Page 1

Regionale samenwerking Focus op kwaliteit Jaarrapportage 2012 Centraal Coรถrdinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland


inhoud

0. Samenvatting 1. Inleiding 2. Taken en resultaten 2.1 Regionale monitoring en behoefteraming 2.2 Regionale typering en segmentering 2.3 Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen 2.4 Regionale promotie en acquisitie / begeleiding bedrijven. 2.5 Duurzaam beheer en parkmanagement 2.6 Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen 2.7 Regionale planning bedrijventerreinen 3. Verantwoording

2 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland

1 2 3 3 4 6 6 7 8 11 12


01_inleiding

00

SAMENVATTING

3


In 2012 was het Centraal Coördinatiepunt voor het derde

De pilot Verzakelijking werd afgerond en leverde het rapport

achtereenvolgende jaar actief in de regio West-Friesland.

"Opmaat naar verzakelijking West-Friesland" op (Stec,

Er is voortvarend gewerkt aan de afspraken zoals deze zijn

november 2012). In dit rapport zijn acht onderwerpen

vastgelegd in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen

en actiepunten geformuleerd die tot doel hebben om de

West-Friesland d.d. 8 december 2011. Daarin zijn onder

vastgoedwaarde van bedrijventerreinen te vergroten. Inmiddels

meer de afspraken over regionale typering en segmentering

zijn de eerste stappen gezet om hieraan uitvoering te geven.

opgenomen, een regionaal bedrijfshuisvestingprotocol en een regionale bedrijventerreinenplanning.

Een nieuwe werkelijkheid, die minder vraag naar bedrijven­ terreinen kent, lijkt sneller te komen dan we konden voorzien

Vanuit de afspraken is het Bedrijvenloket West-Friesland

en de aanhoudende economische malaise deed daar nog

opgericht; een serviceloket dat een helder beeld geeft

een schepje bovenop. Maar ook kwam de Greenportstatus

van wat de regio te bieden heeft aan bedrijventerreinen.

met weer volop kansen en een groeiende aandacht voor

Tevens worden via het loket bedrijfshuisvestingsvragen

Seedvalley vanuit de hele wereld.

zoveel als mogelijk regionaal behandeld en geregistreerd. Ondernemers en gemeenten kunnen bij het regionale

In West-Friesland gebeurt veel meer dan we in één oogopslag

bedrijvenloket terecht met vragen en voor informatie over

kunnen zien. Door de handen ineen te slaan krijgen we de markt

bedrijfshuisvesting in de regio West-Friesland.

steeds beter in beeld en kunnen we dus beter inspelen op de markt en de kansen. Stap voor stap komt de regio West-Friesland

Het Mooi Nederland project werd in 2012 succesvol

tot nauwere samenwerking en daarmee tot een regionaal goed

afgerond. De verantwoording voor het project “Uitwerking

aanbod van bedrijventerreinen en het behoud van kwaliteit

van een regionaal gedragen aanpak van integrale

op die bedrijventerreinen. Sturen op waardebehoud vanaf de

bedrijventerreinen planning en realisatie met directe

ontwikkelingsfase tot in de verre toekomst, daar draait het om.

relaties tussen oud en nieuw plus integraal beheer” is door het ministerie enthousiast ontvangen en akkoord

Samenvattend kan gesteld worden dat de regio West-Friesland

bevonden. De subsidie van Mooi Nederland is ingezet voor

een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt in de regionale

het procesmanagement rond de samenwerking en voor

samenwerking aangaande bedrijventerreinen. De regio West-

het verbeteren van de monitoring en behoefteraming van

Friesland loopt hierin voorop in Nederland en is daarmee een

bedrijventerreinen.

voorbeeld voor andere regio’s. Verdergaande samenwerking in de vorm van gezamenlijke exploitatie wordt onderzocht en zal mogelijk het komende jaar verder tot wasdom komen.

4 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


01_inleiding

01

inleiding

5


Taken Centraal Coördinatiepunt____________________

Personele bezetting Centraal Coördinatiepunt___

Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van het Centraal

Dit zijn de taken van het Centraal Coördinatiepunt:

De personele bezetting van het coördinatiepunt wordt

Coördinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland.

