Page 1

Netwerkscan Doel De netwerkscan is een hulpmiddel om de haalbaarheid van netwerkleren in een schoolorganisatie te peilen. In de scan onderscheiden we drie categorieën:

coach

• ruimte vanuit de organisatie • leren in je netwerk. Deze drie categorieën geven samen een beeld over de fase waarin een organisatie zich bevindt op de schaal van zaaien, cultiveren en oogsten.

Benodigdheden • Netwerkscan en toelichting.*

Procedure instrumenten Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk. De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Het RdMC kan van de resultaten een standaardrapportage opstellen. Deelname is gratis. Stuur voordat je de netwerkscan wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl. Geef in de mail aan: • om welk instrument het gaat (netwerkscan) • naam en adresgegevens van de school, of schoolbestuur • naam van de contactpersoon

netwerkscan

• collegialiteit

• verwachte aantal deelnemers dat de netwerkscan gaat invullen • gewenste periode voor afname van de netwerkscan. Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Het inzetten van de netwerkscan verloopt via de leernetwerkcoach of inspirator. Deze maakt afspraken met het RdMC en nodigt vervolgens de deelnemers schriftelijk of per e-mail uit om de netwerkscan in te vullen. De netwerkscan kan na een jaar worden herhaald. Hiermee wordt een eventuele groei van de organisatie zichtbaar.

Wat levert de netwerkscan op? De resultaten van de scan helpt de school of organisatie om de juiste richting te bepalen voor de

nacskrew ten

invoering of versterking van netwerkleren. Het resultaat van de scan kan grafisch worden weer­ gegeven en geeft daarmee een totaalbeeld van netwerkleren binnen de organisatie.

Voorbeeld van een resultaat Deze staafdiagram laat zien dat deze organisatie als volgt kan worden gekenmerkt: Ruimte vanuit de organisatie zit in de fase oogsten;

Voorbeeld organisatie

er is een duidelijk professionaliseringsbeleid met ruimte voor informeel leren en netwerken.

Oogsten

Colle­gialiteit zit in de fase zaaien; er wordt weinig kennis gedeeld tussen collega’s binnen de school.

Cultiveren

Leren in je netwerk zit in de fase oogsten; de docenten in de school zijn actief in netwerken waarin ze leren en expertise delen.

Zaaien

Deze netwerken zijn hoofdzakelijk schooloverstijgend.

Ruimte vanuit Collegialiteit organisatie

Leren in je netwerk

Een mogelijke advies voor deze organisatie is dat ze zich het beste richten op de groei van kennis­ deling tussen collega’s binnen de school. Bijvoorbeeld door het netwerkleren beter te faciliteren binnen de school. Schooloverstijgende leernetwerkactiviteiten die de leraren hebben ontwikkeld, fungeren hierbij als bron van vernieuwing en stimuleren de ontwikkeling van binnenschoolse netwerken.


netwerk inbeeld Wie inspireert jou en jouw directe collega’s, en met wie deel je ervaringen en wissel je expertise uit? Waar mensen samenwerken ontstaan netwerken. Een groot deel ervan blijft onder de oppervlakte. katalysator op het ontstaan van nieuwe verbindingen. Het instrument Netwerk InBeeld stimuleert leraren hun professionele netwerken in beeld te brengen. Het instrument uit een poster en een online tool. In het instrument wordt niet alleen gevraagd naar je contacten, maar ook naar hoe vaak je uitwisselt met hen, en hoe waardevol de uitwisseling is, ofwel wat het bijdraagt aan je professionalisering en het verbeteren van je lespraktijk. Dit helpt bij je bewustwording van wat deze contacten en netwerken voor je betekenen. Tegelijkertijd maakt het jouw netwerken zichtbaar voor anderen en zie jijzelf ook welke andere netwerken aanwezig zijn in jouw organisatie. Op die manier kun je andermans contacten ook gebruiken, volgens het principe van een professionele vriend van een collega is mijn professionele vriend.

