Page 1

BEELDENDE KUNST IN EINDHOVEN ONNO JAMES

SWING ARIE BERKULIN THE FLYING PINS CLAES OLDENBURG EN COOSJE VAN BRUGGEN SCHOORSTEENPLASTIEK FRANS GAST


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST - 7X272 ONNO JAMES - 2013/2014 - 0766589


INLEIDING 

N

O

N

R

O#

$%

&

'

'

()e[

+

,

-

.

/

0

/

1

2

0

3

1

455!

<,

1

#&

=

:

(>

A98!

%

.

"

C

(

3

@9

+8

,"

%

%

47*

*

%9

O

H

3

4

I

,

4

=

J

0

,

K

L

2

3

%

8

9

>

M?

C

*

8

)>9

[

`

b

]

[

X

Y

[

\

T

[

Y

]

N

b

c

W

V

W

b

f

g

R

X

d

b

V

^

[

X

^

T

Q

Q

R

h

T

i

[

V

W

Y

OW

b

j

X

b

X

[

Q

p

j

b

[

j

X

j

V

[

k

\

O

S

l

X

m

`

n

[

o

V

V

W

[

X

Y

j

^

a

q

d

W

[

^

X

s

Y

W

[

Z

\

R

O

a

W

[

R

d

d

T

N

b

V

b

f

T*

*Y

A

O

P

@

Q

Q

[

u

R

W

m

^

T

V

_

W

X

W

v

X

[

\

V

W

W

W

t

`

X

[

[

O

X

V

Q

Y

[

t

b

^

^

[

XR

[

Y

[

R

O

d

\

W

W

X

T

N

b

V

b

f

Z

\

[W

O

R

TM

Z

_Y

aN^

P

Y

G

X

b

6

N

F

W

^D>V

aC

8

;

Y

O*

B

?E)?U

\rX

OUO

X

W

T

`RS

_

R

^

X

N

"

Q

V

Q

O

gP


x

y

z

{

|

{

‰

|

|

z

‡

|{

‡

}

z

y

‚



|

z

‰

†

~

~







~

~

y

Š

|

x

x

Ž

‚‡

‰

|

‚

€



‚

ƒ

y

‚

‚

|

y

†



ƒ

‡

|

ˆ

ˆ

z

‹

€

z

|



|

~

{

€

Š

|

|

|



„



†

{

~

z

x

|

~

|



‚

z

{

‹

|

|

…

Œ

z



‚

}

†y

ƒ

ƒ

z

|

y

†

|

y

|‡

x

|

‚

{

ƒ

z

z

y

Ž



y

‡

|

~

ƒ

||

‚

‚

z

z

z

‚

y

‡



z

‘

y

{

‡

|

„

|

z

†

‡

|

|

~

{

ˆ

y

|

{

‚



|



†

|

’

|

x€

‚

‡

z

‹

~

|

z



†

~



{

|‚

†

€



|

y

z

‚

ƒ

ƒ

y

z

ƒ

¸

‚

|

‹

|

ˆ

|

‡

‚

|

†

†



ƒ

|

z

’

~

|

‚

Š

|

‚

~

€

{

|

“

~ƒ

x

€

†

{



¹

º

»

Ä

ƒ

|



~

|

‡

‚

|{

ˆ

~{

|

z

’



{

y

y

z

~

‚

ˆ



|



~

|

z{

{

z



|

y

‚

ˆ

z

y

|

ƒ

z

‚

|

yy

†



‡

z

~

‚

y



†

x

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Å

Ã

Æ

Ç

È

Å

É

Ê

»

Â

Ë

Ì

Æ

Â

Ã

Í

Î

Ï

„

Ã

‘

»

ƒ

€

”



‡

y

†

z

|

†



|

|z

|

‚

{

{

y

•

†



|



†

‡

|



{

€

€

|

z

z



‡

‚

‡

|

~

‚

€

‹

Ž



“

z

|

|

{

ƒ

‰

‚

|

|

|

‡

x

y

z



‚

†

†

y

Â

¼

¼

Â

¹

Ð

¾

¸

Ë

Ã

Ë

Ñ

Ò

º

À

Â

¼

Ã

Ò

Ó

Æ

»

¹

Ó

¾

{

|

z

z

–



z

{

Š

~

x

|

z

„

—

|

‚

ƒ

y

y

‚

Š



|‹



Ž

~

’

˜

™

š

›

œ

x

y

z



|

ž

|

€

†



z

•

Ÿ

¡

š

›

œ

¢

š

›

£

x

y

z

¤

†

y

|

‡

‘

†

{

|

z

‹

€ƒ

|

z

ž

¤

~

~

‡

Ž

|

x

y

z€

ƒ

ƒ

|

z

|

z

˜

¥

¦

§

§

¨

£

©

ª

ª

›

«

¬

£

­

ª

®

x

y

z

¯x

~

“

y

z

~





|

z

°~

‹

‡

‡

²

|

€

‰

|

z

Š

³

y

µ

„

‡

‚

y

ˆ

•

…



x

€

µ

‚

z

‡

~

‡{

|

z

š

±

›

œ

‡

{



z

¡

|



€

|

Ÿ

z



‚

z

|

˜

¥

¢

|

†

ƒ



|

‰

§

›

£

z



|¨



|

{

‹

§

£



z

z

¦

š

|

|{

©

|ª

³

›

³

z

‡

y

|

ª

²

€

†

‡

‡

·

¬

ˆ

y



«



‚

£

|

|

­|

‰



‚

ª

®

|

z

|€



’



z



~

{

‚

²

‡

ƒ

|

•

|

³

|

³

~

~



´



€

•

“

|

z

’

z

z

˜

|

™

z

š

›

œ

„

w


INHOUDSOPGAVE INLEIDING

4

INTRODUCTIE VAN DE KUNSTWERKEN

9

ANALYSE VAN DE KUNSTWERKEN

17

DE BUIZENSCULPTUUR VAN FRANS GAST

34

CONCLUSIE

36

LITERATUURLIJST

40

BIJLAGES

42

Ô


INTRODUCTIE VAN DE KUNSTWERKEN Ö

×

×

Ø

Ù

Ü

Ú

Ý

Ý

Ø

â

á

è

Ø

Ø

ä

ß

å

ú

ß

Ø

Ø

Þ

Ù

Ý

ã

æ

Ü

ç

×

Û

Ø

×

Ý

Ý

è

×

Ü

ß

à

Ø

ë

Ø

æ

ä

ó

Ø

ß

Û

Ø

í

Ù

â

÷

ø

Ú

Ý

Ú

Ø

Ü

ð

ä

î

ä

ü

ò

Ý

Ø

Ø

Ø

ýú

Ü

í

ß

Ø

Þ

Ý

×î

Ø

ç

Ø

â

×

Ù

Þ

è

å

ß

Û

Ø

è

Ø

ã

Ø

Ý

ä

Ú

Þ

Û

è

×

Ø

Ø

×

×

Ú

ç

Ý

Ø

Ü

Ø

ß

Ø

Ü

Ø

Ý

î

Þ

á

ØÜ

×

Ø

Ø

Ù

Ø

Û

ì

ß

Ø

ß

Ü

á

Ø

à

Ü

Ø

á

Ø

Ú

ä

Ú

ì

ç

æ

ß

ä

ÛÙ

Ü

Ø

ÿÜ

Ø

Ü

ù

å

ï

Ú

Ø

þ

ä

Ø

Û

ã

÷

Ø

í

ì

í

û

Ü

Ü

Ü

Ü

ú

Ø

Ú

×

Ø

Ø

ù

Ü

Þ

Ø

Þ

ù

ã

í

Ø

Ø

ö

Ú

×

Û

æ

õ

Þ

Ø

Ú

Ù

õ

Ý

æ

Ý

Ü

ô

Ø

ì

Û

å

ò

á

Ü

Ø

Ü

Ø

Ú

ê

ê

Ü

ß

Ù

ß

Ù

Ø

×

Ø

Ü

Ø

Û

ñ

å

ã

Û

×

Ü

ê

á

Ú

è

Ø

Ø

â

Ø

ç

Ø

ß

î

ß

ä

à

í

Þ

Þ

Þ

Ú

Ü

ì

Ø

Ø

Ø

âã

Ü

Ý

Û

Ü

Ø

Ú

Ü

÷

Øä

Ø

Ù

å

Þ

Û

Ü

èÛ

Þ

Ø

Ý

ß

â

Û

ÞÞ

â

Ø

Û

Ø

×

ä

Ù

â

ç

Ú

à

Ø

Ü

Ø

Ù

Ú

Û

Ø

á

à

á

Ø

ß

ß

Ü

Ù

Ý

å

Ø

Ü

Ø

ä

Ù

Þ

Ú

Ý

â

Ü

×

Ü

Û

â

Ø

Ü

å

é

Ø

Ý

Ø

ñ

Ù

Û

Ü

í

Û

é

Û

Ø

Ù

Ø

üÚ

Ü

Ú

ÜÜúØ

Ü

Ý

Ø

ê

SC

F

SW!

"#

$

%

$&

'

!

(

&

!

$

$Õ


SCHOORSTEENPLASTIEK v

w

x

y

y

z

{

|

}

}

~€



{

‚

}

ƒ ;

.

0

0

-

>

,

-

.

/

„

0

2

>

+

7

-

=

@

-

1

…

0

7

-

=

@

J

0

/

„

7

2

=

0

-

…

7

7

2

4

2

1

-

.

5

1

.

/

D

7

7

2

7

=

J

0

,

6

0

;

-

/

,

.

.

0

-

…

0

-

;

0

,

„

0

A

;

E

0

-

>

7

2

†

0

-

J

-

0

.

/

C

0

@

0

C

0

-

„

;

-

>

0

@

8

0

-

/

2

,

‡

ˆ

‰

,

.

.

0

/

0

-

1

1

2

3

4

2

7

8

1

9

0

3

:

0

/

„

0

0

C

;

C

1

-

9

.

8

J

0

‹

7

,

„

D

7

@

,

.

/

7

-

…

0

0

-

7

=

0

-

=

@

0

>

B

0

0

-

.

‡

7

0

7

2

1

/

0

2

;

1

@

0

-

3

A

;

-

Œ

/

J

D

,

1

;

-

…

;

…

C

1

1

0

„

v A

N

t

;

O

E

0

P

-

Q

i

>

Q

R

u

7

R

p

2

S

r

T

i

†

U



…

;

w

0

-

x

-

>

y

0

@

y

z

1

8

1

‡

0

{

|

-

}



/

}

2

,

~



D

‡

€



-

{

X

e

X

R

Y

o

Z

[

\

i

\

e

]

R

^

m

_

e

`

c

Z

a

\

b

O

c

1

‚

d

1

}

e

1

.

/

2

;

<

,

-

1

-

/

=

1

2

>

/

7

-

B

/

0

C

0

@

.

B

7

0

.

/

D

2

;

E

.

/

1

1

@

.

0

1

@

;

.

1

9

0

3

G

H

I

H

B

J

0

2

=

@

1

1

/

.

;

-

C

/

7

.

f

7

/

-

K

L

L

M

2

…

0

ƒ D

W

m

5



Ž

ˆ

V

c

2

-

0

;

 0

.

-

F

/

-

0

2

Š

1

/

?

1

.

/

g

e

0

c

2

R

O

/

0

h

C

Q

0

c

-

i

c

„

f

7

j

i

7

R

k

2

…

O

c

;

d

C

/

e

J

f

l

0

f

/

i

;

m

l

-

m

…

e

,

e

.

n

o

/

2

p

;

‘

e

@

c

0

l

>

e

n

1

O

2

c

1

q

>

O

c

/

m

0

2

d

p

D

r

1

e

-

c

…

T

N

0

p

f

p

s

T

)

*


“

”

•

–

—

˜

™

¢

š

˜

›

—

™

ž

¢

š

˜

›

—

™

©

š

“

¡

ž

“

—

—

“

”

”

”

•

™

–

—

—

œ

“

Ÿ

”

›

š

”

•

œ

¦

œ

”

—

•

›

Ÿ

—

Ÿ

œ

—

˜

Ÿ

˜

“

›

—

ž

—

•

”

—

—

•

£

˜

—

—

¬

“

š

§

š

œ

˜

—

—

œ

—

—

¨

˜

—

˜

§

¬

–

Ÿ

Ÿ

Ÿ

˜

˜

¢

›

—

—

•

®



«

˜

¤

œ

œ

ª

£

—

—

—

”

—

¬

”

–

—

ž

—

œ

“

¡

­

”

˜

˜

•

œ

›

—

›

—

•

–

•

—

™

•

¥

¢

ž

”

¤





š

–

”

˜

œ

–

š

˜



—

”

£

–

”

•

—

›

•

•

™

§

œ

—

•

”

˜

—

”

˜

¡

—

”

¬

™

—

™

“

š

Ÿ

š

–

¯

¡

˜

•

•

˜

˜

Ÿ

–

˜

—

“

–

£

—





œ

”

¯

Ÿ

¡

—

—

§

—

›



˜

£

“

£

œ

—

³

“

”

—

•

—

“

™

˜

Ÿ

˜

—

›

•

š

¢

°

˜

˜

—

š

¡

ž

œ

—

—

›

—

–

š

–

š

”

š

˜

—

£

—

¡

—

˜

¡

˜

ž

–



š

£

˜

—

˜

š

¬

”

§

¦

•

“

•

–

œ

”

–

˜

ž

”

“

–

—

›

•

—

—

—

™

–

¦

•

—

•

—

”

—

—

™

œ

—

—

˜

˜

˜

Ÿ

”

¬

™

±

—

—

²

²

Ÿ

•

•

˜

—

”

“

—

™

—

¡

“

—

˜

—

˜

´

”

¡

—

”

Ç

°

—

•

˜

•

œ

š

˜

µ

¡



—

˜

”

•

¬

˜

•

”

œ

¬

›

š

•

œ

“

›

–

š

¤

¥

”

š

›

¦



–

—

˜

“

˜

”

“

¢

¢

—

—

œ

œ

›

š

›

³

˜

•

•

²

¡

²

—

·

–

ž

—

—

È

É

Ê

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ó

Ú

Õ

Û

Ü

Ý

Þ

ß

˜

¬

™

•

•

”

“

”

Ü

Ê

å

ß

Ý

à

Þ

ß

à

Ü

á

â

ã

ß

Í

ä

Ý

Þ

ß

â

á

å

æ

ß

Ë

É

Ë

Ü

ç

Þ

È

è

¤

æ

Ü

Ê

Þ

ß

é

È

ç

ê

ß

à

á

ß

ç

æ

Ë

Ê

ë

æ

ß

ì

È

ß

ç

Þ

â

æ

¸

¬

–

—

˜

š

—



¢

—

™

Ÿ

©

•

¨

—

š

“

¡

—

”

›



˜

“

”

¢

—

œ

›

•

â

â

æ

è

å

ß

ß

í

É

ß

ë

â

â

ê

æ

î

Ü

Ü

Ë

ï

È

â

ì

ì

â

Í

™

Ç

Ü

æ

Ü

ð

ñ

ã

á

å

ã

ç

É

ä

ç

è

ò

Ë

ó

Þ

ß

ß

à

Í

¸

§

¹

•

˜

º

§

»

¼

—

¼

œ

½

”

¾

—

¿

³

À

À

š

Á

—

˜

Â

¤

Ã

Ä

¬

¾

Å

–

À

—

˜

³

™

š

—

¦

›

˜

ž

œ

—

—

¬

©

¡

™

”

•

•

”

“

”

—

˜

—



¢

—

™

Ÿ

©

•

¨

—

š

“

Æ

Ÿ

¬

š

›

Ÿ

¬

”

—

¡

—

—

˜

”

§

›

—



—

˜

™

“

¬

”

œ

¢

Ÿ

—

œ

š

›

˜

—

˜

—

”

—

—

œ

œ

”

—

Ÿ

”

¤

Ç

È

õ

É

Ê

Ê

Î

Ï

ñ

æ

Ê

ç

Ð

Ë

Ñ

â

Ë

â

Ñ

â

ô

ç

Ò

æ

Í

æ

Ó

ê

õ

Ý

Ô

Ê

ß

â

Ë

Õ

ç

Õ

è

î

ê

Ö

æ

È

ö

ë

×

Ý

î

ß

ß

Ø

Ë

Ù

È

ö

Ë

æ

Ó

è

î

Ü

Ú

â

ç

Ý

Õ

å

Þ

Û

Í

ß

ß

Ç

æ

â

Ü

æ

á

Ü

÷

å

ß

æ

ð

ß

ø

ç

Ë

Ë

Ë

É

â

È

Ë

ù

Ü

â

ç

ç

Þ

æ

è

ß

Í

’

’


SWING =þ

>

?ý

ü

ý@

þþþA

þ

ý

þ?þþÿþB

þ

Cþ

D

E

Cÿ

ý

þÿþ

ÿ0

F,

#

%F

+

(

*

*B8-

/þ

*

)

/

'

ýý

.

0

A

ÿK

,

*þ

þþ

+

,

þ

þ,)

1

'&

'ÿ$

-

C>

"

1þ

!

*þ

ÿ

'

þý

+*?

þ+

.

*1

--

.ýþ

ü

þ

G

0

7

*

*1

þÿ

þþÿÿ

C

ý

þ

*

'

þ

0

þ

?

þ

ÿüþ

,

!ý

*

'

H

þÿ

2

1/

+

ý

*+

þ'

*

ý

ý

3

:

*

9þA

0

'*

3

ÿ

/

,

'*

-

<

1

)1

;

I

,

+

B

þÿ+þ

0

*þ4

þ

*

*

?

J.

*ý

ÿ0/)

'

Gþ.

1

-F

þ*ý

*

þ

5

Cþÿ

*þ6þý0

*-

,

7

*

1

!

