Naši školji br. 21

Page 1Zbog negativnih ekonomskih posljedica korona krize Općina Preko donijela je niz mjera za pomoć lokalnom gospodarstvu i građanima, što je u skladu s mjerama koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na nacionalnoj razini. Smanjile su se plaće svim djelatnicima općinske uprave te svima zaposlenima u tvrtkama i javnim ustanovama u trajanju od šest mjeseci te im se neće isplatiti ni regres za ovu godinu. Neće se isplaćivati ni naknade za vijećnike Općinskog vijeća u trajanju od šest mjeseci. Poduzetnici čije poslovanje je ugroženo zbog mjera donesenih Drage mještanke i mještani Općine Preko,

odlukama nacionalnog i županijskog Stožera civilne zaštite oslo-

pred vama je 21. izdanje općinskog lista Naši

bođeni su od plaćanja komunalne naknade, plaćanja zakupnine

školji, koji će se i u ovoj globalnoj krizi i

za javne površine te zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu

epidemiji bolesti uzrokovane korona virusom

Općine Preko za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. g.

ipak tiskati i donijeti vam pregled najvažnijih zbivanja u proteklom polugodišnjem razdo-

Roditelji su oslobođeni od plaćanja participacije korištenja

blju u našoj Općini.

vrtićkih usluga od 1. travnja 2020. g. do ponovnog otvaranja vrtića, dok smo studentske stipendije nastavili isplaćivali unatoč

Ono što je značajno obilježilo početak 2020.

tome što je na fakultetima privremeno obustavljena nastava.

g. u Općini Preko jest početak realizacije turističko-ugostiteljske zone Mačjak-Šumljak

Uveli smo privremenu odgodu svih ovrha, provodimo redukcije

kao najveće turističke investicije na našem

u javnoj rasvjeti, smanjili smo iznos koji je planiran za programe

području u posljednjem desetljeću koja će

udruga, a svoje aktivnosti revidirale su i turističke zajednice te

unaprijediti turizam i gospodarstvo naše

POU Dom na žalu. Rad Općine bio je djelomično reduciran za

Općine i otoka u cjelini, pridonijeti novom

vrijeme trajanja najvećih restrikcija, ali svi oni projekti koji su

zapošljavanju te boljoj demografskoj sli-

započeti prije epidemije nastavili su se i dalje, samo u ponešto

ci i revitalizaciji otoka, generirati dodatne

drukčijim okolnostima i s produljenim rokovima.

prihode javnim ustanovama te djelatnostima povezanima s turizmom, omogućit će daljnja

Zahvaljujem još jednom svima na pridržavanju donesenih mjera

ulaganja u razvoj otoka što će u konačnici

i uputa jer smo zajedničkim snagama za sada uspjeli pobijediti u

stvoriti sasvim novu turističku sliku otoka

borbi protiv širenja epidemije korona virusa na našem području

i pozicionirati nas bolje na turističkoj karti

te se nadam da će tako i ostati.

Hrvatske i Europe. Iako vam u ljetnom broju Naših školja inače poželim uspješnu Ove godine zadesila nas je pandemija

turističku sezonu, ove vam godine osim toga dodatno želim

virusa COVID 19 te smo se zatekli u dosad

puno zdravlja i dovoljno snage za još jednu pobjedu!

neviđenoj epidemiološkoj situaciji i krizi. Na našem području nije bilo značajnih problema i uspješno smo odradili posao sprječavanja širenja epidemije te ovom pri-

Vaš načelnik,

likom zahvaljujem svim članovima Stožera

Jure Brižić

civilne zaštite Općine Preko na odlično obavljenom poslu te svim mještanima na odgovornom i savjesnom ponašanju od početka epidemije.

LI PAN J 2 0 2 0 .

2


VI J E ST I

Općina Preko i SITNO Holding potpisali ugovor o prodaji zemljišta u zoni ”Mačjak – Šumljak” Članica uprave i partnerica u slovačkoj tvrtki

imovinsko-pravnih odnosa. U suradnji s

SITNO Holding Real Estate Elena Segečová

Hrvatskim šumama i Ministarstvom pol-

i načelnik Općine Preko Jure Brižić potpisa-

joprivrede pronađen je način da se riješi

li su 6. veljače u općinskoj vijećnici ugovor

imovinsko-pravni spor koji je trajao desetak

kojim je okončana kupoprodaja zemljišta

godina i Općina Preko postala je vlasnik

površine 77.085 metara četvornih unutar

77.085 metara četvornih zemljišta na

ugostiteljsko-turističke zone ”Mačjak –

području Lukorana.

Šumljak” u Lukoranu, na predjelu Prtljug. Ukupna površina cijele zone je 386.000 Na natječaj za atraktivnu nekretninu na

kvadrata i na tom području planirani su

jugozapadu otoka Ugljana, koji je Općina

turistički sadržaji – 220 vila s bazenom, dva

Preko raspisala 8. siječnja 2020. godine,

privezišta sa 150 vezova i hotel sa 500 kreve-

stigla je jedna ponuda, trgovačkog društva

ta. Općina Preko je 2008. godine napravila

SITNO Holding Real Estate iz Bratislave, a

dokumentaciju, izradila UPU, DPU, defini-

ponuđeni ukupni iznos kupoprodajne cijene

rala granicu pomorskog dobra i napravila

je 19,496.730 kuna, ili 34,88 eura po četvo-

strategiju utjecaja na okoliš, kazao je načelnik

rnome metru, iako je u natječaju početna

Brižić uoči potpisivanja te podsjetio da je

kupoprodajna cijena bila 33,38 eura po

SITNO Holding stabilna i jaka tvrtka koja je

kvadratu.

ispunila sve uvjete natječaja, ima pet milijuna kuna temeljnog kapitala, što je bio uvjet u

-Ovo je veliki dan za Općinu Preko, potpisat

natječaju, uplatili su 100.000 eura kao dokaz

ćemo ugovor koji se možda trebao potpisati još prije 15 godina, ali bilo je neriješenih

3

N AŠI ŠKOLJI


da su ozbiljni ponuditelji, dostavili plan i

otocima u proteklom desetljeću, istaknuo

program na koji način namjeravaju realizirati

je te dodao da su Slovaci zainteresirani i za

projekt, a u Općini Preko investirali su već u

ostatak zone koje je u državnom vlasništvu.

Vile Guduće i trenutačno su u izradi UPU-a za turističku zonu Ljoka.

Elena Segečová, članica uprave tvrtke SITNO Holding Real Estate, kazala je kako će

Napomenuo je da su prije SITNO Holdin-

odmah započeti s izradom dokumentacije za

ga interes za kupnju zemljišta u Lukoranu

gradnju 40 vila i pratećih sadržaja, za što će

iskazivali ulagači iz SAD-a, Poljske, Njemačke

im, procjenjuje, trebati do 18 mjeseci, a cijeli

i još jedna tvrtka iz Slovačke.

projekt trebao bi biti dovršen za pet godina. Sjedište SITNO Holdinga je u Bratislavi, ali

-Očekivali smo da će na ovom natječaju biti

posluju i u Češkoj, a trenutačno u različite

još zainteresiranih, ali na kraju je došla pon-

projekte ulažu više od 266 milijuna eura.

uda jedino SITNO Holdinga i sada kada smo

U Hrvatskoj planiraju ulaganja u Zadru,

u završnoj fazi mogu sa sigurnošću ustvrditi

Splitu i na otoku Šolti, a dosad su sagradili

da je riječ o najvećem turističkom ulaganju,

više od 2000 apartmana, stanova, kuća,

vrijednom 34 milijuna eura, na zadarskim

poslovnih prostora i turističkih objekata u Češkoj i Slovačkoj. Bave se zastupanjem i savjetovanjem investicijskih fondova iz Velike Britanije i Skandinavije te razvojem nekretninskog biznisa u Srednjoj i Istočnoj Europi, a ulažu i u farmaceutsku industriju. SITNO Holding osnovao je 2000. godine Ľudovít Černák, bivši slovački ministar gospodarstva u dva mandata.

LI PAN J 2 0 2 0 .

4


VI J E ST I

Kronologija događaja vezanih uz realizaciju projekta Mačjak-Šumljak Budući da je većina mještana upoznata samo

mogućnosti. Od 2017. godine svi napori

s dijelom problematike vezane uz projekt

uloženi su u rješavanje problema, i to tako

Mačjak-Šumljak, donosimo vam više infor-

da smo s Hrvatskim šumama, Ministarstvom

macija o samom projektu koji je započeo još

poljoprivrede i Državnim odvjetništvom

2004. godine.

usuglasili da se problem može riješiti jedino ako se promijeni Zakon o šumama.

Nakon prvog raspisivanja natječaja 2004. i reakcije pojedinih vijećnika, Republika Hr-

Na inicijativu Općine Preko, a zahvaljujući

vatska se upisala kao vlasnik 386.000 metara

razumijevanju i dobroj suradnji s Hrvatskim

četvornih zemljišta u Prtljugu. Nakon toga

šumama, Ministarstvom poljoprivrede i

Hrvatske šume Općini Preko šalju račun na

Vladom RH s Andrejom Plenkovićem na

iznos od 32 milijuna kuna za izdvajanje iz

čelu, 19. srpnja 2018. godine stupio je na

šumsko-gospodarske osnove, tj. plaćanjem

snagu novi Zakon o šumama u kojem je u

tog iznosa Općina Preko bi postala vlasnikom

članku 99. definirano rješavanje našeg prob-

navedenog zemljišta.

lema, tj. dugovanja.

Budući da je proračun Općine Preko kudika-

Nakon donošenja zakona i mogućnosti

mo manji od tog iznosa, općina je cijelo

rješavanja problema tako da za iznos od

vrijeme tražila investitora koji će po procjeni

6,300.000 kuna, koji je Općina Preko uplatila

sudskog vještaka platiti dio od 11 €/m2 koji

2008. godine, novom parcelacijom dobi-

pripada Hrvatskim šumama, a ostatak od

jemo u vlasništvo 77.085 m2 zemljišta na

6 €/m2 uplatiti Općini Preko. Godine 2008.

dijelu projekta Mačjak-Šumljak, cijepanjem i

Općina Preko na ime duga od 32 milijuna

rješenjem Ministarstva poljoprivrede 6. rujna

kuna Hrvatskim šumama uplaćuje iznos od

2019. godine postali smo vlasnici tog zemljiš-

6,300.000 kuna te ostaje dug od 25,700.000

ta, što znači da je općina u konačnici kupila

kuna.

tih 77.085 m2 koji su nekad zapravo bili u njenom vlasništvu. Ostatak zemljišta i dalje

Ovrha i sudska parnica

je u vlasništvu Republike Hrvatske te ona

Kako se i dalje ništa nije događalo po pitanju

raspolaže s njim.

realizacije projekta, 2013. godine Vlada RH

5

sa Zoranom Milanovićem na čelu preko Hr-

Raspisivanje natječaja za prodaju

vatskih šuma pokreće ovrhu prema Općini

Općina Preko pokreće postupak procjene

Preko, čiji dug u tom trenutku, sa zateznim

zemljišta kod ovlaštenog sudskog procjenitel-

kamatama, iznosi oko 50 milijuna kuna. Sve

ja te se na Općinskom vijeću donosi zakl-

skupa završava na sudu te se vodi parnica s

jučak o prodaji navedene čestice po početnoj

neizvjesnim ishodom. Cijelo vrijeme traži

cijeni od 33,38 €/m2. Budući da se u prijašn-

se rješenje problema kako ne bi došlo do

jim razdobljima razgovaralo s više potenci-

blokade i gašenja općine po sili zakona, s

jalnih investitora, od Poljske, Slovačke,

obzirom na to da je proračun Općine Preko

Njemačke, Italije pa do SAD-a, smatrali smo

u tim godinama bio između 12 i 15 milijuna

da je pravo vrijeme za raspisivanje natječaja

kuna, a dug tri i pol puta veći od financijskih

kako bismo vidjeli stvarnu zainteresiranost

N AŠI ŠKOLJI


za projekt koji čeka već 15 godina. Projekt

no ukupnim iznosom od 19,496.730 kuna.

Mačjak-Šumljak od 2008. godine ima na sna-

Ponuditelj je zadovoljio sve tražene uvjete,

zi Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan

a to je da mora poslovati minimalno pet

uređenja, ima utvrđenu granicu pomorskog

godina, mora imati upisano pet milijuna eura

dobra te izrađenu Studiju utjecaja na oko-

temeljnog kapitala, dostaviti poslovni plan te

liš, što su sve preduvjeti da se ta zona može

uplatiti 750.000 kuna za ozbiljnost ponude

realizirati. Sukladno navedenoj dokumentac-

prije službenih otvaranja ponuda. Dana 6.

iji, u zoni je planirano 2200 kreveta, i to 500

veljače 2020. godine u vijećnici Općine Pre-

kreveta u hotelu te 1700 kreveta u urbanim

ko potpisan je ugovor o kupoprodaji s inves-

vilama s bazenima.

titorom, a 14. veljače 2020. godine uplaćen je cjelokupan iznos na račun Općine Preko.

Planirana su dva privezišta kapaciteta 150 vezova, sportsko-rekreacijski i ugostiteljski

Kontinuirano podizanje kvalitete života

sadržaji te ostala infrastruktura potrebna za

Prvi korak u realizaciji projekta je gradnja

funkcioniranje cijele zone.

ceste do Prtljuga te je Općina Preko započela s pripremama projektne dokumentacije

Važno je istaknuti da je Općina Preko raspis-

sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

ala natječaj za dio zone od 77.085 m2 na

Početak gradnje ceste očekuje se u prvoj

kojem se sukladno prostornoj dokumentaciji

polovici 2021. godine.

nalaze 44 urbane vile s bazenima, privezište, dio sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih

Kako ne bi bili zavaravani nekakvim drukči-

sadržaja te dio ostale infrastrukture. Hotel te

jim slijedom događanja, osim činjenica koje

ostatak vila i sadržaja nalazi se na zemljištu u

smo naveli, ovdje je pobliže objašnjeno

vlasništvu Republike Hrvatske te se nadamo

što je sve Općina Preko morala napraviti i

da će Ministarstvo državne imovine u što

koliku su štetu nanijeli oporbeni vijećnici

skorijem roku raspisati natječaj za prodaju

koji su zaslužni za to da se ovaj projekt nije

tog dijela zemljišta te da će se u potpunosti

realizirao prije 15 godina. Vjerujemo da bi

ostvariti cijela turistička zona.

