Page 1

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 Ambitieus samenleven @ Zaanstad


Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie op een Christelijke politiek 5 Stad aan de Zaan 6 De stad en de dorpen 7 Zaanstad in de regio 9 Zaanse kernen 10

Voor meer informatie over het werk van de ChristenUnie in Zaanstad kunt u terecht op: Onze website: www.christenuniezaanstad.nl Onze Facebookpagina: facebook.com/ChristenUnieZaanstad

Ambitieus Samenleven @Zaanstad

Zaankanters 13 Samenleven en zorg voor elkaar 14 Wonen en leefomgeving 21 Leren en werken 26 Vrije tijd 30

Burgers en Bestuur 33 Samenwerking 34 Dienstverlening 35 FinanciĂŤn 35

Christenunie 37 Verzilverpunten 38 Kandidaten 39 Colofon 40

++++++++++++


Visie op een Christelijke Politiek De ChristenUnie is een politieke partij die graag midden in de samenleving staat. Wij geloven dat God ons als mensen heeft geschapen om met elkaar te leven en zo een maatschappij te vormen. Waarbij het niet gaat over geld en bezit, maar over vrijheid en veiligheid. Wij staan daarom voor een samenleving waarin iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en ook zelf kan bepalen wat te geloven, waarbij je de kans krijgt om talenten te ontwikkelen. Hierin zien wij een overheid die daadkracht toont waar nodig en recht doet aan haar burgers zodat iedereen met een veilig gevoel in onze gemeente kan leven. Beste lezer, Wat een geluk dat u ons programma in handen heeft. Dit biedt u de unieke kans tot een nadere kennismaking met de ChristenUnie in Zaanstad. In dit programma nemen we u mee van Assendelft tot Zaandijk. Behandelen we per thema onze standpunten en vertellen we u vooral waarom wij na 20 jaar in de Zaanse raad actief te zijn geweest met uw hulp en uw stem uitzien naar de komende vier jaar. Lokale politiek saai? Een verkiezingsprogramma heeft het imago om een saai, onleesbaar en ambtelijk stuk tekst te zijn. Terwijl lokale politiek juist gaat over de plek waar u woont, leert, werkt en ontspanning vindt. Met deze voor u als burger belangrijke aspecten in gedachten hebben wij ons verkiezingsprogramma geschreven. Vertrouwd maar toch vernieuwd De afgelopen vier jaar zijn voorbijgevlogen. Daarom staan we in dit programma ook even stil bij wat we dankzij uw stem hebben bereikt. Uiteraard zijn er nog veel nieuwe ideeën en staan wij klaar om aan de slag te gaan met de uitdagingen van vandaag de dag. Met uw steun en een hoopvolle blik op de toekomst willen wij ons ook de komende vier jaar met hart en ziel voor Zaanstad en haar burgers inzetten. Hoe wij dat gaan doen leest u in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 We wensen u veel leesplezier!

Als wij kijken naar de samenleving vandaag de dag, zien wij dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren. Een verschil in waarden en normen tussen mensen en de verandering van het zorgstelsel veroorzaakt een grotere kloof tussen arm en rijk. De ChristenUnie staat voor een gemeenschap die omziet naar elkaar. Hierin vormt de Bijbel onze grote inspiratiebron. De Bijbel geeft namelijk een bevrijdende boodschap van hoop voor de toekomst. Deze inspiratiebron delen wij met een provinciaal en landelijk netwerk van ChristenUnie politici die samen met ons kijken naar de koers die we willen uitzetten in heel Nederland. Samen met deze ChristenUnie politici en andere maatschappelijk betrokken christenen willen wij zichtbaar zijn in de samenleving door middel van ons geloof. We zijn immers samen verantwoordelijkheid voor een betere maatschappij. In de raad zullen wij daarom de samenwerking zoeken met andere politieke partijen op thema’s waarin wij dezelfde doelen nastreven.

“Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.” Micha 6:8 BGT

4


De stad en de dorpen

De Zaanstreek heeft een uniek karakter van aaneengeregen dorpen en stedelijke elementen, dat zeer de moeite waard is om te behouden, te koesteren en te versterken. De Zaan speelt hierin een belangrijke, verbindende rol. De ChristenUnie wil de herkenbare identiteit van iedere afzonderlijke dorpskern en buurtschap behouden. Bij het opstellen van beleid dat tot mogelijke aantasting van die kernen kan leiden, zal de ChristenUnie kritisch en terughoudend zijn. In de afgelopen jaren zijn goede stappen gezet in het herkenbaar maken van de Zaanse identiteit. Het ‘eigene’ van de Zaanstreek draagt bij aan een positief ervaren woon-, werk- en leefomgeving. De ChristenUnie is van mening dat op deze weg doorgegaan moet worden, maar wil daaraan nieuwe elementen toevoegen. We zijn trots en dankbaar dat Zaankanters zich op veel manieren inzetten voor het bewaken en bewaren van de geschiedenis van de Zaanstreek. Er zijn verenigingen op het gebied van: (Industrieel) erfgoed en monumenten, voor de Zaanse Schans en onze molens, oude ambachten en de ontwikkeling van de voedselindustrie of de Zaanse houtbouw en scheepvaart. Dit zijn verschillende lokale belangengroepen die opkomen voor zaken in de plaatselijke gemeenschap en worden gezien als natuurlijke partners en actief benaderd als gesprekspartner van de gemeente. Onze standpunten op dit gebied zijn: • De gemeente werkt actief samen met plaatselijke historische verenigingen. • De afdeling monumentenzorg van de gemeente wordt verder versterkt. • Lokale bewoners worden in een vroeg stadium meegenomen in alle vormen van verandering. • De ChristenUnie is benieuwd naar de verhalen van de bewoners en bedrijven in de kernen en neemt de wensen die daar leven mee in de besluitvorming. De geschiedenis van het verzet blijft levend door de Stichting 4/5 mei en de gemeenteraad heeft zich telkens opnieuw uitgesproken voor het herstel van de Synagoge. De ChristenUnie blijft zich de komende jaren inzetten om de Synagoge in ere te herstellen en er een passende functie voor te vinden.

Stad aan de Zaan De stad en de dorpen

6

Zaanstad in de regio Zaanse kernen

We zijn er trots op dat wij nog altijd een ‘arbeidersstad’ zijn. Waarbij ‘arbeidersstad’ staat voor een stad waar hard gewerkt wordt. Dit is in verschillende sectoren zoals: de bouw, in de zorg en in de dienstverlening goed zichtbaar. Vakmanschap wordt gewaardeerd in de samenleving en zorgt ervoor dat winkeliers en andere ondernemers elkaar weten te vinden om samen de economische groei en werkgelegenheid van de stad te bevorderen. Zaanstad blijft een plek waar mensen elkaar kennen en met elkaar verbonden zijn. De ChristenUnie wil in iedere dorpskern en in iedere wijk een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.


Dit kan een zelfstandig buurthuis zijn maar ook een koffiepunt of inloop als onderdeel van een winkelcentrum, zorginstelling, kerk, enzovoorts. De gemeente zoekt daarbij actief naar mogelijkheden om plaatselijke initiatieven te ondersteunen die deze vorm van sociale binding bevorderen. Omdat de Zaan een belangrijke plek in onze stad is, is het goed dat zoveel mogelijk bewoners van haar kunnen genieten. De Zaanoever dient daarom op meer plaatsen onbebouwd te worden gelaten. Waar wel gebouwd wordt langs de Zaan, wordt rekening gehouden met de kenmerkende Zaanse houtbouwstijl. Open plaatsen krijgen een recreatief en groen karakter.

MONUMENTEN De Zaanstreek kent vele historische gebouwen waaraan de streek haar identiteit aan ontleent. Beeldbepalende, unieke of anderszins waardevolle panden hebben vaak een beschermde status. De ChristenUnie is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om sloop of verwaarlozing van bijzondere gebouwen te voorkomen. Waar mogelijk denkt de gemeente actief mee over herbestemming van historische gebouwen. Om oude monumenten zichtbaar te maken voor de toeristen in de stad willen wij museumroutes uitzetten. Bijvoorbeeld in Westzaan. Indien een kerkpand van historische waarde blijkt te zijn en in zijn voortbestaan bedreigd wordt, helpt de gemeente actief mee bij het vinden van een oplossing al of niet in de vorm van herbestemming. De gemeente ontwikkelt beleid op het gebied van oude kerkgebouwen.

