Page 1


โตแล้ ว ผู้ประกาศข่าว : ジャーナリスト 。 a - chieve shadow วันแรก @องค์การกระจายเสียงและ แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรื อ ส.ส.ท. มีพี่ตาล ประวีณมัย บ่ายคล้ อย เป็ นพี่ต้นแบบอาชีพ ไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสเวลา 08.45 น. ---> เกือบ สายอ่ะ หลงอยู่ตั ้งนาน >< พอไปถึงก็รีบโทร.หาพี่หญิงเลย พี่หญิงคือคนที่พี่ตาลฝาก ดูแล วี และเพื่อนอีก 3 คนชัว่ คราว เพราะพี่ตาลยังไม่ว่าง พอเจอพี่หญิง พี่หญิงก็บอกว่าไม่ว่างอีกเหมือนกัน เลยพา ไปฝากไว้ กบั พี่อะไรซักอย่างจาชื่อไม่ได้ ซึง่ เป็ นผู้ประกาศ ข่าวอีกคนนึงที่ทางานอยู่ที่สถานีนี ้เช่นกัน เริ่ มแรกพี่เค้ าก็เกริ่ นนาถึงสถานีไทยพีบเี อสนี ้ ประมาณว่า ที่นี่มีเป้าหมายที่จะเป็ นสถานีโทรทัศน์ที่สรรค์สร้ างรายการ ข่าว รายการสารประโยชน์และรายการสาระบันเทิง ที่มี


คุณภาพ และหลายหลายโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะ เป็ นที่ตั ้ง แล้ วก็ต่อด้ วย ความหมายและทักษะของอาชีพผู้ ประกาศข่าว ว่า ... การเป็ นผู้ประกาศข่าวที่ดี จะต้ อง - มีความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ชดั เจน การใช้ คาควบกล ้า การพูด การอ่าน การเขียน ให้ ตรงตาม หลักภาษา - คาที่ใช้ ในการรายงานข่าวจะต้ องไม่เยิ่นเย้ อจนเกินไป สามารถให้ ความหมายได้ ชดั เจนในตัว - ก่อนที่จะนาข่าวนั ้นมารายงานจะต้ องตรวจสอบความ ถูกต้ องของคานั ้นเสียก่อน เช่น การอ่านออกเสียงว่าต้ อง ออกเสียงคาๆนั ้นยังไงให้ ความหมายไม่ผิดเพี ้ยน ชือ่ ต่างๆ ((ชื่อประเทศ จังหวัด ตาบล อาเภอ)) ที่ให้ มามีอยู่จริงหรื อ ป่ าว - ในการรายงานข่าวจะต้ องใช้ ภาษาไทย ((ภาษากึง่ ทางการ)) ไม่ใช้ ภาษาอังกฤษแทรกระหว่างข่าว


- การอ่านข่าว จะต้ องอ่านเว้ นวรรคตอนให้ ถกู ต้ อง ประโยคยาวติดกันจนฟั งไม่ร้ ูเรื่ องหรื อสั ้นเกินไปจนไม่ได้ ใจความก็ไม่ได้ - มีความรู้รอบตัว รู้เบื ้องลึกเบื ้องหลังของเรื่ องต่างๆให้ เย่อะๆ เพื่อให้ ง่ายต่อการรายงานข่าว - หลัก 5W1H = who what when where why how - การนาเสนอข่าวที่ดีจะต้ องรอบด้ าน อย่างเวลามีคนมา ร้ องทุกข์ก็ไม่ควรฟั งความข้ างเดียว ให้ ฟังหูไว้ หู - การสือ่ ความหมายของข่าวให้ ชดั เจน ครบถ้ วน - ถ้ ามีข่าวด่วนเข้ ามา เราต้ องแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าให้ ได้ ควบคุมสถานการณ์ให้ เป็ น อาจจะทาให้ เราเตรี ยมบทพูด ข่าวไม่ทนั เราก็ต้องจับใจความสาระนั ้นให้ ถกู ต้ องชัดเจน เพื่อผลประโยชน์แก่ตวั เราและผู้ฟังทุกคน ((ก้ มมองอ่ าน ถูก ดีกว่ า ก้ มเงยอ่ านผิด)) จากนั ้นก็จะมีการฝึ กให้ เราวิเคราะห์ข่าว การฝึ กหาข้ อมูล ข่าวที่เราไม่ร้ ูด้วยตัวเอง


