Page 1

Inspraakdossier Tampico Fase 2 - Het ontwerp voor Tampico is bijna af –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied Tampicopark .......................................................................................................... 5 1.2 Projectgebied omgeving Venezuelatorens.................................................................................... 6 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 6 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 8 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Resultaten ‘Zitten’.......................................................................................................... 14 3.1 Wat vinden de bevraagden van de zitmogelijkheden? ............................................................... 14 3.2 Tips ter verbetering van de zitmogelijkheden............................................................................. 15 3.3 Hoe mogen de banken staan? ..................................................................................................... 16 Hoofdstuk 4 – Resultaten ‘afdak/luifel’................................................................................................. 17 Hoofdstuk 5 – Resultaten ‘tribune’ ....................................................................................................... 19 5.1 Wat vinden de bevraagden van de tribune? ............................................................................... 19 5.2 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 20 Hoofdstuk 6 – Resultaten ‘groen: struiken, gras, bomen en planten’ .................................................. 22 6.1 Wat vinden de bevraagden van het groen? ................................................................................ 22 6.2 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 23 Hoofdstuk 7 – Resultaten ‘waterspel’ ................................................................................................... 24 7.1 Wat vinden de bevraagden van het waterspel? ......................................................................... 24 7.2 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 25 Hoofdstuk 8 – Resultaten ‘avontuurlijk spelen’ .................................................................................... 26 8.1 Wat vinden de bevraagden van de zone om avontuurlijk te spelen? ......................................... 26 8.2 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 27 8.3 Welke soort wilgenconstructie vinden de bevraagden het leukst? ............................................ 28 Hoofdstuk 9 – Resultaten ‘omgeving Venezuelatorens’ ....................................................................... 29 9.2 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 30 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 10 – Tips ter verbetering over het gehele ontwerp ............................................................ 31 Hoofdstuk 11 - Wat valt er op? ............................................................................................................. 34

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding De stad Antwerpen en district Antwerpen gaan het tweede deel van het Tampicopark op de Luchtbal in orde brengen.  Dit tweede deel omvat de zone rond het kinderdagverblijf.  In maart 2016 konden jong en oud hun ideeën, tips en meningen geven voor het tweede deel.  De ontwerpers hebben de tips van jong en oud gebruikt om een ontwerp te maken. Tijdens deze laatste inspraakfase vroeg de stad wat de doelgroepen vinden van dit ontwerp en wat er nog beter kan. In dit inspraakdossier staan de verwerkte resultaten van deze laatste inspraakfase.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject De twee projectgebieden waarover dit inspraakproject gaat, is het Tampicopark en de omgeving aan de Venezuelatorens.

1.1 Projectgebied Tampicopark Het Tampicopark is centraal gelegen in de Luchtbal. Het park grenst aan de Canadalaan en aan de Columbiastraat. Vlak bij het park zijn er veel woonblokken zoals de Venezuelatorens, is er een cultuurcentrum met een wijkbibliotheek aan en ruimte voor verenigingen zoals de jeugdvereniging JES.  Het park (zone binnen de rode lijnen) valt onder de bevoegdheid van district Antwerpen.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.2 Projectgebied omgeving Venezuelatorens Aan de noordkant van het Tampicopark, staan de Venezuelatorens. De omgeving van deze torens zijn het tweede projectgebied.

Een meer bruikbare omgeving voor de Venezuelatorens?  De omgeving rond de torens willen we toegankelijker maken voor de buurt. Dit wil zeggen praktischer en meer bruikbaar.  Op korte termijn kunnen we hier verbeteringen aanbrengen die weinig geld kosten.  Qua speelmogelijkheden zal dit vooral gaan over natuurlijke speelelementen in plaats van toestellen.

1.2 Timing inspraakfase In de zomerperiode 2016 organiseerde de stad Antwerpen en het district Antwerpen een inspraakperiode voor de heraanleg van het plein in kader van de opmaak van een voorontwerp. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park. De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o

= een goedgekeurd definitief ontwerp

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in de inspraakfase vóór een goedgekeurd voorontwerp.

