Page 1

สถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute

รวมรายชื่อผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 16


ปรม. รุ่นที่ 16

1

กมล

7

กีรพัฒน์ (กี)

จอมขวัญ (จ๋อม)

จุมพล (จ๊อด)

เชิดศักดิ์

ดุสิต

13

19

25

31

2

กรชนก (เชอร์รี่)

8

เกศริน (เกศ)

จอมพจน์ (ใหญ่)

เจียรนัย (ไก่)

โชฎึก (โช)

ทรงพันธ์ (หนุ่ย)

14

20

26

32

กษิดิศ (อู๋)

เกษม (อุ้ย)

จักรรัฐ (เม้ง)

เฉลิมพงษ์ (ไก่)

ณัญฐภา (ณัญ)

ทองดี (ทอง, ดี)

3

9

15

21

27

33

กัลยารัตน์ (แอน)

ขวัญชัย (ขวัญ)

จิตชาย (POP)

เฉลิมพล (หมู)

ณัฐกิตติ์ (จิน)

ทิพพาศรี (ต้อย)

4

10

16

22

28

34

วัชรีย์

จเด็ด (เด็ด)

จิตรา (เหนง)

ชนินธร (ตี๋)

ณัฐธยาน์ (บุษ)

เทียนทอง (โอเล่)

5

11

17

23

29

35

กิตติ

จรุณ (เจ)

จีรนันท์ (จี)

ชัยวัฒน์ (ต้อง)

ดุษฎา (หนุ่ย)

ธนกร (ชาติ)

6

12

18

24

30

36


ปรม. รุ่นที่ 16

37

ธนพัต (แบงค์)

43

ธารีรัฐ (หนุน)

49

นพรัตน์ (เป็ด)

นุชากร (ป๋อม)

บุญยิ่ง (ยิ่ง)

55

61

67

ประเวศน์ (เวศน์)

ธนัญชัย (ตุ่ย)

ธีระชัย (โอ๋)

นิกูล (แดง)

เนติพงษ์ (ตั้น)

ใบน้อย

38

44

50

56

62

68

ปริมธอัปสร (ปริม)

39

ธนาชัย (ชัย)

45

ธีระวัฒน์ (วัฒน์)

นิคม

51

บรรหาร (โต้ง)

ปกครอง (เก่ง)

ปวีณา (นานา)

57

63

69

ธนิดา

นพดล (นพ)

นิติ (กุ้ย)

บัณฑิต (ต้อย)

40

46

52

58

64

ปกฤตณ (GOLF)

ปวีณา (ตุ๊กตา)

70

ธัญพร (เล็ก)

นพปฎล (นพ)

นิรันดร์ (รัน)

บุญเกิด

ปชา (เล็ก)

41

47

53

59

65

ปานวัฒน์ (ปาน)

71

ธานินทร์

นพเมศฐ์ (แดง)

นิสิต (แอ๊ะ)

42

48

54

60

บุญจักรวาล (บุญ)

ประยุทธ์ (ยุทธ์)

พนิดา (อี๊ด)

66

72


ปรม. รุ่นที่ 16

พสิษฐ์ (สิษฐ์)

73

79

โพยม

มยุรี (Tikky)

รัชนีพร (นีน่า)

85

91

97

วรรณธรรม (ดร.)

วิตติ (ต่อ)

103

74

พัฒนา (พัฒน์)

ภานุวัฒน์ (Bell)

80

86

มาดี (หมี)

รัตน์สุดา (นุ้ย)

92

98

วรรณ์มงคล (บอนด์)

วิทยา (ทิพย์)

104

75

พิชัย (ชัย)

81

ภูมินทร์ (โต้ง)

87

มุรธาธีร์ (เอ๋)

93

ราตรี (สาว)

99

วรายุส์ (กวง)

105

วินัย (อาเหลียง)

พิพัฒน์

เภา

เมตตา (เมต)

เลิศศักดิ์

วัชรี (อ้อย)

วิระ (ระ)

76

82

88

94

100

106

77

พิมพ์วรัชญ์ (แมว)

มนัสพงศ์ (หลิว)

89

เมธี (หนึ่ง)

95

วรนุช (นุช)

วันทนา (หนอ)

วิระ (วิ)

83

101

107

พิเศษพงศ์ (ผง)

มนูญ (นูน)

78

84

90

รดาทิพย์ (เหมี่ยว)

วรพงษ์ (หมู)

วิชญา (ออน)

วิรัช (เอฟ)

96

102

108


ปรม. รุ่นที่ 16

109

วิลาวัลย์ (อ๊อย)

115

ศกุณา (nok)

121

สงบ

127

สมศักดิ์ (หม่อม)

133

สุปราณ (นาง)

139

อนุชิต (นุชิต)

110

วิลาวัลย์ (ไก่)

116

ศยามล (นก)

122

สมชาย (สะมะ)

สรวิศ (ก้อง)

สุภารัตน์ (ตุ๊)

อภิรักษ์ (ตุ๋ย)

128

134

140

111

วิไลลักษณ์ (โรส)

ศิริเพ็ญ (แดง)

สมทรง (เล็ก)

สัญชัย (จิ๋ว)

117

123

129

135

สุมัณฑนา (โป่ง)

อรุณ (อาร์ม)

141

112

วิวัฒน์ (หมอกว้าง)

ศุภกฤต (วุฒิ)

สมบัติ (บัติ)

สุเทพ (LEK)

118

124

130

136

สุรางค์ (อีส)

142

อรุณชัย (ชัย)

113

วิสาร (ตู่)

ศุภกิจ (โก๋)

119

125

สมประสงค์ (แป๊ะ)

131

สุธน (ติ๊ด)

137

อดิทัต (ต้อม)

143

อัจฉรา (อ้อย)

เวคิน (คิน)

โศรยา

114

120

126

สมมาตร (มาตร)

132

สุธัญญา (แต๋ว)

อนันต์ (นัน)

อัชฌา (อัช)

138

144


ปรม. รุ่นที่ 16

145

อาภาภรณ์ (ปุ๊ก)

อารีย์ (เจ้ย)

146

147

อิทธิวัตร์ (ต๋อม)

อินทิรา (อิน)

148

149

อิสราภรณ์ (กุง)

โอฬาร (โอ)

150


601-102-001 นายกมล เจนวาณิชยานนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

กมล

081-8457958 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 13 กรกฎาคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 203/225 หมู่ 1 ตำ�บลพิมลรช อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-5713007 โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 54/1 ถนนแสงชูโต ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034-561889 โทรสาร 034-561222 King Prajadhipok’s Institute 1


601-102-002 นางสาวกรชนก ชื่นใจ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

2

เชอร์รี่

081-8688421 รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั แซทเทล (ประเทศไทย)จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ หญิง ชื่อเล่น เชอร์รี่ วัน/เดือน/ปี เกิด 11 กรกฎาคม 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 51/29 หมู่ 4 ซอยพลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-9738729 โทรสาร 02-9738731 อีเมล cherrysattelthailand@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 52/84 หมู่ 4 ซอยพลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-9738729-30 โทรสาร 02-9738731


601-102-003 นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อู๋

081-6303526 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร สำ�นักวิจย ั พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น อู๋ วัน/เดือน/ปี เกิด 20 ธันวาคม 2500 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยศรีพิชัย ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-5850144 โทรสาร อีเมล karsedis@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 85 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลคลองหก อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-9046885-95 โทรสาร 02-9046885-95 ต่อ 555 King Prajadhipok’s Institute 3


601-102-004 นางสาวกัลยารัตน์ แต้ศิริเวชช์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แอน

092-9655555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ หญิง ชื่อเล่น แอน วัน/เดือน/ปี เกิด 20 กันยายน 2516 อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 222/29 ถนนนิตโย ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-715333 โทรสาร 042-716666 อีเมล kalyaratt@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 222/29 ถนนนิตโย ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-715333 โทรสาร 042-716666

4


601-102-005 นางวัชรีย์ รวีกานต์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

วัชรีย์

063-2250886 นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 24 ตุลาคม 2509 อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 27/120 หมู่ 4 ซอยที่ดินจัดสรรกองทัพบก ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-9844676 โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2985482 โทรสาร 02-2785454 King Prajadhipok’s Institute 5


601-102-006 นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

กิตติ

081-9199166 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐสภา

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2499 อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 25/770 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5835582 โทรสาร อีเมล kittipitak@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ - โทรสาร -

6


601-102-007 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

กี

089-2031882 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการและบริหาร พัสดุ) การไฟฟ้านครหลวง

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น กี วัน/เดือน/ปี เกิด 22 สิงหาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 283 ซอยศักดิ์เจริญแยก 1 ถนนจรัลสนิทวงศ์3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล kirapat@mea.or.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2516693 โทรสาร 02-2563097 King Prajadhipok’s Institute 7


601-102-008 นางสาวเกศริน เตียวสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

เกศ

089-2325729 พนักงานคดีเชีย่ วชาญ บังคับบัญชา ข้าราชการในกลุ่มงานเสนอเรื่องและ ฟ้องคดีต่อศาล สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น เกศ วัน/เดือน/ปี เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 100/7 ซอยรามคำ�แหง 112 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล kedsatul@gmail.com ที่ทำ�งาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-1413997 โทรสาร 02-1438720

8


601-102-009 นายเกษม สังข์ภิรมย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อุ้ย

081-4859362 ผู้อำ�นวยการฝ่ายรับประกันภัยและ การตลาด บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น อุ้ย วัน/เดือน/ปี เกิด 19 สิงหาคม 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 16 แยก 6 ซอยติวานนท์ 32 ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-9686694 โทรสาร 02-2486977 อีเมล kasems@rvp.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 44/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-1009191 โทรสาร 02-2486977 King Prajadhipok’s Institute 9


601-102-010 นายขวัญชัย ดวงสถาพร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ขวัญ

089-8272110 สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรป ู ประเทศ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐสภา

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ ชาย ชื่อเล่น ขวัญ วัน/เดือน/ปี เกิด 23 เมษายน 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 97/28 ซอยสายไหม 61 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-9428108 อีเมล fforkcd@ku.ac.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ - โทรสาร -

10


601-102-011 นายจเด็ด กลิ่นชื่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

เด็ด

091-7741446 ผู้อำ�นวยการกองบริหารการบิน เกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น เด็ด วัน/เดือน/ปี เกิด 18 เมษายน 2508 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 335/40 อาคารลุมพินีเซ็นเตอร์ ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล chadet_k@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9405960-3 โทรสาร 02-5613028 King Prajadhipok’s Institute 11


601-102-012 นายจรุณ มีสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เจ

095-1219198 รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น เจ วัน/เดือน/ปี เกิด 19 กันยายน 2508 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 99/87 หมู่ 3 ซอยลำ�ลูกกา 71 ถนนลำ�ลูกกา ตำ�บลลาดสวาย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล mjaroon@aviation.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-2870320 โทรสาร -

12


601-102-013 นางสาวจอมขวัญ คงสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