การแชร์ คาถามระหว่างกัน อยากรู้ไรถาม อยากบอกไร บอก หลายคนคงเคยได้ ยินประโยคที่ว่า "ไม่ สร้ างภาพ ไม่ มี หน้ ากาก อยู่วงการนีไ้ ม่ ได้ " แต่พี่คนนี ้เค้ าไม่คิดอย่างนั ้น เค้ ากลับคิดว่า "การทาให้ คนเชื่อในความเป็ นตัวตน ของเรา สิ่งนีแ้ หล่ ะคือสิ่งที่จะทาให้ เราประสบ ความสาเร็จ"

Vee >< 23/04/55


โตแล้ ว ผู้ประกาศข่าว : スタジオ 。 ((ผู้ประกาศข่าวกับห้ องสตูดิโอ)) a - chieve shadow วันที่สอง ไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสเวลา 08.15 น. --> เดินผ่านเข้ าประตูไปพร้ อมกับการเจอบททักทายจากพี่ ยาม "อ๊ าว ... มาอีกแล้ วหรอ?" เราก็ยิ ้มกลับไป :D แค่ นั ้น แล้ วเดินต่อ ก็ร้ ูสกึ ดีนะ เพิ่งไปได้ แค่วนั เดียวก็มีคนจา เราได้ แล้ ว >< ด้ วยความที่ยงั ไม่กล้ าเข้ าไปหาพี่คนเมื่อ วาน (พี่ดี) คนเดียว ก็เลยตัดสินใจไปนัง่ รอเพื่อนตรง บริ เวณสวนหย่อมข้ างๆตึก ... ไม่ร้ ูเค้ าเรี ยกกันอย่างนั ้น หรื อป่ าวนะ 55555 5 นัง่ เปื่ อยไปซักพักก็มีป้าผู้ดแู ลเรื่ อง ความสะอาดของที่นี ้เดินเข้ ามาทัก ประมาณว่า "เข้ ามา ทาอะไร มานั่งทาอะไรอยู่ตรงนีค้ นเดียว?" และนี่กเ็ ป็ น จุดเริ่ มต้ นของบทสนทนาระหว่าง วี กับป้า -/////- ก็ดีนะ ป้าแกก็คยุ สนุกดีทาให้ ลดความตื่นเต้ น+ความกลัวลงไป ได้ เย่อะเลย~


เพื่อนมาแล้ ว ว ว ว ว ... จากนั ้นก็เลยตัดสินใจเข้ า ไปในห้ องทางานของพี่ดีพร้ อมกันซ่ะเลย ห้ องที่เข้ าไปนี ้ เค้ าเรี ยกว่า "ห้ องฝ่ ายข่ าว" เมื่อเข้ าไปแล้ วก็พบว่า "อ๊ า วพี่ดไี ม่ อยู่! อ๊ าวพี่ดีไปไหน? อ๊ าวแล้ วจะทายังไง?" ก็ ไปนัง่ คุยกับพี่ๆทีมงานคนอื่นก่อนไง 55555 5 ก้ ได้ ไปนัง่ คุยกับพี่ก้ งุ พี่ก้ งุ ทางานอยู่ตาแหน่งอะไรก็ยงั ไม่แน่ใจนะ แต่ที่ร้ ูๆพี่เค้ ามีหน้ าที่ในการประสานงานฝ่ ายข่าวให้ เป็ นไป ด้ วยความเรี ยบร้ อย นัง่ ไปซักพักพี่ดีก็เดินเข้ ามาพอดี "เมื่อคืนไปอ่านอะไรมา" ---> นี่คือคาถามแรกที่พี่ดี ถามวีและเพื่อนอีก 3 คน --* คนอ่านอาจจะยังไม่เข้ าใจว่าเราพูดถึงอะไร ก้ คือว่า เมื่อ วานก่อนกลับบ้ านพี่ดีได้ สงั่ การบ้ านไว้ ว่า "ให้ อ่าน หนังสือ บทความ หรือข่ าวอะไรก็ได้ มาหนึ่ง เรื่อง" จากนั ้นพี่ดีก็ให้ อธิบายถึงเรื่ องที่เราได้ ไปอ่านมา ตามหลัก 5W1H = who what when where why how ที่ ได้ เกริ่ นไว้ แล้ วตั ้งแต่เมื่อวาน จากนั ้นก็ถามว่า "ถ้ าเรา