Lukoran, Općina Preko, ali i cijeli naš otok izgledali bitno drukčije, da bi turizam,

LI PAN J 2 0 2 0 .

Natječaj Općine Preko završen je 29. siječnja

turistički sadržaj i ponuda bili na višoj

2020. i na njega se javila tvrtka Sitno Holding

razini nego danas. Ali, nažalost, zbog takvih

iz Slovačke s cijenom od 34,88 €/m2, odnos-

oporbenih stavova morali smo ispaštati svi

6


VI J E ST I

pa nas ni danas ne čudi njihovo djelovan-

razvoj svih mjesta na području naše općine te

je u smjeru bojkotiranja projekta koji će u

kontinuirano podizanje kvalitete života.

konačnici unaprijediti i osnažiti turizam i sve

Dio planiranih ulaganja u samom Lukoranu,

gospodarske grane vezane uz njega, doprin-

koja će se realizirati od prodaje zemljišta u

ijeti novom zapošljavanju i ostanku mladih

Prtljugu, odnosi se na gradnju novog društ-

na otoku te tako utjecati na demografsku

venog doma, gradnju dječjeg igrališta u

sliku. Omogućit će nova ulaganja u razvitak

središtu mjesta, kupnju zemljišta i gradnju

turizma i javne infrastrukture, stvorit će pov-

dvaju parkirališta – jednog u centru mjesta i

oljniju klimu za buduća ulaganja investitora,

drugog pokraj groblja, gradnju nogostupa od

potaknut će revitalizaciju i razvoj otoka na

groblja do Crkve sv. Lovre i dr.

svim područjima te podići kvalitetu življenja svih stanovnika.

Nadamo se da smo vam uspjeli približiti problematiku projekta Mačjak-Šumljak, a

Ova jednokratna uplata pridonijet će pobol-

što je još važnije, prikazati dobrobiti njegove

jšanju uvjeta života Lukorana i cijele Općine

realizacije. Ovim projektom stvaramo

Preko u infrastrukturnom i društvenom

dodatnu vrijednost za budućnost naše djece

smislu.

koja će život ostvariti na našem otoku i u našoj općini. S pravom možemo reći da su se

7

Realizacijom cijelog projekta Mačjak-Šuml-

napor, trud i zalaganje isplatili na zadovoljst-

jak godišnje će u proračun Općine Preko biti

vo svih nas te ćemo i u budućnosti nastaviti

generirano cca 15 milijuna kuna, što znači da

raditi u interesu svih mještana Općine Preko

će godišnji proračun iznositi 35-40 miliju-

jer ovakva budućnost jamči nam ostanak

na kuna, a to jamči sigurnost i kontinuirani

života na otoku.

N AŠI ŠKOLJI


Vrate prema jugu Dugo već odlazim. Posljednja večera, posljednja noć, jutro, dan, i vrata prema jugu. Doselile se lastavice u naš kraj. Seobe ptica i čar zamišljenog voćnjaka. Izlazim iz kruga. Bliski dani roje se u košarama naranči južnom vjetru i sabiranju jabuka. Zelena su vrata mog djetinjstva. Palma u vrtu se širi, ide za suncem, tako bi se reklo. Romobil na tavanu, slomljena vesla, trošna sandolina, jurnjava nevinih godina, zavjesa od peludi, i koraci stranca odzvanjaju i vrište za svjetlom, no nitko ih ne sluša, ozbiljna su vremena, mi udaljeniji. samo su vrata ostala. zelena, i mrežasta. Love me nostalgijom I ovaj put ostajem začuđen u išibanom bljedilu dana. Ostala samo je jabuka, na stolu, umotava me u svoju prozračnost, u svim bojama, i pjeva i svira I zarobljen poželim van iz sebe I zaškripe vrata samoćom, zelenom, i utom borova šuma u meni zapjeva. Shvatim da sam beskrajno začuđen I odlazim Dugo već odlazim. Franko Sorić

8


VI J E ST I

Počele pripreme za gradnju Društvenog doma u Lukoranu Posljednjih mjeseci pokrenute su aktivnosti

podjednaki standard i mogućnost razvoja.

vezane uz gradnju novog Društvenog doma

Društveni dom i trgovina već su godinama

u Lukoranu s ciljem poboljšanja kvalitete

bolna točka Lukorana, koji će ovim projek-

društvenog i kulturnog života te podizanja

tom napokon dobiti mjesto za održavanje

standarda društvene i turističke infrastruk-

kulturnih i društvenih aktivnosti, turističkih

ture te ostalih sadržaja i usluga potrebnih za

manifestacija te za okupljanje mještana i

normalno funkcioniranje života.

turista svih dobnih skupina. U sklopu doma Lukoran će također dobiti trgovinu i ambu-

-Projekt će obuhvaćati gradnju zgrade Društ-

lantu, čime će se mještanima uvelike olakšati

venog doma u kojoj će biti multimedijalna

svakodnevni život i obaveze.

dvorana i društvene prostorije, liječnička ordinacija te trgovina mješovite robe. Izvan zgrade uredit će se parkiralište te sagraditi novo dječje igralište. Realizacija projekta planirana je kroz javno-privatno partnerstvo tako da će cijela zgrada, osim trgovine mješovite robe, biti u vlasništvu Općine Preko te se

koristiti u društveno korisne svrhe. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole, nakon čega će se krenuti u samu gradnju te bi prema procjeni radovi mogli biti realizirani u 2021. Godini, najavljuje načelnik općine Jure Brižić. Gradnja Društvenog doma u Lukoranu, ističe, od velikog je značaja ne samo za mjesto Lukoran nego i za cijelu Općinu Preko jer je izrazito bitno svim mještanima omogućiti

9

N AŠI ŠKOLJI


Za prvu fazu obnove Društvenog doma u Ugljanu 450.000 kuna Općini Preko odobreno je sredinom travnja

smo prijavili samo prvu fazu koja se odnosi

450.000 kuna za prvu fazu projekta Rekon-

na dvoranu i njene popratne sadržaje jer

strukcija Društvenog doma u Ugljanu, koji je

smatramo da je to ono što je najpotrebnije

općinska uprava u ožujku prijavila na javni

kako bi se zadovoljile potrebe mještana te

poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i

podigla kvaliteta društvenoga života, dok će

fondova EU u sklopu Programa razvoja otoka

ostatak zgrade biti obnovljen u drugoj fazi,

u 2020. Prva faza projekta obuhvaća radove na

pojašnjava načelnik Brižić.

dijelu zgrade u prizemlju, gdje su višenamjenska dvorana, pozornica, recepcija, garderoba,

Ono što općinskoj upravi dodatno ne ide u

predulaz, tri sanitarna čvora, čajna kuhinja i

prilog jest trenutačna situacija vezana uz epi-

spremište.

demiju koronavirusa i krizu koju je izazvala.

-Planiraju se radovi izolacije poda i zidova,

-Budući da su na snazi mjere uštede zbog

izrada pregradnih zidova, nova stolarija, sustav

pomoći gospodarstvu na nacionalnoj i lokalnoj

grijanja i hlađenja, vodovod i kanalizacija, elek-

razini, bit će donekle otežana i provedba

trotehničke instalacije, podopokrivački i ličilački

projekta. Sukladno nacionalnim mjerama

radovi i drugo, najavljuje načelnik Općine Preko

i uštedama, smanjena su i ukupna sredstva

Jure Brižić te dodaje da je cjelokupna vrijednost

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondo-

prve faze oko 1,900.000 kuna.

va EU koja su planirana za Program razvoja otoka te je stoga dodijeljeno manje novca

Inače, napominje, projekt cjelokupne rekon-

svakom projektu, pa tako i nama. Ipak, unatoč

strukcije ugljanskog doma, vrijedan oko 5,5

svemu, dugoočekivana obnova ugljanskoga

milijuna kuna, bio je prijavljen i na natječaj

doma uskoro će napokon započeti i odmah po

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

potpisu ugovora započet ćemo s realizacijom

ruralnom razvoju, na kojemu je Općina Preko

te se nadamo da ćemo ovu prvu fazu završiti

zadovoljila sve administrativne kontrole i

za godinu dana, najavljuje. U sklopu Programa

dostavila tražene zahtjeve za dopunama.

razvoja otoka Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU odobreno je ukupno 13,914.807

-Međutim, u konačnici naš projekt nije odo-

kuna, a za projekte na zadarskim otocima

bren zbog nedostatnih novca same Agencije.

3,490.000 kuna.

Kompletna rekonstrukcija društvenog doma preveliki je financijski izdatak da bi ga samostalno financirali iz općinskog proračuna te ga je moguće ostvariti jedino uz sufinanciranje ministarstava ili EU fondova putem javnih natječaja. Stoga smo odlučili projekt prijaviti na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kroz Program razvoja otoka. Nažalost, na taj natječaj nismo mogli prijaviti rekonstrukciju cijelog doma zbog ograničenih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja pa

LI PAN J 2 0 2 0 .

10


VI J E ST I

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PREKO

U dva mjeseca više od 400 intervencija za pomoć starijima, izdano oko 1300 propusnica S ciljem poduzimanja mjera i aktivnosti

je kontakt telefon putem kojeg su mještani

vezanih uz širenje epidemije izazvane koro-

mogli kontaktirati stožer te dogovoriti

navirusom, 17. ožujka 2020. godine aktiviran

pomoć oko kupnje namirnica ili lijekova iz

je i stavljen u punu funkciju Stožer Civilne

ljekarne. Broj je bio aktivan do 15. svibnja

zaštite Općine Preko.

2020. godine, a u tom razdoblju stožer je uspješno obavio više od 400 intervencija za

Puna dva mjeseca stožer je kontinuirano bio

pomoć starijima, kaže načelnik stožera Karlo

na raspolaganju za provođenje svih mjera i

Novoselić.

aktivnosti te pratio odluke, upute i preporuke Nacionalnog stožera Civilne zaštite te

Dostava toplih obroka za starije i nemoćne

ih promptno provodio na terenu.

nesmetano je funkcionirala bez obzira na situaciju s koronavirusom, ali uza sve pre-

Sukladno tome, kontroliralo se pridržavanje

poruče mjere opreza i načine postupanja.

mjera vezanih uz zabranu okupljanja, zadržavanja na javnim prostorima, zatvorila su

-Osigurali smo i nesmetanu dostavu hrane za

se sportska i dječja igrališta, prekinut je rad

otok Sestrunj na isti način kako je funkcion-

škola i dječjih vrtića te POU Dom na žalu.

irala i prije koronakrize, a to znači kombi s dostavom jednom do dva puta tjedno, što je

11

-Od početka su uvedene mjere pomoći

sufinancirala Općina Preko, ističe Novoselić

osobama starijima od 65 godina koje žive

Osim službenih članova, u rad stožera bili su

same i nemaju nikoga tko bi im pomogao u

uključeni i djelatnici općinske uprave, komu-

ovakvim situacijama. Za tu potrebu uveden

nalnih tvrtki, DVD-a Preko te mjesni odbori.

N AŠI ŠKOLJI


Komunikacija s mještanima odvijala se

ma ukidanja i ponovnog uvođenja trajektnih

putem svih dostupnih kanala, osobno, tele-

i autobusnih linija, vodeći računa o potre-

fonom, elektronskom poštom, društvenim

bama stanovnika, ali i o uputama epidemi-

mrežama… kako bi se svima olakšao dola-

ološke službe.

zak do informacija i omogućilo lakše i brže izvršavanje neodgodivih obaveza za trajanja

-Sve probleme na koje smo nailazili tijekom

epidemije.

epidemije uspjeli smo riješiti u kratkom roku te uspjeli pronaći balans između potreba

-U početku epidemije bila je otežana nabava

mještana i mjera koje su se morale poštivati.

zaštitne opreme i teško se dolazilo do maski,

Mještani su se u velikoj mjeri pridržavali

rukavica i dezinficijensa, ali uspjeli smo u

propisanih mjera i uputa, na čemu im zahva-

kratkom vremenu pronaći kanale za opskrbu

ljujemo jer bez njihove suradnje ne bismo

te nabavili zaštitnu opremu i sredstva za po-

imali ovako dobru epidemiološku sliku

trebe svih službi na terenu, ali i za mještane

u našoj općini i na cijelom otoku, dodaje

kojima je to bilo potrebno, navodi Novoselić.

općinski načelnik Jure Brižić.

Uvođenjem propusnica za kretanje izvan mjesta prebivališta, stožer je aktivno

Podsjeća da je na području Općine Preko jed-

provodio njihovo izdavanje uz poštivanje i

na osoba oboljela od covida-19, ali nije imala

provjeru svih uvjeta te je za trajanja te mjere

jake simptome, brzo se oporavila i nastavila

izdano oko 1300 propusnica.

normalan život. Nekoliko desetaka mještana bilo je u samoizolacije i svi su se uredno

-Od početka smo postigli dogovor sa svim

pridržavali uputa epidemiološke službe i nije

stožerima otoka Ugljana i Pašmana te u

bilo kršenja te mjere.

suradnji s policijom i županijskim stožerom dogovorili kretanje unutar oba otoka bez

-Smatramo da smo uspješno prevladali ovaj

propusnica kako bismo domaćem stano-

val epidemije te da je situacija u našoj općini

vništvu olakšali obavljanje svakodnevnih

i na cijelom otoku zadovoljavajuća. Nadamo

obaveza, podsjeća.

da će takva i ostati i da neće biti potrebe za novim većim aktivnostima stožera. Općinski

LI PAN J 2 0 2 0 .

