Page 1

KINDLUSTUS SINU UUELE TOOTELE Kindlustunne paljudeks aastateks

www.onoff.ee

ONOFF koostöös SOLID kindlustusega


OSTSID ONOFF-ist UUE TOOTE? Sõlmi kindlustus, mis annab sulle kindlustunde aastateks, juhuks kui sinu tootega peaks midagi juhtuma.

SOODUSTUS ONOFF’i PÜSIKLIENDILE!

Ostes ONOFF’i kauplustest tootele juurde kindlustuse, saad 30 päeva möödudes meie kauplustest uue ostu sooritamisel poole kindlustussumma ulatuses uuelt tootelt kuni 10% allahindlust. Soodustus kehtib olenemata ostukuupäevast järgmise aasta lõpuni. Näiteks, kui ostad veebruaris 2011 uue teleri, kehtib soodustus 2012 aasta lõpuni. Kui kindlustuse väärtus on suurem kui 10% järgmisest ostusummast, saab ülejäänud summat kasutada edaspidiste ostude puhul. Uue kindlustuse ostmisel lisatakse selle väärtus eelmise jäägile. Näide Kui ostad kauplusest 1000 EUR maksva toote ning ostad juurde kindlustuse, mille summa tuleb näiteks 100 EUR. Kuu aja möödudes tuled uuesti poodi ning ostad uue toote hinnaga 500 EUR. Nüüd saad uuelt ostult allahindlust 50 EUR, mis on 50% eelmise tootega ostetud kindlustussummast. Antud toote puhul teeb see allahindluseks 10 %. Kui tegemist oleks olnud näiteks 1000 EUR maksva tootega, oleks allahindluseks tulnud 5%. Kui ostad ka uuele tootele kindlustuse juurde, saad taas uut soodustust kasutama hakata 30 päeva möödudes.


KINDLUSTUSE ROHKED EELISED

3

Mitu aastat kindlustunnet

3

Toote parandamine või vahetustoode

3

Abi juhul, kui tavagarantiist jääb väheks

3

Abi lähimast ONOFF-i kauplusest

3

Ei mingit omavastutust

3

Ei mingit väärtuse vähenemist

3

Suuri kodumasinaid tuleme parandama sinu koju

Loodame, et jääd oma uue tootega rahule. Lisaks tahame sulle pakkuda kindlustunnet juhuks, kui sinu tootel peaks ilmnema mõni rike. Kindlustus, mille sõlmid ostu sooritamisel, annab sulle hea kaitse juhuks, kui sinu toode peaks ootamatu ja ettenägematu rikke tõttu rivist välja langema. Sellisel juhul parandame rikkega toote või, kui see ei ole võimalik, vahetame välja teise samaväärse toote vastu. Omavastutust sul maksta ei tule ja toote vanuse ega kulumisastme arvelt me mahaarvamisi ei tee! Suuri kodumasinaid nagu pliidid, külmikud ja pesumasinad parandame kohapeal - ei mingit muret transpordiga

Toote rikkimineku korral parandame selle või vahetame uue vastu. Meie juures kehtib lihtne reegel – ärgem ajage asja keeruliseks. Sellepärast muudame su elu võimalikult lihtsaks, kui peaksid abi vajama.


KUI OSTETUD TOODE LÄHEB KATKI Pöördu oma kohalikku kauplusse ja sind aidatakse Kui sinu toode peaks rikke tõttu rivist välja langema, vii see lähimasse ONOFF-i kauplusse. Sealt saad tagasi parandatud toote või uue samaväärse toote. Kas minu uuel tootel on samad funktsioonid, mis vanal? Kui toote parandamine ei ole võimalik, asendatakse see täiesti uue tootega. Kui täpselt samasugust toodet enam ei müüda, hoolitseme alati selle eest, et sinu vahetustootel oleksid samad funktsioonid, mis vanal tootel. Uut toodet peab olema võimalik kasutada samamoodi nagu vana. Uue toote maksumus võib ulatuda esialgse toote ostuhinnani. Võimalikke allahindlusi või eripakkumisi me seejuures maha ei arvesta! Ära unusta sõlmimast kindlustust ka vahetustootele. Kui sinu toode vahetatakse välja, pead uuele tootele sõlmima uue kindlustuse, kuna eelmine kindlustus on ära kasutatud ega kehti enam asendustootele.

