Page 1

numer [zero]

cumulus


prolog Ci dobry! [Paweł Walkowiak]

subiektywnie Rysuj, ale z ręką i głową [Łukasz Kułakowski]

wywiad Livepainting w Polsce? I to jaki! - rozmowa z igorem Chołdą

temat numeru Cumulus

konkurs Projekt maskotki banku zdjęć Pixmac

warsztat Skraplanie wyobraźni (+ konkurs Mepi) [Mirosława Hordziejewicz & mepi.pl]

byznes Networking i budowanie relacji [Łukasz Zając]


byznes 10 spodobów na szukanie kontaktów

po godzinach Wypoczywaj efektywnie! [Maciej Tryburcy]

inspiracje: ilustracja Invisible Creature

inspiracje: architektura Postać we wnętrzu - dwa ujęcia [Anna Krzak]

inspiracje: logo & webdesign konkurs Projekt papierowej dizajnerskiej zabawki (Subnormal)

inspiracje: muzyka Paula & Karol

temat numeru [jeden]


prolog


Paweł Walkowiak Projektant graficzny


Ci dobry!

U

ff ... Numer zerowy

strony, niczego nie

łamać się proszę, bo

ukończony.

ryzykowałem, bo w Polsce

każdy z nas się rozwija,

Reklamacji co do treści

to pierwszy magazyn tego

więc realna jest

ani maili o liteówkach nie

typu. Powstaje obecnie

publikacja projektów

przyjmuję ;)

N

jeszcze Graffus

przygotowywanych na

(www.graffus.com), ale

tematy kolejnych

ie będzie to typowy

będzie miał zapewne inny

numerów.

wstępniak, muszę

charakter. Czekam na

nabrać wprawy...

niego niecierpliwie.

Jedziemy!

M

iałem sporo obaw odnośnie

wydawania OODROO, czy

P

D

alej trochę o biznesowym

rzygodę z OODROO

podejściu do pracy, które

zaczynamy refleksją

bez strojenia muki

Łukasza Kułakowskiego

zilustrował lekką kreską

nad rysowaniem z głową

Adam Quest.

będzie jakikolwiek

pełną idei. Następnie

odzew ze strony sióstr i

upragniona przez wielu

braci ilustratorów oraz

galeria CUMULUSÓW. Nie

projektantów

N

astępnie przedstawimy

spodziewałem się aż tylu

Invisible Creature -

graficznych. Był już

projektów, ale niestety,

kreatywnie rewelacyjny

przypadek tłumaczenia

po głębszym

duet braci Clark (ex

“character design” jako

zastanowieniu, nie

Asterik Studio), z Seattle,

“dizajn z charakterem”

wszystkie mogły być

którzy wyrazili zgodę na

więc wszystko mogło być

opublikowane, ze

pokazanie ich prac jako

możliwe. Wóz albo

względu na zbyt małą...

inspiracji dla

“pochmurność”? Ale nie

ilustratorów i

przewóz! Choć z drugiej


projektantów postaci.

loteria (organizowany

na świecie.

wspólnie z Mepi.pl). Dla

F

iniszować będziemy

każdego coś miłego, a

zaś siedząc w

nagrody wcale niczego

O

ODROO ma być w założeniu

gustownie urządzonym

sobie. Zróbmy trochę

magazynem tworzonym

domu, oglądając dobry

kreatywnego zamieszania

przez designerów dla

webdesign i słuchając

między Bugiem a Odrą!

przyjemnej dla ucha muzyki.

N

designerów. Nie będzie wyścigu szczurów. Nie

Z

erowy numer jest

będzie oceniania z góry

numerem

projektów czy folio.

ie zabraknie

pilotażowym, więc

Postarajmy się, by każdy

również w

czekamy na Wasze

dał innym coś

międzyczasie konkursów

(mailowe!) opinie na temat

wartościowego.

graficznych. Wiem, że

layoutu i tematyki, by

słowo “konkurs” działa na

magazyn mógł być

grafików jak płachta na

ulepszony pod względem

byka, ale możecie być

wizualnym i

spokojni - prawa

funkcjonalnym.

autorskie zostają przy autorach :) Konkursów jest sztuk trzy - na

Z

apraszam również do wspierania OODROO

projekt maskotki banku

pomysłami, do dzielenia

zdjęć (organizowany

się doświadczeniem.

wspólnie z Pixmac.pl), na

Przysyłajcie ciekawe linki,

projekt dizajnerskiej

adresy do swoich

papierowej zabawki

portfolio, informacje o

(organizowany wspólnie z

ciekawych wydarzeniach

Subnormal.pl) i konkurs-

artystycznych w Polsce i

P.W.


subiektywnie


Art Director w agencji reklamowej Hand Made Projektant i ilustrator Kieruje własnym studiem graficznym Emptypage |

|


K

ażdy z nas potrafi

prac innych rysowników

wprowadzając swój umysł

trzymać w rękach

inspiruję mnie, ale chyba

w pewien rodzaj transu,

ołówek, rysik, piórko,

udało mi się dotrzeć do

skoordynowany

węgiel czy pen-a od

etapu, że wrażliwiej

z ołówkiem, aż w pewnym

tabletu. Większość z nas

spoglądam na czyjeś prace

momencie, dłuższym lub

potrafi go używać lepiej

wyciągając

krótszym sami poczujemy

lub gorzej, przy czym

z nich kwintesencje

ze ręka i mózg dogadują

technik można się nauczyć

myślenia, na swój sposób.

się poza moimi plecami i

o czym zawsze

Widzę pociągnięcia

tak powstaje idea pracy,

przypominali wykładowcy:

pędzlem i zastanawiam się

najlepiej taki czas

“5% talent,

co ja zrobiłbym

wykorzystać

95% to ciężka praca”

w danej sytuacji

i rysować do granic

Zgadzam się z nimi,

technicznej, jak ująłbym

omdlenia. Tak... można to

ćwiczenia do opanowania

światło, jaką zbudował

chyba nazwać weną.

techniki to jest to, ale co

fakturę... Lubię mieć przed

Wtedy powstają

czyni z rysownika osobę

oczyma pomieszane kreski

dziwaczne połączenia,

rozpoznawalną

Billa Sienkiewicza ,

wtedy czuję, że to jest to.

z własnym stylem, nie

bo dzięki nim sam staram

Polecam wpadanie w

kopiującego czyjejś kreski

się znaleźć wyjście

trans, to prawie jak boska

? Bo setki udających

z labiryntu pustej kartki.

artystyczna egzaltacja.

Franków Millerów czy Mike

Ten sam stan przydaje się

Gdzie miejsce na

D

wyrażanie samego siebie?

pustej kartce jakiś

(architektom go nie

Nie przeczę że oglądanie

kształtów, bezmyślnie,

polecam, można

Mignolów zalewa świat.

obrym ćwiczeniem

przy projektowaniu,

jest mazanie po

malarstwie, ilustracji, itp.


ilustracja: www.17deg.com


zapomnieć

2/1989).

o schodach w wieżowcu,

temat “drugiego stanu”: “Wielu artystów

realnych w tym

O

momencie).

VedictArt, czy innym

inaczej. Ta działalność

amwayom sztuki. Nie da

powoduje, że zanurzają

ean Henri i Gaston

się bez solidnego

się w innej świadomości.