 

 

In de vorige inspraakfase gaven een 80-tal personen hun mening en ideeën voor het tweede deel van het Tampicopark. De stippellijnen van het gele kadertje staan open, maar wel minder ver als in de vorige inspraakfase. o Dit betekent dat het districtscollege al een projectdefinitie en een conceptplan goedkeurde.  Enkele zaken zijn beslist, zoals de kernideeën. o Dit betekent dat er nog over verschillende elementen inspraak mogelijk is.  Hoe we deze ideeën gaan invullen, weten we nog niet. Daarom vragen we aan burgers hun mening. o Dit betekent dat het voorontwerp zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in de periode september-november 2016. Het Tampicopark zal vermoedelijk helemaal af zijn tegen december 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van het definitief ontwerp. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Het ontwerp tonen aan de doelgroepen. o Toelichten hoe de meningen uit de vorige inspraakfases gebruikt werden. o Evaluatie van het ontwerp door de doelgroepen. o Onderzoeken en oplijsten van verbeteringen op het ontwerp.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Deelname aan inspraakmomenten:  De medewerkers van de stedelijke jeugddienst en de jeugddienst van district Antwerpen gingen in de zomerperiode op verschillende momenten naar het Tampicopark en het cultuurcentrum om jong en oud de kans te geven hun mening te geven. Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 105 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 105 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  105 personen vulden de bevraging in.  12 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 51 jongen 41 onbekend 13 totaal 105

% 49% 39% 12% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 49% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 39% jongens/mannen. o Er zijn 10 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over 2 gelijke groepen omdat het verschil klein is.  13 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 3 3% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 10 10% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 39 37% tieners van 10 tot en met 14 jaar 27 26% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 14 13% ouder dan 26 12 11% onbekend 105 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormende de grootste groep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar vormen de tweede grootste groep.  Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 12 1 0 2 0 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 8 3 9 4 10 8 11 11 12 6 13 6 14 8 15 3 16 4 17 4 18 3 19 2 20 4 21 2 22 1 23 1

% 11% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 8% 10% 6% 6% 8% 3% 4% 4% 3% 2% 4% 2% 1% 1% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 totaal

0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 105

0% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 34 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd.  Er zijn veertigers, dertigers, twintigers en tieners.  12 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente (Boom) onbekend totaal

aantal % 89 85% 3 3% 0 0% 2 2% 80 76% 0 0% 4 4% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 4 4% 2 2% 0 0% 2 2% 6 6% 100% 105 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 5 districten en uit minstens 1 andere gemeente.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Deurne en Wilrijk.  De grootste groep (een meerderheid van 85%) woont in het district Antwerpen.  6 bevraagden gaven geen woonplaats op.

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten ‘Zitten’ Onderstaande tekst en afbeeldingen werden getoond: Uit de vorige inspraakfase bleek dat deze zitplaatsen populair zijn:  een gewone bank  een speciale bank  een bank rond een boom  beklimbare kunst De ontwerpers maakten dit ontwerp:  In het ontwerp is er een grote picknickbank voorzien (4 tafels, 8 banken).  In het ontwerp komen verschillende zitplekjes met gewone banken.  Speciale bank: in de uitbreiding van de speelzone komen zitstammen en rond de evenementenweide komen hier en daar stenen zittrappen.  Bank rond boom: enkele van de gewone banken werden onder een boom gezet, voor meer schaduw en beschutting.  Bespeelbare kunst: wordt verder bekeken in volgende fase.

3.1 Wat vinden de bevraagden van de zitmogelijkheden? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden of ze de zitmogelijkheden al dan niet goed vinden. Wat vinden de bevraagden van de zitmogelijkheden? antwoordmogelijkheid aantal % goed 88 84% geen mening 7 7% 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


niet goed blanco totaal

3 7 105

3% 7% 100%

Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk.  Een meerderheid van 81% van de bevraagden vindt de speeltoestellen goed.  21 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.2 Tips ter verbetering van de zitmogelijkheden De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering van de zitmogelijkheden geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan de zitmogelijkheden? Antwoorden

Leeftijd

pannaveld met steen en ijzer

14 (4)

er lijken weinig banken te zijn in het middenveld bij al die bomen, ten noorden van de waterheuvels (er moeten veel meer banken bijkomen)

33

Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend 4

1

1

1

2660 (4)

4

2030, 2140

2

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


free wifi tempelmarkt weg, is te gevaarlijk nog een waterkraan picknick tafel voetbalveld dicht maken

15, 16

2

10 10 6 18

2030 (2)

2

1

2030

1

1

2030 2060 2030

1 1 1

1 1

3.3 Hoe mogen de banken staan?

De bevraagden konden aanduiden op welke manier volgens hen de banken mogen staan. Hoe mogen de banken staan? antwoordmogelijkheid aantal op een rij 15 tegenover elkaar 56 in groepjes 25 geen mening 1 blanco 8 totaal 105

% 14% 53% 24% 1% 8% 100%

Bevindingen:  De resultaten zijn duidelijk, er is een duidelijk verschil.  De helft van de bevraagden kiest voor banken tegenover elkaar.  Een kwart van de bevraagden kiest voor banken in groepjes.  8 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten ‘afdak/luifel’ De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. Uit de vorige inspraakfase bleek:  dat de plaats aan het sportveld goed is voor een afdak (locatie D),  maar er blijkt behoefte aan een tweede afdak.  we onderzoeken de mogelijkheid of er nog 1 extra kan komen. Als er dus nog 1 extra afdak bij zou komen, waar mag deze staan?  Kijk eerst naar de locaties op de tekening.  Klik dan onder de tekening je keuze aan.

