Page 1

NHN WERKT

1


2


NOORD-HOLLAND NOORD WERKT! In 2012 heeft de rol van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) stevig ter discussie gestaan. Samen met de aandeelhouders - de gemeenten en de provincie Noord-Holland - hebben we gezocht naar de gewenste focus. Met elkaar zijn we eruit gekomen. De regio heeft de handen ineen geslagen om een krachtige uitvoeringsorganisatie neer te zetten. Daar ben ik blij om en trots op. De focus voor NHN is helder. NHN werkt als uitvoeringsorganisatie in opdracht van de regio Noord-Holland Noord. De wens van de regio is leidend. Wij voeren uit. Alles in het teken van de overall ambitie: bedrijvigheid behouden en vergroten, meer mensen aan het werk in de eigen regio. Om het doel te bereiken, zorgt NHN ervoor dat er in goede samenhang investeringen plaatsvinden voor nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Dit doet NHN niet alleen, maar in samenwerking met de aandeelhouders, bedrijven en andere organisaties in de regio. Samen gaan we voor regionale economische ontwikkeling, waarbij alle gemeenten van de inspanningen profiteren. 2012 was een jaar van herbezinning en herprofilering. En ook een spannend en soms moeilijk jaar. Zowel voor onze aandeelhouders als voor onze medewerkers. Desalniettemin hebben we onverminderd doorgewerkt aan programma’s en projecten voor de regio. De belangrijkste activiteiten en resultaten in 2012 leest u in dit jaarverslag. Met de focus helder op het vizier richten we ons in het komende jaar weer op activiteiten om de mooie regio waarin we mogen werken tot verdere ontwikkeling te brengen. De kracht van de regio, de arbeidsmentaliteit en de mogelijkheden die de regio biedt dienen niet alleen binnen de grenzen van de regio zichtbaar te zijn, maar ook ver daarbuiten. Zowel nationaal als internationaal moet duidelijk zijn: Noord-Holland Noord, dat werkt! Thijs Pennink Directeur a.i.

3


ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD Noord-Holland Noord is een aantrekkelijke regio. Er is ruimte om te ondernemen en er is een sterke en gezonde arbeidsethos. De regio benut kansen om bedrijvigheid te behouden en te vergroten en meer mensen in de regio te laten werken. NHN is de uitvoeringsorganisatie van de regio. Samen met de publieke aandeelhouders, partners als de clusterboards, de Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven voert NHN projecten en activiteiten uit die bedrijvigheid in de regio bevorderen. Hierbij zorgt NHN voor de inbreng van kennis, voor organisatie en voor continuïteit.

VIJF CLUSTERS De regio, en daarmee NHN, zet in op vijf clusters: Agribusiness Energie Marien, Maritiem & Offshore Health Vrijetijdseconomie Binnen de clusters werken de clusterboards het overall doel voor de regio verder uit in uitvoeringsprogramma’s. NHN faciliteert en ondersteunt de ambities van de clusterprogramma’s en voert taken uit.

DRIE THEMA’S De taken van NHN binnen de clusters focussen zich op drie thema’s:

R egiomarketing Noord-Holland Noord is in potentie een krachtige speler. Voor een succesvolle uitbouw van de clusters en de realisatie van de ambities is het noodzakelijk dat de regio beter bekend wordt en dat er een sterk merk NHN wordt gecreëerd. NHN organiseert regiobranding in samenwerking met de gemeenten, de provincie, clusterboards, Energy Valley, Food Valley, Greenport International, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), andere regionale ontwikkelingsbedrijven en de Kamer van Koophandel.

4
 estigingsklimaat V Een optimaal vestigingsklimaat is nodig voor het behoud, de uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijvigheid in alle economische sectoren. De fysieke infrastructuur en het aanbod van verblijfslocaties moeten zijn afgestemd op de vraag. NHN ondersteunt de provincie, de Kamer van Koophandel en gemeenten bij het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers. I nnovatie & Structuurversterking, Onderwijs en Arbeidsmarkt Om het vestigingsklimaat te versterken wordt ingezet op innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Deze thema’s zijn relevant voor alle clusters. NHN signaleert, ondersteunt en organiseert projecten voor en met aandeelhouders, partners en ondernemers.

