Page 1

ΟΝΝΕΔ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ      

     

ΑΞΟΝΕΣ

1. Επανεξέταση χρονικού σηµείου εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας 2. Ποιοτική αναβάθµιση του περιεχοµένου της 3. Ενίσχυση κοινωνικών κριτηρίων και αισθήµατος δικαιοσύνης 4. Ενίσχυση σωµάτων µε επιτελικό ρόλο – υψηλό βαθµό ευθύνης 5. Λειτουργικότητα & υγιεινή στρατιωτικών χώρων


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Επανεξέταση χρονικού σηµείου εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας

• Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας έως και το 26ο έτος, µε ταυτόχρονα κίνητρα για κατάταξη στο στράτευµα πριν την ένταξη στην 3βάθµια εκπαίδευση

Προκειµένου να καταστεί ιδιαίτερα ελκυστική η δεύτερη προοπτική, προτείνεται µειωµένη θητεία κατά (1) ένα µήνα - από την κανονική - για όσους την επιλέγουν. Εναλλακτικά – και όχι σωρευτικά µε τη µείωση της θητείας – µπορεί να χορηγηθεί ως κίνητρο η εκπλήρωση του ηµίσεως της θητείας πλησίον του τόπου κατοικίας ή επαυξηµένος – συγκριτικά µε τον κανονικό - αριθµός αδειών.

Η πρόταση αυτή µειώνει αισθητά το µέσο όρο ηλικίας στο στράτευµα, χωρίς να καταστρατηγεί την ελευθερία του νέου, παρέχοντας του δυνατότητα επιλογής και ισχυρά κίνητρα για µία θητεία σε µικρή ηλικία, που ωφελεί τόσο τον ίδιο όσο και την πολιτεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση της πρότασης που προκρίνεται εδώ, είναι η εναρµόνιση µε το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Με δεδοµένες τις πρόσφατες εξαγγελίες για την επιβολή χρονικού ορίου στις σπουδές, προτείνεται η αναστολή του χρόνου φοίτησης για όσο διάστηµα διαρκεί η στρατιωτική θητεία. Από τη στιγµή που η κατοχύρωση θέσης προηγείται της εκπλήρωσης της θητείας, ο χρόνος φοίτησης θα αρχίζει να προσµετράται µετά τη λήξη της µε την ενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας.

2  


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Α. ΑΙΣΘΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ (η οποία οδηγεί στην) → ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ των ενόπλων δυνάµεων

Β.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ των νέων από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των δηµιουργικών τους δυνάµεων

Γ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ, βασική αιτία της οποίας είναι η κατάχρηση του συστήµατος αναβολών (ο αριθµός των ανυπότακτων ανέρχεται σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία στους 34.000)

σήµερα

       

• Διατήρηση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στα ίδια επίπεδα Με δεδοµένη τη µείωση του µέσου όρου ηλικίας των στρατευσίµων µέσω της υιοθέτησης της ως άνω πρότασης και το συνακόλουθο περιορισµό του ποσοστού αναβολών, αλλά και του ποσοστού ανυποταξίας, εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί αισθητά ο ετήσιος αριθµός των Εφέδρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα περαιτέρω 3  


µείωσης της θητείας σε βάθος χρόνου και µετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των µονάδων χωρίς την πρόσληψη περαιτέρω ΕΠΟΠ δε θα πρέπει να αποκλείεται.

