Page 1

KILI INC ATTORNEYS Lennox Kili

B COMPT (HONS) CTA, B COMM LLB (UNISA)

BEE FACILITATION COMMERCIAL LAW DEBT COLLECTION LABOUR LAW RAF BENEFIT CLAIMS Office:021 286 0172 Cell: 082 485 6502 lennoxk@kiliattorneys.co.za lennoxk@mweb.co.za

TAXATION LAW WILLS AND ESTATES (Amafa) CIVIL LITIGATION

Vuvani Chambers 6th Floor Room 8 33 Church Street Cape Town X1VJM2DM-CY110719

KHAYELITSHA | MFULENI

Thursday, 11 July 2019 | Tel: 021 910 6500 | Fax: 021 910 6501 | Email: news@cityvision.co.za

Abanye babasebenzi baxakekile egadini. UMFANEKISO: UNATHI OBOSE

UPHUHLISO: BALWA INDLALA..

Iliso lijonge uluntu UNATHI OBOSE

U

khuthaza ulimo ukulwa indlala ne ntlupheko umbutho wesisa ozimeleyo Iliso Care Society yaseSite C. Lo mbutho, no neenkqubo zophuhliso ezahlukeneyo ekuhlaleni, uthi eyona njongo yawo kuku khuthaza uluntu ukuba luvuke luzenzele. Kungoku nje umaxhaphetshu utyala uthotho lwe mifuno ukuzama ukugxotha ikati eziko. Amalungu amathathu alo mbutho athe aqalisa igadi yemifuno kwi sikolo samabanga aphantsi i Encotsheni, kwinyanga yoMqungu, emva kokuthi xha iminyaka emibini ngenxa yokumoshwa yi migewu. Ecacisa ngokuqala kwabo eli phulo, uN-

tombothando Tusani uthe baqala ukulima ngomnyaka ka 2006. Baqhube neli phulo de kwaba ku kunyaka ka 2016. Uthe injongo yabo kukuzama ukuncedisana nephulo labo lokuphekela abantu abadala ekuhlaleni. “Iliso inenkqubo ezininzi ezenzayo ukuzama ukuphuhlisa ukuhlala, kuquka uphekela abantu abadala, ukugcina abantwana abancinci, ukuphuhlisa abantu abangoomama, nokuncedisa abantwana kwizifundo zabo ezikolweni,” utshilo uTusani. Woleke ngelithi ukulima imifuno kubanceda bonge imali. “Ngoku akukho mfuneko yokuba sithenge yonke into ngoba uninzi lwezinto esizisebenzisayo siyazilimela,” utshilo.

Phakathi kwezinye izinto batyala ikhaphetshu, itswele, iminqatha kunye nesipinatshi. U-Tusani uthe umnqweno wabo kukuba bayandise le gadi balime neminye imifuno. Ukwacele inkxaso eluntwini ngelithi banqwenela ezinye izixhobo zokusebenza. “Eyona nto imandla kukunqongophala kwamanzi ngenxa yokungabinampompo,” utshilo. Ixesha elininzi uthe baye banyanzeleke ukuba bathuthe amanzi ngeembombozi njengoko bengena lungelo lakusebenzisa amanzi esikolo. Uthe banqwenela inkxaso nokuba bangafakelwa umpompi, i bore hole ngolwimi lwase mzini. “Siyazidinga neempahla zokusebenza, kwaye ne mihlakulo imbalwa,” utshi-

lo. U-Nico Falten, osebenza ngaphandle kwentlawulo, uthe uqale ukuba yinxalenye yalamalungu kwinyanga ezine ezidlulileyo. “Emva kokuhlala ixesha elide ndingaphangeli ndiye ndagqiba ekubeni ndibe nento endiyenzayo ndingahlali nje. Nangoku ngalomzuzwana ndifunde lukhulu ngendlela igadi ephathwa ngayo nangohlobo ezikhuliswa ngalo izityalo,”utshilo uFalten. Uthe rhoqo ukusuka ngoMvulo uyakuma ngoLwesihlanu baqala ukusebenza ngentsimbi yesibhozo kusasa de ibe yintsimbi yesihlanu malanga. “Asiphangeli ngempelaveki naxa izintsuku zeholide,”ucacise watsho wongeza ngokubongoza ulutsha ukuba luvuke luzenzele.


2 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Huntshu kuni nonke S

ithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba bazibandakanye nathi ngokuhlomla nokuthabatha inxaxheba kuyo yonke into epapashwe kwi City Vision. Ungakwenza oko ngokuthi uthumele umyalezo wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idilesi ye emeyile: News@cityvision.co.za okanye Thulani@cityvision.co.za. Kanti ungasindwendwela nakumakhasi ethu onxibelelwano uFacebook: City Vision Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungenjalo usindwendwele phantsi komnatha othi www.news24.com ukhangele iCity Vision. Siyakuthi sipapashe zonke izimvo zenu kwiphephandaba le veki elandelayo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa sicela intsingiselo yezi zaci kunye neli qhalo. Zonke iimpendulo esithe sazifumana siya kuzi papasha kwi City Vision yeveki elandelayo. Sicela zonke impendulo zifike kuthi phambi koLwesibini. ISACI: Amabal’ engwe? ISACI: Ukuvusa umnyele? IQHALO: Inja ikhotha eyikhothayo, zingabambini ziyakhothana? VThumela impendulo yakho nge e-mail ku news@cityvision.co.za okanye uWhatsApp ku 083 721 7648.

Publishers:

City Vision is published by WP Media, a subsidiary of Media24

Distribution:

Iimpendulo zeveki edlulileyo:

. Amasi omhlontlo: Loyiso Ndamase; Site B: Umhlontlo ngumthi wasehlathini amagatya wawo aphuma ubisi wakulibetha ngenduku okanye ulihlabe ngento ebukhali. Nonkqubela Duda; Philippi: Umhlontlo ngumthi okrakra. Kuxelwa into enganyamezelekiyo. Zoleka Njoli; Site B: Butywala besilungu. Mavis Nkata; Harare: Ngamasi ayingozi kakhulu ukuba angangena emehlweni angaliphanyaze. Zwelinzima Tyhaliti; Harare: Amasi omhlontlo; Le ntetha isisikweko xa sukuba into ingasekwanga ngokuqingqekileyo. Kaloku umhlonto ngumthi ophuma ubisi olufana nolwenkomo bambi abantu benze ngalo amasi kodwa wona angxekile xa uwathelekisa nawesiqhelo. . Ukwahlulwa ziindudumo: Loyiso: Kukwahlulwa kukufa xa uzimanye ngeqhina lo mtshato. Nonkqubela: Ithi le nto sakohlulwa kukufa. Mbulelo Jack; Makhaza: Umntu ongeva kunqandwa. Buyiswa Magqaza; Harare: Uthando lwenene olungahlulwa nto. Anelisa Beja, Nyanga East: Ngabantu abathandanayo. Zoleka: Sisifungo phakathi kwezithandani uba zokohlulwa ziindudumo. Mavis: Nakwahlulwa kukufa. Zwelinzima: Sisifungo esi kubantu abangasayi kuze bohlukane, bade bathi ziindudumo zodwa eziyakubahlula sukube bekwekwa ukufa. Ngamanye amazwi ithi sakwahlulwa kukufa kuphela, kungenjalo ayikho enye into enokusenza sahlukane.

TOGETHER WE DISTRIBUTE 100 087 COPIES EVERY THURSDAY EDITIONS LaGunYa edition (Langa, Gugulethu, Nyanga and Philippi) Distribution 49,800 Gugulethu, (+ Hazeldene Ext:) Gugulethu (section3) Gugulethu (Sipho Park/Loyoloville), Langa, Lower Crossroads, New Crossroads, KTC, Nyanga, Nyanga (Mau-Mau), Nyanga (old location), Nyanga (White City) Nyanga (Zwelitsha), Old Crossroads, Old Crossroads (Bester) Old Crossroads (Unathi), Philippi (Browns Farm) - City Edition, Philippi (Samora Machel), Tambo Square, Philippi & Philippi East. Khayelitsha edition ( Khayelitsha, Mfuleni) Distribution 50,287 Bongweni, Driftsands, Ekupumleni (Town 2/village 4), Graceland (Town 2/village 4), Harare (Town 2/village 2a), Ikwezi Park (Jonkersdam), Ilitha Park (Town 2/village 1) Kulani Park (Town 1/village 1- block A,B,C), Luzuko, Macassar (ext: Only) Makhaya (Town 2/village 4), Mandalay, Merrydale, Mfuleni Graded, Mfuleni Flats, Mfuleni Ext, Mfuleni (Driftsands), Site B (above Railway - Nonkqubela Station), Site B (below Railway Line Nonkqubela Station) Site C (Nolugile Station), Tembani, Washington Square, Town 1 Village 1 & 2 - Block F,G,H,I,J.