Wat levert Netwerk InBeeld op? Met Netwerk InBeeld visualiseer je met wie jij expertise uitwisselt. Als je jouw netwerk samenvoegt met die van collega’s binnen en buiten je school dan krijg je een goed beeld van hoe mensen binnen de organisatie via leernetwerken hun expertise vergroten. Dit helpt bij het versterken van bestaande netwerken en het opzetten van mogelijke nieuwe leernetwerken. Door deze contacten frequent bij te houden wordt zichtbaar of er nieuwe leernetwerken zijn ontstaan of bestaande zijn gegroeid. Ook laten de overzichten zien of de frequentie van de contacten is toegenomen en hoe waardevol alle uitwisselingen zijn voor de leraren of de school.

Start met de poster Netwerk InBeeld Gebruik eventueel eerst als aanzet naar het online instrument de poster Netwerk InBeeld. De poster

coach

netwerk inbeeld

Het zichtbaar maken van deze verbindingen versterkt bestaande verbindingen en werkt als een

maakt deel uit van de toolkit. Door eerst uit de losse pols enkele contacten te laten tekenen wordt het denken over de eigen netwerken gestimuleerd. Kondig de actie vooraf aan, bijvoorbeeld via het intranet of wijs je collega’s ter plekke op de actie. Geef aan dat men (nu nog) niet compleet hoeft te zijn. Hang de poster op een plaats waar leraren gemakkelijk hun verbindingen kunnen aangeven, bijvoorbeeld de koffiekamer of lerarenkamer. 2011/1.0


Zorg ook voor stiften zodat men goed leesbaar kan schrijven. Leg eventueel de resultaten vast door een foto te maken van de poster. Wil je meer netwerken op deze wijze in kaart laten brengen? Download dan de poster op A3 formaat. Wil je de netwerken meer in detail laten vastleggen, ga dan verder in het online instrument.

Benodigdheden • Toelichting op het instrument.*

dleebni krew ten

• Poster Netwerk InBeeld.* • Het instrument Netwerk InBeeld.**

Procedure instrumenten netwerkleren Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk. De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Deelname is gratis. Stuur voordat je het online instrument Netwerk InBeeld wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl. Geef in de mail aan: • om welk instrument het gaat (Netwerk InBeeld) • naam en adresgegevens van de school, of schoolbestuur • naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat Netwerk InBeeld gaat invullen • gewenste periode voor inzet van Netwerk InBeeld. Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren **http://rdmc.ou.nl/netwerkinbeeld


De inspirator of leernetwerkcoach kan het initiatief nemen voor het inzetten van de quiz. Hij maakt

Quiz

ziuq

quiz. Online ziet iedere deelnemer direct na het invullen van de quiz wat voor type netwerkleerder hij

Doel

is. De toelichting op de quiz kan zo nodig worden aangepast. Herhaal de meting na verloop van tijd

De quiz: ‘Ben ik een echte netwerkleerder?’ geeft op een speelse manier inzicht in hoe er in de school

om eventuele veranderingen in houding zichtbaar te maken.

of door specifieke deelnemers wordt aangekeken tegen netwerkleren.

Wat levert de quiz op?

Benodigdheden

De uitkomsten van de quiz kunnen een verheldering zijn. Je weet nu hoe jij of je school tegen net-

• Quiz : ‘Ben ik een echte netwerkleerder?’ *

werkleren aankijkt. Door aan te sluiten bij het type dat jij bent of je collega’s zijn, kunnen gerichte

• Toelichting voor de deelnemer.*

acties ondernomen worden om netwerkleren te versterken of te introduceren op je school.

Procedure instrumenten netwerkleren Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk. De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Het RdMC kan van de resultaten een

quiz

afspraken met het RdMC en nodigt de deelnemers schriftelijk of per e-mail uit voor het invullen van de

standaardrapportage opstellen. Deelname is gratis. Stuur voordat je de quiz wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl. Geef in de mail aan: • om welk instrument het gaat (quiz) • naam en adresgegevens van de school of schoolbestuur • naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat de quiz gaat invullen • gewenste periode voor inzet van de quiz. Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Quiz:’ Ben ik een echte netwerkleerder?’

Tel je scores op en bekijk in welke categorie je valt.

13. Ik werk het liefste alleen.

5

4

3 2 1

14. Ik neem liever deel aan een verplichte professionali- seringsactiviteit dan aan een niet-verplichte activiteit. 15. Ik ben gemotiveerd om nieuwe manieren van professionaliseren uit te proberen, ook al weet ik niet direct wat het me oplevert.