Zaanstad in de regio

Zaanstad is een goede buur voor Wormerland en Oostzaan. We zoeken samenwerking op verschillende gebieden. Een belangrijk orgaan hiervoor is de metropoolregio Amsterdam waarin we thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en woningbouw gezamenlijk aanpakken. We hebben een goede relatie met Amsterdam. Veel Zaankanters werken of studeren in Amsterdam en we zijn rijk om zo’n prachtige stad met al haar historie en cultuur vlakbij te hebben. Amsterdam-Noord krijgt tienduizenden woningen erbij en dat versterkt ook de Zaanse economie bijvoorbeeld in de vorm van extra werk in de bouw maar ook omdat deze bewoners ontdekken hoe goed zij bij ons kunnen winkelen en recreëren. Het Havengebied transformeert maar geeft nog steeds veel milieuoverlast. Dat geldt ook voor de IJmond en haar industrie langs het Noordzeekanaal. Het wordt tijd om het gesprek hierover nog duidelijker te voeren nu het Hembrugterrein en de Achtersluispolder voor bewoning in beeld komt. Zaanstad is voor mobiliteit en infrastructuur onderdeel van de Vervoerregio. Zaanstad is onlosmakelijk verbonden met de regio, haar succes is ons succes!


Zaanse kernen Elk deel van Zaanstad heeft zijn eigen waarde, zijn eigen verhaal, aandachtspunten en kansen. De ChristenUnie is benieuwd naar de verhalen van de bewoners en bedrijven in deze woonkernen. Assendelft – Van historisch dorpslint tot nieuwe woonwijken (1) Assendelft heeft samen met Westzaan de langste geschiedenis van de bewoonde Zaanstreek en hier is alle schoonheid en problematiek van ‘de stad en het dorp’ te vinden. Aandachtspunten: bescherming en beheer van het buitengebied, de invloed van Schiphol op het leefklimaat, het behoud van voorzieningen in Assendelft-Zuid zoals buurtcentrum A3 en zorgvoorzieningen, het effect van de doortrekking van de A8-A9 als de provincie daartoe besluit, Kreekrijk als nieuwe woonwijk en aandacht voor de sociale samenhang en jongeren in Saendelft. Koog aan de Zaan – Bloemwijk en Westerkoog (2) Bloemwijk tussen de Zaan en Provinciale Weg als een ‘oudere woonwijk’ met fraaie huizen en huisjes naast fabriekscomplexen en steeds meer creatieve ondernemers is misschien wel de meest een interessante plek om te zien hoe wonen en werken in de Zaanstreek samengaan. Aandachtspunten: ondernemers moeten meer profijt krijgen van de toeristenstroom richting de Zaanse Schans, de invloed van het verkeer over de Coenbrug, een goede relatie van de buurt met de aanwezige industrie, en oog voor het effect op deze wijk van een mogelijke oplossing voor de spoorovergang Guisweg. Over Westerkoog zegt een inwoner: ‘Een mooie wijk waar alles te vinden is wat je nodig hebt. Het centraal gelegen winkelcentrum is tevens ontmoetingsplek en in combinatie met de zorgvoorzieningen maken zij deze wijk erg aantrekkelijk voor jong en oud. Aandachtspunten: meer woningen voor ouderen en jongeren, de openstelling van de Busbrug en veiligheid op de rondweg, een prettig stationsgebied en fiets- en voetgangerstunnel Krommenie – Rond een historisch centrum (3) Het is goed wonen in Krommenie! Een zeer compleet dorp met alle voorzieningen op bijna loopafstand. De gemeente doet er goed aan om goed te luisteren naar de wensen en ideeën die de Krommenieërs zelf hebben als het gaat om (her)ontwikkeling van locaties. Het nu nog sterke verenigingsleven moeten we koesteren. Aandachtspunten: zorgen voor voldoende huisvesting voor sociale activiteiten zowel in Krommenie als in Krommeniedijk, meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en/of goede zorg en ondersteuning voor wie in de eigen woning oud wil worden, behoud van de Krommenieër Woudpolder als uniek bijna 1000 jaar oud landschap van veenweide en laagveen moerasgebied met beschermwaardige flora en fauna. Nauerna – Op weg naar een nieuwe toekomst (4) Over weinig buurtschappen is zoveel gesproken als Nauerna vanwege de naaste buur stortplaats Afvalzorg maar ondertussen zien we deze plek zich ontwikkelen met een nieuw recreatiegebied, een jachthaven annex

10

watersportcentrum en de plaatsing van molen De Paauw. Aandachtspunt voor de leefbaarheid is het oprukkende bedrijventerrein Hoogtij en we blijven natuurlijk vinger aan de pols houden bij Afvalzorg voor de gezondheid van bewoners. West-Knollendam – Een dorp om je thuis te voelen (5) Klein maar fijn om hier te wonen, dat lijkt dit dorp en de gemeenschap uit te stralen. Met een eigen geschiedenis, een eigen voetbalclub en andere eigen verenigingen, een eigen school en dorpshuis en dit alles prachtig gelegen aan de Zaan. Het nieuwbouwproject ‘Zaans Pijl’ brengt nieuwe kansen. Aandachtspunten: Bedrijventerrein Molletjesveer biedt veel werkgelegenheid, maar er is ook leegstand waardoor transformatie naar woningbouw van een deel van het gebied in beeld komt. Westzaan – Parel in het groen (6) Westzaan is het oudste dorp van de Zaanstreek en die geschiedenis houden we levend in 54 rijksmonumenten, 205 gemeentelijke monumenten en 9 musea! Aandachtspunten: op beperkte schaal en met beleid toevoegen van nieuwe woningen is belangrijk voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp, het welzijn van de dorpsbewoners in combinatie met de activiteiten op Hoogtij. Westzaan moet opgenomen worden als toeristische trekpleister. Het Justitieel Complex Zaanstad is met zijn 750 - 1.000 bewoners en personeel een leefgemeenschap op zich en de ChristenUnie vindt dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van de mensen die hier aanwezig zijn op het grondgebied van Zaanstad. Wormerveer – Het gebeurt aan de Zaanbocht (7) De Zaanbocht ontwikkelt zich steeds meer als ‘Hotspot’ voor de Zaankanter en de toerist die genieten wil van het speciale winkelaanbod en terras aan de Zaan. Langs de Zaanoever verrijzen nieuwe woningen waar oude panden en fabriekscomplexen verdwijnen. In het oudere deel van Wormerveer worden woningen gerenoveerd en de openbare ruimte opgeknapt. Innovatieve en creatieve samenwerking in De Amandelbloesem maakt deze wijk levensloopbestendig. Van oudsher bloeit het verenigingsleven met de Lorzie als buurthuis. Aandachtspunten: een podium voor cultuur voor grotere gezelschappen ontbreekt nog en de vernieuwing van De Zaanbrug en een betere samenwerking met overbuurman Wormerland zijn de uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van wonen, werken, vervoer, recreatie en toerisme, duurzaamheid en veiligheid. Zaandam – Stad in verandering (8) Zaandam is ‘de stad’ in het rijtje van ‘de stad en de dorpen’ die samen Zaanstad vormen. Als grootste woonkern heeft zij een aantal centrumfuncties waaronder het Stadhuis en het Zaantheater. Inverdan is bijna succesvol afgerond en rondom het stadscentrum en het station groeit een hoogstedelijk woonmilieu. De sfeer en het leven hier zal anders zijn dan in de groenere en oudere woonwijken elders in de stad. Met het Actieplan Poelenburg worden sociaal-maatschappelijke problemen integraal aangepakt. Overal in de stad vindt noodzakelijke stadsvernieuwing plaats en wordt er naarstig gezocht naar plekken voor woningbouw, binnenstedelijk en niet in het groen (!) om te voldoen aan de behoefte aan woonruimte voor nieuwe generaties


Zaankanters. Bij de groei van de stad hoort groei van voorzieningen zoals scholen en het blijft belangrijk dat we ons allemaal kunnen verplaatsen, liefst lopend of op de fiets en dat we waar nodig ook onze auto kunnen rijden en parkeren. We bereiden ons voor op nieuwe vormen van energievoorziening. We krijgen nieuwe inwoners maar ook steeds meer bezoekers die verder kijken dan de Zaanse Schans. Kortom: de stad is in verandering en daar kunnen we ons beter goed op voorbereiden.

