Page 1

m

nummer 3

18 december j 2009 w w.ou.nl u n i 2 0jaargang 1 7 | O pen25Unwiver s iteit

Virtuele klas Motiverend en verbindend Onderwijsevaluatie Continue monitoring Keuzegids Masters 2017 OU beste universiteit voor masters Michiel Kiggen

Gaat niet voor standaard maar kiest zijpaden Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

1


activiteitenr

oster

Raadpleeg voor actuele informatie www.ou.nl/nieuwsplaza en www.ou.nl/studiecoach.

JUNI za 10 • Rondleiding Openbare Bibliotheek Amsterdam door Monique Groeneveld (Homo Ludens, sc Amsterdam) ma 12 • Workshop Tentamentraining (sc Zwolle) di 13 • Workshop Effectief studeren (sc Amsterdam) do 15 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Eindhoven) za 17 • Workshop Loopbaanoriëntatie (sc Utrecht) • Workshop Stemgebruik (sc Rotterdam) • Workshop Mondeling Presenteren (sc Eindhoven) wo 21 • Workshop Stressmanagement (sc Amsterdam) • Lezing: prof. dr. R. ten Bosch, ‘antropoceen’ (de Verlichting, sc Eindhoven) • Filmavond LUX, introductie door dr. Jeroen Vanheste (Valc-hof, sc Nijmegen) vr 23 • Symposium Living Life to the Fullest: sturen op geluk en positieve emoties (Heerlen) za 24 • Workshop Jobcraften (sc Utrecht) wo 28 • Literatuurgroep: M. Houellebecq, ‘Onderworpen’ (facultatief 7-06 toneelstuk) (de Verlichting, sc Eindhoven)

JULI ma 3 • Algemene ledenvergadering Utile Dulci (sc Nijmegen) di 4 • Online startdag Aarde, Mens en Milieu voor Vlaamse studenten

wo 12 • Filosofiegroep: nader te bepalen onderwerp (de Verlichting, sc Eindhoven)

AUGUSTUS di 2 • Literatuurgroep: Gedichten van Ted Hughes, ‘Birthdayletters’

SEPTEMBER za 2 za 9 di 12 za 16 di 19 wo 20 do 26 wo 27 do 28 za 30

• Workshop Stemgebruik (sc Utrecht) • Workshop Dyslexie (sc Utrecht) • Startdag Aarde, Mens en Milieu (Burgers’ Zoo, Arnhem) • Workshop Autisme (sc Eindhoven) • Workshop Effectief studeren (sc Eindhoven) • Workshop Slimmer onthouden (sc Rotterdam) • Workshop Grip op je gesprek (sc Breda) • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Amsterdam) • Dies natalis (Heerlen) • Workshop Teamdynamiek en -talent (sc Zwolle) • Workshop Powerpoint (sc Eindhoven) • Workshop Endnote (sc Rotterdam)

Dies natalis 2017 Op dinsdag 26 september 2017 vindt onze 33ste diesviering plaats. Het thema van deze viering is de rol van de wetenschap in een digitale samenleving. De twee winnaars van de OU Wetenschapsprijs 2016 zullen ieder een rede houden die verband houdt met dit thema. Prof. dr. Lilian Lechner (Psychologie) bespreekt ontwikkelingen rond ‘e-Health’ en prof. mr. Jac Rinkes (Rechtsgeleerdheid) besteedt aandacht aan het ‘Robotrecht’. Het thema wordt ingeleid door de rector magnificus, prof. mr. Anja Oskamp. Tijdens de diesviering wordt tevens de OU Wetenschapsprijs 2017 uitgereikt.

Medewerkers, studenten en belangstellenden worden uitgenodigd de diesviering bij te wonen. Deze vindt plaats in onze hoofdvestiging in Heerlen. Vanaf medio augustus 2017 kan men zich aanmelden voor deelname aan de diesviering. Nadere berichtgeving hierover volgt.


inh

ud

modulair 9 JUNI 2017

14

13

Afstudeeronderzoek

Anneke Knol De impact van werkstress bij leidinggevenden op de relatie met werknemers

22

23

Promoveren

Levenlanglerenkrediet

Vestigingsbeleid

Pedro de Bruyckere: ‘Zoek een goede promotor’

De veranderingen voor de OU-studenten

Vijf vragen over het huisvestingsplan studiecentra

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N S T U D E N T 6 A F S C H E I D H U B E R T D E S A E D E L E E R 7 D E S T U D E N T 10 O N D E R W I J S E VA LUAT I E 12 O E R 1 6 S T U D I E T I P S 1 7 S TA R T E N S U P P O R T 1 8 V I R T U E L E K L A S 20 W E T E N S C H A P S N I E U W S 24 FA C U LT E I T S N I E U W S 2 5 CO LU M N A LU M N A 2 6 K E U Z E G I D S M A S T E R S 2 8 S T U D E N T E N B E L A N G E N 29 U I T R E I K I N G E N E N A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT OP 8 SEPTEMBER 2017

COLOFON Modulair is het studentenmagazine van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 30.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Gino Camp, Chantal Hamers, Miranda de Kort, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Henk Münstermann, Peter Philipsen, Silvia van de Put, Peter Varwijk, Juliette van de Ven, Mary Visser Fotografie de Beeldstudio, Chris Peeters, Peter Strelitski Illustratie Tejo Haas Vormgeving Vivian Rompelberg Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

3


OU-nie

ws

Hoge scores voor Open Universiteit in NSE 2017 Vier van onze zeven bacheloropleidingen – Bedrijfskunde, Informatiekunde, Milieu-natuurwetenschappen en Algemene cultuurwetenschappen – en één van onze negen masters, Psychology, oogsten de hoogste tevredenheidscore in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 van alle universiteiten die deze studies aanbieden. Drie opleidingen zijn tweede in hun ranglijsten: de bachelor Informatica en de masters Kunst- en cultuurwetenschappen en Software Engineering. Een sterke stijging in tevredenheid is te zien bij de bachelors Bedrijfskunde en Informatiekunde en bij de master Environmental Sciences. Aspecten van de onderwijskwaliteit die hoog gewaardeerd worden zijn: informatievoorziening, inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, studielast en studiefaciliteiten.

‘De waardering van onze studenten voor de onderwijskwaliteit van hun opleidingen is hoog, daar zijn we blij mee. Die waardering is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren hebben we ons masteronderwijs vernieuwd voor betere studeerbaarheid en de vernieuwde bachelors zijn september 2016 gestart. Er zijn veel aspecten van de onderwijskwaliteit waarover studenten tevreden zijn, maar bij sommige punten is de tevredenheid gedaald. We gaan in onze permanente kritische onderwijsevaluatie aan deze en andere verbeterpunten aandacht geven.’

rector magnificus prof. mr. Anja Oskamp

Annie Brouwer overleden Annie Brouwer-Korf, oud-voorzitter van de Raad van toezicht van de Open Universiteit, is op 17 mei 2017 op 70-jarige leeftijd overleden. Ze was van 1 februari 2008 tot 1 februari 2016 voorzitter van de RvT. Ze was een ervaren bestuurder, recht door zee, gedreven en kundig. Als toezichthouder heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Open Universiteit. Mr. Annie H. Brouwer-Korf was van 1999 tot 1 januari 2008 burgemeester van Utrecht. Eerder was de Groningse juriste raadslid en wethouder in Nijmegen, burgemeester van Zutphen en Amersfoort. Naast en na het burgemeesterschap, vervulde Brouwer diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het Nationaal Reumafonds en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en was ze actief in diverse Utrechtse organisaties.

4

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Intomart GfK heeft voor de NSE 2017 ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs benaderd, waarvan bijna 300.000 studenten hebben deelgenomen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit.

SafePAT wil risico’s bij grensoverschrijdende zorg verkleinen In een grensregio zoals de Euregio Maas-Rijn hebben patiënten en de zorgsector te maken met gefragmenteerde en niet aan elkaar gerelateerde gezondheidszorgsystemen. Dit vergroot risico’s op het gebied van patiëntveiligheid, vooral als het gaat om grensoverschrijdende patiëntoverdracht. Het in februari 2017 gestarte Europese project SafePAT wil dit probleem aanpakken: het vergroten van de patiëntveiligheid door het verkleinen van de risico’s bij grensoverschrijdende patiëntopname, -overdracht en ontslag in de Euregio Maas-Rijn. Dit gebeurt door de beste praktijkvoorbeelden die er in Europa te vinden zijn bij elkaar te brengen en te standaardiseren. Als de verschillende landen dezelfde aanpak hanteren, wordt uitwisseling van gegevens over grenzen heen een stuk eenvoudiger. Het Welten-instituut van de OU is een van de partners van dit project dat wordt gecoördineerd door de Universiteit van Aken. Het project heeft een looptijd van drie jaar.


c

lumn

Tien over rood OU wereldwijd topinstituut op gebied van leertechnologie

Pilotproject Online Zelfassessment Ons onderwijsmodel – activerend online onderwijs – is gericht op het bevorderen van het succesvol afronden van een OU studie. Dat begint al bij de keuze om te gaan studeren: verwachtingen en inschattingen van studenten omtrent inhoud van de studie of benodigde voorkennis, tijd of discipline. We onderzoeken nu de mogelijkheid om belangstellenden verder te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een studie door middel van een online zelfassessment. Het online zelfassessment wordt ontwikkeld zodat aspirant studenten beter kunnen inschatten of een studie aan de OU bij hen past en hoe zij zich eventueel kunnen voorbereiden op die studie om beter geprepareerd van start te gaan. Uit onderzoek blijkt dat zaken als academisch zelfvertrouwen, taalvaardigheid, wiskundige kennis, motivatie en doorzettingsvermogen daarbij een rol spelen. Doel van zo’n assessment is zeker niet om mensen te ontmoedigen, maar juist om door onze feedback realistische verwachtingen te scheppen en hen zo nodig te adviseren over gerichte inhoudelijke voorbereidingen op de studie. Het streven is de eerste pilot in het najaar 2017 bij startende studenten af te nemen en op basis van hun resultaten na een jaar het instrument verder te ontwikkelen zodat het op termijn met adequate feedback aan belangstellenden kan worden aangeboden. Ook onze huidige studenten worden bij dit project betrokken, zo zullen zij deel uit maken van de klankbordgroep en eerste versies van de vragenlijsten van het zelfassessment screenen. Wil je meer informatie over deze pilot, neem dan contact op met: jose.janssen@ou.nl of marion.debie@ou.nl.

Tien over rood, een leuke variant op gewoon biljarten, daar moest ik aan denken tijdens het schilderen. Van groen naar rood is niet gemakkelijk. Na de zevende of achtste laag zie je nog steeds een zweem van groen op sommige plaatsen. Er zit nog een flinke bodem verf in het blik, zodat ik de tien net ga halen, tien over rood. Of over groen eigenlijk. Ik realiseerde me te laat dat het misschien beter was geweest om de deur eerst een paar keer wit te verven en dan pas met rood te beginnen. Hoe zit dat met organisaties, bedacht ik me tijdens het verven. Bij organisatieveranderingen moet de organisatie ook van kleur veranderen. Commerciëler, flexibeler, meer klantgericht, of agile zoals in de organisatie waar ik werk. Hoe vaak moet je dan de kwast hanteren en hoe vaak moet je proberen er nog een laag overheen te doen zodat het eindelijk de gewenste kleur krijgt? En blijf je niet altijd toch een beetje van de oorspronkelijke kleur zien? En zou je niet beter eerst alles wit kunnen verven en gewoon opnieuw beginnen? In de vakantie kon ik de studieboeken even opzij leggen en ben ik ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ weer eens gaan lezen. Daar las ik iets wat mooi aansluit bij het verven. Volgens de schrijver kun je wel blijven verven zolang je niets wezenlijks aan de denkpatronen verandert. Pirsig zegt: ‘Wanneer er een fabriek tegen de vlakte gaat en de rationaliteit die hem voortbracht intact blijft, zal die rationaliteit doodleuk weer een nieuwe fabriek voortbrengen.’ Wat is dan de rationaliteit van de organisatie? Want daar moet je dus beginnen met verven. En als het nodig is helemaal wit, voordat je weer gaat kleuren. In mijn organisatie is ‘houding en gedrag’ een gevleugeld begrip. Je leest er veel over in beleidsnotities. Daar zit de rationaliteit waar Pirsig over schreef, daar moet je beginnen met verven. Daar zit de ingang, de deur naar het hart van de organisatie. En rood is dan best een mooie kleur …

Peter Philip sen

In het tijdschrift Educational Technology Research and Development is een artikel verschenen waarin de academische productiviteit van universiteiten is onderzocht op het gebied van leerontwerp en leertechnologie. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat de Open Universiteit op een aantal punten behoort tot de topinstituten wereldwijd op dit vakgebied. De onderzoekers keken onder andere naar het aantal publicaties in de 20 belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften op het vakgebied, in de periode 2005-2014. Hieruit blijkt dat de OU met 81 publicaties samen met de Universiteit van Taiwan de 7e en 8e plaats innemen. Alleen een aantal Aziatische universiteiten, de Britse Open Universiteit en Athabasca (de OU van Canada) scoorden beter. De Britse zusterinstelling is de enige Europese universiteit die beter scoort. Een ander punt waar de onderzoekers naar keken was het aantal bijdragen aan hét standaardhandboek op het vakgebied: het Handbook of Educational Communications Technology. Met vijf bijdragen staat de OU hier op een vijfde plaats met net zoveel punten als nummer 4, de Brigham Young University. In dit geval is de KULeuven de enige Europese instelling die het beter doet.

De volgende deadline is nog even niet in zicht, een voordeel van afstuderen, en vandaag mag ik even studievrij van mezelf. Tijd voor een klusje in huis. Het werd het verven van een deur, voor de achtste keer al.

Peter Philipsen Student Master Business Process Management and IT

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

5


Tekst: Annemiek Manuel

Afscheid van Hubert De Saedeleer Een grondlegger in Vlaanderen Op 1 januari 2017 nam Hubert De Saedeleer afscheid van de Open Universiteit Vlaanderen. Ruim 43 jaar trok hij de kar waar het gaat om het aanbieden van hoger en wetenschappelijk afstandsonderwijs in Vlaanderen. Een man van ‘voor’ het eerste uur, een strijder vol passie. Wie terugrekent zal wellicht vraagtekens hebben bij de 43 jaar die Hubert zich heeft ingezet voor het hoger en wetenschappelijk afstandsonderwijs in Vlaanderen. De Open Universiteit bestaat immers pas sinds 1984? Hubert licht toe: ‘In 1972 vroeg mijn hoogleraar mij, als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een open universiteit in Vlaanderen. Maar toen ik in 1973 verslag uitbracht over de mogelijkheden, was de schuldenlast van België na twee oliecrisissen torenhoog geworden. Van de overheid kwam geen steun en het plan verdween in de la.’

‘Bedankt Hubert!’ Graag laten de Vlaamse collega’s van Hubert nog een woord van dank voor hem achter: ‘Hubert is een hartelijk, aangenaam en wijs man met enorme mensenkennis. De wereld is zijn dorp: overal kent hij de beste plekjes om te vertoeven en van elke locatie weet hij boeiende geschiedkundige anekdotes te vertellen. De OU was zijn stokpaardje, hart en ziel heeft hij hieraan gegeven. Bedankt Hubert!’ Sabine, Wim, Kathy, Linda, Valerie, Sophie, Martina, Andrew, Petra, Barbara

6

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Op grotere schaal ‘Toen eind jaren ’70 in Nederland plannen ontstonden voor de oprichting van een open universiteit zagen we opnieuw kansen voor Vlaanderen. We hebben immers dezelfde taal, begrijpen elkaars cultuur en onze overheids- en onderwijssystemen zijn redelijk vergelijkbaar. Bij samenwerking zouden de kosten voor ons veel overzichtelijker worden.’ Zo gingen de onderhandelingen van start. In 1984 tekende de Vlaamse Interuniversitaire Raad de overeenkomst tot samenwerking en werd Hubert Algemeen Coördinator van Open Universiteit Vlaanderen. Naast schaalvoordelen leidde de samenwerking met de Nederlandse OU echter ook tot complexe vraagstukken. Zo sloot het Nederlandse cursusmateriaal niet altijd goed aan op de situatie in Vlaanderen. Het bleek soms moeilijk voor Vlaamse studenten om een vrijstelling te krijgen. Het aantrekken van Vlaamse hoogleraren was soms lastig. En OU-studenten moesten in sommige gevallen aanvullende cursussen volgen om in België de titel te mogen voeren. Voor psychologieen rechtenstudenten geldt dit nog steeds. ‘Dit soort onzekerheden verhoogden voor Vlaamse studenten de drempel om aan de OU te gaan studeren. Ik heb in de loop der jaren vaak en soms hard moeten strijden voor gelijkwaardigheid. Maar de beroepsvreugde die ik aan mijn werk heb beleefd en de vele dankbare studenten

die we hebben afgeleverd maken het allemaal meer dan waard’, aldus Hubert. Complementair Sabine De Vriendt, die het stokje van Hubert overneemt, herkent in deze woorden zijn bescheidenheid. ‘Zonder Hubert hadden we hier niet gezeten. Zijn tomeloze inzet voor onze studenten en zijn passie voor deze vorm van onderwijs hebben de Open Universiteit in Vlaanderen sterk gemaakt. Ook zijn aandacht voor een organisatorisch stevige structuur heeft hier zonder twijfel toe bijgedragen.’ Sabine licht toe: ‘Waar de Open Universiteit in Nederland een opzichzelfstaande universiteit is, worden wij in Vlaanderen gesteund door de vijf reguliere universiteiten. We zijn complementair, we verwijzen studenten naar elkaar door. In elke universiteit is hiervoor een studiecentrum gevestigd. Hubert heeft zich er hard voor gemaakt dat deze studiecentra gehandhaafd bleven. Daar plukken wij nu de vruchten van. Vanuit de studiecentra zijn wij zeer goed in staat om potentiële studenten gerichte informatie, professionele begeleiding, stabiliteit en een gevoel van verbondenheid te bieden, die helpen om een hogere of wetenschappelijke studie af te ronden.’ Voort Hubert heeft een duidelijke voetprint achtergelaten in Vlaanderen. Maar uit het zicht is hij voorlopig nog niet. ‘Ik ga meer tijd besteden aan de kleinkinderen en meer reizen. Maar ik blijf via andere functies actief in het vak, onder meer via het Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Brussel. Het onderwijs ligt mij nu eenmaal na aan het hart!’