• Regionale monitoring en behoefteraming van

ingevuld door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

In de regio West-Friesland werken verschillende

bedrijventerreinen

(NHN). De medewerkers beschikken over een brede kennis

partijen samen om de bedrijventerreinenmarkt in

• Een regionale planning maken

van en ervaring met vastgoed en gebiedsontwikkeling,

de regio beter vorm te geven. In dit kader heeft de

• Zorgen voor typering en segmentering

vooral wat betreft de bedrijventerreinenmarkt. In hun werk

regio in 2007 de Regionale Visie Bedrijventerreinen

• Bedrijven begeleiden naar optimale locaties

kunnen zij rekenen op diverse ondersteunende functies zoals

opgesteld. Deze visie is door de verschillende

• Regionale promotie en acquisitie

secretariaat, communicatie en administratie.

gemeenteraden vastgesteld. In het verlengde van

• Stimuleren duurzaam beheer en parkmanagement

de Regionale Visie Bedrijventerreinen hebben de

• Monitoren kwaliteitsniveau bedrijventerreinen

Taakverdeling_________________________________________

gemeenten op 17 februari 2010 een overeenkomst

• Monitoren en stimuleren van de herstructurering van

De werkzaamheden binnen het Centraal Coördinatiepunt

getekend en een Centraal Coördinatiepunt

verouderde bedrijventerreinen die zijn opgenomen

hangen nauw met elkaar samen; een integrale benadering

Bedrijventerreinen West-Friesland opgericht. Dit

het Provinciaal Herstructurering Programma

is noodzakelijk. Daarom is er geen vaste taakverdeling

Centraal Coördinatiepunt wordt gefaciliteerd door

bedrijventerreinen (PHP).

van werkzaamheden onder de medewerkers van

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Met

Ontwikkelingsbedrijf NHN.

deze jaarrapportage doet het coördinatiepunt verslag van de werkzaamheden en resultaten in 2012.

Verantwoordelijkheden en rollen__________________ Het Centraal Coördinatiepunt begeleidt de individuele gemeenten in de regio West-Friesland met het opzetten, uitbreiden en uitvoeren van regionale samenwerking. Het Centraal Coördinatiepunt werkt in opdracht van het bestuurlijk VVRE (portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Economie), waarin de wethouders Economische Zaken van de verschillende gemeenten zitting hebben. Wanneer er stukken worden aangedragen aan het bestuurlijk VVRE voor besluitvorming, zijn deze eerst ambtelijk besproken. Gaat het om ingrijpende besluiten, dan is het aan de colleges van B&W en/of individuele gemeenteraden om die te nemen.

6 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02

taken en resultaten

7


2.1 Regionale monitoring en behoefteraming

REGIONALE MONITORING_ _______________________________ De monitoring heeft geleid tot een overzicht van de uitgifte van bedrijfskavels in de regio West-Friesland in het jaar 2012. In 2012 zijn zag de uitgifte in West-Friesland er als volgt uit:

Toelichting In het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) houdt de provincie Noord-Holland gegevens bij over het aanbod en de uitgifte van bedrijfskavels. Het Centraal Coördinatiepunt haalt de gegevens bij de gemeenten op en voert ze op uniforme wijze in de provinciale monitor www.werklocatiesnoord-holland.nl in. De gegevens zijn onder andere bedoeld voor

Gemeente

Bedrijventerrein

Uitgifte in m2

Drechterland

Zuiderkogge

2.437

Koggenland

Vredemaker Oost

3.421

Opmeer

De Veken

2.500

Totaal

8.358

behoefteramingen en planning van bedrijventerreinen. Historische uitgifte in West-Friesland in de periode 2007-2011: Jaar

Uitgifte (netto ha)

2007

8

2008

3

2009

3,8

2010

3

2011

2,1

De jaarlijkse uitgifte blijft dalen en is in 2012 wederom aan­­ zien­lijk lager dan het historische gemiddelde. Volgens de monitor­rapportage was de gemiddelde uitgifte in WestFriesland in periode 1998-2011 9,7 ha per jaar (Bureau Buiten, augustus 2012).

8 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten Zoals al in 2011 geconcludeerd geven de cijfers die tot nu

Om tot een dergelijk monitorsysteem te komen heeft het

De website www.bedrijvenloketwestfriesland.nl dient

toe zijn verzameld – ook bij verbetering van de invoer – geen

Coördinatiepunt een opdracht verleend aan Bureau Buiten

momenteel als de ‘front office’ die vooral is gericht op de

of onvoldoende beeld van de markt van bedrijfsruimte

voor een project met als doel:

eerste groep. De achterliggende data en bewerkingen en

in West-Friesland. De beperkte uitgifte vond met name

aggregaten daarvan zijn met name relevant voor de tweede

plaats op lokale bedrijventerreinen. Het geplande aanbod

groep gebruikers. De achterzijde wordt momenteel verkend

van op de beoogde terreinen 't Zevenhuis in Hoorn en

"Een werkbaar monitorsysteem waarbij het

en in 2013 verder doorontwikkeld. Een en ander gebeurt in

Distriport in Koggenland was in 2012 nog niet op de markt.

