Page 1

BLAUW NR 15 OPEN VLD LEDENBLAD

6

20 STAATSHERVORMING NR. 15 - NOVEMBER 2011

Driemaandelijks - november

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 1

-A

BLAUW

Antwerpen X - Erkenningsnummer

21/10/11 16:35


INHOUD

De Croo over 6 Alexander de belangrijkste krijtlijnen

19

20 Psychiater Dirk De Wachter,

fotoverslag 28 Paparazzo, In beeld: Rik Daems en

van de zesde staatshervorming

vindt dat de psychisch lijdende mens een spiegel is van onze maatschappij

Europees Commissaris Karel De Gucht over het handelsbeleid van Europa

Gwendolyn Rutten op de Liberale familiedag

Eindredactie: Margot Neyskens – 02/549 00 04 – margot.neyskens@openvld.be - Hoofdredactie: Miguel Chevalier - Redactie: Alexander De Croo, Evert Asselman, Gunter Flossie, Gunter Joye, Joris Claes, Laurent Hoornaert, Miguel Chevalier, Nadya De Beule, Patricia Ceysens, Peter Dejaegher, Ruben Lecok, Vincent Van Quickenborne - Coördinatie provinciale pagina’s: Brigitte Bruggeman, Evert Asselman, Joël Vanderelst, Sofie Vandeweerd, Thijs Descamps, Tom Neys - Lay-out: Ilona Berghmans, Ilde Cogen - Fotografie: David Maesen, Belga, Shutterstock, e.a. - Drukkerij: Corelio - Verschijnt 4 maal per jaar – Oplage 54.500 ex. - Druk full quadri - Verantwoordelijke uitgever: Alexander De Croo, Melsensstraat 34, 1000 Brussel

INHOUD-BLAUW15.indd 2

21/10/11 16:54


VOORWOORD

4 INTEAM

> De 1e Nationale Gemeentelijke Actiedag Blauwe gemeente, duurzame gemeente

6 COVERSTORY

> Alexander De Croo: Met liberalen aan tafel is het wel gelukt

8 VLAANDEREN

> Vlaamse regering investeert in orkest in plaats van in schip

9 LEEF-TIJD

> Ann Brusseel

10 FRACTIES 14 BELEIDKORT

> Realisaties van onze ministers in lopende zaken

15 EUROPA 19 BELEID

> Karel De Gucht: Europa speelt sleutelrol in internationale handel

20 MARKANTEVLAMING

> Dirk De Wachter: Psychiatrie is een knipperlicht voor de tijd

23 BOEKEN 24 PROVINCIE 28 PAPARAZZO 30 MELSENSSTRAAT

> Agenda en ander partijnieuws

NOTIMETOWASTE Beste partijgenoot, We staan op een klein jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het worden cruciale verkiezingen. Toegegeven, dat zeggen we over alle verkiezingen. En ja, natuurlijk zijn alle verkiezingen belangrijk. Maar toch zijn de verkiezingen van 14 oktober 2012 nog iets belangrijker dan de andere. Want dan gaat het niet om de verkiezing van tientallen nationale mandatarissen, maar om die van duizenden gemeente- en provincieraadsleden. Zij vormen de sokkel van onze partij. En die sokkel houden we best breed en sterk. Daarom halen we alles uit de kast om onze lokale en provinciale mensen maximaal te helpen en te ondersteunen bij de voorbereiding van hun verkiezingen. Onder leiding van Marino Keulen en met de medewerking van Patricia Ceysens hebben we meer dan twintig zeer concrete initiatieven in de steigers gezet. Geen grote congressen of theoretische cursussen, maar stuk voor stuk praktische hulpmiddelen die onze mensen op het terrein ook effectief vooruit helpen. Onze lokale en provinciale mandatarissen zullen dus op ons kunnen

rekenen. Net zoals u op ons kan rekenen om onze partij terug een sterker en duidelijker profiel te geven in Brussel, zodat de mensen terug weten waarvoor we staan. Nu de communautaire hypotheek eindelijk gelicht is, moet onze volle aandacht naar de aanpak van de economische en financiÍle crisis gaan. Meer dan ooit is er nood aan grondige hervormingen. Ik denk aan onze werkloosheid, onze pensioenen of onze arbeidsmarkt. De enige manier om onze welvaart veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen is ervoor zorgen dat er meer mensen aan het werk zijn en blijven. Dat vergt moed, want niet alle maatregelen zullen even populair zijn. Maar er is geen alternatief. Nu hervormen en slim besparen is nog altijd beter dan binnen enkele jaren – met het mes op de keel – bot te moeten snoeien in onze welvaart. Greenpeace maakte deze zomer bekend dat ze opnieuw hun befaamde T-shirts van de jaren tachtig en negentig op de markt brengen. Ze hebben gelijk: No time to waste. Niet voor ons milieu, maar ook niet voor onze welvaart. Met liberale groeten,

Alexander De Croo, Voorzitter Open Vld

NR. 15 - NOVEMBER 2011

INHOUD-BLAUW15.indd 3

BLAUW21/10/11 16:54


In TEAM

2 1 6

5 9

13

4

10

14

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 4

21/10/11 17:21


3

4

7

8 11

DEƒPIONIERS

12

hun visie voor een beter gemeentelijk afvalbeleid onder de aandacht te VANDENATIONALEGEMEENTELIJKEACTIEDAG brengen. In andere gemeenten werd de actie kracht bijgezet door zelf zwerfvuil Op 24 en 25 september 2011 gaven 22 op te ruimen. Aan de inwoners van de Open Vld-afdelingen de arap voor gemeenten werd een flyer met nieuwe de eerste Nationale Gemeentelijke voorstellen of liberale realisaties meegegeven en een LED zaklampje op Actiedag. zonne-energie. Onder de noemer ‘Blauwe gemeente, duurzame gemeente’ stelden deze pioniers Op 26 en 27 november 2011 wordt de van de actiedagen hun beleidsvoorstellen 2e Nationale Gemeentelijke Actiedag georganiseerd. Dan zullen 67 Open voor een duurzaam afvalbeleid voor. Vld-afdelingen de straat optrekken. Elke gemeente is uniek. Net als de manier Thema van deze actiedag is: ‘Duurzame van actie voeren. Sommige afdelingen gemeente, verkeersveilige gemeente’. kozen ervoor om aan het containerpark

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 5

Boven ziet u enkele teams in actie: 1. Hulshout 2. Bierbeek 3. Deinze 4. Landen 5. Westerlo 6. Oostkamp 7. Sint-Niklaas

8. Tervuren 9. Aalst 10. Halen 11. Oudenburg 12. Herk-de-Stad 13. Heist-op-den-berg 14. Veurne

Verder namen deel: Brakel, Maarkedal, Leuven, Dessel, Wervik-Geluwe, De Pinte-Evergem, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. nr. 15 - november 2011

blauw

5

21/10/11 17:21


coverstory

‘MEt libErAlEn AAn tAfEl is HE dE krachtlijnEn Van dE zEsdE staatshErVOrMing ‘Een mijlpaal’, ‘een belangrijke historische stap’, ‘miraculeus’. Het zijn maar enkele citaten van krantencommentatoren over de zesde staatshervorming. Met 17 miljard euro aan extra bevoegdheden voor Vlaanderen is deze staatshervorming de grootste ooit. We spraken met onderhandelaar Alexander De Croo. Vorig jaar verliet Open Vld de onderhandelingstafel omdat de Franstaligen geen akkoord wilden. Wat was het grote verschil met toen? Het was voor mij meteen duidelijk dat iedereen rond de tafel nu wél een akkoord wilde sluiten. De druk was dan ook erg groot. Iedereen besefte dat ons land door de politieke blokkering van de voorbije jaren niet meer aan de top in Europa staat en dat de internationale markten en ratingbureau’s ons nauwlettend in de gaten houden. Indien er nu geen akkoord was gekomen, hadden we dat als land cash betaald. Wat me wel heeft verbaasd is dat er het voorbije jaar nauwelijks echt is onderhandeld. Ik kan alleen maar vaststellen dat het pas gelukt is toen de liberalen opnieuw aan tafel zaten. Wat zijn voor jou de belangrijkste krachtlijnen van deze zesde staatshervorming? We hebben BHV proper gesplitst. Vriend en vijand geven toe dat dit het meest voordelige akkoord is dat de voorbije jaren ooit op de onderhandelingstafel heeft gelegen. Als wij vorig jaar niet aan de alarmbel hadden getrokken was het er nooit gekomen. Ook belangrijk is dat de nieuwe financieringswet Vlaanderen

de vrijheid geeft om zelf belastingen te heffen, en de regio’s aanmoedigt om een beter economisch beleid te voeren en daar dan zelf de vruchten van te plukken. En niet te vergeten: de afschaffing van de verkozen Senaat, een punt waar wij als liberalen al jaren voor strijden. Een staatshervorming bouwt nieuwe structuren. Maar verandert er ook iets voor de burger? Met de nieuwe financieringswet wint de belastingbetaler. Omdat de verschillende overheden zelf meer moeten instaan voor hun inkomsten, zullen ze spaarzamer omspringen met het geld van de belastingbetaler. De splitsing van het gerechtelijk arrondissement zorgt dan weer voor een veiliger Halle-Vilvoorde, omdat een nieuw Nederlandstalig parket er misdrijven beter zal aanpakken. Tot nu toe bleven misdrijven in Halle-Vilvoorde nog veel te vaak onvervolgd, omdat het Brusselse parket zijn handen vol heeft met de bestrijding van de criminaliteit in de hoofdstad. Ook de Nederlandstalige politiediensten in Halle-Vilvoorde zullen beter samenwerken met het nieuwe Nederlandstalige parket. De zowat 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde kunnen er alleen maar wel bij varen.

“DE niEuWE finAnCiEringsWEt MoEDigt DE rEgio’s AAn oM EEn bEtEr EConoMisCH bElEiD tE VoErEn En DAAr zElf DE VruCHtEn VAn tE plukkEn.” 6

Welke rol speelde Open Vld tijdens de communautaire onderhandelingen? Als liberaal wil ik dat structuren ten dienste staan van de burger en niet omgekeerd. Onze opvatting staat haaks op het heersend politiek discours dat zich totaal blindstaart op de aanpassing van structuren, en intussen de burger opzadelt met de rekening van de communautaire blokkering. Tijdens de onderhandelingen heb ik altijd benadrukt dat elke hervorming ook een voordeel moest opleveren voor de burger. En daar zijn we in geslaagd

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 6

21/10/11 17:22


coverstory

is het wel gelukt’

“we zijn erin geslaagd een akkoord te sluiten dat overheden niet alleen aanzet tot spaarzaaMheid, Maar ook bespaart op de politieke structuren zelf.”