Ook Kathy Everaert neemt afscheid Net als Hubert zette ook Kathy Everaert zich sinds jaar en dag met hart en ziel in voor de Open Universiteit in Vlaanderen. Al sinds de beginperiode bemenste zij het studiecentrum in Antwerpen. Vanaf 1 juli 2017 moeten collega’s en OU-studenten ook haar gaan missen, want ook zij gaat met welverdiend pensioen.


de st

dent

s t u d e n t p s yc h o lo g i e m i c h i e l k i g g e n

‘Hoe was je dag trouwens?’ Je hebt mensen die gestructureerd een verhaal kunnen vertellen en die de vragen ‘wie ben je en wat doe je’ heel gericht in een paar zinnen kunnen beantwoorden. Michiel Kiggen behoort niet tot deze categorie. Hij weet het van zichzelf, getuige uitspraken als: ‘Ik neem nogal vaak een zijpaadje in mijn verhalen.’

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

7


Heel erg zoekende …

Heftige tijden

Goede verhalen. Sterke verhalen. Veel verhalen. Lange verhalen. Het verhaal dat hij voor dit artikel vertelt, begint hij met de vraag ‘hoe was je dag eigenlijk? en duurt bijna twee uur. Zijn hele jeugd brengt hij door in Ospel, een dorpje in de buurt van het Limburgse Nederweert. Het vwo maakt hij niet af, wel het vmbo en daarna de havo. ‘Ik was nogal een batje (red: Limburgs woord voor kwajongen)’, zo luidt het. Omdat vrienden HBO International business gingen doen in Maastricht, ging Michiel mee. In die tijd ontdekte hij de sales. Vijf jaar lang werkte hij bij T-Mobile in de winkel. Later verkocht hij zo’n beetje alles: van mobiele telefoons en staats-loten tot hondenvoer. In twee jaar tijd haalde hij, tussen het werken door, zijn propedeuse. Zijn vrienden gingen naar de universiteit. Michiel was ambitieus en ervan overtuigd dat hij dat niveau ook aan moest kunnen. Hij vindt menselijk gedrag fascinerend: hoe komt dat tot stand, waardoor, hoe verandert het. Er volgt een roerige tijd. Michiel formuleert het mooi: ‘Er is een tijd geweest, in mijn adolescentie, zo tussen wal en schip, niet de volledige verantwoordelijkheid in de maatschappij, als student nog heel erg zoekende.’ Dat blijkt wel uit de korte samenvatting van die duizelingwekkende periode: een half jaar psychologie, zes weken economie, half jaar rechten, half jaar hbo commercieel management. De moeder van een goede vriend van hem, ‘Zij was pedagoge en die vriend was een buitengewoon prettige jongeman, dus ik had veel respect voor haar’, attendeerde hem in 2010 op de Open Universiteit.

Het eerste jaar aan de OU verliep voortvarend, Michiel verwierf maar liefst zestig studiepunten. En toen? ‘Toen kwam ik in zoekend vaarwater terecht. Het jaar 2012 was een heftig jaar.’ Hij vertelt openhartig en uitvoering over zijn zoektocht naar antwoorden op vele essentiële vragen. ‘Veel leeftijdsgenoten worstelen daarmee: wat doe ik hier, waar gaat dit heen, hoe moet je leven, wat is goed, wat is slecht.” De essentie van het bestaan. Dat móet onderzocht worden en dat doet hij vol overgave. Het vak ‘Grondslagen van de psychologie: filosofie’ triggert zijn fascinatie. Hij zal er zichzelf twee jaar lang in verliezen. Hij luistert naar vele audiocolleges over de hele geschiedenis van de oosterse en westerse filosofie. Begint met mediteren en onderzoekt wat mindfulness inhoudt. Hij verdiept zich in zowel Oosterse filosofieën (het boeddhisme, het hindoeïsme, het taoïsme) als in westerse filosofen: ‘Aristoteles, Plato, Heraclitus, Kant, Mills, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, James en Sartre.’ Letterlijk en figuurlijk worstelt Michiel zich door de materie en de periode heen. Leest op eigen houtje historische boeken en geschriften. De Dao te Jing, Bhagavad Gita en het boek Pragmatisme van William James (‘De grondlegger van psychologie’) maken de meeste indruk op hem. Hij zoekt overal en zuigt alles op wat hij te pakken krijgt en gaat via contractonderwijs filosofievakken volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het laat hem niet meer los. Nóg meer verdieping, nóg meer onderzoeken, nóg meer lezen, nóg meer vragen. De vraag ‘vond je ook de antwoorden?’ onderbreekt de onophoudelijke woordenstroom. Heel even is het stil. ‘Nee. Ik ging op zoek naar concrete en absolute antwoorden, naar een soort van monistische oplossing van hetgeen zich in deze wereld afspeelt. Maar elke vraag geeft weer inspiratie en motivatie om nieuwe vragen te stellen. En in die tijd werd ik ook nog eens voor het eerst vader.’

‘Mijn filosofisch avontuur heeft me nederig gemaakt en leren relativeren’ ‘De OU gaf lucht! En korting’ ‘Ik had heus wel de capaciteiten, maar ik wilde niet in het strakke regime dat een gewone universiteit van me vroeg. Ik wilde blijven werken, ook om mijn studie te betalen. Ik ben eens gaan rekenen. Bij een reguliere universiteit betaalde je toen elk jaar 1600 euro collegegeld en je kreeg maar één herkansing. Bij de OU betaalde je per vak, je kreeg korting als je minder dan het minimumloon verdiende. Over elk vak kon je twaalf of dertien maanden doen én je kreeg er drie tentamenkansen bij. Dat gaf me lucht.’

8

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Nepal Samen met zijn Venezolaanse verloofde heeft Michiel inmiddels twee zonen van vier en drie. Ook is hij stiefvader van haar oudste zoon van 15. Over de combinatie van filosoferen over antwoorden op de 1001 vragen over de essentie van het bestaan en de energievretende dagelijkse realiteit van het ouderschap, werken en studeren, zegt Michiel achteraf: ‘Ik was daar een beetje laconiek over. Ik dacht dat ik alles tegelijk kon. Haha, ja daar ben ik wel van teruggekomen.’ Een soort van ommekeer kwam in 2013 in Nepal. Na een maand rondzwerven en tien dagen stiltemeditatie in de leer van boeddha Siddhartha Gautama. ‘Door het mediteren kwam ik erachter dat alles na verloop van tijd verandert en dat essentie van geluk zit in het meebewegen, het accepteren van problemen en de focus op de dingen die beweging in gang zetten. Ik kon afstand nemen, kon me concentreren op het hier en nu, ik werd er blij van.’

Bachelorscriptie Voor zijn bachelorscriptie onderzocht hij, ingegeven door zijn eigen ervaringen, de relatie tussen mindfulness, stress en subjectief cognitief functioneren. ‘Mensen die mediteren, zijn beter in staat om zich te concentreren. Ze nemen gemakkelijker afstand van stressvolle gedachten en focussen zich beter op activiteiten die problemen oplossen. Mindfulness kan een goedkoop, laagdrempelig alternatief zijn voor dure therapie en ongewenste bijwerkingen van medicatie.’


de st

dent

Naam: Michiel Kiggen Leeftijd: 29 Burgerlijke Staat: samenwonend Woonplaats: Nederweert Vooropleiding: vmbo, havo, hbo-propedeuse international business Beroep: receptionist bij Vincent van Gogh Instituut Begonnen: 2010 Opleiding: bachelor psychologie afgerond, start met researchmaster in Maastricht of Nijmegen Studiecentrum: Eindhoven

Keuzes maken Hij weet nu zeker dat hij mensen blijft helpen. De commercie heeft hij inmiddels vaarwel gezegd. Die tijd is voorbij. De filosofie blijft trekken, maar nu is het tijd voor iets anders. Omdat er simpelweg brood op de plank moet komen, werkt hij op dit moment fulltime bij het Van Gogh Instituut (instelling die mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen behandelt en begeleidt) aan de receptie. Het werk is goed te combineren met studeren en hij zit dichtbij ‘het vuur’. Hij praat er met patiënten, met behandelaren en leert elke dag weer wat nieuws. En ondertussen studeert hij, leert hij, gaat hij op avontuur met zijn zoontjes, laat hij hun de wereld zien en schrijft hij blogs en filosofische artikelen: ‘Bijvoorbeeld over de Homo Heuristicus, de mens als hoofdzakelijk irrationeel wezen dat doorgaans beslissingen neemt op basis van duimregels. Dat moet je lezen. Ken je het boek Thinking fast, thinking slow van Daniel Kahneman? Wist je trouwens dat …’

Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Hoe nu verder? Nu, op z’n 29e, lijkt het erop dat hij zijn weg gevonden heeft. De route die hij daarvoor heeft afgelegd, is niet bepaald het standaardtraject. En al mag de richting nu duidelijker zijn dan ooit tevoren, Michiel zou Michiel niet zijn als hij nu wél de makkelijkste weg zou kiezen. Z’n bachelor psychologie heeft hij zo goed als afgerond. Het doel is om een scientist-practitioner te worden: enerzijds promoveren, een PhD halen, onderzoek en onderwijs geven en anderzijds mensen helpen binnen een ggz-setting. Michiel wil onderzoek gaan doen naar mensen die zich na de diagnose niet geholpen voelen door het ggz, maar die zich kennelijk toch staande weten te houden. Hoe doen ze dat? En: wat is de invloed van heuristieken (de leer van het vinden) bij gezondheidszorgprofessionals en patiënten op het diagnostisch proces en op het ziektebeloop van mensen met psychische klachten? De plekken voor zo’n researchmaster zijn dungezaaid. Toch begint Michiel zelfverzekerd aan de selectieprocedure in zowel Maastricht als Nijmegen. De meest kansrijke route is immers: ‘Goede cijfers voor research en statistiekvakken in combinatie met een goed verhaal. En dat heb ik allebei!’ Vlak voor de deadline van deze Modulair komt het goede nieuws: zowel Universiteit Maastricht als de Radboud Universiteit Nijmegen zien hem graag komen. ‘Een luxe positie dus,’ zo luidt het commentaar, ‘maar wel eentje waar ik goed over moet nadenken …’

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

9


Het onderzoeksteam, v.l.n.r.: Gé Nielissen, Kathleen Schlusmans, Henk Münstermann en Rieny van den Munckhof.

Beste, U heeft in het afgelopen kwartiel een of meer cursussen van de vernieuwde bacheloropleiding bestudeerd. Aangezien deze cursussen voor het eerst in deze vorm aangeboden worden, is het voor ons erg belangrijk om te weten wat u van de cursussen en van deze nieuwe manier van studeren vindt. Daarom willen we u graag een aantal vragen stellen over deze cursus/cursussen. Enz.

Onderwijsevaluatie bij de Open Universiteit Tekst: Henk Münstermann Beeld: Chris Peeters

Er zijn weinig studenten aan de Open Universiteit die nog nooit het verzoek hebben gekregen om deel te nemen aan een evaluatieonderzoek over een cursus of opleiding die zij hebben gevolgd. Menigeen zal daar ook de nodige vragen bij hebben. Waarom verzamelt de OU zoveel evaluatiegegevens en wat gebeurt daarmee? Wie zitten er achter deze enquêtes? Wat zijn de uitkomsten? Kunnen studenten die ook zien? Vanaf nu berichten we in Modulair twee keer per jaar over de belangrijkste resultaten.

Verplichting voor alle universiteiten Als instelling voor hoger onderwijs is de Open Universiteit verplicht om haar studenten te horen over de kwaliteit van het onderwijs. Die verplichting volgt uit afspraken tussen de universiteiten en op de uitvoering wordt toegezien door de NVAO, de Nederlands– Vlaamse Accreditatieorganisatie. Hoe de universiteiten dit doen, mogen ze zelf weten. Wij hebben gekozen voor een reeks van digitale enquêtes, naast enkele telefonische interviewrondes. Het systeem is vorig jaar met positief resultaat getoetst door de NVAO.

Belang bij goed en actueel beeld Natuurlijk hecht de OU in de eerste plaats zelf veel belang aan een goede onderwijsevaluatie. We stellen hoge eisen aan onszelf voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het van belang dat er een goed en actueel beeld bestaat van de meningen van de meest direct betrokkenen: de studenten en de docenten. In de praktijk betekent dit een continue monitoring van zowel de cursussen als de gehele opleidingen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de nieuwe cursussen.

10

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017


Diverse onderzoeken Op opleidingsniveau zijn er verschillende onderzoeken onder onze studenten en alumni. Het eerste is de Nationale Studentenenquête (NSE). Dit is een extern onderzoek dat bij alle universiteiten wordt uitgevoerd. Een groot deel van onze studenten wordt hiervoor uitgenodigd. De resultaten van deze enquête bepalen mede de positie van onze opleidingen in de Keuzegidsen voor de bachelor- en masteropleidingen. Hierin scoort de Open Universiteit zeer hoog. Ieder jaar voeren we zelf ook een onderzoek uit dat de naam Studentinzicht heeft gekregen. Onze studenten kunnen zich uitspreken over onder meer de inhoud van de door hen gevolgde opleiding, de begeleiding, de toetsing en feedback en de verwerving van algemene en academische vaardigheden. Ieder jaar is er naast de standaardvragenlijst een bijzonder thema. Suggesties van studenten hiervoor zijn welkom. Een vergelijkbare enquête wordt elke twee jaar uitgezet onder de docenten onder de naam Docentinzicht. Jaarlijks worden alle recent afgestudeerden van alle bachelor- en masteropleidingen uitgenodigd om terug te blikken op hun opleiding. Dit onderzoek wordt twee jaar na het behalen van het getuigschrift herhaald. Op dat moment hebben de respondenten immers meer zicht op de effecten van hun studie. Het ligt in de bedoeling het onderzoek twee jaar later nog eens te herhalen.

De cursussen Op cursusniveau gaat de meest aandacht uit naar de nieuwe cursussen. Van alle cursussen die opnieuw zijn opgezet of ontwikkeld voor de nieuwe bachelor- en masteropleidingen, wordt nagegaan hoeveel tijd de studenten eraan besteden. Door middel van een wekelijkse urenregistratie kan de studielast van elke cursus worden bepaald en zo nodig bijgesteld. Daarnaast worden de studenten van nieuwe cursussen uitgebreid bevraagd door middel van een zogenaamde veldtoets. Alle overige cursussen worden eveneens regelmatig, zij het iets minder uitgebreid, geëvalueerd. De gegevens die hiermee worden verzameld worden gebruikt voor de jaarlijkse cursusverslagen en het onderwijsverslag van de OU. Uiteraard wordt de feedback van de studenten ook gebruikt voor aanpassingen in de cursussen.

Persoonlijke interviews In bijzondere situaties, zoals omvangrijke wijzigingen in het onderwijssysteem, worden de voornaamste betrokkenen persoonlijk geïnterviewd. Zo heeft er bij de invoering van het nieuwe onder-

wijsmodel een uitgebreide gespreksronde plaatsgevonden onder docenten en mentoren over het transitieproces en later over het functioneren van het model. Enkele tientallen studenten zijn benaderd om in een telefonisch interview hun meningen en ervaringen over de nieuwe masters met ons te delen. Binnenkort wordt er weer een ronde vraaggesprekken met studenten georganiseerd, nu over de bachelor-opleidingen (zie de oproep hieronder).

Het ECOP De onderzoeken worden uitgevoerd door een team van vier medewerkers van het Expertisecentrum voor Onderwijs en Professionalisering (ECOP). Zij organiseren de onderzoeken, verzamelen de gegevens en rapporteren hierover aan de betrokken collega’s. Ook werken de onderwijskundig adviseurs van de opleidingen bij het ECOP. Zij krijgen van ons uit eerste hand de resultaten van de evaluatieonderzoeken en kunnen deze binnen hun opleidingen bespreken. Niet zelden leiden de resultaten tot bijstellingen op cursus- en opleidingsniveau en versterking van de studeerbaarheid.

Zichtbaarheid van de resultaten Op dit moment wordt hard gewerkt aan een rubriek binnen mijnOU, waarin ook studenten de voornaamste uitkomsten kunnen bekijken. Uiteindelijk zijn onze studenten de voornaamste belanghebbenden bij de kwaliteitszorg, waarvan de bovengenoemde onderzoeken een belangrijk deel uitmaken. We hopen dan ook op jullie begrip als de zoveelste uitnodiging of herinnering in de mailbox opduikt!

OPROEP Het ECOP organiseert in de tweede helft van juni een interviewronde onder bachelorstudenten, waarin de meningen en ervaringen met betrekking tot de nieuwe, begeleide bacheloropleidingen centraal staan. Hiervoor zoeken we nog studenten die willen deelnemen. Heb je interesse? Stuur een mail naar henk.munstermann@ou.nl.

Uit Studentinzicht 2016 Tabel 1 Rapportcijfers door Ervaren studenten 2016 Waardering

Cultuurwetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Informatica

Informatiekunde

Milieuwetenschappen

Bedrijfskunde

Psychologie

Totaal OU

Rapportcijfer

7,89

7,52

7,74

7,63

7,70

7,89

7,66

7,70

N

357

263

89

16

53

63

358

1199

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

11


Belangrijkste wijzigingen Onderwijs- en examenregelingen 2017-2018 Het College van bestuur en de Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad hebben overeenstemming bereikt over de Onderwijs-en examenregelingen 2017-2018. Tussen het College van bestuur en de Gezamenlijke vergadering is afgesproken dat het in het komend studiejaar mogelijk is om een CBI-tentamen vóór de verplichte tentamenperiode af te leggen. Verder wordt het eenvoudiger om het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment uit te stellen. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder toegelicht.

