Page 1

TED ‹STANBUL KOLEJ‹ ÖZEL L‹SES‹ OKUL KURALLARI

2007-2008


TED ‹STANBUL KOLEJ‹ ÖZEL L‹SES‹ OKUL KURALLARI ‹Ç‹NDEK‹LER ORTAÖ⁄RET‹M‹N AMAÇLARI A- Ö¤rencilerimizden Beklentilermiz B- Ö¤renci Ç›k›fl› C- Cep Telefonu D- Giyim E- Ödevler ve Projeler F- S›nav ve Not Sistemi G- Y›lsonu Baflar›s›n›n Belirlenmesi H- Alanlar›n Belirlenmesi ve Seçilmesi I- Ödüllendirme ‹- Devam ve Devams›zl›k Durumu J- Ö¤renci Davran›fllar›n›n De¤erlendirilmesi K- MEB Ortaö¤retim Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤i L- Al›koyma Uygulamas› (Detention)

3 3 5 5 5 6 6 8 8 8 9 10 17


Okul Kurallar›

ORTAÖ⁄RET‹M‹N AMAÇLARI Orta ö¤retim kurumlar›, e¤itim ve ö¤retim ifllerinde ö¤rencisinin: a) Türkiye Cumhuriyetinin, milli ahlaki benimsemifl ve olumlu bilim anlay›fl›n› kazanm›fl çal›flkan, yararl› bir yurttafl› olarak yetiflmesini; b) Müfredat› programlarla saptanan ve yüksek ö¤renimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine eriflmesini; c) Bilgilerini uygulama alan›nda kullanma yollar›n› ö¤renmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaflt›racak surette yeteneklerinin gelifltirilmesini; d) ‹yi al›flkanl›klar, maharetler kazanmas›n›n, ruhça ve bedence sa¤lam olmas›n› amaç sayar.

A- Ö⁄RENC‹LER‹M‹ZDEN BEKLENT‹LER‹M‹Z 1. TED ö¤rencisi Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ba¤l›d›r. Onlar› korur ve kollar. 2. Arkadafllar›, ö¤retmenleri ve yöneticileri ile iliflkilerinde sayg› ve nezaket kurallar›na uygun davran›rlar. 3. Okula gelifl-gidifllerinde okul içi ve okul d›fl› tüm etkinliklerdeki davran›fllar›nda özenli ve dikkatli olurlar. Davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu tafl›rlar. 4. Ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirmede titizlik gösterirler. 5. Okul eflyalar›n› dikkatli kullan›rlar. Çevrelerini temiz tutmaya özen gösterirler. 6. Sorun çözücüdürler. ‹yi bir grup eleman›d›rlar. 7. ‹çinde bulunduklar› sosyal çevreye karfl› sorumluluklar›n›n bilincindedirler, kendi edinimlerini çevresiyle paylafl›rlar. 8. Tüm bayrak ve resmi törenlere kat›l›rlar. 9. MEB’n›n tüm yönetmeliklerine uyarlar.

B- Ö⁄RENC‹ ÇIKIfiI 1. Okul ç›k›fl saatleri d›fl›nda okuldan ayr›lmak zorunda olan veya okul ç›k›fllar›nda kendi servisleri d›fl›nda servis arac› kullanmak isteyen ö¤renciler velilerinden getirdikleri durumu ifade eden yaz›l› belgeyi ilgili müdür yard›mc›lar›na gün bafllang›c›nda verirler. 2. Servis kullanmay›p kendi imkânlar› ile giden ö¤renciler verilen okul ç›k›fl kart›n› yanlar›nda bulundururlar. 3


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

4


Okul Kurallar›

C- CEP TELEFONU 1. Ö¤renciler okula cep telefonu getirdikleri takdirde son ders bitimine kadar müdür yard›mc›s›n›n bilgisi ve izni d›fl›nda cep telefonu kullanamazlar. 2. Cep telefonlar›n› s›n›fa getiremezler kapal› bir flekilde dolaplar›nda muhafaza ederler. 3. Okula getirdikleri telefonlar›n sorumlulu¤unu tafl›rlar.

D- G‹Y‹M GENEL KURALLAR 1. Giysiler temiz, ütülü ve ayakkab›lar boyal› olmal›d›r. 2. Saçlar, erkeklerde klasik t›rafll›; k›zlarda uzun saçlar toplu, k›sa saçlar düzgün taranm›fl olmal›d›r. 3. Ö¤renciler, serbest günler dahil, Atatürk rozeti ve okul rozeti d›fl›nda rozet, küpe, yüzük, kolye, bilezik takamazlar. 4. K›z ö¤renciler, t›rnak uzatamaz, makyaj yapamazlar. 5. Etek boylar› diz hizas›nda olmal›d›r. TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesinde uygulanmakta olan giyim kurallar›na uyulmad›¤› takdirde afla¤›daki yapt›r›mlar uygulanacakt›r: * Sözlü uyar› (Her dönemde 2 uyar›) * Yaz›l› uyar› (Her dönemde 1 uyar›) * Okul Müdürlü¤üne sevk

E- ÖDEVLER VE PROJELER Ödevler, ö¤rencilerin bireysel çal›flma al›flkanl›¤› kazanmalar›, derste ö¤rendiklerini pekifltirmeleri ve yeni konuya haz›rlanmalar› amac›yla verilir. Günlük veya haftal›k ödevler d›fl›nda, her ö¤renci, seçti¤i bir dersten dönem ödevi haz›rlamak durumundad›r. ‹lgili ö¤retmenlerin de uygun görmesi halinde en fazla üç dersten ödev haz›rlanabilir. Dönem ödevleri, ö¤renciye Kas›m ay›nda verilir, ö¤renciden Nisan ay›nda teslim al›n›r, bu süre içinde ilgili dersin ö¤retmeni, ö¤renci ile en az üç kez görüflme yapar. Velilerin ödev konusunda çocuklar›na yapacaklar› en etkili yard›m, onlara çal›flabilecekleri uygun bir ortam sa¤lamak ve baz› sorular›na yan›t vermek fleklinde olabilir.

5


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

F- SINAV VE NOT S‹STEM‹ Ders y›l› içinde yap›lacak bütün s›navlar, dönem bafl›nda bölüm baflkanlar› taraf›ndan belirlenir ve bir takvime ba¤lan›r. S›nav takvimi web sayfam›zda ilan edilir. Tüm s›n›f seviyelerinde ö¤rencinin bir önceki y›la ait bilgilerini ölçmek amac›yla “Düzey Belirleme S›navlar›” yap›l›r. Ö¤rencilere akademik s›navlar›n yan› s›ra 9. ve 10. s›n›flara düzenli aral›klarla “Konu Tarama Testleri ve Genel De¤erlendirme S›navlar›”, 11. s›n›flara ise ÖSS Deneme ve Konu Tarama Testleri uygulan›r. Ö¤rencilerimizin s›nav sonuçlar›na okulumuz web sayfas›ndan size verilen flifre yard›m›yla ulaflabilirsiniz. Ayr›ca de¤erlendirme sonuçlar› ara karne ve dönem sonlar›nda verilen karneler ile bildirilmektedir. 1. Ö¤rencinin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde “Beflli Not Düzeni” ve 100’lük puan sistemi kullan›l›r. 2. Ö¤rencinin baflar›s› dört, baflar›s›zl›¤› iki ayr› notla de¤erlendirilir. 3. Bütün s›navlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden de¤erlendirilir. 4. Bu de¤erlendirme sonuçlar›, ö¤retmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yaz›l›r. 5. Bir dersin dönem puan› o dersten al›nan puanlar›n aritmetik ortalamas› al›narak belirlenir. Elde edilen puan›n nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. 6. Puanlar›n aritmetik ortalamas› al›n›rken yar›m ve yar›mdan büyük kesirler tama yükseltir. Yar›mdan küçük kesirler dikkate al›nmaz. Puanlar›n not de¤eri ve not derecesi yandaki gibidir.