Nakon ukidanja javnog prijevoza, stožer

stožer i dalje je aktivan te kontinuirano prati

je bio u stalnom kontaktu s Agencijom za

situaciju na županijskoj i nacionalnoj razini,

obalni linijski pomorski promet, Jadrolini-

a sukladno tome će prilagoditi svoj rad i

jom i Liburnijom te sudjelovao u dogovori-

djelovanje, poručuje Brižić.

12


VI J E ST I

KORONAKRIZA Općina Preko snizila plaće svojim zaposlenicima i donijela mjere za pomoć lokalnim poduzetnicima i građanima

13

U skladu s nacionalnim mjerama koje je

zatekli i koja nam je prouzročila mnoge

donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć

probleme i poteškoće, kaže općinski načelnik

gospodarstvu uslijed epidemije izazvane

Jure Brižić. U skladu s time, dodaje, snizile su

koronavirusom, i Općina Preko donijela je na

se plaće svim djelatnicima općinske uprave,

sjednici Općinskog vijeća 27. Travnja dodatne

kao i svima zaposlenima u tvrtkama i javnim

mjere za olakšavanje poslovanja u svrhu

ustanovama kojima je osnivač Općina Preko,

pomoći lokalnom gospodarstvu i građanima.

i to u trajanju od šest mjeseci.

– Riječ je o mjerama kojima će se stvoriti

Načelniku i njegovu zamjeniku, kao i svim

uštede u općinskom proračunu, a na taj način

ravnateljima i direktorima općinskih tvrtki

nastojimo pomoći građanima i poduzet-

i ustanova, plaća je umanjena za 10 posto, a

nicima da lakše prebrode krizu uzrokovanu

djelatnicima u općinskoj upravi te u opći-

epidemijom koronavirusa. Želimo pokazati

nskim tvrtkama i ustanovama pet posto.

odgovornost i solidarnost u ovoj situaci-

Svim djelatnicima neće se isplatiti ni regres

ji globalne krize u kojoj smo se svi skupa

za ovu godinu. Osim toga, neće se isplaćivati

N AŠI ŠKOLJI


ni naknade za vijećnike Općinskog vijeća u

ovisno o situaciji na terenu te procjeni struke.

trajanju od šest mjeseci.

Umanjen je ukupan iznos koji je planiran za financiranje programa udruga. Natječaj za

– Poduzetnici su oslobođeni plaćanja komu-

udruge već je proveden te je povjerenstvo

nalne naknade, zakupnine za javne površine

pregledalo pristigle prijave, ali zbog nas-

te zakupnine za poslovne prostore u vlasni-

tale situacije većina aktivnosti udruga ovisi

štvu Općine Preko za travanj, svibanj i lipanj

o razvoju situacije s koronavirusom. Zbog

2020. pod uvjetom da nemaju nepodmirenih

ograničene mogućnosti održavanja man-

dugovanja prema Općini Preko. Riječ je

ifestacija i aktivnosti, ali i općenito, zbog

o onim poduzetnicima čije je poslovanje

solidarnosti i ušteda u proračunu, sredstva

ugroženo zbog mjera donesenih odlukama

namijenjena udrugama bit će u određenoj

Stožera Civilne zaštite RH i Stožera Civilne

mjeri smanjena, ovisno o tome koje će se

zaštite Zadarske županije, a koji su poslovali

aktivnosti moći provesti.

u travnju, svibnju i lipnju 2019. godine. Na ovaj način nastojimo pomoći onim poduzet-

Osim udruga, aktivnosti će revidirati i redu-

nicima koji su zbog epidemije koronavirusa

cirati i turističke zajednice te POU Dom na

bili primorani privremeno zatvoriti svoje

žalu jer zbog donesenih mjera za suzbijanje

objekte, objasnio je Brižić.

epidemije koronavirusom neće biti u mo-

Nadalje, budući da su dječji vrtići u svim

gućnosti provesti sve planirane aktivnosti.

mjestima Općine Preko prestali s radom

– Sezona zasigurno neće biti kao prijašnjih

zbog prevencije širenja epidemije uz-

godina, kakva će i hoće li je uopće biti po-

rokovane koronavirusom, donesena je

kazat će vrijeme, ali zbog socijalnog dis-

odluka o oslobođenju plaćanja participaci-

tanciranja vjerojatno se neće moći održati

je korištenja vrtićkih usluga počevši od 1.

mnoge manifestacije i događanja. Rad tih

travnja 2020. do ponovnog otvaranja vrtića,

ustanova odvijat će se u prilagođenim uvje-

čime će se roditeljima pomoći u ostvarivanju

tima te će se svesti na lokalne aktivnosti pa

ušteda u kućnom budžetu.

će se i na taj način ostvariti određene uštede, pojašnjava Brižić te ističe da se svi projekti

– Još jedna pomoć roditeljima odnosi se

koji su započeti prije epidemije nastavljaju

na stipendije studentima koje će se i dalje

i dalje, samo u drukčijim okolnostima i s pro-

isplaćivati, iako je na fakultetima privremeno

duljenim rokovima.

obustavljena nastava. Smatramo da je to nužno kako bi se pomoglo u plaćanju stana-

– Nadamo se da će se u većoj mjeri svi

rina i sličnih studentskih troškova koji nisu

planirani projekti uspjeti realizirati, ali to će

nestali pojavom epidemije koronavirusa.

uvelike ovisiti i o tome koliko će nas u tim

Također, uvodi se i privremena odgoda

projektima financijski podupirati država,

svih ovrha, izuzev dugovanja kojima prijeti

tj. koliko će sredstva onih fondova i stava-

zastara, kako ne bismo još dodatno otežali

ka državnog proračuna koji su namijenjeni

našim obveznicima ionako tešku i kriznu

našim projektima biti umanjeni zbog mjera

situaciju, ističe općinski načelnik.

donesenih na nacionalnoj razini. Nadamo se da ćemo unatoč ekonomskoj krizi uspjeti re-

Kao još jedna mjera uštede u proračunu

alizirati sve planove i projekte za ovu godinu,

provodit će se redukcije u javnoj rasvjeti i to

poručuje.

tako da će se isključiti dio rasvjetnih tijela. Na

LI PAN J 2 0 2 0 .

nekim lokacijama svako drugo rasvjetno tije-

Ovisno o tome kako će se situacija razvijati,

lo, a na nekima cijele dionice poput rasvjete

tako će se razmatrati i ove mjere te će se po

na nenaseljenom dijelu glavne otočne ceste,

potrebi smanjivati, pojačavati i prilagođavati.

14


Nedjelja Posebna od sviju dana svetom pjesmom raspjevana. S pjesmom se Boga moli i s njom se svakog voli. Pjesma ruši zlo pred sobom vezana je s dragim Bogom. Volim te, pjesmo jesi mi draga s tobom sam ljepša s tobom sam mlada. Violeta Nižić

15


S tobom Pjevaj mi tiho, tiše Zanosne melodije davne Utjeha su ljubavi tvoje tajne Povedi me daleko, i dalje Na putove zvjezdane sjajne Gdje tvoja svijetlost vječno traje Budi sa mnom ovdje, i blizu U malom stvorenju tvom Što tkano je ljubavlju svom Rosanda Ivin-Smud

16


VI J E ST I

Milijarda kuna za projekte gradnje vodovoda i odvodnje Dvije velike aglomeracije na području

U izaslanstvu Zadarske županije na sastanku

Zadarske županije, Biogradska rivijera i

u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Za-

Preko – Kali, ispunile su sve preduvjete za

grebu 28. svibnja, gdje je središte hrvatskoga

potpisivanje gotovo milijardu kuna vrijed-

predsjedanja Europskom unijom, bili su i

nih ugovora za projekte gradnje vodovoda

gradonačelnik Biograda Ivan Knez, direktor

i odvodnje. Zaključak je to radnog sastanka

tvrtke Komunalac Marin Colić, općinski

zadarskoga izaslanstva s ministrom region-

načelnici Pakoštana Milivoj Kurtov, Sv. Filipa

alnog razvoja i fondova Europske unije

i Jakova Zoran Pelicarić, Pašmana Krešimir

Markom Pavićem te ministrom zaštite oko-

Ćosić, Preka Jure Brižić, Kali Marko Kolega te

liša i energetike Tomislavom Ćorićem.

predsjednik ŽO HDZ-a Božidar Kalmeta.

– Ministri su potvrdili da naše dvije velike

– Sretni smo i ponosni što smo dobili potvrdu

aglomeracije imaju pripremljenu svu potre-

dobrog rada u pripremi ovog, za nas iznimno

bnu dokumentaciju, a u iduća dva tjedna taj

važnog projekta. Ovo je dokaz kvalitetne

bi zaključak na Vladi trebao dobiti i formalnu

sinergije općina Preko i Kali, Zadarske

potvrdu. S obzirom na stroga pravila Europ-

županije i Vlade RH, dodao je Jure Brižić,

ske komisije, prije samih potpisa ugovora

načelnik Općine Preko zahvalivši ministrima

ministar Pavić će zatražiti povećanje limita

na podršci u realizaciji projekata. Podsjetimo,

ugovaranja, a vjerujem da će to biti riješeno što

u Zadarskoj županiji već su odobrena sred-

prije. Ovo je potvrda kvalitetno pripremljene

stva od gotovo milijardu kuna za dvije velike

dokumentacije, na čemu naše jedinice lokalne

aglomeracije, Zadar – Petrčane (567 milijuna)

samouprave sustavno rade već nekoliko godi-

i Nin-Privlaka-Vrsi (432 miliju- na) na kojoj

na, istaknuo je župan Božidar Longin.

su radovi započeli prije godinu dana.

Kalmeta: Ovo su strateški projekti za našu županiju – Ovo su strateški projekti za našu županiju. Znamo svi koliko je izgradnja vodovoda i odvodnje važna za razvoj naših gradova i općina, kvalitetniji život svih stanovnika, a s obzirom na to da je riječ o otočnim i priobalnim naseljima, dat će sigurno veliki zamah turizmu. Samo u mandatu Plenkovićeve Vlade do sada je za projekte na području Zadarske županije ugovoreno 2,6 milijardi kuna, a s ove dvije aglomeracije taj će iznos biti povećan za još milijardu. To je dokaz odlične suradnje s Vladom Republike Hrvatske te kvalitetnog i sustavnog rada naših gradova i općina u pripremi projekata, poručio je Božidar Kalmeta, predsjednik ŽO Hrvatske demokratske zajednice Zadarske županije.

17

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

18


VI J E ST I

Do kraja godine trebali bi početi prvi radovi na Aglomeraciji Preko – Kali Nakon uspješnog sastanka u Zagrebu s ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Markom Pavićem te ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem, u Preku je 4. lipnja održana redovita koordinacija svih suradnika i dionika projekta Aglomeracija Preko – Kali. Projektanti, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Hrvatskih voda, općina Preko i Kali te komunalnih tvrtki Ugljan d.o.o. i Hripa d.o.o. obišli su teren i razgovarali o svim detaljima prije nego što se raspiše natječaj za izvođenje radova. – U Zagrebu smo dobili potvrdu da imamo svu potrebnu dokumentaciju, a u sljedeća

tarstva, a ostatak će morati osigurati jedinice

dva tjedna taj bi zaključak trebao dobiti

lokalne samouprave, općine Preko i Kali.

“zeleno svjetlo“ na sjednici Vlade. Nakon pet

Ako sve bude u redu s javnom nabavom,

godina priprema i iznimno puno uloženog

dodao je, prve radove na velikom projektu

truda, sada smo na posljednjoj stepenici prije

možemo očekivati potkraj ove godine.

početka radova u projektu vrijednom 30 milijuna eura, kazao je nakon sastanka u velikoj

– Aglomeracija Preko – Kali obuhvaća cijelu

dvorani POU Dom na žalu načelnik Općine

općinu Kali, dio Preka, Poljane, Sutomišćice

Preko Jure Brižić.

i Lukorana. Sva će ta mjesta dobiti kanalizacijski sustav, a znatno će se poboljšati i

Za Aglomeraciju Preko – Kali 27 milijuna

vodoopskrba. Projektom su obuhvaćene i

eura stići će iz fondova Europske unije,

dvije nove vodospreme u Preku i Kukljici.

države, Hrvatskih voda i resornog minis-

Sada imamo jednu vodospremu, Starešin u Lukoranu koja pokriva cijeli otok, a s dvije nove pritisak vode bit će bolji, dobit ćemo na sigurnosti, a što se tiče količine vode, bit će manje potrebe za redukcijama u ljetnim mjesecima, pojasnio je. Napomenuo je i da su za zasebnu Aglomeraciju Ugljan već potpisana početna sredstva, a tim sustavom riješit će se kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda za mjesto Ugljan i sva pripadajuća naselja te Psihijatrijsku bolnicu Ugljan.

19

N AŠI ŠKOLJI


20


T U RI ZA M

TZO Preko i TZM Ugljan na najvećem sajmu aktivnog turizma u Europi Turistička zajednica Općine Preko i TZ

oko 30.000 rekreativaca entuzijasta i plan-

mjesta Ugljan sudjelovale su od 28. veljače do

inara koji su zainteresirani za biciklističke

1. ožujka na turističkom sajmu „Fiets en Wan-

i pješačke rute, smještaj, bicikle i vanjsku

delbeurs“ u nizozemskom gradu Utrechtu

opremu. Izlagačima je omogućen susret

blizu Amsterdama.

s iznimno velikim brojem potencijalnih korisnika njihovih proizvoda i usluga, a

Trodnevno predstavljanje održalo se na

osim toga, sajam nudi i opsežan program

samostalnom štandu sa Zadaroutdoor festi-

predavanja i radionica na kojima se predstav-

valom te TZ Trogir pod nazivom „Outdoor

ljaju najnoviji trendovi aktivnog turizma za

Croatia“. – Naziv sajma u prijevodu znači „Sajam bicikala i pješačenja“ i najveći je sajam za bicikliste i planinare u Europi, a i jedan je od najvećih takve vrste u svijetu. Posjeti ga

21

N AŠI ŠKOLJI


nadolazeću sezonu, pojasnio je Ivan Košta,

tičkom sajmu “Vakantiebeurs“ i to na za-

direktor TZO Preko, te dodao da su bili sm-

darskom dijelu štanda HTZ-a na 160 metara

ješteni uz štand Hrvatske turističke zajednice

četvornih zajedno s TZ Zadarske županije,

na kojemu su ponudu predstavljale četiri

Ilirija – Camping & Hotels te Turisthotelom.

