Het Dynamisch beleid verderzetten en versterken

Page 1

14 oktober 2018

Lijst nr 6

HET DYNAMISCHE BELEID

VERDERZETTEN EN VERSTERKEN


LIJSTTREKKER

EDDY

LUST KANDIDAAT BURGEMEESTER

MENEN - LAUWE - REKKEM


3

|

INLEIDING In de voorbije zes jaar was open vld de motor voor een beter beleid in Menen-Lauwe-Rekkem. Maar het is duidelijk dat er nog heel wat problemen moeten aangepakt worden. We staan voor een periode met zeer grote uitdagingen. Het is dus belangrijk dat het beleid niet alleen doorgezet, maar ook nog extra versterkt wordt. Sinds open vld in 2013 toetrad tot het stadsbestuur werd resoluut een andere kaart getrokken. Om de stad aantrekkelijker te maken werd ingezet op veiligheid, renovatie van woningen, stimuleren van de winkels, nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe sportinfrastructuur, aan het werk helpen van wie aanklopt bij het OCMW, en nog veel meer. Op elk van deze domeinen werden maatregelen genomen die een nieuwe wind doen waaien. De resultaten van die maatregelen zijn vandaag duidelijk zichtbaar. Toch krijgt dit beleid pas volwaardig effect op termijn, wanneer het jarenlang volgehouden wordt. Daarom is het belangrijk dat dit beleid verder gezet wordt. Open vld is de beste waarborg dat de nieuwe dynamiek niet vroegtijdig afgebroken wordt, en mĂŠĂŠr nog, dat dit beleid extra versterkt wordt.

Eddy LUST Eerste Schepen stad Menen Lijsttrekker open vld


|

4

Nog steeds hoge criminaliteitscijfers in Menen

MEER INSPANNING NODIG OM ONZE VEILIGHEID TE VERZEKEREN MEER CRIMINALITEIT DAN IN VERGELIJKBARE STEDEN Als grensstad blijft Menen gevoelig voor criminaliteit. Er is verbetering merkbaar in onze politiezone in Wevelgem en Ledegem, maar niet in Menen zelf. 130

Het aantal woninginbraken stagneert. Vorig jaar waren er in Menen 158, 96 96 dat is 10,81 per 1000 woningen. 91 81 Kortrijk waren er dat 6,76 per Ter vergelijking, in 78 74 1000 woningen, in Waregem 4,47 en in60Ieper 3,35. 59 59 49 37 Het aantal inbraken in bedrijven, handelszaken en openbare gebouwen steeg in 2017 van 37 naar 59. Het aantal autodiefstallen van 17 naar 30.

MEER BLAUW OP STRAAT De reorganisatie van de politiezone heeft er niet toe geleid dat er meer blauw op straat is. De mensen hebben een gevoel van onveiligheid, en de criminaliteitscijfers dalen niet in Menen. Het is dus nodig dat er méér politiemensen ingeschakeld worden om patrouilles uit te voeren. Het behoud van minstens drie ploegen 24u/24u is een noodzaak, een aanvulling met een extra ploeg bij piekmomenten is zelfs wenselijk.

EXTRA INTERVENTIEPLOEGEN MOETEN INGEZET WORDEN OP PIEKMOMENTEN OF BIJ ACTIES TEGEN BANDITISME.

Woninginbraak Menen Rekkem Lauwe 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Inbraak in bedrijf of handelszaak

244

178 139 120

136

130

133

147

161 146

160

158

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

130

96 78

96 81

91

74 59

60

59 49 37

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

➤ https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180706_03601063

244


MEER INSPANNING NODIG OM ONZE VEILIGHEID TE VERZEKEREN

5

|

OVERLAST STERKER AANPAKKEN Op veel plaatsen in onze stad ervaren mensen overlast. Het gaat om kleine overtredingen die geen prioriteit vormen voor het Parket en zo ongestraft blijven. ONBEMANDE CAMERA’S MET NUMMERPLAATHERKENNING Al in 2008 pleitte open vld voor camera’s met nummerplaatherkenning en meer bewakingscamera’s.

IN DE STRIJD TEGEN RONDTREKKENDE CRIMINELEN PLEITEN WE ER VOOR OM DIT SYSTEEM VERDER UIT TE BREIDEN.

Open vld wil de komende bestuursperiode een eigen GAS-ambtenaar, los van Kortrijk, om korter op de bal te kunnen spelen. Er moet een duidelijk signaal komen dat ook kleine feiten bestraft worden. Het klein geboefte mag niet ontsnappen aan een straf.

CONSORTIUMBEWAKING De grote aantallen inbraken in bedrijven en handelspanden zijn helaas voor onze stad een realiteit.

Tijdens de voorbije bestuursperiode werden op veel plaatsen in onze stad camera’s geplaatst. In de strijd tegen rondtrekkende criminelen pleiten we er voor om dit systeem verder uit te breiden. Maar er moet ook voldoende mankracht beschikbaar zijn om snel te reageren bij alarm door de camera’s.

Behalve de extra maatregelen die wij voorstellen m.b.t. bijkomende politiepatrouilles, pleiten wij voor consortiumbewaking. In eerste instantie kan een proefproject worden opgestart, waarbij de stad en politie een coördinerende rol speelt en zorgt voor de nodige ondersteuning. Hierbij maken bedrijven in één bedrijvenzone gebruik van een gezamenlijke bewaking. In verschillende gemeenten bewees een dergelijk initiatief reeds zijn nut met een daling van de criminaliteitscijfers tot gevolg.


|

6

Nog steeds hoge crimina CONTROLES IN BUURTEN EN OP PLEINEN, DE STRIJD TEGEN DRUGS

DE WIJKAGENT, UW VRIEND! GEWELD TEGEN POLITIE

Open vld pleit voor mĂŠĂŠr controles van personen die voor overlast zorgen in bepaalde buurten en op pleinen. Zij zorgen niet alleen voor overlast (vandalisme, vervuilen van de openbare ruimte, wildplassen, nachtlawaai, enz.), maar het is een publiek geheim dat er nogal wat drugs circuleren in Menen. De inzet van een hondenbrigade met drugshond zou geen overbodige luxe zijn, als afschrikking. De strijd tegen drugs moet opnieuw een prioriteit worden!

Onze politiemensen zijn regelmatig slachtoffer van geweld tegen politie. Open vld pleit al jaren voor een nultolerantie tegenover dit geweld. Wij vragen dan ook: - Een sensibiliseringscampagne naar de bevolking toe (via sociale media en krant). - Een sensibilisering naar de medewerkers toe van de Politiezone, waarbij niet alleen hun rechten worden uitgelegd, maar waar ook zeer duidelijk moet zijn dat de stad als werkgever hun personeel 100% steunt. - Dat de Politiezone zich steeds burgerlijke partij stelt tegen de daders van dergelijk geweld. - Dat er concrete afspraken worden gemaakt tussen de Politiezone en het parket, zodat de daders steeds worden gestraft.


MEER INSPANNING NODIG OM ONZE VEILIGHEID TE VERZEKEREN

7

|

aliteitscijfers in Menen DE WIJKAGENT, UW EERSTE AANSPREEKPUNT

VEILIGHEID KOST GELD

Als vertrouwenspersoon tussen burger en overheid verdient de wijkagent opgewaardeerd te worden. Mensen moeten de kans krijgen gehoord te worden wanneer ze een klacht of een probleem willen aankaarten. Iedere inwoner dient zijn wijkagent te kennen en omgekeerd. De openingsuren van de politiekantoren moeten uitgebreid worden.

We zijn er ons bewust van dat onze voorstellen geld zullen kosten.

De politie moet regelmatig digitale berichten versturen aan wie het wenst, bij acties, bij dreigend gevaar of om praktische tips te geven. In elke buurt moet ieder jaar een infomoment georganiseerd worden in aanwezigheid van de wijkagent.

Maar de inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem verdienen een investering in méér veiligheid. Het stadsbestuur moet de specifieke situatie van onze grensstad aankaarten bij de federale overheid en meer middelen en capaciteit bepleiten. Maar ook de stad zelf zal méér moeten investeren in politie en veiligheid. De politiezone krijgt nu € 124 per inwoner van de stad; het provinciaal gemiddelde bedraagt € 137, het nationale zelfs € 160.

OOK DE STAD ZELF ZAL MÉÉR MOETEN INVESTEREN IN POLITIE EN VEILIGHEID.


|

8

EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD VERDER WERKEN AAN BETERE WONINGEN

ONDER IMPULS VAN OPEN VLD WERD DE VOORBIJE JAREN ZWAAR INGEZET OP BETERE WONINGEN. BETERE WONINGEN, DE SLEUTEL NAAR EEN GEZONDE SOCIALE MIX IN MENEN.

OP DE GOEDE WEG Onder impuls van open vld werd de voorbije jaren zwaar ingezet op betere woningen. Alle premies werden herzien en verhoogd. Zo wordt wonen in het centrum van Menen of in de wijk de Barakken terug aantrekkelijk voor jonge tweeverdieners. Een slooppremie werd ingevoerd om eigenaars de kans te geven leegstaande en verwaarloosde panden weg te halen uit ons straatbeeld. Grote stappen werden vooruit gezet door de huurwoningen in Menen systematisch te controleren en te koppelen aan een kwaliteitslabel.

Teveel sociaal minder begoeden komen in onze stad wonen, dit is een probleem waarmee we al lang kampen. Dit jaar schreef het stadsbestuur 200 gemeenten aan om te voorkomen dat kansarmen gedumpt worden in kwalitatief minderwaardige woningen in onze stad. Woningen in slechte toestand trekken teveel kansarmen aan en hebben een ongezonde sociale mix geschapen. Dat doet mensen wegtrekken uit Menen, bezorgt de woningeigenaars waardeverlies en doet de stad belastinginkomsten missen.


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

EEN VOORBEELD VAN OPWAARDEREN VAN ONZE STAD.

9

|

VRIJSTELLING ONROERENDE VOORHEFFING Open vld nam onlangs een wetgevend initiatief om de grondlasten te kunnen vrijstellen, enkel voor bepaalde wijken in de stad. We moeten hier gebruik van maken om de renovatie te stimuleren in bepaalde wijken, om jonge gezinnen te steunen die een woning willen aankopen of renoveren, of om leegstaande ruimtes boven winkels bewoonbaar te maken.