G- YIL SONU BAfiARISININ BEL‹RLENMES‹ 1. Bir dersin y›l sonu puan› ve notu Bir dersin y›l sonu puan› ; a) Birinci ve ikinci dönem puanlar›n›n aritmetik ortalamas›d›r. b) Hiç puan bulunmamas› halinde yetifltirme program›nda al›nan puanlar›n aritmetik ortalamas›ndan elde edilen puand›r. Bir dönem puan›n›n bulunmas› halinde ise bu dönem puan› ile yetifltirme program›nda al›nan puanlar›n aritmetik ortalamas›ndan elde edilen puan›n aritmetik ortalamas›d›r. c) Bir ders y›l› sonunda belirlenen y›l sonu puan› ile ortalama yükseltme ve sorumluluk s›nav›nda al›nan puan›n aritmetik ortalamas›d›r. Bir dersin y›l sonu notu ; a) Birinci ve ikinci dönem notlar›n›n aritmetik ortalamas›d›r. b) Hiç not bulunmamas› halinde yetifltirme program› puan›ndan elde edilen nottur. Bir 6


Okul Kurallar›

dönem notunun bulunmas› halinde ise bu dönem notu ile yetifltirme program› notunun aritmetik ortalamas›d›r. c) Ders y›l› sonunda belirlenen y›l sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk s›navlar›nda al›nan notun aritmetik ortalamas›d›r. 2- Ders Y›l› Sonunda Herhangi Bir Dersten Baflar›l› Say›lma Ö¤rencinin, ders y›l› sonunda herhangi bir dersten baflar›l› say›labilmesi için; (‹kinci dönem notunun, en az ‘Geçer’ ancak birinci dönem notu ‘Etkisiz’ ise ikinci dönem notunun en az ‘Orta’ olmas› gerekir.) 3- Do¤rudan S›n›f Geçme Ders y›l› ya da ortalama yükseltme s›navlar› sonunda, tüm derslerden baflar›l› olan ö¤renciler do¤rudan s›n›f›n› geçer. (Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler d›fl›ndaki derslerden baflar›s›zl›¤› bulunan ö¤rencilerden y›l sonu baflar› ortalamas›; önünde yabanc› dil haz›rl›k s›n›f› bulunan liselerde 3.00 olan ö¤renciler ortalama ile s›n›flar›n› geçer.) 4. Ortalama Yükseltme S›navlar› a) Y›l sonu baflar› ortalamas› 3,00’ün alt›nda kalan ö¤renciler, kendi belirledikleri en fazla 3 (üç) dersten ortalama yükseltme s›nav›na girebilirler. Ortalama Yükseltme S›nav›’na girecek ö¤renci, s›nava girece¤i ders veya dersleri, velisi ve s›n›f ö¤retmeni ile belirler. b) Belirlenen sonuç, ö¤renci veya veli taraf›ndan, okul idaresine verilir. Ortalama Yükseltme S›nav› sonunda; Baflar›s›z oldu¤u derslerin her birinden en az ‘Geçer’ not alan ö¤renci o dersten baflar›l› say›l›r. 5- Sorumlu Olarak S›n›f Geçme ve Sorumlulu¤un Kalkmas› Do¤rudan veya y›l sonu baflar› ortalamas› ile s›n›f›n› geçemeyen ö¤rencilerden alt s›n›flardaki sorumlu oldu¤u dersler de dahil, baflar›s›z oldu¤u ders say›s› en fazla iki olanlar bir üst s›n›fa devam ederler. Alt s›n›ftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar baflar›s›z say›l›rlar. (Sorumluluk, o dersin sorumluluk s›nav›nda baflar›l› olunmas› halinde kalkar.) 6- Haz›rl›k S›n›flar›nda S›n›f Geçme Haz›rl›k s›n›flar›nda s›n›f geçme; birinci yabanc› dil dersi ile Türkçe dersindeki, baflar› durumlar›na göre tespit edilir. Di¤er derslerdeki baflar› durumu, ö¤rencinin ödüllendirilmesinde dikkate al›n›r. Haz›rl›k s›n›f›nda, s›n›f geçmeye esas derslerden ders y›l› sonunda baflar›l› olamayan ö¤renciler, ortalama yükseltme s›navlar› s›ras›nda yaz›l› ve sözlü s›nava al›n›rlar. Bu s›navdan en az “Geçer” alan ö¤renciler baflar›l› say›l›r. Haz›rl›k s›n›flar›nda y›l sonu baflar› ortalamas›yla veya sorumlu olarak s›n›f geçilmez. Baflar›s›z olanlar, bir y›l daha haz›rl›k s›n›f›na devam edebilirler. 7- Bir Dersin A¤›rl›¤› ve A¤›rl›kl› Puan› ve A¤›rl›kl› Notu Bir dersin a¤›rl›¤›, o dersin haftal›k ders saati say›s›na eflittir. 7


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

Bir dersin y›l sonu puan› ile o dersin haftal›k ders saati say›s›n›n çarp›m›ndan elde edilen puan o dersin a¤›rl›kl› puan›d›r. Bir dersin y›l sonu notu ile o dersin haftal›k ders saati say›s›n›n çarp›m›ndan elde edilen not, o dersin a¤›rl›kl› notudur. 8. Y›l Sonu Baflar› Puan› ve Baflar› Notu Ö¤rencinin y›l sonu baflar› puan›, derslerin a¤›rl›kl› puanlar› toplam›n›n haftal›k ders saatleri toplam›na bölümü ile elde edilen puand›r. Y›l sonu baflar› notu ise derslerin a¤›rl›kl› notlar› toplam›n›n haftal›k ders saatleri toplam›na bölümü ile bulunur. 9- Sorumluluk S›navlar› Alt s›n›flardan baflar›s›z dersi bulunanlar ile mezun olmay›p s›nav hakk› bulunan son s›n›f ö¤rencileri için sorumluluk s›navlar› yap›l›r.

H- ALANLARIN BEL‹RLENMES‹ VE SEÇ‹M‹ Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynakl›k eden derslerin y›l sonu notlar› ya da y›l sonu notlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› esas al›n›r. Ö¤rencilerden; a) Alana kaynakl›k eden derslerin herbirinden baflar›l› olanlar istedi¤i alana, b) Alana kaynakl›k eden derslerden baflar›s›z dersi bulunup bu derslerin y›l sonu notlar›n›n a¤›rl›k ortalamas› en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki flartlar› tafl›mayanlar, alana kaynakl›k eden derslerin y›l sonu notlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas›n›n yüksek oldu¤u alana yönlendirilir.

I- ÖDÜLLEND‹RME 1- Okul Ö¤renci Ödül ve Disiplin Kurulu, derslerdeki gayret ve baflar›lar›yla üstünlük gösteren, tüm derslerden baflar›l› olan, dönem puanlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› 70.00’den afla¤› olmayan ve davran›fl puan› 100 olan ö¤rencilerden; a) 70.00 - 84.99 aras›ndakileri Teflekkür Belgesi, b) 85.00 ve daha yukar› olanlar› Takdir Belgesi ile ödülendirir. 2- Bir ders y›l›n›n her iki döneminde de Takdir Belgesi alan ö¤rencilere, okulun y›ll›k ‹ftihar Listesi’nde yer verilir. Ö¤renim gördü¤ü s›n›flar›n y›l sonu baflar› ortalamas›na göre 1., 2. ve 3. olan ö¤rencilere de Üstün Baflar› Belgesi verilir.

‹- DEVAM VE DEVAMSIZLIK DURUMU Ö¤renciler, okula devam etmek zorundad›r. Ö¤rencilerin devams›zl›klar› hesaplan›rken nor8


Okul Kurallar›

mal ö¤retim yap›lan okullarda sabah ve ö¤leden sonraki süreler yar›mflar gün, ikili ö¤retim yap›lan okullarda bu süreler bir gün say›l›r. Devams›zl›¤› bulunan ö¤rencilerle ilgili olarak afla¤›daki hükümler do¤rultusunda ifllem yap›l›r; a) ‹lk derse girmeyenler ile ilk derse girdi¤i halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen ö¤rencilerin devams›zl›¤› yar›m gün say›l›r. Devams›zl›k hesaplan›rken iki yar›m gün bir gün kabul edilir. b) Ders y›l› içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen ö¤renciler, notlar› ne olursa olsun baflar›s›z say›l›r. c) Özürlü ve özürsüz devams›zl›klar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam› 45 günü aflamaz. Ancak özrün resmi bir makamdan al›nacak belge veya resmi/özel sa¤l›k kurum veya kurulufllar›ndan al›nm›fl bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdi¤i tarihten itibaren en geç 7 ifl günü içinde okul yönetimine verilmifl olmas› gerekir. Kaza, ölüm, do¤al afet, yang›n, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastal›k, göz alt›na al›nma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul müdürünce belirlenir. Derse geç girmeyi al›flkanl›k haline getiren ö¤renciler; ‹lk iki gecikme için müdür yard›mc›s› taraf›ndan sözlü olarak uyar›l›r, üçüncü gecikmede veli bilgilendirilir, dördüncü gecikmede ö¤renciye bir sonraki aflamada al›koyma cezas› uygulamas› yap›laca¤› bildirilir. Beflinci kez gecikme sonunda ö¤renciye al›koyma cezas› uygulan›r. Alt›nc› kez gecikmede veliye müdür yard›mc›s› taraf›ndan uyar› yaz›s› gönderilir. Yedinci kez gecikmede Okul Müdürlü¤üne sevk edilir.