2. Ποιοτική αναβάθµιση του περιεχοµένου της θητείας

Α. Εντατικοποίηση της κλασσικής στρατιωτικής εκπαίδευσης

• Περιορισµός της θητείας σε αµιγώς στρατιωτικά - επιχειρησιακά καθήκοντα. Απεµπλοκή από τη διενέργεια αγγαρειών (που σχετίζονται λ.χ. µε µαγειρεία και τουαλέτες). • Καθιέρωση ενιαίου ταχύρρυθµου – εντατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος στις µονάδες (λ.χ. µηνιαίας διάρκειας), στην οποία θα εντάσσεται ο οπλίτης ανεξαρτήτως ειδικότητας, µε σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς του. Έµφαση στις τεχνικές αυτοάµυνας, στην άσκηση πυρ και κίνηση και στην αποτελεσµατική ανάπτυξη στο στίβο µάχης. Οι τεχνικές αυτές αναπτύσσονται σήµερα σε κάποια σώµατα πεζικού, ωστόσο - κατά την άποψη των ειδικών – και εκεί όχι µε την επάρκεια που απαιτούν οι περιστάσεις. • Εντατικοποίηση της φυσικής αγωγής • Διενέργεια εσωτερικών διαγωνισµών επιχειρησιακής ετοιµότητας και φυσικής αγωγής • Καθιέρωση ελάχιστου αριθµού στρατιωτικών ασκήσεων • Προσδιορισµός ανωτάτου αριθµού στρατιωτικών υπηρεσιών ανά οπλίτη το µήνα (όπως ισχύει και για τους ΕΠΟΠ) • Υποχρεωτική ισόβαθµη συµµετοχή ΕΠΟΠ στις υπηρεσίες, µε σκοπό τη δίκαιη και αποτελεσµατική κατανοµή και κυρίως την απελευθέρωση γόνιµου και εποικοδοµητικού χρόνου για τους οπλίτες θητείας. Σκοπός η απεµπλοκή των οπλιτών από το φαύλο κύκλο των αγγαρειών και υπηρεσιών και η εξοικονόµηση χρόνου για ουσιαστική στρατιωτική εκπαίδευση. Προϋποτίθεται η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισµός των στρατιωτικών µονάδων (αριθµός και κατανοµή). 4  


Συστήνεται ο ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ του αριθµού των µονάδων στα µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαιτέρως στο Ν. Αττικής.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι σηµαντικό τµήµα των νέων που κατατάσσονται, εγκαταλείπει το στράτευµα µε αισθητά µεγαλύτερο σωµατικό βάρος. Επίσης, µε εξαίρεση το σώµα των ειδικών δυνάµεων και ορισµένα σώµατα του Πεζικού, η επιχειρησιακή εκπαίδευση των περισσοτέρων νέων εξαντλείται στη ρίψη κάποιων βολών. Η θητεία στρέφεται κατά κύριο λόγο γύρω από την εκτέλεση των υπηρεσιών. Για αυτό και οφείλει να αποκτήσει πραγµατικό νόηµα, αποτελώντας πηγή δράσης και άσκησης για κάθε νέο.

Β. Εισαγωγή προγραµµάτων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα

• Υποχρεωτική εκπαίδευση για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. • Καθιέρωση ωρών «διδασκαλίας» για πρώτες βοήθειες σε όλους τους στρατεύσιµους. • Δυνατότητα παρακολούθησης σεµιναρίων για εξοικείωση µε βασικές πτυχές του διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής • Διδασκαλία βασικών προγραµµάτων πληροφορικής – είτε δωρεάν είτε µέσω καταβολής άκρως συµβολικού αντιτίµου –. • Καταπολέµηση του αναλφαβητισµού µέσω της σύστασης και λειτουργίας οµάδων διδασκαλίας εντός των στρατοπέδων Η θέσπιση των προγραµµάτων που αναφέρονται ανωτέρω – ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός – αποσκοπεί στο να εξοπλίσει κάθε νέο µε εφόδια, εξαιρετικά χρήσιµα στη µετέπειτα πορεία της ζωής του. 5  


Προτείνεται η καθιέρωση των προγραµµάτων µετά το στάδιο της βασικής εκπαίδευσης, σε επίπεδο µονάδων – εφόσον σε αυτές δαπανάται το µεγαλύτερο µέρος της θητείας - µε σκοπό να αναβαθµιστεί ουσιαστικά η καθηµερινότητα των οπλιτών. Η παρακολούθηση των δύο πρώτων είναι υποχρεωτική για κάθε νέο ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενώ ταυτόχρονα συστήνεται και η δυνατότητα επιλογής κάποιου -ων από τα υπόλοιπα προγράµµατα

