Page 1

21e Internationale

Vliegerfestival 2-3 Juli 2011 - Airstrip Drachten

en e WIN AART V N O L BAL

s i at

gr

dagelijks Aanvang 10.00 uur Toegang gratis (parkeren â‚Ź 2,00) www.vliegerfeestdrachten.nl


AANBESTEDINGSPROJECTEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Juridische inkoopadviezen Groot in ervaring met alle juridische aspecten van inkoop en contracten

Europees aanbesteden Enerzijds: De EG-richtlijn en het Nederlandse Bao stellen voor het plaatsen van Overheidsopdrachten zware eisen aan de inkoopprocedures van (semi-)overheden. Anderzijds: Het door u gewenste inkoopresultaat moet worden gewaarborgd

In dit spanningsveld levert ITS maatwerk Burg. Kerssemakersstraat 32-B Postbus 246 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl Internet: www.its-projects.nl


21e Internationale Vliegerfestival Drachten

3

voorwoord

Vliegerfestival... bekent in Friesland en daar buiten Het is een prachtig schouwspel die altijd veel indruk

met luchtfotografie. Ook gasten uit Duitsland en Turkije

maakt op de talloze toeschouwers. Dat is de laatste jaren

zullen zorgen voor een felgekleurd vliegerspektakel.

wel gebleken, vooral sinds het gehouden wordt op de airstrip. Het terrein biedt ook de gelegenheid hiervoor

Voor de zaterdag en zondag is er een prachtige program-

om vele activiteiten te organiseren. Stichting Wings heeft

ma samengesteld waar de jeugd en volwassenen uren van

er alles aan gedaan om zo veel mogelijk activiteiten te

kunnen genieten. Van bouwwedstrijden, snoepregen en

Veel plezier op 2-3 juli.

vinden wat te maken heeft met de wind. Paramoteurs,

springkussens voor jeugd. Wij hopen dit jaar ook weer

Stichting Wings, Henk Boelens

radiografische bestuurbare vliegtuigen, hete luchtballon-

dat duizenden bezoekers zich zullen vermaken. De toe-

nen en natuurlijk veel vliegers.

gang is gratis en voor het parkeren van de auto dient 2 euro te worden betaald.

STACK wedstrijden bieden op de deze dagen veel spektakel. Wat vliegeraars allemaal kunnen met de twee- en

Overigens, laat u niet weerhouden om zelf ook een

vierlijners. Dat is het natuurlijk niet alleen. Wat te

vlieger me te nemen tijdens het feest. Het maakt niet

denken wat twee vliegeraars op het gebied van Japanse

uit welke vorm of formaat uw vlieger heeft. Het spreek-

vliegers laten zien of wat Bert Maertens uit BelgiĂŤ doet

woord zegt immers: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.


Vliegeren gevaarlijk? Vliegeren kan best gevaarlijk zijn. Op een vliegerfeest worden natuurlijk strenge eisen

TIPS:

gesteld aan de veiligheid van het publiek maar op het strand of de hei is dat wel even anders.

• Leg de stuntvlieger op de grond en leg het zo neer dat de bovenkant van de vlieger tegen

De vliegeraar kan onervaren zijn of de vlieger is niet stabiel en kan een onverwachte wending maken. Daarom is het verstandig een veilige afstand te bewaren als er stunts worden uitgevoerd. Een stuntvlieger bereikt al gauw een snelheid van zestig kilometer per uur. Dat kan hard aankomen. Als u zelf gaat vliegeren moet er afstand worden gehouden van hoog-

de wind richting wijst. •  Plaats iets zwaars op de vlieger ( zand bijvoorbeeld). • Rol de lijnen uit en houdt deze even lang. Trek nu voorzichtig de vlieger d.m.v. de lijnen omhoog en trek met een ruk de vlieger de lucht in.

spanningsmasten, vliegvelden en snelwegen. Maar denk er ook vooral om dat er geen mensen

•  Hou de lijnen niet vast maar de grepen.

onder de (stunt) vlieger door lopen. Op de meeste plaatsen in Nederland mag uw vlieger niet

•  Kijk uit dat er geen mensen bij of onder de vlieger kunnen lopen.

hoger staan dan 100 meter.

Vliegers die meer zijn het gebied Edo, wat nu Tokio heet.

foto dit was geworden. De ogen

door het inscannen van haar

Edo’s 1, 2 en 3

De vorm is rechthoekig en vlak

van haar gaven precies de leef-

ogen en dit digitaal te gaan ver-

Je kunt op verschillende manieren

waardoor hij goed geschikt is om

omstandigheden van haar weer.

gelijken met de ogen van de foto.

met vliegers bouwen bezig zijn. Je

afbeeldingen op te maken.

Ze had een angstige, gejaagde

En ze was het inderdaad, hij had

blik in haar ogen die heel erg

haar weergevonden. En natuur-

Colofon

Afghan girl

Organisatie

kunt modellen van iemand anders

Stichting Wings

gaan namaken, je kan je eigen

De eerste die ik maakte was een

kenmerkend was. De ogen spraken,

lijk werden er toen weer foto’s

vormen gaan maken, maar het is

Edo met de afbeelding van “The

en deze foto was een symbool

van haar genomen zoveel jaar

ook mogelijk om een tekening of

Afghan Girl” Soms zie of hoor ik

geworden. Deze foto kwam op de

later. Hoop zo een beetje heb-

een kleurenpatroon op de vlieger

verhalen van mensen of dingen

cover van het magazine terecht en

ben kunnen verduidelijken wat

te zetten. Bij mij is het een beetje

die je belangstelling opwekken of

werd een van de beroemdste foto’s

ik bedoel met dit soort verhalen.