J- Ö⁄RENC‹ DAVRANIfiLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 1. ‹stenen Davran›fllar›n De¤erlendirilmesi Ö¤rencilerin kiflisel ve akademik geliflimleri için gösterdikleri çaba, okul yönetimi, psikolojik dan›flma ve rehberlik servisi, ö¤retmenler ve veli koordinasyonu sa¤lanarak teflvik edilir. a) Devams›zl›¤› bulunmayan, b) Davran›fllar›yla arkadafllar›na ve çevresine iyi örnek olan, c) Çeflitli yar›flmalarda ve sosyal, sportif, sanatsal etkinliklerde üstün baflar› gösteren, d) Okul yönetimi ve ö¤retmenlerce di¤er örnek davran›fllar› saptanan ö¤rencilere çeflitli ödüllendirme çal›flmalar› yap›l›r. 2. ‹stenmeyen Davran›fllar›n De¤erlendirilmesi Bir ö¤rencinin ders içi ve ders d›fl› davran›fllar›, ö¤rencinin geliflimini olumsuz yönde etkileyen bir hal al›nca durum, konunun önemine ve davran›fl›n flekline göre afla¤›daki aflamalarda ele al›n›r: a) Ö¤renci ile yaflanan bir sorunda, sorunu yaflayan ö¤retmenle ö¤renci bir araya gelirler ve sorunu de¤erlendirerek çözüm yollar› üretirler. Yönlendirici ve destekleyici bir çal›flmaya 9


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

bafllan›r. Ö¤renciye süre tan›n›r. Bu sürede ö¤renci takip edilir ve de¤erlendirilir. De¤erlendirme sonucu olumlu ise ; bu geri bildirim ö¤renciye verildikten sonra ilgili psikolojik dan›flmana bilgi aktar›l›r. b) Verilen süre sonunda, sorun çözümlenmemiflse, çal›flmaya ilgili psikolojik dan›flman›n da dahil edilerek devam edilece¤i ö¤renciye aç›klan›r. Yap›lan çal›flma ö¤retmen taraf›ndan ‘‹stenmedik Davran›fl Görüflme Formu’ ile belgelendirilir ve ilgili psikolojik dan›flmana verilir. c) Psikolojik Dan›flman ö¤renci ile istenmeyen davran›fllar›n›n nedenlerini araflt›r›r, ö¤renci ile birlikte çözüm yollar› üretir ve geliflmeleri izler. Sorun çözümlenmiflse, olumlu geliflmenin fark edildi¤i ö¤renciye aç›klan›r. d) Sorun çözümlenmemifl ise; ö¤renci, ders ö¤retmeni, s›n›f ö¤retmeni ve velinin kat›ld›¤› bir görüflme yap›l›r, karfl›l›kl› beklentiler aç›klan›r. Gerekli görülürse, bu toplant›ya müdür yard›mc›s› da davet edilir. Toplant› rehber ö¤retmen taraf›ndan belgelendirilir. e) Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Servisi’nin bilgi ve sorumluluk alan› d›fl›na ç›kan konularda, veli ile iflbirli¤i yap›larak ö¤renci bir uzmana yönlendirilir. Rehber ö¤retmen, ö¤rencinin yard›m ald›¤› uzmanla iletiflimi sürdürür, geliflmeleri izler. f) Psikolojik Dan›flman her aflamada ö¤renciyi bilgilendirir. Bu çal›flmalar sonucunda olumlu geliflme sa¤lanam›yorsa, yap›lan çal›flmalar belgeleriyle birlikte Okul Yönetimi’ne bildirilir. Okul Yönetimi ö¤rencinin velisi ile görüflerek gerekli görürse konuyu ‘Disiplin Kurulu’na yönlendirir. ‹stenmeyen Davran›fllar›n De¤erlendirilmesi Prosedürünün uygulanmas› s›ras›nda; Ö¤retmenler; ö¤rencinin sa¤l›¤›, akademik geliflimi ve davran›fllar› ile ilgili konularda gerekli ve yeterli görürlerse uygulanan prosedürün d›fl›nda Okul Yönetimi ve velilerle iliflki kurarlar. Ö¤renci ile yaflanan sorunlarda, soruna kaynakl›k eden davran›fl›n de¤ifltirilmesi konusunda, ‘karar verici’ olan birey, ‘ö¤rencinin kendisidir’. ‘E¤itimciler’ ö¤rencinin karar verme sürecinde ‘yönlendirici’ ve ‘destekleyici’ rol oynarlar. Bu prosedür dahilinde yap›lan çal›flmalarda çal›flmaya kat›lanlar›n gizlili¤e, insana ve karar verme hakk›na sayg› ilkelerine uymas› esast›r. Okuldaki tüm e¤itimciler; ö¤rencinin psikolojik durumunda olumsuz yönde bir geliflme fark ettiklerinde (dikkat da¤›n›kl›¤›, dalg›nl›k, isteksizlik, afl›r› hareketlilik, mutsuzluk, vb.), yukar›daki prosedürü uygulamadan, en k›sa zamanda ilgili psikolojik dan›flmana bilgi aktar›rlar.

K- M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I ORTAÖ⁄RET‹M KURUMLARI ÖDÜL VE D‹S‹PL‹N YÖNETMEL‹⁄‹ Ö¤rencilerin uyacaklar› kurallar ve beklenen davran›fllar MADDE 5 - (1) Ö¤rencilerin; Atatürk ink›lâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve yücelten insan haklar›na sayg›l›, cumhuriyetin demokratik, laik, 10


Okul Kurallar›

sosyal ve hukuk devleti olmas› ilkelerine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›fl hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤l›kl›, geliflmifl bir kiflili¤e, hür ve bilimsel düflünme gücüne, genifl bir dünya görüflüne sahip topluma karfl› sorumluluk duyan yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler olarak yetiflmeleri için okul yönetimi, ö¤retmenler, rehberlik servisi, okul-aile birli¤i ve ilgili di¤er paydafllarla ifl birli¤i yapmas› istenir. (2) Bu do¤rultuda ö¤rencilerden; a) Atatürk ink›lâp ve ilkelerine ba¤l› kalmalar› ve bunlar› korumalar›, b) Hukuka, toplum de¤erlerine ve okul kurallar›na uymalar›, c) Do¤ru sözlü, dürüst, erdemli ve çal›flkan olmalar›; güzel ve nazik tav›r sergilemeleri; kaba söz ve davran›fllarda bulunmamalar›; bar›fl, de¤erbilirlik, hoflgörü, sab›r, özgürlük, eflitlik ve dayan›flmadan yana davran›fl göstermeleri, ç) Yöneticilere, ö¤retmenlere, di¤er görevlilere, arkadafllar›na ve çevresindeki kiflilere karfl› sayg›l›, hoflgörülü davranmalar›; küçükleri ve yafll›lar› korumalar›, engelliler ile yard›ma muhtaç durumda olanlar›n yard›m›na koflmalar›, d) Baflkalar›n›n da kendisi gibi insanl›k ailesinin onurlu ve sayg›n bir üyesi oldu¤unu unutmamalar›; ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayr›m› yapmaks›z›n herkese karfl› iyi davranmalar›; insan hak ve özgürlü¤ü ile onurunun korunmas› için gerekli duyarl›l›¤› göstermeleri, e) Tutumlu olmalar›; millet mal›n›, okulunu ve okul eflyas›n› kendi öz mal› gibi korumalar›, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri, f) Sa¤l›¤a zararl› ve ba¤›ml›l›k yapan maddeleri kullanmamalar›, bu tür maddelerin kullan›ld›¤› yerlerde bulunmamalar›, g) Her çeflit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunlar›n oynand›¤› ortamlardan uzak kalmalar›, ¤) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, h) Çevrenin do¤al ve tarihi yap›s›n› korumalar›, çevreyi kirletmemeleri ve güzellefltirmek, gelifltirmek için katk›da bulunmalar›, ›) Kitaplar› sevmeleri ve korumalar›; kitap sevgisi ve okuma al›flkanl›¤› kazanmalar›; bofl zamanlar›n› faydal› ifller yaparak geçirmeleri, i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallar›na uymalar› ve davran›fllar›yla örnek olmalar›, j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygular› ile bunlar› verimli k›lacak irade ve yeteneklerini gelifltirmeleri; kendilerine sayg› duymay› ö¤renmeleri, böylece dengeli bir biçimde gelifltirdikleri varl›klar›n› aile, toplum, vatan, millet ve insanl›¤›n yarar›na sunmalar›, k) ‹nsan haklar› ve demokrasi bilincini özümsemifl ve davran›fla dönüfltürmüfl olmalar›, kötü muamele ve her türlü istismara karfl› duyarl› olmalar›, l) Toplam kalite yönetimi anlay›fl› ile ekip çal›flmalar›nda rol almalar›, m) Okul, ö¤renci veli sözleflmesine uygun davranmalar›, 11


