Page 1

KILI INC ATTORNEYS Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

LAGUNYA | PHILIPPI

Thursday, 10 October 2019 | Tel: 021 910 6500 | Fax: 021 910 6501 | Email: news@cityvision.co.za

Mayor gets his hands dirty Mayor Dan Plato swapped his mayoral chain for an overall and gloves to clean the streets of Langa as part of his clean-up campaign called “Keep Cape Town Clean” which started in March. See story on page 4. PHOTO: SIYABONGA KALIPA

WARNING: ORGANISATIONS UNITE...

Gugulethu to shut down SIYABONGA KALIPA

D

ifferent religious leaders, schools, businesses and organisations gathered at Gugulethu Comprehensive School on Tuesday 8 October to plot the “total shutdown” of the area. The meeting was organised by the Gugulethu Development Forum (GDF) to plan the shutdown. The pending shutdown and the march are in response to the spate of gender-based violence that recently gripped the nation. The (shutdown and the march) will also highlight the plight of all the victims of genderbased violence from Gugulethu and

the surrounding communities. It will also pay homage to those who lost their lives through brutality and corrective rape including the notorious killing of Uyinene Mrwetyana, a University of Cape Town student. The shutdown was initially planned for Thursday next week, but at Tuesday’s meeting it was unanimously agreed to align the action with a mass protest planned for Thursday 24 October. With the exception of all the essential services such as health, everything else including schools are excepted to shutdown. The move is expected to affect among others

Nyanga, New Crossroads and all the surrounding areas. The shutdown which will take place on 24 October from 10:00 until 14:00 will see Gugulethu mall closed for four hours while the community marches from the shopping mall to the Gugulethu police station. Lwanda Mpondo, care support systems officer for the GDF, said the gender-based violence xenophobic attacks, crime and substance abuse is the reason they want to shutdown the area. He said all of this affects schools and businesses in the community which is why they have asked everyone to be involved. Mpondo said they also invited

religious leaders because they can play a big role in fighting crime and violence. The religious leaders will also offer prayers before the march and when they get to the police station. “There have been marches before in our community but this one will be different because it will be a shutdown of everything,” he said. They are inviting every member of the community young and old to join the march. Mpondo said the shutdown will raise the noise they have been making as the community against crime and violence. “We want a crime free community where we can live freely and safe,” he said.


2 IINDABA

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Sithi halala kuni nonke S

ithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba bazibandakanye nathi ngokuhlomla nokuthabatha inxaxheba kuyo yonke into epapashwe kwi City Vision. Ungakwenza oko ngokuthi uthumele umyalezo wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idilesi ye emeyile: News@cityvision.co.za okanye Thulani@cityvision.co.za. Kanti ungasindwendwela nakumakhasi ethu onxibelelwano uFacebook: City Vision Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungenjalo usindwendwele phantsi komnatha othi www.news24.com ukhangele iCity Vision. Siyakuthi sipapashe zonke izimvo zenu kwiphephandaba le veki elandelayo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa sicela intsingiselo yezi zaci kunye neli qhalo. Zonke iimpendulo esithe sazifumana siya kuzi papasha kwi City Vision yeveki elandelayo. Sicela zonke impendulo zifike kuthi phambi koLwesibini. ISACI: Yangena intaka endlini? ISACI: Ukubamba isisila sehobe? IQHALO: Amadoda akafani, afana ngentshebe kuphela? VThumela impendulo yakho nge e-mail ku news@cityvision.co.za okanye uWhatsApp ku 083 721 7648.

Iimpendulo zeveki edlulileyo: . Umthwalo kasenza: Zoleka Njoli; Site B: Yingxaki.

Publishers:

City Vision is published by WP Media, a subsidiary of Media24

Distribution:

TOGETHER WE DISTRIBUTE 100 087 COPIES EVERY THURSDAY EDITIONS LaGunYa edition (Langa, Gugulethu, Nyanga and Philippi) Distribution 49,800 Gugulethu, (+ Hazeldene Ext:) Gugulethu (section3) Gugulethu (Sipho Park/Loyoloville), Langa, Lower Crossroads, New Crossroads, KTC, Nyanga, Nyanga (Mau-Mau), Nyanga (old location), Nyanga (White City) Nyanga (Zwelitsha), Old Crossroads, Old Crossroads (Bester) Old Crossroads (Unathi), Philippi (Browns Farm) - City Edition, Philippi (Samora Machel), Tambo Square, Philippi & Philippi East. Khayelitsha edition ( Khayelitsha, Mfuleni) Distribution 50,287 Bongweni, Driftsands, Ekupumleni (Town 2/village 4), Graceland (Town 2/village 4), Harare (Town 2/village 2a), Ikwezi Park (Jonkersdam), Ilitha Park (Town 2/village 1) Kulani Park (Town 1/village 1- block A,B,C), Luzuko, Macassar (ext: Only) Makhaya (Town 2/village 4), Mandalay, Merrydale, Mfuleni Graded, Mfuleni Flats, Mfuleni Ext, Mfuleni (Driftsands), Site B (above Railway - Nonkqubela Station), Site B (below Railway Line Nonkqubela Station) Site C (Nolugile Station), Tembani, Washington Square, Town 1 Village 1 & 2 - Block F,G,H,I,J.

Contact us

Switchboard: Tel: 021 910 6500 news@cityvision.co.za win@cityvision.co.za Editor: Thulani Magazi 021 910 6517 • 083 721 7648 Thulani@cityvision.co.za Journalist: Unathi Obose 021 910 6519 • 073 579 5927 unathi.obose@cityvision.co.za Journalist: Siyabonga Kalipa 021 910 6518 • 076 183 3602 Siya@cityvision.co.za Advertising manager: Vesha Poonsamy Tel: 021 910 6500 Email: Ruveshni.Poonsamy@media24.com Advertising Sales: Taseem Khan Tel: 021 910 6529 Email: Taseem@media24.com Classified advertising: 087 740 1089

Nonkqubela Duda; Philippi: Yinto esindayo. Zwelinzima Tyhaliti; Harare: Esi saci sithetha ngomsebenzi ongenampumelelo icacayo, othembisayo maxa wambi ngokungathi uza esiphelweni usuke upatyalake. Usenza ngamathanga ke ngoko umthwalo wakhe awubotshwa yiyo lento kulula ukuphasalaka komthwalo. Avumile Qhwesha; Eersterivier: Kukuzi xakekisa ngento ekude kunawe. Baphiwe Mhlambiso; Langa: Ukuzenzela uxanduva ngabom. Loyiso Ndamase; Site B: Yinto eyigxaki, kutshiwo nokuthi umthwalo kacetshana. Mavis Nkata; Harare: Yinto exakileyo enobunzima kakhulu. . Amanz’ angene endlwini: Zoleka: Kukuqala kwenkathazo. Nonkqubela: Ngumntu ongamameliyo, othi kusithiwa hayi abe esenza lento anqandwa kuyo. Zwelinzima: Le ntetha icacisa ingxaki enkulu nekunzima ukulungiseka, kaloku athi amanzi akungena endlwini kungabikho lula ukuwakhupha. Yintsuma - ntsumane ekunzima ukuyisombulula. Avumile: Kukuxakeka uthi ungapha ube ungapha, ubambuyeka konakala ngapha nangapha. Ukuba sisi nxadanxada. Baphiwe: Kuxa kusenzeka ingxaki engancumisiyo konke konke. Loyiso: Abantu abahlala kwizindlu ezinemihlisela bayabazi ububi nobunzima ababuthwalayo kwakufika iimvula ezinkulu. Mavis: Ukuba sengxakini. Kaloku amanzi ayayonakalisa indlu. . Ulunya lubiz’ olunye: Zoleka: Ukuphindezela ububi ngobubi. Nonkqubela: Ngumntu ochisimlayo, uthi uze athethe umthethise ngenkani; kuthiwe ulunya lubiz’ olunye ngoba unolunya kakhulu. Zwelinzima: Eli qhalo lilumkisa ukuthi musa ukusombulula ububi ngobubi kuba iziphumo ziza kubakrakra, koko zama ukukhangela indlela elungileyo nephucukileyo ukusombulula imiba eza ngolo

hlobo. Okwenzela inkohlakalo mbuyekeze ngobuhle ukuze izinto zihambe kakuhle. Avumile: Sukwenza into enye njenge siqhelo, kwimpazamo othe wayenza engalunganga musa ukuyiphinda yilumkele ingaphindi ikwehlele. Baphiwe: Lonto ithetha into yokuba xa ulutshaba ebantwini nawe uzakuba nentshaba. Loyiso: Apha kuthetha ukuxathulana; oko ke kukuthi lowo ukwenze into embi nawe umenze kwayona. Mavis: Xa umntu ethe wakwenzela ulunya nawe xa umbona ngenye imini uye umenzele ulunya. Ngokwenkcazela yombhali ncwadi uMnu E.W.M Mesatywa, nazi impendulo zezaci nala maqhalo eveki endlulileyo. Umthwalo kasenza: Le ntetho ibhekisa kwinto okanye umntu oyingxaki. Amanz’ angene endlwini: Esi saci sithetha sisetyenziswa xa konakele ukuhlala okanye izinto zingemanga kakuhle. Abantu abahlala kwizindlu ezinemihlisela bayabazi ububi nobunzima ababuthwalayo kwakufika iimvula ezinkulu. Ulunya lubiz’ olunye: Le ntetha ichaza ukuxathulana; oko kukuthi lowo ukwenze into embi, nawe umenze kwa yona. Amagama eveki edlulileyo: . Isityebi: Zoleka: Isityeba mva sinqolintaba; umntu obekade ehlupheka akabazi abantu akulungelwa. Nonkqubela: Isityebamva sinqol’ intaba; ngumntu obengenanto ngoku unemali, akasancedi kwa aba bebemcuntsulela bemnceda. Zwelinzima: lsityeba mva sinqol’i ntaba. lntsingiselo yeli qhalo lithetha ngomntu obelihlwempu waze wabanezinto uyaphakama kakhulu kude kube nzima nokuthetha nabantu maxa wambi, alibale gexesha ebengenazinto. Baphiwe: Isityebi esingawothiyo umlilo; kuxa kubhekiswa kumntu onayo yonke into

enothi idingwe ngabantu abangathath ntweni. Okunye utyebe ngemali okanye ngemfuyo. Loyiso: Isityeba mva sinqoli ntaba; kutshiwo kumntu obelihlwempu waza watyeba bumini, kuthi kunjalo asuke abenekratshi. Mavis: Isityebamva sinqolintaba; umntu ofumene ubutyebi sekhe wasokola kakhulu udla ngokungabazi abantu ebesokola ekunye nabo. . Isithebe: Zoleka: Ukuzalelwa esithebeni; ukuba namathamsanqa. Zwelinzima: Ulwabiwo lwezithebe. Le yinkqubo apho umzi ontsundu ingakumbi amaXhosa, ebelawulana ngayo xa sukuba kukho umgidi nokuba sisisusa esithile. Kaloku inyama ibiphakelwa esithebeni ntlandlolo. Baphiwe: Isithebe yinto ethi kutyelwe kuyo inyama mhla kuthi kubekho isizathu into ezinje ngembeleko namasiko esintu ukutsho apo inyama kufuneka ike ityiwe iyodwa nje qha. Loyiso: Kutshiwo kwisithebe ekudala sisebenza okanye kuloto indala kudala isebenza ngoku kuthiwe guga kuba kudala noko isetyenziswa. Mavis: Guga sithebe kudala usophulela; kuxa umntu onamava obesetyenziswa kakhulu eya ephelelwa ngamandla kaloku isithebe kuphakelwa kuzo. . Elokuqwela: Sicela usinike isaci okanye iqhalo kunye nenkcazelo ngala magama alandelayo: Izulu? Inyanga?

Isingxengxezo Sithanda ukuxolisa kubo bonke abafundi mayela nokungapapashwa kwalo mhlathi kwiveki ephelileyo. Oku kubangelwe ngugqwidi-gqwidi kwikhasi lethu lonxibelelwano.