zo gegroeid dat ik gezichten met

ontroeren, verhalen die blijven

ooit gemaakt. Voor mij kwam de

Er waren dus weer foto’s van

een verhaal erbij op een Japans

hangen in mijn gedachten. Het

interesse in haar doordat er op de

haar genomen. In totaal heb ik

vliegermodel maak, de zoge-

verhaal van the Afghan Girl

tv een programma werd uitge-

drie afbeeldingen van haar op

Drachten

naamde Edo vlieger.

was er voor mij zo één. Zij was

zonden dat “The search for the

3 vliegers staan. De allereerste

een Afghaanse vluchtelinge die

Afghan Girl” heette. Diezelfde

foto natuurlijk maar ook van

Druk

Deze Edo vlieger is één van de

samen met haar opa en oma

fotograaf had 13 jaar later een

toen ze zoveel jaar ouder was.

VVM, Emmeloord

meest bekende vliegermodellen

de bergen over is gelopen naar

zoektocht naar haar georgani-

En verder heb ik een nog niet zo

en heeft zijn naam te danken aan

Pakistan en daar in vluchtelin-

seerd. Hij wilde weten of ze nog

bekende foto van haar gebruikt.

gen kamp terechtkwam ten tijde

leefde en hoe het haar verder

van de Russische bezetting van

was vergaan. Ze wisten niks over

Nkosi Edo

Afghanistan. Normaal niet zo

haar, ze hadden geen naam en ook

Dit is ook weer zo’n voorbeeld

bijzonder, er zijn zoveel vluchte-

geen verblijfplaats. Alleen deze

van een indrukwekkend verhaal.

lingen, maar… in dat kamp was

foto en de plaats waar die foto was

Ik was al een tijdje bezig om een

een fotograaf (Steve Mc Curry)

genomen. Ze hebben haar weer

nieuw onderwerp te vinden. Dat

van het tijdschrift National

gevonden! Ze vonden een vrouw

ging van Willem van Oranje, een

Geographic die daar een foto

die nog wist dat die foto was

schilderij van Jopie Huisman tot

van haar maakte. Thuisgekomen

genomen van haar. Er is een

aan Sitting Bull. Maar ik twij-

zag hij wat voor een bijzondere

identificatie van haar gedaan

felde, ik had het gevoel dat ik het

uitgevers

Acquisitie

Dé Media, Drachten Opmaak

VDS-Vormgeving! BV,

Verspreiding

Printsave, Drachten Druk- en zetfouten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-voudigd en of openbaar d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie en requestmedia.


21e Internationale Vliegerfestival Drachten

5

niet moest doen omdat ik er niet

weg vrij gekomen voor veel Zuid

mailadres van haar. Ik heb haar

Ze vertelde mij dat deze dichter

volledig achterstond. Ik kwam

Afrikaanse aids kinderen om toch

gemaild dat ik haar zoon op een

een gedicht genaamd “Hiroshima

thuis van een vliegerweekend op

naar school te mogen gaan. Maar

vlieger wilde zetten en dat ik daar

Child” heeft geschreven wat hier-

Fanoe en zat s’ avonds even voor

Nkosi was nog niet klaar. Hij was

een foto voor gebruiken moet en

over ging. Een goede insteek voor

de tv naar Ivo Niehe te kijken. Het

een strijdvaardige jongen. Hij werd

of ze mij een foto wilde toe sturen.

een nieuwe Edo. Ik had van een

onderwerp was Nkosi Johnson.

De reactie die ik terug kreeg van

Amerikaanse vliegerbouwer al

Dat was het verhaal dat mij pakte,

haar was dat ze het een prachtig

eens een zelf gekleurd (Tye and

dat was waar ik naar zocht.

en mooi idee vond. Ze vertelde

Dye) stuk vliegerdoek gekocht met

erbij dat Nkosi altijd droomde dat

best wel de kleuren van een explo-

Nkosi Johnson was een jongetje die

hij kon vliegen. Ja, dan gaat er

sie. Ik heb een schaduw gemaakt

in zuid Afrika geboren was met de

wel wat door je heen. Dan is het

door een silhouet van een meisje

ziekte aids. Zijn moeder overleed

wel zeker dat deze vlieger er moet

in zwart doek op de achterkant te

aan aids toen hij twee jaar oud

komen. De vlieger is er gekomen

naaien. Dit is pas te zien als het

was waarna hij in een opvangte-

en Nkosi’s wens is voor een deel

licht door het doek schijnt en sym-

Zo ontstaan bij mij een aantal van

huis werd geplaatst. Daar werkte

uitgekomen, hij vliegt...

boliseert daarmee een schaduw die

mijn vliegers. Het is niet zo maar

komt en gaat. De tekst van dit

een plaatje, maar er zit een verhaal of gedachte bij.

een vrouw “Gail Johnson” die een zwak voor dit jongetje kreeg. Zij

Hiroshima Edo

gedicht heb ik daar dan weer over

besloot hem te adopteren en zelf-

Hiroshima wie heeft er niet van

heen geschilderd..

standig te gaan opvoeden. Op een

uitgenodigd op een grote aids

gehoord. De atoomexplosie die

gegeven moment wilde Nkosi naar

conferentie in Durban. Zijn zelf-

samen met die van Nagasaki

school toe om wat te gaan leren en

geschreven toespraak die hij daar

250.000 slachtoffers maakte. Je

ze melden hem aan bij een school.