ú

û


N

O

P

Q

Y

b

R

N

b

O

R

S

R

P

^

S

T

]

T

`

T

^

T

U

\

T

^

P

[

U

V

W

T

T

c

]

T

^

R

T

W

Q

P

U

Q

h

h

R

Q

X

T

U

X

X

U

T

`

T

W

Z

\

Y

]

Q

T

^

Q

T

O

T

T

Z

T

Q

Z

`

c

X

U

]

T

Q

[

[

^

R

\

O

]

Z

\

^

Q

^

U

T

R

U

Z

\

[

]

]

]

O

^

O

T

P

Y

[

W

W

d

]

X

d

Q

Q

T

O

]

Z

e

Z

^

`

[

^

^

O

^

X

S

Z

R

^

b

^

d

R

T

R

O

Q

O

P

_

P

T

T

Q

i

\

`

O

U

Q

_

^

T

Z

W

Q

e

`

T

X

`

^

X

`

T

T

]

\

S

X

W

X

T

T

a

Q

\

^

Z

^

]

f

T

g

O

T

^

Q

\

Y

[

U

Q

]

X

^

a

O

h

T

Q

U

T

Q

\

O

^

T

]

T

T

Q

f

^

T

W

T

X

a

T

^

U

O

]

e

`

T

S

X

U

a

T

Q

T

T

Q

j

Z

k

T

Q

R

U

S

T

X

a

T

U

O

Q

o

p

a

\

q

…

q`

O

U

O

s

T

T

P

[

W

t

[

O

h

^

v

]

T

Z

u

^

W

T

w

^

T

S

x

v

U

R

b

X

X

z

{

Q

W

a

X

y

O

f

T

U

N

y

O

|

^

P

U

W

v

l

R

O

]

R

v

e

~

w

 r‹

O

S

U

€

T

X

T

z

Z

U

TT

T

a

[



d

Q

Q

y

U

‚

{

R

Q

}

O

R

O

v

T\

ƒ

~

„

~

z o

z

‚

v

{

x

}

v

v‡

†

x o

Š

v

v

v

‡

t

{ n

~

w{

x

ƒ

z

Œ

{

v

…

|

v

†

…

v

v}

v

y

o

y

v



Z

T

€

~

v r

~

r

‚w

X

T

v

ˆ

O

U

T

x

t

d

S

r

rP

U

o

r

v

Tm

T

W

~

R

`

Q

}

Q

r

q

}

e

Q

L n

]

U

„

T

^

T

S

`

Q

f

R

{

U

v

T

y

O

^

g

X

Q

|

w

Q

U

S

v

[

X

W

X

x

z

]

`

X

v

^

T

U

h

T

^

W

…

]

To

b

]

wU

O

z

v

|

~

~

z

}

{

|

v\

e

U

a

`

~

T

a

X

~

R

T

^

v

Q

Z

X

T

‚

q

r

y

\

bT

Q

Z

^

U

h

v o

 o

„

v

U

y

v

 q

O

^

T

Y

S

Q

R

\

Q

X

a

Z

^

T

f

x

v†

x

v r

w

[

T

r

x

]



w

‰

v

y r

„

{

v

y

|

v

w

x

v

o

w

v

‡

v o‡

 o

}

~~

€

Š

t

o

L

M


FLYING PINS Ô

”

“

Õ

”

”

’

“

–

”

£

”

‘

“

”

Ö



‘

’

“

×

”

–

Ö

§

‘



›

§

Ö

“

×



”

‘

’

–

“

Ö

×

’

“

”



–

Ö

Ö

§

”

’

‘

¨

Û

™

”

¥

§

”

‘



Ü

Ø

›

§

§

“

‘

’

ž

Ù

œ

Ÿ

Ú

•

”

£

‘

•

“

™

”

™

–





§

”

Õ

”

”

’

“

›

–



Ö

Ö

”

Ý

ž

’

§

¤

”

§

‘

›

”

’

“

•

›

•

‘

Û

”

“

”

§

‘

›

”

•

‘

›

”



”

‘

‘

”

›

¥

™

•

ž

•

‘

§

ž

œ

Ö

”

Ÿ

™

•

Ö



›

ž

”

”

£



ž

“

§

›

‘

’

®

¯

°

Ï



²

–

‘

–

Ö

³

´

‘

µ

“



”

”

”

ž

›



×

°

¾ Î

–

ž

”

“

”

”

’

 ­

Í

›

×

–

‘

–

ž

‘

·

§

‘

›

¥

¹

·

Ý

”

‘

•

Õ

™

§

–

”

ž

Õ

¸

”

à

”

”

”



‘

×

™

”

•

•

›

º

”

§

½

•

–

Ÿ

É

¿

§

»

‘

¾ ±

±

À ®

Á

Ç

À ®

Â

Ì Ã

¾

É

¿

»

»

È ±

â

§

”

»

Ç

¯

¯

™

Ú

–

½

Á



œ

”

•

‘

–

”

À

‘

§

Ÿ

•

×

”

–

”

§

»

•

£

§

×

½

ß

§

™

‘

¼

‘

’

”

Ä

Ñ

»

Ñ

Ä

À

¾

Â

’

£

•

•

¤

“

”

“

•

”

”

•

™

Â

•

‘

”

•

–

—

—

–

§

”

§

’

˜

™

˜

ž



•

•

–

§

”

°

À

®

É

Ã

»

™

”

¤

‘

”

”

”

§

‘

—

•

”

’

ž

”

¨

—

”

À

•

›

ž

œ

Ä

‘

‘

×

‘

¿

®

”

§

”

À

Ä

‘

›

–

Â

Ð

•

”

‘

±

Ê

’

›

ž

±

¾ ®

§

”

Ù

›

»

Ä

™



‘

‘

š

™

›

”

‘

œ



–



”

‘

’

Ÿ

”

•

‘

¡

–







”

‘

‘

‘

”

›

¥

™

•

•

‘

§

œ

”

–



™

•

’

ª

«

«

¬

“

×

”

”

±

¾

ž

›

”

”

œ

±

Ð

Û

‘

”

ß

¾

‘

‘

ž

Ö

•

”

™

¼

’



”

»

’

‘

‘

›

–

”

ß

©

›

“

Ù

¦

Þ

’

“

¢

›

‘

”

½

™

”

ž

À

Ö

Ç

Ä



›

‘

”

Æ

™

‘

§

”

½

•

§

ã

Û

¾

‘

”

‘

–

À

™

“

•

”

¾

•

‘

Ö

Å

“

”

–

”

¾

‘

”

‘

à

•

ž

”

À

Ö

§

”

È

”

Õ

Û

Ü

™

”

›

Ä

”

”

‘

¾

›

Û

Õ

» ­

É

»

Ò

Ó

É °

®

¾

À

Ñ

¾

¾

Ç

½

À

Ó

¾

É

¾

”

½

Ç

½

¾

”

”

Ê

™

‘

’

–

§

À

‘

Ö

Ê

›

”

”

–

”



² ¯

á

œ

”

‘

®

² ±

›



‘

¯

»

”

‘

“

›

Ë

”

™

”

Õ

ž

¾



Ì

”

§

“

–

É

Ì Ã

®

¾

É

Ã

²

®



Ž


æ

ç

ñ

ç

ì

è

é

ì

ê

è

ì

ø

æ

ì

æ

ò

ì

é

ñ

æ

ë

ñ

ú

ò

õ

õ

ç

û

æ

ç

ç

ç

ì

è

ì

ì

ó

ç

ò

ð

ç

ì

ì

ñ

ú

è

ì

ì

ì

ø

õ

ó

æ

ì

÷

ñ

ì

ù

ô

æ

ì

ô

ñ

ñ

þ

ñ

ó

ì

ð

ø

ë

ò

æ

ð

ò

ê

ñ

ì

ì

ì

è

ð

ø

ø

í

ù

ò

ì

è

û

õ

æ

è

ï

õ

í

ý

ò

î

÷

ø

ò

è

è

é

ì

÷

õ

í

ë

ñ

õ

é

ç

ñ

ë

ç

ì

æ

ñ

ô

ú

ñ

ì

ú

ê

þ

õ

ñ

ç

è

ó

ø

ì

ð

ì

é

ó

ñ

é

ô

é

ì

ì

é

ð

ó

ð

é

ò

ì

é

ñ

û

æ

é

ñ

æ

ñ

è

ê

ì

ñ

ç

æ

ì

èõ

ö

÷

æ

ì

õ

ç

ü

ø

û

ó

ó

ú

ñ

è

ò

ì

ñ

ì

æ

æ

ì

ì

ð

ô

õ

û

æ

ì

ú

ÿ

è

ò

ì

ø

ñ

ð

îñ

ì

ì

ø

õ

è

ì

ë

ò

ø

ì

ñ

ú

òñ

ó

ü

ç

ñô

ç

ñ

õ

û

ò

æ

û

ìäè

!

ð

þ

ñ

õ

è

ÿ

ì

ø

ð

ì

ì

ñ

÷

é

ñ

é

é

ó

ç

ì

é

æ

ì

ö#$#

""

ì

%

&

'(

)$

"

ð

ø

þ

ç

õ

ç

ñ

ô

î

ñ

æ

ì

ó

é

é

æ

ì

ø

ë

ò

ø

ì

ñ

û

ìì

û

ì

*$#è+

é

ê

ë

ò

ì

í

÷

è

í

ì

ø

é

ñ

ú

í

ò

þ

ø

ñ

ø

éì

ñ

ý

é

ì

û

ô

ò

ñ

ì

ð

æ

ì

ø

ìó

ô

ö

ì

ç

ñ

úì

ò

ô

ñ

þ

æ

þ,

-*ì

ø

ì

ñ

æ

ì

ì

ñ

ñ

ì

æ

ü

è

é

ø

ìñ

ö

çì

ô

þ

þ

ø

î

ï

ìð

é

÷

ñ

ç

é

þ

ø

ì

ì

ì

þ

æ

í

ñ

ÿ

ì

ë

ê

è

ì

ì

ì

û

æ

ò

ø

ì

ø

ê

ê

ö

ò

é

é

ç

ë

æ

ì

ê

ì

ñ

þ

ò

é

ÿ

ñ

ú

ÿ

ç

ð

ò

ñ

ð

ñ

ø

è

ô

ò

æ

æ

ñ

ì

ø

é

è

æ

é

ì

é

é

ì

ì

ñ

ð

óø

ñ

éì

ô

æ

ô

ò

ò

þ

ü

ì

þ

ó

è

õ

ò

ì

ø

ú

ø

ò

ÿ

ò

ñ

è

ñ

ò

ð

ò

û

ò

ò

ì

ñ

ñ

è

æ

ì

î

.

ä/

/

)$

$

)

#0

!

,

1

2

2

!

"

1

!*"#

"/

3

$"

ä

Ã¥


ANALYSE VAN DE KUNSTWERKEN SCHOORSTEENPLASTIEK 6

7

8

C

9

D

U

E

V

^

Q

=

?

a

N

H

Y

I

r

{

u

k

k

r

k

k

~

p

{

h

h

r

r

n

g

E

m

p

j

k

s

{

r

H

N

Y

O

I

I

m

J

n

r

y

o

D

S

l

l

k

M

D

S

M

D

G

D

F

D

H

Q

I

I

I

J

D

J

P

D

F

D

F

Q

J

I

D

P

W

D

R

D

S

S

I

S

E

H

F

P

P

J

S

M

Q

I

D

O

R

Z

J

D

F

H

Q

S

D

M

[

T

J

Q

X

I

J

D

E

D

G

N

Q

U

D

d

D

I

E

[

F

N

H

J

Q

E

H

Q

D

E

D

Y

P

\

Q

I

I

N

E

J

X

F

D

H

Z

F

]

N

H

Q

[

I

Q

I

E

N

D

e

k

v

D

L

c

N

r

r

q

]

E

N

D

H

u

r

Q

D

F

i

k

s

X

8

L

M

F

=

D

X

W

N

@

K

I

V

N

B

D

D

]

\

A

J

D

f

}

;

I

E

b

E

@

H

I

Q

>

G

S

`

F

<

F

S

`

E

;

D

W

_

U

:

r

p

r

l

p

s

m

z

o

q

q

}

|

h

q

r

‚

s

r

o

r

q

s

p

}

p

t

s

l

s

p

r

r

|

s

q

v

k

s

t

n

r

k

n

o

n

v

m

r

vt

r

u

r

r

l

n

l

{

u

m

r

s

m

n

n

r

l

|

v

r

w

x

k

o

n

r

p

‡

r

n

m

s

h

x

s

l

r

r

o

n

o

u

p

m

€

w

h

s

r

r

h

v

x

r

t

n

q

x

t

p

f

…

o

q

y

r

ƒ

{

q

s

r

p

r

s



„

s

t

{

…

m

o

z

r

{

o

k

n

r

z

k

o

t

r

q

{

r

l

{

l

l

o

o

q

r

l

n

p

r

r

m

t

sp

|

€

r

x

l

q

r

|

l

n

k

t

r

r

k

o

w

l

r

t

r

o

s



q

s

†

n



n

l

‡

m

r

‹

p

I

E

J

P

Y

\

D

H

W

D

”

F

Q

[

H

I

]

\

G

\

D

H

F

D

I

H

I

J

H

V

c

W

V

E

M

H

F

[

F

H

H

Y

M

S

I

D

D

D

E

a

Y

J

T

K

–

\

Q

I

D

Q

M

I

S

]

E

I

d

[

D

G

N

D

Y

T

G

I

Q

F

E

Q

I

I

D

C

E

S

H

T

S

]

I

D

V

W

G

Y

I

E

Q

K

D

H

J

D

F

I

V

Q

J

]

E

W

E

J

D

H

D

Y

E

E

D

H

J

P

N

Q

D

V

W

S

D

D

S

W

F

N

K

H

E

—

M

D

D

H

D

I

W

J

D

E

O

W

D

Q

a

E

J

I

O

V

H

D

D

F

I

D

K

S

‘

D

J

D

O

D

D

D

I

O

I

H

Q

Q

S

F

X

I

M

H

F

I

S

I

I

D

E

E

E

E

S

D

D

I

J

I

K

X

E

D

D

D

D

D

J

N

N

Q

W

I

Q

D

D

I

D

G

V

M

G

E

D

E

X

I

E

N

I

I

I

K

D

O

O

Q

a

D

]

I

G

I

Y

L

D

N

G

W

d

D

H

M

S

G

‘

I

H

\

F

T

D

V

N

D

d

E

V

Y

W

D

V

F

F

I

L

Q

[

D

H

D

F

G

E

F

M

W

S

M

I

X

P

Y

Œ

D

Q

Q

F

D

d

P

I

X

D

E

E

H

I

I

D

D

]

D

G

E

O

[

]

S

I

L

F

V

H

N

I

[

D

F

I

Q

G

G

E

\

Y

W

N

D

V

N

I

Q

M

J

X

D

D

[

E

Q

E

H

\

Y

D

D

V

E

S

E

H

J

M

V

D

K

I

H

D

I

W

E

I

M

G

W

H

D

H

N

•

V

[

J

F

W

H

F

Q

H

M

X

H

E

H

I

E

D

D

W

S

Y

J

S

I

G

S

“

S

V

Q

M

I

W

D

G

L

Q

Q

J

D

V

Y

I

O

Q

V

N

G

a

Q

H

P

D

H

S

I

Q

F

G

\

G

E

F

c

M

Q

c

D

I

Y

P

Q

E

D

N

E

O

D

[

E

Y

O

\

E

D

I

F

J

I

I

E

D

D

I

D

N

S

d

Q

H

D

L

E

H

W

†

D

V

N

Y

M

i

d

I

D

D

Q

\

D

I

Y

M

D

D

H

H

H

D

F

E

S

I

D

H

h

[

Q

I

J

h

D

\

\

E

D

d

c

Y

S

P

Q

N

D

Y

H

E

g

J

F

I

I

h

D

D

D

s

M

J

G

E

r

D



Q

D

I

F

]

W

S

v

d

d

Y

S

O

I

I

E

c

F

H

D

W

F

k

I

\

H

J

D

D

I

H

{

F

Q

J

I

D

I

D

G

H

H

Q

E

W

]

F

S

N

’

D

P

S

H

m

W

D

S

\

N

H

E

W

Q



J

S

I

Q

]

N

W

J

Q

F

E

K

S

I

a

V

P

s

W

N

O

G

H

J

I

D

D

D

I

P

D

H

H

p

V

N

F

J

H

Š

N

D

E

F

J

s

H

J

N

D

I

F

S

N

E

D

S

Q

W

’

H

Q

E

H

Y

n

G

I

I

D

E

N

\

S

G

N

I

Q

N

I

N

D

E

H

]

G

v

S

S

S

D

Q

G

H

Y

D

D

Y

m

H

G

H

S

p

J

F

N

N

W

D

J

F

D

Y

E

I

H

D

D

J

•

M

J

T

E

D

Œ

S

E

N

•

E

F

V

J

G

E

O

D

H

F

Q

D

Y

r

H

D

Q

G

‰

D

E

G

O

k



D

H

F

o

S

T

O

F

I

I

S

E

Y

D

r

E

C

F

I

x

D

J

L

ˆ

a

d

N

p

M

D

H

S

Œ

D

E

\

l

I

G

\

J

H

d

D

E

F

o

D

F

W

I

E

E

S

S

t

Ž

N

I

y

N

Q

I

I

E

m

\

D

‹

s

—

H

K

N

I

]

H

H

a

I

V

D

W

E

˜

K

M

D

N

M

c

4

5


›

œ





ž

Ÿ





¡

¢

œ

£

¤

¢

¥

ž

¢

¡

¢

Ÿ

¦

¦

£

§

¢

¡

¨

©



¤

¢

Ÿ

ª

«

¥

¬

¢

ž





ž

¢

¤

£





¡

¬

¥

­

ž

®

¢

¦

ž

œ

¢

¢

¡

¯

°

±

¢

›

œ

©

£

³

«

¦

ž

¦

¡

›

›

œ

œ

²

¢

¢

ž

¡

¢

£

§

ž

¦

ž

¡





œ

›

œ

¯

¢



¤

£





¡



¯

¡

¦

¦

¡

œ

¦

©

³

´

´

ž

®

¢

³

¢

¢

¤

Ÿ

¦

¦

£



¤

¬

¥

­

ž

³

¢

œ

¢

¢

¡

¯

¢

¡

¢

°

µ

¢

£

›

¢

©

ž

ª

¢

³

œ

¦

°

¯

¦

·

¡

¥

¥

­

§

¡

ž

›

œ

¯

¢

¢

³

ž

ž

¦

¢

§

¢

ž

¢

ž

§

ž

¯

¥

¢

¢

¡

›

›

²

¦

œ

¥

ž



œ

¯

­

¬

›

¢

œ

®

¡

ž



ž



¦



ž

¢

¥



¯

¯

¡



¢

¯

ž

œ

¢

£

¢

¥

¬

ž

¥

­

¨

ž

¯

¯

­

«

¢

¯

›

¥

¢

§

œ

ž

¡

¯



¥

«

¤

›

ž

¢

œ

³

®

¡

¢

¥

œ

¢

¢

›

©

§

¦

³



ž

œ

¥

ž

¢

¯

¸

²

¢

³

¢

¡

¥

ž

¤

¹

¥

º

¥

¹

»