จ๋อม

081-8095678 ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและ พัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ หญิง ชื่อเล่น จ๋อม วัน/เดือน/ปี เกิด 11 เมษายน 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 9/2 หมู่ 8 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-6959532 โทรสาร 02-6959742 อีเมล jomkwan@sec.or.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-6959532 โทรสาร 02-6959742 King Prajadhipok’s Institute 13


601-102-014 นายจอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรี

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

14

ใหญ่

097-0549797 ผูจ้ ด ั การทัว่ ไป บริษทั เทคโนโลยี บิสซิเนส อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น ใหญ่ วัน/เดือน/ปี เกิด 16 กันยายน 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 555/11 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์-วงแหวน ตำ�บลบางบัวทอง อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล jompoj2558@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 165/175 หมู่ 1 ตำ�บลพิมลราช อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทุบรี 11110 โทรศัพท์ 02-8949030-2 โทรสาร 02-4516205


601-102-015 นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

เม้ง

093-1167716 รองผู้อำ�นวยการ (นายแพทย์ ชำ�นาญการพิเศษ) สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น เม้ง วัน/เดือน/ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2517 อายุ 42 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยอ่อนนุช 70 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-3222356 โทรสาร 02-5901393 อีเมล chakkrarat@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 101 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5901368 โทรสาร 02-5901393

15


601-102-016 นายจิตชาย มุสิกบุตร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

POP

081-0015353 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ สายงานกฎหมาย บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน)

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น POP วัน/เดือน/ปี เกิด 3 มกราคม 2514 อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 11/119 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1/29 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5895274 โทรสาร อีเมล jitchai@intouchcompany.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-1186966 โทรสาร -

16


601-102-017 นางจิตรา ธโนดม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

เหนง

081-8893736 ประกันสังคมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงแรงงาน

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น เหนง วัน/เดือน/ปี เกิด 28 ตุลาคม 2500 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 32/307 ซอยประชาอุทิศ 58/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ - โทรสาร 035-336251 อีเมล titra47@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 123 หมู่ 3 ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035-336180 ต่อ 501-505 โทรสาร 035-336251

17


601-102-018 นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

จี

086-7819918 ผูอ้ ำ�นวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ (ระดับชำ�นาญการพิเศษ) สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ หญิง ชื่อเล่น จี วัน/เดือน/ปี เกิด 28 กรกฎาคม 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1004/108 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล nokjeejeee@gmail.com ที่ทำ�งาน ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2801103 โทรสาร 02-2813358

18


601-102-019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

จ๊อด

081-5995677 ประธานสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ” เพศ ชาย ชื่อเล่น จ๊อด วัน/เดือน/ปี เกิด 10 พฤศจิกายน 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 87 ซอย 6 ถนนราษฎรยินดี ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอสงขลา จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-282541 โทรสาร 074-282599 อีเมล jumphon.c@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-282318 โทรสาร 074-282318

19


601-102-020 รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ไก่

081-9117181 ผู้อำ�นวยการศูนย์ทรัพย์สิน ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ หญิง ชื่อเล่น ไก่ วัน/เดือน/ปี เกิด 14 มีนาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 67/280 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5740047 โทรสาร อีเมล lekuthai024@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 02-5644440-9 ต่อ 1664-5 โทรสาร 02-5642287

20


601-102-021 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ไก่

085-4838212, 081-6059122 ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากร บุคคล กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ ชาย ชื่อเล่น ไก่ วัน/เดือน/ปี เกิด 30 ตุลาคม 2505 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 201/40 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-6434989 โทรสาร อีเมล kaithong2527@hotmail.com ที่ทำ�งาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-6434989 โทรสาร 02-6434989

King Prajadhipok’s Institute 21


601-102-022 นายเฉลิมพล เชยคำ�แหง

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

22

หมู

081-6575496 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น หมู วัน/เดือน/ปี เกิด 10 มิถุนายน 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 205/325 หมู่ 10 ตำ�บลบางเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-6892973 โทรสาร 02-6892978 อีเมล chalermpone@wkwalker.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6892973-7 โทรสาร 02-6892975


601-102-023 นายชนินธร ม้าทอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ตี๋

083-2461717 ประธานที่ปรึกษา บริษทั เคอรุย่ ปิโตเลียม อีควิพเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น ตี๋ วัน/เดือน/ปี เกิด 10 กันยายน 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 17/27 ถนนพหลโยธิน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล sawatde@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 184/225 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ - โทรสาร King Prajadhipok’s Institute 23


601-102-024 รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คงสม

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

24

ต้อง

089-6768009 รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ” เพศ ชาย ชื่อเล่น ต้อง วัน/เดือน/ปี เกิด 4 ตุลาคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 79/150 หมู่ 4 ถนนบางกะผึ้ง ตำ�บลบางพูด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล agaskchatong@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 9/9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5037007 โทรสาร 02-5033578


601-102-025 นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เชิดศักดิ์

089-2016238 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 9 ธันวาคม 2521 อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 4372 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-9432935-6 โทรสาร 02-9342935-6 ต่อ 444 อีเมล cherdsak@tpcpower.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-9432935-6 โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444 King Prajadhipok’s Institute 25


601-102-026 นายโชฎึก วีรบุรุษ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โช

086-5069666 ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษทั โปรเฟสชัน่ นัล คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น โช วัน/เดือน/ปี เกิด 27 กรกฎาคม 2500 อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 747/82 หมู่ 17 ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล choduk@pccth.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 102/99 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-1066000 โทรสาร 02-1066199

26


601-102-027 นางสาวณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ณัญ

081-7700111 ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายจัดซื้อ ส่วนกลาง บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ หญิง ชื่อเล่น ณัญ วัน/เดือน/ปี เกิด 16 มกราคม 2494 อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 329 หมู่ 12 ซอยบางนา-ตราด 14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3982478 โทรสาร 02-6363585 อีเมล nt_kwan@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 946 ถนนพระราม4 แขวงศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-2009999 ต่อ 3553 โทรสาร 02-6363585 King Prajadhipok’s Institute 27


601-102-028 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สารีพุฒธนพงษ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

จิน

093-2878926, 095-2645654 ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธชิ ยั พัฒนา องค์การสถาน สาธารณกุศล

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น จิน วัน/เดือน/ปี เกิด 24 ธันวาคม 2511 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 138/556 หมู่ 14 ตำ�บลวัดไทร อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-217757 โทรสาร 056-217760 อีเมล snuttakit@ymail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-4478585-8 โทรสาร 02-4478574

28


601-102-029 นางสาวณัฐธยาน์ โขมพัตร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

บุษ

080-0815599 รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริหาร บริษทั บริหารและอนุรกั ษ์พลังงาน จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น บุษ วัน/เดือน/ปี เกิด 12 เมษายน 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 199/39 หมู่ 4 ตำ�บลบางขุนกอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-4324427 โทรสาร 02-4324427 อีเมล busaya_sd@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 67/8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-9331093 โทรสาร 02-9331822 King Prajadhipok’s Institute 29


601-102-030 นางดุษฎา นันตา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หนุ่ย

081-3311661 กรรมการผู้จัดการ บริษทั สวิมมิง่ คิดส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น หนุ่ย วัน/เดือน/ปี เกิด 30 พฤษภาคม 2508 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 95/52 ซอยรามคำ�แหง ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล dusada@exiteducation.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-9435581 โทรสาร -

30


601-102-031 นายดุสิต ไตรศิริพานิช เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ดุสิต

098-2529765 ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร การลงทุน 3 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น ดุสิต วัน/เดือน/ปี เกิด 4 มกราคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 152/41 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-5538160 โทรสาร อีเมล dusit@boi.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5538160 โทรสาร King Prajadhipok’s Institute 31


601-102-032 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

32

อ้วน

089-8409051 เกษตรจังหวัดอำ�นาจเจริญ สำ�นักงานเกษตรจังหวัดอำ�นาจเจริญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น อ้วน วัน/เดือน/ปี เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 43/44 หมู่ 11 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 045-511114 โทรสาร 045-511114 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 045-511114 โทรสาร 045-511114


601-102-033 นายทองดี ปาโส เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง /หน่วยงาน หน่วยงาน

ทอง, ดี

090-9511987 กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน พระประแดง ผูจ้ ดั การพืน้ ทีห่ นองแค บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น ทอง, ดี วัน/เดือน/ปี เกิด 25 มีนาคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 119/37 หมู่ 3 ซอยหมู่บ้านมณียา4 ซอย 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลไทรม้า อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-9220471-2 โทรสาร 02-9220472 อีเมล paso_thongdee@ajinomoto.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 6 หมู่ 2 ซอยสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บลบางครู อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-4626331, 02-4627471 โทรสาร 02-4630721 King Prajadhipok’s Institute 33


601-102-034 นางทิพพาศรี อินทะกูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ต้อย

081-1713894 ผู้อำ�นวยการภารกิจกองทุนและ สวัสดิการ ทางการศึกษา (ระดับชำ�นาญการพิเศษ) สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 18 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ หญิง ชื่อเล่น ต้อย วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ตุลาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 166/125 หมู่ 6 ซอยสอิ้ง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำ�บลบางกรวย อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล tippasri32@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 319 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2807971 โทรสาร 02-2802844, 02-2807970

34


601-102-035 นางสาวเทียนทอง ทองใจสด เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

โอเล่

090-5599942 สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ หญิง ชื่อเล่น โอเล่ วัน/เดือน/ปี เกิด 27 พฤษภาคม 2516 อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 148 หมู่ 5 ตำ�บลพุเตย อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 056-797305 โทรสาร 056-797446 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 36 หมู่ 5 ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-723019 โทรสาร 056-723019 King Prajadhipok’s Institute 35


601-102-036 นายธนกร ไชยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ชาติ

089-9251522 ผู้อำ�นวยการเขตราษฎร์บูรณะ สำ�นักงานเขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น ชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด 20 มกราคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 88 ซอยศาลาธรรมสพน์ ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล tanakorn_ch99@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-428-4884 ต่อ 6801 โทรสาร -

36


601-102-037 นายธนพัต ปิติวราธนกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แบงค์

061-5199551 กรรมการผู้จัดการ บริษทั วราพัฒนาทรัพย์ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น แบงค์ วัน/เดือน/ปี เกิด 30 มิถุนายน 2522 อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 318/107 ซอยนวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-1012569 โทรสาร 02-1012569 อีเมล bankgallery57@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 318/107 ซอยนวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-1012569 โทรสาร 02-1012569 King Prajadhipok’s Institute 37


601-102-038 นายธนัญชัย สายสุด เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ตุ่ย

089-6237039 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอำ�นาจเจริญ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 18 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น ตุ่ย วัน/เดือน/ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 84 หมู่ 20 ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ - โทรสาร 037-210541 อีเมล tippasri32@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 230 หมู่ 7 ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 045-511917 โทรสาร 045-511917

38


601-102-039 นายธนาชัย เพชรบดี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ชัย