Tweede tranche vernieuwing bacheloropleidingen Allereerst wordt in studiejaar 2017-2018 het onderwijs in de wo-bacheloropleidingen verder vernieuwd. In het komend studiejaar wordt de tweede ‘tranche’ van de onderwijsvernieuwing doorgevoerd. In het studiejaar 2018-2019 volgt dan het derde (en laatste) deel.

Uitgangspunt: altijd kunnen studeren Uitgangspunt is dat iedere student altijd verder moet kunnen in de studie. Sinds de vernieuwing van het onderwijs zijn er cursussen met een vast startmoment en cursussen met een variabel startmoment. Wie door wil kunnen studeren, moet hier in zijn planning rekening mee houden en de inschrijfmomenten (en tentamendata) van de cursussen in de gaten te houden. Bij vragen over de studieplanning en studievoortgang kunnen studenten contact opnemen met de studieadviseur.

Eerder CBI-tentamen doen Het is nu bij cursussen met een vast startmoment om onderwijskundige redenen verplicht om de eerste tentamenkans te benutten na afloop van de begeleiding in het kwartiel. Wordt de cursus afgesloten met een CBI-tentamen, dan moet men in week 9 t/m 12 van het kwartiel tentamen afleggen. Voor andere tentamenvormen is dat in week 11 van het kwartiel. Vanaf komend studiejaar kan een student die eerder tentamen wil doen, al vóór week 9 van het kwartiel het CBI-tentamen afleggen. Hiervoor hoeft niet vooraf iets geregeld te worden. Wie eerder het CBI-tentamen wil doen, kiest straks bij de tentamenaanmelding een vroegere tentamendatum. De Open Universiteit adviseert studenten echter om altijd eerst de begeleiding en onderwijsactiviteiten in het kwartiel te volgen en dan pas tentamen te doen. Het eerder afleggen van een CBI-tentamen is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Mocht het tentamen niet gehaald worden, dan heeft men nog twee tentamenkansen.

12

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Eerste tentamenkans uitstellen Het verplicht stellen van de eerste tentamenkans bij cursussen met een vast startmoment is één van de pijlers van de onderwijsvernieuwing. Wie niet deelneemt, verliest de eerste tentamenkans. Deze ‘stok achter de deur’ vergroot het studiesucces van studenten. Wanneer studenten echter in een lager tempo willen studeren dan waarin de cursus geprogrammeerd is, kunnen ze deze eerste tentamenkans niet (goed) benutten. Daarom worden de mogelijkheden voor het uitstellen van de eerste tentamenkans verruimd t.o.v. het huidige beleid. In het studiejaar 2017-2018 kan een student voor elke cursus met een vast startmoment een verzoek indienen om de eerste tentamenkans uit te stellen omdat men het studietempo niet haalt. Voorwaarde is wel dat men zich nog niet heeft aangemeld voor het tentamen. Voor een CBI-tentamen betekent dit in de praktijk dat de student zelf kan bepalen wanneer zijn eerste tentamenkans is binnen de inschrijfduur van de cursus. Het verzoek om uitstel van een CBI-tentamen moet uiterlijk de vrijdag van week 9 van het kwartiel ingediend zijn. Bij een tentamen anders dan CBI moet het verzoek tot uitstel van de eerste tentamenkans uiterlijk vrijdag in week 6 van het kwartiel ingediend zijn. Voor het uitstellen van de eerste tentamenkans en voor het moment waarop deze kans kan worden afgelegd wordt aangesloten bij de regeling ‘geldig absent’. Dit betekent dat eerst de eerste en tweede herkansing afgelegd dienen te worden en dat, met uitzondering van tentamens met een vaste tentamendatum (zoals CBG en regulier schriftelijke tentamens), die kans binnen de inschrijfduur van de cursus benut dient te worden. Deze afspraak geldt vooralsnog voor het studiejaar 2017-2018 en zal worden geëvalueerd.

Tekst: Miranda de Kort


pr

moveren

Pedro de Bruyckere:

‘Zonder goede begeleiding had ik het nooit gehaald’

T

ijdens zijn studie kreeg Pedro het advies te gaan promoveren. Hiervoor koos hij echter niet direct na zijn afstuderen. Pedro: ‘Ik ben les gaan geven aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in Gent en heb daar nooit spijt van gehad. Maar enkele jaren later concludeerde mijn vrouw dat ik meer onderzoek las dan zij als wetenschapper deed. Zo bracht zij me op het idee om te gaan promoveren.’

de recensie en toen een Engelstalige versie ter sprake kwam, vroeg ik hem of hij mee wilde schrijven. Zo ben ik bij de OU terecht gekomen.’

Pedro kwam in contact met de Open Universiteit via Paul Kirschner, universiteitshoogleraar bij de OU. ‘Ik leerde Paul kennen naar aanleiding van het boek ‘Jongens zijn Slimmer dan Meisjes’, dat ik schreef met Casper Hulshof. Paul schreef een zeer loven-

Over het onderwerp van zijn onderzoek: ‘Bij het oorspronkelijke idee voor het onderwerp kwamen mijn baan, pedagoog in de lerarenopleiding, en mijn hobby, ik ben actief muzikant, samen. Later is het muzikale aspect gesneuveld. Het onderwerp is nu:

Oraties

Promoties

22 juni 2017, aanvang 16.00 uur prof. dr. Tanja Vos hoogleraar bij de faculteit Management, Science & Technology Locatie: Brightlands Smart Services Campus, Heerlen

9 juni 2017, aanvang 10.30 uur Sven Kiljan promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology

9 juni 2017, aanvang 16.00 uur Jos Rikers promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology

9 juni 2017, aanvang 13.30 uur Pedro de Bruyckere promovendus bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

1 september 2017, aanvang 16.00 uur Mechteld van der Vleuten promovendus bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

Tekst: Juliette van de Ven

Wat betreft onderzoek doen: ‘Ik hou van de intellectuele uitdaging, het bijleren, het verdiepen. Maar voor elke tien minuten denken is er wel een uur hard werken.’ De valkuilen die hij heeft ervaren: ‘Volhouden is lastig. Door mijn job heb ik periodes gehad waarin ik niet verder kon werken aan mijn PhD. Je dan weer opladen was soms zeer zwaar.’

Beeld: de Beeldstudio

Pedro’s tip voor aspirant promovendi: ‘Zoek een zeer goede promotor. Iemand met wie het klikt, maar die je ook goed inhoudelijk en praktisch kan begeleiden. Zonder Paul had ik het nooit gehaald.‘

AGENDA

academische zittingen

23 juni 2017, aanvang 16.00 uur prof. dr. Nele Jacobs hoogleraar bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

De combinatie van werken en onderzoek doen is volgens hem zwaar. ’Vooral in combinatie met een gezin. Ik dank niet voor niets in mijn dankwoord ‘Pretland’, de binnenspeeltuin waar mijn kinderen vaak speelden terwijl ik zelf in die drukte aan het werk was.’

‘Wat bepaalt of een leerkracht al dan niet als authentiek gepercipieerd wordt door zijn of haar leerlingen?’

Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld. Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

13


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: de Beeldstudio

Anneke Knol vroeg zich voor haar afstudeeronderzoek managementwetenschappen af of de werkstress bij leidinggevenden impact heeft op de relatie met medewerkers. Voor het antwoord deed ze een dagboekstudie.

‘Mijn onderzoek heeft tot meer kennis geleid’ We hebben afgesproken in het mooie, oude stadhuis van Vlaardingen, midden in het centrum. Hier werkt Anneke (49). Ze is er gemeentesecretaris, de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en ze geeft er als algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie, zo’n vijfhonderd medewerkers groot. ‘Leuk, uitdagend werk’, zegt Anneke. Het woord uitdagend zal in het interview nog vaker langs komen. Voor haar thesis managementwetenschappen was Anneke aangewezen op de onderzoeksvelden bij de opleiding. Eén van die gebieden was het psychologisch contract tussen organisatie en medewerker, datgene wat vanuit het perspectief van de medewerker is afgesproken tussen de organisatie en de medewerker. ‘En dan niet zozeer wat contractueel is vastgelegd, maar alles eromheen, zoals opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en andere beloften. Een interessant onderwerp leek me, vooral ook omdat het voor mij een vrij nieuw onderwerp was. Het is altijd mijn streven om verdieping te zoeken en mezelf uit te dagen. Dit onderzoeksgebied leek me dus wel wat.’ Anneke koos er voor het onderwerp te benaderen vanuit het perspectief van de manager, vanuit de kant van de medewerker was immers al veel onderzoek gedaan binnen de managementwetenschappen, wist ze. En wat daarbij ook een rol speelde was het feit dat ze natuurlijk zelf manager was. Ze zag om zich heen hoe er geworsteld werd met het

14

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

nakomen van het psychologisch contract. Logische vraag daarbij: hoe komt het nou dat leidinggevenden dat contract niet altijd nakomen. Komt het omdat ze heel veel taken tegelijkertijd doen? Met andere woorden: heeft stress, veroorzaakt door prestatieen tijdsdruk, impact op de relatie met de medewerker?

ik ook altijd gestudeerd en opleidingen gedaan. Ik voel altijd de behoefte meer te willen weten, kennis en begrip te vergaren, om m’n werk nog beter te kunnen doen en zo uiteindelijk van waarde te kunnen zijn voor de samenleving.’ Vandaar de studie managementwetenschappen, en zo’n tien jaar geleden, ook aan de OU, rechtswetenschappen.

Samenleving Managen. Als gemeentesecretaris en algemeen directeur doet ze niet anders, meer dan veertig uur in de week en dat naast een gezin met kinderen. Ze heeft veel taken en rollen. Fantastisch werk noemt ze het. ‘Voor mij de uitdaging om die op een goede manier in te vullen, er wordt veel van me verwacht. Meestal lukt dat. Het is een boeiende wereld hier, er gebeurt van alles, het is continue in beweging, dat hoort natuurlijk ook bij de politiek. Daardoor heb ik het druk, heel druk. Ik vraag me natuurlijk ook wel eens af of ik zelf medewerkers voldoende aandacht heb gegeven. Vooral in de hectische tijden. Maar ik heb gelukkig, dat kan ik wel zeggen, geen last van negatieve stress.’ Anneke is dan ook door de wol geverfd. Voor ze in 2015 bij de gemeente Vlaardingen ging werken was ze een aantal jaren gemeentesecretaris in Barendrecht. Daarvoor werkte ze mee aan de totstandkoming van de fusiegemeente Lansingerland. ‘Ik ben goed in organiseren. Ik vind het leuk om met anderen ervoor te zorgen dat zaken goed lopen. Ik ben me er altijd bewust van dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Daarom heb

Ervaring met een afstudeeronderzoek had Anneke dus al. Toch was de thesis managementwetenschappen weer een nieuwe uitdaging. Ze had er zin in. Door haar ervaring wist ze dat ze gedisciplineerd moest zijn, consequent spaarzame tijd vrij moest maken voor haar onderzoek, en zo nu en dan op haar tanden moest bijten. En er kwam iets bij: vanwege het kwantitatieve onderzoek moest ze statistiek leren. Dat had ze nooit gehad. Ook al was dat taai, ze zag het vooral als een mooie uitdaging en het lukte.

Conclusies waren verrassend Het onderzoek bestond uit een dagboekstudie. Vanuit haar netwerk op het stadhuis en dat van andere studenten die ook onderzoek deden naar het psychologisch contract, werden er vijftig koppels gevormd: één leidinggevende met één medewerker. Eenmaal per week, en dat vijf weken lang, moesten de koppels via een online tool een vragenlijst invullen. Vragen, vaak met een puntenschaal, over de relatie en de interactie binnen de koppels, de ervaren stress en het al dan niet nakomen van beloften.


afstudeer

nderzoek

‘Een bijdrage leveren aan de wetenschap. Voelt fijn!’ Anneke Knol

De conclusies waren verrassend. Daar waar Anneke verwachtte dat er wel een relatie zou zijn tussen tijdsdruk en het ervaren van stress werd deze door haar onderzoek niet aangetoond. ‘Wel vond ik een positief effect van de prestatiedruk op het ervaren van stress bij de leidinggevende. Ik vond echter geen relatie op het ervaren van deze stress en het nakomen van beloftes aan medewerkers, zodat het ernaar uitziet dat werkstress bij leidinggevenden géén significante impact heeft op de relatie met medewerkers. In ieder geval niet leidt tot psychologische contractbreuk. Vast staat wel dat er psychologische contractbreuk door medewerkers wordt ervaren, in vijftig procent van de gevallen. Waardoor dat komt moet verder onderzocht worden. Gebleken is ook dat medewerkers minder psychologische contractbreuk ervaren naarmate managers procentueel meer van hun tijd besteden aan leidinggeven. Daar ligt een aanknopingspunt.’ Anneke denkt dat de uitkomst van haar onderzoek beïnvloedt kan zijn door het feit

dat de respondenten gemiddeld hoog opgeleid zijn. Het zijn vaak zelfstandige professionals met relatief weinig contactmomenten met hun leidinggevende. ‘Daarom beveel ik onder meer ook aan om dit onderzoek in een andere omgeving te herhalen. Bijvoorbeeld in een productieomgeving waar veel dagelijks contact is tussen leidinggevenden en werknemers. Maar hoe dan ook, m’n onderzoek heeft tot meer kennis geleid: kennis over het psychologisch contract en het breken van beloften. En we zijn meer te weten gekomen over werkdruk. Ik heb daarom het idee dat ik met mijn onderzoek een bijdrage heb geleverd aan de wetenschap. Dat is een fijn gevoel.’

Marathons Een gevoel dat wellicht naar meer smaakt. Haar werk bevalt prima, daar niet van, maar promoveren, misschien wel op het gebied van het psychologisch contract, sluit ze niet uit. Dit jaar nog niet, heeft ze haar gezin beloofd. Maar straks als de kinderen het huis uit zijn, wellicht. ‘Er is nog zoveel interessants te onderzoeken. En ik wil me blijven ontwik-

kelen en verdiepen. Een nieuwe studie zou ook zomaar kunnen, filosofie misschien wel.’ Veel plannen en ambities. Echter niet primair vanuit het idee dat het goed zou zijn voor een carrière. Het heeft meer te maken met zin hebben om te leren, kennis te vergaren en uitdagingen aan te gaan. Niet voor niets loopt ze marathons. Zestien heeft ze er gelopen, in november nog eentje in Cuba. Haar pr is 3 uur en 28 minuten, gelopen in 2007 in Rotterdam. Nu is ze geblesseerd. Door een val tijdens het skiën liep ze een breukje in een ruggenwervel op. Met grote tegenzin moet ze tot het eind van het jaar rustig aan doen. Het zal niet meevallen. Ze mist het lekker buiten sporten, het hoofd leeg maken, de ontspanning, en het excuus dat ze had om haar drukke agenda regelmatig voor een paar uur leeg te vegen door te gaan rennen. Het positieve is dat ze nu meer tijd heeft voor haar andere hobby: schilderen. Met het mes. Vissen, bloemen en mensen. ‘Een mooie uitdaging, elk schilderij opnieuw. En totale ontspanning.’

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

15


st

dietips

Succesvolle studievaardigheden Twee studietips waarmee je je zelfstudie efficiĂŤnter zou kunnen maken zagen we al in de vorige editie van Modulair: toets jezelf en spreid je leermomenten over de tijd. Het kennen en gebruiken van dit soort effectieve leerstrategieĂŤn bij de zelfstudie is een goede stap. Maar dan ben je er nog niet. Want hoe weet je bijvoorbeeld of je de stof voldoende beheerst? Hoe weet je of je genoeg hebt geoefend en op de juiste manier? En welke stof moet je nou nog eens oefenen en met welke stof ben je al ver genoeg? Dit soort vragen vallen onder de metacognitie, wat in dit geval betekent: het nadenken over je eigen leerproces. In deze rubriek vertelt Gino Camp (universitair hoofddocent) ons meer over metacognitie.

Nadenken over je eigen leren > leerproces reguleren > betere prestaties Het nadenken over je eigen leren kan je helpen om je leerproces te reguleren. En goede regulatie leidt weer tot betere prestaties. Als je bijvoorbeeld een correcte inschatting kunt maken van hoe goed je de stof beheerst kun je die inschatting gebruiken om de delen die je nog niet zo goed beheerst nog eens te oefenen, waardoor je beter voorbereid de toets in gaat. Maar daar zit een probleem: wij mensen zijn helemaal niet goed in onszelf inschatten en hebben enorm de neiging onszelf te overschatten. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat juist de mensen die slecht scoren op vaardigheden als het gebruik van grammatica, logica, autorijden etc. zichzelf als bovengemiddeld beoordelen op deze vaardigheden (het zogenaamde Dunning-Kruger effect). In het onderwijs is dat niet anders: in een recente studie dacht 70% van de studenten die een onvoldoende haalden vooraf dat ze een voldoende zouden halen voor een toets.

TEJOHAAS

Wat kun je hieraan doen? Een belangrijke factor bij het inschatten van je eigen leren is de kwaliteit van de cue (de aanwijzing) waar je je oordeel op baseert. Vaak gebruiken we hiervoor oppervlakkige cues: we lezen bijvoorbeeld de tekst nog eens door en laten ons misleiden

door het feit dat we de stof herkennen. Herkenning voelt fijn en gaat gemakkelijk, maar is niet diagnostisch. Het vertelt ons niets over hoe goed we ons de stof op een later moment kunnen herinneren. De aanwijzing die je gebruikt voor je inschatting moet dus diagnostisch zijn.