voorlas kreeg de zaal met een paar

kunt hier verschillende meningen

Hij mocht niet, ze wilden hem daar

duizend diplomaten volkomen stil.

over hebben. Was het goed (De

niet hebben. Bang als ze waren dat

Zo jong als hij was heeft hij zich heel

oorlog was over) of was het ver-

hij andere kinderen zou besmetten

erg sterk gemaakt voor de proble-

keerd. Dat laat ik in het midden.

met zijn ziekte. Dit accepteerden

men die aidskinderen mee maken

Wel is het een feit dat door die

ze niet zomaar en ze maakten er

in Zuid Afrika.Helaas is hij op

explosies er een schaduwachtige

een rechtszaak van. De rechtbank

dertien jarige leeftijd overleden aan

vlek overgebleven is op plaatsen

besloot dat dit niet mocht dat je

de gevolgen van Aids. Deze vlieger

waar mensen stonden of zaten.

kinderen met aids ook toe moet

is eigenlijk een soort van eerbetoon

Mensen zijn daar in een flits

laten op school. Hierdoor is de

aan deze bijzondere jongen.

verdwenen en wat er overbleef van hun was deze schaduw zeg maar.

Nu werk ik met foto’s die ik aanpas zodat ik een ontwerp krijg

Ik was met een vriendin in Istanbul

met kleurvlakken die ik daarna

aan het spreken hierover via inter-

weer invul met gekleurde stukken

net en ze vertelde mij dat er op

vliegerdoek. Deze kleuren maak

dat moment een documentaire op

ik zelf. Ik had dus een foto nodig.

de tv was die ging over Nazim

En bij Nkosi kreeg ik het idee om

Hikmet. Deze Nazim Hikmet is

zijn stiefmoeder “Gail Johnson”te

een bekende Turkse dichter die

vragen of ze mij een foto toe wilde

om politieke redenen zijn leven

sturen. Via Internet vond ik een

in Moskou heeft doorgebracht.

Albert Trinks


21e Internationale Vliegerfestival Drachten

7

Kom, kijk en herken de vliegers Drachten – Vliegers zijn er in alle soorten en maten. Dat wordt u ongetwijfeld duidelijk als u in juli een bezoek brengt aan het vliegerfestival van Stichting Wings. Talloze vliegers zijn dan te bewonderen; van klein tot groot en mooi tot ”lelijk”. Sommige exemplaren staan de hele dag in de lucht en andere vliegers moeten hun luchtdoop nog hebben. De ontwikkeling staat in de vliegerwereld niet stil. Werd er voorheen gevliegerd met slechts een touw en een vlieger van simpele materialen, anno 2011 worden er wel vier lijnen gebruikt en de vliegers worden gemaakt van spinaker en koolstofstokken. worden ook wel gebruikt om dienst te doen als zogenaamde lifter. Dan worden er objekten en voorwerpen mee omhoog gelift. In Drachten zijn dat de springberen en snoepgoed. Cody

Het is de koning van alle vliegers. De Cody, ooit ontwikkeld door de

Vliegervereniging Wynpûst bijna 20 jaar en volop actief

Amerikaan Samuel Franlin Cody in Ook aan het ontwerp van de

kunt zien zijn allemaal eigen bouw

1890. Sindsdien is er weinig veran-

In het voorjaar van ’92 zijn er enthousiastelingen die graag een

vliegers is flink gesleuteld. U kent

en dus unieke exemplaren. Om u een

derd aan het ontwerp. De vlieger is

clubje willen oprichten . De reden is om meer kennis te krijgen

vast wel de diamantvlieger, ruit-

beetje wegwijs te maken in de vlieger-

erg populair. De Cody wordt ook wel

van het vliegeren en de gezelligheid van deze prachtige sport.

vormig met een lange staart. Er

wereld en misschien een aanzet te

gebruikt om mensen in een mandje

Want dat is het. Vroeger was het alleen maar een vrijetijdsbe-

zijn tegenwoordig al vliegers die

geven tot misschien wel een nieuwe

omhoog te tillen. Dit gebeurd door

steding. Er kwam dat jaar een ontmoeting in de wijkcentrum

gebouwd zijn naar aanleiding van

hobby vindt u hier vliegers met een

meerdere Cody’s achter elkaar te

“Utwijk” met een opkomst van 35 personen. Het liep die avond

tekeningen van de NASA. Vliegers

korte beschrijving. Ziet u op 2 en

zetten in een lijn.

zo voorspoedig dat er in juni ’92 al een club bestond .

bestaan al sinds mensenheugenis.

3 juli een vliegeren u wilt daar meer

Al vele honderden jaren laten men-

van weten, schroom dan niet om

De club Wynpûst had binnen een mum van tijd al 100 leden.

sen vliegers op. In de geschiedenis

de eigenaar om een toelichting te

Zou dit zo blijven bestaan? Je praat hier toch over een sport

wordt daar weinig over verteld.

vragen. Wij zien u graag op de

wat een hype is. Na 19 jaar kan rustig vast gesteld worden dat

Wie op internet zoekt vindt echter

airstrip aan de Knobben in Drachten.

deze club nog vele jaren mee kan. Volgens mij is het één der

genoeg materiaal. Wist u dat Samuel

grootste verenigingen van Nederland. Dat heeft natuurlijk met

Franklin Cody de bekende Cody

Sanjo Rokkaku

vele dingen te maken. Een goed opgezette clubblad, bouw-

trein verkocht aan de Engelse marine

Dit is een vlieger die oorspronkelijk

avonden, vliegeren met z’n allen op de eilanden en natuurlijk

om de vijand te kunnen observeren

uit Japan komt. Ze werden versierd

Windzak

een prachtig festival die vele jaren is georganiseerd door de club

van uit de lucht? Dat de eerste

met figuren uit de Japanse geschie-

De laatste jaren is er steeds meer

en waar zij nu in meewerken onder Stichting Wings. Volgend

proeven om de luchttemperatuur te

denis. Ook werden ze gebruikt voor

aandacht voor de vliegerlijn. Wind-

jaar bestaat de club 20 jaar. Wat wij er aan gaan doen houden

meten werden gedaan met vliegers.

vechtvliegeren. Dat is in Nederland

zakken, beesten en vanen sieren

wij nog voor ons, maar houdt het maar in de gaten.