REGIONAAL SERVICEPUNT Naast bovengenoemde activiteiten zorgt NHN ervoor dat er nieuwe middelen uit Europa, van de Rijksoverheid en de provincie(s) ten goede komen aan de regio om daarmee uitvoering te geven aan regionaal beleid. NHN spoort deze op en ontsluit ze en brengt efficiency aan in de regionale uitvoering van subsidieprogramma’s. Met het aanboren en efficiënt benutten van deze middelen kunnen activiteiten binnen de clusterprogramma’s worden uitgevoerd. NHN zorgt daarmee voor een hefboom in investeringen van gemeenten en de provincie. 4 1

NHN REGIONAAL SERVICE PUNT

“NHN is dichtbij, ondersteunend en professioneel. Onze aandeelhouders mogen van ons verwachten dat we hun ambities begrijpen en dat we hier een goede vertaalslag van kunnen maken in de uitvoering. Hierbij brengen we onze kennis in en op basis van de afspraken die we maken, realiseren we en leveren we.” Thijs Pennink, directeur a.i.

5


AGRIBUSINESS 2012 INNOVATIEVE ZAADVEREDELING, HOGE CONCENTRATIE GLASTUINBOUW, BOLLENTEELT, VOLLEGRONDTEELT EN VEETEELT: NOORD-HOLLAND NOORD HEEFT VEEL TE BIEDEN ALS HET GAAT OM AGRIBUSINESS. MET DE IN 2011 VERKREGEN STATUS ‘GREENPORT’ ZIJN ER BOVENDIEN VOLOP KANSEN OM HET CLUSTER VERDER TOT ONTWIKKELING TE BRENGEN.

6


AGRIBOARD EN SEED VALLEY NHN levert mankracht, kennis en kunde en werkt mee aan de uitvoering van de strategische uitvoeringsagenda van de Agriboard en Seed Valley. Agriboard versterkt de sector door alle deelsectoren in de agribusiness te verbinden. Binnen Seed Valley werken zaadbedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en NHN samen om de economische positie van de zaadsector in Noord-Holland Noord te versterken.

2030

2012

In 2012 heeft NHN de totstandkoming van de ruimtelijke visie Seed Valley 2030 geĂŻnitieerd en ondersteund. Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad van Enkhuizen besloten geen woningbouw op het Westeinde te plannen. Het bedrijf Syngenta kan hierdoor uitbreiden en circa 60 ĂĄ 100 miljoen euro investeren.

7


REGIOMARKETING Strategische acquisitie - N HN werkt samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) aan de strategische acquisitie van buitenlandse agrifoodbedrijven. In 2012 liepen er 6 acquisitietrajecten met bedrijven, variërend van cacao- en melkpoederfabrieken tot bedrijven in zaadveredeling. - NHN zoekt naar synergie in activiteiten om de glastuinbouw te versterken. Datacenters kunnen gebruikmaken van de duurzame energie die de glastuinbouw produceert. Samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, heeft NHN in 2012 gewerkt aan 5 leads voor grootschalige datacenters die zich zouden willen vestigen op Agriport A7. - NHN heeft deelgenomen aan de Agrinova beurs, een beurs voor de glas- en tuinbouwsector. Hier heeft NHN de ‘glasdriehoek’ Agriport A7, Grootslag en Alton gepromoot. In 2013 zet NHN zich in om deze leads om te zetten in concrete vestigingstrajecten.

Promotie In het kader van regiomarketing ondersteunde NHN Agriboard met het op de kaart zetten van het evenement Holland Food & Flower. Dit evenement zal begin 2013 plaatsvinden in Bovenkarspel.

VESTIGINGSKLIMAAT Herstructurering Altongebied Het Altongebied in Heerhugowaard is de oudste concentratie van glastuinbouw in Noord-Holland Noord. De laatste jaren kampt zowel de sector als dit gebied met een flinke terugval in bedrijvigheid. In 2012 bereidde NHN de opdracht en aanbesteding voor van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een sluitende business case voor de nodige herstructurering van het Altongebied. Samen met gemeenten, de provincie en tuinders is het onderzoek begeleid. Vanaf 2013 kunnen glastuinbouw-

8


bedrijven vanuit Heerhugowaard, Koggenland en Schagen verhuizen naar het Altongebied en kan de herstructurering op gang komen. Dit zorgt ervoor dat er investeringen gedaan worden, meer werkgelegenheid ontstaat en de concurrentiekracht van de sector toeneemt.

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING BluePort Noordwest Nederland Binnen het kennisplatform voor visserij BluePort Noordwest Nederland worden de kansen voor de visserijsector in Den Helder, Den Oever en Texel versterkt. NHN is projectcoรถrdinator van BluePort Noordwest Nederland, brengt deskundigheid in en bevordert de samenhang tussen activiteiten. Het programma loopt van 2011 tot en met 2014 en heeft een totale projectomvang van 450.000 euro.

