvan vindt er om 20u30 in Brussel centrum een concert van Hooverphonic plaats. Een mooie afsluiter van de dag!

Open Vld Ook onze en mentsled Europarle roeck, b e yts-Uytt e N ie m e e Ann n Philipp ofstadt e Guy Verh in g ie da r zullen d De Backe ment rl a ees P e het Europ zijn! aanwezig

Waarom dit jaarlijks feest? Op 9 mei 1950 legde de Franse minister Robert Schuman een verklaring af waarin hij pleitte voor een samenwerkingsakkoord tussen Frankrijk en Duitsland voor de productie van kolen en staal. Deze oproep zorgde voor de creatie van de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (EGKS) in 1951, door de ondertekening van het Verdrag van Parijs. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux traden toe tot de EGKS. De oprichting van de EGKS zorgde voor het eerst in lange tijd voor politieke stabiliteit en vrede in Europa. In de halve eeuw die daarop volgde, groeide de Europese samenwerking uit tot de huidige ‘Europese Unie’.

‘Het gaat om Europa, het gaat om u!’ 2013 is het ‘Europees Jaar van de burger’,

en dat is ook te merken aan de festiviteiten tijdens de Europadag. Voor elk wat wils: burgerdebatten, vergaderingen, culturele activiteiten,... Maar ook voor families zijn er activiteiten. Op de Esplanade van het Europees Parlement kunnen de allerjongsten hun hart ophalen bij de kinderanimatie en kinderen kunnen er al spelenderwijs Europa ontdekken. Naast het kinderdorp stellen talrijke organisaties en verenigingen zich voor in het ‘Dorp van de Europese burger’. Meer informatie? http://europa.eu/opendoors


Guy verhofstadt

De staat van Europa Als we de balans opmaken van het Europa van vandaag, stellen we vast dat de Europese Unie er al beter heeft voorgestaan. Het Europese beleid vertoont tekenen van zwakte op verschillende fronten. Zo zien we een falend economisch beleid, met als recent en erg schrijnend voorbeeld de ontwikkelingen in Cyprus. Ook moeten we spreken van een falend buitenlandse beleid, zeker wat Syrië betreft. Ten slotte slaagt de EU er niet in om de democratische principes die ze hoog in het vaandel draagt te waarborgen, zoals in Hongarije. Europa lijkt aan geloofwaardigheid in te boeten. Adequate oplossingen blijven uit. Maar het is niet te laat. Zolang er politieke moed is om méér samen en op supranationaal niveau te regelen, kunnen we opnieuw een succesvol Europees beleid voeren.

Hongaarse regering zet democratische principes op een laag pitje De conservatief-nationalistische Fidesz partij van Viktor Orban regeert sinds 2010 in Hongarije. De partij gebruikt – of beter: misbruikt – haar tweederdemeerderheid in het parlement om controversiële grondwetsherzieningen door te voeren. Met lede ogen zien de Hongaren hoe hun land afglijdt naar een autoritaire bestuursvorm, waarbij de rechten van de minderheden worden geschoffeerd en de democratische grondbeginselen van de EU steeds grover met de voeten worden getreden. Ondanks de aanbevelingen en waarschuwingen van de Europese Commissie en de Raad van Europa, beperkt een recente grondwetswijziging (11 maart 2013) verder de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongarije. Ook de vrijheid van meningsuiting en de rechten van ongetrouwde paren en homostellen worden beknot. De fractie van Liberalen en Democraten in het Europees Parlement veroordeelden de grondwetswijzigingen scherp in de Hongaarse en Europese pers,

april 2013 • nr 22 • blauw

37

>


“In plaats van een krachtig doordacht beleid te voeren, met structurele oplossingen voor de structurele problemen, blijven de Europese leiders twijfelen”