door een akkoord te sluiten dat overheden niet alleen aanzet tot spaarzaamheid, maar ook bespaart op de politieke structuren zelf. De zesde staatshervorming is een feit. Is het communautaire nu definitief van de agenda? Wie opnieuw kiest voor blokkering en conflict, speelt Russische roulette met onze welvaart. De volgende jaren staan we voor een gigantische uitdaging: we moeten een nooit geziene besparingsoe-

fening doen en ons land opnieuw laten aansluiten bij de Europese top. Dat kan enkel lukken als er communautaire rust is en iedereen de handen uit de mouwen steekt. • Wil je een volledig overzicht van de krachtlijnen van de zesde staatshervorming? Surf dan naar www.openvld.be > Leden-Exclusief > Nieuws > De zesde staatshervorming in 26 slides nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 7

blauw

7

21/10/11 17:22


leeftijd

beleid vlaanderen

VlaamsE rEgErIng InVEsTEErT In orkEsT In PlaaTs Van In schIP Terwijl overal in Europa regeringen zware besparingen en saneringen aankondigen en de euro in de grootste crisis van zijn bestaan verzeilt, stelde de Vlaamse regering Peeters II fier een begroting voor zonder reserves, zonder schuldafbouw, zonder keuzes. Het was een onwezenlijke sfeer in het Vlaams Parlement, toen minister-president Kris Peeters in de traditionele septemberverklaring trots zijn en-en beleid voor 2012 oplijstte. Nadat de Vlaamse regering de voorbije jaren twee miljard euro had bespaard, is volgens Kris Peeters eindelijk de tijd aangebroken om de vruchten van de besparingen te plukken. Zo bevestigde hij de komst van de kindpremie waar niemand om vraagt. Kostprijs: 15 miljoen euro. Een peperdure kalmeerpil voor een regeringsploeg die elkaar voortdurend in de haren vliegt. Terwijl de vergrijzing de kosten in de zorgsector steeds sneller aanzwengelt en er buffers nodig zijn om de huidige en de volgende generatie te verzekeren van een betaalbare sociale bescherming, investeert Peeters II liever in de kindpremie als een symbolisch prematuurtje voor de Vlaamse sociale zekerheid. Op de banken van Open Vld fronste gewezen begrotingsminister Dirk Van Mechelen zijn wenkbrauwen. Twee miljard besparingen? Maar de Vlaamse regering had de voorbije twee jaar toch 2,9 miljard extra inkomsten gekregen, dankzij die vermaledijde financieringswet? En met de afschaffing van de jobkorting ter waarde van 700 miljard euro haalde de Vlaamse 8

regering niet bij zichzelf de buikriem aan, maar bij de werkende Vlaming! Ook fractievoorzitter Sas van Rouveroij viel van de ene ergernis in de andere: ondanks de meerinkomsten van 3,6 miljard euro die Peeters II zo verzamelde, slaagt de Vlaamse regering er niet in de schuld af te bouwen, integendeel, die stijgt dit jaar opnieuw met 195 miljoen tot boven de 7 miljard euro. En de aangelegde conjunctuurbuffer van welgeteld 40 miljoen euro kan slechts een groeivertraging van 0,2% dekken! En dat terwijl sommige specialisten een recessie aankondigden, met een groeiverwachting van bijna 0% tegen het jaareinde. De fractievoorzitter herinnerde de minister-president aan de norm die Dirk Van Mechelen hanteerde en op basis waarvan een buffer van 190 miljoen euro zou moeten worden aangelegd. De kritiek van Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij in het debat klonk helder. Terwijl elders in Europa de overheid krimpt, blijft ze in Vlaanderen groeien. Het nieuwe Vlaamse Energiebedrijf, een dure dwerg in reuzenland, is een schrijnend voorbeeld. En onder het mom van een groene fiscaliteit wordt

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 8

21/10/11 17:22


LEEFTIJD

ook de middenklasse nog eens gepakt door de hervorming van de Belasting op Inverkeersstelling, die compacte gezinswagens 4,5 keer duurder maakt. Ook investeren in de toekomst via innovatie blijft ondermaats. De 1%-norm die de Vlaamse regering zichzelf had opgelegd zal zelfs in 2020 nog niet bereikt worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger

ke bezigheden? Hoeveel tijd gaat er naar je politie s tot ’s avonds. Ver-

Ook andere liberale volksvertegenwoordigers lieten zich gelden. Irina De Knop spijkerde het grote verschil in het kunnen van Onderwijsminister Pascal Smet aan de muur: zijn kunde in het aankondigen (leerzorgdebat, lerarenloopbaandebat, hervorming secundair onderwijs, omkadering basisonderwijs, evaluatie maximumfactuur, evaluatie scholengemeenschappen,…) tegenover zijn onkunde in het afleveren (niets). Niet waar, reageerde de minister, de talennota werd door de regering in juli goedgekeurd. Correctie, riposteerde Ann Brusseel, ze werd wel mooi bevonden, maar er werd nog geen cent voor uitgetrokken. De minister-president investeert liever in het orkest dan in het schip dat water maakt, concludeerde Van Rouveroij. “U organiseert een feestje om de bemanning die om de haverklap aan het muiten slaat in de pas te houden, maar u faalt in het op orde zetten van de NV Vlaanderen die dat feestje moet bekostigen. De ondernemers van Voka voelen in hun dagelijkse bedrijfsvoering het effect niet van uw beleid.” “Geen reserves vormen die Vlamingen gelukkig kunnen maken, omdat je absoluut niet wil dat dit geluk een beetje gedeeld zou worden met de Belgen, waaronder diezelfde Vlamingen. Voor Open Vld is dit pure waanzin en onverantwoord gedrag”, besloot Sas van Rouveroij. •

gen Bijna alle beschikbare tijd van ’s mor nodig heb, anders had t nach per velend dat ik acht uur slaap te studeren. Tijdens het ik wat meer tijd over om te lezen en r uur voor mezelf te reweekend probeer ik steeds een paa serveren.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

al fictie. Geef me goede Lezen is de ideale ontspanning, voor rto Moravia of Paul Albe vertellers zoals Mario Vargas Llosa, ook fysiek wat te om s, elijk wek Auster. Paardrijden doe ik bij een uitgebreid etenontspannen. Met vriendinnen kletsen t ik ontsnappen naar tje is pure noodzaak. En af en toe moe echt vrij. me Parijs om er te flaneren, dan voel ik

r in je vrije tijd? Werkt je politiek engagement doo van mijn parle. Los Ja natuurlijk, net als bij alle collega’s

iding van staat en geactienetwerk dat ijvert voor de sche bijeenkomsten, eetfesloof. Maar waar je ook gaat, naar vragen over politiek of tijnen of openingen, je krijgt overal wat vermoeiend. Daarover je partij. Boeiend, en af en toe pauze… ome welk een om zijn die paarden soms

herinneringen? de toekomst, er ligt veel dat vanzelfsprekend. Ik kijk uit naar iste herinneringen houd boeiends in het verschiet. Mijn moo ilie en vrienden, niet fam ik over aan leuke momenten met ë. Ik ging studeren in innering is mijn eerste reis naar Itali se keuken: elke dag Firenze en ontdekte de échte Italiaan feest!

als de politiek Hoe zou je je dagen willen invullen zou wegvallen? laatste

s heb ik er de Daar ben ik nog niet uit. Nochtan is de Belgische poliNu cht. eda maanden al vaak over nag n. Het immobilisme liste idea e jong voor tiek ontmoedigend gen denken, maar doet me wel eens aan nieuwe uitdagin n. individu een meerwaarde betekene • NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 9

BLAUW

21/10/11 17:22


fracties vlaamS parlement

Sociale huiSveSting op nieuwe leeSt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem wil een nieuwe aanpak voor de sociale huisvesting. Daartoe diende ze in het Vlaams Parlement een conceptnota in. Vandaag wachten ongeveer 62.000 Vlaamse gezinnen en alleenstaanden op een sociale woning. Vlaanderen doet al jaren zijn best om die wachtlijst te verminderen, maar ze wordt langer in plaats van korter. “Er is onvoldoende doorstroming in de sociale huisvesting”, zegt Van Volcem. “Wie in een sociale woning terechtkomt, gaat er nooit meer weg. Nochtans zou een sociale woning vooral een vangnet moeten zijn voor mensen die het tijdelijk moeilijk hebben.” Wie op de wachtlijst staat, krijgt in een stad als Brugge gemiddeld pas na vier jaar en drie maanden een sociale woning toegewezen. Daarom stelt Mercedes Van Volcem voor om enkel contracten van onbepaalde duur te geven aan wie echt niet in staat is om te werken. Voor de andere kandidaat-huurders wil ze tijdelijke contracten. Er moet op gezette tijden nagegaan worden of de sociale huurders nog aan de inkomenscriteria voldoen. Wie te veel verdient of fraude pleegt, moet via sociale leningen een andere woning op de private markt zoeken. “Als we de tien procent hoogste inkomens op die manier laten vertrekken, komen er in ineens 14.000 sociale woningen bij”, zegt Van Volcem. • www.mercedesvanvolcem.be

niet akkoord met gepland europeeS landbouwbeleid Vlaams volksvertegenwoordiger Karlos Callens eist dat de Vlaamse regering zich met hand en tand verzet tegen de nieuwe groene criteria in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Open Vld organiseerde begin september een succesvolle studiedag in Oudenaarde, waar de liberale visie op de toekomst van onze landbouw werd bediscussieerd met een tachtigtal geïnteresseerde landbouwers. De landbouworganisaties verzetten zich trouwens ook tegen het GLB. Karlos Callens: “Het GLB is nefast voor onze landbouw. Europa doet alsof de groene criteria in het landbouwbeleid in Vlaanderen nog niet bestaan. Terwijl Vlaanderen al jarenlang inspanningen levert inzake erosiebestrijding, overbemesting, gezondheid, waterzuivering, hygiëne, enzovoort. Een aantal van onze landbouwsectoren heeft een rampjaar achter de rug. Het water staat onze boeren echt aan de lippen.” De EU heeft nu bijkomende criteria bedacht als voorwaarden om subsidies te ontvangen. “Europa houdt onvoldoende rekening met de specificiteit van de lidstaten”, klaagt Callens aan. “Zo wil de EU dat 7 procent van het landbouwareaal aan biodiversiteit wordt besteed, zeg maar braak moet blijven liggen. Dat is met onze intensieve landbouw gewoon onmogelijk. Wij hebben nu al een tekort aan open ruimte. De verdeling van de steun tussen de oude en de nieuwe lidstaten zou de Vlaamse landbouw op die manier 40 miljoen euro per jaar kosten. Dat mag de Vlaamse regering niet aanvaarden”, zegt Karlos Callens. • www.karloscallens.be Meer info? vlaamsparlement.openvld.be

10

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 10

21/10/11 17:22


fracties Brussels parlement

Zuurstof voor Brussel Het nieuwe akkoord dat in september bereikt werd over de financieringswet zorgde voor opluchting bij Brussels minister van begroting Jean-Luc Vanraes: “Brussel krijgt opnieuw financiële zuurstof, het krijgt waar het recht op heeft. Voor de verdere leefbaarheid van de hoofdstad is dit heel belangrijk. Brussel kan zo zijn rol van economische motor van het land blijven vervullen. Op vlak van veiligheid en mobiliteit zijn er opnieuw mogelijkheden die het hele land ten goede komen”, zegt Vanraes. En er is de demografische groei die op Brussel afkomt. Sommige voorspellingen spreken van 250.000 extra inwoners tegen 2021. Er moeten scholen, woningen, openbaar vervoer voorzien worden voor al die mensen. Open Vld Brussel weet waarom het zo op deze herfinanciering heeft aangedrongen. Maar JeanLuc Vanraes waarschuwt ook diegenen die denken dat met de herfinanciering alle budgettaire problemen van de baan zijn: “Brussel is een trouwe federale speler. Het heeft zich al bij voorbaat akkoord verklaard om solidair te zijn bij de opstelling van de federale begroting. In tegenstelling tot Vlaanderen wil Brussel zich houden aan het afgesproken deficit”, aldus minister Vanraes. Het Brussels Gewest zal de komende jaren moeten saneren in de overheidsuitgaven. • www.jeanlucvanraes.be

Bouwplannen online opvolgen: eindelijk! De voorbije jaren regende het klachten over de ellenlange wachttijden voor het bekomen van een bouwvergunning. Idem met de onduidelijkheid over het verloop van de bouwprocedure. Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe ondervroeg

hierover staatssecretaris Emir Kir. Met gunstig gevolg: mensen zullen hun bouwplannen online kunnen opvolgen. Het systeem wordt tegen het einde van het jaar ingevoerd in 16 van de 19 Brusselse gemeenten. De inwoners van Sint-LambrechtsWoluwe, Koekelberg en Brussel Stad zullen voorlopig nog geen gebruik kunnen maken van de nieuwe procedure. Hopelijk volgen zij snel, zeker de stad Brussel, want een betere service bij bouwplannen is er hard nodig. Vanaf volgend jaar zal ook de bouwaanvraag zelf online kunnen gebeuren. • www.elsampe.be

plan voor economische herwaardering van achtergestelde wijken In het Brusselse gewest bestaat een groot ‘ondernemersdynamisme’. Nergens anders worden zoveel bedrijven gecreëerd. Nergens anders gaan er zo veel bankroet, helaas. Open Vld Brussel is ervan overtuigd dat deze ondernemingszin een plaats moet krijgen in een duurzaam beleid van wijkrenovatie. Vandaar dit driestappenplan. Open Vld Brussel wil via informatie aan de ondernemers, via audits en begeleiding van de ondernemingen, en via controles door de inspectiediensten, het enorme ondernemerspotentieel in de reguliere economie verankeren. Het Gewestelijk Plan voor Duurzaam Ondernemen (GPDO) zou hieraan aandacht moeten besteden. De huidige wijkcontracten worden via het GPDO omgevormd naar Duurzame Wijkcontracten. Er is evenwel een leemte in dit plan: er wordt namelijk niet gerept over begeleiding van handelszaken. Nochtans een uitgelezen kans om buurtwinkels en kleine ondernemingen te begeleiden en zwartwerk tegen te gaan. • www.vldbrussel.be nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 11

blauw

11

21/10/11 17:23


fracties kamer

Parlement moet insPraak hebben over nieuwe wegcode

slachtoffers inlichten over uitvoering werkstraf

Herman De Croo wil dat het parlement de mogelijkheid krijgt om staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe te ondervragen over zijn plannen met de wegcode. De Croo vindt dat de staatssecretaris die niet kan aanpassen zonder inspraak van het parlement. “Bij een grondige wijziging van de verkeers-regels moet hij de stem en steun van het parlement hebben.”