4

NHN RSP

9

1


4

NHN RSP

1

Leader Het Leader subsidieprogramma stimuleert plattelandsontwikkeling in gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe. NHN coördineert dit programma in opdracht van de provincie Noord-Holland. Een mooi voorbeeld van een leaderproject is ‘Fluwels Tulpenland’ in Zijpe. Dit bijzondere themapark vertelt bezoekers alle ins en outs van de tulp. Het Leaderprogramma liep in 2012 ten einde. Gedurende het hele programma (vanaf 2007) is er in totaal circa 1,8 miljoen euro subsidie in de Kop van Noord-Holland geïnvesteerd in bijna 35 projecten. Inclusief gemeentelijke cofinanciering en provinciale cofinanciering heeft dit tot ruim 7,3 miljoen euro aan investeringen in de regio geleid. NHN zet zich in om, samen met de partners in de regio, opnieuw een Leaderprogramma naar de regio te halen.

10


ENERGIE 2012 LIGGING AAN DE NOORDZEE EN VOLOP KENNIS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE MET ORGANISATIES ALS ECN, TNO EN WMC. NOORD-HOLLAND NOORD HEEFT ALLES IN HUIS VOOR BEDRIJVEN DIE WILLEN INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE-ACTIVITEITEN.

11


ENERGY BOARD

De Energy Board versterkt het cluster Energie binnen de regio. De focus ligt hierbij op windenergie, biomassa/groen gas en duurzaam bouwen. NHN voert in samenwerking met Energy Board activiteiten uit.

REGIOMARKETING

Green Beach Op 20 juni 2102 organiseerde NHN samen met Energy Valley en Energy Board voor de vierde keer het Green Beach event in Groote Keeten: een netwerkevent gericht op ondernemers, wetenschappers, investeerders en dienstverleners in de duurzame energiesector (wind, biomassa en duurzaam bouwen). Het event met circa 200 deelnemers maakt de regio Noord-Holland Noord goed zichtbaar als belangrijke speler op het gebied van duurzame energie.

Energy Innovation Park Samen met TAQA Energy, provincie Noord-Holland en gemeente Alkmaar werkt NHN aan de promotie en acquisitie voor een 14 hectare groot Energy Innovation Park. Het doel van dit park is om innovatieve energiebedrijven aan te trekken voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biomassa/groen gas. Op dit park wordt ook een Expertisecentre Biomassavergassing ontwikkeld door TAQA, Onderzoekscentrum ECN en HVC. Hierbij zal het innovatieve demonstratieproject - biomassavergassingsinstallatie ‘Milena’ - een belangrijke rol spelen.

Deelname beurzen In overleg met Energy Board en provincie Noord-Holland neemt NHN deel aan relevante beurzen. - Op 13 en 14 maart 2012 bezocht NHN de beurs Biopower in Rotterdam om inzicht te krijgen in de markt, de partijen en acquisitiekansen op het gebied van biomassa.

12


ENERGY INNOVATION PARK

13


- Van 16 tot 19 april 2012 heeft NHN Europa’s grootste windenergiebeurs de EWEA in Kopenhagen bezocht. Een beurs met ruim 500 deelnemers en meer dan 10.500 bezoekers. - Op 24 en 25 oktober 2012 was NHN deelnemer van de Offshore Energy beurs in de RAI in Amsterdam. De beurs trok ruim 8.500 bezoekers. NHN is initiatiefnemer van de beurs en heeft deze samen met Navingo opgezet. In 2012 hebben de activiteiten van NHN geleid tot 5 bedrijven op het gebied van windenergie die geïnteresseerd zijn in vestiging in de regio. In 2013 zet NHN zich in om deze leads om te zetten in concrete vestigingstrajecten.

Inkomende missies Op verzoek van de Chinese ambassade in Den Haag heeft NHN een Chinese delegatie uit Hainan rondgeleid in Noord-Holland Noord, om te laten zien wat de regio in huis heeft op het gebied van duurzame energie. Zo is de delegatie op bezoek geweest bij Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) in Petten, Wind Energy Solutions (WES) in Opmeer en Global Blade Technology (GBT) in Wieringerwerf.

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING

Innovatiesnelweg/ duurzaam bouwen Het thema ‘Duurzaam bouwen’ is een van de speerpunten van Energy Board. In 2010 is op initiatief van NHN Innovatiesnelweg gestart. Innovatiesnelweg zet zich in om innovatieve bouwconcepten, onderzoeken en projecten gericht op energiebesparing, duurzaam bouwen en renoveren te stimuleren en te ondersteunen. Met behulp van (pilot)projecten wordt samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling tussen deze partijen gestimuleerd en de verduurzaming van de gebouwde omgeving versneld.

