Page 1

.z/

h.

* ' Ms-.' .1v

.

@ * ' MKMQ::KNDIKBLMBIKQNFKDKRBNYQNII . V.. -7Y, FETHI 'YETEMSI'LCI 'LI 'G-1BI1'W ENI' ?:# .

..

$%...*' J,;'..''<' ' .. .w. M

>! - .i

*:.lhja/ e, k w..xu; .oi

Ih.N .x x...w .' A 'za o.us . r x XN .. N.:. y 'zy''xt /. .h xs .--.(---'.fq . - '. . .. 'g''u .' vx .... ty '-.! '.? 1 '''' . e . A ..=.-xnm.a.gw-.i .N%z *. nt-T'. ' ' . c x 'k.%lw* lxk h .. . .-.... . . * . j . t . m. . . ..-w -.

'' .s c %' œ+ ''.' .$r ... .

.

+' . * ' < S. - '.V%1. <4. < % .. =e'.; jz. z y . ; -c; z*.. L z o.... w.. z.y ...2 .. :' a jiwu .$. <.u pa. rw&:..

.e !!k-..A.LZrr.. t 2;7Isr,.xn; -um.iss ...-..... ... ?-..>... &'';Y..u .'.4. %;Là,bz.. jC jàL '. a:.xo.s.. . -j!p9:.0)9 h.., h. .z. ' . TvY. ...r .( ' ;...' j s u G . .''ryn.. .w' . pFN ..,wp s'..*'..' ...x.-..p, *> .& . N .. . 3#.$. .; k. '. g.7W I' -z.-. -'' .=4...+. . -w. .;' .. ... -' -.zrr.'@; .. .r.uy' .re ..' ... X.a-.' e . .* . .x'2.1xYx.f *.*Q .' 7'. +$ u' ;. . J uj. $, g . . .':' ' 'uh''r.' l.mv .1. .' ' w..'w - '.x x a . . . . e c y.' .r-W' ;.xu..n.....x ) *'. 'xj > 'r +''''w. .. . x .u:, ' - ol... ' .-c ' A. . :' . J : g I y ' . . . ' w . . . . . u a ....-

.. =r .....w ...u .

'.

.

.

.. .. '

= .C eu . tew xa. '

-.sg u.o D.; .# .. V.:.. =v ' s ..', . ., . .*w. .t

Na . .,..= !

.

< .

'

n:=

O

7 -'* .-- ' ...! lk .m .<ir'R'.fnm .' .

' ; Iuu *% . . 'N --

d i> k=.wy 4. . =,-.

#-ms1r1 e '. e% ; +.'--. 'v' e'I' ; . za V'rl :

* -1 %.* .. .,...

!

.

fi.

6 'tl@' ' .' . .

> .*=M..w r..$1

/

.# .. .. .I I'wr' '.-.-. '. .=I e . , * ' , -, . '* pqy -r k9r l'4ki,w .. -''''-.'. ''7p.(,. .e ,

.

!

''

.

:

.

;... r!! . -.

''

.

. C.r

Z E L FETH I E L S E N SE R ISI Tel:0252 644 24 54 -0532 S44 82 45


'

7y . ;jjj.rr( W j;p -).-zj' .ff-' -f -v, i7 lrJ( ëlgjjyyjr -tr ------.--0 .--xâ-.

: ,11t h

'' r . ..mr.-

' 7 4 / , k )) ' è )4 ( . v , ï ! i/ . 7è ' t ' ) Ft . zk /?' .' , ? ( r . ;( F r t -L f. '

.-.izb

i:a..-...-z. u

-. ..::-'r. c-.i ïs.-..- ..--

wy tntetli

Siz

.l iartvizit

H ayalEdin

.prom osyon

Biz

Eltlam

Hayallerinize

.

el sroytîr

Yönverip

.l iatalog

Sizi Yannlara

.I 'nsört .' rakvim

D aha

.zarf .M

Gùclti,

enii

D aha

el tutrum salKim lik

Biîytà'k

eDaveti ye

Olarak

. .A. tl.

ê #1

Ta.xyahm .

I .

e

@ .

' .

#* *

:*

'


FETHIYE MEMUR.SEN Alis3It'lt-SE. N'L)ENA1E111I.*19.&

.

' = ,,.. '''*'

$<%b. ! ï

Memur.senFethikeTemsilci lij!odmomerhobo,Memur-senFethive T emsilci lijiolorokbundonsonrosi zl eredergimiziIedeulojmoki stikoruz. 2003 kllilebidiktebojtodljlmlzçoll jmolorbiitùnsendikolorlmlzlnWel erine veFethike' mkehoklrholskln.

