Page 1

Magazine voor commercieel onroerend goed

JAARGANG JAARGANG 15 12 • NR. • NR. 1 •2 VOORJAAR • NAJAAR 2010 2013

Wethouder Jeannette Baljeu:

‘Je moet in dit vak een hoog energieniveau hebben’ Job Dura:

“We staan voor een interessante opgave” Ron Groenewegen, directeur ABN AMRO BedrĎven:

“Proactief het verschil maken voor de klant. Ook dat is de bank anno nu” Piet Sleeking, wethouder in Dordrecht:

“Dordrecht is geen echte kantorenstad, maar heeft wel potentie.”

PARTNER IN DYNAMIS

www.ooms.com 013082 Object.indd 1

Weet wat er leeft 17-04-13 10:28


Inhoud Magazine voor commercieel onroerend goed

JAARGANG JAARGANG 15 12 • NR. • NR. 1 •2 VOORJAAR • NAJAAR 2010 2013

3

Voorwoord Peter van Nederpelt en Marco Schol

4

Interview wethouder Jeannette Baljeu

7 - 13

Kantoorpanden Rotterdam e.o.

14

Interview Job Dura

Wethouder Jeannette Baljeu:

‘Je moet in dit vak een hoog energieniveau hebben’ Job Dura:

17 - 21 BedrĎfspanden Rotterdam e.o.

“We staan voor een interessante opgave” Piet Sleeking, wethouder in Dordrecht:

“Dordrecht d h iis geen echte h k kantorenstad, maar heeft wel potentie.” Ron Groenewegen, directeur ABN AMRO BedrĎven:

22

“Proactief i fh het verschil hil maken k voor d de kl klant. Ook dat is de bank anno nu”

Medewerkers Ooms BedrĎfs Onroerend Goed

PARTNER IN DYNAMIS

www.ooms.com

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 1

en Objectief

16-04-13 13:55

Object is een uitgave van: Ooms Maaskade 113 – 115 3071 NJ Rotterdam T: (010) 424 88 88 F: (010) 424 88 89 Deze uitgave is met grote zorg samengesteld door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Bepaalde informatie kan achterhaald zijn door het tijdverloop tussen ontwikkeling en uitgave van het blad. Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de gepubliceerde informatie.

23

Economische Verkenning Rotterdam

24

BedrĎfspanden Rotterdam e.o.

25 - 26 Winkelpanden Rotterdam e.o. 28

Interview Ron Groenewegen, directeur ABN AMRO BedrĎven

30 - 31 Kantoorpanden/BedrĎfspanden Drechtsteden 32 -34

BedrĎfspanden Drechtsteden en medewerkers Ooms Drechtsteden

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele servicekosten.

36

Interview Piet Sleeking, wethouder Dordrecht

Productie: Business Publishers Rijnmond B.V.

38

Kantoorpanden Drechtsteden

39

Artikel over Taxaties en

Tekst: Karen Auer, Yvonne Dombrakis, Nathalie van Huet, Cynthia van der Waal-Noordzij Fotografie: Coverfoto: Peter Schmidt / Rotterdam Image Bank, Abel Canizales, Kimberly Gomes, Mladen Pikulic, Henk van Veen Copyrights Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 2

medewerkers afdeling Taxaties 40

Column Sytske KooĎman

41 - 42 Transacties

2 17-04-13 10:28


Peter van Nederpelt (l) en Marco Schol

Bouwen op de kracht van ondernemers “Ondernemerschap als dé kracht van Rotterdam.” Zo luidt het besluit van wethouder Jeannette Baljeu verderop in dit magazine. WĎ als Ooms kunnen deze mooie woorden alleen maar beamen. In Rotterdam blĎft de vraag naar bedrĎfsruimte ook de komende jaren positief. Dit blĎkt uit de onlangs gepresenteerde Economische Verkenning Rotterdam, waarin Ooms samen met diverse partĎen participeert. De tekenen van een economische recessie zĎn weliswaar nog niet voorbĎ. Overaanbod en leegstand blĎven de komende jaren belangrĎke onderwerpen. Maar er is licht aan de horizon. De economische veranderingen vragen om creatief ondernemerschap. We worden uitgedaagd tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen, ook op het gebied van commercieel vastgoed. Flexibele kantoorpanden in de binnenstad hebben de toekomst, zo blĎkt uit de Economische Verkenning. Verschillende factoren liggen hieraan ten grondslag, waaronder het ‘Nieuwe Werken’ en de toename van het aantal zzp’ers. In de Retail zien we dat demograƂsche ontwikkeling kansen biedt voor de winkelontwikkeling voor speciƂeke doelgroepen. Dit vraagt om herinrichting van winkelgebieden. We zien onder meer dat de behoefte aan een geconcentreerd winkelaanbod in grote steden toeneemt, waarbĎ de beleving van de consument een steeds belangrĎker rol speelt. Ook het Convenant Aanpak Kantorenleegstand krĎgt een steeds vastere vorm. De eerste positieve resultaten van de herontwikkeling van langdurig leegstaande kantoor- en bedrĎfspanden zĎn inmiddels zichtbaar. Rotterdam is in trek, bĎ bewoners, bezoekers, studenten en ondernemers. Samen vormen zĎ de motor van de Rotterdamse economie. Veranderingen, innovaties en creatief ondernemerschap houden deze motor draaiende. Rotterdam bouwt verder op eigen kracht, via de bestaande bedrĎvigheid, internationale oriëntatie en een toenemende kenniseconomie. Peter van Nederpelt en Marco Schol

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 3

3

17-04-13 10:29


Wethouder Jeannette Baljeu:

“Je moet in dit vak een hoog energieniveau hebben.”

013082 Object.indd 4

17-04-13 10:29


In de RĎnmond Business Inƃuential ranking staat zĎ, als enige vrouw, in de top 10 en steeg zĎ afgelopen jaar met 10 plaatsen. Jeannette Baljeu schaterlacht als wordt gevraagd naar de reden van invloed en aanzien: “Dat moet je aan de mensen vragen die op mĎ hebben gestemd. Ik las het pas net, mooi toch? Dat beschouw ik echt als een eer”. Na enig aandringen: “Misschien wel door een gezamenlĎke lobby waardoor ondanks de bezuinigingen zelfs twee grote infrastructurele projecten in de regio doorgaan: de A13/A16 en de Blankenburgtunnel.” De wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie heeft voor de gelegenheid een vrolĎk jurkje en felblauwe pumps uit de kast gehaald. Buiten is het snĎdend koud, maar: “Voor de foto’s doen we net alsof het lente is.” Behalve een eyecatcher, blĎkt Baljeu ook een earcatcher; ze bedient zich van een vlotte spreekstĎl, vrĎwel zonder ‘eh’s’ en met afgemaakte zinnen met komma’s en punten. Goed luisteren Ze is tevens voorzitter van het samenwerkingsverband van alle stadsregio’s op het gebied van verkeer en vervoer en van het DelTri Platform, een regionaal samenwerkingsverband van Rotterdam, de Drechtsteden en West-Brabant. Dat werpt volgens haar zĎn vruchten af: “De relaties worden steeds beter, de regionale verbinding steeds hechter en dus de slagkracht steeds groter.” Infrastructuur is een lastige, taaie materie, waar de wethouder, van oorsprong econoom, haar tanden in moest zetten. Geslaagd, zo blĎkt na een rondgang langs collega’s; Baljeu staat bekend om haar dossierkennis op ingewikkelde onderwerpen en haar goede voorbereiding. Bovendien, zo wordt verteld, kan zĎ goed luisteren, een vaardigheid die geen gemeengoed is in politieke kringen. Ze bekent zelf dat ze ongeduldig is: “Dat is soms lastig, bĎvoorbeeld als ik gesprekken heb met mensen die niet dagelĎks in het dossier zitten en je tot een besluit moet komen.” Verder vindt zĎ álles leuk: “Echt waar. Ik heb de leukste baan die er is, ik zit in de haarvaten van de stad en kan daadwerkelĎk een bĎdrage leveren aan de ontwikkeling daarvan.”

zĎ zonodig afreist naar het buitenland. Snoepreisjes, daar doet Baljeu niet aan: “BĎna ieder uur is gevuld met bezoeken, vaak aan havengerelateerde bedrĎven.” Op de vraag naar haar werktĎden antwoordt ze laconiek: “80 tot 100 uur per week, maar dat is wel inclusief het lezen van stukken.” Na een korte stilte: “Je moet in dit vak een hoog energieniveau hebben.” Het aantal internationale bedrĎven dat zich in Rotterdam vestigt, is in 2012 opnieuw gestegen. “Ons doel is om in 4 jaar tĎd 100 investeringsprojecten te halen. We zitten nu op 72, dus dat moet te halen zĎn”, meent de optimistische wethouder. “De verbinding tussen het ondernemersimago en vestigingsklimaat betaalt zich uit. Het blĎkt dat vooral de relatief goede bereikbaarheid van de binnenstad, de gunstige vierkante meterprĎs voor kantoorruimte en het internationale netwerk de doorslag geven in de keuze voor Rotterdam.”

80 tot 100 uur Haar activiteiten zĎn voor een belangrĎk deel gericht op het binnenhalen van internationale bedrĎven, waarvoor

AltĎd wind tegen Ze komt uit het hoge noorden. Met een vader die marineofƂcier was, werd Jeannette Nicole Baljeu in 1967 gebo-

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 5

5

17-04-13 10:29


ren in Den Helder en groeide later op in het naburige Anna Paulowna. “Toevallig wel het belangrĎkste bloembollengebied van Nederland”, lacht ze. “AltĎd wind tegen”, herinnert ze zich van de lange Ƃetstochten naar de middelbare school. Na een werkweek in Rotterdam was ze verkocht: “Een échte stad, de dynamiek, de energie: ik voelde me er direct thuis.” Haar ouders die de bui al zagen hangen, hebben nog geprobeerd haar naar de HEAO in Alkmaar te krĎgen, maar hun dochter besliste anders. Ze schreef zich in aan de toenmalige H.E.S. Rotterdam en studeerde daarna verder aan de Erasmus Universiteit. Baljeu woonde vĎftien jaar in het oude CrooswĎk, een smeltkroes van culturen. Het heeft haar verrĎkt en ze komt er nog bĎna wekelĎks. Een afstand heeft ze nooit gevoeld: “Ook daar zag ik prachtige voorbeelden van mensen die het beste uit zichzelf halen.” Eer Onlangs is, in samenwerking met diverse partners waaronder Ooms, de jaarlĎkse Economische Verkenning Rotterdam gepresenteerd. Wat Baljeu betreft komt de ondernemers alle eer toe: “Zelfs in deze moeilĎke tĎden zien we een lichte groei van de RĎnmondse economie.” De facts & Ƃgures kent ze uit haar hoofd: “In 2012 bedroeg de groei in de haven 1,7%. Dit scenario zal naar verwachting tot tenminste 2020 doorzetten. We hebben vertrou-

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 6

wen in de toekomst, er wordt in Rotterdam nog volop geïnvesteerd, in de haven circa 1,5 tot 2 miljard per jaar. Regionale samenwerking wordt steeds belangrĎker. Zo trekken we samen op bĎ het ontwikkelen van bedrĎventerreinen, maar ook de Clean Tech Delta, het Deltri platform, en de Medical Delta zĎn succesvolle voorbeelden daarvan. Bovendien zien we een groei van nieuwe sectoren, serious gaming bĎvoorbeeld, dat ook jong talent aantrekt. De maritiem-juridische dienstverlening zit in de lift. Het biomedische ‘Viroclinics’ heeft zich onlangs gevestigd in de Science Tower, Europoint IV. Dat levert dan weer hoogwaardige banen op. EnƂn, zo kan ik nog wel even doorgaan.” De agenda van de wethouder zit propvol en het volgende gezelschap staat alweer voor de deur. Jeannette Baljeu besluit andermaal met een compliment aan het adres van de Rotterdamse entrepreneurs: “Het ondernemersschap is de essentie, dé kracht van Rotterdam en we zĎn wat dat betreft heel goed bezig.”

6 17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Top kantoor gelegen op het Rivium. • Units vanaf ca. 28 m² kantoorruimte • Tevens zijn er in overleg diverse parkeerplaatsen voor de verhuur beschikbaar • Het object is o.a. voorzien van een representatieve entree met vide, lift, zonwerend isolatieglas, vloerbedekking, topkoeling, dames- en herentoiletgroep, pantry • Oplevering: per direct

Rotterdam-Albrandswaard

Een modern, multifunctioneel, bedrijfscomplex gelegen op een toplocatie in het Rotterdamse havengebied. • Totaal ca. 590 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping • Deelverhuur per verdieping is bespreekbaar vanaf ca. 295 m² • Het object is o.a. voorzien van een entree met video-installatie, pantry en kantine, was- en kleedruimte, airco units, beveiligingsinstallatie • Oplevering: per direct

Huurprijs: € 110,- per m² per jaar

Huurprijs kantoorruimte: vanaf € 85,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 550,- per plaats per jaar

Representatieve kantoorruimtes gelegen op een kleinschalig bedrijfscomplex op bedrijventerrein Prinsenland te Rotterdam. • Totaal ca. 174 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 87 m² • Op eigen terrein zijn 8 parkeerplaatsen beschikbaar • Oplevering: per direct

ANT. KUIJLSTRAAT 45A

Huurprijs totaal: € 1.500,- per maand

Het kantoren- en bedrijvengebied aan de Driemanssteeweg is centraal gesitueerd langs de A15. • Totaal ca. 382 m² kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping • Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • Het object is o.a. voorzien van een representatieve entree, toiletunit, pantry, hoog rendement isolerende beglazing, inbouw verlichtingsarmaturen; systeemplafond, radiatoren • Oplevering: per direct

Rotterdam

Rotterdam-Albrandswaard

A. TASMANSTRAAT 33-37

RIVIUM 2E STRAAT 24

Rotterdam

Telefoon 010 - 424 88 88

Capelle aan den IJssel

Rotterdam e.o.

