Page 1

LEDERTRÆNING Lektion 5, Modul 3 - Styrken i teamledelse Underviser: Niels-Peter Hedegaard

Bliv udfordret, udrustet og inspireret

Styrken i partnerskab For at løfte lederskab til et højere niveau bliver man nødt til at udnytte styrken i partnerskab - fælles deltagelse med andre. Det kan ske i en gruppe - og det kan ske mellem grupper Syn-ergi er vores benævnelse for et resultat som er større end summen af den indsats, som er lagt i af de enkelte deltagere. Sagt på en anden måde beskriver det en multipliceret energi - altså et plus-stykke som giver et multiplikationsresultat:

Prædikerens bog 4:9-10 Det er godt, når to deles om arbejdet, for så går det lettere. Hvis den ene falder, kan den anden hjælpe ham op. Men den, der er alene og falder, har ingen til at hjælpe sig op.

4+4=8 (almindelig energi) 4+4=16 (synergi) Overvej hvad der kunne ske i alle arbejdsgrupper, hvis alle havde ejerskab for arbejdet? Hvis alle følte det endelige ansvar for at tingene kørte optimalt, udviklede sig optimalt? Ejerskab som forudsætningen for et godt teamsamarbejde er et vigtigt princip. Dette fælles ejerskab om en fælles drøm eller opgave benævnes i det følgende som et partnerskab.

1

Ordsprogene 27:17 Som jern skærper jern, sådan skærper gode venner hinanden.


STUDIE I ET IDEELT PERSONLIGT PARTNERSKAB “JONATHAN OG DAVID” Beretningen om Jonathan og David er et studie i et nært og tillidsfuldt team, som stod sammen om et højere formål end den enkelte tilfredsstillelse: målet var Israels succes. Det der gør beretningen så dyb er at Jonathan, kronprins og arvtager, vælger at løfte hyrdedrengen David op til at blive den næste konge i Israel istedet for sig selv. Og det er beretningen om David, der ikke søgte at blive konge for sin egen vindings skyld, men uden at føle sig truet afventede det rette tidspunkt for sin indsættelse. Det er beretningen om selvopofrelse, hengivelse og partnerskab for et større gode end en enkelt persons succes.

Hvilke kvaliteter havde Jonathan og David som skabte så stærkt et partnerskab? En gennemgang af 1. Samuelsbog kapitel 20 viser os nogle af ingredienserne i et effektivt partnerskab: De var TIL RÅDIGHED for hinanden (1. Samuel 20,1-4). Selvom Jonathan ikke kunne tro at David var i stor fare pga. hans far Saul, lovede Jonathan David at være der for ham. Han ville gøre hvad end der skulle til for at hjælpe David. Virkelighedstjek: Hvem har du i dit liv, som DU er fuldstændigt til rådighed for? De var HENGIVNE til teamet (1.Sam.20,5-17) Da deres veje skiltes for en tid svor Jonathan at han og David at samarbejdet og relationen skulle bestå uanset omkostningen. Virkelighedstjek: Er du hengivet til og afhængig af de relationer og partnerskaber du indgår i? De var SÅRBARE (1.Samuel 20, 18-33) Da David ikke dukkede op til den kongelige middag blev kong Saul vred. Den aften risikerede Jonathan sit liv for at beskytte David og hans omdømme i hans fravær. Virkelighedstjek: Hvor sårbar er du villig til at gøre dig for en andens skyld i dit team? De STOD TIL ANSVAR overfor hinanden (1. Samuel 20,34-42) Da David til sidst blev nødt til at forlade hoffet for en periode for at redde sit liv, græd de to venner over at skulle adskilles. Men de gjorde hvad der var nødvendigt for sikre at målet for deres partnerskab blev opfyldt. Virkelighedstjek: Handler du ansvarligt og i deres interesse, som er i dit team?

10 SANDHEDER OM ET SUNDT PARTNERSKAB Desværre ses styrke i et sundt teamsamspil sjældent. Det er nemmere at tale om end at praktisere det. Phil Butler, direktør for Interdev, forklarer 10 principper han har iagttaget omkring velfungerende partnerskaber: 1.

Effektive partnerskaber bygges på TILLID, åbenhed og gensidig omsorg.

Partnerskaber er mere end koordinering, planlægning og strategier... det involverer relationer. 2.

Vedvarende partnerskaber har brug for en FACILITATOR eller KOORDINATOR

Partnerskaber har brug for en som der er enighed om har fået rollen som den der er tovholder på teamet. 3.

Effektive partnerskaber udvikles for at udføre en OPGAVE eller at nå en DRØM

Samarbejde er mest effektivt når det er målsætninger (“hvad”) der holder teamet sammen og ikke blot strukturer (“hvordan”). Struktur følger efter 4.

Relevante partnerskaber begynder med at identificere et BEHOV blandt de mennesker som man skal betjene. Et relevant

team starter ikke med at nedfælde en teologisk påstand - men bevæges af et erkendt behov. 5.

Partnerskaber er en PROCES, ikke en BEGIVENHED. Den dannende fase for et team tager ofte tid. At opdyrke tillid og

ansvarlighed sker typisk ikke ved det første møde...

2


6.

Gode partnerskaber er ofte mere udfordrende at OPRETHOLDE end at opstarte. At sikre sig at visionen overlever, at

fokus er klart og kommunikationen er god kræver hengivenhed. 7.

Partnerskaber som bærer frugt er resultatet af mennesker der har en god egen IDENTITET. Mennesker der arbejder godt

sammen må eje en god selvforståelse af deres gaver, evner og drømme, således at de kan bruge dette til at supplere hinanden og ikke konkurrere med hinanden. 8.

