__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DESIGN FOR LIFE Senior Living & Wellbeing Design

Openbox Architects Openbox Group www.openbox-group.com


1


In every moments of our life is expecting to live in place where we get used to and stay happily with someone we loved. How can we create community and inhabitant to answer every generation? ่ ค ่ี ุ้นเคย ในทุกช่วงของชีวิต เราอยากจะอยู่ในสถานทีท และได้อยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความสุข เราจะสร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันกับทุกวัย ได้อย่างมีความสุข

2 Wellbeing by OPENBOX


DESIGN FOR LIFE SENIOR LIVING

สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่ มขึ้น มีผลต่อแนวโน้มของโลกปัจจุบันอย่างไร “ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ�ำนวนประชากรทั่วโลก พบว่าจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่ มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราการเกิดลดลง ข้อมูลของ Monocle Forecast ได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเป็นแนวคิดหลักของโลกปัจจุบันนี้ เรื่อง แรก คือ การตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน สองคือการศึกษา ซึ่งไม่ได้เน้น แค่การศึกษาในโรงเรียนเท่านัน ่ ผูใ้ หญ่จนถึงผูส ้ ง ู อายุในปัจจุบน ั เป็นกลุม ่ ้ แต่กลุม ้ และเรือ ่ อ ่ งทีส ่ าม คือ การ ทีต ้ งการแสวงหาความรู้ และพั ฒนาทักษะใหม่ๆ เพิ่ มขึน ดูแลสุขภาพ ที่แปรผันตรงกับจ�ำนวนของผู้สูงอายุท่เี พิ่ มขึ้นในสังคม” เนื่องจากการพั ฒนาเศรษฐกิจในสังคมเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านพ้ นจาก วัยท�ำงานหนัก เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยชรามีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเครียดและโรคจาก การท�ำงานเพิ่ มมากขึ้น การดูแลทางการแพทย์จึงมีการพั ฒนาตามมาด้วยอย่าง รวดเร็ว เกิดเป็นเทรนด์“การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Medical tourism)” ซึ่งไม่ ได้เน้นแค่การบริการ หรือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่รวม ถึงทั้งครอบครัวที่เดินทางมาเพื่ อดูแลผู้ป่วยหรือญาติผู้ใหญ่ ท�ำให้ธุรกิจท่อง เที่ยวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพั ฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเพิ่ ม จ�ำนวนบุคลากร โรงพยาบาลปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ให้ใกล้เคียงกับโรงแรมมาก ้ มีบริการร้านอาหารครบครันเหมือนห้างสรรพสินค้า และมีการสร้างทีอ ่ ยูอ ขึน ่ าศัย บริเวณใกล้เคียงเพื่ อรองรับครอบครัวของผู้ป่วย “According to global population statistic, we found that numbers of elder people are tending to be increasing while numbers of new born people get decreased. Monocle Forecast published documents predicting 3 theories affecting on world trend that are 1. People in nowadays are concerned about energy saving 2. Education in present day seems to be growing more and more 3. Health caring that seems to be the most priority factor to people living in city” Due to rapid progression of social economic nowadays, most of people who specifically concentrated on their works are tend to be vulnerable and easy to expose to deceases. With reason mentioned above, comes a medical innovation such as medical tourism which not only focuses on services or taking care of patience but also, propels travelling business including advanced medical innovation, careers relates medical, a hospital turned to 5 five-star-hotels with multi restaurants and area creating to answer client needs. Source : The Monocle Forecast Issue 5/2017 3 Wellbeing by OPENBOX


บ้านเรามีการจัดพื้ นที่รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมานานแล้ว และมีการ ่ ง จากทีผ ่ ส พั ฒนามาอย่างต่อเนือ ู้ ง ู อายุทไ่ี ม่มค ี รอบครัวดูแล มีทางเลือกเดียวคือ ่ ่ บ้านพั กคนชรา ก็เปลียนไปเป็นทีพักรูปแบบใหม่ใกล้ชุมชนมากขึ้น เพิ่ มกิจกรรม ภายในนั้นให้หลากหลายขึ้น และบางแห่งก็มีการน�ำพื้ นที่สีเขียวเข้ามาช่วยให้ใกล้ ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น Thailand already has an area for elder people for a long time and it’s developed gradually. As commonly known, elder people who don’t have family shall be sent to old-age homes. Instead of being sent to old-aged homes, now they have a better option to stay in new accommodation. This place is close to town and city with many activities surrounded by a green area. ในฐานะสถาปนิก เราได้รบ ั โจทย์ให้ออกแบบโครงการส�ำหรับผูส ้ ง ู อายุJin Wellbe่ ้ ่ ้ ing County สิง แรกที เ ราคิ ด คื อ พื น ที อ ยู อ ่ าศั ย นี จ ะไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่การออกแบบ ่ อาคารที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมส�ำหรับผู้สูงอายุ (Universal design) เท่านั้น แต่ส่ิงที่จุดประกายความคิดของเราคือ ท�ำอย่างไรจึงจะออกแบบให้ได้ ลักษณะการอยู่อาศัย “เพื่ อการใช้ชีวิต (Design for Life)” ได้อย่างแท้จริง We, as the architect who designed this project was questioned to seek condominium design answering elder people’s needs. The first thing that pops up on my mind was a usable area which is not just an ordinary universal design condominium for elder people. I planned to ignite my idea about design for life.

รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ rATiwAT sUwAnnATrAi

(CEo / FoUnDEr / prinCipAl ArCHiTECT)

4 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


กุญแจส�ำคัญในการพั ฒนาของเราอันหนึ่ง คือ Human Integrity Intact ท�ำอย่างไรให้มนุษย์คนหนึ่ง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด Essential ingredient is a factor called “Human Integrity Intact”. Human Integrity Intact guides us of how can we can live happily ever after. people.

6 Wellbeing by OPENBOX


7 Wellbeing by OPENBOX


Toyama Model “We realised we had to do three things : Rebuild the transport system, subsidise people to move into the centre, and bring facilities into the city� Source : The Monocle Forecast Issue 5/2017

8 Wellbeing by OPENBOX


Design for LIFE Elder community specified as a crucial step to gracefully pace into elder period

เราได้ศึกษาจากเมืองต้นแบบอย่างเมืองโทยาม่า ในประเทศญี่ปุ่น ที่นับว่าประสบ ความส�ำเร็จในการสร้างสังคมให้ผส ู้ ง ู อายุได้อยูร่ ว ่ มกับชุมชนเมือง ใช้ชว ี ต ิ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยแต่เดิมเป็นเมืองที่มีชุมชนคนวัยท�ำงานอยู่แล้ว ้ ต่อการเข้ามาอยูอ แต่ได้สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ ่ าศัยของผูส ้ ง ู อายุ โดยเริม ่ จาก หลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ การพั ฒนาระบบขนส่งให้พร้อม การดึงผู้คนให้กลับ เข้าสู่ชุมชน และน�ำกิจกรรม สิ่งอ�ำนวยความสะดวก รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เข้ามา โดยทางการลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่ อรองรับผู้สูงอายุเป็น พิ เศษ ท�ำให้ดึงดูดนักธุรกิจมาลงทุนเพิ่ มขึ้น เกิดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น ในชุมชน เช่น คลาสเรียนต่างๆ สปา ศูนย์กายภาพบ�ำบัด ฯลฯ รวมไปถึง คาเฟ่ ห้องสมุด สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นพื้ นที่ท่ใี ช้พบปะสังสรรค์ และพั กผ่อนหย่อนใจได้ จุดส�ำคัญในการสร้าง“ชุมชนผู้สูงอายุ” ให้เกิดขึ้น ก็คือ การสร้างพื้ นที่ท่ท ี �ำให้เกิดปฏิสัมพั นธ์ต่อกันนั่นเอง A study looking into town where successfully creates elder community to serenely live with people from other generations is took place in Toyama in Japan. This town is full of mid-aged people while we tried to coordinate with this study having elder people to live other people. We scrutinize 3 main factors that are transportations, activities with people living in town and public utilities with tax deduction especially created for elder people. Result showed us that with 3 mains factor mentioned, comes new business in this area such as spa, seminar classes, rehabilitation center, café, librarian, Public Park”. A core factor to create “Elder Community” is to create area where they can have an activity with other people.

9 Wellbeing by OPENBOX


Source : The Monocle Forecast Issue 5/2017

10 Wellbeing by OPENBOX


Planning and Cluster Design in Senior Living Design

Mixed, Progressive cluster design to manage residence relationships. ่ ะสร้างความ ในโครงการนีใ้ ช้แนวคิดผสมกันหลายลักษณะให้ผอ ู้ ยูอ ่ าศัยสามารถทีจ ่ ่ คุ้นเคยกับเพื อนบ้านใกล้ชิด แล้วขยับขยายเป็นสังคมทีมีขนาดใหญ่ข้น ึ เป็นล�ำดับ เริ่มจากสังคมเล็กๆ ในแต่ละชั้น ที่เป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ออกไปสัมพั นธ์กับ ครอบครัวอื่นๆ จนกลายเป็นชุมชนที่พร้อมดูแล และแบ่งปันกัน The project idea is base on various models integrated in a way which create a sense of community for the residence, many small neighbourhoods combine into a larger community. Starting from a small neighbourhood of each floor, modelling from the family structure into a community which support one another.

Magic number There should be no more than 200 units per one cluster. จ�ำนวนยูนิตที่ดีท่ส ี ุดเพื่ อการอยู่อาศัย ไม่ควรเกิน 200 ยูนิตต่อกลุ่มอาคาร The magic number refers to the number of residences. There should be no more than 200 units per cluster. This allows the juristic department to better manage each household.

11 Wellbeing by OPENBOX


Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

้ เป็น Community ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ การจัดอาคารเป็นกลุ่ม Cluster เกิดขึน กิจกรรมที่แตกต่างกัน กระจายอยู่ตาม Cluster ต่างๆ โดยแต่ละ Cluster มี Lobby Pavillion ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้พรรณไม้ท่ม ี ีสีสัน และกลิ่น ที่แตกต่างกัน เพื่ อช่วยในการจดจ�ำ ซึ่งในส่วนของการแบ่ง Cluster นั้น ท�ำให้ สะดวกในการดูแล และการบริหารจัดการ สามารถใช้งานระบบต่างๆร่วมกันได้ รวม ถึงช่วยลดมลพิ ษในโครงการอีกด้วย The formation of the buildings is in cluster formation which creates a sense of community. Each cluster has its own space available for different types of activity, lobby pavilion designs are also unique to each cluster. With the usage of plants that has specific smells to distinguish each pavilion. Cluster system also allows sharing of system work which reduce the amount of waste produced each day.