Sabien Lahaye-Battheu wil dat slachtoffers informatie krijgen wanneer een dader veroordeeld is tot een werkstraf. “Als de dader van een misdrijf tot een werkstraf wordt veroordeeld, blijft het slachtoffer vaak in het ongewisse over de uitvoering ervan. Zo bestaat het risico dat het slachtoffer de dader tegen het lijf loopt op bijvoorbeeld het containerpark of een gemeentelijke dienst waar hij of zij een werkstraf uitvoert”, weet Sabien Lahaye-Battheu. Het kamerlid diende een wetsvoorstel in waardoor slachtoffers in de toekomst ingelicht worden over de uitvoering van werkstraffen.

Eind juli 2011 werd een nieuwe wegcode aangekondigd. De verrassing was groot. Hoewel de verkeersregels geregeld zijn via een Koninklijk Besluit en dus ook op die manier kunnen gewijzigd worden, kan men van een staatssecretaris in lopende zaken toch verwachten dat hij dergelijke dossiers met de regering én het parlement doorpraat? Niet dus. Een regering in lopende zaken heeft er alle baat bij om zeer breed gedragen beslissingen te nemen. De stem en de steun van het parlement is daarbij gewenst. Het getuigt van weinig respect voor de parlementaire democratie om deze beslissing binnenskamers te nemen. “Op een bijna Vaticaanse wijze”, stelt Herman de Croo. Verkeersveiligheid en -leefbaarheid belangen iedereen aan. “De bevoegde commissie moet op zijn minst de mogelijkheid krijgen om de staatssecretaris te ondervragen over zijn plannen. Een wijziging van de wegcode heeft voor iedere burger concrete gevolgen. Inzage in de plannen lijkt mij minstens opportuun.” De oorspronkelijke wegcode dateert van 1 december 1975 en werd reeds herhaaldelijk gewijzigd. Het zou nu de bedoeling zijn een ingrijpende en allesomvattende herziening door te voeren. “Dit kan niet in een periode van lopende zaken”, zo besluit Herman De Croo. • www.hermandecroo.be 12

Er schort trouwens ook iets aan de uitvoering van de opgelegde werkstraffen. Ontslagnemend minister van Justitie De Clerck, moest op vraag van Sabien toegeven dat bijna één vijfde van de uitgesproken werkstraffen niet volledig wordt uitgevoerd. Ondanks het feit dat het aantal werkstraffen jaar na jaar stijgt: van 8.903 in 2005 tot 10.108 in 2009. Bijna zes op de tien werkstraffen werden opgelegd door een correctionele rechter, ruim een derde was voor rekening van politierechters, de overige werden uitgesproken door een Hof van Beroep. “Een werkstraf is niet alleen een zinvolle straf voor de betrokkene, maar brengt de maatschappij ook iets bij (gemeenschapsdienst onder de vorm van hulp in een bejaardentehuis, bij de gemeente, enz.). Vooral voor jongeren en mensen met een vervangingsinkomen is een werkstraf vaak veel effectiever dan een gevangenisstraf of een geldboete. Jongeren ondergaan op deze manier persoonlijk hun straf zonder dat de ouders opdraaien voor zware boetes”, stelt Sabien Lahaye. • www.sabien-lahaye-battheu.be Meer info? kamer.openvld.be

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 12

21/10/11 17:23


fracties senaat

Drie wegen naar moDern spoorvervoer Senator Guido De Padt pleit voor een grondige hervorming van de NMBS-groep. Die moet steunen op drie pijlers: de hervorming van de drieledige structuur, een hervorming van het personeelsstatuut en het doorvoeren van efficiëntieprogramma’s. Dit is noodzakelijk om hoogkwalitatief en efficiënt spoorverkeer tegen een competitieve prijs te kunnen blijven aanbieden, om bij te dragen aan de sanering van de begroting en ter voorbereiding op de liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer. In de eerste plaats dringt een zuivere tweedeling tussen de infrastructuurbeheerder en de operator zich op. Het is belangrijk om regels vast te leggen omtrent samenwerking en coördinatie, en om toe te zien op een strikte onafhankelijkheid tussen beide. De huidige opsplitsing in drie entiteiten biedt weinig toegevoegde waarde en zorgt voor onduidelijkheid en coördinatieproblemen. Ten tweede hebben we nood aan een hervorming van het personeelsstatuut waarbij beide entiteiten bevoegd worden voor hun personeel en uitsluitend contractueel personeel aanwerven. Het wettelijk verankerde historische personeelsstatuut legt een zware hypotheek op de operationele slagvaardigheid en is niet langer te verantwoorden. Ten derde moet het doorvoeren van efficiëntieprogramma’s honderden miljoenen besparingen opleveren. Daarbij wordt best prioriteit gegeven aan efficiëntiewinsten die de dienstverlening aan de reizigers niet negatief beïnvloeden. De NMBSgroep moet zich verder ook concentreren op haar kerntaken en heeft nood aan meer outsourcing. • www.guidodepadt.be

anoniem klacht inDienen bij homofoob gewelD Het aantal holebi’s dat officieel klacht indient als slachtoffer van homofoob geweld is zeer beperkt. Zo werden er in 2009 slechts 54 processen-verbaal opgesteld met de vermelding homofobie. Senator Nele Lijnen stelt dat er een grote kloof gaapt tussen het aantal aangiftes en de reële feiten. “Slachtoffers van homofoob geweld zijn bij het indienen van een klacht zeer terughoudend, uit schaamte, omdat ze vrezen dat hun klacht niet serieus wordt genomen, of omdat ze het gevoel hebben dat homofoob gedrag nu eenmaal bij het leven hoort”, aldus Nele Lijnen. Hierdoor heeft de politie onvoldoende inzicht in de problematiek rond homofoob geweld en kunnen daders moeilijker worden gevat. Om de aangiftebereidheid van deze ernstige misdrijven te verhogen, wil Nele Lijnen aan slachtoffers van homofoob geweld de kans geven om anoniem een klacht in te dienen bij de politie. Net als in Nederland waar men dergelijke misdrijven ook via het internet kan aangeven. “Wat in Nederland kan,moet ook bij ons kunnen”, vindt ze. Nele Lijnen wijst ook op een bijzonder verontrustende ontwikkeling: “Sommige daders specialiseren zich in het beroven van holebi’s, omdat de slachtoffers minder geneigd zijn het misdrijf aan te geven.” De impact van homofobe agressie is echter bijzonder groot. Afhankelijk van de aard van de agressie, ondervindt tot twee derde van de slachtoffers psychische gevolgen. Desondanks blijken heel wat slachtoffers niet of nauwelijks beroep te doen op relevante anderen of hulpverleners. Minstens een derde tot de helft van de holebi’s past zijn gedrag aan om incidenten te vermijden. • www.nelelijnen.be Meer info? senaat.openvld.be nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 13

blauw

13

21/10/11 17:23


Beleid Guy Vanhengel

vice-premier en ontslagnemend minister van Begroting

Begrotingsdoelstelling gehaald

Het begrotingstekort voor 2010 is teruggedrongen tot 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). We hebben onze doelstelling perfect gehaald. “We doen het beter dan de buurlanden en we doen het ook beter dan wat Europa van ons heeft verwacht” zegt Guy Vanhengel. “Wij kunnen alvast een propere lei afgeven aan de opvolgers, wat niet belet dat zij voor een bijzonder zware opdracht staan.”

amBtenaren

Om het ‘overheidstekort’ te verminderen, moet – zoals het woord het zelf zegt – de federale overheid in de eerste plaats zelf besparen. Op drie jaar tijd is het aantal ambtenaren met 11.000 eenheden gedaald. Dat is zonder veel protest gebeurd, omdat ambtenaren die met pensioen vertrekken niet automatisch worden vervangen. (Helaas heeft de Vlaamse administratie er 15.000 extra aangeworven, zodat er netto 4.000 ambtenaren meer zijn.) •

Annemie Turtelboom ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken

schadeloosstelling limBurgse telers

De hevige wind en uitzonderlijke regenval die deze zomer vooral de provincie Limburg teisterden en tot een drama leidde op Pukkelpop, worden erkend als ramp. Zeker voor de landbouwers is dit goed nieuws: zij kunnen voor de schade aan gewassen, boomgaarden en fruit een beroep doen op het rampenfonds. Zo vermijden we dat de landbouwers na een weerkundige ook nog eens een financiële ramp te verwerken krijgen. Ook de rechtstreekse materiële schade op het Pukkelpopterrein komt in aanmerking voor vergoeding door het rampenfonds (podia, festivaltenten, eettentjes, lichttorens,...). Wie een dossier indient moet wel rekening houden met een franchise van 250 euro. • Meer info? www.annemieturtelboom.be

Vincent Van Quickenborne ontslagnemend minister van Economie, Ondernemen en Vereenvoudigen

door alcoholslot minder verkeersdoden

Wie vanaf nu veroordeeld wordt tot een alcoholslot zal er ook daadwerkelijk één krijgen. Nadat vorig jaar de wet werd gestemd, heeft de metrologische dienst van Economische Zaken nu het eerste geijkte ‘moedertoestel’ goedgekeurd. “Eindelijk hebben we een nieuw wapen om het aantal verkeersdoden terug te dringen”, zegt een trotse Vincent Van Quickenborne.

minder administratieve overlast

respect op en rond de voetBalvelden

“De recente spreekkoren tijdens de wedstrijd Genk-Standard tonen aan dat campagnes zoals ‘Respect United’ noodzakelijk blijven. In de eerste plaats om duidelijk te maken dat we dit gedrag niet tolereren”, stelde Annemie Turtelboom toen zij haar campagne voor meer respect op en rond de Belgische voetbalvelden voorstelde op de KBVB. Nog voor het einde van het jaar zullen alle betrokken partijen, inclusief de supporters, uitgenodigd worden om rond de tafel te zitten over deze problematiek.

Fileleed Beperken via Fotogrammetrie

Om het fileleed na zware ongevallen tot een minimum te beperken, startte de Antwerpse federale wegpolitie begin dit jaar met een proefproject rond fotogrammetrie. Dit is een techniek waarmee agenten de situatie van een ongeval via foto’s tot op de centimeter nauwkeurig vaststellen. Dat levert een enorme tijdswinst op bij het vrijgeven van de rijbaan. Nu moet de politie wachten op de komst én op de vaststellingen van de verkeersdeskundigen van het parket. De files tijdens een gewone werkdag kosten gemiddeld 500.000 euro per dag.

14

De administratieve kosten voor het bedrijfsleven zijn in tien jaar tijd met 2,62 miljard euro gezakt, dat blijkt uit metingen van het Planbureau. Er kwamen vorig jaar geen grote lastenverhogingen bij voor de bedrijven. Dit is te danken aan de Kafkatest. Dat is een toets waaraan nieuwe wetten en decreten worden afgemeten, om te voorkomen dat ze nieuwe administratieve overlast veroorzaken.

overheidsgegevens ter Beschikking

Wie zich afvraagt welke medicijnen op de lijst van erkende geneesmiddelen staan of wat de meest populaire voornamen zijn bij kinderen, kan voortaan terecht op de website data.gov.be. Op deze site wordt een resem overheidsgegevens ter beschikking gesteld van de burgers en van bedrijven, die hun eigen toepassingen kunnen uitbouwen op basis van die gegevens. In landen als de Verenigde Staten, Australië, Canada en Nederland bestaat het systeem van ‘open data’ al langer. • Meer info? www.vincentvq.be

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 14

21/10/11 17:23


europa

PHiLiPPE DE BAcKEr niEuwE EuroPArLEMEntSLiD Begin september ging Dirk Sterckx op pensioen en verliet hij het Europees Parlement. Philippe De Backer volgde hem op. Als voormalig voorzitter van Jong VLD nationaal is politiek niets nieuws voor Philippe. Hij was tegelijkertijd ook lokaal actief in Kapellen, de gemeente van Jacky Buchmann en Dirk Van Mechelen. Philippe is van opleiding Doctor in de biotechnologie en was in zijn studententijd passioneel bezig met ideologische politiek. Eerst bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) in Gent en later ook bij de liberale denktank Liberales.