Het gebeurde allemaal en het staat

niet zo vaak het geval. Deze vliegers

de lijn.

beschreven in de boeken. De vliegers

Ik hoop dat het zo nog jaren door mag gaan ook met het

van toen waren eigenlijk de voor-

festival en al denk ik even vooruit. Ik weet zeker dat het

lopers van de vliegtuigen van nu.

weer een gezellige boel wordt op de airstrip en wil alvast

Na verloop veranderde de functie

de vrijwilligers van de club en natuurlijk ook de anderen

van de vlieger en werden ze meer

bedanken voor hun geweldige inzet.

gebruikt voor vrije tijdsbesteding. Wat is er mooier dan op een zon-

Wellicht dat u ook geïnteresseerd bent en dat u info of

nige zondagmiddag op een veldje te

lid wilt worden. Kijk dan een op www.wynpust.nl .

staan met een aantal vliegers in de lucht. De echte hobbyist, en dat zijn

Roelof de Jong

er in het hele land duizenden, beleeft

Voorzitter Wynpûst

ook veel plezier aan het bouwen. De meeste vliegers die u in Drachten


De nieuwe decoratie winkel • Voordelig decoratie artikelen, modieuze slippers (Rucanor) en drogisterij artikelen kopen • Leuk kinderspeelgoed aanschaffen • Als bedrijf tegen groothandelsprijzen inkopen doen • Bij ons kunt u voor elk jaargetijde en elk feest de juiste decoratie kiezen. U vind ons aan de Oliemolenstraat 18 in Drachten (onder 1 dak met OUTLET Drachten) Bij onze winkel is een eigen parkeergelegenheid Tot ziens bij “De Ynset” ===> De plek voor mens en Detail. H. Proce en K. Veltman

Telefoon: 06 112 444 84

onafhankelijk creatief in bouwen

vrijblijvende offerte tel. 06 25 41 73 41 e: buro@dejongarchitect.nl

Dé zaal met net iets meer sfeer De locatie voor al uw familiefeesten. In een maritieme ambiance dineren, buffetten of genieten van ons mooie terras.

De Wellingbar is geopend vanaf 12.00 uur Voor info : 0512 -371416 / 0512 - 372325 Op é wal 4, 9216 WP OUDEGA (SM)

www.skippersseal.nl

· · · · ·

Haarwerken, haarstukjes, haartoevoegingen. Confectie- en maathaarwerk. Alcina verzorgingslijn voor hem en haar. Make-up lijn van Alcina. Badmutsen, petjes, doekjes en hoedjes.

Ornatrix b.v. Kamperfoelielaan 4a 9363 EV MARUM Tel. 0594 -74 00 04 info@ornatrix.nl www.ornatrix.nl


21e Internationale Vliegerfestival Drachten “Rustig zweven hoog boven Drachten en genieten van de ongekende en spectaculaire vergezichten, een avontuur voor jong en oud”. Wij medewerkers van AIR-E-

Wie kunnen er mee?

Dus:

MOTION gevestigd in Donkerbroek,

“Iedereen”, denk u dan. En ja... dat is

Bent u alleen, met twee, groep of

gespecialiseerd in vaarten vanuit

echt waar! De jongste was ooit 8, de

bedrijf? Stuur een mail, doe een

en boven Drachten e.o. beseffen

oudste 82 Zelfs mensen met hoog-

telefoontje of kom langs en u bent

ons iedere vaart weer dat we een

tevrees staan regelmatig met veel

op weg naar de wolken.

droom van mensen uit laten komen.

plezier in onze mand.

Natuurlijk varen we ook op het vliegerfestival in Drachten!

Speciale zomeraanbieding voor Wilt u mee of iemand ver-

vliegerfestival bezoekers: € 155,– p.p

rassen?

Boeking per mand:

Zaterdag 2 juli staan wij met de

Neem even contact met ons op of

4 pers. € 149,- p.p.

ballon op het vliegerfestival en

leuker nog, kom tijdens het festival

5 pers. € 145,- p.p.

geven wij enthousiast informatie

naar onze inloop-ballon. Veel mensen

6 pers. € 140,- p.p.

over het ballonvaren. Tevens kunt

vinden onze cadeaubonnen een

u zich inschrijven voor een ballon-

prachtig geschenk voor een speciale

vaart later op de avond. Er zijn maar

gelegenheid. Een verjaardag, jubileum

6 plaatsen beschikbaar dus wie het

of om iedere andere reden iemand

Met sportieve groet, Hilda Paulusma

eerst komt... Het eerst vaart!

een onvergetelijk cadeau te geven.

Eigenaar/Piloot van AIR-E-MOTION

M 06 50637577 of www.airemotion.nl.