Residents demand action from the City UNATHI OBOSE Are you in the Market for Life Cover ? Affordable Funeral Cover up to age 85 ? I Have Affordable Cover up to R1million for you and your Spouse. No Medicals Required! Cover for Foreigners! CASHBACK Bonus ! Kindly Call or Sms me to setup an Appointment to Change and Plan your Future Today! I Cover all areas in Cape Town G. Abdurahman 0827862250 Registered Financial Advisor

Marikana residents are appealing to the City of Cape Town to speed up the process of hiring a new cleaning company to avert a potential health hazard. They claim it has been nearly six weeks since rubbish was last collected in the area. Community leader Siwaphiwe Dolophu said the conditions in the neighbourhood are deteriorating daily. Ward 35 councillor Mboniswa Chitha said he is aware of the conditions in Marikana citing they are depending on the City to resolve the problem.

He said he is concerned about the health of the people who reside in the area. “ There is no way that people can live in that squalor,” he said adding that he is planning to organise a meeting with City officials to discuss the matter but didn’t specify when. Mayoral committee member for urban management Grant Twigg said leaders in some informal settlements are preventing the City from cleaning their communities which poses serious health risks. “The problem has been exacerbated by the internal tension and conflict between the community and their elected leaders,” said Twigg.

X1VRRDEM-CY101019

Corrections

City Vision subscribes to the South African Press Code and we are committed to journalism that is honest, accurate, fair and balanced. Under our editorial policy, we invite readers to comment on the newspaper's content and we correct significant errors as soon as possible. Please send information to the news editor at Thulani@cityvision.co.za or phone 021 910 6500. Alternately, please contact the Ombudsman of Media24's Community Press, George Claassen at george.claassen@media24.com or 083 543 2471. Complaints can also be sent to the SA Press Ombudsman on telephone 021 851 3232 or via email khanyim@ombudsman.org.za or johanr@ombudsman.org.za

Find us online facebook.com/City Vision Live twitter.com/Cityvisionlive

• X1VRLWA5-CY101019


NEWS 3

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Zolile Magoqoza and Leon Mbembeni had to remove furniture before it got damaged by the broken sewerage system PHOTOS: SIYABONGA KALIPA

Leon Mbembeni had to wear gumboots to move around after the sewage system burst.

A home flooded with sewer SIYABONGA KALIPA

R

esidents of a house that was flooded with sewage claim they had to pay out of their own pockets in order to get the City of Cape Town to fix the problem. Zolile Magoqoza, of NY 43, said the problem started on Monday 23 September. A drain in their backyard started to leak and things got worse the next day (Heritage Day). On Wednesday they visited the Fezeka municipal office to report the problem and

they were promised some help. However, help never arrived until Magoqoza met a council truck in the area on Friday 27 September and asked the workers to help. He claimed they demanded that he gave them “cash for a drink”. He said he gave them the money and they fixed the drain. He said he had no choice but to pay in order to get help because the smell was unbearable and their lives were at risk. Magoqoza’s wife Rose said she felt sick from the smell because they were trying to

drain the water by using buckets. She said the problem is that the drain overflows because it is shared with other households. “The apartheid government built this drainage systems and no one has ever changed it. It is not the first time that this is happening,” she said. The City’s spokesperson Luthando Tyhalibongo said the “old drainage systems” in Gugulethu have been sufficiently designed to deal with the capacity of the discharge from the number of properties they serve,

however, it is not designed to handle foreign objects such as rags and rubble or fats and sand among other things. “This causes more than 95% of the overflows in Gugulethu. He said City officials are not allowed to solicit money or bribes from residents, and some have been dismissed for similar offences. “If residents can provide any information that could help us identify these residents we will ensure appropriate action is taken,” he added.

NOTICE OF OFFICE RELOCATION The NHBRC's Bellville Customer Care Of ce has moved to a new of ce building with effect from the 27th of September 2019. Our new address is: Centennial Of ce Park, 1st Floor, East Block, Century City Boulevard in Milnerton.

FOR MORE INFORMATION: Telephone: 082 497 5189 / 082 765 2725 Visit: www.nhbrc.org.za Toll free number: 0800 200 824 Fraud Hotline: 0800 203 698 or nhbrc@behonest.co.za

Twitter

@NHBRC

Facebook

NHBRCSA

NHBRC is an agency of the Department of Human Settlements with a mandate to protect the interest of the housing consumers and to regulate the home building industry.

gear advertising-2968

ASSURING QUALITY HOMES


4 IINDABA

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Lufumene inkxaso ulwaluko UNATHI OBOSE

U

kuzama ukugcina isiko lolwaluko lukhuselekile amalungu ombutho ojongene neli siko iEmbo, kwaLanga, atyale imithi kwihlathi lokwalusela kula ngingqi ngenjongo zokwandisa eli bala nokukhusela abakhwetha. Yimithi yomnga eli 150, nevela kumzi wolondolozo lwendalo iCape Nature, ethe yatyalwa njengenxalenye yeli phulo. Lo msitho ubuququzelelwe yiEmbo ibambisene nooceba ababini bakwaLanga, uN-

omtha Dilima wakwadi 52 kunye no Rashid Adams wakwadi 49, bebambisene nesebe lezenkcubeka kunye nezemidlalo kwiphondo iNtshona Koloni. Usihlalo wombutho i-Embo uMadoda Mabuto uchaze eli phulo njengelizama ukubuyisa nokugcina isidima sesiko lolwaluko. Uthe le mithi bazakuyityala kwiindawo ezivulekileyo kweli hlathi ukuzama ukuvala izikhewu, ukwenzela ukuba abantu abangaphandle ehlathi bangayiboni into eqhubekayo ngaphakathi. “Besikhe sanengxaki yabantu abathi xa

bezokufaka amakhwenkwe bazokugawula amahlahla kwalapha ehlathini okwenza uthango. Abanye xa bezise inkwenkwe bagawule iilantyi ukwenza ibhoma. Ngoku siye sayivala lonto ngokubona ukuba imithi iyaphela, kwaye yenza lonto kubelula kubantu abangaphandle bazibone iibhoma ezilapha ehlathini,” ucacise watsho uMabuto. Uthe bazakuqalisa ukuyityala eminye imithi ngoMvulo bencediswa ngabasebenzi bakwa Cape Nature ze eminye imithi bagqibezele ngoLwesibini bengamadoda akwaLanga.

Abanye babantu abayinxalenye yokuzama ukungcina ihlathi lokolusela amakhwenkwe likhuselekile baphethe imithi. Ukusuka ekhohlo ngu ceba uRashid Adams, umphathi wemicimbi yolwaluko kwisebe lezenkcubeko kunye nezemidlalo ephondweni uClement Williams, ilungu lekomiti lombuto i-Embo uBandile Mangisa, uceba omele EFF Michael Bhele, ilungu lekomiti i-Embo uJoel Magwaca, umphathi wokulondolozwa kwendalo uMelikhaya Pantsi kunye nelungu lekomiti i-Embo uMandla Mlambo. UMFANEKISO: UNATHI OBOSE

Wongeze ngelithi bengulo mbuto sele beqalisile ukubhalisa amakhwenkwe azakuthi aye entabeni ekupheleni konyaka. Uhambise wathi iphulo lokubhalisa liza kuqhuba kude kubethe umhla we 17 kwinyanga yoMnga. “Rhoqo ngoolwezibini ukusukela kwintsimbi yesithandathu ukuya kutsho kweyesixhexe emva kwemini siyabhalisa eGuga S’thebe. Amaxwebhu okubhalisa ayafumaneka kwalapha eGuga S’thebe,”utshilo uMabuto. Ulebele ngelithi abazali bathatha la maxwebhu bahambe nenkwenkwe baye kwiziko lezempilo ukuba iyokuhlolwa ukuba ikulungele na ukoluka ngokwasempilweni. “Kula maxwebhu kufuneka kutyikitye inkwenkwe leyo ezakungena, umzali, ingcibi kunye nekhankatha. Bakugqiba baze nephepha elisuka kugqirha eliqinisekisa ukuba inkwenkwe iselungelweni lokoluka,” utshilo. U-Mabuto uthe bengumbutho zikhona iingcibi ezibhaliswe phantsi kwabo neziqeqeshiweyo uquka namakhankatha. Kodwa watsho wathi ababagatyi abantu abaza nabantu babo. U-Clement Williams, ongumphathi kwicandelo elijamelene nolwaluko kwisebe, uthe bayakhuthaza ukugcinwa kweli siko kwakunye nokhuseleko lwalo. “Silisebe siyakhuthaza ukuba isiko liqhubeke, kwaye nendalo ilondolozwe. Sikhuthaza ukuba namakhwenkwe athi xa ebuya entabeni abuye ekwazi ukuzimela ohlukane nokugila imikhuba,” utshilo uWilliams. Ukanti ongumphathi wokulondolozwa kwendalo eCape Nature uMelikhaya Pantsi uthe bafuna ukuqinisekisa ukuba amasiko agciniwe, kwaye enziwa endaweni ekhuselekileyo. Uye wabongoza abahlali ukuba baligcine eli hlathi likhuselekile ngalo lonke ixesha. “Ukanti ngokuphisa kwethu ngale mithi sizama ukufundisa nokubonisa abahlali ngokubaluleka kwemithi ezimpilweni zethu,” utshilo uPantsi. U-Adams uthe uzimisele ukusebenzisana namalungu ombutho i-Embo ukuqinisekisa ukuba afumana inkxaso egqibeleleyo.

Residents join mayor to clean their area SIYABONGA KALIPA The residents of Langa joined the City of Cape Town in cleaning up their community. Mayor Dan Plato visited the area as part of his clean-up campaign called “Keep Cape Town Clean” which started in March. The residents were given gloves, refuse bags and masks to cover their noses and mouths for safety reasons. A resident Asuthi Ntesoni said they have been living in filth for a long time and that it is their own doing because they do not have dust bins so people just dump rubbish anywhere. She said rubbish is not their only problem. They also have burst sewerage pipes, adding an unbearable stench to the area. “The sewage runs in front of our houses. We can’t even open our doors during the day and our children are sick as a result of it,” she said. However, she said she is happy that the mayor joined them in cleaning the area and hopes it will stay clean. Another resident Sisanda Poni said it is a good thing that Plato came to see for him-

self how dirty their area is. Poni said she hopes that it will not be the last time the mayor visits them because she knows the area will be dirty again. Plato said he is glad to see that the importance of the message to keep the communities clean continues to spread and that it will lead to a sustained change in the way residents dispose of their refuse. “I hope communities which have been cleaned through this campaign understand the value and take pride in keeping their neighbourhoods neat and tidy,” he said. He said he allocated an additional R1150 million to help tackle the grime and they need to keep the momentum of the success so far. Plato added that the staff in the department of solid waste management carry out weekly refuse removal but their goal is to get communities to do their part too. The City said vehicles used in illegal dumping can be confiscated and a release fee of nearly R16 000 will be charged and to report illegal dumping you can call 0860 103 089.

Mayor Dan Plato joined the community of Langa to clean the area.