çiçejiburnundokcmusendikoclll jl.Tirksencikolhokotlnovenibir cbzekgetirmijtir.Illkemizdeçoll jmohokotininveçoll jonlorlnsorunlorlnln cl ilegetirilmesi .bus ortlnlorlnçöztimtidojrulttlsundokeniproylerùretilmesi,

sikcsoliktidorbrosuntjmoslsonucohovujturulmcslnlfhtohpçislolunfroslkomusenckkc/onnlnono

gokelerioroslnclocllr.Bununkonlsl ro.hokveözgiirlöklerinçolljmoborljlnlnkorunmoslgerekejl timi! kolundogereksedijerijkollorinclokikomuçolqonlonnlnhokveözgtirbklerininkorunmoslkoql iorjlkoioldlilonhokslzlpilorlngiderilmesinoktospndoMemtlr-senvebojisendikolonjimdikeiodor ortokoiokcbklontutorllveilkeliqoll jmolonplozTörkike'deiomusendikoull jlnlngeleceline,çojcloj, demokrot,ozgùrliikçùbironl oklllnöncùsùolmujtur.Memur.senvebojllsenclikolorbuncobosklloro klcirmolorovekonjonktùrelobmsuzbkl ororojmenTbrkike'nin(iqbiiköksendi koslndonbiri siolmujtur. Memtlr.senKongederoskonuol orokbojkolonnobojlmh.gudùmltiol oroienbùköksenciio olmovldelil.i lielgcbristvebohsl zllhlorokorycirenenenbivöksendikoolmopltercihecivoruz.Kijilerin htirlrodesinedokonmodonvopll onkopovökelijivejijiril mi !sencli koclll jlistemikoruz.Hertùrlù hokslzlljlnkoql slncloFlokklnveoclaletinkonlndokerolmokonoölsmùzdir.çoll jmohokotininve iomusendi hoclijlnpnMemtlr-sen'eihtikoavor.WnkùMemtlr.kn;sikosiportikondojllj,kopmodon, honglcl qùncedenolusoolsunkimsekehoistzll hvopmopon,titekinindehoiknlnhorunmoslnln kovgoslnlveren,ideolojikolmoyon,komuçolljonlnlnlrkveözgùrlùjtinùnkovgoslmveren,bojlmslz bollontl sl z.ilkelivekororllbirsencikocllr, Ksobojll kl orholindekendi mlziifodeetmeki stersek;

* Hedefimiztùmmemudorlnekonomikvesowolhoklorlnlngel ijmesin,soll omok, *I lretenvevönetensencli kocllloojldlkverivoruz.

*(Vemiçinsenclikocllkdejilsendikoalkiçi neklemisovunukoruz. *C'iörlùhurtormokdejil.Nlecejigorontioltlnoolmoki sti voruz. * kùzclelikzomdejil,toplusözlejmekihedefgösteriyoruz.

*Strotejimizi nsonl'ohlonnliopsokon,Ymohrotihvecbnkostondortlonnotlkgt)nbironokosonln gerqeklejmesiiçinwbagöstermek.

*Skil'roplumsuzdemokrosidöjönemikor,ikgiklenmeözgörbjùnùsovunukoruz. * Topl uSözlejmesizSendio Sendikosl zDemoirosiOlomozdikortlz.

* Hukuhunbstiinlùlonegùvenipor,bojtosivoslotoriteolmokùzgreherkesingövenmesini sojlomokvedemoirntiisùrecemotorolf rokistkoruz. * Holiogövenmeken,siviltopbmunorztll orlnodirenensivosionloklj,koiolmokomohiûmdur dikortlz,

*Göçlùnënhoklldejil,hoklnl ngùçlùolclujunoinonjkoruz. uutuuuafethivememursenaow


FETHI 'YEM EMUR.SEN S.Ni)1.lK-. !qlf.N S.k;*)1lKN'15. S4)'S'h'NI.1I1:4AIE'l'(',.'kI.lS.kNl..k1.l1S1(.Nl)1K.k.!nl '

'

'X

..

:

'*

.a

-'.'.** ' '

Sendikoml z,Tiirki peçoplndo doktor,hemjire,ebe.sowol

h izmae monliljretmen çocvhgeli jimcisiçocukejitimcisimemur tek ist veu nz ,hi zmetlivb.kumuixrevlllerini nçokjtljlSojllkvesowolHizmet KolundoFoollvetgösterlr.Buhl zmetkolundo perolonkomu iurum ve kuruluylorl;5oé1IkBokonlljl ,HudutveSohlllerOenelM:dùrlùjii.FldllTlp KurumtlBojkonlljl,qefikSovdomHlfzsslhhoBojkonlljl,Kocknlnstotiis:ve Sorunl orlOenelMiiclilrltijflSowolHi zmetl erveçocukEsi rgemeKurumu OenelMiidùrl öli), Ozùrl tileridoresiBojkonlljl,fqileHrojtlrmoKurumu Bojkonl4lveI lni vzrsiteHostoneleridir