Genereren en uitstellen In plaats van de stof door te nemen op herkenning zou je kunnen proberen iets te genereren over de stof die je hebt bestudeerd. Bedenk bijvoorbeeld kernwoorden, maak een diagram of toets jezelf over de stof. Dat is natuurlijk lastiger dan de tekst nog eens scannen, maar omdat je de stof moet ophalen uit je geheugen geeft het je wel diagnostische informatie over hoe goed je de stof begrijpt. En die informatie kun je weer gebruiken om je leren te reguleren. Een andere tip is om je inschatting uit te stellen. Als je vlak na het leren jezelf gaat inschatten is dat ook niet diagnostisch: alle informatie zit nog vers in je geheugen en een snelle inschatting zegt dan weinig over hoe goed je de stof op een later (toets)moment kunt ophalen. Stel je oordeel dus een paar uur of een dag uit voor een betere diagnose.

Meer weten? Kijk voor meer tips over effectief leren eens op de site van The Learning Scientists: www.learningscientists.org.


start en s

pport

Nieuwe workshop: Teamdynamiek en talent Studenten kunnen sinds maart 2017 een nieuwe workshop volgen: Teamdynamiek en talent. Deze workshop richt zich op het geven van meer inzicht in de (team) talenten en de ‘allowable weakness’ van jezelf en van die met wie je samenwerkt of studeert. Voor wie? De workshop is interessant voor studenten die meer inzicht willen krijgen in hun eigen teamkwaliteiten, maar ook in die van anderen. Wanneer je meer inzicht krijgt in groepsprocessen en werkprocessen is het gemakkelijker om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Deze workshop leert met meer respect en begrip naar elkaar te kijken met als opbrengst een goede samenwerking en een betere communicatie binnen het team. De workshop zal bestaan uit een combinatie van theorie en interactief ervaren. De teamrollen zullen door middel van diverse werkvormen gaan ‘leven’, zodat concreet een vertaalslag kan worden gemaakt naar de praktijk. Na deelname ... Deelnemers hebben meer kennis van de kwaliteiten en valkuilen van de diverse teamrollen en zijn zich bewust van de hieraan gekoppelde teamdynamiek. Ze kennen hun eigen teamrol en zijn zich bewust van de effectieve- en ineffectieve aspecten van sommige talenten. Ook herkennen ze de teamrollen van anderen en leren ze gedrag en communicatie daarop af te stemmen. Verder kunnen deelnemers de samenstelling van een team beoordelen en zo nodig bespreken/ aanpassen. Voorbereiden/voorkennis Voorafgaand aan de training wordt een online test afgenomen. De rapportage van de test wordt tijdens de workshop uitgedeeld en kort besproken. De workshop vindt plaats op 27 september 2017 van 18.30 tot 21.00 uur in Zwolle.

Er komt weer een workshop Geheugentraining! Het geheugen is een wispelturig beest. Waarom onthoud je de tekst van een vreselijk nummer wel en die reeks definities niet? En dat, terwijl je ze al honderd keer hebt doorgenomen? Het is soms moeilijk om stof goed en gestructureerd te onthouden. Zeker met de stroom informatie die voortdurend op je wordt afgevuurd. Je bent druk, hebt veel werk te doen, je bent snel afgeleid of al iets ouder … Dan kan het lastig zijn om al die informatie te verwerken. Er zijn een paar redenen. We lezen te langzaam om alles te lezen. Het resultaat is dat de meeste mensen teksten alleen scannen, soms hele stukken zelfs volledig negeren. Daardoor mis je informatie. Daarnaast zijn we te snel afgeleid. De afleiding zorgt ervoor dat je aan het einde van de pagina eigenlijk geen idee hebt wat je hebt gelezen. We zijn ook niet in staat om nieuwe informatie goed te onthouden. We vergeten 70% binnen een dag. Dit loopt op tot meer dan 80% in een week. Hoe kun je ervoor zorgen dat je informatie langer en beter onthoudt? Marc Tigchelaar heeft een methode ontwikkeld, die het makkelijker maakt om informatie te absorberen, te analyseren en te onthouden. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen en leidt terug tot acht breinprincipes. Tijdens de workshop wordt hier verder op ingegaan. De workshop wordt georganiseerd op 7 oktober 2017 van 10.30 tot 12.30 uur in Utrecht. Meer informatie over workshops vind je op www.ou.nl/studiecoach.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

17


Tekst: Chantal Hamers Beeld: Chris Peeters

Volle bak in de virtuele klas De virtuele klas is flink in opmars. Thuis na je werk log je in en volg je met medecursisten een college. Dat is zóveel meer dan een webinar. Je kunt het zo interactief maken als je wilt. Bovendien heb je geen reistijd. Hoe fijn is dat?

‘Fantastisch’, vindt Luc Barendrecht, ‘ik werk fulltime en studeer daarom aan de OU. De onlinebijeenkomsten zijn een bonus; het is leuk als iemand klassikaal een vraag stelt. Soms zie je anderen daarvoor danken, omdat zij er ook mee zaten.’ ‘Voor mij is het een bevrijding om college te volgen in een virtuele klas’, zegt student Informatica Floor Bertels uit België. ‘Het positieve is vooral dat het net lijkt alsof je echt in de les zit zónder alle andere storende factoren. Ik mis het face to face-contact niet. Door mijn autisme liep het daardoor meestal mis en lukte het studeren op de hogeschool niet.’

Meer betrokken en motiverend Je kiest voor de OU zodat je zelf bepaalt waar en wanneer je studeert. Bijzonder dat je soms in een virtuele klas dan toch synchroon en klassikaal college volgt. Je kunt overal inloggen: thuis, op je werk of je hotel als je voor je werk op pad bent. Daarom zijn er bijvoorbeeld ook studenten uit het Midden-Oosten, Ierland en IJsland. Het werkt motiverend en verbindend als je weet dat je samen dezelfde uitdagingen kunt delen. Tien jaar geleden is de OU als pionier gestart met deze technologische trend, als alternatief voor de bijeenkomsten van medecursisten in de landelijke studiecentra. ‘Dankzij deze contactmomenten en het samenwerkend leren raak je veel meer betrokken bij je opleiding’, ziet Iwan Wopereis van ons intern Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering (ECOP). Dat geldt voor Floor Bertels zeker: ‘Het is motiverend en enorm handig dat je ondanks de afstand toch samen de cursus doorloopt zodat je een goed studietempo aanhoudt. Ander voordeel is dat alle lessen worden opgenomen. Ideaal om opnieuw bij de hand te hebben bij het herhalen van de cursus voor het tentamen.’ Iwan Wopereis ontwikkelt de uitdagende werkvormen van de virtuele klas. ‘Je krijgt uitleg op een whiteboard waarop je ook aantekeningen kunt maken, stelt vragen via de chat of live, je kunt presentaties uploaden of meedoen aan een poll. En je kunt verder gaan: dan geef je een student de rol van presentator, deelt studenten in groepen in

18

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

om deelopdrachten van een project te maken, deze later te uploaden en samen te bespreken. Samenwerkend leren in afstandsonderwijs, dat is mijn droom. Waar je binnen een project allemaal een puzzelstukje krijgt en in parallelgroepen input levert die nodig is om de hele opdracht uit te voeren. En je kunt de virtuele klas ook openstellen zodat de groep elkaar kan opzoeken. Je kunt enorm variëren.’

Signalen oppikken De techniek moet ‘gewoon’ werken in de virtuele klas, stabiel internet en een headset zijn ideaal om ingelogd te blijven en niets te missen. De meeste interactieve colleges zijn ’s avonds, terwijl juist dan een helpdesk nog ontbreekt. Evert van de Vrie geeft zijn colleges Wiskunde ‘in principe zonder fysieke bijeenkomsten’. Klinkt grappig dat hij dan aankondigt dat het ‘straks weer volle bak is in de virtuele klas’. Voor hem was het wel wennen: ‘Ik zie geen studenten dus ik praat in een zwart gat. Best intensief, je moet meer je best doen om signalen op te pikken. Je kunt elkaar wel zien, maar die functie wordt vaak uitgezet omdat het veel bandbreedte kost. Maar als ik dit flinke boek wiskunde online uitleg met aantekeningen in beeld en studenten live vragen stellen, geeft hen dat beter inzicht dan zelfstudie. Dat is de grote winst.’

Non-verbale signalen Luc Barendrecht had niet gedacht dat studeren zo leuk kon zijn. ‘Jikke van Wijnen geeft Scheikunde, Wiskunde en Informatica. Ze is erg geduldig, gezellig en serieus. Heel stoer van haar dat ze zo durft te presenteren. Het lijkt me lastiger dan voor de klas staan.’ ‘Klopt’, vindt de docente, ‘je moet veel tegelijk doen: klaarzetten wat je nodig hebt, lesgeven, de chat bijhouden, kijken of het technisch goed loopt en de tools die je gebruikt, werken. Ik ben een juf die face to face lesgaf en ineens mijn studenten niet meer zag en kon inschatten. Aan non-verbale signalen zie je hoe de stemming in de groep is, of iemand afhaakt of het niet snapt. Dat mis ik nu, net als spontane humor om het luchtig te houden. Als je voor de computer zit, is stilte soms lastig in te schatten.’ En onverwacht kan de verbondenheid ook


weer heel groot zijn: ‘Een cursist was bij zijn dochter op kraamvisite toen hij inlogde voor een college. Natuurlijk feliciteerden wij hem met het kleinkind, dat hij vervolgens voor de camera liet zien. Erg leuk! Door in te spelen op wat er is, wordt de verbondenheid groter.’

collega’s intervisie te houden over didactische zaken. Hoe ga je om met een groep mensen die samen een opdracht moeten uitvoeren, met meeliftgedrag, met cursisten die zelden iets zeggen? Moeten we erin meegaan dat studenten niet praten maar chatten?’

Duidelijk communiceren

‘Ik durf en doe dat wel maar kan me voorstellen dat sommigen niet durven vragen. Maar feedback die je krijgt als je dat wel doet, is erg positief van medestudenten en Jikke. De chat is alsof je naast elkaar zit’, ervaart Luc Barendrecht. ‘Erg leuk om mee te maken. Contact onderling ontstaat ook vanzelf in de chat.’ Ook Floor Bertels voelt geen drempel om online vragen stellen. ‘Op de hogeschool waar ik eerst studeerde, vond ik het veel lastiger om feedback te vragen.’

In de virtuele klas is het belangrijk duidelijk te zijn over wat je verwacht. ‘Als ik studenten in groepjes iets laat doen, moet vooraf duidelijk zijn hoe we communiceren, wie de voorzitter is, wie rapporteert. In het echt is het gemakkelijker bijsturen: ga eens aan de slag’. Bovendien wil Jikke de chat in de gaten houden. ‘Soms zie je dat mensen elkaar helpen maar dat het niet het goede antwoord is … hoe snel grijp je dan in als docent?’ Ook bijzonder: ‘Het is fijn als je in het college live een vraag stelt. Jammer dat ze dan niet praten maar chatten. Ik hoor graag wat ze vinden, net als in een echte klas. In kleine groepen laat ik studenten zichzelf voorstellen via de webcam.’ Zij en Evert vragen van studenten een goede voorbereiding op de virtuele les. ‘Doe mee, zoek de interactie op, participeer. Zo haal je het maximale uit jezelf.’

Persoonlijk maatwerk Ik ben ervan overtuigd dat een virtuele klas bijdraagt aan persoonlijk maatwerk’, stelt Floor Bertels. ‘Het geeft iedereen kansen om toch een diploma te behalen of les te volgen. Ongeacht de achtergrond, de situatie of beperking die een persoon kan hebben. Sinds ik les volg aan de Open Universiteit bloei ik helemaal open en kan ik desondanks mijn autisme een toekomst opbouwen.’

Jikke uploadt doorgaans haar powerpoint en opent ook het whiteboard in de virtuele klas. ‘Het zou handig zijn als iedereen via een tekentabletje aantekeningen kon maken en uploaden. En voor mij zou het ideaal zijn om op het scherm alles te openen: de deelnemers, de chat, een poll. Daarnaast zou het fijn zijn om met

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

19


wetenschapsnie

ws

INFORMATIC A ONDERWIJSWE TENSCHAPPEN

Freek Verbeek naar VirginiaTech

Wat werkt het best bij het aanleren van woorden?

Dr. Freek Verbeek, universitair docent Informatica, heeft een positie als Research Assistant Professor aangeboden gekregen bij Virginia Polytechnic Institute and State University, beter bekend als ‘VirginiaTech’, in de VS. Hij gaat er twee jaar, van oktober 2017 tot oktober 2019, onderzoek doen samen met promovendi en postdocs. Het onderzoek is gericht op het toepassen van formele, wiskundige methodes om bugs te vinden in de Linux kernel. Gedurende deze periode zal Freek ook actief blijven bij de OU, bijvoorbeeld om afstudeerders te begeleiden. Tevens zal hij actief blijven bij SOVEREIGN: een onderzoeksproject tussen de OU en de Radboud Universiteit Nijmegen gericht op de verificatie van safety-critical systemen.

Onderzoeker Céleste Meijs en haar collega’s onderzochten hoe kinderen tussen 5 en 16 jaar het best woordjes aanleren: met plaatjes, met gesproken tekst of met geschreven tekst. Het blijkt dat vanaf 7 jaar plaatjes beter worden onthouden, maar alleen als de woorden een- of hoogstens tweemaal zijn aangeboden. Bij kinderen van 5-6 jaar was er geen verschil in het aantal onthouden woorden per aanbiedmodaliteit. Verwacht wordt dat dit leeftijdsverschil te maken heeft met de ontwikkeling van de fonologische loop, een onderdeel van het verbale werkgeheugen, dat betrokken is bij de omzetting van het plaatje naar een fonologische code. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er een relatie is tussen de ontwikkeling van de fonologische loop en (problemen met de) leesontwikkeling.

Exemplary paper award Het artikel ‘Generating Hints and Feedback for Hilbert-style Axiomatic Proofs’ van drs. Josje Lodder, dr. Bastiaan Heeren en prof. dr. Johan Jeuring heeft een exemplary paper award gekregen van SIGSCE 2017 (Special Interest Group on Computer Science Education). Het paper beschrijft de ontwikkeling van een omgeving waarin studenten kunnen oefenen in het maken van axiomatische bewijzen in propositielogica. Studenten kunnen in deze omgeving stapsgewijs hun oplossing invoeren, krijgen feedback op hun invoer, en kunnen op elk moment vragen om een hint of een volgende stap. De kwaliteit van de omgeving is aan de hand van zowel expert- als studentoplossingen geverifieerd. Josje Lodder presenteerde het paper tijdens de SIGSCE conferentie in Seattle. Meijs, C., Hurks, P., Wassenberg, R., Feron, F. J. M., & Jolles, J. (2016). Inter-individual differences in how presentation modality affects verbal learning performance in children aged 5 to 16. Child Neuropsychology, 22, 818-836.

20

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017


NATUURWE TENSCHAPPEN

De rol van leren in het

milieubeleid

In een onlangs verschenen artikel in het blad Policy Sciences fileren OU-hoogleraar Dave Huitema en collega’s de wetenschappelijke literatuur over ‘leren in het milieubeleid’. Op basis van een steekproef van de 163 meest geciteerde artikelen concluderen Huitema en collega’s dat er nog veel schort aan deze literatuur. Het probleem begint vaak bij het ontbreken van een duidelijke definitie van leren, maar daarnaast ontbreekt het in veel artikelen aan een heldere probleemstelling, wordt er te weinig inzicht gegeven in gehanteerde methoden, en is er maar heel zelden sprake van toetsbare hypothesen. Deze situatie is problematisch omdat een leerstrategie vaak gezien wordt als de oplossing voor complexe vraagstukken, zoals klimaatverandering. Zolang het onderzoek naar leren van matige kwaliteit blijft, is deze hoop ongegrond. Huitema en collega’s doen dan ook een aantal aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Docenten in de media Onze studenten en docenten verschijnen regelmatig in de

Andrea K. Gerlak, Tanya Heikkila, Sharon L. Smolinski, Dave Huitema, Derek Armitage (2017). Learning our way out of environmental policy problems: a review of the scholarship, in: Policy Sciences [online]. DOI: 10.1007/s11077-017-9278-0.

PSYCHOLOGIE

Werken in dynamische organisaties Met reorganisaties, fusies en nieuwe technologieën, producten en werkwijzen proberen organisaties het hoofd te bieden aan de dynamiek in hun omgeving. Dit heeft gevolgen voor leiding, middenkader en werkvloer. Het onderzoeksprogramma van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op die aanpassingsprocessen binnen dynamische organisaties. Er wordt gekeken naar negatieve en positieve aspecten van veranderingen, naar proactief gedrag, uitval en re-integratie, en naar (vrouwelijk) leiderschap. Zes van deze studies zijn onlangs gepresenteerd op het congres van de European Association of Work and Organizational Psychology, in Dublin. Interesse in onderzoeksstage of scriptie? Neem dan contact op met de docent/onderzoeker of met de scriptiecoördinator: karen.vandam@ou.nl.

Scriptie-/stagestudenten gezocht Gezondheidspsychologie zoekt scriptie-/stagestudenten die vanaf januari 2018 cognitieve tests gaan afnemen bij 65-plussers (thuis) met lichamelijke klachten die het bewegen belemmeren. De tests zijn in het kader van het Actief+/Hersenstichtingonderzoek naar de cognitieve effecten van het bewegingsstimuleringsprogramma Actief+. Interesse? Mail esmee.volders@ou.nl.

media. Promoties, oraties, scripties, onderzoeken en nieuwe cursussen zijn vaak aanleiding voor media-aandacht.

Ansje Löhr in National Geographic Magazine In het National Geographic Magazine van juni vertelt Ansje Löhr over haar initiatief een MOOC Marine Litter te starten waarmee deelnemers gestimuleerd worden om samen in actie te komen tegen de enorme schadelijke hoeveelheid plastic in zee. ‘Kom in actie en toon leiderschap. Zet samen stappen om de zee weer schoon te krijgen.’ De MOOC Marine Litter (gratis cursus op bachelorniveau) is afgelopen jaar al door meer dan 6.000 mensen uit 54 landen gevolgd. Eind mei is de tweede cursus van start gegaan.