12 Wellbeing by OPENBOX


Slim Building - Maximum Building Footprint - Simply Orientation - Wider Landscape Area

Porosity

- Separated Function - Natural Ventilation - Unit Orientatuon

Landform Architecture

- Landscape witnin the building - More unit depth - Larger opening

Angle Window

- Facade Articulation - Passive Shading Device

Dynamic Massing - Dynamic visual to the Landscape - Shade & Shadow

13 Wellbeing by OPENBOX


Building Mass Study

เราออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหมือนอยู่ “บ้าน” โดยท�ำการแยกอาคารให้ดเู ป็นบ้านมากขึ้น ลดทอนความรูส ้ ึกของอาคารอยูอ ่ าศัย รวม โดยออกแบบให้ Mass อาคาร แยก บิด เอียง เพื่ อเปิดโอกาสให้ต้นไม้แทรก เข้าไปในอาคาร แสง และลมธรรมชาติพัดผ่านได้อย่างทัว ่ ถึง อีกทัง ้ ยังช่วยให้ขนาด อาคารดูเล็กลง เสมือนน�ำบ้านหลังเล็กๆมาอยู่รวมกัน ในส่วนของห้องพั กทุกห้อง มีหน้าต่างเอียง (BAY WINDOW) เปิดออกหันมุมมองไปสู่ต้นไม้ ล�ำธาร ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ยาวต่อเนื่องตลอด ทั้งโครงการ ท�ำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลาย ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น มีพลัง และ ความสุขในทุกๆวัน The design focus on ‘feel like home’ concept. Twisted and angled of the building mass allow for the opening which natural ventilation, green area and sunlight can reach into each space individually. A collection of small masses also create an appearance as if the building is made out of smaller house combine. Each room has a bay window which opens to the view of trees, rivers, and continuous natural space through the entire project. Increasing the residences levels of satisfaction and feeling as if waking up to a brighter day.

14 Wellbeing by OPENBOX


Development for LIFE

15 Wellbeing by OPENBOX


Chance Meeting Campus Design Concept encourages freedoms in life, by provision of sharp looking, handsome architecture design, learning space in the form of class rooms in various sizes. Provision of “Chance Meeting� spaces ranges from many lounges in large lobby space, meeting pockets in corridor (that also serves as a wheelchair turning point, seating and resting area), and meeting spaces in the park. 16 Wellbeing by OPENBOX


l. HOUSEHOLD MODEL

ll. OPEN HOUSE MODEL

lll. NEIGHBOURHOOD MODEL

Vl. MULTI-NEIGHBOURHOOD MODEL

17 Wellbeing by OPENBOX


Aged Care Operational Models Design Concept Responding to Operational Models

่ ะเอียดอ่อน แนวคิดในการออกแบบและวางผัง ส�ำหรับผูส ้ ง ู อายุมค ี วามแตกต่างทีล กว่าการวางผังโครงการเพื่ อการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ผู้สูงอายุมีความอ่อนไหว กับสภาพการใช้ชีวิตที่มีจ�ำนวนเพื่ อนบ้านมากเกินไป การก�ำหนดระดับความสัมพั นธ์ด้วยการออกแบบ มีรูปแบบที่นิยม ้ อยูก ่ มโยง และความต้องการเฉพาะ ใช้แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะขึน ่ บ ั ขนาด ความเชือ ของโครงการ

The concept for senior living is delicate and has to pay more attention to the overall layout. Such that most senior are sensitive to a large amount of neighbour. To define the levels of intimacy with the design process, it can categorize into four main models which can be applied according to the type of connection and each project-specific needs.

18 Wellbeing by OPENBOX


l. HOUSEHOLD MODEL การจัดวางผังโดยใช้พ้ื นที่ส่วนกลางภายใน อาคารส�ำหรับท�ำกิจกรรมขนาดเล็ก โดยท�ำ กิจกรรมคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็ก เช่น อ่าน หนังสือ พั กผ่อน ออกก�ำลังกาย Co-working space in the building support activities such as reading, relaxing, and exercising.

Bedroom Living/Dining Recreation Space Public Green Space

19 Wellbeing by OPENBOX


II. OPEN HOUSE MODEL การจัดวางผังเพื่ อให้เกิดการท�ำกิจกรรมร่วม ่ ค กันระหว่างอาคาร เป็นกิจกรรมทีม ี วามเฉพาะ ้ ท�ำให้เกิดการรวมกลุม ทางมากขึน ่ ของสมาชิก ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น การท�ำงานศิลปะ จัดดอกไม้ Activity between each building has more specific needs to each user for example an art exhibition.

Bedroom Living/Dining Recreation Space Public Green Space

20 Wellbeing by OPENBOX


III. NEIGHBOURHOOD MODEL ้ ให้เกิดการท�ำกิจกรรมภายใน การวางผังทีเ่ อือ Cluster กลุ่มอาคารเดียวกัน มีกิจกรรมที่ หลากหลาย เกิดเป็นชุมชนเล็กๆที่มาใช้เวลา ร่วมกันท�ำกิจกรรม เช่น งานศิลปะ ท�ำอาหาร คลาสออกก�ำลังกาย Promoting activity within each cluster which result in a small community of residents joining in to do artwork or cook together.

