Page 1

December 2009

I tjänst för världens förföljda kristna

Sanningen om Kina Sid 4

Bönekalender för november Sid 7-9

Ge en julgåva Sid 10

Skriv en rad Sid 12

Ge av din tid Sid 14


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka de kristna som lever med förföljelse och förtryck, samt leverera biblar och studiematerial till stängda länder. • Att förbereda och utrusta kristna i områden som riskerar att drabbas av förföljelse. • Att motivera kyrkan i den fria världen till att hjälpa de förföljda kristna.

Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Postadress: Box 48, 701 40 Örebro Besöksadress: Drottninggatan 11, Örebro Telefon & fax: 019-31 05 00 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 524234-2 Generalsekreterare: Peter Paulsson Informationssekreterare: Ulrica Grafe Presentatörer: Andreas Eklund, Markus Sand, Robert Södertun Ansvarig utgivare: Peter Paulsson Prenumeration: Kostnadsfri 11 nummer per år 019-31 05 00 Nästa tidning utkommer ca 1.1. 2010

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11


För Gud finns inga stängda dörrar! Jag besökte Kina för första gången 1981. Landets ledning hade precis lanserat sin ”Open door policy” och öppnat upp för utländska turistgrupper och jag kommer ihåg hur jag som matros på OM: s missionsfartyg Logos, stod på däck och med spänning följde resan in till kajplatsen i centrala Shanghai. Det var en mäktig känsla. Nästan med historiska perspektiv. Vår tid i Shanghai inkluderade även besök till två omkringliggande platser. Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger att ”I himlen finns Paradiset på jorden Suzhou och Hangzhou”. En morgon satt jag på en parkbänk i Hangzhou och läste bibeln. Västerlänningar var ett exotiskt inslag och efter en stund kom en kines fram och frågade vad jag gjorde. När jag berättade att jag läste bibeln sken han upp. ”Jag lyssnar varje dag på ett radioprogram som undervisar i engelska och berättar om bibeln. Jag har även ett Johannesevangelium hemma!” Vårt samtal var förberett och jag fick tillfälle att förklara saker han inte förstod.

En månad efter att Logos lämnat Kina inträffade det som tidskriften Time beskrev som ”den största insatsen i sitt slag i Kinas historia”. Det skedde natten till den 18 juni 1981. Open Doors iscensatte projekt Pärlan då 232 ton biblar levererades utmed Kinas östkust! Detta var en respons på den längtan som fanns efter Guds levande ord. En hunger som även varit tydlig i mina samtal med Chen. Open Doors har en egen policy. Den innebär att vi fortsätter tillmötesgå den förföljda kyrkans behov av biblar. Omfattningen är cirka 10 600 biblar och studieböcker – per dag! – 365 dagar om året. Och Kina är fortfarande med på listan. För Gud finns inga stängda dörrar! Peter Paulsson

Vid samma parkbänk morgonen därpå, gav han sitt liv till Kristus! Chen fick tillträde till det eviga Paradiset.

Open Doors 3


Kina Sanningen om Kina

Kina är ett land fullt av paradoxer som kan verka förbryllande för utomstående: Attacker mot kyrkor fortsätter, kristna sitter i fängelse och misshandlas – samtidigt som andra lever ett relativt förföljelsefritt kristet liv, reser i världen och talar om religiös frihet. Vissa smugglar biblar – samtidigt trycks och säljs bibeln på laglig väg. Det råder stor osäkerhet kring frågan om hur många kristna det faktiskt finns i Kina och hur vi bör hjälpa den kinesiska kyrkan. Vi har försökt sammanfatta detta under tre rubriker: framsteg, förföljelse och väckelse. Framsteg De senaste 33 åren har det gjorts stora framsteg beträffande den religiösa friheten i Kina, vilket resulterat i möjligheter för såväl utländska som lokala kristna att tjäna och vittna i det kinesiska samhället. Det ideologiska förtrycket från kulturrevolutionen (1966-1976) är borta sedan länge, och allt eftersom Kina blivit en betydelsefull medlem av det globala samhället, har det blivit möjligt att samarbeta med lokala kristna i Kina, om än huvudsakligen med den officiella kyrkan. Sedan 1988 har över 50 miljoner biblar tryckts på laglig väg i Kina. Under 2006 respektive 2007 tillät den kinesiska regeringen Amity Printing Company att ge ut sex respektive sju miljoner exemplar. Cirka 21procent av biblarna exporterades till