Contact us

Switchboard: Tel: 021 910 6500 news@cityvision.co.za win@cityvision.co.za Editor: Thulani Magazi 021 910 6517 • 083 721 7648 Thulani@cityvision.co.za Journalist: Unathi Obose 021 910 6519 • 073 579 5927 unathi.obose@cityvision.co.za Journalist: Siyabonga Kalipa 021 910 6518 • 076 183 3602 Siya@cityvision.co.za Advertising manager: Vesha Poonsamy Tel: 021 910 6500 Email: Ruveshni.Poonsamy@media24.com Advertising Sales: Taseem Khan Tel: 021 910 6529 Email: Taseem@media24.com Classified advertising: 087 740 1089

Corrections

City Vision subscribes to the South African Press Code and we are committed to journalism that is honest, accurate, fair and balanced. Under our editorial policy, we invite readers to comment on the newspaper's content and we correct significant errors as soon as possible. Please send information to the news editor at Thulani@cityvision.co.za or phone 021 910 6500. Alternately, please contact the Ombudsman of Media24's Community Press, George Claassen at george.claassen@media24.com or 083 543 2471. Complaints can also be sent to the SA Press Ombudsman on telephone 021 851 3232 or via email khanyim@ombudsman.org.za or johanr@ombudsman.org.za

Find us online facebook.com/City Vision Live twitter.com/Cityvisionlive

. Iliso liwela umfula uzele: Loyiso: Imehlo libona apho singaboni khona. Nonkqubela: Ngumntu obona izinto ezikude, kuthiwe ngumabonakude. Buyiswa: Ukubona into isekude. Anelisa: Indaba ezikude kuwe ziyakuzela. Zoleka: Ukubona into ikude uyinqwenela ube ungenamandla wakuyifimana. Mavis: Ukubona ngaphesheya ko mlambo. Zwelinzima: Kuxa sukuba ubona into ongenakuze ufikelele kuyo okanye ekude. Kaloku uthi ngoku umfula nokuba ngumlambo uzele kodwa ukwazi ukubona okuqhubekayo ngaphesheya nangona kunzima ukuwela. Ngokwenkcazela yombhali ncwadi uMnu E.W.M Mesatywa, nazi impendulo zezaci nala maqhalo eveki endlulileyo. Amasi omhlontlo: Esi saci sithetha utywala besilungu. Ukwahlulwa ziindudumo: Esi saci sithetha abantu abathandana kakhulu, ekungekho mntu unokungena phakathi kwabo; bangahlulwa kukufa kuphela. Iliso liwela umfula uzele: Le ntetha ichaza ukuba iliso lona liyayinqwenela into nokuba umnini-lo akanandlela yokuyifumana, kuba libona nalapho umntu angenakufikelela. Amagama eveki edlulileyo: . Inyosi: Loyiso: Uyabhuza ngokungathi zinyosi; inyosi uyofika zizakhele ikhaya lazo emgxunyeni apho ziya zigqanduse khona zenze amagqeba wazo apho ziya zilume kakhulu xa sele zinamagqeba. Nonkqubela: Inyosi ngumntu osoloko ethetha rhabaxa kwabanye abantu, kuthiwe

unolwamvila lwe nyosi. Ntuthuzelo Solani; Gugulethu: Ibubu lee nyosi; xa sukube zininzi kuye kuthiwe zilibubu. Zoleka: Ziphuma phina iinyosi; le ntetho isetyenziswa ikakhulu ngumntu ofuna umzi onotywala. Zwelinzima: linyosi zibenza zibutya; apha kubhekiswa kumtu ongakwaziyo ukubeka alinde ixesha xa esenza izinto. Le ntetha ifana nqwa nale ithi “ idonki itya emthwalweni. . Unyawo: Loyiso: Unyawo alunampumlo; ungaze uthi awusoze uye endaweni. Nonkqubela: Unyawo alijoji; ithi le nto sukumphatha kakubi umntu ngoba ngeny’ imini uyakuze ufune ukuncedwa nguye. Nontuthuzelo: Unyawo alijoji okanye alinampumlo; sukube kubhekiswa emtwini ngokuthi abakhe babonana bayakuphinde babonane. Buyiswa: Unyawo alunampumlo; sukummosha u mntu kuba uzakumdinga ngenye imini. Zoleka: Unyawo alunanpumlo; kukungazi apho uyakunyathela khona ngenye imini kungoko kubalulekile ukunceda umhambi xa esengxakini. Mavis: Unyawo alunampumlo; bahloniphe abantu oqala ukubabona hleze uyokufika apho bahlala khona. Zwelinzima: Unyawo alunampumlo; lentetha icebisa abantu ukuba bakwazi ukubaphatha kakuhle abaphambukeli kuba nabo bangaze bazibone sebekwindawo zabo bengalindelanga. . Elokuqwela: Sicela usinike isaci okanye iqhalo kunye nenkcazelo ngala magama alandelayo: Ilitye? Iqaqa?

Inkcazelo yabafundi nge qhashu Yintoni idlolo? Iqhashu: Ngoko lwazi lwethu iqhashu ngumbona othi ufumaneke xa utyani lutshaziwe okanye ngexesha lokuvuna, kod-

wa ube usenako ukojiwa. Kwaye kufuneka woje indawana yaloo mbona uyitye iseshushu kungenjalo ibalukhuni ifane nenyengane. Zoleka: Sisiphene esithi sifumaneke el-

isweni lomntu, kuthiwe uneqhashu. Zwelinzima: lqhashu ngumbona othambele ukojiwa ngabavuni nothi ukhethelwe bucala kuze kuhanjwe nawo malanga.

Young entrepreneurs awarded THABANG KUAHO Young, budding entrepreneurs who took part in the City of Cape Town’s fourth #YouthStartCT competition were rewarded during an award ceremony held at the Civic Centre on Tuesday 25 June. The #YouthStartCT Challenge is a startup programme which aims to contribute to skills development and innovation, and encourages entrepreneurship in Cape Town. It is in partnership with the City; mobile network operator, MTN; various higher education training institutions and Radisson Red, among others. Mayco member for community services and health, Zahid Badroodien with the top 11 of this For the first time, the competition saw year's YouthStartCT competition. two finalists taking the third prize. They each walked away with R15 000, a full year Click Africa Digital provides online mar“Starting a business is extremely diffiincubation from False Bay Technical and keting solutions to small businesses using cult, especially for young people. You being Vocational Education and Training College a graduate programme by placing youth here only shows your capabilities. This is which includes learning, coaching, market that are digitally skilled in small businesses a stepping stone to successful business venlinkages and access to mini-factories; a that need skills in order to participate in the tures,” Badroodien said. handset and mobile data from MTN, and digital economy. “#YouthStartCT has been He encouraged the young businessmen branding and promotional materials from an absolute accelerator. The funding (cash and women of the Parable of the Pencil and branding company, Acom. prize) and training we are receiving in or- said that if they live by it, their businesses Jade Wyngaardt of Click Africa Digital der to refine these ideas and bring them have a great chance of achieving great took honours with her concept Afriversity, forth has been phenomenal,” she explained. lengths. which assists South African entrepreneurs The second place winner walked away “These five parables prepare you for the from low resource areas with practical with a R20 000 cash prize, a mobile handset journey that you are about to embark on.” tools, training and mentorship to compete and data for a year, and business advisory Last year’s winner, Thabiso Mokomele and be part of the digital economy, said the services, among others. who runs a clothing manufacturing busiaim of starting the organisation was to emThe funding will help buy three full work ness in Gugulethu, congratulated the finalpower as many young people as possible. stations for their graduates. ists and said the competition will open Wyngaardt received a R50 000 cash prize Mayco member for community services doors to a lot of opportunities for them. towards the initiative, a one terabyte hard and health Zahid Badroodien said he was “It is no coincidence that you are here. drive and unfettered access to meeting ve- proud of the finalists for their hard work You were to be here so that you could nues at the Radisson Red Hotel and determination. learn,” Mokomele said.


