Page 1

r g o r p s g n i z 8 e i 1 k 0 2 Ver

a m am


DOE MET

ONS MEE


GEACHTE INWONERS VAN NISSEWAARD, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van ONS, dé lokale politieke partij van Nissewaard, die jarenlang het welbevinden van al zijn inwoners heeft gediend en dit graag voor alle inwoners van Nissewaard wil blijven doen. Om dit doel te bereiken doet ONS op 21 maart 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. ONS is opgericht in 1993 door een aantal jonge mensen. Zij vonden het belangrijk dat de gemeente waarin ze opgroeiden en waarin ze wilden blijven wonen, een prettig leefklimaat zou behouden. Waar nodig moest dat klimaat verbeteren. Zij wilden dat bereiken via een aantal kernwaarden: • Het is prettig wonen in onze gemeente omdat de behoeften van inwoners gehoord en erkend worden; • het beheer van de leefomgeving in onze gemeente is van groot belang; • het verenigingsleven is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van de samenleving en krijgt steun van de gemeente; • gezond opgroeien vraagt om voldoende voorzieningen voor spel en sport; • de financiële bijdragen van de inwoners aan de gemeente zijn zo laag mogelijk en altijd gerelateerd aan voorzieningen voor alle inwoners; • er is ruimte voor een divers woningaanbod in onze gemeente, voor jong en oud, compact en ruim, in de sociale en in de vrije sector. Vanaf 1994 heeft ONS, samen met verschillende landelijke partijen in coalitieverband, verantwoordelijkheid genomen om deze beloften aan de kiezers waar te maken. Nu er een nieuwe gemeente ontstaat, wil ONS haar beloften verbreden en voor alle inwoners van Nissewaard dezelfde vaste en betrouwbare waarde zijn, die de partij de afgelopen 24 jaar is geweest. De kernwaarden van ONS gelden nog steeds en bieden ruimte, perspectief en een toekomst voor alle inwoners van Nissewaard. Het voorliggende verkiezingsprogramma is opgesteld na vele gesprekken met bewoners, vertegenwoordigers van organisaties en besturen van verenigingen uit Bernisse en Spijkenisse. Deze gesprekken, waarin wensen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst aan de orde kwamen, zijn leerzaam geweest. Echt luisteren naar inwoners staat bovenaan hun verlanglijstje staat. Zij hebben behoefte aan een gesprekspartner die hen serieus neemt, als het gaat om hun directe leefomgeving. Een volksvertegenwoordiger die de behoefte begrijpt van wat goed is voor de kernen en wijken, die waarde hecht aan het ondersteunen van het verenigingsleven en die oog heeft voor vrijwilligers en de zwakkeren in de samenleving. Het doet ons plezier te constateren dat veel van deze wensen en behoeften in lijn liggen met waar ONS voor staat en gaat en waar ONS al ruim twintig jaar lang invulling aan geeft. Aan de hand van vijf hoofdstukken legt ONS uit wat de inzet van de afgelopen jaren is geweest en wat het streven is voor de komende periode.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

3


HOOFDSTUKKEN 1. Goed bestuur zorgt voor een prettig en veilig leefklimaat. • Veiligheid • Bestuur en organisatie • Financiën

2. In Nissewaard is de woon- en werkomgeving dik in orde. • Beheer van de bestaande stad en de dorpen • Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer • Volkshuisvesting en wonen • Economische zaken en werkgelegenheid • Toerisme en recreatie

3. Het is prettig opgroeien in Nissewaard. • Onderwijs • Jongerenbeleid

4. Welzijn, cultuur en sport- en verenigingsleven worden in Nissewaard aantoonbaar gewaardeerd. 5. In Nissewaard is aandacht voor zorg en ondersteuning op maat.

4

NISSEWAARD


1

GOED BESTUUR ZORGT VOOR EEN PRETTIG EN VEILIG LEEFKLIMAAT

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: veiligheid, bestuur en organisatie en financiën. Openbare Orde en Veiligheid ONS heeft altijd het standpunt gehad dat veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst moet blijven staan. Je veilig voelen achter de eigen voordeur, in de eigen straat, buurt, dorp of stad is een groot goed. Dat geldt dan dus ook voor iedere bewoner van Nissewaard. De inwoner vindt veiligheid van het woon- en werkklimaat een vanzelfsprekendheid. Daarom moet hiervoor ook op lokaal niveau grote aandacht zijn. Zeker omdat keer op keer toezeggingen en beloften vanuit “Den Haag” hierover niet worden nagekomen .Waar dat mogelijk en zinvol is, zal ONS zich stevig inzetten richting Rijksoverheid op meer geld te bestemmen voor veiligheid. ONS blijft zich inzetten voor meer “blauw” op straat. ONS zal er alles aan doen om de veiligheid waar mogelijk te verbeteren. De wijkteams van de politie, met daarin de echte wijk- en “dorpsagent”, spelen daarbij een belangrijke rol in het rechtstreekse contact tussen inwoners en politie. Ook de samenwerking van de politie met de gemeentelijke opsporingsambtenaren (goa’s), de vrijwillige buurtpreventielopers en andere partners moet gewaarborgd blijven en waar mogelijk geïntensiveerd. ONS wil een snelle en effectieve opvolging bij incidenten en problemen. Daarom is zij voorstander van investeringen in “korte” communicatielijnen in de wijken en kernen. Ook de inzet van het Jongerenwerk (JOZ) blijft een belangrijk onderdeel in de aanpak van jeugdoverlast. ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend van het handhaven daarvan. Overtreders moeten streng worden aangepakt. Voor de handhaving is cameratoezicht een goed hulpmiddel. Natuurlijk mag dit niet in de plaats treden van de agenten. Echter, met de realiteit van vandaag de dag, is ieder hulpmiddel welkom om de veiligheid van de inwoners te vergroten. ONS zal op lokaal niveau blijven investeren in hulpmiddelen ten behoeve van de openbare orde zoals vaste en mobiele camera’s. . Daarnaast is ONS, waar nuttig en nodig, voorstander van de inzet van drone’s om bijvoorbeeld wietplantages te ontmantelen en toezicht te houden op de bedrijventerreinen, uiteraard moeten we rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Het huidige cameratoezicht in het centrum van Spijkenisse en in het winkelcentrum wordt waar nodig uitgebreid naar andere wijkwinkelcentra, eventueel door middel van mobiele camera’s

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

5


Daarnaast ziet ONS grote meerwaarde in de inzet van (buurt)goa’s. Deze inzet is de afgelopen collegeperiode verder geïntensiveerd in elke wijk en kern. Waar nodig wordt het aantal GOA’s uitgebreid. De samenwerking tussen de buurtgoa en de buurtpreventielopers dient te worden gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd. Strikte handhaving en voorkomen van overlast staan voor ONS hoog in het vaandel. Buurtpreventie en buurtbemiddeling hebben hun waarde bewezen. Alle vrijwilligers, die al jaren de extra ogen en oren vormen in inmiddels 12 wijken en Zuidland verdienen een grote pluim. Wat ONS betreft zal buurtpreventie in een aantal wijken en kernen verder worden uitgebreid. Het is een prima manier om samenwerking tussen gemeente en bewoners op het gebied van veiligheid te bevorderen. En als zodanig vormt dit een onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. De wijk- en kerngerichte aanpak is bij ONS in zeer goede handen. De inspraak van bewoners is en blijft voor ONS voorop staan. Maar ook de samenwerking met onze professionele partners, zoals de politie en de woningbouwcorporaties, zijn daarbij van groot belang. Bewoners kunnen direct meedenken en meebeslissen bij ingrepen in de eigen woonomgeving, dus ook om bijvoorbeeld de veiligheid te vergroten. Dit resulteert in maatwerk per wijk of kern. ONS blijft voortdurende aandacht vragen voor bijvoorbeeld het keurmerk veilig wonen, de veiligheid van de directe woonomgeving (verlichting, verwijderen “eng” groen, verkeersveiligheid), jeugd en veiligheid en preventieve zorg. Dit geldt ook voor de veiligheid bij de bedrijfsterreinen. Met de ondernemers, gemeente en politie moeten we blijven inzetten voor het waarborgen van een veilige omgeving. Een intensieve samenwerking met de horeca in geheel Nissewaard leidt tot een situatie waarbij een “avondje uit” voor iedereen leuk en veilig is. Daarvoor worden heldere afspraken gemaakt, wordt verantwoordelijkheid gegeven aan en genomen door horeca-eigenaren (onder andere door inzet van portiers bij nachthoreca), worden de afgesproken regels strikt nageleefd. De terrastijden zijn in de afgelopen 4 jaar verruimd en ook zijn er flexibele sluitingstijden verruimd. Tevens is ook het aanbod van horeca verder toegenomen. ONS blijft een groot voorstander van verruimde en flexibele openingstijden. Hierdoor zullen cafés geleidelijker leegstromen, hetgeen de veiligheid bevordert. Vanzelfsprekend is er maatwerk nodig: nachthoreca in het centrum van Spijkenisse is anders dan een gezellig café in een dorpskern. Maar het uitgangspunt blijft gelijk: het moet voor iedereen – ook voor de omwonenden - gezellig zijn. Drugspanden en hennepkwekerijen moeten keihard worden aangepakt. De huidige goede samenwerking tussen politie, woningbouwcorporaties en gemeente moet worden voortgezet, ook in de preventieve sfeer. ONS blijft tegenstander van de vestiging van een coffeeshop in Nissewaard. ONS is voorstander van het koppelen van bestanden om overlastplegers aan te pakken en extra inzet om straathandel in drugs tegen te gaan. Waar mogelijk wordt het koppelen van data ingezet om in samenwerking met de politie dit soort en andere criminaliteit gerichter aan te pakken. Speciale aandacht moet er blijven voor de strenge aanpak van verkeershufters in wijk, buurt, dorp of stad. Te vaak wordt er veel te hard gereden in de nabijheid van scholen en in wijken en dorpskernen waar veel kinderen spelen of wonen. Voor ONS geldt hier lik-op-stukbeleid. Wie niet horen wil, moet maar voelen. De boete kan daarbij niet hoog genoeg zijn, vindt ONS. Deze zaken zijn nu beleid binnen Nissewaard. Er zijn de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in de wijken en kernen, en met name rondom scholen, te verbeteren. ONS pleit ervoor om

6

NISSEWAARD


structureel in gesprek te blijven met inwoners en directies van scholen over de veiligheid rondom scholen en over de veiligheid van en op aanvoerende fietsroutes. Nissewaard is gelegen in een industriële omgeving. Met alle mogelijke risico’s van dien. Deze zijn de inwoners van Nissewaard maar al te bekend. Een goede samenwerking met de partners om toezicht te houden op de veiligheid bij bedrijven is een belangrijk aandachtspunt. Een adequate gemeentelijke crisisorganisatie en een goed functionerende brandweer zijn onmisbaar. Alle crisisplannen dienen permanent actueel te zijn. Regelmatig krijgt de bevolking voorlichting over hoe te handelen bij een calamiteit. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crisisbestrijding en calamiteiten worden nauwlettend gevolgd en waar nuttig en nodig ingevoerd. Vanzelfsprekend is ONS voorstander om nieuwe media in te zetten in de informatievoorziening. Te denken valt hierbij aan en de inzet van moderne multi media, zoals ‘sms alerts’. Inzet moet zijn om het bereik van deze media te vergroten, waardoor de inwoners sneller en beter geïnformeerd worden. Jaarlijks dient het onderwerp crisisorganisatie in de gemeenteraad besproken te worden om dit belangrijke onderwerp hoog op de agenda te houden. Tot slot zal in de plannen over veiligheid de brandveiligheidsrisico’s met een specifieke aandacht voor verminderd zelfredzame personen een prominente plaats krijgen. Wat heeft ONS bereikt?

• • • •

• • • • • • • • • • • •

Intensieve samenwerking tussen gemeente, politie en woningbouwcorporaties; instandhouding en uitbreiding van buurtpreventie; veel maatregelen zijn rondom scholen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten; de veiligheid en de veiligheidsbeleving via de actieve inzet van camera’s is geïntensiveerd. Zo zijn alle camera’s vervangen, waardoor veel beter gebruik kan worden gemaakt van de beelden, is er een mobiele camera aangeschaft en is er de mogelijkheid om met drone’s te werken; inspraak van bewoners op het gebied van wijkveiligheid is gemeengoed. Zoals ONS een groot voorvechter en voorstander is van inspraak van bewoners op vele terreinen van het gemeentebeleid; een integraal veiligheidsbeleid is opgesteld; op het terrein van de horeca en het “gezellig uitgaan” in Nissewaard zijn de volgende zaken bereikt: verdere verruiming van de flexibele openingstijden, verruiming van de terrastijden en een verdere uitbreiding van de horeca; aanstelling van buurtwijkmeesters in wooncomplexen in samenspraak met de woningbouwcorporaties; invoering van een verordening onttrekkingsvergunning m.b.t. kamerverhuurpanden om huisjesmelkers te kunnen aan pakken en wijken leefbaar te houden; opstelling van het convenant Woonoverlast samen met de corporaties en de politie en aanstellen van een regisseur Woonoverlast; aanpak van jeugdoverlast via de zogenaamde ‘groepsaanpak’ (een aanpak waarbij overlast voor de omgeving wordt gestopt en de overlastgevende jongeren een betere toekomst wordt geboden); in overleg met bewoners zijn gerichte snelheidsmetingen en controles uitgevoerd; meer inzet van de buurtgoa in de wijken en kernen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

7


Wat wil ONS bereiken?

• het opgestelde integrale veiligheidsplan moet worden “uitgerold” met waar nodig wijkaandachtspunten;

• inspraak van de bewoners op het terrein van veiligheid blijft onverminderd van kracht. Met de bewoners worden veiligheidsonderwerpen als achterpadverlichting, het verwijderen van

• “enge” plekken en het toevoegen van extra verlichting op straat besproken; • de vergrote wettelijke bevoegdheid van de Burgemeester (ASO-wetgeving) om in relatie tot •

• • • • • • • • • • • • • • •

woonoverlast sneller en effectief in te grijpen, wordt wat ONS betreft ook ingezet en toegepast; de verscherpte aanpak van snelheidsmaniakken in woonwijken en bij scholen blijft gehandhaafd. Evenals de periodieke snelheidscontroles op snelheid om overlast te voorkomen. ONS is er voorstander van om ook de inwoners een grotere stem te geven over waar deze controles dienen plaats te vinden. Daarnaast blijft ONS ook voorstander van de inzet van ‘smileys’ om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden; waar nodig wordt de toepassing van cameratoezicht uitgebreid en ook de inzet van de mobiele camera is wat ONS betreft geen probleem. Ook de inzet van drone’s is hierbij bespreekbaar. Te denken valt aan de inzet van een drone bij het beveiligen van industrieterreinen; de politie komt dichter bij de inwoner te staan; de wijkagent is bekend bij iedere inwoner; dat er met gevoelens van onveiligheid door de bevoegde instanties en de overheid serieus wordt omgegaan; dat er adequaat en gericht wordt opgetreden tegen die elementen in de samenleving die lak hebben aan alle regels van normen en fatsoen en voor overlast zorgen; inzet op meer wijken en kernen waar Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) actief zijn. De GOA staat dichter bij de inwoner. GOA’s en politie trekken hierbij samen op en zijn bekend bij de inwoners.; “lik-op-stuk-beleid” is gewoongoed geworden. De kosten die door de daders zijn veroorzaakt (bij vernielingen, graffiti etc.) worden op hen verhaald; rampenplan; optimalisatie van bestaande structuren wat leidt tot versnelling van alarmering en informatievoorziening dient continue punt van aandacht te zijn. Hierbij intensief gebruik van multi-media mogelijkheden; bij de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt intensiever gebruik gemaakt van digitalisering en data-analyse; in Nissewaard komt wat ONS betreft geen nieuwe coffeeshop en dient de handel in drugs hard aangepakt te worden; bewoners activeren om zich aan te sluiten bij Amberalert, Hartveilig wonen en/of Burgernet; verhogen van brandveiligheid in combinatie met zelfredzaamheid en aandacht voor verminderde zelfredzame personen vormt een belangrijk aandachtspunt;

Bestuur en organisatie, Open, eerlijk, kordaat en benaderbaar ONS staat voor een bestuursstijl die dicht bij de bewoners staat. Inspraak, luisteren naar de bewoners en besluitvaardigheid zijn kernbegrippen die de bestuursstijl van ONS kenmerken. Niet ieder besluit kan bij iedereen in goede aarde vallen. Maar echt luisteren naar bewoners, de besluiten durven uitleggen en beslissingen durven nemen zijn wel zaken waar ONS voor staat. Niet voor niets staat ONS voor de uitspraak: “niet beppen maar scheppen”. De afgelopen 25 jaar hebben aangetoond dat door een open houding en een krachtige inzet op het realiseren van voorzieningen veel resultaten bereikt zijn.