länder i Afrika, Asien, Europa och Amerika, medan resten fördelades i landet. Biblarna säljs till överkomliga priser genom den officiella protestantiska kyrkan, och har mättat efterfrågan i städerna där vissa huskyrkor kunnat köpa dem. Det finns dessutom mycket religiös litteratur tillgänglig hos officiella bokhandlare, som produceras av utländska förlag. Även om bibeln ännu inte får finnas på hyllorna, så är den nya öppenheten ett stort framsteg. Men på landsbygden där 70-80 procent av de kristna bor, råder det fortfarande stor brist på biblar. Ofta kan de kristna inte resa till städerna och de skulle ändå inte haft råd att köpa en bibel om de kunnat. De flesta huskyrkorna vill inte köpa biblar via den registrerade kyrkan eftersom de då måste lämna information om församlingen och


dess medlemmar. Som ett resultat av detta har miljontals kristna i Kina fortfarande inte en personlig bibel. Därför är det viktigt att vi fortsätter hjälpa dem. Med tanke på att den kinesiska kyrkan ökar med cirka tre till fem miljoner nya troende per år, är det troligt att just efterfrågan på biblar kommer att kunna fyllas de kommande åren, särskilt då Amity Printing Company kan producera upp till 12 miljoner biblar per år. Däremot har den kinesiska kyrkan vuxit andligen och de troende önskar och behöver studiebiblar, uppslagsböcker, refe- rensbiblar, ungdomsbiblar och biblar på minoritetsspråk. Sådan litteratur som ännu inte produce ras av Amity.

Tusentals kristna lärare undervisar i engelska och andra ämnen på universiteten. Seminarier och kyrkor har byggts om och barnhem och ickestatliga organisationer (NGO) har etablerats, tack vare samarbetsprojekt mellan utländska missions- och välgörenhetorganisationer och statligt godkända organisationer. Dessa möjligheter kommer sannolikt att öka i framtiden, och vi bör fortsätta att dra nytta av denna öppna dörr så länge vi är medvetna om riskerna och den rådande korruptionen. Förföljelse Evangelisation utanför de registrerade kyrkväggarna är olaglig och där förekommer en hög grad av förföljelse. Ändå vägrar flertalet kristna för

Open Doors 5


närvarande att registrera sina huskyrkor. Även om Kinas regering inte har en nationell lag som förbjuder religionsundervisning till personer under 18 år, finns inre provinsiella lagar som förbjuder dop och kristen undervisning av minderåriga. Lärare straffas med frihetsberövande, böter eller fängelse i upp till tre år om de upptäcks. Huskyrkoledare fängslas och misshandlas för vad vi i det västerländska samhället skulle betrakta som fritt utövande av sin tro. Det finns en stor variation av tolerans mot de kristna inom landet. I vissa områden kan huskyrkorna sjunga och tillbe med hög röst. De kan bygga egna kyrkobyggnader i ren trots mot den formella lagstiftningen, och ändå lämnas de ifred av polis som känner till deras existens. Men i andra områden kan huskyrkoledare arresteras, misshandlas och fängslas och huskyrkomöten stoppas. Vågor av kraftåtgärder mot de oregistrerade kyrkorna återkommer regelbundet på myndigheternas initiativ, vanligtvis innan stora nationella eller internationella evenemang, som en påminnelse till de kristna om vilka som fortfarande bestämmer. Den kristna kyrkan i Kina har kanske inte så många martyrer som Colombia, inte så många restriktioner som deras systrar i Saudiarabien, och behöver kanske inte kämpa mot så många extremistiska folkmassor som sina bröder i Indonesien och Indien. Men de 60-80 miljonerna kristna i Kina är idag världens största enskilda förföljda samhälle! Väckelse Den kinesiska kyrkan blev världens största kristna samfund under den massiva väckelsen i början av 1970-talet. Av 60–80 miljoner kristna tillhör endast 6 Open Doors