DRIEMANSSTEEWEG 250

Huurprijs kantoorruimte: € 125,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 259,- per plaats per jaar

ABEL TASMANSTRAAT 81 Een modern, multifunctioneel kantoorpand gelegen op een top zichtlocatie aan de A15 in het Rotterdamse havengebied. ‘Distripark Eemhaven’ is één van de modernste bedrijventerreinen in Rotterdam, gelegen nabij de Waalhaven/Eemhaven. De bereikbaarheid met eigen vervoer en met het openbaar vervoer (buslijn 69) is uitstekend te noemen. • Totaal ca. 588 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld; 1e verdieping: ca. 196 m² kantoorruimte; (per direct beschikbaar) ca. 126 m² kantoorruimte; (per direct beschikbaar) ca. 70 m² kantoorruimte; (in overleg beschikbaar) 2e verdieping: ca. 196 m² kantoorruimte; (per direct beschikbaar) • Verhuur van verschillende combinaties zijn bespreekbaar • Tevens zijn er 11 parkeerplaatsen beschikbaar • Het object is o.a. voorzien van een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, centrale verwarming, topkoeling, toiletten, kitchenettes en een lift. Huurprijs kantoorruimte: € 120,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 350,- per plaats per jaar

Adverteren in Object? Bel 010 - 424 88 88 en vraag naar Ilona van Kooten

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 7

7

17-04-13 10:29


Rotterdam

Rotterdam

KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

G.H. BETZWEG 1

HOOFDWEG 84-86

Dit hoogwaardige kantoorgebouw bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Centraal onder het pand bevindt zich de entree, welke voorzien is van een receptie. In het gebouw zijn 2 liften aanwezig, rondom de lift bevind zich tevens het trappenhuis. Het trappenhuis is zeer licht door het gebruik van veel glas in de buitengevels rondom het trappenhuis. • Totaal ca. 4.589 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld 1e verdieping: ca. 757 m² 2e verdieping: ca. 958 m² 3e verdieping: ca. 958 m² 4e verdieping: ca. 958 m² 5e verdieping: ca. 958 m² • Er zijn 79 parkeerplaatsen op het buitenterrein beschikbaar • Het object heeft reclamemogelijkheden welke zichtbaar zijn vanaf de A20 • Oplevering: per direct

Het kantorengebouw maakt deel uit van de kantoorontwikkeling ‘Het Lage Land’, omvattende 4 kantoorvilla’s, destijds ontworpen door architect Henk Klunder. Het gebouw is in 2001 opgeleverd en kent een hoogwaardig afwerkingsniveau. • Totaal ca. 1.072 m² kantoorruimte als volgt verdeeld: 2e verdieping ca. 536 m² 3e verdieping ca. 536 m² • Tevens zijn er 21 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar • De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de ligging bij de afrit van de A16 en per openbaar vervoer goed • Het gebouw is o.a. voorzien van: centrale entree middels automatische schuifdeuren, kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon, lift, pantry per verdieping, toiletgroep op de verdieping. • Oplevering: in overleg

Huurprijs kantoorruimte: € 155,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.150,- per plaats per jaar

Huurprijs kantoorruimte: € 137,50 per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 650,- per plaats per jaar

Rotterdam

Rotterdam

U kunt het GHG virtueel bezichtigen vanachter uw computer! Bezoek de site www.groothandelsgebouw.nl

KRALINGSEWEG 201-239

STATIONSPLEIN 45

Fraaie kantoorvilla’s in ‘Victoria Park Kralingen’ met een uitstekende bereikbaarheid. • Totaal ca. 1.645 m² kantoorruimte verdeeld over 3 villa’s • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 152 m² • Parkeernorm 1:45 • Een van de villa’s is in zijn geheel beschikbaar voor een single tenant kandidaat • Het object is o.a. voorzien van een intercominstallatie en slagboominstallatie, isolerende beglazing, buitenzonwering, fietsenstalling met afsluitbare vuilcontainer, mechanische ventilatie, topkoeling, centrale verwarming, lift. • Oplevering: per direct

Het Groot Handelsgebouw is het grootste kantorenverzamelgebouw van Nederland. Momenteel huisvest dit kantorenverzamelgebouw ca. 160 bedrijven uit allerlei sectoren. De kantoorruimten in het Groot Handelsgebouw voldoen aan de hedendaagse eisen en zijn voorzien van moderne faciliteiten. • De kleinst verhuurde ruimten hebben een oppervlakte van 50 m², het grootst verhuurde oppervlakte aan één huurder bedraagt 12.000 m². • Parkeernorm 1:150 • Oplevering: per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 165,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.000,- per plaats per jaar

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 8

Huurprijs standaard kantoorruimte: vanaf € 149,- tot € 199,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: vanaf € 64,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: vanaf € 1.500,- per plaats per jaar

8 17-04-13 10:29


Rotterdam

Rotterdam

KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Huurprijs kantoorruimte: € 190,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.570,- per plaats per jaar

Koopsom: € 1.075.000,- k.k.

Schiedam

WESTZEEDIJK 116 Karakteristiek herenhuis gelegen aan de Westzeedijk 116 in het geliefde Scheepvaartkwartier te Rotterdam. • Het object betreft een multifunctionele-ruimte van ca. 816 m², als volgt verdeeld: Souterrain: ca. 157 m² Begane grond: ca. 157 m² 1e verdieping: ca. 143 m² 2e verdieping: ca. 143 m² 3e verdieping: ca. 143 m² 4e verdieping: ca. 73 m² • Dit object is voorzien van diverse originele karakteristieke elementen • Oplevering: in overleg

Rotterdam

VEERKADE 1 Het betreft een representatief kantoorpand gelegen in het Scheepvaartkwartier op een goede zichtlocatie. Het gehuurde maakt onderdeel uit van een monumentaal kantoorgebouw, dat in zijn geheel onlangs zowel extern als intern gerenoveerd is met grotendeels behoud van de authentieke details. • In totaal bestaat de kantoorvilla uit ca. 644 m², voor de verhuur is beschikbaar: Ca. 200 m² op de begane grond Ca. 140 m² op de 1e verdieping Ca. 152 m² op de 3e verdieping • Het huren van de 2e verdieping is eveneens bespreekbaar • Op eigen terrein, welke is afgesloten d.m.v. een slagboom, worden 9 parkeerplaatsen aangeboden • Oplevering: in overleg

WILLEMSPLEIN 489 De kantoorruimte in de toren Hoge Erasmus is gelegen aan het Willemsplein op de hoek net de Westerstraat in het Scheepvaartkwartier te Rotterdam. De Hoge Erasmus is een modern complex met kantoorruimte, parkeerruimte en een toren met luxe appartementen. • Totaal ca. 1.640 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Ca. 250 m² op de begane grond Ca. 575 m² op de 1e verdieping Ca. 815 m² op de 1e verdieping • In overleg zijn er diverse parkeerplaatsen beschikbaar • Het object is onder andere voorzien van een representatieve entree, liften, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, toiletgroep, pantryvoorziening, verwarming en koeling door middel van fancoil-units • Oplevering: in overleg Huurprijs kantoorruimte: Begane grond: € 180,- per m² per jaar 1e verdieping: € 155,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.250,- per plaats per jaar

GERRIT VERBOONSTRAAT 2-14 Strategisch gelegen kantoorruimte aan de rand van het centrum van Schiedam. • Voor de verhuur zijn diverse units beschikbaar: Nr. 2: ca. 140 m² kantoorruimte en ca. 55 m² archiefruimte Nr. 4: ca. 61 m² kantoorruimte en ca. 38 m² magazijnruimte Nr. 8-10: ca. 116 m² kantoorruimte en ca. 68m² archiefruimte Nr. 14: ca. 225 m² kantoorruimte • Betaald parkeren op de openbare weg • Het object is o.a. voorzien van: een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, pantry, toilet, scheidingswanden, vloerbedekking, rookmelders, te openen ramen, kabelgoten, CV-ketel met radiatoren • Oplevering: per direct Huurprijs Huurprijs Huurprijs Huurprijs

nr. nr. nr. nr.

€ 20.250,- per jaar 2: € 9.525,- per jaar 4: 8-10: € 17.400,- per jaar 14: € 22.500,- per jaar

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 9

9

17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Barendrecht

Dit herkenbaar gelegen kantoorgebouw ligt direct aan de A15 hetgeen een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid garandeert. Voor het gebouw ligt een parkeerterrein waar ruim geparkeerd kan worden. • Totaal ca. 824 m² kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: Ca. 20 m² eigen entree/hal met trapopgang en lift naar de verdiepingen. Ca. 268 m² op de 3e verdieping Ca. 268 m² op de 4e verdieping Ca. 268 m² op de 5e verdieping • Op eigen terrein zijn 27 parkeerplaatsen voor de verhuur beschikbaar • Dit object is onder andere voorzien van: topkoeling, wandkabelgoten, verwarming middels radiatoren, pantry per verdieping, toiletgroep per verdieping, zonwering. • Oplevering: in overleg

HENRY DUNANTLAAN 1

Huurprijs kantoorruimte: € 135,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 800,- per plaats per jaar

Barendrecht

Dit object is gelegen op een zichtlocatie aan de Pesetastraat in Barendrecht. Het bedrijventerrein Cornelisland is gelegen tegenover meubelboulevard Reijerwaard, direct aan de A15. Wegens het gebruik van glas heeft het pand een zeer lichte en moderne uitstraling. • Totaal ca. 2.513 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Unit 2.3: ca. 652 m² op de 2e verdieping Unit 2.4: ca. 225 m² op de 2e verdieping Unit 2.5.2: ca. 165 m² op de 2e verdieping Unit 2.5.4: ca. 153 m² op de 2e verdieping Unit 3.1: ca. 68 m² op de 3e verdieping Unit 3.3: ca. 1.098 m² op de 3e verdieping Unit 3.4: ca. 177 m² op de 3e verdieping • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 68 m²! • Voor het object zijn voldoende parkeerplaatsen op de openbare weg aanwezig. Tevens beschikt de naastgelegen parkeergarage (Pesetastraat 58) over een uitstekende norm van 1:48 • Oplevering: in overleg

PESETASTRAAT 10-48

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 10

Huurprijs kantoorruimte: € 125,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen in afgesloten parkeergarage: € 750,- per plaats per jaar

10 17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Rotterdam

Zelfstandige kantoorruimte gelegen in het beeldbepalende gebouw ‘Het Blauwe Huis’. Gesitueerd op een zichtlocatie in het centrum van Rotterdam. Nabij de winkels op de Meent / Pannekoekstraat en het uitgaanscentrum de Oude Haven. • Totaal ca. 1.205 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Souterrain: ca. 130 m² Begane grond: ca. 275 m² 1e verdieping: ca. 380 m² 4e verdieping: ca. 370 m² 5e verdieping: VERHUURD Opslag-/archiefruimte: ca. 50 m² • Optionele parkeervoorziening in de parkeergarage • Het object is o.a. voorzien van een fraaie en afgesloten entree, videofoon, lift, toilet, pantry • Oplevering: in overleg

MARINIERSWEG 151

Huurprijs kantoorruimte: vanaf € 125,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: € 70,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.500,- per plaats per jaar

Rotterdam

Dit object is gelegen in het maritieme hart van Rotterdam aan de voet van de Willemsbrug. Via de Maasboulevard en de Laan op Zuid zijn de rijkswegen A15 en A16 goed bereikbaar. Buslijnen 32 en 48 stoppen direct voor de deur en zorgen voor een verbinding met metro- en treinstation Blaak alsmede Rotterdam Centraal. • Totaal ca 2.800 m² commerciële ruimte als volgt verdeeld: Begane grond: ca. 964 m² 1e verdieping: ca. 1.836 m² • Unit vanaf ca. 50 m² mogelijk • Er zijn 13 parkeerplaatsen gelegen in de bijbehorende parkeergarage • Koop is bespreekbaar in delen • Oplevering: in overleg

PRINS HENDRIKKADE 45-50

75,- per m² per jaar Huurprijs kantoorruimte: vanaf € € 1.105,- per plaats per jaar Huurprijs parkeerplaatsen:

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 11

11

17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN/BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Schiedam

Goed gesitueerde en multifunctionele kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein ‘Vijfsluizen’ te Schiedam-West naast de Beneluxtunnel. Begane grond (unit A) : ca. 81 m² V.V.O. Begane grond (unit B) : ca. 178 m² V.V.O. Eerste verdieping (unit C) : ca. 143 m² V.V.O. Eerste verdieping (unit D) : ca. 191 m² V.V.O. Totaal : ca. 594 m² V.V.O. (ca. 639 m² B.V.O) • Deelverhuur vanaf ca. 81 m² • 15 parkeerplaatsen beschikbaar • Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar • Uitstekende bereikbaarheid vanaf de snelweg A4 • Metrohalte ‘Vijfsluizen’ bevindt zich op loopafstand • Oplevering per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 400,- per plaats per jaar

DANIEL PICHOTSTRAAT 17-35

LONDEN

Functionele bedrijfs- en kantoorruimte gelegen op het Bedrijventerrein Weg en Land/Weg en Bos te Bergschenhoek. • Ca. 268 m² showroom/ bedrijfsruimte • Ca. 260 m² kantoorruimte 1e verdieping • 8 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Bergschenhoek

Barendrecht

Diverse bedrijfsruimten aan de Brugge/Londen te Barendrecht. Een zeer representatief bedrijven verzamelcentrum, voorzien van eigen parkeergelegenheid, op een uitstekende locatie, direct onder de rook van Rotterdam. Vanaf • Ca. 297 m² kantoorruimte Vanaf • Ca. 248 m² bedrijfsruimte • Ca. 75 m² kantoorruimte • Oplevering: per direct

Huurprijs: vanaf € 25.000,- per jaar

WEG EN BOS 27- 29

Bedrijfscomplex gelegen op het bedrijfsterrein De Zekken. • Ca. 2.500 m² bedrijfsruimte • Ca. 330 m² kantoorruimte 1e verdieping • Ca. 340 m² bedrijfsruimte/kantine • Oplevering: per direct

Hoek van Holland

Berkel en Rodenrijs

Bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit 14 bedrijfsunits verdeeld over drie gebouwen. Uitgevoerd in een hoge kwaliteit en met een ruime opzet, • Ca. 173 m² bedrijfsruimte • Ca. 28 m² entresol 3 parkeerplaatsen

HERTZSTRAAT 14-C8

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 12

Koopsom vanaf: € 98.000,- v.o.n.