Nele Jacobs in Quest Een eenzame avond. Alleen op de bank met een zak chips, een reep chocola en een bak roomijs als enige gezelschap. Herkenbaar? Eigenlijk wil je helemaal niet al die caloriebommen naar binnen werken. Waarom doe je het dan toch? Volgens psycholoog Nele Jacobs zoek je troost in snacks als een manier om met stress en emoties om te gaan. Jacobs en haar onderzoeksgroep doen momenteel onderzoek naar emoties en snackgedrag. In Quest een korte uiteenzetting van dit onderzoek waarin de emoties en het snackgedrag van 270 proefpersonen dagelijks gevolgd worden.

Volg onze studenten en docenten in de media via het Facebook en LinkedIn account van de OU.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

21


Tekst: Peter Varwijk

Het Levenlanglerenkrediet Met ingang van 1 september 2017 hebben ook studenten van de Open Universiteit recht op een vorm van studiefinanciering. Op dat moment treden de bepalingen uit de Wet Studiefinanciering 2000 in werking over het levenlanglerenkrediet. Dit heeft ook gevolgen voor de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU).

Het levenlanglerenkrediet biedt studerenden (die op het moment dat het krediet ingaat jonger zijn dan 55 jaar) de mogelijkheid om maximaal vijf jaar lang het collegegeld te lenen. Dat kan zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld zijn. Het is een lening die in principe moet worden terugbetaald. Men heeft vijftien jaar de tijd om de lening af te lossen, inclusief rente. Of en hoeveel (per maand) moet worden terugbetaald, is afhankelijk van het inkomen en de draagkracht die daarbij hoort. De terugbetaling kan worden opgeschort als men opnieuw gaat studeren en opnieuw levenlanglerenkrediet ontvangt. De uitvoering van het levenlanglerenkrediet berust bij DUO. De Open Universiteit is daar niet bij betrokken.

Artikel 3. Uitzonderingen regeling Betrokkene komt niet in aanmerking voor deze regeling indien hij een aanspraak kan doen gelden op (gedeeltelijke) studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000

Het levenlanglerenkrediet kan aangevraagd worden vanaf juni 2017 en moet aangevraagd zijn vóórdat men inschrijft. Aanvragen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de KCOU, gelden vanaf 1 september 2017 alle volgende criteria: – in aanmerking komen voor wettelijk collegegeld o.g.v. artikel 7.46 lid 6 van de WHW), én – geen recht (meer) hebben op reguliere studiefinanciering (studievoorschotlening, aanvullende beurs en reisproduct), én – geen recht (meer) hebben op het levenlanglerenkrediet op grond van leeftijd of het bereikt hebben van de maximale gebruiksduur van het krediet.

Informatie over voorwaarden, aanvragen, draagkrachtregeling en terugbetalen staat op de website van DUO: www.duo.nl/ particulier/levenlanglerenkrediet.jsp. Gevolgen voor de uitvoering van de KCOU De beschikbaarheid van het levenlanglerenkrediet heeft gevolgen voor de uitvoering van de KCOU. Daarin is namelijk de volgende bepaling opgenomen:

Studenten die vanaf het moment dat het levenlanglerenkrediet beschikbaar is, jonger zijn dan 55 jaar en aan de voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet voldoen, komen daardoor niet meer in aanmerking voor een korting op het collegegeld op grond van de KCOU. Dat geldt zolang zij aanspraak kunnen maken op het levenlanglerenkrediet. Het maakt daarbij niet uit of zij het levenlanglerenkrediet daadwerkelijk aanvragen of niet.

Overgangsregeling Per 1 september 2017 komen studenten die aanspraak kunnen maken op het levenlanglerenkrediet dus niet meer in aanmerking voor een korting op het collegegeld op grond van de KCOU. De (voorlopig) afgegeven beschikkingen o.g.v. de KCOU hebben echter een geldigheidsduur tot aan het einde van een kalenderjaar. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat een student tijdig een aanvraag indient, maar de Open Universiteit niet in staat is deze aanvraag voor 31 augustus 2017 af te handelen. Om die reden wordt als overgangsregeling gehanteerd: – (voorlopige) beschikkingen die zijn of worden afgegeven op grond van aanvragen ingediend tot en met 31 augustus 2017 kunnen nog tot en met 31 december 2017, onder de bijbehorende voorwaarden, worden gebruikt voor een inschrijving met KCOU-korting. Hierbij geldt de startdatum van de cursus als uitgangspunt. – bij aanvragen ingediend op of na 1 september 2017 wordt de vraag betrokken of de aanvrager al dan niet aanspraak kan maken op het levenlanglerenkrediet. Als men aanspraak kan maken op het levenlanglerenkrediet komt men niet meer in aanmerking voor KCOU-korting. Met vragen over het levenlanglerenkrediet kunt u terecht bij DUO. Voor vragen over de KCOU bij onze afdeling SenI (info@ou.nl).

22

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017


Tekst: Miranda de Kort

In april 2017 heeft het College van bestuur een plan voor de huisvesting van de studiecentra in Nederland voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Dit voorstel is het resultaat vanw een lange periode van onderzoek en analyse naar het gebruik van de huidige studiecentra. In Modulair en in de studentennieuwsbrief is er over bericht. Wat houdt het plan in en wat zijn de gevolgen voor de studenten?

Vijf vragen over huisvestingsplan studiecentra Waarom wil de OU het netwerk van studiecentra in Nederland veranderen? Steeds meer (onderwijs)activiteiten vinden online plaats waardoor er een overschot aan ruimte is in de studiecentra. De aanpassing van de huisvesting is geen bezuiniging, maar heeft als doel om mensen en middelen beter in te zetten. Minder in stenen, meer in onderwijs. De OU kan besparen op huurkosten door het aantal m2 aan te passen aan het gebruik: groter waar nodig, en kleiner of sluiten waar mogelijk. Bij de keuze van de locaties is gekeken naar het huidige en verwachte gebruik en is gezocht naar een goede spreiding in Nederland; daarbij is de reistijd voor studenten een belangrijke factor.

Is dit besluit al definitief? Nee, het plan is een voorgenomen besluit van het College van bestuur dat nu voorligt bij de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Aan de raden is gevraagd om begin juni 2017 advies uit te brengen. Wanneer het College een definitief besluit neemt, ontvangen de studenten bericht via de studentennieuwsbrief.

Wanneer gaan de aanpassingen dan in?

Groningen

Leeuwarden

Voorzien is per 1 september 2018. Tot die tijd blijven onderwijsactiviteiten en tentaminering mogelijk in de huidige vestigingsplaatsen.

Emmen Alkmaar

Wat is het plan? De studiecentra in Amsterdam, Eindhoven, Heerlen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle blijven open met de functies die ze nu ook hebben: onderwijs, tentaminering en werkplekken voor medewerkers. De studiecentra in Enschede, Groningen, Leeuwarden en Vlissingen worden tentamenlocaties. Dit houdt in dat hier alleen nog tentamens worden afgenomen. De studiecentra in Alkmaar, Breda, Den Haag en Emmen gaan sluiten.

Zwolle Amsterdam Enschede

Den Haag Utrecht Rotterdam Nijmegen Breda Vlissingen

Eindhoven

Waarom moeten de studiecentra in Alkmaar, Breda, Den Haag en Emmen dicht? Het voorstel is om de studiecentra in Alkmaar en Emmen te sluiten omdat daar nauwelijks tot geen onderwijsbijeenkomsten meer plaatsvinden. Voor tentamens kunnen studenten uit de omgeving van Alkmaar naar het studiecentrum in Amsterdam en de studenten uit de regio Emmen kunnen gebruik maken van de studiecentra in Zwolle, Groningen of Enschede.

Voorstel voor locaties studiecentra

De studiecentra in Breda en Den Haag gaan dan ook dicht terwijl daar nu nog veel activiteiten zijn. In een straal van 60 km rond deze steden zijn er echter andere studiecentra. Studenten uit Breda kunnen naar Eindhoven of Rotterdam en studenten uit Den Haag naar Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. De studiecentra die open blijven worden zo ingericht dat er voldoende ruimte is, ook als er meer studenten gebruik van gaan maken.

De cirkels geven aan waar per september 2018 studiecentra van de OU zullen zijn. De gele cirkels zijn de tentamenlocaties. De blauwe cirkels zijn de studiecentra voor onderwijs en tentaminering en de rode cirkels betreffen de grotere vestigingen waar naast onderwijs en tentaminering ook ruimte is voor onderzoek. De cirkels trekken een straal van 60 km rond de huidige studiecentra. In sommige cirkels liggen meerdere studiecentra; vandaar het voorstel om bepaalde studiecentra te sluiten.

Parkstad Limburg

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

23


fac

NATU UR WE T E NS C H A P P E N

O N DERW I JS

Succesvol Symposium on Learning and Innovation in Resilient Systems

Marjan Vermeulen

Meer dan 150 wetenschappers en studenten bezochten op 23 en 24 maart jl. het Symposium on Learning and Innovation in Resilient Systems bij de Open Universiteit in Heerlen. Vanuit diverse disciplines is gekeken naar de vraag hoe ‘resilient’ onze (sociale) systemen zijn en wat een multidisciplinaire aanpak kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken als klimaatverandering, globalisatie van de economie en cybercrime. Deelnemers beoordeelden het geslaagde evenement met een 5.8 op een schaal van 1-7. De livestream van de keynote sprekers en de reflectie op het symposium door sprekers en de coördinatoren zijn beschikbaar via onze videobank: www.ou.nl/resilient-video. Lees meer op de website: www.ou.nl/resilient

Faculteitsvereniging NouW Het laatste nieuws van faculteitsvereniging NouW op: www.nouw.nl

lteitsnieuws

W E T E N S C H A PPE N

‘Vanaf 1 april 2017 ben ik als directeur eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de doorontwikkeling van het onderwijs van de master Onderwijswetenschappen en het schakelprogramma. Sinds 2008 werk ik al bij de OU. Eerst met een deeltijdaanstelling bij het toenmalige Ruud de Moor Centrum, naast mijn functie als lector aan enkele Pabo’s. Inmiddels werk ik fulltime voor de OU, waarvan een dag als bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering gefinancierd door KPC groep (een van de landelijke onderwijs advies instellingen). Een leerstoel die bijzonder goed te combineren is met mijn nieuwe opdracht als onderwijsdirecteur. Allereerst natuurlijk omdat het leren en de professionalisering van leraren een inhoudelijk onderdeel van onderwijswetenschappen betreft. En ten tweede ontwikkelt en vernieuwd ons masterprogramma zich steeds verder, waarbij het leren van onszelf als docenten ook een cruciale factor is voor de kwaliteit die wij onze studenten bieden.’

PSYC H OLOGI E Geslaagd minisymposium Gezondheidspsychologie Het minisymposium Gezondheidspsychologie op 31 maart in Utrecht is met een geweldige opkomst een groot succes geworden. Vier wetenschappers vertelden enthousiast over de opleiding Gezondheidspsychologie. Lilian Lechner gaf een overzicht van de opleiding en schetste het carrièreperspectief voor psychologen die gezondheid en welzijn stimuleren bij gezonde en zieke mensen. Trijntje Völlink legde uit dat het belangrijk is dat mensen zelf de regie nemen om gezond te zijn en te blijven en vertelde welke technieken daarvoor worden geleerd. Marjan Nijkamp legde uit dat een lichamelijke ziekte samengaat met een verhoogd risico op psychische problemen en gaf voorbeelden van psychologische interventies. Catherine Bolman gaf een overzicht van de state-ofthe-art van eHealth: wat werkt, hoe en bij wie?

24

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

V.l.n.r.: Catherine Bolman, Lilian Lechner, Marjan Nijkamp en Trijntje Völlink.

Het team Gezondheidspsychologie heeft landelijke bekendheid op het terrein van eHealth, zoals het beweegadvies-op-maat voor ouderen Actief plus en de Kanker Nazorg Wijzer voor ex-kanker-patiënten. Meer weten over de opleiding? Stuur een e-mail naar catherine.bolman@ou.nl of Lilian.lechner@ou.nl.


c

lumn

Fallit imago

Het beeld misleidt/schijn bedriegt

IN FOR MATI C A NOM Bachelor

Voor meer informatie: www.ou.nl/bscinf

Oratie Tanja Vos Op donderdag 22 juni 2017 spreekt informaticahoogleraar prof. dr. Tanja Vos haar intreerede getiteld ‘Zoeken naar fouten: op weg naar een nieuwe manier van software testing’ uit op de campus van BISS in Heerlen. De oratie wordt voorafgegaan door een symposium met sprekers van onder andere SOGETI, ING, Rabobank en de Belastingdienst.

mary visser

De starts van de eerste bachelorcursussen in het Nieuwe Onderwijs Model (NOM) zijn succesvol verlopen. Ten op zichte van de oude cursussen is een groter deel van de studenten in staat om de cursussen succesvol af te ronden. De vernieuwing van de bachelor in het kader van het NOM gaat gestaag door. Een aantal cursussen wordt in 2017-2018 vervangen door een opvolger of komt te vervallen, waardoor de mogelijkheid tot inschrijving per 30 juni 2017 stopt. Studenten die de oude versies van de cursussen nog willen doen, moeten zich dus tijdig inschrijven.

In maart organiseerde de Alumnivereniging van de OU een excursie naar Kasteel het Nijenhuis in Wijhe. We bezichtigden daar, bijgestaan door een deskundige gids, een prachtige verzameling antieke meubels en kunstobjecten. Telkens keken we vanuit een ander gezichtspunt, zoekend naar de ware aard van het object. De excursie deed me denken aan de tijd dat ik bezig was met de studie Managementwetenschappen. Tijdens de studie hamerden de docenten er continu op om verschijnselen vanuit verschillende gezichtshoeken te bekijken. Daarnaast was het bestuderen van relevante wetenschappelijke literatuur van belang. Mede hierdoor heb ik geleerd zoveel mogelijk eenzijdige beeldvorming los te laten en probeer ik me niet te laten misleiden door een eerste indruk. Zo plaatste ik een order bij een winkelketen die witgoed verkoopt. Op hun website zeggen ze dat ze een prima klantenservice hebben. De koper kan daar altijd terecht om vragen te stellen of een klacht in te dienen. Helaas bleek dat beeld naar mijn mening misleidend. Toen ik na levering van een koelkast een klacht indiende over de bezorging, kreeg ik een suf standaard e-mailtje terug. De medewerker had mijn e-mail bovendien niet goed gelezen. In mijn tweede e-mail legde ik hen dat voor, maar mijn toelichting en opmerkingen werden ook weer met een standaard e-mail afgedaan. Een dergelijke winkelketen kan beter niet de schone schijn ophouden van een degelijke klantenservice. Denken zij dat het zin heeft van klantenservice te spreken als die medewerkers slechts met standaardzinnen kunnen of mogen werken? Maar wellicht ben ik de enige die dat vind en heb ik nu zelf een te éénzijdig beeld geschetst van deze klantenservice? Beeldvorming wordt completer en rijker als je onderzoekt wat de werkelijke situatie is. Vasthouden aan één overtuiging op basis van één enkele confrontatie lijkt me krampachtig en star. Het is echter lastig om voor breder onderzoek, in alle gevallen, tijd vrij te maken en soms is het de moeite niet waard. Bij deze klantenservice laat ik het maar zo. Wat mij betreft is hun imago failliet … Mary Visser-Smit MSc. Alumna Managementwetenschappen, verandermanagement

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.ou.nl/tanjavos

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

25


De Open Universiteit heeft met 73,5 punten de hoogste score behaald in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Masters 2017. ‘De Open Universiteit vormt dit jaar de top in het wo’, zegt de redactie in de Keuzegids. Een score waar we erg trots op zijn.

Keuzegids Masters 2017: OU beste universiteit voor masters Tekst: Juliette van de Ven

De Open Universiteit krijgt in de Keuzegids Masters 2017 de volgende waarderingen: – hoogste score in de lijst van beste masteruniversiteiten in de Keuzegids Masters 2017. Met deze score stijgt de OU van de 2e plaats in 2016 naar de 1e plaats in de lijst van beste masteruniversiteiten. – zes van de negen masters zijn nummer één in de rankings van hun studierichtingen: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer Science, Business Process Management & IT, Software Engineering en Environmental Sciences. – vijf masters krijgen bovendien het predicaat ‘Topopleiding’ in de gids: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer Science, Business Process Management & IT en Software Engineering. (Een topopleiding behoort, volgens de definitie die gehanteerd wordt in de Keuzegidsen, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.) – de master Software Engineering staat, met score 96, zelfs op de vierde plaats in de top 20 allerbeste masteropleidingen van Nederland. – vooral de inhoud van het programma, communicatie met studenten, studielast en faciliteiten worden bij alle masters van de OU positief gewaardeerd in de gids.