Bedroom Living/Dining Recreation Space Public Green Space

21 Wellbeing by OPENBOX


IV. MULTI-NEIGHBOURHOOD MODEL ่ ล่าว จากการวางผังหน่วยย่อย ตามรูปแบบทีก มานั้น ท�ำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยน กันระหว่าง Cluster เช่น งานศิลปะ ท�ำอาหาร เต้ น ร� ำ เลี้ ย งสั ต ว์ พั กผ่ อ น เกิ ด เป็ น พื้ นที่ “Chance Meeting” เสมือนเป็นการสร้าง ความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชน เกิดเป็นสังคม ขนาดใหญ่ Promoting the activity of each difference cluster which result in a small community of residents joining in to do activities together such as artwork, cooking, yoga, dancing, relaxing. This is also known as ‘chance meeting’ space which allows for bigger community connection.

Bedroom Living/Dining Recreation Space Public Green Space

22 Wellbeing by OPENBOX


ทางสัญจรภายในสวน ที่รถพยาบาลไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีฉุกเฉิน Ambulance traffic which circulates the garden area in case of an emergency.

23 Wellbeing by OPENBOX


User Safety

ทางเดินที่ออกแบบให้เชื่อมกิจกรรมหลากหลาย เป็นพื้ นผิวเรียบ มีการออกแบบโดย การเล่นระดับแบบไม่มีขั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอย่างลื่นใหล สร้างความรู้สึก space design ที่หลากหลาย เพื่ อให้ใช้งานได้ปลอดภัย ทั้งเด็กๆที่ใช้เป็นสนาม เด็กเล่น และผู้สูงอายุที่ต้องการเส้นทางเดิน วิ่ง ออกก�ำลังที่เรียบราบ ปลอดภัย เส้นทางเดินในงานภูมิสถาปัตย์นี้ เป็นเส้นทางส�ำหรับรถพยาบาลไฟฟ้าขนาดเล็กที่ สามารถเข้าถึงทุกพื้ นที่ในโครงการภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที The pedestrian is designed to support different activities, such as smooth surface, the transition of levels through ramp (no steps). This creates a variety of space design that is safe as children playground and senior residence who enjoy walking, running or exercising. The passage within the landscape is also pathway for a smaller ambulance to gain access to all part of the project within less than 5 minutes.

24 Wellbeing by OPENBOX


Safety Emergency Waiting area Fire safe and smoke free lift lobby with enough area for, residence at each floor to wait for help in case of emergency.

ในกรณีทเี่ กิดไฟไหม้หรือเหตุฉก ุ เฉิน ผูส ้ ง ู อายุไม่สามารถใช้บน ั ไดหนีไฟได้ จะต้อง ่ ั กรอความช่วยเหลือ ทีก ่ น มีพื้นทีพ ั ไฟ ความร้อน และ ควันได้ พร้อมทัง ้ มีหน้าต่าง รับลมและแสงสว่างตามธรรมชาติอย่างเพี ยงพอ ระบบการสัญจร แบ่งเป็นถนนรถยนต์รอบนอก ทีเ่ ข้าถึงทุกกลุม ่ อาคารผ่าน ’ประตู ่ มพื้ นทีภ ่ ม หมูบ ่ า้ น’ ทีเ่ ป็นจุดควบคุมการเข้า-ออก ภายในมีทางเดินทีเ่ ชือ ู ส ิ ถาปัตย์ ที่เป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนเข้าถึงได้ Some senior residence will have a hard time using the fire escape stair in case of an emergency, therefore it is necessary to have an emergency waiting area. The area should be well ventilated with window, while also allowing natural light to get in. This included fire-safe and smoke-free lift lobby. Car traffic is placed along the surrounding of the project, accessible to each building through a controlled gateway. While the pedestrian is part of the landscape architect connecting all the building.

25 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


FIRE ASSEMBLY

FIRE FIRE ASSEMBLY FIRE ASSEMBLY ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Lobby | Facilities FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Residence Room FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Residence Room

27 Wellbeing by OPENBOX


FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

ACTIVE RESIDENCE

่ ั กรอการช่วยเหลือที่สามารถกันไฟ และ พื้ นที่หนีไฟ พื้ นทีพ ควันได้ มีหน้าต่างระบายอากาศ และเปิดรับแสงธรรมชาติ

พื้ นที่ระบายอากาศ แสง ลมธรรมชาติ และกว้างพอส�ำหรับวีล แชร์ เตียงผู้ป่วย ให้สามารถใช้เป็นที่กลับตัวได้

Residence Building Ventilation space and opening for natural light. The area is also wide enough for a wheelchair, stretcher user.

28 Wellbeing by OPENBOX


AS FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Reception | Lobby Cafeteria & Restaurant

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Patient Room

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

Rehabitation | Medical Center

29 Wellbeing by OPENBOX

AS


FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

FIRE ASSEMBLY

RETREAT HOSPITAL

Aged Care Building

30 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


ระบบการสัญจร แบ่งเป็นถนนรถยนต์รอบนอก ที่เข้าถึงทุกกลุ่มอาคารผ่าน ’ประตูหมู่บ้าน’ ที่เป็นจุดควบคุมการเข้า ออกภายใน มีทางเดินที่เชื่อมพื้ นที่ภูมิสถาปัตย์ ที่เป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ผู้อยู่อาศัย ทุกคนเข้าถึงได้

33 Wellbeing by OPENBOX


Circulation The road is provided for vehicles around the parameter to access each cluster. “The gate“ acts as an access / control point for each cluster where it also leads to the main circulation path and the landscape of the project, connecting residences to their public green space 34 Wellbeing by OPENBOX


With so much landscape, Jin Wellbeing County becomes a green development with cleaner air, better environment, and great outdoor space residence to live outside, where may activities were planned and embedded among the trees and landscape space for residences to explore. Wellbeing by OPENBOX