Huurprijs: op aanvraag

ZEKKENSTRAAT 68-76

Huurprijs: op aanvraag Koopsom: op aanvraag

12 17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN/BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Spijkenisse

Het kantoorgebouw de Raadhuisstaete heeft vijf verdiepingen met verschillende kantoorruimtes en een plint met commerciële ruimten. Het gebouw is volledig gerenoveerd. • Voor de verhuur is momenteel ca.1.853 m² commerciële- / kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: Ca. 85 m² commerciële ruimte gelegen op de begane grond; Ca. 639 m² kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping (inclusief eigen entree); Ca. 642 m² kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping; Ca. 218 m² kantoorruimte gelegen op de 3e verdieping; Ca. 269 m² kantoorruimte gelegen op de 4e en 5e verdieping. • Er kunnen parkeerabonnementen worden afgesloten voor de nabij gelegen parkeergarage • Het object is o.a. voorzien van een entree met postbussen, lift, pantry, kabelgoten en bekabeling, dames- en heren toiletgroep per verdieping, screens op zonbelaste gevels, luchtgestuurde klimaatinstallatie (warm-koud), te openen ramen • Oplevering: in overleg

Huurprijs: vanaf € 130,- per m² per jaar

RAADHUISLAAN 39-55

P.C. HOOFTLAAN 358-374

Huurprijs P.C. Hooftlaan 358: € 790,- per maand Huurprijs P.C. Hooftlaan 372-374: € 1.550,- per maand

Het nieuwbouwproject ‘Zes Rozen’ vormt de nieuwe en stijlvolle entree van de wijk Hoogwerf in Spijkenisse. ‘Zes Rozen bestaat uit 6 gebouwen met elk 4 bouwlagen. Ieder gebouw is herkenbaar aan zijn eigen kleur roos. • In deze nieuwbouw ontwikkeling is ca. 200 m² maatschappelijk gebonden ruimte beschikbaar als plintfunctie • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 100 m² • In de nabije omgeving is er voldoende openbare parkeergelegenheid • Oplevering: in overleg

Spijkenisse

Maassluis

Nette kantoor-/praktijk-/winkelruimte gelegen aan de P.C. Hooftlaan te Maassluis met 3 praktische etageniveaus. • P.C. Hooftlaan 358: Ca. 125 m² kantoor-/praktijk-/ winkelruimte • Oplevering: in overleg • P.C. Hooftlaan 372-374: Ca. 250 m² kantoor-/praktijk-/ winkelruimte • Oplevering: in overleg

ROZENLAAN 35-39

ACHTERSTR./VOORSTR. 50-52

Huurprijs vanaf € 150,- per m² per jaar

Showroom- / kantoorruimte onder het appartementencomplex Nieuw Brabant. Het pand is centraal gelegen tussen diverse woonwijken, namelijk De Schenkel, De Maaswijk, Vlinderveen en Groenewoud. • Totaal 1.375,92 m² B.V.O. showroom- / multifunctionele ruimte • Er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw, alsmede in de directe omgeving • Oplevering: in overleg

Spijkenisse

Spijkenisse

Nieuw te realiseren bijzondere kantoor-/winkel-/horecaruimte gelegen in het oude centrum van Spijkenisse. • Totaal ca. 300 m² commerciëleruimte gelegen op de begane grond • Voorzieningen kunnen in overleg met verhuurder worden aangebracht • Oplevering: in overleg

Huurprijs: vanaf € 120,- per m² per jaar

IEPENLAAN 19-41

Huurprijs vanaf € 85,- per m² per jaar

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 13

13

17-04-13 10:29


We staan voor een interessante opgave

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 14

14 17-04-13 10:29


“Het familiebedrĎf Dura is bĎna 160 jaar geleden gestart op Katendrecht,” begint Job Dura met gepaste trots te vertellen, als hem gevraagd wordt het bedrĎf te beschrĎven. “VĎftien jaar geleden zĎn we samen gegaan met Vermeer, vandaar dat we nu in dit kantoor in Zoetermeer zitten, maar binnenkort gaan we weer terug naar Rotterdam.” Momenteel wordt hard gebouwd aan een kantoorpand bĎ Rotterdam-The Hague Airport van waaruit de onderneming, die actief is op het gebied van ontwikkeling, realisatie en engineering in de utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur, haar projecten kan uitoefenen. De voorzitter van de raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep is niet meteen het familiebedrĎf in gestapt. “Waar mĎn vader nog alles kon worden als het maar aannemer was, hadden wĎ al meer ruimte en mĎn broer Bart en ik stimuleren onze kinderen zelfs om eerst bĎ andere bedrĎven aan de slag te gaan áls ze al de wens en ambitie hebben om in het familiebedrĎf te stappen,” grinnikt Dura. Na de middelbare school studeert Job Dura bedrĎfseconomie aan de HEAO en vervolgens Ƃnanciële economie aan de Erasmus Universiteit. Na zĎn studie werkt hĎ drie jaar bĎ de ABN AMRO bank, maar dan ontstaat de behoefte om in een bedrĎf met minder diplomatie en een meer hands-on mentaliteit aan de slag te gaan. “Op dat moment was er bĎ de Dura Bouw Groep, later is dat Dura Vermeer geworden, behoefte aan Ƃnancieel georiënteerde organisatorische mensen, dus ik dacht ‘misschien is dat toch iets voor mĎ, laat ik eens kĎken of het lukt’. Dat was in 1990. Zo ben ik er ingestroomd en begonnen als werkadministrateur, daarna ben ik verzekeringen en juridische zaken gaan doen, ik heb een aantal commerciële banen vervuld, ben verantwoordelĎk geweest voor diverse bedrĎfsonderdelen en in 2004 in de Raad van Bestuur terecht gekomen. Twee jaar geleden heb ik het voorzitterschap overgenomen van Dick van Well, een bekende Rotterdammer. Met mĎn achtergrond is het een voordeel dat je op juridisch, Ƃnancieel en commercieel gebied toegevoegde waarde kan bieden. Bovendien houd ik me actief bezig met aanpalende activiteiten die je blik verbreden en die een warme relatie hebben met de stad, zoals de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) en de stuurgroep Duurzaam Ontwikkelen.” Beetje saai “WĎ zĎn een bedrĎf met een lange termĎn visie en de blik op de horizon,” vervolgt Dura. “Het gaat erom om op lange termĎn een aantrekkelĎke partĎ te blĎven. De organisatie is hiërarchisch plat, we hebben een hands- on mentaliteit en cultuur, zĎn Ƃnancieel sterk, regionaal aanwezig en we sturen duidelĎk op kwaliteit. Afspraak is afspraak ten aan-

zien van bouwkosten en leverdata. WĎ zĎn niet de prĎsvechter in de markt, maar bĎ ons is de prĎs-kwaliteit verhouding uitstekend. We zĎn degelĎk, sommige mensen vinden ons zelfs een beetje saai, maar dat werkt goed en daarmee groeien we en liggen we goed in de markt. We worden steeds meer gevraagd om mee te denken in het ontwerpen van gebouwen, in de Ƃnanciering en in de ruimtelĎke ordeningsprocedures. Je ziet dat er een verschuiving optreedt van pur sang aannemer naar ontwerper, adviseur, ontwikkelaar en bouwer.” Dura weet, als hĎ in Rotterdam rondrĎdt, precies waar Dura Vermeer bouwt, gebouwd heeft, wie de architect is, wie de bouwer is en waar het bedrĎf dus iets gemist heeft. Trots is hĎ op een reeks aan projecten: “De realisatie van het Unilever kantoor over de fabriek heen, de herontwikkeling van de wĎk VreewĎk, omdat ik dat een mooi voorbeeld vind van sociale gebiedsontwikkeling, de renovatie van het oude Stad Rotterdam kantoor voor Shell, de LĎnbaan, het Groothandelsgebouw, Bank Mees Pierson op de Coolsingel en De Coopvaert op de Blaak. Momenteel bouwen we op de Maasvlakte de containerterminal voor APMT, maar we hebben ook aan spoorlĎnen gebouwd en onlangs de op- en afritten van de Willemsbrug geasfalteerd. Een spraakmakend project vind ik ook de Statentunnel die we geboord hebben van Centraal Station naar het Sint Franciscus ziekenhuis.” Multifunctioneel “De roerige economische tĎden hebben zeker ook effect gehad op onze organisatie. We zĎn iets ingekrompen en ons gaan richten op nieuw beleid. Je ziet een verschuiving van nieuwbouw naar herontwikkeling, dus er is een toename in renovatieprojecten en onderhoudscontracten. Als je dan toch iets nieuws ontwikkelt, dan is er de wens om gebouwen voor meer functies te gebruiken. Als je een school of een sporthal ontwerpt, zorg dat je die in het weekend kan gebruiken als buurtgebouw, voor de kaartclub, of op een slimme en niet al te dure manier kan verbouwen tot

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 15

15

17-04-13 10:29


iets anders. Ontwerp en ontwikkel een kantoorgebouw dusdanig dat je het relatief eenvoudig kan ombouwen tot appartementengebouw. Als je een distributieruimte bouwt, zorg dan dat je die later kan splitsen. Richt je op het hergebruik van materialen. Er wordt veelvuldig studie gedaan naar het ombouwen van kantoren tot hotels en naar studentenhuisvesting of andere woongebouwen. Dat lĎkt altĎd makkelĎker dan het is, maar het zĎn voor ons wel goede oefeningen. Het vraagt om een andere manier van ontwikkelen. Het wordt complexer, ook met betrekking tot regelgeving en de wensen van de klant staan nu nog meer centraal. De tĎden dat je in een weiland iets moois neerzette en dat werd toch wel verkocht, die zĎn al lang voorbĎ. Van groot belang bovendien is het verduurzamen van vastgoed. Energielasten via slimme technieken verlagen is een duidelĎke trend. We zĎn bezig met een aantal pilots in Rotterdam met musea om hun energielasten terug te brengen

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 16

en zo aanzienlĎk kosten te besparen. Alles bĎ elkaar staan we voor een heel interessante opgave die van ons vergt dat we vaker en meer geld moeten investeren in locaties en risico dragen.” Het betoog van Dura duidt op een wending naar een andere manier van denken in de bouwsector waarbĎ het lĎkt of er geen aandacht meer is voor nieuwbouw. Dura: “Dat is niet zo. Er zal ook altĎd behoefte zĎn aan nieuwbouw. Als een klant een kantoor in de haven nodig heeft, dan realiseer je dat daar, simpelweg omdat het de vraag vanuit de markt is. De klant wil op die locatie in de haven zitten en niet in een verzamelgebouw in de stad.” FamiliebedrĎf is pre Dura Vermeer is onderscheidend in de markt door het karakter van familiebedrĎf. “Er is rust in de organisatie, we zĎn niet beursgenoteerd en we stralen kwaliteit en betrouwbaarheid uit en maken dat ook waar. Een tweede punt van onderscheid is dat we traditioneel open staan voor samenwerkingsverbanden met andere partĎen. We hebben een sterke Ƃnanciële structuur, de lĎnen zĎn kort, er is heldere communicatie, geen bureaucratie en geen wollige vergaderingen en daarmee creëer je slagkracht. Ook leggen we de verbinding met de stad en we vervullen graag een maatschappelĎke rol. De Stichting Job Dura Fonds steunt bĎvoorbeeld verloren plekken in de stad waar we dan samen met de bewoners iets van maken. We richten ons ook op de toekomst als het gaat om het creëren van met name technische opleidingen en participeren in scholingsprogramma’s en werkgelegenheidsprogramma’s. Als de markt weer op poten staat, ik schat dat dit nog wel zo’n drie, vier jaar duurt, hebben we ook weer mensen nodig, dus moeten we er alles aan doen om onze Rotterdamse jongeren klaar te stomen voor banen in de bouw en de haven. Straks met het doortrekken van de nieuwe A4 wordt het westelĎk deel van Rotterdam een interessante plek.”