Sendikornlzclemokrotik,Ioik.sowolhukukclevletionlojqjl plovönetië enbirD rkive' dedoho

kotlllmclbi rdemoirosioinperlejtijidohothzgi)rkijivesivilLoplumörglitledningerwionlomdovor olobildi4i.cl tijfloceflreti ptehliflersvoobi ldijivetpobunusivilvekomusololoccl ovojomogeçi rebil diji. gelirdojpllmlnlnodikepoplojtlnlckj,sowoldevketolmonpngerejihervotondojpndevletimhânlonndon ejitolorokfopdolonobil dijidohoözgiir,dohozengio,dohomutluinslmlorlnvojochjlbirDrki ve'pe ulojobilmevihedeglemektedir. Dejerlikomuwllwnl orl Hjùun iöme ti atemelpolitikulortndonbiriol oasojllitodtsnùjömprogromln l,sojlievebs owolhizmet iotuçoll lorlolorok blzzutMojlporuz.Performonso dopolleiodeme si stemiiI ujlovon,5SK Hostonelerinindevrlveoileheiimiéiglbluvgulomol orlodevom edenbustireçbirqokMeniliji beroberindegetirdijigibi,birçoksorunl orldoberoberindeqetirmi jtir. Sojllivesowulhizmetiol uçolljonlon75mil poninsonlmlzlnsojllihizmetinietkinveverimli olobilmesinisojlodlklorli çln.önemsenmelidi rler. Sojllkhizmetlerinindohoetki nveveri mlisunulobilmesiveinsonlmlzoclohokolitelisoill khi zmeti vlril ebilmesininentlmelkojulubuhizmltisunonçoll jonlorlmlzlntemelsorunlonnlnçöztilmesidir. Wkjonlorlnözltikhoklonivilejtirilmeden.(olljmokojullondtizel tilmeden.htiktimetimizinve SojllkBokonll jlnlnQzerindlönemledtlrcb4usojll ktodöntiji)mprogromlnln,orzuedilendilzlvde bojorpotllojmoslmflmki)ndeiildir.Performonsodopolldöoersermoveekiödemewgulomol on e sos todojruolsodowgtllomodokiodoletsialijevo1oçonMönlerindegerehlidlizenlemelere gidil melidir. Stizlejmelipersoneliivevevl otmuomel esigörmekte;ovrsli jicprgverdeovnlunvonlovopon,

oncoigorkllözbkvemolihoklorosohippersonelreji miuvgul umolorlkejmekejlijenedenolmoktudl r. 5oj1,i.5eoolorok4.:' 1istizl ejmelipersonel imizebecot/jhokkpoloveril mesiosierliksonroslgöreve bujlomo,oilevegipimtpordlmlndonfovdolormolorlvoni657sotplldevletmemurlonnlnsohipolckju ttkmhoilorosohi polmol orliçln,jlmdi pekodorvoptl jlmlzçolljmoloroorovermedendevomedecek çöziimiçinsonucokilitl enecojiz. Mesl ektonlmlorlnlnMopllcmomos!oilehekimlijiiI eilgil iupgulomol orenri skl ihizmetigören sosvo!hizmeti!koluçolijonl orl nlnvlllordonberiçözi llemevenbojbokonll ktozminotlsorunuv?ojlri j vtiktinedeniiIeçoll jmokoyullorlnlnivilejtiril memesipersoneluvqulomol onoçlslndontemelsonanl or o l o r o k k o r y ml z o p k m o k t o c l l r . B u s o r u n o l r l n ç ö z t i m u n o k t o s l n c l o t u m s o i l l k v e s o wo l h i z m e t k o l u çolljonlonodlnomfkodelemi zldevomedivoruz'' Sentskcmlzlnkt?ruldvjuqundenitiborenhizmetverenorkodojlonmlzovetUm dostlorlmlzo tejekiilredivor.çolljmolonnlzdokolovl lkl ordiliporvm.

HihmetW86N

FethiveilçeSo Tejl mlhs.s ikein si tututzl.fetlnjvememursen. orq


*

FETHI.YE MEMUR.SEN 34.ht-;11(k-. %lfpç ()Is>.1' .j.AIIsll(xI' .z ' ï'()J xI. 'IIAIIxti.1l1.t GenelBajltan MahmutKAR R

Fls1II1' b'1s' k';). x1. ''l15I(kt'i1t;.t HikrnetEVREN

GenelSekreter

MenderesTURBAY

Kazlm FINIKE

GenelTejkilatlandlrma Sekreteri GenelMaliseltreter

MetinMEMIj MehmetGùnerERDOGDLI SemihDUI?.Mtlï

BirolKARACAN

GenelBaslnYayln Seltrereri MustafaKULLUK GenelMevzuatseltreteri MahfuzSIINAR

irti bat'reLefonu:' reL.03122325928Fax!O3l222.954 59 1)lL51B 111-SlLJN t1l(N17 .1..ïIl'ltikl(/ Y(')NI'II5IIxlIttI.1 lJi'1'lI13'1'' /(1NI'1'Iïl(<1.'il1.'11.' GenekBajkan MtkrseLTURBAY BircanAKDUCk Genekseltreter

Ibrahim Keresteci

AdnanORHAN

Gene.TejltiLatlandlrma

MedeniSEVINC

HùseyinKUjKoZ

GenekMevzuatveEjjtim

RecaiKAIBLI

sel treteri Gene.MaliSeltreter

GurkanALPER

Se/Ie teri rtlbatTelefonu'Tel1'0 3172. 304704 Tel2 .03l22304705Fekx'()312.2296639 1(t'llt'f't Il.&. %Ix.k.N1.511Z.k7rlzS1' .i<l(t11

2::1

' A

x;km W

'''''&u.-.-&J4u/ AnA.un''

XId11tttl' -tl('1tft' fc1rél?Ict11lt16tlrttt 'tl

)

t .

u'

. x '

=.