NEWS 3

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Animal clinic in need of proper fencing SIYABONGA KALIPA

T

he SA.MAST Animal Clinic in Khayelitsha is asking for help to try and fix their fencing problem. The clinic says their fence is now in a worse state after drivers drove into it. One of the workers at the clinic Xolani Tono, who was showing City Vision the damaged fence, said they had to put rocks next to the fence to prevent vehicles driving through. He blamed learner drivers practising on Walter Sisulu Road for the damages. The clinic addresses the causes and consequences of the overpopulation of diseased, stray, neglected, abused or dangerous domestic animals by implementing a free, consistent, focused and goal-driven mass animal sterilisation, treat-

ment and education campaign. As part of the Mandela month celebrations, the clinic will be hosting an event on Thursday 18 July. “July has always been a very special month for us. SA.MAST was founded in July 2006 and Mandela month is celebrated. So we’re celebrating two important birthdays in the same month,” said founder and director of the clinic Tamsin Nel. She said she is calling on people to help them fix the fencing and secure a well-deserved happy ending for the clinic. Nel said on Mandela Day they are hoping that their needs will not go unnoticed and that up to 20 volunteers will join them. She said the plan is to split into three teams to dig holes for the fencing poles and attach the wire mesh fencing.

SA.MAST Animal Clinic worker Xolani Tono says learner drivers are damaging the fence.

PHOTO: SIYABONGA KALIPA


4 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Cops tighten security in Philippi UNATHI OBOSE

P

olice minister Bheki Cele has vowed to beef up security and deploy more police officers at the Philippi East police station in Lower Crossroads in a quest to fight crime in the area. He visited the area on Monday 8 July following the brutal murder of 11 people over the weekend. He also visited the families and relatives of the deceased before attending a community meeting at the Philippi East Community Hall. According to unconfirmed reports, at least more than 20 people have been killed in gang-related violence in the area since last month. Cele urged the residents to cooperate with the police in order for the culprits to be arrested. “The national police commissioner General Khehla Sithole will deploy police officers and members of Tactic Response Team (TRT) within 24 hours as from now. “We want the community to open their doors when the police are knocking because if they don’t want to open it the police will do so,” said Cele. On Tuesday 9 July Cele held a meeting with ministers of Basic Education, Justice and Correctional Service, Social Development, Defence and Military Veterans and in

Philippi East residents outside community hall. an attempt to find a way to resolve some of the challenges in the communities. He said he wanted to make sure that people

IKHWELO LOKUNGENISWA KWEZICWANGCISO ZENDLELA YOKUQHUBA UMSEBENZI NGOKUJOLISWE EKUQHUTYWENI KWEZIKO LOPHUCULO LABANTWANA ABASELULA (ECD) KWINDAWO YAMATYOTYOMBE IBOSASA ISebe loPhuhliso lweNtlalo noPhuculo laBantwana abaselula leSixeko saseKapa limema imibutho ebhalisiweyo engajonganga-nzuzo (ii-NPO) esebenza kwicandelo lophuculo labantwana baselula kwiNqila yeKapa ukuba ingenise izicwangciso zokuqhutywa komsebenzi eziyakuthi zithathele ingqalelo ekuqhutyweni nasekulawulweni kweziko loPhuculo laBantwana abaselula elikwiNdawo yamaTyotyombe iBosasa. Umfaki-sicelo othe waphumelela uyakuthi angene kwiSivumelwano esiseMthethweni soLawulo lweSakheko kunye neSixeko saseKapa.

who were arrested and granted bail were not given bail again when they commit crime. “They must stay in custody,” he said and received thunderous applause. Community leader Vuyokazi Songelwa described the situation in the area as tense. She said everyone lived in fear. “The minister is giving us hope now that there will be more deployment of police. That means there will be more police visibility,” said Songelwa. She said the escalation of crime in the area is alarming. “As from last month, there are 22 people who died. “The killings started as a fight between gangs but now we see innocent people being killed in their houses,” she said, adding that the majority of the culprits are between the ages of 11 and 17. Provincial police spokesperson Captain FC Van Wyk said police have initiated a 72hour action plan following several shooting

incidents in the area. “On Friday 5 July the police discovered the bodies of women between the ages of 18 and 26 in Marcus Garvey. “On Saturday 6 July in two separate shooting incidents five men aged between 18 and 39 were shot dead and one injured,” said Van Wyk. He added that the motive for the shooting remains the subject of “an intensive police investigation”. “The action plan in response to this entails lockdown operations in the area that are conducted by the Public Order police, K9 and Flying Squad members. “From an investigation perspective, detectives with crime intelligence are hard at work following leads that could result in the arrest of the perpetrators of these incidents,” he said. Van Wyk urged residents with any information to call the investigating officer Warrant Officer Larry Arnoldus on 079 880 9822 or Crime Stop on 08600 10111.

Isicwangciso esingokuqhutywa komsebenzi kufuneka siqulathe inkqubo ecacisiweyo yemihla ngemihla enge-ECD, isicwangciso-buchule sokusebenza nesicwangciso esihlanganisiweyo esiluqilima. La maxwebhu alandelayo abalulekileyo kufuneka akhaphe (ahambe kunye) nesicwangciso sokuqhutywa komsebenzi: • • • • • • • •

Ikopi yesatifiketi sokubhalisa se-NPO Ikopi yomgaqo-siseko wombutho Isakheko solawulo se-NPO Inkqubo yarhoqo ngemini yokufunda ye-ECD Izishwankathelo/ii-cv ezingeengcali ze-ECD kunye neekopi eziqinisekisiweyo zemfundo Iikopi eziqinisekisiweyo zamaxwebhu ezazisi zaseMzantsi Afrika ezizezabafundisi-ntsapho be-ECD leyo Izatifiketi zokukhululelwa ngokungqinelana nemigaqo yoMthetho ongezaBantwana (umzekelo, isikhululelo esivela kumapolisa, njalo-njalo) Ileta yesiphumezo ephuma kwikomiti yabahlali okanye kwiforam yoluntu engeye-ECD

Izicwangciso zokuqhuba umsebenzi kufuneka uzingenise ngokwakho ku-Blanche Olivier, kwiSebe loPhuculo lweNtlalo noPhuculo labantwana abaselula, 44 Wale Street, 2nd Floor, Cape Town, ngaphambi kokuba kubethe intsimbi ye-12:00 ngoLwesihlanu we-9 kweyeThupha (Agasti) 2019. ISixeko kuyimfuneko yokuba silandele iinkqubo zoLawulo loBonelelo ngoMsebenzi weZiko ngokujoliswe kuchongo nokutyunjwa kwee-NPO zangaphandle ezibhalisiweyo ukuze zisebenze kwizakhiwo ezilawulwa siSixeko. Kuyakuthi kuthathelwe ingqalelo kuqala ii-NPO esele zinikezela ngeenkonzo ze-ECD kwindawo emiselwe iziko elo le-ECD. Qhagamshelana no-Blanche Olivier kwa-021 417 4085 okanye u-imeyilele blanche.olivier@capetown.gov.za ukuze ufumane ingcaciso engenye.