8

NISSEWAARD


ONS is van mening dat de inwoners zeggenschap hebben over de leef- en woonomgeving waarin zij woonachtig zijn. Inspraak van bewoners bij ingrepen in de directe woon- en leefomgeving is thans een goede gewoonte en dient dat te blijven. De inspraak mag echter niet leiden tot onnodig uitstel van beslissingen. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nakomen en besluiten durven nemen. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Het is wel mogelijk om de inspraak goed en gedegen vorm te geven. De gemeente is er namelijk voor de inwoner en niet andersom. ONS staat voor bewonersinspraak en deze is goed verankerd in de gemeente. Bewoners in een vroegtijdig stadium laten meedenken over het gemeentelijk beleid is hiervan een voorbeeld. Regelmatig worden enquêtes, (zoals de Leefbaarheidsmonitor en de Inwoners- enquête) onder de inwoners gehouden. Daarnaast stimuleert ONS het gebruik van het burgerinitiatief. De publieksdiensten dienen zich voor wat betreft de openingstijden te richten op de “winkeltijden” van de inwoners. De uitbreidende mogelijkheden voor ambtenaren om de werktijden flexibel in te delen geven hiertoe met name mogelijkheden. Ook de mogelijkheden van het digitale tijdperk dienen verder verbeterd te worden. Goede voorbeelden zoals het digitaal loket voor levensonderhoud en de snelbalie individuele minimatoeslag dienen een vervolg te krijgen. De gemeentediensten dienen goed bereikbaar te zijn voor mensen met een lichamelijke of visuele handicap en de oudere inwoners in het algemeen. De huisbezoekservice voor gehandicapten en niet-mobiele inwoners zal blijven bestaan. Waar mogelijk dient er maatwerk te worden verricht. De dienstverlening dient verder geautomatiseerd te worden om in te kunnen blijven spelen op de vraag van de inwoners. De inwoner dienst centraal te staan voor de wijze waarop de gemeente haar dienstverlening inricht. ONS belooft u ook de komende jaren wekelijks met de politieke ONS-besteleend (de opvolger van de ijscobus en de ONS-bus) door stad en dorp te gaan, actieve en betrokken raadsleden en wethouders te leveren die, net als in de afgelopen 25 jaar, keihard werken voor de gemeente en ook zeer zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn. We staan open voor vragen en meldingen van de inwoners van Nissewaard, komen graag langs daar waar nodig op locatie en zijn bezig met hun belang. ONS zal halverwege de raadsperiode (net zoals in het verleden) door middel van een krant verantwoording afleggen aan de inwoners van Nissewaard. Deze krant zal door de ONS-raadsleden, en eventuele wethouders, zelf huis-aan-huis worden bezorgd. Een digitale update van de realisatie van de beleidsvoornemens van ONS zullen via de website van de partij ter beschikking worden gesteld. Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt?

• Inspraakavonden bij ingrepen in de woonomgeving zijn gemeengoed geworden; • de dienstverlening aan de inwoners is daar waar mogelijk gedigitaliseerd en op maat beschikbaar;

• afspraken bij het stadhuis zijn ‘op afspraak’, hierdoor worden lange wachtrijen voor de bewoners voorkomen, daarnaast is de avondopenstelling een groot succes;

• het toepassen van de ‘één-loketgedachte’ om de bewoner effectief te woord te staan, is optimaal geregeld;

• huisbezoek voor kwetsbare bewoners is mogelijk gemaakt. Tevens is de reisdocumentbezorgservice mogelijk gemaakt in heel Nissewaard;

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

9


• het is voor bewoners mogelijk om meldingen op het gebied van stadsbeheer digitaal te melden;

• digitaal loket aanvraag levensonderhoud en snelbalie individuele minimatoeslag. Wat wil ONS de komende jaren bereiken?

• Inspraak en zeggenschap voor de inwoners is opgenomen in de standaardwerkwijze van de gemeente;

• digitale dienstverlening wordt verder verbeterd en klantgericht ingezet. De ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening worden nauw gevolgd en waar nodig toegepast. Alles gericht op een efficiënte dienstverlening, waarbij de klantvraag en –behoefte centraal staat; • vragen en klachten van bewoners via het Telefonisch Informatie Centrum worden zo spoedig mogelijk afgehandeld en teruggekoppeld; • een digitaal volgsysteem van vragen, meldingen en klachten dient te worden gerealiseerd. Financiën: solide, betrouwbaar en lage lasten Een sluitende begroting is hèt uitgangspunt voor het financiële beleid. De uitgaven dienen namelijk niet hoger te zijn dan de inkomsten van de gemeente. Voor wat betreft de inkomsten van de gemeente Nissewaard blijft het uitgangspunt van ONS dat de lokale lasten in totaliteit reëel niet mogen stijgen! Er moet zorgvuldig met uw centen worden omgesprongen. Dit betekent dat de totale lasten voor de burger slechts stijgen met het inflatiepercentage. De afgelopen 25 jaar heeft het beleid van ONS er toe geleid dat de totale lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in vergelijking met andere gemeenten positief afsteekt. Was de gemeente in 1994 nog één van de duurste gemeenten van Nederland voor wat betreft de lokale lasten. Inmiddels staat de gemeente in de middenmoot. Het resultaat van jarenlang ONS-beleid om de lokale lasten niet te laten stijgen, anders dan met het jaarlijkse inflatiepercentage, heeft dus duidelijk gewerkt. Voor de kernen van voormalig Bernisse geldt dat de fusie tussen Spijkenisse en Bernisse er toe heeft geleid dat de gemiddelde inwoner lagere lokale lasten heeft dan voorheen. Ook zijn de parkeertarieven in garages fors verlaagd tot 1 euro per uur. Kom daar nog maar eens om in Nederland! In de periode van forse Rijksbezuinigingen (die Nissewaard fors getroffen hebben) is de lijn van ONS helder geweest: de bezuinigingen die het college van Nissewaard heeft moeten doorvoeren gaan zo min mogelijk ten koste van de inwoners. Vanzelfsprekend moesten er keuzes worden gemaakt. En die waren niet altijd even gemakkelijk. De gemakkelijke weg van belastingverhoging is daarbij vermeden. Het bovenstaande geeft aan dat uw portemonnee in goede handen is bij ONS. Wij blijven gaan voor lage lasten. Echter, wel vanuit de voorwaarde dat het realiseren en handhaven voor voorzieningen voor de burger voorop blijft staan. ONS zal blijven investeren in de stad en de kernen.

10

NISSEWAARD


Wat heeft ONS de afgelopen periode bereikt?

• • Ondanks de economische crisis en dalende inkomsten zijn de lokale lasten reëel niet gestegen! De OZB is alleen met het inflatiepercentage gecorrigeerd;

• van de ruim 400 gemeenten in Nederland staat Nissewaard voor wat betreft de hoogte van de lokale lasten in de middenmoot;

• structureel is ca. 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het beheer van de buitenruimte in onze gemeente;

• parkeertarieven in de parkeergarages zijn verlaagd. Hierdoor behoort Nissewaard in Nederland tot de gemeente met de laagste parkeertarieven in een garage;

• er is een verlaging van de afvalstoffenheffing gerealiseerd; • de begroting in 1 oogopslag is gerealiseerd. Daardoor wordt op heldere wijze verantwoording

aan de inwoner afgelegd voor wat betreft de uitgaven en inkomsten van de gemeente; • de digitale begroting is een feit. Hierdoor hebben inwoners via een interactieve website, op een toegankelijke manier, de mogelijkheid om kennis te nemen waar het geld naar toe gaat binnen de gemeente. Wat wil ONS de komende jaren bereiken?

• Een sluitende begroting, waarbij de jaarlijks terugkerende uitgaven gedekt zijn door de jaarlijks • • • •

• • • • •

terugkerende inkomsten; ONS is voorstander van de verkoop van het aandelenbezit van ENECO. een verdere versterking van de financiële positie van de nieuwe gemeente Nissewaard teneinde tegenvallers te kunnen opvangen door het verkopen van bloot eigendom (grond) onder bedrijfspanden (continueren van reeds ingezet beleid); Het actief sturen op financiële kengetallen en meerjarige prognoses GEEN reële verhoging van de totale gemeentelijke belastinglasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In het totaal van de gemeentelijke belastingen worden deze, net als de afgelopen 25 jaar, alleen verhoogd met het inflatiepercentage. Bij een mogelijke herziening van het belastingstelsel of gewijzigde regelgeving vanuit de overheid dienen de lasten voor de gemiddelde inwoner gelijk te blijven; een verdere verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing door een nog efficiëntere bedrijfsvoering van Reinis (reinigingsdienst) alsmede een betere scheiding van de huishoudelijk afval is de inzet; parkeren wordt niet als melkkoe gebruikt. Er komen GEEN reële verhogingen van de parkeertarieven om de inkomsten vanuit het parkeren reëel te vergroten; de mogelijkheid van het ‘real time’ parkeren uit te breiden wordt onderzocht; in de komende collegeperiode zal onderzocht moeten worden hoe de financiën van het sociaal domein weer een regulier onderdeel gaan uitmaken van de reguliere begroting; extra geld zal vrijgemaakt moeten worden voor de opgave van vervangingsinvesteringen op het gebied van de openbare ruimte alsmede de accommodaties binnen onze gemeente.

De komende jaren zullen vanuit de Rijksoverheid hopelijk in het teken staan van investeringen in het voorzieningenniveau van gemeenten. Dat zal nodig zijn na de forse bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid de laatste jaren.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

11


ONS is heel helder en duidelijk over haar speerpunten van beleid namelijk: 1.

Een goed en efficiĂŤnt beheer van de bestaande wijken en kernen;

2.

Het handhaven en uitbreiden van het voorzieningenniveau in brede zin

3.

Het stimuleren en faciliteren van het sport- en verenigingsleven;

4.

Zorg voor bewoners die extra ondersteuning nodig hebben;

5.

Een intelligente inzet op duurzaamheid;

6.

Lage lasten voor de inwoner

12

NISSEWAARD


2

IN NISSEWAARD IS DE WOON- EN WERKOMGEVING DIK IN ORDE.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: beheer van de bestaande stad, ruimtelijke ontwikkeling en verkeer, milieu, volkshuisvesting en wonen, economische zaken en toerisme en recreatie Beheer van de bestaande stad en kernen Sinds 1994 heeft het beheer van de stad en sinds 2015 ook in de kernen, onder leiding van ONS een enorme positieve impuls gekregen. Daarbij staan de kernpunten ‘Schoon, Heel en Veilig’ maar ook een prettige woonomgeving centraal. ONS blijft vasthouden dat HET BEHEER VAN DE STAD EN KERNEN TOPPRIORITEIT IS EN BLIJFT!! De afgelopen collegeperiode is er na een periode van noodzakelijke bezuinigingen weer extra geld (2 miljoen structureel) in de begroting opgenomen en hebben er flinke investeringen in de buitenruimte plaatsgevonden. De beheerplannen en de bijbehorende uitvoeringsplannen, die nu zo goed als allemaal zijn afgerond, geven inzicht in wat er gedaan moet worden. ONS is voorstander om ‘werk met werk’ te maken zodat er efficiënter met de budgetten kan worden omgegaan. De grote uitdaging blijft de vervangingsopgave die ons te wachten staat en de nieuwe wet- en regelgeving, met name rondom de onkruidbestrijding, die is ingevoerd vanuit het Rijk. Andere uitdagingen liggen op het gebied van duurzaam beheer en klimaatadaptatie. Wat ONS betreft wordt er in de komende collegeperiode fors structureel extra geld vrijgemaakt voor zowel de vervangingsopgave, regulier onderhoud en een actueel gegevensbeheer. Bij ingrepen in een wijk of kern staat ONS voor openheid en transparantie richting de direct omwonenden. Kortom: betrokkenheid, participatie en inspraak zijn de basisuitgangspunten van waaruit de gemeente dient te werken. ONS is ook voorstander om meldingen over de openbare ruimte via de website eenvoudiger te maken door snelkoppelingen op de website aan te brengen. Ook stimuleren wij de inzet van nieuwe innovaties zoals bijvoorbeeld geo-tagging. Hierbij kan de bewoner de status van zijn/haar melding volgen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

13


ONS heeft als uitgangspunt dat de gemeente haar bestaande stad en kernen moet beheren, zoals een betrokken bewoner zijn huis en tuin onderhoudt. Dat er op het gebied van beheer nog veel is te doen is ons duidelijk en daar mag u ONS op aanspreken. Wat ONS betreft wordt het ingezette tuinenbeleid, gericht op verwaarloosde tuinen, in zowel de huur- als de koopsector voortgezet. Met de corporaties worden duidelijke prestatieafspraken gemaakt waar er geïnvesteerd dient te worden. Ook onze buurtGOA’s spelen hierbij een belangrijke signalerende en handhavende rol. ONS is ook voorstander om met de VVE (Vereniging van Eigenaren) wetgeving die sinds 2017 van kracht is geworden ook daadwerkelijk aan de slag te gaan om het onderhoud van appartementen te waarborgen waardoor de kwaliteit van met name de bestaande voorraad in wijken omhoog wordt gebracht. De Schoon Schip Trein zal wederom door alle wijken en kernen gaan rijden. Een grote schoonmaak- en opknapbeurt gericht op zwerfvuil, onkruid, kapot straatmeubilair etc. i.s.m. de bewoners, bewonersgroepen, kernplatforms en externe partners zal worden voortgezet. Ook dierenwelzijn verdient de aandacht. De kern Spijkenisse kent sinds twee jaar een mooi nieuw dierenasiel waar we trots op mogen zijn. Het nakomen en actualiseren van de wettelijke taken is een vanzelfsprekendheid. Maar bovenop die wettelijke taken staat ONS voor extra aandacht op het gebied van dierenwelzijn, een harde aanpak van dierenmishandeling en educatie via de kinderboerderij. Klimaatadaptatie is een onderwerp dat de komende jaren hoog op de agenda zal moeten staan. Hevige regenbuien, hittestress, extremere stormen, stijging van de zeespiegel geven aan dat ook Nederland onderhevig is aan klimaatverandering. Hier zal wat ONS betreft dus proactief op geanticipeerd moeten worden. Kortom, bij ruimtelijke plannen en/of uitvoeringswerkzaamheden moeten in de openbare ruimte duidelijke kaders meegegeven worden om klaar te staan voor de toekomst. Ook bewoners zelf spelen hierbij een belangrijke rol. Zoals bijvoorbeeld bij het inrichten van hun eigen tuin. Goede voorlichting richting bewoners moet wat ONS betreft daar waar mogelijk geïntensiveerd worden. In Nissewaard is een start gemaakt met het uitrollen van het project ‘Omgekeerd inzamelen’ in het kader van de grondstoffenvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld. ONS is voorstander van het scheiden van afval zoals dat door het Rijk ons wordt opgelegd. De doelstellingen van het Rijk zullen dus ook vertaald moeten worden in lokaal beleid. Om een verhoging van de belasting op het restafval door het Rijk te voorkomen, is het noodzaak om het scheiden van afval bij inwoners verder te stimuleren. Dit zal op termijn ook leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing en ligt in lijn met wat ONS al 24 jaar voorstaat; De lokale lasten stijgen slechts met het inflatiepercentage, maar daar waar mogelijk wordt een lastenverlichting gerealiseerd! Om invloed en uit te kunnen oefenen op werkzaamheden van nutsbedrijven in onze stad is het noodzakelijk dat wij zelf de regie in handen krijgen zodat duidelijkheid ontstaat wie, waar en wanneer in gemeentegrond aan de slag gaat. Voor bewoners is het niet uit te leggen dat te pas en te onpas straten open liggen en er slecht over wordt gecommuniceerd. Goede afstemming vooraf volgens de door de raad vastgestelde kabel- en leidingen verordening is noodzaak en dient zo ook toegepast te worden.

14

NISSEWAARD


Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt?