Non Architecture Elements - Clubhouse Wellbeing by OPENBOX


Creative Green

เป็นข้อตกลงเริ่มแรกในการออกแบบ ด้วยการประสานงานตั้งแต่ขั้นการวางผัง อาคาร การเปิดพื้ นที่โล่ง และการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ท�ำให้โครงการ เป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ่ วนสีเขียวขนาดใหญ่กลางโครงการ ได้รบ พื้ นทีส ั การออกแบบให้เป็นเหมือนล�ำธาร ที่ไหลผ่านตลอดความยาวของโครงการ รองรับการระบายน�้ำ และบ�ำบัดน�้ำแบบ ธรรมชาติ แหล่งน�้ำนี้เป็นทั้งองค์ประกอบเพื่ อความสวยงาม บรรยากาศที่ดี เป็น พื้ นที่บ�ำบัดน�้ำ และเป็นแหล่งน�้ำดับเพลิงส�ำรองในกรณีฉุกเฉิน The embody between architecture, planning, open space and landscape resulting in an extensive green space for the project that suitable for multiple activities. The water steam running along the main circulation path acts as a sponge where it absorb, collect and naturally treat the collected water. Rather than creating a charming landscape element, the water stream is also reserve for an emergency use.

37 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


Campus Design Concept encourages freedoms in life, by provision of sharp looking, handsome architecture design, learning space in the form of class rooms in various sizes. Provision of “Chance Meeting� spaces ranges from many lounges in large lobby space, meeting pockets in corridor (that also serves as a wheelchair turning point, seating and resting area), and meeting spaces in the park. Wellbeing by OPENBOX


“ Chance Meeting ” Wellbeing by OPENBOX


Identity

นอกจากภายในห้องพั กส่วนตัวแล้ว อาคารภายนอก และภาพรวมอาคารภายในโครงการ ต้องให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา สดชื่น และเป็น อาคารที่ดูทันสมัย การเลือกใช้สีอาคารเลือกใช้เป็นสีเอิร์ธโทน ที่ไม่ฉูดฉาดเกินไป เพื่ อความสบายตา ป้องกันการสะท้อนจากแสงแดดที่สว่างเกินไป การเลือกใช้สีต่างๆ และรูปทรงต่างๆมาร่วมออกแบบอย่างมีนัยยะ ช่วยสร้าง ความแตกต่างให้กับอาคาร ทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ ช่วยให้ลูกบ้านจดจ�ำบ้านตัว เองได้ง่ายอีกด้วย To represent a lively and contemporary look for the building’s exterior and the master plan, the earth tone colors are integrated. The intention is to create a mild visualization for the users, with a reduction of white color and glass use to avoid having a strong reflection from the sunlight. Therefore, by using different colors and shapes creating a distinct characteristic per each building, it helps generate unique identity for each building and easily recognizable for use to recognize their home.

41 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


GOLD

EARTH

43 Wellbeing by OPENBOX


WOOD

WATER

FIRE

Cluster Identity

น�ำธาตุทั้ง 5 ตามศาสตร์ของจีน -ไฟ ดิน ทอง น�้ำ และไม้- ซึ่งทุกธาตุจะมีการ หมุนวนของพลังงานซึ่งกันและกัน โดยน�ำรูปทรง สี สัญลักษณ์ ของธาตุต่างๆ มาช่วยในการออกแบบทางเข้าอาคาร และ Lobby Pavillion ของแต่ละ Cluster สร้างเอกลักษณ์ และช่วยให้ง่ายต่อการจดจ�ำของผู้พักอาศัย Under the concept of 5 Chinese elements (Fire, earth, gold, water and wood) which every element has its force and identity. By bringing the characteristic and symbol into the design of each entrance gate & lobby pavilion it is easier for the residence to remember.

44 Wellbeing by OPENBOX


Entrance Gate & Lobby Pavillion

Earth Element

Fire Element

45 Wellbeing by OPENBOX


Water Element

Gold Element

Wood Element

46 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing and Human Integrity

การออกแบบโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู้ อ าศั ย ทุ ก วั ย เป็ น เรื่ อ ง ละเอียดอ่อน ่ งของ universal design เท่านัน การออกแบบเพื่ อผูส ้ ง ู อายุไม่ใช่แค่เพี ยงในเรือ ้ ไม่มี ผู้สูงอายุที่อยากรู้สึกว่าตัวเองแก่ การใช้ชีวิตอยู่ในพื้ นที่ที่ดูเหมือนโรงพยาบาล เต็ม ไปด้วยทางลาด และราวมือจับ สิง ิ หลังเกษียณ ่ เหล่านีไ้ ม่ควรเป็นภาพเป้าหมายในชีวต รูปแบบอาคาร ใช้แนวคิด Campus Design มีรูปแบบอาคารที่ดู คม เฉียบ ชัดเจน กระฉั บ กระเฉงให้ มี ค วามรู้ สึ ก สดใหม่ ให้ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณเหมื อ นกลั บ ไปเรี ย น มหาวิทยาลัย ใช้ชีวิตอยู่ในหอพั กกับเพื่ อนๆ เพื่ อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกครั้ง Designing for senior residence is not universal design, therefore no senior ever want to feel old. As mentioned most people wouldn’t be imagining living in a space which replicates the hospital interior, with ramps and handrail as part of their retirement plan. “Design for LIFE” concept is to serve users at every age group, physically, and all must be able to support oneself while feeling equal rights. Instalment of the supporting tools must blend in as part of the surrounding and ready for use at all time. This includes any handrail and holding support in a different area.