koppelen van data leidt tot een goed inzicht in de

nauw overleg met de provincie en andere regio's, waarvoor

In hoeverre de behoefte naar deze locaties in de markt

totale dynamiek op bedrijventerreinen. Daarmee

de verbeterde monitor ook een meerwaarde biedt. De kosten

zich in de toekomst zal ontwikkelen is zeer moeilijk te

moet er een waardevol meetinstrument ontstaan

van de doorontwikkeling kunnen daarmee ook door meerdere

bepalen. In z'n algemeenheid vindt er een verschuiving

voor behoefteramingen, dat inzicht biedt in de

partijen worden gedragen.

plaats van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

(ontwikkeling van de) vastgoedwaarde, dat bruikbaar

naar de herontwikkeling en verbetering van bestaande

is voor beslissingen over of het volgen van de effecten

behoefteraming_______________________________________

bedrijventerreinen.

van herstructureringen en dat kan laten zien in

In 2012 is door Provincie Noord-Holland een opdracht

hoeverre de SER-ladder wordt toegepast".

gegeven aan Buck Consultants International om de

BEDRIJVENLOKET_ _______________________________________

behoefteraming werklocaties Noord-Holland Noord te

In West-Friesland heeft de nauwe samenwerking

herijken. De laatste ramingen kwamen uit 2009. De regio

recent geleid tot het activeren van het Bedrijvenloket

Het monitoringsysteem kent – op hoofdlijnen – twee soorten

West-Friesland is nauw betrokken bij het onderzoek. In de

West-Friesland, gefaciliteerd door het Coördinatiepunt.

gebruikers:

begeleidingscommissie, klankbordgroep en clustertafels

Op www.bedrijvenloketwestfriesland.nl zijn van alle

• De (beoogde) vastgoedgebruikers en intermediars

zijn ambtenaren en het Coördinatiepunt vertegenwoordigd.

bedrijventerreinen in West-Friesland digitale plattegronden

(makelaars e.d.), partijen die een vestigingslocatie zoeken

De uitkomsten van de herijking worden verwacht in het

gemaakt waarop inzichtelijk is gemaakt wat voor soort

of zich een beeld willen vormen van aanbod en waarde op

voorjaar van 2013 en vormen de input voor actualisatie van

de regionale marktpartij

de provinciale planningsopgave in de structuurvisie en de

terrein het is en welke bedrijven er zijn gevestigd. Tevens wordt het kavel- en vastgoedaanbod op het loket inzichtelijk gemaakt.

• De regio West-Friesland, provincie en gemeenten die de

regionale planning en programmering.

informatie en achterliggende data willen gebruiken voor beheer- en beleidsdoelen.

VASTGOEDMONITOR_ ____________________________________ West-Friesland wil, samen met andere regio's en de provincie, toe naar een systeem waarin voor alle locaties het totale vastgoedaanbod, dus zowel bestaand vastgoed als bouwrijpe kavels, real time inzichtelijk is. Andere kenmerken moeten eraan toegevoegd (kunnen) worden, zoals bijvoorbeeld de vastgoedwaarde van een locatie. 9


2.2 Regionale typering en segmentering Toelichting Regionale typering en segmentering heeft betrekking op het soort bedrijven dat op een bepaalde locatie gevestigd is. Bedrijven zijn op grond van hun aard, omvang en beeldkwaliteit in te delen in verschillende segmenten. Door gelijksoortige bedrijven op de juiste

TYPERING EN SEGMENTERING____________________________

In de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland van 2007 hebben de gemeenten voor het eerst afspraken gemaakt over verschillende segmenten en typeringen van bedrijventerreinen. Deze typering en segmentering is echter heel globaal en niet meer actueel. In 2010 is het Centraal Coรถrdinatiepunt begonnen met het actualiseren van de regionale typering en segmentering en de VVRE heeft in 2011 de notitie Typering en Segmentering vastgesteld. Dit vormde de eerste stap naar een vraaggerichte, regionaal afgestemde bedrijfsruimtemarkt in West-Friesland.

locatie bij elkaar te huisvesten, kunnen bedrijven beter functioneren en wordt overlast voor de omgeving beperkt.