Γ. Στενότερη σύνδεση µε την αγορά εργασίας

• Διεύρυνση και ενίσχυση του θεσµού των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). → Μέριµνα, προκειµένου να επεκταθεί ο συγκεκριµένος θεσµός σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. → Σύσταση και λειτουργία παραρτηµάτων ΚΕΚ σε Μονάδες, όπου υπάρχει σχετική υποδοµή, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιµόρφωσης σε οπλίτες που δεν είχαν τη δυνατότητα ή αποφασίζουν εκ των υστέρων να αποκτήσουν σχετική ειδίκευση για την πολιτική τους ζωή. → Ενίσχυση του αδιάβλητου της επιλογής όσων επιθυµούν να εκπαιδευτούν στα ΚΕΚ.

Στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού οι στρατεύσιµοι έχουν τη δυνατότητα να επιµορφώνονται σε συγκεκριµένες ειδικότητες και να λαµβάνουν το ανάλογο «πτυχίο», το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν στην πολιτική τους ζωή. Επιπλέον, όσοι αποκτούν πιστοποιητικά, µοριοδοτούνται σε διαγωνισµούς πρόσληψης επαγγελµατιών οπλιτών (ΕΠΟΠ), εφόσον µετά τη λήξη της θητείας τους επιθυµούν να προσληφθούν στην ίδια ή παραπλήσια ειδικότητα στις Ένοπλες Δυνάµεις. Ο συγκεκριµένος θεσµός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σύµφωνα µε µαρτυρίες όσων εκπαιδεύτηκαν στα συγκεκριµένα ΚΕΚ, ο χρόνος καθίσταται δηµιουργικός στο στρατό, ενώ αρκετοί επιθυµούν να συνεχίσουν να παρέχουν αντίστοιχες επαγγελµατικές υπηρεσίες και στην πολιτική τους ζωή.

6  


• Μετατροπή των διπλωµάτων οδήγησης οχηµάτων, σκαφών, καθώς και χειρισµού

µηχανηµάτων έργων που χορηγεί ο Στρατός σε αντίστοιχα πολιτικού τύπου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση ή άλλες εξετάσεις Αντίστοιχες κυβερνητικές εξαγγελίες του παρελθόντος έχουν παραµείνει µετέωρες. Απαιτείται ασφαλώς η σύµπραξη του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.  

3. Ενίσχυση κοινωνικών κριτηρίων και αισθήµατος δικαιοσύνης

• Σύσταση ειδικής ανεξάρτητης αρχής, συνταγµατικά κατοχυρωµένης, στην οποία θα ανατεθεί η απονοµή ειδικοτήτων και ο καθορισµός των µεταθέσεων στις στρατιωτικές µονάδες – Απεµπλοκή του συστήµατος από την πολιτική ηγεσία. Προκειµένου να περιοριστεί ο βαθµός εξωγενών πιέσεων και παρεµβάσεων στο σύστηµα απονοµής ειδικοτήτων και καθορισµού µεταθέσεων, αλλά και µε σκοπό να πάψει αυτό να αποτελεί ρουσφετολογικό µηχανισµό και «προνόµιο» της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, συστήνεται να µεταβιβαστούν οι σχετικές αρµοδιότητες σε ειδική ανεξάρτητη αρχή µε τη συµµετοχή εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και εκπροσώπων του στρατιωτικού και κοινοβουλευτικού κόσµου.

Θεσµοθέτηση του Συνηγόρου του Οπλίτη

Προτείνεται η καθιέρωση ελεγκτικού µηχανισµού, κατά τα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη, για καταγγελίες οπλιτών σχετικά µε παραβατικές συµπεριφορές Στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων ή δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης. Η θεσµοθέτηση του Συνηγόρου του Οπλίτη αποτελεί παλαιά κυβερνητική εξαγγελία, η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε. Αποτελεί παράλληλα κοινό σηµείο επαφής µε τις υπόλοιπες πολιτικές νεολαίες. Πριν λίγους µήνες το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία εσωτερικού γραφείου που καταγράφει και ασχολείται µε καταγγελίες ή παράπονα οπλιτών ανά την επικράτεια. Ο «έλεγχος» εξακολουθεί να υφίσταται στα πλαίσια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

7  


Η στελέχωση της συγκεκριµένης θέσης από πρόσωπο ιδιαίτερης επιστηµονικής αξίας και εγνωσµένου κύρους θα αποτελέσει πηγή ουσιαστικού ελέγχου και παράλληλα µοχλό πίεσης για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης στις στρατιωτικές µονάδες.

• Διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων που στοιχειοθετούν την κατ’ εξαίρεση µετάθεση οπλιτών µε την ενσωµάτωση της ιδιαιτέρως δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της οικογένειας του οπλίτη ως ουσιώδους κριτηρίου. Οι υπόχρεοι πλήρους στρατιωτικής θητείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους υποχρεωτικά στην παραµεθόριο. Ωστόσο είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση µετάθεση τους για κοινωνικούς λόγους. Η τελευταία νοµοθετική ρύθµιση απαριθµεί περιοριστικά τους λόγους που τη δικαιολογούν, ανεξαρτήτως της κατηγορίας, στην οποία εµπίπτουν (Ολοκλήρου Θητείας, ΥΠΕΚ 8µήνου, ΥΠΕΚ 6µήνου, ΥΠΕΚ 3µήνου).

Προτείνεται η διεύρυνση του σχετικού καταλόγου µε τη ρητή πρόβλεψη της ιδιαίτερα δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της οικογενείας του οπλίτη ως λόγου που αιτιολογεί την κατ’ εξαίρεση µετάθεση. Ωστόσο για τον περιορισµό καταχρήσεων καλά θα είναι να θεσπιστούν τεκµήρια. Ειδικότερα, αυτή θα πρέπει να τεκµαίρεται στην περίπτωση, κατά την οποία και οι δύο γονείς δεν εργάζονται για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους ή από το εκκαθαριστικό τους σηµείωµα προκύπτει συνολικό εισόδηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις έξη χιλιάδες (6.000) Ευρώ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, προκειµένου για την οικονοµική στήριξή τους, προτείνεται η χορήγηση ειδικού επιδόµατος – βοηθήµατος σε όσους οπλίτες εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. • Επέκταση / Κατοχύρωση του ευεργετήµατος της µετάθεσης για τους οπλίτες που υπηρετούν σε απόσταση µικρότερη των 20 χλµ. από τα ελληνοτουρκικά, ελληνοαλβανικά, ελληνοσκοπιανά και ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Σύµφωνα µε πρόσφατη διαταγή του κ. ΥΕΘΑ, οι υπηρετούντες στη Μεγίστη, Τήλο, Νίσυρο, Σύµη, Σαµοθράκη θεµελιώνουν δικαίωµα µεταθέσεως µε τη συµπλήρωση εξάµηνης υπηρεσίας από την ηµεροµηνία κατάταξης, από την οποία οι 2 µήνες να είναι χρόνος υπηρέτησης σε Μονάδα επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Το συγκεκριµένο µέτρο έχει 8  


πιλοτική εφαρµογή, όπως ανακοινώθηκε και δύναται να επεκταθεί και σε όσους υπηρετούν και σε άλλες δυσµενείς περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις προσδιορίζει. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα η πραγµατοποίηση του µεγαλύτερου µέρους της θητείας πλησίον των συνόρων, όπως προτείνεται εδώ, µπορεί κατά περίπτωση και σε συνδυασµό πάντα µε άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά, που προσαυξάνουν τα προσωπικά µόρια, να προκαλέσει ευνοϊκή µετάθεση. Ωστόσο η πράξη έχει δείξει έως σήµερα ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες.

Η υιοθέτηση του προτεινόµενου µέτρου θα τονώσει το αίσθηµα δικαιοσύνης µεταξύ των στρατιωτών και ταυτόχρονα θα αποτελέσει κίνητρο, ανταµείβοντας όσους υποχρεώνονται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές.