16 17-04-13 10:29


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

HOUTSNIPWEG 2

Huurprijs vanaf: € 7,50 per m² per jaar

Representatieve en functionele bedrijfsunit gelegen op een goede locatie op het bedrijventerrein Stormpolder te Krimpen aan den IJssel. • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 36 m² kantoorruimte • Ca. 32 m² entresol • Parkeren op eigen terrein • Oplevering: per direct

Krimpen aan den IJSSEL

Klundert

Centraal gelegen verhard, afsluitbaar en verlicht buitenterrein in de gemeente Klundert/Moerdijk. • Ca. 5.000 m² buitenterrein • Oplevering: per direct • Huurbaar vanaf ca. 2.000 m² • Flexibele huurtermijnen bespreekbaar.

STORMSWEG 2I

EINSTEINSTRAAT 55

1.450,- per maand Huurprijs € Koopsom: € 197.500,- k.k.

Representatieve bedrijfsruimte met kantoor. • Ca. 180 m² bedrijfsruimte • Ca. 25 m² entresol • Ca. 84 m² kantoorruimte 4 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Ridderkerk

Numansdorp

Representatieve bedrijfs- en kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Middelsluis te Numansdorp. • Ca. 125 m² bedrijfsruimte • Ca. 25 m² entree/kantoorruimte • Ca. 45 m² kantoorruimte • Ca. 75 m² entresol • 2 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Huurprijs: € 1.400,- per maand

RINGDIJK 398D

Huurprijs: € 27.540,- per jaar

Zeer representatieve bedrijfsunit gelegen op het bedrijvenpark Prinsenland te Rotterdam. • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 25 m² entresolvloer • Ca. 60 m² kantoorruimte op de verdieping • 2 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Rotterdam

Rotterdam

Zeer representatieve bedrijfsruimte gelegen op uitstekende locatie op het Bedrijvenpark Charlois. • Ca. 675 m² bedrijfsruimte • Ca. 344 m² kantoorruimte 15 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg, op korte termijn bespreekbaar.

APLONIASTRAAT 33

Huurprijs: € 89.000,-- per jaar

ANT. KUIJLSTRAAT 55

BOMBAYSTRAAT 65

1.250,- per maand Huurprijs: € Koopsom: € 169.500,- k.k.

Representatieve bedrijfsruimte gelegen op uitstekende locatie op het Bedrijvenpark Charlois. • Ca. 630 m² bedrijfsruimte • Ca. 247 m² kantoorruimte • 24 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg Het is mogelijk om in combinatie met de kantoorruimte, minder m² bedrijfsruimte te huren.

Rotterdam

Rotterdam

Bedrijfsruimte gelegen op bedrijvenpark Rotterdam Noord-West. • Ca. 105 m² bedrijfs-/kantoorruimte • Ca. 105 m² entresolvloer/kantoorruimte op de verdieping • Oplevering: in overleg

Huurprijs: € 1.600,- per maand

APLONIASTRAAT 40

Huurprijs: op aanvraag

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 17

17

17-04-13 10:29


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

FLIGHTPARK

Huurprijs vanaf: € 855,- per maand € 1.075,- per maand

Representatieve en functionele bedrijfsruimte uitstekend bereikbaaar vanaf de rijksweg A20 en dichtbij het stadscentrum. • Ca. 135 m² bedrijfsruimte • Ca. 50 m² kantoorruimte/entree Oplevering: direct

Rotterdam

Rotterdam

Diverse bedrijfsruimten met verschillende afmetingen gelegen op Rotterdam The Hague Airport. Alle units zijn voorzien van een (gedeeltelijke) verdiepingsvloer. Units vanaf • Ca. 60 m² bedrijfsruimte • Ca. 31 m² verdiepingsvloer Units vanaf • Ca. 92 m² bedrijfsruimte • Ca. 31 m² verdiepingsvloer • Oplevering: per direct

GALVANISTRAAT 142

Bedrijfscomplex gelegen op een uitstekende locatie in de Spaanse Polder. • Ca. 883 m² bedrijfsruimte • Ca. 402 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg

Rotterdam

Rotterdam

Bedrijfsruimte met een voorliggend kantoor alsmede naast- en achterliggend verhard terrein, gelegen op bedrijventerrein Spaanse Polder te Rotterdam. • Ca. 440 m² bedrijfsruimte • Ca. 130 m² kantoorruimte bgg • Ca. 130 m² kantoorruimte verd. • Ca. 250 m² ongebonden verhard buitenterrein • Oplevering: per direct

Huurprijs: € 1.500,- per maand

STRICKLEDEWEG 100

Koopsom: € 499.000,- k.k.

SWANEBLAKESTRAAT 1

Koopsom: € 695.000,- k.k.

VLAARDINGWEG 85

Huurprijs: € 149.000,- per jaar Koopsom: € 1.198.000,- k.k.

OOSTGAAG 24 Bedrijfscomplex met vrijstaande woning gelegen op een landelijke locatie aan de Oostgaag (N468) te Maasland. • Ca. 1.950 m² bedrijfsruimte • Ca. 200 m² kantoor-/kantineruimte • Ca. 2.000 m² verhard ongebonden buitenterrein • Ca. 11.000 m² weiland • Ca. 130 m² veestal • Oplevering: in overleg

Vlaardingen

Bedrijfscomplex gelegen op een uitstekende locatie in de Vettenoordse Polder. • Ca. 1.335 m² bedrijfsruimte • Ca. 420 m² kantoorruimte • 11 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Maasland

Rotterdam

Functionele opslag- en showroomruimte gelegen op een uitstekende locatie in de Spaanse Polder op het kruispunt van de Matlingeweg en de Vlaardingweg. • Ca. 2.100 m² bedrijfsruimte • Ca. 1.780 m² showroomruimte • Ca. 40 m² archief • 12 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

V. BEETHOVENSINGEL 128

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 18

Koopsom: € 895.000,- k.k.

Koopsom: € 1.450.000,- k.k.

18 17-04-13 10:29


Oostvoorne

Nieuwerkerk ad IJssel

BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

HOOGEVEENENWEG 100 Representatief bedrijfsobject gelegen op eigen grond aan de Hoogeveenenweg 100 te Nieuwerkerk a/d IJssel. • Ca. 1.860 m² bedrijfsruimte • Ca. 3.860 m² turn-key kantoorruimte 109 parkeerplaatsen • Oplevering: direct • Deelverhuur bespreekbaar

Huurprijs: € 499.000,- per jaar Koopsom: € 5.500.000,- k.k.

DALWEG 8 Functioneel bedrijfsgebouw gelegen op het bedrijventerrein ‘De Pinnepot II’ te Oostvoorne. • Ca. 720 m² bedrijfsruimte • Ca. 230 m² kantoor • Ca. 550 m² buitenterrein • Oplevering: per direct

Koopsom: € 625.000,- k.k.

Spijkenisse

Rotterdam

Te Huur: bedrijfs- en kantoorruimten

ALBERT PLESMANWEG 35

PASCALWEG 1

Multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw uitstekend gesitueerd en centraal gelegen in het Waalhavengebied. Bedrijfsunits vanaf • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 45 m² kantoorruimte Kantoorunits vanaf • Ca. 32 m² kantoorruimte • Oplevering: direct

Bedrijfsruimte gelegen op het bedrijventerrein Halfweg II. • Ca. 487 m² bedrijfsruimte • Ca. 968 m² kantoorruimte • 33 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Bedrijfsunits vanaf: € 1.195,- per maand Kantoorunits vanaf: € 135,- per m² per jaar

Huurprijs: € 127.000,- per jaar Koopsom: € 1.250.000,- k.k.

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 19

19

17-04-13 10:29


Strijen

Vierpolders

BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

EDISONWEG 24

SEGGELANT-ZUID 9

Representatief bedrijfsgebouw met verhard en omheind buitenterrein, gelegen op een mooie locatie op het bedrijventerrein Oud - Bonaventura te Strijen. • Ca. 430 m² bedrijfsruimte • Ca. 60 m² entresol • Ca. 290 m² kantoorruimte • Ca. 1.500 m² buitenterrein (ongebonden) • Oplevering: in overleg

Representatieve bedrijfs- en kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein ‘Seggelant’ in Vierpolders. Hal I • Ca. 520 m² bedrijfsruimte Hal II • Ca. 434 m² bedrijfsruimte Hal III • Ca. 1.380 m² bedrijfsruimte • Ca. 202 m² kantoorruimte • Ca. 675 m² ongebonden buitenterrein • Oplevering: in overleg

Huurprijs Hal I: € 2.750,- per maand Hal II: € 2.250,- per maand Hal III: € 8.500,- per maand

‘s-Gravendeel

Koopsom: € 925.000,- k.k.

GRIENDWEG 7B EN 9 De Griendweg is gunstig gesitueerd op het bedrijventerrein Mijlpolder te ‘s-Gravendeel. Via de Provincialeweg is er een goede ontsluiting naar Rijksweg A16 (Rotterdam/Antwerpen via Kiltunnel) en naar de Rijksweg A29 (Rotterdam/ Roosendaal). Griendweg 7B • Ca. 765 m² bedrijfsruimte • Ca. 675 m² kantoorruimte • Ca. 60 m² entresol

Griendweg 9 • Ca. 970 m² bedrijfsruimte • Ca. 820 m² kantoorruimte • Ca. 150 m² entresol • 20 parkeerplaatsen

• Oplevering: in overleg

Koopsom: op aanvraag

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 20

20 17-04-13 10:29


Capelle aan den IJssel

BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

MOLENBAAN 10-14 Bedrijfsruimte gelegen in het Hoofdweggebied te Capelle aan den IJssel. Door de nabij gelegen rijkswegen A-20 en A-16 is het pand goed bereikbaar. Molenbaan 10 • Ca. 409 m² bedrijfsruimte • Ca. 167 m² kantoorruimte

Molenbaan 14 • Ca. 522 m² bedrijfsruimte • Ca. 106 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg

Molenbaan 12 • Ca. 494 m² bedrijfsruimte • Ca. 150 m² kantoorruimte

Oude-Tonge

Huurprijs: Molenbaan 10: € 39.195,- per jaar Molenbaan 12: € 43.158,- per jaar Molenbaan 14: € 39.310,- per jaar

BOEZEMWEG 5 Multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw gelegen op bedrijventerrein Tonisseweg te Oude-Tonge. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de N498 en de N59, de doorgaande route richting Rotterdam en Zierikzee • Diverse units beschikbaar • Oppervlakte vanaf 1.014 m² bedrijfsruimte • Oplevering: per direct

Huurprijs: Bedrijfsruimte: € 35,- per m² per jaar Kantoorruimte: € 75,- per m² per jaar Buitenterrein: € 15,- per m² per jaar

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 21

21

17-04-13 10:29


Objectief Rotterdam krĎgt waterstoftankstation De waterstofrevolutie is in aantocht. Althans volgens staatssecretaris Mansveld en daarom komt er eind dit jaar ook in Rotterdam een waterstoftankstation. In Helmond komt eveneens een nieuw station en de voorzieningen in Amsterdam en Arnhem worden aangepast aan de nieuwe generatie voertuigen. Mansveld wĎst erop dat er binnenkort waterstof-auto’s bĎ Daimler, Honda, Hyundai en Toyota worden geïntroduceerd. Waterstof heeft als voordeel dat het minder vervuilend is.