48 Wellbeing by OPENBOX


Design for LIFE concept “การออกแบบเพื่ อชีวิต”

เน้นการใช้งานที่ท�ำให้คนทุกช่วงอายุ ทุกสภาพร่างกาย ช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้ชีวิต อย่างสบายใจ และมีความรูส ้ ก ึ เท่าเทียมกัน การติดตัง ่ ยเหลือต่างๆจะต้อง ้ อุปกรณ์ชว ่ อ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และพร้อมใช้ในเวลาทีต ้ งการ รวมทัง ้ การออกแบบเพื่ อ รองรับการติดตั้งจุดจับยึดต่างๆที่เตรียมเป็นจุดยึดไว้เพื่ อติดตั้งในเวลาที่จ�ำเป็น ต้องใช้ The design intent to suit with all ages, condition and self sustainable, the user should feels relieve and equal. The unit is designed and prepared to support the use of special equipments where it can be installed at any time needed.

49 Wellbeing by OPENBOX


1 Bedroom 43-46 m²

1 Bedroom 63-66 m²

50 Wellbeing by OPENBOX


Space that grow old together พื้ นที่ใช้งานที่เติบโตตามวัย Progressive unit layout การวางผังภายในพื้ นที่อาศัยที่ออกแบบเป็นผังที่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนแปลงได้ ผังการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนเป็น mode “Space that grow old together” Progressive unit layout is interior planning that supports future changes, which can later adapt to different mode.

51 Wellbeing by OPENBOX


ผั ง ห้ อ งที่ ป รั บ เปลี่ ย นเพื่ อวั ย เรี ย น ใกล้ จ บ เตรี ย มพื้ นที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ รับกับอนาคต หรือจะเป็นในวัยของ การมีรม ู เมท และครอบครัวแวะมาหา เป็นครั้งคราว Young mode a newly graduated user who may possibly have a roommate, and space which allow family members visitation.

การวางผั ง ที่ ป รั บ เปลี่ ย นเพื่ อวั ย ท�ำงาน และครอบครัวที่กั้นห้องพั ก เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่ อรองรับการ ใช้ ง านมี พื้ นที่ ท� ำ งานเป็ น สั ด ส่ ว น มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การท� ำ งาน ในระดับ Home office ที่รับกับ สถานการณ์ปจ ั จุบน ั ถ้าหากเราต้อง Work from Home ก็มีพื้นที่เป็น สัดส่วนมากขึ้น Working and Family mode from this type of planning, clear zoning is used to serve both users needs.

52 Wellbeing by OPENBOX


เปลี่ ย นผนั ง ห้ อ งเป็ น partition เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่ ส่ ว นตั ว ในวั ย ที่ อ ยู่ ้ แต่ยง ่ นปิด บ้านมากขึน ั สามารถเลือ ่ ว ่ อ พื้ นทีส ่ นตัวในเวลาทีต ้ งการ เพื่ อ กั้ น แบ่ ง จากพื้ นที่ ที่ ใ ช้ ท� ำงานที่ บ้ า น รับแขกลูกหลานในบ้าน Retirement mode includes changing the wall into a partition to create a more private space since this ages group of people tends to spend more time at home. The partition wall also allows the residence to separate a new zoning

ปรับแนวผนัง เปิดทางสัญจรเพิ่ ม เพื่ อรองรับการใช้ wheelchair ให้ มีขนาดทางที่สามารถผ่านได้อย่าง สะดวก และเข้าถึงทุกพื้ นที่ในบ้าน ของตัวเองได้ Wheelchair mode is adjusting the wall to open the passage for the wheelchair user.

53 Wellbeing by OPENBOX


เปิ ด ผนั ง โล่ ง เพื่ อรองรั บ การติ ด ตั้งเตียงและอุปกรณ์การแพทย์กั้น ห้ อ งนอนผู้ ดู แ ลที่แ ยกเป็ น สั ด ส่ ว น แ ต่ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ อ ย่ า ง สะดวก ในเวลาที่ต้องการ Assisted living mode open the wall to support medical bed and medical tools, with partitioned room for the caretaker.

54 Wellbeing by OPENBOX


“Space that grow old together� Young Mode | Working&Family Mode | Retirement Mode

55 Wellbeing by OPENBOX


“Space that grow old together” Wheelchair Mode | Assisted Model

56 Wellbeing by OPENBOX


Nature การให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติและพื้ นที่สีเขียว เช่น แนวคิดการขยายพื้ นที่สวน สาธารณะขนาดย่อม (pocket park) ให้กระจายตัวมากขึ้นในเขตเมือง และให้เพี ยง พอกับระยะคนเดิน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเจ้าแห่ง pocket park แห่งหนึ่งของ โลก หรือในประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ที่นอกจากจะมีสวนสาธารณะขนาด ใหญ่แล้วยังมี pocket park อีกหลายแห่ง ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ park network สวนสาธารณะหลาย ๆ แห่งที่ ผู้คนสามารถเดิน วิ่ง หรือขี่จักรยาน เชื่อมถึงกันได้โดยไม่ต้องผ่านหรือใช้ถนน ซึ่ง แนวคิดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการออกแบบทั้งสิ้น The project take a serious attention to ideas of nature and green spaces. “Pocket park” is a type of small and fragmented green space. It can be identify within the urban fabric around the world such as Japan, Singapore and the United States where it is easily access and in walkable distance. Additional idea is involving “Park network” where parks is connected and user and easily move within these parks without any interruption. These interpretations are applied as a design element for the project.