Samen bereiken we meer dan ieder voor zich!

Zaandijk – Rijk en groen van Lagedijk tot Rooswijk (9) De laatste in het alfabet maar niet de minste! Van de historische woonhuizen met uitzicht op de Zaanse Schans tot moderne woonwijk in het Guisveld. Met sportvoorzieningen, een zwembad en het station Zaandijk-Zaanse Schans is dit een mooi gebied om te wonen en te recreÍren. Aandachtspunten: De spoorwegovergang die nog steeds een hindernis is en als hier niet snel een oplossing komt een onoverkomelijk obstakel, de groei van bezoekers aan de Zaanse Schans en de mogelijke overlast, de komst van sportpark De Kraaien en plannen voor woningbouw rond het stationsgebied.

5 3

7

1 9

6 2 4

8

12

Zaankanters

Samenleven en zorg voor elkaar Wonen en leefomgeving Leren en werken Vrije tijd


Samenleven en zorg voor elkaar

Een stad waar mensen elkaar ontmoeten en zorg dragen voor elkaar, daar wil de ChristenUnie zich graag voor inzetten. We zoeken de verbinding om met elkaar het leven te vieren en omdat we elkaar ook nodig hebben. Burgers vormen samen de maatschappij en daarvoor is persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Voor de verbinding tussen mensen in de maatschappij is belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en voor elkaars overtuigingen om zo samen te werken en te bouwen aan de stad. Het baart ons zorgen als we kijken naar de huidige samenleving. Omzien naar elkaar is niet meer vanzelfsprekend. De ChristenUnie ziet graag een stad die zo is ingericht dat mensen elkaar blijven ontmoeten, leren kennen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving. De gemeente zal hierin mensen en organisaties moeten belonen die zich inzetten voor de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn: buren die met elkaar hun buurt mooier maken, jongeren die ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen en ondernemers die mensen werkervaring op laten doen. Zo maken we samen het verschil in Zaanstad! De ChristenUnie is voorstander van ontmoetingsplekken in elke wijk. Daarom willen wij buurthuizen blijven ondersteunen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft hierin een stimulerende en faciliterende functie. Daar kunnen de wijkbudgetten voor gebruikt worden. Wijkmanagers hebben een belangrijke rol om te signaleren wat er van belang is voor hun wijk om de leefbaarheid te bevorderen en verdienen daarom voldoende ruimte om dat te bereiken. De ChristenUnie wil: • Ontmoetingsplekken en verblijfsfuncties in elke woonwijk met betrokkenheid van bewoners en nieuwe vormen van beheer. • Wijkmanagers voldoende ruimte geven om een relatie op te bouwen met hun wijk. Kerkgebouwen hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplek in de samenleving, het is een plaats voor rustmomenten en zingeving. Vanuit kerken wordt veel vrijwilligerswerk gedaan dat door de gemeente erkend en ondersteund kan worden. Te denken valt aan de vluchtelingenopvang, sporten in achterstandswijken, diaconaal werk, bijv. Schuldhulpmaatje, het organiseren van een wekelijkse lunch in de wijk (met hulp van lokale winkelier als sponsor) of koffieochtenden. Een kindvriendelijke stad Zaanstad is een aantrekkelijke stad voor gezinnen, daarbij is een stabiele en veilige thuissituatie de beste plek voor kinderen om op te groeien. Daarom wil de ChristenUnie investeren in gezinnen. Helaas zien wij dat de druk op jonge gezinnen hoog is. Voorlichting en begeleiding hebben bij jonge gezinnen een positief effect, daarom moet de gemeente initiatieven op dit terrein ondersteunen. We zien dat door middel van een goed gezinsbeleid kinderen bij een echtscheiding vroeger en beter

14

kunnen worden geholpen. Maar ook ouders en betrokken familieleden komen hierdoor de periode van een echtscheiding beter door waardoor ook minder problemen op andere leefgebieden zullen ontstaan. De ChristenUnie wil dat: • Er extra aandacht is voor kinderen in het armoedebeleid van de gemeente en eenzaamheid bij kinderen en jongeren op tijd wordt gesignaleerd en aangepakt. • De gemeente samen met betrokken hulpverleners een gezinsbeleid ontwikkelt.

“Kinderen denken over het algemeen niet na over gezondheid en evenwichtige ontwikkeling, dat moeten volwassenen voor ze doen” Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. Die vindt plaats in de ontmoeting van jong en oud in de woonomgeving en op school. Daarom geven wij prioriteit aan: • Goede speelmogelijkheden in elke buurt voor verschillende soorten (buiten)spel. • Rommellandjes die beschikbaar gesteld worden voor jeugdactiviteiten. • Ondersteuning en stimulering van muzieklessen en creativiteit op school zodat kinderen al vroeg kennis kunnen maken met cultuur. Jongeren moeten hun eigen weg vinden in het leven. Daarom moet er een goed aanbod zijn van onderwijs, sport en cultuur. Het jongerenwerk wordt vanuit de wijkteams ondersteund zoals bijv. The Lighthouse, of RAAZ. Met het overgrote deel van de kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar de kinderen en jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben zijn gebaat bij snelle op maat gemaakte zorg. Hierin heeft de gemeente een belangrijke taak met het inkopen van zorg. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in goede relaties tussen scholen en wijkteams, waardoor signalen vroeg opgepakt kunnen worden. Ondanks de vele hulp is een uithuisplaatsing van kinderen soms helaas niet te voorkomen. De ChristenUnie ziet deze kinderen bij voorkeur in pleeggezinnen opgevangen worden of in kleinschalige gezinshuizen als dit niet meer voldoet. Standpunten van de ChristenUnie op dit gebied zijn: • De gemeente biedt waar mogelijk ondersteuning aan verschillende pleegzorginitiatieven. • Wij pleiten voor een onderzoek naar de inzet van praktijkondersteuners-jeugd om het werk van huisartsen te verlichten.


De zorgzame stad Ieder mens is uniek en daarom blijft de gemeente inzetten op maatwerk en een integrale aanpak. De cliënt is het uitgangspunt en zorgt dus voor een unieke oplossing voor zijn probleem. Het maatwerkbudget is hier een goed middel voor. Ouder worden op een waardige, gezonde en prettige manier in Zaanstad geven wij hoge prioriteit. Daarbij denken wij aan goede voorzieningen in elke wijk en toekomstbestendige woningen. Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen en het helpt om een huis aan te passen aan de zorgbehoeften van de bewoners. Door het grotendeels wegvallen van de oude verzorgingshuizen, ontstaan er nieuwe wooninitiatieven. Armoede is een ernstig probleem in onze stad. Naast de mensen zonder inkomen, komt er ook armoede voor onder werkenden. De gemeente geeft met het armoedebeleid een goede richting: mensen kunnen meedoen met sport- en cultuuractiviteiten.

Gezond zijn is belangrijk Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor. Maar toch is het van groot belang dat de gemeente investeert in preventie zoals voorlichtingsprogramma’s over overgewicht, verslavingen en ongezonde middelen. In onze gemeente hebben we veel te maken met verontreiniging van onze omgeving wat invloed heeft op de gezondheid van onze inwoners. De gemeene zal hier nadrukkelijk rekening mee moeten houden vooral bij ontwikkelingen bij de industrie en infrastructuur.

De standpunten van de ChristenUnie op dit gebied zijn: • Er moet meer geld voor preventie komen om problemen te voorkomen en zo mensen eerder te kunnen helpen. • De gemeente geeft ruimte aan initiatieven om ouderen op een goede manier in Zaanstad te laten wonen. • Ouderenbeleid wordt een aparte portefeuille voor een wethouder. • Het onderwijs krijgt een deel van het armoedebudget om zo te kunnen voorkomen dat kinderen worden buitengesloten.

Daklozen Het is belangrijk dat de opvang van daklozen en met name zwerfjongeren wordt verbeterd. De doorstroming bij de opvangplekken zal moeten verbeteren zodat deze plekken er zijn voor de mensen die het op dát moment nodig hebben!