Dynamis is tweede kantorenmakelaar en vierde bedrĎfsmakelaar Zoals ieder voorjaar, is ook nu weer de Top-101 ranglĎst van PropertyNL bekendgemaakt met het marktaandeel op landelĎk en regionaal niveau. In de ranglĎst staat Dynamis als vĎfde partĎ vermeld. Op basis van oppervlaktemeters in het segment kantoorruimte is Dynamis de vierde makelaar, op de bedrĎfsruimte-gebruikersmarkt is Dynamis stabiel blĎven staan op de tweede plaats. In de regio RĎnmond/Drechtsteden is Ooms Makelaars van de derde naar de tweede positie gestegen. De regionale ranglĎst is opgesteld aan de hand van de geschatte provisie-inkomsten per makelaar welke moeten worden opgevat als een indicatie voor de relatieve marktaandelen. PropertyNL: “De kracht van de lokale makelaar blĎkt ook uit de stabiele vĎfde plaats van de twaalf regionale makelaarskantoren verenigd in Dynamis.” In de MakelaardĎ Top 100 op het gebied van particulier onroerend goed, opgesteld door Vastgoed in samenwerking met Bangma&Bosma BedrĎfsadvies, is Ooms als derde makelaar vermeld en bekleden wĎ de eerste positie als grootste nieuwbouwmakelaar van het land.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Op de trap v.l.n.r.: Suzanne van der Horst, Paul de Wit, Caroline Sanders, Daan Gooren, Jasper Stegmann Onder de trap v.l.n.r.: Gareth Tsang, Ilona van Kooten, Jeroen van der Meer, Evelien Ravesteijn, Peter van Nederpelt, Marco Schol

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 22

22 17-04-13 10:29


Internationale oriëntatie van Rotterdam biedt perspectief

Haven nog steeds de motor, kenniseconomie groeit fors De Rotterdamse haven is nog steeds de motor van de Rotterdamse economie, maar de kenniseconomie is fors aan het groeien. Dit blĎkt onder meer uit een stĎging van het aantal banen voor hoogopgeleiden en een stĎging van de werkgelegenheid in het wetenschappelĎk bedrĎf. Ook kiezen steeds meer studenten voor een opleiding in Rotterdam en trekt de stad steeds meer bezoekers. Verder is het aantal ZZP’ers in Rotterdam in zeven jaar tĎd verdubbeld. De Economische Verkenning Rotterdam 2013 (EVR) werd gepresenteerd door de wethouders Jeannette Baljeu (regionale economie), Korrie Louwes (arbeidsmarkt) en Hamit Karakus (stedelĎke economie). De EVR biedt jaarlĎks kerncĎfers en onderzoeksresultaten over de stedelĎke en regionale economie. Internationale oriëntatie Ook Rotterdam ontkomt niet aan de economische crisis. De groei valt terug, in 2010 groeide de economie met 1,7 procent en de cĎfers uit 2011 laten een groei van 1,2 procent zien. Het aantal banen daalt en de werkloosheid neemt toe. De internationale oriëntatie van de Rotterdamse economie biedt perspectief. De Rotterdamse haven doet het nog steeds goed. In 2012 steeg de overslag in de Rotterdamse haven met 1,7 procent naar 442 miljoen ton goederen. Rotterdam blĎft een aantrekkelĎke vestigingsplaats voor internationale bedrĎven, met name uit Azië. Nieuw type werkgelegenheid Rotterdam wordt steeds interessanter voor hoogopgeleiden. Het aantal banen op hbo en universitair niveau steeg de afgelopen tien jaar van 29 procent naar 34 procent. De kenniseconomie wordt steeds belangrĎker. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het type werkgelegenheid in Rotterdam. De non-proƂt sector is inmiddels goed voor een derde van de werkgelegenheid. Onzichtbare economie Rotterdam telt inmiddels 10.750 ZZP’ers. Dat is 40 procent van het totaal aantal bedrĎven in Rotterdam. Het aantal eenmansbedrĎven is in zeven jaar tĎd met 50 procent gestegen. Van de ZZP’ers werkt 75 procent vanuit huis. De sterke groei van het aantal ZZP’ers hangt samen met de crisis en de

digitalisering en ƃexibilisering van de economie. Naast de zichtbare economie ontstaat in Rotterdam zo een steeds belangrĎkere onzichtbare digitale economie. Aanpak leegstand De aanpak van de leegstand in de kantorensector komt goed op stoom. Inmiddels heeft in nog geen twee jaar tĎd ruim 100.000 vierkante meter aan leegstaande kantoren een nieuwe bestemming gekregen. Het transformatieplatform dat de gemeente hiervoor samen met de marktpartĎen heeft opgezet heeft bovendien nog eens tienduizenden vierkante meters in voorbereiding. Voor de nieuwe kantoren die in aanbouw zĎn - zoals De Rotterdam, Calypso, First en Cool63 - zĎn voor een groot deel al huurders gevonden. Van de Rotterdamse kantoren staat 13 procent leeg. In de binnenstad gaat het om 15 procent, op de Kop van Zuid om 7,6 procent.

Rotterdam in trek Het aantal studenten dat in Rotterdam hoger onderwĎs volgt, steeg van 50.000 studenten in 2005 naar 60.000 studenten in 2011. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal stĎgen, evenals het aantal internationale studenten. Het bezoekersaantal steeg met 4 procent en het aantal hotelovernachtingen bleef ondanks de crisis stabiel. De jaarlĎkse EVR biedt een overzicht van de kerncĎfers, trends en onderzoek van de Rotterdamse economie. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Rabobank Rotterdam, Eneco, Kamer van Koophandel Rotterdam, DCMR Milieudienst RĎnmond, Stedin, Ooms Makelaars, HavenbedrĎf Rotterdam NV, Randstad, KPMG, Hogeschool Inholland, Albeda College en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 23

23

17-04-13 10:29


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

BOHRWEG 20-58

Huurprijs Vanaf: € 14.500,- per jaar € 75.000,- per jaar Tot:

Functionele bedrijfsgebouwen gelegen in het bedrijvenpark “Maaszicht”, met uitstekende verbindingen met zowel het centrum als de “Ruit” rond Rotterdam. Koperslagerstraat 16-18 • Ca. 446 m² bedrijfsruimte • Ca. 78 m² kantoorruimte Bankwerkerstraat 11-13 • Ca. 359 m² bedrijfsruimte • Ca. 83 m² kantoorruimte • Oplevering: per direct

Rotterdam

Spijkenisse

Diverse bedrijfsunits in kleinschalig bedrijfsverzamelcomplex gelegen op bedrijventerrein Halfweg II te Spijkenisse. • Units vanaf: • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 35 m² kantoorruimte • Units tot • Ca. 651 m² bedrijfsruimte • Ca. 129 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg

BEDR.PARK MAASZICHT

BEDR.CENTR. WATERSTROOM

Huurprijs: Swalm 2 € 35.000,- per jaar Swalm 4 € 29.500,- per jaar

• Diverse bedrijfsunits gelegen op Bedrijvenpark Rotterdam NoordWest nabij de Spaanse Polder en Rotterdam Airport. • Units vanaf: • Ca. 472 m² bedrijfsruimte • Ca. 120 m² kantoorruimte • Units tot • Ca. 547 m² bedrijfsruimte • Ca. 273 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg

Rotterdam

Rotterdam

Modern bedrijfscomplex op bedrijventerrein “Waterstroom” in de wijk Zevenkamp, gelegen aan de Roer en de Swalm, direct nabij de A20. Swalm 2 • Ca. 285 m² bedrijfsruimte • Ca. 111 m² kantoorruimte Swalm 4 • Ca. 214 m² bedrijfsruimte • Ca. 111 m² kantoorruimte • Oplevering: per direct

Huurprijs: Koperslagerstraat 16-18 € 39.800,- per jaar Bankwerkerstraat 11-13 € 34.300,- per jaar

TRADEPARC MATLINGE

Huurprijs Vanf: € 40.000,- per jaar Tot : € 59.000,- per jaar

Objectief Rotterdam krĎgt groots KoninklĎk dubbelportret Rotterdam verwelkomt het nieuwe staatshoofd, Koning WillemAlexander, met een levensgroot dubbelportret van Beatrix en Willem-Alexander op de gevel van het 151 meter hoge Nationale-Nederlandengebouw aan het Weena. Het kunstwerk, een initiatief van Rotterdams LEF en verzekeraar Nationale-Nederlanden, is een geschenk aan het nieuwe staatshoofd. TegelĎkertĎd vormt het dubbelportret, dat op grote hoogte boven Rotterdam prĎkt, een eerbetoon aan Koningin Beatrix. Kunstenaars GĎs van Bon en ThĎs Kelder ontwierpen de opvallende lĎntekening van 30 meter breed en ruim 36 meter hoog. DankzĎ de felle oranje kleur is het kunstwerk goed zichtbaar boven de stad. Maar ook ’s avonds hebben stad en regio zicht op het grootste KoninklĎke dubbelportret ooit gemaakt. In het donker wordt het oranje ƃuorfolie door middel van een animatie spectaculair aangelicht.

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 24

24 17-04-13 10:29


Rotterdam

Rotterdam

WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Huurprijs: € 48.000,- per jaar

Huurprijs: € 75.000,- per jaar

Spijkenisse

MARINIERSWEG 2 Representatieve winkelruimte gelegen op uitstekende zichtlocatie (hoek) met een ca. 30 meter front. Gelegen in het centrum van Rotterdam, temidden van het kernwinkelgebied Meent, Koopgoot, Lijnbaan en Coolsingel waar zowel landelijke ketens als lokale ondernemers gevestigd zijn. • Ca. 414 m² begane grond • Ca. 120 m² kelder • Laad- en los mogelijkheid via achterzijde • Oplevering: januari 2014, eerder in overleg • Parkeren (betaald) in directe omgeving

Spijkenisse

GOUDSESINGEL 223A-225A Op goede zichtlocatie gelegen winkelruimte in Rotterdam centrum. • Ca. 300 m² begane grond • Ca. 51 m² kelder • Parkeren (betaald) in nabije omgeving • Oplevering: in overleg

GORSSTRAAT 8-14

GORSSTRAAT 16

Winkelruimten gelegen in het winkelhart van Spijkenisse, nabij ‘t Oude centrum’ en de woonboulevard Spijkenisse. Rondom de Gorsstraat bestaat het winkelhart ondermeer uit de Stadshuispassage, de historische kern bij de Voorstraat, het ABCcomplex met warenhuisfunctie en winkelcentrum de Kopspijker met allerlei onderlinge verbindingen. • Ca. 535 m² begane grond • Vanaf ca. 160 m² • Bevoorraden mogelijk via achterzijde • Parkeren (betaald) voor de deur • Oplevering: per direct

Horecaruimte gelegen in het winkelhart van Spijkenisse, nabij ‘t Oude centrum’ en de woonboulevard Spijkenisse. Rondom de Gorsstraat bestaat het winkelhart ondermeer uit de Stadshuispassage, de historische kern bij de Voorstraat, het ABCcomplex met warenhuisfunctie en winkelcentrum de Kopspijker met allerlei onderlinge verbindingen. • Ca. 160 m² begane grond • Parkeren (betaald) voor de deur • Datum transport: in overleg

Huurprijs: € 160,- per m² per jaar

Koopsom: € 345.000,- kosten koper

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 25

25

17-04-13 10:29


Rotterdam

Rotterdam

WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

FREERICKSPLAATS 20A

MARINIERSWEG 34A

Nette winkelruimte, gelegen in winkelgebied in Hillegersberg. Het winkelgebied in Hillegersberg kenmerkt zich door een gemêleerd aanbod van aantrekkelijke lokale ondernemers en hoogwaardige (landelijke) winkelformules. • Ca. 103 m² begane grond • Ca. 40 m² kelder • Oplevering: in overleg • Parkeren (betaald) in directe omgeving

In hartje Rotterdam gelegen winkel-/kantoorruimte, gelegen te midden van het kernwinkelgebied Meent, Koopgoot, Lijnbaan en Coolsingel waar zowel landelijke ketens als lokale ondernemers gevestigd zijn. • Ca. 158 m² begane grond • Oplevering: in overleg • Parkeren (betaald) in directe omgeving

Huurprijs: € 34.000,- per jaar

Huurprijs: € 22.000,- per jaar

Te koop / te huur

Objectief

Rotterdam

Verkeer moet sneller door Rotterdam

RIJSTUIN 172 Horecaruimte aan de voet van de Blaaktoren in hartje centrum. Gelegen nabij de Binnenrotte waar de Rotterdamse weekmarkt (di/za) wordt gehouden en waar medio 2014 de nieuwe Markthal met parkeergarage verrijst. Om de ontsluiting naar het plein te verbeteren zal de gevel van de Rijstuin gerenoveerd worden (zie foto). Het object krijgt hierdoor een enorme upgrading en leent zich derhalve uitstekend als horecaruimte. • 432,5 m2 souterrain, ingemeten volgens NEN 2580 • Parkeren (betaald) in nabije omgeving en nabij metro- en NS station Blaak • Mogelijkheid tot het huren van twee overdekte parkeerplaatsen Tevens is het gehele complex (172-176) te koop (www.rijstuin.nl)

Verkeerswethouder Jeannette Baljeu wil de doorstroming van het verkeer in de stad verbeteren door elektronische panelen langs of boven de te hangen met daarop actuele verkeersinformatie. Daar worden Ƃles, reistĎden en alternatieve routes op aangegeven. Met de informatie op de Dynamische Route Informatie Panelen kunnen automobilisten zelf de juiste keuze voor hun route maken. Daarnaast zal de weggebruiker worden geïnformeerd over wegwerkzaamheden, grote incidenten en parkeren tĎdens evenementen. Inmiddels zĎn er 24 zogenoemde DRIP’s geplaatst. Het is de bedoeling dat het er in totaal 34 worden.

65.000,- per jaar Huurprijs horecaruimte (172) :€ 1.325,- per plaats per jaar Huurprijs parkeerplaatsen :€ Koopsom gehele complex (172-176) : € 1.500.000,- kosten koper

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 26

26 17-04-13 10:29


Nieuw voor ondernemers:

! Wonen en werken op een A-locatie in bruisend Rotterdam. Dat is woerken, het slimme woon-werkconcept dat succesvol ondernemen en stedelijk wonen samenbrengt op één adres. Woon-werkverkeer, met de daaraan verbonden stress en fileleed, behoort hiermee tot het verleden! WONEN EN WERKEN IN ROTTERDAM De Weenaflat, gelegen aan het Rotterdamse Hofplein en het Weena, is gerenoveerd tot ideale woerken-locatie. Voor een aantrekkelijke prijs koopt u een moderne bedrijfsruimte op de begane grond, plús een licht appartement op een van de bovenliggende verdiepingen. Ideaal voor een kantoor, praktijk of atelier aan huis! Koopsommen bedrijfsruimten vanaf € 159.000,-.

