Page 1

Our goal, you must score!

21 st

B I R T H D AY P R O M O T I O N

see pages 6 and 7 for winning prices GOAL LIQUOR STORES

KHAYELITSHA | MFULENI

Thursday, 29 November 2018 | Tel: 021 910 6500 | Fax: 021 910 6501 | Email: news@cityvision.co.za

Abahlali bacula ingoma zomzabalazo phambi kwesikhululo samapolisa. UMFANEKISO: UNATHI OBOSE

UBUGEWU: UBUNDLOBONGELA BENZA IMPILO NZIMA ...

Bayakhala abadala UNATHI OBOSE

Z

iinkonde neenkondekazi ezingaphezu kwekhulu ezithe zaqhankqalazela kwisikhululo samapolisa ase Site B ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, zityhola abakwantsasane ngokungazikhathaleli iimfuno zazo. Ezi ngwevu neengwevukazi, neziphuma kwa wadi 91, zityhole amapolisa ngokungazihoyi, kuquka ukuphakama kade xa zine zikhalazo. Omnye wabaqhankqalazi uMelford Mlatha (onama 69) ukhale ngelithi uqhekezelwe amatyeli amaninzi kunyaka ophelileyo, kwaze kwathatyathwa iimpahla zakhe ku-

quka umabonakude. Utyhole ngelithi wavula ityala emapoliseni, kodwa alizange lihambele ndawo, kwaye azange afumane ngxelo ngalo. U-Mlatha wongeze ngelithi akazange adibane kwa nomcuphi wetyala. “Into endandiyifumana kukugrogriswa ngaba bantwana babendiqhekezele, bemana ukudlula-dlula pha ngasendlini yam,” uchaze watsho uMlatha. Wongeze ngelithi bafuna umphathi-sikhululo athabathe uxanduva, afake uxinezelelo kubasebenzi ukuze bayeke ukunyotha xa besabela iziganeko zolwaphulo-mthetho. “Sithi imoto zamapolisa mazahlukane nokulala esithubeni. Mawayeke amapolisa

Schneiders MEN'S

&

BOYS

34000 NEW GENTS GOLFER

1 45000

OUTFITTERS

MICHEL ANGELO GOLFER

LORENZINI SHIRTS FROM

28000

29000

POINTER GOLFER

BRAANDWOOD TROUSERS

CAP 00

CAP 00

260

240

NAVADA VELVET JACKET CAP 00

NAVADA CHECK JACKET 00

1120

25000

29000

17000

DICKIES TYCOON TROUSERS

NAVADA BUSH JACKET & FUR

BRENTWOOD TROUSERS

NAVADA BUSH JACKET + FUR

78000

RED & WHITE BLANKET

8 COLOURS

PRICE NOW

78000

1 10000

DOCLEYS TYCOON SUIT 00

420

330

00

BLACK & WHITE BLANKET

DAKOTA BOAT SHOE

62000 JOHN DRAKE

BISHOP

OMEGA SANDAL

18

77000

60000

42000

DICKIES TAKKIE

23000 HI-TEC

MILLE

37000

74000 OMEGA PUSHIN SANDAL

HI-TEC SANDAL

00

26000 38000

DAKOTA HI-SHINE

78000

90000

MILANO PANAMA HAT

JOHN DRAKE

72000

BASS

BOSSARIO

410

BISHOP

90000

198000

CROCKETT & JONES

145000

1 45000

1 06000

1060

RUG

CROCKETT & JONES

BARKER DDD

29000

39000

sebenzisane naye wonke umntu wasekuhlaleni,” utshilo uNkwitshi. Uceba we wadi uThando Mpengesi uluchaze olu qhankqalazo nje ngelijonge kwizinto ezininzi ezithi ziphazamise ukuhlala, kuquka ukubulawa kwamapolisa, ubundlobongela obuphezulu, uhlukunyezwa kwabantu abangoomama nabantwana. Usichaze isikhululo samapolisa saseKhayelitsha njengesingenawo amandla okugcina ucwangco kwingingqi yabo. “Amapolisa ayohluleka ukujongana neSite B iyodwa ngenxa yokuba kukho imbacu ezininzi ezenza ukuba kubenzi emapoliseni ukuwenza ngempumelelo umsebenzi wawo,” utshilo uMpengesi.

CROCKETT & JONES

18 DURBAN ROAD, BELLVILLE TEL: 021 948-3450 KG GOLFER MERCERISED COTTON

ukufuya imoto ezindlini zawo, sithi thina xa sizifuna kuthiwe azikho okanye ziphelile kodwa zikhona,” utshilo uMlatha. Wongeza ngelithi ipolisa ngalinye maligoduke ngemoto yalo, okanye likhwele isithuthi sika wonke-wonke. Umphathi-sikhululo uBrigadiya Mkhuseli Nkwitshi, nothe wamnkela uxwebhu lwezikhalazo, uthembise ngokuphendula kwezi zikhalazo zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe, nabazisikelwe ngabaqhankqalazi. “Ndizakubiza intlanganiso engxamisekileyo kunye nabaququzeleli bale matshi, ukujonga ukuba singazisombulula njani ezinye zezi zikhalazo. Ndiyaqinisekisa ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba si-

70000

SUPER STAR

37000

UVUMELEKILE NOFUNA UKU LAY-BYE SITHETHA ISIXHOSA APHA Samkela Ohke Amakhadi Ebank VISIT OUR WEBSITE - www.schneideroutfitters.co.za

X1V3A8F1-CY291118


2 IINDABA

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Masizingce ngesi Xhosa sethu! S

ithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba bazibandakanye nathi ngokuhlomla nokuthabatha inxaxheba kuyo yonke into epapashwe kwi City Vision. Ungakwenza oko ngokuthi uthumele umyalezo wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idilesi ye emeyile: News@cityvision.co.za okanye Thulani@cityvision.co.za Kanti ungasindwendwela nakumakhasi ethu onxibelelwano uFacebook: City Vision Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungenjalo usindwendwele phantsi komnatha othi www.news24.com ukhangele iCity Vision. Siyakuthi sipapashe zonke izimvo zenu kwiphephandaba le veki elandelayo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa sicela intsingiselo yezi zaci kunye neli qhalo. Zonke iimpendulo esithe sazifumana siya kuzi papasha kwi City Vision yeveki elandelayo. ISACI: Ukutsala ngempumlo. ISACI: Ukuphuma ngempumlo. IQHALO: Umona usuka esweni. VThumela impendulo yakho nge e-mail news@cityvision.co.za okanye uWhatsapp 083 721 7648.

ku ku

Publishers:

City Vision is published by WP Media, a subsidiary of Media24

Distribution:

TOGETHER WE DISTRIBUTE 100 087 COPIES EVERY THURSDAY EDITIONS LaGunYa edition (Langa, Gugulethu, Nyanga and Philippi) Distribution 49,800 Gugulethu, (+ Hazeldene Ext:) Gugulethu (section3) Gugulethu (Sipho Park/Loyoloville), Langa, Lower Crossroads, New Crossroads, KTC, Nyanga, Nyanga (Mau-Mau), Nyanga (old location), Nyanga (White City) Nyanga (Zwelitsha), Old Crossroads, Old Crossroads (Bester) Old Crossroads (Unathi), Philippi (Browns Farm) - City Edition, Philippi (Samora Machel), Tambo Square, Philippi & Philippi East. Khayelitsha edition ( Khayelitsha, Mfuleni) Distribution 50,287 Bongweni, Driftsands, Ekupumleni (Town 2/village 4), Graceland (Town 2/village 4), Harare (Town 2/village 2a), Ikwezi Park (Jonkersdam), Ilitha Park (Town 2/village 1) Kulani Park (Town 1/village 1- block A,B,C), Luzuko, Macassar (ext: Only) Makhaya (Town 2/village 4), Mandalay, Merrydale, Mfuleni Graded, Mfuleni Flats, Mfuleni Ext, Mfuleni (Driftsands), Site B (above Railway - Nonkqubela Station), Site B (below Railway Line - Nonkqubela Station) Site C (Nolugile Station), Tembani, Washington Square, Town 1 Village 1 & 2 Block F,G,H,I,J.