županijska TZ-a – Zadarske, Ličko-senjske,

-Bilo je to prvo predstavljanje na nizoze-

Šibensko-kninske i Primorsko-goranske

mskom tržištu i dojmovi su jako dobri.

županije.

Ponajprije zato što su Nizozemci aktivni gosti koji odmor provode u skladu s prirodom

Ističe da je prioritet sudjelovanja na ovak-

poštujući održiva načela po kojima žive i u

vom, specijaliziranom sajmu za TZO Preko

svojoj zemlji. Susreli smo se također s ljudima

i TZM Ugljan bio predstavljanje Olive Island

koji znaju za naš otok te puno njih koji su ga

traila, koji će se na našem otoku održati u ru-

već posjetili i s njega nose odlične dojmove,

jnu u sklopu Zadaroutdoor festivala, te otoka

dodaje Košta.

Ugljana kao otoka za aktivni odmor koji bi trebala posjetiti većina aktivnih gostiju koji

Prema kvaliteti i standardu života, Nizozem-

prolaze kroz ili namjeravaju biti smješteni u

ska zauzima deveto mjesto na svijetu. Iz

zadarskoj regiji.

Nizozemske u Hrvatsku dolaze dobrostojeći gosti, ponajviše u kampove, jer su, sukladno

– Cilj nam je bio i ponuditi kvalitetne sm-

svojoj veličini, najveća kamping nacija na

ještajne kapacitete, kojih je na našem otoku

svijetu. Elitni kamping turizam, koji je stvar

svake godine sve više. Mnogi koji su posjetili

izbora i ljubavi prema slobodi i opuštenosti

štand bili su unaprijed dobro pripremljeni

u prirodi, ponekad stoji više od hotelskog

i znali su mnogo o Hrvatskoj, poznati su im

smještaja.

naši najveći nacionalni parkovi i gradovi. Većina ih je točno znala što žele za svoje praznike, a mnogi preferiraju duge samostalne biciklističke ture EuroVelo i slične rute sa zaustavljanjem u zanimljivim područjima, napominje Košta. Odlična posjećenost sajma, kaže, još je jedan pokazatelj da aktivne goste teško što može zaustaviti unatoč pandemiji koronavirusa. Podsjeća i da se TZO Preko sredinom siječnja predstavila također u Utrechtu na turis-

LI PAN J 2 0 2 0 .

22


T U RI ZA M

Ponuda TZO Preko na novoj internetskoj stranici Na adresi www.preko.hr od 23. Travnja dos-

Preko uz aktivan rad na društvenim mreža-

tupna je nova internetska stranica Turističke

ma Facebook i Instagram sukladno najnovi-

zajednice Općine Preko.

jim marketinškim trendovima u turizmu.

Prema riječima direktora TZO Preko Ivana

– Manji dio financijskih sredstava, 8437 kuna,

Košte, izrada novog vizualnog identiteta, koji

za novu web stranicu i novu kartu „Aktivni

je uključivao novi logo te knjigu standarda za

odmor otoka Ugljana“ dobili smo na „Nat-

marketinško i poslovno djelovanje te novu

ječaju za podizanje vidljivosti regionalnog

web stranice, pokrenuta je prije dvije godine.

brenda kroz promotivne alate sustava TZ-a u 2019.“ od TZ Zadarske županije. Htio bih

– U suradnji s tvrtkom Fer Projekt iz Zadra

istaknuti da na web stranici moramo naprav-

osmislili smo i izradili novu web stranicu

iti još kompletan unos smještajnih kapaciteta,

koju smo nakon godinu i pol rada pustili u

što će također biti uskoro vidljivo, dodaje

„pogon“. Zasad je dostupna samo dvojezična

Košta.

verzija (hrvatski i engleski), a uskoro će biti

23

napravljene i verzije na njemačkom, fran-

I u ovom specifičnom vremenu, ističe, ne

cuskom i talijanskom jeziku, najavljuje Košta.

smijemo posustati s marketinškim aktivnos-

Dijelovi stranice kao što su „smještajni kapac-

tima, a kvalitetne web stranice, uz društvene

iteti“ te „manifestacije i događanja,“ i „kutak

mreže, postale su glavna „vrata kuće“ u

za iznajmljivače“ napravljene su u CMS sus-

cijelom turističkom sektoru i prvi kontakt s

tavu i svaki tjedan ih ažuriraju djelatnici TZO

gostima!

N AŠI ŠKOLJI


TZO Preko dobila nagradu za projekt “Gospodar otoka” Turistička zajednica Općine Preko dobila je

je osvojila za najbolju destinaciju, Kampu

nagradu TZ Zadarske županije za 2019. godi-

Soline dodijeljena je nagrada za komercijalni

nu za projekt “Gospodar otoka”.

subjekt, a Virtualna šetnja Zadrom agencije

Nagrade su uručene 23. prosinca u Hotelu

Magic Croatia je najbolji turistički proizvod.

Kolovare, a TZ Zadarske županije dodjeljuje

Najagencija je Caliper, a događanje Zrmanja

ih u suradnji sa Zadarskim listom za katego-

adventures festival.

rije: institucija, destinacija, proizvod, komercijalni subjekt, agencija, događanje te un-

Posebnu nagradu dobili su Poljoprivredna za-

aprjeđenje turizma u zaleđu i na otocima te

druga Maslina i vino za povezivanje ekološke

zasluženom pojedincu.

proizvodnje i turizma u zaleđu, a za napredak na otocima projekt “Gospodar otoka” – trail

LI PAN J 2 0 2 0 .

Saša Bačić proglašen je najboljim pojedincem,

utrka koju zajednički organiziraju Općina

Nacionalni park Paklenica najbolja je instituci-

Preko i TZO Preko. Nagradu je preuzeo Ivan

ja, Turistička zajednica Općine Sali nagradu

Košta, direktor TZO Preko.

24


VI J E ST I

Za projekte i programe udruga Općina Preko u 2020. godini izdvojila 236.000 kuna Unatoč koronakrizi i rezanju proračunskih

život svih mjesta na području općine i zato

troškova, Općina Preko osigurala je 236.000

smo, unatoč mjerama štednje, odlučili i ove

kuna za rad, programe i projekte udruga koje

godine poduprijeti rad udruga, kazao je prije

su se javile na natječaj 5. veljače 2020. godine.

potpisivanja ugovora općinski načelnik Jure

Kao i svake godine, sufinancirat će se progra-

Brižić.

mi s područja kulture, sporta i socijalne skrbi, a ugovori s ovlaštenim predstavnicima udru-

Podsjetio je i kako je za projekte, programe

ga potpisani su 21. svibnja u velikoj dvorani

i manifestacije udruga novac osiguran u

POU Dom na žalu u Preku.

proračunu, o čemu odlučuje Općinsko vijeće. Ali pri donošenju posljednjeg proračuna,

– Natječaj smo raspisali početkom veljače,

napomenuo je, dio vijećnika nije podržao

kad nismo ni slutili što će se događati s epi-

odluku o sufinanciranju udruga.

demijom koronavirusa i nadali se da ćemo za

25

projekte i programe moći isplatiti više novca.

– Mislim da se to dogodilo prvi put, barem

U međuvremenu je život na neki način stao,

koliko sam uspio provjeriti u zapisnici-

imamo popriličan pad prihoda i odlučili

ma. Zašto oporbeni vijećnici nisu podržali

smo se za maksimalnu štednju. Smanjili smo

sufinanciranje udruga, ne znam niti je to na

plaće u općinskoj upravi i svim tvrtkama u

sjednici Općinskog vijeća na bilo koji način

općinskom vlasništvu, i turističke zajednice

objašnjeno, što se također može provjeriti

dobit će manje novca, a to se odrazilo i na

u zapisniku. Njihovi glasovi nisu utjecali na

sufinanciranje udruga. Neke jedinice lokalne

odluku, ali, eto, dogodilo se da svi ne po-

samouprave, veće i bogatije od nas, ove su

državaju rad udruga. Ja, s druge strane, kao i,

godine ukinule financijsku pomoć udruga-

mislim, većina stanovnika i članova Općin-

ma, ali mi to ne želimo jer vjerujemo da će

skog vijeća, smatram da su udruge iznimno

se barem dio prijavljenih programa uspjeti

važne, da je vaš rad prepoznat i priznat i

realizirati. S druge strane, udruge su iznim-

izvan naše općine, županije i Hrvatske, o

no bitne za društveni, kulturni i sportski

čemu svjedoče mnoge nagrade, priznanja i

N AŠI ŠKOLJI


interes regionalnih i nacionalnih medija. Vaš rad je valoriziran i na neki je način besplatna promocija cijelom otoku, poručio je Brižić. Dodao je i kako u slučaju nepredviđenih okolnosti koje mogu prouzročiti neodržavanje događanja i aktivnosti planiranih pojedinim programima i projektima Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko zadržava pravo na neisplatu novca predviđenih odlukom.

KULTURA: Udruga Điran, Ugljan 15.000,00 kn Udruga žena Luzor, Preko 15.000,00 kn Udruga Aria, Ugljan 5.000,00 kn Udruga Zmorac, Preko 7.000,00 kn Udruga Idro, Čeprljanda 20.000,00 kn KUD Preko, Preko 10.000,00 kn Udruga Estium, Sestrunj 6.000,00 kn Udruga Mozaik, Ugljan 5.000,00 kn Udruga Baliniera, Ugljan 7.000,00 kn KUD Sveti Ante, Lukoran 6.000,00 kn Udruga Bura, Mali Lukoran 5.000,00 kn SPORT: MNK Ugljan, Ugljan 10.000,00 kn KK veterana Otok Ugljan 7.000,00 kn NŠK Sv. Mihovil 70.000,00 kn Udruga Pojonsko srce, Poljana 10.000,00 kn Udruga mladih Jarac, Lukoran 10.000,00 kn Udruga mladeži Preka 10.000,00 kn Udruga Zadarske mažoretkinje 5.000,00 kn Košarkaški klub Zara 5.000,00 kn ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB: Matica umirovljenika Općine Preko 10.000,00 kn

LI PAN J 2 0 2 0 .

26


VI J E ST I

Općina Preko: U tri godine za studentske stipendije osigurano 600.000 kuna

27

Četrdeset i dvoje studenata koji žive na

izdvojiti više novca i da će stipendije ponovno

području Općine Preko potpisali su 30. prosi-

dobiti svi koji zadovolje kriterije iz pravilnika,

nca u općinskoj vijećnici ugovore o dodjeli

kazao je općinski načelnik Jure Brižić te pods-

bespovratne financijske pomoći, za što je u

jetio da je u protekle tri godine Općina Preko

općinskom proračunu osigurano 200.000

za studentske stipendije izdvojila 600.000

kuna.

kuna.

– Kao što sam naglasio kad smo za porodil-

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć

jne naknade dodijelili 330.000 kuna, i ovom

ostvarili su državljani RH s prebivalištem na

ću prilikom reći da je ovo najbolji mogući

području Općine Preko najmanje pet godina

završetak kalendarske godine. To više što smo

prije raspisivanja natječaja, neovisno o gradu

studentske stipendije za akademsku godi-

u kojemu se školuju, sa statusom redovnog

nu 2019./2020. povisili sa 300 na 400 kuna

ili izvanrednog studiranja i oni koji nemaju

mjesečno i na taj način pomogli svim našim

već odobrenu stipendiju ili kredit od drugog

studentima jer, znamo, svaka je kuna do-

subjekta. Svi koji su se prijavili na natječaj

brodošla. Nadam se da ćemo ubuduće moći

i zadovoljili propisane kriterije, dobili su

N AŠI ŠKOLJI


stipendiju.Nakon provedenog natječaja za dodjelu stipendija, a po isteku roka za podnošenje zahtjeva na natječaj, povjerenstvo za odobravanje stipendija provjeravalo je kriterije u pristiglim prijavama utvrđenih natječajem: opći uspjeh u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine, uspjeh na prethodnoj godini za upise na drugu i sljedeću godinu, socijalno-materijalni status, osvojene nagrade te sudjelovanje na smotrama i natjecanjima.

LI PAN J 2 0 2 0 .

28


VI J E ST I

Za 24 novorođene bebe u 2019. godini isplaćeno 330.000 kuna Za 24 novorođene bebe u 2019. godini

završavamo na najbolji mogući način –

Općina Preko isplatila je za porodiljne

potpisivanjem novih 15 ugovora za porodi-

naknade 330.00 kuna. Potkraj lipnja potpi-

ljne naknade. Ove godine ukupno 24, iako je,

sani su ugovori za prvih devet beba rođenih

mislim, na području Općine Preko rođeno 28

u 2019. godini, vrijedni 127.500 kuna, a 20.

beba, ali četiri obitelji nisu podnijele zahtjev.

prosinca u općinskoj vijećnici potpisano je

Od 2017. godine, kada sam preuzeo mandat,

novih 15 ugovora na temelju kojih će se ispla-

iz općinskog proračuna za porodiljne nakna-

titi 202.500 kuna.

de izdvojeno je 800.000 kuna, i to je podatak koji nas sve iznimno raduje.

– Kad se općinska vijećnica ispuni dječjim

Naravno, željeli bismo da je svake godine

smijehom, to je znak da još jednu godinu

sve više djece jer oni su ne samo budućnost našeg otoka, nego cijele Hrvatske, a ja s naše strane mogu obećati da će općinska uprava uvijek učiniti sve da prati pozitivan demografski rast, rekao je načelnik općine Jure Brižić prilikom potpisivanja ugovora i uručivanja prigodnih darova.