Philippe zetelt in de Commissie Transport en zal er zich bezighouden met de mobiliteit van mensen en bedrijven, zowel ter land, ter zee als in de lucht. “Voor een doorvoerland als België is transport een ader van onze economische ontwikkeling” zegt Philippe. “Maar mensen staan steeds langer stil. De uitdaging is om vanuit Europa de logistieke lijnen open te houden en er tegelijk voor te zorgen dat de dagelijkse mobiliteit vlot blijft verlopen.” Ook zetelt hij in een van de belangrijkste commissies van dit moment: de Commissie Economische en Monetaire zaken. “Mijn generatie is betrokken bij één van de grootste financiële crisissen uit de geschiedenis. Daarbovenop komt de historische schuld die de afgelopen veertig jaar werd opgebouwd. Ik zal in deze commissie meewerken aan concrete oplossingen vanuit Europa. Zeker voor mijn generatie van 20’ers en 30’ers die aan het begin van hun carrière staan, is het cruciaal dat we vandaag de nodige maatregelen nemen om terug economi-

PhiliPPe De Backer: “ik heB enorm veel zin in Deze nieuwe uitDaging en ik kijk ernaar uit De stem van De liBerale kiezer te vertegenwoorDigen in het euroPees Parlement.”

sche groei te genereren.” Met zijn ervaring in de biotech-industrie zal Philippe ook de discussies over onderzoek en ontwikkeling opvolgen. Als liberaal vindt Philippe het zijn plicht om verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen en zich actief in te zetten voor zijn omgeving en medemensen. Hij gelooft sterk in zelfontplooiing en

gelijke startkansen voor iedereen. “De zelfbeschikking van het individu staat centraal, zonder de zwakkeren in onze samenleving te vergeten of achter te laten. Het liberalisme is zeer vooruitstrevend en, volgens mij, de ideologie van de toekomst. De tijd is nu aangebroken om de daad bij het woord te voegen. Met uw steun wil ik dit liberale project in de praktijk omzetten. • nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 15

blauw

15

21/10/11 17:23


lessen uit Het verleden: naar een ecHt economiscH bestuur de financiële crisis en de volatiliteit op de markten is vandaag groter dan ooit. Het europees Parlement keurde onder leiding van de europese liberalen eind september het ‘sixpack’ goed, een pakket van zes maatregelen voor een beter economisch bestuur in de europese unie. dit is een stap in de goede richting naar een budgettaire orthodoxie en gezonde economie voor de lidstaten. Het ‘sixpack’ legt de spelregels vast waarbinnen de lidstaten de komende jaren hun begroting moeten opstellen. lidstaten zullen niet langer enkel gesanctioneerd kunnen worden omdat hun begrotingstekort te groot is, maar ook omdat hun schuldgraad de verkeerde richting uit gaat. de europese commissie zal ook de macro-economische toestand van de lidstaten opvolgen en lidstaten kunnen verplichten in te grijpen waar nodig. anders dreigen er sancties. dit alles moet voorkomen dat de fouten uit het verleden zich herhalen.

Het feit dat de schuldgraad effectief kan aangepakt worden door Europa, zal voor België niet zonder gevolgen zijn. Want hier vergissen sommigen zich, niet alleen in België maar in heel Europa. Zij denken dat ze zich met meer belastingen een weg uit de crisis kunnen banen. De markten – en met hen elke rationeel denkende burger – vragen in de eerste plaats een sterke budgettaire discipline van elke lidstaat en noodzakelijke hervormingen van ons sociaal-economisch stelsel. Philippe De Backer: “Het signaal van Europa aan de Belgische regeringsonderhandelaars is duidelijk. We hebben een doordacht, realistisch, rationeel regeerakkoord nodig. België kampt met een te hoge schuldgraad en beloofde aan Europa een begroting in evenwicht en een schuldgraad onder de 90% tegen 2015. België voldoet hiermee aan de nieuwe Europese eisen van het ‘six-pack’. Maar dit komt neer op een besparing van 8 miljard euro in 2012. De regeringsonderhandelaars kunnen zich dus maar beter houden aan de beloftes die België eerder al aan Europa maakte, anders dreigen er Europese sancties en verliezen de markten het vertrouwen.” De liberale fractie in het Europees Parlement wil zelfs verder gaan dan dat. Het ‘six-pack’ wil toekomstige crisissen voorkomen, maar kan de huidige crisis niet oplossen. Daarom vragen de liberalen aan Commissievoorzitter Barroso om een totaalpakket van maatregelen goed te keuren:

Herinner Helsinki ‘75 In het Rusland van vandaag lijken democratie en rechtstaat veraf. Dat de komende verkiezingen voor de Doema in december 2011 en de presidentiële verkiezingen van volgend jaar democratisch zullen verlopen, is ijdele hoop. Niet alleen botsen oppositiepartijen op een verbod zich te registreren, daarnaast heeft het Kremlin een verpletterende controle over de media, de pers en de rechterlijke macht. De afspraak tussen Medvedev en Poetin die onlangs bekend werd is hallucinant: in 2012 zullen ze gewoonweg van plaats wisselen. Als Poetin zijn tijd uitzit, wordt hij de langstzittende leider van Rusland sinds Stalin. Anno 2011 lijkt voor Rusland de tijd rijp voor een wake-up call. De ALDE uitte de laatste jaren herhaaldelijk haar bezorgdheid over de ontwikkelingen in

16

Rusland en zette de problematiek meermaals op de Europese agenda. Omdat de situatie niet verbetert, wil ALDE een breed publiek debat initiëren, waarbij zowel Europa als de trans-Atlantische partners betrokken zijn. In dit debat willen we nadenken over de manier waarop democratie en rechtsstaat in Rusland kunnen worden ondersteund. Een nieuw beleid ter bevordering van democratie en rechtstaat, van de rest van de wereld ten aanzien van Rusland, de heersers elite en de resterende oppositie, dringt zich immers op. Dit najaar zal ALDE daartoe een conferentie in Helsinki organiseren. Deze locatie is geen toeval. Het is hoog tijd de Akkoorden van Helsinki van 1975, waaruit de OVSE voortvloeide, van onder het stof te halen. De Conferentie voor

Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), werd indertijd opgericht als toenadering tussen Oost en West. De leden, waaronder Rusland, beloofden toen te waken over eerlijke en vrije verkiezingen in landen met een prille democratie en zich in te zetten voor persvrijheid. Onder de noemer ‘Helsinki 2.0’, zal ALDE een breed en algemeen trans-Atlantisch debat trachten op te zetten, over welke weg Rusland kan opgaan en hoe de betrokken partijen hierbij constructief kunnen bijdragen. Rond de tafel zullen liberaal-democratische stemmen van beide zijden van de Atlantische Oceaan zitten, zoals vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, prominente opiniemakers en leden van de Russische oppositie. •

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 16

21/10/11 17:24


Guy Verhofstadt in Gesprek met José manuel Barroso.

1

5

Er moet een echt Europees Monetair Fonds (EMF) komen dat noodlijdende lidstaten geld kan lenen en herstructureren als dat nodig is, naar analogie van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Het kan niet langer dat één lidstaat een beslissing blokkeert om een land te helpen, zoals dat nu wel kan. Beslissingen moeten door een meerderheid van de lidstaten genomen worden. Het EMF moet bovendien voldoende fondsen hebben, om verwarring en paniek te vermijden op momenten dat noodlijdende landen hulp nodig hebben.

De Europese Unie moet werk maken van een Pact voor convergentie, groei en banen. De convergentiestrategie moet minimum- en maximumniveaus voor de economische parameters opleggen, met voldoende flexibiliteit voor de lidstaten. Lidstaten moeten zo sneller naar elkaar toegroeien, zodat we naast een ééngemaakte muntzone, eindelijk ook werk maken van een Economische Unie. We mogen ons wel niet blind staren op besparingen; we moeten ook stimuleren, investeren in groei en banen, onder andere via Europese projectobligaties.

Er moet een echte Europese economische regering komen met een Europese Commissaris als Europese Minister van Financiën aan het hoofd. Deze Europese regering moet richting geven aan het economisch beleid van de eurozone. Nationale taboes moeten doorbroken worden. Een beleid gericht op economische convergentie moet lidstaten verplichten noodzakelijke hervormingen door te voeren op de arbeidsmarkt, inzake loonvorming, het belastingstelsel, het pensioensysteem,…

Er moet een unieke vertegenwoordiger van de Eurozone in de internationale financiële instellingen komen, zodat de euro verder kan uitgroeien tot een internationale reservemunt. De Eurozone moet met één stem spreken, willen we onze positie vrijwaren en versterken.

2

3

We moeten de Europese banken weer gezond maken en ze moeten geherkapitaliseerd worden. Enkel zo kunnen we het vertrouwen van de markten terugwinnen en de kredietverlening in onze economie terug op gang brengen. Dit moet op een transparante manier gebeuren.

4

Er moet op langere termijn werk gemaakt worden van een gemeenschappelijke obligatiemarkt voor de Europese Unie, waar euro-obligaties verhandeld worden. Enkel landen die voldoen aan de strengste normen zullen hun schulden kunnen financieren via deze ‘goedkope’ euro-obligaties. De euro-obligaties helpen meer discipline en hervormingen af te dwingen. Zo blijven ze de onderliggende economische realiteit weerspiegelen, zonder in te boeten aan solidariteit.

6 7

Tot slot moet de democratische legitimiteit van de Europese acties verzekerd zijn. De nationale parlementen en het Europees Parlement moeten een democratische controle krijgen over alle Europese acties. De liberalen in het Europees Parlement doen er alles aan om deze noodzakelijke hervormingen af te dwingen. De toekomst van de euro én de Europese Unie staan immers op spel. Guy Verhofstadt: “De Europese Commissie moet haar recht van initiatief gebruiken en de staats- en regeringsleiders in de Europese Raad ervan overtuigen dat ze de crisis nú moeten aanpakken. Halve oplossingen volstaan niet langer. Lidstaten durven geen nieuwe bevoegdheden geven aan de Europese Unie, en willen over alles een vetorecht behouden. Dit kan zo niet langer: de huidige crisis vraagt een Europese aanpak!” •

nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 17

blauw

17

21/10/11 17:24


Annemie neyts in tunesië

Tijdens de tweede plenaire zitting van het Europees Parlement in september, vond de eerste vergadering van de EU–Tunesische Werkgroep plaats in Tunis. Op vraag van Hoge Vertegenwoordiger en ViceVoorzitter van de Europese Commissie Barones Ashton, nam Annemie Neyts deel aan deze vergadering als vertegenwoordiger van het Europees Parlement. Deze werkgroep staat in voor een betere coördinatie van de Europese en internationale hulp aan de Tunesische transitie. Ze wordt voorgezeten door de Tunesische premier Essebsi en Barones Ashton. Stefan Füle, de Europese Commissaris voor Uitbreiding en het Beleid inzake Nabuurschap, maakte ook deel uit van de EUdelegatie. Deze werkgroep is de eerste EU-Taskforce die werd opgericht in de Mediterrane regio naar aanleiding van de start van de Arabische lente in Tunesië. Ze zal in 2012 opnieuw samenkomen om de middellange en lange termijnperspectieven uit te zetten. De missie vond plaats van 28 tot 29 september en omvatte onder andere twee conferenties met het middenveld en de werkgevers/industrie. Annemie Neyts had contacten met de diverse ministers, evenals de premier en de minister bevoegd voor de organisatie van de nakende verkiezingen. Ter plaatse ondertekende Hoge Vertegenwoordiger Barones Ashton ook verscheidene akkoorden over Europese financiële steun die passen in het ‘miljard dollar akkoord’ van de Internationale Gemeenschap. “De focus van Europa zal, naast de steun aan het democratiseringsproces, hoofdzakelijk liggen op het economisch herstel. De bevroren tegoeden, de buitenlandse investeringen en de arbeidsmarkt zijn enkele van deze aandachtspunten, naast onderwijs, onderzoek en mobiliteit. Op 23 oktober zijn hier democratische verkiezingen en Europa zal Tunesië ook bijstaan door onder meer een verkiezingsobservatiemissie te zenden”, aldus Minister van Staat en Europarlementslid Annemie Neyts. 18

Annemie neyts en het midden OOsten

De Palestijnse Autoriteiten vroegen aan de Verenigde Naties om erkend te worden als staat. Alvorens Annemie Neyts naar Tunesië vertrok, leidde ze de onderhandelingen in het Europese Parlement in Straatsburg over het standpunt daaromtrent. Op basis van de tekst van de liberale fractie in het EP, riep het Europees Parlement op om als Europa met één stem te spreken in de VN. Het Europese Parlement schaarde zich achter de idee van een tweestaten-oplossing op basis van de grenzen van 1967, met Jerusalem als hoofdstad van beide landen. Zo zou de Staat Israël in alle veiligheid kunnen leven naast en met een Palestijnse Staat die leefbaar, onafhankelijk en democratisch is. “Die tweestaten-oplossing dient er te komen op een onderhandelde basis. De nederzettingen, de afsluitingen en muren op bezet gebied en de afbraak van gebouwen door Israël vormen een bedreiging van de goede afloop van de onderhandelingen en druisen in tegen het internationale recht. Ik roep ook de Palestijnen op om te stoppen met de raketaanvallen en de Palestijnse autoriteiten om de Staat Israël vol-

ledig te erkennen”, aldus Annemie Neyts, ondervoorzitter van de Werkgroep Midden Oosten in het Europees Parlement. Verder zei ze: “Als Belgen weten we hoe moeilijk het is om tot een onderhandelde positie te komen, maar het is zeker niet onmogelijk.”