LUNGELO MBANDAZAYO UMPHATHI WESIXEKO 94/2019

Minister of Police Bheki Cele addressing the residents at Philippi East Community Hall.PHOTOS: UNATHI OBOSE


NEWS 5

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

PROMOTION VALID 11 JULY TO 17 JULY 2019 PORK MIXED CHOPS

1kg Tomatoes

99/K9G

4

BEEF T-BONE BULK

6499 /KG

995

7kg Medium Potatoes,

9 95

2

MOM'S CHICKEN BRAAIPACK

Cucumbers each

799

D'lite Medium Fat Spread Tub 1kg

Nature Sugar 2kg

1

1999

159

1999

Ellis Brown Coffee Creamer 800g

2799 Trinco Teabags 100's

Baumann Lemon Creams 200g

14 99

Nutrific Wheat Biscuits 900g

899

1

4999

549 White Star Instant Porridge 1kg

1499

3299

Pampers Wipes Assorted 56's

6 99

Aunt Sally’s Baked Beans 410g

Saldanha Pilchards Assorted 400g

Clere Body Creme 500g

Nescafe Ricoffy Tin 500g

6999

2

1799

MAQ Washing Powder 2kg

549

3

299

1

2199

Corona Red Speckled Beans 500g

Corona Soup Mix 500g

799

999

Rhodes Mixed Veg Assorted 410g

Sonnendal Milk Sachet 1l

Golden Yolk Eggs Large 18's

Imana Soup Assorted 60g

749 All Gold Tomato Sauce 700ml

299

2099

More Jam Apricot/ Mixed Fruit 900g

Bull Brand Corned Meat Assorted 300g

1399

1099

Jive Cooldrink Assorted 2l

Score Energy Drink 500ml

699

1049 Stay Free Sanitary Pads 10's

899

Sunlight Fabric Softner 500ml

Sunlight Laundry Soap 500g

1

Protex Soap Assorted 150g

299

2899

899

Pure Bake Cake Flour 10kg

3649

Golden Cloud Cake Flour 2,5kg

Exclusive Salt 500g

899

White Star Maize Meal 5kg

Allsome Rice 2kg

2699

Pan Cooking Oil 2l

Fair Cape Lunchbox 6 X 75g

899

Wholesome Bread White / Brown 700g

24995

Fair Cape Amasi 2l

3

3799

Spekko Rice 10kg, White Star Maize 10kg, Sasko Cake Flour 10kg

21995

49/K9G

/KG

599

999

SIZZLER BEEF SAUSAGE

Snowflake Cake Flour 10kg, Iwisa Maize 10kg, Allsome Parboiled Rice 10kg

MAQ Dishwashing Liquid 750ml

1749

999

COMBO HARRIER WHISKY 750ML+ CASTLE LITE 6X500ML

17999 AMARULA CREAM 750ML

13999

KWV 3YR BRANDY 750ML

Albex Bleach Assorted 750ml

899

1999

Boss Dog Food Assorted 800g

3 99

1

12499

Offers valid from 11 July to 17 July 2019. Prices apply to Goal Supermarkets Makhaza, Mfuleni, Philippi and Delft only. While stocks last. We reserve the right to limit quantities. No Traders. VAT included. Errors and omissions excepted.

GOAL MAKHAZA 5 Phala Crescent, Khayelitsha

GOAL MFULENI Main Road, Mfeleni

GOAL PHILIPPI c/o Stock & Protea Road, Philippi

GOAL DELFT 4 Sandhurst Drive Delft

Offers valid while stocks last. Quantities may be limited. ATMs in store. Club Members: For free quotes and delivery call Errol: 078 268 1628

X1VJKBTR-CY110719


6 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Child (4) witnessed his mother’s death

The house where four women were shot dead on Friday night. PHOTO: SIYABONGA KALIPA

SIYABONGA KALIPA

A

four-year-old Philippi child has been left traumatised and without a mother following the weekend’s gruesome killings in the area. According to a brother of one of the victims his sister was gunned down in front of the child on Friday 5 July in Marcus Garvey. “My sister was shot in front of his son who is now left with no one because I do not even know his father,” said the brother who refused to be named for fear of being targeted. The woman is one of 11 people, including

six women, that were killed in Philippi over the weekend. Philippi East police spokesperson Captain Bheki Xulu said on Friday around 23:00 six women between the ages of 18 and 26 were shot in Marcus Garvey by unknown people. He said two women were inside a shack and the other four were inside the main house. Xulu said they were all shot repeatedly execution-style. He said the motive is unknown at this stage and no arrest had been made. A murder case has been opened. In other shooting incidents, Xulu said five

men between the ages of 18 and 39 were shot dead. One was injured. He said three men who are believed to be brothers were shot inside a house in Philippi by unknown people, while two others were shot in a tavern on Saturday 6 July. Xulu said the motive is not yet clear and no arrests have been made. He said murder dockets have been opened and more investigations are underway. The relative counted himself lucky. “I’m lucky I was not here when this happened otherwise I would have been dead as well,” he said.

He said he does not know who wanted to kill the women and that he has no idea what caused the shooting. Ward 88 councillor Siphiwo Nqamnduku said he does not have all the information about the murder of the six women because people are scared to talk fearing for their lives. He said there has been a lot of shootings in the area lately and he feels there are not enough police to go around Philippi. Witnesses can call Crime Stop on 08600 10111 or the investigating officer Warrant Officer Larry Arnoldus on 079 880 9822.

Lahla Emgqomeni. Musa Ukubhloka.

HERO_46608_KHAYELITSHA_X

Omakwenziwe nomakungenziwa Beka istreyina esinkini ukuze sibambe ukutya okanye enye inkunkuma ngaphambi kokuba ihle ngedreyini ize ibangele ukubhloka.

Musa ukugungxula amanapkeni kunye neephedzi, zifunxa amanzi zize zande nto leyo ebangela ukubhloka.

Ukutya okushiyekileyo kufanele ukuya emgqomeni, kungayi esinkini yekhitshi okanye edreyinini.

Amalatshana okusula, imicinga yokugqogqa iindlebe, iikhondom kunye neenwele zincinci, kuba ziye zibambane nezinye izinto zize zibangele ukubhloka.

Yenza umgquba ngamaxolo, okanye uwalahle emgqomeni. Amaxolo akaboli avunduke msinyane, aye axinge emibhobheni aze abangele ukubhloka.

Musa ukugungxula amalaphu amadala kunye namaphephandaba, ezi zinto azinyibiliki kwaye zibhloka imibhobho yethu yeethoyilethi.

THE NEWS

Senza inkqubela yenzeke. Sisonke.


CITY VISION Thursday, 11 July 2019

NEWS 7


8 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Principal of Zanokhanyo, Nolubabalo Ndita standing in front of the burned structure. PHOTOS: UNATHI OBOSE

The other side of the Zanokhanyo building and shipping container which was destroyed.

Zanokhanyo pleads for help UNATHI OBOSE

Z

anokhanyo Children’s Safety Home in Makhaza is appealing for help to rebuild their premises after it was destroyed in a fire in November last year. It is alleged that the fire started in the shack at the back of the house and spread to the house and a shipping container, which was used as a kitchen. Zanokhanyo is a foster care home to 22 children between the ages of four and 22.

Since the fire, the children have been housed in a bungalow. Nolubabalo Ndita, principal at the home, says the are still not sure what caused the fire. “We suspected that the criminals were trying to steal clothes and other stuff that was in the shack,” she says. She believes that a light must have fallen down in the process and the fire quickly spread through the home. Ndita says they found some of the clothes hidden outside the yard as if the criminals

were going to come back and collect it. “All our belongings including computers, a printer, office furniture burned inside,” she counted. Ndita says some government officials visited the centre after the incident to assess the damage. She adds they were advised to destroy the structure and rebuild it from scratch. “We are struggling to rebuild it as we are depending on donations from the community. The City’s Department of Social Develop-

ment doesn’t fund us as we are registered as foster care, not as a non-governmental organisation (NGO),” said Ndita. Harare police station spokesperson Captain Siyabulela Vukubi confirmed that the place was set alight and a case of arson was opened. “A 27-year-old man was arrested. It is alleged that he broke into the place and stole some items and thereafter set the place alight. The case is still in court,” said Vukubi.