14


In totaal faciliteert Innovatiesnelweg in Noord-Holland Noord circa 30 projecten op het gebied van duurzaam bouwen. Een aantal interessante projecten die in 2012 zijn ondersteund, zowel financieel als door inbreng van kennis en expertise, monitoring, kwaliteitsmetingen en communicatie zijn:

- Nieuwbouw van 6 passiefwoningen (woningen die energieneutraal zijn) van woningstichting het Grootslag in Westwoud. De projectomvang bedraagt 1.185.000 euro. - Duurzame renovatie van 29 appartementen (appartementencomplex De Dillen) door Wooncompagnie in Broek in Waterland. De projectomvang bedraagt 1.439.000 euro. - Bouw van 35 energieneutrale woningen op Texel door CPO Duin Bouwbedrijf. De woningen hebben onder andere collectieve duurzame warmtevoorziening (houtpelletkachel) met een potentiële gesloten kringloop. - Renovatie stolpboerderij in Uitgeest naar ‘energie plus woning’, middels het Energy 2020 concept. De projectomvang bedraagt 450.000 euro. - Verduurzaming zwembad Sijsjesberg in Huizen. - Duurzaam nieuw appartementencomplex Hofpark in Schagen. De totale projectomvang van het subsidieprogramma Innovatiesnelweg bedraagt ruim 3,1 miljoen euro.

15


Heathmatcher Met betrekking tot het thema ‘Duurzaam Bouwen’ is NHN projectpartner in het project Heatmatcher. De Heatmatcher is een intelligent meet- en regelsysteem voor duurzame warmte-opwekinstallaties. Het doel van dit project is om de Heatmatcher door te ontwikkelen tot een marktrijp product. NHN is verantwoordelijk voor de kennisdeling, communicatie en marketing van het product. De totale projectomvang van het subsidieproject Heatmatcher is 3.325.000 euro. Buiten de subsidie om vinden er nog veel investeringen plaats in nieuwbouwprojecten met duurzame casco’s en installaties.

Dutch Green Technology In 2012 organiseerde NHN diverse bijeenkomsten in het kader van Dutch Green Technology: een door NHN geïnitieerd samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen in de duurzame energiesector. Doel is export, spin-offs en expansie van bestaande bedrijven te genereren op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid. Dit programma loopt tot april 2013.

Duurzaam Texel NHN faciliteert en ondersteunt het uitvoeringsprogramma van de Stichting Duurzaam Texel. Deze stichting initieert en stimuleert activiteiten voor duurzame ontwikkeling van Texel.

16


MARIEN, MARITIEM & OFFSHORE 2012 GEOGRAFISCH GOED GEPOSITIONEERD EN HIERDOOR MOOIE ASSETS ALS DE PORT OF DEN HELDER, DE KONINKLIJKE MARINE EN DEN HELDER AIRPORT. VOLOP KANSEN IN NOORD-HOLLAND NOORD VOOR MARITIEME EN OFFSHORE BEDRIJVEN, ONDERHOUDSBEDRIJVEN EN ANDERE TOELEVERANCIERS IN DEZE SECTOR.

17


MARITIME CAMPUS NETHERLANDS (MCN) NHN neemt deel aan de Onderwijs en Overheidskamer binnen Maritime Campus Netherlands (MCN) MCN is een samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden met als doel het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord.

REGIOMARKETING Beursdeelname Port of Den Helder In 2012 is de Port of Den Helder verzelfstandigd. NHN werkt nauw samen met de Port of Den Helder op het gebied van promotie & acquisitie, onder andere door gezamenlijk deel te nemen aan de relevante offshore en maritieme beurzen als Offshore Energy, Offshore Aberdeen en OTC in Houston. Het bedrijventerrein RHB wordt actief meegenomen in de acquisitieprojecten. Dit heeft ertoe geleid dat mogelijk 3 bedrijven zich op het terrein willen vestigen. - NHN faciliteerde de Port of Den Helder in haar deelname aan de Offshore Energy beurs in de RAI op 24 en 25 oktober 2012. Het doel was om de haven goed op de kaart te zetten als het gaat om olie- en gasactiviteiten en maritiem onderhoud. Daarnaast organiseerde NHN dat de burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, kon toetreden tot de ComitĂŠ van aanbeveling van de beurs. In deze raad zijn de grootste partijen in Nederland op het gebied van offshore olie en gas vertegenwoordigd. Met de toetreding van Schuiling zijn de activiteiten van Den Helder in het Nederlandse energiecluster geborgd. - NHN heeft deelgenomen aan de tweejaarlijkse vakbeurs Offshore Northern Seas van 28 t/m 31 augustus in Stavanger. - Op 30 oktober 2012 organiseerde NHN samen met IRO, de belangenvereniging van onderhoudsbedrijven in de olie- en gassector, een bijeenkomst voor IRO-leden in Den Helder. De ruim 200 aanwezigen werden hier geĂŻnformeerd over de ontwikkelingen en kansen in de offshore olie- en gassector in Europa, maar vooral ook in Den Helder en omgeving.