Annemie neyts en chinA

De grote Europese politieke partijen en hun fracties in het Europees Parlement organiseren samen met de Chinese Communistische Partij een driedaagse conferentie in het Europees Parlement van 7 tot 9 november. Op de agenda staan de economische en de politieke relaties tussen Europa en China. Als voorzitter van de Europese Liberale Partij (ELDR) en lid van de ALDE fractie is Annemie Neyts één van de mede-organisatoren: “Het is nodig dat we elkaar op geregelde basis ontmoeten om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en ook de minder makkelijke issues, zoals mensenrechten, te bespreken. De goodwill om te overleggen is aan beide kanten aanwezig. Deze conferentie volgt op een eerdere in China en zal volgend jaar een vervolg kennen.” •

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 18

21/10/11 17:24


beleid

Europa spEElT slEuTElrol in inTErnaTionalE HanDEl Hoe moeilijk is het om Europees Commissaris van Handel te zijn op het moment dat vrijhandel onder vuur ligt? Het zijn bijzonder boeiende tijden voor de internationale handel, en Europa speelt daarin een sleutelrol. We zijn de meest open economie ter wereld, zowel intern als naar buiten toe. We denken vaak dat de Amerikanen het voortouw nemen inzake vrijhandel, maar in feite doet Europa dat. Wij sluiten verregaande deals met groeilanden als Zuid-Korea en we krijgen die ook goedgekeurd door het Europees Parlement. Wij voeren onderhandelingen met Oekraïne, Canada, Singapore. Wij zijn het die het voortouw nemen in de Doharonde, en ga zo maar voort. We doen dat natuurlijk uit eigenbelang: onze interne markt was cruciaal voor de groei in de voorbije twee decennia, en onze internationale openheid heeft voor meer jobs, lagere prijzen en meer concurrentiële bedrijven gezorgd. Om maar één voorbeeld te geven: de chemische sector heeft een enorme boost gekregen door een akkoord halverwege de jaren ‘90 over harmonisering en verlaging van invoertarieven. Europa is wereldwijd de belangrijkste producent van chemische producten, één op drie multinationals in die sector heeft zijn hoofdkwartier in de EU en ongeveer 1,2 miljoen mensen hebben er hun job rechtstreeks aan te danken – niet in het minst in en rond Antwerpen. Het klopt dat die boodschap in tijden van crisis moeilijker aan de man te brengen is. Dat is trouwens niet alleen bij ons zo, ook in Vietnam en Brazilië kijken ze met argwaan naar China. Maar net nu hebben we meer nood aan internationale handel. Tegen 2015 zal 90% van de groei wereldwijd buiten de EU gegenereerd worden, een derde daarvan alleen al in China. We kunnen onze eigen groei pas opkrikken als we daar aansluiting bij vinden. De sterke Duitse groei van de voorbije maanden heeft het bewezen: export kan dienen als vliegwiel voor interne vraag. Toch is het slechte nieuws niet van de lucht. De Doharonde zit al jaren vast, China wordt regelmatig aangeklaagd

Europa TraCHT af TE DwingEn DaT ElkE HanDElsparTnEr – of HET nu DE Vs, CHina of BoTswana is – DEzElfDE rEgEls nalEEfT.

voor dumping, de opkomende economieën lijken Europa niet meer nodig te hebben,… Er zit traditioneel een onevenwicht in het internationale handelsregime, dat ontwikkelingslanden toelaat minder en trager hun markten open te stellen voor concurrentie. Sommige van die landen, met name China, hebben intussen twee gezichten: enerzijds blijven het grotendeels arme landen, maar anderzijds zijn ze in steeds meer sectoren onze zwaarste concurrenten. De vraag is in hoeverre zij dan nog een voorkeursbehandeling kunnen genieten.

Karel De Gucht EuropEEs Commissaris: “Onze internatiOnale OpenheiD heeft vOOr meer jObs, laGere prijzen en meer cOncurrentiële beDrijven GezOrGD.”

Dat we er niet in slagen een nieuw internationaal kader voor handel op te stellen binnen de WTO is daar een gevolg van. De VS eist dat ontwikkelende economieën volwaardig hun verantwoordelijkheid opnemen, terwijl die op hun beurt weigeren dat te doen. Europa neemt een tussenpositie in, en we hebben zelfs compromisvoorstellen op tafel gelegd, maar het mag niet baten. Dat is een gemiste kans, want alleen een globaal kader kan echt voorkomen dat we ooit terug in een spiraal van protectionisme zouden vervallen. En de wereldeconomie zou er wel bij varen als we tot een akkoord zouden kunnen komen. Maar de politieke context zit nu eenmaal tegen. Anti-dumpingzaken springen inderdaad in het oog, maar je moet dat in de juiste context plaatsen: maar ongeveer 1% van onze handel met China wordt erdoor overschaduwd. 99% van de handelsstromen zijn dus niet fundamenteel gecontesteerd. Wat niet wil zeggen dat anti-dumpingzaken onbelangrijk zijn. Wij dwingen op die manier af dat elke handelspartner – of het nu de VS, China of Botswana is – dezelfde regels naleeft. Handelsbeleid gaat niet alleen over het vrijmaken van handel, maar ook over het reguleren ervan. En alleen als de regels ook daadwerkelijk toegepast worden, kunnen we bedrijven en burgers overtuigen van het nut ervan. •

nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 19

blauw

19

21/10/11 17:24


markante vlaming

BIO

dIrk de wachter -

Psychiater-psychotherapeut -

Diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg -

Opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in binnen- en buitenland -

Veelgevraagd spreker over psychiatrie, ethiek en maatschappij

20

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 20

21/10/11 17:24


aan n de

pie in and

markante vlaming

De psychiatrie is een knipperlicht voor De tijD Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie over vijftien jaar de belangrijkste ziekte in de westerse wereld. Meer dan één miljoen Belgen namen vorig jaar antidepressiva. Depressies zijn nu al de belangrijkste oorzaak van werkonbekwaamheid. Maakt de moderne samenleving mensen ziek? En was het vroeger dan beter? Psychiater Dirk De Wachter hanteert vanuit zijn vakgebied de diagnose als metafoor voor een persoonlijke analyse van de moderne samenleving.

Zit straks iedereen aan de pillen en wordt de volgende generatie belast met een aangeboren defect van het brein? Het aantal ziekten van het brein neemt niet toe, wel zijn er opvallend meer mensen met borderline. We zijn een brein in context. Ik luister naar mijn patiënten en hun symptomen vertellen iets over onze samenleving. In al hun symptomen steken kenmerken van de postmoderne grootstedelijke samenleving. Het is confronterend om te zien hoe rechtstreeks het verband is tussen hun klachten en de context waarin ze leven. Woon je in het centrum van Izegem of Zwevezele, dan valt het niet zo op, maar in London of Parijs zien we de ‘borderline’ mens, gedreven door prestatiedrang, eenzaam zoekend naar zin, relationeel onstabiel, seksueel een weg zoekend. Mensen die sterke ups en downs vertonen in gedrag en gedachten, vaak extreem impulsief, steeds op zoek naar het ultieme. Deze symptomen vertellen mij wat er mis is met onze wereld. Wat scheelt er dan met onze samenleving? De grote ‘zingevende’ verhalen zijn verbannen. Er is nog maar één groot verhaal: dat van de homo consumens. Vandaag moet je consumeren: consumeren om te genieten, consumeren om jezelf te bewijzen, consumeren om geaccepteerd te worden door de andere. De consumptiemaatschappij schrijft ons voor in welk restaurant we moeten eten en waar we moeten wellnessen. De grens van het ongebreideld moeten genieten wordt voortdurend verlegd. Geraken we er nog wel uit? Elke tijd heeft zijn miserie, en de psychiatrie is een knipperlicht voor de tijd. De psychiatrisch lijdende mens zegt iets over zijn tijd. En deze tijd is een miserabele tijd zoals elke tijd dat is. Moeten we terug naar het model van vroeger? Natuurlijk niet. In het freudiaans tijdperk kenden we de onwaarschijnlijk hypocriete samenleving – alles verborgen onder de mat –,de onderdrukking van de arbeidersklasse, de onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit. Onder andere dankzij de seksuele revolutie zijn we bevrijd van die al te verstikkende samenleving.

“DE PolitiEk MoEt niEt BEPalEn hoE MEnsEn MoEtEn zijn, of WElkE kEuzEs zE MoEtEn MakEn. DE PolitiEk MoEt hEt kaDEr BiEDEn.” Ik ben geen cultuurpessimist. Integendeel. Ik zie jonge mensen die zich engageren, de straat optrekken voor een betere wereld. Zoals het ook goed is dat het seksueel misbruik in de kerk en in het gezin het daglicht ziet en wordt aangepakt. Anderzijds zie ik de pornoficatie van de samenleving en een internetgebeuren dat degoutant is. Jonge kinderen worden er geconfronteerd met dingen waar ze absoluut niet mee om kunnen. We zijn een stap verder, maar dat wil ik dan nuanceren: we gaan vooruit én achteruit. U bent geen cultuurpessimist, zegt u, maar toch brengt u een weinig rooskleurige analyse van de samenleving. Het is, als psychiater, mijn ethische plicht om te zeggen ‘zo werkt het niet’. We moeten nadenken over de gang van zaken. Neem nu de paradox van de efficiëntie in de maatschappij. Ik stel als arts vast dat, hoe efficiënter we de arbeidsmarkt reguleren, hoe meer mensen er uit de boot vallen. Het privatiseren van de post, de NMBS en alle grote openbare diensten waar mensen niet altijd op de meest efficiënte manier werkten, heeft bijwerkingen waar we moeten bij stilstaan. Ik begrijp de managers. Er moet gesaneerd worden. Die bedrijven moeten gestroomlijnd en gemoderniseerd worden. Die aanpak werkt… voor een aantal mensen. Maar het aantal mensen dat niet meer mee kan in dit nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 21

blauw

21

21/10/11 17:25


markante vlaming

“Onze grOOtOuders spaarden vOOr hun kleinkinderen. nu dOen we het geld Op van Onze kleinkinderen die nOg mOeten gebOren wOrden.”