Contact us

Switchboard: Tel: 021 910 6500 news@cityvision.co.za win@cityvision.co.za Editor: Thulani Magazi 021 910 6517 • 083 721 7648 Thulani@cityvision.co.za Journalist: Unathi Obose 021 910 6519 • 073 579 5927 unathi.obose@cityvision.co.za Journalist: Siyabonga Kalipa 021 910 6518 • 076 183 3602 Siya@cityvision.co.za Advertising manager: Ruveshni Poonsamy Tel: 021 910 6500 Email: Ruveshni.Poonsamy@media24.com Classified advertising: 087 740 1089

Corrections

City Vision subscribes to the South African Press Code and we are committed to journalism that is honest, accurate, fair and balanced. Under our editorial policy, we invite readers to comment on the newspaper's content and we correct significant errors as soon as possible. Please send information to the news editor at Thulani@cityvision.co.za or phone 021 910 6500. Alternately, please contact the Ombudsman of Media24's Community Press, George Claassen at george.claassen@media24.com or 083 543 2471. Complaints can also be sent to the SA Press Ombudsman on telephone 021 851 3232 or via email khanyim@ombudsman.org.za or johanr@ombudsman.org.za

Find us online facebook.com/City Vision Live twitter.com/Cityvisionlive

Iimpendulo zeveki edlulileyo: . Ukoma umlomo: Luvo Niyakhe, Philippi: Kukuswela into okanye ukunxanwa. Grace Bongo, Langa: Kukungabi nanto yakuthetha. Zukie Mdunyelwa, Makhaza: Lunxano. Mavis Nkata, Khayelitsha: Ukungabi nazwi lakuthetha. Zameka Magama, Old Crossroads: Kuthetha ukulamba. Xa ulambile kuvele kungabikho namathe. Zoleka Njoli, Site B: Kukungabi nanto yakuthetha. Neliswa Magwaxaza, Gugulethu: Ukuviwa ngumntu uthetha kakubi ngaye. . Lahluthw’inqatha emlonyeni: Luvo: Kukuthathwa kwento ibiluncedo kuwe. Grace: Kukuthi umntu into esithi uyifumene iphinde imphuncuke. Zukie: Ukuthi izinto sezikuzela kakuhle ebomini kuphele le ndawo ubufumana kuyo. Mavis: Xa ubunethemba ihluthwe sowuyibambile into. Umzekelo ugxothwe emsebenzini ubusanda ukungena. Zameka: Kuthethwa ukuba uthi lento intle sowuyifumana kwavela nje into ebangela ukuba ungayifumani, sele usithi

uyibambile. Zoleka: Kukuphulukana nento obusithi unayo. . Ubuso bendoda ziinkomo: Luvo: Indoda ezeka umfazi kujongwa amandla entsebenzo enawo, hayi ubuhle. Grace: Umntu mhle ngezenzo. Zukie: Nokuba indoda ingambi, ukuba inemali intle lo ndoda. Mavis: Nokuba umfana akamhlanga, ayiyongxaki iinkomo zakhe ayokulobola ngazo zona zakubantle. Zameka: Noba imbi kangakanani indoda, iyakwazi ukuba nomfazi ukuba nje inazo iinkomo zokulobola. Soze idinge mfazi kuba imbi. Ngenxa yenkomo itsho ibentle. Zokeka: Akujongwa buhle bandoda, koko ithethelelwa zinkomo.

Ngokwenkcazela yombhali ncwadi umnumzana E.W.M Mesatywa, nazi impendulo zezaci namaqhalo eveki edlulileyo: Ukoma umlomo: Kukungabi nanto yakuthetha. Nomntu olambileyo woma umlomo. Lahluthw’inqatha emlonyeni: Kukuthi umntu ebesithi uyifumene into isuke

mothers2mothers (m2m) is an Africa-based NGO that unlocks the potential of women to eliminate paediatric AIDS and create healthy families across eight sub-Saharan countries. m2m trains, employs, and helps empower HIV-positive women to work as community healthcare workers in understaffed health centres and underserved communities. Through a peer-to-peer approach, these ‘Mentor Mothers’ deliver a range of health services, advice, and support to women and their families. Started in Cape Town, South Africa in 2001 with an initial focus on preventing mother-tochild transmission of HIV, m2m has innovated and built on its strengths and now provides family-centred support for a range of related health and social issues spanning pregnancy, birth, childhood, and adolescence. It also partners with governments and other NGOs on the adoption of its programme to spread the Mentor Mother Model and its benefits. m2m has a track record of scaling its services and proven impact. In 2017, m2m and its partners enrolled 2.3 million new clients. m2m has virtually eliminated mother-to-child transmission of HIV among the enrolled clients it serves directly for the last four years, with an average transmission rate of just 1.6%, while 97% of children in its ECD programmes meet all of their development milestones at 12 months. For more, visit www.m2m.org

Community Mentor Mother Qualifications and experience: • Grade 12 Certificate, Health related Diploma will be an added advantage • Certified training in counselling skills will be an added advantage • Living positively and openly with HIV (HIV+) status • Disclosure of HIV status to at least one person required • Age 25 years’ and above • Live within Khayelitsha CHC, Michael Mapongwana, Ikhwezi and Nomzamo Health Centres catchment area • Must be on ART and taking treatment in the catchment area • Ideally, first-hand experience of PMTCT • Knowledge of Mhealth an added advantage • Ideally, experience in facilitating group sessions.

Community Coordinator Qualifications and experience: • Diploma in Health related field • Certified training in counselling skills • 3 - 5 years’ supervision and management experience • Living positively with HIV positive (HIV+) status • Disclosure of HIV status to at least one person • First-hand experience of PMTCT • To be 25 years of age and above • Live within Khayelitsha CHC, Michael Mapongwana, Ikhwezi and Nomzamo Health Centres catchment area on ART and taking treatment in the catchment areas • Experience in using MHealth • Experience in facilitating group sessions.

Facility Mentor Mother Qualifications and experience: • Grade 12 Certificate, Health related diploma will be an added advantage • Certified training in counselling skills will be an added advantage • Living positively with HIV positive (HIV+) status • Disclosure of HIV status to at least one person • Age 25 years’ and above • Live within Khayelitsha CHC, Michael Mapongwana, Ikhwezi and Nomzamo Health Centres catchment area • Must be on ART and taking treatment within the catchment area • Ideally, first-hand experience of PMTCT • Knowledge of Mhealth an added advantage • Ideally, experience in facilitating group sessions.

Peer Mentor Qualifications and experience: • Grade 12 Certificate, Health related diploma will be an added advantage • Certified training in counselling skills will be an added advantage • Living positively and openly with HIV positive (HIV+) status • Disclosure of HIV status to at least one person • Age between 19 - 24 years’ and out of school • Live within Khayelitsha CHC, Michael Mapongwana, Ikhwezi and Nomzamo Health Centres catchment area • On ART and taking treatment in the catchment area • Mhealth knowledge an added advantage • Ideally, experience in facilitating group sessions.