23 miljoner de två officiellt organiserade kyrkorna: den protestantiska Tre självrörelsen (18 milj) och det katolska patriotiska samfundet (5 milj). För att hjälpa hela den kinesiska kyrkan, som är minst tre gånger större än de kinesiska tjänstemännen vill erkänna, måste vi gå emot regeringens politik som insisterar på att all hjälp enbart ska gå till de officiella kyrkorna, samt hitta nya vägar att hjälpa Kristi kropp i Kina. Till exempel: eftersom den godkända bibelproduktionen inte uppfyller de andliga behoven måste vi tillhandahålla biblar och andra bibliska studieverktyg direkt till de miljoner huskyrkor som törstar efter andlig mognad. Ledare för huskyrkorna nekas en plattform där de får synas och höras. Vi måste formulera deras synpunkter och uttala oss till förmån för dem. Sammanfattning De statligt godkända församlingsledarna kan inte tala för hela den kinesiska kyrkan. Även om det finns godkända möjligheter att hjälpa de kristna som tillhör de officiella kyrkorna, tillgodoser dessa möjligheter inte behoven för hela kyrkan. Vi får inte vilseledas av regeringens propaganda eller halvsanningar som kommer från besökare från väst som blivit ”Kina-experter” och som bara återger Kinas officiella hållning. Kyrkan i Kina växer snabbt, men dess andliga djup är relativt grunt. Endast genom att använda alla möjligheter för bibelleveranser, undervisning, ledarskapsutbildning, kompetensutveckling, bön och uppmuntran kommer vi att kunna se en fortsatt stabil tillväxt och mognad av världens största väckelse. Och din hjälp behövs!


Be varje dag... Dessa starka ord påminner oss om lidandets motsatser. Det är fruktansvärt att genomgå, men det råder inget tvivel om att ur lidandet växer mognad och tillväxt. Pastor Ma, som fängslats för att han distribuerat kristen litteratur i Kina, berättar hur han välkomnar förföljelse, eftersom den hindrar människor från att bli bekväma och nöjda i sin tro. Kanske ska vi när vi ber, betrakta vår egen tro. Hur skulle vi reagera på den typ av behandling som många kristna möter? Vad kan vi lära av deras mod och uthållighet? Finns det något som Gud ber oss göra för dem?

Sverige 1 december Be för att vi i den fria kyrkan under julmånaden ska komma närmare den förföljda kyrkan i världen. Be att viljan till engagemang ska tändas. Ps 143:10.

Kina

heter. Be för Guds beskydd över sitt folk. 1 Sam 12:22. 5 december Be för dem som sitter i fängelse i Kina på grund av sin tro. Be för Guds närvaro, om styrka, om tålamod och frid. Be för fångarnas familjer, att Gud är med dem i allt. Upp 2:10. 6 december Tacka Gud för Open Doors familjekurser som varit en stor välsignelse för många kyrkoledarfamiljer. Be för den fortsatta utvecklingen av kurserna. Mal 4:6.

Bönekalender

“... mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet; uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.” Rom 5:3-5

7 december Be att Gud skickar den person som är kallad att starta det projekt som ska förstärka effekten av utbildning och litteraturspridning för landsbygdens fattiga troende. Es 6:8. 8 december Be att Gud fortsätter att använda kyrkorna i Fujian på ett ännu kraftfullare sätt. Be för enhet och ömsesidig kärlek. 2 Kor 2:155.