De Keuzegids Masters 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de Keuzegids ook expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen, meegenomen. De Keuzegids Masters wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Meer informatie staat op de website www.keuzegids.nl. De totaalscores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Universiteiten (vergelijking universitaire bachelors) en de Keuzegids Masters: score voor masteropleidingen* 1. Open Universiteit

73,5

73,5

2. Wageningen University

68

74,5

3. Technische Universiteit Eindhoven

63,5

64

4. Tilburg University

63

62,5

5. Maastricht University

62,5

63

* Bron: Keuzegids Masters 2017 ** Bron: Keuzegids Universiteiten 2017

26

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

score voor bacheloropleidingen**


Posities van de bachelors en masters van de Open Universiteit in de actuele ranglijsten van de betreffende studierichtingen in de Keuzegidsen

Wetenschapsgebied

Bacheloropleidingen*

Masteropleidingen**

Psychologie

Psychologie 1e van 11***

Psychology 1e van 12 (topopleiding)

Management

Bedrijfskunde 1e van 6

Management 2e van 9 Business Process Management and IT 1e (gedeeld) van 10 (topopleiding)

Rechten

Rechtsgeleerdheid 2e van 10

Rechtsgeleerdheid 4e van 10 (2e beste score)

Informatica

Informatiekunde 1e van 5 (topopleiding)

Software Engineering 1e van 9 (topopleiding)

Informatica 1e van 8 (topopleiding)

Computer Science 1e van 10 (topopleiding)

Kunst en Cultuur

Algemene cultuurwetenschappen 2e van 6

Kunst- en cultuurwetenschappen 1e van 11 (topopleiding)

Duurzaamheid en Milieu

Milieu-natuurwetenschappen 1e van 3 (topopleiding)

Environmental Sciences 1e van 3

Onderwijs

****

Onderwijswetenschappen 2e van 7

* Bron: Keuzegids Universiteiten 2017 ** Bron: Keuzegids Masters 2017 *** Bij de positie van een opleiding in de ranglijst van een studierichting is aangegeven hoeveel bachelor- of masteropleidingen van de veertien universiteiten in de betreffende studierichting zijn beoordeeld. **** De Open Universiteit verzorgt geen bacheloropleiding Onderwijswetenschappen.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

27


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad of volg hen op Facebook.

De eerste vier maanden van dit jaar markeren een bevlogen tijd. Er is door ons hard, heel hard, gewerkt om soms buitengewone prestaties te leveren. In het algemeen kunnen we constateren dat we allemaal, ieder naar eigen vermogen, een belangrijke bijdrage leveren om de medezeggenschap in te vullen.

de gaten houdt. Hierbij de opmerking dat, mits je je tijdig hebt ingeschreven,veel van deze vaste cursussen in eigen tempo kunnen worden bestudeerd. Bij onduidelijkheden of problemen raden we je aan om (tijdig) contact op te nemen met de studieadviseur. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt!

Het valt niet mee om deel te zijn van de SR in deze toch wel rumoerige tijden van de OU. De studie is vaak het eerste wat erbij inschiet en de energie of motivatie voor de studie is weleens moeilijk op te brengen. Discussies over onderwijsmodellen, rendementscijfers, huisvesting en verloren vrijheden dragen niet bij aan de feestvreugde en ons eigen rendement. Tegelijkertijd doen we het ergens voor en hopen we dat er in het najaar mensen bereid zijn om ons werk voort te zetten.

Als het om bruggen bouwen gaat, is het belangrijk dat je ook op je MZ-partners kunt rekenen. We zijn blij dat we onszelf steeds vaker op eenzelfde lijn als de OR treffen en gezamenlijk ons punt kunnen maken.

We hebben de afgelopen maanden in de onderhandelingen over de OER een brug gebouwd met het College van bestuur. De uitkomsten van de enquête waren voor wat ons betreft helder: studenten hebben behoefte aan meer vrijheid om hun eigen studie vorm te geven. Vanuit CvB-kant was er bereidheid om hier naar te kijken binnen het nieuwe onderwijsmodel. De resultaten van de onderhandelingen maken meer flexibiliteit mogelijk. Niet al onze wensen zijn ingewilligd, maar de nieuwe regels bieden wel kansen. Als blijkt dat je het (begeleide) tempo niet kunt halen, dan is er vanaf september de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de eerste verplichte tentamenmogelijkheid met behoud van tentamenkans. Hiervoor moet je uiterlijk in week 9 (CBI-tentamen) of week 6 (andere tentamens) van het betreffende kwartiel een verzoek indienen (er volgt nog informatie over hoe je dit kunt doen). Versnellen is ook mogelijk; CBI-tentamens mogen ook eerder dan de verplichte eerste kans worden afgelegd. Uitgangspunt bij de nieuwe OER is: Een student moet altijd kunnen studeren. Het is belangrijk dat je de inschrijfmomenten van de cursussen met vaste startmomenten goed in

28

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Het is een hele tijd stil geweest rondom het vestigingsbeleid maar eind maart is ons medegedeeld dat er plannen op basis van het gedane onderzoek zijn. Inmiddels hebben wij een adviesverzoek ontvangen. Voor de SR blijft staan dat wij in onze brief van 10 maart 2016 een aantal punten onder aandacht van het CvB hebben gebracht. Wij zullen nagaan of deze zijn meegenomen in een gedegen onderzoeks- en analysefase als basis van de ‘nieuwe’ plannen. En of dit proces voor ons ook inzichtelijk en toetsbaar is dan wel dat de plannen ook uitvoerbaar zijn. We zijn teleurgesteld in hetgeen we tot nu toe gezien hebben. Wij kunnen geen genoegen nemen met plannen die niet ten minste leunen op een solide onderbouwing. Bij het schrijven van dit stuk moet er nog een vergadering met het CvB plaatsvinden waarna wij ons advies zullen formuleren. Voor de SR is het van belang dat de gevolgen voor de studenten duidelijk zijn en binnen bepaalde voorwaarden blijven, zoals een maximale reistijd voor studenten. Ook willen we duidelijkheid over waar het eventueel vrijgekomen geld bijdraagt aan de verbetering van het onderwijs voordat we een gedegen advies kunnen geven. Reacties zijn van harte welkom op studentenraad@ou.nl. Volg ons ook op facebook: Open Universiteit Studentenraad.

Tekst: Dominique Ubachs Beeld: Chris Peeters

Bevlogen periode


afgest

deerden

Cultuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen mw. B. Bekkers BA, Amsterdam

Uitreikingen op locatie

Afstudeeropdracht: Papegaai vloog over de IJssel van Kader Abdolah. Een imagologische analyse.

dhr. M.C. Deinum BA, Alkmaar

Op vrijdag 21 april werden aan 81 studenten, verdeeld over zes groepen, onder het oog van zo’n 500 gasten, in Congrescentrum Zonheuvel te Doorn, de mastergetuigschriften uitgereikt. Zij kregen, behalve het getuigschrift, allen een kort persoonlijk woord van de spreker. Rond 16.00 uur eindigde voor alle kandidaten het officiële gedeelte. Na afloop werd tijdens de afsluitende borrel volop nagepraat. Voor 2017 zijn nog de volgende data ingepland voor getuigschriftuitreikingen Bachelorgetuigschriften: 16 juni en 13 oktober Mastergetuigschriften: 25 augustus en 15 december

Afstudeeropdracht: Van edelste zonen en dochters en ongewenste elementen. Een vergelijking tussen de opvang, ontvangst en beeldvorming van de Kulturkampf-vluchtelingen uit de jaren 1870-1880 en de joodse vluchtelingen uit de jaren 1930-1940.

dhr. R. Desmedt BA, Zeebrugge, België

Afstudeeropdracht: Een model voor cultureel begrip en communicatie. Ulrich Libbrecht, wereldburger.

dhr. N.C. Disseldorp BA, Drunen

Afstudeeropdracht: Vrijdenkers aan de poort!!! De invloed van het radicale verlichtingsdenken op genootschappen en burgersociëteiten in de Nederlandse Republiek tussen circa 1750 en 1795.

mw. M.P.J.C. van der Drift BA, Amsterdam

Afstudeeropdracht: De volksvriend: initiatieven van de Nederlandse Vereeniging tot het Afschaffen van Sterken Drank ter bestrijding van drankgebruik in de negentiende eeuw.

dhr. L. Naaktgeboren BA, Dordrecht

Afstudeeropdracht: Kan je dapper zijn? De keuzevrijheid in de Tweede Wereldoorlog in de roman Bericht uit Berlijn van Otto de Kat.

www.ou.nl/uitreiking

mw. H.M.M. Noordermeer BA, Utrecht

Afstudeeropdracht: De kunst van het ‘ruwe schilderen’: Hals versus Rembrandt.

/Users/Users/VRO/Desktop/6517028 Modulair maart 2017/scans/ Uitreikingen/Groep Cultuur- en rechtswetenschappen, Prof. dr.

mw. C. Peek-van den Kerkhof BA, Aruba, Nederlandse Antillen

Afstudeeropdracht: Religieuze minderheden en de vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw. mw. L.J. Theebe-Fisser BA, Bussum, afstudeerrichting educatieve minor Nederlands Afstudeeropdracht: De verbeelding van nationale identiteiten in de roman Oorlogswinter van Jan Terlouw (1972).

dhr. J. Veldhuis BA, Julianadorp

Managementwetenschappen en BPMIT, uitreiker prof. dr. Rob Kusters

Managementwetenschappen, uitreiker prof. dr. Lex Bijlsma

Afstudeeropdracht: Een met het Ene. De invloed van Plotinus ‘Enneaden op Augustinus’ visie op het goede leven in De beata vita. mw. M.H.J. Wolterbeek BA, Zeist, afstudeerrichting educatieve minor Geschiedenis Afstudeeropdracht: het Genootschap ‘Nederig en Menschlievend.’ Een Rotterdamse vereniging ter bestrijding van armoede in de negentiende eeuw.

dhr. C. Zwaan BA, Anna Paulowna

Afstudeeropdracht: Luyermandsgoed en spijsbriefjes. De Moederlijke Weldadigheid als deel van de civil society van het negentiendeeeuwse Hoorn.

Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen dhr. W.C.L. Godefroot MA, Zeveneken, België

Afstudeeropdracht: De evolutie van de commercialisering van de boeken van Jef Geeraerts en de rol die de media daarbij speelden.

mw. L.F.J. Goorden MA, Edegem, België

Afstudeeropdracht: Ontmoeting of confrontatie met de ‘ander’. De verbeelding van interraciale verhoudingen in de Congo-romans van Daisy Ver Boven tijdens de onafhankelijkheidsperiode van Belgisch Congo.

mw. M. Groeneveld-van der Poel MA, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Opvattingen over kinderboeken van de leescommissies van de vereniging ‘ons Huis’ en het N.O.G. in Amsterdam aan het begin van de 20e eeuw.

Psychologie, uitreiker prof. dr. Karen van Dam

Cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid, uitreiker prof. dr. Jan Willem Sap

dhr. L.K.A. Lambrecht MA, Herenthout, België P

Afstudeeropdracht: Cheesecake or transformative technology? Pinker vs. Patel on music’s role in evolutionary history.

mw. L.J. Luierweert MA, Arnhem

Afstudeeropdracht: Er waait geen wind of hij is iemand (on)dienstig. Nederland en Borculo: omgaan met de cycloon die zuidoost Nederland trof op10 augustus 1925.

mw. M.T. Osch-Maas MA, Westerhoven

Afstudeeropdracht: De visie van Jean-Paul Sartre op vrijheid en verantwoordelijkheid.

mw. C.E.M. Sibon MA, St. Willebrord

Afstudeeropdracht: Een intertekstueel onderzoek naar de relatie tussen Émile Zola’s Thérèse Raquin en Louis Couperus’ Eline Vere.

dhr. E. Smits MA, Bodegraven

Afstudeeropdracht: Tussen ‘Restauratie en Vernieuwing’. Het jeugdwerk van de Nederlandse Hervormde Kerk in de periode 1945 en 1960.

dhr. N.P. Thenu MA, Rotterdam

Managementwetenschappen, uitreiker prof. dr. Herman van den Bosch

Psychologie en Onderwijswetenschappen, uitreiker prof. dr. Jacques van Lankveld

Afstudeeropdracht: De fases van omarming en normalisering van housemuziek in Nederland: van stuiterend rotpubliek naar speelruimte in de popmuziek.

dhr. M. Tijssen MA, Scherpenisse P

Afstudeeropdracht: De krant en het pand. De rol van het Reformatorisch Dagblad in de ontwikkeling van de bevindelijk gereformeerde gemeenschap (1966-2011).

mw. A.T. Visser MA, Haren P

Afstudeeropdracht: Een gedurfd visitekaartje. De positie van Judith Leysters Zelfportret (ca. 1630) in de traditie van het kunstenaarszelfportret in de zeventiende eeuw.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

29


afgest

deerden

dhr. R. Weerts MA, Borsbeek, België P

Afstudeeropdracht: De fortengordel van Brialmont als onderdeel van het Nationaal Reduit Antwerpen. Van gedeclasseerd verdedigingsbolwerk tot cultureel herbestemmingsgebied (1977-2017).

Informatica

dhr. R. Schreuder MSc, Rijen P

Afstudeeropdracht: ‘Leadership Styles, Personality Characteristics & Affective Readiness to change’. Een onderzoek naar het effect van de affectieve attitude en de subjectieve norm op de verander-bereidheid van engineers bij geplande organisatieverandering en de mate waarin laissezfaire leiderschap en het persoonlijkheidskenmerk extraversie dit effect modereren.

mw. W. Sluiter MSc, Bilthoven Wo bacheloropleiding Informatica dhr. J. De Laender BSc, Wilrijk, België Wo masteropleiding Computer Science dhr. R.J.L. Beeckman MSc, Berkel en Rodenrijs

Afstudeeropdracht: ‘A No-limit poker-bot using neural networks’.

dhr. J.G. van Roosmalen MSc, Pijnacker P

Afstudeeropdracht: The feasibility of deep learning approaches for P2P-botnet detection.

Wo masteropleiding Software Engineering dhr. H.A. Arends MSc, Huissen P

Afstudeeropdracht: Intelligent tutor to learn the evaluation of microcontroller i/o programming expressions.

Afstudeeropdracht: Management control dynamiek: de invloed van ERP gezien vanuit het institutionele logics perspectief.

Afstudeeropdracht: Welke invloedstactieken van opleidingsmanagers hebben een positief effect op veranderbereidheid? Als het gaat om inzet van ICT in het onderwijs.

mw. D.H.W. Thuijls MSc, Ohé en Laak

Afstudeeropdracht: Gold-Rimmed ‘Complacency’ (‘Complacency’ met een gouden randje).

dhr. F. de Waard MSc, Breda

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management. dhr. H.T. Fijnvandraat MSc, Hasselt

Afstudeeropdracht: A domain reasoner for geometry exercises.

Managementwetenschappen Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. P. van den Berg BSc, Den Helder dhr. J.J.W. Boss BSc, Westervoort mw. B.W. Goossens-Wijlre BSc, Leiderdorp mw. C.M. Voet-Diwisch BSc, Leerdam Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management dhr. M.D. de Beus MSc, Haarlem P

Afstudeeropdracht: Interne Communicatie, Onzekerheid en Verandergedrag: als het van twee kanten komt hoeft het nog niet te botsen. Hoe interne lijn- en topmanagementcommunicatie elk hun eigen invloed hebben op het verandergedrag van werknemers via de reductie van onzekerheid.

mw. D. De Cuyper MSc, Heverlee, België

Afstudeeropdracht: Beïnvloedt persoonlijkheid de instand-houding van hiërarchie? Onderzoek naar de relatie tussen persoonskenmerken en het verlangen naar informele hiërarchie in Belgische bedrijven.

Afstudeeropdracht: Integration and collaboration in a local primary care setting for frail elderly. Using the rainbow model of integrated care and a social network analysis to describe and evaluate collaboration process within primary care.

dhr.M. Kip MSc, Waalre

Afstudeeropdracht: Welke rol speelt Public Service Motivation in de relatie tussen HRM en de intentie tot vertrek bij docenten binnen het hbo-onderwijs in Nederland?

mw. K. van Mensel MSc, Antwerpen België

Afstudeeropdracht: Is there a gender difference for Millennials in the development of e-loyalty? Examining the impact of online experience, online concerns & favourable price perception on e-loyalty and exploring the moderating role of gender.

dhr. B.J. van Loon MSc, Arnhem

Afstudeeropdracht: Het effect van Productive Ward op medewerkerbetrokkenheid. Naar een beter begrip van de invloed van organisatieverandering op medewerkerbetrokkenheid en de rol van structural empowerment.

dhr. W. Morren MSc, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Het effect van leiderschap op verandergereedheid.

dhr. T. Morssink MSc, Hengelo

Afstudeeropdracht: Van organisatie naar sociaal organisme. Drie dimensies van proces van betekenisgeving.

dhr. A. Passenier MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: To Connect or not to Connect, that’s the question. ‘In welke mate heeft het aantal zakelijke Facebook connecties een relatie met de perceptie van de effectiviteit van de middenmanager tijdens een strategisch veranderproces, en welke mediërende rol spelen zelfvertrouwen en de afwijking tussen de werkelijke identiteit en de online identiteit hierbij?’.

dhr. M. van Poorten MSc, Almere

Afstudeeropdracht: Sourcing levers. Case study onderzoek naar de toepassing, omstandigheden en effecten.

dhr. E. van Hunnik MSc, Oosterwolde

Afstudeeropdracht: Stuurloos zonder aansturing? Onderzoek naar hoe professionals vorm geven aan hun autonomie en wat de door hen ervaren invloed is van de organisatiestructuur en wijze van aansturing.

mw. A.G. Knol MSc, Nieuwerkerk aan den IJssel

Afstudeeropdracht: Een dagboekstudie naar het effect van stress van leidinggevenden – door tijdsdruk en prestatiedruk – op het al dan niet nakomen van beloftes aan medewerkers. Heeft werkstress bij leidinggevenden impact op de relatie met medewerkers?

mw. P. de Kok MSc, Vlaardingen

Afstudeeropdracht: Implementatie van risicomanagement. De invloed van organisatiecultuur op management controlpraktijken bij de invoering van risicomanagement in onderwijsinstellingen.

mw. E.D. van der Kooij MSc, Rotterdam dhr. M.H.P. Kremers MSc, Veghel P

mw. A.G.L.M. Lahaut-Boumans MSc, Berg en Terblijt

Wo masteropleiding Management dhr. C.W.A. van Amerongen MSc, Terheijden

Afstudeeropdracht: Beheersingsmechanismen bij logistieke samenwerkingsverbanden: Een model en empirische onderbouwing.