18


De inspanningen van NHN hebben er in 2012 toe geleid dat 5 offshore gerelateerde bedrijven interesse hebben voor vestiging in de regio. In 2013 zet NHN zich in om deze leads om te zetten in concrete vestigingstrajecten.

Naar aanleiding van eerdere inspanningen heeft het servicebedrijf Franks International zich in 2012 gevestigd in Den Helder. Deze vestiging biedt plaats aan 60 medewerkers. De uitbreidingsinvestering bedroeg 2,5 miljoen euro.

Den Helder Airport In 2012 zijn afspraken gemaakt met het Rijk, de provincie en gemeente Den Helder, waardoor het voortbestaan van Den Helder Airport is veiliggesteld. NHN werkt samen met Den Helder Airport voor het aantrekken van nieuwe activiteiten, zoals nieuwe onderhoudsbedrijven en de ontwikkeling van een helicopter flight simulator. - Samen met Den Helder Airport heeft NHN op 10 en 11 oktober deelgenomen aan Maintenance, Refit & Overhaul (MRO) Europe, een beurs voor luchtvaartonderhoud. De deelname heeft geleid tot 2 leads van onderhoudsbedrijven voor Den Helder Airport. In 2012 hebben de activiteiten van NHN in totaal 3 leads opgeleverd voor bedrijven die relocatie en investeringen op het terrein van Den Helder Airport overwegen. In 2013 werkt NHN verder aan deze leads.

19


Koninklijke Marine Den Helder De Koninklijke Marine besteedt steeds meer onderhoudsactiviteiten uit aan private partijen. Het Asset Management Control (AMC), een organisatie die masteropleidingen aanbiedt voor onderhoudsbedrijven, organiseerde samen met de Koninklijke Marine en NHN een seminar voor 200 onderhoudsbedrijven om ze te informeren over de kansen in maritiem onderhoud. NHN promootte en financierde dit seminar om vestiging van nieuwe bedrijvigheid teweeg te brengen.

VESTIGINGSKLIMAAT NIOZ NHN is initiator van de herontwikkeling van de NIOZ-haven op Texel. In 2011 heeft NHN er mede voor gezorgd dat deze haven de profilering ‘kennishaven’ kreeg. Vanaf mei 2012 heeft NHN de discussie met alle betrokkenen over de mogelijke activiteiten en kansen in de haven aangejaagd en geleid. Dit resulteert in de oprichting van het Centre of Excellence for Marine Innovation (CEMI), met partners als NIOZ, ECN en IMARES. Rond de NIOZ-haven ontwikkelt zich nu een nieuw economisch cluster. NHN faciliteert, initieert en jaagt aan. In 2013 dient NHN een Waddenfondsaanvraag in voor mogelijke projecten. Het doel is een open innovatiecampus te ontwikkelen in de NIOZ-haven om (startende) ondernemingen de mogelijkheid te bieden kennis om te zetten naar commercieel haalbare producten (valorisatie) en innovatieve producten door te ontwikkelen. Motto is: van kennis via kunde naar kassa. Er is ruimte voor economische activiteiten en testopstellingen op land (circa 2 hectare) en water.

20


NIOZ, ECN EN IMARES

CEM I

CENTRE OF EXCELLENCE FOR MARINE INNO VATION

21


INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING EFRO-Innovatiealliantie Groot Composiet De open Innovatiealliantie Groot Composiet is opgericht de composietsector in Nederland te versterken door kleine bedrijven te ondersteunen met innovatie van producten en productieprocessen. NHN is partner in deze alliantie en neemt deel aan de projectgroep Groot Composiet, met name op de gebieden marktontwikkeling en onderwijs. Het EFRO-programma Composiet loopt van 2009 tot en met 2103 en de projectomvang bedraagt in totaal 3,7 miljoen euro.

ONDERWIJS

MARKTONTWIKKELING

Techniekcampus Den Helder In 2012 hebben Opleidingsinstituut Quercus Technical Services, ROC Kop van Noord-Holland en Tetrix Bedrijfsopleiding een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het oprichten van bedrijfsopleidingen Elektrische Energietechniek voor onder meer de olie- en gassector. NHN heeft de opleidingspartijen bijeen gebracht. De opleidingen starten in 2013 op de Techniekcampus Den Helder.