095-5959515 รองนายกเทศมนตรี ตำ�บลสำ�โรง เหนือ เทศบาลตำ�บลสำ�โรงเหนือ

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น ชัย วัน/เดือน/ปี เกิด 6 กันยายน 2524 อายุ 35 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1119 หมู่ 7 ซอย สำ�โรงเหนือ 5 ถนนสุขุวิท 113 ตำ�บลสำ�โรงเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-754-1546-7 โทรสาร อีเมล chye1981@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนเทพรักษ์ ตำ�บลเทพารักษ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-363-9666 โทรสาร 02-363-9656 King Prajadhipok’s Institute 39


601-102-040 นางธนิดา หรินทรานนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ธนิดา

081-4840812 นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญด้าน มาตรฐานการปศุสตั ว์ระหว่างประเทศ สำ�นักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 12 ธันวาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 6 ซอยเสรีวิลล่า 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-3993856 โทรสาร อีเมล thanida.dld@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 3124 โทรสาร 02-6534917

40


601-102-041 นางสาวธัญพร หล่อชัยวัฒนา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เล็ก

081-4463718 รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น เล็ก วัน/เดือน/ปี เกิด 14 เมษายน 2501 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 54 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5766000 โทรสาร 02-5766075 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 54 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5766000 โทรสาร 02-5766075

King Prajadhipok’s Institute 41


601-102-042 นายธานินทร์ ชลจิตต์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ธานินทร์

087-1454848 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น ธานินทร์ วัน/เดือน/ปี เกิด 24 มกราคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1142/52 ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล tanin2@chon2.go.th ที่ทำ�งาน ตำ�บลบ้านช้าง อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 038-474630-5 โทรสาร 038-474636

42


601-102-043 นายธารีรัฐ ทองฉิม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หนุน

081-9185997 ประธานฝ่ายบริหาร บริษทั กฎหมายธรรมศิรริ ฐ ั จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น หนุน วัน/เดือน/ปี เกิด 1 ตุลาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 10 ซอย4 แยก1 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-3789800 โทรสาร 02-1388118 อีเมล dhar.m01@dharmsirirat.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 52/234 หมู่ 13 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-3789800 โทรสาร 02-1388118

43


601-102-044 นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โอ๋

086-5684343 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เจ. เจ. มอลล์ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น โอ๋ วัน/เดือน/ปี เกิด 7 มิถุนายน 2516 อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 588 ห้อง A ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2659999 โทรสาร 02-2659669 อีเมล ohgemini@gmail.com ที่ทำ�งาน 588 ชั้น 6 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2659999 โทรสาร 02-2659669

44


601-102-045 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

วัฒน์

095-5920098 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น วัฒน์ วัน/เดือน/ปี เกิด 18 เมษายน 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 80/36 หมู่ 5 ถนนบุญช่วย ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล teerawatvannus@yahoo.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-517280 โทรสาร 038-517279 King Prajadhipok’s Institute 45


601-102-046 นายนพดล ฮมแสน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

King Prajadhipok’s Institute

หน่วยงาน

46

นพ

090-9798642 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด นนทบุรี สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น นพ วัน/เดือน/ปี เกิด 25 ธันวาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 9/32 ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-5800727-8 อีเมล noppadolhomsaen@gmail.com ที่ทำ�งาน ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ - โทรสาร -


601-102-047 นายนพปฎล อนันตวาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

นพ

089-1151188 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไอ เอ็น โอ วี เอ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น นพ วัน/เดือน/ปี เกิด 17 พฤษภาคม 2519 อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2/224 ซอยมหาดเล็กหลวง1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-6518801 โทรสาร 02-6518801 อีเมล nopadon.a@theinova.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 512 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-6518801 โทรสาร 02-6518801 King Prajadhipok’s Institute 47


601-102-048 นายนพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แดง

081-7212865 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ. เอ. อี. กรุป๊ -88 จำ�กัด/ บริษทั เอ เอ อี แอนด์ อาร์คเิ ทค-88 จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น แดง วัน/เดือน/ปี เกิด 4 เมษายน 2498 อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 51/250 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-1813211 โทรสาร 02-1813179 อีเมล noppamate.aae@gmail.com ที่ทำ�งาน 42/6 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-1813211-3 โทรสาร 02-1813179

48


601-102-049 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เป็ด

081-9276522 เลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ หญิง ชื่อเล่น เป็ด วัน/เดือน/ปี เกิด 18 สิงหาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 10 ซอยพุทธบูชา 46 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-4263481 โทรสาร 02-2458541 อีเมล nopparat.n@labour.mail.go.th ที่ทำ�งาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2458541 โทรสาร 02-2458541 King Prajadhipok’s Institute 49


601-102-050 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แดง

081-8038846 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 สังกัดรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น แดง วัน/เดือน/ปี เกิด 13 พฤษภาคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 14/4 หมู่ 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล nikul.s@egat.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำ�บลบางกรวย อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-4366012 โทรสาร 02-4366082

50


601-102-051 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นิคม

091-0471395 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 12 สิงหาคม 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 5/15 หมู่ 6 ซอยศาลาธรรมสพน์ 28 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-3333885 โทรสาร อีเมล nikomp@most.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/47 ซอยโยธี ถนนพระราม6 แขวงท่องพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-3333850 โทรสาร 02-3333885 King Prajadhipok’s Institute 51


601-102-052 นายนิติ นาชิต เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

กุ้ย

091-9797822 ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ลพบุรี สำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น กุ้ย วัน/เดือน/ปี เกิด 22 เมษายน 2517 อายุ 42 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-420950 โทรสาร อีเมล nitinachit@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-420950 โทรสาร -

52


601-102-053 นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

รัน

097-9878916 อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น รัน วัน/เดือน/ปี เกิด 5 กรกฎาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 114/6 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลไทรม้า อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล nirun08@gmail.com ที่ทำ�งาน ซอย 3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-214102 โทรสาร 036-313234 King Prajadhipok’s Institute 53


601-102-054 นายนิสิต ศิวกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แอ๊ะ

081-8738718, 081-3719600 เลขานุการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น แอ๊ะ วัน/เดือน/ปี เกิด 15 พฤษภาคม 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 959/217 หมู่ 12 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5799551 โทรสาร 02-5799551

54


601-102-055 นายนุชากร มาศฉมาดล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ป๋อม

081-6617744 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น ป๋อม วัน/เดือน/ปี เกิด 7 มีนาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 57/1 ซอย 3 ถนนปัทมานนท์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-527899 โทรสาร อีเมล nuchakornm.@hotmail.com ที่ทำ�งาน 208 ถนนเทวาภิบาล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-511358 โทรสาร 043-513394 King Prajadhipok’s Institute 55


601-102-056 นายเนติพงษ์ ตลับนาค

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

56

ตั้น

094-4565324 ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยี สารสนเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น ตั้น วัน/เดือน/ปี เกิด 23 กันยายน 2519 อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 234/223 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลลำ�ผักกูด อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล natipong.t@gmail.com, natipong.t@nbtc.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2710151-60 ต่อ 4444,888 โทรสาร 02-2726938


601-102-057 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โต้ง

081-2580803, 095-7719923 ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนนวมินทราชินท ู ศ ิ สวกุหลาบ วิทยาลัย สมุทรปราการ สำ�นักงาน เขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น โต้ง วัน/เดือน/ปี เกิด 8 ตุลาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 35/3 หมู่ 5 ตำ�บลบางกอแก้ว อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล tongd234@hotmail.com ที่ทำ�งาน 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปู อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-3301057 โทรสาร 02-3301057 King Prajadhipok’s Institute 57


601-102-058 นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

58

ต้อย

081-8256463 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น ต้อย วัน/เดือน/ปี เกิด 1 พฤศจิกายน 2497 อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 214/4 ซอย 9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-618-7055 โทรสาร 02-618-2323 ต่อ 17 อีเมล bd9_tung@hotmail.com ที่ทำ�งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 โทรสาร 044-244739


601-102-059 นายบุญเกิด ร่องแก้ว เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

บุญเกิด

080-0252729 ผู้อำ�นวยการกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ พันธุพ ์ ชื

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น บุญเกิด วัน/เดือน/ปี เกิด 13 ธันวาคม 2507 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล boonkerd.rongkaew@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5610777 ต่อ 1210 โทรสาร 02-5797594 King Prajadhipok’s Institute 59


601-102-060 นายบุญจักรวาล รอดบำ�เรอ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

บุญ

097-2519338 ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจน ั ทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำ�นักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น บุญ วัน/เดือน/ปี เกิด 9 เมษายน 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 666 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิทย (สายเก่า) ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-3232853 โทรสาร 02-3232853 อีเมล sj_boon@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 666 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-3232853 โทรสาร 02-3232853

60


601-102-061 นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ยิ่ง

081-7338734 ประธานกรรมการ บริษท ั แม็คฮิลล์ กรุป ๊ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น ยิ่ง วัน/เดือน/ปี เกิด 14 สิงหาคม 2501 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 39/25 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-8140279 โทรสาร 02-8143078 อีเมล boonying.c@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 69/108 ซอยทวีวัฒนา9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-8140291-4 โทรสาร 02-8140290 King Prajadhipok’s Institute 61


601-102-062 นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ใบน้อย

061-4239982 หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น ใบน้อย วัน/เดือน/ปี เกิด 7 ธันวาคม 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 79/879 ซอย9/1 ม. ธารารมณ์ ถนนรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-2023140 อีเมล noi_non@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2023132 โทรสาร 02-2023140

62


601-102-063 นายปกครอง สุดใจนาค เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เก่ง

099-0963937 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ ชาย ชื่อเล่น เก่ง วัน/เดือน/ปี เกิด 26 ธันวาคม 2509 อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 2 ซอยติวานนท์ 50 ถนนติวานนท์ ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5826367 โทรสาร อีเมล keang40@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 77 หมู่ 6 ตำ�บลชุมแสง อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทรศัพท์ 038-626039 โทรสาร 038-626039 King Prajadhipok’s Institute 63


601-102-064 นายปกฤตณ หงษ์เทียมทอง

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

64

GOLF

081-9990555, 086-9615555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิณณะ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น GOLF วัน/เดือน/ปี เกิด 1 มีนาคม 2519 อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 417/12 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-5422143-4 โทรสาร 02-5422251 อีเมล santagolf@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 417/12 ซฮยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-5422143-4 โทรสาร 02-5422251


601-102-065 พลตำ�รวจตรี ปชา รัตนพันธ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เล็ก

099-6433899 รองผูบ ้ ญ ั ชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ์

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น เล็ก วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2498 อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 399/5 หมู่ 5 ตำ�บลหนองหาร อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-140005 โทรสาร 053-140005 อีเมล pacha30@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 311 หมู่ 2 ถนนมหิดล ตำ�บลหนองหอย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-140005 โทรสาร 053-140005 King Prajadhipok’s Institute 65


601-102-066 นายประยุทธ์ ไกรปราบ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

66

ยุทธ์

063-2717016 รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา ระบบแหล่งน้ำ� สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ� กรมทรัพยากร น้ำ� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ ชาย ชื่อเล่น ยุทธ์ วัน/เดือน/ปี เกิด 9 ตุลาคม 2509 อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 222/250 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-2716000 ต่อ 6633 โทรสาร 02-5480650 อีเมล pg895@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 180/3 ซอย 34 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2716000 ต่อ 6633 โทรสาร 02-2986606