Azerbajdzjan 9 december Många av de protestantiska kyrkorna i Azerbajdzjan har i åratal försökt bli registrerade. En kyrka som inte är registrerad övervakas av myndigheterna, folk hotas och kyrkan utsätts för hård press genom spioner och informatörer. Be att pastorer och kyrkoledare ska få mycket visdom i denna situation. Jak 1:5.

2 december Be att Herren öppnar dörrar och banar väg för distributionen av biblar och studiematerial på landsbygden. Kol 4:3.

10 december Många troende har förlorat sina jobb eftersom de beslutat att följa Jesus. Be att de får en inkomst igen och att vi får kraft att hjälpa kyrkan. 1 Kung 17:14.

3 december Be att de kristna i Kina får bibelutbildning, att tron fördjupas och att Gud fyller deras hjärtan. Be för motivation och möjlighet att studera ordet. Ef 3:18.

11 december Be speciellt för alla små grupper av kristna som samlas i många byar. De upplever ofta attacker och hot från polis och grannar. Ps 91:4.

4 december Be att huskyrkorna i landet inte utsätts för ytterligare påfrestningar och svårigOpen Doors 7


Bönekalender

Turkiet 12 december Rättegången mot Håkan Tastan och Turan Topal har redan dragit ut på tiden i mer än tre år. Be för att de ska få daglig styrka och frid i denna svåra situation. 5 Mos 33:25. 13 december Be att de kristna ska sluta betraktas som ett hot mot den turkiska staten. Kristna möter regelbundet hot från muslimska nationalister. I februari vandaliserades en bokhandel i Adan två gånger inom loppet av en vecka. Ps 5:13. 14 december I juli dödades en tysk kristen, Gregor Kerkeling, i fullt dagsljus mitt i Istanbul. Gärningsmannen erkände och berättade att han vaknat på morgonen och känt att han skulle döda en kristen. Be för Gregorys familj. Hebr 10:30. 15 december I augusti hölls Ismail Aydin fången av en ung muslimsk man i en halv timme. Mannen hotade att skära halsen av Ismail eftersom han hade spridit evangeliet. Be att Gud ska stärka Ismail efter denna traumatiska upplevelse. 2 Mos 15:26. 16 december Be för de kristna flyktingar som kommer från Mellanöstern. Livet är fyllt av osäkerhet för dem. Personer med muslimsk bakgrund känner sig ofta pressade att återgå till islam. Dan 11:32.

Burma 17 december I Burma är inköp av biblar begränsat till en per person. Låt oss be att Guds ord ska spridas till bröder och systrar i landet trots restriktionerna. Ps 147:18. 18 december Det finns cirka 90 Bibelskolor i Burma som undervisar 3 000 studenter varje år. Men det är inte många av dem som i slutändan 8 Open Doors

får en ledarroll på grund av de enorma ekonomiska, sociala och religiösa påtryckningarna i landet. Be att Gud ska tända dessa unga hjärtan. Ords 23:26. 19 december En rapport från Human Rights Watch visar att det förekommer systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter mot Chinfolket, som är en övervägande kristen folkgrupp i Burma. Be för frihet för de kristna i området. Be att de ska få nåden att kommunicera kristi kärlek för dem som förföljer dem. Matt 5:44.

Sudan 20 december I april 2010 planeras de första demokratiska valen på 20 år. Många kristna tror att valet är en förutsättning för att fred ska bli möjlig i landet. Be för upptakten till valet genom registrering av väljare. Be om fred och en positiv attityd. Kol 3:13. 21 december Studenterna är nu inne på den andra terminen av sina studier vid det kristna centret ”Emmanuel” i södra Sudan. Be att eleverna ska klara sina studier och sin examen. Be för dem som blivit klara i november. Ps 128:2.