Mantelzorgers Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en verdienen daarvoor lof en ondersteuning vanuit de gemeente. De ChristenUnie is blij dat er tijdens de afgelopen raadsperiode veel is geïnvesteerd in een eigentijds vrijwilligersbeleid. Mantelzorgers verdienen hierbij bijzondere aandacht, zij zijn namelijk geen vrijwilligers! Ze doen hun zorgtaak met veel toewijding en liefde. De gemeente werkt samen met Stichting Moe en andere organisaties voor een goed bereikbare ondersteuning. Speciaal bij jonge mantelzorgers moet er op dit vlak meer worden ingezet, want zij beseffen vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn. • De mogelijkheden van respijtzorg moeten meer bekend gemaakt onder mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. • Jonge mantelzorgers staan in de belangstelling van de gemeente, hulpverleners en scholen.

Eenzaamheid Is een belangrijke bedreiging van de samenleving en er moet dus ook groot ingezet worden op de bestrijding ervan. Door middel van de keukentafelgesprekken van wijkteams moet de eenzaamheid van mensen erkend worden. Daarnaast moet de gemeente kerken, de Dorcaswinkel en andere initiatieven die aandacht geven aan het bestrijden van eenzaamheid ondersteunen.

16

Mensen met een beperking Iedereen telt mee, ook mensen met een beperking. Om hen actief te laten deelnemen aan de samenleving moet de gemeente inzetten op toegankelijke gebouwen en een toegankelijk beleid.

Verslavingszorg Het voorkómen van verslavingen en hulp aan mensen die van hun verslaving af willen is een belangrijke taak voor de gemeente. Zij zet daarbij ervaringsdeskundigen in en maak gebruik van organisaties die hierin ervaring hebben opgedaan.

“Wie verslaafd is, is zijn vrijheid kwijt.” (Ex)gedetineerden Met de komst van het Justitieel Complex in Zaanstad komt de zorg voor (ex)gedetineerden en hun gezinnen dichterbij. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor deze groep en stelt daarom budget beschikbaar voor de re-integratie, onderwijs en psychische zorg. GGZ-problematiek De zorg voor personen met verward gedrag is ingewikkeld gebleken. Belangrijk hierin is dat de gemeente haar partners ondersteunt en dat de GGZ, politie en wijkteams in goed overleg blijven met elkaar. In elke wijk komt er 24/7 beschikbare ambulante psychische zorg, een inloophuis en een Domusvoorziening voor kortdurende opname. Er wordt meer geïnvesteerd in beschermd wonen en in zorg voor mensen met ggz-problematiek die thuis wonen. De gemeente is verantwoordelijk om de omgeving van deze mensen voorlichting te geven zodat mensen geaccepteerd wordt in de buurt waar ze wonen, ook als ze misschien wat ‘anders’ zijn.


De ChristenUnie vindt op dit gebied dat: • Het gebruik van PGB mogelijk moet blijven en mensen actief moeten worden gewezen op deze mogelijkheid die ze de kans geeft zelf te kunnen kiezen voor bepaalde zorg. • De gemeente moet investeren in opvangplekken voor daklozen (jongeren) • Er in elke wijk voor iedereen zorg beschikbaar moet zijn. • Het LHBT-beleid ook de komende jaren onder onze aandacht moet blijven en zal daarom ook de betrokken instanties binnen Zaanstad blijven benaderen. De veilige stad Zaanstad is een veilige stad, waar jammer genoeg ook zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Ondermijnende criminaliteit waarbij er een vermenging ontstaat tussen bovenwereld en onderwereld wordt met kracht tegengegaan. Wij willen niet dat een klein deel van de Zaanse bevolking lak heeft aan hoe de meerderheid van goedwillende Zaankanters elkaar respecteert en bijdraagt aan een mooie samenleving. De gemeente, sociaal wijkteams, jeugdteams en woningbouwcorporaties werken voor de veiligheid goed samen met de brandweer en de politie. Hierbij heeft de wijkagent een belangrijke rol omdat hij in direct contact staat met de burgers in de wijk. Hierdoor is het voor burgers ook makkelijk om een beroep te doen op de overheid wanneer hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Verslavingen Mensen zijn waardevol. De ChristenUnie vindt daarom, dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat burgers zichzelf kunnen verliezen in verslavende middelen, gokken of prostitutie. Vrijheid en waardigheid zijn namelijk van groot belang voor onze samenleving. Prostitutie De schrijnende werkelijkheid van prostitutie is dat het hand in hand gaat met criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen. Daarom willen we dat de gemeente zorgdraagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees. De ChristenUnie wil: • De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcoholmisbruik actief tegengaan. Hierbij wordt streng opgetreden en geluisterd naar signalen uit de buurt. • Dat de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie en sportverenigingen de strijd tegen drankmisbruik voert. • In de komende raadsperiode in kaart brengen of er prostitutie plaatsvind in Zaanstad. • Geen experimenten en regulering van softdrugs in Zaanstad

18


De Multiculturele stad Zaanstad is de stad met de meeste nationaliteiten in Nederland. In de afgelopen periode zijn in het zogenoemde ‘Speelveld’ alle organisaties in beeld gebracht, zodat er geschakeld kan worden tussen de verschillende multiculturele organisaties in de stad. Mensen willen integreren en hierbij is kennis van de Nederlands taal onmisbaar. Dit kunnen ze leren door scholen, buurthuizen en de Bieb waar de gemeente middelen voor beschikbaar stelt.

“De manier waarop een stad omgaat met vluchtelingen die deze stad aandoen zegt iets over die stad.” De afgelopen periode hebben honderden inwoners van Zaanstad zich van de goede kant laten zien in de zorg voor vluchtelingen en statushouders. Er werd actief hulp aangeboden om mensen te helpen als taalmaatje of in activiteitenbegeleiding. Daar zijn wij als ChristenUnie trots op! Om beter te kunnen integreren is het belangrijk voor statushouders om te leren begrijpen dat de Nederlandse waarden en normen leidend zijn. Om ervoor te zorgen dat ze snel kunnen meedraaien in het arbeidsproces moeten er qua huisvesting creatieve oplossingen komen.

De ChristenUnie wil dat: • De gemeente de goede contacten in de stad blijft benutten om op die manier mensen met elkaar te verbinden in Zaanstad. • De gemeente haar verantwoordelijkheid neemt als de integratie wordt belemmerd. • De Initiatieven vanuit de samenleving aangemoedigd en ondersteund worden om zo vluchtelingen en statushouders sneller te laten integreren. • Er humane opvang is voor uitgeprocedeerde asielzoekers door de bed, bad en brood regeling. Ook wordt er ondersteuning gegeven bij het terugkeren.

20

Wonen en leefomgeving

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De inrichting van de openbare ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van het landschap, de dorpen en de stad. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties, zoals gebeurt in MAAK.Zaanstad. Zo bieden we huidige en nieuwe bewoners van de stad een aantrekkelijk woon- en leefklimaat doordat er bij de ontwikkeling van de stad ruim aandacht is voor de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen, ontmoeten en bewegen voor jong en oud. Het landschap waarin wij wonen, het water en de veenweidegebieden, zijn op vele manieren kostbaar en beschermwaardig. Daarom zien wij ook graag duidelijke keuzes gemaakt worden om een goed leefklimaat te ontwikkelen in Zaanstad. Omgevingswet Over onze leefomgeving moeten goede afspraken met elkaar worden gemaakt. De huidige regelgeving is voor zowel inwoners, ondernemers en overheden complex, ingewikkeld en versnipperd. Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Het doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en het meer ruimte geven aan participatie. De nieuwe wet brengt 26 bestaande wetten samen in één en zorgt zo voor een integrale en gebiedsgerichte benadering. Dit is een enorme operatie die naast het ruimtelijke domein ook het sociale en gezondheidsdomein aangaat. Zaanstad is koploper in de voorbereiding naar deze nieuwe wet met pilots zoals het Hembrugterrein en daar zijn wij trots op. Openbare ruimte De openbare ruimte en het onderhoud daarvan raakt ons allemaal en elke dag. De gemeente beheert deze ruimte, maar dat kan voor een deel door bewoners of bedrijven zelf gedaan worden, door middel van bijv. groenadoptie. Als bewoners dit onderhoud zelf doen, gaat de kwaliteit van het groen omhoog en wordt de wijk leuker.