SOLID KINDLUSTUSEST Kõnealune kindlustus on loodud spetsiaalselt ONOFF-i jaoks. Kindlustusandja on Solid Försäkringar. Meie ambitsiooniks on hoida meie kindlustused nii lihtsad ja arusaadavad, et sulle kliendina oleks alati selge, mida sa ostad ja milliste juhtumite vastu sa oled kindlustatud. Solid Försäkringar on Rootsi kindlustusfirma, mis on tegutsenud alates 1993. aastast. Solid on Rootsi turuliider tootekindlustuste alal. Solid kindlustuse aadress: Solid Forsäkringar (Solid Kindlustus) P.O. Box 22068, S-250 22 Helsingbor, Rootsi www.solidab.com Juhul kui soovite täiendavat informatsiooni kindlustuse kohta või juhul, kui kindlustatud tootele tekib kahju, võtke palun ühendust lähima ONOFF kauplusega või helistage klienditeeninduse telefonil 662 1155.


KINDLUSTUS KATAB PALJU, KUID MITTE KÕIKE Kindlustus hüvitab sinu kahju, kui ostetud toode langeb rivist välja ootamatu ja ettenägematu rikke tõttu, mida kaupluse, müügi- ega tootjagarantii ei hüvita. Toodet peab olema käsitsetud selliselt, et on välditud selle katkiminekut.Vastasel juhul võidakse hüvitist vähendada või seda mitte maksta. Toodet ei tohi kasutada keskkonnas, kus esineb selle selge kahjustumisrisk. Samuti on alati vaja järgida tootega kaasasolevaid kasutus-/paigaldusjuhendeid ja muid sarnaseid materjale.

Me ei saa sind aidata, kui:

• Toode on läinud katki välise

sündmuse või vägivalla mõjul.

• Toode on varastatud/kadunud.

• Toode ise on tekitanud kahju. • Tootel on väiksemaid väliseid

kahjustusi, mis ei mõjuta selle kasutuskõlblikkust.

• Tootel esineb kustunud

piksleid, mis jäävad tootja sätestatud piiridesse.

pilt on „kinni • Ekraani kiilunud“. tarkvara (sh. • Kahjustunud arvutiviiruste tagajärjel) on toodet kahjustanud.

• Standardkomponentide (nt.

mälumoodulid, kõvakettad, laserkettad) kahjustused on tingitud nende paigaldamisest volitamata isikute poolt (kellel puudub tootja või edasimüüja volitus).

• Kui tegemist on kulumater-

jalidega, millele kindlustus ei kehti (nt. patareid ja lambid, filmid, tindipadrunid, filtrid jms.)

• Kui kahjustunud on sisemälule, magnetribale, mälukaardile vms. salvestatud andmed.

• Kui toode vajab korralist

hooldust, kontrollimist või puhastamist juhul, kui see ei ole tingitud hüvitamisele kuuluvast kahjust.

• Toote kahjustumine on

tingitud tootja kasutusjuhendi eiramisest toote kasutamisel.

Tutvuge täielike kindlustustingimustega lk 6-8. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga.


VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED NG01:08 2010-06-01 § 1. Kindlustusandja Kindlustusandja on Solid Försäkringsaktiebolag, Rootsi registrikood: 516401-8482, aadress Box 22209 SE-250 24 HELSINGBORG Rootsi, edaspidi nimetatud: Solid. Solid on registreeritud Eesti Finantsinspektsioonis piiriülese kindlustusteenuse pakkujana. § 2. Kindlustusvõtja ja soodustatud isik (1) Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud kindlustuslepingu kindlustusandjaga. (2) Kindlustusvõtja on isik, kellel on kindlustushuvi (kindlustusobjekti omanik). (3) Soodustatud isik on kindlustuslepingus nimetatud isik, kellel on kindlustusjuhtumi korral õigus saada kindlustushüvitist või nõuda kindlustusandjalt muu kohustuse täitmist kindlustuslepingu alusel. § 3. Kindlustusobjekt, kindlustusperiood ja lepinguperiood (1) Kindlustusobjekt on kindlustuslepingus nimetatud ese. Ese saab olla kindlustatud üksnes juhul, kui kindlustusvõtja on kindlustusobjekti omanik. Kindlustusobjekt on vallasasi. (2) Kindlustus kehtib kindla ajavahemiku, mille eest on tasutud kindlustusmakse. § 4. Hoolsuskohustus Kindlustatud eset tuleb käsitseda selliselt, et oleks välditud selle kahjustumine. Näiteks ei ole eset lubatud kasutada sellises keskkonnas, kus esineb selle selge kahjustumisrisk. Esemega kaasasolevate kasutus-/paigaldusjuhendite järgimine on kohustuslik. (2) Hoolsuskohustuse rikkumisel võidakse kindlustushüvitist vähendada või seda mitte maksta. § 5. Kindlustusjuhtum ja hüvitise maksmisel kehtivad erandid (1) Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu rike, mis ei ole tekkinud välise sündmuse mõjul või välise jõu tulemusena. Kindlustus ei hüvita kahjusid, mida on võimalik kõrvaldada kindlustusobjekti suhtes kehtiva garantii korras või mis muudel alustel kuuluvad hüvitamisele või kõrvaldamisele kindlustusobjekti müüja või tootja poolt. (2) Hüvitamisele ei kuulu: a) Kindlustusobjekti enda poolt tekitatud kahjud; b) Väheolulised kahjud, mis ei mõjuta kindlustusobjekti kasutamist või toimimist; c) Kahjud kindlustatud eseme komponentidel, mis on paigaldatud pärast kindlustuslepingu sõlmimist; d) Kahjud, mis on tingitud puudulikust või väärast installeerimis-/paigaldusprotsessist; e) Kustunud pikslitena avalduvad kahjud kindlustusobjekti tootja juhistes sätestatud piirides; f) Ekraani pildi „hangumisena“ avalduvad kahjud ja muud seda laadi kahjud; g) Mistahes kahjulikust tarkvarast (sh arvutiviirustest) tingitud kahjud; h) Standardkomponentide (nt. mälumoodulid, kõvakettad, laserkettad) kahjud, mis on tingitud nende paigaldamisest volitamata isikute poolt (kellel puudub tootja või edasimüüja volitus). Kulumaterjalid (nt akud, lambid, film, tindikassetid, filtrid jne); j) Toote hooldus-, kontrollimis- ja/või puhastustööd, kui need pole tingitud hüvitamisele kuuluvatest kahjudest; k) Sisemällu, magnetlindile, mälukaardile vms. salvestatud andmed; l) Kahjud, mis on tingitud tootja kasutusjuhendi eiramisest toote kasutamisel; m) Kindlustusobjekti kaotsiminek ega vargus; n) Kindlustus ei kehti kahjule ega kahjustustele, mis on seotud tuumareaktsiooni, sõja või sõjaseisukorraga, kodusõja, revolutsiooni või ülestõusuga, omavoliliselt võimu haaranud isiku rakendatud meetmetega või ametivõimude sekkumisel tagajärjel tekkinud hävinguga. Kindlustus ei kehti ka kahjule ega kahjustustele, mis on tingitud ametivõimude tegevusest. o) Kahju, mis on tekkinud välise sündmuse mõjul. § 6. Kindlustushüvitis (1) Hüvitamisele kuuluva kahju korral hüvitab Kindlustusandja kindlustusobjekti remondikulu objekti netorealiseerimismaksumuse ehk samaväärse toote ostuhinna ulatuses kahju tekkimise ajal, kuid mitte enam, kui toote eest algselt makstud ostuhinna ulatuses.