Programma Zaterdag 2 juli

Programma

Aldus eigenaar/piloot van AIR-E-MOTION Hilda Paulusma:

9

10.00 uur Oplaten ITS en andere vliegers door diverse vliegeraars uit binnen- en buitenland. 11.00 uur Radiografisch bestuurbare vliegtuigen Aeroclub Drachten. 12.00 uur Japanse vliegers door Jan Grutterink en Ruud Kugel. Snoepregen voor de kinderen. 13.00 uur EDO vliegers. Wynpûst presenteert...

14.00 uur Opening vliegerfestival met Turksedans. Vliegerwedstrijd voor de kinderen. 15.00 uur Chinese draken van meer dan 100 meter lang. Demo STACK vliegeren op muziek. Luchtfotografie door Bert Maetens uit België.

16.00 uur Radiografisch bestuurbare vliegtuigen en Paramoteurs. Snoepregen voor de kinderen. 20.00 uur Opstijgen hete luchtballonnen.

Zondag 3 juli

10.00 uur Oplaten ITS en andere vliegers. Paramoteurs ( +/- 20 personen) en oplaten vliegers door diverse vliegeraars uit binnen- en buitenland.

11.00 uur Wedstrijden STACK o.l.v. Stephen Versteegh (de gehele dag). Radiografisch bestuurbare vliegtuigen Aeroclub Drachten. 12.00 uur Turksedans. Snoepregen voor de kinderen. Luchtfotografie door Bert Maetens uit België. 13.00 uur Demo veld oplaten EDO vliegers. Wedstrijden STACK.

Win een ballonvaart!!! Vul onderstaande bon in en lever deze zaterdag 2 juli voor 16.00 uur in bij AIR-E-MOTION op het vliegerfestival.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 21e Int. ITS Vliegerfestival 2011

Win een ballonvaart!!!

NAAM:

______________________________________________________________________________

ADRES:

______________________________________________________________________________

WOONPLAATS: ______________________________________________________________________________ TEL.NR.:

______________________________________________________________________________

14.00 uur Japanse vliegers door Jan Grutterink en Ruud Kugel. Paramoteurs. 15.00 uur Snoepregen en berenspringen voor de kinderen. Chinese draken van meer dan 100 meter lang. 16.00 uur Turkse dans. Vliegerwedstrijd voor de jeugd.

16.15 uur Prijsuitreiking STACK Stichting Wings-cup 2011 17.00 uur Sluiting.


Lyf’s is een restaurant waar u er echt even tussenuit bent. In een ongedwongen maar persoonlijke sfeer geniet u terecht van de culinaire hoogtepunten.

Culinair genieten in Beetsterzwaag

• NIEUWBOUW • • VERBOUW • • ONDERHOUD • Onze ambiance vindt u in de Hoofdstraat 73 te Beetsterzwaag Reserveringen op 0512 385538 Wilt u meer weten: www.lyfs.nl

Woodpacker Pallets Permanente make-up. Eyeliner boven en onder nu voor €195,- i.p.v. €235,-

Janssenlaan 20 9207 JD Drachten T 0512-523484 M 06-29475981/06-10451936 E info@woodpacker.nl I www.woodpacker.nl

Dolce Vita Haar & Huidverbetering Hunze 136, 9204 BT Drachten Telefoon: 0512-707016 24/7 online reserveren www.dolcevitadrachten.nl www.nutricosmetics-webwinkel.nl


21e Internationale Vliegerfestival Drachten

11

Mascotte Kite Team in Drachten Het Mascotte Kite Team zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op het vliegerfestival Drachten. Het team bestaat uit verschillende vliegeraars met specialisatie in bestuurbare- en statische vliegers. Het team is ontstaan uit de groep wedstrijd piloten die al sinds 2000 het Nederlands kampioenschap vliegen in Drachten. Deze vaardigheden voor een wedstrijd zijn ook prima te gebruiken voor demonstraties voor publiek. verdeeld in twee groepen. De eerste groep zijn de twee lijns vliegers, de tweede groep de vierlijns vliegers. Binnen deze klasse kun je alleen vliegen (Individule klasse), of met z’n

Drachten. Dus is de kans groot

tweeĂŤn (Pair klasse) of met drie

dat de vlieger wel op gaat.

of meer personen (team klasse). Zondag

wordt

er

serieus

Programma

gestreden en wordt alles uit

Hoewel het programma bekend

de kast gehaald voor die extra

In Drachten zal het team demon-

Hoe wordt een

Het laatste onderdeel is het meest

is, blijft de vliegersport afhankelijk

punten van de juryleden. Zeker

straties geven met de bestuurbare

wedstrijd gevlogen?

spectaculair; elke piloot vliegt een

van het weer. Bij geen wind gaat

in de middag zal de muziek-

vliegers op muziek, waarbij er zelfs

Het eerste onderdeel is preci-

ballet op een door hem gekozen

geen vlieger de lucht in, bij veel

routie gevlogen worden en dit

gevlogen wordt als team 4 personen.

sie, ofwel hoe precies kun je een

muziek nummer (van breakdance

wind 7bft. of meer is het niet meer

is bij alle soorten winden spectaculair.

door de jury voorgeschreven figuur

tot tango). De vlieger danst nu wer-

veilig om te vliegeren.

vliegen, zoals bijvoorbeeld een split

kelijk door de lucht waarbij deze de

Naast de bestuurbare vliegers heeft

Wie

meer

wil

weten

over

het Mascotte Kite Team ook een

Het Mascotte Kite Team neemt

de STACK wedstrijden, sport

assortiment 1 grote lijners. Deze

verschillende

vliegers en 1 lijners kan kijken op

1 lijners in het Cartoon Network

verschillende wind mee naar

thema zijn ruim 20 meter lang. Ook dit jaar zal er een ronde gevlogen

worden

voor

het

Nederlands kampioenschap stunt vliegeren. De wedstrijd zal zondag gevlogen worden en de zaterdag zal gebruikt worden als trainingsdag. Dit kampioenschap wordt gevlogen

over

meerdere

rondes.