601-102-067 นายประเวศน์ จันเทพหฤทัย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เวศน์

081-6845975 กรรมการผู้จัดการ บริษทั แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น เวศน์ วัน/เดือน/ปี เกิด 4 มกราคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 88/72 หมู่ 4 ตำ�บลคลองสอง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-9023921 โทรสาร อีเมล pravet474@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 69/31 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-9013616-7 โทรสาร 02-5163510 King Prajadhipok’s Institute 67


601-102-068 นางปริมธอัปสร ชัยสิทธิ์กิติกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ปริม

095-5261665 กรรมการและผูอ้ ำ�นวยฝ่ายการตลาด บริษทั อัลติเมท เชเวน คอร์ปอเรชัน ่ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น ปริม วัน/เดือน/ปี เกิด 20 ตุลาคม 2515 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 21 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล primm_u7@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 67/2 ซอยเสนานิเวศน์ ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-9071579 โทรสาร 02-9070830

68


601-102-069 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นานา

090-9838190 รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ หญิง ชื่อเล่น นานา วัน/เดือน/ปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2520 อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 88/1 หมู่ 8 ถนนพระยาตรัง ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล nana.paweena@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 222 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-319999 โทรสาร 039-9319981 King Prajadhipok’s Institute 69


601-102-070 นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ตุ๊กตา

085-6836666 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ หญิง ชื่อเล่น ตุ๊กตา วัน/เดือน/ปี เกิด 1 มกราคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1/48 ถนนสกลนคร-นาแก ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-732511 โทรสาร 042-733513 อีเมล pavena.chai@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 1677/9 ถนนสุขเกษม แขวงธาตุเชิงชุม อำ�เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-736121 โทรสาร 042-733513

70


601-102-071 นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ปาน

081-6993366 ประธานกรรมการ บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น ปาน วัน/เดือน/ปี เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 29/110 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-5526868 โทรสาร 02-5218360 อีเมล paanwat@riderbroker.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 78/5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-5526868 โทรสาร 02-5218360 King Prajadhipok’s Institute 71


601-102-072 นางพนิดา ทองสุข เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อี๊ด

086-9098839 ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัญชีและ กองทุนกลาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น อี๊ด วัน/เดือน/ปี เกิด 18 กรกฎาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 254 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-9709810 โทรสาร 02-2460968 อีเมล panida_1962@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-2460968 โทรสาร 02-2460968

72


601-102-073 นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

สิษฐ์

081-9188437 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำ�นักบริหารงานกลาง กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น สิษฐ์ วัน/เดือน/ปี เกิด 29 มีนาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยคุณธรรม แยก 2-5 ถนนพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9393635 โทรสาร อีเมล phasit_eaw@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5610777 โทรสาร -

73


601-102-074 นางพัฒนา ศรีชนะ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

พัฒน์

091-0164457 รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น พัฒน์ วัน/เดือน/ปี เกิด 18 ธันวาคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 499 หมู่ 8 ตำ�บลกุดชุม อำ�เภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล patana2502@gmail.com ที่ทำ�งาน ถนนเทศบาล1 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 124 โทรสาร 045-712902

74


601-102-075 นายพิชัย เชื้องาม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ชัย

081-9865532 ผูอ้ ำ�นวยการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิรก ิ ต ิ พ ์ิ ระบรมราชินน ี าถ (อุบลราชธานี) กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น ชัย วัน/เดือน/ปี เกิด 24 ธันวาคม 2507 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 31/8 หมู่ 3 ตำ�บลธารเกษม อำ�เภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล pichailopburi@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 147 หมู่ 1 ตำ�บลบุ่งมะเลง อำ�เภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-426005 โทรสาร 045-426005

75


601-102-076 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

พิพัฒน์

081-4155151 ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 16 ธันวาคม 2493 อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 150/7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำ�บลในเวีย อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-622666 โทรสาร 054-622777 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 8 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-532485-8 โทรสาร 054-511229

76


601-102-077 นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

แมว

085-1889441 ผูอ้ ำ�นวยการกลุม่ ความร่วมมือ ระดับภูมภ ิ าค สำ�นักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สำ�นักนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ หญิง ชื่อเล่น แมว วัน/เดือน/ปี เกิด 13 ตุลาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 31/57 หมู่ 2 ถนนเรวดี ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล phim_ot@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 319 ถนนราชดำ�เนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2816370 ต่อ 109 โทรสาร 02-2810953 King Prajadhipok’s Institute 77


601-102-078 นายพิเศษพงศ์ ศศะนาวิน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ผง

081-3742035 ผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น ผง วัน/เดือน/ปี เกิด 1 สิงหาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 123/41 หมู่ 11 ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-3354116 โทรสาร อีเมล pisespongs@bangchak.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3354116 โทรสาร -

78


601-102-079 นายโพยม จันทร์น้อย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โพยม

081-7481056 ผูอ้ ำ�นวยการ วิทยฐานะเชีย่ วชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2500 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 211/84 หมู่ 9 ซอย 22 ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล payom_junnoi@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 41/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-9691402-3 โทรสาร 02-5278827 King Prajadhipok’s Institute 79


601-102-080 นายภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

Bell

089-1360044 ผู้อำ�นวยการอาวุโส และหัวหน้า สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น Bell วัน/เดือน/ปี เกิด 5 กุมภาพันธ์ 2521 อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1412 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-6777515 โทรสาร อีเมล panuwat.kanchanosot@haygroup.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 41 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6777515 โทรสาร 02-6777505

80


601-102-081 นายภูมินทร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โต้ง

089-8925253 กรรมการผูจ้ ด ั การ บริษทั อินแก๊ส จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น โต้ง วัน/เดือน/ปี เกิด 31 มกราคม 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 55/7 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-8896504 โทรสาร 02-9354504 อีเมล puminp@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 729/147 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6836051 โทรสาร 02-6836052 King Prajadhipok’s Institute 81


601-102-082 นายเภา บุญเยี่ยม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง /หน่วยงาน หน่วยงาน

เภา

095-0951111 เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น เภา วัน/เดือน/ปี เกิด 14 มีนาคม 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1588/314 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-0835558 โทรสาร 02-0835558 อีเมล phaob9@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 555 อาคาร รสาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-0835558 โทรสาร -

82


601-102-083 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หลิว

081-7634300 ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น หลิว วัน/เดือน/ปี เกิด 16 ตุลาคม 2505 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 16 ถนนหลวงนายฤทธิ์ ตำ�บลท่าพี่เลี้ยง อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-502956 โทรสาร 035-522973 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 338 ถนนหมื่นหาญ ตำ�บลท่าพี่เลี้ยง อำ�เภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-511021 โทรสาร 035-522973 King Prajadhipok’s Institute 83


601-102-084 ร้อยตำ�รวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นูน

081-9152008 ผู้อำ�นวยการสำ�นักวินิจฉัยและคดี ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและ วินิจฉัย สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น นูน วัน/เดือน/ปี เกิด 28 กันยายน 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 9/203 หมู่ 16 ซอยพัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-3834503 โทรสาร อีเมล wichiannit@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 102 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-1418208 โทรสาร 01-1438551

84


601-102-085 นางสาวมยุรี แท่นอ่อน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

tikky

092-5626339 กรรมการผูจ้ ด ั การ บริษัท อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ หญิง ชื่อเล่น tikky วัน/เดือน/ปี เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 55/212 ถนนลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล tikkymayuree@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 212 ถนนลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ - โทรสาร King Prajadhipok’s Institute 85


601-102-086 นายมาดี สุธัมมะ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

86

หมี

081-6398390 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น หมี วัน/เดือน/ปี เกิด 22 กันยายน 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 4 ซอยเกษมสำ�ราญ 1 ซอย3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-7131271 โทรสาร 02-1003347 อีเมล madee@primes.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-1003345-6 โทรสาร 02-1003347


601-102-087 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน หน่วยงาน

เอ๋

089-2031827 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น เอ๋ วัน/เดือน/ปี เกิด 25 ธันวาคม 2500 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 15/2 ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล murata.tee@outlook.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 15/2 ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242613 โทรสาร 044-242613 King Prajadhipok’s Institute 87


601-102-088 นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เมต

061-2682939 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำ�แพงเพชร สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ หญิง ชื่อเล่น เมต วัน/เดือน/ปี เกิด 27 มีนาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 14/20 หมู่ 1 เอสวีแมนชั่น ตำ�บลนครชุม อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-721673 โทรสาร 055-850932 อีเมล met_metta@hotmail.com ที่ทำ�งาน หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลนครชุม อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-721673 โทรสาร 055-850932

88


601-102-089 นายเมธี ตรีตรง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หนึ่ง

089-2004120 ผู้อำ�นวยการ บริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น หนึ่ง วัน/เดือน/ปี เกิด 1 มกราคม 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 9/501 หมู่บ้านมัณฑนา ซอย 2/20 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล metee.threethrong@emerson.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 555 ชั้น 14 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-93771190 โทรสาร 02-9370229-30

89


601-102-090 นางสาวรดาทิพย์ อำ�นวยรักษ์สกุล

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

90

เหมี่ยว

094-2417964 กรรมการบริษัท บริษัท โฟร์คอนเนค จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น เหมี่ยว วัน/เดือน/ปี เกิด 27 มกราคม 2519 อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 52/86 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-7360808 โทรสาร 02-7360010 อีเมล uradathip@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 52/86 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-7360808 โทรสาร 02-7360010


601-102-091 นางรัชนีพร ธรรมสว่างสุข เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

นีน่า

089-6920019, 062-7755419 กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษท ั เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ หญิง ชื่อเล่น นีน่า วัน/เดือน/ปี เกิด 27 กรกฎาคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 83/195 ซอยสามวา 20 ถนนสามวา ตำ�บลบางชัน อำ�เภอคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-9568343 โทรสาร 02-9568343 อีเมล junior_nee@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 23 ซอยแสมดำ� 17 ถนนแสมดำ� ตำ�บลแสมดำ� อำ�เภอบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 02-4522499 โทรสาร 02-4522626 King Prajadhipok’s Institute 91


601-102-092 นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นุ้ย

098-8951978 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร สำ�นักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น นุ้ย วัน/เดือน/ปี เกิด 7 กันยายน 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 514 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-3181144 โทรสาร อีเมล ratsuda@most.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/47 ซอยโยธี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-3333975 โทรสาร -

92


601-102-093 นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

สาว

085-9214569 ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ หญิง ชื่อเล่น สาว วัน/เดือน/ปี เกิด 11 กรกฎาคม 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 46/36 ซอยพหโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-9860097 โทรสาร อีเมล ratree0311@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5795542 โทรสาร 02-9407488 King Prajadhipok’s Institute 93


601-102-094 นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เลิศศักดิ์

081-8404759 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 13 ตุลาคม 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 210/11 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5213297 โทรสาร อีเมล sakaeo@alro.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 607 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลท่าเกษม อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037-425078 โทรสาร 037-425136

94


601-102-095 นางวรนุช ภู่อิ่ม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

นุช

081-8385420 ผู้อำ�นวยการสำ�นักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น นุช วัน/เดือน/ปี เกิด 3 มีนาคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 45/123 หมู่ 5 ซอยเทอดพระเกียรติ 1 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำ�บลวัดชลอ อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-2701767 อีเมล woranuchph@treasury.go.th ที่ทำ�งาน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-8348399 โทรสาร 02-8348423 King Prajadhipok’s Institute 95


601-102-096 นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

หมู

099-2858585 รักษาการผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักสือ่ สาร องค์กร สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น หมู วัน/เดือน/ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2512 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 98/5 ซอย 10 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-5857433 โทรสาร 02-2905242 อีเมล worapong_np@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2710151 ต่อ 2299 โทรสาร 02-2905242

96


601-102-097 นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง /หน่วยงาน หน่วยงาน

ดร.