De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden op welke locatie het extra afdak mag komen.

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Op welke locatie mag het extra afdak (=luifel) komen? antwoordmogelijkheid aantal % locatie A 19 18% locatie B 29 28% locatie C 22 21% geen mening 17 16% blanco 18 17% totaal 105 100% Bevindingen:  Er is geen groot verschil. De resultaten liggen dicht bijeen.  Locatie B werd het meest aangeduid.  18 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Resultaten ‘tribune’ 5.1 Wat vinden de bevraagden van de tribune? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. Uit de vorige inspraakfase bleek:  er een voorkeur is voor een tribune waarbij er zitstenen ingewerkt zijn in een helling.  de ontwerper maakt daarom een tribune met stenen in een helling.

De bevraagden konden aanduiden wat ze van deze tribune vinden. Wat vind je er van dat er een tribune ingewerkt is in een helling? antwoordmogelijkheid aantal % goed 84 80% geen mening 1 1% niet goed 5 5% blanco 15 14% totaal 105 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk, een meerderheid van 80% vindt de tribune goed.  15 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Tips ter verbetering De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat zou je nog verbeteren aan deze tribune? Antwoorden gras en planten (meer bomen en planten) gratis wifi een kleine speeltuin voor de tribunes daar een afdak maken voor schaduw! als er niet genoeg plaats gaat zijn, dat het dan groter wordt moet niet zo druk zijn, zoals nu is het goed voetbal zoals bij park spoor noord ik denk dat deze banken niet veel gebruikt gaan worden, de opstelling is raar

Leeftijd

38

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 13

15, 16

1

1

2

12

1

26

1

1

2030

1

2

2030

2

2030

1

1

1

1

1

1

13

1

2030

1

40

1

2060

1

1

2030

1

1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Resultaten ‘groen: struiken, gras, bomen en planten’ 6.1 Wat vinden de bevraagden van het groen? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. In het ontwerp staan:  een pluktuin  bloemenweides  een grasveld voor sport en evenementen aan de tribune en aan de waterspeelzone  rond de speelruimte komen bomengroepen en meerstammige bomen (=klimbomen)  rond het kinderdagverblijf komen losse struiken

De bevraagden konden aanduiden wat ze van het groen vinden. Wat vinden de bevraagden van het groen? antwoordmogelijkheid aantal % goed 87 83% geen mening 4 4% niet goed 2 2% blanco 12 11% totaal 105 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk, een meerderheid van 83% vindt het groen goed.  12 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Tips ter verbetering De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan het groen? Antwoorden ik hoop dat de pluktuin en bloemenweide heel blijft voetbalveld is gevaarlijk men moet in plaats daarvan kunstgras plaatsen, als men valt op de betonvloer kan men dingen breken en val je hard

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend 1

20

1

1

2030

1

2030

1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Resultaten ‘waterspel’ 7.1 Wat vinden de bevraagden van het waterspel? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. Uit de inspraakfase bleek:  dat een eilandje, een greppel en stapstenen het meest populair waren bij de verschillende spelvormen met water.  Om de spelmogelijkheden nog te vergroten, zijn in het ontwerp 2 eilandjes voorzien, omgeven door een greppel met stapstenen.  Het budget laat geen permanente waterpartij toe, omdat daarvoor dure pomp- en filterinstallaties nodig zijn.  De greppel wordt dus een soort wadi. o wadi = dit is een kuil die na een regenbui tijdelijk gevuld is met water.