22


HEALTH 2012 HOOGWAARDIGE ZORGMEDISCHE VOORZIENINGEN EN KENNISBEDRIJVEN MET DE FOCUS OP INNOVATIEVE GEZONDHEIDSZORG: NOORD-HOLLAND NOORD HEEFT EEN GOEDE BASIS OM DE REGIO DOOR TE ONTWIKKELEN TOT DÉ REGIO VOOR INNOVATIE IN SPORT, VOEDING EN GEZONDHEIDSZORG.

23


HOLLAND HEALTH Het cluster Holland Health verenigt bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en andere organisaties rondom het thema ‘Health’ en werkt aan de versterking en het verder uitbouwen van bedrijvigheid rond innovatieve gezondheidszorg in de regio. NHN heeft namens Holland Health een EFROaanvraag voorbereid.

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING EFRO-Zorgmedisch/Health In 2012 is de EFRO-subsidie van 3,5 miljoen voor Holland Health toegewezen. Met deze subsidie kunnen projecten worden ontwikkeld op het gebied van nucleaire geneeskunde, nanotechnologie en valorisatie. Om projecten te realiseren werken organisaties als Nucleair Research Group (NRG) in Petten, het Foreest Instituut in Alkmaar en de ziekenhuizen in Alkmaar, Hoorn en Den Helder binnen Holland Health samen. Bijvoorbeeld aan het opzetten van een opleidingsinstituut. NHN zal de organisatie, financiën en communicatie van de projecten verzorgen.

24


NObesitas Holland Health heeft het initiatief genomen een obesitas kennis- en behandelingscentrum op te richten, genaamd NObesitas. NHN draagt samen met Rabobank Alkmaar en gemeente Alkmaar financieel bij aan dit project. Het doel van het centrum is om een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van overgewicht bij kinderen en het voorkomen daarvan te vinden. Om de noodzaak hiervan te illustreren: maar liefst 23% van de kinderen in Alkmaar heeft overgewicht. Begin 2013 wordt een kwartiermaker aangesteld om het centrum op te zetten en vorm te geven.

25


VRIJETIJDSECONOMIE 2012 STRAND, ZEE EN POLDERLANDSCHAP, KARAKTERISTIEKE HOLLANDSE ELEMENTEN EN CULTUREEL ERFGOED TREKKEN IEDER JAAR MILJOENEN TOERISTEN NAAR DE REGIO. KWALITEITSVERBETERING, BETERE SAMENWERKING EN INNOVATIEVE CONCEPTEN ZORGEN ERVOOR DAT DE REGIO Z’N AANTREKKINGSKRACHT BEHOUDT EN VERDER BENUT.

26


REALISATIE LEISURE BOARD Vanaf 2009 heeft NHN in samenwerking met de Kamer van Koophandel ingezet op het verbinden van middelen en kwaliteiten in de vrijetijdssector door het opzetten van een clusterboard. Dat heeft geresulteerd tot een strategisch uitvoeringsdocument in november 2012, waarmee de uitgangspunten voor Leisure Board zijn vastgesteld. De kwartiermakers hebben op 20 december het stokje overgedragen aan vertegenwoordigers van vrijetijdsondernemers, overheid en onderwijs (triple helix). In 2013 wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend en daarmee zal het samenwerking officieel zijn. NHN ondersteunt het economische cluster met een programmamanager Leisure Board.

LEISURE BO ARD

- In 2012 maakte NHN deel uit van de commissie die de ontwikkeling van het strategisch uitvoeringsdocument Leisure Board heeft begeleid. - NHN heeft samen met de Kamer van Koophandel ruim 100 ondernemers ge誰nterviewd om de Stichting Vrijetijdsindustrie Noord-Holland Noord vorm te geven. Deze stichting heeft als doel de toeristische positionering van de regio mede vorm te geven en de ruimtelijke ordeningsknelpunten onder de aandacht te brengen. Ruim 40 ondernemers hebben toegezegd deel te nemen in de stichting. - NHN ontwikkelde het online Kenniscentrum op de website www.leisureboard.nl die in september live ging. Via het kenniscentrum worden feiten en cijfers over de vrijetijdssector in de regio gepubliceerd.

27


VESTIGINGSKLIMAAT In samenwerking met RECRON, provincie Noord-Holland, regionale VVV’s en de Kamer van Koophandel is in opdracht van NHN een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten op het gebied van verblijfsrecreatie aan de Noordzeekust in Noord-Holland Noord. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond.