• Een extra investering, zowel op fysiek als sociaal gebied, in de vorm van een

• • • • • • • • • • • •

wijkuitvoeringsplan in het gebied Zuid-West (Dreven, Gaarden, Kreken, Grassen, Donken, Voorden, Vogelenzang-zuid, Akkers-centrum) van €500.000,- per jaar in samenwerking met de drie corporaties; een nauwe samenwerking met bewonersgroepen, kernplatforms om bewonersinitiatieven, verzoeken daar waar mogelijk te faciliteren; de totstandkoming van beheer- en uitvoeringsplannen met daarbij een goed inzicht wat onze beheer- en vervangingsopgave voor de komende jaren is; forse investeringen in met name (grootschalige) herstraatprojecten in vele wijken en kernen met groenconversies, vervanging verlichting, opwaarderen speelplaatsen etc; verdere uitrol van buurtpreventie (nu in 12 wijken en de kern Zuidland); een eenvoudig meldingensysteem via de gemeentelijke website om klachten en/of meldingen door te geven waarbij eenvoudig aangegeven kan worden of er een terugkoppeling gewenst is; een lik-op-stuk graffitibeleid, aanpak zwerfvuil en een actief hondenpoepbeleid. de ‘Schoon Schip Trein’ is in navolging van de kern Spijkenisse ook in de overige kernen geïntroduceerd; op meerdere plaatsen in de stad zijn kleurrijke bloemenweides gecreëerd om meer kleur in de stad aan te brengen en voor de flora- en fauna habitat; alle begraafplaatsen hebben een kwaliteitsslag ondergaan; een actualisatie van de nota dierenwelzijn; een glasvezelnetwerk opgezet; een nieuw afvalbrengstation, waarbij ook per 7 januari 2018 een zondagopenstelling is bewerkstelligd.

Wat wil ONS de komende jaren bereiken?

• een structurele ophoging van het budget voor beheer van de bestaande stad om tot een • •

• •

hoger onderhoudsniveau te komen; uitvoering van het groenbeheerplan met daarbij een ophoging van het aantal schoffelrondes zodat ook de plantsoenen een kwaliteitsslag maken; het niveau van het onkruidbeheer dient ondanks de nieuwe wet- en regelgeving qua bestrijdingsmiddelen ook daadwerkelijk een B niveau te hebben zowel op straatniveau als op de speelplaatsen. De aannemer dient hierop te worden aangesproken en eventueel te worden gekort bij het niet nakomen van die opdracht; voor de kernen geldt dat iedere kern haar eigen identiteit behoudt; van groot belang bij veranderingen in de directe woon- en leefomgeving is de inspraak van de bewoners in de betreffende wijk, buurt of kern. Bewonersorganisaties en/of Kernplatforms kunnen hierbij een toegevoegde rol spelen. ONS staat positief tegenover het in stand houden van de subsidies voor bewonersorganisaties; ONS bepleit een continuering van het huidige beleid waarbij het ‘bijspijkerbudget’ gebruikt kan worden om bewonerswensen in te willigen voor (kleine)ingrepen in de directe woon- en leefomgeving;

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

15


• de gemeente moet preventief handelen om woonoverlast en verpaupering van (delen van)

• • • •

• • • •

een wijk tegen te gaan. De huidige herstructureringsaanpak van de bestaande wijken zoals Sterrenkwartier wordt verder doorgevoerd. Samenwerking (corporaties, politie, ondernemers, private partijen en bewoners) is voor ONS hierbij essentieel. Het gebied Zuid-West is hier de afgelopen periode een goed voorbeeld van. Te denken valt aan een intensieve sociale aanpak, veel fysieke ingrepen (verlichting, enge plekken, herstraat etc.), (mobiele) camerabewaking en intensivering van toezicht door de buurtGOA; voor een goede bestuurlijke aanpak van de verschillende wijken en kernen bepleit ONS een integrale aanpak. Dit is de reden dat de wethouder Beheer, wijk- en kerngerichte aanpak als prominent onderdeel in de portefeuille moet behouden. de integrale toegankelijkheid zal bij ingrepen in de openbare ruimte gewaarborgd moeten worden; de komende jaren streeft ONS ernaar, het kwaliteitsniveau van het beheer minimaal op het huidige niveau (B kwaliteit) te houden en indien mogelijk te verhogen. kwaliteit van de buitenruimte verder verhogen door “verrommeling” (onnodige borden, straatmeubilair uniform) tegen te gaan en nog meer kleur in de stad toe te voegen (bijenbloemzaadvelden verder uitrollen, narcissen) en het bestaande maairegime te handhaven; de uitrol van het ‘omgekeerd inzamelen’ dient te worden afgerond en gemonitord om daar waar nodig bij te sturen en een zo hoog mogelijk scheidingspercentage te bereiken; een krachtige aanpak van graffiti (zowel bij het verwijderen als het opsporen en verhalen van de schadebedragen bij de daders) wordt voorgestaan. Hetzelfde geldt voor het illegaal plakken van posters; de metrostations zijn schoon/heel/veilig en prettig om te verblijven. Hiervoor is een beheerconvenant met de RET opgesteld en deze zal worden geactualiseerd en gecontinueerd; •een meldingensysteem openbare ruimte waarbij bewoners zowel klachten als meldingen kenbaar kunnen maken. Hierbij dient ingezet te worden op de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovaties zoals bijvoorbeeld geotagging, foto’s uploaden etc.

Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer Een toekomstbestendige gemeente is altijd in beweging. ONS heeft al jaren via onze wethouders gepleit om het thema ex-groeikernen en hun specifieke opgaven op de agenda van de Provincie te krijgen. Dat is nu eindelijk gelukt!! De gemeente Nissewaard en de Provincie hebben samen gewerkt aan de toekomstvisie Nissewaard 2040 om de opgaven die specifiek voor ex-groeikernen (zoals de kern Spijkenisse) gelden het hoofd te bieden en de toekomstbestendigheid te waarborgen. Die opgaven beslaan meerdere vraagstukken (ruimtelijke-, economische-, maatschappelijkeen financieel) die onderling veel samenhang kennen en vertaald moeten worden naar een uitvoeringsprogramma. De opgaven die hieruit voortkomen beslaan ook onderwerpen die in andere hoofdstukken verder belicht worden! ONS is groot voorstander dat ook de Provincie meewerkt aan deze opgave die als voorbeeld kan dienen voor andere ex-groeikernen. Er ontstaat behoefte aan nieuwe en andere woningen dan dat er 30-40 jaar geleden zijn gebouwd. Slim omgaan met de bestaande woningvoorraad is daarom het devies. Maar daar is een goede ontsluiting voor nodig. De A4-Zuid, een tweede Hartelbrug en/of een Spuibrug moet wat ONS

16

NISSEWAARD


betreft nu aangelegd worden. Voor nieuwe woningbouw moet wat ONS betreft worden gekeken binnen de bestaande wijken en kernen. Het binnenstedelijk bouwen is ook een voorwaarde van de Provincie om hier goedkeuring aan te geven. Het polderlandschap moet zoveel mogelijk intact gehouden worden. Nieuwe woonmilieus toevoegen voor ouderen én jongeren zorgen er voor dat er voor iedereen plek blijft in Nissewaard. Zo houden we gezinnen in de kernen en de kwaliteit van de woningen op orde. Dat is voor de woonbeleving van onze inwoners van groot belang. De bewoner weet het beste waar hij of zij behoefte aan heeft. Ook staat ONS open voor nieuwe initiatieven die de stad nog ontbeert, zoals bijvoorbeeld het concept van ‘Tiny Houses’. Bij nieuwe ontwikkelingen in de wijken/kernen moeten bewoners daarom ruim de mogelijkheid krijgen om in te spreken. Goede voorbeelden hiervan zijn toentertijd de wijk Gildenwijk en Hoogwerf- Noord. Op dit moment wordt zo’n proces doorlopen in de wijk Sterrenkwartier. Opmerkingen en suggesties van bewoners moeten hier serieus worden meegenomen. Zo komen de mooiste plannen tot stand. Daarom wil ONS ook alleen maar raadsleden en wethouders die het gesprek aandurven met bewoners. De inzet voor verdere toevoeging van woningen in Nissewaard zal voor de kern Spijkenisse met name liggen in het Centrumgebied, de Elementen, De Haven, Park Waterrijk, Heer en Meester en invullocaties. Deze ontwikkeling leidt tot een betere, aansprekende binnenstedelijke bebouwing en de broodnodige toevoeging aan het voorzieningenniveau. En tot woningen die in een grote behoefte voorzien. Nieuwbouw in de kernen kan alleen als daarbij de identiteit van de kern behouden blijft. Denk daarbij aan de Kreken van Nibbeland in Zuidland en Heerlijk Heenvliet. Woningen die bewoners in de kernen houden maar ook nieuwe bewoners trekt. Ook voor Abbenbroek liggen hier kansen, zoals bijvoorbeeld op het voormalig bedrijventerrein Van Hamburg. De komende periode moeten we kijken of er in de overige kernen nog ruimte is voor kleinschalige nieuwbouw of dat de bestaande woningvoorraad aangepast moet worden. Nieuwbouw waarbij ook aansluiting en een relatie gelegd kan worden met het Bernisse gebied is wat ONS betreft een goede zaak. Een belangrijke randvoorwaarde is de bereikbaarheid van Nissewaard. ONS heeft zich altijd ingezet voor een A4-Zuid. Nu de A4 midden Delfland is geopend is de tijd rijp om het laatste stukje A4 ook aan te leggen. De lobby die wij hier al jaren voor voeren begint nu zijn vruchten af te werpen. In het afgelopen najaar heeft de Provincie en het Havenbedrijf zich achter onze lobby geschaard. Wat ONS betreft blijft het daar niet bij. Met de Blankenburg tunnel die in 2024 geopend moet gaan worden, is het van belang dat er een extra oeververbinding aan de noordkant van Voorne Putten komt. Hier moeten wij als gemeenten gezamenlijk het heft in eigen handen nemen. Ook staat ONS niet onwelwillend tegenover onderzoeken naar extra ontsluitingsmogelijkheden zoals de aanleg van een tweede Hartelbrug met een directe aansluiting op de A-15 of een Spuibrug over het Spui. Dit mag wat ONS niet ten koste gaan van de A4-Zuid. De Nieuwe Botlekbrug is sinds de opening een teleurstelling gebleken. De vele storingen hebben veel overlast veroorzaakt in Nissewaard en omgeving. Dit is voor ONS een doorn in het oog. ONS zal zich tevens hard opstellen mocht Rijkswaterstaat de toeritdosering richting de A-15 vanaf het Hartelkruis in werking willen stellen. We blijven ons inzetten bij Rijkswaterstaat voor een betrouwbare oeververbinding.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

17


Ook de Spijkenisse brug is hier onderdeel van. Deze brug loopt op het einde van zijn levensduur en zal binnen afzienbare tijd aangepakt moeten worden. Wat ONS betreft wordt het een fonkelnieuwe oeververbinding of nog liever een tunnelverbinding. Om voor eens en altijd van die vermaledijde brugopeningen verlost te zijn. In de afgelopen vier jaar hebben we ook niet stil gezeten om ons eigen infrastructuur op orde te krijgen. We hebben alle verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen voor nieuwe slimme verkeerslichten. ONS pleit er voor om deze slimme verkeerslichten te laten communiceren met navigatiesystemen en andere verkeersinstallaties (zoals bruggen) in de regio zodat de doorstroming geoptimaliseerd kan worden. We moeten ons asfalt zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dit is beter voor het milieu, en voor de weggebruiker. Daarnaast zijn er verschillende kruispunten aangepakt. Denk daarbij aan het stationsstraat-rozenlaan-groene kruisweg. Ook de ontsluitingswegen van Noord zijn volledig geherstructureerd. ONS is er niet alleen voor de automobilist. Wij zetten ons ook in om het langzaam verkeer veilig en slim te kunnen laten bewegen. De verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen die de Schenkelweg kruisen zijn dankzij ONS beter afgestemd waardoor ook onze ouderen doelgroep meer tijd heeft gekregen om veilig over te steken. In de spits heeft de afwikkeling van autoverkeer prioriteit, daarbuiten is er ruim baan voor de fietser en de voetganger. ONS pleit er voor dat het op de gemeentelijke website gemakkelijker wordt om onveilige situaties voor fietsers en voetgangers te melden. Daarbij is het van belang dat de melder goed op de hoogte wordt gehouden van zijn melding. Voorzieningen dicht bij huis zijn van belang. Of je nu in Maaswijk of in Heenvliet woont. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op dat gebied. In de wijken Groenewoud, Sterrenkwartier en Maaswijk heeft een uitbreiding van het winkelaanbod plaatsgevonden. Ook het winkelcentrum Akkerhof en omgeving wordt samen met de vastgoedeigenaar aangepakt waarbij de Lenteakker een moderne uitstraling zal krijgen wat de leefbaarheid en veiligheid ten goede zal komen. De nieuwe geopende IJssalon is daar al een goed voorbeeld van. Voor de komende vier jaar gaan we verder met het voorzieningen aanbod in Heenvliet. Hier komt op de plek van de huidige voetbalvelden een heel nieuw entree van het dorp met voorzieningen die van belang zijn voor dit gebied maar ook een regionale functie kan hebben. Windmolens ONS is zeer kritisch als het gaat over de plaatsing van windmolens binnen of aan de randen van de gemeente Nissewaard. Waar nodig zal ONS zich stevig verzetten tegen lopende initiatieven die het woongenot van omwonenden sterk negatief beïnvloeden. Vandaar dat ONS zich politiek heeft verzet tegen de vergunning verlening door de gemeente Rotterdam voor de windmolens Hartelbrug II tegenover Geervliet en Heenvliet. De overlast die deze windmolens geven, de manier waarop ten tijde van de gemeente Bernisse de procedure is verlopen, mag in de toekomst niet meer plaatsvinden. Inwoners van Geervliet en Heenvliet en ‘De Buren van Botlek’ verdienen onze inzet om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Ook de komende periode zal ONS zich blijven inzetten om voor deze inwoners het onderste uit de kan te halen. Vandaar ook onze felle inzet om de polders

18

NISSEWAARD


van Zuidland te vrijwaren van windmolens. Toch heeft de gemeente Nissewaard ook nog een opgave om windmolens te plaatsen. Locaties die worden onderzocht, mogen niet tot ontoelaatbare aantasting van het woongenot van inwoners leiden. ONS zal de onderzoeken afwachten en samen met de inwoners de resultaten beoordelen. Daarnaast zal ONS zich blijven inzetten voor een zoektocht naar alternatieven voor deze vorm van windenergie binnen de gemeente en alternatieve locaties blijven aandragen. Ruimtelijke ordening:

• de inzet voor verdere toevoeging van woningen in Nissewaard zal voor Spijkenisse liggen in het

• •

• • •

centrumgebied, de Elementen, De Haven, Park Waterrijk, Heer en Meester en invullocaties. Voor wat betreft de kernen betreft het met name de ontwikkeling van Kreken van Nibbeland in Zuidland, kleinschalige ontwikkelingen in Abbenbroek en De Akkerranden in Oudenhoorn (mits toestemming van de Provincie); indien bebouwing in de bestaande kernen wordt toegevoegd staat de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur centraal. Dit houdt onder andere in dat zo min mogelijk kwalitatief groen in de kern wordt aangetast; de identiteit van de kernen moet behouden blijven. Het betreft oude dorpskernen welke niet mogen worden aangetast. Eventuele, kleinschalige, nieuwbouw dient in een passende architectuur te worden gerealiseerd. Dit houdt in dat grootschalige nieuwbouw in en rondom een kern en hoogbouw NIET aan de orde zijn; voor nieuwe planontwikkeling voor gezichtsbepalende locaties wordt een ‘uitgebreide’ procedure van besluitvorming voorgestaan. Dit betekent dat voor dergelijke locaties ontwerpen van meerdere architecten moeten worden ontwikkeld waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hierdoor zal de kwaliteit van de toegevoegde bebouwing toenemen; de inspraakmogelijkheden voor de bewoners op het gebied van de Ruimtelijke Ordening blijft voor ONS van belang. Communicatie in een vroeg stadium is hierbij een belangrijke randvoorwaarde; als door stedelijke ontwikkeling het bestaande groen wordt aangetast, dient door de gemeente ingezet te worden op compensatie indien mogelijk. Niet altijd via ‘een m2 voor een m2’,of een boom voor een boom maar wel door het toevoegen van kwalitatief groen; de gemeente Nissewaard bevordert het duurzaam bouwen (gasloos, nul op de meter). Bij nieuwe bouwprojecten wordt richting de bouwende partijen ingezet op het toepassen van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en methoden conform de wettelijke regelgeving; vanuit de structuurvisie van de provincie, RR2020, wordt ingezet op een evenwichtig Nissewaard in een groen Voorne Putten. Spijkenisse zal geen OPVANG of OVERLOOP worden voor de woningbehoefte van de grote stad. Wat ONS betreft moet de sociale woningbouw op orde zijn en dient dit ook goed gemonitord te worden. Er moeten voldoende goede woningen zijn voor de mensen die sociale woningbouw nodig hebben. Daar blijft ONS zich hard voor maken. Uitgangspunt hierbij blijft voor ONS om evenwichtige, toekomstbestendige wijken te realiseren in Spijkenisse. Zo gaan we scheef wonen tegen en zorgen we er voor dat er voor iedereen een passende en kwalitatieve woning in Nissewaard is. Voor wat betreft de kernen ligt de inzet op het behoud van de identiteit van de kernen. Het handhaven van de huidige, goede situatie. Met alleen mogelijkheid tot kleinschalige toevoegingen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