29

N AŠI ŠKOLJI


Među 15 sklopljenih ugovora sedam ih je za prvo dijete u iznosu od 7500 kuna, dvije su naknade za treće dijete u iznosu od 30.000 kuna, a šest ih je za drugo dijete u iznosu od 15.000 kuna. Po mjestima, iz Lukorana i sa Sestrunja ugovor je potpisala jedna obitelj, iz Sutomišćice dvije, iz Preka tri obitelji i iz Ugljana pet obitelji. Od 1. siječnja 2018. godine Općina Preko povisila je naknade za novorođenčad – za prvo dijete isplaćuje 7500 kuna, za drugo 15.000 kuna, za treće 30.000 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete po 60.000 kuna.

LI PAN J 2 0 2 0 .

30


VI J E ST I

Općina Preko uredila novi prostor za umirovljenike i boćalište Nakon što je prošloga ljeta Ministarstvo

Sukladno tome, potkraj siječnja načelnik Jure

državne imovine dalo u najam zgradu i van-

Brižić i predsjednica Matice umirovljenika

jski prostor koje je koristila Matica umirovl-

Preko Mira Marđetko potpisli su u općinskoj

jenika Preko, koja je time ostala bez adekvat-

vijećnici ugovor o korištenju prostora koji

nog prostora za svoje aktivnosti i okupljanja

umirovljenici mogu koristiti svaki dan od

te redovan rad udruge, Općina Preko odmah

14 – 19 sati osim srijede počevši od 1. veljače

je krenula u rješavanje problema.

2020.

– Jesenas smo napravili novo boćalište na

– Ovime smo im omogućili prikladan prostor

drugoj lokaciji koje je zadovoljilo potrebe

za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

umirovljenika za provođenje njihovih ak-

te time doprinijeli povećanju kvalitete života

tivnosti na otvorenom, a zatim smo krenuli i

starijeg otočnog stanovništva, dodao je Brižić.

u rješavanje zatvorenih prostorija. U suradnji

31

s Ljekarnom Zadar uredili smo prostorije

Osim uređenja novih prostorija i boćališta,

stana u njihovu vlasništvu veličine 76,55

Općina Preko kontinuirano vodi brigu o

metara četvornih koji se nalazi iznad ljeka-

umirovljenicima i kroz razne druge soci-

rne u Preku. Budući da je stan bio prazan i

jalne mjere i programe kao što su naknade

neiskorišten, Ljekarna Zadar ustupila ga je na

za umirovljenike, potpore za aktivnosti kroz

korištenje Općini Preko te smo ga adaptirali

natječaj za udruge, usluge dostave kuhan-

i opremili kako bi bio adekvatan za potrebe

ih obroka starijima i nemoćnima te usluge

udruge umirovljenika, za njihov upravni od-

gerontodomaćice koja se provodi u suradnji s

bor te za okupljanje članova udruge, pojasnio

Domom za starije i nemoćne Zadar – pod-

je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

ružnicom Preko te Zadarskom županijom.

N AŠI ŠKOLJI


DVD Preko dobilo dvije digitalne radio-stanice nove generacije U sklopu redovitih priprema za protupožar-

ju, veću zaštitu privatnosti te dulje trajanje

nu sezonu, DVD Preko početkom veljače

baterije. Predsjednik Željko Šoša pozvao nas

posjetili su predsjednik Vatrogasne zajednice

je da uvijek kad je velika akcija kontaktiramo

Zadarske županije Željko Šoša i zapovjednik

središnjicu jer je bolje da se na vrijeme zove

VZZŽ Boris Jović.

pomoć nego da bude nepredviđenih problema, istaknuo je zapovjednik DVD-a Preko

Na radnom sastanku, koji se održao u urednu

Božidar Ivanov.

načelnika Općine Preko Jure Brižića, bilo je riječi o opremljenosti DVD-a Preko te o

U prošloj godini DVD Preko imao je 44 inter-

novoj organizacijskoj strukturi i preustroju

vencije, najviše požara, ali bilo je i prometnih

Hrvatske vatrogasne zajednice u državnu up-

nesreća u kojima su pomagali, uklanjanja

ravnu organizaciju – Središnji državni ured

drveća i ispumpavanja obiteljskih i komunal-

nadležan za vatrogastvo.

nih objekata nakon obilnih kiša.

– Naša dobra opremljenost pojačana je i

U sustavu DVD-a Preko angažirani su i radni-

dvjema digitalnim radio-stanicama koje su

ci iz dviju općinskih komunalnih tvrtki, svi

nam donijeli županijski vatrogasni čelnici, a

imaju položene vatrogasne ispite, a trenuta-

riječ je o uređajima koji će se početi koristiti

čno ih je na raspolaganju dvadesetak.

u novom sustavu, odnosno na zajedničkom kanalu policije i vatrogasaca. Digitalni radio-uređaji nude mnoge prednosti u odnosu na analogne, uključujući bolju kvalitetu zvuka, pokrivanje signalom na većem područ-

LI PAN J 2 0 2 0 .

32


VI J E ST I

Počela 23 milijuna kuna vrijedna energetska obnova PB Ugljan Tri mjeseca od potpisivanja ugovora vri-

Obnova će biti sveobuhvatna, ostat će

jednog 23 milijuna kuna za sufinanciranje

praktički samo vanjski zidovi, što znači da

energetske obnove pet zgrada Psihijatrijske

će se raditi nova fasada s izolacijom zidova,

bolnice Ugljan, sredinom siječnje počeli su

krovišta, stolarija, toplinska izolacija podova,

radovi u prva dva paviljona.

zamjena svih instalacija…

Riječ je o najstarijim zgradama sagrađenima

Nakon toga počet će obnova druga dva pavil-

1942. godine koje, kako ističe ravnatelj bol-

jona, a do kraja godine trebala bi biti završe-

nice dr. Mladen Mavar, nikad nisu obnavl-

na i zgrada u kojoj je domski smještaj, navodi

jane i bile su vrlo lošem stanju.

ravnatelj Mavar te napominje da su cijeli projekt obnove Psihijatrijske bolnice Ugljan

– Radove ćemo izvoditi parcijalno jer ne

podržale stručne službe Zadarske županije i

možemo obnoviti istodobno svih pet zgrada

Općine Preko.

zbog smještaja pacijenata, a prema planovi-

33

ma izvođača, tvrtke Crivac d.o.o. iz Solina

Podsjeća i da je PB Ugljan u projekt obnove

koja je odabrana u postupku javne nabave,

ušla prije nekoliko godina, kada je napra-

sve bi trebalo biti gotovo do početka ljeta.

vljena nova kuhinja vrijednosti 11 milijuna

N AŠI ŠKOLJI


kuna. Veći dio financirala je bolnica, a oko 1,5

zapravo dobiti posve novu zdravstvenu us-

milijuna kuna uložila je Zadarska županija.

tanovu. Nedavno je završena i energetska obnova općinske zgrade u Preku, a u planu su

– Imamo i drugih planova, već smo ishodili

još neki slični projekti, kaže načelnik Brižić.

lokacijsku dozvolu za gradnju novih objekata i taj projekt također mislimo prijaviti na neki

Prvi ugovor o financiranju iz EU fondova PB

od natječaja za novac iz Europske unije.

Ugljan potpisala je početkom prošle godine,

Riječ je o četiri spojena objekta koji bi trebali

a ugovor vrijedan 23 milijuna kuna lani sred-

zamijeniti postojeće tri središnje zgrade u

inom listopada. Kada završe rekonstrukcija i

kojima su smješteni pacijenti, najavljuje

energetska obnova svih pet zgrada ušteda el-

dr. Mavar.

ektrične energije iznosit će između 600.000 i 700.000 kuna godišnje.

Za načelnika Općine Preko Juru Brižića projekt energetske obnove Psihijatrijske bolnice Ugljan konkretan je primjer sinergije općinske uprave, Zadarske županije i Vlade. – Bez obzira na to što je za Psihijatrijsku bolnicu Ugljan zadužena Zadarska županija, mi smo cijelo vrijeme podržavali ovaj projekt jer je riječ o trenutačno najvećem zahvatu ove vrste na našem području. U bolnici je zaposleno oko 140 naših otočana, s Ugljana i Pašmana, i naravno da nam je stalo do toga da oni rade u dobrim uvjetima, ali i da pacijenti imaju primjeren i kvalitetan smještaj. Od 1955. godine, kada je bolnica osnovana, ovo je prva veća obnova nakon koje ćemo

Za edukacije djelatnika PB Ugljan dobila 609.446 kuna Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan doc.

djelatnika i zaposlenika Psihijatrijske bolnice

dr.sc. Mladen Mavar potpisao je sredinom

Ugljan kako bi se promoviralo mentalno

veljače u Ministarstvu zdravstva ugovor

zdravlje te preveniralo ovisnosti o alkoholu.

o dodjeli bespovratnih 609.446 kuna za provedbu projekta “Kompetentan djelatnik

Projektom će se osigurati uže usmjerene

na putu izlaska iz ovisnosti o alkoholu”.

edukacije za djelatnike koji rade s ovisnicima dok će se na okruglom stolu okupiti stručn-

Riječ je o trilateralnom ugovoru između PB

jaci iz više različitih područja djelovanja na

Ugljan, Ministarstva zdravstva i Hrvatskoga

smanjenju konzumiranja alkohola te suzbi-

zavoda za zapošljavanje, a cilj je projekta

janja posljedica od konzumiranja.

unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih

LI PAN J 2 0 2 0 .

34


VI J E ST I

Sanacija školjere i obale u luci Batalaža – jug Radovima na školjeri u luci Batalaža – jug

s upravom Općine Preko na čijem smo pod-

započeo je u siječnju ovogodišnji ciklus ula-

ručju u posljednje dvije godine sanirali luke

ganja Županijske lučke uprave Zadar u sana-

na Ošljaku, u Mulinama, Poljani i Lukoranu,

ciju luka i lučica na području Općine Preko.

kaže Zrilić, koji je nakon Batalaže obišao i lokacije budućih gradilišta na kojima je nuž-

– Riječ je o sanaciji oko 200 metara obale na

na sanacija obale.

kojoj se radi školjera, odnosno potporni zid, kako bi lučica bila sigurna za sidrenje i vez,

Tako će se ove godine raditi u središtu

ali i kolni put koji graniči s tim dijelom obale,

Ugljana, ispred bivšeg restorana Kaleta, gdje

a koriste ga vlasnici okolnih kuća. Radove

je more razbilo obalu na dva mjesta i to je,

vrijedne oko 250.000 kuna financira Žu-

ističe načelnik Brižić, sigurnosni prioritet.

panijska lučka uprava, izvodi ih građevinska tvrtka Pripremni radovi Vladimira Ninčevića

– Nakon Ugljana, radit će se sanacija obalnog

iz Zadra, a oni su nastavak odlične suradnje

zida u Čeprljandi, za što je Općina Preko već počela pripremati projektnu dokumentaciju. Potom će se sanirati školjera u Malom Lukoranu i mul koji je stradao prošle godine za velikog nevremena u Poljani. Paralelno sa svim ovim projektima radi se i na dokumentaciji za treću, završnu fazu trajektne luke Preko koja će obuhvatiti gradnju 120 metara lukobrana i komunalne lučice u kojoj će biti i vez za brod hitne pomoći, najavljuje Brižić i dodaje da će se taj veliki zahvat u Preku najvjerojatnije financirati iz fondova Europske unije.

35

N AŠI ŠKOLJI


Polja makova Potpuno ugodno mirno i sve tako u nedogled. Puste želje zapuštenih Sklonost sjećanjima Odvojiti ruševinu, bezdan, korov misli pobiti u sebi. Slika, polje makova i ništa više. Crveno, crveno cvijeće, Jedna mladost ,milosnik njenog milosrđa. Krdo svjetla, gostoljubivo polje makova. Čistota , odavde do posljednjeg svjetionika. Onamo! Onamo! gdje kopnim težinom zvonika, i mirno, potpuno ugodno mirno fićukam kao ptica na grani (dječak od lani) Polje makova, divnog li utočišta za razdanjenje za ljubav zemlje za bosonogo blaženstvo za nježnost za krajolik u čaši. Danas, kad po stoti put želim živjeti, nakon izbavljenja. Franko Sorić

36


VI J E ST I

Općina Preko i Vile Dalmacija zajednički uređuju plažu Jaz U suradnji Općine Preko i tvrtke Vile Dalma-

postojeći mostić, koji je sada u lošem stanju i

cija, početkom travnja počelo je uređenje

potrebna mu je obnova. Napravit će se nove

središnje plaže Jaz u Preku. Cilj je, ističu

betonske stope zbog sigurnosti i obnoviti

partneri, podizanje kvalitete turističke

njegov drveni dio te će nakon obnove zasjati

ponude, unapređenje plažne infrastrukture

u novom ruhu.

i sadržaja te općenito razvoja turizma. -Nakon uređenja bit će dodatnih besplat-Iako je sredinom ožujka na neki način život

nih parkirnih mjesta u sklopu dosadašnjeg

stao u cijeloj državi, pa tako i na našem

parkirališta Vila Dalmacija, a valja naglasiti da

otoku, mi smo se ipak odlučili na radove koje

će preuređenu plažu i dodatne sadržaje moći

smo s tvrtkom Vile Dalmacija dogovorili još

koristiti svi – i domaće stanovništvo i turisti,

početkom zime. Najprije je uklonjeno dječje

napominje Brižić.

igralište, a novo će biti postavljeno nasuprot starog igrališta. Novo će biti napravljeno

Prema njegovim riječima, od ovog projekta

prema svim kriterijima koje propisuje struka,

koristi će imati svi, Prečani, turisti, gosti i

a po uzoru na dosadašnja igrališta koja su

suinvestitor, tvrtka Vile Dalmacija.

uređena u Preku i Poljani, s atestiranim igralima i spravama, antistres gumenom

-Mišljenja smo da bi trebalo biti više ovakve

podlogom i zaštitnom ogradom, najavljuje

suradnje javnog i privatnog sektora, gdje se

načelnik Općine Preko Jure Brižić.

zajedničkim snagama postiže dobar rezultat na obostrano zadovoljstvo, a u korist

Uredit će se, kaže, i novo igralište za odbojku

cjelokupne zajednice, poručuje Brižić i

na pijesku koje će se postaviti okomito na

poziva sve koji imaju volju, želju, ideje i

sadašnju poziciju, bit će dodatno zaštićeno mrežnom ogradom i zadovoljit će sve uvjete ne samo za rekreaciju nego i za organiziranje turnira u odbojci na pijesku. -Na središnjem dijelu plaže posadit će se 50-ak novih stabala, pinije, muške murve i palme. Oblikovat sjenovitih područja na plaži. Drveće je naručeno i stići će s već formiranom visinom tako da će odmah biti hlada, nećemo morati čekati nekoliko godina da stabla narastu, dodaje Marko Brozović, generalni direktor Vila Dalmacija. Na jednom dijelu plaže bit će postavljena sunčališta, tj. pergole s ležaljkama s mogućnošću ležanja na suncu i u hladovini, a stavit će se i dodatni tuš. Uredit će se i

37

N AŠI ŠKOLJI


financijske mogućnosti na ostvarivanje

faza biti gotova do 1. lipnja, a nastavak nakon

slične suradnje, jer sinergijom i partnerst-

sezone, kakva god ona bila. Ističem da sve

vom svi možemo brže i jače napredovati.

ovo dugujemo pozitivnom poslovanju un-

Slično razmišlja i direktor Vile Dalmacija

atrag godinu dana te ambicioznoj poslovnoj

Marko Brozović, koji je počeo pripremati

suradnji s Općinom Preko koja je prepozna-

projekt uređenja plaže Jaz prije nego što je

la našu želju za rastom kvalitetne ponude

itko mogao sanjati što će se dogoditi ovog

Vila Dalmacija, Preka i cijelog otoka, kaže

proljeća.