en drongen er bij de voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz op aan de kwestie op de agenda te plaatsen. De Europese liberalen zullen in de plenaire zitting van april eisen dat artikel 7.1 van het Verdrag van Lissabon wordt toepast. Dit impliceert een formeel onderzoek naar de grondwetswijzigingen, om te kunnen vaststellen dat er een duidelijk gevaar tot schending van de Europese waarden van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten bestaat. Vervolgens kan de Europese Raad Hongarije enkele rechten, waaronder haar stemrecht, ontnemen. Wie de regels van de club niet respecteert, mag ook niet meer mee beslissen. De activering van die procedure is geen exclusief voorrecht van de Europese Commissie of de Europese Raad. Het kan ook geïnitieerd worden door negen lidstaten, met goedkeuring van het Europees Parlement. Het wordt de komende weken essentieel wat de Europese Volkspartij zal doen, de Europese familie van de Fidesz-partij, waartoe ook CD&V behoort. De steun van de EVP als grootste partij in het Europees halfrond is nodig om een tweederde meerderheid te behalen. Net zoals bij het geval Berlusconi, staat de Europese Volkspartij niet te springen om één van hun eigen leden op het matje te roepen. Het lijkt echter ondenkbaar dat de EVP blijft ontkennen dat Orban, vicevoorzitter van de partij, zich op glad ijs begeeft. Dagelijks komen er honderden brieven toe van ongeruste Hongaren. De Europese Unie moet de Hongaarse burgers laten zien dat ze kan en zal optreden om ieders rechten te beschermen. Orban zelf neemt een Calimero-houding aan

38 blauw • nr 22 • april 2013

en verkoopt zijn aanhang dat de Europese Unie er enkel op uit is zijn partij zwart te maken. Bovendien, zegt hij, zal de EU steeds de linkse oppositie blijven steunen. Zo wakkert hij euroscepticisme aan onder het Hongaarse publiek. Dat is niet moeilijk te begrijpen als we de geschiedenis van Hongarije in acht nemen. De angst om van buitenaf wat opgelegd te krijgen, zoals dat lang het geval was met de Sovjet Unie, ligt zeer gevoelig bij de Hongaarse burger. De hoogdringendheid van een oplossing voor deze kwestie is evident. De EU moet als voorvechter van universele democratische waarden en principes allereerst thuis schoonschip maken. Het uitdragen van deze democratische waarden buiten Europa is niet geloofwaardig ‘if you shit in your own backyard’. In de context van een Arabische lente en de emancipatie van Arabische volkeren, is een democratisch toonmodel nodig. De gebeurtenissen in Hongarije geven een zeer slecht signaal.

Syrië, een falend extern beleid Op 6 maart 2013 nodigde de ALDE-fractie Generaal Selim Idriss, Chief of Staff van het Vrije Syrische Leger, uit in Brussel. Dit leger werd opgericht als reactie op de koelbloedige repressie van het Assad-regime. Door deze generaal aan het woord te laten over de situatie ter plaatse, en de Europese parlementsleden toe te laten vragen te stellen, wilden de liberalen het falende Europese Syrië-beleid in de kijker zetten en het Europese bewustzijn aanwakkeren om over te gaan op concrete actie.

Guy Verhofstadt kenschetste de situatie: “Twee jaar na de aanvang van de Syrische revolutie zijn er meer dan 70.000 mensen gesneuveld. Er zijn al meer dan 1 miljoen vluchtelingen, en dit aantal stijgt elke dag met maar liefst 17.000. De laatste dagen was er in het grootste vluchtelingenkamp te Aleppo geen voedsel, medische steun of water voor handen. Elke dag sterven er kinderen in deze kampen. Moeten wij er niet alles aan doen om een einde te maken aan dit conflict? En onze energie en middelen besteden aan de meest prangende prioriteit van ons buitenlands beleid?” In Europa houden velen vast aan een wapenembargo om zo het aantal doden te beperken. Het is echter absurd nog steeds te hopen op een politieke oplossing in een crisis die gekenmerkt wordt door totale uitzichtloosheid. Het relaas van Generaal Selim Idriss was beklijvend. Hij getuigde van de humanitaire en politieke ramp in Syrië, vroeg om humanitaire en medische steun en een betere verspreiding van de middelen. Daarnaast onderstreepte hij de nood aan militaire steun. “We don’t like to fight” getuigde hij, maar met onvoldoende munitie zal het Assadregime dat haar eigen bevolking uitmoordt, aanblijven. Hij stelde zich terecht vragen bij de houding van Europa. Iran en Rusland steunen het Assad-regime en lopen er bovendien mee te koop. “Waarom willen onze Westerse vrienden ons niet steunen?” vroeg de generaal zich af. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn bereid het vrije Syrische leger te steunen. Hoewel daarnaast nog andere Lidstaten overtuigd zijn van de nood aan militaire steun, lieten


de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in maart 2013 de kans liggen om Assad’s moordmachine halt toe te roepen. Ze slaagden er niet in consensus te vinden. De ministers kwamen niet verder dan het verklaren van algemeenheden en goede intenties. Niet tot het nemen van actie. De besluiteloosheid op Europees niveau nodigt lidstaten uit tot unilateraal optreden, terwijl het overduidelijk is dat Europa samen meer kan.