19


Verkeer en vervoer:

• Daar waar nodig (functioneel), en mogelijk worden rotondes aangelegd om de doorstroming van het verkeer te bevorderen;

• aan de hand van de lijst ‘hot spots’ langzaam verkeer dienen er concrete maatregelen te • • • •

• •

• • •

worden genomen om de veiligheid te verbeteren zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de wachttijden op de Schenkelweg in Spijkenisse; het sluipverkeer in/via de kernen dient ontmoedigd te worden in de volgende collegeperiode; het parkeersysteem in het centrum voor bezoekers van het winkelcentrum dient klantvriendelijk (bijv. flexibilisering parkeertarieven en telefonische betaling) te worden georganiseerd. Ook het instellen van een duidelijke parkeerroute hoort daarbij; inzet van ONS is om de parkeertarieven aantrekkelijk te houden. Zodoende wordt het bezoek aan het Centrum van Spijkenisse bevorderd. Zie hiervoor ook het gestelde onder financiën; In woonwijken en nabij scholen staat de veiligheid van de “NIET Automobilist” voorop! De aanpak van verkeersveiligheid rondom scholen dient in deze periode verder uitgerold te worden. Hierbij staan drie thema’s educatie, handhaving en een fysieke aanpak voorop! Deze aanpak dient in goed overleg met de betrokken scholen, ouders, wijkagent en de gemeente ingevuld te worden; de aanpak van het gebied in en rondom metrostation Centrum in samenwerking met de RET. Hierbij valt te denken aan een betere uitstraling van het gebouw en de openbare ruimte waarbij ingezet wordt op veiligheid, integrale toegankelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Daarnaast een verruiming van zowel de fiets- en autoparkeerplaatsen; de langzaam verkeer routes voor fietsers dienen hun belangrijke rol te behouden. Fietspaden dienen zo veel mogelijk gescheiden te liggen en te worden geasfalteerd (in rood). Daar waar mogelijk en nodig worden voetpaden aangebracht langs de fietspaden; de gemeente heeft de totstandkoming van een ononderbroken fietsroute ‘rondje VoornePutten’ afgerond door de realisatie van de fietsbrug/fietsverbinding over de haven. Daarnaast is de snelle fietsverbinding met Spijkenissebrug gerealiseerd. Het woon-werkverkeer is door deze snelle en korte opgang met de brug behoorlijk verbeterd; voor de bewoners van het Centrum, die thans een buitenvergunning hebben, blijft het buiten parkeren gratis; ONS blijft zich sterk maken voor een zo optimaal mogelijk openbaar vervoer en zet zich nadrukkelijk in voor het krijgen van een waterbusverbinding in de kern Spijkenisse. De bouw van de wijk “de Haven”brengt hier mogelijkheden met zich mee; in de komende jaren zal er een nieuwe manier van openbaar vervoer ontwikkeld worden die mede ondersteund wordt. ONS wil dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is, maar voor doelgroepen die nu nog afhankelijk zijn van doelgroepen vervoer nog beter toegankelijk wordt. Zo willen wij er voor zorgen dat iedereen mee kan doen in Nissewaardse samenleving.

Milieu:

• Nissewaard is groen en moet ook groen blijven. Het spreekt voor zich dat het verwijderen van kwalitatief groen slechts in hoge uitzondering mag plaatsvinden. Voor de kernen spreekt het behoud van het groene karakter voor zich;

20

NISSEWAARD


• het stedelijk waterproject dient verder vorm gegeven te worden. Het succesvolle beleid • • • • • •

(schoner water in de singels en betere doorstroming hiervan) leidt tot een kwalitatieve verbetering van het openbare gebied; het toevoegen van extra groen in het Centrum blijft voor ONS een meerwaarde om de leefbaarheid een extra kwaliteit te geven; bij nieuwbouwprojecten dient aandacht te worden besteed aan het begrip duurzaam bouwen (gasloos en nul op de meter); de realisatie van elektra oplaadpunten binnen Nissewaard is goed op gang gekomen en dient daar waar mogelijk uitgebreid te worden. Wel dient er goed gekeken te worden naar de locaties waar dit toegepast kan worden; het milieuhuis vervult een belangrijke rol in de educatie op het gebied van milieu. Met name richting scholen; ONS wil initiatieven op het gebied van duurzaamheid actief ondersteunen; de gemeente Nissewaard dient goed voorbereid te zijn voor toekomstige klimatologische ontwikkelingen en daar waar nodig het beleid op aan te passen. ONS is voorstander van het vergroenen van tuinen en vindt dat bewoners daar op geattendeerd moeten worden, eventueel via campagnes!

Afval:

• Beleid rondom gescheiden inzameling en hergebruik van afvalstromen wordt vanuit het Rijk

opgelegd en wordt door de gemeente Nissewaard verder gestimuleerd door de uitrol van het ‘Omgekeerd inzamelen’. Bewoners moeten meer gemotiveerd worden hun afval te scheiden. Het omgekeerd inzamelen is ingevoerd. Het is daarbij van groot belang om dit te blijven monitoren wat de effecten zijn en waar knelpunten zitten; • bewoners moeten gemakkelijk klachten en opmerkingen door kunnen geven. Uiteindelijk doel is dat het scheiden van afval zowel voor het milieu als voor de portemonnee van de burger goed is. • het inzamelen van oud papier en karton mag en kan wat ONS betreft ook prima georganiseerd worden door kerken, sportverenigingen etc. zoals dat nu ook al plaatsvindt; • afval is geen afval meer maar een waardevolle grondstof. ONS wil ernaar streven het recycling percentage met de landelijke doelstellingen te verhogen. Volkshuisvesting en wonen De verschillende kernen van Nissewaard hebben heel verschillende uitdagingen als het om wonen en huisvesting gaat. In de landelijke kernen moet de focus liggen op het aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen door binnen de provinciale bandbreedtes kleinschalige woningbouw mogelijk te maken. In het stadse Spijkenisse spelen heel andere uitdagingen een rol. Hier bouwen we voort op het verleden door verder te werken aan een goede woonbalans, te herstructureren in bestaande wijken daar waar nodig en zetten we ook in op innovaties op het gebied van duurzaamheid in de bestaande voorraad. Wat ONS betreft dient er meer aandacht te komen voor ouderen en eenzamen en de bijbehorende woonwensen. Een ‘Thuishuis’ zou een mooie aanvulling zijn, waarin meerdere ouderen zelfstandig wonen en gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

21


Spijkenisse Met de provincie wordt hard gewerkt aan een toekomstvisie Nissewaard 2040. Door de geschiedenis als groeikern is in Spijkenisse een eenzijdig woningaanbod ontstaan. Met nieuwe projecten is er in de afgelopen 20 jaar nieuw elan toegevoegd aan de woningvoorraad. De ontwikkeling van De Haven is hier een schoolvoorbeeld van. Unieke woningen die grif aftrek vinden bewijzen dat vraag is naar diverse woningtype in Spijkenisse. Die diversiteit draagt bij aan een betere balans in de woningvoorraad en daarmee ook aan een wooncarrière binnen de eigen stad. De herstructurering van Noord heeft dit eerder ook al aangetoond. Hier is met de woningcorporaties samengewerkt en een bestaande wijk nieuwe kwaliteit ingeblazen. Dit is in samenspraak gebeurd met de bewoners. Voor toekomstige ontwikkelingen moeten bewoners ook actief betrokken worden. In goede samenwerking tussen gemeente, corporaties, maar bovenal bewoners, zijn in de afgelopen jaren schitterende projecten ontstaan. Voor de komende jaren zet ONS in om die trend door te zetten in een aantal bestaande wijken. In de filosofie van ONS is er voor iedere inwoner van Nissewaard een goede passende woning. Dat betekent dat de balans in de woningvoorraad verder moet verbeteren. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herstructurering van Sterrenkwartier. Hier worden oude woningen vervangen door nieuwbouw die bestaat uit appartementen en eengezinswoningen in verschillende typologieën en prijsklassen. Zowel (sociale) koop als (sociale) huurwoningen. Zo wordt gestreefd naar balans in de wijk. Een balans die bij de herstructureringen uitgevoerd in het verleden in de wijken Noord ook is verkregen. Met betrekking tot de bestaande woningvoorraad van heel Nissewaard moet wat ONS betreft ingezet en geïnvesteerd worden in duurzaamheid. Dan gaat het niet alleen over zonnepanelen, isolerende maatregelen maar ook over het kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Nieuwe initiatieven als ‘Tiny houses’ moeten wat ons betreft een plek kunnen vinden in Nissewaard. Dit is in de woonvisie opgenomen. Vanuit het Rijk wordt opgelegd dat iedereen langer thuis moet blijven wonen. ONS neemt de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het langer thuis wonen ook kan in de eigen woning. Als gemeente moeten wij meedenken met de markt en deze faciliteren waar nodig. De kernen Voor de kernen is het van belang dat jongeren makkelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat betekent niet alleen nieuwbouw, maar ook slim kijken naar de bestaande voorraad. Maar ook de nieuwbouw van (luxere) oudere woningen is een optie. Daarmee komen bestaande eengezinswoningen vrij voor nieuwe gezinnen in de kernen. Daarnaast mag de huurvoorraad niet krimpen en dient minimaal beschikbaar te blijven voor de doelgroep en waar mogelijk én er vraag is naar woningen kan deze ook licht stijgen. Voorop staat dat de identiteit en de kwaliteit van de bestaande kernen behouden moet blijven.

22

NISSEWAARD


Nissewaard Nissewaard is aan het veranderen. De vergrijzing vraagt om een visie op de toekomst. Daarbij komt dat de rijksoverheid haar bemoeienis steeds verder zal terugbrengen en de verantwoordelijkheid bij gemeenten, burgers en organisaties zal leggen. Eén van de voornemens van het kabinet is de invoering van scheiden van wonen en zorg, oftewel met een moeilijk woord: extramuralisering van de zorg. Een grote groep mensen zal in de toekomst geen indicatie meer krijgen voor wonen in een zorginstelling als Het Hart van Groenewoud en De Bernissesteyn. Hiervoor zal dus een alternatief moeten worden geboden. Langer thuis wonen en daar zorg ontvangen is wellicht een mogelijkheid. De extramuralisering van de zorg heeft invloed op de manier van zorgverlening, het zorgvastgoed en de toekomst en inhoud van zorgorganisaties. ONS heeft in de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar nieuwe woonvormen voor ouderen die niet meer direct in aanmerking komen voor een zorginstelling. De komende vier jaar willen we met de markt gaan kijken waar we deze woningen kunnen gaan realiseren. Middels voldoende bereikbare ouderenhuisvesting in de wijk, kan voorkomen worden dat ouderen in eengezinswoningen blijven wonen en hiermee de doorstroming voor gezinnen beperken. Aanpak woonoverlast ONS is sinds de oprichting voorstander van stevig optreden tegen overlastgevers. Gemeenten krijgen nu steeds meer handvatten waarmee dat kan. Wij willen daarom dat bepaalde artikelen van de Rotterdamwet ook van toepassing wordt op bepaalde gebieden in Spijkenisse. Uiteraard in samenspraak met de corporaties en politie. Zo kan je als gemeente sturen op leefbaarheid in bepaalde vooraf afgestemde wijken/ buurten om er voor te zorgen dat die gebieden niet verder afglijden en hopelijk verbeteren. Bij de bestaande bewoning moet de burgemeester vergaande bevoegdheden krijgen om overlastgevers aan te pakken. Dit kan door toepassing van de zogenaamde ‘aso-wet’ die sinds juli 2017 in werking is en nog nader uitgewerkt dient te worden. De boodschap is simpel: in Nissewaard is het goed en gezellig wonen voor iedereen. Voor overlastgevers hebben we een lik op stuk beleid. De woonoverlastcoördinator dient wat ONS betreft de spin in het web te zijn voor onze partners en het beleid en uitvoering vorm te geven. Duurzaamheid Al eerder is genoemd dat ONS de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad van belang vindt. Daarnaast moet bij nieuwbouw voldaan worden aan de actuele milieu- en bouwregelgeving. Voor ONS geldt dat bij nieuwbouw duurzaamheid (gasloos en nul op de meter) één van de uitgangspunten is. Hier zitten nog geen richtlijnen in als het gaat om groene tuinen. ONS zet zich in voor aantrekkelijk straten. Dit vraagt ook aandacht voor voor- en achtertuinen. Door hier voldoende groen in terug te laten komen worden ongewenste effecten van het veranderende klimaat opgevangen. Denk daarbij aan hitte- en waterstress. De gemeente heeft een voorbeeldrol. Zowel in duurzaam beheer als in duurzame bedrijfsvoering moet Nissewaard aan landelijke doelstellingen voldoen. Tevens zullen bij de prestatieafspraken die met woningbouwcorporaties worden gemaakt afspraken worden gemaakt over het verduurzaming van hun bezit. Daarnaast staat ONS open voor burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Goede voorbeelden van kleine initiatieven

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

23


zijn de wokkelwindmolen bij de Brede School Zuidland, maar ook het plaatste van minimolens bij boerderijen. Betaalbaarheid Door het gevoerde Rijksbeleid zijn de huren de afgelopen jaren flink gestegen. Mede hierdoor is en blijft de betaalbaarheid van de (huur)woningen een belangrijk onderwerp van discussie. ONS wil dat woningcorporaties betaalbaarheid een belangrijk plaats blijven geven in hun beleidsplannen van de komende jaren. De prioriteiten op het gebied van wonen en volkshuisvesting legt ONS op de volgende punten:

• de bereikbare huurvoorraad in de kernen moet in stand worden gehouden, en waar mogelijk •

24

uitgebreid. Hierdoor krijgen jongeren meer kans om zich in een van de kernen te huisvesten; in Spijkenisse zal de komende 4 jaar specifiek aandacht zijn voor de portiekgalerijflats uit de jaren 60 in de wijk Sterrenkwartier. Samen met de woningcorporatie die deze flats in bezit heeft (Maasdelta) wordt voortvarend een plan van aanpak opgesteld en tot uitvoering gebracht. Wat ONS betreft dient de communicatie naar zowel de bewoners uit de flats als ook in de directe omgeving goed en tijdig te gebeuren; de komende periode dient mede geïnvesteerd te worden in de wijken de Akkers, de Hoek en Waterland. Om herstructurering en/of verbeteringen aan eigen woningbezit door eigenaren, corporaties en bewoners mogelijk te maken zullen ook nieuwe innovatieve ideeën (bijvoorbeeld creëren van een fonds uit de opbrengsten van verkoop erfpachtgronden, starterleningen) onderzocht moeten worden met een bundeling van (financiële) krachten met partners; betaalbaarheid van huurwoningen is een zeer belangrijk onderwerp voor de komende periode. Hierbij zijn de prestatieafspraken met de corporaties van groot belang om dit te waarborgen. Het is en blijft jammer dat de verhuurdersheffing in het nieuwe regeerakkoord nog niet de mogelijkheid biedt om met een verlaging ruimte te creëren om de huren verder te laten dalen. Daar waar mogelijk zal ONS dit zeker aan de kaak stellen; de samenwerking tussen en met de woningbouwcorporaties dient op het goede niveau te worden gehandhaafd. Hiertoe worden wederom duidelijke (meerjaren) prestatieafspraken gemaakt. Bij toevoeging van nieuwe woningen in de huursector dienen de huidige woningbouwcorporaties te worden betrokken; nieuwbouw, maar ook ingrepen in de bestaande woningvoorraad (bijvoorbeeld door het verbouwen van reeds bestaande woningen tot kleinere wooneenheden (studio’s)) moeten de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de woningen aan de Stationsstraat, de Achterstraat en de Symfonielaan; in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente moeten afspraken worden gemaakt rondom het aanbod van de zgn. ‘bereikbare’ huurwoningen. Hierdoor blijft het mogelijk om passende huisvesting in Nissewaard te vinden. Daar staat tegenover dat de voorraad in Nissewaard ruim voldoende is om de doelgroep van beleid te huisvesten en binnen Nissewaard een lichte daling kan en mag plaatsvinden. ONS is van mening dat bepaalde regio gemeenten een hogere bijdragen moeten leveren om de spreiding van de doelgroep beter in balans te brengen. Sowieso dient er zowel lokaal als regionaal goed gemonitord te worden hoe de doelgroep zich ontwikkeld;