OOK

?

N WOERKE

afspraak teen een e m n a d eer Maak htiging! M de ic z e b n e voor e aan bij e vraagt u erken.nl o informati via www.w makelaar

WOERKEN WERKT! LAAT U INSPIREREN DOOR DE VELE MOGELIJKHEDEN EN VOORDELEN VAN DE WEENAFLAT: œ Betaalbare bedrijfsruimten op een toplocatie in Rotterdam. œ Uitstekende bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer. œ Minder woon-werkverkeer en altijd zicht op de zaak. œ Besparing van tijd en kosten. œ Flexibele schakeling tussen werk en privé. œ Aantrekkelijke voorzieningen voor ondernemers. œ Tevens mogelijk om alleen een bedrijfsruimte te kopen. œ Parkeerplaatsen beschikbaar in ondergrondse parkeergarage.

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 27

27

17-04-13 10:29


Ron Groenewegen, directeur ABN AMRO BedrĎven: “Niet alleen ondernemers, ook adviseurs worden in de huidige economie uitgedaagd om creatief te zĎn. Proactief het verschil maken voor de klant, ook dat is de bank anno nu.”

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 28

28 17-04-13 10:29


Het zĎn roerige tĎden voor veel bedrĎven en ook in de vastgoedsector blĎft de economische crisis niet onopgemerkt. Het percentage leegstaande kantoren is de afgelopen jaren toegenomen en het huren van winkelpanden staat onder druk door dalende omzetten. Maar Ron Groenewegen is alles behalve negatief: “In deze tĎd worden ondernemers uitgedaagd om met nieuwe, creatieve oplossingen te komen. Ook van ons als adviseur wordt verwacht dat wĎ meebewegen met de dynamische markt. Op zoek naar alternatieve mogelĎkheden, innoveren en vooruitdenken. Dat zĎn leuke dingen.” Met een kantoor gelegen aan de voet van de Erasmusbrug, midden in het kloppend hart van de Rotterdamse haven, is Groenewegen samen met vier commerciële teams verantwoordelĎk voor het geograƂsche gebied van Rotterdam tot MoerdĎk. Daarnaast richt men zich op twee speciƂeke sectoren: de landelĎke Binnenscheepvaart en de Haven & Logistiek in en rondom het Rotterdamse havengebied. Vooral in deze laatstgenoemde sector volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op. “Als bank volgen we deze ontwikkelingen op de voet. Sectorexpertise is ontzettend belangrĎk om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Waar liggen de kansen en hoe kan de ondernemer deze kansen maximaal benutten? WĎ gaan met de ondernemer in gesprek en we helpen de ondernemer om een stap verder te komen.” Vastgoed als onderdeel van bedrĎfsstrategie “Als bank kĎken we vooral naar de ondernemer en het businessplan van een onderneming. Vastgoed is in veel gevallen een voornaam onderdeel van de bedrĎfsstrategie. Denk bĎvoorbeeld aan een winkel, een kantoorpand of een distributiecentrum. De ondernemer kan middels vastgoed zĎn activiteiten uitvoeren, diensten aanbieden en uiteindelĎk resultaten behalen. De vastgoedsector staat de laatste jaren behoorlĎk onder druk. Er verandert veel. Als bank grĎpen we deze veranderingen aan om samen met de ondernemer tot vernieuwende oplossingen te komen.” Deze oplossingen reiken volgens Groenewegen verder dan alleen het Ƃnanciële plaatje. “BĎ vastgoed denkt men al snel aan de Ƃnanciële rol van banken. Er bestaat echter niet zoiets als één Ƃnancieel product. Een goede oplossing vraagt in alle gevallen om maatwerk.” Groenewegen ziet de rol van de bank vooral gelegen in die van sparringpartner. HĎ wil ondernemers uitdagen om na te denken over hun visie, toekomstplannen en omgeving.

Finance biedt een compleet pakket aan Ƃnanciële diensten voor professionele vastgoedondernemingen in Nederland. “Dit zorgt voor een extra dimensie in onze dienstverlening die voorheen niet aanwezig was,” vertelt Groenewegen. “Als bank hebben we nu nog meer kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt en de deelnemers op die markt. Deze kennis zetten we proactief in voor onze relaties.” Leegstand Vastgoed is volgens Groenewegen een containerbegrip en sterk afhankelĎk van de activiteiten van de ondernemer en de locatie. De leegstand van onroerend goed verschilt per sector. “We zien bĎvoorbeeld dat het aantal leegstaande kantoorpanden de laatste jaren toeneemt. Hiervoor bestaan verschillende oorzaken. Door het Nieuwe Werken bĎvoorbeeld is de vraag naar kantoorruimtes afgenomen. We gaan steeds efƂciënter met de ruimte om. Ook de retailmarkt is volop in beweging. Winkeliers worden geconfronteerd met een prĎskritische consument en toenemende concurrentie van online verkopers. Dit vraagt om een nieuwe inrichting van het winkellandschap.” Voor bedrĎfspanden in het havengebied schetst Groeneweg een ander beeld. Vraag en aanbod sluiten goed op elkaar aan. Dit is mede te danken aan de logistieke toplocatie van het Rotterdamse havengebied en de toenemende bedrĎvigheid. Ondernemers kunnen volgens Groenewegen nog steeds goed hun weg vinden in vastgoed als het gaat om bĎvoorbeeld loodsen en op- en overslagruimtes. De bank speelt hierin een faciliterende rol. Beweging Ondanks dat het economisch gezien een lastige tĎd is, blĎft Groenewegen positief. “NatuurlĎk is het niet voor iedereen even gemakkelĎk om hier doorheen te komen, maar de crisis biedt ondernemers ook verandermogelĎkheden en vraagt om een nieuwe kĎk op de zaken. Hierdoor zĎn bedrĎven in staat om kritisch naar zichzelf te kĎken. BedrĎven worden zich meer bewust van hun omgeving, gaan op zoek naar nieuwe technieken en worden uitgedaagd om efƂciënter te werken. Met andere ogen naar de eigen organisatie kĎken leidt vaak tot een innovatiesprong. Dit vind ik mooi om te zien. Hier spreekt ondernemerschap uit. Als bank vinden we het natuurlĎk leuk om hieraan bĎ te dragen. Samen met de ondernemer gaan we op zoek naar nieuwe kansen en innovatieve, concrete oplossingen. WĎ geloven in verandering als vooruitgang.”

In antwoord op de veranderende vastgoedmarkt heeft de bank ‘Real Estate Finance’ in het leven geroepen. Real Estate

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 29

29

17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN/BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

kantoorruimte gelegen in de historische binnenstad van Dordrecht aan de voet van de Grote Kerk. • Ca. 571 m² kantoorruimte verdeeld over vier verdiepingen. • Deelverhuurmogelijk vanaf ca. 25 m² • Oplevering: in overleg, kan per direct

Zwijndrecht

Kantoor-/ winkelruimte met baliefunctie op een markante zichtbare hoek van het buurtwinkelcentrum De Passage. Uniek is de gelegenheid om op de kopgevel van het gebouw reclame te voeren die nergens anders beschikbaar is. • Ca. 70 m² commerciële ruimte op de begane grond; • Ca. 35 m² commerciële ruimte op een half verhoogde verdieping; • Ca. 37 m² commerciële ruimte in het souterrain; • Oplevering: in overleg.

PASSAGE 2

GROTEKERKSPLEIN 4

Huurprijs: € 21.000,-- per jaar.

DORDTSE KIL III

€ 1.140,-- per unit, per maand

Hendrik Ido Ambacht

Het betreft een bedrijfsgebouw gesitueerd op het kleinschalige bedrijventerrein ‘De Sandelingen’ tussen de gelijknamige woonwijk en rijksweg A16. • Ca. 220 m² Bedrijfs-/ opslagruimte; • Ca. 145 m² Kantoorruimte; • Ca. 150 m² Toerekenbaar verhard buitenterrein; • Ca. 15 Parkeerplaatsen op eigen terrein. • Oplevering: in overleg

DE PLAATS 10

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 30

Koopsom Variërend tussen de € 190,-en € 225,-- per m².

Het object betreft een representatieve bedrijfsruimte met kantoor en ruime parkeerfaciliteit gelegen aan de rand van het Dordtse Zeehavengebied. • Ca. 1.324 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 270 m² Entresol; • Ca. 600 m² Kantoorruimte gelegen in de hoofdbouw, verdeeld over de begane grond, de eerste en tweede verdieping (inclusief entreehal) • 31 Parkeerplaatsen; • Eigenaar is voornemens de buitengevel te upgraden. Dit is mogelijk in overleg met de huurder. • Oplevering: in overleg.

Dordrecht

Dordrecht

Unieke kans voor startende of doorstartende bedrijven om zich representatief en milieuverantwoord te presenteren in dit energie-0-bedrijvencentrum. Diverse mogelijkheden vanaf ca. 60 m² bedrijfsruimte en ca. 60 m² kantoorruimte met 4 parkeerplaatsen. • Informeer naar de mogelijkheden.

JADE 100-116

Huurprijs: vanaf € 80,-- per m², per jaar.

Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’. Beschikbaar voor verkoop: • Kavels tussen de ca. 1.271 m² en ca. 58.375 m². • Milieucategorie t/m 4.2 • Uitstekend bereikbaar • Parkmanagement aanwezig

Dordrecht

Telefoon 078 - 614 43 33

Dordrecht

Drechtsteden

KREEKWEG 1

Huurprijs: € 136.000,-- per jaar.

Hier had uw Object kunnen staan

€ 2.850,- per maand.

30 17-04-13 10:29


KANTOORPANDEN • DRECHTSTEDEN

Dordrecht

Volledig gerenoveerd / Energielabel A

LAAN DER VERENIGDE NATIES 325

Gorinchem

Markant kantoorgebouw, direct gelegen naast de op- en afrit van de provinciale weg. Het unieke aan het gebouw is dat het recentelijk is gerenoveerd en dankzij de renovatie beschikt over een energielabel A, dat staat voor uiterste energiezuinigheid. Het gebouw heeft een volledige upgrade gekregen zodat het weer volledig voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: - er is een nieuw trappenhuis geplaatst, zodat iedere verdieping optimaal bereikbaar is; - de entree is volledig gerenoveerd, waardoor er een representatieve entree is ontstaan; - alle algemene ruimten op de verdieping zijn gerenoveerd; - op iedere verdieping is er een dubbele dames- en herentoilet en een nieuwe pantry gecreëerd; - alle kantoorrruimte zijn voorzien van nieuwe plafonds en gespoten wanden. • Ca. 470 m² op de begane grond; • Ca. 474 m² op de 1e verdieping; • Ca. 475 m² op de 2e verdieping; • Ca. 475 m² op de 3e verdieping; • Ca. 470 m² op de 4e verdieping. • 68 parkeerplaatsen op het buitenterrein • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 160m² € 124,- per m² per jaar Huurprijs kantoor: Huurprijs parkeerplaatsen: € 690,- per plaats per jaar

STEPHENSONWEG- 14 Business Centre Gorinchem Het Business Centre is gesitueerd op het industrieterrein Gorinchem Oost en is centraal gelegen aan in- en uitvalswegen op een zichtlocatie langs de A15. • Kantoorunits op diverse bouwlagen • Verhuur in units vanaf ca. 23 m². • Flexibele huurtermijn behoren tot de mogelijkheden • oplevering: in overleg Voorzieningen • vloerbedekking; • afgewerkte wanden; • verlaagd systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen; • verwarming. Huurprijs: vanaf € 115,- per m² per jaar

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 31

31

17-04-13 10:29


BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • DRECHTSTEDEN

PIETER ZEEMANWEG 71-73

Het complex betreft een uiterst functioneel en zeer representatief bedrijfscomplex. • Ca. 1.167 m² Bedrijfs-/ opslagruimte; • Ca. 252 m² Kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 288 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping; • Ca. 100 m² Entresol, ingebouwd in de bedrijfsruimte; • 27 parkeerplaatsen op het voorterrein. • Oplevering: in overleg.

Dordrecht

Dordrecht

Het object betreft een bedrijfsruimte met kantoor en buitenterrein. • Ca. 549 m² bedrijfsruimte bestaande uit een tweetal bedrijfsruimten; • Ca. 181 m² entresol, verspreid over beide bedrijfsruimten; • Ca. 128 m² kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 132 m² kantoorruimte op de eerste verdieping; • Ca. 24 m² bedrijfskantine op de begane grond; • Ca. 24 m² archiefruimte op de eerste verdieping; • Ca. 138 m² verhard ongebonden buitenterrein; • 9 parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg. Huurprijs: 5.000,-- per maand.

ROBIJN 600

Unit 2: • Ca. 402 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 1.064 m² Bedrijfsruimte; • Ca. 1.960 m² Verhard en omheind buitenterrein; Unit 4: • Ca. 853 m² Buitenterrein

DEBIJESTRAAT 5

CALANDSTRAAT 17 Het object betreft een multifunctioneel bedrijfscomplex gesitueerd in het hart van het bedrijventerrein Amstelwijck West. • Ca. 5.047 m² bedrijfs- / productieruimte op de begane grond. • Ca. 408 m² secundaire ruimten en kantoren op de begane grond, • Ca. 547 m² secundaire ruimten en kantoren op de eerste verdieping, • Ca. 4 Gemarkeerde parkeerplaatsen aan de voorzijde. • Ca. 3.300 m² Ongebonden buitenterrein. • Oplevering: in overleg. • Koop is bespreekbaar

Bedrijfs-/ productieruimte € 50,00 per m², per jaar. Secundaire- / kantoorruimte € 80,00 per m², per jaar. Buitenterrein € 17,50 per m², per jaar. Parkeerplaatsen € 300,00 per plaats, per jaar. Koopsom op aanvraag

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 32

Huurprijs en koopsom op aanvraag

Dordrecht

Huurprijs: € 2.500,-- per maand. Koopsom: € 297.500,-- k.k.