Giraud od dawna zadają

warsztatu robić ilustracji

Znajdują się w stanie

sobie pytanie dotyczące

choćbyś nie wiem na jakiej

uniesienia, jednoczą ze

granic doświadczenia

fazie był. To wszystko

swoją pracą, zdolni są

“transu rysownika”. To on

wymaga zespolenia i

pojmować sprawy

wyznaje, że podczas

podzielenia się fifty/fifty

i zależności, których

trwania transu artysta żyje

talentu z warsztatem. Betty

normalnie nie

w jakimś innym stanie,

Edwards, wykładowca

postrzegają. Poczucie

prawie nie do zniesienia,

California State University

czasu zaciera się, słowa

który nadaje później

opublikowała

zanikają ze świadomości.

rysunkowi zniewalającą

w 1979 roku pasjonującą

Artysta czuje się

moc. “Jestem na

książką Rysować prawą

maksymalnie pobudzony,

przedstawieniu - mówi -

półkulą; po angielsku

a jednocześnie

na którym papier jest

znaczy to również “dobrą

zrelaksowany

sceną”. Wszystko co

(right) półkulą”.

i wolny od wszelkiego

dotyczy sfery technicznej

Przedstawiła w niej

niepokoju. Oddaje się

rysunku, blednie w

program nauczania

radosnej działalności

porównaniu z zupełnie

rysunku oparty na

(twórczości) umysłowej,

niezwykłym,

pobudzaniu prawej półkuli.

niemal mistycznej”.

fantastycznym

Betty Edwards zebrała

postrzeganiem rzeczy.

pewną liczbę dowodów i

bo nie myślimy o rzeczach

J

(Komiks-Fantastyka-

czywiście nie dajmy

powiedziało,

się ogłupić jakimś

że rysując, widzą rzeczy

wypowiedzi rysowników na

P

raca Edwards podpowiada


początkującym

stereotypowego

rysownikom, by nauczyli

piktogramu, który fałszuje

się ograniczać w czasie

obrazy uzyskiwane w

rysowania interwencje

sferze wzrokowej.

lewej rozsądnej i rzeczowej półkuli.

W

istocie może tu nastąpić pewne

B

o nie rysujemy tego co wiemy jak wygląda

tylko to co widzimy. I dotyczy to rysowania z

zablokowanie, ponieważ

natury jak i z wyobraźni.

mózg uparcie traktuje

Nos nie zawsze musi być

wrażenie wzrokowe

nosem, twarz nie zawsze

sposobem poznawczym

musi posiadać dwoje oczu.

lewej półkuli. Wpajany

Nie musimy się ograniczać

nam od dzieciństwa

do tego co znamy. Przydaje

sposób werbalny często

się znajomość pewnych

bierze górę w

reguł, anatomii,

postrzeganiu świata. Tak

perspektywy, kompozycji,

więc kiedy np. debiutanci

narzędzi ale udaje nam się

zabierają się do rysowania

wyrażać w pewien sposób

portretu, instynktownie

alternatywną wizje która

dzielą go na elementy

mamy, i niczym nie

znaczące, wzięte ze

skrępowani możemy

słownika werbalnego -

przelewać ją na papier. Ł.K.

oko, usta, nos itp. Każdemu z tych słów odpowiada automatycznie pewien rodzaj


Pokaż nam swój pomysł na k o s z u l k ę !

Zgarnij $$$ Pokaż się światu!


wywiad


OODROO

www.oodroo.com


Livepainting w Polsce? I to jaki!

W

ertując otchłanie

malowanie na żywo stało

dlatego, że polskie

Flickr’a, już jakiś

się cechą

społeczeństwo

czas temu, trafiłem na

charakterystyczną sztuki

zakorzeniony ma głęboko

zdjęcia z malowania

ulicy i artystów graffiti”.

w psychice realizm, który

obrazów na żywo przez

Z tymi ostatnimi w Polsce

jest wyznacznikiem

wrocławskich artystów

najczęściej jest kojarzone.

jakości? Wszak wszędzie

(m.in. znanego z

widzimy zdjęcia,

Ciah-Ciah’a).

W

Zastanawiałem się co tak

doodlerskie wyczyny Jona

ilustracje, nie grube

rajcuje ludzi w malowaniu

Burgermana (hmm... kto

kontury, nie esy floresy...

twarzą w twarz z

nie widział jego rysunków

Te są albo infantylne, albo

odbiorcami...

na ścianach Hotelu Sixty...),

są wandalizmem,

jednak w kraju nad Wisłą

a “bazgrać to przecież

zym w ogóle jest “live

nic na większą skalę się nie

każdy gupi umi”...

painting”? Internet

działo. I nie chodzi tu

designerskich zabawek

C

idziałem już

obrobione bardziej lub

wcześniej brytyjskie,

mniej, ale zdjęcia, nie

daje prostą odpowiedź: “to

jedynie o brak

pewnego rodzaju

przedstawicieli gatunku

K

performance, w którym

ludzkiego, chętnych do

wersje grafik

artysta tworzy publicznie,

tworzenia. Tych, już od

wykonywanych przez

np. w barze, podczas

roku 1410, “ci u nas

Igora Chołdę, działącego

koncertu, nierzadko przy

dostatek”. Jednakże popyt

pod pseudonimem

wykonywania muzyki na

na ich prace (czy może

“Aqualoopa”. By

żywo, przez DJ’ów.

inaczej - pracę) jest wciąż

zrozumieć jego proces

Począwszy od lat ‘90,

mały. Dlaczego? Czy może

tworzenia, jego wizję

u mojej uciesze, oko me ujrzało cyfrowe


malowania na żywo,

Czym się inspirowałeś?

postanowiłem poznać go

kwiaciarni taką małą przenośną fontannę.

bliżej.

Odwieczną walką dobra ze

Woda krążyła w

Ciężko jednym słowem

złem i fizyką kwantową ;-)

urządzeniu w obiegu

Igora zdefiniować. Artysta?

Głownie Witkacym i

zamkniętym. Miałem

Projektant? Doodler?

Picassem. Miałem także

wrażenie, że obcuje z

Malarz? A może wszystko

album Salvadora Dali.

perpetuum mobile, z

jednocześnie? Jak wyglądały Twoje początki w świecie sztuki? Co rysowałeś? Na czym? Po czym? Zaczęło się jakoś w podstawówce. Najpierw wojenne komiksy i satyryczne ilustracje.

metafizycznym źródłem Skąd dzisiaj czerpiesz inspiracje? Z tych dziwnych znaczków i napisów na opakowaniach chińskich zupek ;-) A także telewizji - głównie z Cartoon Network.

przybierały już

Hanna Barbera, Picasso i

abstrakcyjny charakter,

kaligrafia wielkich

wpełzały na marginesy

mistrzów japońskich.

zeszytów, często nie na tekst. Potem nosiłem już oddzielne zeszyty specjalnie tylko do ilustracji.

heraklitejskiemu "panta rhei". Którą z Twoich prac uważasz za najlepszą? Chyba mural w agencji reklamowej "Kropka

A artyści, którzy Cię dziś inspirują?

W liceum kształty

pozostawiając miejsca

wyłamującym się

"Aqualoopa" - ciekawa nazwa... Kiedy byłem dzieckiem zobaczyłem kiedyś w

Bordo". To była dobra i wdzięczna ściana. Przemili właściciele i pomagali trzymać drabinę. Od kiedy malujesz "na żywo"? Zaczęło się w zeszłym roku, chyba na wiosnę.


Co takiego ekscytującego jest w livepaintingu?