Site Coordinator Qualifications and experience: • Diploma in health related field • Certified training in counselling skills • 3 - 5 years’ supervision and management experience • Living positively with HIV positive (HIV+) status • Disclosure of HIV status to at least one person • First-hand experience of PMTCT • To be 25 years of age and above • Live within Khayelitsha CHC, Michael Mapongwana, Ikhwezi and Nomzamo Health Centres catchment area • On ART and taking treatment in the catchment areas •Experience in using MHealth • Experience in facilitating group sessions. mothers2mothers is an equal opportunity employer. We particularly encourage applications from people living with HIV and AIDS (PLWHA), people with disabilities, women and previously disadvantaged people. Competitive salary packages will be negotiable in accordance with m2m’s remuneration policies. For a more detail advert and to apply, please visit the website via https://www.m2m.org/careers/ by 07 December 2018. Only shortlisted candidates will be contacted - should you not hear from us by 31 January 2019, you may consider your application unsuccessful. www.thecandocompany.co.za 43080KZN

www.ayandambanga.co.za

imphuluke. Ubuso bendoda ziinkomo: Xa kuthethwa ngendoda akutshiwo ukuthi imbi kuba obayo ubuhle abukho apho ebusweni, kodwa busemfuyweni yayo. Yiyo le nto ungabona intombi entle itshate umfo ongxathu, kujongwe ubuhlanti bakhe.

Liyaqhuba iphulo lokuxhobisa amakhwenkwe Njengoko ixesha lokwaluka liqalile, umbutho ozimeleyo iSomagwaza Institute iyaqhuba nephulo layo lokunceda amakhwenkwe azakwaluka, ngokuthi inikezele ngeenkonzo zempilo zamahala nezi khawulezileyo. Lo mbutho ucela wonke umntwana oya esikolweni solwaluko, nokuba sesiphi na ayikhethanga bani, kuquka nabo bazakolukela kwamanye amaphondo, bayacelwa ukuba beze bafumane iziqinisekiso zempilo yabo. Ngengcombolo epheleleyo qhakamshelana no Sikelela Zokufa ku 073 772 6574, uZolile Cagwe ku 072 717 5581, uWandile Mayekisa ku 082 730 6170, uBongani Qalinge ku 073 537 0859, uMphuthumi Gogo ku 076 106 0813 okanye uMichel Mabutho ku 078 482 8127.

Gathering for all PAC structures today All members of the Pan Africanist Congress of Azania (PAC) and the component structures the African People’s Liberation Army, Military Veterans, Pan Africanist Women Organisation (Pawo), Pan Africanist Youth Congress ( Payco ) and Pan Africanist Student Movement (Pasma) are invited to a meeting today (Thursday 29 November), on the corner of Bunga and Washington streets in Langa, at 18:00 The agenda includes the launch of ward 49 branch. Call Yolanda Mjuza on 078 673 2922 or Okuhle Gabuza on 073 815 7288.

‘Walk with Macebo’ to host a car wash The Walk with Macebo, which promotes unity and healthy lifestyle, will host at car wash next to Cape Town College, formerly Sivuyile College, on the corner of NY1 and NY4, on Saturday 1 December from 9:00 Call Mense Mtati on 082 470 6371 for more information.

Social workers search for missing father The Department of Social Development in Khayelitsha is looking for a man who fathered two children with Zukiswa Matomane, who passed away in December last year. Call Vulithuba Siyoko on 021 360 2100 if you can help.

End-of-year outing for the Blaahs Society Blaahs Society Cape Town will be having a family outing on Saturday 8 December at the Riverside Resort, in Franschoek. Transport will depart from Guga S’thebe in Langa, NY117 swimming pool in Gugulethu, and Bonjour garage in Khayelitsha. The adventure will cost R100 for children and R180 for adults. Contact PK Stamper on 073 300 7993, Sthembele on 076 225 5538, Zorro on 073 248 9442, Ta Miya on 072 360 5940 or Monwabisi on 073 277 9424 for tickets or visit www.blaahssociety.co.za


NEWS 3

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Fire destroys more homes in Khayelitsha UNATHI OBOSE

T

hsepethsepe informal settlement residents in Khayelitsha are facing a bleak Christmas after their shacks were ravaged by fire on Tuesday. About 30 shacks burned down and about 130 people, including children, were left homeless. The fire is the second in Khayelitsha in about a month. About 1 300 people were left homeless in SST when an inferno destroyed about 300 shacks last month.

The City of Cape Town’s Fire and Rescue Service said the cause of Tuesday’s fire was unknown. Fire victim Fikiswa Mooi (29) said she only managed to escape with her hand bag and some important documents. “I was at a nearby spaza shop when I saw the smoke. Initially, I thought there is someone burning rubbish. It was when I heard someone screaming ‘fire, fire’ that I realised it was something more serious. And the flames were already big,” she said. Mooi, who is staying with her bigger sis-

Some damaged shacks at Thsepethsepe.

ter said all other belongings burned in the fire. “All the stuff including bed, fridge, cupboard and some clothes caught fire because I was unable to take them out. “I don’t know what to do and I am concerned what is my sister going to say because all her stuff burned up,” said the mother of two children.

He found the courage to speak out about his bully.

PHOTO: UNATHI OBOSE

freestyle

HE COULD BREAK THE SILENCE BECAUSE HE COMES TO AFRIKA TIKKUN EVERY DAY PRICES VALID FROM 29 NOVEMBER WHILE STOCKS LAST

If your child goes to school in Mfuleni sign up for the Child and Youth Development Programme at Afrika Tikkun in 2019.

SHOP 59 - MIDDESTAD MALL, BELLVILLE .................................. .................................021 949 1081 SHOP 43 - BIRD STREET, STELLENBOSCH (OPPOSITE U-SAVE) ..............................021 883 3630

1 x Navada Jacket

Ward councillor Xolisa Peter said she informed the City about the incident and promised to bring building material for the fire victims to rebuild their shacks. “For now those who don’t have place to stay we keep them at the Resource Centre, opposite Lingelethu West Police Station till they rebuild their shacks,” she said.

COMBO MAKRWALA

Ask for Siphokazi Mbalo 087 150 2066

1 x Khaki Shirt 1 x Khaki Pants

X1V3A5B1-CY291118

1 x Blanket 1 x Doek

MENS CLOTHING & MAKRWALA SHOP Khayelitsha Mall, Shop No 59 (next to KFC) Mitchells Plain, Town Centre (Next to Capitec Bank)

2000

R

HEADMASTER HAT

MILANO HAT

Cape Town, Golden Acre, Shop 16 (Next to Shoprite back entrance)

JAGTER HAT

MAKRWALA COMBO

Various Blankets available at UNBELIEVABLE PRICES!!! PICOLO

RUG

Jacket, Doekle, Dockleys two piece, Cap, Vest, Underwear, Socks, Handkerchief, Stretch Belt, Red and White blanket, and Rug + ANY ONE OF THESE JACKETS Ibhatyi Swadi, Enomgca, eshayinayo -

450

Lecoqsportif

R

400

600

R

R

CROCKETT & JONES

700

R

Size 5-9

R1450

1300

URBAN-ART KWESTA BOOT

Size 6-10

650

R

R650

+ ANY ONE OF THESE VELVETJACKETS

R700

R

SHINE

ALL FOR

Lay-Byes Accepted on normal priced goods | 3 Months | RCS Accepted | 1st come 1st served