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

Helemaal mee oneens

Beetje mee Neutraal oneens

Beetje mee eens

Helemaal mee eens

ziuq

1. Ik werk graag met anderen samen om daarmee mijn kennis te vergroten.

1

2. 3.

Ik wil graag precies weten hoe ik ga leren tijdens het professionaliseren.

5

4

3 2 1

Ik wil graag zelf bepalen over welke onderwerpen ik me professionaliseer.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Ik heb liever traditionele werkvormen, dan activerende 5 werkvormen in een professionaliseringstraject.

4

3

2

1

7. Ik maak deel uit van een leernetwerk.

1

2

3

4

5

8. Vormen van professionaliseren, waarbij informatie delen via de computer een grote rol speelt, vind ik maar niets.

5

4

3

2

1

4. Ik vind het fijn om met anderen mijn kennis te delen en anderen iets uit te leggen. 5. Ik geloof dat je veel meer leert van collega’s en vanuit de praktijk, dan van reguliere professio- naliseringsvormen als een cursus of boeken lezen.

2

3 4 5

Beetje mee Neutraal oneens

Beetje mee eens

Helemaal mee eens

Beschrijving van de verschillende types. Tel je scores op kijk welke jij bent! Score van 15 t/m 45

Netwerkleerder in spe Je bent er duidelijk nog niet uit of netwerkleren wel bij jou past. Wel denken wij dat door te ervaren wat netwerkleren kan betekenen voor je onderwijspraktijk, jij kunt doorgroeien naar type B of C.

Score van 46 t/m 60

Netwerkleerder op weg In jou schuilt duidelijk een netwerkleerder. Hoewel je op bepaalde punten ook

9. Ik wil, voordat ik met professionaliseren begin, precies weten wat de uitkomsten en opbrengsten zijn.

5

4

3

2

1

10. Ik leer het liefst van collega’s.

1

2

3

4

5

11. Als ik met een probleem zit dan vraag ik anderen of zij daar iets over weten en me kunnen adviseren.

1

2

3

4

5

12. Geef mij maar een cursus van een dag, in plaats van bijeenkomsten met collega’s.

5

nog wat twijfels hebt of onzeker bent.

Score 61 t/m 75

Netwerkleerder in hart en nieren 4

3

2

1

Jij bent een netwerkleerder pur sang! Een inspiratiebron voor andere collega’s. Jij ziet netwerkleren als de beste manier om je leven lang te professionaliseren en vindt het fijn om collega’s de meerwaarde ervan te laten zien.

quiz

Helemaal mee oneens


Wat levert de checklist op?

Checklist

De checklist geeft inzicht in het functioneren van een leernetwerk. Meer dan de barometer, gaat de

Doel

Aan bod komen onder andere de leerdoelen (leeragenda), onderlinge afspraken (sociaal contract),

De leernetwerkcoach is een coach voor leernetwerken binnen een school of schooloverstijgend, en

de taken en rollen en mogelijke valkuilen waar het leernetwerk tegenaan loopt. De leernetwerkcoach

ondersteunt de leernetwerken bij hun zelfsturing. De coach onderzoekt met de deelnemers onder

vult samen met het leernetwerk de checklist in. Vervolgens voert de coach deze gegevens online in en

welke condities het leernetwerk versterkt of verbreed kan worden. De coach kan de checklist

voegt die samen tot een verslag. Dit kan de coach nog aanvullen met een persoonlijk advies.

inzetten als instrument om samen met het leernetwerk te onderzoeken waar het leernetwerk staat,

Hierna wordt het verslag verspreid via de coördinator en besproken binnen het leernetwerk.

wat de doelen zijn en welke volgende stappen daarvoor nodig zijn.

De checklist kan worden ingezet op verzoek van het leernetwerk zelf, of als de coach ziet dat een leer-

Benodigdheden

netwerk niet lekker functioneert. Het geeft concrete houvast aan de leernetwerkcoach bij het gesprek

• Checklist om uit te printen.*

met het leernetwerk.