Typowy dzień Igora Chołdy... Wstaję ok. godziny 7 - 8.

akrylowych. Czegoś żałujesz?

Chyba świadomość o

Siadam na skraju łóżka i

bezkarnym mazaniu po

Że prozac jest na receptę

bezmyślnie gapię się w

ścianie i całe mnóstwo

;-)

okno. Po 15 minutach

nieprzewidzianych

"medytacji" krzyczę "Acha!"

czynników, które wpływają

i ruszam do kuchni gdzie

na efekt końcowy.

raczę się herbatą - moim

Wraz z moją dziewczyną

ulubionym napojem. Potem

zamierzamy zdobyć

jem śniadanie z moja

mistrzostwo Saskiej Kępy

dziewczyną. Następnie

w Boule ;-) W najbliższym

siadam przed komputerem,

czasie mam do

dopadając w międzyczasie

pomalowania kilka ścian.

szkicownika lub płótna. I

Pod koniec lutego

tak mi miła dzień.

powinienem skończyć

Wieczorem gram próbę,

animowany teledysk.

koncert, maluję lub tańczę

Potem rozpoczynam pracę

tango.

na nowym shortem.

Talent czy ciężka praca? Łyk talentu i zagryzam pracą. Jeśli miałbym wybrać to wolę talent. Jedno wypływa z drugiego. Masz jeszcze jakieś talenty? Bezbłędnie rozpoznaje kanarów w tramwaju ;-) Zajmuje się jeszcze animacją i jestem

Na jakim sprzęcie pracujesz? (niekoniecznie chodzi o soft)

muzykiem. Czasem świecę jako VJ.

Najczęściej używam markerów Rabeko i Molotowa, tuszy, farb

Plany na przyszłość...


Portfolio:

Filmy z malowaniem na żywo (i nie tylko):

Zobaczcie również projekt CUMULUS’a, wykonanego przez Igora specjalnie dla OODROO.


temat numeru


OODROO


Cumulus

C

umulusy, czyli chmury kłębiaste

S

zczerze mówiąc, wedle

przedmiotów, osób,

pierwszego pomysłu,

roślin, zwierząt... To było

powstają wskutek prądów

zerowym tematem

wstępujących związanych

OODROO miała być “guma

z napływem zimnego

balonowa”. Jednak strach

powietrza pod cieplejsze

przez uczynieniem

D

albo na skutek wznoszenia

magazynu różowym

przez chwilę z głową w

się termali ciepłego

niczym Avril Lavigne, wziął

chmurach. Rozmaite

powietrza. Ciepłe

górę. Czy to dobrze czy

techniki, kształty, barwy,

powietrze unosi się

źle?... Na pewno inaczej.

którym zaufaliście

pionowo, po czym się

niesamowite. aliście się porwać w niebo i chodziliście

pokazują jaki potencjał

kondensacji pary. Szereg

P

takich termali tworzy

uczyć się do matury, często

wszystkim ci, którzy na

charakterystyczne

leżeliśmy na trawie z

nie patrzą.

wybrzuszenia w strukturze

książką pod głową patrząc

cumulusa. Dolna część

na rozrastające się chmury.

Dziękujuemy za Wasze

chmury jest czasami szara,

Ciekawiła nas wówczas ich

prace. Zapraszamy do ich

ale kolor chmury cumulus

“przypadkowość”. Nie

podziwiania.

nie zależy od jej

można było przewidzieć w

specyficznych własności

którym kierunku i jak

ale jest wynikiem

bardzo się rozrosną, jaki

położenia obserwatora w

będą mieć kolor za

stosunku do słońca i od jej

kwadrans, a każda z nich

grubości (optycznej).

przypominała tuziny

schładza, co prowadzi do

amiętam, gdy dziesięć

mają nie tylko polskie

lat temu, zamiast

chmury, ale przede

ZDJĘCIA

UDOSTĘPNIONE

PRZEZ:


Adam Quest

Portfolio: www.adamquest.eu Blog: www.adamquest.blogspot.com Kontakt: adamquest1@gmail.com | +48 661 973 637


Gagatka

Portfolio: www.gagatka.pl Kontakt: gagatka27@hotmail.com


Agata Wawryniuk

Portfolio: www.tripleseven.pl/agata Blog: www.operacjaplastyczna.blogspot.com Kontakt: agata_waw@interia.pl | +48 669 550 447 | GG: 5115141


,

Katarzyna Anna Dziadus

Portfolio: www.dziadus.com Kontakt: katarzyna.anna.dziadus@gmail.com | +48 660 088 792


,

Dawid Pochopien

Portfolio: www.dawidpochopien.daportfolio.com Kontakt: dp76@op.pl


Elwira Kolber

Portfolio: www.fuka-namae.deviantart.com Kontakt: GG: 5252656


Filip Dutkiewicz

Portfolio: www.imallrage.com Kontakt: imallragecontact@gmail.com


Gosia Herba

Portfolio: www.gosiaherba.pl Blog: www.gosiaherba.blogspot.com Kontakt: mail@gosiaherba.pl | +48 665 146 892


Igor Chołda

Portfolio: www.aqualoopa.com


Iwona Garwol

Portfolio: www.iwonagarwol.digart.pl Kontakt: +48 508 934 976


,

Joanna Kasztelanska

Portfolio: www.joannakasztelanska.pl Kontakt: joanna.kasztelanska@wp.pl | Skype: joanna.kasztelanska


Katarzyna Sołoniewicz

Portfolio: www.soloniewicz.vot.pl Kontakt: drzazga.drzazga@gmail.com


Konrad BĹ‚aszczyk

Portfolio: www.rybasan.digart.pl Kontakt: +48 669 888 194


Krzysztof Nowak

Portfolio: www.kafelek.deviantart.com Kontakt: +48 518 182 644


Leszek Chodorowski

Portfolio: www.leszekchodorowski.pl


ナ「kasz Karolczak

Portfolio: www.lukaszkarolczak.com


Łukasz Kułakowski

Portfolio: www.emptypage.pl Kontakt: +48 788 884 822


Marcin Postek

Portfolio: www.now83.eu Kontakt:


Maria Majnusz

Portfolio: www.behance.net/mariamajnusz


Vaselina

Portfolio: www.martavaselina.carbonmade.com Kontakt: marta.vaselina@gmail.com


Marta Zarnowska

Portfolio: www.zarnowskamarta.digartfolio.pl Blog: www.martazarnowska.blogspot.com Kontakt: +48 608 341 856


Michał Marszałek

Portfolio: www.redfrosch.com Kontakt: +48 889 031 669


Przemysław Romaniuk

Portfolio: www.powycinanistudio.pl Kontakt: +48 694 475 069


,

Robert Mysliwski

Portfolio: www.myschan.daportfolio.com Blog: www.robert-myschan.blogspot.com Kontakt: rmyschan@gmail.com | Twitter: MYS_CHAN


Robert Sienicki

Portfolio: www.rsienicki.deviantart.com Blog: www.2guys1.blogspot.com Kontakt: r.sienicki@gmail.com | Twitter: rsienicki


Nikafika

Portfolio: www.cargocollective.com/nikafika Kontakt: kolodziej.weronika@gmail.com


warsztat


Mirosława Hordziejewicz & mepi.pl www.mepi.pl


K

ażdy , kto chciał

ale ona uważa, że w

kiedyś stworzyć

okularach wygląda

własną postać, zna ten

intelektualnie i bez nich

motyw. Ołówek lub tablet

ani rusz).

pod ręką, fragmenty sierść, oczy takie trochę

P

kocie, nie, wróć, oczy

reaktor, kartka, ołówek.

pomysłu w głowie: żółtą

otrzebne materiały: miejsce w głowie na

smocze, ogon, skrzydła, nie, wróć, jak smocze to bez sierści, usuwamy sierść, jak nie sierść to może łuski... chwila, spójrzmy na swój szkic.