Dordrecht

EDISONWEG 12

Een unieke mogelijkheid om een bedrijfsruimte te kunnen kopen of huren, die volledig op maat kan worden opgeleverd naar de wensen van de eindgebruiker.

Dordrecht

Strijen

Een modern en representatief bedrijfscomplex bestaande uit: • Ca. 103 m² kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 75 m² showroom op de begane grond; • Ca. 67 m² bedrijfsruimte op de begane grond; • Ca. 98 m² kantoorruimte op de verdieping; • Ca. 124 m² entresol; • 9 parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg.

Huurprijs: € 149.000,-- per jaar. Koopsom: € 1.650.000,-- k.k.

CALANDSTRAAT 44 Showroomruimte op een absolute zichtlocatie aan rijksweg A-16. • Ca. 1.190 m² bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond; • Ca. 1.280 m² showroomruimte op de begane grond; • Ca. 250 m² secundaire ruimte op de tussenverdieping; • Ca. 288 m² kantoorruimte op de eerste verdieping (verhuurd); • Ca. 282 m² kantoorruimte op de tweede verdieping (verhuurd); • Ca. 2.250 m² ongebonden buitenterrein; • 42 parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg. • Koop is bespreekbaar.

€ 17.500,-- per maand. Koopsom op aanvraag

32 17-04-13 10:29


Dordrecht

Dordrecht

BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

Huurprijs: € 12.500,-- per maand.

Koopsom: € 5.750.000,-- k.k.

Zevenbergen

PIETER ZEEMANWEG 104 Uniek grootschalig distributiecentrum voorzien van 50 laaddocks aan weerszijden van het complex, waardoor het object bij uitstek geschikt is voor cross dock activiteiten. • Ca. 5.958 m² bedrijfsruimte op de begane grond; • Ca. 2.520 m² bedrijfsruimte op de begane grond; • Ca. 1.951 m² bedrijfsruime op de verdieping; • Ca. 493 m² kantoorruimte op de verdieping; • Ca. 650 m² toerekenbaar verhard buitenterrein; • Ca. 100 gemarkeerde parkeerplaatsen; • Oplevering: in overleg.

Dordrecht

KAMERLINGH ONNESWEG 10 Het bedrijfscomplex is gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil I. • Ca. 1.300 m² Bedrijfsruimte met een gunstige vrije hoogte, voorzien van een drietal overheaddeuren. • Ca. 320 m² kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 320 m² kantoorruimte op de eerste verdieping; • Ca. 100 m² secundaire ruimte gelegen op de begane grond. • Ca. 100 m² secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping; • Ca. 360 m² Toerekenbaar verhard en afgesloten buitenterrein, dat afgescheiden is middels een hekwerk en een stalen schuifpoort. 30 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein. Oplevering: 1 januari 2014

VAN NEURENBURGPAD

CAMPAGNEWEG

In de Binnenstad van Dordrecht, op een strategische locatie t.o.v. de uitvalswegen naar de N3, worden 20 kleinschalige multifunctionele bedrijfs- en opslagunits ontwikkeld. • Bedrijfsunit type A: • In totaal 6 units • Variërend in afmeting van 94,9 m² tot 112,7 m² • Optie voor uitbreiding met een entresol of kantoor van 25,6 m² • Standaard 1 eigen parkeerplaats • Mogelijkheid tot koop/huur van extra parkeerplaats • Ideaal voor gebruik als bedrijfsunit • Bedrijfsunit type B • In totaal 14 units • Variërend in afmeting van 43,8 m² tot 81,5 m²; • Standaard 1 eigen parkeerplaats • Mogelijkheid tot koop/huur van extra parkeerplaats • Ideaal voor stalling van caravan, boot en dergelijke • Oplevering: per direct Koopsom: vanaf € 64.000,-- v.o.n. Huurprijs: vanaf € 395,-- per maand.

Aan de rand van het nieuwe bedrijventerrein De Koekoek treft u dit mooie bouwkavel aan. Bedrijventerrein De Koekoek ligt in Zevenbergen. Zevenbergen is een van de kernen van de gemeente Moerdijk, de grootste gemeente van de provincie NoordBrabant. Bedrijventerrein de Koekoek ligt, net als het bedrijventerrein Zwanegat, ten oosten van de kern Zevenbergen. • Ca. 5.730 m² Bouwgrond, met een front van 95 meter aan de Campagneweg en een tweede zichtzijde van ruim 50 meter aan de provinciale weg N285. • Verkoop in delen is bespreekbaar • Oplevering: in overleg, kan spoedig

Koopsom € 150,-- per m², vrij op naam.

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 33

33

17-04-13 10:29


BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

Objectief BedrĎventerreinen Drechtsteden

Zwijndrecht

In de Drechtsteden en de Merwedezone vinden veel activiteiten plaats die verbonden zĎn met de mainport Rotterdam. Zo vormen binnenvaart, baggercluster en deltatechnologie het maritiem complex Drechtsteden-Merwedezone. Verdere ontwikkeling hiervan vergt vooral herstructurering van bestaande bedrĎventerreinen. Daarnaast wordt in Alblasserdam een nieuwe containerterminal aangelegd en wordt Dordtse Kil IV ontwikkeld als bedrĎventerrein voor de mainport.

GILDENWEG 18 Bedrijfscomplex bestaande uit diverse geschakelde hallen met kantoor en buitenterrein. Het complex is gesitueerd aan de centrale as van het bedrijventerrein De Geer in Zwijndecht en heeft bedrijfsdeuren aan zowel de Gildenweg als de Scheepmakersstraat. Het bedrijventerrein ondergaat op dit moment een flinke facelift. Na afronding van de revitalisatie zijn er meer parkeerplaatsen en kan het terrein zich meten met alle moderne terreinen in de regio. • Ca. 422 m² kantoorruimte op de begane grond en verdieping; • Ca. 1.866 m² bedrijfsruimte in loods I; • Ca. 589 m² bedrijfsruimte in loods II; • Ca. 360 m² bedrijfsruimte in loods III; • Ca. 475 m² bedrijfsruimte in loods IV; • 20 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Oplevering: in overleg.

Koopsom: € 1.750.000,--

Externe veiligheid Voor de externe veiligheid moet de routering van gevaarlĎke transporten goed geregeld zĎn. RĎk en provincie hanteren hiervoor een basisnet, waarin het gevaarlĎk transport over weg, spoor en water is geregeld. BelangrĎk is dat de Betuweroute nog beter benut gaat worden en dat op het bestaande spoor extra veiligheidsmaatregelen komen. Voor de lange termĎn moet de A4-zuid een alternatief vormen voor transport over de weg en kan een nieuwe goederenspoorlĎn Rotterdam - België de bestaande route door stedelĎk gebied ontlasten.

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. V.l.n.r. Ted Rommelse, Dennis Dekker, Kimberley Moolenaar, Harm-Jan Bakker

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 34

34 17-04-13 10:29


UNIEKE BEDRIJFSGEBOUWEN ZEER RUIME PERCEELOPPERVLAKTEN ROTTERDAM

DORDRECHT

BARENDRECHT

KOPERSTRAAT 33

CORNELIS LELYSTRAAT 12

BIJDORP WEST 12

€ 1.895.000,00 k.k.

€ 1.250.000,00 k.k.

€ 1.025.000,00 k.k.

Circa 2.922 m2 BVO bedrijfsruimte

Circa 1.533 m2 BVO bedrijfsruimte

Circa 955 m2 BVO bedrijfsruimte

BERGSCHENHOEK

NUMANSDORP

POORTUGAAL

WEG EN BOS 20

JAMES WATTSTRAAT 25

AMBACHTSTRAAT 23

€ 585.000,00 k.k.

€ 325.000,00 k.k.

€ 499.000,00 k.k.

Circa 640 m2 BVO bedrijfsruimte

Circa 426 m2 BVO bedrijfsruimte

Circa 465 m2 BVO bedrijfsruimte

BEKIJK HET AANBOD VERSPREID OVER HEEL NEDERLAND OP:

postnlportefeuille.cbre.nl Weet wat er leeft

013082 Object.indd 35

35

17-04-13 10:29


‘Dordrecht is geen echte kantorenstad, maar heeft wel potentie’ In de gemeente Dordrecht staat bĎna 20 procent van het totaal aan kantoorruimte leeg. Het zĎn cĎfers die boven het landelĎk gemiddelde liggen en zorgen baren. Om het probleem aan te pakken werd afgelopen september het convenant ‘ transformatie leegstaande kantoren Dordrecht’ ondertekend door Fortress Development, Van WĎnen West, EGM Architecten, Ooms Makelaars en de gemeente Dordrecht. Namens die laatste partĎ zette Piet Sleeking, wethouder RuimtelĎke Ontwikkeling en Binnenstad, zĎn handtekening. HĎ vertelt over speerpunten, transformaties, gewĎzigde bestemmingsplannen, samenwerking en Rotterdam als voorbeeld. “De structurele leegstand in Dordrecht doet zich al vrĎ lang voor, met name in de 19de eeuwse schil. Dat is het gebied net ten zuiden van de binnenstad tot aan de NoordendĎk. Toen wĎ met dit college begonnen, lagen er nog plannen om tot forse uitbreidingen voor kantoorruimte te komen, met na-

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 36

me op het Maasterras. Het college was direct van mening dat er, gezien de structurele leegstand, te veel programmering in de pĎplĎn zat. Nog los van het feit dat de provincie steeds strenger toeziet en restricties oplegt om te komen tot reductie van plannen.” In Dordrecht is daarom nu nog slechts één

36 17-04-13 10:29


echte nieuwbouwlocatie; AmstelwĎck. “Daar gaat de uitgifte echter ook nog eens veel trager dan wĎ hadden verwacht.” De bovengemiddelde leegstand van kantoren is volgens Sleeking deels te wĎten aan de relatief vele verplaatsingen in Dordrecht. “Bovendien is het geen echte kantorenstad, zeker niet in vergelĎking met omliggende gemeenten. In het verleden is er ook te weinig aandacht voor de invulling van bestaande kantoren met langdurige leegstand geweest en te veel ruimte geboden aan nieuwe projecten.” Sleeking is van mening dat Dordrecht wel de potentie heeft om zich te proƂleren als kantorenstad. “Op zich is de 19de eeuwse schil een goede locatie voor kantoorfuncties. Je zit tussen het station en de binnenstad in, de bereikbaarheid over het spoor, de weg en het water is goed en er is de beschikking over voldoende parkeergelegenheid. We willen de strook ‘Spuiboulevard’ dan ook niet zomaar opgeven als kantoorwerklocatie. Het gebied heeft voldoende potentie.” Dat het anders moet is duidelĎk. Samenwerking lĎkt de sleutel. Voor de gemeente en diverse marktpartĎen ligt er de uitdaging om andere bestemmingen voor leegstaande kantoorruimten te vinden. In Rotterdam lukte het om in anderhalf jaar tĎd 150.000 m2 aan leegstaande kantoren een andere functie te geven. ‘Kansloze’ kantoren werden getransformeerd tot hotel, gezondheidspraktĎk, woning, school of kinderdagverblĎf. Voor 100.000 m2 werd een permanente oplossing gevonden. De andere 50.000 m2 kreeg een tĎdelĎke bestemming. Een voorbeeld voor Dordrecht? “In deze stad staat 75.000 m2 leeg, dus de schaalgrootte is uiteraard onvergelĎkbaar. Maar er zĎn wel intensieve contacten met de gemeente Rotterdam, ondanks de verschillen. De gemeente Dordrecht heeft relatief weinig eigendom, de meeste objecten zĎn particulier eigendom of van andere overheden. WĎ moeten verschillende sporen vinden om de leegstand te bestrĎden en terug te dringen. Het gebouw ‘De Holland’ is een mooi transformatievoorbeeld. Het heeft oorspronkelĎk een kantoorfunctie gehad, stond lang leeg en dient binnenkort als onderkomen voor het Nationaal OnderwĎsmuseum. Soms is het ook nodig om een bestemmingsplan te wĎzigen om nieuwe ruimte te vinden. Door meer functies mogelĎk te maken in dit gebied kunnen transformaties eenvoudiger plaatsvinden. Dudok maakt daar onder andere gebruik van voor wat betreft het gebouw van het voormalige postkantoor aan de Johan de Wittstraat. Het oorspronkelĎke plan had kantoorfaciliteiten, detailhandel en woonbestemming voor ogen. Na het instorten van de huizenmarkt, de moeizame tĎden voor de detailhandel en het afhaken van een serieuze gegadigde kwam dit project onder druk te staan. Er is de gemeen-

te veel aan gelegen om te voorkomen dat dit pand nog jarenlang leeg staat. De verpaupering van het gebied zal dan toenemen en dat moet worden voorkomen. Zeker gezien de locatie, het vormt de entree van de binnenstad. Daar hoort een passende uitstraling bĎ. De gemeente wil er maximaal aan meewerken om van Post 120 een succes te maken. De opstelling van de gemeente is op dit strategische punt door de jaren heen veel ƃexibeler geworden. Onze faciliterende rol willen wĎ zo goed mogelĎk uitvoeren. Iedereen is uiteindelĎk gebaat bĎ succesvolle transformaties.”