DE STAD KAN HELPEN OM LEEGSTAND WEG TE KRIJGEN De stadsrenovatie moet de komende jaren in een hogere versnelling komen. Daarom willen we een rollend fonds oprichten. Daarmee koopt de stad slechte panden op, renoveert ze, en verkoopt ze nadien terug. In nauwe samenwerking met de privésector kan zo een impuls gegeven worden om wijken aan te pakken waar de nood het hoogst is. Een voorbeeld hoe een verloederde zone in de stad weggeholpen werd: het voormalige klooster 'De Paulientjes' werd door het AGB verkocht aan een privé-investeerder die er appartementen bouwde.

NOG MÉÉR CONTROLE OP DE KWALITEIT. Open vld wil de positieve trend verderzetten. Een bijkomende controleur en het invoeren van een kwaliteitslabel voor energiezuinige huurwoningen moeten de kwaliteit verder verhogen. Ook renovatie van woningen verdient ondersteuning, door het aanwerven van een volwaardige renovatiecoach.


|

10

DIVERSITEIT: TAAL EN WERK ZIJN PRIORITAIR In een diverse stad als de onze moeten we blijven inzetten op ontmoeting en integratie. De kennis van het Nederlands en het hebben van een job zijn daarbij prioritair.

Een boeiend verhaal! Als mensen vragen wie ik ben, zeg ik: gelukkig met mijn gezin: een lieve man die voor mij door het vuur gaat en drie kinderen die het af en toe ook wel eens durven heet maken.

Discriminatie en racisme tolereren we niet in onze stad. We moeten het misbruik van kwetsbare mensen tegengaan door een consequent beleid tegen huisjesmelkers en mensenhandelaars. We zetten actief in op gelijke kansen voor mannen en vrouwen om tot een stad te komen waar genders gelijkwaardig zijn.

LAHCEN AAN HET WOORD …. “Integratie is voor mij zorgen dat je deelneemt aan de maatschappij en op alle mogelijke manieren bijdragen aan deze maatschappij. Waarbij we de normen en waarden respecteren en voldoen aan de rechten en plichten. Om de integratie te bevorderen is het uiteraard van belang dat iedereen dezelfde kansen krijgt. We moeten de discriminatie in de arbeids- en huurmarkt aanpakken. De mensen die hier geboren en getogen zijn dienen een eerlijke kans te krijgen. Alleen dan, als de wederzijdse inspanning er is, kunnen we spreken van een geslaagde integratie”. Lahcen Oudaha

Ik heb altijd al een passie gehad voor haar: haar in alle vormen en kleuren. Die textuur, het verschilt zo, want wij zijn allemaal anders. Dat haar toont vaak aan welke roots je zou kunnen hebben. Ik hou ervan om de mensen te verzorgen en een voldaan gevoel te geven. Om een babbeltje te slaan over het leven. Mijn kinderen, die doen het goed op school. Zij krijgen wat extra aandacht omdat zij een mengeling zijn van mezelf en mijn man. Mensen kunnen het maar niet laten om aan die kroezels te komen. “Schattig, alsof ze rechtstreeks uit de boekjes komen”. Ook IK krijg extra aandacht. Ja, hier val ik wel op. Eén van de redenen dat ze me kennen in Menen: mijn kleur. Dat is het eerste wat mensen zien. Ben ik dan ook schattig? Wacht even: “maar jij spreekt zo goed Nederlands, raar, zelfs West-Vlaams, niet te geloven. En je bent zo goed in je job. En die kinderen…”


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

11

|

DIVERSITEIT = VARIATIE = AFWISSELING = VERSCHEIDENHEID Staar niet op één bepaald kleur. Durf mengen. Want laat ons toegeven: kleur is vaak het probleem. Jullie bepalen hoe divers en leerrijk jullie stad is. Diversiteit is geen kenmerk van het leven, het is een voorwaarde voor het leven zoals lucht en water.

Zonder enige kennis van achtergrond, zo bevooroordeeld is een mens. Elke dag, vaak zonder het te beseffen. Menen, kijk rond, sta open voor de werkelijkheid, voor jezelf. Sta open voor afwisseling, want dat willen wij toch. Het mag niet saai zijn. Wij willen altijd het volledige aanbod kennen. En dan moeten we kiezen. We komen in het leven allemaal voor cruciale keuzes te staan. Onze keuzes en hoe we ermee omgaan bepalen wat voor mensen we worden. Voor leiders en naties kunnen ze het verschil betekenen

tussen oorlog en vrede, tussen armoede en welvaart. Diversiteit = variatie = afwisseling = verscheidenheid. Dat maakt ons sterk. Bij diversiteit denken we meteen aan integratie. Bij integratie hoort migratie. Bij migratie hoort diversiteit. Wat is integratie? Een geheel worden met een andere groep en duurzaam met elkaar kunnen samenleven. Wat ook je achtergrond is, wat ook de reden is dat jij voor Menen kiest. Sta stil bij al die mensen die je omringen, elk met een eigen bril. Durf eens een andere bril opzetten. Geef en bied kansen. Sta stil bij wat je ziet en kijk verder.

Welkom in de eenentwintigste eeuw: een bevolking die qua afkomst, taal, cultuur, levensbeschouwing en etniciteit heel gefragmenteerd is. Ook nieuwkomers. Ook zij doen het niet met één profiel, Integendeel: hun opleidingsniveau, talenkennis en sociaaleconomische omstandigheden kunnen sterk verschillen. Samen geeft dat een complexe meervoudigheid. Die superdiversiteit is er en blijft. Een dominante meerderheidsgroep, dat is verleden tijd. We maken samen WIJ. Neem de uitdaging aan. We vertrekken niet vanuit een gemeenschappelijke traditie en een gedeeld verleden, maar gaan naar een gemeenschappelijke toekomst. Dezelfde kansen voor iedereen. Diversiteit. Ook voor mijn kinderen. Jody Schuermans


|

12

DE OPENBARE RUIMTE AANTREKKELIJKER MAKEN

EEN GEZELLIG, NET EN AANGENAAM CENTRUM, MET BLOEIENDE HORECAZAKEN, MOET NOG MEER PUBLIEK AANTREKKEN.


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

13

|

HERAANLEG VAN DE GROTE MARKT, EEN TOPPRIORITEIT VOOR OPEN VLD Investeerders bereid vinden om nieuwe winkels te openen in Menen? Het zal alleen lukken wanneer het stadsbestuur éérst zorgt voor een aantrekkelijk centrum. Voor open vld wordt de heraanleg van de markt in Menen een topprioriteit. Een gezellig, net en aangenaam centrum, met bloeiende horecazaken zal meer publiek aantrekken.

OOK DE WINKELAS TUSSEN LEIE EN MARKT MOET GEACTIVEERD WORDEN.


|

14

EEN ONDERGRONDSE PARKING

Wij stellen voor om onder de Groentenmarkt (aan de achterkant van het stadhuis) een ondergrondse parking aan te leggen. Bovengronds kan het plein autovrij en groen aangelegd worden. De nieuwe parking moet mĂŠĂŠr bezoekers, shoppers en toeristen naar ons centrum brengen. Langparkeerders worden aangemoedigd om de parkings aan de rand van het centrum te benutten.


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

15

|

EEN NETTE STAD Terecht hechten inwoners veel belang aan propere en nette straten en pleinen. Dat moet een hoofdbezorgdheid worden van het nieuwe stadsbestuur. De voorbije jaren werd een vuilnisbakkenplan uitgewerkt. Er werd geïnvesteerd in een elektrische afvalstofzuiger, een nieuwe bestelwagen voor de groene ridders en een heetwaterinstallatie voor onkruidbestrijding. Regelmatig gebeuren controles op de inhoud van de publieke vuilnisbakken. Zo worden problemen in kaart gebracht, wordt kort op de bal gespeeld, en worden hardleerse sluikstorters opgespoord. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Bijkomende camera’s moeten geplaatst worden om sluikstorters te betrappen. Ook op zondag moeten volle vuilnisbakken in het winkelcentrum geledigd worden. De strijd tegen sluikstorten moet we samen met de buurgemeenten aangaan.


|

16

DE HERAANLEG VAN DE LEIEBOORDEN, EEN UNIEKE KANS!

DE LEIE WORDT VERBREED EN RECHTGETROKKEN.

© Intercommunale Leiedal


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

17

|

EEN ERNSTIGE INGREEP Grote werken staan voor de deur. In het kader van de verbinding van de Seine met de Schelde moeten grotere schepen door Menen kunnen passeren. Daarom komt er een nieuwe hogere brug in het centrum en wordt de Leie verbreed en rechtgetrokken. Het is een ernstige ingreep in onze stad, met onder meer de verwerving van mĂŠĂŠr dan 130 percelen, die onzekerheid en zorgen bijbrengt voor alle betrokkenen. Het stadsbestuur staat samen met de Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor de werken, de inwoners maximaal mogelijk bij.


|

18

KIJK NAAR DE AANPAK VAN DE STAD KORTRIJK

Leieboorden Kortrijk

EEN NIEUW IMAGO VOOR ONZE STAD De werken aan de Leieboorden vormen tegelijk een unieke kans voor een nieuw imago van onze stad. Met de renovatie van de Leieboorden krijgt Menen een nieuw visitekaartje. Kijk naar de aanpak van de stad Kortrijk en hoe de Leieboorden er uitgegroeid zijn tot een levendige, frisse en jeugdige aantrekkingspool. Zo moet het ook morgen in Menen!


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

LIJSTTREKKER

EDDY

LUST KANDIDAAT BURGEMEESTER

MENEN - LAUWE - REKKEM

MASTERPLAN “SAMEN DE STAD ONTWERPEN” Onder impuls van open vld werd in de voorbije bestuursperiode een masterplan uitgewerkt met als titel “Samen de stad ontwerpen”. Inwoners kregen de kans de uitdagingen voor de toekomst uit te tekenen en hun creativiteit uit te werken. Het was geen overbodige of zinloze oefening, want het project aan de Leieboorden vormt een eerste kans om de visie van het masterplan in de praktijk toe te passen. Ook andere toekomstige ontwikkelingsplannen zullen zich kunnen baseren op het masterplan.

19

|


|

20

LAUWE-CENTRUM IN EEN FRIS EN NIEUW KLEEDJE

HET MARKTPLEIN VERDIENT EEN MEER HEDENDAAGSE AANKLEDING.

In Lauwe is het dringend noodzakelijk het marktplein her aan te leggen. Het verdient een meer hedendaagse aankleding, fris en groen. Maar met behoud van een voldoende aantal parkeergelegenheden. De verbinding met de Leie wordt heraangelegd.