NISSEWAARD


• ONS streeft naar balans van de woningvoorraad. Aandacht dient hierbij te zijn voor de

doelgroepen vastgesteld in de Woonvisie. ONS heeft er mede voor gezorgd dat op de Elementen 180 en in Het Dorp (naast de Boekenberg) 59 bereikbare huurwoningen door de woningbouwcorporaties zijn gerealiseerd. Hierdoor is het ook voor minder draagkrachtige inwoners van Nissewaard mogelijk om op een mooie locatie gelijkvloers te wonen; in samenwerking met de woningcorporaties moet een beleid ontwikkeld worden, die het mogelijk maakt eigen woningbezit te stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan de rijksmaatregelen ter bevordering van het eigen woningbezit, het aanbieden van woningen via een maatschappelijk gebonden eigendom etc. Het Te Woon concept zoals toegepast door corporatie Woonbron (keuze aan de bewoner tussen kopen of huren) wordt ondersteund; in samenwerking met de woningcorporaties, gemeente (sociale dienst) en politie wordt het beleid verder verscherpt ter bestrijding en voorkoming van illegale bewoning (inwoning, postadressen, huisjesmelkers etc.). Hierbij wordt onder andere gepleit voor het koppelen van gegevensbestanden. Dit is voor ONS zeer aanvaardbaar, omdat de overlastgevers worden aangepakt; voor wat betreft Spijkenisse zullen de wijkontwikkelings- en uitvoeringsplannen verder ontwikkeld worden. De inzet van de afgelopen jaren i.s.m. de corporaties werpt steeds meer haar vruchten af en dient wat ONS voortgezet te worden. Hierbij zal voor met name de sociale ingrepen ook een link gelegd worden op de transformatie van het sociaal domein en de gelden die daarbij gemoeid zijn. Wat ONS betreft kan hierbij ook gekeken worden naar andere delen in de stad naast Spijkenisse Zuis-West. In de kernen zullen vanzelfsprekend ook prestatieafspraken met de aldaar aanwezige woningcorporatie ‘De Zes Kernen’ worden gemaakt; ONS zal zich sterk blijven maken voor de wens van ouderen om in de ‘eigen’ wijk of kern woonachtig te kunnen blijven. Bij voorkeur door aanpassingen aan het eigen huis mogelijk te maken (opplussen), door serviceflats in de wijken te situeren en bij nieuwbouw het concept van de ‘levensloopbestendige’ woning toe te passen. Zeker nu ‘langer thuis wonen’ steeds meer de realiteit wordt. Hierbij speelt vanzelfsprekend de toegankelijkheid van de woonomgeving een belangrijke rol.

Economische zaken en Werkgelegenheid De meeste banen binnen onze gemeente worden geleverd door detailhandel, winkels en het MKB. ONS vindt het daarom van belang dat de gemeente Nissewaard een aantrekkelijk plek is voor ondernemers om te blijven of om zich te vestigen. Ondernemers moeten worden gestimuleerd om te ondernemen in Nissewaard. Hiervoor zijn voorzieningen nodig. Denk daarbij aan een goed glasvezelnetwerk. Maar ook het weghalen van belemmerende regelgeving. Daarnaast helpen de retaildeskundigen van de gemeente ondernemers op weg naar de juiste geldstromen vanuit het rijk en andere subsidieregelingen zodat zij optimaal ondersteund worden in het starten en houden van een onderneming in Nissewaard. Maar ook het gemeentelijk vastgoed biedt kansen voor startende ondernemers. Het centrum van Spijkenisse moet een aantrekkelijke plek zijn om te ondernemen maar ook om te verblijven. Diversiteit in het winkelaanbod en concentratie in bestaande panden moet voorop staan. Wat ONS betreft verhuizen de winkels van het Kolkplein naar het kerncentrum

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

25


zodat op het Kolkplein ruimte ontstaat voor nieuwe voorzieningen. Ook op de buurtwinkelcentra moet goed gemonitord worden hoe zij functioneren. Bij tijds in gesprek gaan met pandeigenaren moet onwenselijke leegstand en verpaupering tegen gaan. Winkeliersverenigingen zijn een belangrijke partner in het aantrekkelijk houden van alle wijkwinkelcentra. Initiatieven als pop-up stores in leegstaande panden of op lege pleinen in Spijkenisse of de kernen kunnen de steun van ONS verwachten. Daarnaast kan gedacht worden aan tijdelijke huisvesting van horeca in de zomermaanden danwel bij feestdagen of (sport)evenementen. Glasvezel In de afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt op het gebied van glasvezel. Dit is in de hele gemeente aangelegd en waar mogelijk verder verbeterd. Glasvezel is van groot belang voor het bedrijfsleven, de agrarische sector, de zorg- en onderwijssector en voor de inwoner. Het glasvezelnetwerk zorgt voor een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt daarmee indirect voor werkgelegenheid. Werkgelegenheid ONS is van mening dat werk de beste sociale en economische zekerheid biedt. Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat burgers in staat dienen te worden gesteld om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom wordt fors ingezet op intensieve begeleiding, strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing, een goede fraudebestrijding en een boetebeleid. Dit zijn enkele instrumenten die de lokale overheid ter beschikking staan om op deze doelstelling een succesvol beleid te voeren. Gemeenten op Voorne-Putten hebben besloten een regionaal arbeidsontwikkelbedrijf te vormen, Voorne Putten Werkt. Er zijn afspraken gemaakt met het maatschappelijk middenveld, onderwijs en het bedrijfsleven hoe iedereen een bijdrage levert om werk mogelijk te maken. De doelstelling is om een ruim aanbod van banen te realiseren in samenwerking met regionale werkgevers. Een baan bevordert zoveel mogelijk de financiĂŤle zelfstandigheid van burgers op Voorne-Putten en zal mensen op een zo duurzaam mogelijk niveau laten participeren waarbij een reguliere baan de ultieme doelstelling is. Daarnaast biedt het Masterplan Nissewaard voldoende kansen om de werkgelegenheid te vergroten. Te denken valt aan de zorgsector in relatie tot bijvoorbeeld het SMC en in de nieuwe trends en ontwikkelingen in de haven op het gebied van techniek en veiligheid. Naast de bestaande retail ziet ONS ook kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Toerisme en Recreatie Nissewaard bestaat uit een (groene) stad aangevuld met prachtige historische kernen met daarin een verscheidenheid aan parken en natuurgebieden zoals het Bernissegebied en de Uitwaayer. Dit maakt van Nissewaard een uitstekende vestigingsstad. Voor ONS is de sector toerisme en recreatie van groot belang. Een goed onderhouden recreatiegebied zorgt voor levendigheid, bedrijvigheid en schoonheid in een natuurlijke omgeving. Het draagt bij aan het behouden van bestaande inwoners, het aantrekken van nieuwe inwoners, het aantrekken van bedrijven, kansen in ondernemerschap etc.

26

NISSEWAARD


Toerisme & Recreatie staat geprioriteerd als één van de belangrijkste speerpunten. Voor ONS betekent dit dat het kwaliteitsniveau van de recreatiegebieden verder omhoog moet om de aantrekkelijkheid en verblijfsduur te blijven waarborgen. ONS heeft zich de afgelopen jaren ingezet om met name het Bernissegebied verder te ontwikkelen en inmiddels zijn de eerste investeringen zichtbaar maar we zijn er nog lang niet. Diverse recreatieve voorzieningen worden verbeterd zoals stranden, steigers, toiletvoorzieningen, speelelementen en parkeergelegenheid. Een aantal hiervan is al gerealiseerd en laat zien dat het gebied weer op de kaart staat. Ondernemers in de recreatieve sector moeten de kans krijgen om activiteiten te ontplooien en ONS moet ervoor zorgen dat die ondernemers gefaciliteerd worden om die kansen te benutten. Door het mogelijk te maken om met elektrisch gemotoriseerde boten op de Bernisse te varen wordt het gebied beter benut en zijn er voor ondernemers nieuwe mogelijkheden. ONS heeft zich in de afgelopen periode, middels een aantal moties, ingezet om deze verbeteringen tot stand te laten komen en is verheugd hierop al resultaten voor onze inwoners te zien. Als laatste zet ONS zich in om het ‘trambaan pad’ verder te ontwikkelen en ook hier zijn de eerste stappen al gezet. Dit zou een welkome aanvulling zijn om de recreatieve waarde van geheel Voorne-Putten een stimulans te geven. Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt?

• Extra geld is vrijgemaakt voor achterstallig groenbeheer van de Bernisse; • elektrisch varen op de Bernisse is mogelijk gemaakt alsmede de invaart vanaf het voedingskanaal;

• ondersteunen van de ondernemers in het gebied bij initiatieven als de speeltuin en de verhuur van kano’s en waterfietsen.

• een aantal parkeerplaatsen is gerenoveerd en weer goed toegankelijk; • binnen het Bernissegebied zijn strandjes hersteld, picknicktafels toegevoegd en een aantal • • • • •

banken toegevoegd aan de wandelpaden. geld is vrijgemaakt voor een natuurspeeltuin in het Bernissegebied. Oplevering vindt plaats voor de zomer van 2018; grote subsidies voor de natuurspeeltuin en het vaarroutenetwerk zijn binnengehaald waardoor er de komende jaren extra geïnvesteerd gaat worden; besluitvorming over het afmaken van het fietspad ‘rondje Voorne-Putten’ nabij het Spui; in samenwerking met TOP Voorne-Putten wordt het eiland actief gepromoot; bijdrage aan de waterbus Haringvliet waardoor deze in het zomerseizoen ook Spijkenisse aandoet.

Wat wil ONS de komende jaren bereiken?

• Varen op de Bernisse moet verder gefaciliteerd worden door vervanging van een aantal steigers en toevoegen van afmeerpunten;

• actieve acquisitie om de oude locatie “La Campagne”nieuw leven in te blazen, de eerste stappen zijn hiervoor gezet, realisatie verwacht in de zomer van 2018;

• de relatie tussen de kernen en de Bernisse versterken door bijvoorbeeld te onderzoeken of de haven van Simonshaven kan worden opgeknapt;

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

27


• het verder ondersteunen van het initiatief van de fluisterboot om te zorgen dat dit kansrijke initiatief van de grond komt;

• afronden van het rondje Voorne-Putten waardoor ook het natuurgebied bij het Spui beter ontsloten zal worden;

• verder ontwikkelen van fietspad ‘het trambaanpad’ als recreatieve route op het eiland; • participeren in het project landmarks Voorne-Putten waarmee we onze recreatieve gebieden • • • • • •

op de kaart zetten; met de toekomstig ondernemer van het voormalige “la Campagne” komen tot een succesvolle ontwikkeling; onderzoeken of de waterbus “Haringvliet” kan aanmeren in de haven van Spijkenisse; met de vier gemeenten op het eiland afspraken maken om meer regie te krijgen op onze recreatiegebieden en de samenwerking met Staatsbosbeheer te verbeteren; onderzoeken of het mogelijk is een belangrijke fietsverbinding naar de Hoeksche Waard te ontwikkelen waardoor Tiengemeten en de Bernisse beter ontsloten worden; investeren in recreatiegebied de ‘de Uitwaaier’ middels het verbeteren van het mountainbike parcours; onderzoeken waar in Nissewaard een plek gecreëerd kan worden voor outdooractiviteiten als freerun, obstaclecourse, bootcamp etc.

Agrarische sector Deze sector is een toegevoegde waarde voor Nissewaard. Zowel op economisch, maar zeker ook op landschappelijk gebied. Een sector die het verdient om zeer serieus genomen te worden. Het structurele overleg met de agrarische commissie zal wat ONS betreft gecontinueerd en daar waar nodig geïntensiveerd moeten worden. De gemeente Nissewaard dient de agrarische ondernemers daar waar nodig te faciliteren. Op het gebied van bestemmingsplannen moet creatief en flexibel meegedacht worden met nieuwe ontwikkelingen in deze sector die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Dit geldt wat ONS betreft ook ten aanzien van de bebouwingshectares en bebouwingsvolumes. Ook hier geldt dat de tijden veranderd zijn en ONS de agrarische ondernemers moet bijstaan en de gelegenheid bieden om mee te kunnen groeien met hun bedrijf. Innovatie in de agrarische sector is een van de speerpunten van ONS.

28

NISSEWAARD


3

HET IS PRETTIG OPGROEIEN IN NISSEWAARD

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: onderwijs en jongerenbeleid. De jeugd heeft de toekomst! Deze uitspraak is voor ONS een belangrijk uitgangspunt. Kinderen groeien op in bijzijn van vele volwassenen. Naast ouders vormen buren, leerkrachten, trainers, andere familieleden, vrijwilligers en de gemeente het opgroei- en opvoedklimaat. Om dit klimaat te ondersteunen hebben gemeenten in Nederland een aantal mogelijkheden. De onderwijshuisvesting en leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de Jeugdzorg, het welzijnswerk en de inrichting en activiteiten in het sport-, cultuur- en speldomein. Het is de mening van ONS dat we door die ondersteuning met elkaar de grootste kans hebben dat kinderen opgroeien en ontwikkelen tot zelfstandige, zelfredzame volwassenen met de grootste kans op een goede toekomst. Onderwijs Een goede opleiding biedt een grotere kans op een kansrijke toekomst. ONS vindt goed, bereikbaar, betaalbaar en passend aanbod van onderwijs van groot belang voor alle kinderen van Nissewaard. Samen met schoolbesturen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit en de zorgstructuur voor kinderen op school. Met de afname van het aantal leerlingen komt ook spanning te liggen op het uitgangspunt: “In iedere wijk/kern een school�. Voldoende leerlingen binnen de schoolgebouwen zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk geld gaat naar deze leerlingen. Daarom vraagt onderwijshuisvesting in verschillende delen van Nissewaard om maatwerk waarbij voor ONS het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk uitgangspunt is. Om onze jongeren in een vroegtijdig stadium zo goed mogelijke kansen te bieden, blijft ONS een voorstander van havengerelateerde en technische opleidingen op het VMBO/MBO afgestemd op de nieuwe vraag van de haven. De vestiging van een solitaire HBO instelling is tot dusver niet mogelijk gebleken. Wat ONS betreft biedt de vestiging van een HBO-dependance op het gebied van techniek en (water)veiligheid of zorg wel degelijk kansen. Recente ontwikkelingen als robotisering, verduurzaming, veiligheid en innovatie vraagt namelijk om nieuwe kennis in de haven. Schoolgaande jeugd moet enthousiast worden gemaakt voor de toekomstige banen in en rond de haven omdat hier nog steeds werkgelegenheid is. Een actieve samenwerking met het Havenbedrijf, onderwijs en andere belangrijke partners is daarbij van groot belang.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