Differentiatie aanbrengen in de leegstaande kantoren die er nu zĎn vormt ook een belangrĎk punt. KansrĎke en kansloze situaties worden daarom in kaart gebracht. “Sloop en nieuwbouw zou in sommige gevallen ook een keuze kunnen zĎn. De staat waarin een gebouw verkeert, bepaalt vaak of transformatie tot de mogelĎkheden behoort. Dit is helaas niet altĎd het geval.” Het convenant ‘transformatie leegstaande kantoren Dordrecht’ is van kracht tot en met 31 december 2017. Wat wil Sleeking voor die tĎd bereikt hebben? “Ik zou het in ieder geval mooi vinden om tot concrete stappen te komen en met name enkele objecten aan de Spuiboulevard hebben daarbĎ prioriteit. Het gebouw van de ANWB heeft in mĎn ogen bĎvoorbeeld geen sterke uitstraling, een beetje bunkerachtig. Samen met het voormalige postkantoor zou ik die twee objecten het liefste snel aangepakt zien worden. Het convenant is in mĎn ogen geslaagd als we van de 20 procent leegstand minstens 5 procent hebben kunnen transformeren. Als dat dan ook nog eens als eerste gebeurt met de strategisch gelegen gebouwen ben ik al erg tevreden.”

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 37

37

17-04-13 10:29


Dordrecht

KANTOORPANDEN • DRECHTSTEDEN

KORTE PARALLELWEG 51, 159 & 179 Maasplaza Kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte onder een dak! Het complex is gelegen aan de rand van het stadshart van de nostalgische binnenstad van Dordrecht. De locatie is met recht zeer prominent te noemen en kan worden aangemerkt als een uitstekende zichtlocatie. Het complex onderscheidt zich van andere complexen vanwege de flexibele indeelbaarheid van het gebouw. Kantoorruimte Ca. 325 m² kantoorruimte gelegen op de 4e verdieping Ca. 900 m² kantoorruimte gelegen op de 4e verdieping Bedrijfsruimte Ca. 484 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond met ca. 1118 m² secundaire ruimte op de begane grond en ca. 318 m² secundaire ruimte op de eerste verdieping. Winkelruimte Ca. 477 m² winkelruimte op de begane grond met een frontbreedte van ca. 9 meter.

Huurprijs Huurprijs Huurprijs Huurprijs

kantoorruimte vanaf: € 110,-- per m² per jaar. bedrijfsruimte: € 65,-- per m² per jaar. winkelruimte: € 165,-- per m² per jaar. parkeerplaatsen: € 750,-- per plaats per jaar.

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 38

38 17-04-13 10:29


Deskundig

Vastgoedcert gecer tiďŹ ceerd

Lid NVM

Lokale kennis

Aangesloten bij RICS

Objectief

)L[YV\^IHYLTHYR[JVUMVYTLPUMVYTH[PLV]LYKL^HHYKL]HU\^WHUK +LTLLY^HHYKL]HU[H_H[PLZLUJVUZ\S[HUJ`KVVY6VTZ4HRLSHHYZ;H_H[PLZ =LZ[PNPUN9V[[LYKHT[H_H[PLZ'VVTZJVT Weet wat er leeft

Ooms Makelaars Taxaties Staand v.l.n.r.: Astrid Siep, Marco Schol, Ramon Heijblom, Anne-Marie van der Koppel Zittend v.l.n.r.: Anastasia Snijder, Sanne van der Stelt, Sytske Kooijman

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 39

39

17-04-13 10:29


Kwaliteitseisen voor taxaties scherpen aan Al langere tĎd wordt er gesproken over het vergroten van de transparantie en de kwaliteit van taxaties van commercieel onroerend goed. Diverse organisaties werken op hun eigen manier mee aan het bereiken van deze doelstelling. Zo is er sinds kort geen gecombineerde praktĎktoets meer voor Wonen en MKB. Een kandidaat moet nu kiezen of hĎ of zĎ zich gaat toeleggen op woningen of commercieel onroerend goed. De praktĎktoets is de laatste toets die goed afgelegd moet worden voordat men zelfstandig kan taxeren. Diegenen die kiezen voor de BV PraktĎktoets taxateur onroerende zaken, staat een zware taak te wachten: zĎ moeten de landelĎke toets aƃeggen in een gebied dat pas zes weken van te voren bekend wordt gemaakt.

Sytske Kooijman: “Naast vakbekwaamheid van de taxateurs en de transparantie in de taxatierapporten staat en valt een goede taxatie met marktkennis. ”

Daarnaast zorgen initiatieven zoals het Taxatie Management Instituut voor meer transparante en uniforme uitgangspunten bĎ taxaties: hun Taxatie Management Systeem (TMS) stelt niet alleen eisen aan het gebruik van uniforme uitgangspunten in de taxatierapporten, maar ook kwaliteitseisen aan de taxateurs die van het systeem gebruik mogen maken. Taxatierapporten worden hierdoor beter vergelĎkbaar en een opdrachtgever kan eenvoudig zien waar eventueel afgeweken is van bepaalde uitgangspunten. Naast vakbekwaamheid van de taxateurs en de transparantie in de taxatierapporten staat en valt een goede taxatie met marktkennis. De bekendheid met het aanbod in een gebied - maar ook met de recent gerealiseerde huur- en verkoopprĎzen - zorgt in combinatie met kennis van de verschillen binnen de plaatselĎke markt voor een goede onderbouwde taxatie. Alle taxateurs binnen Ooms hebben hun praktĎktoets met succes afgerond en kunnen door gebruik te maken van TMS en hun plaatselĎke kennis, een goed onderbouwde en transparante taxatie opstellen. drs. C.S. (Sytske) KooĎman MRICS RMT/RT

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 40

40 17-04-13 10:29


TRANSACTIES

Sinds oktober 2012 is dit complex verhuurd aan TNT Fashion. Het complex omvat ca. 10.457 m² bedrijfsruimte alsmede het bijbehorende parkeerterrein op bedrijventerrein ‘Noordland’ te Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom

Transacties

CONRADWEG 12-14

Next Real Estate, een zusterbedrijf van VORM Holding te Papendrecht, heeft haar huurovereenkomst voor ca. 3.000 m2 kantoorruimte met MOL Europe, gevestigd aan de Hofhoek Poortugaal voor een periode van 10 jaar verlengd. MOL Europe is een Japanse containerrederij, die ca. 9.500 menden in dienst heeft en reeds sinds 1879 bestaat.

Poortugaal

Bergschenhoek

Stap B.V. huurt per april 2013 ca. 268 m² bedrijfsruimte, ca. 58 m² kantoorruimte en 4 parkeerplaatsen.

WEG EN BOS 103

Ooms trad op namens verhuurder.

HOFHOEK

Ooms trad op namens verkoper.

BINNENBAAN 33

KASTANJELAAN 6A

Ooms trad op namens verkoper Petrolab GmbH.

JC Hair is een tienjarig contract aangegaan voor circa 103 m² winkel- en kelderruimte aan de Weissenbruchlaan 64 te Rotterdam.

Rotterdam

Ridderkerk

You Sure B.V. huurt per augustus 2013 ca. 666 m² kantoorruimte, alsmede 8 parkeerplaatsen aan de Kastanjelaan 6a te Ridderkerk.

Ooms trad op namens verhuurder Wertha Investment I B.V.

Ooms trad op namens de huurder MOL Europe.

Pecari B.V. is per december 2012 eigenaar van ca. 265 m² laboratorium-/bedrijfsruimte op de begane grond, ca. 265 m² kantoorruimte op de eerste verdieping en ca. 275 m² afgesloten verhard buitenterrein.

Rhoon

Rhoon

ACEGA B.V. is per maart 2013 eigenaar van ca. 200 m² bedrijfsruimte, ca. 105 m² kantoorruimte, ca. 30 m² entresol, ca. 80 m² buitenterrein en 3 parkeerplaatsen gelegen op bedrijventerrein ‘Overhoeken’ te Rhoon.

AMBACHTSWEG 3

Ooms trad op namens verhuurder.

WEISSENBRUCHLAAN 64

Ooms trad op namens verhuurder.

Weet wat er leeft

013082 Object.indd 41

41

17-04-13 10:30


TRANSACTIES

Zenza B.V. huurt ca. 80 m2 winkelruimte gelegen op de begane grond ten behoeve van de verkoop van woonaccessoires.

Rotterdam

Rotterdam

Euro Caps B.V. huurt per 1 september 2012 ca. 1.125 m² bedrijfsruimte en ca 187 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, alsmede een deel van het omheinde buitenterrein en groenvoorziening recht achter en naast het pand.

SEVILLAWEG 49

Ooms trad op namens verhuurder.

KAREL DOORMANSTR. 324

Garagebedrijf Ünlü B.V. huurt per oktober 2012 ca. 700 m² showroomruimte, ca. 550 m² werkplaats, ca. 320 m² magazijn, ca. 100 m² kelder, ca. 230 m² kantoorruimte en ca. 1.000 m² buitenterrein in de Spaanse Polder.

Rotterdam

Rotterdam

Maison Sucre B.V. huurt ca. 313 m2 winkelruimte op de begane grond ten behoeve van de verkoop van woonmeubelen alsmede aanverwante artikelen in het hoge segment.

GROENENDAAL 243-249

Ooms trad op namens verhuurder

STRICKLEDEWEG 99

Ooms trad op namens de huurder Van den Herik & Verhulst Advocaten

Bever Zwerfsport is een tienjarig contract aangegaan voor ca. 820 m2 winkelruimte verdeeld over de begane grond en entresol.

OUDE BINNENWEG 122A & B

PITTSBURGHSTRAAT 31-37

PARTNER IN DYNAMIS

013082 Object.indd 42

Ooms trad op namens verhuurder.

Carglass B.V. huurt per maart 2013 ca. 265 m² bedrijfsruimte, ca. 110 m² kantoorruimte en ca. 305 m² verhard buitenterrein gelegen op bedrijventerrein Halfweg II te Spijkenisse.

Spijkenisse

Rotterdam

Green Plan Beheer B.V. is per 1 februari 2013 eigenaar van het complex aan de Pittsburghstraat 31-37 te Rotterdam. Het complex omvat ca. 1.433 m² bedrijfs-, showroomen kantoorruimte.

Ooms trad op namens verkoper WD Real Estate B.V.

Ooms trad op namens verhuurder Wilvicto Holding B.V.

Rotterdam

Rotterdam

Van den Herik & Verhulst Advocaten huurt ca. 1.300 m2 kantoorruimte gelegen in de Wilhelminatoren te Rotterdam. Van den Herik & Verhulst Advocaten de bestaande huurovereenkomst met elf jaar verlengd.

WILHELMINAPLEIN 1-40

Ooms trad op namens verhuurder.

OHMWEG 12A

Ooms trad op and namens verhuurder Van Hoorn Group B.V.

42 17-04-13 10:30


Adressen

Rotterdam Ooms Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam tel. 010 - 424 88 88 fax 010 - 424 88 89

Hellevoetsluis Ooms Bruggehoofd 3 3223 DB Hellevoetsluis tel. 0181 - 32 18 49 fax 0181 - 31 79 16

Barendrecht Ooms Brugge 3 2993 LB Barendrecht tel. 0180 - 626 500 fax 0180 - 626 526

Schiedam Ooms Gerrit Verboonstraat 2 3111 AA Schiedam tel. 010 - 273 01 02 fax 010 - 273 00 09

Capelle a/d IJssel Ooms Kanaalweg 61 2903 LR Capelle a/d IJssel tel. 010 - 450 11 77 fax 010 - 458 85 01

Spijkenisse Ooms Noordkade 15 3201 AZ Spijkenisse tel. 0181 - 69 23 33 fax 0181 - 69 23 45

Dordrecht/ Zwijndrecht Ooms Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht tel. 078 - 614 43 33 fax 078 - 614 75 52

Financieel Adviseurs tel. 010 - 424 88 10 fax 010 - 424 88 11 www.ooms.com bog@ooms.com twitter.com/OomsMakelaars www.linkedin.com/companies/ooms-makelaars www.facebook.com/Ooms.Makelaars

Dynamis is vertegenwoordigd in: Heerlen, Maastricht Boek & Offermans Makelaars • Zwolle Bramer Makelaars • Den Haag Frisia Makelaars • Den Bosch HRS Bedrijfsmakelaars • Assen Lamberink Bedrijfsmakelaars • Utrecht Molenbeek Makelaars • Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hellevoetsluis, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse Ooms • Apeldoorn, Deventer Rodenburg Makelaars • Almelo, Enschede, Hengelo Snelder Zijlstra Makelaars • Arnhem, Nijmegen Strijbosch Thunnissen Makelaars • Breda Van der Sande Makelaars • Eindhoven Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars

013082 Object.indd 43

17-04-13 10:30


013082 Object.indd 44

17-04-13 10:30

Object april 2013  

BOG magazine Object 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you