EEN AANTREKKELIJKE EN LEVENDIGE STAD

21

|

MINDER MAAR BETERE SOCIALE WONINGEN

Ook de komende jaren moet Menen het beleid aanhouden om geen extra sociale woningen te voorzien. Er zijn er in onze stad reeds veel meer dan wat de overheid in dit verband oplegt. Het aandeel sociale woningen op de woningmarkt in Menen is van de hoogste van Vlaanderen. Door de bewoners aan te moedigen om hun eigen woning aan te kopen, kan het aantal sociale woningen de komende jaren afnemen. De klemtoon moet vooral liggen op de kwaliteit van de sociale woningen. Er dient bovendien nog bĂŠter gecontroleerd te worden wie een sociale woning krijgt.


|

22

EEN STAD DIE BEWEEGT OPEN VLD ZET ACTIEF IN OP DE JEUGD

LUISTEREN NAAR DE JONGEREN

KINDVRIENDELIJKE STAD

Kinderen en jonge mensen vormen onze toekomst. Dat mag geen holle slogan blijven. Het stadsbestuur moet jongeren ernstig nemen en méér naar hen luisteren.

Menen moet aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen. Het moet de ambitie zijn van het stadbestuur om het label van kindvriendelijke stad te behalen. Dat houdt in dat de woonomgeving én de schoolomgeving verkeersveilig gemaakt worden.

De jeugddienst moet een aanspreekpunt zijn waar jongeren terecht kunnen, maar moet zelf ook de stem van de jeugd vertolken bij het stadsbestuur. In de jeugdraad overlegt de stad met de jeugdverenigingen. Maar ook wie geen lid is van een jeugdvereniging moet zijn vragen of suggesties rechtstreeks via een (digitaal) aanspreekpunt aan het stadsbestuur kunnen richten.

Ouders zijn vaak bang om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Het is de taak van de stad om alle gevaarlijke punten in kaart te brengen, en stuk voor stuk aan een oplossing te werken.

KINDEREN EN J


JONGEREN VORMEN ONZE TOEKOMST.

EEN STAD DIE BEWEEGT

23

|

RUIMTE OM TE SPELEN Kinderen voelen zich pas thuis in een stad wanneer er plaats is om te spelen. We denken niet alleen aan de klassieke speelpleintjes. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe stedelijke ruimte – bijvoorbeeld langs de nieuwe Leieboorden – moet er ruimte gecreëerd worden voor kinderen en jongeren. Laat ons er meteen een “speelweefsel” van maken, waarbij veilige routes al deze speelplekken met elkaar verbinden.


|

24

LIJSTTREKKER

EDDY

LUST KANDIDAAT BURGEMEESTER

MENEN - LAUWE - REKKEM

BOUW VAN NIEUWE JEUGDLOKALEN een kantelmoment! Vandaag staan bij de Menense jeugdverenigingen tal van belangwekkende bouwprojecten op til. Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om fors mee te investeren, en de jarenlange achterstand weg te werken. Mede dank zij de zware financiële inspanningen die deze jeugdbewegingen zélf ophalen, wordt het binnenkort mogelijk dat elke jeugdvereniging beschikt over een degelijke infrastructuur. Open vld garandeert een blijvende ondersteuning aan deze verenigingen!

VOOR ELKE JEUGDVERENIGING EEN DEGELIJKE INFRASTRUCTUUR DIVERSITEIT, OOK IN DE JEUGDWERKING Onze stad is een thuis van vele jongeren met verschillende achtergronden en diverse interesses. Meerdere onder hen zijn niet betrokken in het verenigingsleven. Onze jeugdopbouwwerker verricht reeds goed werk om ook deze jongeren te bereiken en hen warm te maken voor allerlei projecten. In de toekomst wil open vld deze initiatieven blijven ondersteunen en verder uitbouwen.


EEN STAD DIE BEWEEGT

UITGAAN IN EIGEN STAD Het vrijetijdsaanbod voor jonge mensen is vandaag in Menen beperkt tot evenementen van verenigingen.

Het is belangrijk dat jongeren uitgaansmogelijkheden vinden in eigen stad. Die initiatieven verdienen dus de steun van de stad. Niet enkel door goede locaties – het nieuwe Park

25

|

Ter Walle biedt mooie kansen –, maar ook door gebruiksreglementen op te stellen op maat van de jeugdverenigingen. Pop-up bars voor jongeren moeten gepromoot worden.

MÉÉR JEUGDHUIZEN, WAAR JONGEREN ZICH THUIS VOELEN Tien jaar terug waren er nog vier jeugdhuizen in onze stad, nu alleen nog ’t Schipke in Lauwe. Het is niet evident voor jonge mensen om de werking draaiende te houden. Toch is een eigen “thuis” waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, erg belangrijk. Ondersteuning van de stad is noodzakelijk. Daarom pleiten we voor het aanstellen van een halftijdse kracht bij de jeugddienst om nieuwe en bestaande jeugdhuizen actief te begeleiden.


|

26

EEN RIJK CULTUREEL AANBOD

OC LAUWE: WE ZIEN UIT NAAR DE VOLTOOIING EN DE LANGVERWACHTE OPENING. CULTUUR ALS VERBINDENDE FACTOR

Tijdens de voorbije legislatuur werd het bouwdossier voor het Ontmoetingscentrum te Lauwe uit het slop gehaald. Zo krijgt het rijke verenigingsleven in Lauwe eindelijk een thuishaven.

Een samenwerking tussen de verschillende culturele actoren en de Meense scholen is van groot belang om leerlingen en scholieren te laten kennis maken met het cultureel aanbod. Het cultuurbeleid moet oog hebben voor fenomenen als vergrijzing, armoede en diversiteit.


EEN STAD DIE BEWEEGT

27

CULTUUR ALS BOOST VOOR DE ECONOMIE

CC De Steiger in Menen is aan modernisering toe. Het verdient grondig vernieuwd te worden. Zo kan het sterke culturele aanbod waarvoor CC De Steiger bekend staat, verder gehandhaafd blijven.

Cultuur geeft de stad uitstraling en maakt zijn inwoners trots. Steden die aandacht besteden aan cultuur zijn aantrekkelijk. Nieuwe en innoverende initiatieven moeten daarom aangemoedigd worden. Zo wordt Menen aantrekkelijk voor jonge gezinnen en toerisme. Investeren in cultuur betaalt zich dubbel en dik terug.

|


|

28

ONZE SPORTINFRASTRUCTUUR WERD VERNIEUWD

Na jaren van stilstand is een heuse inhaalbeweging doorgevoerd. Zware financiële inspanningen werden geleverd om het sportpatrimonium op niveau te brengen.

Recent werd in Lauwe de nieuwe gymhal ingehuldigd. De succesrijke activiteiten van Sportgroep Vaste Vuist hebben nu een waardige thuis.

HET SPORTLEVEN ACTIEF BLIJVEN ONDERSTEUNEN.


EEN STAD DIE BEWEEGT

De renovatie van de huidige sporthal/cafetaria in Lauwe is begonnen. De petanquebanen worden mee in het concept aangepakt en krijgen een overdekking.

De Finse piste in Lauwe werd aangepakt!

29

|


|

30

TAL VAN SPORTVELDEN WERDEN GERENOVEERD.

Het Vaubanstadion is nu één van de mooiste stadions van de streek en kan pronken met een nieuwe kunstatletiekpiste en voetbalveld in kunstgras.

In Menen is één miljoen euro budget voorzien voor de bouw van een nieuwe volleybalhal. De procedure loopt.


EEN STAD DIE BEWEEGT

31

|

In Sporthal Ter Steelandt Rekkem werd een nieuwe sportvloer aangelegd. De douches in de kleedkamers zijn vernieuwd. Ook de krachtbalvelden en petanquebanen zijn vernieuwd. De cafetaria stond jaren leeg. Een goede uitbating van de cafetaria doet de volledige site herleven.

De Grensloop is uitgegroeid tot een massa evenement. Zo hebben we onze stad op een budgetvriendelijke manier sportief in de kijker gezet. Tal van sportvelden werden gerenoveerd, verlichting geplaatst, enz. Verscheidene clubs namen hier ook zelf hun verantwoordelijkheid. Op verschillende plaatsen werden petanquebanen aangelegd in samenspraak met de buurt.


|

32

ONDERNEMINGEN EN HANDELSZAKEN STIMULEREN

NIEUWE BEDRIJVENZONES SCHEPPEN UW JOB VOOR MORGEN Waar mogelijk moeten bestaande zones bestemd voor bedrijvigheid maximaal worden herbestemd voor bedrijvigheid. Maar ook nieuwe ruimte moet worden voorzien om werk in eigen streek in de toekomst te kunnen verzekeren. Hierbij moet maximaal worden ingezet op een duurzame en kwalitatieve inrichting met voldoende waarborgen voor een goede inpasbaarheid in de omgeving. Het bedrijventerrein Menen-Oost geldt hierbij als een goed voorbeeld. Jobs in eigen stad zorgen voor minder autoverplaatsingen, meer koopkracht, meer kansen voor winkels in eigen stad, en meer middelen voor de stad om de gewenste publieke diensten en voorzieningen te kunnen uitbouwen.


EEN STAD DIE BEWEEGT

ER WERD GOEDE VOORUITGANG GEBOEKT. Op het bedrijventerrein Menen-Oost zijn geen percelen meer beschikbaar. In samenwerking met Kortrijk kwam LAR-zuid tot stand. Nieuwe sites zoals Tyber en De Bramier zijn in volle ontwikkeling. En we hopen de komende jaren nog nog meer werkgevers in Menen, Lauwe en Rekkem te kunnen aantrekken.

33

|


|

34

KOPEN EN BELEVEN IN EIGEN STAD Het heropleven van ons winkelcentrum in Menen is een kwestie van vele stappen. Eerst werd op ons voorstel een centrummanager aangetrokken die een visie uitgewerkt heeft om het handelscentrum nieuw leven in te blazen.

Een volgende stap moet de heraanleg van de markt, de aanleg van een ondergrondse parking, en de verfraaiing van het centrum worden, om investeerders aan te trekken.

Intussen werden grote inspanningen geleverd om het winkelen in eigen stad aantrekkelijk te maken. Shop&Beleef is een succes geworden.

Het sluitstuk is een beleid dat werkt aan een gezonde sociale mix in onze stad, een bevolking met koopkracht. Pas dàn kunnen we méér winkels aantrekken.