• Invulschema.*

Niet alle vragen van de checklist hoeven altijd aan bod te komen. Afhankelijk van de behoefte van het

Procedure instrumenten

leernetwerk, of de fase waarin het netwerk zich bevindt kunnen vragen worden overgeslagen of uitge-

Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk.

breider aan bod komen.

De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Het RdMC kan van de resultaten een standaardrapportage opstellen. Deelname is gratis.

Op de binnenkant staan de vragen van de checklist met een toelichting. Deze checklist sluit aan bij de kaarten van de toolkit netwerkleren: fases, leeragenda, sociaal contract, rollen, coaching, valkuilen en

Stuur voordat je de checklist wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl.

kennisproducten. De kaarten met de bijhorende werkvormen kan de leernetwerkcoach inzetten om

Geef in de mail aan:

praktisch met een bepaald aspect aan de slag te gaan.

• om welk instrument het gaat (checklist)

coach

checklist

tsilkcehc

checklist vooral in op een aantal randvoorwaardelijke zaken die van belang zijn bij netwerkleren.

• naam en adresgegevens van de school of schoolbestuur Print de online versie als hulp bij de gesprekken.

• naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat de checklist gaat invullen • gewenste periode voor inzet van de checklist. Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken. De leernetwerkcoach neemt het initiatief voor het inzetten van de checklist. Hij maakt afspraken met het RdMC en organiseert het invullen met het leernetwerk van de checklist. Herhaal de checklist eventueel na verloop van tijd om eventuele veranderingen in het functioneren van het netwerk zichtbaar te maken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Checklist

Sociaal contract

Algemene gegevens

Hebben jullie gesproken over onderlinge omgangsvormen? Licht toe.

Door het consequent bijhouden van het aantal deelnemers per leernetwerk kun je zien of een

Is op basis daarvan een sociaal contract opgesteld?

leernetwerk groeit of dat het zich verbreedt naar deelnemers buiten de school. De contactpersoon

Indien ja, waar staat dit contract? Is het verspreid onder de deelnemers?

is degene die het aanspreekpunt is voor de coach, maar ook voor potentiële nieuwe deelnemers of

Indien nee, is er behoefte aan?

tsilkcehc

Rollen en coaching Wat is de naam van het netwerk? Wie is de contactpersoon? Wat is het aantal deel­nemers (binnen en buiten de school)?

Zijn de rollen (of taken bij rollen) aanwezig? Licht toe. Is er in deze fase behoefte aan een (duidelijke) rolverdeling?

Fase

Is er behoefte aan extra coaching of ondersteuning vanuit de schoolleiding?

Het vaststellen van de fase waarin het netwerk zich bevindt, geeft houvast aan het gesprek. Start een netwerk net, dan is het belangrijk dat de leeragenda en/of sociaal contract aan bod komen. Is een

Valkuilen

leernetwerk door de wol geverfd, dan kan het aardig zijn om vaste patronen bloot te leggen.

Afhankelijk van de fase kan een leernetwerk bepaalde valkuilen herkennen. Vooral bij een leernetwerk dat al wat langer draait, is het zinvol te screenen op valkuilen en deze aan te pakken.

In welke fase bevindt het leernetwerk zich? Waaruit blijkt dat? Zijn er valkuilen die jullie herkennen? Indien ja, welke? Indien nee, lopen jullie tegen

Leeragenda

andere zaken op?

Een leeragenda, sociaal contract en rollen geven houvast aan een leernetwerk. De coach peilt of deze reeds aanwezig zijn en stimuleert het netwerk ermee aan de slag te gaan, indien nodig. Hiertoe geeft

Kennisproducten

de coach tips en mogelijke werkvormen.

Leernetwerken leveren kennis op in welke vorm dan ook. Voor een leernetwerk dat net start, is de vraag hoe de kennis te delen vaak nog te vroeg. Zodra een leernetwerk eraan toe is, kan de

Hebben jullie gesproken over leerdoelen? Licht toe.

leernetwerkcoach de kennisdeling gaan stimuleren.

Is op basis daarvan een leeragenda opgesteld? Indien nee, waarom niet? Is er wel behoefte aan?

Hoe wordt jullie kennis vastgehouden en gedeeld?