R1350

Bishop

SQUARE HATS

KNOX HAT

R1700

600

Size: 4-8

KHOTSO SEANAMERENA BLANKET BLANKET

BOSARIO NAVADA from HAT CAPS R100

R

Limited sizes

RED / BLACK & WHITE BLANKET

R400

LESOTHO HAT R250 R180

BOYS 3 PIECE SUITS

R350

OPEN 7 DAYS A WEEK MON - FRI 8 - 18H00 • SUN 8 - 14H00 We accept lay-byes (3 months) We now accept all Debit, Credit Cards & SASSA

X1V3A8QD-CY291118

LIKE us on Mojo Mens Fashion X1V3A3Y9-CY291118

SINOBUCHULE: ● MEDICAL NEGLIGENCE CLAIMS ● IBANGO LOKUNGANAKI ● ROAD ACCIDENT FUND CLAIMS ● IZIMANGALO ZENGOZI YENGOZI

Fax: 012 329 8967

Or send Please call me to: 060 733 6600 Email: oj@ojlaw.co.za Tel: 012 329 6130 22 Viljoen Street, Riviera, Pretoria X1V1J1TR-CY221118


4 NEWS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Help comes in handy for fire victims UNATHI OBOSE

C

hristmas came early for the SST fire victims in Town Two when they received food parcels fom the South Africa Soong Ching Ling Foundation on Thurdsday last week, at Kilambo Hall in Makhaya. Some of the donations included sugar, flour, teabags, rice, mealie-meal, canned fish, cooking oil and many other things. The donations came in handy as the victims of last month’s fire still grapple to put their lives together. More than 300 shacks were destroyed and a man was killed when a fire broke out in Town Two last month, leaving more than 1000 people homeless. Since then, help has been pouring in, and the donation is the latest in a series of intervention­s. The foundation is working with various communities in the province by promoting international relations and safeguarding world peace. And there was no better time for some of the victims to get the donations. “The groceries that I received will make a huge difference. I won’t buy everything for Christmas, instead I’ll just add a few things. I’m so relieved. “Now I only need to make sure that I settle

the lay buy for my children’s clothes,” said Bulelwa Nonkwitshi. She urged the government to build them proper houses. “We need houses. Every year we suffer the same fate. Our lives are in danger. We don’t know when are we going to die,” she said. ANC member of parliament Leonard Ramatlakane, who accompanied members of the foundation, praised the foundation for assisting the victims. “They are here to fulfill their promise by assisting the fire victims,” he said, adding that as the party they had asked the foundation to help. “They (foundation) arrived at the right time. As we all know Christmas is time for gifts, reunion and love.” Foundation chairperson Chen Qing said they strived to promote friendship between South Africans and Chinese people. “After we heard about the fire we decided to collect food and donate it to the victims. We’ve been working with the Khayelitsha community for a long time, donating food and other things,” she said. She added that they have in the past donated food to Baphumelele Children’s Home in Site B. Ward 96 councillor Thando Pimpi thanked the foundation for the support. See page 11

th

Members of SA Soong Ching Ling Foundation and community leaders unpack the groceries. PHOTOS: UNATHI OBOSE

SST fire victims wait for food parcels outside Kilambo Hall.


NEWS 5

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Parents and children march on the streets of Mfuleni during the Memeza Bazokuzwa awareness campaign on Monday.. PHOTO: UNATHI OBOSE

Cries to end child abuse UNATHI OBOSE

A

s part of the 16 Days of Activism for no violence against Women and Children campaign, parents and young children from Mfuleni took to the streets on Monday to encourage young children to speak out against any form of abuse. The march was organised by Afrika Tikkun as part of its Memeza Bazokuzwa awareness campaign. The campaign is designed to motivate children to speak out, and it came a day after the launch of the 16 Days campaign. Campaign co-ordinator Makhoaphe Letsie described the march as an annual event. She said their aim is to raise awareness in the community to stop child abuse. “We want the community to stop abusing children, listen to them, take them serious and believe them,” said Letsie. Letsie said many children’s were violated through corporal punishment at school and at home. She added that they were also abused sexually. “We want them to break the silence. If

they experience anything which is bad or they feel uncomfortable they must report it to their parents or educators,” she emphasised­. Letsie urged children to stop bullying each other. She they also fighting for the rights of children living with disability that they also need to be respected too. Zisekho Nkoyana (19) said they want their voices to be heard by the community. She urged parents to listen to their concerns instead of sidelining them. “Afrika Tikkun has taught me on how to express myself and how to resolve problems without violence. And also to work as team,” she said. Parent Nodadithi Xegwana also urged other parents to listen and protect their children. “Gone are those days when a parents have to compel their views to the children regardless of how the children feel. We need to sit down with our children and talk instead of using corporal punishment,” she said.

Kolnicks Linen S H E R AT O N T E X T I L E S

DIEP RIVER THURSDAY TRADING 27TH NOVEMBER 6 DECEMBER TILL 8PM

ALL STORES EXTENDED HOURS

QUALITY LINEN YOU CAN AFFORD

CHRISTMAS SPECIAL OFFERS & CLEARANCE ITEMSS From Tuesday 27 November to Saturday 8 December LUXURY DUVET COVER SETS

400 Thread Count - EGYPTIAN COTTON WAS

NOW ONLY

SAVE

Double bed R569.90 R359.90 R210 ALSO AVAIL AT REDUCED PRICES Fitted sheets and Flat sheets - Colour: Carbon NEW

BEST SELLER

SHEER CURTAINS

UNLINED AND TAPED WAS 209.90 NOW ONLY LINED WITH EYELETS WAS 335.90 NOW ONLY

BEACH

R159.90 TOWELS R259.90 R59.00

ASSORTED COLOURS AND DESIGNS

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY SPECIALS STILL AVAILABLE

R39.90 ASSORTED COLOURS

REDUCED TO COST PRICE

POLYESTER / PERCALE 180 THREAD COUNT DUVETS COVER SETS, FITTED SHEETS AND FLAT SHEETS

BAT MATS

CURTAINS LINED AND TAPED 230X218 CM POLYSILK ASSORTED COLOURS

NOW

R169.90

R50.00

R229.90 SAVE W E INSTORES ON FRIDAY 30 NOVEMBER N WAS

HUGE ASSORTMENT OF BATH MATS & 2 PIECE BATHROOM SETS SPECIAL PROMOTION PRICES

REGULAR MARKDOWNS IN STORE • www.kolnicks.co.za • Airtime & Gift Vouchers available in all stores

DIEP RIVER

Cnr Princess Vlei & De Waal Rd 087 470 0381

MONTE VISTA

14 Monte Vista Boulevard 021 558 0445

ATHLONE

Cnr Klipfontein & Old Klipfontein Rd 021 696 7053

SOMERSET WEST Builders Warehouse Lifestyle Centre 021 852 4482

BELLVILLE

14 Northumberland Rd 021 946 1900

RCS Cards accepted in all stores X1V3A4BR-CY291118


6 NEWS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Our goal, you must score!

21BiRTHDaY

29/11/18 TO 05/12/18

SHOP, SAVE, SMILE!

st

PORK TROTTERS

BEEF POTJIEKOS

MOMS CHICKEN BRAAIPACK

999 1499

PAN COOKING OIL 2lt

NATURE’S WHITE SUGAR 10kg

2999 WHITE STAR MAIZE 2.5kg

SASKO CAKE FLOUR 5kg

PASTA GRANDE SPAGHETTI/ MACARONI 500g

995 HOLBROOKS WORCESTER SAUCE 250ml

ELLIS BROWN COFFEE CREAMER 1kg

TOP CLASS SPICE BOWL ASSORTED 400g

939

RAJAC CURRY POWDER ASSORTED 50g

MY CREAMER COFFEE CREAMER 1kg

2399 GOAL MFULENI Main Road, Mfuleni

269 IMANA STOCK CUBES ASSORTED 24’s

299

KELLOGG’S CORN FLAKES 1kg

1499

GOAL PHILIPPI c/o stock & Protea Road, Philippi

3199

CORONA SUGAR BEANS 500g

CAPE GARDEN TOMATO SAUCE 750ml

NOLA MAYONNAISE 750g

1099

3199

021 202 9535

OFFERS VALID WHILE STOCKS LAST. QUANTITIES MAY BE LIMITED. ATMS IN STORE. CLUB MEMBERS: FOR FREE QUOTES AND DELIVERY ANWAR 0824988441.