O

pis zadania: reaktor ustawiamy w głowie,

zapewniamy mu porządną izolację i odpalamy.

Hmm. Może lepiej zacząć od nowa.

W

ięc ja zaproponuję tu proces

skraplania wyobraźni. Proces chemicznoartystyczny, ale bez obaw: kontrolowalny.

C

C

ały trick polega na tym, żeby znaleźć

o wiemy o naszej

coś charakterystycz-

postaci? Jak ma na

nego, wokół czego

imię? Czy jest

możemy „osnuć” naszą

człowiekiem, stworkiem

postać. Szukanie

fantasy czy zwierzakiem?

inspiracji to bardzo

Co lubi? (Możemy na

ważny etap w procesie

przykład mieć uczoną

projektowania postaci i

żabę filozofa, która nosi

nie należy traktować go

okulary dla formy, chociaż

pobieżnie. Do naszego

oczy ma zupełnie dobre,

reaktora wrzucamy, co


się da: inspirujące filmy,

mocno uproszczona

rozważyć, nadając

gry, komiksy,

postać rysunkowa. Dobrze

kształt naszemu

wspomnienia jakiejś

jest pamiętać, że w

bohaterowi.

charakterystycznej

kontekście projektowania

Dobrym „filtrem” na tym

sytuacji lub gestu.

postaci uproszczona nie

etapie projektowania jest

Ciekawie – i praktycznie –

równa się prosta (czy, w

kontekst, w którym ma

omawia te zagadnienia

domyśle, gorsza). Często

się pojawić nasza postać.

Arkadiusz Szplit,

najprostsze postacie są

Niezależnie już od

opierając się na projekcie

najbardziej kochane

stopnia realistyczności,

maskotki portalu mepi.pl

przez publiczność!

inaczej będzie wyglądała

(link do filmu)

K

Wystarczy przyjrzeć się

postać pojawiająca się w

choćby postaciom

kontekście kreskówek,

Disneya, Hayao Miyazaki,

inaczej w reklamie 3d,

postaciom ze Shreka czy

inaczej w ilustracji do

Toy Story, czy choćby

książki, a jeszcze inaczej

stworkom używanym w

w grze komputerowej.

iedy już nasz

reklamie (jak nasza

reaktor rozkręci się

rodzima reklama Heyah –

na dobre, czas wtłoczyć

postać narysowana zwykłą

te wszystkie pomysły w

czarną kreską). Trzeba też

jakieś realne kształty.

pamiętać – szczególnie w

Przede wszystkim

projektach

musimy dokładnie

przeznaczonych pod

określić stopień

animację, że realistyczne

realistyczności naszej

postacie wymagają od

postaci. Czy będzie to

twórcy sporej znajomości

postać opracowana

anatomii. Warto jest

anatomicznie czy też

wszystkie te aspekty


anatomiczny zarys

wszyscy odbiorcy muszą

mięśni. Kolejne

o tym wiedzieć).

ograniczenia to ograniczenia czasowe i sprzętowe. Załóżmy, że nasz stworek pyszni się bogatym futrem. Nawet,

O

statnim etapem jest

jeśli mamy dostęp do

faktyczne wykonanie

oprogramowania, które

postaci. I tu oczywiście

stworzy nam fajnie

zaczyna się prawdziwa

wyglądającą sierść,

zabawa. To właśnie na

niekoniecznie będziemy

tym etapie najczęściej

dysponowali komputerem

poczujemy, jak podnosi

o odpowiedniej mocy

się pokrywa naszego

obliczeniowej, żeby

reaktora ,)) Ciężko tu o

zrobić coś bardziej

jakieś konkretne rady.

skomplikowanego niż

Dobrze jest przy

włochatą animowaną

projektowaniu z góry

kulkę. Tworzenie postaci

uwzględniać

to prawdziwa sztuka

ograniczenia

kompromisu – lecz ku

oprogramowania, w

pocieszeniu osób

którym będziemy naszą

dysponujących

postać ostatecznie

skromniejszym sprzętem,

tworzyć. Np. jeśli

często to właśnie

zamierzamy naszą postać

ograniczenia nadają

animować poklatkowo,

naszej postaci unikalny

darujmy sobie super

charakter (choć nie

P

ozostaje zatem, ostrożnie obniżając

temperaturę naszego reaktora, stopniowo skroplić i wypuścić na światło dzienne gotową postać. I nie dziwić się, jeśli po zakończeniu tego etapu odkryjemy na swoim biurku lub komputerze kilka naprawdę genialnych projektów. M.H.


UWAGA – KONKURS!

Interesuje Cię projektowanie postaci 3D? Weź udział w naszej zabawie i wygraj rewelacyjny kurs video, który krok po kroku pokaże Ci, jak zaprojektować swoją postać w MAYA, zaczynając od podstaw, a kończąc na gotowym projekcie. Zasady są proste: 1. Logujesz się na portalu www.mepi.pl 2. Wysyłasz e-mail na adres kontakt@mepi.pl. W temacie wpisujesz “Konkurs OODROO”, a w treści podajesz swój e-mail i nazwę użytkownika na forum mepi.pl. 3. 15 marca 2011r. powiadomimy Cię o wynikach losowania... i może kurs o projektowanu postaci 3D powędruje właśnie do Ciebie!


byznes


ナ「kasz Zajac , Gナづウwny Networker Towarzystw Biznesowych |


Networking i budowanie relacji życia, staroświecka sztuka współistnienia z

N

etworking biznesowy - czym

jest? Definicji

K

apitał społeczny to pojęcie, które

ludźmi, wiarygodności,

zrobiło zawrotną karierę

zaufania, dotrzymywania

w XX-wiecznej

słowa (…)”. Jednym

socjologii. Jego

słowem, networking

największym

biznesowy to “sztuka

popularyzatorem jest

realizacji celów

amerykański socjolog

networkingu powstało

biznesowych dzięki

Robert Putnam. Pisze on:

tyle, ilu jest networkerów.

rozbudowie i

“Kapitał społeczny

Nazwa pochodzi

pielęgnowaniu relacji z

odnosi się do takich cech

oczywiście z angielskiego

innymi”.

organizacji

i oznacza sieciowanie.

Co ciekawe - ten sposób

społeczeństwa, jak

Bynajmniej nie chodzi o

rozwoju biznesu jest

zaufanie, normy i

Internet…

jednym z najmniej

powiązania, które mogą

Jeden z prekursorów

kosztownych, a zarazem

zwiększyć sprawność

networkingu w Polsce,

najbardziej efektywnym i

społeczeństwa ułatwiając

Roman Wendt, tak

najprzyjemniejszym ze

skoordynowane

wyjaśnia tę kwestię w

wszystkich jakie do tej

działania.”

wywiadzie dla Manager

pory wymyślono.