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

n) ‹nsana ve insan sa¤l›¤›na gereken önemi vermeleri, o) Savafl, yang›n, deprem ve benzeri ola¤anüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katk› sa¤lamalar› ve verilen görevleri tamamlamalar›, ö) Zararl›, bölücü, y›k›c›, siyasi ve ideolojik amaçl› faaliyetlere kat›lmamalar›, bunlarla ilgili amblem, afifl, rozet, yay›n ve benzerlerini tafl›mamalar› ve bulundurmamalar›, p) Biliflim araçlar›n› kiflisel, toplumsal ve e¤itsel yararlar do¤rultusunda kullanmalar›, r) Biliflim araçlar›n›; zararl›, bölücü, y›k›c› ve toplumun etik kurallar› ile ba¤daflmayan ve fliddet içerikli amaçlar için kullanmamalar›; bunlar›n üretilmesine, bulundurulmas›na, tafl›nmas›na yard›mc› olmamalar› ve sanal ortamlarda da bu do¤rultuda davranmalar› beklenir. (3) Uyulmas› gereken kurallar›n ve beklenen davran›fllar›n; derslerde, törenlerde, toplant›larda, rehberlik çal›flmalar›nda ve her türlü sosyal etkinliklerde ö¤rencilere kazand›r›lmas›na çal›fl›l›r. (4) Okul yönetimi, yukar›daki hususlar ve bunlara uyulmamas› durumunda ö¤rencilerin karfl›laflabilecekleri disiplin ifllemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletiflim arac›yla bilgilendirir. Onur belgesi ile ödüllendirme MADDE 9 - “(1) Okul ö¤renci ödül ve disiplin kurulu puan flart›na ba¤l› kalmadan; a) Türkçe’yi do¤ru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere kat›lmak, bu çal›flmalarda liderlik yapmak, yap›lan etkinliklerde e¤itime katk›da bulunmak ve üstün baflar› göstermek, c) Okul araç-gereç ve donan›mlar› ile çevreyi koruma ve gözetmede davran›fllar›yla örnek olmak, ç) Görgü kurallar›na uymada ve insan iliflkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallar›na uymada örnek davran›fllar sergilemek, e) Biliflim araçlar›n› kullanmada iyi örnek olacak davran›fllar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadafllar›na iyi örnek olmak, g) Yafll›, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yard›m amac›yla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davran›fllar›ndan örnek oluflturacak bir ya da birkaç›n› gösteren davran›fl puan› indirilmemifl ö¤rencileri; ö¤retim y›l› içinde herhangi bir ödül al›p almad›¤›na bak›lmaks›z›n ö¤renci, ö¤retmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüflü do¤rultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir ö¤retim y›l› içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan ö¤rencilere okulun onur listesinde yer verilir. (2) Ayr›ca ö¤retmenler kurulu, ders y›l› bafl›nda yukar›da belirtilen davran›fllar›n d›fl›nda da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davran›fllar› belirler. Belirlenen davran›fllar okul yönetimince onur kurulu ile okul ö¤renci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. 12


Okul Kurallar›

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi MADDE 10 - (1) Ödül takdir edilirken ö¤rencinin; a) Okul içindeki ve d›fl›ndaki genel durumu, b) Ders ve ders d›fl› faaliyetlerdeki baflar›s›, c) Davran›fl›n›n niteli¤i, önemi ve çevresine örnek olup olmad›¤› gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Disiplin Cezalar› ve Cezay› Gerektiren Davran›fllar Disiplin cezalar› MADDE 11 - (1) Ö¤rencilere davran›fllar›n›n niteliklerine göre; a) K›nama, b) Okuldan k›sa süreli uzaklaflt›rma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaflt›rma, ç) Örgün e¤itim d›fl›na ç›karma cezalar›ndan biri verilir. Disiplin cezas›n› gerektiren davran›fllar MADDE 12 - (1) Cezay› gerektiren davran›fllar flunlard›r: a) K›nama cezas›n› gerektiren davran›fllar; 1) Okulu, okulun eflyas›n› ve çevresini kirletmek, 2) Yönetici, ö¤retmen veya e¤itici personel taraf›ndan verilen görevleri yapmamak, 3) K›l›k-k›yafete iliflkin mevzuat hükümlerine uymamak, 4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, 5) Baflkas›na ait eflyay› izinsiz almak veya kullanmak, 6) Dersle ilgili araç-gereci yan›nda bulundurmamak, bulundurulmas› yönündeki uyar›lara ald›rmamak, sahip olmas›na ra¤men ders araç-gerecini kullanmamay› al›flkanl›k hâline getirmek, 7) Yalan söylemek, 8) Okula geldi¤i hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve di¤er sosyal etkinliklere geç kat›lmak veya erken ayr›lmak, 9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya di¤er bölümlerden ald›¤› kitap, araç-gereç ve malzemeyi zaman›nda vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, 10) Okul içinde veya d›fl›nda okulun personeli ile di¤er kiflilere karfl› kaba ve sayg›s›z davranmak, 11) Dersin ve ders d›fl› faaliyetlerin ak›fl›n› ve düzenini bozacak davran›fllarda bulunmak, 12) Kopya çekmek veya çekilmesine yard›mc› olmak, 13) Yat›l› okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon d›fl›na ç›kmak veya d›flar›da kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, 14) Yasaklanm›fl, müstehcen yay›nlar› okula ve okula ba¤l› yerlere sokmak veya yan›nda 13


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

bulundurmak, 15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun ça¤r›lar›na uymamak ve ça¤r› yaz›lar›n› almaktan kaç›nmak, 16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, 17) Okulca istenen kiflisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanl›fl bildirmek veya bildirmemek, 18) Biliflim araçlar›n›, okul yönetimi ile ö¤retmenin bilgisi ve izni d›fl›nda konuflma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunlar› arkadafllar›yla paylaflarak e¤itimö¤retimi olumsuz yönde etkileyecek flekilde kullanmak, b) Okuldan k›sa süreli uzaklaflt›rma cezas›n› gerektiren davran›fllar; 1) Kiflilere, arkadafllar›na söz ve davran›fllarla sark›nt›l›k, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kurallar› ile ba¤daflmayan davran›fllarda bulunmak ya da baflkalar›n› bu gibi davran›fllara k›flk›rtmak, 2) Kiflileri veya gruplar› dil, ›rk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi ve dini inançlar›na göre ay›rmay›, k›namay›, kötülemeyi amaçlayan davran›fllarda bulunmak veya ayr›mc›l›¤› körükleyici semboller tafl›mak, 3) ‹zinsiz gösteri veya toplant› düzenlemek, bu tür gösteri veya toplant›lara kat›lmak ve bu amaçla yap›lan etkinliklerde bulunmak, 4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 5) Ö¤retmen, e¤itici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yap›lmas›na engel olmak, 6) Ö¤retmenlere, e¤itici personele, yöneticilere, memurlara, di¤er görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karfl› gelmek ve görevlerini yapmalar›na engel olmak, 7) Yasaklanm›fl veya müstehcen yay›n, kitap, dergi, broflür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini da¤›tmak, duvarlara ve di¤er yerlere asmak, yap›flt›rmak, yazmak, okul araçgerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak, 8) Biliflim araçlar› ile yönetici, ö¤retmen, e¤itici personel, memur, di¤er görevliler ve ziyaretçiler ile ö¤rencileri rahats›z edici davran›fllarda bulunmak, 9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki e¤itim alanlar› ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayr›lmay› al›flkanl›k hâline getirmek, 10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylar›na kar›flmak, 11) Ö¤rencilerin bulunmamas› gereken yerlere gitmeyi al›flkanl›k hâline getirmek ve arkadafllar›n› böyle yerlere gitmeye zorlamak, 12) Okul binas›, eklenti ve donan›mlar›na, kendisinin veya arkadafllar›n›n araç-gerecine ahlak d›fl› ya da siyasi ve ideolojik amaçl› resim, flekil, amblem ve benzeri fleyler yapmak ve yaz›lar yazmak, 13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yard›mc› olmak, 14)Sarhoflluk veren zararl› maddeleri bulundurmak veya kullanmak, 14