PHOTO: SIYABONGA KALIPA


NEWS 5

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

PROMOTION VALID 10 October 2019 to 23 October 2019 LEG & THIGH LOOSE FROZEN CHICKEN

MOM'S CHICKEN BRAAIPACK

59/KG9

3

BEEF CHUCK

99/KG9

SUPREME CHICKEN IQF 4kg

UMLEQWA

2

PORK PACK WITH SHANKS

/KG

STRIKER FRENCH POLONY

2999

3799

/KG

/KG

STRIKER FRENCH POLONY COMBO

2299

SEASON HARVEST MIXED VEG

1KG

CREMORA COFFEE CREAMER 750g

2899

5999

2x2kg

1599 1KG

TEASPOON TIPS TAGLESS TEABAGS 100's

BRUTAL FRUIT RUBY APPLE 6 x 275ml

5999 CRUZ BLACK VINTAGE VODKA 750ml

21999 GOAL MAKHAZA 5 Phala Crescent, Khayelitsha

KWV 3YEAR BRANDY 750ml

12999 GOAL MFULENI Main Road, Mfeleni

FIRST CHOICE MILK 6 x 1lt

HUGOS MIXED FRUIT JAM 450g

6799

12 99

2999

999

6 99

2599

SURF WASHING POWDER ASSORTED 2kg

EXCLUSIVE RED SPECKLED BEANS 500g

SEMOLO PASTA ASSORTED 500g

TEA TIME ROOIBOS 80's

EXCLUSIVE CAKE FLOUR 2.5kg

2599

1899

18 99

1299

NATURE'S WHITE SUGAR 2kg

FAIR CAPE AMASI 2lt

NICE RICE 2kg

1599

699

WHOLESOME BREAD WHITE/BROWN 700g

799

11999

SUPERGRILL BRAAIWORS

GOLDEN YOLK EGGS MEDIUM 18's

6499

MR MILK SACHET 1lt

699

39/KG9

3

D'LITE MEDIUM FAT SPREAD BRICK 500g

RHODES BAKED BEANS 410g

RHODES PROCESSED PEAS 410g

1699

3399

NOLA MAYONNAISE 750g

IMANA STOCK CUBES ASSORTED 24's

2099

1399

KOO CHAKALAKA (SWEETCORN ONLY)

410g

6 99

899

599

WOW PEANUT BUTTER SMOOTH 400g

SCORE ENERGY DRINK ASSORTED 500ml

FUSION DAIRY BLEND ASSORTED 1lt

EXCLUSIVE FABRIC SOFTNER ASSORTED 2lt

2299

1799

699

EXCLUSIVE DISHWASHING LIQUID 750ml

EXCLUSIVE BLEACH 750ml

1399

899

IWISA MAIZE MEAL 5kg

599 EXCLUSIVE ALL PURPOSE CLEANER 750ml

1399

WEET BIX CEREAL 450g

1799 PURITY 2ND FOODS ASSORTED 125ml

699 INGRAMS CAMPHOR CREAM ASSORTED 500g

2999

Offers valid from 10 October 2019 to 23 October 2019. Prices apply to Goal Supermarkets Makhaza, Mfuleni, Philippi and Delft only. While stocks last. We reserve the right to limit quantities. No Traders. VAT included. Errors and omissions excepted.

GOAL PHILIPPI c/o Stock & Protea Road, Philippi

GOAL DELFT 4 Sandhurst Drive Delft

Offers valid while stocks last. Quantities may be limited. ATMs in store. Club Members: For free quotes and delivery call Errol: 078 268 1628

X1VRLXCH-CY101019


6 NEWS

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Masiphumelele’s Lydia helps others RACINE EDWARDES

L

ydia Nogaga, a 76-year-old resident from Masiphumelele has been nominated for a Community Champions Elders Award by the subcouncil 19 chair, Patricia Francke. She is one of the top three finalists in the 70 to 80 years category of the awards presented by the City Vision, People’s Post and TygerBurger newspapers, in partnership with Spec-Savers. Lydia, who previously worked with children, has been running a club called Yizani Sibonisane Seniors’ Club since 2015. The club meets every Monday, Wednesday and Thursday from 10:00 to 14:00. “I found out that the old people are left alone at home. Their children are working and some of them can’t do much. “To sit at home doing nothing – or to be left with children – is no good for them,” she says, adding that she had another seniors’ club previously but could not continue due to lack of support. The club has about 52 elders, including those with physical and mental challenges, who take part in the activities planned by

Thabisa Manyase and Lydia Nogaga run the seniors’ club in Masiphumelele. Lydia and Thabisa Manyase, who began assisting her after the club had begun. Thabisa says: “I make the food, ask for donations, and make a plan for funding. “Lydia started before me, and after I left

PHOTO: RACINE EDWARDES

my job at Pick n Pay, I just wanted to do something that’s worth it and feels like I’m doing something different.” She says it is fulfilling to do the work she does, to cater to the sometimes forgotten

members of the community. The club receives donations from Pick n Pay, Food Lover’s Market and Checkers Muizenberg; and they are in the process applying for funding with the department of social development, “but it’s very difficult,” says Thabisa. Lydia says the club is important because it keeps the minds and bodies of the seniors active. Francke, who believes Lydia is deserving of the recognition, wrote in her nomination: “Lydia assists the elderly by getting their medication, taking it to their homes and supplying them with their necessary needs. She loves what she’s doing for the community and always strives to do more where she can.” The club needs wool, pots and donations for petrol to pick up and drop off seniors on each day that the club meets. V To donate or for more information call Thabisa on 076 871 2511 or email tmanyase@rocketmail.com. V The winners of the awards will be announced at a morning tea on Saturday 12 October in Cape Town. Winners and runners-up will walk away with Shoprite vouchers and other prizes sponsored by TygerBurger, People’s Post, City Vision and Spec-Savers

Kofumani (72) receives new wheelchair UNATHI OBOSE A 72-year-old Khayelitsha woman, Rachel Kofumani, couldn’t hold her tears back when she received a new wheelchair from members of the Democratic Alliance (DA) at Elukhanyisweni Centre on Thursday 3 October. The party described the handover as a fulfilment of its promises during the elections campaign earlier this year. Kofumani expressed her gratitude to the organisation and described the wheelchair as a special gift. “Now I’ll be able to move around and my grandchildren will push me when I’m going to the clinic to get my medication. I was struggling to walk with crutches because I was getting tired quickly and my legs are painful,” she said. Kofumani, who also has a vision problem, said she has been on crutches for nearly five years. DA member of parliament and head of

VAKALISA ULUVO LWAKHO! UPHONONONGO LONYAKA LWENKQUBO YOLAWULO LWENDLELA YOKUSEBENZA KWEZIKO (OPM) YESIXEKO SASEKAPA Inkqubo yolawulo lwendlela yokusebenza sisixhobo sokubek’iliso kwinkqubela yokuhanjiswa kweenkonzo. Yinkqubo ephathelene nendlela yokusebenza jikelele yeSixeko saseKapa oko kukuthi uphuhliso nokubek’iliso kwiinkalo zokwenza umsebenzi nemimiselo ngokujoliswe kwiSixeko saseKapa siphela. ISixeko siceba ukuphonononga iNkqubo ye-OPM kwaye simema uluntu ukuba luthathe inxaxheba kuphononongo lwale nkqubo. Oku kwenziwa ngokuhambelana necandelo 41 no-42 loMthetho ongeeNkqubo zikaMasipala, ongunombolo 32 wango-2000. Uluntu luyamenywa ukuba lungenise izimvo zalo ngowama-22 kweyeDwarha 2019 ngolu hlobo lulandelayo: • •

I-imeyile: performance.management@capetown.gov.za Izimvo ezibhaliweyo: UMlawuli kuLawulo lweNdlela yokuSebenza, iSixeko saseKapa, Private Bag X9181, Cape Town 8000

Ngentatho-nxaxheba yoluntu gabalala nangoncedo malunga nezimvo/iimbono zakho qhagamshelana no-Margaret Isaacs ku-margaret.isaacs@capetown.gov.za. Inkqubo ye-OPM iyafumaneka ukuba kuhlonyulwe kuyo eKapa eCivic Centre, kuzo zonke ii-ofisi zamabhungana, kumathala eencwadi nakwi-webhusayithi yeSixeko www.capetown.gov.za/haveyoursay. Ukuba ufuna iinkcukacha ezingezinye malunga nophononongo lwe-OPM nceda uqhagamshelane no-Mzwamadoda Coto ku-021 400 9807 okanye mzwamadoda.coto@capetown.gov.za. LUNGELO MBANDAZAYO UMPHATHI WESIXEKO 138/2019

Rachel Kofumani sitting in her new wheelchair. DA MP and Khayelitsha head of constituency Noko Masipa (light shirt) and DA proportional representation councillor Khayalethu Nethi (wearing a hat) and other community members are standing behind her. PHOTO:

Khayelitsha Constituency, Noko Masipa, said they were made aware of Kofumani’s conditions by some members of the Makukhanye soup kitchen. “We felt it is important to respond as soon as possible. We believe that Mama Rachel’s life will change for the better. Now she will be able to move around in her house and even sit in the sun,” said Masipa Makukhanye Soup Kitchen project manager Nondumiso Kope said she knows Kofumani for many years as they are staying in the same street. “Mama used to come to my house to ask for something to eat before she takes her tablets. “When I started my soup kitchen two months ago she was one of the first people that came to my mind,” she said. Kope said she asked one of DA leaders to assist Kofumani with a wheelchair because she was struggling to walk. “I’m glad she received it because her situation used to hurt me a lot,” she stated.

UNATHI OBOSE

Baxabe endleleni abahlali kooTR UNATHI OBOSE Enye yeendlela ezixakeke kakhulu kwindawo yaseKhayelitsha, iMew Way, ijike yafana nebala lezemidlalo ngeCawe ngethuba iqela labahlali bendawo yamatyotyombe yakoo TR betshisa inkunkuma ukuthintela ukuhamba kwezithuthi. Le migushuzo ilandela isigeneko nalapho kubikwa ukuba iteksi iye yakhalala umgaqo yaya kungena kumatyotyombe amabini asecaleni kwendlela. Ngethamsanqa akhange kubekho mntu ulimalayo, kodwa esi siganeko sivuse umnyele kubahlali nabathe bagqiba kwelokuba bavale indlela. Ukanti iinzame zamagosa ezokhuseleko zokuthibaza lo mbhodamo ziwe phantsi njengoko le migushuzo iye yaqhuba nasekuqaleni kweveki. Oku kuthe kwanika abantwana ithuba lokuba badlale ibhola ekhatywayo esitalatweni, logama amantombazana ebedlala iitoti abanye bedlala ugqaphu. Umhlali ozibize ngesiduko ngenxa yokoyikisela ubomi bakhe uMaMpehle uchaze olu qhankqalazo nje ngendlela ababonakalisa ukungaxoli kwabo ziimeko abaphila phantsi kwazo. “Eyona nto imandla sifuna izindlu. Kudala sihleli ematyotyombeni. Ubomi bethu busemngciphekweni zezi zithuthi zihla zinyuka kule ndlela,” utshilo. U-MaMpehle uhambise wathi ziliqela izigeneko ezikumila kunje ezihlala zisenzeka kule ndawo, kwaye abantu bayalimala maxa wambi baphulukane nezinto zabo zexabiso.

U-MaMpehle, nongu mama wabantwa abathathu, uthe bonke abantwana bakhe wabazalela kule ngingqi. “Ndifike apha ngonyaka ka 1999 ndisuka eMpuma Koloni ndisengumntwana wesikolo. Ngonyaka ka 2007 ndaqala ukuzihlalela ngeloxesha ndandisele ndinaye umntwana omnye,” ucacise watsho. Uthe abanangxaki nokuba bangabe benikwa iziza kufakwe nje amanzi, umbane kunye nezindlu zangasese. “Ibingezonjongo zethu ukuvala indlela siphazamise izithuthi, koko siye sanyanzeleka ngoba lelona lwimi balivayo abeSixeko saseKapa,” uthethe watsho. Uceba ka wadi 90 uLulekwa Jali usingqinile esisehlo sokutshayiswa kweehoki, watsho esithi uye waya kwirenki yee taxi eSite C, ephelekwa ziikomiti zokuhlala, ukuya kufaka isimangalo. “Siye sabuzwa ukuba ingaba siyayazi na i-number plate yesithuthi eso senze umonakalo asasazi kuba itshayise nje yabaleka. Baye bathembisa ngokuphanda ukuzama ukufumana isithuthi eso senze umonakalo,” utshilo uJali. Isithethi seCodeta uBesuthu Ndungane uziphikile ingxelo zokuba bekufakwe ityala malunga nesithuthi sabo. Umphathi wesikhululo samapolisa iLingelethu West uColonel Fana Dlamini usingqinile esi siganeko. Uthe i-quantum itshayise iihoki kunye nemoto yakugqiba yabaleka. Uthe amapolisa avule ityala lokuqhuba ngokungekho semthethweni.


NEWS 7

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

CITYNEWS AREA CENTRAL EDITION

THE NEWSLETTER FOR THE RESIDENTS OF CAPE TOWN

3

3

2

4

Apply for rebates and financial relief

How the City’s electricity tariffs work

Platinum City The status means awarded to business City clinics

October 2019 / ISSUE 49

By-law to better protect city beaches

AREA CENTRAL

Senior citizens' homeownership dreams unlocked

1

3 2

4 1 2 3 4

Area North Area East Area Central Area South

Philippi East facility being revamped Work on the upgrade of the Vuyiseka multipurpose facility in Philippi is under way. The upgrade will ensure that the facility realises its full potential for the benefit of the community. Built in 1987 as part of Cape Town’s bid for the Olympic Games at the time, the facility is in the heart of Philippi East. It was previously occupied by a school, while the City managed the two sports halls and outdoor sports facilities. The City will take up office space in the facility to provide services such as law enforcement, revenue, subcouncil services, urban management, health and housing, and informal settlements management. In the previous financial year, R7,3 million was spent on a new roof, wall cladding, waterproofing and water connections, and ablution facilities. This financial year, R20 million will be spent on, among others, security access and stone-guards, electricity and lighting, dry-walling, painting, parking and landscaping.