Om de afgestemde typering en segmentering in de praktijk te kunnen toepassen en toetsen, is een regionaal gronduitgiftebeleid opgezet. Dit gronduitgiftebeleid is vormgegeven in het bedrijfshuisvestingsprotocol, dat de VVRE in april 2011 vaststelde. BEDRIJFSHUISVESTINGSPROTOCOL_ ______________________

Bedrijfshuisvestingsvragen worden via het Bedrijvenloket op regionaal niveau behandeld. Op deze manier wordt het beter mogelijk het juiste bedrijf op de juiste plek te huisvesten; daarmee is zowel het bedrijf als de omgeving gebaat. Het bedrijfshuisvestingsbeleid geeft duidelijkheid over vestigingseisen en voorkeuren van bedrijven, en dat komt de regionale promotie en acquisitie weer ten goede. Uiteindelijk maakt het bedrijf zelf de bedrijfshuisvestingskeuze, maar wel op basis van gedegen informatie, de mogelijkheden in het bestemmingsplan en een transparant proces. In de toekomst is het mogelijk het bedrijfshuisvestingbeleid te verankeren in de (actualisatie van) bestemmingsplannen. 10 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten In het Bedrijvenloket zijn in 2012 in totaal 17 concrete huisvestingsvragen gesteld en in bepaalde gevallen (achteraf) geregistreerd. Dat waren in de meeste gevallen vragen over het aanbod van zowel bestaande als nieuwe bedrijventerreinen en de mogelijkheden en randvoorwaarden om zich op deze bedrijventerreinen te vestigen . Het loket heeft in die gevallen voorzien in een totaaloverzicht van het aanbod, de kwaliteit daarvan en de mogelijkheden qua planologie. Een aantal van deze trajecten loopt nog.

maar we nog niet helemaal helder hebben hoeveel bewegingen er nu precies zijn. Met de integratie van het bestaande aanbod in het Bedrijvenloket en een verbeterde monitor krijgen we daar een beter zicht op.

2.3 Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen

In december 2012 is door het Coördinatiepunt een update geleverd namens de regio aan provincie Noord-Holland. HIRB_____________________________________________________

In 2012 zijn er HIRB subsidies aangevraagd voor fysieke verbeteringen en procesmanagement van de herstructurering van de volgende bedrijventerreinen: • WFO Oost in Medemblik (HIRB Light en Privaat) • DE Oude Veiling in Hoorn (HIRB Privaat) In beide gevallen zijn de HIRB-aanvragen gehonoreerd.

Verder is er in twee gevallen sprake van inkrimping van de bedrijfsvoering met als gevolg vrijkomende ruimte in de bestaande bebouwing. Gekeken wordt/is in die gevallen in hoeverre het loket dit aanbod onder de aandacht kan brengen.

Toelichting Het kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen is een belangrijk item. Afhankelijk van de aard van hun bedrijfsvoering, hechten bedrijven veel waarde aan de omgeving waarin ze zijn gevestigd. Het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde en

Daarnaast zijn er door de gemeenten, naast de monitoring van de uitgifte van vier bouwkavels in heel West-Friesland met een totaaloppervlak van 8.400 m2, nog een aantal van 14 meldingen binnen gekomen van uitbreidingen van bedrijven op de bestaande locatie en invullingen van bestaand vastgoedaanbod. Van drie van de vier uitgiftes was het loket op de hoogte voordat de transactie plaatshad, één werd achteraf geregistreerd. Deze laatste betrof een transactie via een private ontwikkelaar waarvan de bedrijfscontactfuntionaris niet op de hoogte was. De door het Bedrijvenloket geregistreerde huisvestingsbewegingen betreffen maar een deel van de markt en geeft dus aan dat er van alles gebeurt,

toekomstwaarde. De kwaliteit van de omgeving bepaalt voor een groot deel het functioneren van de bedrijven, maar ook de vastgoedwaarde van de bedrijfspanden.

PROVINCIAAL HERSTRUCTURERINGSPROGRAMMA_______

In de regionale afspraken is opgenomen dat de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Medemblik voor oktober 2012 een haalbaarheidsonderzoek zouden afronden en presenteren aan de regio. Herstructureringstrajecten kosten veel tijd en geld en verlopen veelal moeizaam. De drie gemeenten nemen hebben in 2012 deelgenomen aan een onderzoek naar de opzet van een gezamenlijke entiteit/nauwe samenwerking waarin kennis, uitvoeringskracht en financiële middelen kunnen worden gebundeld. Het onderzoek loopt nog en er worden kleine stappen gezet richting een nog nauwere samenwerking die voordelen kan bieden.