De ChristenUnie wil: • Kiezen voor binnenstedelijke woningbouw. Nieuwe woningbouwlocaties in het groen zullen we niet toestaan. • Dat open landschappen worden behouden. Water, zoals de Zaan, wordt en blijft zoveel mogelijk zichtbaar en toegankelijk. MAAK.Zaanstad wordt de standaard voor stadsontwikkeling. • Dat de gemeente actief blijft anticiperen op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en investeert in scholing van ambtenaren en raadsleden. • Experimenten zoals het ‘oerbos’ worden voortgezet en we zien uit naar de uitkomsten. Investeren in voldoende recreatiegebieden, buitenspeelplekken en wandel- en fietspaden. in en om de stad.


Onderhoud van wegen, parken en het algemeen openbaar groen blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Hier hechten wij veel waarde aan omdat het direct doorwerkt in het welbevinden van onze inwoners, de waarde van hun woningen en het succes van een bedrijventerrein. De ‘ecologische oevers’ mogen geen ‘verwaarloosde oevers’ worden en vergen ook onderhoud. Wonen Als je mensen vraagt waar ‘de politiek’ zich mee bezig zou moeten houden dan komt steevast het antwoord: huisvesting! Starters vragen naar betaalbare huizen en de oudere generatie vraagt zich af of zij thuis kunnen blijven wonen of een geschikte kleinere woning kunnen vinden. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens en de kwaliteit van veel woningen moet omhoog. De vraag naar woonruimte in de Zaanstreek stijgt en tegelijk zijn er leegstaande panden. Er zijn ideeën genoeg maar die lopen vaak vast op oude regelgeving. De ChristenUnie wil op een nieuwe manier naar wonen kijken. Praktisch en flexibel huidige problemen nu oplossen en daarnaast een toekomstbestendig beleid op wonen ontwikkelen. De ChristenUnie wil: • Dat de gemeente de regie neemt in het volledig verduurzamen van de woningvoorraad en een nieuwe manier van woonruimteverdeling. • Optimale medewerking aan alternatieve manieren van wonen: tijdelijk woningdelen, kangoeroewoningen, meer-generatie-woningen, ‘klaine hoissies’ en wonen op het water. • Voortzetting van stimuleringsregelingen voor inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen en om te schakelen naar gasloos wonen. • Dat de gemeente het ingezette beleid voor funderingsherstel met meer kracht en financiële ondersteuning voortzet. • Dat levensloopbestendige woningen en levensloopbestendige wijken de norm zijn. Daarvoor is er in elke wijk een goede infrastructuur inclusief sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning. • Dat ouderen in een koopwoning ondersteuning krijgen om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen of ondersteuning krijgen om te verhuizen naar een voor hen geschikte woning. • Voor jongeren en starters meer instrumenten om de woningmarkt te kunnen betreden. • Dat er meer samenwoonprojecten komen waar mensen samen wonen en zo elkaar ondersteunen en het probleem van eenzaamheid verminderen. Dat kan gaan over een mix van jongeren, ouderen, statushouders, mensen die een lichte vorm van woonbegeleiding nodig hebben of waar meerdere (één-ouder)gezinnen elkaar willen ondersteunen. • Dat leegstand wordt bestreden en maatregelen daartegen worden gezocht en toegepast. • Meer woningen waar wonen en werken gecombineerd kan worden als instrument om zorg en arbeid te combineren en de druk op mobiliteit te verlagen.

22

Natuur en milieu De ChristenUnie vindt het een taak van gemeente en inwoners om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Zowel flora als fauna: ook dierenwelzijn verdient blijvende aandacht! Ook moeten we goed om gaan met de luchtkwaliteit, materialen en de hulpbronnen die wij tot onze beschikking hebben. De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting en daar merken we allemaal wat van. Een belangrijke verandering is het opwekken en hergebruiken van energie. Dit proces moet binnen één generatie zijn voltooid. Zaanstad moet zich gaan voorbereiden op de klimaatverandering die zich uit in toename van extreme regenbuien en lange droge periodes met hittestress. Daarin willen we de natuur blijven beschermen zodat biodiversiteit blijft behouden. Stadslandbouw vinden we een goed idee hierdoor blijft de voedselproductie dichter bij huis en wordt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat er extra zorg voor de kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en zieken moet zijn. De schaduw van groen helpt hieraan mee. Ook voor het afvoeren van water zijn de groene gebieden die in en rond Zaanstad te vinden zijn belangrijk. Daarom moeten we blijven samenwerken met het waterschap om binnenstedelijk te investeren in het watersysteem om problemen in de stad te voorkomen. Gasloze toekomst Om woningen toekomstbestendig te maken nemen we afscheid van gas. De doelstelling is dat er in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt in Nederland. Om dit te realiseren gaan we gebruik maken van warmte- koude opslag, stadswarmte of de lucht/water-warmtepomp. Voor nieuwbouwhuizen betekent dat dit de standaard wordt, en bij bestaande bouw gaat de gemeente door middel van arrangementen woningeigenaren prikkelen om hun woning toekomstbestendig te maken. Het afscheid nemen van gas is één, maar we willen dat Zaanstad ook meer gebruik gaat maken van de natuurlijke energiebronnen die we hebben zoals zon en wind. Energiebesparing bij de Zaanse industrie of energieopslag op buurtniveau zijn acties waar de ChristenUnie zich voor in wil zetten. Hoe om te gaan met de grondstoffen die we gebruiken en willen afvoeren is een belangrijke vraag. In ons afval zitten namelijk nog genoeg waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Daarom moet afval goed worden gescheiden waardoor deze grondstoffen kunnen worden hergebruikt. In onze gemeente hebben we met het huidige grondstoffenplan gekozen voor scheiding vooraf, maar we blijven de technische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding volgen om daar te zijner tijd voor te kiezen. Onze standpunten op dit gebied zijn: • Volkstuincomplexen worden zoveel mogelijk behouden vanwege hun natuurwaarde in de stad en het daar aanwezige verenigingsleven. • Ecologische oevers zijn gewenst en mogen niet verwaarloosd worden. • De achterstand op rioolonderhoud wordt aangepakt in de komende raadsperiode. • Duurzaamheid pakt de gemeente Zaanstad integraal op.


• De gemeente formuleert in de komende periode haar eigen visie op klimaatadaptatie waarin beschreven wordt hoe de schade beperkt wordt in Zaanstad. Hierin worden ook de Provincie en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier bij betrokken. • Lokale en particuliere initiatieven op het gebied van de klimaatopgave worden gestimuleerd. • Het huidige grondstoffenplan met het ophalen van gescheiden afval zetten we door met blijvende aandacht voor de effecten op jonge gezinnen, ouderen en hoogbouw. • Scholen en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd om afval te scheiden en worden door de gemeente ondersteund. Mobiliteit Voor veel inwoners en bedrijven is mobiliteit een groot vraagstuk. Voor veel mensen geldt hoe dichter wonen, school en werk bij elkaar kunnen worden gebracht, hoe beter. Meer mengen van deze verschillende functies in woonwijken en op bedrijventerreinen is een optie die wij graag laten onderzoeken in de komende raadsperiode. Wijkeconomie maakt een woonwijk levendig en Zaanstad kan leren van experimenten zoals in Almere waar een proefwijk is zonder dat er belemmeringen zijn voor functiemenging. Waar automobiliteit noodzaak is, zal dit zo schoon en efficiënt mogelijk moeten. Daarnaast zijn er diverse knelpunten die wij willen aanpakken: de ontsluiting van de groeiende wijk Westerwatering en de Spoorovergang Guisweg Zaandijk. Op dit gebied wil de ChristenUnie: • Goed beheer en onderhoud is belangrijk. Het wegwerken van de onderhoudsachterstanden bij bruggen, viaducten en fietspaden heeft prioriteit. • Er zijn goed onderhouden looproutes tussen (winkel/zorg) voorzieningen en woningen in gebieden waar veel ouderen wonen. • De openbare ruimte wordt getoetst op toegankelijkheid voor slechtzienden en mindervaliden. Daarbij blijft er aandacht voor de verschillende manieren waarop mensen zich verplaatsen. Fiets: • Er komt een lokale fietsagenda waarin het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer met thema’s als aanleg fietspaden, fiets parkeren en fiets delen terugkomt. Voetgangers: • De gemeente investeert in veilige en logische wandelpaden van en naar belangrijke ontmoetingsplekken. Openbaar vervoer: • Samen met de Vervoerregio wordt er voor gezorgd dat alle dorpen en bedrijventerreinen bereikbaar blijven voor iedereen. • Door comfortabele wachtruimtes wordt het reizen met OV aantrekkelijk gemaakt.