systeem wordt steeds groter. Het efficiënt maken van de samenleving maakt dat er maatschappelijk meer psychiatrie gegenereerd wordt. Aan ons, psychiaters, wordt gevraagd dat op te lossen, liefst met medicatie, kort en efficiënt. Want mensen moeten snel terug in het arbeidstraject. Heel vaak lukt dit niet, want ondertussen heeft de maatschappij opnieuw haar normen verlegd, met nog meer vraag naar flexibiliteit, skills, talenkennis. Efficiëntie heeft zijn nadelen, en is dus ook niet efficiënt. We moeten kritisch durven kijken naar waar we mee bezig zijn. Je ziet dat ook in de verbrokkeling, de verkruimeling van de samenleving. Men wil de zaken oplossen door de goede stukken te bewaren en de andere af te stoten. Dat zie je bij de herstructurering van banken en bedrijven, maar ook in de politieke acties van separatistische bewegingen. Je ziet overal in de samenleving dat men zich wil beveiligen door af te splitsen. Maar wat afgestoten wordt, komt vaak terecht in de hulpverlening. Over banken gesproken. Daarbovenop krijgen we de rekening gepresenteerd van een wereldwijde financiële crisis. Die crisis vind ik misschien hoopgevend. Misschien doet de financiële crisis ons nadenken. Ook die crisis is een symptoom van de ‘borderline times’. Een gevolg van het ongecontroleerd geld uitgeven dat er niet was. Onze grootouders spaarden voor hun kleinkinderen. Nu doen we het geld op van onze kleinkinderen die nog moeten geboren worden. Dus moeten we wel bijsturen. Natuurlijk moet de economie opnieuw aan de groei. En natuurlijk zullen we blijven consumeren. Maar tegelijk durf ik hoopvol vooruitblikken, want misschien zou het kunnen lukken dat we een stapje terugzetten in de oververhitting van het consumeren. Het grote gevaar bestaat wel dat een kleine groep mensen gewoon zullen blijven doordrammen en er nog meer mensen uit de boot vallen. Met nog meer psychiatrie, meer suicide, meer burn-out tot gevolg. Maar de crisis geeft minstens aanleiding tot oplossingen. Dus toch hoopvol? “Optimism is a moral duty!” Misschien vreemd dat ik een liberaal politicus citeer (Guy Verhofstadt, nvdr.), maar ook ik, wetenschapper, ben het aan de samenleving verplicht om ethisch hoopvol te zijn. En in wat wij als grootste probleem zien ligt misschien de oorsprong van een oplossing. Dat geldt ook voor de multiculturele samenleving. Ik weet, het ligt niet eenvoudig. Het grote getal van mensen uit andere streken brengt angst en onzekerheid. Maar waarschijnlijk komen daar dingen uit die anders zijn, die ons uit 22

onze zelfgenoegzame schelp van ‘we zijn goe bezig’ zullen halen. Als wetenschapper schudt u aan de boom. Maar dat betekent ook dat u aanstuurt op oplossingen. Ligt de sleutel voor die oplossing bij de politiek? Het is aan elke geleding van de maatschappij, aan de academici, de industrie, de politiek, de media, om mee te zoeken naar een oplossing. Men moet op zijn minst bewust zijn en kritisch durven reflecteren, wat moeilijk is in de politiek. Ook daar is weinig tijd. Ook daar moet men op korte termijn zichtbare resultaten kunnen voorleggen. De politiek kan wel de modaliteiten voorzien waarin het kleine goede kan gedijen: dat er tijd is voor de combinatie van werk en gezin, dat mensen tijd krijgen om voor anderen iets te kunnen betekenen, dat er samenleven kan zijn. En er moet dringend geïnvesteerd worden in maatschappelijk onderzoek: hoe kunnen we mensen die minder efficiënt in de wereld staan toch een betekenisvolle plaats geven in de samenleving. De politiek moet niet bepalen hoe mensen moeten zijn, of welke keuzes ze moeten maken. De politiek moet het kader bieden. De individuele verantwoordelijkheid ligt bij ieder van ons.

bOrderline times de wereld door de bril van psychiater dirk de wachter, die aantoont hoe weinig verschil er is tussen patiënten en nietpatiënten. psychiatrie als spiegel van de wereld waarin we leven. zijn we allemaal ziek? moeten we de hele wereld genezen? en vooral: was het vroeger allemaal beter? iedereen is borderline. van een statuut van niet-bestaande naar meest gehanteerde diagnose. een toegankelijk boek met een maatschappijkritische visie geïnspireerd door michel houllebecq. vanaf 10-01-2012 in uw boekhandel! www.lannoocampus.com We geven drie exemplaren weg. Mail je naam en adres naar wedstrijd@openvld.be.

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 22

21/10/11 17:25


BOEKEN

Start to tweet

VanhenGel kruiPt in de Pen

reisgids voor ervaren en beginnende twitteraars De komst van Twitter heeft een nieuw communicatietijdperk ingeluid. Dit boek helpt u om de weg te vinden in die boeiende wereld. Waarom zou u starten met twitteren? Liefst niet om doelloos te kwetteren. Twitteraars hebben meningen en opinies, en delen die met hun volgers. Ze verspreiden informatie en gaan met elkaar in dialoog. Ze signaleren rampen en uitzonderlijke gebeurtenissen, ongecensureerd en vaak vóór alle andere media. Twitter brengt artiesten rechtstreeks in contact met hun fans, bedrijven met hun klanten, politici met hun kiezers.

“Nooit heb ik de behoefte gehad om mijn politieke ideeën op een gestructureerde manier op papier te zetten,” zegt Guy Vanhengel, “ik heb dit altijd wat pretentieus gevonden.” Hij is eerder de man van de concrete dossiers.

Hoe start ik met twitteren? Wat te doen, en zeker niet te doen? Welke mogelijkheden biedt het nieuwe medium? Autodidact Vincent Van Quickenborne en Twitterdeskundige Bruno Peeters hebben hun kennis en ervaring samengelegd. Het resultaat is een compact, helder overzicht van alles wat Twitter zo cool, leuk en interessant maakt. De vele schermillustraties bieden visuele ondersteuning bij opstart en gebruik. Allemaal zonder de nadelen en gevaren van het medium over het hoofd te zien. Want verslaving ligt op de loer. En een fout bericht is snel verstuurd. Maar laat dat de pret en het nut niet bederven. U hebt na dit boek in elk geval geen enkel excuus meer om niet te starten met twitteren. •

In het boekje ‘België en Brussel, een essay over mijn taal, mijn stad en mijn land’ legt Guy Vanhengel uit dat hij

zich geplet voelt tussen twee extremen, tussen nationalisme en het alles relativerende kosmopolitisme. De Nederlandstalige politieke partijen lijken inhoudelijk stuurloos ten aanzien van de electorale Vlaams-nationalistische tsunami. “Ook mijn eigen liberale Open Vld heeft het daar niet makkelijk mee.” Hoe ziet Vanhengel dan een mogelijke oplossing? Hij wil dat de Vlaamse liberalen teruggrijpen naar hun buikgevoel, het taalflamingantisme, het humanisme van het Willemsfonds en het volksliberalisme. “Ik ben gehecht aan het Nederlands in Brussel en in België en dus ook aan België.” Vanuit zijn politiek engagement lijkt het hem nuttiger en logischer om “net als Nederlandstalige Belgen de ambitie te hebben om op het gehele Belgische beleid te wegen en niet alleen op een afgescheurd Vlaams deel ervan.” • Vijf exemplaren van dit boekje liggen op jou te wachten. Mail je naam en adres naar wedstrijd@openvld.be.

dirk VerhofStadt – in GeSPrek met etienne VermeerSch etienne Vermeersch (1934) is emeritus-hoogleraar en al dertig jaar de meest toonaangevende filosoof in ons land. Hij ontpopte zich tot een kritisch denker en opiniemaker met een grote maatschappelijke impact. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan de legalisering van abortus en euthanasie in België. In de zomer van 2010 voerde dirk Verhofstadt indringende gesprekken met hem over de thema’s die Etienne Vermeersch al zijn hele leven bezighouden. Daarbij bespraken ze grote filosofische en ethische kwesties zoals het ontstaan van het heelal, de evolutie tot de eerste mensen, de totstandkoming van de moraal, de opmars van de islam, de strijd tegen pseudowetenschap, het belang van milieu, de rechten van dieren, en de angst voor de dood. Op een heldere manier weerlegt Etienne Vermeersch het bestaan van God, houdt hij een vurig pleidooi voor geboortebeperking en komt op voor meer rechtvaardigheid. Deze zoektocht naar waarheid biedt een antwoord op moeilijke vragen die elke mens zich stelt. Wat doen wij hier op de wereld? Welke plicht hebben we tegenover onze medemens? En blijven de aarde en het heelal eeuwig bestaan?

Wil jij ook alles te weten komen over twitteren? Wij geven vijf exemplaren weg. Mail je naam en adres naar wedstrijd@openvld.be.

Dirk Verhofstadt (1955) is Doctor in de Moraalwetenschap en auteur van diverse boeken. • We geven drie exemplaren weg. Mail je naam en adres naar wedstrijd@openvld.be. nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 23

blauw

23

21/10/11 17:25


VLAAMS-BRABANT

2 3

4 1

1

‘DUURZAAM AFVALBELEID’ INBIERBEEK ENTERVUREN De actie ‘Duurzaam afvalbeleid’, opgezet door Open Vld-nationaal, was een succes in de regio Leuven. De afdelingen Bierbeek en Tervuren trokken onder de leiding van hun voorziers Hans-Kristof CarĂŞme en Philip Vandenbosch naar het containerpark om er de mensen aan te spreken en hun mening te vragen. Beide voorziers kregen zeer veel vragen en reacties van de mensen. Een geslaagde dag dus, waarbij de Open Vld’ers eens te meer bewezen dat ze onder de mensen staan en een luisterend oor hebben voor wat er lee onder de bevolking. • (zie ook ‘IN TEAM’ op pagina 4 en 5)

2

VOORBEREIDING VERKIEZINGENOKTOBER Open Vld Regio Diest Aarschot Haacht is druk bezig met de voorbereidingen van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Heel wat afdelingen duidden al hun lijsrekker aan. Een stand van zaken. In Scherpenheuvel trekt schepen Nico Bergmans de lijst. Schepen Marc Decat is lijstduwer. Boortmeerbeek zet burgemeester Michel Baert op kop, de duwer is nog niet bekend. In Diest voert gemeenteraadslid en gewezen schepen Billy Reynders de lijst aan. Lijstduwer wordt gewezen schepen Christof de Graef. In een andere grote stad van de regio, Aarschot, trekt schepen Christel Verlinden de lijst. In Rotselaar duidde de afdeling gemeenteraadslid Christel Hendrix aan als lijsrekker. Kortenaken koos voor AndrÊ Alles als lijsrekker voor de lijst Open Vld-Gemeentebelangen. In Keerbergen voert burgemeester Ann Schevenels de Open Vld-lijst aan. In Haacht, Tielt-Winge, Tremelo, Bekkevoort en Holsbeek is de lijsrekker nog niet bekend. Bijna alle afdelingen trekken onder Open Vld-vlag naar de verkiezingen. •

3

PEPA DEBLAUWEHOND Kinderen zijn al te vaak het slachtoffer van bijtongevallen met honden. In 86 % van de gevallen blijkt de beet uitgelokt door het kind. De provincie hee een web-based didactisch pakket voor basisscholen laten ontwikkelen. Dit uniek preventieproject moet kinderen al op jonge leeijd leren voorzichtig om te gaan met honden en bijtongevallen zo te voorkomen. De hond Pepa, een blauwe knuffel, helpt hen daarbij. • Walter Zelderloo, gedeputeerde voor dierenwelzijn 

4

PROVINCIE GEEFTNOODHULP AANHOORN VANAFRIKA In Djibouti, EthiopiÍ, Kenia, Oeganda en SomaliÍ heerst door de droogte de grootste hongersnood sinds zestig jaar. Niemand blij onbewogen bij de schrijnende beelden uit de Hoorn van Afrika, daarom gee de provincie Vlaams-Brabant 25.000 euro noodhulp aan het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal. •

BLAUW NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_VLBR+BRUSSEL_102011.indd 24