Ook OnderMenen, dat start-ups de kans geeft zich te lanceren in leegstaande panden in het centrum, is een goed initiatief dat nog meer promotie verdient.


EEN STAD DIE BEWEEGT

35

|

ONDERWIJS EN ONDERNEMEN We moeten onze troeven gebruiken. In Menen, Lauwe en Rekkem hebben we heel wat bloeiende ondernemingen. Tegelijk behoren onze scholen tot de beste van de regio. Open vld stelt voor om jongeren in contact te brengen met het bedrijfsleven in onze stad. Om hen warm te maken om na hun studies in Menen te blijven, hier te komen werken of hier te ondernemen.


|

36

EEN ÉCHT SOCIAAL BELEID

EEN SOCIAAL BELEID DAT MENSEN ACTIVEERT In het OCMW werd het roer grondig omgegooid. Wie hulp verdient wordt snel en efficiĂŤnt geholpen door bekwame medewerkers. Maar tegelijk wordt alles in het werk gesteld om steungenieters terug op eigen benen te helpen. Door lessen Nederlands, door opleidingen, door tewerkstelling in de sociale economie, en vooral door actieve begeleiding om hen aan een job te helpen.

Zoals overal nam het aantal leefloners gevoelig toe, vooral door de vluchtelingencrisis. Maar het aantal mensen dat door het OCMW geactiveerd werd, zodat ze niet langer steun behoeven, nam minstens evenzeer toe. Samenwerking met lokale bedrijven en VDAB moet deze activering de komende jaren nog intenser maken.

Open vld is voorstander van een begeleidingstraject voor leefloners waarbij deze mensen ook actief ingeschakeld worden in nuttig gemeenschapwerk, als opstap naar een nieuwe job. Een fraudemeldpunt moet helpen in de strijd tegen sociale fraude, bijvoorbeeld domiciliefraude. Zo behouden we onze middelen voor wie ze echt verdient.


EEN STAD DIE BEWEEGT

37

|

EEN FINANCIEEL GEZOND OCMW‌ DAT TOCH ZIJN KERNTAKEN BLIJFT VERVULLEN

De voorbije jaren moest het OCMW ernstig besparen. Zes jaar geleden kenden onze woonzorgcentra een financieel tekort van jaarlijks 1,5 miljoen euro. Nu worden ze stilaan zelfbedruipend. Zonder de goede dienstverlening in het gedrang te brengen werd zuiniger omgesprongen met de middelen. De bewoners betalen nu een ligdagprijs die de reĂŤle kosten dekt. Wie dit niet aankan, krijgt een bijpassing door het OCMW.

Dat is alvast eerlijker dan elke belastingbetaler te doen meebetalen voor elke bewoner, vermogend of niet. Ondanks dat de broeksriem moest aangehaald worden, verzekeren we nog steeds dezelfde diensten. Warme maaltijden, klusjedienst, dienst aangepast vervoer, woonvoorzieningen, het centrum voor personen met beperking De Pelikaan, de lokale dienstencentra: wie het moeilijk krijgt of wie oud wordt, kan op die manier nog steeds terecht in eigen stad.

We zijn er vooral trots op dat wie zorg behoeft en niet langer in eigen huis kan blijven, terecht kan in het gloednieuwe woonzorgcentrum Andante, waar de bewoners en hun familie erg tevreden zijn, en straks in het nieuwe woonzorgcentrum Ceres te Lauwe, dat bijna af is.


|

38

LIJSTTREKKER

EDDY

LUST KANDIDAAT BURGEMEESTER

MENEN - LAUWE - REKKEM

HET STADSBESTUUR MOET DE UITOEFENING VAN DE VRIJE MEDISCHE BEROEPEN VRIJWAREN.

GEZONDHEIDSZORG Liever dan wijkgezondheidscentra, die nog méér kansarmoede aanzuigen naar onze stad en die met overheidsgeld een concurrerend tweede spoor van geneeskunde in stand houden, moet het stadsbestuur de uitoefening van de vrije medische beroepen vrijwaren.


EEN STAD DIE BEWEEGT

39

|

AANDACHT VOOR LAND- EN TUINBOUW

Ook onze landbouwers verdienen onze aandacht. We moeten luisteren naar hun specifieke wensen. Aandacht moet er inzonderheid zijn voor het opruimen van zwerfafval in weides en op akkers na het ruimen van grachten.


|

40

VLOT EN VEILIG VERKEER

VLOTTER VERKEER IN HET CENTRUM Het verkeer zit in Menen te vaak in een knoop. Met de heraanleg van de Grote Markt, de bouw van een ondergrondse parking – zoals wij voorstellen – en de aanleg van de Leieboorden, zal het des te meer noodzakelijk zijn die knoop te ontwarren. Het centrum van Menen moet vlotter bereikbaar worden.


EEN STAD DIE BEWEEGT

HET PARKEREN ZO GOED MOGELIJK AFSTEMMEN OP HET LOKALE HANDELSBELEID.

VOLDOENDE PARKING Een parkeerroute moet de wagens vlot naar de diverse parkeergelegenheden in de stad brengen. Ook naar de door ons voorgestelde nieuwe ondergrondse parking onder de markt. En ook naar de parkings voor langparkeren aan de rand van het centrum.

Echte shop&go-zones dienen aangelegd te worden bij de winkels. Het in eigen beheer nemen van het parkeerbeleid is de beste garantie om het parkeren zo goed mogelijk af te stemmen op het lokale handelsbeleid. Alle opbrengsten van het parkeren kunnen zo opnieuw geĂŻnvesteerd worden in eigen stad.

41

|


|

42

FIETSSNELWEGEN Maar niet enkel de auto verdient aandacht. Belangrijk is ook de aanleg van nieuwe fietspaden en de aansluiting op de fietssnelwegen naar Kortrijk. Het jaagpad langs de Leie dient verlicht te worden, voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

DE AANLEG VAN NIEUWE FIETSPADEN IS BELANGRIJK.


EEN STAD DIE BEWEEGT

43

|


|

44

ACTIEVE SENIOREN

MĂŠĂŠr dan wie ook hebben senioren belang bij een beleid dat de stad aantrekkelijker maakt, nieuwe handelszaken en horeca aantrekt, de veiligheid en de verkeersveiligheid bevordert. Maar er zijn ook specifieke aandachtspunten die deze steeds groter wordende bevolkingsgroep aanbelangen: - veilige fietspaden - mogelijkheden tot recreatie en zinvolle tijdsbesteding - kansen tot bijscholing - verzorgd openbaar groen met voldoende zitbanken - gezellige horeca in de stad - voorzieningen om zo lang mogelijk in eigen stad te kunnen blijven wonen.


EEN STAD DIE BEWEEGT

45

|

Via een ‘gemeentelijke stuurgroep/ werkgroep’ kan een visie worden uitgewerkt voor een dementievriendelijk beleid. Initiatieven met een positieve beeldvorming over personen met dementie moeten worden gestimuleerd. Personen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere actoren (stad, bedrijven, sociale en culturele instellingen, verenigingen, buurtbewoners) moeten aanbevelingen kunnen geven die ervoor zorgen dat mensen met dementie in onze stad volwaardig verder kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven, zonder taboe, schaamte of stigmatisering.

DEMENTIEVRIENDELIJK BELEID = OUDERENVRIENDELIJK BELEID


|

46

GROENE INVESTERINGEN

DE VOORBIJE 6 JAAR WERD EEN ENORME INHAALBEWEGING OP VLAK VAN DUURZAAMHEID GEMAAKT.

De voorbije jaren is onze stad er mooier ĂŠn groener op geworden. Daken van stadsgebouwen werden vernieuwd, oude verwarmingsketels werden vervangen door nieuwe energiezuinige toestellen en een zonnepanelenplan werd opgezet. Het wagenpark van de stad werd milieuvriendelijker gemaakt door de aankoop van 3 aardgaswagens. De aankoop van een elektrisch voertuig staat gepland. Daarnaast kocht de stad 4 elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen van het personeel. De voorbije 6 jaar werd dus een enorme inhaalbeweging op vlak van duurzaamheid gemaakt. Waar mogelijk moet de stad verder worden vergroend door het aanplanten van inheemse bomenrijen en struiken.


EEN STAD DIE BEWEEGT

47

|

DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE

Op initiatief van de open vld schepen van dierenwelzijn werd de hondenloopzone aan het Preshoekbos ingericht, maar liefst 3,2 ha groot. Open vld wil verder inzetten op een diervriendelijke gemeente door het plaatsen van hondenpoepbuizen op pleinen en in groenzones. Ook het sterilisatieprogramma van zwerfkatten moet worden verdergezet.

Open vld pleit voor de invoering van een voederpas voor zwerfkatten. Zo gebeurt het voederen op een gecontroleerde manier: geen vuile buurten met voedingsresten

meer, en minder hinder (bv. opengescheurde vuilniszakken) in buurten waar veel zwerfkatten rondlopen.


|

48

GOED EN FINANCIEEL GEZOND BESTUUR

OOK DE KOMENDE ZES JAAR MAAKT OPEN VLD ER EEN PUNT VAN DAT DE BELASTINGEN NIET VERHOGEN. GOED BEHEER Tijdens de voorbije legislatuur werden belangrijke beslissingen genomen om de stad beter te kunnen besturen: - De twee vroegere maatschappijen voor sociale woningen, “Ons Dorp” in Menen en “Eigen haard is goud waard” in Lauwe, werden gefuseerd tot één nieuwe dynamisch woonbedrijf “Impuls”. - Het AGB (Autonoom GemeenteBedrijf) werd méér en méér uitgebouwd tot een overheidsbedrijf dat de meeste gebouwen van de stad beheert. - Menen was één van de eerste steden die de inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur grondig heeft voorbereid, in nauwe samenwerking met de betrokken diensten en het personeel.


EEN STAD DIE BEWEEGT

49

|

EEN FINANCIEEL GEZONDE STAD Zes jaar geleden stonden de stadsfinanciën er heel slecht voor. Het jaarlijks exploitatietekort had de reserves uitgeput. Over de hele bestuursperiode werd 24 miljoen euro bespaard. Open vld kon haar punt waar maken dat deze sanering gerealiseerd werd zonder één euro lastenverhoging. Ook de komende zes jaar maakt open vld er een punt van dat de belastingen niet verhogen.


|

50

SAMEN DROMEN MET EEN


EEN STAD DIE BEWEEGT

ENTHOUSIASTE GROEP!