Dzięki kapitałowi

Magazine: “Czysty

społecznemu maleją

networking nie zakłada

koszty transakcyjne –

automatycznego

dzięki zaufaniu nie

przełożenia kontaktów na

musimy sprawdzać

biznes, to raczej filozofia

informacji z zaufanych


ilustracja: adamquest.eu


źródeł, dzięki normom

(wyższy prestiż - większe

rekomendacji… Każda z

wiemy czego się

zaufanie innych).

tych osób dysponuje

spodziewać po

bowiem własną siecią

określonych grupach,

kontaktów!

natomiast powiązania

Podstawą sukcesu

(sieci społeczne)

każdego klubu

umożliwiają dostęp do

networkingowego i jego

wiedzy, usług, etc. Im

członków jest więc

wyższy kapitał społeczny - tym niższe koszty

J

ak twierdzą teoretycy

dywersyfikacja branż i

networkingu, człowiek

źródeł, z których

zabezpieczania

jest w stanie aktywnie

napływają członkowie -

transakcji.

zarządzać siecią

po to, by owe sieci

Warto zauważyć wprost,

maksymalnie 150

pokrywały się w jak

iż kapitał społeczny jest

znajomych. Zakładając, iż

najmniejszym stopniu.

tranzytywny z innymi

np. każde Towarzystwo

Te dwie rzeczy mamy na

formami kapitału!

Biznesowe składać się

uwadze podczas

Zaufanie oznacza

będzie maksymalnie z 30

rekrutacji np. w

mniejsze koszty ochrony

członków, dzięki

Towarzystwie

transakcji - a więc więcej

członkostwu każdy

Biznesowym.

kapitału finansowego.

wzbogaci swoją sieć

Kapitał finansowy -

kontaktów o 29 nowych

możliwość poszerzenia

sieci należących do

swojej wiedzy, a więc

partnerów

kapitału kulturowego.

networkingowych.

Ten zaś łatwo przekuć na

Oznacza to ponad 4000

K

finansowy (większe

nowych osób -

pozwolenie innym na jej

luczem do zdobycia rekomendacji jest

kompetencje - wyższe

potencjalnych odbiorców,

wydanie. Nie stanie się to

zarobki), czy społeczny

bądź wystawców

dopóty, dopóki nie


uzyskają pewności, że

Ÿ opisz swoją wymarzoną

zagarnięciu jak

warto nas wprowadzić do

rekomendację

największej liczby ryb.

własnej sieci kontaktów –

Ÿ opisz profile swoich

Problem w tym, że wielka

nie tyle bez uszczerbku

klientów, opowiedz o

sieć ma zazwyczaj

dla własnego wizerunku,

reprezentatywnych

wielkie oka, co oznacza,

co z pożytkiem dla niego!

przypadkach

że połów wcale nie

Partnerzy networkingowi

Ÿ naucz swoich partnerów

będzie spektakularny!

muszą ponadto wiedzieć

wszystkiego na temat

komu warto nas polecić.

swojej działalności

Dr Ivan Misner, założyciel

Ÿ precyzyjnie przedstawiaj

największej organizacji

swoje potrzeby.

networkingowej, pisze o

C

następujących punktach, które należy przerobić,

organizacji

by sieć kontaktów

networkingowej na

zamieniła się w sieć przyjaciół biznesowych de facto równoważną

złonkowie największej

P

odstawą networkingu jest precyzyjne i jasne

sieci przedstawicieli

wyrażanie swoich

handlowych.

potrzeb. Jedynie wówczas

Oto one:

partnerzy networkingowi

Ÿ wyjaśnij jakich

dowiedzą się w jaki

konkretnie rekomendacji

sposób mogą pomóc

potrzebujesz

rozwinąć nasz biznes.

Ÿ podaj nazwy firm, bądź

Posługiwanie się

nazwiska osób, na

ogólnikami podobne jest

dotarciu do których Ci

do zarzucania wielkiej

zależy

sieci. Ma pomóc w

świecie przekazali sobie w zeszłym roku 3,3 mln rekomendacji na kwotę ponad 1,5 mld euro. Najlepsi polscy networkerzy z grupy średnich przedsiębiorstw zwiększyli przychody o 70% w ciągu pierwszego roku członkostwa w klubie networkingowym.


cotygodniowe regularne prezentacje własnych firm

W

S

potkania Towarzystw Biznesowych

brew pozorom

wzbogacane często o

odbywają się w

przystąpienie do

referencję zadowolonego

Warszawie i Katowicach,

którejkolwiek z

klienta.

a wkrótce również w

istniejących grup

Gdyni, Krakowie i

networkingowych, a tym

Szczecinie.

bardziej do Towarzystwa Biznesowego, nie oznacza którejkolwiek z

B

iznes , gdyż głównym celem naszych

dwóch rzeczy: obowiązku

spotkań jest wzrost

polecania usług miernej

obrotów naszych firm. W

wartości ani

pierwszym rzędzie

automatycznego napływu

spotykamy się po to, by

zleceń.

dzięki networkingowi

To, jak rozumiemy

pozyskać nowe kontrakty.

rekomendację, wyklucza

Na tym jednak nie koniec.

tego typu sytuację. W

Dzięki np. Towarzystwu

Towarzystwie

mamy możliwość rozwoju

Biznesowym kładziemy

własnych umiejętności

nacisk na to, by każdy z

szczegółowych

członków świadczył

(cotygodniowe prelekcje

profesjonalne usługi, a

ekspertów różnych

inni mogli rekomendować

dziedzin, przepływ wiedzy

je ze spokojnym

od innych członków TB),

sumieniem. Temu służy

oraz ogólnobiznesowych

przede wszystkim

(autoprezentacja,

rekrutacja, oraz

sprzedaż).

Z

Ł.Z.

apraszamy na panel ekspercki:


byznes


OODROO

www.oodroo.com


10 sposobów na szukanie kontaktów dodawać np.w stopce

Zadbaj również o projekt

maila lub jako awatar, w

CV, niech będzie

Internecie.

przejrzyste i konkretne. Pamiętaj, że wielu pracodawców wymaga w nim zdjęcia. Niech to nie będzie zdjęcie w

S

przebraniu

twórz własną

sylwestrowym lub

tożsamość – markę.

wakacyjna sweet-focia w

Zdecyduj czy swoją pracę chcesz markować swoim nazwiskiem czy pseudonimem, czy chcesz by Twoja marka miała swoje logo (pamięć wizualna) czy operować będziesz samą nazwą (pamięć słuchowa). Jeżeli chcesz stworzyć swoje logo – przemyśl je, by nie okazało się bublem, a jeśli wolisz zlecić projekt profesjonalistom – zrób to! Pamiętaj by logo

bikini.