24

Parkeren: • Er komen voldoende laadpunten voor elektrische vervoermiddelen • Bij nieuwbouwappartementen wordt de parkeerplaats verplicht aangekocht. Verkeersveiligheid • In het verkeersbeleid is er aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers waardoor er ook aandacht blijft voor het scheiden van snel en langzaam verkeer. • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats waarbij de ‘black spots’ in beeld komen.


Leren en werken Het onderwijs is een belangrijke plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Opvoeding is in eerste instantie de taak van de ouders. Zij dragen de verantwoordelijkheid. Daarnaast moet de gemeente genoeg kansen bieden om kinderen een goede basis te geven waarmee ze later een baan vinden en kunnen bijdragen in de opbouw van onze stad. Onderwijs in Zaanstad Elke dag wordt er hard gewerkt om kwaliteit te leveren in het onderwijs om kinderen toe te rusten zodat zij hun toekomstige rol in de samenleving kunnen gaan vervullen. Daarom dienen de besturen van de Zaanse scholen ondersteund te worden door een lokale overheid die op basis van wettelijke verantwoordelijkheid en vanuit gedeelde ambities het onderwijs in de gemeente tot grote hoogte wil brengen. Vroeg en Voorschoolse educatie Het kan voorkomen dat jonge kinderen een achterstand oplopen door armoede of door ouders met een taalachterstand of weinig kennis van de samenleving. Daarom ziet de ChristenUnie een kans voor deze kinderen door ze vanaf 2 jaar structureel een paar dagdelen per week op te vangen in voorschoolse educatie. Zo wordt er op een speelse manier een begin gemaakt in de ontwikkeling van taalvaardigheden, cultuur en sport. Primair, voortgezet en beroepsonderwijs Om de juiste keuze te kunnen maken voor het voortgezet onderwijs is een goede samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen belangrijk. Terwijl de stap naar het hoger onderwijs vanaf het voortgezet onderwijs verbeterd kan worden door stages in het bedrijfsleven aan te bieden. Dit draagt bij aan een betere aansluiting tussen leerweg en werk. Daarbij vinden wij dat het beroepsonderwijs onmisbaar is voor het ontwikkelen van talentvolle jongeren tot goede vakmensen. Techniekonderwijs moet een belangrijke plek krijgen in zowel het primair als voortgezet onderwijs om zo interesse te kweken in techniek. Want onderwijs is veel meer dan alleen het leren van kennis, ook leren werken met je handen is belangrijk! Belangrijke sectoren om aandacht voor te creëren in het voortgezet onderwijs zijn de horeca, de bouw en de zorg. Wij willen daarom meer stageplekken in de bouw- en zorgsector om zo in aanraking te kunnen komen met deze werkvelden. In de praktijk mist soms de aansluiting tussen opleiding en vacatures, ook daarom zijn stageplaatsen en werkervaringsplekken van belang voor de overstap van leren naar werken. Kinderen hebben onderwijs nodig dus is handhaving van de leerplicht van groot belang. De ChristenUnie vindt dat scholen en Sociale wijkteams goed moeten samenwerken om spijbelen te bestrijden en in te zetten op preventie. De wijkteams en scholen werken ook samen met het oog op armoedebestrijding om kinderen onder de armoedegrens te steunen met lidmaatschap van verenigingen, zwemles en Brede School activiteiten.

26

Scholen hebben passende huisvesting nodig en we zijn blij dat meerdere scholen naar nieuwe gebouwen gaan. Er is daarbij aandacht nodig voor het binnenklimaat, de speelruimte rond de school en de sociale rol van de scholen in hun wijk. Voor een gezonde en goede maatschappij zien wij verschillende organisaties die samen met het onderwijs daar een goede basis kunnen leggen. Een Natuur- en Milieu Educatie (NME) centrum leert kinderen op hun eigen niveau hoe de natuur werkt terwijl voor kunst- en cultuureducatie Fluxus en andere muziekverenigingen kinderen in aanraking brengen met muziekinstrumenten en andere kunstvormen. In onze stad waar we zien dat er sociale spanningen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen is het van groot belang dat kinderen uit alle windstreken kennisnemen van ons culturele erfgoed.

De standpunten van de ChristenUnie op het gebied van onderwijs zijn: • De gemeente stimuleert scholen om te ontwikkelen en initiatief te tonen in nieuwe onderwijsvormen. • Om het opkomende lerarentekort te beperken geeft de gemeente leerkrachten voorrang bij huisvesting en biedt zij financiële bijdragen in de vergoeding van reiskosten. • Er komen meer mogelijkheden voor stages in de zorg door onderwijs en lokale zorginstellingen aan elkaar te verbinden. • Er komt budget beschikbaar om techniek in het primair onderwijs aan te bieden. • De vestiging van het nieuwe NME-centrum wordt ondersteund. • Er wordt in de komende vier jaar een helder cultuur-educatieprogramma opgesteld. • De gemeente versterkt bestaande initiatieven zoals de Kinderboekenweek en de Hotze de Roos prijs. • Scholen en Sociale wijkteams zoeken samenwerking voor preventie en bestrijding op verschillende gebieden. • Scholen krijgen een deel van het armoedebudget tot hun beschikking om gezinnen in armoede te kunnen ondersteunen. • Bij nieuwe scholen wordt er duurzaam gebouwd met aandacht voor een goed binnenklimaat om goed in te kunnen leren en spelen.

Werken aan de Zaan Een sterke economie blijft een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer support voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Het is noodzaak om tot een meer duurzame economie te komen, om beter samen te werken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Creatief ondernemerschap en vakmanschap loont nog steeds en onze mooie streek kan verder inspelen op de kansen die het toerisme als inkomstenbron biedt.


Participatie: “Wie dat kan, moet kunnen werken voor zijn bestaan op een manier die goed aansluit bij talenten en mogelijkheden.”

We zien de economie aantrekken en bedrijven durven weer te investeren na jaren van recessie en onzekerheid. De werkgelegenheid in de Zaanstreek groeit en op sommige gebieden zoals in de bouw en in de zorg is er zelfs een (dreigend) tekort aan goed geschoold personeel. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Voor al deze ondernemers biedt Zaanstad een goed functionerend Ondernemersloket voor advies, inspiratie en begeleiding. Bijstand Het huidige Participatiebedrijf “Werkom” biedt mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek. Naast Werkom moeten ook sociale ondernemingen ruimte krijgen om mensen vanuit de bijstand naar betaald werk te helpen. ZZP’ers hebben voor hun verdienmodel ondersteuning nodig: een goede infrastructuur, snel werkend internet en een gemeentelijk aanspreekpunt voor ZZP’ers en Start-Ups. In de combinatie van werken, wonen en recreëren moet de gemeente bedrijven voldoende ruimte geven om zich te vestigen met aandacht voor milieu en bereikbaarheid. Goede verbindingen tussen de verschillende gebieden met detailhandel (Zaanstad Noord, Zuiderhout, Hembrugterrein, Zuiddijk en het gebied ten oosten van de sluis) is hierin belangrijk. Op het gebied van werken wil de ChristenUnie dat: • De gemeente het goede voorbeeld geeft in het bieden van banen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. • Winkels die zondags dicht willen daar de ruimte voor moeten krijgen en niet belast worden met verplichte zondagsopenstelling.