De inventarisatie van herstructureringlocaties WestFriesland, die de STEC Groep in 2009 uitvoerde, geeft een algemeen beeld van de kwaliteit van de terreinen. Voor het verbeteren van de kwaliteit op (verouderde) terreinen heeft het Centraal Coördinatiepunt in 2010 een verdere inventarisatie gemaakt voor twaalf verouderde terreinen die zijn opgenomen in het Provinciaal Herstructurering Programma (PHP). 11


2.4 Regionale promotie en acquisitie / begeleiding bedrijven.

De regionale promotie en acquisitie wordt gecoördineerd en uitgevoerd door NHN. NHN werkt samen met het Coördinatiepunt, gemeenten, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en gerenommeerde zakelijke dienstverleners. Ook de clusterprogramma's zoals Agriboard en Seed Valley

Toelichting

spelen een belangrijke rol. Voor de promotie van de regio

Met regionale promotie en acquisitie stimuleert het

West-Friesland richt NHN zich op een clusteraanpak. Dat

Centraal Coördinatiepunt de vestiging van nieuwe

houdt in dat er een focus is op specifieke sectoren waarin de

bedrijven in de regio en begeleidt het bedrijven die op

regio uitblinkt ten opzichte van de rest van Nederland. Voor

zoek zijn naar een nieuwe locatie.

West-Friesland zijn dat de agribusiness & Seed Valley, bouw & maakindustrie, recreatie & toerisme en watergebonden activiteiten. Via promotie maken we partijen binnen en buiten de regio duidelijk dat de regio West-Friesland aantrekkelijk is en blijft voor vestiging. De acquisitie bestaat uit indirecte acquisitie, het inspelen op tips van derden (NFIA, intermediairs, clusterprogramma’s) en directe acquisitie, bedrijven of intermediairs die zich spontaan melden. Dit was onze promotie- en acquisitie-inzet in 2012. • Promotie: sponsoring Westfries ondernemersgala, Westfriese Waterweken • Promotie: beursstands/bezoek Agrinova, Holland Flowers Festival, Provada • Promotie: bijeenkomsten Agribusinessclub • Promotie: bedrijventerreinen, waaronder Andijk Zuid, Distriport en WFO/ABC • Acquisitie: begeleiding 15 leads (door NHN)

12 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten 2.5 Duurzaam beheer en parkmanagement

levensduurdenken____________________________________

Noord-Holland Noord overgenomen en de groenbeheertaken

Als vervolg op een advies van Deloitte over de

op het bedrijvenpark WFO uitgevoerd. Met de

aanbestedingaspecten bij het privaat organiseren van beheer

ondernemers op dat terrein worden de mogelijkheden van

en onderhoud (2011) is er een aanvullende opdracht voor het

parkmanagement verder onderzocht en uitgewerkt.

opstellen van een stappenplan richting duurzaam beheer en Toelichting

onderhoud gegeven. In 2012 heeft dat de notitie "Duurzaam

verzakelijking_________________________________________

Beheer en parkmanagement is essentieel voor het

beheer van bedrijventerreinen; Sturen op waardebehoud

De pilot verzakelijking Distriport is in 2011 omgebogen en

waarborgen van kwaliteit op bedrijventerreinen.

en langere economische levensduur" opgeleverd. Om de

er zijn drie bestaande terreinen aan de pilot toegevoegd, te

Meer kwaliteit zorgt voor een betere uitstraling en

conclusies uit de notitie kracht bij te zetten is er gestart

weten Hoorn '80 in Hoorn, bedrijvenpark WFO in Medemblik

prestaties van bedrijven. Tevens zijn goed beheer

met een pilot waaraan de gemeenten Hoorn, Medemblik

en Krabbersplaat in Enkhuizen. Doel is dat marktpartijen

en onderhoud belangrijk voor de vastgoedwaarde.

en Koggenland deelnemen. In de pilot worden de kosten

steeds meer op gebiedsniveau betrokken raken bij de

Parkmanagement is het bieden van extra services

van beheer en onderhoud van de drie gemeenten afgezet

ontwikkeling, exploitatie en het beleggen in bedrijfsruimte.

aan bedrijven waardoor het bedrijventerrein beter

tegen de private beheer- en onderhoudconstructie die is

Zo moet de bedrijventerreinenmarkt van kavelfabriek een

functioneert en een betere uitstraling heeft. Goede

aangegaan voor het bedrijventerrein Andijk Zuid. De pilot

professionele vastgoedmarkt worden en tegelijkertijd

organisatie van beheer en parkmanagement kan

is nog niet afgerond en er wordt nog bekeken in hoeverre

veroudering tegengaan/voorkomen. Het rapport "Opmaat

herstructurering voorkomen.