›

¯

›

¥

¢

¼

¢

¯

ž

½



¼

¾

¢



ž

›

ž

¦

œ

§



¢

®

¯

¡



¤

²



¨

­

ž

œ

¢

¯

±

›

¹

¢

¢

©

¢

œ

ž

ž

¥



©

®

¢

«

¦

œ

¤

¢



¯

¢

¥

¡

¢

¢

¯

§

¡



¢

§

ž

¡

¦

¤

£

²

¤

¥

¢

¬

­

¯

¥

¬

¥

­

¥

¯

ž

®

¢

¥

®



ž

ž

¯



¿

«



ž

›

¡



£

œ

³

¢

¡

¢

¤

¥

¥

¢

œ

­

°

§

£

¥

¢

¢

¡

›

§

¤

¯

¢

¢

¯



ž

¢

ž

œ

ž

¯

¢

§

¢

¥

ž



ž

¯

ž

¯



·

«

®

¥

›

œ

¢

ž

¯

¡

¥

³

¤



¦



§

¢

£

¢

¹

œ

ž

¡

¦

³

Ÿ

¯

¯

¢

œ



«

£

œ

©

¥

¨

«

ž

ž

›

¢

§

¥



œ

²

¯

¢

¯

ž

¡

¢

¸

¤

³

¥

£

›

¤

¥

¹

›

°

±

·

¢

ž

¤

¢

«

£

¯

¢

œ



¥

¤

¥

›

¯



œ

³

¢

œ

£

«

ž

›

œ

²

¢

¡

£

¥

ž

¥

¯

¯

¢

¤

›

¥

›

§

¢

¡

¹

¤





œ

›

œ

ž





¡

³

¢

œ

¢

ž

¡

¥

µ

«

œ

ž

²



¢

§

¢

¢

¡

¹

¥

Ä

Æ

É

œ

ª

É

Ë

¥

›

¡

Ì



Ã



¦

¯

Á

œ

›

¯

œ

¥

³



›



›



›

›

¯

œ

¡

ž

¬

¯

²

œ

«

¬



«

«

£

¥

œ

¢

¯

œ

¸

œ

¢

ž

¢

ž

¥

¢

¢

¯

§

›

®

¯



¢

¥

¨

¡

³

¨

«

ž

¢

ž



°

¥

ž

§

¤

²

¢

¦

¢

œ

ž

ž

›

¢

°

¢

ž

¯

¯

œ

¢

¢

ž

¢

¢

Å

¦



¦

¯

Ê

À

§

¡



ž

Â

®

¥

Å

¥

¤

¢

ž

È

£

¢

¦

ž

Ç

¡

®

¦

¢

Å

¾

ž

®



³

¡

£

­

¹

¢

¢

¡

¡

œ

¯

¯



£

ž

¥

œ

¢

¦

¢

œ

¢



²

²



¢

¤

¡

¥





›

ž

³

¦



¯

¡

£

¯

£

¢

¢

¦

ž

¤

œ

£

¦

¡

¢

­

¯



¢

¢

¥

©

²

®

¬

¢

¨

¥

¢

£

§

ž

ž

ž

¥



¢

ž

¯



ž



¡

«

«

²

›

œ

¯

§

¥

¢

¢

¥

œ

¢

¥

¹

¡

¹

¡



²

¤

¥

¢

­

¡

›

£

ž

£

œ

£

¯

¢

º

Ÿ

¢

ž

³

«



ž

¯

ž

¯

¢

¥

œ

ž

°

Ç

±

¢

¢

¤

¡

¢

¤

¢

§



ž

œ

§

¦

¦

¡

¯

¥

œ

¦

ª

­

¢

©

œ

¥

›

µ

¯

¢

³

¢



œ

œ

¢



¡

œ

¥

¢



¤

¡

¥

¥



›





¨

¤

¢

®

°

¢

¢

ª

¡

«

£

¥

¢

£

«

¬

¥

­

¬

¢

ž

›

¬

¥

¢

ž

¢

¡

µ

¬

¦

§

¡

¦



®

§

¦

¡



¥

›

¯

¥

¢

¯

¢

¤

¢

ž

£

«

®

ž

¢

œ

®

¡

ª

¦

«

¢

¢

¢

¥

œ

ž



›

¢

œ

ž

¢

§

¥

§

£

¡

¬

¡



­

¦

¥

­

¯

œ

›

°

œ



¢

¦

¤

§

¡

¦

¢

¡

ž



¦

¦

ª

ž

¯

¡

œ

¢

¢

¹

¢

¦

£

¤

ª

¢

›



¥

§

¢

¬

¨

«

œ

¥

ž

¬

¦

¢

¢

¡

®

ž

ž

Ÿ

¥

ž

®

µ

œ

¢

³

§

¢

¦

¦

œ



ž

²

¡

¯

¦

¢

¢

¡

¢

¡

¢

¡

£

›

œ

¢

£

¦

§

£





¢

¡

²

¥

ž

­

›



œ

›

œ

¤

¢

°

¥





œ



¢

ž

¤

¥

¬



œ

¦

¡

¦

ž

¦

¦

¤

¥



£

¹

ž



¢

Í

©

³

›

¢

¯

¤

ª

¢

¢

§

¢

¡

œ

ž

¢

œ

œ

«

ž

¥

£

¬

¡

¢

¥

­

ž

®

¢

ž

Î

¯





¡

¯

¦

¦

¡

§

¦

¦

¡

³

¢

œ

¢

ž

›

¢

¤

¥

­

Î

¦

¦

®

¢

¢

ž

¤

¥

©

³

œ

¢

¡

¢

«

¥

œ

›

œ

¡



¤

¥

ž

®

Ï

Ð

Ñ

Ñ

™

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ø

Ò

Ù

Ú

Û

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ù

à

Û

á

â

Ï

ã

ä

Ø

Ü

Ù

Ø

Ü

å

Û

Ò

Ð

ß

Ü

Ð

Ô

£

¢

Ø

Ú

Ø

æ

ç

Û

è

Ý

á

Û

Ù

é

ß

â

Ò

Ï

Û

á

Ô

ž

™

š


ì

í

î

ø

ï

ô

ð

ï

í

ì

þ

ù

õ

õ

ü

î

ò

õ

õ

òñ

î

ý

ò

ï

ö

ï

ù

ü

ìê >

?

@

!

A

A

#

"

#

#

&

#

ð

õ

îF%

5

=

&

7

#

#

!

'

'ýò#

!

(

!

#

I

7

!

B

$

8

)

K

)

9

)

J

L

!

!

*

#

5

,

ï

ò

ò

÷òð

ð

ì

ò

ï

ó

ù

ï

ô

ò

ì

ò

ý

ï

ì

õ

ð

ø

þ

ò

ó

ò

ð

ôö

ò

ò

ð

ì

ý

÷

î

ð

ó

ï

î

ñòï

ï

ú

ò

÷

ï

ì

ð

ð

÷

÷

ü

ô

ö

ù

ò

î

î

ï

õ

ï

ó

ï

ò

ö

ó

îï

õ÷

÷

õ

î

ìò

í

ðõ

òõ

î

ò

ò÷

÷

ò

ÿ

ó

ô

ï

õ

í

ô

ó

ó÷

ú

ô

ì

ó

ì

ò

ð

ú

ò

ð

ó

ò

ð

÷

ô

ð

ò

ò

ì

ù

ô

ñô

ó

î

ñ

ô

ô

ð

õ

õ

ó

ï

õ

ø

ô

ò

ù

ý

ù

ò

ó

î

ö

ñ

ì

ù

í

î

î

ð

ò

÷

ò÷

ò

ñ

ð

ò

ð

ì

ò

ò

ò

ò

üþ

ø

î

÷

õ

ñ

õ

ò

ò

ý

í

ò

óò

ôó

ð

ð

ñ÷

ï

ò

ì

ì

ô

ïò

ô

ó

ó

î

ò

ó

ô

ø

ò

ó

÷

ñ

ñ

ó

ï

ñ

ì

ò

ò

ô

÷

ó

ôò

ù

ï

ï

ô

ð

î

ò

ö

î

òò

÷ò

õ

ñ

î

ó

ò

ð

R

#

'

&

S

-

'

&

/

,

5

ò

ð

ð

ü

÷

ò

î

ý

ð

ú

ñ

ïò

ï

ò

î

÷

ø

ô

ó

ð

ð

ð

õ

ù

î

ñ

ì

ò

ð

ò

ö

ô

÷

ô

ôþ

ô

ü

ô

ð

ò

ó

î

ð

ò

î

î

õ

ò

÷

ý

ò

ò

õ

ò

ì

ì

ó

ô

ò

õ

ï

ð

ò

÷ñ

õ

ð

ý

÷

þ

ò

òú

òðð

ùî

î

õ

ô

ò

ö

ò

÷

íö

ù

ò

ïó

õî

ò

ì

î

ò

ð

ò

ò

ð

î

ò

÷

ô

õ

ò

ö

ù

ó

ï

ô

öñ

÷

÷

ó

òì

ì

ì

ìòð

ï

ò

ð

ò

ö

ð

õ

ô

î

ó

ðò

ð

õ

ñ

ò

úQ

,

÷

ø

ù

ó

ò

ý

÷

ì

ò

ï

ì

ù

ð÷

S

T

U

V

W

W

X

Y

Z

[

U

\

W

]

O

^

^

L

+

ò

óö

ó

÷

ò

ò

òõ

õ

ò

ò

õ

ó

î

ñõ

ð

ó

ð

î

ô

ò

÷

ñ

ù

ì

ñ

ýõ

ð

÷

ôð

õ

ò

ò

ð

î

ò

ù

õ

ò

ý

ó

÷

ò

ù

ñ

ï

òð

ò

ð

ö

ì

ô

ò

ï

ô

ì

ò

ð

ó

î

ø

ðð

ð

÷

õ

îP

÷

ôõ

ò

ü

ô

O

7

#

ó

î

î

ð

ò

ü

ð

õ

ò

ø

î

ô

õ

÷

õ

ò

÷

ó

ø

õ

î

ò÷

ù

ò

ì

ù

þ

ð

ò

òòò

÷

ò

ò

÷

õ

ð

ð

ï

î

í

ö

ð

ö

õ

ô

ò

î

ù

ô

ò

ò

÷

ôò#

&

÷

î

÷

ô

ò

õ

ì

í

ó

ô

ý

ô

û

N

*

#

õ

ðM

î

ò

ï

ï

÷

óG H

î

ò

ò

G

/

#

õ

ï

î

ö

ì

ðò

í

ô

ð

÷

ò

ú

ô

ì

ô

õò

í

ô

ò

ý

õ

ð

ð

÷

î

î

î

ý

ô

÷

B

$

ô

÷

î

ð

ý

ñ

ð

ô

õ

÷

ð

ï

ð

ò

òó

ô

õ

î

ï

ø

î

ù

ò

ò

ò

ò

ò

ö

ô

õ

E

õ

øD

þ

ü

ô

î

òC

ú

÷

ò

ô

ó

ò

ô

÷

ù

ú

ø

ð

÷

ó

î

î

ô

ð

î

ï

ò

ò

òð

ì

õ

õ

ð

õ

B

"

*

ò

ñ

÷

ö

ð

ðï

ö

òò

ò

ò

õ

õ

ò

÷ò

ò

÷ò

ñ

÷í

ò

ó

ù

ï÷

÷

ù

ù

òó

ò

÷

þ

ì

ó

÷

ð

ð

ô

ò

ò

ï

ù

ò

ï

ý

ø

÷

÷

ð

ì

õô

õ

ò

÷

ô

ô

ò

þ

òö

ð

î

õ

ï

õ

ò

õ

ý

ý

þ

òñ

ö

þ

÷

ó

í

ì

ò

ò

ó

î

þ

ó÷

ò

ò

÷þ

ü

ð

ì

ó

ò

õ

ö

õ

÷

î

ñ

÷

ï

ø

ò

ú

õ

õ

ý

ý

÷

ò

ò

õ

÷

ñ

ý

õ

î

ò

ð

ì

ö

÷

õð

ð

õ

î

ó

ñ

÷

þ

ô

ö

ò

ù

ò

ô

õ

õ

ð

ý

ò

î

ò

ò

ï

ï

õ

ý

õ

ó

ó

ò

õ

ñ

ù

÷

õ

õô

÷

ó

ô

ñ

ò

î

ð

ì

ô

ñ

î

ø

ôð

ô

õ

÷

õô

ð

ó

ô

ó

ò

ô

ò

õ

ï

ü

î

ð

î

ö

õ

ó

ò

ò

ò

üñ

÷

òð

#

!

.

7

/

%

"

(

*

#

#

0

(

#

/

$

=

*

)

8

)

9

#

$

.

/

1

2

0

)

/

)

,

$

$

7

*

#

3

,

&

O

L

&

&

/

#

#

,

?

!

!

(

B

*

:

+

L

$

,

`

)

#

/

_

$

,

!

L

a

"

;

7

J

#

/

$

1

"

@

L

$

.

&

"

#

N

%

#

$

$

2

D

?

@

1

#

&

0

4

$

%

!

1

(

$

#

#

;

!

4

&

$

#

,

)

,

5

!

2

)

*

#

#

!

6

,

&

(

#

,

$

#

)

5

#

6

2

5

0

$

#

/

$

<

#

!

7

#

7

!

#

!

$

ê

ë


d

e

d

i

d

f

f

x

h

g

n

h

g

i

e

e

w

j

d

y

e

e

j

u

k

q

f

n

p

t

w

f

f

v

e

e

f

g

i

l

o

i

d

e

w

g

e

l

e

w

i

d

e

l

f

f

g

g

m

e

m

e

i

n

i

o

d

p

e

z

d

o

q

i

e

w

e

i

e

i

{

o

o

g

d

e

e

r

n

i

w

f

f

g

q

e

d

n

f

e

i

s

o

t

n

e

x

u

n

x

f

g

f

l

v

f

f

f

g

l

v

e

f

g

e

m

e

}

d

e

f

x

d

e

p

f

u

o

~

e

n

x

h

h

e

i

q

g

f

n

e

{

e

i

z

e

i

q

e

e

r

d

x

d

e

p

t

w

f

m

e

l

i

z

f

s

t

l

w

e

u

i

‚

”

•

ƒ

n

f

s

t

e

u

n

q

e

g

s

–—

f

—

f

d

e

e

e

‡

™

{

o

i

d

v

e

p

}

o

i

d

e

i

g

je

e

w

n

e

e

g

e

n

o

o

e

q

e

e

g

h

d

e

e

i

d

e

l

p

f

g

g

š

ˆ

›

e

œ

p

h

w

d

o

i

d

e

f

m

e

l

g

o

h

n

m

e

i

f

m

e

l

i

‰





„

ž

u

Ÿ

Š

‹

q

¡

f

ƒ

Œ

¢

f

Ÿ

g

h

{

w

l

e

z

p

e

h

i

m

m

h

n

f

n

|

t

n

o

o

p

s

q

f

q

n

w

e

i

g

e

u

q

e

h

u

n

q

e

w

n

v

f

i

w

m

n

d

o

i

e

n

f

s

t

e

u

n

f

l

e

g

q

e

e

g

h

e

i

d

z

f

g

e

g

{

t

€

p

p

f

}

d

e

f

x

d

e

}

p

e

v

d

e

w

t

v

f

l

e

g

e

e

i

v

{

o

m

{

o

o

g

d

f

f

g

q

e

n

€

j

w

‡

£

n

e

z

n

w

i

z

z

†

˜

i

k

m

w

i

…

e

j

f

w

z

n

„

e

v

w

w

w



v

i

w

w

f

e

¤

e

¡

e

¥



i

¦

}

p

§

o

¡

h

ž

¥

~

¨

e

©

ª

Ÿ

v

˜

f

i

¥

«

n

•

£

{

¤

f

¡

g

¥

¬

}

Ÿ

e

˜

­

i

›

®

h



l

¯

f

¡

f

°

g

•

§

£

e

¡

e

£

©

i

•

}

§

p

£

©

e

•

ž

v

¤

¥

i

w

°

•

e

§

£

¡

e

£

i

£

h

n

Ÿ

e

Ÿ

˜

d

¤

e

¡

p

¥

t

w



v

¦

e

§

¡

f

ž

¥

›

m

e

w

z

l

i

w

z

Ž n

x

h

h

e

i

d

e



t

e

i

v

f

g



e

i

‘

o

w

p

f

u

o

~

e

n

e

m

|

|

o

’