29


ONS blijft zich hard maken voor een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen, ook voor de meest kwetsbare groep kinderen. Een goed voorbeeld daarvan in Spijkenisse is de vestiging van een cluster 4-school (kinderen met psychische- en gedragsstoornis). ONS blijft het van belang vinden dat ook deze kinderen dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Binnen het Passend Onderwijs moet volgens ONS krachtig worden samengewerkt met de schoolbesturen om te zorgen dat kinderen op verantwoorde wijze langer op een reguliere school en in de eigen omgeving les kunnen krijgen. Een verdere verbetering van de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs is de komende een belangrijk aandachtspunt. Na de forse bezuinigingen op Jeugdzorg vanuit Den Haag is het nu zaak versneld de zorg voor onze jeugdigen op te pakken. Naast de lobby naar Den Haag voor extra middelen moet ook de verandering van jeugdhulp in Nissewaard sneller worden ingevuld. Het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) blijft onverminderd een belangrijk aandeel binnen het onderwijsaanbod. ONS vindt dit een belangrijk middel om kinderen op jonge leeftijd extra aandacht te geven bij (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstanden. Door vroegtijdige hulp worden problemen op latere leeftijd zoveel mogelijk voorkomen. Hierdoor heeft een kind een grotere kans om met succes de schoolloopbaan te doorlopen. Het verleden heeft aangetoond dat dit beleid succesvol is. Voor ONS heeft een veilige en vruchtbare leeromgeving voor alle kinderen in Nissewaard een hoge prioriteit. Goede afspraken met de schoolbesturen onderling en met de gemeente zijn daarom van groot belang. In deze lijn past ook het Brede-School-Concept. In deze onderwijsvoorziening wordt samengewerkt met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisscholen, welzijnswerk en bijvoorbeeld een MBO school. De ‘Brede school’ in Groenewoud en de samenwerkingsschool in Zuidland zijn voor ONS voorbeelden voor eventuele nieuwbouwplannen in de toekomst en om het onderwijs in de kernen te behouden. Het voorkomen van schooluitval is een andere mogelijkheid om kinderen een goede toekomst te bieden. Met een startkwalificatie op zak zijn goede kansen voor die toekomst ten slotte een stuk groter. De leerplichtwet biedt hiervoor de mogelijkheid. ONS wil dat leerplichtambtenaren via bemiddeling en uiteindelijk het handhaven van de leerplicht zoeken naar een oplossing voor kinderen met verzuim. Afspraken met scholen en preventieve inzet zijn effectief om problemen snel te signaleren. Onderdeel van de afspraken is dat scholen verplicht zijn om bij het signaleren van verzuim direct contact op te nemen met de ouders. Ook wil ONS dat het gesprek wordt aangegaan met ouders en verzorgers bij schoolverzuim, zodat er gezocht kan worden naar een persoonlijke oplossing die aansluit bij de individuele problematiek. ONS ondersteunt de ambitie dat geen jongere de school verlaat zonder startkwalificatie. Samenwerking tussen scholen, gemeente en andere partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugd Ondersteuningsteams is hierbij van groot belang. Er is een plan vastgesteld i.s.m. Veilig Verkeer Nederland m.b.t. de verkeersveiligheid rondom scholen waar bij de uitvoering ook schooldirecties en ouderraden betrokken worden. Die uitvoering is gericht op Educatie of Handhaving of Fysieke ingrepen of een combinatie van de drie pijlers. ONS pleit voor een snelle uitvoering!

30

NISSEWAARD


Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt? •• De aandacht binnen het onderwijs is meer gericht op het sneller herkennen en wegwerken van leerachterstanden bij kinderen; •• een structurele zorgstructuur is opgezet op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in heel Nissewaard; •• ieder jaar vindt de techniekbeurs ‘Tech2do’ plaats voor leerlingen en leerkrachten van groep 7 van alle basisscholen van Voorne-Putten en Rozenburg. Het evenement toont de leerlingen hoe interessant en divers techniek is; •• er wordt fors inzet gepleegd op het tegengaan van schoolverzuim; •• een entreeopleiding in Spijkenisse om de jongeren van 16 jaar of ouder alsnog (versneld) een diploma te laten halen, die vroegtijdig de school hebben verlaten. Behalve naar school gaan, loopt de jongere ook stage bij een bedrijf; •• de leegstand van schoolgebouwen in Spijkenisse is verder verminderd. Dit zorgt er voor dat geld naar de leerling gaat in plaats van naar leegstaande schoolgebouwen; •• er is structureel 700.000 euro vrijgemaakt in de begroting voor de bouw van nieuwe scholen of de renovatie hiervan; •• vaststelling van een plan van aanpak met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom scholen; •• het binnenklimaat in scholen is verbeterd; •• samen met het onderwijs is de koppeling zorg-onderwijs vormgegeven. Dit verbetert de kansen van leerlingen; •• in de gemeente Nissewaard beschikt, na toetsing en scholing, nagenoeg 100% van alle medewerkers in de kinderopvang en peuteropvang het 3F taalniveau; •• dagonderwijs in plaats van een halve dag voor alle basisschoolleerlingen die niet beschikken over voldoende beheersing van de Nederlandse taal als instructietaal; •• realisatie van een Internationale Schakelklas in Spijkenisse voor leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de regio; •• extra investeringen in speellocaties; •• een bovenlokale speelvoorziening gefaciliteerd bij de Pannenkoekbakker in Zuidland. Wat wil ONS nog meer bereiken? •• Een vergaande en versnelde verbetering van de koppeling onderwijs-jeugdzorg zodat geen enkel kind tussen wal en schip valt; •• om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijshuisvesting te waarborgen dient extra te worden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Nieuwe scholen en/of de renovatie hiervan is de komende jaren een grote prioriteit voor ONS; •• nabijheid en/of optimale bereikbaarheid van MBO-scholen. Dit mede voor de versterking van de doorstroom vanuit het onderwijs richting het Haven Industrieel Complex (HIC); •• de vestiging van een HBO-dependance op het gebied van techniek en (water)veiligheid of zorg; •• het vergroten van kansen op een baan door het enthousiasmeren van leerlingen voor havengerelateerde opleidingen; •• toename van het aantal stageplaatsen, leerwerk- en coachingstrajecten en uitstroommogelijkheden in/richting de arbeidsmarkt;

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

31


•• een verdere uitwerking van de Regionale en Lokale Educatieve Agenda zodat de gemeente en schoolbesturen elkaar versterken en ondersteunen; •• de uitstroom naar arbeid vanuit het beroepsonderwijs in samenspraak met gemeente, •• onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. Hiervoor moeten samenwerkingsafspraken worden geëffectueerd; •• bij nieuwbouw een voorkeur voor uitbreiding van het aanbod aan ‘Brede scholen’ en samenwerkingsscholen in de gemeente Nissewaard; •• het onderwijsachterstandenbeleid moet onverkort worden voortgezet. Jongerenbeleid Jongeren en jongerenbeleid zijn voor ONS belangrijke items. Jongeren moeten serieus worden genomen en betrokken worden bij beleid. Om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven moeten de huidige voorzieningen in stand worden gehouden en dienen er meer activiteiten in samenspraak met de jongeren te worden georganiseerd. ONS vindt dat er in elke wijk of kern voorzieningen moeten zijn voor de jeugd. Voor kinderen moet voldoende speelruimte aanwezig zijn. Daarnaast moet er voor jongeren de mogelijkheid zijn om samen te komen of om uit te gaan. Om dit te realiseren vindt ONS het van belang dat dergelijke voorzieningen er ook zijn. Hierdoor kan overlast door hangjeugd worden beperkt. Voorbeelden van voorzieningen en beleid zijn het vindplaatsgericht en accommodatiegericht werken door het Jongerenwerk JOZ, de jongerencentra en de Combinatiefunctionarissen. Om de beleidsuitgangspunten van ONS op het terrein van jongerenbeleid te beschrijven wordt een driedeling aangehouden: Kinderen tot 12 jaar Voor onze allerjongste inwoners is het zeer belangrijk dat de voorzieningen op niveau zijn. De inzet en investeringen op het gebied van speelplaatsen is meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit waarbij de speellocaties meer uitstraling hebben gekregen en meer uitnodigen tot een langer verblijf. In de afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt om de speelplaatsen volgens de nieuwe veiligheidseisen in te richten. De jaarlijkse controle op veiligheid dient gewaarborgd te blijven. Belangrijk voor ONS is het ‘natuurlijk spelen’ in wijken. Steeds vaker lukt het om deze vorm van spelen (met natuurlijke materialen zoals boomstammen, water enz.) op te nemen in de bestaande of nieuwe kinderspeelplaatsen in de woonwijken. Het welzijnswerk en de combinatiefunctionarissen bieden vele activiteiten aan, ook in schoolvakanties. Samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de ‘Brede School’, de bibliotheek en het Milieuhuis moet worden voortgezet en uitgebreid. Dit alles om de eerste levensjaren zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard nemen de ouders daarin de belangrijkste rol op zich. Waar mogelijk en nodig ondersteunt de gemeente hen daarbij. Hoewel de kinderopvang onder druk staat, blijft dit een belangrijk aandachtspunt van ONS. Goede en toegankelijke kinder- en peuteropvang is het uitgangspunt.

32

NISSEWAARD


Wat wil ONS de komende jaren bereiken? •• Genoeg financiële middelen om de vervanging van speelplaatsen mogelijk te blijven maken. Tevens staat ONS bij nieuwbouw de toepassing van de landelijke 3% norm voor; •• waar mogelijk en nodig uitbreiding van geluidsarme voetbal- en basketbalveldjes in de wijken en/of kernen; •• bij de (her)inrichting van het openbare gebied dient de verkeersveiligheid voor kinderen een belangrijk aandachtspunt te zijn; •• ONS blijft voorstander van sportstimulering zoals de Sportinstuiven en de Snuffellessen. Jongeren tussen 12 en 18 jaar De inzet voor deze jongeren moet gericht zijn op een drietal pijlers: 1. Gebruik van voorzieningen voor een zinvolle vrije-tijdsbesteding zoals een gymzaal, jongerenhonk, wijkcentrum, trapvelden etc.; 2. het richten van beleid en uitvoering op talentontwikkeling en eventuele zorg- of hulpvragen van de jongeren; 3. jeugd serieus nemen eigen verantwoordelijkheid van de jongeren bevorderen. Wat wil ONS de komende jaren bereiken? •• Via het jongerenwerk aanbieden van een zinvolle vrije tijdsbesteding. Dit kan door met deze jongeren activiteiten op te zetten op speelpleinen, de jongerenlocaties of sportvelden. Daarnaast worden jongeren steeds meer opgezocht in hun eigen omgeving door middel van vindplaatsgericht werken om zo iets voor elkaar te kunnen betekenen; •• Maaswijk en Westdijk. In 2018/2019 staat een grootschalige aanpak van het skatepark Groenewoud op het programma; •• voortzetten en doorontwikkelen van de groepsaanpak van problematische jongeren (de voormalige BEKE-aanpak). Een aanpak gericht op het terugdringen van overlast voor de omgeving en het bieden van nieuwe kansen voor de overlastgever; •• ook voor de jongeren die extra zorg nodig hebben, heeft ONS aandacht. De nadruk moet vooral liggen op het voorkomen en vroegtijdig onderkennen van problemen. Preventief ingrijpen heeft de voorkeur; uitgangspunt is gerichte begeleiding en uitgaan van talentontwikkeling om weer op het juiste pad te komen. Voor de jongeren die ondanks alle inzet zoals de groepsaanpak toch doorgaan met overlastgevend gedrag en het plegen van vernielingen, blijft er maar één remedie over: een harde aanpak via de politie; •• ONS blijft voorstander van sportstimulering door de Combinatiefunctionarissen. Dit door het organiseren van vele sportactiviteiten samen met het onderwijs en de verenigingen; In een vergrijzende gemeente Nissewaard is het van groot belang om ook jongere inwoners aan de stad en kernen te binden. ONS heeft verschillende speerpunten voor deze groep jongeren. In de eerste plaats kunnen jongeren aan de gemeente gebonden worden door op het terrein van de volkshuisvesting ook voldoende woningen voor deze groepen te bouwen of creëren. Jongerenwoningen als wel betaalbare starterswoningen zijn voor deze groep een wenselijk aanbod. Hiertoe worden met de betrokken woningbouwcorporaties afspraken gemaakt.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

33


Naast jongerenhuisvesting blijft ONS inzetten op het creëren van leerwerkplekken in het bedrijfsleven en alternatieven voor jongeren die dreigen uit te vallen. Een combinatie van vakmanschap en communicatieve vaardigheden biedt kansen aan zowel jongeren als bedrijfsleven. Nissewaard heeft jonge mensen nodig en zij verdienen een plek op de arbeidsmarkt. ONS vindt samenwerking tussen scholen en bedrijven daarbij van groot belang. Wat wil ONS de komende jaren verder nog bereiken? •• •• •• •• ••

In overleg met woningbouwcorporaties realiseren van jongerenhuisvesting om jongeren de kans te geven zich binnen onze gemeente te vestigen; in overleg met het onderwijs, overheid en ondernemers komen tot afspraken om stageplaatsen, leerwerkplaatsen en banen te realiseren; jongeren bekend maken met de politiek middels het voortzetten van de raadsbezoeken door leerlingen van diverse scholen; •• Activiteiten initiëren in het kader van de week van het kind.

34

NISSEWAARD


4

WELZIJN, CULTUUR, SPORT EN HET VERENIGINGSLEVEN IN NISSEWAARD WORDEN AANTOONBAAR GEWAARDEERD

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: sport- en verenigingsleven, ondersteuning wijken en kernen en cultuur

De leefbaarheid in de gemeente wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woningen, de wegen en het groen, maar ook door de sociale infrastructuur. Mensen maken de stad! Sociale samenhang is heel belangrijk en dient op verschillende manieren te worden bevorderd en ondersteund. Een bruisend sport- en cultureel leven via bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten en goede voorzieningen is daarbij een essentieel onderdeel. Sport- en verenigingsleven Het sport- en verenigingsleven in Nissewaard bloeit en dat moet ook zo blijven. De vele verenigingen zorgen voor een breed bewegingsaanbod en spelen een belangrijke rol in de samenleving. Het bloeiende verenigingsleven in de kernen van voormalig Bernisse, moet worden gekoesterd met behoud van eigenheid en zelfstandigheid. De wielerronde van Abbenbroek is een voorbeeld van een initiatief waarop we trots kunnen zijn en dat in de toekomst doorgang moet blijven vinden. Maar ook de initiatieven in Spijkenisse spreken tot de verbeelding. De organisatie van de wintermarathon door Spark staat al jaren als een huis. Bijna 1500 deelnemers uit binnen- en buitenland zetten zowel Spark als Nissewaard op de kaart. Vitale verenigingen zijn een belangrijke voorwaarde voor een bloeiende maatschappelijke betrokkenheid. Door actief in te zetten op de maatschappelijke rol van verenigingen en deze ook te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptensport, versterken we de sociale infrastructuur van onze gemeente. Goede voorbeelden zijn de jeugdsportstimulering en subsidie sportiviteit en respect. Maar ONS is er ook voorstander van om te kijken of we deze subsidies breder kunnen inzetten al naar gelang de behoefte van de gemeente of vereniging. Gedacht moet worden aan sociale projecten, of duurzaamheidprojecten die verenigingen willen ontplooien en die hiermee ondersteund kunnen worden. In ieder geval zal ONS nog meer gaan inzetten om verenigingen vitaal te maken en te houden.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

35


ONS heeft oog voor de maatschappelijke verandering. Behalve de vergrijzing zien wij ook het aanbod van (on)georganiseerde sport in verschillende varianten steeds belangrijker worden. ONS wil aan deze ontwikkeling ruimte geven. Dit betekent dat er in de toekomst gekeken wordt naar het aanleggen van faciliteiten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld urban sports). Maar ook moet er meer aandacht komen voor evenementen die inwoners de kans geven om elkaar te ontmoeten. Hiermee wordt een brug geslagen tussen het ongeorganiseerd sporten en de wens tot ontmoeting en gezamenlijke beleving. Bij een optimaal sport- en verenigingsleven horen goede voorzieningen. Daarom heeft ONS zich de afgelopen jaren ingezet voor de realisatie van het sportcomplex van GHVV. Voor de toekomst wil ONS zich meer gaan inzetten om verduurzaming van sportcomplexen mogelijk te maken en te onderzoeken hoe we de voorzieningen kunnen verbeteren. Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Versterking van het sport- en verenigingsleven door subsidieregelingen uit te breiden; ondersteuning van sportverenigingen door de combinatiefunctionarissen; gratis sportinstuiven in de kernen in navolging van Spijkenisse; samen met de sportverenigingen in Zuidland en Abbenbroek zijn twee ‘pannavelden’ gerealiseerd; een extra hockeyveld is in samenwerking met Hockeyvereniging Spijkenisse gerealiseerd; er wordt een nieuw sportpark gerealiseerd voor GHVV’13; samen met de korfbalvereniging is een jeu-de-boulesbaan gerealiseerd in Zuidland; we nemen deel aan het landelijk initiatief Grenzeloos Actief waarmee we een boost willen geven aan gehandicaptensport. De bijbehorende website Uniek Sporten biedt de gehandicapte sporter een mooi overzicht van het aanbod in de buurt; in Abbenbroek zijn tennisvelden gerenoveerd met ondersteuning van de gemeente; er zijn extra evenementen bijgekomen, zoals het Nederlands Kampioenschap run-bike-run; samen met het NOC/NSF is het ondersteuningsaanbod uitgebreid voor verenigingen; samen met verenigingen is er extra inzet geweest op sociale ontwikkeling middels schooltennis, schooljudo en schooltaekwondo; beschikbaar stellen van sportmaterialen voor het basisonderwijs; samen met SWO en Humanitas is een pilot gestart voor het in beweging krijgen van ouderen; zwemlessen voor alle kinderen die in groep 5 nog geen diploma hebben; geld vrijgemaakt voor noodzakelijke vervangingen in de gymzalen van de kernen; geld vrijgemaakt om kinderen deel te kunnen laten nemen aan sportactiviteiten middels het sportfonds.