De aanpak van de eurocrisis Wat het Europees economisch beleid betreft, is het duidelijk dat de Europese leiders hun les nog steeds niet hebben geleerd. In plaats van een echt Europees beleid uit te stippelen dat ons uit de bankencrisis en economische malaise kan halen, blijven ze kortzichtige, tijdelijke, ad-hoc maatregelen door de strot van de burgers duwen. In plaats van op Europees niveau een krachtig doordacht beleid te voeren, met structurele oplossingen voor de structurele problemen, blijven de Europese leiders twijfelen. De burgers keren zich van hen af. En erger nog, ze keren zich af van het Europese project, dat nochtans de enige uitweg biedt.

Annemie NEYTS

Liberalen nemen verantwoordelijkheid Zowel op Europees als op nationaal niveau nemen de liberalen het voortouw in de aanpak van de crisis. Olli Rehn, als Europees Commissaris, en Guy Verhofstadt, als voorzitter van de ALDE groep in het Europees Parlement, blijven hameren op het veiligstellen van de economische toekomst voor onze (klein-) kinderen. Europees Commissaris Karel De Gucht bouwt aan de weg door het onderhandelen van vrijhandelsakkoorden met onder andere de Verenigde Staten en Japan. Beide handelsakkoorden zouden de Europese economie een enorme duw in de rug geven. Ook in België, Vlaanderen en Brussel zien we dat het de liberalen zijn die, in moeilijke tijden, harde noten kraken. Of dacht u dat Maggie De Block een makkelijke karwei heeft? Alexander De Croo hervormt tegen een verschroeiend tempo de

pensioenen om ze veilig te stellen voor de toekomst en Annemie Turtelboom heeft meer dan haar handen vol op het departement justitie. Guy Vanhengel houdt het schip zeilende in Brussel, met zijn verantwoordelijkheden van begroting, financiën en onderwijs. Stuk voor stuk domeinen die niet sexy zijn, maar wel de levens beïnvloeden van heel veel mensen. Samen met onze voorzitter Gwendolyn Rutten proberen wij, als mandatarissen, onze verantwoordelijkheid op te nemen en hard verder te werken. Het is niet altijd makkelijk, maar een liberaal verschuilt zich in harde tijden niet achter woorden. Ik daag alle andere Belgische en Europese politici uit zich niet te verschuilen achter retoriek en slogans, maar de job te doen waarvoor ze verkozen zijn: verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.

De recente crisis in Cyprus toont pijnlijk aan dat de enige goede oplossing een Europese oplossing is. Niet eenmalige noodoplossingen die in het midden van de nacht door de eurogroep worden bepaald. De liberale fractie in het Europees Parlement pleit al langer voor een schulddelgingsfonds om de interesten te doen dalen en meer geld te kunnen investeren in de economie van morgen. De liberalen vragen ook een Europees resolutiemechanisme op te zetten waarbij de banken zelf een crisispot aanleggen. Het is hoog tijd dat er een Europees reddingsfonds wordt gecreëerd, dat wordt gefinancierd door de financiële sector zelf. Een fonds waarbij de banken een bijdrage leveren op basis van het risicoprofiel dat zij vertegenwoordigen. Hoe hoger de risico’s die een bank wil nemen, hoe hoger ze zal moeten bijdragen aan zo’n fonds. Het is de enige oplossing op lange termijn om het vertrouwen van de spaarder, de belastingbetaler en dus de kiezer terug te winnen.