q

w

o

v

e

i

m

e

n

d

e

f

}

e

u

e

w

“

v

e

v

x

i

h

n

{

e

g

v

je

n

e

r



u

q

f

f

g

h

n

e

e

i

}

p

o

h

~

e

v

f

f

v

f

}

|

t

m

e

v

x

l

i

w

i

h

i

i

e

w

z

h

e

€

n

j

k

e

f

m

e

z

{

l

i

z

e

g

v

h

w

|

t

w

i

h

w

l

o

i

z

|

l

o

i

g

w

e

p

f

f

n

s

e

p

o

i

z



h

}

g

e

v

x

{

e

w

l

f

f

g

d

n

z

e

i

d

q

e

d

f

}

w

d

e

f

x

d

e

w

b

c


Â

Ã

Ä

Ç

Æ

Ê

Ú

×

É

Î

Å

Ò

È

Ã

Î

Ó

Ç

Ç

Í

Ç

Î

Ç

Î

Ã

Ã

Í

³

´

Ò

µ

Å

Ã

è

é

ê

ê

·

ë

ß

Ù

Ó

Ä

Ã

Ç

Í

Ã

Ä

Ç

Ç

Û

Ò

Ê

Ê

È

Ô

Ã

Å

É

Ê

É

Ä

Í

Í

Ç

Ø

Ì

Ç

Ã

ß

Ç

Ú

Â

Ù

Õ

Ç

Ó

â

Ñ

Ò

Ò

Ó

Ê

Ç

Â

Í

Ç

Ç

Â

Ê

Â

Ú

È

Í

Ç

Í

Ë

Ê

Ç

Ã

Í

Å

Å

Ì

Ê

Ú

Û

à

Ä

Å

Ò

Ñ

Ò

Ã

Ø

Ø

Ó

Î

Ñ

Ã

Ç

Ò

Ã

Ó

Ê

Ò

Ê

É

Ã

Ô

Í

Ê

Ø

Ù

Ç

Ç

Â

Â

Ù

Â

Â

Ç

Ô

Ä

Ù

Ø

Ç

Æ

Ç

È

Û

Ç

Í

Ô

Ñ

Ò

Ó

Ò

Ê

Ó

Í

ã

Ò

Â

Ì

Å

Ú

Å

Ò

Â

Ò

Ç

Ç

É

Î

×

Ù

Ò

Í

Ô

Ç

Ê

Û

Ò

Â

Ñ

Ã

Ç

Å

É

Ô

Ç

Ç

Ö

È

Å

Ê

Æ

Õ

Í

Ø

Æ

Ô

Í

Ó

Ç

Ä

Ã

Ç

Ò

Ø

Å

Ê

Í

Ð

Ø

É

Ç

Í

Å

Å

Ê

Ä

Ç

Ù

Í

Ø

Û

Ò

Ê

Ô

Î

Ç

É

Í

É

Ã

Ê

Ç

Ä

Ó

Ì

Ç

Å

Ç

Ã

Ç

Ô

Å

È

Ð

Û

Ç

Í

Ã

Ê

Ç

Ô

Ô

Ã

Ç

Å

É

Ê

Å

Ô

É

É

Ç

Í

Í

Æ

Â

Ã

Ä

Ø

Ô

Ã

Ç

Ç

Í

Å

Ç

Ê

Î

Å

Ç

Ó

Ó

Ô

Â

Ã

Ê

Ò

Â

Ê

Î

Ç

Â

Ç

Ç

Ã

Ê

Å

Ø

Ð

Í

Ò

Ê

à

É

Î

Ì

Ç

É

Ã

Ø

Å

Ç

Õ

Ú

Å

Ê

Í

Í

Ä

Ê

Ñ

Ã

Ç

Ò

Å

É

Ô

Ç

Ñ

Í

Ç

Ç

È

Ô

ß

Ô

Ö

Ç

×

É

Ê

Õ

Ú

È

Ç

Ç

Å

Ê

Ã

Í

Ã

Å

Ç

Ã

Ç

á

Ì

Å

Ó

Î

Ô

Ô

Ê

Ù

Ä

Å

Ê

Å

Ç

à

Ò

Â

Ü

Ã

É

Ç

È

É

É

Ç

Õ

Ú

Å

Ø

Û

Å

Î

É

É

Å

Ø

Ä

Ã

Å

ß

Å

Ø

Ì

Ï

Ø

Ú

Ê

Ê

Å

ß

Ç

Ó

Ã

Ì

Ã

Ë

Ò

Ø

Ø

Û

Ò

Ñ

Í

Ý

É

Ç

Ð

Ê

Ê

Å

Ã

Ê

Ê

Ç

Â

Ê

É

Å

Ç

Ù

Å

Ç

Â

Ç

Í

Ç

Ì

Å

Ç

Ø

Ç

Ô

Ó

Ë

È

Ú

Ï

Ê

Ç

Ê

Ê

Ù

Å

Ê

Ç

Í

Ç

Ç

Ï

Ç

Ê

Ç

Â

×

Ã

Ï

Ô

Ç

Í

Ð

Î

É

Ã

Ð

Ê

Þ

Ê

Û

Ä

Ú

É

Ç

Ç

Ç

Ò

Ç

Ò

Ó

Ù

Ú

É

Î

Ç

É

Ê

Ï

Ð

Ã

Ê

Ç

Ï

Ô

Ã

Ç

Ï

Â

Â

Ö

Ê

Ã

Å

Ø

Ç

Í

Í

É

Å

Í

Ç

Ç

Ç

Ç

Ì

Í

Î

Ö

È

Ç

Ã

Î

Ó

Î

Ö

Í

Õ

Ò

Ú

Ê

Ç

Ù

È

Õ

Ç

É

Å

Ò

Ê

Ù

É

Î

Ê

Ç

Å

Ç

Ç

Ë

É

Ç

Ç

Ð

Æ

Ç

Í

Ç

Ê

Â

Ò

º

í

î

Å

Ç

Å

¹

ì

Å

É

Í

¸

² ç

Ú

Ñ

Ã

Ç

Ç

Ò

Ã

Ò

Ä

Ø

Ì

ß

Ê

Ô

Ê

Ï

Ì

Ô

Ã

Ø

Ã

Ç

Í

Ù

Ã

É

Í

ä

å

Õ

Å

Ñ

Ó

Í

Ã

Ã

Ä

ß

É

Í

É

Ò

É

Í

Ç

Â

Ï

Ç

Ä

Â

Ê

Ø

Ê

Ð

Í

Ç

Ê

Ç

Ç

Ê

Ê

Ë

Å

Ê

Ë

Ç

Ê

Â

Ç

Ç

Ã

Ç

Í

Ê

Í

Í

É

Ê

Ç

Î

Ã

Ç

Ç

Ô

Ç

Í

Ð

Þ

Ä

Ð

Â

Ì

Ò

Ç

Ê

Ø

Ô

Â

Î

Ê

Ë

É

Å

Â

É

É

Ê

Ê

Í

Ç

Ò

Ã

Å

Ó

Ô

Ç

Ã

Ç

È

Ç

Û

Å

Ø

Ò

È

Î

Í

Ñ

É

É

Ä

Ç

Ô

Ç

Ô

Ô

Å

É

Í

ð

Ø

È

Ç

»

ï

Ê

Ò

¼

Ã

Ã

Í

Å

Ñ

Ã

¾

ï

ß

É

Ê

½

ñ

Ç

Í

Ã

Ú

Ç

É

Ú

Ì

¿

É

Í

Ç

½

¸

À

Û

Å

Ê

Ø

Ç

Å

É

Á

ô

õ

ö

÷

Ç

Î

Ç

È

Ç

Ê

Ç

Í

Å

É

Û

Ø

Í

Ï

É

Í

Ç

Ê

Ï

Ô

Û

Í

È

Í

Ç

ß

ß

Ê

Ô

Ç

Ã

É

É

Ø

Î

Û

Ç

Ê

Í

Í

Ã

È

Ú

Ã

Ò

Ã

Ì

É

Ù

Ø

Ã

Ç

Ô

Ç

Å

Â

Ê

Ø

Í

Å

Ç

Í

É

Ø

ß

Ç

Ã

É

É

Ç

Ø

æ

Í

Ç

Ç

Ä

Ê

Æ

Ç

Ø

Ã

Å

Í

Ù

Ø

Ç

Õ

¹

ò ó

Â

Í

Ð

ò è

Í

ø

ô

ù

ú

û

ï

ï

ò ë

ü

í ô

÷

ô

÷

ù

±

²


'

!)

þ!9

*

01#!

#+

#

#!

#

)

!

!

!

-

!

+#!&

!%

#

,!

$+

!

#

)$

/!*

#"

!#

!

#!

#

,#

$!!

!

!)!

"

#

,

#

!8

!,

!

!)1

,,!

+#

!#

)7,

#

!

)

)"!

!"

/6

)

5

,##

3

,!

"

4!,

)

!#

)!

!!!

!3)

!,

!

,

:5,

)!

("

+

.

!#!#

#

#

3!)+

#

+

!

)ÿ

2#.

!,!

#$

&#

)

!

,

)#

2!

,

#

)

ý

ý


=

>

L

?

i

@

L

A

e

_

A

@

d

_

N

N

?

I

B

N

M

A

`

C

I

L

A

D

M

^

N

>

g

E

_

G

I

F

N

^

H

e

?

M

G

G

N

_

N

I

A

d

G

J

K

^

^

b

L

^

A

_

?

c

^

N

M

L

J

N

N

A

L

A

G

I

M

G

I

e

N

N

M

N

A

e

G

@

H

J

N

>

G

f

_

O

N

N

G

P

N

j

Q

G

>

g

R

R

K

G

S

N

e

T

U

M

N

b

I

V

A

M

V

>

^

W

G

X

J

_

N

>

G

Y

b

Z

T

N

e

[

`

A

^

V

\

^

G

^

?

D

e

J

]

N

N

L

A

G

I

I

L

M

J

N

A

K

I

@

L

M

J

L

`

f

A

N

A

>

g

k

I

I

M

N

M

^

N

^

_

_

_

N

G

N

>

G

A

h

L

L

I

K

N

e

^

b

_

_

?

^

N

`

N

f

A

G

d

a

N

?

^

?

e

A

c

N

@

N

L

>

N

e

A

b

N

e

_

N

N

>

g

G

c

e

?

M

N

N

a

N

_

N

d

N

G

A

^

j

c

c

>

g

M

N

G

G

D

e

N

D

;

<


SWING n

o

v

p

w

q

x

{

r

y

{

s

z

{

w

t

u

{

“

|

~



}

…

|

…

~

w

{

Ž“}

}

”

€

†

y

…



‚

…

{

ƒ

w

•

„

{

|

w

…

‚

†

–y

y

{

|

‚



y

{

|

{

‡

ˆ

—

‰



{

Š

‹

z

Œ

z



}

{

˜

y

Ž

}

’



…

}

w

…

w

{Ž

‚

z

…

…

…

…

w

z

~



{

{

‚

z

w

…

{

~‘

{

y

|



|

}

…

†

’

‘

z

{



{

{

‘

~

{

y



|

~

{

{

~

|

{

ƒ

|

”

„

x

y

|

{

…

†

z

y

†

{

{

‚

y

|

|



…

|

{

…

z

š

}

y

{

‘

ƒ



{

{

˜

w

z

{

…

›

…

}

|

Ž

y

z

“

{

‘

{

{

w

{

{

|

|

~

…

{

|

|

ƒ

Œ

{

™

w

}

‚

}

–

w

|

w

Ž

z

}

|



ƒ

{



w

‚

{

Œ

z

}



‘

…



|

|

{

˜

{

z

{

w

’

†

{

y

|

{

‚

w

‚

}

…

†

|

z

z

…

x

y

…



|

|

w

”

y

†



ƒ

…

{

…

|

w

y



|

ƒ

…

{

|

…

|

{

–

{

z

w

}

}

†

š

{

}

|

›

{

ƒ

w{

…

œ

|

~

{

z

Ž

Ž

w

y

‚



ƒ

…

z

|

”



‚

{

…

z

|

‚



–

{

|

z

Ž

{

z



{

{

|

w

x

…

‚

{

|

{

ƒw

}

Ž

›

z

{

{

w

{

|

”

’

z

w

…

›

†

{

}

x

{

y

z

–

†

†

”

{

}

|

š

|

ƒ

y

w

{

y

{

z



{

}

w

{

~

‚

{

z



{

}

|

w

ƒ

ƒ

…

{

|

z

ƒ

Œ

™

{

…

{

z

{|

y

{



‚

|

z

z

|



y

y

{

|

z

x

“

~

}

Ž

‘

z

y

{



{

x

}

{

|

–

ƒ

{



w

y

|

”

†

~

…

{…

–

y

w

ƒ

ƒ

…



…

{

w

w

‘

y

ƒ



†

{

z

’

{

{

|

{

w

…

|

ƒ

{

w

y

|

~

y

|

ƒ

{

›

w

{

Ž

{

|

z

…

“

{

…

’

x

y



ƒ

|



{



|

{

{

{

…

w

{

{

~

{

w

|

{

{ƒ

Œ

™

}

}

w

z

{{

y

{



|



{

ž

|

Ÿ

ƒ



~

…

{

Ž

w

ƒ

…

y

…

z

‚

|

z

…

}

…

|

~

Ž

{

{

|{†

y



|

y

ƒ

ƒ

{

~

w

{

{

ƒ

~

w

…

{

…

x

y

ƒ

y

˜



{

z

œ

{

~

|

–

x

–

w

}

…

”}

|

Ž

y

{

{

|

y

|

z

{

w

|

{

z

’

Ž

Ž

{

{w

{

|

…

’

†

‘

’

ƒ

|

x

{

{

‘š

{

Ž

{

›

w{

ƒ

{

‚

|

{

{

|

ƒ

|

Œ

y

v

|

{

z

{

|

w

‚

…

–

˜

|

“

Ž

{

z

”



†

{

…

w

…

‚

w

†

y

{

|

z

’

Ž

‡

z

Ž

ˆ

z

‰

…

Š

…

‹

z



{

…

w

Ž

{

|

{

y

|

{

–

}

‘





Œ

{

˜

™

…

z

|

†

‚

{

x

y

z



{

{

{

w

Ž

|

˜

~



y

}

{

{

ƒ

|

}

ƒ

|

{

z

…



{

…

|

w

x

y

›

˜

y



z

|

{

|

Œ

’

–

y

Ž

z

ƒ

y

{

{

w

Ž

˜



y

{

|

ƒ

{

…

…

|

x

y

˜



z

{

|

†

…

‚

{

|

‡

ˆ

‰

Š

‹

{

{

|

–

|

y

{

‚

‚

–

|

Ž

z



{

w

‚

ƒ

…

z

’

|

}

~

Ž

z

{

{

ƒ

Ž

›

}

›

–…

y

w

y

Ž

Œ

‡

ˆ

‰

Š

‹



…

Ž

‘

y



}

}

w

‘

{

{ƒ

y

|

¡

Ÿ

¢

¢

~

{

|

}

†

y

|

{

{

w

ƒ

}

’

ƒ

{

•

w

…

‘

…

|

z

Ž

{

£

z

w

…

…

z

‚

–

|

Ž

z

›

w

y



Ž

”

…Ž

¤

}

w

’

¤

|

…

|

ƒ

{

{

|

y

~

{

‚

–

|

Ž

z

}

‘



{

˜

z

{

|

–

y

z

x

y



|

’

“



ƒ

Œ

™

{

†

{

{

Ž

z

{

~

{

|

}

†

y

|

{

{

w

ƒ

{



{

w

‚

{

|

x

y



|

{

{w

{

˜

{

|

z

{

w

Œ

™

…

z

~

{

{

—

…

…

|

’

ƒ

…

z



{

z

‚

–

|

Ž

z



{

w

‚

}

}

‚

|

…

‘

y



|

…

{

{

w

“

~



…

…

w

|

}

~

Ž

z

{

{

ƒ

Ž

…

…

|

Ž

›

w

{

{

‚

z

{

|

…

’

z

}

{

~

{

}

{

~

ƒ

{



…

…

w

ƒ

{

y

Ž

}

’

¥

s

¨

p

{

s

z

w

ƒ

{

Ž

z

…

ƒ

Œ

’

r

q

‚

}

|

’

¦

–

|

s

Ž

§

r

z

t



{

w

‚

›

…

Ž

z

~

}

{

ƒ

‘

y

|

|

{

|

ƒ

{

†

y

|

y

†

…y

Ž

“

Ž

˜



{

Ž

z

w

}

†

y

|

~

ƒ

y

{

…

|

–

y

z

’

ƒ

{

©

{

w

{

|

y

~

ƒ

{

£

z

…

z

{

|



…

Ž

}

{

w

~

{



…

…

y

ƒ

|

…

…

w

ª

{

ƒ

{

w…

|

ƒ

Œ

«

|



{

z

†

y

|

y

†

…y

Ž

†

{

’

ƒ

w

…

…

y

z



{

z

|

y

{

z

…

{

{

|

}

†

{

{

|

}

–

ƒ

y

|

}

’

ƒ

{

w

{…

“

{

†

{

z

ƒ

{

}

†

~

{

y

|

~

y

Ž

…

’

~

}

{

ƒ

~

{

‘

w

–

y

‚

…

|

x

y



|

}

{

‘

w

–

y

‚

z

y

|



{

†

{

|

†

…

z

{

|

{

Ž

Ž

{

|

“

{

{‘

{…

|

†

~

{

|

‚

{{



…

…

w

ƒ

z

{

y

…

…~

{

‘

w

~

Œ

‡

ˆ

‰

Š

‹

†

…

‚

{

|



{

‘

‘

{

…

|

–

y

†

y

|

~

{

|

•

{

w

‚

–y

|



{

{

—

ƒ

{

}

†

~

{

‚

”

…

y

’

†

…

…

w

}

}

‚

…

‚

z

x

{

{

w

|

|

~

…Ž



{

z



…

w

{

’

ƒ

{

‚

–

|

Ž

z

Œ

¬

}

|

ƒ

{

w

}

†

~

{

y

’

{

w

’

’

~

w

’

|

~

x

}

–

ƒ

y

z

}

‘



{

˜

z

~

{

{

|

’

Œ

–

y

Ž

z

ƒ

}

}

w



{

z

{

‘

{



{

~

{

|

y

|

ƒ

{

}

†

~

{

y

’

|

~

…

|



{

z

’

l

m


¯

°

±

²

³

´

µ

¯

´

·

²

°

²

¸

²

¹

º

»

¹

²

»

·

¼

»

½

º

²

µ

¾

½

»

¿

²

´

¯

°

±

²

³

´

¹

¯

²

·

´

¯

´

À

º

±

»

Á

²

³

¿

´

Â

Ã

¯

´

¯

²

Á

×

Á

·

¸

Ø

º

Ù

Ú

¯

±

¯

Å

Û

º

Ü

Á

»

·

²

¸

Ý

¯

²

Þ

ß

Á

à

µ

¹

²

á

Å

â

º

±

²

µ

¾

¿

º

»

²

º

¹

´

·

²

½

°

Å

Å

²

²

²

è

é

ê

ê

í

ëî

ï

ð

ñ

ò

ó

²

»

¹

·

²

²

»

¯

Ä

Å

¹

º

±

µ

²

´

¾

¿

º

»

²

´

¹

¯

½

°

½

±

»

²

¾

³

´

²

Á

´

½

²

´

»

·

Á

²

½

Á

»

º

Æ

»

Ç

¹

¯

Á

¯

»

²

·

Á

²

Á

²

»

¿

²

Ä

¾

º

¹

º

Æ

Â

ã

= ç

¸

ô

õ

ï

= ð

ñ

ö

ó

ó

ëó

é

÷

ñ

÷

ó

ø=

üñ

ñ

ñ

ø

÷

ó

ø

ó

=

÷

ñ

õ

ë

ï

ð

ñ

è

ø

ù

ñ

ÿ

è

ý

ù

ñ

õ

í

È

¯

Á

²

»

¾

µ

¯

º

²

Á

Å

Æ

É

²

É

¹

²

»

²

»

·

À

¾

½

º

½

½

´

»

»

¸

·

´

²

²

²

°

Æ

²

¾

Á

²

²

½

²

Å

»

½

»

¿

»

´

¹

²

Ò

Á

´

Æ

º

¯

Æ

±

µ

°

²

Æ

±

»

´

²

¾

²

½

³

¯

Á

´

Ç

Æ

¸

Ê

²

Ä

²

³

²

²

Á

»

¹

À

´

²

²

»

¹

¯

¾

²

À

½

¾

º

±

»

²

Ë

»

»

²

Â

Á

Ì

Õ

Í

Ò

¯

Î

Æ

»

Ï

Æ

²

Â

²

º

Ð

»

»

»

Ñ

´

·

º

¸

¹

¹

²

¾

Ò

Ò

²

²

Á

¸

²

Å

Ó

²

¾

Ô

²

¯

Á

À

Á

¹

º

²

²

±

»

¹

·

²

»

´

²

¾

²

²

»

À

º

²

»

Ã

º

»

Ë

²

Á

×

²

Ø

ç

è

é

Ì

²

Ù

ê

Í

Ï

»

Ú

ê

Î

Û

ë

¯

Ü

­

Â

¯

Ý

ì

½

µ

ä

í

î

´

½

ß

ï

ð

»

Ú

ñ

·

á

ò

½

å

ó

²

Ù

ô

½

Á

æ

õ

µ

´

µ

¿

Ò

²

»

´

Æ

´

¯

¸

°

±

²

²

Á

³

µ

´

´

¯

²

¯

À

µ

º

²

º

»

»

´

²

Á

²

Æ

Æ

½

»

´

Ä

Ò

º

´

²

²

»

½

»

·

²

Á

Ê

²

Á

Æ

Ê

²

³

Ö

²

Ç

º

Æ

Â

Ý

ï

ð

ñ

ö

ó

ó

ë

é

ó

÷

ñ

÷

ó

ø

ù

ñ

ù

è

ë

ñ

ï

ú

ñ

û

ò

é

ñ

÷

è

ø

é

÷

ó

ø

ð

ñ

ú

û

ü

ý

ñ

ï

ú

þ

ÿ

ö

ó

ë

ú

í

­

®


,

<

%6

7

-

%

"

8

%

2

$!