21/10/11 17:35


Open Vld landen klaar Om te besturen IrIs Vander schelde trekt de lIjst Na een onafgebroken bestuursperiode van dertig jaar kwam Open Vld Landen in 2007 in de oppositie terecht. De afdeling maakte van de nood een deugd, en nam de tijd om haar werking te verbreden en te verjongen. Een aantal veelbelovende mensen traden toe tot het bestuur, onder wie Iris Vander Schelde, Dirk Schampaert, Kathleen Cloots, Alex Dekens, Patrick Vandenbrempt en Dirk Van den Bossche. Hoewel geen van deze bestuursleden enige ervaring had in de (gemeentelijke) politiek, bloeide een nieuwe generatie open, klaar om de fakkel over te nemen. Ook bij Jong VLD waait, onder leiding van Sofie Garot en Mallory Vervloet, een nieuwe wind. Iris Vander schelde, een 41-jarige huisarts en moeder van twee kinderen, manifesteerde zich al snel als een politiek talent, met zin voor compromis en wil tot vernieuwing. Ze werd intussen voorzitter van de afdeling en zal in 2012 de Open Vld-lijst trekken in Landen. Gewezen burgemeester johan cans is formeel: “Wat wij in Landen realiseren mag een voorbeeld zijn. Gevestigde waarden blijken bereid met volslagen nieuwkomers in de grootste eenheid samen te werken aan een nieuw project. Wat voor ons telt is het belang van de partij en het feit dat wij opnieuw een verfrissend liberaal verhaal kunnen brengen.” Nieuweling, alex dekens is alvast enthousiast: “Wij vormen een bestuursploeg die het optimale evenwicht tussen ervaren en nieuwe leden nastreeft. Die synergie werpt reeds vruchten af.” “Landen bouwt vandaag een grote schuldpositie op” zegt gewezen schepen serge schreurs. “Niet mijn generatie zal hiervoor opdraaien, maar wel de volgende. Jonge mensen naar Landen lokken en hen zich daarna ‘blauw’ laten betalen, dit kan niet langer. Open Vld wil en zal hieraan een halt toeroepen. De jonge bestuursleden zijn daarom een goede graadmeter.” De eerste realisaties van Open Vld overtreffen alvast de stoutste verwachtingen: de vitaminecampagne ging deze zomer zeker niet onopgemerkt aan de Landense burger voorbij. Op de braderie van juni en van september had de partij een frisse, uitnodigende stand, waardoor veelvuldig met de burger van gedachten werd gewisseld. Zowel de Landense burger als de pers hebben terecht vastgesteld dat Open Vld in Landen in de lift zit. Tijdens de ‘hoge-hakken-race’ georganiseerd door de plaatselijke middenstand, kon Iris niet aan de verleiding weerstaan om een poging te wagen. Hoewel ze niet meteen een podiumplaats kon verzilveren, is het wel duidelijk dat Iris over voldoende energie beschikt om straks een vooraanstaande rol te spelen in het Landense stadhuis. En als het van haar afhangt, liefst omringd door zo veel mogelijk blauwe collega’s. •

De voorbije jaren zijn er in de gemeente Machelen onder impuls van schepen van sport Guy Vaes zeer belangrijke investeringen geweest voor de sportinfrastructuur. De teller staat momenteel op bijna 9 miljoen euro. De sportfunctionaris en zijn ploeg van zaalwachters staan in voor het efficiënte gebruik en het onderhoud van al die sportinfrastructuur. In Machelen staan zeven zaalsportunits op drie verschillende locaties ter beschikking van de scholen en de sportverenigingen. Voor de verenigingen betekent dat wekelijks meer dan 230 uur aan trainingscapaciteit. De 20-tal sportverenigingen uit eigen gemeente kunnen daar gratis gebruik van maken. Bovendien kunnen zij rekenen op een substantieel bedrag aan subsidies. “Er werd geïnvesteerd in de overkapping van twee tennisterreinen. Zo hoeven onze tennissers in de wintermaanden hun lokaal en vrienden niet te verlaten” zegt schepen Guy Vaes. “Met de nieuwbouw van het jeugdsportcomplex in Diegem en de realisatie van het kunstgrasveld in Machelen, beschikken de voetbalverenigingen in de twee deelgemeentes nu over vier natuurgrasvelden en twee kunstgrasvelden. De totaal vernieuwde sporthal Robusta is zonder uit te breiden vergroot tot twee units, puik werk van de sportdienst en de architect. Robusta was een voor Machelen belangrijke fabriek van wasmachines en wij zijn vereerd die naam te mogen gebruiken en hem zo levendig te houden.” Dat deze bevoegdheid reeds geruime tijd in Open Vldhanden is, blijkt uit het dynamisme dat de sport kent in Machelen. Guy Vaes zorgt er uiteraard voor dat de competities kunnen plaatsvinden in de beste omstandigheden. Maar hij legt heel duidelijk de nadruk op de jeugdwerking van alle verenigingen en hij let bijzonder op het taalgebruik. Dit laatste is niet altijd zo eenvoudig in een gemeente als Machelen-Diegem. “Bij sportbeoefening mogen we ook het recreatieve niet vergeten. Daarom kunnen al onze inwoners gebruik maken van de geboden infrastructuur”, besluit de schepen.

Guy Vaes Schepen van Sport, Cultuur, Middenstand, Erfgoed en Toerisme in Machelen Aantal inwoners: 12.100 nr. 15 - november 2011

BLAUW_VLBR+BRUSSEL_102011.indd 25

blauw

25

21/10/11 17:35


BRUSSEL

WELKOMKHADIJA! De 44-jarige Khadija Zamouri werd deze zomer Vlaams Parlementslid voor Brussel ter vervanging van Sven Gatz, die na 16 jaar de nationale politiek achter zich laat. Khadija Zamouri is een vrijgevochten Nederlandstalige Brusselse uit Koekelberg van Marokkaanse oorsprong. Ze hee ervaring als leerkracht en begeleider van leerkrachten in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs. Ze gaf ook les in de Belgische school in Kigali (Rwanda). Khadija werkte tevens als aaché bij de liberale Brusselse ministers Annemie Neyts, Guy Vanhengel en Jean-Luc Vanraes. Vooral de periode in Kigali (2006-2009) hee een grote indruk op Khadija gemaakt. “Ik leerde er een andere en veel minder evidente wereld kennen. Dit versterkte

mijn geloof in het belang van politiek en democratie.” Waar wil ze zich in het Vlaams Parlement op toeleggen? “Als regentes en moeder van vier kinderen ken ik de problematiek van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel door en door. Heel wat jonge Brusselaars uit achtergestelde wijken zijn actief in de informele economie.

Ze zijn vaak heel ondernemend maar hebben het moeilijk om in het reguliere arbeidscircuit te komen.” “Een Brusselaar is volgens mij een gelukzak. Brussel is een mooie, groene, dynamische stad. Het is niet altijd gemakkelijk, maar samen maken we er werk van!”, besluit Khadija Zamouri. •

DEVERPLICHTERENOVATIEVANLIFTEN ISSOCIAALONRECHTVAARDIG Al enkele jaren hangt de verplichte renovatie van de li als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de eigenaars. De huidige wetgeving, tot stand gekomen onder druk van de lienbouwers, laat de kosten onredelijk hoog oplopen. Sinds 2005 verzet René Coppens zich tegen deze wet. Met succes. De datum voor de uitvoering van de werken aan de lien werd uitgesteld.

“De huidige wetgeving zadelt duizenden stadsbewoners op met een totaal asociale last voor renovatie, die soms oploopt tot 20.000 euro per gezin” aldus René Coppens. (interview met René Coppens over oude lien, in Le Soir Magazine, november 2009)Ondertussen hee het verzet rond deze verplichte renovatie zich georganiseerd. Zo is er vandaag het Comité tegen de verplichte renovatie van oude lien. René Coppens sluit zich aan bij hun constructief alternatief voor de huidige normen: de methode Kinney. Door deze methode kan de renovatie door kleinere firma’s uitgevoerd worden. Zij gaan uit van een redelijke risicoanalyse op maat van de li. Het oude karakter van de li blij behouden. Deze methode waarborgt de veiligheid en is ruim goedkoper dan de standaard renovatie die de liensector de eigenaars oplegt. Coppens vraagt de erkenning en bijkomende promotie voor deze methode Kinney. •

BLAUW NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_VLBR+BRUSSEL_102011.indd 26

21/10/11 17:36


WILLEMSFONDSBRUSSELSTELTVOOR EMANUELHIELALIVEANDKICKING De dichter Emanuel Hiel was een liberaal, humanist en een cultuurflamingant. Hij was een opgemerkte persoonlijkheid in Brussel tussen 1860 en 1899: bij de loge, in de gemeenteraad en op café. Dit valt allemaal te lezen in de geëngageerde biografie die Alistair Dempsig over Hiel schreef. DE FLAMINGANT Dempsig is er in zijn geëngageerde biografie van Hiel in geslaagd om het excentrieke kantje van de dichter op te roepen zonder zijn reële, ook politieke, invloed te onderschaen. Hiel hee een belangrijke rol gespeeld in het binnenbrengen van het flamingantisme in Brussel, in de vrijmetselarij en in de liberale partij. Zijn Vlaams engagement was gericht op de taal en op de emancipatie van de Vlamingen in de hoofdstad. Dit deed Herman Mennekens, initiatiefnemer voor dit boek, zeggen dat “het leest als een trip met de teletijdmachine, terug naar de wortels van het Brussels cultuurflamingantisme. Hiel kwam op voor zijn taal, niet tegen België. Zijn verhaal blij actueel.” Lydia Deveen, socialistisch eresenator en achterkleindochter van de dichter, vroeg zich in haar inleiding tot het boek af waarom Hiel als progressief denker niet toetrad tot de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP) op het eind van de 19e eeuw. “Misschien omdat die niet voldoende

BRUSSEL NENAMBETANTEVENT

(Naar Lanoye’s Antwerpen, een moeilijk lief) Vervloekt heb ik u, meer dan FC Brussels ooit verloor. Verlaten? In gedachten meer dan den drasj uw kasseien ooit kon boenen. Verraden? Nooit. Maar des te kwader vaak, lijk ieder zinneke, loop ik uw straten door waarin uw stadse schoonheid werd vermoord. Maar waar - vooral door al wie er níet woont - wat waardevol is nóg wordt weggehoond. Dat ligt zwaar op mijn maag als ik dat hoor. Ik spring dan - ondanks alles - in uw bres en prijs u torenhoog. Ik wijs op uw verleden, uw Vloms, uw Grootse Markt Uw Horta toen art nouveau te boek stond als exces. Ik toon u thans: uw kunst, uw kant, uw anarchistisch pissend ketje, uw maskes en kadeekes van ‘t volkstheoeter en van den dans. Uw bier dat alleen hier ’s nachts van zijn eigen begint te gisten. Brussel, g’hèt maa in hèt gestolen… In aa ermen zennek verloren… Tournée générale! Carla Dejonghe, 11 juil 2011

Vlaamsgezind was?” suggereert ze. Hiel bleef de Liberale Partij trouw. Vicepremier Guy Vanhengel gaf op de boekvoorstelling alvast een aanzet tot antwoord. “Zou het kunnen, Lydia, dat hij bij de Liberale partij bleef omdat hij een liberaal was?” DE LIBERAAL Guy Vanhengel is vol lof voor Hiel. Al jaren citeert hij Hiel, net als Buls en Hoste, als voorbeelden van het Brussels sociaal en Vlaams liberalisme. “Bij het lezen van het boek van Dempsig over Hiel voelde ik me verbonden met de dichter”, grapte Vanhengel. “Hiel was een deugniet, een autodidact, hij begon als correspondent voor een lokale krant, hij is jong getrouwd, hij was zeer jong ideologisch bevlogen, hij voelde zich sociaal betrokken, hij was bezeten van de emancipatorische kracht van het onderwijs, hij gaf les, hij was een soort belastingontvanger, hij kwam uit Schaarbeek, hij was een fervent café bezoeker. Zet uw TV eens een avond af, en duik onder in het leven van de tweede hel van de 19de eeuw”, is de goede raad van Guy Vanhengel. •

Alistair Dempsig, Emanuel Hiel. Essay over de emancipatie van de Vlamingen te Brussel Willemsfonds Schaarbeek-Evere, 2011

DE FILM Herman Mennekens maakte voor het Willemsfonds nog een afsluitend kort filmpje ‘De man die Hiel wou zijn’ waarin hij voor en in het huis van de dichter, nu bewoond door Achmed, enkele gedichten voordraagt. Het filmpje met Herman Mennekens en Achmed is te zien op www.vldbrussel.be.