Brozović, koji unatoč slomu tržišta i ne baš dobrim najavama za turizam i cijelo gosp-

-Željeli smo iskoristiti nekoliko mirnih,

odarstvo nije dao nijedan otkaz. Dapače, svi

neturističkih mjeseci i s Općinom Preko

zaposlenici ostali su u ekipi s kojom optimis-

dogovorili projekt, odnosno ulaganje u

tično gleda na budućnost.

uređenje plaže Jaz. Očekujemo da će prva -Zbog trenutačne situacije s koronavirusom radnicima su se uglavnom otkazali ugovori. Najpogođenija su mala i mikro poduzeća, a posebno turističke djelatnosti svih oblika. Vile Dalmacija spadaju u obje najugroženije skupine, ali mi našim radnicima nismo otkazali ugovore. Dapače, željeli smo im pokazati koliko nam vrijede te smo se pobrinuli da naših osam stalno zaposlenih radnika primi punu plaću. Svojim radom zadužili su nas da se pobrinemo za njih u izvanrednoj situaciji, a sigurni smo da će i oni to znati cijeniti. Dobrim poslovanjem unatrag godinu dana stvorili smo uvjete za ovakve mjere i investiciju koja će podići kvalitetu i nama i Preku, navodi direktor Brozović.

LI PAN J 2 0 2 0 .

38


VI J E ST I

Na liniju Zadar – Ošljak – Preko stiže novi trajekt “Ugljan” Do početka srpnja na liniju Zadar – Ošljak –

je zastoj jer je cijelo svjetsko gospodarstvo u

Preko trebao bi stići novi trajekt pod imen-

svojevrsnoj blokadi. Trajekt je u brodogradil-

om “Ugljan”. Dobru vijest donio je 8. svibnja

ištu u Lošinju, mi smo ga planirali već pustiti

u Preko predsjednik Uprave Jadrolinije David

u promet, ali to neće biti moguće do kraja

Sopta, koji se u sklopu jednodnevnog posjeta

lipnja ili početka srpnja, pojasnio je prvi

Zadarskoj županiji u vijećnici Općine Preko

čovjek Jadrolinije. Novi brod “Ugljan” kupljen

sastao sa zadarskim županom Božidarom

je u Grčkoj, sličan je Jadrolinijinom trajektu

Longinom, ravnateljem Županijske lučke

“Bol”, kapaciteta 110 automobila i 600 putni-

uprave Davorom Škibolom, ravnateljicom

ka, sagrađen 2011. godine, brzine 11 čvorova.

Agencije za obalni linijski pomorski promet Paolom Vidović i domaćinom sastanka,

Zbog novog trajekta, u pristaništu u Preku

načelnikom Općine Preko Jurom Brižićem.

morat će se napraviti manji građevinski zahvat, što će izvesti Županijska lučka uprava, a

– Kad smo prošlog ljeta razgovarali u

kako je naglasio ravnatelj Davor Škibola, ima

Preku, najavio sam da ćemo kupiti brod

dovoljno vremena do kraja lipnja da sve bude

kao zamjenu za trajekt “Sis” i raduje me što

spremno i obavljeno za pristajanje novog

sada mogu reći da je brod stigao. U među-

broda. Prvi čovjek Jadrolinije David Sopta

vremenu se dogodila kriza zbog epidemije

naglasio je kako je državni brodar pokrenuo

koronavirusa pa su se remont i uređenje

i postupak nabave broda koji bi trebao zami-

broda malo razvukli. Kad kupimo rabljeni

jeniti “Doru” na liniji Zadar – Preko.

brod, moramo ga urediti i prilagoditi našim

39

pravilima i standardima, a budući da se veći

– Prije početka koronakrize bili smo u

dio te opreme naručuje u inozemstvu, nastao

Istanbulu, razgledali jedan brod koji bi bio

N AŠI ŠKOLJI


optimalan za vašu putničku liniju, sagrađen

htjeli i zbog toga mi ponekad možda reagi-

2015. godine, za 500 putnika, brzine 12 – 13

ramo malo oštrije, ali to je zato što smo u

čvorova. Riječ je o klasičnom brodu i da nije

specifičnoj situaciji, a željeli bismo da naši

ovakva situacija, mi bismo to već riješi-

boduli imaju što kvalitetniji život i primjer-

li, poručio je Sopta i dodao kako unatoč

enu povezanost s kopnom. Dobra suradnja

popuštanju mjera, sve epidemiološke prepo-

s ravnateljicom agencije Paolom Vidović

ruke za putovanja na Jadrolinijinim bro-

osobito je došla do izražaja u vrijeme koro-

dovima ostaju na snazi te zamolio i putnike i

nakrize kada su otoci ostali bez većine linija

posade da ih se pridržavaju.

i zahvaljujući svakodnevnoj komunikaciji i praćenju trajektnog prometa, polako se

Načelnik Općine Preko Jure Brižić zahvalio je

povećavaju polazno-povratna putovanja, a

Agenciji za obalni linijski pomorski promet i

vraćanje na redoviti plovidbeni red ovisit će

Jadroliniji na dobroj suradnji i brzoj reakciji.

jedino i isključivo o dobroj epidemiološkoj

-Nama se na otocima uvijek čini da sve ide

situaciji, kazao je Brižić.

sporo, odnosno ne dovoljno brzo kako bismo

LI PAN J 2 0 2 0 .

40


VI J E ST I

Na Festivalu maslina u Zagrebu ugljanski maslinari osvojili pet medalja Dvije zlatne, dvije srebrne i jedna brončana

bodova) i Vojko Škopić (90), srebrom Nikša

medalja – rezultat je to i uspjeh ugljanskih

Ivanac (88) i Denis Šljaka (85), a uz srebrnu,

maslinara na 5. međunarodnom Festivalu

Nikša Ivanac (83,5) okitio se i broncom.

maslina u Zagrebu, koji se 22. i 23. veljače

Diplomu za ekstradjevičansko maslinovo ulje

održao u Kristalnoj dvorani hotela The

dobio je Miomir Kliman (77 bodova), napola

Westin.

Ugljanac, napola Istranin, koji s velikim uspjehom njeguje i obrađuje masline na

Za svoja vrhunska ekstradjevičanska ulja

istarskom poluotoku i na ugljanskoj djedovini.

zlatom su nagrađeni Snježana Strihić (91,5 - Ove godine na ocjenjivanje je prijavljeno 102 monosortnih ulja, 114 višesortnih, a 26 ulja su iz ekološkog uzgoja. Maslinari iz Hrvatske predali su 199 ulja, iz Slovenije deset, a iz Bosne i Hercegovine osam. Svi ovi podaci govore nam da Festival maslina u

41


Zagrebu raste i sve više poprima međunarodni karakter, ali i da se broj ekoloških ulja povećava, komentirala je uime organizatora, Zagrebačkog maslinarskog instituta, Božica Kliman. Kemijsku analizu i senzorsko ocjenjivanje provela je Udruga senzorskih analitičara maslinovog ulja Olea iz Zadra, koja je za najbolje monosortno maslinovo ulje nagradila OPG (Elena) Lupić iz Bala za sortu rožinjola, a šampion višesortnog maslinovog ulja je Đani Lubiana iz Poreča.

jedne obrtnike, udruge i OPG-ove, vlasnike

Najboljom udrugom maslinara proglašena

prestižne oznake Hrvatski otočni proizvod.

je Udruga Agroturist iz Vodnjana, najbolje ekološko ulje, od sorte istarska bjelica, ima

-Događanja poput ovoga, gdje se spajaju

Stancija st. Antonio iz Vodnjana, koja je dobi-

maslinarstvo, gastronomija, enologija, krea-

la nagradu i za najbolju uljaru.

tivni zanati i turizam, najbolja su mjesta za

Četvrtu godinu zaredom kao izlagač na Festi-

predstavljanje svih naših potencijala. Zagre-

valu maslina u Zagrebu sudjelovala je Općina

pčani i svi stanovnici zagrebačkog prstena

Preko, koja je na velikom štandu predstavila

naši su vjerni i dragi gosti ne samo u špici

turističku ponudu svih mjesta od Preka do

sezone, redovito dolaze cijele godine i zato je

Ugljana, svoje nagrađene maslinare, ali i vri-

iznimno važno da kao izlagači sudjelujemo

42


VI J E ST I

Dani maslina Zadar: Ulje Vojka Škopića u kategoriji Top pet! Međunarodna manifestacija Dani masline

Međunarodnom karakteru manifestacije

Zadar 2020., koja se trebala održati 18. i 19.

pridonijelo je pet uzoraka maslinovih ulja iz

travnja 2020. u Zadru i na otoku Pašmanu,

Bosne i Hercegovine (Mostar, Ljubuški,

otkazana je zbog pandemije koronavirusa.

Čitluk i Čapljina) te dva maslinova ulja iz Crne Gore (Bar).

S obzirom na to da su 92 uzorka maslinovih ulja dostavljena na ocjenjivanje i prije pojave

Maslinari Nikša Ivanac i Vojko Škopić iz Ug-

koronavirusa, organizacijski odbor odlučio

ljana te Mirko Ivoš iz Kali osvojili su počet-

je ipak održati natjecateljski dio, kazao je

kom prosinca zlatne medalje na Degustaciji

za Zadarski list Benito Pucar, predsjednik

mladih vina i maslinovih ulja Nadin 2019.

organizacijskog odbora 22. Međunarodnih

Boje Ugljana branio je i vinar Damir Pan-

dana masline Zadar 2020.

talon iz Poljane, koji se za vino od sorte syrah okitio broncom. Tjedan dana nakon Nadina,

Smatrali smo, navodi Pucar, da ne bi bilo ko-

Vojko Škopić osvojio je dvije zlatne medalje

rektno prema maslinarima da za svoja ulja ne

u kategoriji ekstra djevičanskih višesortnih

dobiju ocjenu kakvoće te zaslužena priznanja

ulja na Danima mladog maslinova ulja u

i diplome.

Dalmaciji u Vodicama.

U kategoriji Otvorena ulja, Top pet, ekstra djevičansko maslinovo ulje OPG-a Vojka Škopića iz Ugljana zauzelo je četvrto mjesto s osvojenih 99,45 bodova. Unatoč pandemiji, na ocjenjivanje su stigla 92 uzorka, i to 62 iz Zadarske županije, 12 uzoraka iz Istarske, sedam iz Splitskodalmatinske županije, dva uzorka iz Dubrovačko-neretvanske te po jedan uzorak iz Šibensko-kninske županije i Zagreba.

43

N AŠI ŠKOLJI


na Festivalu maslina u Zagrebu, manifestaciji

potrošnja oko 20 litara godišnje, 11 litara u

koja svake godine privlači sve više maslinara,

Španjolskoj i Italiji te 8,2 litre u Portugalu.

uljara, izlagača i posjetitelja, smatra Ivan

Kao i prijašnjih godina, festival je bio kon-

Košta, direktor Turističke zajednice Općine

cipiran u nekoliko tematskih krugova, a velik

Preko.

interes pobudio je okrugli stol na temu nacionalne strategije maslinarstva te tradicion-

Uz Općinu Preko, sa zadarskih otoka kao

alna prodajna izložba vrhunskih maslinovih

izlagači na Festivalu maslina u Zagrebu

ulja više od 30 OPG-ova, uz bogatu ponudu

sudjelovali su OPG Matulić iz Pašmana i

sireva, vina i biljnih likera, meda, bučinog

OPG Žampera iz Žmana te bračni par Mor-

ulja, uporabnih i ukrasnih predmeta od

ović iz Žmana, čije je ulje osvojilo svjetsku

maslinova drveta te prodajna izložba opreme

šampionsku titulu na natjecanju u Milanu, a

za proizvodnju ulja.

osim ugljanskih maslinara, koji su zabilježili izniman uspjeh, kao predavači na okruglim stolovima i panelima sudjelovali su i Prečani – agronom Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru i vrsni poznavatelj maslinarstva Mladen Lucin. Festival je otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je naglasila kako je potrošnja maslinovog ulja u Hrvatskoj još uvijek ispod prosjeka Europske unije. Dok Hrvati godišnje u prosjeku troše tek 1,5 litru maslinova ulja, u Grčkoj je

LI PAN J 2 0 2 0 .