See: www.capetown.gov.za/thinkwater

Great green heart: The Company’s Garden is a great place to visit this summer. Packed with rare and exotic plants and a fascinating history, ringed by museums and galleries, this green heart of the city is a must-see. It's free to enter and open daily between 07:00 and 19:00.

Bringing power to the people It’s a misconception that the City makes a profit from electricity. It is sold at the cost of buying and providing it. See page 3.

M

uch has been said about the City’s electricity tariffs since the tariff hike took effect on 1 July 2019, which is the start of the new municipal financial year. Here are some important facts in a nutshell: • All the City’s tariffs that required National Energy Regulator of South Africa (NERSA) approval were approved by NERSA. • Following a public participation process the regulated and unregulated tariffs were approved by a full Council. • No profit is made from the sale of electricity. • Eskom’s tariff increased by 15,6% compared to the City’s increase of 8,8%. • Some 65% of the electricity tariff is spent on buying bulk electricity from Eskom. • The City must buy from Eskom. It has no choice, as the law dictates this. That is

Follow your City on:

why the City is taking National Government and NERSA to court to allow it to buy some of the required energy from independent producers. • The fixed charge for electricity is not a surcharge; it is for cost recovery only. YOU HAVE THE POWER TO SAVE You hold the power to reduce your energy bills. A large part of the energy tariff is based on usage. So, if you use less, you will pay less – and will help make Cape Town a sustainable, energy-efficient city. • Turn down your geyser temperature to 60 ˚C. This will save you up to 5% on your electricity bill. For more ways to reduce electricity use, see https://savingelectricity.org.za/.

www.capetown.gov.za

KORTLIKS Die Stad doen sy bes om verhogings in elektrisiteitstariewe te beperk, en vanjaar het die tariewe met slegs 8,8% gestyg – veel minder as Eskom se tariefverhoging van 15,6%. Die Stad moet volgens wet by Eskom krag koop en enige tariefverhogings moet deur die nasionale energiereguleerder goedgekeur word. Boonop moet die Stad sy elektrisiteitsinfrastruktuur in stand hou en uitbrei, en daarom is ’n vaste heffing vir sommige gebruikers ingestel. Daar is verskeie maniere waarop inwoners hulle elek-

• The City compares well with other metros, with costs being lower in many instances. The City does its utmost to keep cost increases to a minimum when tariffs are proposed. It also makes considerable provisions for the most vulnerable. The City hopes that residents and businesses understand the need for the fixed charge as a cost recovery tool to enable infrastructure maintenance. The “buying in bulk” myth Buying electricity in bulk is not always cheaper. Only buy what you need. The lifeline, domestic and home user tariffs have two pricing blocks. The block you are charged in depends on how much you buy in a month. Buying in bulk may push you into the second block, which is more expensive and often unnecessary.

www.facebook.com/CityofCT

www.twitter.com/CityofCT

Forty elderly residents received historical title deeds at a ceremony held at Athlone Stadium on 16 September 2019. This now gives full and unambiguous ownership to these residents, some of whom have waited for over 20 years to receive their title deeds. The 40 beneficiaries are from Wallacedene, Langa, Atlantis, Joe Slovo, Kleinvlei, Wesbank and Mfuleni. Empowering residents who were previously denied access to property ownership is one of the City’s priorities. Many families still live as tenants or without ownership rights in houses they have occupied for generations. Handing over title deeds is one way in which the City can rectify the injustices of the past. Meanwhile, the Mau Mau housing project in Nyanga is under way, and several beneficiaries moved into their homes as first-time property owners. The first residents to receive their keys to the state-subsidised Breaking New Ground (BNG) homes were elderly citizens, who have been on the housing database for many years. On completion in March next year, the R90 million BNG project will provide homes to 434 beneficiaries.

Home at last: The Mau Mau housing project in Nyanga will provide homes to 434 beneficiaries.

www.youtube.com/cctecomm

KHAWUNDIBALISELE trisiteitsverbruik kan verminder, en kan geld spaar. Een is om hulle geisers koeler te stel. Vir nóg energiespaarwenke, gaan na https://savingelectricity.org.za/. Werk aan die opknapping van die Vuyisekameerdoelfasiliteit in Philippi is aan die gang. ’n Aantal Stadsdienste sal vanuit die opgeknapte fasiliteit gelewer word. Veertig bejaarde inwoners het in September historiese titelaktes ontvang. Die 40 begunstigdes is van Wallacedene, Langa, Atlantis, Joe Slovo, Kleinvlei, Wesbank en Mfuleni.

ISixeko senza konke okusemandleni ukugcina amaxabiso ombane esezantsi, kwaye kulo nyaka amaxabiso eSixeko onyuke nge-8,8% kuphela- xabiso elo elisezantsi kakhulu kwixabiso labakwa-Eskom elonyuke nge-15,6%. Ngokomthetho, iSixeko kufuneka sithenge umbane kwabakwa-Eskom, kwaye konke ukonyuka kwamaxabiso kufuneka kuphunyezwe yi-National Energy Regulator. ISixeko kufuneka sinononophele isakheko saso sobonelelo ngombane, kwaye ngenxa yoko siye samisela intlawulo engagungqiyo kwabanye abasebenzisi bombane. Uluntu luneendlela ezininzi olungacutha ngayo

ukusetyenziswa kombane kwaye lugcine imali. Ukuthoba ubushushu kwigiza yakho yenye yazo. Ngezinye iingcebiso malunga nokulondoloza umbane, jonga kuhttps://savingelectricity.org.za. Umsebenzi wokuphuculwa kwesakhiwo senkoonzo ezahlukeneyo iVuyiseka ePhillipi uyaqhuba. Inkonzo ezininzi zeSixeko zizakuqhutyelwa kuso. Abantu abadala abangamashumi amane bafumene iitayitile zobunini zezindlu kweyoMsintsi. Aba baxhamli bayi-40 baphuma eWallacedene, kwaLanga, Atlantis, Joe Slovo, Kleinvlei, Wesbank nase-Mfuleni.

Making progress possible. Together.


8 NEWS 2 CITYNEWS

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Area Central, October 2019

Making progress possible. Together.

Attend ward meetings and help us run the City better

Check your meds City Health urges residents to do a ‘spring-clean’ of their medicine cabinets. Expired medication should never be taken, and may not be disposed of in home bins. It is also illegal to dispose of pharmaceutical waste and ‘sharps’ – such as surgical blades or syringes – in home bins. Safely dispose of expired medicines and sharps by placing them in rigid, puncture–proof plastic containers (e.g. a plastic milk bottle) and sealing them. Clearly mark the containers as “Expired medication” or “Sharps” and take them to your nearest City clinic or private pharmacy for safe disposal.

Extra clerks will be employed at the busier driving licence testing centres (DLTCs) such as Brackenfell, Durbanville, Gallows Hill, Hillstar, Joe Gqabi and Milnerton centres, with further appointments at other centres to be made on a priority basis. Long waiting times at the City’s 18 DLTCs are a common complaint. In the 2018/19 financial year, these centres administered 76 178 driving tests and 124 135 learner licence tests. They also deal with the replacement and renewal of documentation, fine payments, etc. Delays are not entirely within the

Access-to-information enquiries The City wants to raise awareness of the Promotion of Access to Information Act (PAIA) and invites residents to apply to the City for access to information. PAIA gives effect to section 32 of the Constitution, which confirms the public’s right of access to information held by the state, except for records held by the Cabinet, the courts, members of Parliament and provincial legislatures. The City has a dedicated walk-in public office, the Access to City Records Office, in the Cape Town Civic Centre to assist the public with the PAIA process. Information that can be requested includes documents, tapes, video recordings, computer files, notes or e-mails. PAIA applies to records of public and private bod-

ies. A record means any recorded information that is in possession or under the control of the public body, whether or not created by that public body. PAIA also applies to records held by independent contractors contracted by the state. In terms of PAIA, an applicant must be given access to records of a public body, provided that the applicant complies with all the procedural requirements, and that access is not refused in terms of any of the grounds of refusal contained in chapter 4 of the act. For more information and to submit requests, visit www.capetown.gov.za/CityConnect. You can also send an e-mail to access2info.act@capetown.gov.za.

Water use is down, but please still save The City thanks residents and businesses for continuing to use water sparingly. In the last week of September, average daily use was 616 Mℓ/day, less than the target of 650 Mℓ/day. Water use restrictions remain in force. Watering of gardens or irrigation with municipal drinking water is allowed only before 09:00 or after 18:00 for a maximum of one hour per day per property,

Subscribe to CityNews

KORTLIKS

CityNews is distributed as an insert to a number of community papers and is also available at City libraries. E-mail: citynews@capetown.gov.za Fax: 021 400 1260 Postal: PO Box 298, Cape Town 8000

Uitvoerende burgemeester Dan Plato moedig inwoners aan om wyksvergaderings by te woon en hulle kwessies en vrae met hulle wyksraadslid te bespreek. Die wyksvergaderings is ’n manier om na inwoners te luister, en om te bepaal waar die Stad goed vaar en waar méér gedoen kan word om aan Kapenaars se verwagtinge te voldoen. Die vergaderingrooster is te kry by www.capetown.gov.za. Die Stad het ’n nuwe eenstopinstapsentrum in die Strandstraatwandelhal wat spesifiek geskep is om kleinsakeondernemings by te staan.

If you would like CityNews delivered straight to your inbox, sign up at www.capetown.gov.za/subscribe. CityNews Online is delivered every two weeks and includes updates of recent highlights, service delivery notices, reminders and alerts.

City’s control: The NaTIS system used to process transactions falls under National Government, as do the eye-testing machines required for licensing applications. The City does what it can to improve its customer service, which the additional appointees will hopefully achieve in the coming months. Other business improvement measures introduced at some centres include queue management systems, improved signage, and weekly activity reports on staff performance. Unfortunately, not all DLTCs can incorporate these measures, mostly due to a lack of space.

as follows: • on Tuesdays, Thursdays and Saturdays using soaker hose irrigation, or a bucket or watering can • on Saturdays using sprinklers or a hosepipe fitted with a self-closing spray nozzle

‘Backyarder’ services a first

Better conditions for backyarders: Since 2014, the City has installed 2 460 water and sanitation points to backyard dwellers on City rental property, and plans to install around 2 000 service points to backyard dwellers over the next three years. Cape Town was the first municipality in the country to provide services to those living as backyarders on Council-owned property. The backyarder programme started in 2014 and provides one-on-one water, refuse and electricity services to these residents. Backyarders who live on private property or on invaded land will not benefit, as the Municipal Finance Management Act determines that public money may not be used for enhancing private properties. More than R850 million has been earmarked over three years for upgrades to informal settlements and backyarder services. Of this, R713 million has been budgeted for investment in backyarder service provision and the informal settlements upgrade programme.

In addition, some R150 million is budgeted for the delivery of electricity services to the backyarder community. The growth in the number of backyarders is a direct result of rapid urbanisation and the growing need for more affordable housing closer to urban centres. Just over R1,6 billion has been budgeted over the next three financial years to provide formal subsidy houses and affordable rental opportunities near urban centres. Yet the City cannot solely rely on these options, but must also look towards enhanced backyarder services provision and informal settlements upgrades. The City will continue promoting transport-oriented development, working towards reversing apartheid spatial planning.

Dam levels – individual dams and total storage – by year Berg River 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Steenbras Lower

Steenbras Upper

Theewaterskloof

Voëlvlei

Wemmershoek

% storage

AS OF 30 SEPTEMBER 2019

81,9%

Over winter, the City spent R15 million trimming trees that could have interfered with overhead electricity lines and caused power failures during storms. Now the Cape is entering the windy season, when the southeaster can cause havoc. The City asks residents to maintain their trees and vegetation near power lines to prevent power outages. Vegetation affecting overhead lines can be reported to the call centre on 0860 103 089 or at FaultReporting. Centre@capetown.gov.za.