Indien ja, wordt deze gedragen door alle deelnemers? Bevat het lange- en

Welke rol speelt ICT daarbij?

kortetermijnleerdoelen? Zijn de leerdoelen concreet en meetbaar? Geeft de leeragenda houvast aan bijeenkomsten en activiteiten? Maakt het

Overig

duidelijk welke kennishiaten er zijn? Geeft het voldoende ruimte aan het leerproces? Zijn er overige punten die jullie willen bespreken of inbrengen?

checklist

geïnteresseerden.


Het inzetten van de barometer verloopt veelal via de creator of de leernetwerkcoach. Deze maakt

Barometer

retemorab

barometer in te vullen.

Doel

Per leernetwerk vullen de deelnemers een barometer in. De toelichting op de barometer kan zo

De barometer maakt zichtbaar hoe een bepaald leernetwerk ervoor staat. De vragenlijst wordt door

nodig worden aangepast.

alle deelnemers ingevuld, en geeft informatie over het functioneren van het leernetwerk.

Het is aan te raden vanaf de start van een leernetwerk de barometer in te zetten en deze bijvoorbeeld

Drie aspecten staan hierbij centraal:

iedere twee maanden te herhalen afhankelijk van het ritme van het netwerk.

• Sociaal: hoe functioneren we als netwerk? • Inhoudelijk: bespreken we de juiste onderwerpen?

Wat levert de barometer op?

• Praktijk: zijn de onderwerpen voldoende relevant voor ons dagelijks werk?

Met behulp van de barometer reflecteren de deelnemers regelmatig op het functioneren van het netwerk. Het geeft concrete input bij het monitoren van het leernetwerk, en geeft handvatten voor

Benodigdheden

eventuele bijstellingen van de activiteiten. De uitkomsten zijn wellicht aanleiding voor vervolgacties.

• Barometer en toelichting.*

Procedure instrumenten netwerkleren Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk. De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online*. Het RdMC kan van de resultaten een standaardrapportage opstellen. Deelname is gratis. Stuur voordat je de barometer wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl. Geef in de mail aan:

barometer

afspraken met het RdMC en nodigt vervolgens de deelnemers schriftelijk of per e-mail uit om de

• om welk instrument het gaat (barometer) • naam en adresgegevens van de school of schoolbestuur • naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat de barometer gaat invullen • gewenste periode voor afname van de barometer. Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Barometer

3. Door deelname aan dit netwerk heb ik mijn competenties (vaardig heden-kennis-attitude) uitgebreid. 4. In dit netwerk betekenen we veel voor elkaar. 5. Er is een goede sfeer in het netwerk. 6. Ik heb invloed op de gang van zaken in het netwerk. 7. Ik heb in mijn eigen lespraktijk gebruikgemaakt van de kennis die ik in dit netwerk heb opgedaan. 8. Ook docenten buiten het netwerk maken gebruik van de kennis die ons netwerk heeft opgeleverd. 9. Onderwerpen die we tegenkomen in de lespraktijk worden ingebracht in het netwerk.

Helemaal Mee Mee Helemaal mee oneens oneens Neutraal eens mee eens

Heel Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk belangrijk

10. Hoe belangrijk is dit netwerk voor de ontwikkeling van jouw school? 11. Hoe belangrijk is dit netwerk voor je eigen ontwikkeling? 12. Hoe belangrijk is dit netwerk voor het verbeteren van je onderwijs praktijk (handelen in de klas)?

barometer

retemorab

1. In dit netwerk worden de juiste onderwerpen besproken. 2. In dit netwerk is een verscheiden heid aan alternatieve invalshoeken van waaruit de onderwerpen worden bekeken.


Hoe kun je het waardecreatieverhaal gebruiken?

Waardecreatieverhaal

Het waardecreatieverhaal kan op verschillende manieren worden gebruikt: voor jezelf, om te bespreken binnen het leernetwerk en als beginpunt voor een gesprek met je directeur over wat je geleerd

Doel

hebt binnen het leernetwerk. De creator kan in het leernetwerk voorstellen het waardecreatieverhaal

In een waardecreatieverhaal vertel je over je motivatie voor deelname aan een leernetwerk, je ervarin-

te gebruiken.

gen in het leernetwerk en de waarde die dat voor je heeft (gehad). Daarbij beschrijf je deze aspecten

e i ta e r c e d r a aw

Voor jezelf

waardecreatieverhaal kun je dieper ingaan op een concrete waardevolle gebeurtenis of ervaring.