อยากทาข่ าวต่ อเนื่องจากเรื่องที่เราได้ ไปอ่ านมา เรา จะทาเรื่องอะไร" เราคิดว่าที่พีดีให้ พวกเราทาแบบนี ้ คง อยากจะให้ เรารู้จกั การวิเคราะห์ข่าวมากขึ ้น การแก้ ปัญหา เฉพาะหน้ ามากขึ ้น มันก็คงเหมือนกับการที่เราได้ ทดลอง ฝึ กทาข่าวจริ งๆ ((ก็ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นไปอีกแบบ)) >/////< มาถึงพี่ตาล พี่ตาล ประวีณมัย บ่าย คล้ อย เย้ !!!!! ! วันนี ้ได้ เจอพี่ตาลแล้ ว ได้ นงั่ คุยกับพี่ตาล แล้ ว ได้ ไปเดินดูการทางานที่สถานีนี ้กับพี่ตาลแล้ ว พี่ตาล ที่นงั่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประกาศข่าวอยู่ในจอแก้ ว สีเ่ หลีย่ มๆ วันนี ้เราได้ เจอพี่เค้ าตัวจริ งเสียงจริ ง พี่เค้ าเป็ น คนน่ารักมาก เป็ นกันเองสุดๆ ไม่ถือตัว นัง่ คุยกันแบบเป็ น กันเอง เหมือนพี่คยุ กับน้ อง ไม่สงสัยเลยว่าทาไมค่าย achieve shadow นี ้ถึงได้ เอาพี่ตาลเป็ นพี่ต้นแบบอาชีพ ^^ พี่ต่ายพาไปที่สตูดิโอของรายการรายการสิน สโมสรและรายการสถานีประชาชน เพื่อไปดูถงึ การทางาน ทั ้งเบื ้องหน้ าและเบื ้องหลังชองพวกเค้ าว่ากว่าจะได้


รายการรายการหนึง่ ออกมามันยากและวุ่นวายมากแค่ ไหน -0- เห็นแล้ วก็แอบเหนื่อยแทน แต่ คงเป็ นเพราะ ความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ ในการทางาน ของพวกเค้ า จึงทาให้ พวกเค้ ามีรายการดีๆออกมา ให้ พวกเราได้ ติดตามกันจนถึงทุกวันนี.้

Vee. 24 / 04 / 55


โตแล้ ว ผู้ประกาศข่าว : へんしゅうしゃ。 ((ผู้ประกาศข่าวกับโต๊ ะบรรณาธิการ)) a - chieve shadow วันที่สาม ไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสเวลา 08.30 น. --> เหมือนวันนี ้จะมาเช้ าเกินไป พี่ที่นงั่ อยู่ประจาโต๊ ะ ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่มาเลย -0- ก็แลกบัตรเข้ าตึกไม่ได้ ซิ๊น่ะ เลยไปนัง่ หาไรกินที่ห้องอาหาร ก็นงั่ กินขนมนมเนย ไปตามปกติอย่างที่คนเค้ ากินๆกัน พอถึงเวลาทางาน ก็เข้ าไปที่ห้อง "สถานี ประชาชน" ไปเจอพี่ส้ม พี่ส้มเป็ นบรรณาธิการประจาห้ อง นี ้ เจอพี่บมุ๋ พี่บมู ก็อย่างที่ร้ ูๆกันอยู่ว่ารายการสถานี ประชาชนเป็ นรายการข่าว ที่เป็ นสือ่ กลางเพื่อนาเสนอ ปั ญหาและหาทางออกของปั ญหาที่เกิดขึ ้น จึงเป็ นเหมือน ที่พงึ่ ที่เดียวของประชาชน ที่จะสามารถหาทางออกให้ พวก