Ondersteuning wijken en kernen De initiatieven die wijk- en bewonersverenigingen, alsmede de kernplatforms nemen zijn talrijk en zeer waardevol. ONS realiseert zich dat deze veel inzet en tijd vragen van de vrijwilligers en dat ze vele mooie momenten en evenementen opleveren. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en zijn de smeerolie van de samenleving. Daarom zal de ondersteuning van de afgelopen jaren worden voortgezet. Met gezamenlijke inspanning kan voor alle inwoners een prettige leefomgeving worden gecreëerd, waarvan het verenigingsleven een belangrijk onderdeel is.

36

NISSEWAARD


De combinatiefunctionarissen van de gemeente zijn hierbij van essentieel belang en vormen inmiddels een welbekende schakel tussen de gemeente en de inwoner. De combinatiefunctionarissen kunnen vraaggericht verenigingen ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën, denkkracht of contacten met het onderwijs. Zij leggen verbindingen tussen het onderwijs, verenigingsleven, zorginstellingen, commerciële instellingen en de gemeente op het gebied van sport, cultuur, milieu en sociaal-cultureel werk. Zij leveren maatwerkondersteuning aan verenigingen en organiseren klein- en grootschalige evenementen, kennismakingslessen en bijvoorbeeld het kerstzaalvoetbaltoernooi. Daarnaast is de High-Five campagne samen met het onderwijs een groot succes dat in de toekomst zal worden uitgebreid naar meer doelgroepen. ONS ziet de combinatiefunctionaris als de spin in het web binnen cultuur, sport, welzijn en het Milieuhuis. Verder wordt jaarlijks door een aantal bewonersverenigingen een Halloweenoptocht georganiseerd waaraan vele kinderen met plezier deelnemen. De initiatieven met bewoners om tot Sociale Sofa’s te komen zijn een goed voorbeeld van de samenwerking tussen bewoners en de gemeente. Ook de stichting Speelparasol Bernisse, de vrijwilligersorganisatie van het zwembad in Zuidland en het Bernissebad in Heenvliet zijn organisaties om te koesteren. Daarnaast is er actieve ondersteuning voor avondvierdaagsen. Cultuur Ook het culturele (verenigings)leven heeft de waardering van ONS. De activiteiten versterken het gevoel van saamhorigheid. De geplande renovatie van het Dorpshuis in Abbenbroek is een goed voorbeeld van gerichte ondersteuning. Evenzo het Sociaal Cultureel Centrum in Geervliet, waar tal van activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse pannekoekendag, Dit centrum levert daarmee een grote bijdrage aan de leefbaarheid. Maar ook de Paardenmarkt in Heenvliet, de Kunstroute in Spijkenisse en de beeldententoonstelling in Kasteel Ravesteyn zijn initiatieven waarop ONS trots is en die, waar nodig, ondersteund wordt, met behoud van eigenheid en zelfstandigheid. Theater de Stoep heeft haar plekje inmiddels ruimschoots verdiend met goede bezoekersaantallen die afkomen op het brede aanbod en zelfs een nominatie voor beste theater van Nederland. De doelstellingen die gesteld zijn voor het theater namelijk een gedifferentieerd aanbod voor iedereen, binnen de financiële kaders blijven en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven als schooltheater, sportgala etc. zijn allen behaald. ONS is is tevreden over de huidige aansturing en organisatie van het theater. ONS wacht de resultaten af van het lopende onderzoek naar de kansen en bedreigingen van een eventuele verzelfstandiging. De Boekenberg is het bruisende middelpunt van taal-, cultuur- en natuurontwikkeling. In de bibliotheek, de grootste ‘bewoner’ van De Boekenberg, gebeurt veel meer dan een boek lenen. Vele activiteiten en workshops kenmerken het jaarprogramma met groeiende bezoekersaantallen. Dit tegen de landelijke trend in! Daarnaast is het Milieuhuis een belangrijke partner in de Boekenberg voor informatie, educatie en activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Het Centrum van de Kunsten gaat mede door de aangestelde cultuuraanjager steeds beter in op de vraag vanuit de inwoners.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

37


Wat heeft ONS de afgelopen jaren bereikt?

•• Ondersteuning van bewoners-, culturele verenigingen en wijkgroepen door de combinatiefunctionarissen;

•• versterking samenwerking van de 3 culturele iconen: bibliotheek, theater en Centrum van de Kunsten;

•• het High-Five project is gestart met een heuse wereldrecordpoging door 2000 kinderen. High •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Five biedt alle scholen de mogelijkheid om middels ondersteuning in te zetten op voeding, beweging, ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk; nieuwe evenementen als Nacht van de Kunst en Gluren bij de Buren; succesvolle verhuizing van het Spijkenissefestival naar het kerkplein in het hart van Spijkenisse; uitbreiding van de Bibliotheek op School waardoor leerachterstanden bij kinderen worden voorkomen; ondersteuning van de vrijwilligersbibliotheek in Abbenbroek; de renovatie van Dorpshuis Abbenbroek wordt in 2018 uitgevoerd; het theater De Stoep voorziet in een behoefte binnen Nissewaard en is een culturele vaandeldrager; de materiële en financiële ondersteuning van bewonersgroepen is uitgebreid in de dorpskernen; afschaffen van leges voor non-profit organisaties die evenementen organiseren met een maatschappelijk doel; beschikbaar stellen van leskisten voor het basisonderwijs; harmonisatie van het bibliotheekwerk; organiseren van een aanbod met zomeractiviteiten voor kinderen die niet op vakantie kunnen; geld vrijgemaakt om kinderen deel te kunnen laten nemen aan cultuuractiviteiten middels het cultuurfonds.

En waar gaan we nog meer ons best voor doen? ONS is een partij met een groot hart voor sport- en verenigingsleven. In haar visie zijn deze cruciaal voor de sociale cohesie binnen gemeenschappen. Veel gemeenten zijn inmiddels er van overtuigd, mede door nieuwe onderzoeken, dat investeren in verenigingen loont om zorgkosten en sociale problemen op latere leeftijd te voorkomen of te beperken. ONS wil bijdragen aan het in stand houden en ontwikkelen van sterke verenigingen, kernen en wijken, die de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. Wat wil ONS de komende jaren bereiken?

•• Vasthouden en verbeteren van de inzet en de opbrengsten van de afgelopen jaren bij het

verenigingsleven; •• meer mogelijkheden voor kinderen van minima om deel te nemen aan sport- en culturele verenigingen; •• goed onderhoud van de sportaccommodaties; •• verduurzamen van sportcomplexen;


•• aanleg van kunstgrasvelden voor verruiming van de gebruiksmogelijkheden bij grootschalige renovatie van sportterreinen en sportvelden;

•• optimaal gebruik van de sportvoorzieningen door specifieke doelgroepen als jongeren,

ouderen en gehandicapten tijdens de zogenaamde daluren via een aantrekkelijke tariefstelling;

•• vergroten van de sportmogelijkheden in de openbare ruimte bijvoorbeeld door een sportief parcours aan te leggen op een groene locatie binnen Nissewaard;

•• uitbreiding van de sportstimulering door de inzet van de combinatiefunctionarissen; •• het realiseren van vitaliteit- en beweegprogramma’s voor jong en oud in samenwerking met •• •• •• ••

•• •• ••

zorg- en (commerciële)sportaanbieders; het ondersteunen en belonen van verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijke doelen binnen het ‘thuis in de wijkconcept’; actieve ondersteuning van het verenigingsleven in samenspraak met vrijwilligers en besturen; instandhouding van de huidige evenementen en in samenspraak met inwoners of verenigingen uitbreiding met nieuwe evenementen; ondersteuning van wijk- en dorpsverenigingen die zich willen richten op het terugdringen van eenzaamheid. Door activiteiten te ontplooien voor de kwetsbare individuen en groepen kan preventief worden gewerkt of kunnen deze individuen en groepen uit hun isolement worden gehaald; handhaving van het convenant tussen de gemeente en de wijkverenigingen waarin afspraken over samenwerking, huisvesting en nieuw beleid verwoord staan; evenementen zoals de Paardenmarkt in Heenvliet zijn onderdeel van de identiteit van de kernen van Nissewaard. Zij moeten zo veel als mogelijk blijven bestaan; een jaarlijks terugkerend zomerevenement wordt georganiseerd op een ‘beachveld’ in het centrum van Spijkenisse.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

39


5

IN NISSEWAARD IS AANDACHT VOOR ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: WMO, Preventie, Werk en inkomen, Jeugd en Eenzaamheid en armoedebeleid.

De wereld van het sociale domein, met name op het gebied van begeleiding en ondersteuning aan ouderen, (chronisch)zieken en gehandicapten, jeugdzorg en werk & inkomen is sinds 2015 fors veranderd. De organisatie van deze terreinen is vanaf 1 januari 2015 de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente. En de afgelopen collegeperiode heeft dan ook vooral in het teken gestaan om deze taken op een goede wijze over te nemen want het betreft een kwetsbare groep inwoners. De implementatie kan geslaagd worden genoemd. Een prestatie van formaat. Zeker als dit bezien wordt in het licht dat de Rijksoverheid deze verschuiving van taken naar de gemeente gepaard heeft laten gaan met een grote bezuiniging. ONS heeft daartegen ---tevergeefs stevig geageerd. ONS heeft zich als lokale partij sterk gemaakt om de zorg zo goed mogelijk een plaats te geven binnen de gemeente. En daar horen ook de benodigde financiĂŤn bij. ONS staat voor haar inwoners, zeker als deze extra zorg en steun nodig hebben. Ook voor de komende collegeperiode kan iedere inwoner, dus ook die inwoner die zorg nodig heeft, weer rekenen op ONS. Niet alles kan, maar wat wel kan, is dat de gemeente een betrouwbare partner is voor de inwoner. Niemand mag zonder zorg blijven als deze nodig is. De komende 4 jaar staat voor ONS op het terrein van zorg in het teken van VERBINDEN EN VERSTERKEN. Oftewel voortborduren op de goede structuur die is neergezet en nog meer de juiste en goede zorg leveren voor de inwoners die deze zorg nodig hebben. Want uiteindelijk moet volgens ONS iedere inwoner, jong en oud, volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving. En dat maakt ook dat volgens ONS niemand tussen wal en schip mag vallen. De grote uitdaging is de zorg voor de kwetsbare groep inwoners goed te regelen. Volgens ONS moet iedere inwoner volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

40

NISSEWAARD


Hieronder zullen in het kort de speerpunten voor het sociale domein worden neergezet. Deze zijn zeker niet volledig, maar geven goed weer waar ONS voor staat: •• ONS vindt dat inwoners zo lang als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelfstandig hun leven vorm te kunnen geven; •• ONS vindt dat iedereen in staat moet worden gesteld om naar vermogen te kunnen meedoen in de samenleving op sociaal en economisch terrein; •• ondersteuning en hulpverlening zijn erop gericht om inwoners dusdanige hulp en zorg te bieden die hun in staat stelt om problemen zelfstandig aan te pakken; •• ONS ondersteunt het concept ‘Thuis in de wijk’. Deze aanpak draagt bij aan preventie en (vroeg)signalering. Zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het sociaal domein bestaat uit de beleidsvelden WMO, Jeugdzorg, Participatie, Werk en inkomen. Tevens hebben tal van andere beleidsterreinen direct of indirect invloed op de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Denk hierbij aan huisvesting, veiligheid, leefbaarheid en beleid voor passend onderwijs. WMO, ondersteuning en voorzieningen Zorg voor wie het nodig heeft: voor jong en oud, voor mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking en eenzaamheidsproblematiek. Gemeente, professionele organisaties en inwoners hebben uitgesproken hun krachten te willen bundelen en het concept ‘Thuis in de Wijk’ inhoud en vorm te geven. ONS ziet in dit concept veel kansen. Zorg en Welzijn komen hier bij elkaar. Tevens zorgt dit ervoor dat de sociale veerkracht in dorpen, kernen en wijken wordt versterkt. In 2017 is er een start gemaakt met Thuis in de Wijk. Een concept dat zich kenmerkt door: •• Samenhangende initiatieven, activiteiten en voorzieningen; •• een netwerk van informele en formele partners; •• het bestrijken van meerdere fysieke plekken waar mensen nu ook al (graag) komen. Vanuit dit concept kan veel gerealiseerd worden! Het uiteindelijke doel is dat iedereen mee doet naar vermogen. Met alle ketenpartners wordt een zorgaanbod gerealiseerd dat de inwoner in staat stelt zo lang mogelijk een zelfstandig leven te kunnen leiden. ONS heeft vertrouwen in de professionals die in de leefomgeving direct met de inwoners werken. Een goed voorbeeld hiervan is de wijkverpleegkundige. Welzijnsactiviteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van het dagelijks leven. De betrokkenen doen contacten op die gericht zijn op activiteiten die goed zijn voor welzijn en gezondheid. Denk hierbij aan het tegengaan van eenzaamheid. Vaak worden activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. De gemeente ondersteunt of coördineert deze initiatieven. Voor ONS blijft het thema eenzaamheid hoog op de agenda staan. Eenzaamheid heeft voor ieder mens een andere betekenis. Behoeften zijn per mens verschillend. Het is dus een individueel probleem. Daarom zijn er geen standaardoplossingen. Gekeken moet worden naar Zorg op Maat. In

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

41


2015 is de ONS-motie ‘Thuishuis’ breed gesteund door de raad. Dit initiatief bevindt zich nu in een verkennende fase. De afgelopen jaren heeft ONS het thema eenzaamheid echt in de politieke belangstelling gebracht. Initiatieven zijn ontplooid en ook voor de komende jaren zal dit thema hoog op de politieke agenda blijven staan. ONS ziet in de nieuwe aanpak van Thuis in de Wijk ook een rol om eenzaamheid te signaleren en het hoofd te bieden. Er zijn ook algemene voorzieningen die ingezet kunnen, zoals het steunen van een vrijwilligersorganisatie, maaltijdvoorzieningen, buurthuiswerk en verenigingen. Als echter de eigen kracht, de inzet van het sociale netwerk en algemene voorziening niet voldoende ondersteuning kunnen bieden voor het kunnen meedoen en het zelfredzaam zijn, kan een maatwerkvoorziening uitkomst bieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, begeleiding en dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Mantelzorg en vrijwilligers Mantelzorgers en vrijwilligers zijn heel belangrijk bij het organiseren van de ondersteuning van inwoners. De rol van de mantelzorgers en vrijwilligers is groter geworden door de veranderingen in het sociale domein. ONS ondersteunt initiatieven die zorgen voor een koppeling tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en vrijwilligers. Zo is er de site ‘Nissewaard voor elkaar’ waar mensen die hulp willen vragen of aanbieden terecht kunnen. ONS wil dat er voor mantelzorgers de juiste ondersteuning, op het juiste moment, beschikbaar is. Mantelzorgers verdienen aandacht en waardering. En zeker ook de gemeentelijke ondersteuning om hun goede werk uit te kunnen blijven voeren. ONS heeft in een motie in 2017 gevraagd om respijtzorg te realiseren in de vorm van inzet van een ‘maatwerkvoorziening kortdurend verblijf’ voor degene die mantelzorg ontvangt. Hierdoor krijgt de mantelzorger even wat tijd om te ontspannen. We willen met ONS de respijtzorg verstevigen. Dat kan door het palet met mogelijkheden uit te breiden. Preventie en vroegtijdige signalering Preventie begint bij de inwoners zelf. Met preventie en lichte ondersteuning wordt zwaardere hulp vaak voorkomen. Er worden hiertoe voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Tevens zijn er organisaties die een signalerende functie vervullen. Ook zijn er vier wijkteams met WMOmedewerkers. Deze zijn in verschillende wijken en dorpen op gezette tijden aanwezig. Hierdoor is een directer contact met cliënten mogelijk en kan op veranderingen worden ingespeeld. ONS gelooft in de positieve werking van preventie. Het bespaart (onnodig)leed en kan kosten doen verminderen. Jeugdzorg Zorg voor kinderen en jeugdigen (van 0 tot 18 jaar) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarmee heeft de gemeente een belangrijke taak, gericht op alle kinderen en jongeren die tijdelijke of langer durende ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Jeugd Ondersteunings Team (JOT) zijn bij uitstek belangrijke voorzieningen voor deze doelgroep. Vroegtijdige signalering en sneller passende zorg zijn belangrijke pijlers van de veranderende werkwijze.