Cops warn drivers Nyanga police are urging drivers to be vigilant when driving in the area. Police spokesperson Captain Ntomboxolo Sitshitshi said after numerous highjackings of Uber and Bolt drivers police would like to warn drivers to be vigilant and cautious. She said incidents of hijackings where Uber and Bolt drivers are victims have been reported at the station and that they occur at night in Crossroads and Browns Farm Philippi. Sitshitshi said the advice is also for other motorists driving their own personal and delivery vehicles who are hijacked in the following hotspot areas: Govan Mbeki Road in Philippi, Bristol and Sheffield Roads in Browns Farm, Klipfontein Road, Miller and Eiselben Roads in Nyanga and Crossroads. She said some arrests of suspects have been made. Call 021 380 3304/3374 or 082 469 2470 or crime stop at 08600 1011 if you have any information about the suspects.


CITY VISION Thursday, 11 July 2019

NEWS 9


10 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Marching for justice SIYABONGA KALIPA

G

ugulethu residents and representatives of various non-governmental organisations (NPOs) marched to the Manenberg Police Station on Friday 5 July last week to hand over their grievances on the pace of investigation on some murder cases. The march was organised by Sonke Gender Justice to highlight the lack of justice in different murder cases, particu-

larly Lesbians, Gays, Bisexual, Transgender and Intersex community. Among others, they wanted justice for the murders of Phumeza Nkolonzi, Sihle Sikoji and Thuthukile Mabaso. Nkolonzi was shot dead in Nyanga in June 2012, while Sikoji was stabbed to death in Kosovo in November 2012. Mabaso was killed and her body was dumped on the railway tracks near Manenberg, in November last year. Thuthukile’s brother, Siphumelele Ma-

baso said no one had been arrested in connection with the killing. “I’m not happy with the police at all because nothing is being done. No one has been arrested for my sister’s murder,” he said. As the family, they want closure on the case and the only way for them to get closure will be to see someone getting arrested, he added. Gugulethu resident Kenny July said their children get killed and nothing gets done by the police.

She said enough is enough which is why she decided to join the march. “We are marching because this can happen to anyone even the police who are doing nothing can find themselves in the same position,” said July. The memorandum was received by station commander Colonel Sanele Zama who acknowledged it. He said he will take it to the cluster commander and as the station, they will do all they can to help in solving the cases.

Gugulethu residents march to Manenberg Police Station. PHOTO: SIYABONGA KALIPA

The ultimate lifeguard tests Early preparation is key to creating safety at swimming pools and beaches. To this end, the City of Cape Town’s Recreation and Parks Department has again committed itself to provide effective and efficient lifesaving services, by putting prospective candidates through their paces and filling key positions in time for summer. The department has finalised assessments for candidates who have applied for

lifeguard positions, as part of its efforts to ensure a safer summer season ahead. “Lifeguards provide an important service and we need to make sure that we strive for the highest level of professionalism and efficiency throughout the season. It’s also about reassuring communities, and especially parents, that their children will be safe at pools where lifeguards are on duty,” says Mayco member for community services and health, Zahid Badroodi-

en. Assessments were held at the Blue Downs indoor swimming pool and were completed on Friday 5 July. Beach lifeguards will also be tested on their competence at the beach and in the surf during the induction phase of the process and throughout their period of employment. First-time applicant, Renecha Witbooi (16) from Blue Downs swam 100 metres in just under two minutes. “I’ve worked very

hard to excel at swimming, and I’ve also had help and motivation from a qualified lifeguard, so I am confident that I have what it takes to become a lifeguard,” says Witbooi. “The City would like to thank the applicants for their interest in being part of our team of lifeguards. To those who may not make the cut this time, I encourage them to take everything they can from this experience and try again next year. To the ones who will eventually be appointed, there is a great responsibility on their shoulders,” says Badroodien. Successful candidates will be employed through the summer season, running from this September to June.

Cableway closed for routine maintenance The Table Mountain Cableway closed yesterday, Monday 8 July for scheduled annual maintenance which will run until Sunday 18 August. The six-week shutdown sees the cableway’s internal technical staff working alongside riggers and equipment experts from Switzerland. Their work includes a mechanical overhaul of the rotating floors and cabin door

mechanisms in the cable cars, and the replacement of the heel and haul ropes, which pull the cable cars up and down the mountain. “Our maintenance schedule aligns with the highest global cableway standards set by the Swiss Governing Body for Cableways (BAV),” says the Cableway’s technical manager, Emile Streicher. “According to this standard, the cars re-

quire an overhaul every six years because they carry load at high altitude. Similarly, the heel and haul ropes have a limited lifetime.” The team will also service the main gearbox, generators, backup generators, and conduct electrical drive, hydraulics and brake system maintenance. The cableway’s managing director Wahida Parker encourages South Africans, 18

years and older, who celebrate their birthday within the closure period to redeem their complimentary ticket one week after the maintenance period. The 3-for-1 Kidz Season special will also be available to locals before and after the maintenance period, seven days a week until Monday 30 September. V For information go to Tablemountain.net or call 021 424 8181.


NEWS 11

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

T

he one-man show of Nik Rabinowitz called Work In Progress is on at the Cape Town Comedy Club and today, Thursday 11 July, is the last day. The title may be misleading though, as the show is well written, fully memorised

Nik Rabinowitz

and hilarious. When it comes to side-splitting stories about hair transplants, ill-conceived mountain rescues, and the pitfalls of genetic testing, Rabinowitz has it all figured out, written down, and ready for delivery to all the eager audiences who attend. Except, Rabinowitz is still trying to figure out who he is, where he came from, where he’s going (Romania, probably), and how he ended up here with a wife, three kids, two animals, and the vague feeling that this life he has might belong to someone else at this stage. Tonight’s show will begin at 20:30 with the restaurant and bar opening for orders between 18:00 and 19:30. The show will run for 70 minutes with no interval or service during this time. No under 18s allowed. V Tickets are available at a cost of R150 and can be purchased via Computicket.

Khuseleka. Balungiselele ooNogumbe. Hlamba izandla zabantwana rhoqo. Lumkelani izinto ezibukhali emanzini. Xa uphinda ungena ekhayeni lakho emva konogumbe, lumka kuba isakhiwo sisenokuba semngciphekweni wokuphihlilika. Ukuba uyanyanzeleka uyishiye indlu yakho, qinisekisa ukuba izinto zakho zexabiso zikhuselekile. Ukuba awunandawo yokuhlala, usenokubekwa eholweni kawonkewonke.

The Two Oceans Aquarium is challenging schools to permanently dispose of plastic bags and to become a plastic-free zone in light of International Plastic Bag Free Day observed on Wednesday 3 July. In the 2018 International Beach Clean Up Day, 757 523 plastic shopping bags were found around beaches around Cape Town. A plastic bag-free zone is a place in which the use of plastic bags is prohibited. Schools that have already accepted the challenge are Wynberg Girls’ High School, Prestwich Street Primary School, The Grove Primary School, La Rochelle Girls’ High School, Deutsche Internationale Schule

Kapstadt, Timour Hall Primary School and DF Malherbe High School in Port Elizabeth. Schools wanting to join the challenge can contact the Aquarium on 021 814 4532 or hayley.mclellan@aquarium.co.za, nominate a champion to drive this change or communicate what is being planned, and why, to the learners, teachers and parents. Once consensus has been reached with all involved parties, a date for the “final bag” must be decided and set. People can then share the school’s stories of success and challenges with Two Oceans Aquarium and nominate a sister or brother school to follow their example.

Learn more about pangolins A film about the most trafficked mammal on earth, the African pangolin will be screened at the Erin Hall in Rondebosch on Tuesday 30 July. Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA) Western Cape Membership and Pangolin.Africa is hosting Eye of the Pangolin. It is the story of two South African filmmakers who travel the continent to find the elusive African pangolin, the most trafficked mammal on earth. As they travel to learn more about those caring for and studying pangolins they are captivated by these strange, secretive creatures and document the race to save them

from being poached to extinction. From the co-director of the 2015 awardwinning documentary Blood Lions. The 45minute film will be followed by a question and answer session with the filmmaker Bruce Young, along with Helena Atkinson and Catherine Ritchie from film production partner and conservation non-profit organisation Pangolin.Africa. Entrance is free, but donations will go towards the distribution of the film to schools across Africa. Tea or coffee and biscuits will be available. The screening starts at 19:00. RSVP to wessawesterncapemembers@gmail.com.