51

|


|

52

14 oktober 2018

LIJSTTREKKER

EDDY

LUST KANDIDAAT

Al deze kandidaten verdienen uw stem!

BURGEMEESTER

MENEN - LAUWE - REKKEM

EDDY LUST

1

2 Mieke Syssauw

8 Lorian Develter

14 Zeno Verschaeve

20 Véronique Ducastel

26 Glenn Vanthournout

3

4

5

6

7

Tom Vlaeminck

Stefanie Platteau

Marleen Becarren

Alex Vanthournout

Dries Defossez

9

10

Valerie Vlaminck

15 Ben Windels

21 Véronique Dewildeman

27 Joost Staelens

Tommy Porte

16 Fran D’haeyere

22 Stefaan Breyne

28 Ruth Vanhaezebrouck

11

12

13

Stan Roose

Jana Taelman

Claire Platteau

17

18

19

Jody Schuermans

Jeremy Vandoorne

Benoit Houssin

23

24

25

Xavier Cheneau

Natacha Beaucarne

Carine Desmet

29 Kathy Mistiaen

30 Jean-Marie Ghesquière

31 Michel Ponseele


53

EDDY LUST

|

lijsttrekker & uw kandidaat

BURGEMEESTER

JIJ BESLIST!

❯❯ 1ste Schepen stad Menen, bevoegdheden sport en lokale economie. Kinderen: Maarten en Lotte. Opa van Camille en Leonie. Relatie met Ruth Vanhaezebrouck.

“Mensen graag zien”. Met deze gedachte zette ik mijn eerste stappen in de politiek. Eind dit jaar stop ik mijn activiteiten als zaakvoerder en kan ik me volledig inzetten voor een lokaal politiek mandaat. Ik wil dit graag doen. Menen, Lauwe en Rekkem verdienen nog meer. Prioriteiten 2019-2024! Onze stad moet veiliger en netter. De Leiewerken in Menen bieden een opportuniteit. De markt in Menen verdient een plein waar de horeca alle kansen krijgt. Lauweplaats en de verbinding met de Leie moeten een pareltje worden. De opwaardering van de grensovergang en aansluiting met het Paradijs verdient extra aandacht. De wijk kan zo heropleven. Tijdens deze legislatuur is hard gewerkt met beperkte middelen. Ik heb hard gewerkt aan realisaties binnen mijn bevoegdheden Sport en Lokale Economie.

Het sportpatrimonium is terug op peil gebracht en verouderde gebouwen zijn aangepakt. Op gebied van lokale economie is heel wat gerealiseerd. Menen-Oost is volzet, de KMO-zones Bramier en Tyber zitten in de pipeline. LAR-Zuid is een feit. Mensen werk aanbieden in eigen omgeving is belangrijk, gezien de verkeersproblemen op de wegen. De jeugd verdient meer aandacht! De samenstelling van mijn lijst maakt dit duidelijk! Jonge mensen activeren voor politiek is uiterst belangrijk. Hun stem verdient erkenning: zij zullen onze toekomst bepalen. Graag stel ik u mijn kandidaten voor! Blader verder en u komt in een wereld van zeer engageerde mensen! 0475 85 91 69 - eddy@mtcgraphics.be


|

54

MIEKE SYSSAUW plaats

2

GEWOON DOEN ! ❯❯ Advocaat, gehuwd met Jannick Sercu en mama van Julien en Olivier. De voorbije zes jaar maakte Menen-Lauwe-Rekkem een grote sprong voorwaarts. Voor het éérst werd nagedacht over de toekomst van onze stad, met een masterplan, en over het onroerend erfgoed dat onze stad rijk is. Heel veel bouw-, milieu- en omgevingsvergunningen werden afgeleverd voor grote én kleine projecten. Wonen en ondernemen in onze stad is terug aantrekkelijk. De netheid van de stad werd gemonitord om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren. Er zijn grote uitdagingen maar vele kansen met de Leiewerken. Met een zelfde gedrevenheid, inzet en enthousiasme als in de voorbije zes jaren wil ik heel graag verder werken om onze stad nog méér uit te bouwen tot een aantrekkelijke en levendige stad voor jong en oud. Akkerwindestraat 7 - 8930 Menen 0478 95 85 33 - mieke.syssauw@advocaat.be


55

TOM VLAEMINCK plaats

|

3

TOEKOMST ONTMOET MENEN â?Żâ?Ż Advocaat, samen met Yorka Demeyere en papa van Wannes en Katlijn. De voorbije zes jaar heb ik als Schepen van de stad Menen alles in het werk gesteld om van onze stad een aangenamere plek te maken om te leven en te wonen. Verbouwers kregen een duwtje in de rug met hogere premies. Huurders kregen zekerheid over de staat van de woning, door jet invoeren van een kwaliteitslabel. Door de bouw van de polyvalente zaal Park Ter Walle kreeg het verenigingsleven een nieuwe stek. Met de aankoop van de 15de eeuwse hoeve La Haute Cense kan er een nieuwe ontmoetingsplaats ontstaan in het hart van de Barakken. Als papa van twee kinderen, Wannes en Katlijn, richt ik mijn blik op de toekomst. Ik hoop dat zij, net als hun vader en moeder Yorka Demeyere, van deze stad houden, en dat ik kan verder bouwen aan hun toekomst in Menen. Vander Merschplein 50 - 8930 Menen 0476 20 12 39 - tom@advocatencentro.be


|

56

STEFANIE PLATTEAU plaats

4

EEN STEM DIE WERKT! ❯❯ Geboren en getogen te Menen, dochter van Johan Platteau en Dorine Tancré, zus van Claire en werkzaam als notarieel jurist in een notariskantoor te Menen. In 2012 stelde ik me voor het eerst kandidaat bij de gemeenteverkiezingen omdat ik me actief wou engageren. In 2014 was ik kandidaat voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de sociale woningmaatschappij Ons Dorp, thans !mpuls. Ik ben samen met Charles, die een boomkwekerij heeft en waar ik graag help. Hierdoor heb ik wat groene vingers gekregen, maar vooral oog voor het belang van voldoende groen in de stad. Ik ben graag actief bezig: fiets dagelijks naar het werk, ga vaak lopen en geniet van zwemmen tijdens de middagpauze. Ik hoop op uw stem.

Eekhoornlaan 4 - 8930 Menen 0474 22 03 91 - stefanie.platteau@gmail.come


57

MARLEEN BECARREN

plaats

|

5

WIE VAN DIEREN HOUDT, ZIET GRAAG MENSEN â?Żâ?Ż Marleen Becarren, gehuwd met Willy Debrabander. Als uitbaatster van kapsalon Venus in Lauwe ben ik al 38 jaar zelfstandig kapster. Ik ben zeer graag onder de mensen. De voorbije zes jaar heb ik mij hard ingezet als ocmw raadslid. Ik zet mij graag in om mensen te helpen die het echt nodig hebben. Zo vind ik het heel belangrijk dat mensen in een woonzorgcentrum goed worden verzorgd en zich daar thuis voelen. Ik ben ook een grote dierenvriend en trek mij het lot van dieren erg aan. Samen met Willy heb ik 20 jaar de manege het Bekenhof uitgebaat. Heel veel kinderen zijn bij ons op sportkamp gekomen. Ik hoop op 14 oktober op uw stem te mogen rekenen.

Menenstraat 300 - 8930 Menen-Lauwe 0476 26 01 68 - marleenbecarren@gmail.com


|

58

ALEX VANTHOURNOUT plaats

6

STEVIG FUNDAMENT! ❯❯ Ik ben geboren in 1966 te Kortrijk en opgegroeid in een gezin van acht kinderen. Reeds als kind van 8 jaar was ik gepassioneerd door “bouwen”, en dat is nog steeds het leidmotief van mijn leven. “Bouwen” aan een gezin, mijn vrouwke, mijn zoon en de kleinkinderen. “Bouwen” is mijn beroep geworden. In 1988, toen ik 22 was, ben ik mijn eigen bouwbedrijf gestart, intussen uitgebouwd tot een mooie firma. Mijn beroep is mijn hobby, en dat verklaart waarom de voorbije 30 jaar zo snel gevlogen zijn. Nu wil ik ook mee helpen “bouwen” aan een superbeleid voor Menen. Er ligt veel werk op de plank, er is nog veel te doen. Met open vld en Eddy Lust hebben we een schitterend bouwproject!

Priester Coulonstraat 56 - 8930 Menen-Rekkem alex.vanthournout@skynet.be


59

DRIES DEFOSSEZ plaats

|

7

SPORTIEVE, VEILIGE MOTOR MET 200% INZET! ❯❯ 40 jaar, leraar wiskunde, Voorzitter Sportgroep Vaste Vuist Lauwe (>1900 leden), lid van de stedelijke sportraad en 12de man van Club Brugge. • HARDE WERKER, dicht bij de mensen, eerlijk. • CORRECT EN AANSPREEKBAAR. Niets is mooier dan mensen helpen. • DE KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST! Een veilige en groene stad, waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen. • ONDERSTEUNEN VAN VELE VERENIGINGEN. Wat zou Menen zijn zonder hen? • ONZE JEUGD HEEFT NOOD AAN EEN EIGEN “THUIS” • GEEF ME WERK DAT BIJ ME PAST EN IK HOEF NOOIT MEER TE WERKEN. Mensen die het moeilijk hebben moeten we vooruit helpen. Ondernemen moet lonen. • SAMEN WERKEN, GEWOON DOEN. Politiek voor iedereen, resultaatgericht.

• ZORG VOOR ONZE OUDEREN, een must! Een betere levenskwaliteit voor de senioren.

Menenstraat 1/bus 202 - 8930 Menen 0476 99 23 67 - dries.defossez@gmail.com


|

60

LORIAN DEVELTER plaats

8

MIJN ERVARING#UW STEM! ❯❯ Lorian Develter, 55j, gehuwd met Thierry Dekiere, ambtenaar, wonende te Rekkem. Mama van Mike en Chloë en mamie van Beau, Ella-Louise, Louis-Axèl, Juliette, Marie-Maxine.