172

1

#

$

4

$

$$

&

:

,#

7

41

#

5

+$

6

6

6!

,

$

!

6

1

4

$

"

/

#2

$

+#

6

1

+

3

.1

#!

.4

%

#

4

1

6

+

%

#3

%

$

,

-

4

4

$

9

1

$

%

7

$4

1

6

2

;

6

2

,

1

+

,

1

7

$

%

#+

2

%

$

%

7%

7

*

$

$1

)

#

1

#

(

-

6

6

3'

6,2

&

5

,

5

=

1

#

6

#

1

%

"

3

82;

!6

!

6

$

"

2

$

%

%

7%

%

-

-

$

6

-

+

3%

1

69

2,

!

6

$

5

25#

-

6

$

1

16,

+

/

5

2

2

6

$

$1

,

+

0#

1/

0#

-

7

2#

.

8

6

!

7

$-

$

#=

%

#4

+

1

6

$

=

#5

=

6

*4$

)

$

=

6

%

"

(

$2'

%

6

1

1

2

$

/

%%

7

;

%

2"

1

6

$3

!6%

#

,

$

9

1

5

#

6

+

%

"

+

!

$

%$

$

$

%

"

!

6

18

7

6

$2

$

=

45

6

;

$$$

/

>

> 9

#

?

$

!

<

8

$

!

1

6

2

1

3

#

4

$

.

1#

$$

6.

-7

%

-

+

$

-

%

$

2

%

1

7

#

$

2+

6

%

2

/

9

#

$

!

"1

6

?

> $

"

%

$

2.

1

6$

"

%

$

@

#

$

2

,"$

/

9

#

$

!

#

+

$=

45

6

2

%

6

$

#21

29!

9

#

4

+

6

/

> A

$

9

"12C

$DE

F

1

+

2

#

U

$+WP

$

W

D

1

O%

4

2!

56

#

=

1

+

8

2

#

%

7$

$97

#

$

#

$

!%

6

6

-

+#

$

+

%

+$

$

2

#

1

1

3

2

#

4

$

-

9

5

%B

!8

#

;

6

6

%%

-

1

!!7

$

2

%

%

$

1

2/

K

O

6

=

!

J

D

+$E6

#I

O

2

0H

$

/G

%

$

#F

"LF

T

DF

E

M

D

LN

O

M

T

FO

DP

E

D

S

Q

D

R

H

P

X

R

G

Y

D

D

S

Q

E

F

D

F

M

Q

D

S

K

O

R

Q

L

O

D

Z

D

K

O

M

R

H

D

L

O

D

F

M

O

S

T

F

D

G

[

R

H

\

D

I

[

E

D

S

O

K

R

E

O

U

]

R

F

I

V

O

S

D

O

^

X

M

E

R

D

S

L

K

\

O

E

V

K

I

W

V

D

D

`

D

L

R

O

R

K

Q

E

E

O

R

D

`

D

m

V

D

D

F

T

R

L

Q

b

L

R

D

P

S

l

D

Q

O

V

Q

S

D

D

b

N

M

O

D

c

D

F

D

D

c

\

J

V

V

a

D

K

I

O

S

\

O

D

K

P

l

G

Q

O

F

D

O

D

G

R

M

V

\

J

D

D

K

O

E

D

O

L

D

O

H

O

T

D

U

D

K

\

D

E

_

M

k

T

V

F

M

R

`

K

H

D

D

O

K

G

O

R

F

F

M

E

T

R

D

K

h

R

D

Q

L

\

E

D

N

O

L

E

R

L

R

\

P

F

S

D

D

S

a

\

Q

S

E

N

D

_

D

D

M

D

N

G

D

F

O

M

E

H

F

F

K

\

Q

I

P

K

F

D

L

F

T

O

F

F

a

P

R

O

S

Q

F

G

K

Q

K

K

O

S

K

P

`

D

E

K

M

e

D

L

M

L

O

P

V

D

M

H

D

D

J

F

\

R

F

E

F

O

D

T

O

k

P

j

O

D

O

i

W

K

T

F

O

P

S

n

M

E

E

\

N

g

D

D

O

L

f

V

V

M

M

e

l

O

D

F

I

D

D

O

F

D

D

E

F

S

H

V

Q

L

D

V

F

L

O

E

O

K

D

D

R

E

Q

G

T

I

Q

N

O

R

W

V

E

D

S

G

P

O

K

M

D

F

D

S

e

H

E

[

O

D

M

e

K

O

D

D

d

K

K

K

E

I

D

L

V

U

R

D

E

D

O

a

e

O

R

O

o

\

D

W

D

F

W

M

O

F

b

T

P

p

D

G

O

F

G

H

D

I

E

_

F

G

H

D

I

E

\

Q

K

K

E

L

\

J

D

D

P

E

D

\

P

K

H

S

Q

R

F

\

O

O

O

S

E

k

C

Q

M

D

K

S

M

O

V

F

L

O

G

R

D

S

D

F

S

M

O

\

E

D

D

E

O

D

S

D

D

D

e

R

T

V

T

T

O

V

k

n

F

D

D

V

K

F

T

D

O

D

G

F

I

D

R

O

G

O

O

M

G

D

D

D

D

M

D

S

O

D

K

O

O

K

D

K

L

_

F

N

a

H

D

E

V

E

R

K

N

L

q

E

F

F

D

D

J

n

F

S

\

M

_

L

J

E

E

R

K

M

D

O

O

D

K

D

R

\

L

D

T

J

M

T

M

\

a

O

E

D

D

\

K

I

I

T

F

I

D

_

S

W

O

O

F

M

`

R

Q

V

M

D

O

G

K

a

S

T

e

S

D

F

R

\

O

S

F

U

E

R

D

R

H

_

V

U

D

F

K

D

D

I

V

\

M

G

E

\

R

F

K

I

n

\

L

Q

F

D

D

k

R

\

E

a

D

M

O

_

V

T

O

K

V

Q

F

K

K

E

D

N

D

T

K

J

\

R

S

O

O

S

W

F

C

D

O

L

_

e

D

D

O

D

V

T

D

D

L

M

E

E

T

Q

K

D

D

D

K

E

E

U

S

K

D

F

D

l

E

V

\

O

D

l

O

n

M

D

D

E

E

R

O

D

O

E

D

e


r ƒ

„

…

†

†

ˆ

‰

Š

‰

‡

„

‹

Œ





Ž





‘

’

“



Ž



”





‡

…



…



•



‹

–



’

—

‘



“

‹

…



‹

•

’

‹

˜

™

š

›



œ

‹





ž

‘

„

‰ •

’

‹





‹

•

‡

¡

„

¢

…

’

‹

…



‡

•



‡

‘



‹

„

…

•

†

Ÿ

–

„

…

–

ž

ž

–

’

ž

–



Ÿ



‹

…

ž



•

’

‹

˜

™

š

›

œ

„



¡



‡



„

Œ

–

–



‹

„



–



Ÿ



‹

…

ž



£

ž

’

‹

–



‡



Ž



ž



‡

¤

„

¢

–



„



‰ 



ž

t

¤



u

Ÿ

v

—

–

w



x

…

y



¡

z



{

†

|

‡

–

}

¥

w

‘

z

’

~’

‡

€

–

z

’

‹



‘

~

‚

ž

–



…



‘

„

–

–



Ÿ

–



Ÿ



‹

…

ž



•

’

‹

–



¡

‘



‹

„

‹

–



–

„

‡



Ž

ž



‘

…



•

„

‹

…

}

r ƒ

„

…

†

†

r

‰

Š

‡

„

‹

Œ



¡

•



‹

¦

–



‡

–



¡



†

‰ •

’

Ž

‹

˜

‡

™

ž



š

‹

›



œ

ž

•

’



’

Ÿ



‹

Ÿ

’

•

†

–

Ÿ

’

–

„

ž

…



ž





ž

•

…

„



‹

–

¨



„









©

…

ž



‹

•

–



‡

‡

Ÿ

‘

„

–

…

…



‰ Ž

‡

ž



‹



ž

’

’

‹

‹

–



¡

–

‹

‘









ž

ž



’

ž

’

’

Ÿ

’

ž





„

‹

–



‘

…



•

„

‹

…



–

„

Ž







ž



‹

¤

¡

„

Ž

•







‹



¦

‹

‡





ž

Ÿ

’

’

…

«

Ÿ



„

§



‡

–



…



‡

‹

•





‡



–

ž

Ÿ



’

‡

’

…



¡

¨



„



–

’

Ž



“





‡

•

‘

–

’

‹





ž

¬

Ÿ

–

‰ 

ª

„



‰ 

‹

–

Œ





‡

¦





ž

…

‡



‹



…

‡

’



‡

‹

–





ž

Œ

†

‹



ž

”



‡

Œ

­

‹



ž

…

‡

’









©





‹

‡



Ÿ

’

“



‘



ž

¤

”



Ÿ

–



‰ ¡

®

¯

³

¼

Â

Ä

²

¯

¸

¯

¼

³

Ä

¿

¸

±

¯

¹

°

Ä

É

½

±

½

²

³

³

½

Ä

³

³

³

²

½

½

È

»

»

³

¿

³

µ

³

¯

²

´

¯

¸

³

¿

¾

±

·

¼

³

¼

¿

³

Ï

¯

¯

´

²

°

¸

·

³

½

Ä

¼

¿

°

½

Ð

º

Ã

°

°

³

¯

Ã

Å

³

½

¸

¸

·

³

º

³

¸

Ä

°

Ä

º

°

±

³

³

Å

»

°

½

º

½

·

¯

Ä

¸

µ

°

³

½

À

½

Ä

³

º

º

½

½

¯

¼

°

±

°

²

½

³

º

½

Á

Ä

Ä

³

¯

·

²

³

²

¸

³

³

³

³

¸

º

¹

³

½

·

Ã

¯

´

¸

¯

¸

³

¯

²

³

³

¿

³

¯

¯

Ã

»

¼

º

¸

³

³

¼

Æ

¸

·

·

°

Á

¯

´

¹

Â

º

³

º

½

Ã

¿

µ

½

½

³

¯

Á

°

º

³

·

½

·

½

³

³

³

¯

½

Ä

À

º

¸

º

°

»

Ã

³

¸

À

³

±

Ÿ

¸

³

¸

’

º

½

½

»

’

½

´

³

ž

¿

Å

³

³

³



¼

À

Ä

±

Å

³

¾

ž

¼

½

³



³

³

½

¼

°

°

Å



±

²

Ä

²



½

Ä

°

Ÿ

³

Ç

³

µ

°

½

’

µ

²

³

‘

¯

¿

³

½

¸

±

»

¹

»

Î

½

µ

½

³

¾

¼

³

³

Í

½

¼

²

Ì

¹

¼

Ä

Ä

Ë

·

³

¾

±

»

³

Ã

¿

³

°

Ä

¸

¼

µ

¸

¸

Å

¸

¯

³

¯

º

²

µ

¸

²

¸

³

¿

Ê

¾

¿

Â

³

³

³

³

Á

º

Å

»

¹

Á

¸

½

¯

°

¹

¼

º

³

µ

³

»

¹

°

¯

³

¾

³

¯

Å

»