• Απόδοση µηνιαίου επιδόµατος ύψους 50 Ευρώ (τουλάχιστον) σε κάθε οπλίτη

Το επίδοµα των 8,80 Ευρώ που αποδίδεται σε κάθε οπλίτη µηνιαίως (κατά περίπτωση, λαµβανοµένων υπόψη κάποιων κοινωνικών ή οικογενειακών ιδιαιτεροτήτων, µπορεί να ανέλθει έως και 15 Ευρώ), προκαλεί θυµηδία.1 Όπως υποστηρίζεται από στρατιωτικούς κύκλους επισήµως, το ποσό αυτό δεν έχει παρά συµβολικό χαρακτήρα, θέλοντας να καταδείξει τις ευχαριστίες του στρατού προς τον οπλίτη για τις υπηρεσίες που παρέχει. Ωστόσο, δεν καταδεικνύει τίποτε άλλο παρά τη γενικότερη απαξία της θητείας. Προτείνεται η αύξηση του µηνιαίου επιδόµατος στα 50 Ευρώ. Ενόψει της ιδιαιτέρως κρίσιµης δηµοσιονοµικής συγκυρίας της χώρας, η αύξηση αυτή κινείται σε σχετικά λογικά πλαίσια και έχει ως στόχο να ενισχύσει το σεβασµό που πρέπει να βιώνει κάθε νέος για την προσφορά του από την πλευρά του κράτους. Ταυτόχρονα, καλύπτει ως ένα βαθµό πολύ περιορισµένες προσωπικές ανάγκες. Εναλλακτικά, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα – για όσους το επιθυµούν – να συνυπολογίζεται / αφαιρείται το ποσό που εκταµιεύεται από την εκπλήρωση της θητείας από µελλοντική υποχρέωση προς απόδοση φόρου – όπως αυτή επιβάλλεται λόγου χάρη στα πλαίσια των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος –.

                                                                                                                      1  Η  μηνιαία  αποζημίωση  υστερεί  ακόμη  και  έναντι  εκείνων,  που  χορηγούνται  στην  Εσθονία  (16  Ευρώ),  στη   Λετονία  (25,4  Ευρώ)  και  στη  Σλοβακία  (10,4  Ευρώ).     9    


• Αναθεώρηση συστήµατος αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις αποτελούν, µε τον τρόπο και το βαθµό, στον οποίο διενεργούνται, την «αχίλλειο πτέρνα» για πολλές µονάδες ανά την επικράτεια και ιδιαίτερα στην παραµεθόριο. Πλήττεται η λειτουργικότητά τους λόγω απρόσµενης µείωσης του στρατιωτικού προσωπικού τους (διακυβεύονται βασικές ανάγκες τους) και ταυτόχρονα αποτελούν µέσο για ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων οπλιτών έναντι άλλων. α. αύξηση του διαστήµατος, πέραν του οποίου είναι δυνατή η απόσπαση,

από τους πέντε στους έξι µήνες β. περιορισµός της διάρκειάς της αυστηρά στον ένα µήνα χωρίς δικαίωµα ανανέωσης. γ. προσδιορισµός – σε ευθεία αναλογία µε την αριθµητική δύναµη της µονάδας – ανωτάτου αριθµού αποσπάσεων.

• Ενίσχυση προστασίας στρατευµένων µισθωτών

Ενόψει του σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία αυξανόµενου αριθµού απολύσεων στρατευµένων µισθωτών – εργαζόµενοι, των οποίων ανεστάλη η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάταξης στο στρατό και επαναπροσλήφθηκαν µετά την απόλυσή τους λόγω νόµιµης υποχρέωσης του εργαζοµένου – προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3514/28 και η αύξηση της ειδικής αποζηµίωσης που προβλέπεται για την περίπτωση που κάποιος απολυθεί αναιτιολόγητα εντός έτους από την επαναπρόσληψή του, µέσω της υποχρέωσης καταβολής από τον εργοδότη στον απολυθέντα αντί έξι (6), εννέα (9) µηνιαίων αποδοχών ως ποινής.