Als geen ander ben ik verankerd, zowel in Menen, Lauwe als Rekkem. • Menen, de stad waar ik geboren ben. Onze historische grensstad staat aan de vooravond van de Leiewerken en de realisatie van het Masterplan. Een project dat een enorme boost zal geven aan de stad. Het wordt geen gemakkelijke “overbruggings”periode, maar we zullen fier zijn op het resultaat! • Lauwe, de gemeente waar ik u ten dienste sta in het gemeentehuis. Lauwe leeft. Het prachtig nieuw ontmoetingscentrum vormt een brug naar de toekomst. Ook Lauweplaats moet een blikvanger worden. • Rekkem, het dorp waar ik graag woon. Het bloeiende verenigingsleven vormt het cement tussen alle inwoners van Rekkem. De oude grenspost dient terug een cruciale rol te spelen in onze veiligheid. Met mijn jarenlange ervaring in de stadsdiensten wil ik me volop inzetten voor u!

Moeskroenstraat 752 - 8930 Menen-Rekkem 0497 62 04 94 - thierry.dekiere@telenet.be


61

VALERIE VLAMINCK plaats

|

9

MET JEUGDIG ENTHOUSIASME! ❯❯ Ik ben 39 jaar, gehuwd met Koen en mama van Bo en Britt. Samen met Koen en met mijn broer Steven baten wij de firma Glasstechnics uit, voor alle glaswerken. Mijn hart ligt bij de jongeren. Als kind was ik lid van Chiro Padiro, en later in de jeugdraad. Sinds 2007 ben ik kookouder van de Chiromeisjes Lauwe, waarvan 7 jaar als volwassen begeleidster. Bij ponyclub Juttepaardje help ik om kindjes, ouderen en hulpbehoevenden een aangename ervaring met de pony’s te geven. De jeugd is onze toekomst. Daarom vind ik het belangrijk hen in eigen stad te laten opgroeien. Ze moeten kansen krijgen om over hun ideeën en plannen te praten met het stadsbestuur. Hiervoor wil ik me volledig inzetten.

Deken Darrasstraat 35 8930 Menen-Lauwe 0476 42 57 35 info@glasstechnics.be


|

62

TOMMY PORTE plaats

10

IK BEN ER KLAAR VOOR Na twee legislaturen, waarvan één als fractieleider voor open vld, ken ik het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Het is mijn ambitie om dit werk te kunnen verder zetten. In mijn vrije tijd ben ik geëngageerd in het Rekkems verenigingsleven. Maar het grootste deel van mijn tijd wordt ingenomen door de Chiro en het Kotweekend. Als volwassen begeleider in de Chiro steek ik mijn schouders onder het jeugdwerk. Ik geniet van de passie waarmee jongeren, volledig vrijwillig, activiteiten organiseren en kinderen begeleiden. Zij verdienen de nodige steun! Als voorzitter van het Kotweekend ijver ik er mee voor dat er binnen de eigen gemeente voldoende activiteiten georganiseerd worden voor zowel jong als oud. Dit brengt inwoners samen op een ongedwongen manier.

Lauwestraat 2 - 8930 Menen-Rekkem 0479 50 54 64 - tommy.porte@skynet.be


63

STAN ROOSE plaats

|

11

KMJIN ET! ❯❯ Beroepsmilitair basis Koksijde, Brandweerman in post Lauwe, zelfstandig instructeur preventie ❯❯ Actief in Chiro Oskaarke, Masters Lauwe en NSB Lauwe ❯❯ 31 jaar - gehuwd met Jolien Vanlangendonck (Gemeenteraadslid)

De jeugd is de toekomst! Sinds jaar en dag zet ik mij in voor verschillende jeugdverenigingen. Investeren in de jeugd loont. Ons jeugdprogramma zorgt ervoor dat Menen een stad wordt waar jonge gezinnen graag willen wonen.

Hippe stad! Menen heeft nood aan een bruisend stadscentrum met moderne handelszaken, leuke restaurantjes, cafés en hippe projecten. Onze deelgemeenten verdienen een mooie en gezellige dorpskern.

Actief werken aan veiligheid! Via mijn professionele ervaring als veiligheidscoördinator bij verschillende evenementen, streef ik ernaar om van onze stad een veilige en aangename omgeving te maken.

Spoorgwegstraat 89 - 8930 Menen-Lauwe 0489 45 03 69 - stanlucienroose@gmail.com


|

64

JANA TAELMAN plaats

12

HOREN, ZIEN EN HANDELEN IN LAUWE, REKKEM EN MENEN! ❯❯ 22 jaar, geboren in Menen, wonende in Lauwe, en dochter van Luc Taelman en Kathy Chombaert. Ik heb twee broers, Joppe en Jelle. Mijn ouders zijn de uitbaters van Caluflex Services, gespecialiseerd in hydraulische depannages. Ik behaalde mijn bachelordiploma marketingcommunicatie, specialisatie sales. Sinds 2016 werk ik als Commercial & Marketing bij de firma Vanrobaeys, granen en zaden, in Rekkem. In het weekend help ik graag “Lucske” of Joppe om demo’s te geven bij klanten, of ga ik mee op depannage. Ik ben bestuurslid bij KLJ Lauwe-Rekkem. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op de dansvloer, in de KLJ of ga ik op zwier met vriendinnen. Ik ben “preus” om deel uit te maken van de ploeg van open vld.

Dronckaertstraat 250 - 8930 Menen-Lauwe 0479 02 95 66 - jana.taelman@hotmail.com


65

CLAIRE PLATTEAU plaats

|

13

EEN STEM VOOR DE JEUGD! â?Żâ?Ż Ik ben de 11 jaar jongere zus van Stefanie. Ik ben heel sociaal ingesteld, heb een sterk karakter en ben rechtuit, drie karaktertrekken die goed van pas komen in mijn opleiding als vastgoedmakelaar. Van toen ik nog kind was ben ik lid van de KSA te Menen. Ik ben ook bestuurslid van een jeugdhuis in Moorsele. Met de kennis die er opgedaan heb wil ik graag helpen om terug een jeugdhuis in Menen leven in te blazen. Zalig is het om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken. Zo ben ik present op Grensrock, medewerker op festivals, en helpende hand voor jeugdraad De Klinke. Politiek engagement zag ik al langer zitten, maar het voorbeeld van mijn zus Stefanie maakte de politieke microbe in mij pas echt wakker. Ik vond het super om met haar campagne te voeren in 2012. Samen zullen we het nu gewoon doen!

Ezelbrugstraat 50 - 8930 Menen 0496 46 76 98 - claireplatteau@hotmail.com


|

66

ZENO VERSCHAEVE plaats

14

SERIEUS! JONG! ❯❯ In het dagelijks leven ben ik marketing verantwoordelijke bij Lab9 te Kortrijk. Acht jaar lang was ik actief bestuurslid bij Jeugdhuis ’t Schipke, waaronder een tijd penningmeester en voorzitter. Het jeugdhuis zit me nog altijd in hart en nieren! Ook ben ik actief als vormgever voor het Schippersweekend; als bestuurslid help ik mee achter de schermen, en op het festival zelf. Ik heb de steun van mijn ouders Ignace en Gudrun, en van mijn vriendin Justine. Als kandidaat bij open vld is het mijn streefdoel dat Menen uitgroeit tot een stad voor jongeren en jonge gezinnen Zodat ze zich kunnen ontplooien in een veilige en levendige stad. Met uw steun op 14 oktober wil ik Menen vooruit helpen!

Tuinwijk 75 8930 Menen-Lauwe 0478 74 28 24 zenoverschaeve@hotmail.com


67

BEN WINDELS plaats

|

15

IK BEN ER VOOR U! ❯❯ Ik ben 24 jaar en woon in Lauwe. Ik volgde de opleiding eventmanager in Kortrijk. Ik ben erg geïnteresseerd in muziek, mijn hobby. In het dagelijks leven sta ik in de frituur ’t Lauws Gebak, het gekende familiebedrijf van mijn vader Jean-Marie. Het beste aan mijn job is het contact met de mensen. Ik ben sociaal ingesteld. Het is leuk als je eens kunt praten met de mensen. Maar de job is een uitdaging. Ondernemen vergt creativiteit, altijd mee zijn met de nieuwe trends. En nu zet ik mijn eerste stappen in de politiek. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen voor de toekomst van Menen-Lauwe-Rekkem.

Hospitaalstraat 4 - 8930 Menen-Lauwe 0478 29 67 25 - ben.windels@hotmail.com


|

68

FRAN D’HAEYERE plaats

16

DURF BEWEGEN! ❯❯ Ik ben Fran D’Haeyere, 22 jaar. Ik woon in Menen, bij mijn ouders in de bakkerij. Vol enthousiasme ben ik sinds oktober 2017 gestart als zelfstandig diëtiste. Dit voer ik uit in de groepspraktijk Medimo te Moorsele, alsook in de groepspraktijk Psylodie te Wetteren. In mijn vrije tijd ben ik meestal aan het koken, bakken of sporten. Qua sport doe ik kickboks, TRX en zwemmen. Ik ben dan ook bestuurslid van onze kickboks club team Fettah te Menen, waar we zoveel mogelijk inzetten op de jeugd. Voor stad Menen wil ik inzetten op gezondheid en sportinfrastructuur. Zodat iedereen, met nadruk op de jeugd, de kans krijgt om in goede omstandigheden de sport te beoefenen die hij wenst. Op die manier investeer je meteen ook in de gezondheid van de bevolking.

Rijselstraat 233 - 8930 Menen 0476 08 51 06 - dietistenpraktijkfran@gmail.com


69

JODY SCHUERMANS plaats

|

17

DIVERSITEIT! OOK VOOR MIJN KINDEREN ❯❯ Ik ben gehuwd en mama van drie kinderen, een tweeling van 4 jaar en een zoon van 12. Al vijf jaar ben ik zelfstandig kapster in Menen. Ik leerde de stiel bij een gekende kapper, en geef nu ook privé-opleidingen. Geboren in de Caraïben heb ik mijn droom hier in West-Vlaanderen kunnen waar maken. Mijn kinderen wil ik een betere toekomst geven. Daarom ijver ik voor projecten die mensen van diverse oorsprong bij elkaar brengen. Want respect voor de medemens, hoe divers hij ook is, is op mijn hart geschreven. Iedereen moet minstens de kans krijgen zich te integreren. Daarvoor moeten mensen zich aanpassen, in beide richtingen. Dat kan beter met een partij die de middelen voor vrij maakt. Daarom vraag ik uw stem op de lijst open vld.