081-3065230 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น ดร. วัน/เดือน/ปี เกิด 8 มีนาคม 2514 อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 223 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-5033575 โทรสาร 02-0533575 King Prajadhipok’s Institute 97


601-102-098 นายวรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

บอนด์

095-3599999, 095-4465445 ประธานกรรมการ บริษทั ดับเบิล้ เอ็ม อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น บอนด์ วัน/เดือน/ปี เกิด 14 กันยายน 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 15 ตำ�บลพระลับ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222068 โทรสาร 043-221432 อีเมล mongkolsila@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 99 หมู่ 15 ตำ�บลพระลับ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222068 โทรสาร 043-221432

98


601-102-099 พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

กวง

081-5928644 กรรมการผูจ้ ด ั การ บริษทั ศรีรงุ่ บ้านและทีด ่ น ิ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น กวง วัน/เดือน/ปี เกิด 8 ธันวาคม 2505 อายุ 53 ปี 8 เดือน สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 49 ถนนบ้านโนน ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-222232 โทรสาร 042-247433 อีเมล posri.ceo@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 49 ถนนบ้านโนน ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-222232 โทรสาร 042-247433

99


601-102-100 นางวัชรี สินธวานุวัฒน์์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

อ้อย

081-9117116 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ หญิง ชื่อเล่น อ้อย วัน/เดือน/ปี เกิด 28 พฤศจิกายน 2501 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 257/111 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-8319340 โทรสาร 02-8319343 อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 499 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-8319340 โทรสาร 02-8319343

100


601-102-101 นางสาววันทนา เสาวดี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

หนอ

081-6684111 ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทธรณ์เงิน ค่าทดแทน สำ�นักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น หนอ วัน/เดือน/ปี เกิด 31 ธันวาคม 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 136/78 หมู่ 5 ซอยรติรมย์ เพลส 25 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ตำ�บลมหาสวัสดิ์ อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-4220876 โทรสาร อีเมล nor_2554@hotmail.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 38 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-2818008 โทรสาร 02-2806401 King Prajadhipok’s Institute 101


601-102-102 นางวิชญา เลขวิริยะกุล

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

102

ออน

089-1155020 ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น ออน วัน/เดือน/ปี เกิด 22 เมษายน 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 52/047 หมู่ 7 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลหลักหก อำ�เภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล witchaya@hsri.or.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 88/39 หมู่ 4 ซอยติวานน์ 14 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10000 โทรศัพท์ 02-8329225 โทรสาร 02-8329201


601-102-103 นายวิตติ แสงสุพรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ต่อ

081-8829590 สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น ต่อ วัน/เดือน/ปี เกิด 8 มิถุนายน 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1/1 หมู่ 3 ตำ�บลดอนมูล อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทรศัพท์ 054-630222 โทรสาร 054-630333 อีเมล tor_witti1969@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 8 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-523276 โทรสาร 054-523276

King Prajadhipok’s Institute 103


601-102-104 นายวิทยา จิตบุญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ทิพย์

081-8089402 ผูบ้ งั คับบัญชากลุม่ งานคณะ กรรมาธิการ ติดตามการบริหาร งบประมาณ สำ�นักกรรมาธิการ 1 สำ�นักงาน เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ ชาย ชื่อเล่น ทิพย์ วัน/เดือน/ปี เกิด 12 ตุลาคม 2505 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 38/3 หมู่ 4 ตำ�บลในควน อำ�เภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2442660 โทรสาร 02-2442661

104


601-102-105 นายวินัย ชยางกูรพงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

อาเหลียง

081-9337928 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพศ ชาย ชื่อเล่น อาเหลียง วัน/เดือน/ปี เกิด 14 กรกฎาคม 2497 อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 69/691 หมู่ 6 ตำ�บลบึงดำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-1527540 โทรสาร อีเมล winaic6886@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5761458-9 โทรสาร 02-5761460 King Prajadhipok’s Institute 105


601-102-106 นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ระ

081-6061571 ประจำ�กองบิน 7 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ ชาย ชื่อเล่น ระ วัน/เดือน/ปี เกิด 13 ธันวาคม 2502 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1/1 หมู่ 2 ตำ�บลไทรงาม อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 41 ตำ�บลมะลวน อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ - โทรสาร -

106


601-102-107 นายวิระ แข็งกสิการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

วิ

081-1971203 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท บริษัท เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ ชาย ชื่อเล่น วิ วัน/เดือน/ปี เกิด 4 สิงหาคม 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-259608 โทรสาร 056-259608 อีเมล wira2511@hotmail.com ที่ทำ�งาน อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ - โทรสาร King Prajadhipok’s Institute 107


601-102-108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

108

เอฟ

081-8319299 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น เอฟ วัน/เดือน/ปี เกิด 11 สิงหาคม 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1/27 หมู่บ้านคาซ่าเลเจนด์ ซอยรามอินทรา14 แยก 11/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-5797005 โทรสาร 02-5797005 อีเมล wirat.le@spu.ac.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5791111 ต่อ 1199 โทรสาร 02-5797005


601-102-109 นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อ๊อย

085-4800707 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา ระบบราชการ รักษาการผู้อำ�นวย การกองพัฒนาระบบราชการ 2 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ หญิง ชื่อเล่น อ๊อย วัน/เดือน/ปี เกิด 1 เมษายน 2503 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 161 ซอยอิสรภาพ 4 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02-4378404 โทรสาร อีเมล wilawan@opdc.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-3569987 โทรสาร 02-2818328 King Prajadhipok’s Institute 109


601-102-110 นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ไก่

085-1993394 ผู้อำ�นวยการสำ�นักประเมินราคา ทรัพย์สิน สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ หญิง ชื่อเล่น ไก่ วัน/เดือน/ปี เกิด 22 พฤษภาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว 33 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10940 โทรศัพท์ 02-5111821 โทรสาร อีเมล wilawanvee@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-1422411 โทรสาร 02-1435751

110


601-102-111 นางวิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

โรส

089-8147799 ผู้จัดการฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและ องค์กรภาครัฐ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น โรส วัน/เดือน/ปี เกิด 18 เมษายน 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 230/50 ซอยวิภาวดีรังสิต2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2763700 โทรสาร อีเมล vilailakv@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5754779 โทรสาร 02-5754744 King Prajadhipok’s Institute 111


601-102-112 นายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หมอกว้าง

080-0818888 ผู้ก่อตั้งและผู้อำ�นวยการแพทย์ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มเหรัญญิก กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น หมอกว้าง วัน/เดือน/ปี เกิด 15 ธันวาคม 2507 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 88/7 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล drwquang@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2523833 โทรสาร 02-6522252

112


601-102-113 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ตู่

089-0139179 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น ตู่ วัน/เดือน/ปี เกิด 15 พฤษภาคม 2508 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 114 หมู่ 10 ตำ�บลหาดขาม อำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-401641 ต่อ 102 โทรสาร 032-400260, 032-400939 อีเมล v.panyachun@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 300 ถนนดำ�เนินเกษม ตำ�บลคลองกระแซง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-401641 ต่อ 102 โทรสาร 032-400260, 032-400939 King Prajadhipok’s Institute 113


601-102-114 นายเวคิน ดำ�รงรัตน์์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

คิน

081-8093396 กรรมการผู้จัดการ บริษท ั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน ่ เซอร์วสิ เน็ทเวิรค ์ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม เพศ ชาย ชื่อเล่น คิน วัน/เดือน/ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2512 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 428/163 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-0151631 โทรสาร 02-1756376 อีเมล vakin_d@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 399 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง 66) ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสำ�โรงเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-1756375 โทรสาร 02-1756376

114


601-102-115 นางศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

nok

081-8885383 กรรมการผู้จัดการ บริษท ั พี.เค.เอส. 37 ยูเนีย่ น คอนสตรัคชัน ่ ส์ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10. สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น nok วัน/เดือน/ปี เกิด 29 เมษายน 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 277/1 หมู่ 7 ตำ�บลสมอแข อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-986131 โทรสาร 055-986130 อีเมล nok_wivat@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 151/1 หมู่ 1 ตำ�บลสมอแข อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-986131 โทรสาร 055-986130 King Prajadhipok’s Institute 115


601-102-116 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นก

081-4939535 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมาย สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรป ู กฎหมาย เซอร์วสิ เน็ทเวิรค ์ จำ�กัด

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ หญิง ชื่อเล่น นก วัน/เดือน/ปี เกิด 23 มิถุนายน 2508 อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 598/146 หมู่บ้านศุภาลัยการณ์เด้นวิลล์ ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล noksayamol@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 99 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-2502-6000 ต่อ 8507 โทรสาร 02-5026000 ต่อ 8274

116


601-102-117 นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

แดง

081-1743812 ผูอ้ ำ�นวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ หญิง ชื่อเล่น แดง วัน/เดือน/ปี เกิด 26 พฤศจิกายน 2501 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอย ประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-4261660 โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-3501 โทรสาร King Prajadhipok’s Institute 117


601-102-118 นายศุภกฤต โพธิ์เพชร

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

118

วุฒิ

098-9453844, 089-4903157 กรรมการผู้จัดการ บริษท ั จี อินโนเวชัน ่ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น วุฒิ วัน/เดือน/ปี เกิด 23 กุมภาพันธ์ 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 27/33 ถนนสุขาธิบาล 5 ซอย 90 ตำ�บลออเงิน อำ�เภอสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล suphakrid@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 52 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-5533138-40 โทรสาร 02-5531027


601-102-119 นายศุภกิจ บุญศิริ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

โก๋

081-8224797 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น โก๋ วัน/เดือน/ปี เกิด 18 มกราคม 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1178/169 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-0774250 โทรสาร อีเมล supakit_boonsiri@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2024215 โทรสาร 02-3543392 King Prajadhipok’s Institute 119


601-102-120 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

โศรยา

064-5352441 ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเสนา สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น - วัน/เดือน/ปี เกิด 16 ตุลาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 165 ถนนเทศบาล 4 ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211522 โทรสาร 035-743843 อีเมล dhamarak@yahoo.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำ�บลเจ้าเจ็ด อำ�เภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 035-217008-20 ต่อ 626 โทรสาร 035-743843

120


601-102-121 นายสงบ สังขจินดา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