More staff at driver testing centres

75,6 %

Trim that tree

inclusive and well-run municipality, we will work harder to make sure every resident experiences the benefits of efficient service delivery. Some of the meetings have been wellattended; others less so. That's why we are

won "Africa's Leading Tourist Attraction", and Cape Town International Airport won "Africa's Leading Airport". All three are now in the running for the world title at the 2019 World Travel Awards, and we need your vote to help us bring home these accolades. Winning the global titles will be a great boost for the local tourism economy, which supports 300 000 jobs. Voting closes on 20 October. So, please go to www.worldtravelawards.com to cast your vote and help us achieve a hat-trick! – Executive Mayor Dan Plato

37,6%

To cut down on red tape and improve its services to entrepreneurs and small, medium and micro-enterprises (SMMEs), the City opened a Business Hub in the Strand Street concourse. This walk-in centre, an extension of the Small Business Support Office, is an easily accessible one-stop business support shop. It offers information on starting and growing a business as well as support programmes and advice; connects SMMEs and entrepreneurs with business partners, funders, support organisations or City departments; simplifies communication with the City, and provides access to new markets. • The Business Hub is open on weekdays from 08:00 to 16:00 and can be contacted on 021 417 4043 or business.support@capetown.gov.za.

encouraging you to attend. If you are not sure who your councillor is, please attend these meetings to get to know him/her and provide us with feedback on how effective your councillor is. The meeting schedule is available on the City's website. As part of being a leading city, Cape Town has been nominated in three categories at the World Travel Awards.At the World Travel Awards Africa & Indian Ocean gala ceremony in June 2019, Cape Town – already the 2018 World's Leading Festival & Event Destination – was named "Africa's Leading Festival & Event Destination"; Table Mountain

62,3%

The City means (better) business

A message from the Executive Mayor, Dan Plato

73,9%

T

he ward community engagement sessions are in full swing, with all 116 wards of the City expected to have meetings where residents can discuss concerns and raise questions with their ward councillor. I have also been attending a number of these. This process is similar to the listening tour I conducted when I became Executive Mayor in November last year. It’s important that our residents feel that they're heard and acknowledged; to hear where we are doing well and where we can do more to meet expectations. As an

2015

2016

2017

2018

2019

KHAWUNDIBALISELE Ekstra klerke sal by die Stad se besiger rybewystoetssentrums soos Brackenfell, Durbanville, Gallows Hill, Hillstar, Joe Gqabi en Milnerton aangestel word. Die Stad se gesondheidsdepartement raai inwoners aan om hulle medisynekaste ’n slag deeglik te deursoek en op ’n veilige manier ontslae te raak van ou medisyne en ander items. Vir lede van die publiek wat op soek is na Stadsinligting is daar ’n toegewyde instapkantoor in die Kaapstadburgersentrum, waar enigeen om toegang tot inligting kan aansoek doen.

USodolophu weSigqeba uDan Plato ubongoza uluntu ukuba luzimase iintlanganiso zewadi, kwaye luxoxe ngeengxaki ezikhoyo lubuze nemibuzo kuceba wewadi leyo. Kubalulekile ukuba uluntu lumanyelwe kwaye luthathelwe ingqalelo, ukwenzela ukuba luve ukuba iSixeko siqhuba kakuhle kweziphi iinkalo kwaye singaphucula phi ukuze sifezekise iimfuno zoluntu. Ukuze ufumane ishedyuli yeentlanganiso, nceda ungene kuwww.capetown.gov.za. ISixeko sivule iZiko lenkonzo yoncedo kwezoShishino ebizwa ngokuba yi-‘one stop’ kummandla ovulelekileyo eStrand

Street ngeenjongo zokunceda amashishini asakhasayo. Kuzakuqeshwa abanye abasebenzi abancedisayo kumaziko axakekileyo okuvavanyelwa ilayisenisi yokuqhuba afana naseBrackenfell, Durbanville, Gallows Hill, Hillstar, Joe Gqabi nase-Milnerton. Icandelo lezeMpilo kwiSixeko libongoza uluntu ukuba lucoce iikhabhathi zalo zamayeza kwaye lulahle ngokukhuselekileyo amayeza aphelelwe lixesha. Kubantu abafuna ukufikelela kulwazi lweSixeko, iSixeko sinayo i-ofisi yokungena uluntu ejongene nalo msebenzi, i-Access to City Records Office, eKapa eCivic Centre.


NEWS 9

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Making progress possible. Together.

Area Central, October 2019

How the City’s electricity tariffs work Providing reliable electricity services to all Capetonians is a complex business.

T

he City does what it can to make electricity accessible and affordable for all its residents. It does not profit from the sale of electricity. Of income derived from electricity sales, 65% goes to Eskom, which sells the bulk electricity to the City, 25% goes toward the maintenance of the electricity grid, and 10% to the rates account, which helps pay for shared services. This financial year, the City has been able to limit electricity tariff increases to 8,8% – much less than Eskom’s 15,6% increase – and has implemented tariffs that it believes are as equitable as possible. The City must maintain and extend its extensive electricity infrastructure (see the panel “City Electricity by the numbers”), regardless of how much electricity is sold. Tariffs and thresholds Electricity consumption is measured in kilowatt hours, and one City electricity billing unit is equal to one kilowatt hour. A kilowatt hour (kWh) is a measurement of energy where 1 000 watts of power is sustained for one hour. So, an electric heater consuming 1 000 watts and operating for one hour uses one kWh of energy. A television consuming 100 watts operating continuously for 10 hours also uses 1 kWh. The City charges households three different rates for electricity – lifeline, domestic and home user. The lifeline tariff is designed to help the poor afford a basic level of service. Please see the panel below for an explanation of the three tariffs. All three tariffs have two pricing blocks with usage thresholds. If you cross the

To compensate for the impact of this charge, home users pay less per unit for the first 600 kWh than consumers on the domestic tariff.

Home user service charge This tariff contains a service charge of R163,32 per month (R142,02 plus VAT). Money generated from the service charge helps maintain the City’s electricity infrastructure, including power lines, substations, transformers and meters.

Small-scale embedded generation There is also a small-scale embedded generation (SSEG) tariff for customers with Cityapproved grid-tied feed-in SSEG systems, such as solar photovoltaics. For more information, enter "SSEG" in the search box on the City's website.

1,5 LOADS OF LAUNDRY

4 HOURS OF REFRIGERATION

5 SHIRTS IRONED

You will be charged the DOMESTIC tariff if you: • own a house valued at more than R400 000 and less than R1 000 000; • have a prepaid meter; or • consume, on average, more than 450 kWh per calendar month per year.

You qualify for the LIFELINE tariff if you: • have a prepaid meter, and • receive less than 450 units on average per month, and • live in a property with a municipal valuation of less than R400 000, or • receive a rebate (pensioner, indigent, disabled), irrespective of property value. Lifeline customers receive some free electricity, namely: • 60 kWh per month if they use less than 250 kWh (on average) per month. • 25 kWh per month if they use between 250 and 450 kWh (on average) per month. The Lifeline tariff is not to reward lowconsuming customers, but to but to help the poor afford a basic level of service.

24 SLICES OF BREAD TOASTED

Price for block 2

Lifeline tariff

120,09c/kWh plus VAT = 138,10c/kWh *Includes any free electricity

242,14c/kWh plus VAT = 278,46c/kWh

Domestic tariff

199,13c/kWh plus VAT = 229,00c/kWh

242,14c/kWh plus VAT = 278,46c/kWh

175,46c/kWh plus VAT = 201,78c/kWh

242,14c/kWh plus VAT = 278,46c/kWh

(below the threshold) Threshold = 350 kWh per calendar month Threshold = 600 kWh per calendar month

Home user tariff

Threshold = 600 kWh per calendar month

(above the threshold)

City Electricity by the numbers 832 km of high-voltage cables 174 km of high-voltage overhead lines 7 244 km of medium-voltage cables 345 km of medium-voltage overhead lines 22 207 km of low-voltage cables 2 871 km of low-voltage overhead lines 83 major substations 922 protected substations

KORTLIKS Van die inkomste wat die Stad uit elektrisiteitsverkope verdien, gaan 65% na Eskom, wat die elektrisiteit in groot maat aan die Stad verkoop; 25% word gebruik vir die instandhouding van die kragnetwerk, en 10% gaan na die gemeenskaplike belastingrekening. Huishoudings wat hulle krag van die Stad ontvang, betaal een van drie elektrisiteitstariewe – die hulptarief (“lifeline”), huishoudelik of tuisgebruiker. Die hulptarief is geskep om ’n basiese diensvlak binne arm mense se bereik te plaas. Inwoners wat in ’n eiendom met ’n munisipale waardasie van minder as R400 000 woon, oor ’n koopkragmeter beskik en minder as 450 eenhede per maand gebruik óf ’n Stadskorting ontvang, kom

16 MEALS MICROWAVED

Price for block 1

About the three electricity tariffs You will be charged the HOME USER tariff if you: • own a property valued at more than R1 000 000, as users in this category are not regarded as destitute. This is the most equitable way found to classify the cost. Rates and services relief may still be provided depending on household income; • have a prepaid meter; or • have a credit meter, regardless of property value.

Eskom customers Eskom customers can consult www.eskom.co.za for their tariffs. They can also refer any queries directly to the Eskom national Sharecall number on 0860 037 566 or by sending an e-mail to western@eskom.co.za. • For more information about City-supplied electricity, and for tips on how to save energy, visit http://www.capetown.gov.za > Family and Home > Residential Utility Services.

1 KWH – OR CIT TY BILLING G UNIT T – WILL L PROVIDE APPROXIMA AT TEL LY ENOUGH ENERGY FOR:

1 CAKE BAKED

Apply for rebates and other types of financial relief The City invites property owners who are aged 60 years and older, or are indigent or dependent on social grants, to apply for financial assistance by 30 November 2019. Residents who already receive these rebates must reapply, as their three-year cycle ended in June, following the new property valuation implemented on 1 July 2019. The City has earmarked some R1,2 billion for rates rebates and R1,7 billion for indigent relief. Property owners receiving a pension or social or disability grants, and whose monthly household income is less than R17 500, may qualify for rates discounts.

Let there be light: Supplying electricity to a city with 4,2 million residents is an enormous undertaking. threshold, you will start paying more for your electricity. In other words, if you use more electricity than usual, you will end up paying a higher rate.

CITYNEWS 3

2 852 unprotected substations 5 959 mini-substations 645 pole-mounted transformers 2 gas-fired generators 658 542 electricity meters 2 505 employees 966 vehicles R12 billion+ budget

A threshold increase This is a R2 500 increase in the monthly household income threshold for rates assistance. The rebates for all income bands between R4 500 and R17 500 per month have also been adjusted upwards. Property owners who are indigent and earn up to R6 000 a month, regardless of their age, are also encouraged to apply for indigent benefits, including rates rebates. Residents who are in arrears with their municipal accounts can enter into an arrangement with the City to pay these off. How to apply To apply for pensioner and social grant benefits or indigent relief, visit your nearest municipal office or www.capetown.gov.za/City-Connect. Click on "Apply", and then on "Financial relief and rebates". Download and complete the required applications form(s). Submit completed forms to any Revenue walkin office, e-mail it to indigent.relief@ capetown.gov.za, or post them to: Director Revenue, City of Cape Town, PO Box 655, Cape Town 8000. Certified copies of all relevant documentation must be included with the application. When posting a form, a certified copy of your ID or other proof of identification must be included. Residents applying for indigent registration can also send an SMS with their name and cellphone number to *134*222#. Renewal applications have been posted to existing rates rebate and indigent grant recipients. • For more information, contact the call centre on 0860 103 089.

KHAWUNDIBALISELE in aanmerking vir die hulptarief. Ál drie tariewe het twee prysblokke met gebruiksdrempels. Sodra jy die drempel oorsteek, begin jy méér vir jou elektrisiteit betaal. Die tuisgebruikertarief sluit ’n diensheffing van R163,32 per maand in. Inkomste uit die diensheffing help die Stad sy elektrisiteitsinfrastruktuur in stand hou. Die elektrisiteitsdepartement het ’n jaarlikse begroting van meer as R12 miljard, het 2 505 mense in diens, en ’n vloot van 966 voertuie. Eiendomseienaars wat 60 jaar en ouer is, as deernisgevalle beskou word of op maatskaplike toelaes staatmaak, kan teen 30 November 2019 om finansiële bystand by die Stad aansoek doen. Vir inligting bel die oproepsentrum by 0860 103 089.