het vergelijk met een niet bestaande situatie realistisch

naar een verzakelijkingsagenda West-Friesland" is het

is. In een alternatieve opzet kan er vergeleken worden met

product van die pilot en geeft handvaten voor verzakelijking

concrete resultaten die behaald zijn in een gemeente elders

tegen de achtergrond van regionale samenwerking en

in Nederland.

afstemming.

parkmanagement_____________________________________

West-Friesland wil meer sturen op de kwaliteit van

Voor bestaande terreinen is het lastig om een

bedrijventerreinen. Het economisch belang is groot: hier zit

kwaliteitsniveau te waarborgen. In de gemeente Hoorn

40% van de banen. In West-Friesland begint verzakelijking

is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze

niet bij nul, sinds 2010 zijn in West-Friesland grote stappen

problematiek en dat heeft geleid tot het opzetten van

gezet in het (boven)regionaal plannen, monitoren en beheren

Parkmanagement Hoorn. Gemeente en ondernemers

van bedrijventerreinen.

hebben taken op het gebied van beheer en onderhoud en parkmanagement uitbesteed aan deze organisatie. Het

In het eindrapport zijn diverse voorbeelden van reeds lopende

parkmanagement is in 2012 ook steviger onder de aandacht

verzakelijking en ontwikkeling daarheen omschreven. De

gebracht in Medemblik. De Stichting Parkmanagement

pilot kan het proces versnellen en zo de basis leggen voor

Medemblik heeft de taken van de Stichting Veiligheidszorg

meer initiatieven.

13


2.6 Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen Toelichting Voor het Provinciaal Herstructurering Programma (PHP) heeft de regio West-Friesland een Regionaal Programma Herstructurering Bedrijventerreinen opgesteld. Dit is een inventarisatie van de opgave en een planning voor de uitvoering van de verschillende

HERSTRUCTURERINGSOPGAVE___________________________ De Al in 2009 hebben de gemeenten gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de herstructurering in de regio West-Friesland. Adviesbureau STEC Groep heeft het onderzoek uitgevoerd en de herstructureringsopgave in West-Friesland integraal geïnventariseerd. Mede op basis van deze informatie heeft het Coördinatiepunt een Regionaal Programma Herstructurering Bedrijventerreinen opgesteld. Dit heeft als input gediend voor het PHP dat de provincie Noord-Holland heeft aangeleverd aan het toenmalige ministerie van VROM.

herstructureringsopgaven.

Voor de jaarlijkse update van het PHP heeft het Coördinatiepunt in december 2012 de stand van zaken geïnventariseerd en aangeleverd aan de provincie. Het Coördinatiepunt heeft namens de regio WestFriesland verzocht alle opgenomen terreinen voor 2013 te handhaven en daarnaast het terrein CNB te Bovenkarspel, gemeente Stede Broec op te nemen in het PHP. Het CNB terrein (bruto 16 ha, netto 11 ha) betreft een volledig privaat terrein, in eigendom bij de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB). Door sectorale en structuurontwikkelingen is het huidige gebruik (koeling en preparatie van bloembollen) deels economisch achterhaald en is sprake van ondoelmatig en niet optimale benutting van gebouwen en terrein. CNB en de gemeente Stede Broec hebben een intentieovereenkomst gesloten. 14 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten Het doel van deze overeenkomst is de intentie vast te leggen van partijen om te komen tot herontwikkeling en herstructurering van het onderhavige terrein met het doel nieuwe bedrijfsvestigingen mogelijk te maken en te bevorderen.

Ketenwaal Betreft een terrein dat volledig in handen is van een private partij (Pipelife). Op dit moment geen initiatieven bij de private partij. Verzoek tot verplaatsing naar lijst “2014-2020”.

Met de beoogde herstructurering van het terrein en het daaruit voortvloeiende aanbod is reeds rekening gehouden door het opnemen van het terrein in het regionaal programma bedrijventerreinen WestFriesland en het daarbij behorende planningsschema. Voorstel is het terrein op te nemen in categorie A ("door technische en economische veroudering is de druk op het functioneren groot waardoor een hoge urgentie aanwezig is voor herstructurering. De economische en sociale meerwaarde van herstructurering op dit terrein is groot en de start van het voorgestelde herstructureringsproject is (op korte termijn, gefaseerd) in hoge mate uitvoerbaar").