Iran 22 december Be att de kristna i landet ska kunna kunna träffas och fira jul på ett fredligt sätt. Matt 5:9.

Israel & Palestina 23 december Domen i rättegången i Be’er Sheevaförsamlingen förkunnas idag, så be om ett resultat som kommer att ”göra något underbart för Guds ära.”Judit 16:13.


24 december Be för pastor Mehari Gidyey – en före detta präst i den ortodoxa kyrkan i Etiopien. Efter att han tagit emot Kristus 1998, undervisar han medlemmar i den ortodoxa kyrkan om att frälsningen nås genom Jesus Kristus. Han möter hårt motstånd och svårigheter. Be om visdom och vägledning genom den helige Ande. Job 33:4. 25 december Be för två systrar från norra Etiopien som nyligen blivit frälsta. Relationen till deras far är mycket ansträngd. Be att deras far också ska bli frälst och att relation till döttrarna blir bra igen. Be att systrarna ska stå stadigt i stormen och växa i nåd och kunskap om kristus. Ps 118:25.

30 december I Oaxaca väntar de evangeliska kristna på ett möte med katolikerna. Avsikten är att finna en lösning på problemet med förföljelsen mot de evangeliska kristna. Myndigheterna har ännu inte kommit fram till ett datum för mötet. Be för styrka och att problemen ska lösas. Rom 12:18. 31 december Be för pastor Felipe Vazquez i Chacala, som evangeliserat för familjer i staden Saltillo. Många har beslutat att följa Jesus och myndigheterna är inte nöjda med utvecklingen. Be att de nya troende inte ska utvisas från sina hem och om pastorns beskydd. Ps 12:8.

Bönekalender

Etiopien

Libyen 26 december Be för de få kristna i landet. De har stora problem att mötas på grund av rädsla och misstro. Be att Gud ska vägleda och skydda dem och att de får visdom att hantera situationen på bästa sätt. 1 Joh 3:1. 27 december Hälften av Libyens befolkning är under 15 år. Be att de ska upptäcka de kristna tvprogrammen och få en vilja ta emot evangeliets budskap. Ords 22:6.

”Du kanske aldrig får veta att Jesus är allt du behöver, förrän Jesus är allt du har” Corrie Ten Boom

28 december De äldre är på väg att överlämna landet åt en ny generation. Överste Khadaffi närmar sig slutet av sin regeringstid. Be om vishet för den nya regeringen, så att de tillåter religiös frihet för sina medborgare. 1 Tim 2:1.

Mexiko 29 december Be för de troende i Tuxpan. Be att Gud ska hjälpa dem, så de är inte behöver lämna sina hem. Ps 61:5. Open Doors 9


Ge en julgåva... ... en bibel

30:-

Ablaa hade konverterat från islam till kristendom. En bibel var det enda som Ablaa desperat ville ha. Hon längtade efter att få lära sig mer om Jesus och vad det innebar att vara hans lärjunge. Men i hennes land där biblar är sällsynta, visste hon att det skulle krävas ett mirakel för att få ett eget exemplar. Föreställ er hennes glädje när hon fick en bibel av Open Doors! Du kan skänka glädje till någon som Ablaa!

... utbildning för en förföljd kristen

400:-

När Kareem vände från islam för att följa Kristus, mötte han hård förföljelse. Genom Open Doors utbildningsseminarium lärde han sig hur man kan växa i sin nyfunna tro genom bibelstudier och bön. Han har lärt sig att lita på Gud mitt i förföljelsen. ”Oavsett vilket lidande jag kan råka ut för, så jag vet nu hur jag ska förlita mig på Gud! ” Kareem

... en förföljd kvinna styrka

450:-

Stärk en förföljd kvinna som Nadia att stå fast i sin tro genom utbildning och stöd. När Nadia började gå på ett av Open Doors utbildningsprogram var hon var en skygg troende – rädd för att dela med sig av sin tro i det fromt muslimska samhälle hon levde i. ”Idag,” säger hennes pastor, ”kan man verkligen se Nadias förändring. Hon är nu mycket stark, trygg och säker. Många kvinnor kommer till tro tack vare hennes vittnesbörd.”