P

rzemyśl swoje portfolio. Niech

będzie aktualne, nie przeładowane, uporządkowane, innowacyjne lub po prostu piękne. Pamiętaj by zamieścić tam swoje najlepsze prace, które z radością pokażesz innym,

W

ysyłaj swoje prace do magazynów

które zapadną im w

internetowych o

pamięci i o których

ilustracji, sztuce i

możesz powiedzieć coś

designie. W im więcej

interesującego.

miejscach będzie Twoje


ilustracja: adamquest.eu


nazwisko i namiary na

tylko branżowych!)

pomogą

Ciebie, tym bardziej

i portali

zainteresowanym kliknąć

prawdopodobne, że ktoś

społecznościowych,

“Lubię to!”

zechce nabyć Twój

takich jak GoldenLine czy

projekt. Stwórz sobie

Profeo. Załóż konto,

listę mailingową agencji,

napisz cos o sobie,

wydawnictw, urzędów itd.

poszukaj znajomych,

i wysyłaj adres swojego

dołącz do grup, które Cię

portfolio. Nie poddawaj

interesują. Możesz

się jeśli ktoś nie odpowie

spotkać setki ludzi, którzy

od razu! W niektórych

chętnie skomentują Twoje

koncernach trwać to

prace, a także podzielą

może nawet kilka

się doświadczeniem lub

P

isz bloga, który może być twoim

tygodni. Sięgaj gdzie

zapytają o radę. Musisz

drugim portfolio lub

wzrok nie sięga i nigdy

zachować sporą dawkę

pamiętnikiem czy

nie myśl, że jesteś za

pokory, gdyż tego typu

dziennikiem. Może być

słaby!

społeczności często

też świetnym miejscem

“testują” nowych

do ilustracyjnych

członków.

komentarzy bieżących

Możesz również założyć

wydarzeń. Pamiętaj

FanPage na Facebooku,

jednak by unikać

ale pamiętaj, że jeżeli

tematów politycznych

dopiero zaczynasz, jego

lub zbyt osobistych,

nazwa powinna kierować

które mogą zniechęcić

odbiorcę na zawartość,

odwiedzających.

więc słowo “ilustracje”,

N

ie bój się for

“dizajn”, “sztuka” oraz ich

internetowych (nie

angielskie odpowiedniki


razem projekty.

banałach jak np. by wkładać wizytówkę do koperty z wysyłaną fakturą bądź umową. Pamiętaj co jakiś czas zrobić klientom czy współpracownikom z branży prezent w postaci

J

eżeli masz znajomych,

np. osobiście

wirtualnych, stwórzcie

Z

coś razem. Praca w

wizytówek (nieduży pakiet

nawet tylko

aprojektuj bądź zleć projekt i druk swoich

zaprojektowanej kartki na Boże Narodzenie (choćby witrualnej),

kolektywie nie

może kosztować jedynie

która być miże zapadnie

zobowiązuje przecież do

20zł). Pamiętaj by napisać

bardziej w pamięci niż

zaprzestania działalności

na nich jakie usługi

wizytówka.

samodzielnej. Możecie

oferujesz. Jeżeli nie stać

jednocześnie działać jako

Cię na bajery w postaci

kolektyw i każdy z

przezroczystości,

osobna. Do pracy

wytłoczeń itp. baw się

wykorzystujcie

kolorem, kształtem i

komunikatory

tekstem (pamiętając o

internetowe czy portale

czytelności). Optymalnie

społecznościowe.

by było gdyby wizytówka

Wykupcie wspólnie

korelowała z portfolio -

domenę i stwórzcie

wówczas łatwo będzie

stronę kolektywu, na

skojarzyć jedno z drugim,

N

ie wahaj się brać za nisko płatne

której będziecie

i w efekcie - z Tobą!

zlecenia, które jednak

prezentować wykonane

Pamiętaj o takich

pozwalają


zademonstrować Twoją

szczegóły z klientem. W

kontaktów i budowania

kreatywność szerokiej

kawiarni często

relacji - nie zwlekaj.

publiczności. Bierz udział

współrozmówcy

Pamiętaj brać na

w konkursach, mniej lub

zachowują się mniej

spotkania sporą ilość

bardziej prestiżowych, by

sztywno niż w sterylnym

wizytówek oraz nie

Twoje nazwisko zyskało

biurze. Może to przynieść

zapominaj o panujących

rozgłos, potrzebny do

nowe zlecenia,

w klubie

przekonania do siebie

rekomendacje lub po

networkingowym

klientów. Możesz również

prostu ciekawą

zasadach, takich jak

brać udział w

znajomość. Bądź miły,

chociażby elegancki

sympozjach,

szczery i otwarty.

ubiór.

konferencjach, wystawach, wernisażach, gdzie wiele zobaczysz i sporo się nauczysz.

W

tym przypadku musisz liczyć się z

opłaceniem rocznego

U

mów się na spotkanie w pubie

lub w kawiarni ze

wpisowego, które zazwyczaj przekracza kwotę 1000zł. Jeżeli stać

znajomymi projektantami

się na nie oraz interesuje

lub gdy musisz ustalić

Cię taka forma szukania


Graffika.pl to obecnie jedno z

Dla osób z zamiłowaniem do

Oprócz tego artystów

największych polskich forów

rysunku cyfrowego forum

cyfrowych może zainteresować

graficznych. Jest ono otwarte

przewiduje wiele atrakcji.

akcja Orindell Art Maraton .

zarówno na początkujących, jak

Przede wszystkim zaprasza

Każdy chętny grafik może

i doświadczonych artystów.

wszystkich do udziału w

zostać współtwórcą polskiej gry

Spośród innych forów wyróżnia

konkursie “Rysunek miesiąca”.

karcianej o tematyce fantasy.

się głównie unikalnymi

Do wygrania atrakcyjne

To szansa szczególnie dla

rozwiązaniami technicznymi,

nagrody, między innymi

rysowników, którzy nie mieli do

wśród których znajdują się

głośniki, słuchawki, czy gry

tej pory okazji zaistnieć na

autorskie systemy konkursów i

komputerowe.

rynku komercyjnym. Na

pojedynków. Graficy mogą

Na forum organizowane są

uczestników tego graficznego

tworzyć wspólną ścianę grafiki i

także okazjonalnie konkursy

maratonu czekają atrakcyjne

porównywać swoje dokonania

sponsorowane. W aktualnie

nagrody rzeczowe.

w różnych rankingach.

trwającym do wygrania jest tablet Bamboo Pen firmy Wacom.


po godzinach


Maciej Tryburcy Psycholog Przedsiębiorca internetowy www.webfabrika.com.pl


Wypoczywaj efektywnie!

M

asz już wstać od

badania Polskiego

jeszcze bardziej znużeni.

komputera, ale

Stowarzyszenie Zarządzani

Ogólna recepta na dobry

ogarnia Cię nagły lęk, że

Kadrami. Nie należy ich

wypoczynek brzmi:

zostawiasz niedokończony

jednak naśladować, bo

„odpoczywaj inaczej niż

projekt? Niedobrze. To już

łamią zasady zdrowej

pracujesz”. Jeżeli przez

pierwsze objawy

pracy. Aby dobrze i

cały dzień tkwiłeś za

pracoholizmu. Skłonność

wydajnie pracować,

biurkiem wpatrzony w

do pozostawania w pracy

konieczny jest odpoczynek.

ekran monitora, zaplanuj

po godzinach, nadmierny

Bez niego nie jesteśmy w

wysiłek fizyczny, najlepiej

samokrytycyzm,

stanie ponownie naładować

na świeżym powietrzu.

wyśrubowany

„akumulatorów”, wzmocnić

Ćwiczenia obniżają

perfekcjonizm i poczucie,

i zregenerować swoich sił.

poziom kortyzolu -

że się jest niezastąpionym

hormonu stresu, a

Nieumiejętność

N

wypoczywania jest bardzo

tego, że stres w pracy

często przyczyną

zamienimy na stres w

wypalenia zawodowego,

kolejce do kasy w centrum

przewlekłego stresu i

handlowym, w korku na

Z

licznych chorób

ulicy, czy przed

komputerze mięśnie

psychosomatycznych. A

telewizorem oglądając

karku, pleców i

może zatem zabrać pracę

wygłupy polityków?