Uiteindelijk mag de piloot met de meeste punten Nederland gaan vertegenwoordigen op de Eurocup.

figure eight. De tweede ronde is

maat van de muziek moet blijven

een freestyle, hierbij probeer je de

volgen voor een score van de jury.

jury te imponeren met alles wat jij uit de vlieger kan halen; mooie pre-

Wedstrijdveld

cisie figuren gecombineerd met de

Er worden wedstrijden gevlogen

meest radicale tricks en landingen.

in 6 klassen, de klassen worden

vliegers

voor

www.designkites.com


De één noemt het hogere wetenschap, wij noemen het

Zonder compromissen. Daarom kun je in de nieuwe CR-Z

en economisch. Allemaal in één auto. Dus heb je behoefte

Honda wetenschap. Een auto met hybride technologie

schakelen tussen drie totaal verschillende rijstanden. Voor

aan meer rijplezier? Kom dan langs voor drie proefritten, in

ontwikkelen die tegelijkertijd je hart sneller doet kloppen.

drie totaal verschillende rijbelevingen. Sportief, normaal

één auto. Je rijdt de fun CR-Z al vanaf € 24.900,-.

Autobedrijf Hylkema B.V. Omloop 50, 9201 CC Drachten. Telefoon: 0512 - 518716. www.autohylkema.nl. e-mail: info@autohylkema.nl

A

Honda CR-Z met A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100 km. CO2-uitstoot: 117 gr/km. Afgebeeld model kan voorzien zijn van extra’s tegen meerprijs.

Order/version: 2324381/001 (width: 264mm, height: 194mm) To appear in Eigen Uitgave Magazine, Full Colour Produced by Adnovate on 10-may-2010 at 14:09:36 in Adobe InDesign 5.0.4.682 Low resolution proof not suitable for production purposes


13

21e Internationale Vliegerfestival Drachten

Kaze-to-Asobu Kaze-to-Asobu of in het Nederlands vertaald: spelen met de wind.

Onder deze naam vliegeren Jan Grutterink en Ruud Kugel op veel plaatsen in de wereld, vooral Azië heeft een speciale aantrekkingskracht. Jan en Ruud maken al meer dan 30

sterren en samen hebben ze een

door hun vlieger verplichtingen in

jaar Japanse vliegers, de voorkeur

“elfen vlieger collectie” gemaakt

Engeland. Dit jaar willen zij e.a.

voor deze Japanse vliegers komt

welke door Ruud zijn ontwor-

voor Drachten goed maken!

hoofdzakelijk bij Ruud weg, gedu-

pen. Zo zijn ook deze “elven vlie-

rende zijn grafische opleiding had

gers” al te zien geweest in Italië en

China en Japan een behoorlijke

Indonesië.

invloed op zijn grafische kunst, vele mooie onderwerpen stapelden zich

Vliegerfestivals

op, tot de gedachte kwam om deze

Jan en Ruud reizen jaarlijks op

tentoon te stellen in de lucht, via de

uitnodiging naar diverse vlieger-

Japanse vlieger. Na het bestuderen

festivals in de wereld. Zo werd

van dit onderwerp bleek, dat bij de

in 2010, vier vliegerfestivals in

vliegers een interessante geschie-

Indonesië bezocht, waaronder Bali

denis behoorde en om meerdere

en Muna. Heel bijzonder is dat

redenen niet elk onderwerp op de

onze Japanse vliegers al 5 maal

vlieger geplaatst kan en mag wor-

hebben mogen vliegen in Japan

den. De Japanse vliegers worden

en inmiddels een speciale band is

met behulp van westerse materialen

opgebouwd met de voorzitter van

Bert Maetens: portret van een gepassioneerd KAPper en vliegeraar

doormiddel van applicatie techniek

de vliegerclub te Okayma. Gelukkig

‘Al 15 jaar ben ik met vliegers bezig’,

Tijdens het Crissy Fields Kite Festival

juiste type stabiele vlieger hebben, wat

en behulp van een naaimachine in

kunnen Jan en Ruud gebruikma-

zegt Bert Maetens uit Antwerpen.

leert hij de opvallende single-line vlie-

kennen van fotografie én dan nog

elkaar gezet. Maar ook de Japanse

ken van een Japanse tolk welke

‘Vroeger had ik eigenlijk geen hob-

gers van Pierre Fabre, David Wagner

kunnen inschatten wat het effect gaat

schildertechniek en bouwwijze zijn

tevens de cultuurhistorie en Kanji

by’s; ik was altijd aan het werk maar

en Robert Trepanier kennen. ‘Prachtig

zijn vanuit de lucht. Ik heb al een aan-

door Jan en Ruud niet verlaten,

Kaligrafie perfect beheerst.

sinds ik het vliegeren ontdekt heb,

zijn die’, zegt Bert, ‘van toen af raakte

tal mooie foto’s gemaakt waarvan som-

gaat al mijn vrije tijd er naar toe.’

ik geïnteresseerd in het bouwen van

mige gepubliceerd werden, maar even

vliegers; toen we in 2001 naar Europa

vaak kom ik met lege handen thuis.’