³

½

¸

¹

°

µ

Ä

¸

³

¿

³

¸

³

²

µ

·

¼

Ã

¼

Ä

³

¿

±

½

¼

½

¸

µ

³

½

³

È

¸

º

¸

´

³

´

½

¯

¸

³

¸

³

º

º

±

À

±

À

°

¸

Ä

¸

³

Ç

¯

½

¹

À

³

³

°

Ñ

Å

½

¹

³

Á

r

s


FLYING PINS Ô

Õ

Ü

Ö

×

Ý

Þ

Þ

Ý

Ý

û

ý

Ý

û

û

ã

÷

ö

à

æ

é

å

Ý

û

à

å

þû

á

Ý

Ý

àï

Ý

Ý

Þ

á

û

ã

ç

Ü

æ

è

ã

á

é

é

á

ý

é

é

á

Ý

à

è

æ

ö

â

è

þ

æ

ç

á

Þ

Ý

Þ

Þ

ê

Ý

ü

Þ

à

á

å

Ý

å

à

û

ö

ê

Ý

é

æ

è

Ýì

ã

ã

÷

ã

ì

à

å

û

è

Þ

ã

ã

ã

á

à

Þ

Ý

á

Ý

é

è

å

é

ã

é

é

Ý

ã

ã

ü

û

Ý

è

é

å

Ý

÷

â

ê

ê

Ý

ä

Ý

ä

á

é

è

å

ì

æ

Ý

Ý

å

æ

ë

ã

è

ì

ã

Þ

á

á

à

û

Ý

Þ

ýý

Þ

à

à

ÿ

Þ

þ

é

Ý

á

à

á

ã

û

ß

é

þ

û

ø

à

Ý

æ

á

ä

Þ

Ý

æ

à

Ý

ì

ù

á

æ

à

ì

ç

Ý

ç

ê

ì

à

à

à

à

Þ

Ý

û

é

ç

Ý

Ý

Ý

Ý

à

à

ã

ü

Ýà

ì

á

ë

ã

à

Ý

Ý

á

é

à

æ

ëÝ

Ý

Ü

Ý

Ý

ã

ø

ë

Þ

å

ä

é

æ

á

åãÝ

Ý

ë

à

à

ý

ê

Ý

Þ

Ýà

è

Þ

é

ì

è

à

÷

Ý

à

Ý

æ

ã

á

ö

æ

Ý

Ý

Ý

ö

Ý

ö

ã

ø

å

è

Þ

ì

ã

å

ì

ý

æ

Ý

à

è

ö

Þ

ü

à

Ý

ë

ì

ã

þ

ç

à

è

ã

û

å

Ý

Ý

ü

à

ý

å

Ý

ë

à

þ

ä

ü

ý

ö

æ

ê

û

à

Ý

æ

Ý

Ý

Ý

é

ã

ö

ë

è

Ü

â

ý

Ý

äÝ

þ

ä

ã

á

á

êè

è

æ

æ

Ý

à

Ý

Ý

æ

÷

û

÷

Þ

Þ

ö

Ý

è

ã

à

à

â

Þ

ö

Ý

Ý

ß

à

â

Ý

ã

ê

ì

à

Ü

Ü

â

ü

Ý

è

Ý

à

æ

à

ü

Þ

Ý

á

Ý

æ

ä

é

à

é

Ý

à

ç

Ý

á

Þ

ä

Ýæ

á

Ýûà

Ýàô

ä

è

å

÷

Ý

æ

Ý

è

Ý

à

ç

æ

Ý

ÿ

Ý

ã

ã

Þ

á

ö

ñ

è

ä

á

é

á

Ý

Ý

ê

Ý

ë

è

Ý

è

ã

Ý

à

ö

Þ

ê

û

Ý

õ

ä

Ý

æ

å

ì

ðæ

Þ

à

óç

ã

Þ

æ

ô

à

ì

å

ä

ò

û

ü

ñ

Ý

à

Þ

Ý

ð

Ý

Ý

è

ä

é

ó

ý

ì

Ý

à

ñ

å

á

á

ð

Ý

ê

à

ï

ò

à

Ý

Ý

ñ

è

ì

Ý

ê

à

î

Ý

ì

æ

Ý

ã

û

Ý

ã

ð

æ

é

â

ï

æ

Þ

ã

ö

í

à

ä

Ý

Ý

Ý

à

ì

à

ì

é

à

Ý

Þ

Ý

á

î

â

ç

à

ì

Ý

å

Ý

ü

à

à

Ý

Þ

ý

ê

á

è

Ý

Ý

é

æ

å

Ý

í

æ

ì

ß

à

á

Ý

é

Þ

ã

è

ä

Ý

à

Ý

Þ

Ý

å

ì

Ý

Ý

ì

æ

÷

á

þ

û

è

à

é

æ

Ý

æ

ã

ß

á

Ý

Ý

ã

è

Ý

å

ã

à

ë

äû

ä

û

Ý

á

è

ë

é

æ

Ý

Ý

ã

æ

Ý

ì

á

Ý

Ý

é

Ý

ã

Ý

ì

ã

ä

è

á

è

ý

Ý

æ

ç

ì

à

ã

ê

å

à

Ý

é

ã

Ý

ç

Ý

æ

æ

Þ

à

Þ

ö

æ

Ý

ä

è

è

ü

Ý

ý

ã

Ý

ä

à

ä

û

û

Þ

ä

à

ü

å

Ý

á

è

è

Þ

ê

á

å

ã

Ý

Ý

÷

è

ä

à

Ý

Ü

ã

ä

û

Ý

û

Ý

Ýå

ã

å

î

û

ï

ð

Ý

á

à

ì

æ

û

â

ð

æ

ñ

ÿ

à

ÿ

èÝ

ç

à

ÿ

á

Ý

Ý

á

Ý

ã

û

á

å

é

à

û

á

é

Ý

á

å

à

å

á

Ý

â

ô

æ

ÿ

àà

ä

Ý

Ý

Ý

Ý

á

þ

ì

Þ

à

Ü

à

é

à

áè

Ý

é

Ý

á

ã

å

á

Ý

ó

ö

ü

á

ö

ö

á

å

à

ò

þ

ì

è

Ý

Þ

ñ

à

ö

á

Ý

Ý

ã

ã

Ý

â

æ

é

é

ã

é

â

á

ç

ý

à

æ

ê

í

ü

Ý

è

å

ê

ç

ö

å

è

æ

Ý

á

æ

è

á

Ý

Ý

ö

á

é

Þ

á

Ý

à

é

û

Þ

á

ö

á

Þ

è

à

Ý

û

å

æ

Ý

Þ

Ý

ã

æ

û

á

û

á

â

û

û

è

Þ

Þ

å

æ

à

û

Ý

å

Ý

à

Þ

à

æ

ä

à

Ý

æ

à

ü

àì

Ý

æ

á

à

ü

å

û

áã

ä

è

ö

Ý

Ý

ã

Ý

â

à

Ý

å

û

ì

Þ

Ý

Þ

Ý

è

å

à

ü

Ü

à

è

ã

è

ê

è

Ý

Ý

ûä

â

é

à

æ

ö

à

Ý

è

ç

ê

û

Ý

ö

Ý

û

Ý

ã

û

æ

þ

Ý

Þ

þ

ö

ä

ê

Ý

Ý

å

á

û

ì

÷

û

á

à

Þ

Þ

é

Ý

å

è

ö

á

ý

à

Ý

æ

à

ì

è

Ý

â

à

è

é

ü

ç

û

á

à

ä

æ

Ý

á

ÿ

Ý

é

à

ý

ì

Þ

é

à

à

ý

ß

þ

Ý

à

ß

é

ã

Ý

Ý

à

Þ

è

Þ

Ý

á

Ý

ç

Þ

á

â

à

à

å

ç

ä

à

æ

é

à

à

ã

Ý

Ý

à

Ý

è

û

Ý

Ý

Ý

Ü

á

é

ö

á

à

Þ

Ý

é

Ý

é

Ý

Ý

ù

Ý

ÿ

â

û

è

Ý

Ý

å

Ý

ã

éÝ

Þ

Ý

á

ì

ê

Þ

ö

Ý

ü

Ý

ì

û

ÿ

æ

Þ

à

á

Ý

å

Ý

é

û

ì

Þ

ã

ý

à

æ

à

þ

Þ

Ý

é

æ

þ

à

ê

ì

é

å

á

ë

à

à

å

à

â

Ý

ã

å

æ

Ý

ç

è

ç

Ý

ç

æ

Ý

ä

é

û

â

ö

ì

ö

à

á

à

û

Ý

Þ

ã

é

ë

è

Ý

Ý

à

á

Ý

Þ

ù

å

á

ã

è

Ý

à

ã

á

á

Þ

è

é

æ

à

á

æ

Ý

ê

æ

à

ô

à

à

ã

Ý

ù

Ý

ã

Ý

ã

ç

è

â

ä

ë

æ

á

á

à

å

ý

á

á

Ý

á

Ý

Ý

æ

à

þ

Þ

á

ñ

Ý

Ý

å

á

å

æ

à

Ý

Ú

ß

Þ

û

à

æ

Þ

å

ð

Þ

è

à

Ý

ó

å

é

ã

à

Þ

á

ê

Þ

ß

ÿ

à

à

à

à

à

Þ

Ý

Ù

Ý

æ

ü

ò

è

ë

é

è

Ý

à

ã

ü

Ý

ß

à

Ý

ä

ç

ñ

à

Ü

Þ

ð

ã

ã

Ý

â

á

ä

Ý

Ø

î

á

Ý

í

à

ëü

å

æ

ö

á

à

Þ

ì

á

Ý

ÿ

Ý

à

é

û

Ý

û

ã

å

à

á

û

é

Ý

Ý

à

å

ä

á

Þ

ß

Ý

ÿ

à

ö

÷

ê

á

Þ

ä

á

à

û

å

á

è

Ý

å

ã

á

Ý

Þ

å

ä

è

ç

ü

ü

æ

ã

á

è

Þ

å

é

ö

æ

à

Þ

ü

æ

æ

Ý

á

ä

é

ç

ì

Ý

æ

û

è

ö

Ý

à

å

Ý

å

å

ö

ê

é

ã

Ý

ì

â

ã

é

å

á

á

ä

å

é

ä

Ý

á

û

Ý

à

ê

æ

å

Ý

Þ

è

à

ì

à

æ

à

û

ü

Ý

ã

Ý

à

Ý

Û

â

å

Ý

ã

Ú

á

û

ä

ë

ë

ã

Ý

ä

Ý

à

þ

Ý

Ù

ß

ú

ý

Þ

Ø

ý

æ

ü

è

ã

å

Ý

Ý

û

à

ûÒ

Ó


!

"

:

C#

#

;

A

;

L

D

;

V

;

Q

K

K

;

>

L

;

;

<

>

C

<

;

Q

;

A

D

D

A

A

G

;

A

-

Q(

D

;

<

Y

Y

<

A

<

;

W

G

G

<

<

A

A

B

B

M

M

=

=

H

A

L

L

G

;

;

H

V

G

;

;

;

V

K

K

K

;

H

D

G

G

K

I

I

I

;

S

A

;

<

A

K

G

V

@

L

;

H

G

C

;

A

;

?

I

K

G

L

;

;

L

;

I

V

;

<

A

>

K

G

;

A

V

D

Z

A

G

G

G

D

<

G

J

;

G

G

<

;

<

;

K

;

;

A

>

Z

A

L

;

;

P

B

W

I

I

G

Q

H

G

G

K

=

K

K

;

P

G

K

M

<

O

C

H

;

;

I

;

K

I

&

;

A

Q

A

9

G

V

;

3

$

G

K

<

I

,

G

Q

<

?

/

;

;

W

A

8

N

J

=

C

7

;

G

L

;

3

G

;

C

H

(

W

<

;

*

I

B

G

<

6

V

K

K

P

H

K

5

G

H

T

B

4

K

=

P

<

;

3

M

=

E

P

*

;

M

G

;

)

G

;

V

;

1

H

<

;

,

A

I

V

K

;

Q

;

H

H

K

0

"

<

H

G

I

;

;

;

A

1

!

L

>

P

;

V

H

G

;

0

L

;

;

P

H

G

E

I

*

"

K

H

I

;

+

K

I

K

M

4

<

G

>

M

*

;

A

D

<

;

K

<

3

U

K

;

(

Q

H

P

H

<

;

;

*

$

L

G

I

U

!

<

=

G

=

2

K

;

=

=

I

;

>

*

J

Q

;

2

T

K

G

1

I

S

M

;

I

,

H

I

G

D

<

0

;

D

;

D

K

*

;

K

I

A

0

G

K

I

I

,

"

=

H

P

W

$

F

I

<

E

E

A

G

A

<

,

A

;

;

A

B

Q

<

X

I

I

D

@

,

=

R

;/

E

;*

;

L

?)

K

G

G

.

E

L=

P

=

<

D

;

,

B

@+

@

T

P*

G

K

S

G

)

A

R

G<

;

;

G

(

@

;

;

;

<

B'

;

P

C&

?

P

;

;

G

%

>

=

K

>

==

L

D$

<

@

LM

=

=

H

G

K

G

G

A

;

<

S


]

^

j

„

k

_

l

m

z

u

ˆ

m

…

b

n

q

†

‹



d

pŠ



c

o

s

‰

œ

a

m

‰



`

r

x

s

‡

Œ

”

k



“

e

“

f

t

w

u

t

Œ

^

v

f

w

u

c

s

x

h

i

t

y

z

w

{

s

t

v

w

t

|

s

n

x

m

k

t

l

s

}

n

m

~

t

k

w

s

s

wu

{

s

€

z

u

{

s

|

s

s

n

l

z

y

s

v

x

s

s

w

‚

v

t

v

q

j

v

t

v

ƒ

q

Ž

Š

g

Œ

•



“







‘



’

Œ



“

œ



‹

‰



Œ

œ

”

Œ

ž

‰



•

’

–

“







‘



”

Œ

“



“

‰



”

‰

Ÿ

’

Œ

œ

Œ



Š



‹

š

Œ

—

ˆ

Œ

Œ



Ž



¡

Œ



š

‹



˜

Œ

–



“

“

“



“



Š

š

Œ

–



Œ

Œ

‘

”

‘

”

Œ

Œ





™

‘



Œ

š

‘

ž

Š

‰

Œ

‰

‹

”

Œ

Œ

Š

‹

›

‰

¢

‹

Œ

”

‰

•

–





‘

”

“

“



‹



Œ



Ÿ



Œ

Š

Ž

Œ



‹

Œ







‹

Œ

—

Œ





Œ

‹

˜

–

“

“



™

Œ

Œ



”



Ÿ

ž

“

š

š

Œ



‹

›

Ž

¡





£

”

“

š





¡

Š

•

Œ

¡

¢

‰

•

Š



–

š



–







Š

Ÿ



Ž

Œ

‘

Ž





”

Œ

Œ

‰

“

‘

–

‘

Œ



”



•

’

Œ

Œ

š

Œ





Œ

ˆ

Œ

‘

‹



Œ

Œ



”

’

‘

Œ

“

Œ

–







’

Œ

’







Œ

‰

‰

Œ

Š

‘

’



“

‰

Œ

Œ







‹



Œ

•

‘

—

Œ

‰

Œ

Š

‹

Œ

ž





•

Œ

Œ

“

”

‰

“

•

‹

Š

˜

”

–

–







“

Ÿ

“

‹

‘



“

Œ

”

–

”

“

“

š

‰



”

•

™

‰

–

¤



¥

•



–

‘

‹



”

Œ



‘

“

Ž

”

“

Œ

“



‘

“

œ

Œ



•

Œ

–

š



Œ



‰

Š



“

Š

“

¦

‹

–

¥



š

‹



“

“



Œ

[

\


©

ª

¸

¹

Î

«

º

»

É

é

ò

ð

ê

ÿ

ï

ð

î

í

ó

ô

ú

ö

þþ

ê

ê

ë

î

ý

ý

ô

ñ

ô

ø

ú

ö

ô

ô

ö

ô

ô

ð

ø

î

ð

ý

ó

ý

î

ð

þ

ý

ô

î

ð

ö

ú

þ

÷

ð

ù

ð

ð

ð

ð

ë

ë

ð

ô

ú

ô

ô

ï

ï

ô

ô

î

ú

ÿ

í

ö

ñ

ð

ý

õ

ë

ð

ê

ò

ð

ó

÷

ô

ö

ê

ô

ý

ð

í

ó

ë

ö

ê

ñ

í

ë

ê

ö

ÿ

í

ð

ð

ð

ê

ð

ý

ý

÷

ð

ðð

úö

í

ó

ð

î

î

ó

ù

ö

÷

í

î

ó

ð

ê

ï

ô

î

ì

ð

ý

î

ù

ñ

ê

í

ò

í

ý

ó

ô

ô

ð

ë

ï

ê

ó

î

ð

÷

ê

ð

ð

î

ð

ì

ô

ð

î

ú

í

ô

ô

ðð

ð

ò

ð

ö

ó

ý

ð

ù

Ç

ú

ô

ï

÷

ê

ð

î

ì

ð

ö

ô

ö

¼

Ç

ô

ñ

ï

ð

ê

ê

ó

ð

ð

î

î

ë

ð

ó

ý

ê

ý

Æ

¼

ð

ð

ê

ð

ð

ðê

ð

ú

ê

ô

ï

ï

ë

Ø

Í

¿

ô

ñ

ö

í

ê

ê

ô

ø

ð

ñ

ð

ð

ÿ

ö

Á

à

º

ï

ö

þ

É

Á

ð

ÿ

Æ

È

¹

ë

ñ

ý

ô

ú

í

ô

ì

ð

ë

ì

ñ

î

ï

ñ

ú

ï

ð

ð

ñ

í

ð

ñ

ê

í

ô

ö

ð

ø

ô

È

ó

Å

ß

ó

ð

Å

Ü

è

ð

ô

ð

¼

Í

ý

ð

¹

»

Þ

ð

ð

ð

Á

õ

Ç

»

ý

ê

ñ

ö

ú

öî

ò

ð

ë

ë

ñ

Ý

ô

ð

Æ

Þ

ê

õ

ó

ó

ô

ñ

ý

ø

ê

öð

í

í

÷

ð

ï

ò

ô

ï

ð

ú

÷

ö

Å

Ä

¹

ëÁ

Ã

è

õ

ë

Â

ú

ý

ð

¹

Á

Ü

ð

ñ

ð

×

¹

¼

ë

û

ë

ð

ô

ô

ö

í

û

ð

ó

ø

ô

ñ

ý

ê

ê

ë

ï

ó

ê

ð

ø

Í

ê

ö

Ô

È

ì

í

ê

Ó

Í

å

ê

ú

Ö

Ü

Ä

ë

ú

ñ

Ã

í

ñ

ú

ö

î

ô

ë

ð

ú

ô

ô

Õ

Í

ô

ø

þ

ù

ð

í

ì

ý

ó

ï

ï

ì

ù

ð

ð

ð

ô

ð

÷

ðõ

ê

ö

Ü

ð

ú

Ô

¸

ë

ó

Ì

ô

ù

ú

ø

ñ

öð

ô

öð

ê

ð

ë

ú

ù

í

ý

î

í

ú

ð

í

ð

ó

ý

ý

õ

Ó

¿

ú

ð

Ò

Ã

Ê

ô

ú

Ñ

È

Æ

ð

ö

Ð

Æ

¼

ì

Ä

º

Í

û

Á

Æ

Ü

ïÆ

Â

ð

ë

þ

Å

Ý

Í

î

ôê

ô

ø

ð

õ

¸

ð

¹

¿

ê

ù

Å

Ø

Á

ê¹

Â

ðë

ë

ð

ú

ë

ð

üô

ð

õ

÷

í

ý

ì

ú

þ

ð

ý

ð

ù

î

ý

ö

¹

Æ

ÿ

ö

Ï

»

º

ð

î

¿

¼

º

ö

ë

í

ô

ëë

ð

ð

ý

ð

ø

ê

î

ô

í

ï

ð

Á

Ø

»

õ

ø

î

ï

õ

ê

ö

ô

ð

ð

ÿ

ó

ö

ô

û

î

ÿ

î

ð

÷

ô

ð

ý

ö

ð

¼

þ

ú

Æ

Æ

û

ð

ð

Î

º

ô

ð

ö

Í

¼

Þ

ð

ó

ú

Ì

»

Á

î

ô

ü

ý

ý

ð

ô

û

÷

ó

Å

Æ

É

ð

ë

û

ô

ë

í

ð

ö

ý

Á

È

û

ë

ö

ê

í

ë

ïø

ÿ

ô

ý

ý

þ

ê

ð

í

ð

ë

ð

ú

ô

ð

í

û

¹

Â

ç

ê

ð

Ë

¼

æ

ð

ú

Á

Æ

º

ë

ò

ô

ô

ú

ÿ

ð

¹

ø

ê

ù

¹

È

¼

ú

ðÁ

»

»

ð

ø

Æ

º

ê

ð

ð

ð

ô

ì

ñó

ð

ð

ô

ô

þ

ó

î

ð

í

ô

ë

ð

ð

ù

ú

ð

Ã

Æ

Øú

ë

ò

ó

ô

ð

ðÿ

î

ø

ù

ð

ð

ó

ð

ë

ý

ô

ö

ê

÷

Ã

¼

Á

î

ý

¹

Ä

Æ

ö

ð

î

Ê

Ã

Å

ø

ì

ê

ð

È

ð

¼

Ü

å

ï

ð

É

Ì

ñ

ð

ê

ñ

ïø

ð

ý

ñ

í

î

î

ï

ÿ

Á

Ê

Ä

ô

î

ô

ð

ô

ý

ð

ð

Á

ó

Æ

Æ

ð

ð

ï

È

Û

Æ

ï

ï

ï

ñ

ð

ý

ô

ê

ö

ÿ

ú

í

ê

ô

í

ë

ð

Å

ð

Æ

¿

ð

ô

ð

º

Á

Å

ý

õ

Æ

Æ

ó

ö

ð

ó

ë

ê

ö

ÿö

ù

ô

ó

ú

þ

ì

ì

ó

ó

ô

ð

÷

ÿ

ö

Å

Î

¹

ô

ð

ó

Á

Í

Ç

í

ð

ð

ð

î

ð

ë

í

ó

ö

ú

ö

²

Æ

Ì

Í

ÿ

ý

ì

ð

Ü

·

Â

Å

õ

ï

³

¼

Á

Í

ú

ô

ë

ô

í

ë

ï

î

ë

í

ð

ð

ð

ð

ê

ð

ô

ú

ø

û

î

ï

ð

ø

ð

ö

ô

ú

ñ

ú

ô

ð

ð

û

ö

í

ð

ø

ï

ô

ê

¸

ì

í

¹

ô

ô

ê

ÿ

¿

ð

þ

ð

ëó

Æ

Ë

ä

´

Ç

Á

Í

ò

ë

þ

ë

ð

ð

í

ý

ì

î

ð

ð

ð

Ì

Á

¹

ê

¯

Æ

Á

Á

ë

ú

ó

ðð

ñ

þ

ù

ë

ý

ð

ð

ð

þ

ô

î

Æ

µ

Â

É

ò

´

Æ

É

Å

ñ

ñ

³

Å

È

È

ô

ó

î

ã

¯

Ä

Ú

ð

ê

¬

Ã

Å

â

þ

ðð

ôó

ð

î

ó

ý

Â

Æ

ï

ý

²

Á

Â

î

ý

ë

î

Æ

í

ô

¹

Á

Í

ú

ð

ð

ð

ëð

±

À

Á

¼

í

ù

ô

¿

Æ

Ø

ì

°

¾

Ù

Ã

ë

¯

½

Æ

Å

ê

ê

ö

Á

®

¼

Å

Í

­

»

Á

á

ö

¬

ð

ö

ö

ú

ð

þ

û

ð

ô

ô

ý

ð

ô

§

¨
 (

)

*

+

+

3

3

B

U

N

N

D

U

D

F

L

D

D

R

D

N

P

T

R

D

X

G

U

S

E

Q

V

F

P

S

S

a

U

L

D

N

D

F

F

R

R

U

R

U

B

U

D

D

F

R

I

f

D

R

F

U

;

0

<

0

0

5

I

S

I

C

=

0

*

8

C

S

N

K

;

;

5

0

*

R

S

K

i

S

N

F

V

R

K

C

D

S

]

S

^

J

P

U

X

U

M

X

D

P

O

0

*

2

:

D

N

P

5

0

1

>

*

U

D

J

D

D

H

Q

N

F

L

U

,

0

1

3

6

D

F

S

I

D

L

S

D

D

U

?