Annemie NEYTS Europarlementslid van april 2013 • nrMinister 33 • blauw Staat 39


Op deze pagina beantwoorden we enkele ledenvragen die ons de afgelopen maanden hebben bereikt. Heeft u zelf vragen over specifieke thema’s, over de actualiteit of over ons liberaal beleid? Aarzel niet om ons te contacteren! Dat kan op info@openvld.be 02/5490020 Open Vld - Melsensstraat 34 1000 Brussel Wilt u als lid graag onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via leden@openvld.be

Goeie vraag!

Waarom blijven jullie de notionele interestaftrek steunen? De notionele interestaftrek maakt het voor bedrijven mogelijk om een fictieve interest af te trekken op het boekhoud-

In het regeerakkoord staat dat de overlevingspensioenen worden afgeschaft? Mijn echtgenoot is drie jaar geleden gestorven en zijn rustpensioen werd omgezet in een overlevingspensioen. Verlies ik dat nu?

kundige eigen vermogen, waardoor het voor hen interessanter wordt om hun investeringen met eigen vermogen te financieren. In het verleden konden bedrijven enkel de rente van geleend geld aftrekken van hun belastingen. Hierdoor werden investeringen voor het overgrote deel gefinancierd

Niemand zal zijn overlevingspensioen verliezen. De geplande hervorming zal ervoor zorgen dat nu jonge mensen, als ze later hun partner verliezen, een tijdelijke overgangsuitkering i.p.v. een overlevingspensioen krijgen. De overgangsuitkering zal ook betaald worden als ze verder blijven werken. In tegenstelling tot wie een overlevingspensioen geniet, zullen de genieters van een overgangsuitkering hun arbeidsprestaties dus niet moeten afbouwen.

met vreemd vermogen, waardoor er verhoudingsgewijs veel schuld op de balans stond. De notionele interestaftrek werkte deze discriminatie weg en stimuleerde bedrijven om te investeren met het eigen vermogen in plaats van met geleend geld. Hierdoor werden de balansen van onze bedrijven opnieuw sterker.

om deze verzekering in te voeren, omdat

mensen tijdelijk een financieel moeilijke

we mensen willen stimuleren om een ei-

situatie kunnen overbruggen en een eigen

gen woning te kopen. Het bezitten van

woning kunnen bekomen. Maar er zijn

een eigen woning dringt het armoederi-

voldoende maatregelen om profiteren te-

sico (op latere leeftijd) immers sterk te-

gen te gaan.

Het beste bewijs van het nut van de no-

rug. Dankzij de verzekering, die tien jaar

tionele interestaftrek was de financiële

geldig is, kunnen mensen in een periode

crisis, waarin onze bedrijven veel min-

van werkloosheid of arbeidsongeschikt-

der problemen ondervonden dan buiten-

heid na drie maand wachttijd maximaal

landse bedrijven, omdat ze veel minder

drie jaar een toelage krijgen, tot 600 euro

vreemd vermogen (leningen) op hun ba-

per maand, om hun hypothecaire lening

lans hadden. Het stimuleren van inves-

af te betalen, zodat ze niet meteen in beta-

teringen ondersteunt tevens de economi-

lingsproblemen komen.

sche activiteit en werkgelegenheid in ons land.

Er wordt zeker geen werkloosheidsval gecreëerd. Naast het feit dat de werkloosheidsuitkeringen snel dalen sinds de

Klopt het dat iemand die gebruik maakt van de gratis Vlaamse verzekering ‘gewaarborgd wonen’ er eigenlijk baat bij heeft om niet te werken? Nee. Wij hebben er destijds voor geijverd

40 blauw • nr 22 • april 2013

laatste hervorming, daalt ook het uitgekeerde bedrag na verloop van tijd en is de uitkering beperkt tot 18 opeenvolgende maanden van werkloosheid. Er is tot slot nog de activeringsplicht, waardoor werklozen aangemoedigd worden om snel een nieuwe job te vinden. De verzekering gewaarborgd wonen zorgt er dus voor dat

Ik ben sinds vorig jaar op pensioen, maar lees dat er vanaf 2014 een nieuwe pensioenbonus is. Wil dat zeggen dat ik mijn oude pensioenbonus niet meer krijg? Bij de hervorming van de pensioenbonus hebben we ervoor gezorgd dat vroegere afspraken nagekomen worden. Wie een bonus heeft opgebouwd onder het oude systeem, behoudt dus de bonusrechten. Dat geldt niet alleen voor wie al op pensioen is, maar ook voor wie nog werkt: reeds opgebouwde rechten vervallen niet. Vanaf 2014 geldt dan weliswaar voor de nieuw opgebouwde pensioenrechten het nieuwe systeem.