integendeel, vooral bij de door hun gegeven Japanse vliegerbouw work-

Bij hobby’s

shops komen de oude technieken

Door dat Japan een behoorlijke invloed

Bert kocht zijn eerste vlieger – een

terugkeerden, ben ik er ook mee

van bamboe splijten, schilderen en

in hun leven heeft gekregen zijn er

Prism Micron – in 1996 in San

begonnen, vooral om iets met vliegers

In Antwerpen is Bert ondertussen als

bijbehorende vlieger historie ruim

een aantal bij-hobby’s in de loop van

Francisco nadat hij net naar Californië

te kunnen doen in de wintermaanden

vliegeraar goed gekend. Hij organi-

aan bod. Via een uitgebreid 100

de jaren ontstaan. Zo is er een

verhuisd was. Al bij de tweede vlucht

wanneer buiten vliegeren niet evident

seert er regelmatig vliegerbouw cursus-

pagina’s tellend naslagwerk onder

collectie van Japanse houtdrukprints

kwam de kite in een boom terecht ....

is. De eerste vlucht van een vlieger

sen in scholen en culturele centra en

begeleiding van hun eigen vlieger-

in hun bezit, waarop de Japanse vlie-

een les over aerodynamica en windtur-

is altijd een magisch moment en de

hij is de drijvende kracht achter het

foto’s

geïnteresseerden

ger staat afgebeeld, Ook is er een

bulentie die Bert niet gauw zou vergeten.

beloning bij uitstek voor de vele uren

vliegerfestival van de Stad Antwerpen

kennis maken met de Japanse vlieger.

mooie verzameling Japanse vlieger

die ik aan het bouwen besteed heb.’

dat elk jaar plaats vindt op de linker

kunnen

Vliegerontwerpen

pin’s en oude en nieuwe Japanse

Tijdens die eerste jaren brengt hij veel

vliegers.

tijd door aan de Berkeley Marina, een

Per toeval kwam Bert te weten dat je

plek waar veel kiters samen komen:

vanuit vliegers ook foto’s kan maken

Zijn contact gegevens…

Door het bezoeken van vliegerfesti-

oever van de schelde.

vals in het buitenland, worden door

Drachten 2011

er is een groot grasveld, de wind is er

en zo groeide een interesse in kite

Bert Maetens

Jan en Ruud ook altijd een aantal

Vooral in de begin jaren van het

goed, en op de achtergrond heb je de

aereal photography (‘KAP’) waar een

T. 0474 - 53 03 21

eigengemaakte westerse vliegers

vliegerfestival in Drachten is Ruud

skyline van San Francisco. Mensen als

kleine maar hechte groep kiters mee

bert.maetens@skynet.be

mee genomen. Jan beschikt onder-

vaak aanwezig geweest, echter de

Miguel Rodriguez, de ontwerper van

bezig is. ‘KAP is een enorme techni-

b-kites.blogspot.com

meer over een aantal mooie D3

laatste jaren ontbraken Jan en Ruud

de California Wasp, zijn er regelmatig

sche uitdaging’, zegt hij, ‘je moet het

SKYPE: bert.maetens

op het vlieger-

te

te vinden. In die periode is Bert vooral

Drachten

bezig met tweelijners, een type vlieger

festival

dat zich goed leent voor de wind in de baai van San Francisco. Uren en uren oefent hij om het figuren vliegen onder de knie te krijgen.


met medewerking van: - Studenten Academie voor Popcultuur - Bewoners van de Papagaaienbuurt - Stichting Aerosol Drachten - Professor Russolo - Jaap Blonk - Dansgroep The Fellows - Helmut Smits - Leonard van Munster en vele anderen

INFORMATIE [t] (0512) 51 56 47 [e] info@museumdrachten.nl www.museumdrachten.nl

A5basisFlyer-PROGRAMMA.indd 1

01-06-2011 15:09:58

1. Activiteiten in de Papagaaienbuurt • Huiskamerconcerten en lezingen van 11.00 – 13.30 uur 2. Activiteiten in Museum en op Museumplein • Workshop Dada-schminken voor kinderen van 13.00 – 14.30 uur • Demonstratie Stichting Aerosol Drachten van 11.00 – 17.00 uur 3. Kunst op Non-plekken van Drachten vanaf 13.00 uur • Kunstenaar Helmut Smits • Kunstenaar Leonard van Munster • Studenten Academie voor Popcultuur • Performances Professor Russolo 4. Op Museumplein podium met: • Dada-dansen dansgroep The Fellows, van 15.00 – 15.30 uur • Optreden Jaap Blonk, vanaf 16.00 uur • Professor Russolo, vanaf 17.00 uur • Afsluiting ca. 18.00 uur

ontwerp: studio marcato Meppel, Hilbert Heitmeijer BNO

PROGRAMMA

Deze CULTURELE ZONDAG staat in het teken van de terugkeer van Dada in Drachten. Was het aan het begin van de 20e eeuw de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters en De Stijl/Dada kunstenaar Theo van Doesburg die de Dada-koorts naar Drachten haalden, nu is het de beurt aan hedendaagse kunstenaars die een link hebben naar deze historische avantgarde beweging. Discipline overstijgende opvoeringen, tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte, huiskamerconcerten en kinderactiviteiten staan deze zondag op het programma. Producent van deze zondag is Museum Dr8888. De route loopt door het centrum van Drachten. Onderweg is van alles te zien en te beleven. Zo zijn er verschillende ‘herinrichtingen’ te zien van de openbare ruimte, met name op de plekken waar je het niet verwacht.