57 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


Energy Sharing This solution aims to build efficient energy sharing systems. We know that residential condominiums consume more energy at night and less during the day. On the other hand, office buildings need the most energy during the day, using less at night. Each of these premises install their own energy savings systems, which, unfortunately, do not perform effectively and yield a large amount of excess power. This has inspired the idea of an “energy blockchain” or digital energy. This technology enables customers to concurrently consume energy and trade excess power with nearby buildings. Another approach is called “district cooling,” which centralizes the production of cooling and distributes it to communities including homes, office buildings, shopping malls, and condominiums. This provides efficiency advantages in energy consumption and reduces the use of unnecessary equipment.

การออกแบบเพื่ อให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานร่ ว ม กั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยปั จ จุ บั น จะพบว่ า คอนโดมิเนียม จะมีการใช้พลังงานสูงสุดในช่วง เวลากลางคืน แต่ช่วงกลางวันการใช้พลังงานจะ ลดลงไป ขณะที่อาคารส�ำนักงาน จะใช้พลังงาน สูงสุดในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น แต่จะลดการ ใช้ลงในช่วงกลางคืน ซึ่งแต่ละอาคารเหล่านั้นจะ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ารจั ด การพลั ง งานของตนเอง อุปกรณ์เหล่านัน ้ จึงท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มี พลังงานเหลือเกินความต้องการ ท�ำให้เกิดแนวคิด ใหม่ที่เรียกว่า Energy Blockchain หรือ Digital Energy กรณี มี พ ลั ง งานเหลื อ ก็ จ ะน� ำ ไปขายให้ แก่ตึกที่อยู่ใกล้เคียงและใช้ในแบบเหลื่อมเวลากัน หรืออีกแนวคิดที่เรียกว่า District Cooling ระบบ ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยสามารถส่งความ เย็นไปยังสถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารส�ำนักงาน ห้าง และ คอนโดมิเนียม ถือ เป็นแนวคิดการลดใช้พลังงาน ลดการใช้อุปกรณ์ ที่เกินความจ�ำเป็น

59 Wellbeing by OPENBOX


Synchronization of Multi-Functions This solution for building or urban design responds to universal needs, with the distinctive “mixed used” feature found in the eastern hemisphere. Sync functions enable cities to switch to different modes suitable for specific needs. For example, during the COVID-19 pandemic, several condominiums have issued new guidelines restricting the use of their lifts or the number of people using the lifts. Future designs could accommodate the COVID-19 pandemic requirement for a private locker for contactless delivery. Another idea is a “space-in-space” design, which supplies a common area with separate equipment to ensure social distancing and a worry-free environment for each resident. As far as city management is concerned, let’s take Monaco or Singapore as an example. During their Formula-1 races, they turn their cities to a “race mode” and generate a lot of revenue. Thailand also has its own “mode” setting for flood-protection. However, we are unprepared to switch to an “anti-COVID-19” mode or a “mega event” mode, such as during the Songkran holidays.

การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือ เมืองให้สามารถ ตอบโจทย์ ก ารใช้ ง านได้ ในสถานการณ์ ท่ี ห ลาก หลาย สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเมืองใน ซีกโลกตะวันออกที่เป็นแบบผสมสาน ( Mixeduse) โดยออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนโหมด ของอาคาร สถานที่ หรือเมืองได้ตามสถานการณ์ ้ ในช่วงเวลานัน ทีเ่ กิดขึน ้ ๆ อย่างเช่น คอนโดมิเนียม ในช่ ว งที่ มี ก ารระบาดของเชื้อ โควิ ด จะเห็ น ได้ ว่ า หลายแห่ง ก�ำหนดการใช้ลฟ ิ ต์แบบจ�ำกัดหรือจ�ำกัด จ�ำนวนของคนใช้ลิฟต์ ซึ่งในอนาคตการออกแบบ จะสามารถเข้ามาเพิ่ มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ทุกชีวิต ในยุคโควิดมีความสบายใจมากขึ้น อาทิ ล็อกเกอร์ รับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ โดยผู้รับและผู้ ส่งไม่ต้องเจอหน้ากัน และการออกแบบพื้ นที่แบบ space in space ภายในบริเวณพื้ นที่ส่วนกลาง โดยใช้อุปกรณ์ เพื่ อแยกความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ อยู่อาศัยมากขึ้น เพื่ อให้ไม่เกิดความระแวงในการ ใช้พื้นที่ส่วนรวม ส่วนในระดับเมือง อาจจะนึกถึง ประเทศโมนาโค หรือ สิงคโปร์ ที่จะมีการจัดโหมด เมืองส�ำหรับการแข่งรถ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ่ ระเทศไทยเอง ก็มค ได้อก ี มาก ขณะทีป ี วามสามารถ ที่จะออกแบบเมืองให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ่ ๆ เช่น โหมดป้องกันน�ำ้ ท่วม โหมดการเฝ้า โหมดอืน ้ โควิด หรือโหมดการจัดบิก ระวังเชือ ๊ อีเว้นท์ เช่น วัน สงกรานต์ เป็นต้น 60

Wellbeing by OPENBOX


Tropical Design Vertical fins in timber print patterns help to cut excessive sunlight during late morning and early afternoon. They also helped to give a touch of warmth and coziness to the overall presence.