De melsensstraat zaterdag 27 april 2013 vanaf 9u30

Bezoek aan het Federaal of Vlaams parlement Samenkomst in Vlaams Parlement hertogsStraat 6 - 1000 Brussel

Welkomstdag voor onze nieuwe leden

Programma 09u30 Ontvangst met koffie (Hertogsstraat 6 - 1000 Brussel) 10u00 Verwelkoming 10u15 Bezoek aan het Vlaams parlement of aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers & Senaat (gelieve uw keuze op te geven bij de inschrijving) 11u40 Vertrek naar het partijhoofdkwartier in de Melsensstraat (te voet, met metro of eigen wagen) 12u00 Rondleiding op het partijhoofdkwartier, met aansluitend een woordje van de voorzitter Gwendolyn Rutten en receptie Mogen wij vragen om uw aanwezigheid te bevestigen op www.openvldevents.be . Afhankelijk van het parlement dat u wenst te bezoeken, kiest u ‘Ledendag Kamer/ Senaat’ ofwel ‘Ledendag Vlaams Parlement’. Indien u nog vragen heeft, contacteer carine.meyers@openvld.be.

stengel

10

Open Vld ON TOUR

bouwland

wijfjesvos

stimulans

bruto

koorzang

huidaandoening

1 waterstand gewaagd

deel v.e. vliegtuig dopheide

alligator

9

3 gebogen priem

nederig vragen

vogelbek

snijwond

7

5

keten

joviaal

8 geruime tijd

inhoudsmaat effen

6

jammer

nagalm

2

soort hout

even

4

© 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WIN EEN TABLE CHEF (elektrische bakplaat) Oplossing

Mail de oplossing vóór 31 mei H K E R A A I M A N E B naar Kwedstrijd@openvld.be L C O C K P I T T&O

S M E K E N I O R R E E K S U N I V L A N G E C H O S N E U B A L S A T E L

ecologisch

Sanders puzzelboeken

Sinds de verkiezingen van oktober vorig jaar, zijn onze lokale afdelingen uit de startblokken geschoten voor een nieuwe legislatuur. Wij willen hen ondersteunen, en doen dat om te beginnen met een vormingstour ‘hoe profileer ik me als gemeenteraadslid’, met een aangepast programma in elke regio. Ervaren mandatarissen brengen tips over hoe een raadslid zich kan profileren in de meerderheid/oppositie. Er is ook tijd om uitgebreid vragen te stellen. We zorgen verder voor een korte introductie over het vormingsaanbod van de partij. En we sluiten af met een Open Vld kopstuk dat de link legt tussen lokaal en nationaal beleidsniveau. 28/04 WEST-VLAANDEREN Andromeda, Kursaal Westhelling 5, 8400 Oostende 30/04 OOST-VLAANDEREN Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent 08/05 WEST-VLAANDEREN Sandton hotel, Broelkaai 8, 8500 Kortrijk 14/05 VLAAMS-BRABANT ‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, 3200 Aarschot Inschrijven kan op 02/549 00 20 of via carine.meyers@openvld.be

april 2013 • nr 22 • blauw

41


De melsensstraat

LOKALE BESTUURSVERKIEZINGEN OP 28 SEPTEMBER 2013 Het Open Vld-reglement bepaalt dat er twee jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen en één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen lokale bestuursverkiezingen worden gehouden. Het partijbestuur heeft beslist deze op 28 september 2013 te laten plaatsvinden. De partijraad van zaterdag 23 februari 2013 heeft evenwel het Open Vld-reglement aangepast met de bedoeling soepelere werkingsregels te creëren voor de verkiezing van lokale voorzitters, afdelingsbesturen en regioafgevaardigden. Aldus krijgen de afdelingen meer vrijheid om hun werking zelf te plannen. Het eerste amendement houdt in dat afdelingen die na 14 oktober 2012 en vóór de algemene verkiezingsdag in het najaar 2013 door omstandigheden reeds verkiezingen van een voorzitter en/of bestuur en/of regioafgevaardigde hebben gehouden, niet verplicht zijn deze in het najaar, op de door het partijbestuur vastgelegde verkiezingsdatum (28 september), nog eens te organiseren.