Na enige tijd bezig geweest te zijn met netwerkleren, kan het zijn dat je je afvraagt wat het je precies

Het waardecreatieverhaal helpt je de waarde die deelname in leernetwerken voor jou heeft,

heeft opgeleverd. Met behulp van het waardecreatieverhaal krijg je inzicht in je leerproces en ontdek

zichtbaar te maken.

je misschien zelfs dat je allerlei dingen geleerd hebt, waarvan je je nog niet bewust was.

Benodigdheden Met het leernetwerk

• ‘Vertel je verhaal’, schema voor waardecreatieverhalen.*

Binnen het leernetwerk kan de creator het waardecreatieverhaal gebruiken om gezamenlijk te

• Toelichting op het waardecreatieverhaal.*

bekijken wat de verschillende deelnemers aan het leernetwerk hebben gehad. Hierdoor krijgen deelnemers nog beter inzicht in elkaars ervaringen en krijgt het leernetwerk een extra impuls.

Procedure instrumenten Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk.

Met de schoolleider

De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Deelname is gratis.

Het waardecreatieverhaal kan ook worden gebruikt om inzichtelijk te maken wat je aan je leernetwerk hebt gehad. Het schema kan structuur bieden om met je directeur te bespreken hoe je aan je professio-

Stuur voor je het waardecreatieverhaal wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl.

nalisering hebt gewerkt. Jullie kunnen afspreken dat een gespreksverslag wordt opgenomen in je

Geef in de mail aan:

bekwaamheidsdossier, zodat je ook aan de buitenwereld kunt laten zien hoe je jezelf hebt ontwikkeld.

• om welk instrument het gaat (waardecreatieverhaal) • naam en adresgegevens van de school of schoolbestuur • naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat het waardecreatieverhaal gaat invullen. • gewenste periode voor inzet waardecreatieverhaal.

waardecreatie

ten aanzien van jezelf, je relaties met anderen, je lespraktijk en je plek op school. In een specifiek

Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Waardecreatieverhaal

Activiteiten, output en gebeurtenissen uit het leernetwerk (zoals les materiaal, discussies, lesbezoeken)

Waarde die deelname aan een leernetwerk mij heeft opgeleverd (zoals een betere leraar worden, omgaan met moeilijke leerlingen, betere leerlingresultaten)

1. Beschrijf een betekenisvolle activiteit waaraan je hebt deelgenomen en hoe je dat ervaren hebt (zoals een gesprek, een werkbijeenkomst, een project). 2. Beschrijf een specifiek ‘product’ dat uit deze activiteit is voortgekomen (zoals een idee of document) en voor welk probleem of uitdaging dit een antwoord zou kunnen zijn. 3. Vertel hoe je dat ‘product’ hebt gebruikt in je (les)praktijk en of er iets is gebeurd wat anders niet gebeurd zou zijn. 4. Leg uit wat je met behulp van dit ‘product’ hebt bereikt (zoals betere lessen, de resultaten van je leerlingen, betere leraar geworden, je tevredenheid over je werk, leerlingresultaten). 5. Soms kan een bepaalde gebeurtenis de manier waarop je dingen doet en bekijkt, ingrijpend veranderen. Als dit hier het geval was, beschrijf dat dan hier.

waardecreatie

e i ta e r c e d r a aw

Ten aanzien van Ten aanzien van mijn Ten aanzien van Ten aanzien van mijn mijzelf als persoon relaties met andere mijn lespraktijk vermogen om mijn (zoals vaardigheden, leraren (zoals aantallen, (zoals ideeën, (school)omgeving houding, zelfvertrou- kwaliteit, frequentie, inzichten, te beïnvloeden wen, gevoel) beleving) lesmateriaal, (zoals stem, status, procedures) erkenning, bijdrage) Redenen voor deelname aan een leernetwerk (zoals uitdagingen, professionele ontwikke lingsdoelen, mensen ontmoeten)

Instrumentkaarten + compleet  

Instrumentkaarten + compleet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you