Κυρώσεις ανυποταξίας

Η αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας συνιστά µεταξύ άλλων και έλλειψη σεβασµού προς εκείνους που αποδεικνύονται συνεπείς στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προς την πατρίδα. Προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο της ανυποταξίας και να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η ισότητα µεταξύ των νέων, προτείνεται η αυστηροποίηση των κυρώσεων µέσω της 10  


(α) αύξησης του προστίµου που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία από τις 6.000 στις 10.000 Ευρώ (προκύπτει από την αύξηση της πρόσθετης – θητείας που επιβάλλεται ως ποινής στους ανυπότακτους από τους 6 στους 10 µήνες, η οποία ωστόσο µπορεί να εξαγοραστεί προς 1000 Ευρώ το µήνα) (β) κατάργησης της –αντισυνταγµατικής µεταξύ άλλων – διάκρισης µεταξύ ανυπότακτων εξωτερικού και ανυπότακτων εσωτερικού και της µη χορήγησης διαβατηρίου και στις δύο κατηγορίες. Με το ισχύον καθεστώς οι ανυπότακτοι εξωτερικού δικαιούνται απόδοσης διαβατηρίου, ενώ οι ανυπότακτοι εσωτερικού όχι, µε αποτέλεσµα αρκετοί από τους τελευταίους να µετακοµίζουν στο εξωτερικό, προκειµένου να επωφεληθούν του πλεονεκτήµατος αυτού. γ) Αύξηση κατά 30% (ενδεικτικά) του ποσού εξαγοράς κάθε µήνα στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται εκτός στρατεύµατος για µη νόµιµη αιτία. Το ποσό εξαγοράς κάθε µήνα στρατιωτικής θητείας έχει οριστεί σύµφωνα µε την τελευταία νοµοθετική πρόβλεψη (άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 420/87/81428/Σ. 254 (ΦΕΚ 1370/τ. Β'/6-9-2004) στα 810 Ευρώ.

Η αύξησή του κατά 30 % θα δράσει ακόµη πιο αποτρεπτικά για όσους βρίσκονται εκτός στρατεύµατος για µη νόµιµη αιτία (ανυπότακτοι) και αναµένουν να υπερβούν το 35ο έτος της ηλικίας τους, προκειµένου να κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους παρέχει ο Νόµος να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, έχοντας εκπληρώσει πολύ µικρό µέρος αυτής.

Διαφάνεια και «εξορθολογισµός» του συστήµατος απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας Απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να καταργηθούν οι «στρεβλώσεις» που επισηµαίνονται και έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν όσον αφορά στη δυνατότητα απαλλαγής από τη στράτευση για λόγους υγείας. (α) Αυστηρές κυρώσεις για τα µέλη των Υγειονοµικών Επιτροπών που παρανοµούν (β) Δηµόσια και αναλυτική ανάρτηση των νοσηµάτων που εµπίπτουν στην κατηγορία της πλήρους απαλλαγής από τη θητεία.

11  


4. Ενίσχυση σωµάτων µε επιτελικό ρόλο

Ενίσχυση/ θωράκιση θεσµού Δοκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών

Με δεδοµένη την αυξάνουσα πτώση του αριθµού των ΔΕΑ και τον επιτελικό ρόλο τους στις ένοπλες δυνάµεις, προτείνεται να θωρακιστεί ο θεσµός τους µε τη(ν)

(α) ΜΕΙΩΣΗ της χρονικής απόστασης µεταξύ της θητείας των οπλιτών και εκείνης των ΔΕΑ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ (από 5 δηλ. που είναι παγίως σύµφωνα και µε το άρθρο 2γ της υπουργικής απόφασης Φ. 421.4/2/204367/Σ.969 στους 4) και την (β) ΑΥΞΗΣΗ του ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ των ΔΕΑ σε µελλοντικούς διαγωνισµούς των σωµάτων ασφαλείας µετά την απόλυσή τους από το στρατό (λ.χ. από 500 σε 600). (γ) ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ των Επιδοµάτων Εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), που καταργήθηκαν µε την ψήφιση του Ν. 3845/2010 και τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 αυτού.