DRECHTERLAND_________________________________________

Korte stand van zaken per eind 2012 per gemeente en per terrein:

HOORN__________________________________________________

Enkhuizen _____________________________________________

Krabbersplaat In het voorjaar van 2011 is het onderzoek/de visie voor dit terreinen gereed gekomen. Het terrein heeft meegedraaid in de Pilot Verzakelijking en het onderzoek naar de gezamenlijke exploitatie van bedrijventerreinen in West-Friesland. Het onderzoek naar de gezamenlijke exploitatie loopt nog. Verzoek tot handhaven in PHP, categorie A.

De Wijzend Gemeente heeft getracht gronden te verwerven van het hoogheemraadschap om te komen tot een uitbreiding van het terrein en een daarmee samenhangende herstructurering/herinrichting van het bestaande gedeelte. Onderhandelingen met het hoogheemraadschap zijn vastgelopen. Private ondernemers die de uitbreiding nodig hebben kijken thans zelf naar de mogelijkheden tot verwerving van de noodzakelijke gronden. Eventuele herstructurering is daarmee nog niet van de baan. Verzoek tot verplaatsing naar lijst “2014-2020”.

De Oude Veiling De herstructurering van de openbare ruimte is reeds gestart. Door het gevelrenovatiefonds zijn al vele ondernemers verleid tot het doen van investeringen in het vastgoed. Naast de herinrichting van de openbare ruimte en de verbetering van de gevels op de private kavels richt deze herstructurering zich op dit terrein op mogelijke herprofilering van private kavels. Voor één van deze kavels, de voormalige gemeentewerf, eigendom van de gemeente loopt al

een herprofileringstraject. Verzoek tot handhaven in PHP, categorie A. Hoorn ‘80 In de periode 2007-2010 heeft er een revitalisatie plaatsgehad op dit terrein in de openbare ruimte. Deze herstructurering is succesvol voltooid. Door de revitalisering zijn een aantal private eigenaren op het terrein verleid tot een investering op de private kavel. Er resten echter nog een aantal ‘rotte kiezen’. Om de eigenaren in de nabije toekomst te kunnen stimuleren om deze locaties te herontwikkelen, onderzoekt de gemeente Hoorn de mogelijkheden voor een aanvraag HIRB Privaat. Om voor deze regeling een aanvraag te kunnen doen dient het terrein te zijn opgenomen in het PHP. Het gaat hier om een zeer wenselijke kwaliteitsslag op een reeds opgewaardeerd bedrijventerrein. Daarmee kan gesteld worden dat het gaat om een hoge urgentie. Gezien de afhankelijkheid van private partijen wordt de uitvoerbaarheid relatief laag ingeschat. Middels een beroep op de HIRB Privaat kan de uitvoerbaarheid sterk worden verhoogd. Het terrein heeft meegedraaid in de Pilot Verzakelijking. Het verzoek is dan ook om het terrein te handhaven in categorie B.

15


MEDEMBLIK_ ____________________________________________

STEDE BROEC____________________________________________

WFO Oost In deze tijden van economische tegenwind blijkt het komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en private eigenaar zeer moeizaam van de grond te komen. Inmiddels is er door partijen een intentieovereenkomst gesloten. Gemeente heeft reeds HIRB Light en Privaat aanvragen gehonoreerd gekregen. Het verzoek is dan ook om het terrein te handhaven in categorie B.

Industrieweg/Centrale Zone Herstructurering in uitvoering. Een aantal private kavels (De Graaf Kaas en Gamma) zijn inmiddels opnieuw ingevuld. Riolering is vervangen en wegen opnieuw geasfalteerd. Reeds gestart met de herinrichting van de Industrieweg en aansluitende gebieden. Er is een beeldkwaliteitsfonds vastgesteld door B&W voor subsidie opknappen gevels en percelen. Gemeente en georganiseerd bedrijfsleven gaan in nauw overleg richting een duurzaam beheer. Het verzoek is dan ook om het terrein voor 2013 nog te handhaven in categorie C.