Afstudeeropdracht: Een high performance work system en innovatief werkgedrag. Een verkenning van de modererende effecten van een innovatief werkklimaat en efficiënt werken.

mw. S.M.J. Baaten MSc, Lelystad

Afstudeeropdracht: De invloed van een dealing with errorsklimaat op de relatie tussen proactief gedrag en career resilience. Een kwantitatief onderzoek binnen vier Nederlandse organisaties.

dhr. R.I. Bulles MSc, Herzogenrath, Duitsland P

Afstudeeropdracht: In controle en in balans. De relatie tussen werk-patronen, autonomie, vitaliteit en werk-privé interacties.

dhr. L. Coskun MSc, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Management Control Packages bij Zelfsturende Teams.

dhr. M.J. Dekker MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: Verlenen duurzame beleggers meer nut aan het duurzaamheidsaspect tijdens periode van een crisis? Een cashflow analyse van duurzame fondsen en conventionele fondsen.

dhr. C.A.M. Dikker MSc, Bavel

Afstudeeropdracht: Businessmodellen en weerstand tegen innovatie.

dhr. E.J.M. Dingenouts MSc, Bergen op Zoom

dhr. J. Schipper MSc, Rijswijk

mw. B.E. van Empelen-Vos MSc, Bussum

Afstudeeropdracht: Een dagboekstudie naar de reacties op psychologische contractbreuk vanuit dubbel perspectief: de modererende werking van communicatiefrequentie.

mw. M. de Groot MSc, Lelystad

Afstudeeropdracht: Netwerkeffectiviteit in een veranderde context. Hoe gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties na de invoering van de nieuwe Woningwet tot prestatieafspraken komen.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Afstudeeropdracht: Het Nieuwe Werken binnen niet-kennisintensieve organisaties. De invoering van Het Nieuwe Werken binnen de bouwsector, manieren van aansturing/leidinggeven en uitkomstmaten bij Het Nieuwe Werken.

Afstudeeropdracht: Churn prediction models tested and evaluated in the Dutch indemnity industry.

Afstudeeropdracht: De bijdrage van esprit de corps aan een hogere professionele vitaliteit, resulterend in een kleinere verloopintentie. Een studie naar directe en indirecte effecten via autonomie en sociale steun.

30

dhr. T.C. Hulst MSc, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Omgaan met fouten in een organisatie. Een kwantitatief onderzoek onder medewerkers in de Zorg-sector naar de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en het omgaan met fouten in een organisatie.

dhr. T.J.M. Siemes MSc, Loenen

Afstudeeropdracht: Het belang van teams binnen een organisatie voor maatschappelijk verantwoord onder-nemen (MVO). Is er een relatie met een organisatiecultuur? Afstudeeropdracht: De Waarden van verandering. Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van waarden op de veranderbereidheid van leidinggevenden bij een geplande verandering.

Afstudeeropdracht: De effecten van werk-privé balans op loopbaankeuzes. De modererende invloed van persoonlijke en contextuele factoren.

dhr. R.F.L. van Vlokhoven MSc, Rotterdam P

mw. H. Azhimi MSc, Almelo

Afstudeeropdracht: Improving employees’ innovative work behaviour. The impact of goal orientation on innovative work behaviour and the role of organizational learning form error’s culture on that relation.

dhr. B.H. Houtman MSc, ‘s-Gravenhage

Afstudeeropdracht: Voorbereiding afstudeeronderzoek S&I. ‘It’s the economy, stupid!’ Imprinting-effect economische situatie bij oprichting op innovatie.

Afstudeeropdracht: Factors having an effect on retailers’ willingness to pay premium for socially and environmental responsible fashion.

dhr. B.S. Hoekstra, Rotterdam P

mw. G.G. Klooster-Slagter MSc, Groningen P

dhr. M. van Hout MSc, Valkenswaard

Afstudeeropdracht: Effect op management control bij ontvlechting gezien vanuit het Institutional Logics perspectief.

Afstudeeropdracht: Social support in Holacracy. How do employees in organizations based on Holacracy experience their collegiate social support and how does this collegiate social support arise? Afstudeeropdracht: Cognitieve stijlen en creativiteit. Onderzoek naar het effect van rationeel en intuïtief denken op creativiteit.

Afstudeeropdracht: Individual Ambidexterity: Measuring the effect of Learning Goal Orientation and Error Climate on the level of Individual Ambidexterity within organizations.

mw. K. Lauwers MSc, Kessel-Lo België

Afstudeeropdracht: De samenhang tussen de mate van Stakeholder Engagement en de kwaliteit van Sustainability reports. Een onderzoek onder Nederlandse organisaties, die opgenomen zijn in de Transparantiebenchmark in het jaar 2014 en 2015.

mw. S.P. Deelen MSc, Drachten

Afstudeeropdracht: The rise of energy storage and its businessmodel. A case study research to how business model innovation affects firm performance in the rising energy storage market for both grid-level as isolated applications.

mw. E. van Tellingen MSc, Haarlem

dhr. M.E.H. Lenferink MSc, Velp P dhr. S.N. Thibaud MSc, Rijswijk

dhr. M. Hamelink MSc, Vogelwaarde

mw. M. Hoeksema MSc, Groningen

Afstudeeropdracht: Betekenisgeving bij Lean veranderinterventies. ‘Een onderzoek naar de effecten van Lean veranderinterventies op betekenisgeving’.

Afstudeeropdracht: Trace-based debugging. A scalable solution?

Afstudeeropdracht: De invloed van netwerk karakteristieken op de effectiviteit van een Community. Een casestudie naar de Community rondom de Basisregistratie. Grootschalige Topografie.

Afstudeeropdracht: De invloed van interactie tussen top- en midden-management tijdens een organisatieverandering. Onderzoek naar emotionele betrokkenheid en vertrouwen bij interactie tussen top- en middenmanagement tijdens een cultuur verandering.

dhr. M. Krauweel MSc, Oosterhout P

Afstudeeropdracht: Concurrent and asynochronous JavaScript. programming using Reo.

dhr. E. Hagedoorn MSc, Balkbrug

dhr. F.E. van Leeuwen MSc, Sassenheim mw. C.M. Leijen MSc, Alkmaar

Afstudeeropdracht: De rol van organisatiecultuur en regulering bij service-innovatie. Een multiple-case-study-onderzoek binnen de welzijnssector in Nederland.

dhr. J.H.A. Lugtenberg MSc, Lemelerveld

Afstudeeropdracht: De invloed van een lerend organisatie-klimaat op de relatie tussen proactiviteit en bevlogenheid. Een kwantitatief onderzoek bij docenten binnen het voort-gezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

dhr. J.H. den Otter MSc, Gorinchem

Afstudeeropdracht: Netwerkeffectiviteit ‘Een case-study naar de invloed van integratie (mechanismen) op het vermogen om gestelde doelen te behalen binnen een Veiligheidshuis.’

mw. M. Pfenning MSc, Groningen

Afstudeeropdracht: ‘The extra mile’ – Wanneer is een medewerker bereid om een stap extra te zetten? Het effect van het psychologisch klimaat op werkdruk en ‘extra role gedrag’

dhr. J.S. Prinzen MSc, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Patiëntparticipatie tijdens innovaties in de gezondheidszorg. De invloed van patiëntparticipatie tijdens innovaties in de gezondheidszorg op de proceskwaliteit en de omgevingskwaliteit van de zorgverlening. Een casestudie: de ontwikkeling van de polikliniek sneldiagnostiek oncologie in het VUmc.

mw. B.M.C. Rijckenberg MSc, ’s-Gravenhage

Afstudeeropdracht: Management control en het veranderproces bij de inspectie veiligheid en justitie. Een praktijkonderzoek naar de dynamiek in management control package binnen een publieke kennisorganisatie.

dhr. R. Ritzer MSc, Zeist

Afstudeeropdracht: ‘Mentorschap voor innovatieve leiders: Effect van mentoring op ambidextrous leiderschap’.

mw. F. de Rooij MSc, Amsterdam

Afstudeeropdracht: Sturing van Samenwerkingsverbanden tussen Organisaties. De rol die management control en vertrouwen spelen in co-explorerende en co-exploiterende samenwerkingsverbanden van OEM’s en toeleveranciers binnen de hightech industrie.

mw. L.E.M. Sieprath MSc, Heerlen

Afstudeeropdracht: De invloed van loopbaancoaching op duurzame inzetbaarheid. Kwalitatief onderzoek naar de rol van zelfreflectie en mindset.


mw M.C.L Smeets-Verkoulen MSc, Sint-Joost

Afstudeeropdracht: (Hoe) is succes anders als je ouder bent? De modererende invloed van leeftijd op de relatie tussen persoonlijkheid en werkgerelateerde zelfeffectiviteit en resulterend loopbaansucces.

mw. M.G.J.G. Smids-Verbakel MSc, Sint-Oedenrode

Afstudeeropdracht: ‘Hoe de relatie tussen persoonlijke behoefte aan structuur en coping wordt beïnvloed door een organisatiecultuur in het omgaan met fouten en door eisen van stakeholders.’

dhr. N.D.A. Steenstra MSc, Akkrum P

Supplier’s contribution to buyer’s innovativeness: the influence of customer attractiveness and strategic fit.

dhr. W.T. van Toor MSc, Vlist

Afstudeeropdracht: Netwerkeffectiviteit van samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs. Een onderzoek naar netwerkeffectiviteit binnen ZOUT.

dhr. M.E. de Vaal MSc, Houten

Afstudeeropdracht: Management control van publieke en private partijen binnen samenwerkingsverbanden. Ken de verschillen.

mw. C.C.M. Valentijn MSc, Achthuizen

Afstudeeropdracht: Het geslacht, de relatie & de breuk. Een dagboekstudie naar de invloed van het geslacht van de leidinggevende op psychologische contract breuk en de mediërende rol van LMX hierin.

mw. K.L. Vasse MSc, Assen

Afstudeeropdracht: Van persoon-groep fit naar ‘collaboration’ en werkprestaties. De modererende rol van intrinsieke en prosociale motivatie.

dhr. P.P.T.C. Verhoef MSc, Den Hout

Afstudeeropdracht: Van maatwerk naar product modularisatie. Industriële machinebouw.

mw. A. Bloemendaal BSc, Ulft

Afstudeeropdracht: Cadmium in landbouwbodems: voorspelling doorvoer naar gewassen en effect van digestaat.

dhr. J. Leenknecht BSc, Hulst

Afstudeeropdracht: Biodiversiteit in de stad.

dhr. J.O. Smit BSc, Spijkenisse

Afstudeeropdracht: Sustainability analysis of farmed woody biomass for energy production.

mw. A.J. Westra BSc, Houten

Afstudeeropdracht: Biodiversiteit in de stad.

Wo masteropleiding Environmental Sciences dhr. N. Deconinck MSc, Avelgem, België

Afstudeeropdracht: Innovative steps in harvesting (separation and dewatering) microalgae biomass fort he production of biofuels

dhr. M.G. Kerpel MSc, Apeldoorn P

Afstudeeropdracht: Duurzaamheidslabels voor gebieden: tot lust of tot last? Duurzame gebiedsontwikkeling: thema’s en trends; belemmeringen en barrières; rollen en gevaren van gebiedslabels.

mw. A.T.R. Stefens MSc, Ertvelde, België

Afstudeeropdracht: Bosbeleid in Vlaanderen: instrumenten en hun politiek draagvlak.

mw. V. Verheyen MSc, Brasschaat, België P

Afstudeeropdracht: Exposure to Fine Particulate Air pollution during Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes: Exploring Underlying Mechanisms in the IPANEMA Cohort.

dhr. E.T. Verlinden MSc, Tilburg

Onderwijswetenschappen

dhr. C.H. Weijmans MSc, Tiel

Wo master Onderwijswetenschappen mw. M.A. Bothof MSc, Maarssen

Afstudeeropdracht: The influence of craftsmanship on customer satisfaction mediated by value creation for the customer. Afstudeeropdracht: Strategische mogelijkheden voor commodity dienstverleners bij dominante afnemers – verkennend onderzoek binnen de schoonmaakbranche

mw. L. van Wensveen MSc, Uden

Afstudeeropdracht: Generatieverschillen op de werkvloer. Dagboek studie naar de relatie tussen psychologische contractbreuken en baantevredenheid, gemodereerd door generatieverschillen.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making mw. M.E. Daniels MSc, Leeuwarden Afstudeeropdracht: De boekhouding zelf doen of uitbesteden: determinanten van het uitbesteden van de boekhouding door startende micro bv’s.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Public management mw. J. van den Burg-Storm MSc, Naaldwijk

Afstudeeropdracht: Netwerkeffectiviteit van een netwerkorganisatie van uitvoeringsorganisaties. Een onderzoek naar de netwerkeffectiviteit van de Rijksbrede Benchmark Groep.

mw. N.G. van Pelt MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: Leadership in the Caribbean. The impact of leadership style on the relationship between cultural diversity and team processes which are believed to effect team performance.

dhr. A.M.H. Roolvink MSc, Grave

Afstudeeropdracht: Netwerken in Noord-Brabant. Netwerkeffectiviteit bij opvang asielzoekers en huisvesting vergunninghouders.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling mw. G. Groen-Baas MSc, Kampen Afstudeeropdracht: Control, Vertrouwen en Mike. Een interpretatief onderzoek naar de verhouding tussen control en vertrouwen in de relatie tussen twee gemeenten en twee jeugdhulpaanbieders.

dhr. W.T. Overheul MSc, Berghem

Afstudeeropdracht: Overoptimisme en Illusion of Control bij ICT investeringen. Verkennend onderzoek naar de invloed van de gedragsaspecten illusion of control en overoptimisme op de besluitvoming van ICT investeringen.

Afstudeeropdracht: Autonome motivatie en studierendement in het hoger afstandsonderwijs. Een case-studie over mogelijke beleidsmaatregelen die de autonome motivatie in online onderwijs verhogen om het studierendement te verbeteren.

dhr. L.J.A. Fanchamps MSc, Heerlen

Afstudeeropdracht: De Invloed van SRA Programmeren op Mathe-matisch Redeneren en Zelfeffectiviteit met Lego Robotica in Twee Instructievarianten.

mw. N. de Jong-Kroon MSc, Sliedrecht P

Afstudeeropdracht: Effect Functiemix op het Van Lodenstein College. Een onderzoek naar Werkbeleving en Carrièreperspectief bij LB, LC en LD-docenten op het Van Lodenstein College.

mw. D.C.M. Kloosterman MSc, Etten-Leur

Afstudeeropdracht: Tablets als Wondermiddel voor de Motivatie? Een onderzoek naar de invloed van een gesloten tabletsysteem op motivatie van leerlingen.

dhr. S.M.H. Kurvers MSc, Echt P

dhr. M. Tijssens MSc, Haren

Afstudeeropdracht: Tussen Ernst en Spel. Een onderzoek naar amoreel management. En in hoeverre negatieve gevolgen van ethisch leiderschap hierin een rol spelen.

dhr. J.J. Wolfs MSc, ’s-Gravenhage

Afstudeeropdracht: Hoe beïnvloedt ICT de controllerrol? De invloed van ERP systemen op de ontwikkeling van de controllerrol in Nederlandse woningcorporaties zoals ervaren door controllers.

Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. J.D.C.M. Alberts BSc, Hoeven

Afstudeeropdracht: Duurzame warmte- en koudevoorziening gebouwde omgeving.

mw. P.C.J. van den Boomen BSc, Eindhoven

Afstudeeropdracht: Plastics in rivieren; Monitoring, beleid en wetgeving. Blauwalg in het zwemwater van de Kasteelse Bossen.

Afstudeeropdracht: Change-oriented OCB en de kwaliteit van de relatie met leidinggevende en collega’s, zelfeffectiviteit en teamcommitment.

mw. A. Koolmees MSc, Vlaardingen

Afstudeeropdracht: Modereert sociale steun vanuit de organisatie de relatie tussen de ervaren impact van negatieve life events en burnout?

dhr. A.F. Kouwenberg MSc, Hengelo

Afstudeeropdracht: De samenhang van complexiteit, frequentie en planning van verandering met openheid voor organisatieveranderingen en de modererende rol van aanpassingsvermogen.

dhr. E.G. van der Laan MSc, Lelystad

Afstudeeropdracht: Het Vijf Factoren Model van Persoonlijkheidsstoornissen en Uitval Gedurende het Psychologisch Onderzoek en de Initiële Opleiding bij Defensie.

mw. D.B. Lonzième MSc, Den Haag

Afstudeeropdracht: Invloed van Domein-Specifieke Persoonlijke Epistemologie en Mening op Bronevaluatie.

Afstudeeropdracht: Wat Voorspelt Proactief Gedrag? Relaties van Situationele Leerdoel Oriëntatie en Autonomie met Drie Dimensies van Proactief Gedrag.

mw. J.D. Mare MSc, Zwolle P

mw. K.E.J.M. Meyer MSc, Nieuwkerken, België

Afstudeeropdracht: Een Rubriek voor 21e-eeuwse Vaardigheden. Gebruik van een Rubriek voor Zelfbeoordeling en het Stellen van Vaardigheidsdoelen bij het Aanleren van (een Selectie van) 21e-eeuwse Vaardigheden door Bovenbouwleerlingen op de Basisschool.

dhr. K. Stroo MSc, Amersfoort P

Afstudeeropdracht: Topsport en Onderwijs in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Een Onderzoek naar het Studiesucces van Talenten en Topsporters met een NOC*NSF-status in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland.

mw. C.A.M. Triest MSc, Beveren België P

Afstudeeropdracht: Ouderbetrokkenheid bij CompetentieOntwikkelend Leren.

mw. D. van Veen MSc, Mookhoek P

Afstudeeropdracht: Animal Assisted Interventions (AAI) Inzet van een Hond in een Verpleeghuis-setting voor Mensen met Dementie.

mw. M.W. van Polen MSc, Zwolle P

Afstudeeropdracht: Effect van HerstelWijzer op Herstelstrategieën en Vitaliteit-Gerelateerde Uitkomsten.

dhr. L.J.L. Schaepkens MSc, Zutendaal, België

Afstudeeropdracht: Organisatieperformance van publieke organisaties: Implicaties van een gecombineerde organisatiecultuur en gecombineerd leiderschap.

mw. H. Schut MSc, Driebergen

Afstudeeropdracht: Leidt Ruimte om Jezelf te kunnen zijn tot Bevlogen Job Crafters? Het Effect van Job Crafting op Bevlogenheid en de Rol van de Werkcontext.