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING Gastvrij Noord-Holland Gastvrij Noord-Holland stimuleert innovatie, samenwerking en kennis in de sector om de kwaliteit van toeristisch-recreatieve ondernemingen en producten te verbeteren. - In 2012 heeft NHN drie themabijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Castricum, Hollands Kroon en Hoorn. In totaal hebben hier ruim 150 ondernemers aan deelgenomen. Ook heeft NHN meerdere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project Lekker Logeren. - In 2012 heeft NHN een drietal cursussen aangeboden, waar in totaal meer dan 40 ondernemers aan hebben deelgenomen. In de cursussen kwamen het maken van een haalbaar en realistisch businessplan en het ontwikkelen en vermarkten van arrangementen aan bod. - In 2012 organiseerde NHN twee cross-overbijeenkomsten. In april met 57 deelnemers uit de sectoren Agri en Toerisme met als thema Streekproducten als toeristisch handelsmerk. En in september met 60 deelnemers uit de sectoren Health en Leisure met als thema Zorgtoerisme.

Programmabureau Westfriese Omringdijk Samen met de Cultuurcompagnie Noord-Holland vormt NHN het programmabureau Westfriese Omringdijk. Activiteiten van het programmabureau moeten resulteren in een sterk merk Westfriese Omringdijk.

28


- Op 27 maart 2012 was de kick-off bijeenkomst Westfriese Omringdijk om het seizoen te beginnen. Hier hebben meer dan 80 ondernemers aan deelgenomen. - In 2012 heeft NHN samen met de Cultuurcompagnie Noord-Holland diverse activiteiten ontplooid, zoals de cursussen binnen Gastvrij NoordHolland en het samenstellen van 30 ‘mix and match’-arrangementen’ voor toeristen. Hier hebben meer dan 40 ondernemers van gebruikgemaakt. - NHN had de lead in het organiseren van twee ondernemersbijeenkomsten. In het voorjaar waren 25 ondernemers aanwezig om zich te laten informeren over hoe het merk Westfriese Omringdijk uitgedragen kan worden en welke tools daarvoor ontwikkeld zijn. In het najaar stond de bijeenkomst in het teken van het strategisch uitvoeringsprogramma 20132015. Meer dan 70 aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst input voor dit uitvoeringsprogramma gegeven. - NHN ondersteunde evenementen rond de Westfriese Omringdijk, zoals het Opperdoezer Ronde feest, de Ronde van de Westfriese Omringdijk, de Langedijker Zomerdagen en Westfriesland Open. - NHN is onderdeel van de werkgroep Meten is weten. In 2011, 2012 en 2013 voert Rabobank onderzoek uit in het gebied dat de Westfriese Omringdijk omringd om de economische effecten van het programma Westfriese Omringdijk zichtbaar te maken.

29


Westfriese Waterweken NHN ondersteunde bij de regionale promotie van de Westfriese Waterweken in augustus 2012 in Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Kolhorn, Stede Broec en Schagen. In totaal trekt dit evenement 50.000 bezoekers en draagt het voor bewoners en bezoekers bij aan de levendigheid in de regio. Met steun en medewerking van Rabobank en gemeenten wordt dit evenement in de komende drie jaar geprofessionaliseerd.

Waterkansenkaart Er zijn veel onderzoeken op het gebied van watersport in de regio. Om de kansen voor de regio in kaart te brengen, heeft NHN in 2012 de ‘Waterkansenkaart’ ontwikkeld. De kansenkaart wordt als mogelijke input gebruikt in het subsidieprogramma ‘ Water als Economische drager’ van provincie NoordHolland.

30


VESTIGINGS KLIMAAT IN DE REGIO'S WEST-FRIESLAND EN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND ONDERSTEUNT NHN DE REGIONALE SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENTEN OP HET GEBIED VAN DE BEDRIJVENTERREINEN. IN 2010 HEBBEN DE GEMEENTEN IN DEZE REGIO'S HIERVOOR APARTE OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET NHN. INMIDDELS IS IN DEZE REGIO’S EEN CENTRAAL COÖRDINATIEPUNT BEDRIJVENTERREINEN OPGERICHT. NHN FACILITEERT DE TWEE CENTRALE COÖRDINATIEPUNTEN.

31


CENTRAAL COÖRDINA TIE PUNT

WEST FRIESLAND

CENTRAAL COÖRDINA TIE PUNT

KOP VAN NOORDHOLLAND

De centrale coördinatiepunten: - Monitoren de uitgifte van bouwrijpe kavels en transacties in de bestaande markt. - Monitoren de kwaliteitsniveaus van bedrijventerreinen. - monitoren en houden regionale planning, typering en segmentering actueel op basis van prognoses en daadwerkelijke uitgifte. - Begeleiden bedrijven naar optimale locaties. - Zorgen voor promotie van bedrijventerreinen en acquisitie van bedrijven voor deze terreinen. - Stimuleren duurzaam beheer en parkmanagement. - Monitoren en stimuleren de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen die zijn opgenomen in het Provinciaal Herstructurering Programma bedrijventerreinen (PHP).

REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN WEST-FRIESLAND In 2012 is voortvarend gewerkt aan de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen West-Friesland. Naar aanleiding van de afspraken is het Bedrijvenloket West-Friesland opgericht; een serviceloket, bereikbaar via de website www.bedrijvenloketwestfriesland.nl.

32


Deze website geeft een helder beeld van wat West-Friesland te bieden heeft aan bedrijventerreinen. Ook worden via het bedrijvenloket bedrijfshuisvestingsvragen zoveel mogelijk regionaal behandeld en geregistreerd. In 2012 zijn er 17 concrete huisvestingsvragen gesteld aan het bedrijvenloket. Een aantal van deze trajecten loopt door in 2013. Ondernemers en gemeenten kunnen bij het regionale bedrijvenloket terecht met vragen en voor informatie over bedrijfshuisvesting in de regio West-Friesland. In 2012 werd het project Mooi Nederland succesvol afgerond. Dit initiatief uit 2009 van NHN heeft de regionale samenwerking ondersteund. In dit project is een regionaal gedragen aanpak ontwikkeld voor integrale planning en realisatie van bedrijventerreinen, met directe relaties tussen oud en nieuw plus integraal beheer. Het ministerie van Economische Zaken die een subsidie van 275.000 euro beschikbaar stelde, was enthousiast over het project. De subsidie is ingezet voor het procesmanagement en verbeteren van de monitoring en behoefteraming van bedrijventerreinen. NHN heeft samen met externe partijen het proces begeleid. Ook de pilot Verzakelijking werd afgerond en leverde het rapport ‘Opmaat naar verzakelijking West-Friesland’ op (Stec, november 2012). In dit rapport zijn acht onderwerpen en actiepunten geformuleerd die tot doel hebben om de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen te vergroten. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om de actiepunten uit te voeren. NHN heeft in 2012 de gemeenten ondersteund bij subsidieaanvragen in het kader van de provinciale HIRB-regelingen Light en Privaat. Aanvragen voor fysieke verbetering van en het projectmanagement van de herstructurering voor de bedrijventerreinen WFO Oost en Overspoor in Medemblik en De Oude Veiling in Hoorn zijn gehonoreerd. Er kwam hiermee ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbeteringen op de West-Friese bedrijventerreinen. In het kader van duurzaam beheer van bedrijventerreinen zette NHN in 2012 namens het bedrijvenloket een pilot ‘Beheer’ op in de gemeenten Hoorn, Medemblik en Koggenland. In de pilot worden de kosten van beheer en onderhoud van de drie gemeenten afgezet tegen een de private beheer- en onderhoudsconstructie.

33


REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND In 2012 hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland afspraken over het regionale bedrijventerreinenbeleid vastgelegd in een samenhangend regionaal bedrijventerreinenprogramma. Deze afspraken focussen zich op: - Verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod. - Verbeteren van de kwaliteit van het aanbod. - Stimuleren van de herstructurering van bedrijventerreinen. - Ontwikkelen van een regionale bedrijfshuisvestingswerkwijze. - Actief betrekken van ondernemers bij het bepalen van het kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen. - Komen tot bindende afspraken tussen de gemeenten en de ondernemers over het beheer en onderhoudsniveau (duurzaam beheer). - Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en de overheid en tussen ondernemers onderling. Verder ontwikkelen de gemeenten een strategie om invulling te geven aan ‘verzakelijking’. Ook ontwikkelen ze een strategie voor (verliesgevende) grondexploitaties. In dit kader onderzoeken gemeenten ook de mogelijkheden om regionale afspraken te maken over een eenduidige grondprijsmethodiek. Naar aanleiding van de positieve resultaten van het Bedrijvenloket WestFriesland, heeft ook de Kop van Noord-Holland in 2012 besloten een website ‘Bedrijvenloket Kop van Noord-Holland’ op te richten ( www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl). Een verbeterd monitorsysteem maakt de totale dynamiek op de bedrijventerreinen meetbaar. NHN heeft de gemeenten Harenkarspel (nu Schagen) en Texel ondersteund bij subsidieaanvragen in het kader van de provinciale HIRB-regelingen Light en Privaat. Aanvragen voor drie bedrijventerreinen in Harenkarspel en het bedrijventerrein Oudeschild op Texel zijn gehonoreerd. De totale subsidie voor kwaliteitsverbeteringen op de bedrijventerreinen in de Kop van NoordHolland bedroeg 60.000 euro. Daarnaast hebben de gemeenten voor cofinanciering gezorgd.

34


Ontwerp & illustratie: Beautiful Minds Text: Bex* Communicatie Drukwerk: Brummelkamp

35


36

Jaarverslag NHN 2012  
Jaarverslag NHN 2012  
Advertisement