44


T U RI ZA M

Suncokret ruralnog turizma: Željku Jerolimovu iz Preka brončana povelja! suncokreta, koji se drugu godinu dodjeljuje u najvećoj akciji u ruralnom turizmu kojom se promoviraju tradicijski sadržaji, povezuju najznačajniji projekti, proizvođači, događaji i zanimljivosti, čuva se izvornost i stvaraju novi proizvodi. Uz šampionsku titulu dodijeljene su zlatne, srebrne i brončane povelje te posebna priznanja u sedam kategorija: Turistička Na svečanoj dodjeli nagrada Suncokret rura-

seljačka gospodarstva, Poduzetnici u ruralnom

lnog turizma Hrvatske, održanoj 28. siječnja u

turizmu, Ruralno-turistički projekti, Rural-

zagrebačkom hotelu Academia, Željko Jeroli-

no-turističke manifestacije, Tradicijska ruralna

mov iz Preka osvojio je brončanu povelju u

gastronomija, Vinski turizam te Zaštićene i

kategoriji „Zaštićene i marketinške oznake“.

marketinške oznake.

Željko Jerolimov izrađuje pisaći pribor i nakit od maslinovog drva, a prošle godine nagrađen

Osim Jerolimova, iz Zadarske županije na-

je i oznakom za kvalitetu Hrvatski otočni

građeni su još Zrmanja Adventure Festival

proizvod.

– River Rafting Centar d.o.o. Obrovac (zlatna povelja, kategorija Ruralno-turističke mani-

Na natječaj Suncokret ruralnog turizma

festacije), Vrata Velebita – Starigrad, Tribanj

stiglo je 150 prijava iz gotovo svih dijelova

(zlatna povelja, kategorija Ruralno turistički

Hrvatske, a o najboljima svake godine odlu-

projekti), OPG Zvonimir Oliverić – Konoba

čuje komisija sastavljena od stručnjaka u

Figurica Kolan (srebrna povelja, kategorija

turizmu. Nagrade dodjeljuje Hrvatska udruga

Turistička seljačka obiteljska gospodarstva),

za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo”.

MIH Sirana Kolan (srebrna povelja, kategorija

Ukupno je dodijeljeno četrdesetak nagrada, a

Zaštićene i marketinške oznake) i Gospoda-

šampion sedmog Suncokreta ruralnog turizma

rstvo Roca Stankovci (srebrna povelja, kate-

Hrvatske za 2019. je Roxanich Wine & Herit-

gorija Poduzetnici u ruralnom turizmu).

age Hotel iz Motovuna. Dobitnik je Zlatnog

45

N AŠI ŠKOLJI


Pjesma iz dijaspore Kad dobijem pismo, ja poljubim slova, pročitam ga pažljivo, više put iznova. U njemu su vijesti, iz dalekih pjesaža, sjećanja na koja, od svih su najdraža. More što je plavo, Školjić što je dar, Preko moje malo, i naš Zadar grad. Želiš u butigu, prošetat ćeš rado, bila oštra bura ili jugo blago. Uvijek nekog sretneš, pozdraviš ga glasno, radoznali pogledi izmjere te jasno. Tako vam se živi u tom kraju malom, daleko odavde na obali sa žalom. A mi koji smo ovdje borimo se s misli u čežnju smo se stisli. Zlata Penzar

46


KU LT U RA I DRUŠT VO

Senki Otavijević iz Sutomišćice turistička nagrada “Welcome” U Maloj vijećnici Doma Zadarske županije 17.

Najbolja u kategoriji “apartmani” bila je

prosinca održana je svečana dodjela priznan-

Katarina Bakija iz Pakoštana, koja je također

ja u sklopu projekta “Welcome” u tri glavne

osvojila novčanu nagradu od 15.000 kuna,

kategorije smještaja: “sobe”, “apartmani” i

drugo mjesto i 10.000 kuna pripali su Senki

“kuće za odmor”, a iznajmljivači su uz plakete

i Željku Otavijeviću iz Sutomišćice, a treće i

dobili i novčane nagrade.

5000 kuna Davoru Keranu iz Sukošana. Nagrada za najbolju kuću za odmor i 15.000

U kategoriji “sobe” prvu nagradu i 15.000

kuna dobila je Sandra Sudinja iz Sukošana,

kuna dobila je Ana Katalinić iz Starigrada,

dok je na drugome mjestu s osvojenih 10.000

drugo mjesto i 10.000 kuna pripalo je Dariu

kuna Neda Šimović iz Poljica.

Longinu iz Zadra, dok je 5000 kuna i treće mjesto osvojila Nada Baranović iz Kožina.

47

N AŠI ŠKOLJI


Na Brižićevu dvoru i Školjiću pjevačica Jessica snimila spot za pjesmu “Gadna navika” Brižićev dvor u Preku i otočić Školjić još su

Vatra, poznatim producentom Srđanom Se-

jednom bili sjajna kulisa i scenografija za

kulovićem Skansijem, zagrebačkim reperom

umjetnički izražaj. Ovoga puta spot za pjesmu

Matejem Dučkićem Suicidalom te mladim

“Gadna navika” na te dvije preške lokacije

YouTuberom Lay Z-em, a vjeran suradnik

snimila je mlada zadarska pjevačica Jessica.

od njezinih glazbenih početaka je i poznati

Spot je ekranizirao perspektivni preško-za-

producent Silvio Pasarić (SIPA Studio) koji

darski fotograf i redatelj Vito Hordov, a

je ujedno autor glazbe, teksta, aranžmana i

nošnje koje plesačice nose u spotu tradicion-

produkcije nove pjesme “Gadna navika”, koja

alne su nošnje Velog Iža.

je napisana u ladici čekala nekoliko godina dok je nije čula Jessica prilikom snimanja u

Koreografiju potpisuje Anja Smoljan, a krea-

njegovu studiju.

tivni tim koji je radio na spotu su Jessica, Vito Hordov, Eva Buczyinski i Sven Biličić.

– Jako mi je drago da će ljudi napokon čuti

U spotu su glumile Helena Hordov, Melania

ovu pjesmu. Ja sam je čula prije tri godine i

Miodrag, Dubravka Kunić, Erika Steffen,

potpuno se zaljubila u nju na prvo slušanje.

Nataša Jerićević i Branka Mihatov-Hordov.

Pjesma je vesela, zabavna, baš ono što nam

Kameru potpisuju Eva Buczynski i Vito Hor-

sada svima treba, poručila je Jessica iz Dubli-

dov, a montažu Sven Biličić.

na, gdje trenutačno studira na Pulse Collegeu audio i muzičku tehnologiju, poznatome i po

LI PAN J 2 0 2 0 .

U dosad objavljenim singlovima Jessica je već

tome što su brojni poznati glazbenici poput

ostvarila suradnje s renomiranim imenima

U2, The Rolling Stones, Kylie Minoque, Ed

glazbene scene poput Ivana Dečaka iz grupe

Sheeran i brojni drugi snimili albume.

48


KU LT U RA I DRUŠT VO

Proslava rođendana Udruge Điran: 16 nam je godina tek! Iako smo ostvarili sve što smo zacrtali na os-

-Na nedavno održanoj redovitoj skupšti-

nivačkoj skupštini 14. veljače 2004., najbolje

ni udruge pridružile su nam se dvije nove

tek dolazi i s ponosom možemo reći “16 nam

članice mlađe generacije, Marlena i Tatjana,

je godina tek”!

rodom Slavonka, i sada nas je točno pedeset. Petnaest muškaraca i 35 žena, ali voljeli

Poručili su 14. veljače na proslavi 16 rođen-

bismo da svoje znanje i ljubav prenesemo

dana Udruge Điran iz Ugljana članovi svojim

najmlađima jer oni su zalog za budućnost

prijateljima i gostima okupljenima na maloj

i ove udruge i života na otoku, kaže Ingrid

svečanosti u restoranu Pescatore u Kalima.

Vuchich, pod čijim je vodstvom Udruga Điran postala zaštitni znak Ugljana i nezao-

Prigodnim riječima na dosadašnjem radu,

bilazni sudionik svih društvenih i kulturnih

trudu i zalaganju svima je zahvalila Ingrid

zbivanja.

Vuchich, osnivačica i predsjednica udruge,

49

pozvavši još jednom mlade Ugljance da se

I za ovu godinu, ističe, imaju puno planova!

priključe udruzi koja njeguje, čuva i promiče

Uz organizaciju svoje smotre folklora Plava

tradicijsku kulturu i baštinu mjesta Ugljan i

noć, kojom će u lipnju otvoriti sezonu ljetnih

cijelog otoka.

događanja, s Turističkom zajednicom mjesta

N AŠI ŠKOLJI


Ugljan pripremaju proslavu 60. obljetnice

-Gdje god se nešto događa, i mi smo tu i

organiziranog turizma, pa veliku dvodnevnu

uvijek ćemo se rado odazvati, poručuje

Feštu Vele Gospe.

predsjednica udruge te na potpori zahvaljuje Općini Preko i TZ mjesta Ugljan, brojnim vo-

Baštinu otoka Ugljana Udruga Điran dosad je

lonterima i prijateljima koji, iako nisu članovi

predstavljala na mnogim smotrama folklora

udruge, podržavaju njihov rad.

u Hrvatskoj, a već su nekoliko puta nastupili u Italiji, Francuskoj, Austriji, Crnoj Gori, Slovačkoj i Češkoj. Autori su dva pučka igrokaza – “U storo vrime” i „Jednoga leta 60-ih godin prošloga stoljeća u našemu mistu“, koje je publika odlično primila, obnovili su staru narodnu nošnju Ugljana, za što posjeduju certifikat izvornosti i originalnosti, objavili su CD sa starim napjevima, a lani je njihov član barba Bore Mrva tiskao je u suradnji s udrugom knjigu poezije i proze “Naša vala”. Svake godine organiziraju Božićni koncert, priređuju večeri poezije, peku kolače i prodaju ih na feštama, boćaju, sudjeluju u ekološkim akcijama, posjećuju domove za starije i nemoćne osobe, organiziraju humanitarne akcije…

LI PAN J 2 0 2 0 .

50


KU LT U RA I DRUŠT VO

Susret Lastavice su se vratile s juga Bilo je jedno proljeće rano Noću, ploveć na morskom valu Rodih se u brodici maloj Zvijezde su blistale visoko More je skrivalo tajne duboko Oko nas samo daljine Ti šapnu mi tiho iz blizine Ljubavlju te stvorih Čežnjom te zovem Čekam tu na brodici maloj Da sretnemo se na morskom valu Uronjeni u prostor U vremenu darovanom Brodeć u luku spasa Bilo je nevera, bilo je bonaca Sunce na zalazu, suton u zraku Svakim danom put je kraći A u meni čudesna dragost Grije me tvoja toplina, tješi blagost Kad posljednji poziv primim Milostivo mi duge oprosti Da na ljubavi tvoje valu Pristanem sretno na tvome žalu Rosanda Ivin-Smud

51

N AŠI ŠKOLJI


Otočki bataljun odao počast poginulima na Ražovljevoj glavici U sklopu obilježavanja 27. obljetnice Vojno-re-

Njegovo tijelo pronađeno je tek šest godina

darstvene operacije Maslenica, ratnih dana

kasnije u podnožju Ražovljeve glavice.

i svojih suboraca Dragana Gulana i Denisa Špike, stradalih na području Škabrnje, prisje-

Počast poginulim hrvatskim braniteljima

tili su se članovi obitelji i pripadnici Otočkog

odale su obitelji poginulih te njihovi suborci,

bataljuna i 7. domobranske pukovnije.

saborski zastupnik Martin Baričević, zamjenik župana Šime Vicković s pročelnicima

Na spomen-obilježju na Ražovljevoj glavici,

Željkom Ivkovićem i Bernardom Marunom,

mjestu stradanja, položeni su vijenci i upaljene

gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić sa

svijeće, a Danijel Kotlar, zapovjednik 7. do-

zamjenicima, umirovljeni brigadir Danijel

mobranske pukovnije, poručio je da njihovo

Kotlar, predstavnici Hrvatske vojske i policije te

herojstvo i žrtva neće nikada biti zaboravljeni.

udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U prigodnom programu, koji je vodio Ante

– Prije 27 godina prvi udar četnika i srbočetni-

Mihić iz Sali, sudjelovale su i članice KUD-a Sv.

ka dogodio se baš na ovome mjestu. Škabrnju

Ante iz Lukorana.

su branila 22 pripadnika, nažalost, dvojica su poginula. Denis Špika, junak Domovinskog

Fotografije Zadarska županija

rata, jednostavno nije htio napustiti položaj. Zadnja rečenica bila mu je: “Gamad neće proći!”, kazao je Joško Pulja, zapovjednik Otočkog bataljuna, te naglasio da je Otočki bataljun dao veliki obol akciji Maslenica – poginula su trojica, a ranjeno 27 branitelja. Denis Špika, pripadnik Otočkog bataljuna, bio je zapovjednik 2. satnije i herojski je poginuo braneći Ražovljevu glavicu, a Dragan Gulan, pripadnik 7. domobranske pukovnije, nakon akcije vodio se kao nestali.

LI PAN J 2 0 2 0 .

52


KU LT U RA I DRUŠT VO

IN MEMORIAM

Iznenada preminuo publicist, rođeni Prečanin, Pavao Jerolimov U Zagrebu je 23. prosinca iznenada, u 68.

Surađivao je u mnogim projektima u Preku s

godini života, preminuo zadarski publicist

dramskom umjetnicom Milenom Dundov i

Pavao Jerolimov, rođeni Prečanin.

pokojnim fotografom i publicistom Senkom

Jerolimov je rođen 22. lipnja 1952. u Zadru

Sorićem, a objavljivao je i u godišnjaku Naši

gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

školji te na istoimenom portalu.