;

0

4

1

,

+

1

5

1

8

;

;

D

Q

G

S

U

D

K

K

K

I

I

F

L

I

D

J

D

S

S

Q

I

N

R

K

Q

K

S

N

Q

L

J

I

N

U

L

U

X

D

S

O

R

R

U

P

J

U

N

S

R

C

D

F

D

J

N

L

D

J

C

D

a

F

D

g

H

D

C

S

D

E

D

F

L

]

C

D

C

P

F

Q

b

J

U

U

K

Q

U

Q

N

X

S

D

J

F

D

J

F

F

D

N

C

D

D

L

G

S

E

R

]

D

U

V

R

D

D

S

N

U

R

K

I

N

N

J

J

K

a

D

C

D

S

K

Q

R

C

T

D

C

N

K

I

R

F

R

S

U

S

G

D

R

[

R

L

U

C

J

U

V

d

D

M

D

J

H

K

T

D

b

K

S

D

I

N

Q

U

]

D

J

N

I

D

U

h

D

H

N

F

a

^

N

D

T

]

K

D

U

D

`

C

H

D

Q

I

P

F

D

D

N

S

F

G

U

L

F

N

K

D

U

G

U

E

M

S

N

\

M

U

\

E

F

I

D

D

I

D

U

K

K

C

I

D

\

K

]

R

U

J

F

S

I

F

S

L

D

J

N

O

D

\

J

I

D

Q

C

D

S

U

K

Q

I

X

I

S

U

R

S

D

E

R

C

S

H

S

F

D

F

I

U

\

E

D

D

D

F

G

E

S

W

D

D

S

R

a

D

I

Q

]

U

I

H

X

S

D

O

a

J

S

K

D

D

R

N

R

X

U

I

M

U

T

C

R

D

D

K

R

D

D

_

S

I

I

R

R

N

G

D

N

I

L

c

Q

U

U

U

D

S

D

\

C

S

U

L

U

S

D

N

H

S

N

X

J

O

I

J

F

T

C

K

U

J

D

I

T

S

C

D

[

V

N

U

a

U

N

M

F

I

K

M

I

Q

C

I

D

D

D

X

a

Q

I

D

D

D

D

Q

D

Q

F

X

D

D

F

S

I

F

L

U

D

S

H

O

M

S

L

N

H

N

J

G

S

D

J

F

E

D

D

D

U

M

I

D

\

S

M

R

D

C

K

J

U

D

R

U

R

U

U

S

N

K

N

N

G

S

D

L

O

N

S

\

d

D

H

D

U

a

X

E

N

E

C

X

a

L

K

J

G

[

I

N

D

D

S

D

R

V

F

D

D

O

N

D

R

U

K

Q

C

S

H

N

S

S

C

U

J

D

S

R

K

D

H

E

J

G

G

L

D

R

K

N

C

Q

K

D

T

E

S

F

L

D

I

E

U

D

L

Q

F

J

L

T

D

S

U

C

J

F

G

D

J

F

S

K

G

N

N

Q

D

Z

G

\

U

F

P

Q

U

D

D

D

D

I

E

\

K

F

R

D

N

D

E

L

a

L

V

F

D

U

I

C

K

R

S

X

U

a

D

U

S

K

N

D

S

S

R

:

I

Y

S

D

R

D

Q

I

G

P

8

S

D

L

F

E

D

O

2

9

U

R

D

S

I

D

D

[

H

E

T

V

M

O

K

D

J

e

S

[

)

R

N

L

S

I

U

D

Q

F

R

S

J

R

N

X

S

F

8

I

\

R

U

Q

E

G

P

P

C

F

\

D

J

0

L

U

V

N

N

J

K

D

K

D

F

T

I

L

M

Q

I

D

Q

N

D

S

N

F

P

S

I

L

S

M

S

K

U

]

D

J

N

U

S

D

D

N

D

X

S

R

F

U

R

D

D

E

U

U

R

U

J

G

S

S

4 3

X

E

P

0

5

.

H

U

J

V

O

D

J

F

N

F

D

D

D

R

T

I

L

L

I

C

K

U

S

N

D

K

S

X

D

D

a

S

X

R

I

I

R

N

O

I

D

I

7

;

M

G

I

D

C

F

Q

)

=

*

D

D

D

N

\

I

D

H

5

L

W

S

U

I

D

H

K

L

D

M

D

U

N

U

R

S

D

N

D

R

F

G

F

a

C

F

R

N

U

O

\

D

I

S

K

F

D

D

J

C

D

X

M

J

\

L

X

C

C

R

V

U

S

C

D

K

F

6

A )

J

J

N

2 5

?

I

C

D

0

5

=

K

C

E

K

K

U

D

S

F

R

L

N

J

D

K

I

K

D

D

f

S

C

L

I

S

D

R

G

U

D

S

1 +

R

IA

D

D

'

4

0

3

R

R

D

0

&

3

D

J

N5

I

U

K

F

D

D

D

^

N

K

U

H

]

G

D

L

U

2

;

H

#

0

:

D

J

Q

M

O

C

R

K

C

J

L

D

9

U

D

D

I

C

D

U

R

D

M

S

Q

2

%

2

G

S

R

\

U

V

D

R

H

J

L

;

C

S

D

I

D

N

U

D

@

F

E

U

E

T

K

I

S

1

$

0

D

C

D

E

I

E

G

0

= 3

D

D

/

#

,

0

,

C

L

.

"

,

2 :

-

!

J

H

D

D

I

S

U

U

D

F

C

G

J

D

]


SCHOORSTEENPLASTIEK VAN FRANS GAST HOE HET KUNSTWERK IS GEMAAKT l

m

n

o



o

„

p

{

q

…

r

„

s

s

{

‚

t

{

u



v

†

w

q

‡

x

{

s

y

ˆ

z

{

{

{

|

|

}

}

~

~

{

}



ƒ„

{

}

…

{

„

{

{

‚



{

~

~



‰



€

Š

}

~

‚



ƒ

…

{

Œ

~

z€

}



{

Ž

{

‹

…

„





~

}

~

‚

|

Ž

…

ƒ

„

ƒ

{‹

„

{

~

~

…

ƒ

‚

~

ƒ

ˆ

ƒ

€



{

‚

”

~

’

{

“

{

}

z

‘

~

Š

…

“

{

Œ

„

{

Ž

{

…

‚

~

|

}

Ž

~



“

{

„

{

{

‚



}

~

‚

‚

{

{



}

{



€

ˆˆ

”



Ž

…

ƒ

„

{

{

‚



€



…



€

}

|

}



”

{

‚

{

…

„

{





”

{

‚

{



„z



‚

{

‰

{

}

…€

Š

”

{



z

Š

{

†

‡

}

“

{



{

ˆ



…€

„

}

z

…

{

{

z

€

{

Š



“

‚

”

~

{

€

{

”

}

}

{

{



…

”

}

†

•

{



z

€

Š

”

ˆ

{



„

ƒ

„

{

{

}

…

{

Œ

~

…

”

z

‹

{

„

{



Ž

~

’

{

Ž

~



“

{

}



|

}



{

…

”

ˆ

{

~

„

{

…

„

{

‚

{



”



ƒ

…

|

}

ƒ

{

ƒ

}



ƒ



…

‘



{

ƒ

ƒ

ƒ

„

„

‘



}

ƒ

ƒ





‹



ƒ

}

ƒ



ƒ



ƒ

~

ƒ

}

ƒ

„



‹

€

Œ

‘

ƒ

ˆ

~

ƒ

{

ƒ

ƒ

€

€

„

{

“

{

}

ƒ





{

“

~



€

~

‚

„

{



‚

~

}

{

…

ƒ

{

}

–

{



…

€

‡

~



}

~

…

”

‹

ƒ

{



…

‹

„

{



ƒ

™



ƒ

{

z‹



„



“

{

}



{

{



ˆ

{

ƒ

€

‚

€

Š

”

{

…



~

|



{



{

{

|

š

›

©



~





{

{

…

“

{

}

z

Š

{

}

ƒ

{

”

~

}

{

…

‚

‘



z

{



|

{

}

„





~

}

“

”



…

{

€

Š

{





{

}

z

€

}



{

{

Ž



{

“

Š

{

{





}

~

}

…

~

~

„

ˆ

„

{

„

{

„



~

~

…

z

€

Š

{

{



}

|

}

|

~



}

”



‚

{

{



{

€

~

{







|

{

…

{

~

{

€

{

Ž

…

{

~

~

z

{



{

|

„



{

{

‚

{

ˆ

Ž

‚

€



{

{

~

{

{

~





{

|



”

{



}

{

“



€

|

“

‘

}

{

…

~

~

~

’

{

†

–

{

}

z

~

{

{

z



{

…

{

}

…

~

¢

¦

£

¬

¤

œ

š



­

¥

¢

¦

¢

¦

¦

¨

§

®

¨

¢

«



¤

©

¥

¢

¥

¦



¢

ª

¨

¦

£

¢

¢



©

™

¨

£

¨

¯

°

¨

ª

±

¨

ª

„

}

…

€

‡

{

{



Š

{

}

ƒ

„

Ž

~



{

{



€

|

‘

‚

~

|

’

{

”



{



…

„

}



{

ˆ

~

~

”

}

„

…

Š

Œ

{

ƒ



„

{

”

|

}

{



~

~

…

ƒ

„

~

}

{

z

{

‚

~

~

}

†

‡

~

}

€

|

”

„

—

„

{

ƒ

~

~





{

ˆ

{

…

“

z

€

Š

„

€

}



{

…

ˆ

}

{



{

‚

~

~

}

|

}



„

{

{

”š

›

œ

œ



ž

²

¡

¢

£

¬

¢

³

œ

«

®

´

¥

¦

¢

¢

¦

”

ƒ

{

˜

„

{

z€

‰

{



~

‚

³

¨

®

«



|

}

{



~

~

…

“

{

{

˜

¨

¥

›

£

§

¢

¢

¦



¨

¤

¢

®



©

§

¢

¨



ª

¢

©

¢

£

¦

¥

«

¢

©

¢

¦

¬



¨

œ

š

­

¢

±

¢

¦

£

´



š

µ

±

£

¥

«

¢

¦

|

›

~

¡

¢

‘

ˆ«

‹

ˆ

„

†

„

z

‘

ƒ

‹



¥

†

™



Ÿ

£

ƒ

ƒ

{

“

}

…

‹

‚

{

…



ƒ

ƒ

~





‚

‹

„

{

{

ƒ

ƒ

{

|

ƒ



ž

¢

‘

ƒ

ƒ

{



Ž

ƒ

ª

‹

ƒ

”

œ

¢

›

‡

œ

}

ƒ

„

¢

ª

¨

¦

£

¢

¢



©

™

¨

£

¨

¯

°

¨

ª

±

¨

ª

{

‹

z€

‰

{



z

{

‚

~

~

}

†

‹

j

k


¸

¹

È

¹

º

º

»

Ì

º

À

Á

Ä

¿

Á

Ä

º

Â

Á

Å

¾

Á

Ñ

Ç

Ç

¾

º

Â

º

Í

Î

Ç

¾

½

Ñ

¾

¾

Ó

Í

Á

Ã

½

Ã

Ë

Ç

Ë

Æ

¹

¼

Å

½

½

Ó

¿

È

Ç

À

Ç

¼

½

Â

È

Ñ

¾

Î

½

Ë

»

Ë

Ë

¾

Î

Ã

Ó

Á

½

Ç

½

Í

º

»

Í

Î

Å

Ñ

¾

º

º

Ñ

Ø

¿

Ç

º

½

º

Ù

Å

Ã

Ç

Æ

¿

Æ

º

½

Ë

¹

¾

Ó

Ã

Ã

Ë

Ñ

Á

¾

Ó

º

½

º

Ã

¹

¾

¾

»

Æ

Ó

½

Ë

º

Ç

Ë

Ã

Ã

Ã

º

»

É

¹

Ú

Ç

¿

¹

Ã

Ã

º

º

Ì

º

º

Ä

»

Ø

Ã

Ë

À

»

Æ

Å

Ó

Ï

Ë

Ï

¼

Ç

Ã

È

Ç

½

Á

¾

º

Ã

º

¼

¿

Ç

Ç

Ç

¾

Ã

Ç

º

Á

Ç

¹

º

½

Ë

º

º

Ñ

Ã

Ë

Ä

½

¾

¹

¹

º

Ç

Î

Á

º

Ç

Ï

Ô

º

Ä

Ã

Í

Î

¿

Í

Ð

Â

º

º

½

Ç

É

º

Ä

Ç

½

Ã

º

Ç

½

º

½

Ñ

¼

Ç

È

Ç

½

Å

¿

Ç

»

º

½

º

Â

Ó

º

º

¹

º

Ë

Ã

¹

Ã

Ì

Á

¿

½

Ð

º

¾

¾

º

¾

Ã

Ñ

Ã

Ë

É

Ï

À

Ç

½

¼

Í

Á

º

Ó

»

Á

»

Ã

¾

º

½

¼

Ë

»

¾

»

¿

¾

À

¼

Ë

½

¾

¿

º

»

È

Î

¿

º

Ç

Ç

¾

º

Ï

À

Î

º

¼

º

Ì

Æ

Â

Í

º

»

Á

¼

¾

¹

Í

Ë

½

Ç

º

Í

º

Ë

º

Ç

Ì

¹

Á

Ç

Ó

½

º

»

Ç

Ã

½

Ó

Ë

º

Á

Ã

Ó

Î

Æ

º

¾

¾

¼

È

Ê

È

Í

À

¹

Ã

º

Ã

É

¾

º

Ç

¿

º

¿

Å

Ã

Ì

Ñ

º

¾

Ç

Á

Á

»

À

¹

¹

¿

º

»

Ç

»

¹

Á

º

¾

Æ

º

Ã

º

È

º

Ç

Í

½

Ñ

½

Á

º

º

º

Ã

Ç

¿

»

Ë

¿

È

Ç

Ã

Ë

º

Ï

Ï

Î

Ñ

Å

Ç

¹

¾

¿

Î

Ã

Ã

Ë

À

Ë

½

¾

¼

º

½

»

Í

Ç

Ç

Ç

¾

Ã

»

º

º

º

Æ

Ã

º

¹

Ë

»

À

Ì

¹

¹

½

º

º

º

¾

º

Ç

¾

Ì

»

Ã

Æ

Á

Õ

Á

¿

Å

¹

º

½

¾

º

¿

Ã

¹

Î

»

½

Ù

Ñ

Ã

º

¾

¼

¼

Á

É

½

À

Ä

º

À

Ç

»

Ê

¿

Ä

Á

É

º

Ã

º

Ç

¼

Ç

Ã

º

Ã

¾

»

¿

»

¿

Ç

Í

Ç

¿

º

½

º

¹

Ç

Æ

½

Á

»

º

Á

»

Á

º

È

Ã

Ì

Ç

º

Ã

º

Å

¼

½

»

¿

È

¿

Ç

¹

º

Ê

Î

À

Ñ

É

»

½

½

º

Ã

Á

Ã

º

º

Á

Á

½

¼

Æ

Ç

º

¼

È

Ñ

Ç

Ã

Î

¾

Ô

¿

Ã

Æ

Ã

Ã

Ã

Ä

Ì

»

Ã

¼

º

½

¿

À

Á

½

Î

Ç

Æ

Ô

º

º

¾

¿

¼

Ì

¿

Ô

»

¾

º

º

º

È

»

½

½

Æ

Á

¾

Î

Ï

Å

À

Î

¼

º

Ã

Ç

Í

Á

Ã

Ñ

Á

½

¿

¾

¼

Æ

Ë

¾

Î

¹

¾

Ç

Î

Í

½

º

º

Ç

Ä

¼

Í

º

Ç

º

½

½

½

Ã

º

Ã

º

Ã

È

»

Ã

Ì

½

¹

Ç

¹

º

Ã

º

Æ

Ã

º

Á

Ì

»

º

À

Ë

º

º

¿

»

º

Ï

Ç

¿

¼

Å

Ç

º

½

¼

½

º

Å

¹

Ñ

½

Ã

º

¾

Ä

Ì

º

º

º

»

¼

Í

Ì

Î

È

Á

Ç

Ç

Ç

Ç

½

º

º

Ç

º

¼

È

º

Á

¿

Ã

º

¿

º

º

À

½

Ç

Î

Ø

¹

Ã

È

º

Ã

Ç

»

¹

Ç

Ñ

Í

º

º

º

¹

¾

Ì

È

º

Á

º

º

»

È

º

¾

Ç

Ï

º

½

Ã

Ã

º

È

½

È

¿

¿

º

À

»

¼

Ë

Î

º

½

Í

»

Í

º

»

»

º

Ä

¿

Á

º

Ç

Ç

Ã

¿

¹

¼

½

Ë

È

Ç

Ü

º

Ç

Ç

È

¾

¿

º

Á

»

»

Â

À

¹

Ç

Á

Ç

¿

º

Ã

»

º

Ç

Ô

½

É

Ã

½

¹

º

Ç

Ã

º

Å

Ó

Ç

»

º

Ç

¹

º

º

º

¹

Ç

º

Ì

»

º

Ç

»

»

º

Á

º

º

Á

º

º

Æ

Á

¾

È

Á

Ì

¿

Å

¿

Á

Ã

»

Æ

Ç

Ç

¿

º

Æ

½

Å

½

º

Á

º

Ç

¿

º

À

¿

Á

Ó

Å

º

½

¿

Î

Á

¾

½

Á

Î

Ì

¾

º

Ë

Ë

Ç

º

¾

¼

»

Æ

Ç

»

Í

Á

¼

º

º

º

Á

Ã

¼

¾

¿

Ì

¾

Õ

¾

Ñ

Ñ

½

À

½

º

º

Ã

Â

½

º

»

½

º

Â

¾

Ã

È

Ç

»

Ò

¹

Ç

º

º

Ã

Ï

Ñ

º

½

¿

Ô

¼

¿

Ê

º

¼

Î

É

Ë

Æ

¾

É

¾

Ç

Ç

Ç

Ì

½

Î

Ä

¼

Æ

º

É

º

Ç

Á

¿

Ç

Ã

¾

Ì

È

º

¹

È

Ã

½

Á

¿

¼

Ë

Ç

½

¾

Ó

½

¹

º

¾

Å

º

Ç

Ã

È

º

Ç

¿

»

º

Ç

Ã

Î

º

¾

¹

Ä

Ç

º

Ã

º

Ï

¿

½

Í

Ç

Ø

¼

¿

½

º

Ï

Ä

Â

Ê

¼

Á

¿

Ë

É

º

»

»

»

¿

À

Ó

º

Ã

º

Î

¾

Ç

Ø

»

¹

º

º

Ã

º

Î

¾

È

»

º

È

Ç

Í

¹

º

¾

º

»

Ã

Á

Â

º

Í

¿

×

Á

»

Ã

Â

½

º

º

Ä

É

Æ

¿

Ã

½

¿

½

»

»

Å

Ë

À

Ç

º

Ç

½

Â

Ç

º

Í

¿

Ã

Í

º

¿

º

º

Ç

Ì

À

Ó

Ã

Á

¿

»

¾

¼

½

¼

½

Ç

Ä

À

º

È

Ç

½

Í

Û

Á

Á

º

Ö

Ç

º

Í

Ç

Å

Ñ

¾

¿

º

À

º

Ñ

»

º

¿

Á

¿

Ã

Ç

Ç

º

º

º

Î

Á

º

Á

Ç

Ë

¿

Á

Á

½

»

»

À

½

Ì

Á

Ï

½

»

Ñ

½

Á

Ã

º

»

Å

º

º

º

º

º

Æ

È

Ã

¿

Í

Â

¿

»

Ç

Ç

»

Î

º

½

Â

»

½

º

Á

½

Ã

Ã

Ç

¼

Ã

º

Ç

¿

Á

Æ

Ã

º

¿

À

Á

º

¾

À

½

Ë

Ç

½

½

À

¿

¼

º

Á

º

¹

Ñ

¼

Ë

º

Ç

¾

»

Ã

Á

»

Î

º

Ã

¿

Í

º

¼

»

Á

Ç

Á

½

½

Ü

Ø

Â

º

À

º

»

Í

»

Ã

º

Ë

Ç

Ñ

Â

¿

Á

º

º

º

Ë

º

Í

º

»

»

¾

Ç

Î

¼

¾

Ô

Ñ

¾

º

º

¼

»

Ç

¿

Æ

º

º

½

Á

½

º

Á

¿

Æ

»

Ã

º

Í

Ç

»

¾

Ë

¼

½

Ó

À

Ñ

º

¾

¹

Á

Ó

¹

Á

¿

º

»

Í

º

Ç

º

¹

É

Õ

º

Á

¼

¾

¹

¼

º

¿

À

º

»

Ã

Í

¿

Á

Ç

º

Á

¿

Ä

»

Ã

¹

¾

Ã

¼

¹

Ï

¾

Ç

¿

¼

Ì

º

È

º

»

¹

º

Á

º

À

¹

º

Ø

Ã

¿

Ï

Ç

Á

º

¼

Á

»

Ø

¿

Î

Î

»

É

·


CONCLUSIE 

 

!