499

FRESHPAK ROOIBOS TEA 40’s

GLEN TEA BAGS 26’s

2399

GILDA TOMATO PASTE 140g

1139

799

IWISA INSTANT PORRIDGE ASSORTED 1kg

JUNGLE OATS 1kg

799

HQ BBQ SAUCE 500ml

739

3099

6699

4899

839

DEWKIST VINEGAR WHITE/BROWN 750ml

JOKO TEA BAGS 100s

NEW LIFE MAIZE 10kg

CORONA SOUP MIX 500g

CORONA POPCORN 500g

1899

NESCAFE RICOFFY 750g tin

3999

5199

1079

1299

NUTRIFIC WHEAT BISCUITS 900g

WEET-BIX CEREAL 900g

3899

TOP CLASS SOYA MINCE ASSORTED 500g

1149

ANCHOR YEAST 10g

SUPER SHEBA SPICE ASSORTED 55g packet

GOAL LIQUOR STORES OPEN GOAL MAKHAZA 5 Phala Crescent, Khayelitsha

SASKO SELF RAISING WHEAT FLOUR 1kg

IWISA SUPER MAIZE 10kg

2399

1799

GOLDEN YOLK EGGS EXTRA LARGE 30'S

999

WHITE FLOWER WHITE RICE 2kg

5699

249

999

1299

3379

HOWE NOODLES ASSORTED 75g

395

ALLSOME PARBOILED RICE 2kg

1995

FATTI’S & MONI’S SPAGHETTI/ MACARONI 500g

879

1199

GOLDEN CLOUD CAKE FLOUR 2.5kg

SASKO BROWN BREAD YUMMY/EVERYDAY 700G

EACH

379

8499

4399

7499

CUCUMBERS

SPECCO PARBOILED RICE 5kg

3399

11699

1799

ALLSOME PARBOILED RICE 10kg

26995

22799

750G BAG

595

SELATI WHITE SUGAR 2.5kg

PURE BAKE CAKE FLOUR 10kg

CORONA BROWN LENTILS 500g

WHOLE EACH

849

CEREALS

GROCERIES

13699

SPEKKO PARBOILED RICE 10kg, WHITE STAR MAIZE 10kg, SASKO CAKE FLOUR 10kg

CARROTS

CABBAGE

TOMATOES 1KG BAG

7kg POTATOES, 7kg BUTTERNUT, 7kg ONION, 5kg CARROTS

SASKO COMBO

/KG

CONDIMENTS

VEGETABLE COMBO

VALUE COMBO SNOWFLAKE CAKE FLOUR 10kg, IWISA MAIZE 10kg , ALLSOME PARBOILED RICE 10kg

3899

/KG

/KG

COFFEE, TEA AND CREAMERS

5599

Promotion

1299

2499 MORVITE INSTANT PORRIDGE ASSORTED 1kg

1499

GET YOUR CARD TODAY TO

EARN AIRTIME REWARDS TERMS AND CONDITIONS APPLY

Errors and omissions excepted | Airtime and electricity available in store X1V3A0M1-CY291118


NEWS 7

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Our goal, you must score! SHOP, SAVE, SMILE!

CLERE HAND & BODY LOTION ASSORTED 400ml

BAKERS EET SUM MORE BISCUITS 200g

VASELINE BODY CREAM RESTORE 500ml

CLERE PETROLIUM JELLY ASSORTED 250ML ml

1499

1899 HOUSEHOLD

INECTO HAIR DYE SUPER BLACK 50ml

MAQ WASHING POWDER 2kg

1299

3699

269

2999

SUNLIGHT LAUNDRY SOAP 500g

GOAL MFULENI Main Road, Mfuleni

GOAL PHILIPPI c/o stock & Protea Road, Philippi

SHOWER TO SHOWER ROLL ON MEN/LADIES ASSORTED 50ml

2299

1159

2799

2199

FAIR CAPE YOGHURT ASSORTED 1kg

1499 NESTUM BABY CEREAL STAGE 1 ASSORTED 250g

1799

12399

OFFERS VALID WHILE STOCKS LAST. QUANTITIES MAY BE LIMITED. ATMS IN STORE. CLUB MEMBERS: FOR FREE QUOTES AND DELIVERY ANWAR 0824988441.