Studij fizike i tehničke kulture, a potom i

Jedan je od obnovitelja rada Kluba Sveti

Odsjek likovnih umjetnosti završio je na

Donat u Zagrebu 1991. godine kojemu je bio

Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Učiteljsku

dugogodišnji tajnik i predsjednik. Nakon

službu započeo je 1978. u Rugvici kraj Zagre-

prestanka djelovanja Kluba Sveti Donat 1997.

ba, potom pet godina djeluje u OŠ Gustava

godine narednih desetljeće i pol aktivan je

Krkleca (Travno – Novi Zagreb), te gotovo

član Zadarskog kluba u Zagrebu.

cijeli radni vijek do umirovljenja 2017. bio je

Bavio se proučavanjem povijesti školstva

učitelj fizike i tehničke kulture u OŠ Ivana

i sporta, posebice zadarskog kraja te kn-

Gundulića u Zagrebu.

jiževnicima za djecu i poviješću stripa, a rado je zalazio i u druge teme kao što su povijest

Bio je dugogodišnji suradnik Hrvatske

zdravstva i povijest novinstva.

matice iseljenika i Društva Naša djeca gdje je vodio više projekata u radu sa studentima i

Autor je nekoliko knjiga, više desetaka fo-

osnovnoškolskom djecom. Među inim jedan

to-dokumentarnih izložbi, stotinjak likovnih

je od pokretača i višegodišnji voditelj Male

izložbi kojima je uglavnom uz stručni osvrt

ljetne škole hrvatskog jezika i kulture

izveo likovno oblikovanje plakata, kataloga i

Hrvatske matice iseljenika koja djeluje

pozivnica. Objavio je više tisuća raznovrsnih

i danas, punih 25 godina.

članaka u brojnim novinama i zbornicima. Pokrenuo je i uređivao više časopisa za djecu, bio urednik više zbirki pjesama drugih autora (Robert Bacalja, Tihana Hodak i Konrad Kiss), te urednik i producent audio-kazete Ženske klape Lavandiere iz Preka koja je objavljena 1995. godine u povodu njihove desetogodišnjice djelovanja. Zadnjih godina bavio se grafičkim dizajnom, a posebno likovno-grafičkim oblikovanjem i izvedbom knjiga kojima je autor. Nekoliko dana prije smrti u Zadru je predstavio svoju posljednju monografiju o povijesti OŠ Petra Preradovića. Fotografija Marko Dimić/057 info

53

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

54


Hrvatski ratnik Hrvatski ratnik nije fikcija, hrvatski ratnik nije ideja, hrvatski ratnik sad nije general..... Hrvatski ratnik sada je svaki hrvatski čovjek, svatko od nas. Svaki stanovnik Zagreba, svaki stanovnik cijele nam domovine, i onaj u iseljeništvu i onaj u matici zemlji, ujedinjen u odlučnosti ujedinjen u solidarnosti ujedinjen u vjeri ujedinjen u razumu i poslušnosti, svim srcem hrabar i odlučan da možemo pobijediti sve nevolje zajedno i organizirano kao i uvijek. . Iz svake nevolje izlazimo i postajemo jači. Jači od svih virusa, jači od svih potresa odlučni i nepokolebljivi, jer mi to možemo jer mi to hoćemo jer mi to moramo, za sve nas, za one koji će doći iza nas i za cijeli svijet...... To je pravi hrvatski ratnik, to ste, braćo i sestre svi Vi.

Posvećeno svima oboljelima od covida-19 i stanovnicima Zagreba s okolicom nakon snažnog potresa 22. ožujka 2020. Robert Jerolimov

55


56


S P ORT

Unatoč koronaprekidu, u Svetom Mihovilu zadovoljni: U novu sezonu s rekordnih šest kategorija Iako je zbog pandemije koronavirusa nat-

- Bez obzira na prekid, sezonu iza nas

jecateljska sezona 2019/2020. prekinuta i

možemo smatrati jako uspješnom. Ponajviše

poništena, u Svetom Mihovilu iznimno su

zbog porasta djece koja treniraju u našem

zadovoljni nastupima svih uzrasta. Otočani

klubu kao i nastavku ulaganja u infrastruktu-

su u sezoni 2019/2020. u Županijskoj

ru. Nakon što je prije dvije godine postavlje-

nogometnoj ligi Zadarske županije nastupali

na nova umjetna trava na naše igralište, sada

u pet uzrasta - tići, papaline, stariji i mlađi

smo uz pomoć općine Preko, koja je financi-

pioniri te seniori, a u svim kategorijama su

rala stupove, postavili i reflektore zahvalju-

bili pri vrhu. Za iduću sezonu iz kluba naja-

jući našim bivšim igračima i sponzorima.

vljuju i najavljuju da će u ŽNL-u nastupati i

57

s kadetima, što će im biti šesta natjecateljska

Također, uredili smo svlačionice i kupili

kategorija, ujedno i rekordna brojka od

nove pomoćne golove. Razvoj infrastruktu-

osnutka kluba.

re pratile su dobre igre i nastupi pa smo u

N AŠI ŠKOLJI


prošloj sezoni u svim natjecateljskim kate-

povećanja broja članova, što bi značilo

gorijama ostvarili zapažene rezultate – is-

potrebu za većim prostorom, tj. izgradnjom

taknuo je voditelj škole nogometa NŠK Sv.

sportsko-rekreativnog centra kakvog djeca i

Mihovil Krešimir Jaklin.

svi žitelji otoka Ugljana i Pašmana zaslužuju – poručio je Jaklin napomenuvši da, uz

Izrazio je zadovoljstvo što je Sv. Mihovil bio

njega, u školi nogometa otočnog kluba rade

glavni organizator Kupa Otoka, legendarnog

trener Damir Korenov te asistenti Stipe

natjecanja koje se prošle godine pokrenu-

Melada i Marko Ivančić.

lo nakon pauze od 23 godine. Pored toga, klub se bavio i humanitarnim radom, pa

Sve to budno prati klupska Uprava, kojoj je

su donirali sve vrtiće na Ugljanu i Pašmanu

na čelu već u petom predsjedničkom manda-

sportskim rekvizitima i loptama, a školama u

tu, legendarni Darijo Korenov Obama.

Preku i Neviđanima donirali su nove dresove za nogometna natjecanja. - U ovom trenutku naš klub broji oko 115 registriranih igrača, koji se natječu u šest kategorija. Posebno smo ponosni na našu vrtićku grupu, djecu od četiri do šest godina, koja broji oko 15 djece, a od iduće sezone nakon dugo godina nastupat ćemo i s kadetima, mladićima od 15 do 17 godina. U skorijoj budućnosti nadamo se pozitivnom trendu

LI PAN J 2 0 2 0 .

58


S P ORT

Drugi JAKO dobar turnir: Zadar slavio, Sv. Mihovil drugi U organizaciji NŠK Sveti Mihovil početkom veljače odigran je drugi po redu “Jako dobar turnir” za mlađe pionire. U konkurenciji sedam momčadi slavila je momčad Zadra koja je uvjerljivo osvojila turnir. Na prekrasnom igralištu u Sutomišćici mogao se vidjeti lijep i dopadljiv nogomet, a nakon subotnjih uvodnih utakmica u nedjelju se odigrala sama završnica gdje su se našle momčadi Zadra, domaćina Sv. Mihovila, Dalmatinca iz Crnog i biogradskog Primorca.

Dalmatinca rezultatom 1-0. Dvoboj za treće mjesto pripao je mladim nogometašima iz

U prvom polufinalu Zadar je bio bolji od

Crnog koji su u lutriji jedanesteraca bili sret-

Primorca s 3-0, dok je u drugom polufinalu

niji i spretniji od Primorca.

u dramatičnoj utakmici Sv. Mihovil pobjedio U finalu je Zadar zasluženo nadigrao domaćina rezultatom 8-1 te drugu godinu zaredom osvojio ovaj iznimno kvalitetni turnir. Pored spomenutih momčadi na turniru su još nasupili NK Novalja, NK Zadar 2 i NK Arbanasi. Najbolji pojedinci turnira dolaze iz momčadi Zadra. Za najboljeg vratara izabran je Luka Meić, najbolji strijelac je Niko Dević-Obradović, a najboljim igračem proglašen je Matej Segarić.

59

N AŠI ŠKOLJI


U srpnju opet Coerver kamp u Sutomišćici

LI PAN J 2 0 2 0 .

I ove godine će se na igralištu Svetog Miho-

treniralo po najsuvremenijoj tehničkoj tre-

vila u Sutomiščici održati Coerver kamp za

ning metodi, a velik broj sudionika očekuje

dječake i djevojčice od 7-15 godina starosti.

se i ovog ljeta, u terminu od 13. do 18. srpnja.

Prošle je godine oko sedamdesetak djevojčica

Prijaviti se možete na broj 091/5712-431 i na

i dječaka na najljepšem igralištu na svijetu

mail kamp@coervercroatia.com.

60


S P ORT

Veterani Otoka Ugljana treći na Zadar Mastersu Momčad veterana Otoka Ugljana osvojila je

– Odličan nastup i osvojeno treće mjesto

treće mjesto na turniru košarkaških veterana

na Masters Zadar 2020. U borbi za medalju

Zadar Masters 2020, koji je krajem veljače

pao moćan Galeb iz Šibenika. Sad bacamo

održan na zadarskom Višnjiku. Otočani su

snage na novu pjesmu – poručili su na svojoj

broncu osvojili u kategoriji 50 + nakon što su

facebook stranici veterani KK Otok Ugljan,

u susretu za treće mjesto sa 63-54 nadigrali

poznati i kao klapa Basket.

momčad šibenskog Galeba. U kategoriji 50+ slavila je ekipa MORH-a koja je u finalu nadigrala zagrebački Fortunal 43-34. Najbolji strijelac (90 poena) i najbolji igrač turnira je košarkaš preških korijena, Davor Marcelić, (MORH) koji je s turnira veterana otišao dva ekipna zlata i dvije pojedinačne nagrade. Naime, Marcelić je bio i dio ekipe MORH-a koja je slavila u kategoriji 45+. Pobjednik je Zadar Mastersa 2020 u kategoriji 45+ je ekipa MORH-a, pobjednik kategorije 55+ je Slovenija 55, a u najmlađoj kategoriji 35+/45+ slavila je momčad Veterani Puntamike 35+.

61

N AŠI ŠKOLJI


PROSIN AC 2 0 1 9

62


S P ORT

Chiara Jerolimov, porijeklom iz Preka, državna je prvakinja u tenisu! Trinaestogodišnja Zadranka Chiara Jeroli-

su odlični rezultati koje je Chiara osvajala u

mov državna je prvakinja u tenisu u

proteklih pet godina: dalmatinska prvakinja

konkurenciji parova do 14 godina.

do 10 godina pojedinačno, viceprvakinja Hrvatske pojedinačno do 12 godina i prvakinja

Titulom državne prvakinje Chiara, inače

Hrvatske u parovima do 12 godina.

članica TK Zadar 08, okrunila se sa svojom partnericom Nerom Tešankić iz TK Olimpija

– To je samo dio Chiarinih postignuća u

Osijek 1984, pobijedivši u finalu par Brnić –

tenisu kojemu je posvećena od osme go-

Stojanović rezultatom 7:5 7:5. U pojedinačnoj

dine. Njezinu sobu krase 74 pehara osvojena

konkurenciji Chiara je osvojila treće mjes-

na mnogobrojnim natjecanjima, a prema

to, a u polufinalu ju je porazila partnerica

riječima trenera, pred Chiarom je blistava

u parovima Nera Tešankić rezultatom 6:4

sportska budućnost, govori majka Ivana

6:7 2:6. Uspjehu na Državnom prvenstvu U

Jerolimov, koja kćer prati na svim sportskim

14, koje se održalo u siječnju u Zagrebu na

putovanjima.

Velesajmu u organizaciji TK Zagi, prethodili Prije tenisa Chiara je trenirala nogomet, atletiku, skokove u vodu i gimnastiku i u svim tim sportovima bila je dobra, ali dolazak u TK Zadar 08 i rad s trenerom Lovrom Rončevićem, koji je, kao i Chiara, porijeklom bodul, iz Lukorana, bio je prijeloman. – Trener Lovro Rončević odmah je prepoznao Chiarin talent i već nakon tjedan dana rekao je suprugu Davoru i meni da naša kćer ima strašno velik potencijal. Chiara sada radi u kombinaciji s trenerima Lovrom

63

N AŠI ŠKOLJI


Rončevićem i Ivom Kardum te kondicijskim trenerom Jurom Šangom, a sve pod budnim okom fizijatra dr. Ive Lordanića iz Poliklinike Therapia, kaže gospođa Jerolimov te ističe da je Chiara učenica Privatne osnovne škole Nova u Zadru i da od svih profesora i ravnateljice ima punu podršku i razumijevanje zbog čestih izostanaka. Obitelj Jerolimov živi u Zadru, ali inače je iz Preka, gdje majka Ivana i otac Davor rade, a Chiara provodi praznike s prijateljima i brojnim rođacima. Trenutačno zauzima 109. mjesto na europskoj listi tenisačica i članica je hrvatske reprezentacije. Fotografije Privatni album obitelji Jerolimov

LI PAN J 2 0 2 0 .

64


FOTOGA L E RI J A 65

DV LASTAVICA NA KARNEVALIMA

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

66


FOTOGA L E RI J A 67

PREKO MAŠKARE

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

68


FOTOGA L E RI J A 69

DOČEK SV. LUCE U PREKU

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

70


FOTOGA L E RI J A 71

BOŽIĆNA RADIONICA I IZLOŽBA UDRUGE MOZAIK U PREKU

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

72


73

N AŠI ŠKOLJI

FOTOGA L E RI J A


74


FOTOGA L E RI J A 75

PREKO: POTRAGA ZA BLAGOM DJEDA BOŽIĆNJAKA

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

76


FOTOGA L E RI J A 77

BOŽIĆNA PRIREDBA SUTOMIŠĆICA-POLJANA

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

78


FOTOGA L E RI J A 79

UGLJAN: BOŽIĆNA PRIREDBA UDRUGE ARIA

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

80


FOTOGA L E RI J A 81

BOŽIĆNI KONCERT GLAZBENE ŠKOLE BLAGOJA BERSE

N AŠI ŠKOLJI


LI PAN J 2 0 2 0 .

82


FOTOGA L E RI J A 83

UGLJAN: BOŽIĆNI KONCERT ĐIRAN

N AŠI ŠKOLJI


8486Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.