42

NISSEWAARD


Naast uiteraard de ouders dienen ook wijk- en jeugdverpleegkundigen, huis- en schoolartsen, leerkrachten, kinderopvang, peuterspeelzalen, (jeugd)gezondheidszorg en medisch specialisten een gezamenlijke rol te vervullen. Door deze samenwerking moet voorkomen worden dat meerdere organisaties hetzelfde doen, terwijl die tijd beter besteed kan worden aan actieve zorg en begeleiding. De inrichting van het CJG als coördinator van alle jeugdzorg is volgens ONS een belangrijke succesfactor. Wij zijn tevens zeer verheugd dat in september 2017 de eerste praktijkondersteuners bij de huisartsen zijn gestart. De verwachtingen hiervan zijn hoog. De jeugdige kan snel en professioneel geholpen worden. Participatie, werk en inkomen Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken, maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, onder de ‘Participatiewet’. De gemeente heeft een belangrijke rol om mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten te stimuleren werk naar vermogen te vinden. Inwoners die dat zelf kunnen regelen, moeten dat vooral zelf doen. Zo blijven specifieke voorzieningen beschikbaar voor hen die echt ondersteuning nodig hebben. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Werk maakt de kans groter dat iemand op een volwaardige manier deel kan nemen aan de samenleving. Een baan maakt iemand zowel sociaal als economisch onafhankelijker. Daarnaast is aangetoond dat deze onafhankelijkheid de gezondheid ten goede komt. De laatste jaren is een werkleerbedrijf, ‘Voorne-Putten Werkt’, opgezet. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bundelen hun kennis, ervaring en netwerken. De organisatie is erop gericht om de arbeidsregio te versterken. De sociale werkvoorziening, voorheen bekend als De Welplaat, is daarvan ook onderdeel. De organisatie biedt onder andere arbeidsontwikkeling en ondersteuning bij het vinden van werk. Armoedebeleid Uitgangspunt bij het armoedebeleid is om mensen aan een betaalde baan te helpen. Werk is de beste en snelste vorm van armoedebestrijding. Naast specifieke voorzieningen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het begeleiden naar werk vindt ONS dat er ook een vangnet voor kwetsbare inwoners moet zijn. Een actief armoedebeleid maakt hier onderdeel van uit. Voor mensen voor wie de arbeidsmarkt onhaalbaar is, dient het beleid gericht te worden op sociale activering. De Participatiewet verplicht hiertoe en tevens wordt hierdoor voor deze groep het sociaal isolement voorkomen. Eenoudergezinnen en huishoudens met een uitkering (niet zijnde pensioen) worden het vaakst getroffen door armoede. Bij groepen met een laag inkomen is het risico op problematische schulden hoog. De laatste jaren is hierop geïnvesteerd o.a. door het oprichten van een preventieteam. Dit team geeft voorlichting (o.a. op scholen) en gevraagd en ongevraagd advies aan mensen wanneer er signalen zijn van financiële problemen. Dit om verdere problematiek te voorkomen. Daarnaast blijken schulden de arbeidsparticipatie negatief te beïnvloeden. Kinderen worden relatief vaak getroffen door armoede. Het minimabeleid, als onderdeel van het armoedebeleid, is erop gericht zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor deelname aan maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

43


ONS heeft 3 speerpunten bij het armoedebeleid 1. Inzet op bestrijding van armoede bij kinderen, vooral ter stimulering van de ontwikkeling van kinderen en het volgen van onderwijs; 2. inzet op schuldhulpverlening, schuldpreventie ter voorkoming van maatschappelijke problemen en ter bevordering van deelname aan de samenleving; 3. inzet op bereiken van de doelgroep. Schaamtegevoelens of onwetendheid mogen niet leiden tot het ongebruikt laten van een regeling waar het volste recht op bestaat. Wat heeft ONS de laatste jaren verder bereikt? •• Een volwaardig armoede- en activeringsbeleid; •• een zeer goed functionerende sociale dienst; •• grote tevredenheid over voorzieningen als hulpmiddelen (scootmobiel, traplift etc.) en huishoudelijke hulp; •• de geslaagde implementatie van de overgehevelde rijkstaken; •• het zeer succesvol beleid om inwoners die hun baan verliezen toch in een werkritme te houden om hen zo snel mogelijk weer terug te kunnen laten keren naar een betaalde baan (VoornePutten Werkt); •• drie makkelijk toegankelijke en goed functionerende locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin in De Akkers, in Maaswijk en in Hoogwerf. Daarnaast vier succesvol werkende Jeugd Ondersteunings Team (JOT’s); •• een actief beleid voor het opsporen en bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We hebben al veel bereikt in de afgelopen jaren en houden daarnaast ambities. Goed kan altijd beter, is onze stelling hierin! In de periode 2018 - 2022 wil ONS het volgende bereiken: •• Extra inzet op het bestrijden van eenzaamheid bij met name ouderen door geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een actieprogramma bestrijding eenzaamheid; •• voldoende levensloopbestendige woningen in de wijken en kernen; •• een geschikte woning voor de oudere inwoner, zodat deze zo lang mogelijk in een geschikte woning in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen; •• de informele zorg door naasten en mantelzorgers wordt begeleid en ondersteund; •• het voor iedereen duidelijk is waar zorgelijke situaties kunnen worden gemeld, zodat er tijdig passende zorg kan worden opgestart; •• meer aandacht voor preventie. Het voorkomen van problemen door van tevoren in te grijpen; •• toegankelijkheid van openbaar gebied voor iedere inwoner, ongeacht handicap; •• bij het realiseren van algemene voorzieningen is er altijd aandacht voor de mogelijkheid van (mede) gebruik door ouderen en/of gehandicapten; •• de beschikbaarheid van een cliëntondersteuner voor kwetsbare inwoners om samen een compleet oplossingspakket te kunnen bedenken; •• het stimuleren van zorgpartners om meer onderzoek naar nieuwe technologie, zoals E-healthproducten en e-hulpverlening uit te voeren; •• ondersteuning voor mantelzorgers en respijtzorg beschikbaar houden; •• zorgdragen voor het behoud van ondersteuning van de Voedselbank.

44

NISSEWAARD


En waar we nog meer ons best voor doen? Als gemeente hebben we de afgelopen jaren veel taken moeten overnemen van de Rijksoverheid. ONS begrijpt deze keuze en we doen onze uiterste best, ondanks de forse bezuinigen vanuit het Rijk, om deze uitvoering van taken zo optimaal mogelijk te maken. Ook zijn er nog te grote zorgen over zaken waar we geen directe invloed op hebben. Denk hierbij aan de ambulance-aanrijtijden en het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat neemt niet weg dat wij ons optimaal zullen blijven inspannen om deze naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. De ambulance-aanrijtijden overschrijden al jaren nog te vaak de wettelijke termijn. ONS vindt dit onacceptabel en wijst de verantwoordelijke overheden op hun verantwoordelijkheid. Het is bijzonder teleurstellend dat door allerlei bureaucratische rompslomp de ambulancezorg niet goed geregeld is. Landelijke politiek en zorgverzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Het is voor ONS onacceptabel dat een drukbevolkt gebied, in een risicovolle omgeving van de Botlek en Europoort met een slechte ontsluiting, geen zorg krijgt waar het recht op heeft. Spijkenisse Medisch Centrum Helaas was er voor het ziekenhuis geen bestaansrecht meer. De huidige poli’s, de SEH en de geriatrie zijn belangrijke pijlers geworden binnen het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Ook voor de nog te vullen ruimten in het SMC zal ONS zich sterk maken. Alles is erop gericht om nog zo veel mogelijk voorzieningen voor Spijkenisse en de kernen te behouden. Wij hebben beperkte invloed, maar zullen de belangen van inwoners en professionals in de zorg behartigen. Het is hoopgevend dat het SMC inmiddels ‘zwarte cijfers’ schrijft. Dit is hopelijk een belangrijke eerste stap om beetje bij beetje weer te groeien naar een meer volwaardige zorgvoorziening.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

45


KANDIDATENLIJST 2018 2

1

Martijn Hamerslag; Lijsttrekker en wethouder financiĂŤn bij de gemeente Nissewaard. Voorheen architect in Heenvliet en sinds 2002 raadslid voor ONS in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. De laatste 2 jaar als fractievoorzitter. Jarenlang actief geweest bij V.V.Hekelingen en tennisvereniging LTC. Woont in de wijk Centrum-Oranjebuurt

Jan Willem Mijnans; sinds 2006 wethouder o.a. voor Beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting, Wijkgerichte Aanpak, Toerisme, & Recreatie, Sport en Dierenwelzijn. Voorheen sportdocent aan de Ring van Putten. Actief binnen volleybalvereniging Spivo en LTV de Hartel. Voormalig voorzitter van de sportraad. Woont in de wijk Het Land.

3

Nelleke Vonk Noordergraaf-van Dijk; Wonend en werkzaam in Spijkenisse in de wijk Sterrenkwartier. Werkzaam als (Kinder)Fysiotherapeut/ praktijkhouder Fysiotherapie de Brug. Sinds 2006 raadslid. Actief in de commissie Sociale Zaken/Zorg en Werk.

4

5

6

7

8

Rob van der Waal; Het eerste nieuwe gezicht op de lijst. Docent lichamelijke opvoeding op PENTA College in Spijkenisse. Vanaf 17 jarige leeftijd eigen Tennisschool, laatste 8 jaar op Zuidland. 14 jaar actief jeugdcommissielid van LTV Zuidland. Woont in Zuidland en is lid van LTV Zuidland. Oud lid Volleybal Vereniging Zuidland.

Leon Soeterboek; Werkzaam als ambulant sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen GGZ Parnassiagroep Bavo Europoort ouderen Zuid Hollandse Eilanden. Zelfstandig ondernemer binnen GGZ met name scholing en Poh werkzaamheden. Oprichter en zanger De Juf en Willie & the Windmills. Sinds 2015 raadslid in commissie Zorg en Werk. Woonachtig in Hekelingen

Martin Polder; Woont in het centrum van Spijkenisse. Werkt bij De Rijke Transport BV. Sinds 2015 raadslid in de commissie bestuur. Onder andere woordvoerder op het windmolendossier.

Jos Verhoeven; nieuw op de ONS-lijst. Geboren en getogen Spijkenisser. Werkzaam als marketingspecialist bij Nespresso. Zet zich graag in voor jongeren en de leefomgeving in Nissewaard. Woont in het centrum van Spijkenisse.

Bianca Verwijs; Management assistente bij Global Logistic Services. Lid van de CommerciĂŤle activiteiten commissie voetbal vereniging Abbenbroek. Ervaring als raadslid in de commissie welzijn met als aandachtsgebied cultuur en recreatie. Woonachtig in Abbenbroek.

46

NISSEWAARD


KANDIDATENLIJST 2018

9 Jeroen Postma; Sinds 2010 raadslid. Eerst in de commissie welzijn en de laatste drie jaar in leefomgeving. Werkzaam bij de gemeente Rotterdam, momenteel als projectleider bij team verkiezingen. Voorheen actief bij HVS. Opgegroeid in Groenewoud, nu wonend in Sterrenkwartier. Tevens bestuurslid van de VVE Ellips.

14 Wim Tijl; Groepsleerkracht en lid management team Obs De Toermalijn Spijkenisse. Voormalig trainer/coach van vv Hekelingen, Spijkenisse en Simonshaven. Ervaring als raadslid in de commissies Welzijn en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Woonachtig in Hekelingen

19 Ieke Dusseljee; Projectmanager bij verschillende aannemersbedrijven. Was actief bij de Kempvis Waterpolo jeugd en WSV Hairt-Hille Bewoners organisatie waterland mede opgericht. Woont in de wijk Schenkel

10 Jan van Dijk; Woonachtig in De Elementen. Lid van de algemene directie van Scholengroep Accent. 12 jaar raadslid en fractievoorzitter. Oud bestuurslid van Stichting Leergeld en oud Voorzitter van de VVE De Elementen. Voorheen jeugdtrainer bij basketballvereniging de Hurricanes

15 Matthijs Bosma; Woonachtig in het centrumstadsplein. Manager bouw en beheer landelijke retailer. Sinds 2015 raadslid in commissie leefomgeving.

11

12

Pieter de Vos; Eigenaar van een marketingadvies bureau. Woonachtig in de Maaswijk. Ex-wethouder financiĂŤn gemeente Nissewaard, huidig raadslid ONS in commissie Bestuur. Lid en oud voorzitter vv Spijkenisse.

16 Arno Oomen; Gepensioneerd, ervaren raadslid, trouwambtenaar en gids fluisterboot IJsvogel. Tevens organisator shantyfestival Spijkenisse. Voormalig regionaal voorzitter Zonnebloem. Woonachtig in de wijk Hoogwerf.

13

Georgo Muller; Ondernemer binnen het Sociaal Domein. Woont in Heenvliet. Raadslid ONS commissie Welzijn. Vrijwilliger in de voetbalwereld

Nathalie Kiers; Mede-oprichter van "Heksenveen" en sinds 2007 vrijwilliger bij verschillende organisaties in Nissewaard. Waaronder de activiteiten commissie van Basisschool de Wegwijzer en huidig voorzitter van Bewonersgroep Waterland.

17

18

Robert Vis; Assistent-Accountant bij een administratie- en belastingadviesbureau, oud-penningmeester van en 25 jaar lid geweest bij VV Hekelingen. Woont in de wijk Akkers-Gaard.

Carolijn Grim; logistiek coĂśrdinator bij een uitvaartbegeleiding en sinds 2006 raadslid. Gids op de Fluisterboot en organisator van het Shantykorenfestival in Spijkenisse. Voorzitter commissie Algemene Zaken. Woont in de wijk NoordHoogwerf.

20 Ton van Gelder; Werkzaam als metro bestuurder bij de RET. Veel op de tennisbaan te vinden. Woont in zuidland. Al 30 jaar betrokken inwoner van Nissewaard.

NISSEWAARD VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

47


KANDIDATENLIJST 2018

21 Frank Oosting

26 Askin Bilge

31 Micky Loendersloot

36 Cor van der Wiel

41 Sander Straatman

46 Robin de Puij

48

22 Mark Huizinga

27 Jan van der Sluis

32 Dave Tholen

37 Piet Suiker

42 Jan van de Stokker

47 Richard Sitton

23 Ralph Kaulingfreks

28 Jolanda EshuisBroekzitter

33 Ruud van den Bos

38 Stefan Weeda

43 Danny Voets

48 Kees Dijkman

24 Ferdy van Dijk

29 Michel Seuren

34 Martin van Assendelft

39 Jessy Grootveld

44 Cees Weeda

49 Gert-Jan ´t Hart

25 John Jongeneel

30 Maria Esta Rial

35 Joop Ruijs

40 Ed Jongeneel

45 Martin Harder

50 Peter Houtman

NISSEWAARD


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

49

Ons verkiezingsprogramma 2018  

Beste inwoner van Nissewaard, Wat is ons verhaal? ONS is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen, allen nauw betrokken bij het s...

Ons verkiezingsprogramma 2018  

Beste inwoner van Nissewaard, Wat is ons verhaal? ONS is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen, allen nauw betrokken bij het s...

Advertisement