เค้ าได้ ซึง่ จะมีเจ้ าหน้ าที่โทรศัพท์คอยรับฟั งเรื่ องราวจาก พวกเค้ า ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่มาร้ องเรี ยน หรือเรื่องการ ปรึกษาทางกฎหมายต่างๆ ตลอดเวลา 09.00 - 18.00 น. และนี่เองก็เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการทางานในวันนี ้ การรับโทรศัพท์รับฟั งเรื่ องร้ องเรี ยน การนาเรื่ อง ร้ องเรี ยนนั ้นมาเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นข่าวลงหน้ าเวปไซต์ สองอย่างนี ้ทาให้ เราได้ ฝึกอะไรหลายๆอย่าง ทั ้ง - การพูดออกเสียงภาษาไทยให้ ชดั เจน เพื่อการสือ่ สารที่ ถูกต้ องของข้ อมูลข่าว - การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเวลาที่ผ้ มู าร้ องเรี ยนต้ องการ คาปรึกษากับทนายประจาสถานี แต่ทางทนายไม่สามารถ รับสายได้ - การไม่ใช้ คาเขียนข่าวที่เยิ่นเย้ อจนเกินไป - การคิด วิเคราะห์ข่าว การแกะลายมือของทนายความ และนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาที่อ่านเข้ าใจง่าย สือ่ ความ ได้ ชดั เจน


- การเป็ นผู้ฟังที่ดี ใจเย็นๆ เค้ าโทร.มาบ่นมาด่าอะไรก็ให้ เรารับฟั งไว้ ไม่โต้ ตอบแรงๆกลับไป ((ถือเป็ นมารยาทที่ดี อย่ างหนึ่ง)) - หลัก 5W1H = who what when where why how ใน การสอบถามข้ อมูลข่าว เราจะต้ องทราบก่อนว่าใครเป็ นผู้ ร้ องเรี ยน จะร้ องเรี ยนเรื่องอะไร เรื่องนี ้เกิดขึ ้นเมื่อไหร่ ที่ ไหน และจะให้ ทางเราช่วยจัดการเรื่องนั ้นอย่างไร - ชื่อและเบอร์ ติดต่อกลับ เป็ นสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะ เป็ นเหมือนการสร้ างความน่าเชื่อถือที่ดีอย่างหนึง่ ให้ กบั ข่าว ว่าข่าวเรื่ องนั ้นเป็ นเรื่ องจริ งสามารถหาหลักฐาน อ้ างอิงของข่าวนั ้นๆได้ จะเห็นได้ ว่าทั ้งหมดที่พี่ดี ได้ บอกได้ สอนได้ แนะนา เราไว้ ตั ้งแต่เจอกันครัง้ แรกของวันที่ไปฝึ กงาน ในวันนี ้เรา ได้ นาทักษะเหล่านั ้นมาใช้ ทั ้งหมดเลย ย ย ย ย >< ก็สนุก ดีนะ นัง่ รับโทรศัพท์ทั ้งวันเลย ((โดยเฉพาะเวลาที่ รายการกาลังออนแอร์ )) 5555555555 5 ได้ พบกับ ปั ญหาต่างๆมากมาย ทั ้งเรื่ องเล็กๆที่ไม่น่านามาร้ องเรี ยน


อย่างมีสนุ ขั มาถ่ายหน้ าบ้ าน และเรื่ องคอขาดบาดตาย อย่างลูกน้ องโดนยิงแต่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากตารวจ -0- แอบแรงนะ น่าสงสารอะ T__________T

Vee. 25/04/55

a-chieve journal_test  

ทดสอบ Journal โตแล้วไปไหนครั้งที่3

a-chieve journal_test  

ทดสอบ Journal โตแล้วไปไหนครั้งที่3