Kwingeniso efunye kwintengiso yombane, i-65% ingena kwabakwa-Eskom, abathengisela iSixeko isambuku sombane, i-25% ingena kunonophelo lweziko elinobuxhakaxhaka bobonelelo ngombane, ize i-10% ingene kwiakhawunti yeentlawulo ezihlanganisiweyo. ISixeko sihlawulisa amakhaya iireyithi ezintathu ezahlukeneyo zombane-iLifeline, Domestic ne-Home User. Intlawulo ye-Lifeline yenzelwe ukunceda abo bangathethi-ntweni ukuba bakwazi ukufikelela kumgangatho wenkonzo engundoqo. Uluhlu oluhlala kwiipropati ezixabisa ngaphantsi kweR400 000, oluneemitha zombane ohlawulelwayo ngaphambi kowusebenzisa kwaye lusebenzise iiyunithi ezingaphantsi kwe-450 ngenyanga, okanye olufumana isaphulelo seSixeko kufuneka lufumane intlawulo ye-Lifeline.

Zontathu ezi ntlawulo ziinebloko ezimbini zamaxabiso, ngokweqondo lokusetyenziswa kombane. Ukuba udlulile kwiqondo lokusetyenziswa kombane, uzakuqalisa ukuhlawula kakhulu ngombane wakho. Ixabiso eliyi-Home User linentlawulo yenkonzo eyiR163,32 ngenyanga. Imali eyenziwe kule ntlawulo yenkonzo inceda kunonophelo lwesakheko sobonelelo ngombane seSixeko. ISebe lezoMbane sinoqingqo-mali lonyaka olungaphezulu kwe-R12 bhiliyoni, kwaye liqeshe abantu abayi-2 505 kananjalo linezithuthi eziyi-966. Abanini bezindlu abaneminyaka eyi-60 nangaphezulu ubudala, abo bangathathi-ntweni okanye abaxhomekeke kwizibonelelo zoncedo lukarhulumente, kufuneka benze isicelo soncedo-mali kwiSixeko ngowama-30 kweyeNkanga 2019.


10 NEWS 4 CITYNEWS Learners’ walk to school now safer The City has installed a signalised crossing at AZ Berman Drive, Mitchells Plain, for Tafelsig Primary School learners to cross this busy road safely. The R1 million project included road markings, road traffic signs, vehicle detection using camera technology, and audio-tactile pedestrian push buttons. Learners and other children can now safely cross over to school or the play park. The City urges motorists on this road to drive carefully, adhere to the speed limit and traffic signal, and be on the lookout for children. • Please report traffic signal faults to 0800 656 463 (24 hours).

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Area Central, October 2019

Progress with housing and power New housing opportunities in Philippi and electrification in Nyanga

T

he R90 million Sweet Homes informal settlements upgrade project in Philippi aims to improve the lives of the community. The R60 million first phase includes construction of roads, stormwater and sewer networks, electricity infrastructure, and ensuring a safer space. However, the true cost of the upgrade is enormous, as the project is marred by violence. In the past 24 months, 13 people lost their lives. These include two security guards, a construction worker and eight community members, and recently also two City law enforcement officers, who were shot while protecting contract workers. Affordable housing in Philippi The City’s advisory panel on planning appeals gave the green light for four privatesector developments that will provide over 240 affordable housing units in Philippi. These developments will be located between Strandfontein, Ottery and Boundary roads, close to public transport services and major routes, alongside the Philippi horticultural area (PHA).

Smart tech: The Tafelsig Primary School crossing is state-of-the-art.

Ottery Road to be rehabilitated

The City is investing R20 million in the rehabilitation of Ottery Road and part of Olieboom Road in Philippi. Ottery Road provides an important link off Jakes Gerwel Drive and Govan Mbeki Drive to the Philippi horticultural and industrial area. Construction is to start in midOctober 2019 and will take approximately seven months. New sidewalks will be built in the southern section of Ottery Road, while the traffic circle and sidewalks will also be rehabilitated.

Making progress possible. Together.

Life’s a beach: Cape Town’s 307 km coastline has more than 70 beaches.

By-law to better protect beaches

Let there be light: More than 97% of City-supplied households have access to electricity. The developments will consist of 242 flats intended for lower to middle-income households on several sites in Knole Park. Mabophe Square electrified In August, 333 residents at Mabophe Square, Nyanga East, received electricity to their homes. The project cost R3 million.

Pool openings delayed for repairs The City opened 16 municipal swimming pools in time for the spring school holidays, in addition to the four indoor pools that are open year-round. Annually, more than 1,5 million people visit the City’s swimming pools. The pools are popular for relaxation and socialising, but are also targeted by vandals and criminals. In fact, users of the Trafalgar Park and Elsies River pools have been deprived of these facilities due to theft and vandalism. It is hoped repairs will be completed in time for the summer season. The pools in Parowvallei, Ruyterwacht, Lentegeur and Delft are also undergoing repairs and maintenance work, but should be ready for the peak summer

period. The Bellville, Elsiesrivier and Ravensmead swimming pools will not be open this season due to renovations. • For a list of open pools, search under "Swimming pools" on www.capetown.gov.za.

KORTLIKS

Community cooperation was critical for the success of the project, as informal structures had to be shifted to enable the electrification work to proceed. Electrification projects, along with other basic services projects, are ongoing across the city, and 97,3% of City-supplied households have access to electricity in general.

Illegal dumping could cost you Persons caught dumping their waste illegally will have their vehicle seized and impounded. The vehicle will not be released until the criminal case is concluded and on receipt of the fees payable, which include an impoundment fee. The fees are R8 700 for a first offence, R11 700 for a second offence, and R17 400 for a third offence. The offender will also be fined with R5 000 for contravening the by-law . • Report illegal dumping to the call centre on 0860 103 089, or on the emergency number (107 from a landline, or 021 480 7700 from a mobile).

The City has drafted a by-law to better manage, protect and improve safety along Cape Town’s coastline, which draws millions of visitors and contributes some R40 billion to the local economy each year. The proposed by-law addresses poaching or illegal fishing; harvesting, removal or damaging of indigenous coastal vegetation and other natural material; littering, pollution and dumping; encroachment of private property; measures to remove encroachments; possession of liquor or drugs; hawking or doing business illegally; launching of vessels, and issuing of fines for contraventions. Following a month-long public participation process, the draft by-law will now go before Council’s Portfolio Committee on Spatial Planning and Environment in November, and then to a full Council meeting for approval early in 2020.

Hanover Street is back On Heritage Day, Keizersgracht in District Six again received its original, historical name, "Hanover Street". The request was made by the District Six Working Committee in June 2019. After a public participation process in which 1 195 residents and interested parties submitted comments – 96% of them in favour, the proposal was approved by a full meeting of Council.

KHAWUNDIBALISELE

Verskeie Philippi-behuisingsprojekte is hetsy aan die gang of aan die kom. Dít sluit die opknapping van die informele nedersetting Sweet Homes in, wat R90 miljoen kos, en vier privaatsektorontwikkelings wat meer as 240 behuisingseenhede sal voorsien. Altesaam 333 inwoners van Mabophe Square, Nyanga-Oos, het in Augustus elektrisiteit in hulle huise gekry. Die projek het R3 miljoen gekos. Keizersgracht in Distrik Ses het op Erfenisdag weer sy oorspronklike naam, Hanoverstraat, ontvang. Die Stad het ’n seinkruising in AZ Bermanrylaan, Mitchells Plain, geïnstalleer sodat leerders van die Primêre Skool Tafelsig hierdie besige pad veilig kan oorsteek.

Sestien munisipale swembaddens sal dié somer oop wees. Party swembaddens het egter so erg onder vandale deurgeloop dat dit nie sal kan oopmaak nie. Persone wat betrap word dat hulle onwettig vullis stort, kan hulle voertuie verloor. Die Stad sal op die voertuie beslag lê en dit skut totdat die strafsaak afgehandel en enige boetes betaal is. Boetes is stewig en kan tot R22 400 vir ’n derde oortreding beloop. Die Stad het ’n verordening opgestel om die Kaapstadkuslyn beter te bestuur, te beskerm en te beveilig. Die konsepverordening sal in November voor die Raad se portefeuljekomitee oor ruimtelike beplanning en omgewing dien, waarna ’n volle Raadsvergadering dit vroeg in 2020 vir finale goedkeuring sal oorweeg.

Kukho iiprojekthi eziliqela zezindlu eziqalisileyo okanye ezicwangcisiweyo ePhilippi. Ezi projekthi ziquka iprojekthi exabisa i-R90 miliyoni yokuphuculwa kwendawo yamatyotyombe iSweet Homes, kunye nophuhliso lwemimandla emine yecandelo labucala oluzakubonelela ngeeyunithi zezindlu ezifikelelekayo ezingama-240. KweyeThupha, abantu abayi-333 eMabophe Square, eNyanga East bafumene umbane emakhayeni abo. Le projekthi ixabisa i-R3 miliyoni. NgoSuku lwaMagugu naMafa iKeizersgracht eseDistrict Six yathi yathiywa ngokutsha ngegama layo lokuqala– iHanover Street. ISixeko sifakele indawo yokunqumla abo bahamba

ngeenyawo enezikhombisi zendlela kwindlela i-AZ Berman Drive, eMitchells Plain kulungiselelwa abafundi baseTafelsig Primary School ukuba banqumle le ndlela ixakekileyo ngokukhuselekileyo. ISixeko sivule iipuli zokuqubha eziyi-16 ukulungiselela ixesha lasexhotyeni. Nangona kunjalo, ezinye iipuli zonakaliswe kakubi kwaye azinakho ukuvulwa. Abantu ababanjwe belahla inkunkuma ngokungekho semthethweni izithuthi zabo ziyakuthi zithinjwe kwaye zivalelwe. Izithuthi azisayi kukhutshwa zingekahlawulwa izohlwayo zetyala lolwaphulo-mthetho – ezifikelela kwi-R22 400 kwisigwebo sesithathu.

CITY OF CAPE TOWN AND AREA CENTRAL CONTACT NUMBERS Accounts and general enquiries Tel . . . . . . . . . . . . 0860 103 089 (option 1) Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0860 103 090 E-mail . . . . . . . accounts@capetown.gov.za . . . . . . . . . . . . contact.us@capetown.gov.za

Drought and water

Alcohol and drug helpline (24/7) Tel . . . . . . 0800 HELP 4 U (0800 435 748)

Contact the City

Anti-corruption & fraud hotline Tel (anonymous, toll-free) . . 0800 323 130 Cable theft All-hours tel . . . . . . . . . . . . . . . 0800 222 771 Public transport (toll-free) Information centre . . . . . . . 0800 656 463 Dial-a-Ride . . . . . . . . . . . . . . 0800 600 895

www.capetown.gov.za/thinkwater

Report and track faults

www.capetown.gov.za/servicerequests

AREA CENTRAL CONTACT DETAILS Director: Urban Management

Wilfred Solomons-Johannes

www.capetown.gov.za/eServices

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 4001313 Goodwood municipal offices, Voortrekker Road, Goodwood

www.capetown.gov.za/contacts

Subcouncil 4

e-Services

Budget

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 0196

www.capetown.gov.za/budget

Tariffs

www.capetown.gov.za/tariffs

FOR EMERGENCIES CALL

Policies and by-law s

021 480 7700

Council matters

107 FROM A LANDLINE

www.capetown.gov.za/policies www.capetown.gov.za/council

FROM ANY PHONE OR

Municipal offices, cnr Voortrekker and Tallent Road, Parow

Municipal offices, Voortrekker Road, Bellville

Subcouncil 5

Subcouncil 11 Tel . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 5387/5384 Fezeka building, cnr NY1 and Lansdowne Road, Gugulethu

Subcouncil 6 Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 3717

Subcouncil 14 Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 0196 Fezeka building, cnr NY1 and Lansdowne Road, Gugulethu

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 3717 Municipal offices, cnr Jakkalsvlei Avenue and Kiaat Road, Bonteheuwel

Find a programme, apply for a service, access online applications and more at City Connect on www.capetown.gov.za

Subcouncil 17 Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 444 8788 Athlone Civic Centre, cnr Protea and Klipfontein Road, Athlone


NEWS 11

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Taxis operated in contravention of the conditions of approval its operating licence or off the approved route may be impounded according to a draft amendment to the traffic bylaw.