Sätt in din gåva på:

bankgiro 5951-8464 eller plusgiro 524234-2 10 Open Doors


... skolmaterial

70:-

Skänk tio uppsättningar pedagogiskt material för barn som bor i länder med förföljelse. De flesta barn har inte råd att gå i skolan. Det enda ställe där de kan få utbildning är genom den lokala kyrkan. Open Doors förser söndagsskollärare med utrustning och utbildningsmaterial för att kunna undervisa barnen. ”För tio år sen hade jag bara en bibel. Nu har jag fått fantastiskt material av Open Doors för att kunna undervisa de små. ” Raul, lärare från Colombia

... hjälp hemliga kristna

1500:-

Hannah lämnade nyligen islam för att följa Kristus och lever nu i isolering, med fruktan för sitt liv. Hon och tusentals andra är ”hemliga kristna” som upplever utsatthet på grund av sin nyvunna tro. Open Doors måste aktivt hjälpa kristna som Hannah med biblar, utbildning och fristäder. ”Jag tror att Gud kan öppna en väg där allting verkar stängt. Jag tror nu verkligen på Guds förmåga att tillgodose sina barn. ” Hannah

... katastrofhjälp

3500:-

Efter att muslimska extremister angripit hans by, förlorade Debero och hans familj allt. I sin förtvivlan undrade Debero hur han och hans traumatiserade familj skulle överleva. Lyckan var obeskrivlig när Open Doors försåg honom med mat, kläder och övrig utrustning samt pengar som täckte alla kostnader under tre månader. ”Jag tackar dig, Herre, för att du sände Open Doors till mig när jag behövde det som bäst.” Debero, förföljd kristen

Glöm inte att uppge namn, adress samt projekt! Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlade pengar där behovet är som störst.


Skriv en rad... Alimjan Yimits

familj Kina

Alimjan greps den 12 januari 2008 och har hållits i förvar sedan dess. En av anklagelserna sägs vara att han ”sålt information till utländska organisationer”. Tjänstemän har hotat med straff från sex år i fängelse till avrättning.

för att ha använt sin verksamhet som täckmantel för ”att predika kristendom bland det uiguriska folket.”

En rättegång ägde rum i maj 2008 med två advokater närvarande. Gulnur, Alimjan hustru, fick inte närvara. I mitten av oktober 2008 gick ärendet vidare till en domstol i Xinjiang. Ytterligare åtal väntas inom kort.

Alimjans hår var mörkt när polisen grep honom. Numera är det grått till följd av mycket svåra förhållanden.

Alimjan konverterade från islam till kristendom för mer än 10 år sedan och blev snabbt aktiv i den växande Uiguriska kyrkan. Vänner tror att Alimjans kristna tro är den verkliga orsaken till gripandet. Gripandet kom som en chock för familj och vänner, som beskriver honom som en mild man med en enkel tro. Alimjan hade ett jordbruksföretag och den första skörden av fruktträden var nästan klar när regeringen beslagtog allt. Han anklagades

Vägledning för brevskrivning

• • • • • •

Alimjan är gift med Gulnur. De har en son, 8 år gammal, och en dotter, 5 år gammal. Kontakt mellan makarna har varit förbjuden sedan gripandet. Be för att rättvisa ska skipas i Alimjans situation och att hans tro inte ska likställas med ”ett brott mot staten”. Be för hans hälsa och beskydd. Be för Gulnur och barnen vars situation är mycket svår. Skriv gärna till familjen och berätta att du ber för dem!

Du får aldrig nämna Open Doors Skriv enkelt, tydligt, och skriv helst på engelska. Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, och gärna en bibelvers. Skriv aldrig nåt negativt om islam eller muslimer. Skicka inte pengar. Skriv gärna ditt namn, och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.