สงบ

081-3520053 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ด ั การใหญ่ (กลุม่ ปฏิบต ั ก ิ ารสือ่ สารไร้สาย) บริษท ั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น สงบ วัน/เดือน/ปี เกิด 23 มกราคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 114/112 หมู่ 1 ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-1483268 โทรสาร 02-1043278 อีเมล sa-ngob.sa@cattelecom.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10002 โทรศัพท์ 02-1044745 โทรสาร 02-1043278 King Prajadhipok’s Institute 121


601-102-122 นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

สะมะ

089-8116875 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักด่านอาหารและยา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น สะมะ วัน/เดือน/ปี เกิด 15 เมษายน 2501 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 31/2 ถนนวุฒากาศ ตำ�บลบางค้อ อำ�เภอจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล psomchai@fda.moph.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5907007 โทรสาร 02-5907197

122


601-102-123 นางสมทรง นาคศรีสังข์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

เล็ก

081-2060041 กรรมการผูจ้ ด ั การ บริษท ั ขนมเปีย๊ ะครูสมทรง จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น เล็ก วัน/เดือน/ปี เกิด 6 มิถุนายน 2498 อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 449 หมู่ 8 ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ 034-391376 โทรสาร อีเมล krusomsong449@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 449 หมู่ 8 ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ 034-391376 โทรสาร 034-301661 King Prajadhipok’s Institute 123


601-102-124 นายสมบัติ สิทธิมงคล

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

124

บัติ

081-8655914 สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น บัติ วัน/เดือน/ปี เกิด 16 กันยายน 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำ�บลบ้านหอย อำ�เภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 037-291076 โทรสาร อีเมล sombut_3ma@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 818 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037-213394 โทรสาร 037-213394


601-102-125 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

แป๊ะ

081-5643412 ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย

กลุ่มกิจกรรม 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น แป๊ะ วัน/เดือน/ปี เกิด 19 พฤศจิกายน 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 108/10 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล sompra@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2331 โทรสาร 02-716-4030 King Prajadhipok’s Institute 125


601-102-126 นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

มาตร

081-8016261 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ ชาย ชื่อเล่น มาตร วัน/เดือน/ปี เกิด 19 มีนาคม 2516 อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2 หมู่ 2 ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล sommart@doe.go.th ที่ทำ�งาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-3540092-100 ต่อ 105 โทรสาร 02-3540092-100 ต่อ 101

126


601-102-127 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

หม่อม

080-2383555 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น หม่อม วัน/เดือน/ปี เกิด 2 มีนาคม 2506 อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 333/153 หมู่บานอนาวิลล์ ถนนฉลองกรุง 44-46 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล kmsomsak@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ - โทรสาร -

127


601-102-128 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ นฤปิติ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ก้อง

081-8212879 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น ก้อง วัน/เดือน/ปี เกิด 6 กุมภาพันธ์ 2512 อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 29/7 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล kong@chula.ac.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2186463 โทรสาร 02-2517304

128


601-102-129 นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

จิ๋ว

099-5351615 นายแพทย์เชีย่ วชาญ สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น จิ๋ว วัน/เดือน/ปี เกิด 16 มกราคม 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 19/169 หมู่ 1 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล drsanchai@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 126 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903133 โทรสาร 02-5918427

129


601-102-130 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

LEK

081-8440469 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ�นวยการใหญ่ 1 (รักษาการรองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ ใหญ่) ปฏิบตั กิ ารเดินรถและซ่อมบำ�รุง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ ชาย ชื่อเล่น LEK วัน/เดือน/ปี เกิด 9 มีนาคม 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 66 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-5398872 โทรสาร 02-3085696 อีเมล leksutep@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 27 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-3085696

130


601-102-131 นายสุธน ซื่อประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ติ๊ด

081-8172003 ปลัดเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ ชาย ชื่อเล่น ติ๊ด วัน/เดือน/ปี เกิด 28 กันยายน 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 121/4 ถนนตากสินมหาราช ตำ�บลท่าประดู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำ�บลท่าประดู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 111 โทรสาร 038-870091

131


601-102-132 นางสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

แต๋ว

081-6365470 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 (สายบริหาร) การประปานครหลวง

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น แต๋ว วัน/เดือน/ปี เกิด 28 สิงหาคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 71/51 หมู่บ้านปาริชาติ ซอย A24 ถนน 345 ตำ�บลบางคูวัด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-0129646 โทรสาร อีเมล sutanya.mwa@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น ตำ�บลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5040123 ต่อ 2650 โทรสาร -

132


601-102-133 นางสุปราณ นฤนาทนโรดม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

นาง

061-4198250 ผู้อำ�นวยการภารกิจนโยบายและ ระบบบริหารงานบุคคล (ระดับ ชำ�นาญการพิเศษ) สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ หญิง ชื่อเล่น นาง วัน/เดือน/ปี เกิด 22 สิงหาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1/125 ซอยรามอินทรา 67 แยก12 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-5100315 โทรสาร อีเมล nang2556@yahoo.com ที่ทำ�งาน ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2801094 โทรสาร 02-2801093

133


601-102-134 นางสุภารัตน์ การะเกตุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ตุ๊

090-4659098, 089-4302288 สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 10 สวัสดิการผู้สูงอายุ : การส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับสังคมสูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น ตุ๊ วัน/เดือน/ปี เกิด 23 มีนาคม 2513 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 525 หมู่ 11 ตำ�บลเด่นชัย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ 054-640794 โทรสาร 054-640794 อีเมล suparat_33@hotmail.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 8 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-532485-6 โทรสาร -

134


601-102-135 นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

โป่ง

085-4887057 ผู้อำ�นวยการสำ�นักประสานและ ส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ หญิง ชื่อเล่น โป่ง วัน/เดือน/ปี เกิด 25 มีนาคม 2501 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2782162 โทรสาร อีเมล chantaroagwong@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-03955550 โทรสาร 02-3545524-6 King Prajadhipok’s Institute 135


601-102-136 นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อีส

089-8933800, 061-4198274 ผูอ้ ำ�นวยการภารกิจบริหารการ เปลีย่ นแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำ�นักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ หญิง ชื่อเล่น อีส วัน/เดือน/ปี เกิด 4 ธันวาคม 2500 อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 18/98 หมู่ 5 ซอยวัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-2803237 โทรสาร 02-2803237 อีเมล surangjj2000@gmail.com ที่ทำ�งาน ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2803237 โทรสาร 02-2803237

136


601-102-137 นายอดิทัต วะสีนนท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ต้อม

090-8808085 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 2 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพศ ชาย ชื่อเล่น ต้อม วัน/เดือน/ปี เกิด 22 กรกฎาคม 2516 อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนบางคูเวียง ตำ�บลบางขุนกอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-9247140 อีเมล aditad@dip.go.th/aditad@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2024567 โทรสาร 02-3543153 King Prajadhipok’s Institute 137


601-102-138 ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ โพธิกุล

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

138

นัน

081-4212510 ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาตำ�รา และสื่อทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กลุ่มกิจกรรม 3. กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น นัน วัน/เดือน/ปี เกิด 24 มกราคม 2511 อายุ 48 ปี 8 เดือน สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2 หมู่บ้านร่มไทรการ์เด้นเวิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ - โทรสาร 02-4315395 อีเมล anan_pho@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 16/10 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-4315395, 02-8006800-5 ต่อ 1124 , 2401 โทรสาร 02-8006806


601-102-139 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง /หน่วยงาน หน่วยงาน

นุชิต

089-2033969 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ปัจจัยการมีส่วนร่วมต่อความสำ�เร็จของคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติ เพศ ชาย ชื่อเล่น นุชิต วัน/เดือน/ปี เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ถนนชลเจริญ ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-313003 โทรสาร 074-313003 อีเมล anuchit.trakul@gmail.com ที่ทำ�งาน ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-313003 โทรสาร -

139


601-102-140 นายอภิรักษ์ รพีพงศ์พรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ตุ๋ย

081-8704916 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ ชาย ชื่อเล่น ตุ๋ย วัน/เดือน/ปี เกิด 18 กุมภาพันธ์ 2514 อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 50/893 หมู่ 10 ถนนลำ�ลูกกา ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล aphirak@ait.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-2759400 โทรสาร 02-2759100

140


601-102-141 นายอรุณ คงเจริญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

อาร์ม

081-7359552 ประธานบริษท ั บริษท ั มาแชร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น อาร์ม วัน/เดือน/ปี เกิด 7 มีนาคม 2514 อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 25 ถนนเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-4455870 โทรสาร 02-8064773 อีเมล arun@mashare.co.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 25 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-4455870 โทรสาร 02-8064773 King Prajadhipok’s Institute 141


601-102-142 นายอรุณชัย พุทธเจริญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

ชัย

085-0706488 ผูอ้ ำ�นวยการกองตรวจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 3 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เพศ ชาย ชื่อเล่น ชัย วัน/เดือน/ปี เกิด 31 สิงหาคม 2505 อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 52/162 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5799158 โทรสาร อีเมล arunchip@hotmail.com ที่ทำ�งาน ซอยเกษตรกลาง ถนนหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-561468-4 โทรสาร 02-5614688

142


601-102-143 นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

อ้อย

089-5044884, 084-8748974 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มกิจกรรม 6.กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 9 สวัสดิการผู้สูงอายุ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพศ หญิง ชื่อเล่น อ้อย วัน/เดือน/ปี เกิด 28 ตุลาคม 2502 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 14/4 หมู่ 5 ซอยกาหลง ถนนสนามบินน้ำ� ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5882793 โทรสาร อีเมล ajara.k@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 4 ถนนพระยากำ�จัด ตำ�บลท่าหิน อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-412510 โทรสาร 036-412510 ต่อ 116 King Prajadhipok’s Institute 143


601-102-144 นายอัชฌา แดงกนิษฐ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง /หน่วยงาน หน่วยงาน

144

อัช

081-9567526 นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 4 ระบบกำ�จัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา การบริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศ ชาย ชื่อเล่น อัช วัน/เดือน/ปี เกิด 25 มกราคม 2511 อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอย 7 ถนนหลังสวน ตำ�บลหลังสวน อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 077-541588 โทรสาร 077-541622 อีเมล atcha511@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 244 ถนนหลังสวน ตำ�บลหลังสวน อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 077-541069 โทรสาร 077-541622


601-102-145 นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ปุ๊ก

081-8512154 หัวหน้าสำ�นักปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น ปุ๊ก วัน/เดือน/ปี เกิด 13 สิงหาคม 2510 อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 19/106 ถนนเทศบาล 5 ตำ�บลดาวเรือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-222997 โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลดาวเรือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-222997 โทรสาร 036-222997 King Prajadhipok’s Institute 145


601-102-146 นายอารีย์ วีระเจริญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

เจ้ย

081-9952464 ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน ้ พืน ้ ฐาน เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

King Prajadhipok’s Institute

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 13 การปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพศ ชาย ชื่อเล่น เจ้ย วัน/เดือน/ปี เกิด 20 สิงหาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 100/153 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 48/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ - โทรสาร 02-3544998 อีเมล aree_w@hotmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา ตำ�บลทุ่งพญาไท อำ�เภอราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-3544990 โทรสาร 02-3544998