28

“Wat aantrekkelijk en mooi is voor toeristen is dat in de eerste plaats ook voor de eigen inwoners van Zaanstad!.” Toerisme Het toerisme groeit in onze streek wat zorgt voor kansen en uitdagingen. Door die toename van toeristen moet er nagedacht worden hoe we die verdelen over onze stad. Waar Zaankanters het voorrecht hebben om hier 365 dagen per jaar te kunnen genieten van de natuur en het water, nemen de toeristen hier niet veel meer dan 1 of 2 dagen de tijd voor. Een goede bereikbaarheid van buitenaf is voor Zaanstad essentieel. Vooral de bereikbaarheid per wijk is belangrijk om in beeld krijgen waar er door de gemeente gewerkt moet worden aan het uitbreiden van de openbaar vervoer verbindingen. Duidelijke looproutes van en naar het spoor, parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen en een goede verkeersafwikkeling maken hier onderdeel vanuit. Hierbij moet de gemeente ook blijven zoeken naar een passend verdienmodel zonder dat er een hek om de Zaanse Schans komt. Om de toeristen beter te verspreiden over de verschillende delen van Zaanstad is er een herkenbare verbinding tussen de verschillende toeristische plekken nodig door betere bewegwijzering bij aankomst- en vertrekpunten en een passende VVV-locatie bij station Zaandam. Op het gebied van Toerisme wil de ChristenUnie dat: • Er duidelijke routes komen naar alle toeristische hotspots en niet alleen de Zaanse Schans. • Er een goede bootverbinding met Amsterdam komt tot en met de Zaanse Schans, om zo het toerisme te bevorderen. • De bezoekers van de Zaanse Schans een financiele bijdrage gaan leveren aan de stad.


Vrije tijd Sport en cultuur moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen, zowel praktisch als financieel. De focus van de gemeente dient daarom te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen. De Zaanstreek kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. Talloze verenigingen zetten zich in op allerlei specifieke terreinen, zij versterken het sociaal-maatschappelijke vlak binnen de Zaanse samenleving en vormen voor vele Zaankanters daardoor een belangrijke tijdsbesteding. Cultuur Cultuur vormt de ziel van een stad of dorp. In de cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. Daarin vinden mensen ontspanning en betekenis. Het verbindt mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten met elkaar en zorgt daarmee voor een bruisende stad. Cultuur is een onmisbare schakel in onze stad en helpt mensen om zichzelf en de ander op een andere manier te beschouwen. De ChristenUnie ziet de meerwaarde van groepen mensen die met elkaar hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen die zich bezighouden met culturele activiteiten. Om culturele activiteiten te kunnen aanbieden is het belangrijk dat onze stedelijke voorzieningen op dit gebied in orde zijn. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. In de eerste plaats door geld beschikbaar te stellen voor activiteiten, maar meer nog als aanjager, verbinder en initiatiefnemer. De ontwikkeling van het Cultuurhuis wordt nauwlettend gemonitord. De gemeente spant zich ervoor in om het Cultuurhuis tot een succes te maken ten behoeve van cultuur in Zaanstad in brede zin. Een aantal evenementen versterkt de identiteit van Zaanstad. Hierbij denken we aan de Open Monumentendag, waarbij samengewerkt wordt met de historische verenigingen. De gemeente voert hierin een regierol. Daarbij hecht Zaanstad veel waarde aan haar gemeentelijke monumenten en zorgt voor een sterke afdeling die eigenaren bijstaat in het onderhoud en daardoor de kwaliteit behoudt. Sport en recreatie Vanuit een rijke geschiedenis biedt Zaanstad vele mogelijkheden om te sporten en te recreëren. We zien dat de belangstelling voor gezond leven toeneemt. Naast de traditionele sportverenigingen komen er nieuwe sportondernemingen bij om Zaankanters gezond te leven. Sporten is gezond en dat willen wij niet alleen bereiken in verenigingsverband. Ook in de openbare ruimte moet het zichtbaar zijn dat we sport ondersteunen door fitnesapparaten in alle wijken te kunnen plaatsen naast de gebruikelijke kinderspeeltoestellen. Om sport verder te blijven stimuleren komt er een buurtsportcoach om zo de verbinding tussen verschillende organisaties als sportverenigingen, het onderwijs en de zorg tot stand te brengen. We zijn bezorgd over het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en na afloop van sportactiviteiten. We zien alcohol, roken en sport niet samengaan en de consumptie van alcohol wordt dan ook ontmoedigd.

30

Verenigingsleven Naast dat sporten gezond is, verbindt het mensen met elkaar. Voor de ChristenUnie is het daarom een speerpunt om sport te stimuleren onder minima, ouderen en mensen met een beperking. (Sport)verenigingen leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de cohesie in de Zaanse gemeenschap en zijn voor veel Zaankanters een belangrijke tijdsbesteding. Helaas hebben veel verenigingen het moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden wat een risico vormt voor de continuïteit en betaalbaarheid van sommige sporten. Daarom moeten de verenigingen financieel, praktisch of organisatorisch worden ondersteund. De gemeente zorgt ook voor een goede basis voor overleggen tussen de verenigingen en zorgt dat ze zich gekend en gehoord weten.

De standpunten van de ChristenUnie op het gebied van vrijetijdsbesteding zijn: • Kinderen krijgen de kans om zich te leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. • Professionals en amateurs werken samen aan het mooier maken van onze samenleving door middel van culturele activiteiten. • Zaanse culturele verenigingen en onderwijs kunnen tegen een schappelijk prijs gebruikmaken van de voorzieningen in het Cultuurhuis. • Evenementen in Zaanstad zijn veilig voor bezoekers en er wordt op toegezien dat overlast door bijvoorbeeld lawaai of verkeer zoveel mogelijk wordt beperkt. • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst van leegstaande/ monumentale kerkgebouwen in Zaanstad. • Sportverenigingen moeten open zijn en hebben een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. • De gemeente sluit een alcoholconvenant met de sportverenigingen om alcoholgebruik te ontmoedigen in de sportkantine. • De gemeente doet er goed aan de verenigingen te koesteren en – waar mogelijk – te ondersteunen in hun belangrijke taken.


Burgers en Bestuur Samenwerking Dienstverlening FinanciĂŤn


De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goed contact is tussen de Zaanse inwoners en het gemeentehuis. Elke vier jaar wordt een Gemeenteraad gekozen die de Zaanse burgers vertegenwoordigt en die de besluiten neemt. Doordat Zaanstad constant ontwikkelt is het goed om burgers en bedrijven te betrekken op beleid waarin hun expertise ligt. Daarom kiezen we voor samenwerking en zetten we met elkaar alle deskundigheid en ervaring in die er in de stad en dorpen aanwezig is. De gemeente zorgt voor een goede en betrouwbare dienstverlening aan de burgers en zorgt goed voor de financiën van Zaanstad. De ChristenUnie wil: • Inzetten op goede relaties tussen burgers en openbaar bestuur. • Politieke processen moeten altijd in de openbaarheid plaatsvinden.

Hier worden thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en woningbouw samen aangepakt. Bij Alkmaar ligt ‘onze’ Huisvuilcentrale. We hebben te maken met het Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier voor onze dijken en waterhuishouding en tenslotte neemt de Provincie Noord-Holland belangrijke grote en kleine beslissingen over het landschap en de wegen. Zaanstad is onlosmakelijk verbonden met de regio, haar succes is ons succes! De ChristenUnie wil dat: • De gemeente geld beschikbaar stelt om burgerparticipatie te bevorderen. • Initiatieven van burgers aandacht krijgen en er een loket is om deze ideeën te verzamelen.

Samenwerking Inwoners van Zaanstad Als inwoner van Zaanstad heeft u kennis en ideeën om uw woonplaats mooier te maken. Daarmee maakt u Zaanstad tot wat zij is. Het is vanzelfsprekend dat u meedenkt en betrokken wordt bij de onderwerpen die spelen in de stad. Daarom komt de gemeente naar u toe, worden er bewonersavonden georganiseerd en kunt u gebruik maken van allerlei sociale mediakanalen om uw mening en uw ideeën te laten horen. Maatschappelijke organisaties en kerken in Zaanstad De gemeente erkent het belang en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met zowel grote als kleine maatschappelijke organisaties in de stad. Hieronder vallen ook kerken die een bijdrage leveren als plaatsen van ontmoeting en ondersteuning van mensen, binnen en buiten de kerk. Enkele voorbeelden: de vluchtelingenopvang en taallessen in de Noorderkerk en andere kerken, de Stichting Present, jongerenwerk van YFC The Lighthouse, Dorcas, de bijdrage aan verbinding tussen verschillende culturen van Puur Poelenburg, inloophuizen zoals De Bron. Ondernemers en bedrijven in Zaanstad Bedrijven en ondernemers zijn belangrijke samenwerkingspartners in de economische groei en ontwikkeling van bedrijventerreinen en winkelgebieden. De gemeente is een betrouwbare bondgenoot en ondersteunt samenwerkingsinitiatieven van deze lokale bedrijven en het onderwijs, ondersteunt duurzamer werken maar ook in de (mantel)zorg en het welzijn van hun werknemers. Partners in de regio Zaanstad is een goede buur van Wormerland en Oostzaan en zoekt op onderdelen zoals Brandweer, Politie, Geneeskundige Hulpdiensten ook samenwerking met andere gemeenten in de Veiligheidsregio Zaanstreek/ Waterland. Als partner kiezen wij positie in de Metropoolregio Amsterdam en zijn onderdeel van de ontwikkeling van deze belangrijkste economische regio van Nederland.