ALWAYS SANITARY PADS MAXI PLUS 10's

HANDY ANDY ALL PURPOSE CLEANER ASSORTED 750ml

GLADE AIR FRESHENER ASSORTED 180ml

779 DOOM INSECTICIDE SUPER 300ml

999

LITTLE BEAR NAPPIES 50's ASSORTED

9999

SUNNY GIRL SANITARY PADS 10's

1299

1799

DRYFIRST NAPPIES MEGA ASSORTED

2179

799

6999

1699

739 CLERE BODY CREAM ASSORTED 500ml

LUX BATH SOAP ASSORTED 175G

COMFREY CARE ADULT DIAPERS 10's all sizes

1799

SIMBA NIK NAKS 135g

1179

939

MAQ DISHWASHING LIQUID 750ml

021 202 9535

SIMBA CHIPS ASSORTED 125g

DETTOL BATH SOAP ASSORTED 175g

1499

DRYPERS NAPPIES MEGA ASSORTED

699

979

799

STA SOFT FABRIC SOFTNER ASSORTED 500ml REFILL

2099

YES!!! COLD DRINKS 2LT ASSORTED

2099

IMPULSE DEODORANT ASSORTED 75ml

YUM YUM PEANUT BUTTER 400g

1249

RHODES PEACH SLICES IN SYRUP 410g

AQUAFRESH TOOTHPASTE FRESH AND MINTY 100ml

959

899

1079

ULTRA MEL CUSTARD 1Lt

GOLD DISH VEGETABLE CURRY 415g

SONNENDAL YOGHURT 500g ASSORTED

JIVE COLD DRINKS 2LT ASSORTED

3299

999

ASTRA LAUNDRY SOAP 1kg

1049

SPRING SOFT VIRGIN PAPER TOILET ROLLS SINGLE PLY 10's

949

1099

1099

GOAL LIQUOR STORES OPEN GOAL MAKHAZA 5 Phala Crescent, Khayelitsha

FACTORY BISCUITS ASSORTED 250g

SHIELD ROLL ON ADVANCED 50ml ASSORTED

3699 NAM CHAR CHARCOAL 5kg

CROWN MATCHES 10's

3799

SUNLIGHT WASHING POWDER 2kg

1099

Promotion

RHODES TOMATO & ONION MIX 420g

1159

DARLING 100% FRUIT JUICE ASSORTED 3Lt

MAGEU ASSORTED 1Lt

8899

PLAYBOY ROLL ON ASSORTED 50ml

1599

OROS ORANGE SQUASH 2Lt

2999

839

BAKERS CHOICE ASSORTED BISCUITS 1kg

1579

1279

DARLING DRINKING YOGHURT ASSORTED 2lt

1899

649

649

BAKERS TENNIS BISCUITS 200g

799

SCORE ENERGY DRINK 500ml CAN

FUSION DAIRY BLEND ASSORTED 1Lt

2799

BAUMANN’S LEMON CREAMS 200g

SUNSHINE D LITE FAT SPREAD 500g BRICK

SONNENDAL AMASI 2lt

KOO CHAKALAKA ASSORTED 10g

959

SNACKS, SWEETS, BISCUITS, DESSERTS

FUSION DAIRY BLEND ASSORTED 5Lt

2099

1399

2095

849

ARROW FLAT BACK BROOM

MORE STRAWBERRY JAM 480g

ALL GOLD SUPERFINE APRICOT JAM 900g

REFRESH COLD DRINKS 2LT ASSORTED

DARLING AMASI 2lt

699

5799

1099

1279

SONNENDAL FULL CREAM MILK SAHETS 1lt

FAIR CAPE LONG LIFE MILK 6X1Lt

799 LYLE’S GOLDEN SYRUP 454g

1269

1499

PERSONAL CARE

1499

KOO FRESH GARDEN PEAS 410g

KOO BAKED BEANS 410g

ENTERPRISE VIENNAS IN BRINE 410g

LUCKY STAR SHREDDED TUNA IN WATER 170g

DRINKS

BLUE CRANE BUTTER BEANS IN BRINE 400g

BULL BRAND CORNED MEAT 300g

BABY

SALDANHA PILCHARDS ASSORTED 400g

DAIRY

CANNED GOODS & MEALS

st

SPREADS

21BiRTHDaY

29/11/18 TO 05/12/18

7699

1599

LITTLE BEAR WIPES 80's

1399

GET YOUR CARD TODAY TO

EARN AIRTIME REWARDS TERMS AND CONDITIONS APPLY

Errors and omissions excepted | Airtime and electricity available in store X1V3A0M2-CY291118


8 NEWS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018


CITY VISION Thursday, 29 November 2018

NEWS 9


10 NEWS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Residents demand safety UNATHI OBOSE

A

Petros Mente complaining about crime to Dan Plato.

ngry Site B residents vented their frustration around crime in area when mayor Dan Plato visited the neighbourhood. The visit took place on Thursday. Plato was in the area to listen to some of the resident’s concerns and to seek ways to help. The meeting was at Usasazo High School. Irate residents lashed out at police for alleged “poor” police visibility and escalating crime in the area. Fuming resident Petros Mente said crime in the area had spiralled out of con-

trol and police were nowhere to be found. He said as senior citizens they felt unsafe­. “Criminals are terrorizing our communities. And even if they (criminals) are arrested today they are released the following day,” said Mente. He urged Plato to pay special attention to the Cape Flats, where crime and gangsterism is prevalent. Plato vowed to address all residents’ concerns. However, he stated that he needed some time to adjust into his new role and to acclimatise to the new environment. Plato described crime is a major concern to everyone.

WHEEL TECH

He promised to organise a “special meeting” with police and the Metro Police officials to look at strategies to curb crime in the area. “I will depend on the local councillor for a follow-up meeting. If he says I must come in December or January I’ll come. I’m ready any time,” said Plato. Ward councillor Thando Mpengesi said as the community they lived in fear because of the escalating of crime in their neighbourhood. He said they wanted Plato to intervene and resolve their problems. He highlighted robberies, murders and car hijacking as the most occurring in the area.

C/O KLIPFONTEIN ROAD & VANGUARD DRIVE, GATESVILLE, 021 633 3885 • 021 638 1631 We are open on Public Holidays E&OE

AUTO CENTRE

SUSPENSION SPECIALISTS MANY IN-STORE SPECIALS TYRE SALE Passenger Sizes

175/60/R13 165/80/R13 165/60/R14 185/60/R14 185/65/R14 185/70/R14 175.65/R15 185/60/R15 195/50/R15 195/55/R15

R425 R425 R450 R450 R499 R549 R599 R549 R499 R549

Performance Tyres

195/60/R15 195/65/R15 205/65/R15 205/70/R15 195/60/R16 205/60/R16 205/55/R16 215/55/R16 225/55/R16 205/40/R17

R549 R599 R649 R699 R799 R799 R649 R849 R899 R599

Ultra High Performance

205/45/ZR17 215/45/ZR17 225/45/ZR17 225/40/ZR18 255/35/ZR18 235/40/ZR18 265/35/ZR18 235/35/ZR19 265/30/ZR19

R699 R799 R799 R899 R1150 R899 R1150 R995 R1295

SUV’s

215/65/R16 235/60/R16 225/55/R17 235/55/R17 235/55/R18 255/55/R18 255/55/R19

Direct Importers of Mag Wheels & Tyres contact US for the best combo deals in town.

R849 R899 R950 R1050 R1250 R1395 R1695

LDV’s & 4X4

195/R14c 225/70 R15c 215/R15c 31X1O’5/R15 215/75 R16c 245/65 R17 265/65 R17

TAXI SPECIAL

195/R14C VITOUR V2000 WSW 195/R15C VITOUR V2000 WSW 225/70/R15C VITOUR V2000 WSW

R699 R950 R1050 R1299 R995 R1295 R1395

Ultra High Performance

275/40/ZR20 275/60/R20 285/50/R20 315/35/ZR20

R1495 R1695 R1795 R1995

PRICES VALID ONLY ON PRESENTATION OF THIS AD No Cash & Carry prices valid when fitting on premises. Normal fee for fitting & balancing.

R 899 R 950 R 1150

SHOCKS LESS 60%

MUD TERRAIN TYRES NOW AVAILABLE X1V3C1K5-CY291118


NEWS 11

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Proteas local star ploughs back SIYABONGA KALIPA

P

humza Maweni, a South African Netball national team player from Khayelitsha, is the latest in a series of people to bail out the SST fire victims. The Proteas goalkeeper recently donated school uniform to a group of Chuma Primary School learners who lost everything during the fire. Maweni bought school shirts, trousers and skirts for 63 learners. Maweni said when the fire broke out she was around, and had decided to contribute something. “I sat down with my family and we decided that I should donate school uniforms because education is very important,” she said. She said she wanted to encourage children from her area to take education serious to improve their future prospects. Maweni praised the community for supporting her when she started her netball career. “I got a lot of encouragement from this community. “I would even knock at people’s doors asking for money so that I can go and play for the province,” she said. Vuyane Ngqaqa, a father of a Grade R learner Indivile (6), said he is happy with the donation. Ngqaqa said most of the learners did not know where to get uniforms following the fire. Another parent, Sikelelwa Pakade, mother of another Grade R learner Chumisa (6), praised Maweni. Pakade said she now does not have to worry about her child’s school uniform anymore. “I feel like a load has been lifted off my shoulders. I would not sleep easy at night because I was always worried about her uniform,” she said.

Keen to make a difference while building your professional network?

Become a YeBo volunteer! We need matriculants or recent graduates to join the YearBeyond programme and help tutor junior and high school learners at low resourced schools. While giving back volunteers will: • Gain practical work experience; • Strengthen their leadership skills; • Build their professional networks; and • Further their career prospects as a result. Open to matriculants and graduates aged 18­25.