Open Doors 12

Gulnur Alimjan med familj c/o Open Doors Box 48 701 40 Örebro


Hemmafronten... ”Praktisk handling är viktigt” Barn och ungdomar engagerar sig i Vintrosa Som söndagsskollärare i en svensk medelstor församling så är min erfarenhet att det är viktigt att förmedla att vår tro inte bara består av mys och prat. Jag tror att praktisk handling är en mycket viktig del av att formas till en efterföljare av Jesus. Det kan vara allt från att plocka sopor runt vår lokala ICA-affär eller gå bönepromenader till att baka bullar till ensamstående eller skriva till kristna i fängelse. Open Doors information och praktiska vägledning om hur man kan skicka uppmuntrande brev till förföljda kristna syskon i andra delar av världen har varit till Yasmin Omar Roberthsson och Julia Martinsson skriver en hälsning. stor hjälp för mig.

annat en utställning med information om bland annat volontärarbete. Ungdomarna fick dess-utom skriva brev till förföljda kristna och tillsammans fyllde vi en kartong med mat till en barnfamilj i Ukraina. Det är viktigt att få barn och ungdomar att förstå att de kan göra en skillnad i människors liv. Att deras insats spelar roll. Vi kan påverka och förmedla hopp och uppmuntran genom att engagera oss i till exempel Open Doors kampanjer för den förföljda kyrka. Låt oss inte vara passiva inför våra syskon som lider. Vänliga hälsningar Jeanette Engqvist Vintrosa Baptistförsamling

Min söndagskolegrupp, som består av barn i 9–12 års åldern, tog sin uppgift på största allvar. De valde ut en familj eller person som de ville skriva till samt ett personlig vykort. Sen skrev de en egen hälsning på separat papper, som jag senare översatte till engelska och skrev på vykortet de hade valt. När vi var klara bad vi tillsammans för var och en av dem vi skrivit till. Jag hade också köpt in limegröna armband/ skosnören med texten ”Walk in their shoes” som vi band runt handleden för att påminna oss om att fortsätta be för de förföljda kristna. Vi hade en mycket bra stund tillsammans, som väckte viktiga tankar och frågor hos barnen. Ett par veckor senare arrangerade vi i Vintrosa en ekumenisk ungdomshelg. Då hade vi bland

Elisa Karlsson och Johanna Engqvist var två av ungdomshelgens deltagare som skrev en hälsning till några av världens förföljda kristna.

Open Doors 13


Ge av din tid... Salj vara Walk in their shoes skosnoren!

Anv and 1. Sk osnö nings rena sat främ s ä t Varje dag, varje minut förföljs kristna ute i världen. Barn och bära t en påm r först o : ch ren a i ungdomar får se sina föräldrar misshandlas, trakasseras och tt be nnelse ti och be ll f situa rätta om ör de för ibland dödas mitt framför deras ögon – bara för att de är följd tion d e fö för a a 2. Sk kristna. Ibland är de själva offren. ndra rföljdas osn ! 3. Arm ören band 4. Ny ckelr em 5. Pa Hur skulle det kannas att ga ketsn ö re 6. Fo tlänk i deras skor??? 7. Hå rban d 8. Mo Vi på Open Doors menar att den förföljda och hotade bilsn odd 9. Klä dstre kyrkan borde stöttas och få hjälp av oss i den fria kyrkan. ck 10. D ekor Ett sätt att hjälpa är att köpa och sälja våra Walk in their ation 11. P r esen shoes-skosnören. De kostar 20 kr paret och pengarna t .... vi får in går till de kristna som dagligen utsätts för förföljelse.

Beställning: sweden@od.org 019-30 05 00 Läs mer på www.open-doors.se/Open Doors Underground

14 Open Doors


Nytt

om förföljda kristna...