Traffic bylaw might change soon T

he proposed impoundment of private vehicles set out in the City’s amended traffic bylaw, if approved, will give authorised officials the right, without prior written notice, to impound the vehicles of unlicensed drivers, drunk drivers and street racers as well as unregistered, unlicensed and damaged vehicles. Mayco member for safety and security, JP Smith said this really shouldn’t come as a surprise. “We have been saying for years that there is very little to compel behavioural change. As things stand, a motorist arrested for drunk-driving gets right back in the driver’s seat the next day and many of them re-offend because there appear to be very few consequences,” said Smith. The bylaw, first introduced in 2011, has been amended to include five new chapters dealing with powers and duties of authorised officials, equipment on or in respect of vehicles, animals, driving while under the influence and impoundment of vehicles and forfeiture to the City. It opened for public participation on Tuesday 1 October. The chairperson of the City’s safety and security portfolio committee, councillor Mzwakhe Nqavashe said: “Currently, the City’s traffic officers are allowed to impound public transport vehicles where the

driver does not have an operating license or is operating in contravention of their license. The draft amendments make provision for the impoundment of private vehicles under certain circumstances.” In terms of the draft document, authorised officials may, in the interest and the safety of the public, without prior written notice, impound vehicles where the: . vehicle was involved in reckless or negligent driving or illegal street racing; . vehicle is unlicensed or the licence disc has been expired for more than 90 days; . vehicle is unregistered; . vehicle is not fitted with licence plates; . vehicle is damaged or is in a state of disrepair and is, in the opinion of the authorised official, not roadworthy; . vehicle is a taxi which is being operated in contravention of the conditions of approval its operating licence or off the approved route; . vehicle has been left abandoned as specified in section 61; . driver of the vehicle is unlicensed, or the driver does not have his or her driver’s licence available for inspection; . driver of the vehicle is under the influence of intoxicating liquor or a drug having a narcotic effect;

. driver did not stop when signalled to do so by an authorised official resulting in the driver having to be pursued and forced to stop. Nqavashe said statistics showed, year-on-year, that there was no change in behaviour relating to transgressions like illegal street racing and driving under the influence of alcohol or other intoxicating substances. “The portfolio committee devised the amendments, in consultation with various other parties, in a bid to force road users who insist on breaking the rules of the road with reckless abandon to change their behaviour, and make our roads safer for all,” he said. Also, the chapter dealing with public transport operators now includes a section that speaks specifically to the e-hailing sector. It requires drivers of e-hailing vehicles operating within the City’s jurisdiction to clearly display a tag identifying the vehicle as such, along with a valid operating license. The public participation process runs until Thursday 31 October. Submissions can be made online at www.capetown.gov.za or view the draft bylaw at your local library or subcouncil office. Written submissions can be delivered to the nearest subcouncil office. V The amended draft bylaw document is available at http://bit.co/trafficbylaw.

Take a look at these exciting opportunities! Open 24/7, 365 days a year with endless growth and opportunities, careers don’t get any grander than this!

Guest Services Attendant Responsible to be the frontline customer service point, providing exceptional service to MVG and all guests on the slots floor in accordance with company standards and gaming regulations. Candidates must have: Grade 12 or equivalent national qualification in gaming operations. Successful completion of practical Guest Service Attendant Training School requirements. Previous experience in a customer facing role. Meet the requirements for a gaming licence and FICA. Ability to work shifts that meet operational requirements. Work in a smoking environment. Physical mobility to move around as per job requirements (including with the use of aids). For a detailed advert and to apply please visit https://corporate.suninternational.com/careers/search-jobs/, click search, click on GrandWest Casino and have Ref No: N/A 1022417 handy. Closing date: 14 October 2019. Please Note that ,Preference will be given to suitably qualified employees from the designated groups in line with the provisions of the Employment Equity Act, No. 55 of 1998 (and any amendments thereto), the relevant internal recruitment policy as well as unit’s employment equity plans and Gaming Board License conditions. The Working Earth 10-22417

We work in all areas in the Cape Peninsula

WE SUPPLY AND INSTALL CUSTOM ALUMINIUM WINDOWS AND DOORS

Comes in standard colours: White, Bronze, Charcoal and natural (Silver) Custom colours can be supplied on request

Building contracting Project management Complete renovations (A-Z) Painting contractors. Waterproofing specialist Electrical Manufacture of aluminium doors and windows Plastering and skimming Installation of dry walls/ partitioning / ceilings Custom built swimming pools (specialist)

Paving Roof cleaning and painting Carports Fencing (any kind) Manufacture gates, fence rails, burglar bars (all steel work) Raise all types of walls and secure with security razor spikes Plumbing specialist Tree felling and trimming And a whole lot more...

We complete all work to a professional standard at a reasonable rate All work is guaranteed in writing. We never leave a job until the client is happy. Free quotations and call outs Email: gnov@telkomsa.net All email enquiries will be attended to ASAP

Tel: 021 7011072, 021 7011551, 021 7011511 Email: brankel.aluminium@gmail.com Address: Unit 8, Celie Industrial Park, Celie Road, Steenberg Industrial X1VRNU7D-QK151019

X1VRNTB9-QK151019


12 NEWS

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Injongo Project donates to educare T

he Christian Church Educare centre in Philippi recently received a makeover thanks to the Injongo Project, an initiative that upgrades educare centres in communities around Cape Town. The initiative, run by the Rotary Club of Claremont and the Lewis Group, focuses on providing the communities of Philippi and Masiphumelele with fully functioning early childhood development (ECD) centres, to ensure a high quality of educational support for young children. Speaking at the official opening of the refurbished school, Rotarian David Grant said investing in ECD was at the core of Rotary Claremont and the Lewis Group. “We are here now to hand the school over and it will go from strength to strength. It is important that we put time and effort into children’s education; it is paying off,” Grant said. Upgrades to Christian Church ECD included renovations to the kitchen, new classrooms, ablution facilities, walkways, a jun-

School principal of the Christian Church Educare centre, Nozipho Methuko with Rotarian David Grant at the official opening of the newly refurbished educare centre.

gle gym area with astroturf and upgrades to the security of the centre. The Injongo Project provides a range of holistic interventions such as extensive teacher training, the partial upgrade of existing facilities, and daily mentoring for quality assurance to support 61 centres. To date, Rotary Claremont, with financial support from the Lewis Group, has upgraded 15 centres, presenting a total investment of R22 million. The Lewis Group has been a sponsorship partner of the Injongo Project for the past seven years. “It is extremely important to us to focus on the communities that support us as a company; this project fits solidly within this objective,” says Les Davies, director at the Lewis Group. “We are committed to the children and their education, because this country will not succeed without educating our children,” Davies said. V For more information on the Rotary Club of Claremont, visit www.claremontrotary.co.za.

Schools learn about artisan skills RACINE EDWARDES The Artisan Advocacy campaign officially kicked off at False Bay Technical and Vocational Education and Training College’s Westlake campus on Friday 4 October. The campaign was attended by the deputy minister of higher education, science and technology Buti Manamela and his entourage, as well as Penelope East, councillor for ward 71. East encouraged learners from schools in Fish Hoek, Khayelitsha, Westlake, Muizenberg and Mitchell’s Plain to embrace artisanship. “Artisans build the very fabric of the world we live in. “Not only do the artisans of our world make, maintain and develop the physical stuff we see around us; it is an artisan who lays the bricks; it is an artisan who repairs the equipment; it is an artisan who makes sure that our infrastructure is in good working order. “Artisans build the future,” she said. Leanne Andrews, a former student at False Bay College and a registered boilermaker, shared her views of artisanship with the audience of about 1 200 learners. “It’s such a privilege to be an artisan of this decade.” She added: “To our future leaders: there is a huge shortage in artisans in South Africa. There are jobs to be filled, but not enough artisans. “Gone are the days when you needed a university degree to be successful. I urge all people to engage in this exciting movement.” Manamela told learners that the government had made provision to encourage the development of artisans. Students who came from households earning less than R300 000 annually could study for free. This, he said, was only one of the reasons why learners should consider artisan careers. “All of you should consider becoming artisans. A few years ago, when financial markets were the big thing, a lot of young people were encouraged to consider careers

Ward 71 councillor, Penelope East, encourages learners to take up careers as artisans.PHOTO: RACINE EDWARDES

where they wear nice suits … and they were made to believe that is the symbol of success. “What we’re seeing now is a turnaround because society cannot only depend on people who want big corner offices. “We also want plumbers, we want electricians, we want all of those skills that will help build the country,” Manamela said. Clarishe Galant (18), Chandre Hartogh (17), Doné Afrika (19) – all Grade 11 learners from Lentegeur High School in Mitchell’s Plain – agreed that the event and the talks were very informative. Afrika was not convinced that accepting an artisanship was for her, however. She still would like to enter the corporate environment, as a social worker. Learners were able to engage with exhibitors who displayed virtual reality technologies, robotics and 3D technologies to pique their curiosity.

Courtney Virima, Herschel Goliath, Haneefah Hopp and Jaime-Lee Prince from Steenberg High School.

Deputy minister of higher education, science and technology, Buti Manamela wants young people to explore artisan work.

Leanne Andrews, a former student at False Bay College, says her life as a boilermaker is challenging, but she loves it.

Lentegeur High School learners Clarishe Galant, Chandre Hartogh and Doné Afrika.

Learners form schools in the southern suburbs are introduced to future skills.


CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Graduates can apply for City internships The City of Cape Town is offering qualifying graduates a 12-month long internship as part of the 2020 intake for the Urban Sustainability Internship Programme (USIP). There are 40 internship posts available within areas such as climate management; coastal management; economic research; human settlements policy development; nature conservation; project and contract management; architecture and urban spatial planning. The internship will start in February 2020. All qualifying national diploma or degree graduates in a related field can apply by Monday 14 October. The interns will play a key role within their respective teams and will be assigned tasks that are essential to the relevant department function. “One of the important aspects of this internship programme is the mentoring from their managers and the access to training opportunities,� said the Mayco member for corporate services, Sharon Cottle. The USIP launched in 2005. Since the inception, 469 interns have participated in the programme. A total of 49 new interns started in February this year. Applicants must be recent graduates of a tertiary institution, be in possession of a recognised degree or national diploma in a related field. Preference will be given to graduates from universities, technical universities and Technical and Vocational Education and Training (TVET) colleges in the Western Cape, and applicants should not be enrolled for further studies which coincide with the internship period. V To apply for one of the positions applicants need to send a cover letter, CV and supporting documents to urbansustainability.interns@capetown.gov.za. V For any queries applicants may contact urbansustainability.interns@capetown.gov. za or visit the City’s website for details.

NEWS 13


14 CLASSIFIEDS

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

Classifieds : 087 353 1327 – classifieds@cityvision.co.za

www.olx.co.za

PRE-APPROVED RED HOT DEALS BOND, CAR, CARDS & LOANS IN ARREARS UNDER DEBT REVIEW, ARREARS AND BAD RECORDS WELCOME R20 000 from R334 pm R40 000 from R668 pm R100 000 from R1 670 pm R200 000 from R3 340 pm R500 000 from R8 350 pm R1 million from R16 700 pm

T&C's APPLY

NATASHA: 021 949 0458 CALL ME: 078 195 5017 EMAIL: martin@money24sa.co.za www.money24sa.co.za

BELLVILLE: Inside ABSA Bank, 32 Voortrekker Road, 4th Floor | Tel 021 949 0458 WYNBERG: Next to Wynberg Court Building, Church Street | Tel 021 201 6680 STRAND:

Glacier Bay Centre, 34 Michau Street | Tel 021 854 5129

GEORGE:

Multi-Centre, 104 Meade Str | Cell 082 782 3909 | Tel 044 050 1963 X1VRRKKH-CY101019

PERSONAL SERVICES 1400

HERBALIST 1435

MAMA MARIA *Amagundwane emali *Money in your account & house come with R200 & bag *Win court cases *Bring back lost lovers *Pay your credits or get paid quickly *We catch & burn tokoloshe WhatsApp or Call 065 615 6967

TRAINING & EDUCATION 1480

PROF JOHN

PERSONAL SERVICES 1400

HERBALISTS 1435

* Financial expert * Bring back lost lovers * Men Problems * Money problems * Pregnancy problems etc Pay after work is done Phillipi & M/Plain

078 391 8569

LOANS 1445

A BRIDGING LOAN

Bellville, Cape Town

M & J TRAINING CENTRE IN BELLVILLE • Forklift - 5 days • Excavator - 10 days • Welding - 1 month • TLB - 10 days • Boilermaking 2 months Job assistance after training Call: 078 054 2048 / 021 839 5671 FOR SALE

PROPHET JUDE Lost lover Financial problems Delayed payments Pregnancy problems Magic stick lotto Clear debts Business boosting Amagundwane Call or Whattsapp 060 327 9488

MUHLONGO 063 039 8888 REG NR: 1022532 Impuku ezizisa imali R600 amagundwana. Ukupasa ithesiti, ufumana umsebenzi R230 uyanyuselwa. Amayeza okufumana umntwana. R380 Get rich quickly and remove unwanted person. *Solve marriage problems and divorce* Love spells *Guarantee you with winning lotto number, powerball and money in account within 24hours.