5. Horeca • Museumplein • Café Marktzicht met eigen programma

INFORMATIE [t] (0512) 51 56 47 [e] info@museumdrachten.nl www.museumdrachten.nl

A5basisFlyer-PROGRAMMA.indd 2

zondag geopend vanaf 11.00 uur toegang GRATIS speciale aanbieding: Koffie met een Rinsemagebakje voor  2,50

01-06-2011 15:10:00

www.krantdrukken.nl


21e Internationale Vliegerfestival Drachten

15 Modelvliegen tijdens vliegerfestival Drachten Wij presenteren het modelvliegen al een aantal jaren tijdens het vliegerfeest. Ooit kwam dit idee boven drijven tijdens een nagenoeg windstille editie van dit feest. Vliegeren wordt dan lastig, maar wij kunnen dan nog wel voor wat luchtvertier zorgen. Zo is er al een aantal keren met straaljagers gevlogen die ook met straalmotoren worden aangedreven. Heksen op bezemstelen hebben er rondgevlogen. Vliegende Strijkijzers en grasmaaiers, het is allemaal mogelijk mits de veiligheid het toelaat.

hierop luidde bijna altijd dat ze

van een ervaren iemand, want

Met name de straaljagers hebben

zelf gebouwd waren. Hetzij vanuit

anders is het plezier van korte

erg veel vliegruimte nodig.

een bouwdoos, of voor de echte

duur.

puristen vanaf een tekening heleVliegen is iets wat eigenlijk altijd

loopt de motorisering hiermee

Vrijwel altijd zijn er een aantal

maal opgebouwd tot een vliegend

Een andere trend is de overstap

wel fascineert. Of dat nu zo’n

in de pas en zijn er cilinder

helikopters aanwezig. Deze heli’s

exemplaar.

van brandstofmotoren naar elek-

grote KLM Jumbojet is, of aan

stermotoren van pakweg 400 cc

werken technisch op dezelfde

lijnen zoals bij de Wynpûst, of

verkrijgbaar.

wijze als de echte alleen in een

Nu is dat geheel anders en kun je

ontwikkelende techniek maakt

onbemand en draadloos zoals

andere verhouding. Ook hierin is

alles kant en klaar kopen. De kleu-

het mogelijk dat vrijwel alle vlieg-

bij ons, het blijft toch altijd een

van alles mogelijk.

ren zijn dan ook al op het toestel

tuigtypen en afmetingen d.m.v.

aan-gebracht en in veel gevallen

een elektrische motor gevlogen

De motorisering is vaak nog met

zijn zelfs de besturingscomponen-

kunnen worden. De voordelen

Technisch valt het allemaal te

een brandstof motor maar er

ten ook al voorgemonteerd.

hiervan zijn o.a. minder geluid,

verklaren, maar toch zijn het

wordt ook steeds vaker voor elek-

beetje wonderlijk.

tromotoren. De momenteel snel

geen vettige olie op je model,

soms vele kilo’s die met speels

De meeste modelbouwers vlie-

tromotoren gekozen. Een enke-

Voor wie deze hobby eens wil

lichter in gewicht en de motor

gemak het luchtruim kiezen.

gen echter met modellen die

ling rust zijn heli zefs uit met een

proberen is dit niet eens zo gek.

start altijd.

goed te transporteren zijn, niet

straalmotor.

De kosten zijn vrij laag, bouwen kost geen tijd, het gewicht en

Zo is dit een hobby die zich blijft

Onze hobby is de laatste jaren erg

materiaal zijn gering. Veel van

ontwikkelen. Voor iemand met

aantreft vallen in het algemeen

aan het veranderen. Wanneer je

dit soort toestelletjes zijn van

een beetje interesse in de lucht-

telijke norm van 25 kg. Voor

in die groep, we zullen echter

‘vroeger’ ergens een demonstratie

een taaie soort tempex gemaakt,

vaart heeft het zeker veel te bieden.

de liefhebber die dan nog

proberen ook toestellen te laten

gaf werd er door het publiek wel

dus daar valt ook weinig schade

Van het imago wat we hebben

zwaarder wil zijn er uitzonde-

zien die hier duidelijk niet onder

gevraagd of en waar je deze toe-

mee aan te richten. Zorg deson-

(duur en lawaai) zullen we wel

ringsmogelijkheden. Uiteraard

vallen.

stellen kon kopen. Het antwoord

danks voor hulp bij het vliegen

niet snel afkomen maar ik hoop

Onze hobby vindt plaats met

te duur zijn en prettig vliegen.

toestellen variërend van enkele

De toestellen die u op de airstrip

tientallen grammen tot de wet-

dat wanneer u op de airstrip een elektrisch aangedreven tempex modelletje ziet rondzoemen, daar toch een ander idee bij krijgt. Tot ziens op het vliegerfeest of anders op een modelvliegveld. De lokaties hiervan zijn op internet wel te vinden. De dichtstbijzijnde

bevinden

zich

in

Roden (nabij Ronostrand) en Roodkerk (Dokkum). Karst Lindeboom (Roderluchtvaartclub)


Zorgeloos vliegeren met de doorlopende reisverzekering* van UnivĂŠ * Bezoek onze stand tijdens het vliegerfestival Drachten op 2 en 3 juli 2011 en ontvang een leuke attentie!

www.unive-dichtbij.nl

UnivĂŠ Dichtbij, meer dan verzekeren alleen!

Profile for Online  Publicaties

Vliegerfestival  

Sinds jaar en dag wordt er in drachten het Internationale vliegerfestival gehouden welke wordt georganiseerd door stichting Wings in samenwe...

Vliegerfestival  

Sinds jaar en dag wordt er in drachten het Internationale vliegerfestival gehouden welke wordt georganiseerd door stichting Wings in samenwe...