J-.>..b*--..-...'G +r.'.' .- =u . 7Q7.'o%I(KKtl11l.It11 14,Nz.ilkNN1 5Sf')l't'N ..&(' .lK 4)I..b;t1'A''I

.

uututuafethlvernernursen.org


'

FBTHI 'YE MEMUR.SEN

k%-

'I't)(' ,1511:-à5lù>ç (;l!. N'l!1.5l1' .Itillsz AW(i74i5'1'1NI1(1'11l'l1'

GenelBajltan

:GönakKgçr 'l

121!7'111A'15à'(i7415,1'1Nl1(1'lk1'11' ErgùnjENAY

GenelSeltreter GenelTejkilatlandlrmaSeltreteri

.MustofoOZKFIVH :TcihsinSUDFI

MustafaKOCAK SalihAYDIN

GenelMaliSeltreter .SerdorGtlttuotgtu GenelD1 jllijldlerVeBaslnsel kreteri :MehmetZehl9KG0N GenelMevzuatSel treteri HosonTUBKVILM8Z GenelE#itirnsel treteri HiisekinOZTURK

MEMUR-SEN'EBztölulSENDIKALAR MemurSen

Eethiyeil çeBajkanl

KamilCOBAN

Lgùtlm EsjrSen

SasllkSen

Fethiyeil çeBajkanl SadlkKILIC

Fethi yeilçeBajltanl HhlkmetLVREN

Dwanet.:ilvn DurmujIGNBER

Fethi yeilçeBajltanl

Fethiyeil çeBajkanl lqyf zBIr5en

s orsen szcanAKDLI

llçiro Merrktlr.Sen

Fethiyeil çeBajkanl Ergiin>ENAY

Fethi yeilçeBajkanl EmrullahKARPLIZ

aerliisirsen Fett hiI yeil çesajkanl

FeBthlr: yllt i eHila çebeBr. as jf ll tannl osmanKuryatAcAlt

UlaktlrmaMtlmtlr.st'n

itkdlttirslernktr.sen

Fethiyeil çeBajkanl

Fethi yeilçeBajkanl

BaylnddrM i'mklt.jkt.n

LmflllliMtlmtlr.sen

rethiyeil çeBajkan)

r' ethi yeilçeBajltanl

tututu.fethl9ememursen.or9


7

lps'rllivs MlsMtilt-sltx surlonlkor.Ortodornetnureijçikiojoqokdohobùptiksortlnl orvordlr.elefnonolmodl4li jioijlerin Wriimemesimemurunsonlnudeji ldir.Benzersorunl orFethikePu'deol obilmektedi r.Votondm (miijteri )hokllolorok'Benimmektubumgel mipor,hottohiçgelmipor.''dl por.Hmooveterlidojptlclnln ol mocijlnlbilmlkorvedirekoloroidojl tlclplsuçlukor.VekoFethipePttBonk'o gellkor1sootslro beilivoroncoki jl eminivopobil ikorve'NeredeburonlnmemurujNedenhl zllçosljmlvorsunuzj-tTobi hlzllqoll j l n c o o k j o m i o s o e i s i k ç l i l k o r . ) q i biserzenijler..Fl mo( .w1g örmemursoklssveterl ideéil. Bunotyenzeroloklorsonucunclomemurunprestjiolclukj' ozoklflomlltlr.Xellikl esendikolorln ortlkbunoktol oroWztim (iretfnegokretiiçincleolmcslgerekivor.Memurunimojlnldtizeltm kbence memurovillkmoojzommli stemeitenclohoöoemlidirSonuçtozommlhilhometi stecijigi bibelirlipor %2di vorsonuçdeji jmikorBorimemurlorlnçolljmojortlonpersonelsorunl orlnlnçözimiil enusundo dohokeskinrobolorolmoll.T0m6Uoloklonnçöztimflennihoketindeekonomikgouekoniholklntsdedi lji vergi leregelipor.Vonikozlnlbojll jlndooldulju(jbi:'' Vergileri mitomverikorum''dipenvotondojo btiki)k ktih dti jöpor.Tobibu verfjleh koordine ecleGek könekime (%.Mnzerbirolop istonbul BöttlkçekmeceP!T merkezindekojonmljtlilerinpojunl ulunedenivleslro hlzl o il erlemekince möjte:tvatoodojlbeklemeiteoslitllvorvgsooundopotllvorlellohodö29Unçoll jln,h,21,çolljlnbeni m vergi lerimlemoojollkorsuouznclekince PU memklrtldokonomoolp;''O zomonbirœ Vergikiorttlr seotnverdi4invergiileoncohbtlhodorijoltlkorndemi jti. Sonlnmijleringorunlorlnçtizl ')mi ii çinholklmlzticledi4iverqipibirozfozl olojtlrocok.l OsmanKiirjatACAR BirlikHabcrécnikeTkrcsilcisi BiRLiKlIAt5lîR-SI:5N GENIJL hlirltltllz YOIh'E' riM KlJRt'lxts' 1Q' .;T1I1Yl5YONE'riM Kultt'l-t' GenelBajkan 'ALiERDOCAN osmanKurjatACAR GenelSekreter .Ayhan(JELiK MusaYURDUSEVEN G e n e l T e j k i l a t L a n d l r ma s e k r e t e r i . j a b a n K A V U K GenelMaLiSeleter MehmetDOCAN :RemzilGlt/tlûtli GenelD1jllijltilerVeBaslnSel treteriyaltupDECSiRMEN GenelSosyalijLerSeltreteri :suleymanTOPLIZOCLI.I GenelMerl tezTel:031l2.32.3030Fax'0312.2290560

1)iA'N;N1''1'-.S1'N (' ,15lç141. .$I1 slkIk1' .Z à'()74lLl1.$11(1'lt1'1.1'

r2l.'l'111X'l!àr()N'15'1'1:11(t'itt'11'

GenelBajkan

'AhmetYILDIZ

DurmujKANBER

GenelSel treter GenelTejkilatlandlrma Seltreteri GenelMaijSekreter GenelD1jllijkllerSeltreteri

'MehmetBAYRAKTUTAR 'HaclbeyOZKAN 'RemziSARI OZLIJ lMehmetYAMA.N 'HadiERDOZMU>

OmerjultrtlMENTW SiileymanHilmiCINAR NasuhAKPINAR AbdulhamitOZTIIRK MustafaMALPINAR

GenelMevzuatSekreterl

M AbGtlNDEMIR

GenelEiitlmSekretq>nalMzrkezTelefon.3512253&t)86.35555577022 kututs.fethlpememursen.oro


77

p's' rnlvsMsMtilt.ssx l5lîAl15Iit-.*2sN 15151.15$)1h'ls,ïl1#Alt'1l1..N111691î.Nl)IIk.XS) SENDiI PUOLMFIFI rsokglöepjerMamu(oll jonlon, Bil di:nizgi bisvEltoplumörljiikl ehtopltlmklnolmozsool mozlonndondlr.21.pozpll osMp * <' to#urnkurulmlorlcklmqtxslnlvuroccktlr.Firtl kgelijmi jplkel erdeniifuslori nronlonniige e ol dugl ansrvitoplum örgtitleri negtsretellrlearri ektedi r. . Si vjltoplum örltle. ritopl umlunn ( :*401refleksleNotonnoblzl ondlr.Sgpcxl . iktie iortopluml œlnotordtynœlcnIm umune kisi viltolumörgotlerinidzkkcteolmok ' 1 x' zorurdedlduc Sikusd rktg dorlcire,jer sMltoplum örgiiderinin tdeplerinldrikci te k. % o l m o z o l r s o ; s k s t e m ; t o p u l m m i i *n c i l s e l r i n n i e l mj rm esi,pjvcsopokrcvotl rhlrsl zlonn ' .' e :' I $ h o k m i o m l c s l . mn e t c i l i o r n i d s ; ' H o r k E k f r e k B u l c m lporscPosto Vesjnkr/'mcntlAx . s' è ï. KJp t..bartinrnelerlW l ' nllmuzdlr.Zrruœrlekemokrasil erœ hci h dereti mveAmtrolgörevln; si vrltoplomUöœ:tleKcculll élklogeqekl esiHr.Sgviltoplup mnekodorgdltlçse.œmokrcksideoAnligöçltdör. keh l mi zokjvonmv0zpIIIckjklndercokrnsimijccdelesinerojmendemokrosipsbckonsovcnvopilobilikorro bununrxrdchnisivkltoplumunpeterirt ce90411olmcmmlndondlr.D&odojrusvsivilkopl um ö%oLl3cxploitlrte ortcll kkn dolojonlonngerreitesivr lli kleuzoktonvoknckmilqkrini nolmoppllnckhrKirBUnee nl etomiomtlpl ljonl onnlr.erxfkci ll olmopcdovstscli voruz.

N6l XNWNDIKFIUOtMFIUVI X DohoYncememurlorosencëiokurmcihokklbil everi lmemi jien;15.07.1*5torfhindehnci osonln55 r kh ncWdv pllond jijli k likmu sko l mru o jro endKik kl omi noGO nop cs. pcnkr nlnwl dl.omemtiro 1fx 2h .d 0c 7. 2si *1 eo 4*8 r.e c, gl Ko Gö evç lil el L in sl eo nn dx ikds on od nc uk nj um no unhc fWs Dt ecl cc kb Nz ve lwl lot no mo sendiiokurmciverendlkiko(ie ol fnahcllklkonunl olmljtlr.

21.05.2*5tcirihi nœ 54. 73soklllkcscikl cidu'SenclioiMemtlrci'5GLtutunnckirendùkoixkmeeji(serdiko tozmznotl)verîl mesikonunlojml jtlr. 0u90ni jjsendikolonnormrererektyukrrcitokl z.BiZe%rerendi kcdhoilci nnlnçokcthork1oklui junu

dljtinmektepk.MnuntekseYblvurcir.Oœitlugtlnlrol jqlol orcikçul ljonlurlnlxt tluvedea leri crnkpll arönceslnœ sendiiol oreiûvesol creilshoklonnlmvufhmeil ondlr. imzc itb izl ern( $eedWe o n zln p 0 k o u o a nmcle iel ml r nme de e te.kcqlsendr iol hoklonj ml nl l ot ml idser vç iecuH dc ei om lma sl$ n1 lr s< tlki ot rsr un kl sn em ndl ùl env ce l irokis llm /ee ol tyn znd Yr ez ki kv tel ar NQXNWMLN.SQN'LIOtMFIUQIZj 1.l 'WrKvdeoönceW mur.nnI nmuçolEwnl onnl nhokl orlnlzjverentorohojonhilkilmetekorjlsorekliolorok scwnmuktodlr. 2.Mzlsendikclcrcl oor dujuqib;sendikomlzherhongibErsgvosiportinino1tkolugibiçol.rrcimoktoör. 5.Memurlcrlnrer uhdozepirjinpol tselmesivomemurlcrlnvorsoproblemlerininçözomekovujfrmliçi nsiposetibircroç

oo lot rl ok Bh kur llooq oo rl ol so ipn cn ep ir Kr lem i rdl nae emq zi rd oi lonbbul ro i rev ro di el *4 ii lr ss ipe on sd ii eko l Nd nl Xr olstrirlionloro h r to & wknl obtle seri ff z ' m m ço lj œi r.evvevokomlul

4.Welerkmi zindtijonceu evb.duruml cnndoponlcnnckapsrolorcksevinql erinevehozonlerinoortokolmokMpz. ç0nM0bizlerbil iporklzkg'' Sgvinrl erPoulcksldllqnFlrtcirHk lztjnlerPnudosll dlkccHzollr* 5-HtiKfretleYopllonloplugörtijmel ere ktmwWl jonlcmnlnIehicebir(okiœcinlmloreldeedilmi jtr.Bunl ciro birkoçörnekverocskolursck: fl-Disi plinsicilfhm.

EI-Tck socuFTgjvi kPor ulorlnlpticlenmesl C-MnkciPromoskonlorlrllnOdenmesl(Rxleeœ mmur.sen' inzeiYrdir) D-Dcxjumizinl eNninSùrssininUzoblmds! E-UnvonQökselmoSlncvlndcUpgtglononFlçl kKodroSovlslnln2Hoklncki n3Qabrn(Ikorkllmosl(Rtc+ceMemur. Sen'i nzoDo res dt dl rr)vb oi Fi rf uxlml zveumudlamuzzdemokrctrkgslijmesznitomoml oml j.dononlnörnekcldrjlbirolksherkeszmz n m ohdi r ç n 4ol l ratop i ltlmgd . e e un o n j plnHt r si l pkç olj ma chr siu zlt elu rinve jore hsn oi ttd imep (a owd lplcml nb ml sok ku r lcr ik s/ evt gn lkel lee sr eo cv l iml oI kl pz l ,o hn ed pl inr io zim hlo lcib hc 'ci ic er mo eti ee anre ei œl ml fls ll xl urrohim Korokoç'tcnb2 rckjrkloldebikirmekkstikorum. Il mi( =lkeklesobnsil oh Glttlélnh% kokkrkordlmclnflluh KprkN ectnsonroMp rMmi lkronsoboh Gôrecekgtiçte,si n.zoklflmsonmci...

EyrtnnFIHDU

XM.BI R.SQNFGHW T6. MSILQIH

tvtutuxpethivomemursoo. org


FevryliveMEMIJIt.SEN

V

5I1clI.MII.!.NRIIciSs'%Nç$1E7$1(f:.s1xEkl'!1lRq lANsEkNXL

.

j oirvevozor(D.12Temmuz1940'lIoonbhu rfo.O ()Ocok2(KO). 1IkveortookuluUrf'oIdo IiseviMorolt itirdi.flokoroUniversitlsi D TW TtirkDil iveeQrd e bivotl6tsltimti(1972)mezunu.txrencili k Mlll onodaHilolcl gi siveMotppnlorpol(1fM2.ô4)ptknettiTtirH OcoklorlGenolMorkezi 'ndemtldi ldi)kvoptl(7Qth4-69).TorkTo.lt Sendikosl 'ndosendikocllkfoolivetindebulundu(1969.72).Gozi Eljitg m Enstitoso'ndeTorkço.edebivotöljretmanl iiiMoptl(19V7. 80).1980MllndaHoccgörevinivari negetirdi.Hurucusuoldu4u

.

/

w

O ' Q ilt melcBll eur l1v9e9Me -v''' Ge ag jB kcl hrl nlé lliliS ne ln pd oi pko tls (. 3-2mu 000r-)se1n 9WHoo jfle lld no lnru Hs up zo irn ou ndnun oklndopsonserhostollQlnoMolsolondl 4lonlojlloroHgckoro'dohostooepevotlrlldl.Tedovik erdentlmit Hesilinceiste:iûzerioeFlrcillHctlplodogtïttirûldo:ilUrrn' dci2000Mllol oiIkgoolerindebi rfsomozon gecesiveôotetti.

iIkMnzlva liirEsrii95V'denitiborenmoholligozetelerdeçlktl.lgsçh'doDerpaodllbirgozete voplmlndi.19ô9iplllndnNuriPckdi l'Flosi m tizdenisrenveQirdem Bopozltil obi rlkkteedebipot derqi sinin 1WôdaCohi tZarifelu flosif mOzdenörenErdem BovozltglceddinOzdenörenveErsin C'hördoijongrubuiIeMovarodergisininkuruculorlcrosl ndoperoldl.Dohoçokedabi pntdsrqisinde çlö ky oenM Mn cz kzll jor lunlpl io 1atun ovl rnr cdol.1)999 778'' dde eVHo anniol De7vida irgk uöl zati t; ersvio ndsoon Roktifpqro agr booml imzha ouz ll vrk eop kelpos dun iud du. lplBo ovzolzödrt :inlleri l k doT()rkquhuTurkVurdu Fili z VeniistiklolHil olgibigozotevedergil erdepoplmlandl.19t M' de Divonvehol kMii rigoloneiindenvororlondlélyi krleri plekendilsu.otjlnlnustolnirlerioroulndo gösteril di.1@82' deKFISDDenemeOcllhlii'o(ioldl .1995'teT' tirkmeniston'lnboykentiFljkcàbot'tci popllooTtirkll' t ni nI lqilnc:Ulusloros,>iir>öl enù'ndekeodisineTtirkmenistco' lniioliljciriMohdumldulu ïllrOdùli )verùldi.UlilmiindeosonroUrfoBellclipes. itoroflndooot polv, 1odlnujùirvonjmosl

cluzlnllndi. igkifInon Di ' vonliirinozlm biçiminrhecevezninjveholHyiirinibirorodokullonmobo4orlslnl (löstermiytir.Onklq:iirjbupthnttpleMlosik4iirintlsluphklstlsrpetinivoirodekuclretinimodernzomono toylt/onbiryiirtoeliijito4p moktodlr.(..)flkifInon DivonSirzile.gtintimt)zoroslndobirkthfvtikklrmu: veTttrkyiiri netpenibirclklvorlpkkozoodlrmljtpr.O 4i irlerrndl sosvolHonulon o4hr ltobiotlSodebir

irodebki mivlet poosltobrlmeboyorl slolQöstermMtir.O'ntlnyiir;'perlidtijtinceoioörtinseri'dir' Zomoo, oylpçoélvenilsven'jigrl erdir.Flkiftnon modernja:domgll îvegelanekselbirsesol orokTilrkjiirinda kendknehostyirparedinmi4tir.''(9lifuatBirkon)

EgirIjlkh/ahnnl C'hözl ehrinkoltyEmede4medanönce .ë istonbulolsu.lorocepnerdevd; *h *'* '

De.nr2HidiliminIogotkitobl

K

+

sorkllcrkcrdelimonlornerdevdi

:i .Ikvollmlpormoklorlndlr I Rnruml nklzlmlnoIInerdevdi

** ( i çl f ndost i r eklt p of jr nurbul utz i t n j 1 ( l . ' Nl eke rdm ei oç rtI o( dI ojI éh uesr os vo oo .tnz ei rdevdi 1 / l Ormonlornehirlergûlleroerclepcl '

Gözleriokulblmecle4fnedeochnt:e

'+ .

Rcrlurgillf l.lorduylernerdovdi uuptutufothiçememursenoro


FETHiYE MEMUR.SEN

*

G orqev

G U N E Y M U H E N D I$ L IK * HA LI'HA ZIR HA RI 'TA V E PLA N KO TE * PA RSELA SYO N PLA N I ITA LA RI * KA M U LA S.TIRM A HA R'

*' 1N SAAT TAAH H U ''T

*ZiRA' II* 1LAC BAYI 'LiG-1 * EM LA K A LIM SATIM . t. yp. : ;:. : ? . ). à, . r -... L y . è ri p 7 . q è r ï r q ) .J -r .r -E .7 .l .r ..-.!i . ? . ? y' .-.. :. t. ( ) r ,j ' !y r :I . -f. ' -;h -. i .. p. u. , .)i .. ..2 ::. ; :t. èg :...r...-,.l...:c1k-.'# .r .

,

q,7r:...'faî'.ï.r,s..'hk.:4....i''....iè;.. (, -.$.;..yç )z...ytè.y.:;. ..@,. .',..x.I.' t,.)..f..(T;'9,;. L.r;h ' ;î, #vJ )k. h. '. '' '' r-h . t . . , ' J . . . 7 2 c . . f ï ; 7 7 . . > : . . ' ; ' . . 7 i i q J . 2 . ! f ; è i . ' P X . I F . h ' : ' ( ( 7 z . z . . . . . 0 ' . : r ? : T ' 7 E 1 7 . 7 7 7 . 2 , 7 5. rT ?;, 5 r 1u -v 2t --. . ' t , . u . ' ' . .;--lsuz----.-.s.-...). a,5.,. c..':.!s.. pt. .')..., .., (.-.-. j.9 ' , . .E. u4-c .t. . . z b z -' ' /' L -- ; ) . . .-- '. '

=..

-

I IiN' N k, $

ONPARMAK BiLBiSAYAR jjxvjyjx vxyjxclulx EnverKoç z ON #.

. %pëwTA 4 1$* y 4'-:1/?kxj'j,

0, ?.

iL &

N.s!A.&3:.NsT.. # ' : (z, . ï:1 .. $g t!).

+. j: 4$1$ , > .

>

1,

/

N> î ' œ

- -

x

Atat ûr kBu l vanAI iœba!lGaœii YanlCAUtA KAltlçtpkhlFETNIY':

TELQ2526*6992: tpnparmak-eelmailaom ttltuttl.ongormok.net I

A ?. W ---


1)F I

.!-2!*-'!2!J-tN -N.P-N!. ;-'5-c-YF* AI-F,N 'rI'<:F,R .< +

Nuvet.tkxxGR;KGiN

1.' . 3.. vQ.. j --

.

l

w

F

p? y= N+Lsu -1xj w'. LC-. 4 c I.-r , . .Z.)1g . i

7, * ''>.) . &sxzv. -

I rj

>

-

.

l '' ,-' .

Ijl'fPNq 1( .. @@g-. --z,. I. ,t. ' --

<

.... u

W

,.

$y

.

-

1l. 1' 1JsBEV' M BI'IYE1Y6M ' 11J IlViYll Karavule.asel7 e': a,i1 Y.os esaa i/utaz lçsae, l'ca9o Mae,.Karavulna

( N

--> %

I

)g?yy ( -: ...: -:. '' '-=

-.

- .-

!,. -

7 Iral 'topr Litaa/' ai' ye ' :ozsn e 42FDet 4ol zo

..xe j

. I=

). I

urucu K urau iNuiuizcE vE uiuuiSAYARE:i-riM MERKEzi Td:tl252J129JJ?Gsltt:l5J2Jd;.3.9734.l5./2J433211

?1d?lc?Iàle,'deresplRlynrl(lfRll:qfatasl)?fp:4Iîl/ellf le/lfpjlg Jqvuztalpuzqtltotlllail.ço't

. .


Irs' rnjvsMsMult.ssx

J.,.

I

;

IekstitjyerJ4 jemel es .

SERFLOOR LAMiNANT PARKE & bybrillantROYALPERDEMAGAZASI

J ..

'

' II,, . '

j ' .. $. X.

111

: ( I .' . -hu' $. ,h .' .,! ). u.;k'x..

'

I I;

oyjj yrsxyj

z jj .

'1I '

Ba1kanojlu i% Merkezi H Blok No. KesikkaplMahallesiçarj;lCaddesiNq:262 Konaclk Mevkii BODRUM l MUGLA 48300 FETHIY E / M UG LA

TeI:025235855 66-Fax:02523585561 Tel - F axr 0252 612 61 3 1

Bsm:053275T 7146e-rnailkrnuraozturke mail.corn

TOPTANGIDAVEMARKETORIINLERi MiIubo DrOtger Love Dog Mamo SoruhanKimya Univipes IsIok HclvIu Dojunoyjolom veLimonSuyu ABC Bokliyot ArbeIIoMclkorno

DepoDuùltlm Puzurlumu ipekïompuon JohnsonBebe(irùnIeri Kloroplost OmerAdiIDo1onSctbun Bifcl UlusalBeybi Hops Islak Mendil AIîInfiIizçoy

Yenigtin ReçeIIeri De1Monîe PhilipsPiIve AydlnIatma Grubu GcrnierNaturalsSaç Boyasl KaranfiIBaharut * ie Qvm 'rcstoroklr&1%1çl&k * 4FETHNE/MXLA Esel edr K.orjsITorzurclk;rSèesl(Xl ikMlckslFFHIYE/Mtf;LA b1 ' :0252623W 3916239940I6239941I* 0252*23% 28 Tel'07! 526239939I623994016239941 Fcx02526239938 z/uuua.qethivqhroqhmurseoxorg k


à .

.

<

'. Qr'

'

.:

-.. , . '

). .de#+

'

yy.

. ,.. -.

*

' .

.

...

M erRex ' . M aI H o ze q D u ca / IX M I1% M e n rn o t K a v m a x - A n m e t K a v m a x oa ao Gea q & Vk - oeac a*&V eo Wo

-* ' -* -* -'- + w-

T*+ u > > - w- - - - 'r .- w> > .... =.v .

< -.

t. .

--)

,--

j'

.,

,& >=

..

> .

. IiL.4/ ...

*' .

l * .

..

rf

('#

k 2

.

. :h

.- @

.

.$k ...taw

N

...

z . . . .. .

.

.

y

.

v

w.,:,, ! ,t ,8 r d j: ,,, ,j .. ,'j ; .. 3r b


Fethiye MemurSen  

Fethiye Memur-Sen Temsilciliği İlk Dergisi 2008

Fethiye MemurSen  

Fethiye Memur-Sen Temsilciliği İlk Dergisi 2008

Advertisement