EMPLOYMENT

Waiting for Pension/Package (lumpsum) payouts? SMS or send "please call me"

082 301 7856

ARE U WAITING On a Pension/ Provident/Package Ph/sms/Whatspp Kim 073 050 2179 A BRIDGING CASH While waiting for: PENSION/PACKAGE PROPERTY SALE Payout (lumpsum only) Tel: 021 949 0930 084 754 3063

BUILDING MATERIAL

M190 M140 M90 SAND, STONE & CEMENT BEST PRICES 021-704 3636 021-704 6070 Whatsapp / pls call me 074 023 3681 All Credit cards accepted GENERAL & HOME SERVICES

BUILDING & CONSTRUCTION 1801

OPIO

•Love spells

•Magic wallet/ring •Court cases •Money in account

083 701 4833

3680

5 ,& 4 , HOTELS, BIG SUPERMARKETS & BIG COMPANIES URGENTLY NEEDS *20 Receptionists/Office Admin staff *30 Cashiers *20 Barmen *30 Waitrons *20 Porters *10 Data Capturers *10 Cruize ship staff *8 Flight attendents/Cabin crew *50 Cleaners/Housekeepers *50 Home base carers Visit us at 1st Floor Anton Anrieth Arcade, Behind Old Sars Building, Cape Town, 8001 % 065 892 7302 073 968 6344 074 741 3194 First Come, First Serve

ALUMINIUM

15 Matriculants needed for various posts for the new branch in Cape Town Submit your CV Call / Whatsapp 073 686 0002 073 623 7004 063 234 7876

TRAINING COURSES 3765

Call center, house keeping , bartender, flight attendant , Receptionist, merchandise, petrol attendants ,waiter, cashier,Bar tender, computer skills,kitchen staff, office admin shop attendant Cell 078 892 3393 and 063 423 8623

EMPLOYMENT 3600

TRAINING COURSES 3765

KINGS WAY COLLEGE Short and long courses / part time Office admin , Nursing, High school Nursing, information technology, matric rewrite, engineering, forklift, Tlb Grader, Tower Crane Excavator, Mobile crane, welding, bulldozer.

Call: 021 418 4287 / 021 421 9170, 021 945 2223/3 / 021 948 9885

WINDOWS & DOORS Supplied & fitted Chris: 082 570 5686 Clement: 082 817 9382

021 - 638 5292

HOME IMPROVEMENTS EXTERIOR 1836

WE WILL APPROVE YOU WHEN THE BANKS DECLINE YOU VEHICLE FINANCE AND BONDS, NO HASSLES. SEND A PCM TO 061 424 0518

GENERAL

1610

BLOCKS

MINIMUM INCOME ± R12 000 P/M Vanessa 072 415 5695 021 910 0992/3

PLAYSAFE GARAGE DOORS

& automation 0765230306

1 bloedskenking kan tot 3 lewens red. Vind jou naaste kliniek op www.wcbs.org.za


CLASSIFIEDS 15

CITY VISION Thursday, 10 October 2019

DELFT R350 000 2beds,lounge,kitchen and bathroom

#genoegisgenoeg Ons vroue en kinders

MANDALAY R670 000 2 beds, lounge, kitchn, bathroom (new development )

verdien beter.

ILITHA PARK R589 000 2beds,lounge,kithcne and bathroom THEMBANI R780 000 3 beds,;lounge,kithcne,bathroom an garage L SECTION SITE B R330 000 2 beds, lounge, kitchen and bathroom DELFT R420 000 4 beds, lounge, kitchn, bathroom and carport SELLING YOUR PROPERTY? CALL US FOR FREE VALUATION!

Call: Zola Mekula 073 555 6450 / 021 822 1001 www.zolamproperties.co.za

KUYASA R250 000 (cash only) 2 beds,lounge,kitchen and bathroom NEW CROSSROADS R580 000 3beds, lounge, kitch, 2bathrm big yard 209sqm MFULENI R499 000 3bds,lounge,kitchen and garage NYANGA R380 000 3beds, lounge kitchen and bathroom THAMBO VILLAGE R720 000 3beds,lounge,dinning room, bathroom, fitted kitchen and garage LUZUKO R650 000 3beds,lounge,kitchen,bathroom and garage MANDALAY R950 000 3beds, lounge, kitchen, bathroom, garage fits 3 cars, 1granny flat with its own shower, another building extension used as a tavern before maybe converted into another house SELLING YOUR PROPERTY? CALL US FOR FREE VALUATION!

“Die beste manier om geweld teen vroue en meisies te beëindig is om te voorkom dat dit in die eerste plek gebeur.” UN Women

Call: Zola Mekula 073 555 6450 / 021 822 1001 www.zolamproperties.co.za

Afrikaans se eerste aanlyn blitssepie Nuwe episodes elke weeksdag

Met

Nico Panagio en Rolanda Marais

Net vir Netwerk24-intekenare

Teken in op Netwerk24 vir net...

R99 per maand.

www.netwerk24.com


A Batchelor & Associates

Sport

A T T O R N E Y S

A M A G Q W E T H A

"Iincutshe Kumabango Engozi Zendlela" "Specialising in Motor Vehicle Accident Claims"

No Success No Fee

4 th Floor 56 Shortmarket Street Cape Town e-mail: info@batchelor.co.za 8001

Tel: 021 422 1182 Fax: 021 424 2212

Page 16 | Thursday, 10 October 2019

X1VR7EBH-CY031019

Fest encourages support for Boks UNATHI OBOSE

H

undreds of learners from primary schools from both Nyanga and Khayelitsha participated at the Spur Tag Rugby Festival held at Nyanga Sports Field in Nyanga on Saturday 5 October. The festival was organised by fast food restaurant Spur and Tag Rugby Association NPO to get the public to support the Springboks. A total of 10 primary schools from each area attended the event. The learners were between the ages of seven and 10. Event organiser and director of Tag, Stuart McConnell, said their objective was to celebrate the Springbok’s participation in the World Cup Rugby 2019 in Japan. “We run the festival all over Cape Town for the duration of the World Cup. It’s a 10-aside competition and each team consist of seven boys and three girls,” said McConnell. He said the event was also an attempt to keep children away from the streets. Mcconnell says sport disciplines in children.

He said the learners are playing each other and there are no winners. “They (learners) enjoy it. For some of them, it was the first time playing rugby. We want them to focus on sport particularly rugby and stay away from gangsterism and drug abuse,” he stated. An educator from Ludwe Ngamlana primary in Khayelitsha, Lindelwa Mahlangabeza, described the event as a great initiative. She said their aim is to groom and develop learners to be great players. “We want to see some of them representing the country and play for the Springboks,” she said. Mahlangabeza stated that not all learners are good in their academics and that is why is vital to balance it with sport. Parent Kwakhanya Tshaka from Nyanga urged other parents to support their children in whatever they are doing. “Other children get motivated when they see their parents watching them. As parents they have a responsibility to support our children in whatever they are doing at a very young age,” said Tshaka.

Learners who participated in the festival.

PHOTO: UNATHI OBOSE

Players are ‘hungry’ for soccer SIYABONGA KALIPA

Igame Yethu Football Club won the Crossroads Spring Tournament.

A soccer tournament which aimed at fighting crime and revives the sport in Crossroads was a success. The Crossroads Spring Tournament started three weeks ago with 22 teams from the area and surroundings taking part. One team came as far as Worcester. On Saturday 5 October Igame Yethu Football Club from Philippi won 2-0 against Black Swallows Football Club from Crossroads in the final. Yethu coach Mangaliso Ntombana said it was not easy playing against the teams in the tournament but through their hard work and determination, they managed to win.

The winners won a trophy, medals, a full soccer kit and a new ball. Ntombana said they joined the tournament because it was for a good cause which was to revive soccer and get children off the streets in Crossroads. “I was really impressed with the support throughout the tournament. It showed that people of Crossroads are hungry for soccer,” he said. Tournament organiser Zukiswa Simelukane said despite not having funds to organise the tournament it was a huge success. “It was more than I expected it to be. The aim was to get children off the streets and they came in numbers with some even taking part,” she said.

Bok women go down fighting Springbok women’s coach Stanley Raubenheimer praised his team’s character despite suffering a 38-15 defeat in their series decider against Scotland at the City Park Stadium in Cape Town on Saturday 5 October, where they were outscored six tries to two. Scotland made better use of their chances in the first half and crossed the try line three times, while the Springbok women were only able to score a penalty goal, which saw them enter the break 19-3 down. The second half was competitive as Scotland added three tries – the last of which was on the stroke of fulltime – while the Springbok women touched down twice. “The result is obviously disappointing, but I am satisfied with the performance and the character the team showed,” said Raubenheimer. “We competed well, our defence was a little better than Monday, although a few errors there once again cost us, and some of the young players came through nicely. We did, however, give away 21 points, which we are not happy about. That said, I was particularly impressed with the way the team fought and got better as the match pro-

gressed, so it was a good step-up from our last match. We learned some good lessons as a team in the last three tests, and that will bode well for us in the future.” Commenting on the young talent coming through the ranks, Raubenheimer said their main goal was to try to build a group of players he could work with going to the 2021 Rugby World Cup. Scotland’s Jade Konkel scored the first points of the match in the 10th minute after some good forward play close to the line, and Sarah Law (flyhalf) kicked the conversion to hand them a 7-0 lead. The Springbok women hit back with some good phases on attack and they managed to work their way close to the try line minutes later, but a knock-on denied them. Scotland, in turn, crossed the try line for the second time early in the second quarter thanks to Lisa Thomson (centre), and Konkel followed this up with her second try from more determined play close to the try line to stretch their lead to 19-0. They fought until the halftime hooter, and worked their way close to the try line once again, but they settled for

a penalty goal, which saw them enter the break 19-3 down. The visitors came out firing in the second half with Abi Evans navigating her way through a gap in the defence in the opening exchanges, but the Springbok women cancelled this out in the 49th minute as Aphiwe Ngwevu (replacement centre) scored their first try of the match from a pick-and-go. The successful conversion by Tayla Kinsey (replacement scrumhalf) took their score to 10 points. Scotland winger Rhona Lloyd, however, increased their lead on the scoreboard minutes later, using her raw pace to dash through the defence for the team’s fifth try, but again the Springbok women hit back with hardrunning replacement, Aseza Hele, powering her way through the defence after some good forward play. The hosts continued to fight to add to their score in the dying minutes and camped close to the try line for several minutes, but they were unable to add to their score, while Scotland made the most of their last try-scoring opportunity with Lloyd crossing the chalk for her second try on the stroke of fulltime after dashing around on the outside for a 38-15 victory.

Springbok vice-captain and WP women captain, Babalwa Latsha, led from the front during their test match against Scotland on Saturday 5 October. She became a handful for Louis McMillan (left) and Lana Skeldon as she made her way to the try line. The Springbok put in a better second half performance, but Scotland took their opportunities from defensive errors in the second test to win 38-15 at City Park in Athlone. PHOTO: RASHIED ISAACS

Profile for City Vision

City Vision Lagunya | Philippi - 10 October 2019  

City Vision Lagunya | Philippi - 10 October 2019  

Profile for onsstad
Advertisement