“YeBo is one of the few programmes that allows you to see how you’re working towards building a better community, and a better South Africa. You don’t see it as volunteering. You see it as a duty; a duty of changing others.” Former YeBo volunteer Thando, from Kuils River, now Director at Liysahka SA and studying at the Cornerstone Institute.

Helping to build YOUR future BETTER TOGETHER.

Visit www.yearbeyond.org and apply now! @yearbeyond |

#YearBeyond |

yearbeyond


12 NEWS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018


CITY VISION Thursday, 29 November 2018

NEWS 13


14 CLASSIFIEDS

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Papa Kambo

PERSONAL SERVICES

MUHLONGO 063 039 8888 REG NR: 1022532 Impuku ezizisa imali R600 amagundwana. Ukupasa ithesiti, ufumana umsebenzi R230 uyanyuselwa. Isichitho R200 phatha ikhandlela elibomvu, R180 wozawoza. Umlomomnandi R180 Amayeza okufumana umntwana. R380 Financial problems, like debts and money in account come for help. www.dradamnkosi.co.za Bellville, Cape Town

Financial expert. Lost lover, court cases, divorce matters, men problems, delayed work. Magic wallet. Pay after work is done

1400

.

HERBALIST

.

Call 078 448 4568

1435

.

PRINCE ADAM

The strongest devine Healer who never Failed before. Bring back lost love & bind forever. Stop your lover from cheating and be under your control Delete loans. Get your business booming and get promotions at work. Win lotto, court cases, interviews, bails big tenders and contracts. Quit drugs / alcohol / smoking etc. Get rich using magic ring, stick & spiritual water. Do you want to make a divorce or stop it? .

Call / Whatsapp 071 053 8199

.

BABA JABU

PERSONAL SERVICES

Isipilini Magundwane Lost lover / bad luck Money in account Magic wallet Call / whatsapp

1400

. .

PROF AMIEN

• Bring back lost lover , Financial problems • Delayed payment, Win lotto / casino • Pregnancy problems, Clear debts or accounts • Business boosting, Amagundwane, tokoloshe .

HERBALISTS .

1435

Call : 078 242 5327 Bellville

.

Pregnancy problems and getting babies. Lost lovers, settled marriages, manhood problems, quick money in account, clear debts & magic wallet. Luck in gambling, casino & lotto. Clean houses from evil spirits / tokoloshe Pass exams and interviews Call: 071 992 0090/ 063 811 0024

Money in account same day. Magic wallet Win lotto and powerball Lost love.Sexual problems Pregnancy problems Help sell your property Clear all debts/bad luck

America +192 94056795 Europe: +491 5217681712 China: + 861 3927743990 Dubai: +971 5543 89534

.

Call / Whatsapp 078 764 9102

GUGULETHU Flat available to rent from 1st December 2018 close to Caltex Garage kwaDuma. Contact me for more information at 082 709 5181

BLOCKS

M190 M140 M90 SAND, STONE & CEMENT BEST PRICES 021-704 3636 021-704 6070 Whatsapp / pls call me 074 023 3681 All Credit cards accepted .

3205

.

.

EMPLOYMENT .

GENERAL .

3680

. 1445

.

BUILDING & CONSTRUCTION 1801

A BRIDGING LOAN

Do you want to win Lotto or Power Ball? Amagundwane. Money paid after. Call HASAN & MAMA HAWA 061 066 4720

.

BABA HASSAN

PASTOR BADWELL 083 420 8829

.

PROF ERIC *Money in your account *Relationship problems *Unfinished work % 083 388 4394

FOR RENT 1610

.

078 463 6877

IGqirha-leSintu 083 728 0995 FESTIVE SPECIALS Ungalibali ukuzicelela i discount Uqiniso lohambo Umsebenzi (problems at work) Uthando (ibheka, okanye ivamna) Izilonda ezingapheliyo, isisu esibuhlungu. Ingxaki zesisu or boosting system ukhona uMringa Ukumisela. Ukubuyisa into ezibiweyo. Ukuxhuzula, ifufunyanyana Ingxaki zotata Ukuqinisa nokuphindisela Big 5 iyafumaneka Iingxaki zomsebenzi nokonyuselwa. Singakunceda Yiza kwa 1364, Corner Gwayi &Inkwekwezi Str Nr Mandela High, X-Rds, Nyanga Call: 083 728 0995 / 078 9162924 Ixesha lokusebenza 08h00 - 05h30

.

.

BUILDING MATERIAL

GENERAL & HOME SERVICES

LOANS

ALUMINIUM

Waiting for Pension/Package (lumpsum) payouts? SMS or send "please call me"

082 301 7856

.

NO MORE WORRIES

I am here to solve your problems My name is Michell. I am 52 years, I live in Vredenberg. The reason I wrote this message is to make sure that you also get it. I know you are the way I was. My life was a mess. I worked for 22 years with no money and my husband left me. I had a big court case and had lot of debts but a few weeks I read in a newspaper and I saw a man God PASTOR BADWELL prayed and also gave me Holly Oil and black stone. I paid off my debt and my husband came back. My financial problems were solved, my court case was scratched. I am succesful in love again. I live a happy life now. Thanks PASTOR BADWELL for bringing joy in my life. Stop suffering! Pastor has helped a lot of people all over the world. You can change your life today.

.

.

MAMA ROSE & PROF. DAN

.

.

PROPERTIES

FOR SALE .

WINDOWS & DOORS Supplied & fitted Chris: 082 570 5686 Clement: 082 817 9382

021 - 638 5292

.

HOME IMPROVEMENTS EXTERIOR 1836

.

.

ARE U WAITING On a Pension/ Provident/Package Ph/sms/Whatspp Kim 073 050 2179

.&

PLAYSAFE GARAGE DOORS

automation 0765230306

1873

.

.

Red ‘n Lewe! Dankie dat jy my lewe gered het!

BUSINESS

BUSINESS OPPORTUNITIES

.

.

Tolvry: 0800 11 9031 Volg ons op: Facebook & Twitter www.sanbs.org.za

2415

AVON & Justine Need to earn extra money?? SMS/Whatsapp your NAME & AREA to 082 873 0035 .

Suid Afrikaanse Nasionale Bloeddiens

NOW ONLY

AVAILABLE IMMEDIATELY WHILE STOCKS LAST

.

WE WILL APPROVE YOU WHEN THE BANKS DECLINE YOU VEHICLE FINANCE AND BONDS, NO HASSLES. SEND A PCM TO 061 851 3799

MEN’S SUMMER FASHION JACKETS

R1450

ALL PAVING. Excel ref. .Ph 393 0026 or 076 124 4713

.

25kg

was R2090

PAVING A BRIDGING CASH While waiting for: PENSION/PACKAGE PROPERTY SALE Payout (lumpsum only) Tel: 021 949 0930 084 754 3063

.