Okul Kurallar›

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaflt›rma cezas›n› gerektiren davran›fllar; 1) Türk Bayra¤›’na, sanca¤›na, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere sayg›s›zl›k etmek, 2) Millî ve manevi de¤erleri söz, yaz›, resim veya baflka bir flekilde afla¤›lamak; bu de¤erlere küfür ve hakaret etmek, 3) H›rs›zl›k yapmak, yapt›rmak ve yap›lmas›na yard›mc› olmak, 4) Okulla iliflkisi olmayan kiflileri, okulda veya okula ait yerlerde bar›nd›rmak, 5) Okul/kurum taraf›ndan verilen kimlik kart›, karne, ö¤renci belgesi veya di¤er belgelerde de¤ifliklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde de¤ifliklik yap›lm›fl belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sa¤lad›¤› haklardan yararlanmak ve baflkalar›n› yararland›rmak, 6) Okul s›n›rlar› içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak e¤itim-ö¤retim amaçlar› d›fl›nda kullanmak veya kullan›lmas›na yard›mc› olmak, 7) Okulun bina, eklenti ve donan›mlar› ile okula ait tafl›n›r veya tafl›nmaz mallar›na zarar vermek, 8) Ders, s›nav, uygulama ve di¤er faaliyetlerin yap›lmas›n› engellemek veya arkadafllar›n› bu eylemlere kat›lmaya k›flk›rtmak, 9) E¤itim-ö¤retim ortam›na yaralay›c›, öldürücü silah ve patlay›c› madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunlar› bulundurmak, 10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sa¤lamak, 11) Ba¤›ml›l›k yapan zararl› maddeleri bulundurmak veya kullanmak, 12) Yerine baflkas›n› s›nava sokmak, baflkas›n›n yerine s›nava girmek, 13) E¤itim-ö¤retim ortam›nda siyasi partilerin, bu partilere ba¤l› yan kurulufllar›n, derneklerin, sendikalar›n ve benzeri kurulufllar›n siyasi ve ideolojik görüflleri do¤rultusunda eylem düzenlemek, baflkalar›n› bu gibi eylemleri düzenlemeye k›flk›rtmak, düzenlenmifl eylemlere etkin biçimde kat›lmak, bu kurulufllara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve ba¤›flta bulunmaya zorlamak, 14) Biliflim araçlar› ile yönetici, ö¤retmen, e¤itici personel, ö¤renci, memur, di¤er görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davran›fllarda bulunmak, 15) Okul müdürlü¤ünden izin almadan okul hakk›nda bilgi vermek amac›yla bas›n toplant›s› yapmak, bildiri yay›nlamak, da¤›tmak; konferans, temsil, tören, aç›k oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak, 16) Bir kimseyi ya da grubu suç say›lan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere kat›lmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak, 17) E¤itim-ö¤retim ortam›nda, herhangi bir kimsenin mal ve eflyas›na el koymak, baflkas›na ait evrak› izinsiz açmak, tahrip etmek ve baflkalar›n› bu davran›fllar için k›flk›rtmak, 18) E¤itim-ö¤retim ortam›n›, amaçlar› d›fl›nda izinsiz olarak kullanmak veya kullan›lmas›na yard›mc› olmak, ç) Örgün e¤itim d›fl›na ç›karma cezas›n› gerektiren davran›fllar; 15


TED ‹stanbul Koleji Vakf› Özel Lisesi

1) Türk Bayra¤›’na, sanca¤›na, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, 2) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklar›na ve Anayasan›n bafllang›c›nda belirtilen temel ilkelere dayal› millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk›r› miting, forum, direnifl, yürüyüfl, boykot ve iflgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini k›flk›rtmak ve düzenlenmifl bu gibi eylemlere etkin olarak kat›lmak veya kat›lmaya zorlamak, 3) Kiflileri veya gruplar›; dil, ›rk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi ve dini inançlar›na göre ay›rmay›, k›namay›, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve y›k›c› toplu eylemler düzenlemek, kat›lmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak, 4) E¤itim ortam›nda kurul ve komisyonlar›n çal›flmas›n› tehdit veya zor kullanarak engellemek, 5) Ba¤›ml›l›k yapan zararl› maddelerin ticaretini yapmak, 6) Güvenlik güçlerince aranan kiflileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve bar›nd›rmak, 7) Okula, derslere, s›navlara girilmesine, ders veya s›navlar›n yap›lmas›na engel olmak, dersteki ö¤rencileri d›flar› ç›karmak, bunlar›n yap›lmas›na yönelik zorlay›c› davran›fllarda bulunmak, 8) Okul içinde ve d›fl›nda tek veya toplu hâlde okulun yönetici, ö¤retmen, e¤itici personel, memur ve di¤er personeline karfl› sald›r›da bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya k›flk›rtmak, 9) Okulun bina, eklenti ve donan›mlar›n›, okula ait tafl›n›r veya tafl›nmaz mallar›n› kas›tl› olarak tahrip etmek, 10) Okul içinde ve d›fl›nda yaralay›c›, öldürücü her türlü alet, silah, patlay›c› maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teflebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, 11) Kifli veya kiflilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; iflkence yapmak veya yapt›rmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunlar›n suç sayd›¤› fiilleri ifllemek, 12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaç›rmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak, 13) Yasa d›fl› örgütlerin ve kurulufllar›n, siyasi ve ideolojik görüflleri do¤rultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, baflkalar›n› bu gibi eylemleri düzenlemeye k›flk›rtmak, düzenlenmifl eylemlere etkin biçimde kat›lmak, bu kurulufllara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve ba¤›flta bulunmaya zorlamak, 14) Biliflim araçlar› ile toplum de¤erlerine ayk›r› zararl›, bölücü, y›k›c›, ahlak d›fl› ve fliddet içerikli yasak yay›nlar bulundurarak kifli ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler al›p bunlar› ço¤altmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak, 16


Okul Kurallar›

(2) Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda ve disiplin cezas› verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve a¤›rl›klar› itibar›yla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir. Cezaya neden olan davran›fl›n tekrarlanmas› (Madde 14) 1. Ayn› disiplin cezas›n›n verilmesine neden olan ayn› davran›fl›n, ö¤retim y›l› içinde tekrarlanmas› hâlinde bu davran›fl hangi cezay› gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha a¤›r ceza verilir. Davran›fl puan›n›n indirilmesi ve iadesi (Madde 18) 1. Ceza alan ö¤rencilerin davran›fl puanlar›ndan; a) Okuldan k›sa süreli uzaklaflt›rma cezas› için 20, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaflt›rma cezas› için 40, c) Örgün e¤itim d›fl›na ç›karma cezas› için 80 puan indirilir. 2. Her ders y›l› bafl›nda ö¤rencilerin davran›fl puan› yüzdür. Okul ö¤renci ödül ve disiplin kurulu, davran›fl puan› indirilmifl olan ö¤rencilerin durumlar›n› yeni ders y›l›n›n bafllamas›ndan önce yap›lacak toplant›da inceler ve sonucunu ö¤retmenler kurulunun görüflüne sunar. Ö¤retmenler kurulu, davran›fl puanlar› indirilmifl ö¤rencilerin durumlar›n› de¤erlendirerek cezaya neden olan davran›fllar› tekrar etmemifl, davran›fllar› olumlu yönde de¤iflen ya da olumlu yönde de¤iflece¤ine kanaat getirilen ö¤rencilerin davran›fl puan›n› iade edebilir.

L- ALIKOYMA UYGULAMASI (DETENTION) Dersin ak›fl ve düzenini bozan okul kurallar›na uymamakta ›srar eden ö¤renciler ile ödev yapmamay› ve geç kalmay› al›flkanl›k haline getiren ö¤renciler , bir idari yapt›r›m olarak Cuma günleri 16:00-18:00 saatleri aras›nda nöbetçi ö¤retmen ve müdür yard›mc›s› gözetiminde okulda kal›rlar. Üç kez çeflitli nedenlerle al›koyma uygulamas›na kalan ö¤rencilere tekrar› halinde disiplin uygulamas› yap›l›r. Süre bitiminde Velisi taraf›ndan al›nmayan ö¤renciler 18:00’de okul servisleriyle evlerine gönderilirler.