Overspoor Voor het bedrijventerrein Overspoor is met behulp van de HIRB Light subsidie een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin de mogelijkheden voor herstructurering en het verbeteren van de ontsluiting van het terrein nader is onderzocht. In samenwerking met de ondernemers op het terrein zijn 5 verschillende scenario's opgesteld, waarvoor de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt. Het terrein draait mee in het nog lopende onderzoek naar de gezamenlijke exploitatie van bedrijventerreinen in West-Friesland. Het verzoek is dan ook om het terrein voor 2013 nog te handhaven in categorie B. Almere Op dit terrein zijn enkele private kavels reeds aangepakt door de eigenaren. Het ligt niet in de verwachting dat er in 2013 verder zal worden ingegrepen. Verzoek tot verplaatsing van de B-lijst naar lijst “2014-2020”. 16 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland

Verder zijn er nog terreinen opgenomen in de doorkijk naar de periode 2014-2020. Voor deze terreinen geldt dat de urgentie tot herstructurering niet groot is en dat de haalbaarheid van ingrijpen klein is. Deze terreinen blijven in de doorkijk gehandhaafd.


02_Taken en resultaten 2.7 Regionale planning bedrijventerreinen Toelichting Het Centraal Coördinatiepunt werkt aan een regionaal vastgestelde planning van bedrijventerreinen voor de regio West-Friesland. Doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in de beschikbare bedrijfskavels, de verwachte ontwikkelingen en de mogelijke toekomstige ruimte die de provinciale Structuurvisie biedt. Op basis hiervan zijn programmeringafspraken

REGIONALE PLANNING___________________________________ De In 2010 is met de vaststelling van de Structuurvisie Noord-Holland ruimte aangegeven voor bedrijventerreinen tot 2020. De Structuurvisie is uitgangspunt voor de regionale planning en programmering. Alle bedrijventerreinen die in de Structuurvisie zijn opgenomen, worden ook in de regionale planning opgenomen. Input voor de regionale planning zijn daarnaast: • De uitgiftegegevens uit de monitor. • De afspraken over typering en segmentering. • De hoeveelheid ruimte die herstructurering oplevert.

De regionale planning maakt inzichtelijk hoe het toekomstige aanbod zich zal ontwikkelen. Belangrijk is dat er een relatie is tussen de marktvraag en de aanbodontwikkeling. Doel is 'relatieve schaarste'. Dat wil zeggen dat er een gezond aanbod is, zonder dat dit leidt tot leegstand op bestaande bedrijventerreinen. De marktvraag zal de komende jaren volgens de eerste uitkomsten van de herijking beperkter zijn dan de in 2011 ingeschatte uitgifte van circa 8 ha per jaar netto.

gemaakt die een gezonde bedrijventerreinenmarkt moeten garanderen.

Uit de monitorgegevens blijkt dat er momenteel circa 35 hectare netto bedrijventerrein direct uitgeefbaar is. Daarnaast zitten er nog vele hectaren in de pijplijn. Meest in het oog springend zijn Distriport NoordHolland (150ha bruto, 80ha netto) en ’t Zevenhuis (89ha bruto, 45 netto). Voor Distriport is in 2012 voor het grootste gedeelte een onherroepelijk bestemmingsplan gekomen. Hierdoor is uitgifte van netto 69 hectare bedrijventerrein (op korte termijn) mogelijk. Voor ‘t Zevenhuis is het bestemmingsplan voor fase 1 (netto 30 hectare) door de gemeenteraad vastgesteld. Er loopt thans een procedure bij de Raad van State.

17


03

verantwoording

18 | Jaarverslag 2012 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


03_verantwoording Het Centraal Coördinatiepunt heeft in 2012 de volgende werkzaamheden verricht.

De regio draagt hier € 25.000 aan bij. Het Centraal Coördinatiepunt ontwikkelt zich verder als kenniscentrum bedrijventerreinen, planning, beheer, ontwikkeling en herstructurering in West-Friesland.

Inzet op: • Invoering en verbetering monitor • Typering segmentering/protocol • Duurzaam beheer • Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen/duurzaam beheer • Regionaal programma herstructurering • Gezamenlijke exploitatie/herstructurering • Actualisatie planning • HIRB Light- en Privaataanvragen • Promotie & acquisitie

Daarnaast verzorgen van onderzoek: • Pilot beheer (Deloitte) • Onderzoek gezamenlijke exploitatie • Mooi Nederland (afgerond)

colofon_ _______________________________________________ Dit jaarverslag is uitgegeven door het Coördinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Opmaak en vormgeving: Bureau NU, Alkmaar Fotografie: Bureau NU, Alkmaar

19


Dit is een uitgave van het Coรถrdinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Postbus 68, 1800 AB Alkmaar, 072-5195774, info@nhn.nl

Regionale Samenwerking - Focus op kwaliteit  

Jaarverslag Bedrijvenloket West-Friesland