(2) Kui kindlustusobjekti parandamine sellise maksumusega ei ole võimalik (eseme täieliku kahjustumise korral), hüvitatakse kindlustusobjekti väljavahetamine samaväärse esemega. Kindlustusandjal on õigus otsustada, kas kahjustunud ese parandatakse või asendatakse samaväärse esemega ning valida välja samaväärne ese. Hüvitise maksimaalne suurus on kindlustatud eseme eest algselt makstud ostuhind. Eseme täieliku kahjustumise korral lõpeb käesoleva kindlustuslepingu kehtivus ja asendusesemele tuleb sõlmida uus leping. § 7. Topeltkindlustus Topeltkindlustus on olukord, kus kindlustusobjektile on sõlmitud mitu kindlustust, osaliselt või täielikult sama kindlustusriski vastu kas sama või mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate poolt maksmisele kuuluvate hüvitiste kogusumma ületaks kahju suurust või kindlustussummad kokku ületaksid eseme netorealiseerimisväärtust kahju tekkimise ajal. Topeltkindlustuse korral kannavad kindlustusandjad solidaarset vastutust. Kindlustushüvitise kogusumma ei saa kunagi ületada kahju summat. § 8. Kindlustusmakse Kindlustusmakse on kindlustusvõtja poolt kindlustusandjale tasutav rahasumma. Kindlustusmakse või kindlustusmakse osa tuleb tasuda kindlustuslepingus ette nähtud tähtajaks. § 9. Kindlustuslepingu sõlmimine ja jõustumine (1) Kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel kohustatud esitama kindlustusandjale õiged ja täielikud andmed kindlustuslepingu jaoks ning teatama kõikidest talle teada olevatest, kindlustusriski mõjutada võivatest olulistest asjaoludest. (2) Kindlustusandja või tema esindaja on kohustatud tutvustama kindlustusvõtjale kindlustustingimusi. (3) Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse hakkab kehtima kindlustuslepingus sätestatud kuupäevast. Kui kindlustusmakset ei tasuta kokkulepitud tähtajaks, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingus sätestatud kohustuste täitmisest. § 10. Kindlustuslepingu lõppemine, ülesütlemine ja kindlustuslepingust taganemine (1) Kindlustusleping lõpeb: a) kindlustusperioodi lõppemisega; b) kindlustuslepingu ülesütlemisega; c) kindlustuslepingust taganemisega; d) 7 kalendripäeva möödumisel kindlustusobjekti võõrandamisest; e) sellise kahju korral kindlustusobjektil, mille hüvitamiseks kindlustusandja soetab soodustatud isikule uue toote; f) seaduses sätestatud juhtudel. (2) Kindlustuslepingu osalistel on õigus kindlustusleping üles ütelda seaduses sätestatud korras ja alustel. (3) Kindlustusandjal on õigus kindlustusleping üles ütelda: a) kui kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingu tingimusi; b) kui kindlustusvõtja on petnud või üritanud petta kindlustusandjat kindlustuslepingu või kindlustusjuhtumi asjaolude suhtes; c) kindlustusriski suurenemise korral. § 11. Kindlustusvõtja kohustused (1) Kindlustusvõtja on kohustatud: a) võimaldama kindlustusandjal tutvuda vara seisundiga ja juurdekuuluvate dokumentidega lepingu sõlmimisel; b) tutvuma kindlustustingimustega enne kindlustuslepingu sõlmimist; c) järgima Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, kindlustuslepingu tingimusi ja kindlustusobjekti kasutusjuhendit, tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, mitte suurendama kindlustusriski ja mitte laskma seda suurendada isikutel, kelle eest ta vastutab; d) viivitamata teatama kindlustusandja esindajale kindlustusobjekti võõrandamisest. (2) Kindlustusjuhtumi aset leidmisel on kindlustusvõtja kohustatud: a) võtma viivitamata tarvitusele meetmed kindlustusobjekti päästmiseks ja kahju suuruse võimalikuks vähendamiseks; b) teatama kindlustusandja esindajale viivitamata (kuid mitte hiljem kui 12 kuu möödudes kindlustusjuhtumi aset leidmisest) ja kirjalikult kindlustusjuhtumi aset leidmisest esimesel võimalusel kindlustusjuhtumist teada saamisest alates. Kahjuteatis peab sisaldama andmeid kahjujuhtumi ja kahju eeldatava suuruse kohta ning teatise esitamise järel kohustub kindlustusvõtja täitma kindlustusandja esindaja juhiseid; c) lubama kindlustusandjal või kindlustusandja poolt määratud isikul välja selgitada kahju põhjuseid ja suurust ning esitama selleks vajalikud dokumendid.