17


TED ‹STANBUL KOLEJ‹ GENEL KURALLARI

2007-2008


TED ‹STANBUL KOLEJ‹ GENEL KURALLARI ‹Ç‹NDEK‹LER GENEL KURALLAR A- Burslar B- Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri C- Okul Servisleri D- Yemekhane Kurallar› E- Ö¤renci Dolaplar› Da¤›l›m› F- Bülten ve Duyurular G- Sosyal Etkinlikler ve Kulüp Çal›flmalar› H- Teddy Kafe Kurallar› I- Veli-Ö¤retmen Görüflmeleri J- Kütüphane Kurallar› K- Sa¤l›k Kurallar›

19 19 21 22 22 23 23 24 25 25 26 19


TED ‹stanbul Koleji

A- BURSLAR Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n öngörmüfl oldu¤u burslara ilave olarak TED ‹stanbul Koleji Vakf› taraf›ndan da ö¤rencilere burs verilmektedir. Burs baflvurular› her y›l Nisan ay›n›n son Cuma akflam›na kadar Vak›f sekreterli¤ine yap›lmakta, bu tarihten sonra yap›lacak baflvurular kabul edilmemektedir. Burslar y›ll›k olarak verilmekte oldu¤u için, bu baflvurunun her y›l yeniden yap›lmas› gerekmektedir. Burs oranlar› %10 ile %100 aras›nda de¤iflmektedir. Burslar esas olarak, Ö¤retim Ücreti Bursu ve Baflar› Bursu olmak üzere iki türlüdür: a) Ö¤retim Ücreti Bursu: Ö¤renimine devam edebilmek için mali durumlar›n›n elvermemesi nedeniyle yard›ma gereksinim duyan ö¤rencilere verilen burstur. Burs talep edecek ö¤renci velisinin okul ücretini ödeyemeyecek durumda olmas› koflulu aran›r. Ders baflar›s› yüksek olan ö¤rencilere öncelik verilir. Bu bursun süresi bir y›ld›r. Bu bursu alm›fl olmak sonraki y›llar için kazan›lm›fl bir hak say›lmaz. Bunun devam ettirilebilmesi için ö¤rencinin bir önceki s›n›f›n› do¤rudan geçmifl olmas›, velisi taraf›ndan usulüne uygun olarak baflvuruda bulunulmufl olmas› ve velisinin maddi durumunda bir düzelme olmamas› esast›r. b) Baflar› Bursu: Akademik baflar›s› yüksek, bilim, kültür, sanat, spor ya da di¤er dallarda çok özel yetenekleri bulunan üstün ö¤rencilere verilen burstur. Baflar› Bursu her y›l ilkö¤retim (5., 6., 7., s›n›flar) lise ö¤rencilerinden her s›n›f basama¤›nda not ortalamas› en yüksek olan birinci ve ikinciler ile 8. s›n›ftan mezun olarak liseye devam eden ilk 20 ö¤renciye de verilir. Merkezi s›nav sistemine girmifl, %3’lük dilimde yer alan ve lisemize kay›t yapt›ran ö¤renciler de bu burstan yararlan›r. Ö¤retim Ücreti Bursu veya Baflar› Bursu alabilmek ve devam ettirebilmek için, ö¤rencinin okula girdi¤i tarihten itibaren ilkö¤retim okulunda Ö¤renci Davran›fllar› De¤erlendirme Kurulu taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›fl, lisede Disiplin Kurulu taraf›ndan disiplin cezas› verilmemifl olmas› flartt›r.

B- PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA VE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n benimsendi¤i ‹lkö¤retim Okulumuz ve Lisemizde Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri, insan hak ve sorumluluklar› ile ilgili demokratik ve insanc›l bir anlay›fl temeline oturtulmufltur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle ö¤renciyi bir bütün olarak her yönü ile tan›maya çal›fl›p, bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Çal›flmalar›m›zda baflar›l› sonuçlar almam›z›n nedeni ö¤renci ile ilgili tüm okul çal›flanlar›n›n ayn› anlay›fl ve iflbirli¤i içinde hareket etmeleridir. Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri çal›flmalar›m›zda “Ö¤renci Odakl›” bir anlay›fl benimsenmektedir. Ö¤renci sürekli de¤iflmekte ve geliflmektedir. Ö¤rencinin kendine özgü yeteneklerini ilgi ve ihtiyaçlar›na göre, sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik yönden gelifltirebilmesi için aileler, ö¤retmenlerimiz ve ö¤rencilerimizle çal›flmalar sürdürülmektedir. Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri yoluyla ö¤rencinin kendini daha iyi tan›mas›, olumlu ve güçlü 20


Genel Kurallar

yönlerini görmesi ve gelifltirmesi, yaflam boyu karfl›laflaca¤› problemlere çözüm yollar› bulma yetisi kazanmas› ve kendi kendine yeterli hale gelmesine olanak sa¤lan›r. Ö¤rencilerimizin normal geliflim süreci içerisinde karfl›laflabilecekleri güçlükleri sorun haline gelmeden çözümlemelerine yard›mc› olmay› amaçlayan ve bu do¤rultuda çal›flmalar›n› yürüten servisimizin hedefleri, ö¤rencilerimizin; • Kendilerini tan›yan, sa¤l›kl› kararlar alabilen, • Karfl›laflt›¤› sorunlara uygun çözüm yollar› bulabilen, • Kendisi için uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilen, • Var olan tüm ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen, • Programl› çal›flman›n önemini kavram›fl, • Hayata olumlu bakabilen, hoflgörü ve sayg›y› ön planda tutan, • ‹nsanlarla etkili iletiflim kurabilen, insan iliflkilerine de¤er veren, • Her bireyin de¤erli oldu¤una inanarak, bireysel farklara önem veren, onlar›n duygular›n› anlamaya çal›flan, • Mutlu, sa¤l›kl› ve üretken bireyler olarak topluma kazand›r›lmas›na yard›mc› olmakt›r. Bu amaçlar do¤rultusunda Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri çal›flmalar›n› e¤itsel, kiflisel-sosyal ve mesleki alanda yürütür. Bu çal›flmalar ö¤renciyi tan›ma, izleme, destekleme ve yönlendirme fleklinde yap›lmaktad›r. Bu hedeflerimize Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri Alan›’nda farkl› yaklafl›mlar› ve geliflmeleri izleyip, teknolojiden en etkin biçimde faydalanmay› temel ilke edinmekteyiz. Servisimiz ö¤rencilerimizi, TED ‹stanbul Koleji’nden mezun oluncaya kadar çeflitli uygulamalarla tan›maya çal›flmakta ve her ö¤renci için tuttu¤umuz dosyalar gizlilik ilkesine uyularak sadece servisimiz taraf›ndan, ö¤rencilerimizin gereksinimleri do¤rultusunda, geliflimlerine katk›da bulunmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Say›n velilerimiz ve ö¤rencilerimiz gereksinim duyduklar› an servisimize baflvurabilirler. Anne-baba- çocuk iliflkisinde önerilerimiz • Anne ve babalar olarak çocu¤unuzla iliflki kurarken öncelikle çocu¤unuzun “bir insan” oldu¤unu, “de¤erli” oldu¤unu düflününüz. Bu nedenle çocu¤unuzla kuraca¤›n›z iletiflimde sevgi ve sayg›ya önem veriniz. • Çocu¤unuzu olmas›n› istedi¤iniz flablona uydurmaya çal›flmak yerine, onu var olan özellikleriyle kabul ediniz. * Çocu¤unuz, di¤er insanlardan farkl› bir bireydir ve kendine özgü bir bütünlü¤ü vard›r. Onun bu bütünlü¤üne zarar vermeden, yaflam felsefesini oluflturmas›nda ve kendi kararlar›n›n sorumlulu¤unu tafl›ma gücünü kazanmas›nda destek olunuz. • Çocu¤unuzun yetenekli oldu¤u alanlar› destekleyiniz ve öne ç›kar›n›z. • Çocu¤unuza geliflimine uygun sorumluluklar veriniz. Uygun sorumluluklar üstlenmek; çocu¤unuzun olgunlafl›p, kendisine güven duymas›n› sa¤layacakt›r. • Çocu¤unuzun hatalar›n› görmek yerine, olumlu yapt›¤› iflleri ön plana ç›karmay› prensip edininiz. 21


TED ‹stanbul Koleji

• Çocu¤unuzu tan›y›n›z. ‹çinde bulundu¤u geliflim döneminin özelliklerini ö¤reniniz ve bu özelliklerin çocu¤unuzda nas›l yans›d›¤›na dikkat ediniz. Bu flekilde çocu¤unuzun duygu, düflünce ve davran›fllar›n›n nedenlerini daha iyi anlayabilir ve onunla sa¤l›kl› bir iletiflim kurma yolunda ilk ad›m› atm›fl olabilirsiniz. • Çocu¤unuzu dinleyiniz. ‹steklerinin nedenlerini anlamaya çal›fl›n›z. Ona zaman ay›r›n›z. • Çocu¤unuza neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu ö¤retirken dengeli, kararl› ve tutarl› olmaya çal›fl›n›z. Onun zaman zaman hata yapabilece¤ini ve do¤ruya ulaflman›n bir yolunun da hata yapmaktan geçti¤ini unutmay›n›z. • Çocu¤unuza güveniniz. Bunun için önce kendinize, daha sonra da çocu¤unuza güvenmeyi deneyiniz. • Çocu¤unuzun kendisi ile bar›fl›k, kendi kararlar›n› verebilen, mutlu ve sa¤l›kl› bir birey olmas›n› istiyorsan›z, öncelikle siz bu konuda ona model olmaya çal›fl›n›z. Unutmay›n›z ki çocuk dinledi¤ini de¤il, yaflad›¤›n› ö¤renir. • Sonuç olarak dengeli ve sa¤l›kl› bir gencin yetiflmesinde siz velilerimizin önemli bir rolü oldu¤unu unutmay›n›z. Bu nedenle çocu¤unuzun geliflimini izlemek için okul ile sürekli iflbirli¤i içinde bulununuz. Sizlere yard›m için her an haz›r oldu¤umuzu unutmay›n›z.