Verklighetens religionsfrihet... KINA 7 oktober – Under morgonen den 13 september, attackerade cirka 400 uniformerade poliser och civila beväpnade med spadar, batonger, järnkrokar och andra vapen, de församlingsmedlemmar som sov i en nästan färdigbyggd skofabrik, som för tillfället använts som gudstjänstlokal. Cirka 100 kristna skadades under attacken, varav ett dussintal allvarligt, rapporterar CAA. Enligt Epoch Times, hade en släkting till en församlingsmedlem tillåtit församlingen att träffas i den nästan färdigbyggda skofabriken. Församlingen började bli för stor för att mötas i någons hem och skofabriken kunde rymma upp till 400 personer. Statens säkerhetsombud arresterade den 17 september pastor Hua Huiqi. Samma kväll fick hans fru Ju Mei, ett telefonsamtal där han berättade att agenter tvingat honom in i en bil. En halvtimme senare ringde han igen och sa att han tagits till en okänd plats innan telefonen dog. Hua hålls fortfarande i förvar, men ingen vet hur han mår eller var han är. Den 25 september fängslades nio av Fushanförsamlingens ledare på väg till Peking, där de skulle protestera mot attacken. Och den 26–27 september beordrade staten alla tjänste-

män inom ”relevanta myndigheter” att förbereda sig för militärt våld mot de kristna som man nu trodde skulle reagera på attacken mot Fushanförsamlingen. Myndigheterna placerade ut militärpolis i och kring de viktigaste kyrkobyggnaderna i staden. ”Att se militärpolisen ockupera fredliga kyrkor är en tragisk utveckling i Kinas historia, och visar på verkligheten i dagens `religionsfria´ Kina”, säger China Aids ordförande Bob Fu i ett uttalande. ”Militärpolis vaktar nu byggnaden och dess omgivningar dygnet runt, och mer än 30 dotterförsamlingar i närheten har förbjudits att samlas till gudstjänst i sina kyrkor och hem.” ”De nio kyrkoledarna som arresterats utan domstolsbeslut, hålls i hemligt förvar. Andra kyrkoledare och medlemmar har placerats i husarrest och är nu under ständig bevakning”, fortsätter Fu och tillägger att myndigheterna beslagtagit kyrkans datorer, TV, telefoner och andra värdeföremål som ”olagligt material.”

Resultatet av den attack de 400 poliserna gjorde mot församlingen.

”Att se militärpolisen ockupera fredliga kyrkor är en tragisk utveckling” Bob Fu

Hua Huiqi misshandlas på öppen gata av den lokala polisen.

Open Doors 15


Open Doors Box 48 701 40 Örebro

Julklappstips! Vad passar bättre än att ägna en del av julledigheten till att läsa två fantastiska böcker!? De kostar 150 kr/st. Köper du båda får du dom för

200 kr.

er ! v ö i Såld joner ex l 10 mi

200 :-

a Sann lser! te berät

Guds smugglare

Hemlig frihet

Denna bok är en klassiker bland världens missionsböcker! Broder Andrews livsberättelse och nästintill otroliga äventyr vittnar om Guds ledning och försörjning in i minsta detalj. Uppdragen var fyllda av faror, finansierade av tro, kantade av mirakler, och burna av böner. Men Broder Andrews resa är inte slut. I ett nyskrivet förord och efterord kan du läsa om hans nya utmaningar och äventyr.

En ung muslimsk man plågas av mardrömmar tills han får möta Jesus; en före detta ledare för en fundamentalistisk muslimsk rörelse som förföljt kristna; en ung muslimsk kvinna som hålls fången av sin familj. I sin starkaste bok hittills, inbjuder Broder Andrew dig att möta dessa modiga män och kvinnor. Namnen och platserna är ändrade, men berättelserna är sanna.

Beställ på sweden@od.org eller 019-31 05 00!

Tidning december 2009  

Open Doors Sverige - Månadstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you