nadgarstków szybciej się

do domu? Tak właśnie

Nierozładowane napięcie

zregenerują, jeśli

postępuje 68% polskich

będzie się tylko kumulować

wprawisz je w ruch wraz z

menadżerów, co wykazują

i ostatecznie poczujemy się

mało forsowanymi

zapowiadają duże kłopoty.

ie każdy potrafi

podnoszą wydzielanie

odpoczywać. Bo cóż z

endorfin - hormonów szczęścia. męczone po ślęczeniu przy


mięśniami np. nóg.

pływając, czy też

koncentracji i nie

Aktywny odpoczynek nie

medytując, zażywając

angażują myśli. Ich

musi oznaczać ćwiczeń na

masaży relaksujących. Po

powtarzalność i

siłowni czy biegów

ciężkim dniu w pracy

automatyczność

przełajowych. Zajęcia o

możesz mieć też ochotę

pozwalają oderwać się

mniejszej intensywności

tylko na kąpiel i

od problemów i

np. calanetics lub zwykły

wcześniejszy sen. To także

„zresetować” umysł.

marsz także dają dobre

dobry sposób na

Można zatem pozmywać,

efekty. Natomiast jeżeli w

wypoczynek.

pracy miałeś wystarczająco dużo ruchu, możesz z czystym

poukładać ubrania w szafie, uprasować

N

ie bądź samolubem.

koszulę na kolejny

Jeżeli masz rodzinę,

dzień, a nawet

sumieniem spędzić

to zapewne nie jesteś w

wyszczotkować futrzaste

popołudnie w fotelu z

domu jedyną osobą

zwierzę. Inna korzyść z

ciekawą książką w ręku,

potrzebującą

wypoczynku w

obejrzeć film, posłuchać

odpoczynku. Ale to żaden

towarzystwie, to okazja

muzyki. Podobnie, jeśli

problem, bo odpoczywać

do… niespodzianek. Daj

Twoja praca polega na

można nie tylko w

rodzinie lub

styczności z mnóstwem

pojedynkę. Wspólnymi

przyjaciołom wolną rękę

ludzi, to poszukaj

siłami będzie dużo łatwiej

w wyborze formy

odosobnienia, nie wybieraj

uporać się z domowymi

wypoczynku. Czasem

się w hałaśliwe, zatłoczone

obowiązkami, także z

dobrze pójść na żywioł,

miejsca. Ostatecznie

pożytkiem dla zdrowia. W

bo odpoczynek nie musi

najlepiej wsłuchać się w

zrelaksowaniu może Ci

być perfekcyjnie i

głos swojego organizmu,

pomóc wykonywanie

skrupulatnie

który sam podpowie, czy

prostych, jednostajnych

zaplanowany. M.T.

lepiej spędzisz czas grając

czynności, które nie

w tenisa, spacerując,

wymagają zbytniej


inspiracje: ilustracja


Invisible Creature - Don i Ryan Clark

N

a początku była pasja

zabawki.

końcem szkoły byli w tej

objawiająca się tylko

Chęć tworzenia, z precyzją i

kulturze już całkowicie

w bazgrołach na

wyobraźnią, po prostu były w zanurzeni . Zaledwie kilka lat

marginesach szkolonych

braciach zakorzenione.

później, muzyczna pasja

podręczników. Od

Dona i Ryana zaowocowała

dzieciństwa Don i Ryan

zakładaniem kapel,

wiedzieli dokładnie, co chcą

podpisywaniem umów ze

w życiu robić.

studiami nagrań, jeżdżeniem

Ta pasja, mimo chwilowego

z koncertami... Czas w

nierealizowania się w czasie,

okopach sceny “muzyki DIY”

nie była tylko i wyłącznie

i wiedzy w nich zdobytej, w

kwestią wyboru.

końcu okazał się

Ich dziadek, Alfred Paulsen,

fundamentalny dla ich

był ilustratorem przez całe

przyszłości w świecie

swoje zawodowe życie – bite

projektowania sztuki.

28 lat, które spędził w NASA. Dodatkowo, ich ojciec poświęcał sporo swojego wolnego czasu w domowym

L

ata dorastania zmieniały ich

motywację i poszerzały ideę

W

roku 2000, aby rozwijać się

zarówno w dzedzinie muzyki

warsztacie, tworząc

tego co dokładnie chcieli

jak i design’u, Don i Ryan

perfekcyjnie wykonane

tworzyć. W młodzieńczych

przeprowadzili się z

drewniane meble czy

latach odkryli punk rock, a z

Sacramento, z Kalifornii, do


kwitnącego artystycznie Seattle.

P

o znalezieniu lokum w nowym mieście,

wykonali wiele kroków

bilety na trasy koncertowe

żywej chęci zajęcia się

po Stanach Zjednoczonych.

ilustracją, narodziło się

naprzód, bardzo

Pogodzenie tych dwóch

studio graficzne Invisible

potrzebnych by zarabiać na

światów nie było łatwym

Creature.

życie pasją

zadaniem, ale jakoś im się to

i nagromadzonymi w głowie

udało, a każda chwila była

pomysłami. Pięć lat

niesamowita.

spędzonych z Asterik Studio, ich pierwszą formalną firmą projektową, pozwoliło w dość krótkim czasie bardzo rozszerzyć ich portfolio.

D

I

nvisible Creature miało zaszczyt otrzymać cztery

nominacje do nagrody

W

pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia

zanosiło się na dużo zmian.

Grammy za projekty opakowań dla świata muzycznego oraz pracowało

W 2006 roku Don i Ryan

dla takich klientów jak

zdecydowali się oddzielić od

Target., Nike, New York

odatkowo, ich nowo

przyjaciół

Times, Esquire, Wired,

założony metalowy

z Asterik Studio i otworzyć

Interscope, Sony, Universal,

zespół, Demon Hunter,

nową spółkę, złożoną tylko z Warner Brothers,

zaczynał odnosić spore

ich dwóch. Z pragnienia

Nickelodeon, Nordstrom,

sukcesy - sprzedaż albumu

większego skupienia

MTV...

w setkach tysięcy

wysiłków na projektowaniu

Ich praca została

egzemplarzy, wyprzedane

na potrzeby druku oraz z

przedstawiona na stronach


magazynów Print., HOW, Communication Arts, IdN, Step, Chronicle, Juxtapoz, Die Gestalten Verlag czy Fantagraphics.

Ilustracja “Metal Club” (po prawej) czy plakat dla Misfits, autorstwa Ryan’a, pokazują wpływ świata muzyki na twórczość Invisible Creature.


Nominowany do Grammy projekt opakowania płyty zespołu Hawk Nelson jest kreatywnym mistrzostrwem i jednocześnie... grą planszową.


Jak napisał do nas w mailu Ryan: “Don rysuje stwory...


...a ja rysuję postaci”


inspiracje: architektura


Anna Krzak Projektant wnętrz |

| +48 662 182 840


J

eżeli przyjmiemy, że

ergonomiczne, dobrze

mieszkańca? Najbardziej

zaprojektowane produkty

pasuje rola autora

sprawią, że wnętrze

scenariusza. Klient już

będzie spełniało swoje

na pierwszym spotkaniu

funkcje przez długi czas,

z projektantem

sprawiając radość tym,

przedstawia swoją wizję

którzy w nim przebywają.

wnętrze domu, lub

mieszkania jest sceną, to domownicy i

idealnego domu, wymarzonego domu.