"

#

$

"

%&

'

(

)

"

#%&

 

*

+

,

&,

&

--

&

&

-'

. 

'

&

-&

,

&

*2

..

*/

&&

,

,

&0

1

1&

(&1,&

 -

3&1

*

4

&(

 

1&&

-

'5&

,

&

'

.(-

,

-

 .1-

1

. 6

ßàáâ&

,

&11

'âã

ä

-

åæçè

é

ã

ê

ë

ë

àê

ìê

'ë

í

î

(

ê

ï

*

ë

+

ìð

ñ.

ò

óôõõ

ö÷

øùù

úû

&

ü

ý÷þùÿ

.-

.&

,

&

æ

Ý

Þ


9

:

P

Q

;

b

g

U

g

V

Z

d

T

V

a

T

`

Y

Q

V

d

o

r

T

s

d

Q

t

R

U

V

a

v

T

V

h

w

W

V

f

V

b

[

x

b

W

_

u

U

h

v

R

y

W

Y

V

\

V

X

W

Z

W

b

T

V

d

i

h

Q

V

j

W

b

V

Q

d

Q

a

b

S

_

W

V

d

W

T

V

a

b

a

c

T

h

Y

U

_

V

b

U

[

W

Q

g

Q

V

d

_

a

d

Q

b

Y

d

T

X

Z

_

V

W

S

U

Z

`

Z

[

U

i

a

e

V

U

l

Z

V

g

Q

\

a

^

W

Q

e

W

V

V

U

W

R

U

^

W

Z

h

P

W

f

g

W

V

R

\

W

b

U

W

Z

h

Z

V

V

P

V

W

o

U

d

e

Q

W

W

Q

V

T

T

U

U

i

V

W

e

V

Z

Z

W

Y

T

U

Q

V

T

h

V

W

R

b

W

d

W

a

e

b

S

V

U

T

U

h

V

V

[

d

W

\

V

V

V

W

V

T

W

W

[

X

Z

a

R

V

U

`

Q

d

Z

W

V

h

T

[

a

_

T

V

e

?

O

V

V

Z

i

V

T

U

a

W

d

j

V

d

V

R

b

[

N

^

U

e

b

e

b

V

R

M

Q

e

X

n

W

Z

T

Q

a

g

Z

V

[

d

Q

W

Y

Q

P

L

V

Q

Q

K

]

d

_

J

\

V

T

I

U

b

W

Z

E

[

U

W

W

D

W

Z

Y

h

V

V

H

Z

d

e

`

C

Z

U

^

i

G

g

V

^

F

Y

Q

V

V

D

V

Y

U

a

C

X

a

V

Z

i

E

X

d

a

T

V

W

u

d

C

U

Y

V

:

W

X

W

R

D

V

b

Q

V

a

D

f

W

Y

`

C

S

\

a

`

V

U

`

d

=

W

W

e

e

Q

b

b

e

V

Q

b

V

B

V

Z

V

T

Y

T

[

A

U

a

_

Q

`

]

[

^

@

T

d

R

a

?

Q

Q

b

>

V

T

Y

7

=

S

_

V

]

P

<

R

^

a

<

V

[

b

Q

^

Z

b

V

Q

X

W

V

a

V

Q

V

^

b

W

a

b

Z

d

Q

Q

^

W

P

W

P

a

b

o

V

V

W

h

Y

b

a

a

`

j

W

Z

V

T

Q

V

a

a

_

Z

p

q

d

W

Z

W

\

d

T

V

e

V

W

W

_

W

g

a

a

b

Q

V

V

Z

_

Z

Y

g

Z

\

T

W

k

Q

^

R

f

d

W

T

Y

[

W

V

Z

V

Z

m

Z

U

U

V

g

W

T

W

c

V

^

h

h

Q

R

V

V

V

W

U

S

V

Q

T

W

U

V

T

V

d

\

W

b

W

U

Y

Q

g

V

W

P

Z

[

\

7

8


|

}

~

–

˜

¢

™

š

—

›

«

—

ž

™

›

¬

˜

œ

—

ž

—

«

Ÿ

­

©

°

‡

Š

š

†

¬

š

µ

°

¡

­

š

Œ

˜

·

¦

œ

¸

¹

—



ž

›

Ÿ

—

Ž

Ÿ

—

—

¬





š

ˆ

š

¢

¡

´

‡

—

—

¡

‹

š

«

–

œ

š

‰

š

©

³

—

™

—

š

›

š

¬

†

ž

—

¡

ˆ

˜

—

¯

§

†

š

¡

}

—

ª

©

œ

‡

˜

ž

—

§

‡

š

Ÿ

›

†

ž

—

­

Ÿ

€

—



Ÿ

Ÿ

…



œ

Ÿ

ž

„

ž

˜

œ

ƒ

œ

—

—

‚

›



›



š

œ

š

š

z

€

˜

™

­

Ÿ—

—

²œ

›

Ÿ

»

œ

¼

¡

‘

’

¡

›

¬

¸

š

¦

š

¿

¬

œ

—

¢

­

¡

­

Á

˜

š

˜

§

³

¡

¡

ž

¡

£

ž

—

›

À

—

š



œ

º

‚

•

¡

š

š

¾

”

š

™

ž

½

“

—

˜

Ÿ

º

’

—

š

°

º

‘

¡

—



Ÿ

—

¡

»

£

¬

Ÿ

—

¢

š

š

š

Ã

¥

˜

¬

—

¤

Ÿ

š

ž

Â

œ

¬

±

š

—

š

œ

œ

Å

ž

š

Â

»

—

š

—

™

½

¦

Ÿ



ª

Ä

—

¡

˜

§

Æ

¨

¡

›

±

Ã

§



š

œ

˜

»

Ÿ

œ

™

—

Â

›

¡

›

˜

©

˜

¯

¸

ž

œ

™

¡

š

§

—

¡

ž

—

—

§

š

¡

š

ª

™

—

«

—

¦

«

š

©

®

š

«

¢

š

¡

¡

¡

©

—

­

—

—

¢

²

–

Ÿ

œ

š

—

œ

¤

˜

¡

¢

˜

Ÿ

œ

š

¡

œ

Ÿ

—

§

ž

›

¢

—

š

¡

š

Ÿ

š

—

—

š

¡

œ

—

—

š

›

©

z

{


LITERATUURLIJST BOEKEN É

êá

ê

Í

Ü

Ò

ó

ÜÐ

Î

áõ

ñ

ä

×ü

ã

Õ

ã

×

Ö

Ü

×

Ø

×

ãÙ

×

Ü

áå

áÛ

Ü

Ü

ÝÞ

á

àÜ

ã

á

ä

Þ

àå

ß

Þ

ß

á

åá

ÞÜ

Û

à

Û

á

ä

á

ÜááÜ

ß

Ü

ü

á

Ü

ß

Ü

à

á

Þ

áÜ

å

á

Ü

×

INTERNETPAGINA’S É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ì

Ñ

Ì

Ò

Ó

Ñ

Í

Ô

Õ

Ö

×

Ø

×

Ù

×

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ü

à

á

Þ

â

ã

ä

å

æ

ç

Ë

Í

Ñ

Ñ

Ø

Ó

è

Ë

Ë

é

Ø

ê

Ó

ë

ì

í

Ñ

Ñ

Í

Ò

î

ì

ï

ð

ñ

ò

ò

ò

×

ó

Ë

Ì

Í

Î

Ø

Ð

Ì

Ñ

Ì

Ò

Ó

Ñ

Í

Ô

×

Ì

è

ô

Ô

Ð

Ì

õ

Ò

×

ó

Ò

í

×

î

É

ö

Í

Ñ

÷

Ñ

Ì

Ò

õ

Ë

ø

Ò

Í

Ñ

Ñ

Ò

Ô

Ð

Ì

õ

Ò

Ó

Í

Î

ù

õ

Õ

ì

ï

ï

Ù

×

ú

û

ß

Ü

ü

æ

ç

Ë

Í

Ñ

Ñ

Ø

Ó

è

Ë

Ë

é

Ø

ê

Ó

ë

ì

í

Ñ

Ñ

Í

Ò

î

ì

ï

ð

ñ

ò

ò

ò

×

õ

Ò

Í

Ñ

Ñ

Ò

Ô

Ð

Ì

õ

Ò

Ó

Í

Î

ù

õ

×

Ì

è

ô

÷

Í

Ñ

÷

Ñ

Ì

Ò

ô

ê

ý

Ë

Í

Ö

Î

þ

ó

Ò

ô

ï

ÿ

ì

×

î

É

ö

Í

Ñ

÷

Ñ

î

ê

Ì

Ò

õ

Ë

ø

Ò

î

Í

Ñ

Ñ

Ò

Ñ

ÎÌ

è

×

Ô

Î

Ó

ò

Ð

Ì

õ

Ò

Ó

Í

Î

ù

õ

Õ

ì

ì

Ù×

ú

à

äÝ

Þ

á

á

Ü

â

ãÝ

áå

æ

ç

Ë

Í

Ó

Í

Î

Ë

Î

ÎÌ

è

×

Ô

Ø

Ô

Î

Î

Ó

ò

Ñ

Ø

Ó

è

Î

ì

Ó

Ñ

Ë

ï

ð

ñ

Î

ò

ò

ò

×

õ

Ò

Í

Ñ

Ñ

Ò

Ô

Ð

Ì

õ

Ò

Ó

Í

Î

ù

õ

×

Ì

è

ô

÷

Í

Ñ

÷

Ñ

Ì

Ò

ô

ê

ý

Ë

Í

Ö

Î

þ

ó

Ë

Î

Ø

Ô

Î

Î

ì

Ñ

Ó

Ñ

Ë

×

Î

Ë

é

Ø

ô

ï

ðî

ï

ê

Ù

Í

é

×

ô

ú

û

ò

Î

ß

Ô

Î

Ü

ô

ü

ø

åò

Î

Û

Ì

Ü

é

Ý

Þ

Õ

û

Ô

á

Ð

ä

Ì

å

õ

×

Ò

ç

ò

Ë

Ë

Í

Í

Ô

Ñ

Ù

Ñ

Ø

Ó

è

Ë

Ë

é

Ø

ê

Ó

ë

ì

í

Ñ

Ñ

Í

Ò

ì

ï

ð

ñ

×

î

Õ

Ø

Ò

î

Õ

Ø

Ë

î

è

î

É

Ñ

î

Ó

î

É

Ô

ì

Ñ

×

ï

ê

ð

Í

Ù

é

×

ôò

Î

ß

Ô

Î

Ü

ü

ô

ß

èÎÜ

Ì

Ý

é

æ

ç

Ë

ÎÍ

Ì

Ñ

õ

Ñ

Ø

Ó

è

Ë

Ë

é

Ø

ê

Ó

ë

ì

í

Ñ

Ñ

Í

Ò

ì

ï

ð

ñ

×

î

É

ÎÔ

Î

Ó

Ë

Ø

Î

Ñ

Õ

ì

ï

ð

Ù

×

ãÝ

áåááàÛû

å

Û

Ü

Ý

Þ

æ

ç

Ë

Í

Ñ

Ñ

Ø

Ó

è

Ë

Ë

é

Ø

ê

Ó

ë

ì

í

Ñ

Ñ

Í

Ò

î

ì

ï

ð

ñ

Ì

è

×

ò

Î

Ô

Î

Ó

Ë

Ø

Î

Ñ

×

ê

Í

é

ô

ò

Î

Ô

Î

ô

èÑ

õ

ËÔ

Õ

÷

Ë

Ë

è

Ø

ó

ê

Ð

ò

Ô

Ð

Ì

õ

Ò

Ù

×

KRANTENARTIKELEN î

É

Ì

K

÷

Ë

Ô

Ë

Ì

Ø

Ë

Í

Ë

Ø

Ñ

þ

Ò

Ë

Ð

Í

î

Õ

ì

ì

Ù

×

ß

L

á

ä

ü

á

ßàÞ

á

Ü

ãÜá

M

Ý

Þ

á

Ýá

äß

á

à

áå

æ

N

Î

Ì

Ø

ó

ê

ý

Ë

Ì

õ

Ï

Ñ

é

÷

è

Ñ

Ø

×

Ï

Ñ

Ò

Ð

í

Ë

Ì

Ó

Ñ

é

Î

Ì

Ñ

ê

Ì

÷

Ë

Ô

Ë

Ì

Ø

×

FIGUREN É

ö

ÉÉ

ø

Ð

Î

Î

Ò

ÉÉ

E

Ë

Ë

Ô

Ñ

Ë

Ò

Î

Ø

Ò

Ì

í

í

Ñ

õ

ê

Í

Ó

ç

Ô

ö

Ó

÷

Ë

ÌÑ

õ

F

Ö

Ñ

èË

Ò

Ë

ñ

í

ê

Ë

Î

Ë

ñ

þ

÷

ñÌ

õ

Ø

Í

ó

Ë

"

Ôñ

Îñ

0

<

&

"+

+

!

/

#%1

'

1

0

%

"

$

%

+

2

/

*

$

$2

2

1

#

"

<

+

"

"

-

$

+

'

*

"

+2

&

(

%

/

"

$

&

C

-

%

4

%*

"

32

'

5

(

6

"

2

(

$

3

%

0

1

"

'

8

$

(

"

&

7

'

/$

(

A.

(

2

G

%

9

&

&

1

"

1

2

"

)

:

.

#

(

%

D

-

$

;

3

0

"

=

=

I

*

1

=

3

H

'

-

(

(

%

$

!

;

4

8

<

%

<

(

8

%

+

%

@

D

&

3

(

=

4

7

#

'

,

&

=

(

=

3

3

'

>

(

$

(

B

%

!

1

:

.

"

%

*

2

-

#

;

-

2

1(

"

.

#

?

%

7

<

/

@

=

7

?

8

(

=$

*

0

J

Ç

È


Q

R

S

o

Q

T

p

U

V

W

X

Y

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

e

d

i

a

^

h

j

j

k

l

m

q

rn

j

l

i

j

l

d

i

a

^

h

j

j

k

l

V

s

t

u

r

S

X

Y

V

v

r

Y

V

X

Y

S

[

w

w

w

`

x

j

j

`

€

V

r

r

€



‚

S

T

€

ƒ

V

„

…

T

[

w

w

w

`

h

e

b

†

†

e

g

‡

^

h

e

z

a

{

d

a

y

b

ˆ

o‰

h

`

^

_

d

]

b

e

a

d

|

m

}

~

}

Œ

Q

R

n

j

l

i

j

l

i

j

j

n

n

`

j

†

]

†

^

e

d

a

Š

f

b

‹

ˆ

z

€

V

r

r

€



‚

S

T

€

ƒ

V

„

…

T

[

w

w

w

`

h

e

b

†

†

e

g

‡

^

h

t



t

T

V

€

t



Ž

„

[

…

w

S



w

t

w

`

Ž

Z

e

„

a

{

S



h

[

a

{

w

`

w

w

^

e

d

l

n

}

~

e

d

l

x

j

|

p

e

b

ˆ

‰

h

`

^

_

d

]

b

†

]

†

^

e

d

a

Š

f

b

‹

ˆ

z

o

Q

n

p

o

Q

m

o

o

Q

n

p

_

`

a

a

b

e

w

ˆ

‰

^

f

ˆ

^

a

`

^

_

d

]

a

w

_

ˆ

^

c

p

Q

R

Z

X

Y

S

‘

‚

V



’

“

r

S



V

‚





Y

S

[

w

w

w

`

a

_

\

f

^

]

‡

b

c

Š

†

^

]

b

‡

c

c

f

^

`

z

a

{

O

P


BIJLAGE 1 –

—

˜

™

š

›

œ



ž

Ÿ

š

ž



¡

¢

Ÿ

£

¤

š

¡

¥

¦

§

¨

©

›

§

¢

ª

«

¬

¬

«

­

¦

§

ž

œ

®

Ÿ

š

›

§

§

¥

£

¡

©

š

™

š

¡

¢

­

”

•

Beeldende kunst in Eindhoven (7X272)  

Beeldende kunst en architectuur (7X272) Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Beeldende kunst in Eindhoven (7X272)  

Beeldende kunst en architectuur (7X272) Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Advertisement