Page 16

e n de r m o

n de

SIMO S I T A C I DEL BOOS M A R F E FRIVOL

Hu m o r D

0.00 u. 16 om 2 0 2 i r a u r .00 u. g 20 feb ari 2016 om 15 Za te r da u r orloog en g 21 feb sico-hum u et m e n zo n d a n e r ncie teren je m

© Koen Ba

Kinde

r fil m

ut ers

ak fere ster-con ernaa r, tr jung le rootmee estentov g to muzika le s, e n n e e ig e H st r o ru o e d d Peter al e , tj je m ijk toch or. Ben Caenege avontuurl a nstekelijke hum da n Ba rt va n n jp e e ri p G o ? n imo ies a oit gezie o n Delicatiss et de nod ige port g o n tm Heb je ze doorspek pn ieuw! z e da n o k ij k e B fa n? s! nu je ka n last call) l tijdspas, je eaterz aa ri th (v 1 a 1 ic € CC Belg rienden)/ 0 (-26j, v € 22 / € 2 e elgica .b www.ccb

DE V Berlare EREN KON ING

(6+) Zond a

g 13

de c e

mbe r Johan 2015 woon , 15.0 ho u d t m et pa en z e 0 u. pa o zi mo n s ter d ch schui l p een bo o a v Op e t Jo h t. Ver o or d an en e w de bo dag is Jo s moeder veren kon eg op ze e ha n a o rd r a h i ng , e e ef t m l le e n d io e is in en v r eegen o p he e n no de bu e s e l ij o m t s ch k u r t! J o do p z i jn m ip w a e n . oh a ro e o n ne e span eder op h n grijpt z p hoor t: r h d ne nd i i e e reis t spoor k jn kans. K e veren ko j op m ag i om na nin an sc i.s.m he en onb a r het rijk en? Het b hij einde g . bi bl iothe eschrijflij van de ve egin van lijk ee ek B e k ren ko rl a r e e p l e k … n i ng , n CC S e en t rom in €5/ € 3 (t g - g rote z .e a www al .berla .m . 12j) re .be /ccst r omin g

Zone c 25  
Zone c 25