Afstudeeropdracht: Verkenning van Toegevoegde Waarde van Deelname aan de Leernetwerken van Hogeschool Iselinge en Verbonden Opleidingsscholen.

Wo masteropleiding Psychologie, afstudeerrichting Gezondheidspsychologie dhr. R.M. van Eenennaam MSc. Amsterdam P

Psychologie

dhr. M.J.M.J. Henckens MSc, Geleen P

dhr. J.W.M. Schapendonk MSc, Nijmegen P

Afstudeeropdracht: Lean control en institutionele entrepreneurs. Een onderzoek naar de invloed van institutionele entrepreneurs, vanuit NIS en OIE perspectieven, bij de implementatie van Lean als management control instrument.

dhr. R.T.E. Janssen BSc, Kinrooi, België dhr. H.A. de Jong BSc, Appelscha mw. I.W.M. Kamphuis-Wopereis BSc, Arnhem mw. A.E. de Krijger BSc, Singapore mw. S.S. van Leeuwen-Rodehuis BSc, Ede mw. D. Liessenborghs BSc, Keerbergen, België mw. M. van Lith-van der Linde BSc, Den Bosch mw. M. Marešová BSc, Pine Grove, PA Verenigde Staten dhr. F.H. Meijers BSc, Oudorp mw. H.M.J.M. Patijn-Tielemans BSc, Bilthoven mw. I. Perton BSc, Groningen mw. C. Quinten BSc, Breda mw. A.L.P. van Rietschoten BSc, Delft mw. R.T. van Rijn-Kwak BSc, Almere mw. L.M. Romeijn BSc, Papendrecht mw. G.J. Schipper-te Paske BSc, Hoofddorp mw. B. Schoofs BSc, Heverlee, België P dhr. R.J.A. Schrijver BSc, Zwolle mw. N.G.M. Smits BSc, Roosendaal mw. G.G. Smoes BSc, Best mw. R. Soepenberg BSc, Den Haag mw. J.J. Stil BSc, Rotterdam mw. H.J. Verhoef BSc, Putten mw. I. Vieren BSc, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten mw. C.C. van Westen BSc, Heereveen Wo masteropleiding, afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie mw. C.A.M. Bloeme MSc, Arnhem

Bacheloropleiding Psychologie mw.W. Antes BSc, Goes dhr. P.J. Beije BSc, Kapelle mw. N. van den Berg BSc, Rijswijk mw. J.C.M.H. van Berlo-Rooijakkers BSc, Beek en Donk mw. E.D. Bijlsma BSc, Joure mw. J.H.J. Borghuis BSC, Wierden P dhr. P. Bostoen BSc, Zwevegem, België mw. W. van den Brand-Vlaming BSc, Castricum dhr. K.W.R. van Bruggen BSc, ’s-Hertogenbosch mw. Y.E.J. Crijns-Knoppen BSc, Mheer mw. L. Driessen BSc, Nijkerk mw. S.L.B.L. Duinen BSc, Maasbracht dhr. R. van Dun BSc, Leiden mw. M.E. Eikema-Estkowski BSc, Voorhout mw. W.M.M. Feldmann BSc, Maastricht mw M.H.S. Gimberg-van Velthoven BSc, Den Haag

Afstudeeropdracht: De groeitrajecten van KvL, Angst en Depressie voor Vroege Overlevenden van Kanker: Door middel van Group-Based Trajectory Modeling. Afstudeeropdracht: Hangt Seksueel Functioneren bij Mannen samen met Affectieve Polariteit?

mw. Y. van Kalleveen-Hoogerduijn MSc, Nootdorp

Afstudeeropdracht: Shared Decision Making among Kidney Patients Do Patients want to be involved in deciding what Quality post-mortem Kidney They want to receive?

Wo masteropleiding Psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie mw. C.J. Bais MSc, Heiloo Afstudeeropdracht: De Invloed van Leerkrachtgedrag op Leermotivatie: de Modererende invloed van Betrokkenheid.

dhr. E.J.H. van den Berg MSc, Kerkwerve

Afstudeeropdracht: Het effect van een go/no-go interventie op de impliciete attitudes rondom condoomgebruik bij mannen die seks hebben met mannen.

mw. M.A.H. van Beurden MSc, Delft

Afstudeeropdracht: Impliciete en Expliciete Associaties met Erotische Stimuli bij Vrouwen met en zonder Seksuele Disfunctie.

mw. A.M. Brand MSc, Bemmel

Afstudeeropdracht: Het effect van Bekkenbodemspierklachten na een Vaginale Partus op Seksdrive en Seksueel Zelfbewustzijn.

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

31


deerden

mw. M.M. Groenweg-van der Knoop MSc, Den Haag

Afstudeeropdracht: Neurocognitive phenotype in the AllenHerndon-Dudley Syndrome Description of the neuropsychological phenotype of patients with the Allan-Herndon-Dudley Syndrome and the evaluation of the therapeutic effect of Triac.

mw. M.H. de Haan MSc, Hoogland P

Afstudeeropdracht: De Effecten van Kanker Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven.

mw. L.U. Hartl MSc, Vijlen

Afstudeeropdracht: Testing the effects of a new intervention influencing implicit attitudes to reduce sexual risk behavior in men who have sex with men.

mw. D.L.S. Horák MSc, Den Haag

Afstudeeropdracht: Muziek, Onrust en Depressieve symptomen bij Verpleeghuisbewoners met Dementie.

mw. N.C.M.M. van Kesteren-van Rossum MSc, Heumen Afstudeeropdracht: De Effectiviteit van Mindfulness: een Vergelijking van Twee Verschillende Zitmeditaties.

mw. S. van Leeuwen MSc, Numansdorp

Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Psychose, Cognitieve Functies en Algemeen Functioneren.

mw. A.J. Nieuwhof MSc, Zeist

Afstudeeropdracht: Sensorische responsiviteit en incontinentie bij kinderen met en zonder autisme spectrum stoornis.

mw. A.P.W.M. Reinders MSc, Amersfoort

Afstudeeropdracht: Autisme Spectrum Stoornis en Executieve Functies: de Modererende Invloed van Urine Incontinentie.

mw. D. van Rooy-Sykula MSc, Aalsmeer

Afstudeeropdracht: (On)verantwoord cocaïnegebruik: een onderzoek naar determinanten en problemen bij recreatief gebruik.

dhr. B. Smid MSc, Groningen

Afstudeeropdracht: Dwanggedrag bij Smartphonegebruik onder Studenten: de Rol van Angst.

mw. S. Streekstra MSc, Lelystad

Afstudeeropdracht: Invloed van Persoonlijkheidseigenschappen op de Mentale Gezondheid van Slachtoffers en Omstanders van Pesten op het Werk.

dhr. P. van Tuijl MSc, Utrecht

Afstudeeropdracht: Internetporno nader bekeken Een experience sampling studie naar de relatie tussen zelfwaardering, negatief affect en het kijken naar internetporno bij frequente gebruikers van seksueel expliciete websites.

dhr. T. de Veen MSc, Eijsden

Afstudeeropdracht: Ingrijpende Levensgebeurtenissen en Probleemgedrag bij Kinderen: de Modererende Rol van Sensitieve Opvoeding.

mw. M. Verhofstadt MSc, Antwerpen, België P

Afstudeeropdracht: Naar een Cognitief Valide Beoordelingsinstrument inzake Ondraaglijk lijden van Psychiatrische Patiënten met of zonder Euthanasieverzoek: Vervolgstudie.

mw. W.E. de Vries MSc, Nijverdal

Afstudeeropdracht: De Betrouwbaarheid van de Youth Anxiety Measurement (Yam-5): Een Nieuwe Angstvragenlijst voor Kinderen en Adolescenten.

Wo masteropleiding Psychologie, afstudeerrichting Levenslooppsychologie dhr. A.M.M.G. de Bruijn MSc, Heerlen Afstudeeropdracht: Transitie, Life review, Gezondheid en Sociale steun bij Ouderen.

mw. M. Donk MSc, Nieuwegein

Afstudeeropdracht: De Rol van de Sociaal Economische Status in de Relatie tussen Etniciteit en Probleemgedrag bij Jonge Kinderen.

Scriptie: Euthanasie en toekomstig lijden: contra legem? Een onderzoek naar de toetsingspraktijk van de Regionale Toetsings-commissies Euthanasie ten aanzien van de interpretatie van de wettelijke zorgvuldigheidseis omtrent het uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij beginnende dementie.

mw. M.H.M. Boom LLM, Den Bosch

Scriptie: Overgeleverd aan de uitleg van de overleveringsrechter. Een onderzoek naar hoe de wetgever de eerste voorwaarde van artikel 6 lid 5 Overleveringswet zou kunnen herformuleren om strijd met het Unierecht te voorkomen.

dhr. K. Buijs LLM, Volendam

Scriptie: De bijdrage van de kasopstelling aan de bewijsstandaard in de witwas- en ontnemingsprocedure.

mw. M. Elte-Vermeule LLM, Wezep

Scriptie: Veilig in Europa? Slachtofferbescherming tussen lidstaten van de Europese Unie.

mw. C.E.M. Geertsma-van Ooijen LLM, Den Dungen

mw. R.J. Schim van der Loeff-van Veen MSc, Nijmegen

Afstudeeropdracht: Welbevinden in de Gerontopsychiatrie.

mw. E.M. de Zeeuw MSc, Geldrop

Afstudeeropdracht: Effectiviteit OncoActief op Kwaliteit van Leven en Vermoeidheid van (voormalig) Prostaat- of Darmkankerpatiënten.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. R.H.C. van Belkom LLB, Rijen mw. drs. J. Benjamens LLB, Franeker mw. I. Blatter LLB, Hurwenen

Open Universiteit Modulair 9 juni 2017

Scriptie: Like als je vindt dat wraakporno zelfstandig strafbaar gesteld moet worden.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Profielen Privaatrecht en Strafrecht mw. S.C.A. ter Borg LLM, Haarlem

Scriptie: Witteboordencriminaliteit en gender. Een onderzoek naar de huidige en de te verwachten (toekomstige) populatie witteboordencriminelen en de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Profiel Staats- en bestuursrecht dhr. M.J. van den Berg LLM, De Punt

Scriptie: De handhavingsverplichting van het bestuur juridisch genormeerd.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Profiel Staats- en bestuursrecht, omgevingsrecht mw. M.W. Cobussen LLM, Druten

Scriptie: Nadeelcompensatie in het omgevingsrecht op de schop.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Business Process Management and IT mw. C. Dieters MSc, Eindhoven

Afstudeeropdracht: Analyse van productselectiemodellen in de verzekeringssector vanuit het gebruikersperspectief.

mw. E.A.A. van der Kolk MSc, Kampen P

Afstudeeropdracht: Beïnvloeden belangen adaptaties van ICT service organisaties? Een verkennend onderzoek naar de beïnvloeding van belangen van opdrachtgever en leverancier, op adaptaties van ICT service organisaties.

dhr. M.A.M. Maasakkers MSc, Eindhoven

Afstudeeropdracht: Een keuze-framework voor outlierdetectiemethoden voor declaratiefraudescenario’s in de Zorg.

dhr. J.H. Vonk MSc, Berkel en Rodenrijs

Scriptie: De rechtspositie van het dier anno 2016.

mw. E. Hazekamp LLM, IJsselstein

Scriptie: Is Vrouwe Justitia ook blind ten aanzien van mijn bijzondere kind? De wettelijke mogelijkheden tot ouderparticipatie als counter balance voor de te verwachten problemen omtrent verklaringen en gedrag bij de autistische stoornis binnen het strafrechtelijk voorbereidend onderzoek nader bekeken.

mw. E.M. van Heugten LLM, ’s-Hertogenbosch

Scriptie: ‘Hoor jij mij?’ Een evaluatie van het horen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 12 en 18 jaar in de Nederlandse asielprocedure.

dhr. C.S. Nguyen LLM, Norg

Scriptie: De Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (Plain-Vanilla) Swaps.

mw. M.G. Oosterkamp LLM, Leeuwarden P

dhr. A.P. Paap LLM, Amsterdam

Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Coping-mechanismen en posttraumatische Groei bij Verkeersslachtoffers.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Profiel Strafrecht mw. M. Rijke-Michalitsis LLM, Poortugaal

mw. W. Gerats LLM, Groesbeek

mw. A.M. Melman MSc, Leiden

mw. A.W. Minnema MSc, Noordwijk

Scriptie: De kantonrechter ‘in control’. Een onderzoek naar de toezichthoudende taak van de kantonrechter met betrekking tot meerderjarigenbewind vanuit het perspectief van privacybescherming.

dhr. H.J. Meines MSc, Bedum

Afstudeeropdracht: Levensdoelen en Levenstevredenheid: de Rol van Vrijwilligerswerk. Afstudeeropdracht: Hedonisme en Eudemonisme bij Activiteiten in Verband met Depressieve Symptomen en Welbevinden bij Ouderen in Verpleeghuizen.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Profiel Privaatrecht mw. D. ’s-Gravendijk-de Graaf LLM, Zoetermeer

Scriptie: De verschoonbaarheid van nieuwe schulden binnen de Wsnp. Ter rectificatie wordt deze vermelding opnieuw opgenomen.

Scriptie: Het recht om vergeten te worden. Een vergelijkend onderzoek naar de juridische waarborgen van het huidige vergeetrecht op internet in de EU-Privacyrichtlijn, zoals geïmplementeerd in de Wbp, en het nieuwe vergeetrecht in de EU-AVG: is de vernieuwing een verbetering voor de rechtspositie van betrokkenen

dhr. P. Kleinepier MSc, Middelburg

32

dhr. T. D’Amato LLB, Leusden dhr. F.J.P. Duivenvoorden LLB, Voorschoten dhr. M.J. van den Eijnden LLB, Geldrop dhr. G. Hetebrij LLB, Duiven dhr. R. Horstink LLB, Hengelo mw. M.J.B. Kavelaars LLB, Hoorn mw. M. Koopmans-Webbink LLB, Apeldoorn dhr. E.L. Koster LLB, Schiedam dhr. R. Kuiper LLB, Schildwolde dhr. A.J. Kwaijtaal LLB, Noordwijkerhout mw. J.W. van Laar LLB, Markelo dhr. G.P.H. van der Lee LLB, Oirschot P mw. C. Lubberts LLB, Schalkhaar dhr. D. van der Reijden LLB, Rotterdam mw. M.A. Schuuring LLB, Arnhem mw. M.E. van Twuijver LLB, Stompetoren dhr. R.M.S. de Vries LLB, Grijpskerk mw. L. de Waard-de Troije LLB, Emmen mw. I.M. Wissenburgh LLB, Pijnacker mw. W. Woning LLB, Assen Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid mw. J.M. Bekker-Compagnie LLM, Hilversum

Scriptie: Werken bij Defensie, je moet het maar kunnen. Defensie vs. de militair; een gevecht om privacy? Een onderzoek naar de bescherming van gezondheidsgegevens van de militair ambtenaar.

mw. M. Raaijmakers-van de Scheur LLM, Zutphen Scriptie: ‘Slechts’ doneren of ook familierechtelijk integreren? Een onderzoek naar de rechtspositie van de zaaddonor bij tegenstrijdige belangen van de betrokken actoren.

mw. S.J. van Ravenhorst LLM, Veenendaal

Scriptie: De waarborgen uit het EVRM wat betreft het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet.

mw. A.G. van Santvoort LLM, Berg en Da P

Scriptie: Verplichte behandeling van nicotine-afhankelijkheid onder de Wvggz.

mw. M.A. Swart-Groeneveld LLM, Sint Annaparochie

Scriptie: De ladder voor duurzame verstedelijking. Houdbaarheidsdatum in zicht?

dhr. M. van Westendorp LLM, Kessel-Lo, België

Scriptie: Winstuitkering door zorginstellingen. Waarborgen van de publieke belangen van zorg, een winst voor de systematiek en coherentie?

Afstudeeropdracht: Business alignment met IT. De rol van de business. Afstudeeropdracht: De invloed van contractcomplexiteit en trust op de effectiviteit van contracten in een IT Outsourcing relatie.

Vrije wetenschappelijke opleiding Vrije wetenschappelijke masteropleiding Rechtsgeleerdheid, variant Recht en openbaar bestuur dhr. D.C. Bijker LLM, Lochem

Scriptie: Substance over form bij de fiscale omgang met vermogensverschaffingen? De definitie en consequenties van de onzakelijke lening vergeleken met de andere vermogensverstrekkingen.

dhr. J. Henneveld LLM, Oude Wetering

Scriptie: De nieuwste decentralisatie: gewoon roeien met de riemen die er zijn! Een onderzoek in het kader van de decentralisatie naar de grenzen van gemeentelijke bevoegdheden tot het stellen van aanvullende regels en de mogelijkheid om te kunnen verwijzen naar andere wetten.

Vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen mw. R. Groenwold BSc, Virginia, Verenigde Staten van Amerika Afstudeeropdracht: Blauwalg in het zwemwater van de Kasteelse Bossen.

Vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. N.V. Neuvel BSc, Amsterdam Vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Psychologie mw. G.J. te Paske BSc, Hoofddorp Vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen dhr. M.J.Y. Vandenbroeck BA, Forge-Philippe, België, Afstudeeropdracht: God-Mens of Materialist zonder Ego. Ferry en Comte-Sponville in discussie over de menselijke natuur.

P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend.

6517028

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2017 06 juni  

Modulair 2017 06 juni

Modulair 2017 06 juni  

Modulair 2017 06 juni