HERO_46650_CV_X

‘Work In Progress’ on show at the Comedy Club

Schools urged to become plastic free

Ukhuselo kuMngcipheko wooNogumbe

Unogumbe angathi thu ngesiquphe, nasezinzulwini zobusuku. Kubalulekile ukuba nihlale nizolile nize nincedane nabanye.

Phepha ukungena kwizantyalantyala zamanzi, ngaphandle kokuba unyanzelekile, kwaye ungaze uwathathe kancinci amandla amanzi kanogumbe, nokuba ukhuselekile ngaphakathi kwinqwelo yakho. Hlamba zonke iindawo ebezinamanzi kanogumbe ngamanzi anesepha uze uzipurushe ezi ndawo zicoceke. Uze ubulale iintsholongwane ngeetispuni ezimbini zeblitshi epheyileni lamanzi. Ukuba ezi ndawo zirhabaxa, zityurushe ngebhrashi.

Ngenkxazelo ethe vetshe tyelela ku-: www.capetown.gov.za/floods Gcina ezi nombolo ukwenzela ixesha likaxakeka: U-086 010 3089 Iziko loNxibelelwano naBaxumi laseKapa ukuze uxele ukuflada, iidreyini ezibhlokileyo kunye nokuphazamiseka kweenkonzo. U-021 480 7700 I-Cape Town Emergency (Iziko loNxunguphalo laseKapa) U-107 (ifowuni yase-ofisini) I-Cape Town Emergency (Iziko loNxunguphalo laseKapa)

Senza inkqubela yenzeke. Sisonke.


12 NEWS

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Walk to help feed school kids E

ntries to the 51st Peninsula School Feeding Association (PSFA) Blisters For Bread annual charity walk are now open, with the walk set to take place on Sunday 25 August. The fundraising event, in association with Lucky Star, is one of South Africa’s most established community events. It will start at the Green Point Cricket Club and will include two routes along the Sea Point Promenade, a 10km walk that starts at 07:30 and a 5km walk that starts at 08:00. Everyone who enters will receive a medal. Three of South Africa’s top pop sensations, Paxton Fielies, Jarrad Ricketts (courtesy of Heart FM) and Johnny Apple will be performing live at the finish line. A host of food and refreshment stores will be available for everyone’s enjoyment. There will also be lots of prizes up for grabs. This year, t-shirts will also be on sale for children. The colour of the t-shirts are navy blue and can only be purchased online while entering the event at the cost of R100 per t-shirt for adults and children. There will be a special children’s entertainment area hosted by Sasko Sam. Entries cost R60 per person. Each entry fee will enable PSFA to provide 24 school children affected by poverty with a nutritious cooked breakfast and lunch for an entire day. Entries are limited to 13 000 people. Group entries close on Sunday 28 July, manual entries close on Sunday 4 August and online entries are set to close on Sunday 18 August. If you are unable to walk Blisters for Bread this year, you can also make a monetary donation. This can be done by logging onto the website www.psfa.org.za. 100% of all donations will go towards school feeding and are tax-deductible. V For entries, visit www.psfa.org.za

Thousands of participants from across the city braved the cold to walk for charity in the 2018 Blisters For Bread. PHOTO: SAMANTHA LEE

SA ill-prepared for flu season Most medium-size companies are losing up to 105 days a year due to staff calling in sick because of common cold or flu since the majority of South Africans seem to be ill-prepared for the health challenges that the winter typically brings. As found in a survey conducted by colds and flu medicine supplier, Pharma Dynamics, many South Africans don’t feel it necessary to improve their health habits to stave off infection. The survey, which aimed to determine how “prepped” South Africans are for this year’s colds and flu season, found that a staggering 64% couldn’t be bothered to eat healthier by increasing their intake of fresh fruit and vegetables, 80% haven’t gone for the flu-jab and six out of 10 don’t implement proper hygiene practices, such as regular hand-washing. Of the 1800 South Africans that participated in the online poll, three quarters won’t be going to bed earlier to get in their eight hours of rest and less than half are boosting their immunity with multivitamins and health tonics. Annemarie Blackmore, antimicrobial

manager for Pharma Dynamics, says studies show that people who don’t get enough sleep are more likely to catch a cold after being exposed to the virus, which can also delay their recovery. “When we sleep, our bodies release proteins called cytokines which promote sleep and help fight infection. Too little sleep may decrease the production of both cytokines and infection-fighting antibodies, which the body needs, especially when battling a cold. Washing hands regularly with soap and water for 20 seconds will also help to limit the distribution of colds and flu viruses that are mostly transmitted by our hands,” she says. According to the survey, 85% of respondents said they didn’t think it was important to keep their hands away from their faces either, but Blackmore says it’s the easiest way of getting sick. “People usually catch colds when they rub their eyes or noses after their hands have been contaminated with the virus that they’ve picked up from other people or contaminated surfaces. If you are around a colleague or friend that is ill, ask them to cough into a tissue or their elbow to avoid the

spreading of germs. Teach children the same practice,” she says. As far as stocking up the medicine cabinet goes, 61% won’t be buying any colds and flu medication to keep handy in case of an emergency and less than 4% will be cleaning humidifiers and checking whether other equipment, such as thermometers are still in good working condition. “While stockpiling medicine is never a good idea,” remarks Blackmore, “having a supply of pain and fever medication – for both adults and children, antihistamines, a nasal decongestant, expectorant, throat spray and an electrolyte mix are all winter essentials that should be stored in a safe place. It’s usually in the middle of the night that you need it most and when you’re feeling under the weather, the last thing you want to do is to venture out into the cold to get supplies from the pharmacy. It’s also a good idea to stock the pantry with enough food and the freezer with a few pre-cooked meals for when the symptoms strike. If you have young children, have an action plan in place by lining up support ahead of time,” advises Blackmore.

It is important to have an emergency fund Life is full of surprises, unfortunately not all good. While one cannot predict everything that may happen, unexpected problems are easier to deal with when you are financially prepared. Marlies Kappers, head of marketing at DirectAxis Financial Services, says the first thing to consider is what you can realistically and affordably insure against. These will be events that are difficult or impossible to recover from, financially, if you’re not insured. They could include your home burning down, your car being stolen or written off in a crash or a long hospital stay because of illness or an accident. You can, and many people do, insure against all or most of these things either because they’re required to when they take

out the bond to buy a house or get a loan to buy a car, or because they see the sense in insuring an expensive asset. Many employers offer medical aid or a hospital plan as part of a salary package. But what about life’s more common upsets, such as when an essential appliance such as a freezer or oven stops working, a car breaks down or a toilet gets blocked? Kappers says research shows that very few people have enough saved to deal with this sort of problem, which can be very disruptive, although easier to manage if you have an emergency fund. “Having money set aside makes it easier and less stressful to deal with unforeseen problems and means you aren’t forced into decisions you may later regret.”

Here’s what the experts say: . Getting started is the hardest part. Ideally you should aim to save about 5% of your income each month for unexpected expenses. . Keep your emergency fund in a separate account, so you’re not tempted to dip into it. Money market and tax-free savings accounts are two options to consider. Ideally set up an automatic transfer. . Keep saving until you have enough to cover your normal household expenses for between three and six months. That way you’ll have a reasonable cushion. . If you need to use all or some of the money, try to cut back on non-essential expenses such as entertainment or holidays until you’ve replenished it.