Seringenweg 2 - 8930 Menen 0496 22 59 32 - info@coiffure-lartiste.be


|

70

JEREMY VANDOORNE plaats

18

FALEN IS GEEN OPTIE! ❯❯ Jeremy Vandoorne alias Xavier uit ROX! Ik ben Lauwenaar en zoon van Johan Vandoorne en Carine Vanhalst. Ik behaalde het diploma journalistiek en werd mediafiguur. Ik ben zaakvoerder van “Animatie/Presentatie Vandoorne”, waarmee ik kindershows breng en als presentator fungeer. Aanvankelijk was ik model en in 2010 won ik Mister Belgium Personality. Op TV werd ik bekend als superheld Xavier in ROX, een Studio 100 productie, in heel wat landen te zien en sinds 2011 op Ketnet. Momenteel zie je mij op VIER in “De Wereld van Bellewaerde”. Ik ben eveneens VIP presentator bij eersteklasser KV Kortrijk. Ik zet nu mijn eerste stappen in de politiek. Niet als superheld, maar gewoon doen! Dus vergis u niet, achter mijn entertainend karakter zit wel degelijk een man met een stevig diploma, heel wat bagage en connecties om politiek uw stem te worden en gewicht in de schaal te brengen.

Julien Cagniestraat 61 - 8930 Menen-Lauwe info@jeremyvandoorne.be


71

BENOIT HOUSSIN plaats

|

19

VOOR EEN VEILIGE EN PROPERE STAD ❯❯ Student Economie/moderne talen in het Sint-Aloysiuscollege Menen. ❯❯ Hobby’s: zweefvliegen, sporten, slagwerk en Piano. ❯❯ 18 jaar, meteen de jongste kandidaat op de lijst. Ik heb 3 prioriteiten. Het zal u niet verbazen dat veiligheid mijn absolute prioriteit is. Een veilige stad! Onze stad blijft een zorgenkind op vlak van veiligheid. Extra inspanningen en investeringen wordt de uitdaging voor het volgende bestuur. Een propere stad! Om jonge gezinnen en nieuwe winkels aan te trekken dient de stad éérst een propere en veilige indruk te geven. Menen heeft nood aan een moderne visie op stadsontwikkeling. Een aantrekkelijke stad voor de jeugd! Onze jongeren zijn aangewezen op jeugdhuizen in buurgemeenten. Menen heeft nood aan een eigen jeugdclub, met steun en toezicht van het nieuwe stadsbestuur.

Lupinenweg 1 - 8930 Menen 0478 02 65 85 - benoit.houssin@telenet.be


|

72

VÉRONIQUE DUCASTEL plaats

20

HET LUISTEREND OOR! ❯❯ Ik ben gehuwd met Mario Devestele, en heb één zoon Sven. Als postbode heb ik mijn vaste ronde in Rekkem. Als ik mensen ontmoet wanneer ik niet aan het werk ben, dan krijg ik altijd de reactie “Zonder je helm op hadden we je eerst niet herkend”, of “Ik ken je van ergens, maar kan je niet dadelijk thuis wijzen”. Tot ik zelf zeg dat ik de postbode ben. Het is altijd fijn te horen dat mensen je vriendelijk vinden. Mijn man is lid van verschillende militaire verenigingen. Vaak nemen we deel aan herdenkingen; dan is Mario vaandeldrager van Albert-I. Tijdens de jongste bestuursperiode was ik lid van de sportraad van Menen, en ook van de Gecoro, die advies geeft over bouwaanvragen. Verder ben ik bestuurslid bij VIEF, een actieve vereniging voor senioren.

Wahisstraat 173 - 8930 Menen 0477 32 56 68 - veronique.ducastel.devestele@gmail.com


73

VÉRONIQUE DEWILDEMAN plaats

|

21

LUISTEREN EN DOEN! ❯❯ Ik ben 51 jaar, geboren te Kortrijk, en opgegroeid in Lauwe (Bramier) en Rekkem. Met mijn man Stephane Desmet hebben we twee kinderen, Steffi en Jani. Steffi was actief in de Chiro te Rekkem en werkt nu mee met ’t Kotweekend. Jani was in de Chiro en voetbalde; zij volgt nu een opleiding toerisme. 21 jaar heb ik samen met mijn man een bakkerij uitgebaat in de Barakken te Menen. Nu ben ik zelfstandig uitbater van brasserie Het Badhuis in Menen. Ik werk graag tussen de mensen. In mijn zeldzame vrije tijd pik ik graag een film mee. Tijdens de vakantie gaan we graag op reis. Zo zijn we vorig jaar naar Mexico geweest en onze volgende reis naar Thailand is al geboekt. Mensen dienen en helpen zit in mijn bloed. Daarom stel ik me kandidaat bij open vld.

Koninginnestraat 31 - 8930 Menen 0477 43 47 86 - veronique.dewildeman@gmail.com


|

74

STEFAAN BREYNE plaats

22

BEPAAL JE EIGEN TOEKOMST! â?Żâ?Ż Ik ben 46 jaar en dit jaar gehuwd met mijn lieve schat Nadia. Ik hou van lekker eten, leuke terrasjes, en genieten van al wat op onze weg komt. Vroeger was ik een vaste waarde bij de jeugd van KSCT Menen. Nu beoefen ik een iets rustiger sport, het petanque, maar het is een even boeiende en competitieve sport. Al 20 jaar lang ben ik beroepsmatig actief in de transportsector op de LAR in Rekkem. Ik ben kandidaat bij open vld omdat ik er mee wil voor ijveren dat elke inwoner zich veilig en thuis voelt in eigen stad. Criminaliteit, leegstand en verloedering moeten aangepakt worden. Zo wordt onze stad terug een bruisende stad met uitstraling, waar iedereen graag woont.

Krokussenlaan 25 - 8930 Menen 0471 73 30 27 - stefaan.breyne@telenet.be


75

XAVIER CHENEAU plaats

|

23

SAMEN VOOR MEER! ❯❯ 57 jaar. Gehuwd met Cynthia Pottilius, en vader van Gilles. Zorg voor milieu en een propere stad, een waarborg voor de toekomst van onze kinderen! • Chauffeur bij de Lijn en ACLVB-afgevaardigde. Mobiliteit, verkeer en goede staat van onze wegen en voetpaden aanpakken! • Zelfstandig bijberoep: installateur sanitair, cv en dakwerken. De lokale middenstand verdient onze ondersteuning. • Vrijwillig brandweerman bij de post Menen, en voorzitter van de vriendenkring. Veiligheid is een prioriteit. Mijn hobby’s: de brandweer, koken en genieten van het leven!

Yv. Serruysstraat 60 8930 Menen xavier.cheneau@skynet.be


|

76

NATACHA BEAUCARNE plaats

24

GEEN WERK IS MIJ TEVEEL! â?Żâ?Ż Ik ben 39 jaar en woon met mijn 14-jarige dochter Alyssia Bron in Rekkem. Ik ben beroepsactief als poetsvrouw voor Stad Menen, en soms als hostess voor recepties en dergelijke, van Stad Menen uit. Mijn dochter volgt een opleiding als kapster in Ieper. Ik ben sinds 2015 samen met Helmut Vanhaezebrouck, die in Lauwe woont. Mijn ouders zijn Armand Beaucarne en Nadine Werbrouck. Mijn vrije tijd breng ik graag door in gezinsverband. Mijn vriend is door een auto-ongeval in 1998 verlamd tot aan de borst, waardoor hij in een rolstoel zit. Dat houdt ons niet tegen om samen op citytrip te gaan en er heel wat kilometers af te leggen. Dit is hard labeur, maar ik doe het met de glimlach. Helmut is positief ingesteld, goedlachs, en onderhoudt zijn conditie door te sporten. Zo zie je hem vaak met zijn handbike langs de Leie. Open vld is een partij die iedereen gelijke kansen wil geven. Vooral ook voor de jeugd, en dat is toch de toekomst van onze stad Menen!

Dronckaertstraat 69 - 8930 Menen-Rekkem natacha.beaucarne@telenet.be


77

CARINE DESMET plaats

|

25

EENVOUDIGWEG… HOUDEN VAN ALLE GEWONE DINGEN IN HET LEVEN ❯❯ Ik ben 56 jaar en woon in Lauwe. Ik werk in de Gemeentelijke Basisschool De Wonderwijzer te Lauwe. Ik ben er conciërge en verzorg het onderhoud. Het schoolteam nomineerde me onlangs als leerkracht van het jaar – een leerkracht die geen leerkracht is! In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen, een bezoek brengen aan familie en vrienden, genieten van een terrasje, een concert bijwonen, lezen, of muziek beluisteren. Dit trekt me aan in het programma van open vld om mij kandidaat te stellen: • Veiligheid: we moeten ons overal op ons gemak voelen. • Een nette omgeving: dat ligt in de lijn van mijn job. • Versterking van het cultureel aanbod: ik geniet van een concert of toneel. • Comfortabele woonzorgcentra: ook wie hulp behoeft verdient een aangename tijd!

Schonekeerstraat 207 / bus 101 8930 Menen-Lauwe 0477 93 16 88 smetje.carine@hotmail.com


|

78

GLENN VANTHOURNOUT plaats

26

VRIJHEID IS EEN KEUZE! ❯❯ 39 jaar en geboren en getogen Lauwenaar. Ik ben gehuwd met Shari Deraeve, juf in de GBS Barthel. Samen hebben we drie schatten, Mathis (5), Thibo (2) en Louise (dit jaar geboren). Ik verzorg halftijds de IT in de basisscholen GBS De Wonderwijzer, GBS Barthel en VBS De Kleine Prins. Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer; ik maak websites en ontwikkel online producten. (www.veel-voudig.be). Sinds 2016 ben ik bestuurslid bij open vld en intussen ook secretaris van LVZ Menen. Via open vld hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen tot een stad waar het aangenaam leven is, in een mooie, veilige en boeiende omgeving. Met de leuze “vrijheid is een keuze” wil ik iedereen aansporen zijn dromen te leven.

Hugo Verrieststraat 55 8930 Menen-Lauwe 0479 50 65 08 glenn@veel-voudig.be


79

JOOST STAELENS plaats

|

27

WAARMEE KAN IK U HELPEN? â?Żâ?Ż Reeds 35 jaar huisarts in Lauwe. Voor de derde keer sta ik op lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee wil ik iets terugdoen voor de mensen van onze stad en deelgemeenten. Als huisarts, intussen al 35 jaar, vader van 4 kinderen en grootvader van bijna 9 kleinkinderen, voel ik meer dan ooit dan ten dienste staan van de mensen een belangrijke waarde is die niet verloren mag gaan. Dit schept geluk voor de ander en voor jezelf. Maar ook ontspanning is belangrijk voor de gezondheid en het sociaal leven. Gelukkig biedt onze stad tal van mogelijkheden, van boek tot toneel, van muziek genieten tot zelf spelen, van stappen tot koersen, zaal- en balsporten, zwemmen en duiken. Voor jong en oud. Ik hoop dat we evenzeer een voorbeeld mogen worden in integratie en veiligheid, netheid en respect. Dit komt telkens in het gedrang door een minderheid, en daar is nog veel werk aan. Dus DOEN!