Wat vind je van het waterspel? antwoordmogelijkheid aantal % goed 83 79% geen mening 5 5% niet goed 6 6% blanco 11 10% totaal 105 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk, een meerderheid van 79% vindt het waterspel goed.  11 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


7.2 Tips ter verbetering De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren? Antwoorden dat er geen stenen zijn dieper wifi banken grote voetballen

Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats 10 10 15, 16 15, 39 10 (2)

2 1 2

Totaal

1

2030

1

1

2030 2030 (2) 2030 (2) 2030 (2)

1 2 2 2

1

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 8 – Resultaten ‘avontuurlijk spelen’ 8.1 Wat vinden de bevraagden van de zone om avontuurlijk te spelen? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. In het ontwerp komen wilgenhutten.  De vorm hiervan kan nog gekozen worden door de bewoners.  Er komen speelheuvels op het terrein met een hoogte van 2 meter. o Op sommige plaatsen worden de hellingen zo steil mogelijk gemaakt (ongeveer 45°). o Op andere plaatsen wordt een zachtere helling voorzien. o De heuvels worden voorzien van lang gras.  Verder voorzien we in het plan avontuurlijke speelmogelijkheden in de vorm van natuurlijke materialen: een mikado van grillig vertakte boomstammen, rotsblokken etc.

Wat vind je van de mogelijkheden om avontuurlijk en natuurlijk te kunnen spelen? antwoordmogelijkheid aantal % goed 83 79% geen mening 9 9% niet goed 1 1% blanco 12 11% totaal 105 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk, een meerderheid van 79% vindt het goed.  12 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


8.2 Tips ter verbetering De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren? Antwoorden heel veel schaduw wifi ineens een BMX parcours integreren! Kids op Luchtbal zijn dol op fietsen men breekt dat altijd af en het wordt nooit onderhouden ik denk dat dit niet lang blijft staan, dit stond eerder ook op agora park en stond er maar drie maanden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend district

11 (4) 15, 16

4 2

26

2030 (4) 2030 (2)

1

20

1

1

1

4 2

1

1

2030

1

2030

1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


8.3 Welke soort wilgenconstructie vinden de bevraagden het leukst? Welke soort wilgenconstructie vind jij het leukst? antwoordmogelijkheid aantal % tunnel 51 49% hut 5 5% iets speciaals 33 31% geen mening 6 6% blanco 10 10% totaal 105 100% Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Bijna de helft van de bevraagden kiest een tunnel.  De tweede grootste groep kiest voor iets speciaals.  10 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 9 – Resultaten ‘omgeving Venezuelatorens’ De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. Rekening houdend met de wensen van de bewoners van de torens, wordt er een wilgenhutstructuur voorzien en worden de huidige grasvlaktes ingericht als bloemenweides.

Wat vind je van het ontwerp van de omgeving aan de Venezuelatorens? antwoordmogelijkheid goed geen mening niet goed blanco totaal

aantal % 84 80% 6 6% 2 2% 13 12% 105 100%

Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk, een meerderheid van 80% vindt het goed.  13 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


9.2 Tips ter verbetering De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan het ontwerp van de omgeving aan de Venezuelatorens? Antwoorden gratis wifi eventueel zitbank voorzien (extra bank)(meer banken) een springkasteel schommel plaatsen

Leeftijd 13 (2), 15, 16

Jongen Meisje 4

Woonplaats

Totaal

2030 (4)

4

13, 14, 40

3

2030 (2), 2060

3

9 23

1 1

2030 2030

1 1

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 10 – Tips ter verbetering over het gehele ontwerp De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien. Dit is dus het volledige ontwerp.

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Heb je nog een opmerking of een idee over dit ontwerp? Antwoorden heel mooi, meer kan ik niet zeggen er moet meer wifi zijn en netwerksnelheid het ziet er wel leuk uit goed mooi ontwerp goed om Luchtbal mooier te maken afdak liefst niet doorzichtig, voor schaduw ineens een BMX parcours integreren! Kids op Luchtbal zijn dol op fietsen

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

11 (4)

4

15, 16

2

34

1

2030 (4)

4

2030 (2)

2

2030

1

16 18

1 1

2030 2030

1 1

18

1

2030

1

1

26

1

1

1

1

1

1

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik zou meer waterbronnen op het plein zetten fonteintjes zouden ook leuk zijn een hoge glijbaan hangmatten zouden tof zijn fruitbomen dat er buurtbewoners en jongeren moeten uitgenodigd worden om mee te zitten vergaderen

20

1

1

2030

1

1

1

2030

1

1

1

2030

1

1

1

2030

1

1

1

2030

1

2030

1

1

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 11 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Er zijn heel duidelijk resultaten: o Op elke vraag antwoorde ongeveer 80% van de bevraagden positief.  Er zijn weinig tips en opmerkingen gegeven.

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier tampico fase2 voor definitief ontwerp  
Inspraakdossier tampico fase2 voor definitief ontwerp  
Advertisement