CLASSIFIEDS 13

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

Classifieds : 087 353 1327 – classifieds@cityvision.co.za

www.olx.co.za

PRE-APPROVED RED HOT DEALS BOND, CAR, CARDS & LOANS IN ARREARS UNDER DEBT REVIEW, ARREARS AND BAD RECORDS WELCOME R20 000 from R334 pm R40 000 from R668 pm R100 000 from R1 670 pm R200 000 from R3 340 pm R500 000 from R8 350 pm R1 million from R16 700 pm

T&C's APPLY

NATASHA: 021 949 0458 CALL ME: 078 195 5017 EMAIL: martin@money24sa.co.za www.money24sa.co.za

BELLVILLE: Inside ABSA Bank, 32 Voortrekker Road, 4th Floor | Tel 021 949 0458 WYNBERG: Next to Wynberg Court Building, Church Street | Tel 021 201 6680 STRAND:

Glacier Bay Centre, 34 Michau Street | Tel 021 854 5129

GEORGE:

Multi-Centre, 104 Meade Str | Cell 082 782 3909 | Tel 044 050 1963 X1VJLXW5-CY110719

PERSONAL SERVICES

PERSONAL SERVICES

1400

1400

HERBALISTS 1435

HERBALIST 1435

DOCTOR DIAMANTE FROM CUBA Are you stranded in a hard situation of finances and need quick money? Do you miss your ex or loved one so much and need them back? Do you hear strange sounds on the roof of your home at night? Have health issues. Nurses, domestic workers and Government workers are welcome CALL / WHATSAPP 063 971 5955

AUNTY ROSE

Best Financial Expert *Those with financial stress, credit or need a loan approved same day. Super Natural Magic winning spell for Lotto, casino, contracts, political post and court cases *Strong love spells - lost lovers, marriage and divorce Love potions, quick sale of properties *Manhood boosters. Try magic wallet/amagudwane for amazing results. NB: Is your doctor taking longer to deliver your gift than expected, come to the best, wait no more. Also do unsolved problems, only pay after success.

063 576 0751

Healer Kim

*Win lotto, powerball & all kinds of gambling. * Money problems *Unfinished work

BABA HASSAN

Money in account same day. Magic wallet Win lotto and powerball Lost love.Sexual problems Pregnancy problems Help sell your property Clear all debts/bad luck

Call / Whatsapp 078 764 9102

CHIEF RAMA Pay after job is done * Bring back lost lover in 24hrs * Money in your account * Win lotto / amagundwane * Help sell your property * Clear debts Call / Whatsapp 083 430 0869

MAMA ALI

Pay after the job is done Bring back lost lover in 24 hrs and make him / her to listen to you forever. Clear bad luck Financial problems

Call 073 972 5726 Site B /

"CHIEF" ZAMUNDA *Bring back lost lover *Enlargement cream 4 in 1 *Lotto & Powerball *Money into account *All women & men problems Change your future power, fame & money Cape Town /call: 076 154 6616

PRO ABE & MAMA ZAM

Above +18 to win lotto, casino, horse races & many more. Luck stick, lucky wallet, magic ring, short boys, amagundwane to get rich and money on account or in house. Lost lover & marriage problems, enlargement, protection for life and properties. Unfinished jobs

Call: 065 681 5125

NEW STOCK FROM HOLLAND

ADULT MIXED COATS ADULT DUTCH LUMBER

100kg bale

* Financial expert * Bring back lost lovers * Men Problems * Money problems * Marriage & divorce, etc. Pay after work is done Phillipi & M/Plain

078 391 8569

* Relationship problems * Strong protection * Financial troubles * Magic wallet & lucky ring * Work problems * Win lotto & casino * Bring back lost lover & stop cheating partners. * Get successful life permanently. * Bring all unfinished work / troubles

% 076 785 1058

R67per kg

CALL NOW!

Kaizer: 073 101 4350

061 826 8430 LOANS

1445

WE WILL APPROVE YOU WHEN THE BANKS DECLINE YOU VEHICLE FINANCE AND BONDS, NO HASSLES. SEND A PCM TO 061 851 3799

A BRIDGING LOAN Waiting for Pension/Package (lumpsum) payouts? SMS or send "please call me"

082 301 7856

A BRIDGING CASH While waiting for: PENSION/PACKAGE PROPERTY SALE Payout (lumpsum only) Tel: 021 949 0930 084 754 3063

1610

BLOCKS

M190 M140 M90 SAND, STONE & CEMENT BEST PRICES 021-704 3636 021-704 6070 Whatsapp / pls call me 074 023 3681 All Credit cards accepted GENERAL & HOME SERVICES BUILDING & CONSTRUCTION

FOR MONEY PROBLEMS, WIN LOTTO, CASINO & OTHER KIND OF GAMBLING AND ANY OTHER PROBLEMS. JUST CONTACT AUNTY KAKAYI 063 154 6976

WISE GUY SECURITY TRAINING CENTER PSIRA accredited courses Grade E, D, C, B & A Armed response Special events. CASH IN TRANSIT & FIRE ARM TRAINING CCTV & Special events Reception & Computer Course. Job placement guaranteed

Call center, house keeping , bartender, flight attendant , Receptionist, merchandise, petrol attendants ,waiter, cashier,Bar tender, computer skills,kitchen staff, office admin shop attendant

Call: 082 374 7472 / 021 376 7196

Cell 078 892 3393 and 063 423 8623

EMPLOYMENT TRAINING COURSES 3765

1801

WINDOWS & DOORS Supplied & fitted Chris: 082 570 5686 Clement: 082 817 9382

KINGS WAY COLLEGE Short and long courses / part time

021 - 638 5292

Office admin , Nursing, High school Nursing, information technology, matric rewrite, engineering, forklift, Tlb Grader, Tower Crane Excavator, Mobile crane, welding, bulldozer.

BUSINESS

Call: 021 412 4287 / 021 421 9170, 021 945 2223/3 / 021 948 9885

BUSINESS OPPORTUNITIES 2415

AVON & Justine Need to earn extra money?? SMS/Whatsapp your NAME & AREA to 082 873 0035

Cape Town Community College. Community Learning Centre

401 A Matadors Centre 62 Strand Street Cape Town, 8001

Tel: 021 - 4182345 Cell: 078 717 6348

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GET YOUR MATRIC NOW !!!! EMPLOYMENT

REVISED SENIOR CERTIFICATES (DAY SCHOOL ONLY) We offer the following:

3680

M & J TRAINING CENTRE IN BELLVILLE • Forklift - 5 days • Excavator - 10 days • Welding - 1 month • TLB - 10 days • Boilermaking 2 months Job assistance after training Call: 078 054 2048 / 021 839 5671

3765

3600

GENERAL

TRAINING & EDUCATION

3750

BUILDING MATERIAL

ALUMINIUM

ARE U WAITING On a Pension/ Provident/Package Ph/sms/Whatspp Kim 073 050 2179

TRAINING COURSES

SECURITY

FOR SALE

1480

WHILE STOCKS LAST

97 Princes Ave. Benoni

OLIVA * FINANCIAL PROBLEMS * LOVE PROBLEMS * EVIL SPIRIT PAY AFTER JOB IS DONE

PROF JOHN

PROF TABAN

060 321 7960

Maama Sheeba Is a powerful , annointed Spiritual Healer committed to help you in all your problems more especially financial and relationship court cases etc. Palm reading is free WhatsApp/Call/Sms 083 738 3544

NEW BRANCH OPENING 16 PEOPLE needed for various posts Call / Whatsapp 063 234 7876 073 686 0002 073 623 7004

Tired of job uncertainty Earn ± R12 000 pm % Lydia 084 231 4850 021 910 0992/3

Matric re-writes. Learners to improve their subjects from August 2019 to June 2020. Leaners who did their matric long time until 2016, can apply to complete their results in June 2020. Matric drop-outs, (Grade 8, 9, 10 and 11) if they are 21 years and above. College offer all matric subjects if you want to improve your results. NB: All secondary school subjects are offered in our school. Visit us to apply and get your space from August 2019. CLASSES START ON TUESDAY 09/07/2019!!!! X1VK8F45-CY110719


14 CLASSIFIEDS Hazeldean R65000 Urgent Sale BLUE DOWNS R445 000

3 beds, lounge, garage, kitchen. Clean area.

KHAYELITSHA R SECTION R290 000- 3 bedrooms

SITE B - Z SECTION R350 000

Household contents R6500 photos appear on gumtree: 2 fridges, beds, 4 piece lounge suite, tv, bed solid wood.