(3) Kindlustusvõtja peab esitama kahjustunud objekti või selle jäänused kontrollimiseks kahjujuhtumi järgses seisukorras. Kindlustusvõtjal ei ole õigust püüda kahjustunud objekti taastada ega kasutada ilma kindlustusandja nõusolekuta. Kindlustusandja võib pärast hüvitise väljamaksmist nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusobjekti omandiõiguse loovutamist kindlustusandjale. § 12. Kindlustusandja kohustused Kindlustusandja on kohustatud: (1) esitama enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusvõtjale kindlustuslepingu dokumendid; (2) hoidma saladuses talle kindlustuslepingu sõlmimisega teatavaks saanud andmeid; (3) alustama pärast kirjaliku avalduse saamist kindlustusvõtjalt viivitamata kahjujuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks kindlustushüvitise suuruse; (4) registreerima kahjuteatise ja tutvustama kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi käsitluse käiku ja hüvitise väljamaksmise korda; (5) esitama kindlustusvõtjale kõik kindlustusjuhtumit puudutavad dokumendid, mille alusel on kindlaks tehtud kahju põhjused ja suurus; (6) võtma vastu kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kõigi vajalike dokumentide kätte saamisest ning kahju suuruse ja põhjuse kindlaks tegemisest arvates. § 13. Kindlustushüvitise maksmine (1) Kindlustusandjal on õigus valida, kas kindlustusobjekt remonditakse või asendatakse vahetustootega. (2) Juhul, kui kindlustusvõtja pöördub kindlustusobjekti remontimiseks (kindlustusandja poolt) volitamata isiku poole, võib kindlustusandja kindlustushüvitist vähendada või jätta see välja maksmata. (3) Kindlustus hüvitab transpordikulud ainult juhul, kui need on tingitud vajadusest edastada kindlustusobjekt tootjale täiendavateks uuringuteks või remondiks. Kindlustusobjekti remonditöökotta toimetamise kulu kindlustus ei hüvita. § 14. Kindlustusandja õigus loobuda kindlustuslepingus sätestatud kohustuse täitmisest (1) Kindlustusandjal on õigus täielikult või osaliselt loobuda kindlustuslepingus sätestatud kohustuse täitmisest, kui: a) kindlustusvõtja ei ole täitnud kindlustuslepingu tingimusi ning tingimuste täitmata jätmisel ja/või täitmata jätmise tagajärgedel on põhjuslik seos kahju suurusega; b) kindlustusjuhtum on aset leidnud kindlustusvõtja või tema määratud soodustatud isiku raskest hooletusest või tahtlikust tegevusest tingitult. (2) Otsuse kindlustusandja lepingulise kohustuse täitmisest loobumise kohta teeb kindlustusandja. § 15. Kindlustushüvitise tagastamine Soodustatud isik ja/või kindlustusvõtja on kohustatud saadud kindlustushüvitise kindlustusandjale tagastama juhul, kui pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitise maksmist välistavaid asjaolusid või kui seadusest tulenevalt on kahju hüvitanud kolmas isik. § 16. Isikuandmete kaitse Kindlustusandjal on õigus töödelda kindlustusvõtja isikuandmeid kindlustusvõtjalt nõusolekut taotlemata, kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja kindlustustegevuse seadusega ning vajalik kindlustusandja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kindlustusvõtja annab kindlustuslepingu sõlmimisega kindlustusandjale õiguse anda tema isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele Eesti Vabariigis või teistes Euroopa Liidu riikides, kellega kindlustusandja teeb koostööd kindlustuslepingu täitmisel. § 17. Kaebused ja vaidluste lahendamine. Lepinguosaliste vahelised teated. (1) Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse kaebustega kindlustusandja tegevuse kohta. (2) Kõik käesolevast kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus. (3) Kõik kindlustuslepingut puudutavad teated lepinguosaliste vahel peavad olema kirjalikud. Kindlustusandjale adresseeritud teated tuleb esitada kindlustusandja esindajale, kelleks on kindlustusobjekti müünud ettevõte.

Kindlustus  
Kindlustus  

ONOFF-i kindlustus toodetele

Advertisement