146


601-102-147 นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

ต๋อม

081-5579019 ผู้อำ�นวยการศูนย์สร้างและบูรณะ สะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กลุ่มกิจกรรม 5. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 12 การปรับโครงสร้างอำ�นาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพศ ชาย ชื่อเล่น ต๋อม วัน/เดือน/ปี เกิด 15 ตุลาคม 2504 อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 111/16 หมู่ 1 ตำ�บลบางคูวัด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล ที่ทำ�งาน เลขที่ 92 หมู่ 7 ตำ�บลหนองหงษ์ อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 075-302073-74 โทรสาร 075-302072 King Prajadhipok’s Institute 147


601-102-148 นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

148

อิน

084-6404611 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักจัดการสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 7 กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการทรัพยากรน้ำ�” เพศ หญิง ชื่อเล่น อิน วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 181 ซอยโชติวัฒน์ 14 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-5879695 โทรสาร อีเมล indhira@onep.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2656575 โทรสาร -


601-102-149 นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน หน่วยงาน

กุง

086-7690472 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านสนธิสญ ั ญา และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มกิจกรรม 6. กลุ่ม CSR กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 5 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพศ หญิง ชื่อเล่น กุง วัน/เดือน/ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2506 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 2029/8 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล issaraporn.r@diw.mail.go.th ที่ทำ�งาน เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2024197 โทรสาร 02-2024206 King Prajadhipok’s Institute 149


601-102-150 นายโอฬาร คุณวุฒิ

King Prajadhipok’s Institute

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำ�แหน่ง หน่วยงาน

150

โอ

063-8241659, 091-8784848 กรรมการบริหาร บริษท ั บริหารสินทรัพย์เอกธัญกิจ จำ�กัด

กลุ่มกิจกรรม 7. กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม 6 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เพศ ชาย ชื่อเล่น โอ วัน/เดือน/ปี เกิด 2 เมษายน 2515 อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ เลขที่ 366/28 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลคลองเตย อำ�เภอคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล olarnmd1@gmail.com ที่ทำ�งาน เลขที่ 169/98 ชั้น 3 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2769154-6 โทรสาร 02-2769157


Seniority level ปรม. รุ่นที่ 16 รหัสนักศึกษา 076 027 105 058 048 123 065 006 026 017 079 136 003 087 135 041 122 061 100 117 121 032 139 008 050 001 132 131 143 106

ชื่อ-สกุล

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นางสาวณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว นายวินัย ชยางกูรพงศ์ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ นายนพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์ นางสมทรง นาคศรีสังข์ พลตำ�รวจตรี ปชา รัตนพันธ์ นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายโชฎึก วีรบุรุษ นางจิตรา ธโนดม นายโพยม จันทร์น้อย นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์ นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ นางสาวธัญพร หล่อชัยวัฒนา นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ นายสงบ สังขจินดา นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นางสาวเกศริน เตียวสกุล นายนิกูล ศิลาสุวรรณ นายกมล เจนวาณิชยานนท์ นางสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์ นายสุธน ซื่อประเสริฐ นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี

ชื่อเล่น ณัญ อาเหลียง ต้อย แดง เล็ก เล็ก โช เหนง อีส อู๋ เอ๋ โป่ง เล็ก สะมะ ยิ่ง อ้อย แดง สงบ อ้วน นุชิต เกศ แดง แต๋ว ติ๊ด อ้อย ระ

วัน/เดือน/ปีเกิด 16 16 14 1 4 6 29 12 27 28 25 4 20 25 25 14 15 14 28 26 23 2 8 14 13 13 28 28 28 13

ธันวาคม มกราคม กรกฎาคม พฤศจิกายน เมษายน มิถุนายน ธันวาคม กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม มีนาคม เมษายน เมษายน สิงหาคม พฤศจิกายน พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ธันวาคม

2493 2494 2497 2497 2498 2498 2498 2499 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 151


Seniority level ปรม. รุ่นที่ 16 รหัสนักศึกษา 074 109 060 054 038 093 092 094 031 042 045 110 072 007 043 057 147 040 046 055 020 073 102 142 104 083 120 034 021 099 152

ชื่อ-สกุล

นางพัฒนา ศรีชนะ นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย นายบุญจักรวาล รอดบำ�เรอ นายนิสิต ศิวกุล นายธนัญชัย สายสุด นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นายดุสิต ไตรศิริพานิช นายธานินทร์ ชลจิตต์ นายธีระวัฒน์ วรรณนุช นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล นางพนิดา ทองสุข นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ นายธารีรัฐ ทองฉิม นายบรรหาร เอี่ยมสอาด นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช นางธนิดา หรินทรานนท์ นายนพดล ฮมแสน นายนุชากร มาศฉมาดล รศ. ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นางวิชญา เลขวิริยะกุล นายอรุณชัย พุทธเจริญ นายวิทยา จิตบุญ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ นางทิพพาศรี อินทะกูล นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ

ชื่อเล่น พัฒน์ อ๊อย บุญ แอ๊ะ ตุ่ย สาว นุ้ย ดุสิต ธานินทร์ วัฒน์ ไก่ อี๊ด กี หนุน โต้ง ต๋อม นพ ป๋อม ไก่ สิษฐ์ ออน ชัย ทิพย์ หลิว ต้อย ไก่ กวง

วัน/เดือน/ปีเกิด 18 1 9 15 24 11 7 13 4 24 18 22 18 22 1 8 15 12 25 7 14 29 22 31 12 16 16 29 30 8

ธันวาคม เมษายน เมษายน พฤษภาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน ตุลาคม มกราคม มกราคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ธันวาคม ธันวาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม เมษายน สิงหาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ธันวาคม

2502 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505


Seniority level ปรม. รุ่นที่ 16 รหัสนักศึกษา 067 127 088 111 149 053 078 049 146 133 077 125 148 070 036 095 033 091 024 059 112 075 011 113 030 116 012 066 005 063

ชื่อ-สกุล

นายประเวศน์ จันเทพหฤทัย รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ นางวิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ นายพิเศษพงศ์ ศศะนาวิน นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ นายอารีย์ วีระเจริญ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล นายสมประสงค์ สัตยมัลลี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา นายธนกร ไชยศรี นางวรนุช ภู่อิ่ม นายทองดี ปาโส นางรัชนีพร ธรรมสว่างสุข รศ. ชัยวัฒน์ คงสม นายบุญเกิด ร่องแก้ว นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ นายพิชัย เชื้องาม นายจเด็ด กลิ่นชื่น ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ นางดุษฎา นันตา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายประยุทธ์ ไกรปราบ นางวัชรีย์ รวีกานต์ นายปกครอง สุดใจนาค

ชื่อเล่น เวศน์ หม่อม เมต โรส กุง รัน ผง เป็ด เจ้ย นาง แมว แป๊ะ อิน ตุ๊กตา ชาติ นุช ทอง,ดี นีน่า ต้อง บุญเกิด หมอกว้าง ชัย เด็ด ตู่ หนุ่ย นก เจ ยุทธ์ เก่ง

วัน/เดือน/ปีเกิด 4 2 27 18 16 5 1 18 20 22 13 19 29 1 20 3 25 27 4 13 15 24 18 15 30 23 19 9 24 26

มกราคม มีนาคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม มกราคม มีนาคม มีนาคม กรกฎาคม ตุลาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม เมษายน พฤษภาคม พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน ตุลาคม ตุลาคม ธันวาคม

2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2508 2508 2508 2508 2508 2509 2509 2509 153


Seniority level ปรม. รุ่นที่ 16 รหัสนักศึกษา 002 115 022 145 023 084 138 144 081 071 107 014 124 019 028 119 128 114 103 018 009 096 062 101 089 085 082 134 029 108 154

ชื่อ-สกุล

นางสาวกรชนก ชื่นใจ นางศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ นายเฉลิมพล เชยคำ�แหง นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง นายชนินธร ม้าทอง ร้อยตำ�รวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ โพธิกุล นายอัชฌา แดงกนิษฐ นายภูมินทร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ นายวิระ แข็งกสิการ นายจอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรี นายสมบัติ สิทธิมงคล ผศ. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ผศ. ดร.ณัฐกิตติ์ สารีพุฒธนพงษ์ นายศุภกิจ บุญศิริ รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ นายเวคิน ดำ�รงรัตน์ นายวิตติ แสงสุพรรณ นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ นายเกษม สังข์ภิรมย์ นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นางสาววันทนา เสาวดี นายเมธี ตรีตรง นางสาวมยุรี แท่นอ่อน นายเภา บุญเยี่ยม นางสุภารัตน์ การะเกตุ นางสาวณัฐธยาน์ โขมพัตร ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

ชื่อเล่น เชอรี่ nok หมู ปุ๊ก ตี๋ นูน นัน อัช โต้ง ปาน วิ ใหญ่ บัติ จ๊อด จิน โก๋ ก้อง คิน ต่อ จี อุ้ย หมู ใบน้อย หนอ หนึ่ง tikky เภา ตุ๊ บุษ เอฟ

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 29 10 13 10 28 24 25 31 28 4 16 16 10 24 18 6 24 8 28 19 15 7 31 1 14 14 23 12 11

เมษายน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม กันยายน กันยายน มกราคม มกราคม มกราคม กุมภาพันธ์ สิงหาคม กันยายน กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม มีนาคม เมษายน สิงหาคม

2510 2510 2510 2510 2510 2510 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2513 2513 2513 2513 2513 2513


Seniority level ปรม. รุ่นที่ 16 รหัสนักศึกษา 051 086 016 140 141 097 129 118 130 150 013 010 098 068 126 035 044 137 004 052 015 090 064 047 056 069 080 025 037 039

ชื่อ-สกุล

นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล นายมาดี สุธัมมะ นายจิตชาย มุสิกบุตร นายอภิรักษ์ รพีพงศ์พรรณ นายอรุณ คงเจริญ นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ นายศุภกฤต โพธิ์เพชร นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง นายโอฬาร คุณวุฒิ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล นายขวัญชัย ดวงสถาพร นายวรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ นางปริมธอัปสร ชัยสิทธิ์กิติกุล นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ นางสาวเทียนทอง ทองใจสด นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ นายอดิทัต วะสีนนท์ นางสาวกัลยารัตน์ แต้ศิริเวชช์ นายนิติ นาชิต นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ นางสาวรดาทิพย์ อำ�นวยรักษ์สกุล นายปกฤตณ์ หงษ์เทียมทอง นายนพปฎล อนันตวาร นายเนติพงษ์ ตลับนาค นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ นายภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายธนพัต ปิติวราธนกุล นายธนาชัย เพชรบดี

ชื่อเล่น หมี POP ตุ๋ย อาร์ม ดร. จิ๋ว วุฒิ LEK โอ จ๋อม ขวัญ บอนด์ ปริม มาตร โอเล่ โอ๋ ต้อม แอน กุ้ย เม้ง เหมี่ยว GOLF นพ ตั้น นานา Bell แบงค์ ชัย