Tilted Windows The open space lengthened through east-west axis, along the length of buildings. Tilting window in slight angle directs visual axis to more open view. Window forms also create alternate rhythm on the facades. Wellbeing by OPENBOX


Non Architecture Elements The Clubhouse become of the landscape like two hills rising above the tree tops.

63 Wellbeing by OPENBOX


64 Wellbeing by OPENBOX


บ้านโครงการที่รองรับการอยู่อาศัย Design for LIFE Residence in The Tree Village

่ ีขนาดเล็ก มีอุปกรณ์ไม่ เปิดพื้ นที่เพื่ อรองรับการติดตั้ง Hydraulic home lift ทีม ซับซ้อน ติดตั้งได้เร็ว ราคาถูกกว่าระบบลิฟต์ทั่วไป และ น�ำเข้ามาติดตั้งได้ในเวลาที่ ต้องการเปิดโอกาสให้ผส ู้ ง ู อายุหรือผูใ้ ช้ wheelchair สามารถใช้ชว ี ต ิ ในบ้านได้สบายใจ เข้าถึงทุกพื้ นที่ ส่งเสริมสภาวะที่คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Housing project which supports the Design for LIFE living concept. The design also includes an area which supports instalment of small hydraulic home lift, the lift is easy to install and cheaper than normal lift system. The lift assists wheelchair user to access all part of the house while emphasising the dignity of being human.

65 Wellbeing by OPENBOX


66 Wellbeing by OPENBOX


บ้านโครงการที่รองรับการอยู่อาศัย Design for LIFE Private Residence การเพิ่ มการใช้งาน” พื้ นที่อาศัยของผู้ดูแล” “Caretaker’s quarter” แตกต่างกับแม่บ้าน คือจะต้องใกล้ชิด ห้องนอนติดกัน หรือ มีช่องทางเชื่อมถึงห้อง ผู้สูงอายุได้ และจะต้องเป็นพื้ นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว เพื่ อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกัน ได้อย่างเป็นสัดส่วน (เช่นในบ้านริมใต้สายธาร) Caretaker requires more than housekeeping, one main difference is caretaker is more intimate with the residence so they can assist the senior at all time. their room should be placed adjacent to the owner room, but have a clear boundary of privacy.

67 Wellbeing by OPENBOX


68 Wellbeing by OPENBOX


อาคารสาธารณะ ที่ให้ความส�ำคัญกับความเท่าเทียม Plearnwan, Hua Hin

ทางเดินในอาคารสาธารณะ ออกแบบให้ทางลาดที่ปกติจะแยกต�ำแหน่งไว้ เพื่ ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ wheelchair น�ำมารวมไว้ต�ำแหน่งเดียวกับบันได ทางเข้าปกติของโครงการ โดยผู้ใช้ wheelchair สามารถใช้บันไดนี้เพื่ อเข้าไปใน โครงการได้พร้อมกับทุกๆคน ลดความไม่เท่าเทียมของการใช้พื้นที่ และได้ประสบการณ์การใช้พื้นที่ร่วมกัน รวมไปถึงภายในโครงการที่ใช้ทางลาดเป็น ส่วนใหญ่ เพื่ อเข้าถึงพื้ นที่ต่างๆในโครงการ

A public space for equality Typically in public building, the ramp location is usually separated from the main circulation. However, concerning the convenient for disable user, the ramp design is integrated together with the main staircase. Therefore, resulting a space of experience sharing where continuous steps work together with a ramp network and give a full accessible for the area.

69 Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


Wellbeing by OPENBOX


Content BY OPENBOX ARCHITECTS AND OPENBOX GROUP 20 Bubhajit Building 12th Floor North Sathorn Rd. Bangkok TH 10500 บริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จ�ำกัด ชั้น 12/B1-B2 เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel. Facebook Instagram Website

: 66 2026 3236 : facebook.com/Openbox.architects : instagram.com/openbox_architects : www.openbox-group.com

BTS Saladaeng

BTS Chong Nonsi

Ratchadamri Rd

Lumpini Park

Soi Saladeang 1 Saladaeng Rd

Naradhiwas Rajanagarindra Rd

MRT Silom

Silom Rd

• Buphajit Bldg Caltex B-Quick

K-Bank

So Sofitel Bangkok

North Sathorn Rd South Sathorn Rd

• U Turn MRT Lumpini

PROJECT JIN WELLBEING COUNTY

Gross Area

164,000 m²

Completion Year

2019

Development by

Thonburi Healthcare Group

Architecture

Openbox Architects

Landscape Shma

Interior

Cira,Fine Dec,PIA Interior

Photographer

Panoramic Studio

PLEARNWAN

Gross Area

4,000 m²

Completion Year

2009

Development by

Khun Pattra Sahawat

Architecture

Openbox Architects

Landscape

Openbox Landscape

Baan Khun EVAn

Gross Area

540 m²

Completion Year

On going

Architecture

Openbox Architects

The Tree Residence

Gross Area

330 m²

Architecture

Openbox Architects

Wellbeing by OPENBOX


Profile for OPENBOX Architects Team

Design for LIFE : Senior Living by OPENBOX  

Gracefully pace into elder community In every moment of our life are expecting to live in a place where we get used to and stay happily wit...

Design for LIFE : Senior Living by OPENBOX  

Gracefully pace into elder community In every moment of our life are expecting to live in a place where we get used to and stay happily wit...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded