Page 1

Хоёр хэмжээст объект үүсгэх

Э.Ононтуул


2 хэмжээст объектуудыг засварлах Erase : Зургаас объект арилгах Select object: арилгах объектуудаа тэмдэглэх Select objects: Enter товч дарах Copy : Тэмдэглэсэн объектийг хуулах Select objects: объектуудаа тэмдэглээд Enter дарах Specify base point or displacement, or [multiple]: Тулгуурын цэгийг тэмдэглээд Enter дарах Specify second point of displacement or<use first point as displacement>: Хуулах байрлалыг заагаад Enter дарах Дээрх тохиолдолд тэмдэглэсэн объектийг нэг л удаа хуулна. Хэрэв олон удаа хуулах бол объектоо тэмдэглээд м сонголтыг хийнэ. Select objects: объектуудаа тэмдэглээд Enter дарах Specify base point or displacement, or [multiple]: m enter дарах Specify base point: Тулгуурын цэгийг зааж өгөх Specify second point of displacement or<use first point as displacement>: хуулах байрлалыг заагаад Enter дарах/хуулах тоогоор давтах/ Specify second point of displacement or<use first point as displacement>: командыг дуусгахын тулд Enter дарах Mirror: Объектийн толин хувиргалт хийх Select objects: Объектуудаа тэмдэглээд Enter дарах Specify first point of mirror line: хувиргах тэнхлэгийн эхний үзүүрийн цэгийг зааж өгөх Specify second point of mirror line: төгсгөлийн үзүүрийн цэгийг зааж өгөх Delete sourse objects?[Yes/No]:y,n-ийн аль нэгийг нь бичээд enter дарах Хэрэв yes гэвэл эх объект устна. no гэвэл эх объект үлдэнэ. Тестийн толин хувиргалтийг хийхэд MIRTEXT системийн хувьсагчийн утгыг тохируулах шаардлагатай. MIRTEXT системийн хувьсагчийн анхны утга нь 1 байдаг. Энэ үед текстийн хувьд толин хувиргалт хийхэд текстийн үүрэг бүрийг хувиргана. Offset: нэг төвтэй торог, параллель шулуун, параллель муруй үүсгэх Specify offset distance or [Through]<current>: эх объект, үүсгэх объект 2-н хоорондох зайг оруулах Select object to offset or <exit>: эх объектоо тэмдэглэх Specify point on side to offset?: үүсгэсэн объектын байрлалыг заах Дээрх 2 үйлдлн удаа давтаж болно. Командыг дуусгахын тулд Enter дахрах Through: сонголтоор үүсгэхэд зайг оруулахгүйгээр зөвхөн шинэ объектын дайрч өнгөрөх цэгийг зааж өгнө.

~2~


Specify offset distance or[through]<current>:t гэж бичээд enter дарах Specify object to offset or <exit>: эх объектоо тэмдэглээд enter дарах Specify through point: цэгийг тэмдэглэх Select object to offset or <exit>: enter дарж командыг дуусгах Array : Тэгш өнцөгт эсвэл тойрог хэлбэрээр объектыг олшруулах Select objects: олшруулах объектоо тэмдэглэх Enter the type of array[rectanglular/polar]<current>: R ба P сонголтын аль нэгийг хийх R сонголтыг хийсэн хийсэн тохиолдолд объектыг тэгш өнцөгт хэлбэрээр олшруулна. Enter the number of rows(---)<1>: мөрийн тоог оруулаад enter дарах Enter the number of colnumns(|||)<1>: баганын тоог оруулаад enter дарах Enter the distance between rows or specify unit cell (---): мөр хоорондын зайг оруулаад enter дарах Specify the distance between columns (|||): багана хоорондын зайг оруулаад enter дарах Мөр болон багана хоорондын зайг оруулахдаа хэрэв эх объектоос тэнхлэгийн эсрэг чиглэлд оршруулах бол зайг өмнө нь – тэмдэгтэй бичнэ. P сонголтыг хийсэн үед объектыг тойрог хэлбэрээр олшруулна. Specify center point of array: тойргийн төвийн цэгийг оруулах Enter the number of items in the array : хэдэн ширхэг олшруулахыг бичээд enter дарах Specify the angle to fill(*=ccw, -=cw)<360>: бүтэн тойргоор бол градусын тэмдэгтэй бичнэ. Rotate arrayed objects?<y>: объектыг эргүүлэг бол шууд enter дарах Хэрэв эргүүлэхгүй бол n гэж бичээд Enter дарах Move : Тодорхой байрлалд объектыг зөөх Select objects: зөөх объектуудаа тэмдэглээд enter дарах Specify base point or displacement: тулгуурын цэгийг зааж өгөх Specify second point of displacement or <use first point as displacement> : байрлуулах цэгийг зааж өгөөд Enter дарах Rotate : Тулгуур цэгийн хувьд объектыг эргүүлэх Current positive angle in UCS: ANGDIR=current ANGBASE=current Select objects : эргүүлэх объектуудаа тэмдэглээд enter дарах Specify base point: тулгуурийн цэгийг тэмдэглэх Specify rotation angle or[Reference]: эргүүлэх өнцгийг тодорхойло Scale : x,y,z –н чиглэлд масштаблах Select objects: объектуудаа тэмдэглээд enter дарах

~3~


Specify base point: тулгуурийн цэгийг тэмдэглэх Тулгуур цэг нь команд биелэсний дараа хуучин байрандаа хэвээр үлдэнэ. Specify scale factor or [Reference]: масштаблах хэмжээг оруулах эсвэл r –г оруулах Масштаблах хэмжээгээр объектын хэмжээ үржигдэнэ. Өгсөн хэмжээ 1-с их бол объект томорч, 0-1 хооронд байвал объект жижгэрнэ. Reference : тодорхойлсон урттай объектийн утрыг шинээр оруулсан урттай ижил болгоно. Specify reference length<1>: уртыг нь оруулах эсвэл enter дарах Specify new length: шинэ урт оруулах Stretch : Объектийг зөөх болон сунгах Select objects: тэгш өнцөгтөөр объектоо тэмдэглээд enter дарах Autocad тэгш өнцөгтөд багтсан нум, хэрчим, полилайны элементүүд, цацраг, муруй шугамуудыг сунгана. Stretch командаар тэгш өнцөгтөөр тэмдэглээгүй шууд тэмдэглэсэн объектуудыг зөөнө. Specify base point or displacement: тулгуур цэгийг тодорхойлох Specify second point of displacement : байрлуулах цэгийг тодорхойлох Lengthen : Объектийг уртасгах Энэ командаар объектийн урт болон нумын багтсан өнцгий өөрчилнө. Энэ команд нь битүү объектийн хувьд хэрэглэгдэхгүй. Уртасгах чиглэл нь Z тэнхлэгтэй параллель биш байх хэрэгтэй. Select an object or[DEIta/percent/total/dynamic]: объектуудаа тэмдэглэх эсвэл сонголтуудаас сонгох Тэмдэглэсэн объектийн одоогийн урт эсвэл багтсан өнцгийн хэмжээ командын мөрөнд гарна. Current length: <current>, included angle: <current> Select ab object or [DEIta/percent/total/dynamic]: объект тэмдэглэх, сонголт оруулах эсвэл командыг дуусгахын тулд enter дарна. Сонголтууд : DEIta-

өгсөн хэмжээгээр объектийн уртыг өөрчилнө. Энд объектоо тэмдэглэх,

одоогийн уртын хэмжээ, de сонголтыг хийх, уртасгах хэмжээг оруулах, командыг дуусгахын тулд Enter дарах Percent – өгсөн хувийн хэмжээгээр объектийн уртыг өөрчилнө. Одоогийн хэмжээг 100% гэж үзнэ. Хэрэв 1 дахин багасгах бол 50 гэж өгнө. Total- объектын хэмжээг заасан урттай болгоно. Dynamic- үзүүрийн цэгийг зөөх замаар объектийн уртыг өөрчилнө. Trim : Өөр объектоор зааглагдсан объектийг таслах Current settings: projection=current Edge=current Select cutting edges …

~4~


Select object: хязгаарлах объектуудыг тэмдэглээд enter дарах Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: объектийн таслах хэсгийг тэмдэглээд Enter дарах Extend : Өөр объект хүртэл объектийг үргэлжлүүлэх Нум, хэрчим, битүү биш полилайн, цацраг дээр хийгдэнэ. Select boundary edges… Select objects: үргэлжлүүлэх хязгаарын объектуудыг тэмдэглээд enter дарах Select object to extend or[Project/Edge/Undo]: үргэлжлүүлэх объектын үзүүрийг тэмдэглэх Break: Объектийн нэг хэсгийг арилгах мөн 2 хэсэгт хуваах Select object: объектийн эхний цэгийг тэмдэглэх Specify second break point or [First point]: таслах хэсгийн 2 дахь цэгийг тэмдэглэх эсвэл f сонгох Хэрэв F сонгосон бол эхний цэгиг давтан оруулна. Specify first break point: Specify second break point: Команд биелэсний дараа тэмдэглэж өгсөн 2 цэгийн хоорондох хэсэг арилсан байна. Эхний цэгийг давтан өгсөн тохиолдолд объектийн аль нэг хэсгийг арилгалгүйгээр объектыг 2 хэсэгт хуваана. Тойргийн нэг хэсгийг арилгахдаа эхний цэгээс цагийн зүүний эсрэг чиглэлд 2 дахь цэг хүртэл хэсгийг арилгана. Cnamfer :Объектийн өнцөг фаск тавих Өнцөг үүсгэж байгаа объектууд нь нэг давхаргад байвал үүссэн фаск тухайн давхарга дээр үүснэ. Эсрэг тохиолдолд фаск нь идэвхитэй давхарга дээр үүснэ. (Trim mode) current chamfer Dist1=current, Dist2=current Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Dist1 нь эхний объектийн үзүүрээс фаск тавих зай, Dist2нь 2 дахь объектийн үзүүрээс фаск тавих зайн хэмжээ юм. Сонголтууд : first line – сонголтоор эхний хэрчмийг тэмдэглээд дараа нь 2 дах хэрчмийг тэмдэглэхэд өмнө өнцгөөс Dist1, Dist2-д заасан хэмжээгээр фаск тавина. Polyline – сонголтыг хийхэд энэ командаар үүсгэсэн үргэлжилсэн хэрчмүүдийн өнцгүүдэд бүгдэд нь фаск тавина. Select 2D polyline: үргэлжилсэн хэрчмүүдээ тэмдэглэх Distance – тэмэдгэлэсэн өнцгөөс фаск тавих зайг тохируулна. Энд эхний хэрчимд фаск тавих зай, 2 дахь хэрчимд фаск тавих зай зэргийг оруулна. Хэрэв дээрх 2 зайг 0-р өгвөл 2 хэрчмийн үзүүр нэг цэгт давхцаж байхаар өргөтгөх буюу сунана. Angle – эхний хэрчмийн хувьд фаск тавих зайг, 2 дах хэрчмийн хувьд өнцөг оруулна.

~5~


Trim – фаск тавихдаа үзүүрийг нь үлдээх эсэхийг тохируулна. Энд үлдээх, үлдээхгүй сонголт байна. Method – зай, зай эсвэл зай, өнцгийн аль аргаар фаск тавихыг тохируулна. Fillet: Объектуудыг нумаар холбох Объектууд нь нэг давхаргад байвал үүссэн нум тухайн давхарга дээр үүснэ. Эсрэг тохиолдолд идэвхитэй давхарга дээр үүснэ. Current settings: Mode=current, Radius=current Select first object or[Polyline/Radius/Trim]: Сонголтууд : first object – хэрчмүүдээ тэмдэглэхэд өмнө тодорхойлсон радиустай нумаар холбоно. Polyline – сонголтыг хийхэд энэ командаар үүсгэсэн үргэлжилсэн хэрчмүүдийн өнцгүүдийг бүгдийг нь нумаар холбоно. Энд үргэлжилсэн хэрчмүүдээ тэмдэглэх хэрэгтэй. Radius – холбох нумын радиусыг тодорхойно. Trim – нумаар холбохдоо үзүүрүүдийг үлдээх эсэхийг тохируулна. Explode: Объектийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нь задлах Жишээ нь блок, хэмжээс, параллель шулуун, олон өнцөгт, хшрээ, гадаргуу, цул биет зэргийг задалж болно. Select objects: задлах объектуудаа тэмдэглээд enter дарах

~6~

2 хэмжээст объект үүсгэх, засварлах  
2 хэмжээст объект үүсгэх, засварлах  

Сэдэв 2. Лекц

Advertisement