Contact Mandisa 078 259 3411 Tel No. 021 372 5810. E:mandisas@mweb.co.za

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

SILVER SOLUTION CC

UTHANDO NOLONWABO PROPERTIES

MFULENI R195 000 2 bed, lnge, kitch. outside toiled, f/secured, unfinished flat at back. Corner house. SITE B R- SECTION R250 000 (cash) 3 beds, lounge, kitch, bathrm DELFT N2 GATEWAY R280 000 Freestanding house 2 beds, open plan lounge & kitch, bathrm, corner house MFULENI EXT 6 R250 000 2 beds, open plan lounge & kitch KUYASA R275 000 2 beds, open plan lounge & kitch, corner house, fully secured MAKHAZA R350 000 3 beds, lounge, kitch, bathrm, carport. DELFT - FLAT R260 000 Upstairs - 2 bedroom Downsstairs - Lounge & kitchen, flat at the back with lounge & toilet MAKHAZA R230 000 2 beds, lounge, kitch, very big yard. UFUNA UKUTHENGISA INDLU YAKHO?

Olwethu 073 872 4811 / 066 391 1528 Vuyo 063 225 2657

MANDELA PARK R150 000 Cash 2 beds, lounge & kitchen OLD CROSSROADS R220 000 A New House - 2 beds, lounge & kitchen SITE B R250 000 3 beds, lounge, kitchen DELFT R350 000 3 beds, lounge, kitchen, fence. GUGULETU R550 000 3 beds, lounge, kitchen, garage, fenced. ISAZISO SIFUNA IZINDLU EZITHENGISWAYO NGE R150 000 NAPHINA. SIFUNA NEZINDLU EZITHENGISWAYO KWA LANGA, ZONES, BACKSTAGE, GUGULETHU, LUZUKO NASE KHAYELITSHA. SAKUTHENGISELA INDLU YAKHO NGEPHANYAZO.

Contact: Mongezi Memani 072 216 1023

Full Package From

R6600

Counter tops From R1050 per linear meter

IAL C E SP

GRANITE & TOMBSTONES

021 638 0531 0813648831

3 Reen Avenue Athlone Ind 1 salama@sambogranite.co.za

Give a deaf child the gift of hearing today! Join Tygerburger in supporting the Carel du Toit Centre You can make a difference today!

SMS sound to 38727 SMS charged at R20 and free SMS’s do not apply Proceeds go to the Carel du Toit Trust


SPORT 15

CITY VISION Thursday, 11 July 2019

This year’s Totalsports Women’s Race will boast a combined prize purse of R123 600.

PHOTO: ROGAN WARD

Record purse for Women’s Race T

he Totalsports Women’s Race taking place on National Women’s Day (Friday 9 August) across three major cities will boast a combined prize purse of R123 600. The annual Women’s Day Race taking place in Johannesburg, Cape Town and Durban is a celebration that encourages athletes to run united in support of PinkDrive because they are #StrongerTogether. “We can’t wait to welcome runners and walkers to the Totalsports Women’s Race

start line,” says Agne du Plessis, Stillwater Sports’ general manager for road running. For the first time since the event’s inception in 2001, South Africa’s largest Women’s Day celebration will be hosted on one day across three major cities. “Although a mass participation road run, the race also attracts South Africa’s leading ladies and up-and-coming stars. As motivation to continue pushing the boundaries, we are excited to offer a combined prize purse of R123 600, that’s a total of R 41 200 per city,”

she adds. Prize money will be allocated to the top eight finishers in the open category with the winner taking home R10 000. “We are proud to announce that the top eight runners in the junior category will also be awarded for their efforts. The top three finishers in the age categories 40-49, 50-59, 6069 and 70+ will also not go home empty-handed. There is never a shortage of excitement at the race. We invite runners and walkers to celebrate National Women’s Day among thousands of like-minded individuals,” con-

tinues Du Plessis. She encourages entrants to visit the PinkDrive #Shop4Cancer to #PimpYourselfPink and help spread the message that early detection can save lives. Each entrant will receive a fitted event T-shirt, a Totalsports head-scarf and a finisher’s bracelet while being treated to an entertaining route experience with refreshment points. V For more information or to enter visit www.totalsportswomensrace.com.

A determined Bafana wins derby match SIYABONGA KALIPA Bafana United Football Club came out victorious in their derby match against rivals Firefighters Football Club at Mandela Park Stadium in Khayelitsha on Saturday 6 July. Bafana won 6-0. The two teams play in the Mandela Park Local Football Association. The wet weather could not deter Bafana as they set their sights on finishing the season in a good position on the log. Bafana coach Kuna Skiti said their opponents did not start the game with their full squad. “Not all of their players pitched for the start of the game which meant it was not competitive at the start,” he said. However, he said it became better as it went on and that they are happy with the three points. He said they are competing in the league even though it is still the first round. Skiti said they will soon start preparing for their next game, but added that they are not be planning something out of the ordinary.

Bafana United Football Club thrashed Firefighters Football Club on Saturday 6 July.

PHOTO: SIYABONGA KALIPA


We would like to improve our delivery service

to you our readers, and have put in place an SMS service to make sure you receive your favourite newspaper regularly. Simply SMS the word DELIVERY to 32516 should you have any delivery related queries. SMS costs R1.00

X1VKA0TR-CY110719

Sport Page 16 | Thursday, 11 July 2019

A Batchelor & Associates

A T T O R N E Y S

A M A G Q W E T H A

"Iincutshe Kumabango Engozi Zendlela" "Specialising in Motor Vehicle Accident Claims"

No Success No Fee

4 th Floor 56 Shortmarket Street Cape Town e-mail: info@batchelor.co.za 8001

Tel: 021 422 1182 Fax: 021 424 2212

X1VJM3G1-CY040719

Ibhulelwe amasaka iRangers SIYABONGA KALIPA Imvula khange ime phambi kwe Blue Jets ngethuba ibetha iManenberg Rangers IMIFANEKISO: SIYABONGA KALIPA

I

qela lombhoxo lase Khayelitsha iBlue Jets ilibhulele amasaka iqela lase Manenberg, iManenberg Rangers, ngethuba ejijisana kwibala lombhoxo lase Khayelitsha, iKhayelitsha Stadium, ngoMgqibelo. La maqela adlala kwi Super League C yombhoxo wephondo leNtshona Koloni. Ukanit iBlue Jets izenzele unothanda yalibetha eli qela lasemzini ngentaphane yamanqaku angama 38 kwimbade yesikhova. Umqeqeshi weBlue Jets uMtutuzeli Madikane uthe abadlali bakhe bebezimisele kakhulu yiyo lonto bethe baphumelela ngale ndlela. “Bebezimisele ebaleni abadlali kwaye nenkxaso esithe sayifumana eluntwini iye yasenza sazimisela,” utshilo. Uthe enye into abadlali bakhe bebewulungele umdlalo ndaphezu kwabo bebequbisene nabo. U – Madikane uthe bebenomthetho ngethuba bedlala kuba bekunzima ukuba elinye iqela eli lidlalele kumhlaba wabo. Uthe esinye isizathu sokuzimisela kwabadlali kungenxa yendawo abazibona bekuyo kwi logu. “Sisendaweni embi kakhulu kwi logu yi lonto sizimisela kuba sifuna ukuthatha amanqaku ukwenzela sibe kwindawo entle,” utshilo. Waleke ngelithi bazakujonga umdlalo ngamnye ngoku ukwenzela bangazozifakela uxinzelelo xa bedlala. Umqeqeshi we Rangers uShukr Hartzenberg uthe umdlalo ubumhle kakhulu bona babethwe kungasebenzisi amathuba abo. Uthe udanile ziziphumo zomdlalo kodwa ke iqela ebebedlala nalo belizilungiselele kakuhle kunabo. Ezinye iziphumo ze Super League C: i-Blue Stars United ibethe iElsies River United 21-6, Kraaifontein 21 - 17 Pniel Villagers Raithby Universals 13 - 13 Kylemore Scottsdene Central 18 - 13 Strand United Young Wesley 0 - 24 Morning Star

Abadlali beBlue Jets balelwa ibhola ngethuba lomdlalo wabo neRangers. Usompempe wosuku ubeke iliso kubandlali ngethuba longquzulwano phakathi kwamaqela.

Imvula ibinetha yenze zanzima izinto kulo mdlalo.

Abadlali bayangquzulana ukufumana ibhola.

Profile for City Vision

City Vision Khayelitsha | Mfuleni - 11 July 2019  

City Vision Khayelitsha | Mfuleni - 11 July 2019  

Profile for onsstad
Advertisement