C

zynnik ludzki jest w

Opisuje rzeczy, na

projektowaniu

których mu we wnętrzu

odpwiedzający ich goście

najważniejszy. Architekt

szczególnie zależy,

są postaciami,

ma w sobie coś z

zdradza charakter

bohaterami sztuki

reżysera, scenarzysty,

poszczególnych

pisanej przez życie.

akustyka, czy specjalisty

domowników, tworzy

P

od oświetlenia. Tworzy

fabułę domowego życia

wizję, która stanie się

swojej rodziny, buduje

rojekt każdego wnętrza powinien być

lustrzanym odbiciem

sceną codziennego życia:

postaci. Architekt

wspólnego biesadowania,

występujący w roli

charakteru domowników.

pracy, odpoczynku. Idąc

reżysera składa obraz w

Musiodpowiadać zarówno

dalej tym

jedną spójną całość.

ich upodobaniom, stylowi

teatralnofilmowym

Poznał już bohaterów,

życia, jak i wyznawanym

krokiem, można zadać

ich zainteresowania,

wartościom. Liczy się

pytanie: jaka jest w tym

przyzwyczajenia i

jakość. Tylko najlepsze

procesie rola klienta,

pragnienia. Teraz musi

materiały i

inwestora, przyszłego

stworzyć spójną


scenografię, tak żeby

się na scenie odnaleźć,

Oktawiana Augusta. Jego

domownikom-aktorom

przez co sztuka schodzi z

dzieło “O architekturze

było w zaprojektowanym

afisza i trzeba pomyśleć o

ksiąg dziesięć”, starsze o

wnętrzu jak najlepiej.

zatrudnieniu lepszego

dziesięć lat od

Trzeba oczywiście zadbać

reżysera.

o odpowiednie

chrześcijaństwa, zostało odkryte dopiero w XV

doświetlenie,

wieku w klasztorze St.

zaakcentowanie tego, na

Gallen w Szwajcarii.

co chcemy zwrócić

Jednak największą sławę

uwagę. Nie może

zyskało dzięki rysunkowi

zabraknąć muzyki,

Homo Quadratus,

będącej dopełnieniem

człowieka wpisanego

całości.

W

okrąg i kwadrat, przerysowany przez tak zaprojektowanej

Leonarda da Vinci około 1490 roku i znany pod

przez architekta scenerii

rozgrywa się sztuka życia codziennego. Jeśli projektant się postarał, to

nazwą człowieka

W

e wnętrzu, które posiada właściwe

proporcje przebywa się z

witruwiańskiego. Ten bardzo dobrze znany i popularny szkic

aktorzy czują się

przyjemnością. O tym jak

pokazuje jak dużą rolę

komfortowo, w harmonii

istotne są proporcje

przywiązywali starożytni

ze scenografią. Jeżeli

wiedzieli już starożytni

architekci do proporcji,

jednak czegoś

Grecy i Rzymianie.

których uczyli się z

niedopatrzył, nie

Wiedział to szczególnie

obserwacji ludzkiego

przewidział, to

Witruwiusz, rzymski

ciała. Człowiek

bohaterowie wchodzą

architekt i inżynier z

Witruwiusza składa się z

sobie w drogę, nie mogą

czasów Juliusza Cezara i

dziesięciu modułów,


przy czym jednym

fakturze, nadającej

Lacobel, które zyskuje w

modułem jest zarówno

przestrzeni nowy wymiar.

Polsce coraz większą

wysokość głowy jak i

Niekiedy jest to wręcz

popularność.

długość otwartej dłoni.

bezpośrednia ingerencja

Na podstawie tych

w architekturę i próba

jednostek można

przeprojektowania

P

rojektując wnętrze jako scenę, czy też

stworzyć ludzką postać,

wnętrza tak, przy

stosując zasady

odwołując się jedynie do

jednoczesnym

proporcji, przez cały

odpowiednich proporcji.

W

architekturze jest podobnie.

zachowaniu wszelkich

czas mamy do czynienia

właściwości

z postacią. Dlatego

konstrukcyjnych budynku.

architektura chociaż z

Ostatnio coraz częściej

pozoru bardzo

Niestety nie zawsze

wykorzystywanym

techniczna jest

warunki pozwalają na

narzędziem jest

dziedziną na wskroś

budowanie domu o

oświetlenie LED, które

humanistyczną. A.K.

idealnych kształtach. W

pozwala aranżować

takiej sytuacji rolą

przestrzenie i tworzyć

projektanta wnętrz jest

optyczne złudzenie np.

stworzenie idealnych

unoszącego się sufitu.

proporcji poprzez

Efekt zmiany proporcji

różnego rodzaju zabiegi

wnętrza można również

mające na celu oszukanie

uzyskać poprzez

ludzkiej percepcji.

zastosowanie

Czasami jest to kwestia

odpowiednio ustawionych

odpowiedniego dobrania

luster, albo innych

kolorystyki, albo

błyszczących

zastosowania materiałów

powierzchni. Do tego celu

o pewnej szczególnej

dobrze nadaje się szkło


inspiracje: logo & webdesign


OODROO

www.oodroo.com


www.delicious-monster.com


www.kryminalna.pl


www.mlkshk.com


www.mochigames.com


www.moourl.com


www.serwisdtp.pl


www.silverbackapp.com


www.spanco.pl


www.stoodeo.com


www.thinkorange.pt


&

Zapraszają do projektowania designerskich zabawek! Pobierz regulamin i templatkę papierowej zabawki Przygotuj na niej projekt i wyślij go do 31 marca 2011 na oodroo@oodroo.com W temacie maila wpisz “Paper Toy”, a w treści swoje dane Czekaj na publikację na stronach Subnormal i OODROO

Autor najlepszego projektu, zostanie nagrodzony przez sklep Subnormal.pl kultową winylową zabawką

DIY “Munny” (10cm)


inspiracje: muzyka


Paula i Karol

P

aula i Karol to

składzie – opierają się

muzyczne

zawsze na bezpośrednim

przedsięwzięcie Karola

Muzyka + zdjęcia + info:

kontakcie ze słuchaczami.

Strzemiecznego (muzyka, Pauli Bialskiej (doktorantki

N

studiów w Lancaster, UK,

okładki przygotował,

pracownika Wydziału

mieszkający w Oregonie,

Kulturoznawstwa, ISNS).

ilustrator Timothy

Zaczęli pisać popowe,

Karpinski: “Goodnight

folkowe, zaraźliwe

Warsaw EP" (2010) oraz

piosenki w kwietniu 2009

"Overshare" (Lado ABC,

roku ponieważ chcieli

2010). Utwory z obu

podzielić się z publiką

można zakupić bądź

swoim podejściem do

posłuchać online.

socjologa, aktywisty) i

tworzenia i prezentowania muzyki. Zaczęli grać w Warszawie, korzystając wyłącznie z akustycznych instrumentów (gitara, skrzypce, glockenspiel, stare klawisze firmy Casio). Ich występy – czasami dwu-osobowe, i częściej w 5-osobowym

agrali dotychczas

Muzyka + info:

dwie płyty, do których

Autor okładek:

Wydawca: (stąd też pochodzi niniejszy tekst)


Temat numeru [jeden]:

DZIURA Deadline: 30.04.2011.

OODROO - [zero] - cumulus  

Magazyn o projektowaniu postaci. Numer [zero] - cumulus.

OODROO - [zero] - cumulus  

Magazyn o projektowaniu postaci. Numer [zero] - cumulus.

Advertisement