Het tweede amendement betreft een mogelijke formule die voor de vorige lokale bestuursverkiezingen (25 september 2010) ook al werd toegepast: “indien er even veel of minder kandidaten dan te begeven plaatsen zijn, dan zijn deze automatisch verkozen.” Uiteraard is dit facultatief: een afdeling kan steeds beslissen echte verkiezingen te houden en dat is zelfs aan te bevelen, aangezien Open Vld een ledendemocratie is.

Het derde amendement beoogt een positieve toepassing van de vereiste dat een afdelingsbestuur, waarbij het aantal bestuursleden vooraf werd vastgelegd, op het moment van de verkiezing voor minstens de helft uit niet-mandatarissen moet bestaan. Het komt erop neer dat mandatarissen die in overtal werden verkozen niet meer de plaats moeten ruimen voor de eerstvolgende niet-verkozen niet-mandataris. De verkozen mandataris kan dus gewoon aanblijven en het bestuur wordt dan aangevuld met niet-mandatarissen, in de volgorde van de lijst, tot een evenwicht wordt bereikt. De gewijzigde paragrafen 1 en 3 van artikel 9 van het

42 blauw • nr 22 • april 2013

Open Vld-reglement , luiden aldus: “Artikel 9. Verkiezing en samenstelling van het lokale bestuur §1. Voor het aanduiden van de voorzitter en de bestuursleden van een afdeling worden bestuursverkiezingen georganiseerd: - 2 jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen; - 1 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Het partijbestuur stelt de precieze datum van deze bestuursverkiezingen vast en mag om gemotiveerde redenen de voormelde periodes met 2 maanden vervroegen of met 2 maanden verdagen. Afdelingen die na de gemeenteraadsverkiezingen en vóór de door het partijbestuur vastgestelde datum voor de bestuursverkiezingen reeds een voorzitter en/of bestuur hebben verkozen, zijn niet gehouden op de vastgestelde datum opnieuw een verkiezing te organiseren. Deze bepaling geldt tevens voor de overeenkomstig artikel 15 §1 van dit reglement te verkiezen regiobesturen. (Toegevoegd door de partijraad van 23 februari 2013) Indien, na het opvragen van de kandidaturen, blijkt dat er evenveel of minder kandidaten als te begeven plaatsen zijn voor afdelingsvoorzitter en/of bestuur, kan een lokale afdeling beslissen geen verkiezingen te organiseren. In dat geval zijn de kandidaten automatisch verkozen. Deze bepaling geldt tevens voor de overeenkomstig artikel 15 §1 van dit reglement te verkiezen regiobesturen. Indien blijkt dat er geen kandidaat-voorzitter is, organiseert de waarnemend voorzitter een verkiezing van een nieuwe voorzitter, van zodra zich een kandidaat voor het voorzitterschap aanmeldt. (Toegevoegd door de partijraad van 23 februari 2013) §2. (Ongewijzigd)

§3. Op het moment van de verkiezing bekleedt minstens de helft van de verkozen bestuursleden geen politiek mandaat. Indien meer mandatarissen dan niet-mandatarissen werden verkozen, wordt het bestuur aangevuld met de eerste in de rangorde volgende niet-mandataris(sen), tot het evenwicht is bereikt (Toegevoegd door de partijraad van 23 februari 2013). (§4 - §12 ongewijzigd)”

Let wel, voor welke verkiezingsformule een afdeling ook kiest: steeds moeten de leden van de afdeling vooraf en tijdig worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen en steeds is de opmaak van een verslag (proces-verbaal) van de kiesverrichtingen vereist. De afdeling stuurt dit document naar de Statutaire Commissie van Open Vld, Melsensstraat 34 te 1000 Brussel. De Commissie onderzoekt of de verkiezing statutair correct is verlopen. Het verslag is tevens noodzakelijk voor het partijsecretariaat, ter registratie van de actuele samenstelling van het afdelingsbestuur, voorzitter en regioafgevaardigden van de afdeling. Voor meer informatie omtrent het organiseren van de lokale bestuursverkiezingen kan u terecht op het emailadres verkiezingen@openvld.be . Iedere Open Vld-afdeling zal tegen het zomerreces de gebruikelijke ‘Onderrichtingen’ vanwege het partijbestuur ontvangen om deze verkiezingen op een statutair correcte manier te kunnen houden.