Effektive partnerskaber GLÆDER sig over forskellighederne i teamet. Partnere fejrer forskellige bidrag, som hver enkelt

giver til teamet, men har i øvrigt fokus på hvad de har til fælles. 9.

Varige partnerskaber er FOKUSERET på målet - ikke umiddelbare problemer. Et godt team lader sig ikke distrahere fra

deres større formål fordi der opstår driftsmæssige forstyrrelser. 10. Et vist partnerskab forventer PROBLEMER. Sørg for at der er indbygget en proces til at håndtere forandringer, skuffelser og konflikter... ganske enkelt det uforudsete.

Virkelighedstjek: Er du involveret i et effektivt team idag? Hvor ser du dine eller teamets 3 største udfordringer?

3


STUDIE I ET STRATEGISK PARTNERSKAB “SAUL OG SAMUEL” Bibelen beskriver også team-partnerskaber mellem mennesker der egt. ikke havde valgt hinanden ud af sympati eller venskab, men alligevel stod i et ledelses-samarbejde. I 1. Samuel kapitel 9-15 beskrives profeten Samuels og kong Sauls samarbejde i en vanskelig overgangsledelse mellem et ledelsessystem med en “dommer” eller “profet” som endelig statsoverhoved og et monarki med en konge og en arvefølge. Den slags forandringsledelse, som ikke blot indebærer udskiftning i den øverste ledelse, men endda indebærer et systemskifte er jo selv idag forbundet med store problemer. Derfor har denne beretning i høj grad relevans som lærings-case-story for os idag, når vi skal arbejde med dynamikker i teams, hvor venskab ikke er udgangspunktet for samarbejdet. Samuel er i stand til at udfylde sin rolle som åndelig leder og mentor for Saul, fordi han hviler i sit kald og sin rolle. Selvom Saul som ny konge er både autoritær og højere positioneret end Samuel havde været det, lader Samuel sig ikke skræmme og heller ikke gribe af jalousi. Følg her nogle betragtninger fra Samuel-Saul-beretningen:

HVAD ENHVER KAN LÆRE OM STRATEGISK PARTNERSKAB I DENNE BERETNING: Samuel kunne tale ind i Sauls liv fordi Samuel var SIKKER på sin egen kaldelse. (kap. 9,17-19) Gud udpeger Saul som konge over Israel, men Samuel sætter aldrig Saul op på en piedestal. Samuel fastholder sin tryghed i sin egen kaldelse. “Jeg er profeten” vedbliver Samuel med at nævne, og bruger derefter dette kald til at lede Saul i hans nye rolle. Samuel var i stand til at BANE VEJEN for Sauls supplerende rolle og ære ham for det (kap. 9, 21-23). Selvom det var Samuel der var den oprindelige og anerkendte leder i Israel formåede han at løfte Saul ved offentligt at give ham særlig mad, en særlig plads ved bordet og sende et signal om respekt og ære. Samuel tog INITIATIVET og salvede Saul til tjenesten som han skulle udfylde. (kap. 10,1) Samuel oplever ikke dette som konkurrence og udtrykker ikke jalousi over denne nye konge. Samuel har tillid til at Gud kan bruge ham også i den nye tid og med den ændrede ledelsesstruktur. Samuel indså at han var vigtig i videregivelsen af det rette sind og HJERTE til Sauls opgave som en der skulle tjene folket. (kap. 10, 6-9) Det er på dette punkt at Samuel havde mange gode grunde til at føle sig tilsidesat og overflødiggjort, men vælger at løfte Saul op. Samuel var NØGLEN til at hjælpe Saul ind i hans åndelige gaver (kap 10:10-13). Samuel udsatte Saul for en åndelig oplevelse som egentlig var forbeholdt Samuel og profeterne, men som var med til at forme Saul til opgaven. Samuel var ikke ængstelig eller JALOUS over Sauls successer (kap. 13,13). Til trods for Sauls position som konge og hans successer som erobrer blev Samuel ikke intimideret af det. Han forstod sin egen rolle i forhold til Sauls og hele nationen Israels skæbne. Saul er regenten over nationen og Samuel har nu fokus på at være præst for nationen. Samuel var i stand til at tale VEJLEDNING til Saul (15,1-3). Efter at have konfronteret Saul med hans forsyndelser gav Samuel vejledning og retning for Saul som opsamling på situationen. Der hvor Saul var slået ud, løftede Samuel ham ind i opgaven igen. Samuel GRÆD og GIK I FORBØN for Saul da han fejlede (Kap 15, 10-11, Amp. Bible). Samuel kunne konfrontere Saul med hans synd og give ham PERSPEKTIV (kap 15, 12-23). Samuel følte sig fortsat kaldet til at holde fast i det større billede overfor Saul. Samuel minder ham om hans baggrund, kaldelsen og opgaven, og Samuel tager derved et ansvar for at rette op på fejlen.

4


Samuel ejede MEDFØLELSE og kaldte på omvendelse fra Saul (kap. 15, 24-31). Samuel tjener med en skøn blanding af nåde og sandhed. Når Samuel taler sandhed er det udfra en grundlæggende vinkel af kærlighed og formål - ikke misundelse eller ringeagt. Han behandler Saul med så stor respekt som muligt.

Virkelighedstjek: Hvilke dele af undervisningen idag ringer mest for dine ører i forhold til dit team eller din arbejdsgruppe? Nævn et par punkter fra dagens undervisning, som du vil arbejde med...OG sæt ord på, hvornår vil du gå igang med det?

5


Egne Notater

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

6


Egne Notater

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

7


Egne Notater

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

8

Ledertræning, Modul3, lektion 5  

Ledertræningsamaterialet som blev brugt ved ledertræningen i Åbenkirke d. 20.september.