C- OKUL SERV‹SLER‹ GENEL KURALLAR: 1. Ö¤renciler, a) Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyar›lar›n› dinlerler, onlara karfl› sayg›l› davran›rlar. b) Yüksek sesle konuflarak, flark› söyleyerek veya uygunsuz söz ve davran›fllarla hareket ederek arkadafllar›n›, araç sürücülerini, hosteslerini ve çevreyi rahats›z etmezler. c) Yolculuk s›ras›nda, pencereleri açmaz, pencereden afla¤› sarkmaz, aya¤a kalkmazlar. d) Araçlarda yemek yemezler. e) Yolculuk s›ras›nda, mutlaka emniyet kemerlerini ba¤larlar. f) Araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararlar› ödemekle yükümlüdürler. g) Herhangi bir sorun oldu¤unda, sürücü ya da servis hostesi ile tart›flmaya girmezler, TURSAN Ulafl›m Müdürü’ne veya ilgili müdür yard›mc›s›na baflvururlar. 2. Her ö¤renci için kaybedilen zaman, okula geç kal›nmas›na neden olaca¤› için, ö¤renciler servislerini bekletemezler. 3. Herhangi bir nedenle servisi kaç›ran ö¤renciyi, velisi, kendi olanaklar›yla okula ulaflt›rmak zorundad›r. 4. Servis araçlar›n›n sürücüleri, velinin izni ve okul yönetiminin onay› olmadan ö¤rencileri güzergah d›fl›nda b›rakamazlar. 5. Servislerde olumsuz davran›fl sergileyen ö¤rencilerin durumu, ö¤renci velisi, TURSAN 22


Genel Kurallar

yetkilileri ve okul yönetimince görüflülür ve olumsuz davran›fllar›n devam› halinde, afla¤›daki yapt›r›mlar s›ras›yla uygulan›r: 1. inceleme sonucu, yaz›l› uyar› 2. inceleme sonucu, 2 (iki) gün servis hizmetinden uzaklaflt›rma 3. inceleme sonucu, 5 (befl) gün servis hizmetinden uzaklaflt›rma 4. inceleme sonucu, servis hizmetlerinden süresiz uzaklaflt›rma.

D- YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR 1. Birinci kademe ö¤rencileri, ö¤retmenleri ile birlikte yeme¤e giderler. 2. ‹kinci kademe ö¤rencileri, yemekhane giriflindeki panolarda yer alan yemek listelerine göre reyonlardan birini seçerler ve seçtikleri reyonda s›raya girerler. Bir günde tek reyondan yemek al›rlar. Ö¤renciler; a) S›raya geçerken di¤er ö¤rencilerin s›ra hakk›na sayg›l› olurlar. b) Yemek al›rken, yemek kartlar›n› veya fifllerini ilgililere gösterirler. c) Yemek yerken görgü kurallar›na uyarlar, gereksiz konuflmalardan kaç›n›rlar. d) Yemekhanede yüksek sesle konuflmazlar. e) Yemekhanede baflkalar›n› rahats›z edecek davran›fllardan kaç›n›rlar. f) Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun arac› olarak kullanmazlar. g) Yemekten sonra yemek tepsilerini masada b›rakmazlar, katl› servis arabalar›na yerlefltirirler. h) Yiyecekleri yemekhane d›fl›na ç›karamazlar. i) Yemekhanede görevli müdür yard›mc›lar›n›n ve ö¤retmenlerin uyar›lar›n› dikkate al›rlar..

E- Ö⁄RENC‹ DOLAPLARI DA⁄ILIMI Koridordaki bireysel dolaplar›n da¤›l›m› ilgili müdür yard›mc›lar›, çelik dolaplar›n da¤›l›m› ise Beden E¤itimi Bölümü taraf›ndan yap›l›r. Ö¤renciler, kullanacaklar› dolaplar›n asma kilitlerini kendileri temin ederler. Okul yönetimi, herhangi bir zamanda bireysel dolaplar›n denetimini yapabilir ve gerekti¤inde dolab› geri alabilir.

F- BÜLTEN VE DUYURULAR Ö¤renciler, okula ait akademik ve sosyal haberler, önemli günleri içeren duyurular hakk›nda 23


TED ‹stanbul Koleji

bilgi sahibi olabilmeleri için, ç›kan her duyuruyu velilerine ulaflt›rmakla yükümlüdürler.

G- SOSYAL ETK‹NL‹KLER VE KULÜP ÇALI_MALARI (MEB -Tebli¤ler Dergisi 2569) Sosyal etkinliklerin amac›, Türk Millî E¤itiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ö¤rencilerin Atatürk ilke ve ink›lâplar›na, Anayasan›n bafllang›c›nda ifadesini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l› yurttafllar olarak yetiflmelerine, yeteneklerini gelifltirerek gerekli donan›m› kazanmalar›na katk›da bulunmakt›r. Bu amaçla ö¤rencilere; a) ‹nsan haklar›na ve demokrasi ilkelerine sayg› duyabilme, b) Kendini tan›yabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini gelifltirebilme, bunlar› kendisinin ve toplumun yarar›na kullanabilme, c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, e) Plânl› çal›flma al›flkanl›¤› edinebilme, serbest zamanlar›n› etkin ve verimli de¤erlendirebilme, f) Giriflimci olabilme ve bunu baflar› ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, g) Savurganl›¤› önleme ve tutumlu olabilme, h) Bireysel farkl›l›klara sayg›l› olabilme; farkl› görüfl, düflünce, inanç, anlay›fl ve kültürel de¤erleri hoflgörü ile karfl›layabilme, i) Ald›¤› görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, j) Bireysel olarak veya baflkalar›yla iflbirli¤i içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunlar›n çözümüne katk› sa¤layacak nitelikte projeler gelifltirebilme ve uygulayabilme, k) Grupça yap›lan görevleri tamamlamak için istekle çal›flabilme ve gruba karfl› sorumluluk duyabilme gibi tutum,davran›fl ve becerilerin kazand›r›lmas›na çal›fl›l›r. Sosyal Etkinlikler Kurulu (Madde: 8) Sosyal Etkinlikler Kurulu, müdürün görevlendirece¤i bir müdür yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda dan›flman ö¤retmenlerin aralar›ndan seçecekleri bir dan›flman ö¤retmen, kulüp temsilcilerinin aralar›ndan seçecekleri üç ö¤renci ile okul-aile birli¤ini temsilen iki veliden oluflur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsam›ndaki etkinliklerin verimli bir flekilde yürütülmesi için dan›flman ö¤retmenler, ö¤renciler, gönüllü veliler ve di¤er ö¤retmenlerle iflbirli¤i içinde çal›flmalar› koordine eder. Okul d›fl› etkinliklerde ilgili birimlerle iflbirli¤i yaparak bu çal›flmalar›n yürütülmesi için gerekli tedbirleri al›r.