INUKA PRODUCTS

Join my team and sell Inuka products Contact Pam on 061 001 5793

*assorted styles, sizes, colours & fabrics in each bale LOBOLA COATS NOW AVAILABLE


SPORT 15

CITY VISION Thursday, 29 November 2018

Thousands lace up for annual race

Mthetheleli Myaka and Tsungai Mwanengeni sprint towards the finish line of the 21.1km race. Myaka made every effort to get out ahead in a bout of friendly competition, with Mwanengeni doing his best to stay ahead. PHOTO: SAMANTHA LEE

SAMANTHA LEE

T

housands of runners from across the country joined locals in celebrating the culture and heritage of Mitchell’s Plain at the 11th annual JP21 Mitchell’s Plain Titans Race held in Rocklands at the weekend. City Vision’s sister publication People’s Post was the official media partner of the race, with other sponsors including the City of Cape Town, Western Cape Department of Arts, Culture and Sport, Boxer Superstores, Total Sports, Peninsula Beverages, Smile 90.4fm and Liberty Promenade Mall. The event saw 5km, 10km and 21.1km races with runners from far and wide, of all shapes and sizes, competing. Zolani from TheMayekiso event aims to Khayelitsha celebrate the represented the Airports spirit of community. Company of South Africa in the 21.1km race.

Leon Zakayo from Khayelitsha represented the Mitchell’s Plain Titans. PHOTO: SAMANTHA LEE

PHOTO: SAMANTHA LEE

Nkosiyethu Sotyantya from Khayelitsha. PHOTO: SAMANTHA LEE Siviwe Nkombi from Khayelitsha represented Itheko AC in the 21.1km PHOTO: SAMANTHA LEE

Khayakazi Madikam of Khayelitsha Athletics Club in the 10km. PHOMasilakhe Mqaguli from Khayelitsha AC. PHOTO: SAMANTHA LEE

JOBS AVAILABLE NOW

Bonqwe Mulumbui of Khayelitsha in the 10km. PHOTO: RASHIED ISAACS

.

.

3765

.

High school grade 8-12 Engineering N1-N2 Business, Accounting, hospitality and HR N4-6 Nursing, computer ICB, forklift, tlb tower crane grader, overhead crane etc

Call : Cape town 021 418 4287 021 421 9170 Bellville 021 948 9885 021 945 2223

.

.

Red ‘n Lewe!

Dankie dat jy my lewe gered het! Suid Afrikaanse Nasionale Bloeddiens

Tolvry: 0800 11 9031

Volg ons op: Facebook & Twitter | www.sanbs.org.za 3X3BLE0D-070215-OS-ebntho-bloed

.

AFRICA WAY PROPERTIES HARARE, KO 37, 3 bedrooms, R270,000

KINGS WAY COLLEGE

CALL: 021 945 2223 021 418 4287

.

TO: RASHIED ISAACS

RASHIED ISAACS

TRAINING COURSES

Cashiers, Cleaners, Porters, Bartenders, Kitchen staff, Flight attendants, Data Capture, Customer, Computer operators, Forklift, Excavators, Mobile Crane Tower, Crane Overhead, Crane Bulldozer, Welding Grader, TLB

Struggling to find a job No CV/ training provided Clearie 072 416 3875 021 910 0992/3

Unathi Buti of Khayelitsha fiinishing the 10km. PHOTO:

KHAYELITSHA D SECTION R520 000 2beds, lnge, kitch, bath, garage with an unfinished room outside MANDELA PARK R430 000 3beds, lounge, bathroom, fitted kitchen BONGWENI R980 000 3beds, big lnge &dining area, 2baths with 5 Flats at the back, garage and ample space for parking LITHA PARK R550 000 2 beds , lounge, kitch & bath ( Cash buyers Only) PHILLIPI R300 000 2 beds, lounge, kitch, outside toilet H SECTION R580 000 3 beds, lounge, ff/ kitch, bathroom & garage LITHA PARK R899 000 2beds , lounge,kithcn, with 4 beds flats at the back yard is, 2 baths, yard has 382 square meters MANDELA PARK R570 000 4beds , lounge kitch & 2 bathrooms, garage SELLING YOUR PROPERTY? CALL US FOR FREE VALUATION! Call Zola Mekula 073 555 6450 / 021 822 1001 www.zolamproperties.co.za

GOODWOOD LIBERTY GRAND R499 000 Bachelor flat 1bed room, lounge and bathroom,

GUGULETHU R950 000

SITE B, KO U, 2 bedrooms, R280,000

NYANGA WHITE CITY R450 000

SITE B, KO P, 6 bedrooms, R550,000

HARARE R395 000

SAMORA FLATS, R170,000

3beds , bath, lounge with 2 flats , 600 sqm

2beds, lounge, kitchn and bathroom potential for flats 245 sqm 3beds , big lounge, kitchen, bathroom and garage. Cash buyers only HARARAE R195 000 Cash 1beds,lounge,kitchn and bath on100sqr meters

EERSTERIVIER R550 000

2beds, lounge kitchen and bathroom PHILLIPI R450 000 3 beds , lounge, dining area, bath, ff/kitch NEW WOODLANDS R599 000 2 beds, lnge, kitch, bath & parking under carport SELLING YOUR PROPERTY? CALL US FOR FREE VALUATION! Zola Mekula 073 555 6450 / 021 822 1001 www.zolamproperties.co.za

KALKFONTEIN, 3bedrooms, R495,000 DELFT, Rosendal, 2 bedrooms R280,000

Contact Katiso on 083 492 7408.


Sandals

CLOTHING & UNIFORMS Shirts

R120

Girl Sandals

R120

R80

T-shirt

R80

23 Maynard Road, Wynberg • Tel: 071 170 1850 | 084 771 6450 X1V3A57W-CY291118

Sport Page 16 | Thursday, 29 November 2018

A Batchelor & Associates

A T T O R N E Y S

A M A G Q W E T H A

"Iincutshe Kumabango Engozi Zendlela" "Specialising in Motor Vehicle Accident Claims"

No Success No Fee

4 th Floor 56 Shortmarket Street Cape Town e-mail: info@batchelor.co.za 8001

Tel: 021 422 1182 Fax: 021 424 2212

X1V3A5LD-CY291118

Team shoot to score A

H4H Nompunyezo Siyoyo under 14 basketball tournament held coaching clinics.

non governmental organisation Hoops 4 Hope (H4H) held its annual Basketball tournament on Saturda­y 25 November at the University of Cape Town. H4H uses basketball as a way of training and empowering children to work in their own communities. The tournament is held in memory of former H4H coach Nompunyezo Siyoyo. The event is called H4H Nompunyezo Siyoyo u.14 basketball tournament. A day before the tournament, the National Basketball Association Africa team held a basketball coaching clinic with the participants. There were also some educational activities related to leadership skills, communication and how to deal with health issues. The tournament was for under 14 boys and girls basketball teams. A girls team made up of players from Crossroads, Nyanga and Philippi called CNP Thunder won the girls final while Vikings from Montana took home the boys trophy­. The Thunder beat the Western Province Chinese team 21-14 to claim the

cup. Thunder coach Thabo Marotola said even though they had only two weeks to prepare for the tournament they were favourites to win. He said they know the teams they played against from the Cape Town Basketball Association, which is the league they play in. “We always play the same teams we faced and beat them. So we came to the tournament as the favourites,” he said. Marotola said by winning the cup he hopes that the parents of his players will take them serious and support them in everything that they do. BRING ADVERT TO QUALIFY FOR A DISCOUNT Colour Matching DONE HERE! AGENT AUTOGOLD

MOTORITE AUTO SPARES & PAINTS

TEL: 021 902 5999 • Forest drive, Eersteriver

Stockists of:

Brake Pads * Suspension parts * Paint & Abrasives etc

LUXOR 5L BODYFILLER

R199 00

SPRAYGUN

R199 00 X1V3A8J5-CY291118

City Vision Khayelitsha/ Mfuleni - 29 November 2018  
City Vision Khayelitsha/ Mfuleni - 29 November 2018  
Advertisement