Larstraat 28 - 8930 Menen-Lauwe joost.staelens@gmail.com


|

80

RUTH VANHAEZEBROUCK plaats

28

OOK JIJ BENT UNIEK! ❯❯ 49 jaar, woont in Lauwe. Leerkracht in GBS Lauwe. Mama van Jasper en Jelle. Hobby’s: sporten en creatief bezig zijn, lekker eten, genieten van mijn job. Relatie met Eddy Lust. Wie je ook bent, wat je ook doet, we hebben je nodig in deze maatschappij. Ook jij bent uniek met je karakter en talenten.

Waarom open vld? Omdat de partij haar prioriteiten daadwerkelijk uitvoert. Mijn voorkeur gaat uit naar: • Veiligheid, overal en voor elke burger • Onderwijs, ondernemen en jeugd - Waarden en normen bijbrengen aan kinderen en jongeren. - Schoolgaande jeugd meer in contact brengen met bedrijven. • Sport en cultuur, veelzijdige mogelijkheden om sportief en creatief te zijn • Senioren: goede woonzorgcentra, degelijke thuiszorg, activiteiten om sociale contacten op peil te houden. Prins Regentstraat 14 - 8930 Menen-Lauwe 0475 60 67 73 - ruthvhzb@telenet.be


81

KATHY MISTIAEN plaats

|

29

WE BLIJVEN ER VOOR GAAN! ❯❯ 52 jaar, gehuwd met Thierry Vanderroost, mama van Sharon (29) en Shari (26), en plusmama van Charlotte (26). 30 jaar uitbaatster van dagbladhandel “Huis Kathy” aan de Croisé in Lauwe-Rekkem. Bij ons kan je alle producten van de Nationale Loterij bekomen, kadootjes en een assortiment voedingswaren. Het is de vierde keer dat ik deelneem aan de gemeenteraadsverkiezingen; ik ga er terug voor! Nog steeds heb ik een luisterend oor, om de problemen van de mensen te aanhoren. Veiligheid ligt me nauw aan het hart; jarenlang was ik de hoofdcoördinator van het buurtnetwerk BIN Groot-Menen. Na de reorganisatie van BIN ging ik verder met mijn facebookpagina “Alerte burger van Groot-Menen”. Ik ijver voor een heropleving van de handel aan de Croisé en in de wijk Paradijs.

Moeskroenstraat 882 - 8930 Menen-Lauwe 0486 36 29 03 - kathy.mistiaen@telenet.be


|

82

JEAN-MARIE GHESQUIÈRE plaats

30

ERVARING! ❯❯ Jean-Marie Ghesquière, zaakvoerder van verschillende firma’s oa Interfiscal, wonende te Menen, reeds 44 jaar werkzaam in Rekkem aan de grens, gehuwd met Adeline, 2 kinderen en 2 kleinkinderen (weldra 3). Dank zij het dynamisch beleid van de laatste jaren komen Menen, Lauwe, Rekkem terug naar boven. Onze stad was laatste op gebied van werkgelegenheid, had de laagste inkomens en ga maar door. De toekomst oogt mooi. Maar het werk moet verder gezet worden. En dit met het jeugdig enthousiasme van onze partij, maar ook met de ervaring, om niet te hervallen in de fouten van het verleden. Met mijn meer dan 20 jaar ervaring op het politieke toneel en mijn 45 jaar ervaring in de bedrijfswereld wil ik gerust bijdragen tot iets moois voor onze drie gemeenten. Geen Sinterklaas spelen maar GEWOON DOEN wat moet.

Moeskroenstraat 246 - 8930 Menen Jean-Marie.Ghesquiere@interfiscal.be


83

MICHEL PONSEELE plaats

|

31

EEN TANDJE BIJSTEKEN! ❯❯ Geboren in Menen in 1957, opgegroeid in de Barakken, gehuwd met Martine Vanryckeghem, pa van Evelien, Jeroen en David, en fiere pappie van Julienne, Rosette, Lucille en Rénée. Sinds 1980 als tandarts gevestigd te Rekkem, en sinds 2010 voorzitter van open vld Menen. Mijn hobby’s zijn sporten en reizen organiseren.

Hier ga ik voor: • De Leiewerken, als uitgelezen kans tot stadsontwikkeling. • De heraanleg van de Plaats in Lauwe en de verbinding met de Leie. Met hierbij een zinvolle bestemming Sociaal Oord, de voltooiing van het ontmoetingscentrum, en de aanleg van een kleine jachthaven. • Een zinvolle herbestemming van de grensovergang te Rekkem.

Wijk Ten Dale 1 - 8930 Menen-Rekkem 0473 53 01 99 - michel.p@myonline.be


|

84

OOK DE PROVINCIERAAD WORDT HERKOZEN OP 14 OKTOBER.

WEST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE BIJ UITSTEK OM TE WONEN, TE WERKEN, TE ONDERNEMEN, TE LEVEN EN TE BELEVEN De komende jaren wil open vld in het provinciebestuur van West-Vlaanderen inzetten op heel wat projecten: - De aanpak van de waterhuishouding; - De creatie van ruimte om te ondernemen en tegelijk nastreven van optimaal ruimtelijk rendement en optimaal energiegebruik; - De verdere uitbouw van de luchthaven van Oostende en Kortrijk-Wevelgem; - De uitbouw van een logistieke topregio en inzetten op transport via onze wateren en het spoor; - Nog meer inzetten op het gebruik van de fiets; - Aandacht voor het veiligheidsaspect van de provinciale domeinen met goede verlichting en camera-beveiliging als prioriteiten; - Promotie van de toeristische troeven van de regio’s; - Een betere ondersteuning van de land- en tuinbouwbedrijven; inzet op landbouwverbreding; - Inzetten van een mobiele ploeg van milieudeskundigen ter ondersteuning van de gemeenten;

- De windmolens maximaliseren binnen de vastgelegde clusters; - Ondersteuning van het gemeentelijk klimaatbeleid en realisatie van de provinciale klimaatdoelstellingen; CO2-neutrale provincie tegen 2050; - Betere communicatie over de ondersteuning die de provincie aan de gemeenten kan bieden, o.a. ook op vlak van ICT; - Kwaliteitsvol bewaren van onroerend erfgoed met zeer brede invulling van dit erfgoed; financiĂŤle ondersteuning van erfgoedprojecten; inzet van monumentenwachters; - Hulp bij het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor ontwijde kerken en andere religieuze gebouwen. - Veiligheid is essentieel, daarom zetten we verder in op rampenpreventie, de (kust)reddingsdienst en ook de MUG-heli kan op blijvende steun rekenen.

Uiteraard is deze opsomming niet volledig; er is nog veel werk op de plank. Om dit alles te realiseren dienen we in de komende legislatuur onverminderd in te zetten op het aantrekken van Europese middelen naar West-Vlaanderen.


85

|

Provincieraadslijst

1 Piet Vandermersch 2 Martine Vanryckeghem 3 Johan Vancoillie 4 Ivan Van Cauwenberghe 5 Veronique Buyck 6 Michelle Lombaert 7 An Derluyn 8 Isabelle Dewitte 9 Fanny Decock 10 Tiene Castelein 11 Steven Devloo 12 Monique De Rudder 13 Jeremy Vandoorne 14 Frederik Crul 15 Francesco Vanderjeugd 16 Bart Tommelein

Martine & Jeremy verdienen uw stem!


|

86

MARTINE Provincie VANRYCKEGHEM plaats

2

GEDREVEN EN BEDREVEN! ❯❯ Geboren te Wervik in 1957, opgegroeid in Geluwe, gehuwd met tandarts Michel Ponseele, mama van Evelien, Jeroen en David, en fiere moemie van Julienne, Rosette, Lucille en Rénée. Als juriste begeleidde ik startende zelfstandigen. Later ben ik het onthaal, de boekhouding en de administratie van de tandartsenpraktijk gaan waarnemen. Sedert 2012 ben ik provincieraadslid. Ik ben gek op spelen met de kleinkinderen, fietsen en reizen.

Hier ga ik voor: • Promotie van Menen als toeristische trekpleister. • Opwaardering van de bestaande fietsinfrastructuur, en aansluiting op de fietssnelwegen naar Kortrijk, Roeselare en Ieper. • Realisatie van Menen-West als kwaliteitsvol duurzaam bedrijventerrein met voldoende groene buffer tussen woon- en industriezone, en met een oplossing voor het verkeer. • Uitbouw van volwaardig transportcentrum LAR. • Zinvolle invulling van de grensovergang te Rekkem. • Ondersteuning van het stadsbestuur, onder meer voor klimaatprojecten.

Wijk Ten Dale 1 - 8930 Menen 0497 55 82 73 - michel.p@myonline.be


87

JEREMY Provincie VANDOORNE plaats

|

13

FALEN IS GEEN OPTIE! ❯❯ Jeremy Vandoorne alias Xavier uit ROX! Ik ben Lauwenaar en zoon van Johan Vandoorne en Carine Vanhalst. Ik behaalde het diploma journalistiek en werd mediafiguur. Ik ben zaakvoerder van “Animatie/Presentatie Vandoorne”, waarmee ik kindershows breng en als presentator fungeer. Aanvankelijk was ik model en in 2010 won ik Mister Belgium Personality. Op TV werd ik bekend als superheld Xavier in ROX, een Studio 100 productie, in heel wat landen te zien en sinds 2011 op Ketnet. Momenteel zie je mij op VIER in “De Wereld van Bellewaerde”. Ik ben eveneens VIP presentator bij eersteklasser KV Kortrijk. Ik zet nu mijn eerste stappen in de politiek. Niet als superheld, maar gewoon doen! Dus vergis u niet, achter mijn entertainend karakter zit wel degelijk een man met een stevig diploma, heel wat bagage en connecties om politiek uw stem te worden en gewicht in de schaal te brengen.

Julien Cagniestraat 61 - 8930 Menen-Lauwe info@jeremyvandoorne.be


V.U.: Michel Ponseele, Wijk Ten Dale 1A, 8930 Rekkem Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Niet op de openbare weg gooien.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.