BRUSSELNENAMBETANTEVENT In haar 11-julitoespraak vroeg de voorzitster van het Parlement van de Vlaamse Brusselaars, Carla Dejonghe, meer aandacht en begrip voor Brussel in Vlaanderen. Net als Tom Lanoye het ooit over Antwerpen had als een moeilijk lief, vergeleek Dejonghe Brussel met nen ambetante vent.

teld. “Giet alle huisvestingsuitdagingen, mobiliteitsproblemen en samenlevingsoefeningen uit alle Vlaamse steden samen en je komt misschien in de buurt van de gigantische opdracht die Brussel vandaag wacht.” Carla Dejonghe vindt dat Vlaanderen de stedelijke uitdagingen van Brussel onderschat.

“Brussel is een stad met nukken, met een ochtendhumeur en avondkuren” aldus Carla Dejonghe. “Brussel is een stad, die soms iets te diep in het glas kijkt en dan zijn roes uit moet slapen. Brussel is ook eigenzinnig, dat komt met de leeijd. Misschien hee Brussel te weinig moeite gedaan om zich geliefd te maken in Vlaanderen.” Maar ze hekelde ook het feit dat er vanuit Vlaanderen onvoldoende oog is voor wat Brussel echt is: een kleine grootstad. Het Brussels Gewest telt 1.050.000 inwoners telt. Dat is ruim meer inwoners dan alle 13 Vlaamse centrumsteden samenge-

“Jammer dat Brussel in de publieke opinie steeds vaker wordt ervaren als antagonist van Vlaanderen en van het Nederlands. Terwijl het dat eigenlijk niet is. Wie na een lange afwezigheid in Brussel rondloopt, zal aangenaam verrast zijn. Er is vandaag een tekort aan Nederlandstalige scholen. De cursussen Nederlands voor anderstaligen puilen uit en de Nederlandstalige bibliotheken worden voor bijna de hel bezocht door niet-Nederlandstaligen. Brussel is de enige stad in de wereld waar zoveel anderstaligen met het Nederlands in aanraking komen.” • NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_VLBR+BRUSSEL_102011.indd 27

BLAUW21/10/11 17:36


PAPARAZZO

28

Zondag 28 augustus kleurde Herzele blauw. Met meer dan 10.000 enthousiaste liberalen was de eerste liberale familiedag van Open Vld en de Liberale Mutualiteit meteen een schot in de roos.

Later op de dag genoten ouders en grootouders van optredens van klasse-artiesten als Luc Steeno, Belle Perez en De Mens. Bart Herman trommelde de liberale kopstukken op het podium voor een leuke verrassing.

Op het Burchtplein in Herzele beleefden kinderen een dolle dag op onder meer een klimmuur, springkastelen en gekke fietsen. Ze werden ook geschminkt door jeugddienst Crejaksie. In de feesttent konden ze meezingen tijdens de optredens van kinderhelden Kabouter Plop, Piet Piraat en Dobus. Maar niet alleen de kinderen beleefden plezier.

Tussendoor verwelkomde Open Vld-voorzitter Alexander De Croo de massaal opgekomen liberale leden en sympathisanten en sprak hij kort over de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering. “Wat voor Open Vld het belangrijkste is, is dat er geen belastingverhoging komt voor de gezinnen.�

blauw nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 28

21/10/11 17:27


PAPARAZZO 1

3

2

5

4

7

8

6

Foto 1 - 2 - 3 - 4

Op woensdag 22 juni vond de tweede activiteit van Open Vld Academy plaats. Ditmaal was het thema ‘hoe omgaan met de pers’. Verschillende gastsprekers vertelden de meer dan 250 aanwezigen hoe ze het best de pers kunnen halen. Federaal minister en twitteraar Vincent Van Quickenborne overtuigde iedereen van het belang van de sociale media. Tien aanwezigen wonnen een begeleid bezoek aan de VRT. Op donderdag 8 september kregen ze er een rondleiding van Ivan De Vadder.

Foto 5 - 6 - 7 - 8

Op zaterdag 17 september organiseerde Open Vld Academy haar eerste zomeruniversiteit. Deze kaderdag vond plaats in het Vlaams Parlement, met als thema: ‘Wat betekent liberalisme vandaag in denken, doen, durven en debatteren’. In acht splitsessies luisterden meer dan 150 aanwezigen naar onze gastsprekers. nr. 15 - november 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 29

blauw

29

21/10/11 17:31


AGENDA

ZENITHBEURS VOO D DYNAMISC

PLUSSER

MAANDAG OVEMBER OP D CADEMY Discussieavond over financiële euro crisis Met Paul De Grauwe, hoogleraar internationale economie aan de KUL En Philip Debacker, Europarlementslid Start om 19u30 Inschrijven via www.openvldevents.be

T DINSDAG TOT ZATERDAG OVEMBER ZENITHBEURS Met een stand van Zilverblauw Brusselse Expo Van 10u tot 17u30 (Meer info hiernaast)

ZATERDAG OVEMBER WELKOMSTDAG VOO DEN Bezoek aan federaal of Vlaams Parlement Samenkomst om 9u30 in Vlaams Parlement Hertogstraat 6 - 1000 Brussel Inschrijven via leden@openvld.be of 02/549 00 20

De Zenithbeurs is een belevingsbeurs die een waaier aan mogelijkheden biedt die beantwoorden aan de noden van de dynamische 50-plusser. In de hal ‘werk en samenleving’ vindt u een stand van Zilverblauw, het seniorennetwerk van Open Vld. Zilverblauw is een liberaal, politiek netwerk waar ieder lid van Open Vld terecht kan voor debat, inspraak en informatie. Zilverblauw is het klankbord voor 50-plussers en de thema’s die hen bezighouden: de toenemende vergrijzing, de participatie van senioren aan politiek, economie en arbeidsmarkt, pensioenen, huisvesting van ouderen,... Zilverblauw zal de bezoekers van de beurs toelichting geven over haar werking en tracht zo de brug te maken tussen senioren en Open Vld. Praktisch: de beurs vindt plaats van 15 tot en met 19 november 2011, telkens van 10u tot 17u30 in de Brusselse Expo. Deze expo is met de wagen te bereiken langs de ring van Brussel, uitrit 7a (Parking C) of met het openbaar vervoer: metrostation Heizel. • naar wedstrijd@openvld.be krijgen twee vrijkaarten voor de Zenithbeurs. www.zenith.be

WELKOMSTDAG

VOOR NIEUWE LEDEN

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011 VANAF 9 S AMENKOMST IN VLAAMS PARLEMENT –

u30 – B EZOEK AAN HET F EDERAAL OF HERTOGSSTRAAT 6 - 1000 BRUSSEL

VLAAMS PARLEMENT

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 NOVEMBER NATIONA CTIEDAG Blauwe gemeente, verkeersveilige gemeente Meer info op www.openvld.be bij ‘Exclusief ledennieuws’

ANUA ZATERDAG NATIONA NIEUWJAARSRECEPTIE Van 17u Meer info volgt

BLAUW

P

D

N

ORK

In mei keurde de partijraad een wijziging van het Open Vld-reglement goed waardoor het mogelijk werd afdelingen op te richten in het buitenland. Ondervoorzitster Patricia Ceysens: “Zo willen we de banden met onze buitenlandse leden versterken en komen we tegemoet aan de vraag van enkele leden en sympathisanten.” Sofie Geeroms, Frédéric De Gucht en Thomas Lambert beten deze zomer de spits af met de oprichting van de Open Vld-afdeling New York. Een primeur voor de Vlaamse politiek! thuisland een Open Vld-afdeling op te richten, die Vlaamse liberalen in het buitenland samenbrengt en wil meewerken aan de verdere uitbouw van onze partij? Laat het ons weten. Mail naar patricia.ceysens@openvld.be •

NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 30

21/10/11 17:32


MELSENSSTRAAT IEDEREENEENHUISBEZOEK! Toen Sofie Bracke tien jaar geleden besloot haar eerste stapjes in de politiek te zeen, nam ze dit wel heel leerlijk! Aangezien ze als studente geen geld had voor een dure affichecampagne, kocht ze zich een stevig paar sportschoenen en stapte ze vol goede moed heel Sint-Denijs-Westrem en Afsnee rond. Deur na deur stelde ze zich voor aan haar dorpsgenoten. Die aanpak loonde, want vandaag – tien jaar en drie paar sportschoenen later – is Sofie schepen van Werk en Innovatie in Gent. In augustus vierde Sofie Bracke de tiende verjaardag van haar huisaan-huisbezoeken. Voor één keer schonk ze de mensen niet alleen een luisterend oor, maar gaf ze hen ook een setje Gruut-bier cadeau. De afgelopen jaren bezocht ze 15.000 mensen (= meer dan alle aanwezigen tijdens de Prince-concerten op het Gentse SintPietersplein!), goed voor 200 kilometer en 7.500 drempels. Samen met haar kabinet en het schepencollege loste Sofie al heel wat probleempjes op voor de mensen uit Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en Mariakerke. Ondanks haar overvolle agenda, maakt ze nog steeds elke zaterdagvoormiddag tijd om te luisteren naar de grote en kleinere grieven van de Gentenaars. Laat je inspireren door Sofie en koop ook een paar goede stapschoenen voor 2012. Veel succes! •

De oplossing van de vorige editie was ‘OVERZOMEREN’. Een onschuldige hand duidde G. Van Riet (afdeling Londerzeel) aan als winnaar van het fototoestel. WIN EEN PANASONIC LUMIX FOTOTOESTEL mail het nieuwe sleutelwoord voor 1 december naar wedstrijd@openvld.be

NR. 15 - NOVEMBER 2011

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 31

BLAUW21/10/11 17:32


Route 2012 StAten-GenerAAl

Visies VooR moRgen DuurzAAM liberAliSMe 2

Op zaterdag 15 oktober verzamelden bijna 300 lokale voorzitters en bestuursleden in het Brusselse Diamant Center voor de jaarlijkse Staten-Generaal van Open Vld. De partij gaf hiermee de definitieve aftrap voor de cruciale gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen ontvouwde er, als nationaal coördinator van route 2012, alle initiatieven waarop onze afdelingen kunnen rekenen: de ‘2012-Karavaan’, de ‘Dag van de Kandidaat’, plus alle vormen van ondersteuning vanuit de Melsensstraat (hulplijn, website, Burgerkrant, enzovoort). Na een korte toelichting door financieel directeur Mark Vanleeuw ging ondervoorzitter Patricia Ceysens verder in op de succesvolle ‘nationale actiedagen’. Voorzitter Alexander De Croo sloot de uiteenzetting af met een helder betoog over de politieke actualiteit. Op de receptie konden de aanwezigen verder van gedachten wisselen. •

Op woensdag 5 oktober vond in de Melsensstraat de vijfde ‘Visies voor morgen’ plaats. In deze debatreeks gaan we op zoek naar liberale antwoorden op de uitdagingen van morgen. Voor de tweede maal stond het thema van de klimaatverandering centraal. Eerst gaf Connie Hedegaard, de eerste Europees commissaris voor klimaat, toelichting bij het Europese klimaatplan. De commissaris zet hoog in. Tegen het eind van haar mandaat moet Europa de meest klimaatvriendelijke regio ter wereld zijn. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is hierbij essentieel. Tegelijk kan Europa, als voortrekker van de nieuwe energierevolutie, werkgelegenheid en economische groei genereren. Projectontwikkelaar Jo Vandebergh kijkt verder dan het ‘hier en nu’. Hij geeft stadsontwikkeling een nieuw en duurzaam gezicht. Jo Vandebergh bouwt een groene stadswijk tussen de Vaartkom en de Dijle in Leuven. Wil je een idee krijgen van de duurzame stad van de toekomst, met minder energieverbruik en meer comfort voor de bewoners, surf naar www.tweewaters.be. •

ROUTE

Blauwe gemeente, Verkeersveilige gemeente 2e nationale gemeentelijke actiedag

26-27 november 2011

2012 Op 26 en 27 november houden onze lokale Open Vld afdelingen een actie in de gemeente voor een betere mobiliteit en meer verkeersveiligsheid.

hp://o.vld.be/mobiliteit

BLAUW_ALGEMEEN_102011.indd 32

21/10/11 17:26

Blauw 15 - november 2011 - Vlaams-Brabant/Brussel  
Blauw 15 - november 2011 - Vlaams-Brabant/Brussel  

Krijtlijnen zesde staatshervorming, interview psychiater Dirk De Wachter, Karel De Gucht over handelsbeleid Europa,...

Advertisement