VACATURE LEDEN STATUTAIRE COMMISSIE EN BEROEPSKAMER Binnenkort worden de Statutaire Commissie en Beroepskamer, de tuchtorganen van Open Vld, opnieuw samengesteld. Deze tellen ieder negen leden. Als lid van Open Vld kan u zich kandidaat stellen voor één van deze mandaten. De aanwijzing geschiedt via de partijraad en het partijbestuur. Meer details over de samenstelling en werking van deze organen kan u lezen in de artikelen 28 en 29 van de Open Vldstatuten, alsook in de artikelen 36 en 37 van het Open Vld-reglement (zie website www.openvld.be en klik op ‘partij’). Kandidaatstelling kan enkel gebeuren per brief, gericht aan mevr. Gwendolyn Rutten, Open Vld-voorzitter, Melsensstraat 34, 1000 Brussel, tegen uiterlijk 16 mei 2013.


in de media

ik begrijp dat mensen zich vragen stellen bij de globalisering, maar vrijhandelSaKKoorden zijn altijd de gucht over de toekomst van europa. in het interview ‘is het in onS voordeel. karel onze schuld dat cyprus een soort kaaimaneilanden is geworden’ (knack)

de kans op radicalisering De kostprijs om iemand is kleiner in een klimaat dat tewerk te stellen stijgt diversiteit omarmt. naarmate iemand ouder wordt. Dat is onlogisch en zelfs contraproductief. bart somers vraagt de oprichting van een expertisecentrum radicalisme. in het opiniestuk ‘vlaamse jongeren in de syrische hel’ (de morgen)

We besturen Europa vandaag op de meest absurde wijze die je kunt verzinnen. guy verhofstadt analyseert het europees beleid. in een verjaardagsinterview (humo)

gwendolyn rutten wil werken goedkoper en aantrekkelijker maken in een debatinterview over de toekomst van de arbeidsmarkt (trends)

méér vlaamSe Bevoegdheden, méér vlaamSe fiScaliteit. we weten SindS de zomer van 2009 wat de regering peeterS daar eigenlijK mee Bedoelt: meer BelaStingen. dirk van mechelen vindt dat vlaande-

Gratis bussen bestaan niet.

ren achteruitgaat door stil te staan. in het opiniestuk ‘Wat vlaanderen zelf doet, doet het niet’ (de tijd)

stephanie d’hose over het gratis-verhaal van de lijn in een debat in ‘volt’ (één)

onze Staat moet op dieet. geen craShdieet van Water en sla. maar anderS gaan leven. gwendolyn rutten over de begrotingscontrole. in opiniestuk ‘onze staat moet wel degelijk op dieet’ (de morgen)

op lijden Staat geen leeftijd. jean-jacques de gucht over euthanasie voor minderjarigen. in een interview in ‘vandaag’ (radio 1)

Verman u, UGent. En geef plaats aan eminente vrouwen.

De talloze werkloze allochtonen in ons land hebben niets aan goede voornemens, holle woorden en opengetrokken paraplu’s. Wel aan sterk beleid, activering en responsabilisering. khadija zamouri vraagt een beter vlaams beleid. in opiniestuk ‘het warm water uitvinden hoeft niet meer voor werkloze migranten’ (de tijd)

Fientje moerman over het vrouwonvriendelijk beleid van Ugent. in een opiniestuk (de tijd)

van informatie delen wordt iedereen Beter. of hoe delen vermenigvuldigen wordt. gwendolyn rutten zegt dat open data de dialoog tussen burger en overheid nieuw leven zal inblazen. in het opiniestuk ‘vlaanderen kan zich niet veroorloven om de boot van open data te missen’ (de morgen)


Partijra

ad 23/02

Studieavond Schaliegas 20/03

Blauw 22 - april 2013 - Limburg  
Blauw 22 - april 2013 - Limburg  

Interview met Maggie De Block, begroting 2013 toegelicht, succesverhaal in Niel, Michel Louwagie over nieuw stadion KAA Gent,...

Advertisement