34

“Regels zijn er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de regels.” Dienstverlening De gemeente is de burger van dienst door veel zaken digitaal te regelen. Maar ook het menselijke contact vinden wij als ChristenUnie erg belangrijk en we zien daarin een rol van de gemeente door ook mensen thuis te helpen of door middel van een papieren versie van formulieren etc. De klantvriendelijkheid van de gemeente moet goed zijn door te kijken naar goede openingstijden en gemakkelijk Nederlands in haar schriftelijke communicatie. Voor de regels die zijn opgesteld vinden wij het belangrijk dat ze begrijpelijk zijn voor onze burgers en gemakkelijk toe te passen. Dat geldt ook voor het aanvragen van vergunningen en voor het invullen van formulieren.

Financiën Van de gemeente mag verwacht worden dat zij een betrouwbare en goede beheerder is van de bezittingen en gelden die haar toevertrouwd zijn. Het is immers gemeenschapsgeld! De financiën van de stad gaan ook over praktische zaken zoals parkeergeld, begraafrechten, woonbelastingen etc. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk om keuzes te maken in uitgaven. Wij kiezen voor het versterken wat mensen verbindt en waarmee talenten ontwikkeld kunnen worden. Wij kiezen voor die zaken waarbij er werkgelegenheid wordt gecreëerd en het ondernemersklimaat versterkt. Wij kiezen voor een gezonde leefomgeving. Nu, maar ook in de toekomst voor onze kinderen. De ChristenUnie zal altijd blijven opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn.


Op het gebied van dienstverlening en financiën wil de ChristenUnie dat: • Regels duidelijk worden uitgelegd en waar mogelijk vereenvoudigd. • Zaanstad kritisch kijkt naar haar dienstverlening en aansluit bij de behoeften van haar inwoners. • Mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven (door een beperking of laaggeletterdheid) goed worden geholpen. • De gemeente zich inspant om de belastingen en tarieven voor haar inwoners te verlagen. • Er jaarlijks ruimte in de begroting wordt gemaakt voor nieuwe investeringen. • Zaanstad kiest voor maatschappelijk verantwoorde financiële producten.

ChristenUnie Verzilverpunten Kandidaten


Verzilverpunten

De ChristenUnie is erg blij met de deelname aan de coalitie met Rita Visscher als wethouder. Zij heeft zich met verve ingezet op de portefeuilles: Actief burgerschap & buurthuizen, Dienstverlening, Integratie, Regeldruk sociaal en dienstverlening, Informatievoorziening & ICT en was tegelijkertijd Wijkwethouder Wormerveer, Zaandam Nieuw West en Kogerveldwijk. Voor de zondagsopenstelling is op verzoek van de ChristenUnie een evaluatie geweest waaruit bleek dat de ondernemers niet altijd blij zijn met de ruimere openingstijden op zondag. Wij vinden dat de zondag een rustdag moet zijn voor alle inwoners van Zaanstad. Het betrekken van burgers bij de stadsontwikkeling door het programma MAAK.Zaanstad is een mooie ontwikkeling. Wij hebben ons sterk gemaakt om een nieuw plan voor Zaanstad te maken. Hierin hebben bewoners, organisaties en ondernemers veel goede ideeën aangedragen samen met schatten aan ervaring en kennis die we moeten blijven benutten.

Kandidaten Graag stellen we u hierbij onze kandidaten voor. zij willen zich de komende vier jaar in de Zaanse Gemeenteraad namens u inzetten om zo Zaanstad verder te helpen.

Rita Visscher Koog aan de Zaan

1

Christa Neefjes - IJfs Zaandam

2

Mieke van der Beek Zaandam

3

André Schipper Assendelft

4

Ruurd Holwerda Koog aan de Zaan

5

Jan Peter Blok Koog aan de Zaan

6

Door inspanning van de ChristenUnie is er op het laatste moment een wijziging van de plannen rond het braakliggende Jacob Visterrein gekomen. Nu komen er naast woningen ook functies voor de Zaanse Schans bij. Na het faillissement van Welsaen zijn er veel buurthuizen verkocht. Zowel de ChristenUnie fractie als de wethouder hebben zich sterk gemaakt om De Lorzie te behouden voor Wormerveer. Hiervoor heeft het buurthuisbestuur een plan opgesteld. In de afgelopen raadsperiode zijn de zelfstandige buurthuizen gegroeid van 4 naar 19 met extra ondersteuning van de gemeente. Door actief burgerschap hebben burgers samen met de gemeente ervoor gezorgd dat ze de originele Fronikboerderij voor de wijk kunnen behouden. Daardoor komen er geen villa’s zoals gepland, wat een unieke plek in de stad creëert. De vitrinekast in de hal van het stadhuis wordt gebruikt door bewoners en organisaties uit de stad om voorwerpen tentoon te stellen. Deze aanpassing is een grote wens geweest van onze wethouder om de stad meer zichtbaar te laten worden, wat resulteert in veel belangstelling. Zaanstad heeft in 2015 en 2016 vele honderden vluchtelingen noodopvang geboden. Zowel In ‘t Veldpark als op het Hembrugterrein. Dankzij de inspanningen van onze wethouder is er steeds in samenwerking met kerken en vrijwilligers gezorgd voor aanvullende voorzieningen. Een nieuw fenomeen als sociale ondernemingen is door de ChristenUnie onder de aandacht van Zaanstad gekomen. De bereikbaarheid van Zaanstad is belangrijk. Daarom heeft de ChristenUnie het ondergronds brengen van het spoor Zaandam tot voorbij de Guisweg ook hoog op de agenda van MAAK.Zaanstad gezet. Wilt u meer zien van deze thema’s die wij hebben bereikt, kijk dan op onze website www.christenuniezaanstad.nl

Kandidaten nr. 7 t/m 25 7. Gerben de Haan 8. Gerrit Kramer 9. Marco Maarseveen 10. Martin van der Steen 11. Otto Ferf Jentink 12. Ton de Wit 13. Dennis Oosterveld 14. Nel Tanger 15. Jeanine de Wit 16. Jan Barendse

Zaandam Krommenie Krommenie Zaandam Zaandam Zaandam Wormerveer Westzaan Zaandam Zaandam

17. Marc van de Geer 18. Eelco Holwerda 19. Sjoerd Bronsema 20. Wilma Holleman 21. Antonie Holleman 22. Robert Jan Koffeman 23. Betty Timmerman 24. Kor van As 25. Henk Latumaerissa

Zaandam Koog aan de Zaan Koog aan de Zaan Zaandam Zaandam Zaandam Zaandam Zaandam Zaandam


Voor meer informatie over het werk van de ChristenUnie in Zaanstad kunt u terecht op: Onze website: www.christenuniezaanstad.nl Onze Facebookpagina: facebook.com/ChristenUnieZaanstad

COLOFON: Dit is een uitgave van de ChristenUnie afdeling Zaanstad, 2018 Vormgeving: Fotografie: Redactie:

Oosterveld Design, Wormerveer Adobe Stock, Ruben Timman, Zaandam Fractie ChristenUnie Zaanstad

Contactgegevens: Rita Visscher, GSM: 06 - 11867877, E-Mail: lijsttrekker@christenuniezaanstad.nl

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaanstad 2018 - 2022  

Het programma wat de ChristenUnie in Zaanstad richting de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gebruikt om uit te leggen wat hun plann...

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaanstad 2018 - 2022  

Het programma wat de ChristenUnie in Zaanstad richting de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gebruikt om uit te leggen wat hun plann...

Advertisement