5. Λειτουργικότητα & υγιεινή στρατιωτικών χώρων

• • • •

Δηµιουργία στρατοπέδων µε υψηλή επάνδρωση – επαρκή συγκέντρωση στρατιωτικού προσωπικού (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισµός των στρατιωτικών µονάδων. Ολιγοµελείς θάλαµοι µε χώρους υγιεινής (τουαλέτες – µπάνια ) το πολύ ανά 8 άτοµα Παρουσία υγειονοµικού προσωπικού ολο το 24ωρο εντός των στρατοπέδων Πρόσληψη και παρουσία ψυχολόγου σε κάθε στρατιωτική µονάδα Λήψη πρόσθετων µέτρων ασφαλείας µέσω της εγκατάστασης καµερών στις στρατιωτικές µονάδες των παραµεθορίων περιοχών και ιδιαίτερα σε αυτές του Έβρου και των νησιών του ΒΑ και ΝΑ Αιγαίου. Λειτουργία και συντήρηση χώρων διαδικτυακής ενηµέρωσης και έρευνας (internet), καθώς επίσης και χώρων αναψυχής, όπως γυµναστήρια και βιβλιοθήκες.

• Σύνδεση του «αγροτικού» των νέων ιατρών (ανδρών και γυναικών) µε

στρατιωτικούς χώρους, µέσω σύµπραξης µε το Υπουργείο Υγείας. 12  


Σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα πρακτική οι ανάγκες για ιατρική µέριµνα και παρακολούθηση εντός των στρατοπέδων καλύπτονται από οπλίτες θητείας – ιατρούς. Ωστόσο, η εµπειρία έχει δείξει ότι ο αριθµός τους δεν επαρκεί, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σηµαντικού τµήµατος των στρατιωτικών µονάδων στην επικράτεια. Παράλληλα, ο στόχος της µείωσης του µέσου όρου ηλικίας στο στράτευµα, όπως προτείνεται εδώ, µέσω της υιοθέτησης της πρότασης που κατατίθεται, θα δηµιουργήσει κενά, εφόσον θα περιοριστεί ή ακόµη και θα εκλείψει ο αριθµός των νέων επιστηµόνων – ιατρών που θα υπηρετούν στο στρατό. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εκπλήρωση µέρους του «αγροτικού» των ιατρών σε στρατιωτικές µονάδες (επέκταση του αγροτικού και σε στρατιωτικούς χώρους µε αναδιοργάνωση του συστήµατος).

Πρόκειται ασφαλώς για µία θέση, η οποία προωθεί την απασχόληση νεαρών ιατρών (ανδρών και γυναικών) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα – και ασφαλώς στα πλαίσια ωραρίου –, σε στρατιωτικές µονάδες.

Με τον τρόπο αυτό (α) θα καλυφθούν πλήρως οι πάγιες ανάγκες των στρατιωτικών µονάδων ανά την επικράτεια, (β) ταυτόχρονα θα συντµηθεί και ο οµολογουµένως τεράστιος χρόνος αναµονής των νέων ιατρών για την εκπλήρωση του αγροτικού τους (αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετοί νέοι επιστήµονες συχνά εξωθούνται σε νοσοκοµεία του εξωτερικού, προκειµένου να αποφύγουν την ασύµφορη και ψυχοφθόρα αναµονή). (γ) θα εµπεδωθεί η ισότητα και η δικαιοσύνη στο στράτευµα, δεδοµένου ότι δεν είναι λίγες κατά καιρούς οι αιτιάσεις για προνοµιακή / διακριτική µεταχείριση των οπλιτών που προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες.

13  

Προτάσεις για την αναδιάρθρωση της στρατιωτικής θητείας  

Στο αρχείο αυτό μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις της ΟΝΝΕΔ για την αναδιάρθρωση της στρατιωτικής θητείας.