วัน/เดือน/ปีเกิด 12 22 3 18 7 8 16 23 9 2 11 23 14 20 19 27 7 22 20 22 15 27 1 17 23 25 5 9 30 6

สิงหาคม กันยายน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม มีนาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน เมษายน เมษายน กันยายน ตุลาคม มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน เมษายน พฤศจิกายน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กันยายน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ ธันวาคม มิถุนายน กันยายน

2513 2513 2514 2514 2514 2514 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2516 2516 2516 2516 2516 2517 2517 2519 2519 2519 2519 2520 2521 2521 2522 2524 155


Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

January | มกราคม

Birthday Calendar

ปวีณา (ตุ๊กตา) 1 ม.ค. 2507

เมธี (หนึ่ง) 1 ม.ค. 2513

จิตชาย (Pop) 3 ม.ค. 2514

ดุสิต 4 ม.ค. 2504

ประเวศน์ (เวศน์) 4 ม.ค. 2506

ณัญฐภา (ณัญ) 16 ม.ค. 2494

สัญชัย (จิ๋ว) 16 ม.ค. 2515

ศุภกิจ (โก๋) 18 ม.ค. 2512

ธนกร (ชาติ) 20 ม.ค. 2507

สงบ 23 ม.ค. 2502

ธานินทร์ 24 ม.ค. 2404

อนันต์ (นัน) 24 ม.ค. 2511

อัชฌา (อัช) 18 ม.ค. 2511

รดาทิพย์ (เหมี่ยว) 27 ม.ค. 2519

ภูมน ิ ทร์ (โต้ง) 31 ม.ค. 2511

ทรงพันธ์ (อ้วน) 2 ก.พ. 2502

ภานุวัฒน์ (Bell) 5 ก.พ. 2521

สรวิศ (ก้อง) 6 ก.พ. 2512

อนุชิต (นุชิต) 8 ก.พ. 2502

กิตติ 12 ก.พ. 2499

เกศริน (เกศ) 14 ก.พ. 2502

มยุรี (Tikky) 14 ก.พ. 2513

อภิรักษ์ (ตุ๋ย) 18 ก.พ. 2514

ศุภกฤต (วุฒิ) 23 ก.พ. 2515

Feburary | กุมภาพันธ์

ปานวัฒน์ (ปาน) 28 ก.พ. 2511

157


Birthday Calendar

158

Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

March | มีนาคม

ปกฤตณ์ (Golf) 1 มี.ค. 2519

สมศักดิ์ (หม่อม) 2 มี.ค. 2506

วรนุช (นุช) 3 มี.ค. 2507

นุชากร (ป๋อม) 7 มี.ค. 2505

อรุณ (อาร์ม) 7 มี.ค. 2514

วรรณธรรม (ดร.) 8 มี.ค. 2514

สุเทพ (Lek) 9 มี.ค. 2515

เจียรนัย (ไก่) 14 มี.ค. 2505

เภา 14 มี.ค. 2513

สมมาตร (มาตร) 19 มี.ค. 2516

สุภารัตน์ (ตุ๊) 23 มี.ค. 2513

สุมัณฑนา (โป่ง) 25 มี.ค. 2501

ทองดี (ทอง,ดี) 25 มี.ค. 2507

เมตตา (เมต) 27 มี.ค. 2506

พสิษฐ์ (สิษฐ์) 29 มี.ค. 2505

April | เมษายน

วิลาวัลย์ (อ๊อย) 1 เม.ย. 2503

โอฬาร (โอ) 2 เม.ย. 2515

นพเมศฐ์ (แดง) 4 เม.ย. 2498

บุญจักรวาล (บุญ) 9 เม.ย. 2503

กรชนก (เชอรี่) 11 เม.ย. 2510

จอมขวัญ (จ๋อม) 11 เม.ย. 2515

ณัฐธยาน์์ (บุษ) 12 เม.ย. 2513

ธัญพร (เล็ก) 14 เม.ย. 2501

สมชาย (สะมะ) 15 เม.ย. 2501

จเด็ด (เด็ด) 18 เม.ย. 2508

ธีระวัฒน์ (วัฒน์) 18 เม.ย. 2504

วิไลลักษณ์ (โรส) 18 เม.ย. 2506

นิติ (กุ้ย) 22 เม.ย. 2517

วิชญา (ออน) 22 เม.ย. 2505

ขวัญชัย (ขวัญ) 23 เม.ย. 2515

ศกุณา (nok) 29 เม.ย. 2510


Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

May | พฤษภาคม

Birthday Calendar

นิกูล (แดง) 13 พ.ค. 2502

นิสิต (แอ๊ะ) 15 พ.ค. 2503

วิสาร (ตู่) 15 พ.ค. 2508

อิสราภรณ์ (กุง) 16 พ.ค. 2506

นพปฎล (นพ) 17 พ.ค. 2519

วิลาวัลย์ (ไก่) 22 พ.ค. 2504

ธนัญชัย (ตุ่ย) 24 พ.ค. 2503

เวคิน (คิน) 24 พ.ค. 2512

เทียนทอง (โอเล่) 27 พ.ค. 2516

สมทรง (เล็ก) 6 มิ.ย. 2498

ธีระชัย์ (โอ๋) 7 มิ.ย. 2516

วิตติ (ต่อ) 8 มิ.ย. 2512

เฉลิมพล (หมู) 10 มิ.ย. 2510

ศยามล (นก) 23 มิ.ย. 2508

ธนพัต (แบงค์) 30 มิ.ย. 2522

ดุษฎา (หนุย่ ) 30 พ.ค. 2508

June | มิถุนายน

159


Birthday Calendar

Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

July | กรกฎาคม

นิรันดร์์ (รัน) 5 ก.ค. 2506

ราตรี (สาว) 11 ก.ค. 2503

กมล 13 ก.ค. 2502

วินัย (อาเหลียง) 14 ก.ค. 2497

พนิดา (อีด ๊ ) 18 ก.ค. 2504

อดิทัต (ต้อม) 22 ก.ค. 2516

โชฎึก (โช) 27 ก.ค. 2500

รัชนีพร (นีน่า) 27 ก.ค. 2507

จีรนันท์ (จี) 28 ก.ค. 2512

August | สิงหาคม พิเศษพงศ์ (ผง) 1 ส.ค. 2506

วิระ (วิ) 4 ส.ค. 2511

วิรัช (เอฟ) 11 ส.ค. 2513

นิคม 12 ส.ค. 2513

อาภาภรณ์ (ปุก๊ ) 13 ส.ค. 2510

บุญยิง่ (ยิง่ ) 14 ส.ค. 2501

นพรัตน์ (เป็ด) 18 ส.ค. 2506

เกษม (อุ้ย) 19 ส.ค. 2512

อารีย์ (เจ้ย) 20 ส.ค. 2506

กีรพัฒน์์ (กี) 22 ส.ค. 2504

สุปราณี (นาง) 22 ส.ค. 2506

สุธัญญา (แต๋ว) 28 ส.ค. 2502

อรุณชัย (ชัย) 31 ส.ค. 2505

160


Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

September | กันยายน

Birthday Calendar

ธนาชัย (ชัย) 6 ก.ย. 2524

รัตน์สุดา (นุ้ย) 7 ก.ย. 2503

ชนินธร (ตี๋) 10 ก.ย. 2510

วรรณ์มงคล (บอนด์) 14 ก.ย. 2515

จอมพจน์ (ใหญ่) 16 ก.ย. 2511

สมบัติ (บัติ) 16 ก.ย. 2511

จรุณ (เจ) 19 ก.ย. 2508

กัลยารัตน์ (แอน) 20 ก.ย. 2516

มาดี (หมี) 22 ก.ย. 2513

เนติพงษ์ (ตัน ้ ) 23 ก.ย. 2519

มนูญ (นูน) 28 ก.ย. 2510

สุธน (ติ๊ด) 28 ก.ย. 2502

ธารีรัฐ (หนุน) 1 ต.ค. 2504

ชัยวัฒน์ (ต้อง) 4 ต.ค. 2507

บรรหาร (โต้ง) 8 ต.ค. 2504

ประยุทธ์ (ยุทธ์) 9 ต.ค. 2509

วิทยา (ทิพย์) 12 ต.ค. 2505

พิมพ์วรัชญ์ (แมว) 13 ต.ค. 2506

เลิศศักดิ์ 13 ต.ค. 2503

อิทธิวัตร์ (ต๋อม) 15 ต.ค. 2504

มนัสพงศ์ (หลิว) 16 ต.ค. 2505

โศรยา 16 ต.ค. 2505

ปริมธอัปสริ (ปริม) 20 ต.ค. 2515

วัชรีย์ 24 ต.ค. 2509

จิตรา (เหนง) 28 ต.ค. 2500

อัจฉรา (อ้อย) 28 ต.ค. 2502

ทิพพาศรี (ต้อย) 29 ต.ค. 2505

เฉลิมพงษ์ (ไก่) 30 ต.ค. 2505

October | ตุลาคม

161


Birthday Calendar

Birthday Calendar ปรม. รุ่นที่ 16

บัณฑิต (ต้อย) 1 พ.ย. 2497

จุมพล (จ๊อด) 10 พ.ย. 2511

จักรรัฐ (เม้ง) 15 พ.ย. 2517

วรพงษ์ (หมู) 15 พ.ย. 2512

สมประสงค์ (แป๊ะ) 19 พ.ย. 2506

ปวีณา (นานา) 25 พ.ย. 2520

โพยม 25 พ.ย. 2500

ศิริเพ็ญ (แดง) 26 พ.ย. 2501

วัชรี (อ้อย) 28 พ.ย. 2501

สุรางค์ (อีส) 4 ธ.ค. 2500

162

November | พฤศจิกายน

ใบน้อย 7 ธ.ค. 2512

December | ธันวาคม

วรายุส์ (กวง) 8 ธ.ค. 2505

เชิดศักดิ์ 9 ธ.ค. 2521

ธนิดา 12 ธ.ค. 2504

บุญเกิด 13 ธ.ค. 2507

วิระ (ระ) 13 ธ.ค. 2502

วิวฒ ั น์ (หมอกว้าง) 15 ธ.ค. 2507

พิพัฒน์ 16 ธ.ค. 2493

พัฒนา (พัฒน์) 18 ธ.ค. 2502

กษิดิศ (อู๋) 20 ธ.ค. 2500

ณัฐกิตติ์์ (จิน) 24 ธ.ค. 2511

พิชยั (ชัย) 24 ธ.ค. 2507

นพดล (นพ) 25 ธ.ค. 2504

มุรธาธีร์ (เอ๋) 25 ธ.ค. 2500

ปกครอง (เก่ง) 26 ธ.ค. 2509

ปชา (เล็ก) 29 ธ.ค. 2498

อินทิรา (อิน) 29 ธ.ค. 2506

วันทนา (หนอ) 31 ธ.ค. 2512


ขอส่งความสุขปีใหม่ 2560 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถืออำ�นวยพรให้ปรม.16 ทุกท่าน มีแต่ความสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Created by

Prm#16updated120160#2  

*Testing version

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you