Kulüpler ve Çal›flma Esaslar› Ö¤renci Kulübü (Madde: 10) Okul aç›ld›ktan ve s›n›f temsilcileri seçildikten sonra en k›sa sürede; s›n›f temsilcileri ile 24


Genel Kurallar

okul yöneticilerinin ve ö¤retmenlerin kat›laca¤› toplant›da kurumun türüne, seviyesine, imkân ve flartlar›na; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve co¤rafi özelliklerine göre ö¤renci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da ö¤rencilerin istekleri do¤rultusunda farkl› kulüplerin kurulmas›na karar verilir. Toplum Hizmeti ve Çal›flma Esaslar› (Madde: 12) Ö¤rencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarl›, gönüllü çal›flan, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kurulufllar ile iflbirli¤i içinde çal›flma becerilerini gelifltirmifl birer fert olarak yetiflmeleri için toplum hizmeti çal›flmalar›na yer verilir. Toplum hizmeti çal›flmalar›, ö¤rencilerin yafl ve bilgi seviyelerine uygun ö¤renci kulübü çal›flmalar› kapsam›nda, ayr› olarak veya bireysel olarak ya da grupla haz›rlanacak çal›flma planlar›na ve projelere göre yapt›r›l›r. (Madde: 13) Toplum hizmeti çal›flmalar›nda afla¤›da belirtilen hususlar esas al›n›r. a) Ö¤renciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacaklar› toplum hizmeti çal›flmalar›na Sosyal Etkinlikler Y›ll›k Çal›flma Plan› veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu haz›rlay›p dan›flman ö¤retmenlerine onaylatt›ktan sonra bafllarlar. Projelerini tamamlad›klar›nda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu dan›flman ö¤retmene verirler. b) Ö¤renci kulübü çal›flmalar› kapsam›nda yap›lacak toplum hizmeti çal›flmalar› da kulüp çal›flmalar› kapsam›nda haz›rlanacak Sosyal Etkinlikler Y›ll›k Çal›flma Plan› veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar al›nd›ktan sonra uygulamaya konur. c) Ö¤renciler, ilkö¤retim kurumlar›n›n 1., 2. ve 3. s›n›flar›nda y›lda 15 saat, 4., 5., 6., 7., 8. s›n›flar›nda 20 saat;orta ö¤retim kurumlar›n›n tüm s›n›flar›nda 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çal›flmalar›na kat›l›rlar. d) Ö¤rencinin seçti¤i toplum hizmeti çal›flmalar› sonucunda velisinin izni al›n›r. e) Ö¤renci kulübü kapsam›nda yap›lacak toplum hizmeti çal›flmalar›nda halk e¤itim merkezleriyle di¤er kurum ve kurulufllar aras›nda ifl birli¤i yap›larak bunlar›n imkânlar›ndan yararlan›l›r.

H- KANT‹N (TEDDY KAFE) KURALLARI 1., 2. ve 3. s›n›flar›m›z›n d›fl›ndaki tüm ö¤rencilerimiz kantinden yararlanabilirler. 1.,2. ve 3. s›n›flar›m›zdaki ö¤rencilerimizin, s›n›flar›n›n kantine uzak olmas› ve derse girifl saatlerinde sorun yaflamalar› nedeniyle kullanmalar› uygun de¤ildir.

25


TED ‹stanbul Koleji

I- VEL‹ - Ö⁄RETMEN GÖRÜfiMELER‹ Ö¤retim y›l› bafl›nda haftal›k veli-ö¤retmen görüflme saatleri program› oluflturulur ve velilere iletilir. Haftal›k veli-ö¤retmen görüflmeleri, 1. ve 2. dönemin bafllamas›ndan 3 hafta sonra bafllar ve dönem sonu karnelerinden 2 hafta önce sona erer. Haftal›k veli-ö¤retmen görüflmeleri d›fl›nda, 1. ve 2. dönem içerisinde ‘Genel Veli-Ö¤retmen Toplant›lar›’ düzenlenir. Toplant› gün ve saatleri çal›flma takviminde belirtilir ve toplant› öncesi velilere gerekli bilgilendirmeler yap›l›r. Velilerimiz acil durumlarda, ilgili müdür yard›mc›s›ndan randevu alarak ö¤retmen ile görüflebilir.

J- KÜTÜPHANE KURALLARI Üyelik ve kütüphane kullan›m› • TED ‹stanbul Koleji’nin tüm ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve personeli kütüphanenin do¤al üyesidir ve kütüphaneden ödünç yay›n alabilirler. • Kullan›c›lar, aç›k raf düzeni içinde ‘Dewey Onlu Tasnif Sistemi’ne göre s›n›fland›r›lm›fl kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler. • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. • Raftan al›nan yay›nlar yerine konmaz, masada b›rak›l›r. Yay›nlar› raflara kütüphaneci yerlefltirir. Ödünç yay›n verme koflullar› • ‹lkö¤retim Okulu Kütüphanesi’nde her ö¤renciye 2 hafta süreyle 2 yay›n ödünç verilir. Lise kütüphanesinde ise araflt›rma amaçl› olmak kayd›yla befl kitaba kadar iki hafta süreyle yay›n ödünç verilmektedir. Yay›nlar›n kullan›m›n› süresi içinde bitiremeyen ö¤renci yay›nlar› kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir. • Yay›nlara baflka ö¤renciler ve kullan›c›lar taraf›ndan ihtiyaç duyulmas› halinde süre uzat›m› yap›lmayabilir. • Kütüphaneden ödünç yay›n alanlar, ald›klar› yay›nlar› süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler. • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, y›prat›lmas› ya da y›rt›lmas› durumunda ilgili kifliden yay›n›n yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyat› belli olmayan materyal için okulumuz sat›n alma bölümü ile iflbirli¤i yap›larak bir ücret saptan›r ve bu ücretin okul muhasebe müdürlü¤ü taraf›ndan tahsil edilmesi sa¤lan›r. • Her y›l May›s ay› sonunda ö¤rencilere ödünç verme ifllemi bitirilir. Her ö¤renci karne almadan önce kütüphaneden ödünç ald›¤› tüm yay›nlar› iade etmekle yükümlüdür. 26


Genel Kurallar

Ödünç verilmeyen yay›nlar • Referans (baflvuru) kaynaklar› olarak nitelendirilen Ansiklopediler, Sözlükler, Atlaslar ve di¤er referans kitaplar› ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullan›l›r, kullan›c›lar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir. • Ö¤rencilerin çok s›k baflvurduklar› yay›nlar ile ayn› anda birçok kiflinin ihtiyaç duyabilece¤i materyaller ödünç verilmez, kütüphane içinde kullan›l›r. • Süreli yay›nlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez. ‹nternet kullan›m› Kütüphane içindeki bilgisayarlar ö¤renciler için kullan›ma sunulmufltur. Bu bilgisayarlarda ö¤renciler interneti araflt›rma amaçl› kullanabilirler.

K- SA⁄LIK KURALLARI • Okul sa¤l›k birimimizde bir uzman doktor ve bir hemflire, ö¤renci yurdunda bir hemflire, anaokulunda da bir hemflire sürekli olarak görev yapmaktad›r. (Hafta içi ve hafta sonu etkinlikleri süresince okul sa¤l›k birimi aç›kt›r.) • Okul sa¤l›k birimimizde her ö¤rencinin bir sa¤l›k dosyas› mevcuttur. Ayr›ca y›l boyunca yap›lan bütün ifllemler kay›t alt›nda tutulur. • Kay›t esnas›nda velilerden, sa¤l›k ile ilgili ö¤renci bilgilerinin yer ald›¤› ( afl›, alerji, tolere edilemeyen ilaçlar, özel sa¤l›k bilgileri vb.) sa¤l›k formunu doldurmalar› talep edilir. Bu bilgilerin eksiksiz, do¤ru ve ayr›nt›l› olarak doldurulmas› hayati önem tafl›maktad›r. • Ö¤rencinin önemli sa¤l›k sorunu oldu¤unda sa¤l›k bölümü ve/veya ilgili müdür yard›mc›s› taraf›ndan ailesi haberdar edilir. Gerekli görülmesi durumunda veli onay› al›narak en yak›ndaki tam teflekküllü sa¤l›k merkezine okul arac›l›¤›yla yönlendirilir. • Veli, ö¤renciye okul d›fl›nda yap›lan tüm t›bbi müdaheleler konusunda an›nda okul doktorunu bilgilendirir. • Ö¤renciden röntgen ve laboratuar tetkikleri isteniyor ise, bu tetkikler veli taraf›ndan yapt›r›l›r ve sonuçlar konusunda okul doktoru en k›sa sürede bilgilendirilir. • Okulda bafllat›lan ve veliye bildirilen tedaviye evde mutlaka devam edilir. Tedavi süresince okul doktoru belli aral›klarla bilgilendirilir. • Okuldan verilen t›bbi malzemeler (kol ask›s›, elastik bandaj, parmak ateli vb.) kullan›m sonras› okula iade edilir. • Acil durumlarda okul doktorunun veliye ulaflabilmesi için, adres ve telefon de¤iflikliklerinin ö¤renci ifllerine bildirilmesi zorunludur. • Revire gidecek ö¤renciler acil durumlar d›fl›nda ilgili müdür yard›mc›s›ndan revire sevk ka¤›d› alarak giderler. 27

okul kuralları  

okul kuralları üzerine kitapçık

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you