Page 1

50 jaar Jouster Fanfare

Jubileumkrant Takomst(muzyk) | 3 Interview Bernhard van der Wal | 5 De Jouster Jeugd Fanfare | 7 50 jaar foto-overzicht | 10 Interview Siemen Hoekstra | 13

Uit de oude doos | 17

Woord van het bestuur

Aan de inwoners van Skarsterlân

Voor u ligt de jubileumkrant van de christelijke Muziekvereniging Jouster Fanfare. Deze krant wordt uitgegeven vanwege het 50 jarig jubileum van het orkest en vanwege het afscheid van onze dirigent Bernhard van der Wal. Een jubileum is een feestelijke gebeurtenis en in 50 jaar gebeurt er veel, dat kunt u teruglezen in deze krant. Zo wordt er verteld over het reilen en zeilen van de Jouster Fanfare; de sfeer van de repetitie die elke vrijdag plaatsvindt, de geschiedenis van de vereniging, de Jouster Jeugd Fanfare en diverse interviews. Vierenveertig jaar is Bernhard van der Wal dirigent van de Jouster Fanfare geweest en heeft het in kwaliteit en kwantiteit groeiende orkest naar het hoogste niveau gebracht, dat mag met recht een unieke prestatie worden genoemd. In deze krant vindt u dan ook een uitgebreid interview met de dirigent. De Jouster Fanfare is in onze ogen een unieke vereniging, wij hopen dat we dat u met deze krant kunnen laten zien. Wij wensen u dan ook veel leesplezier.

Arjen Petter (voorzitter)

Jubileumconcert Jouster fanfare WHYHQVDIVFKHLGVFRQFHUWGLULJHQW%HUQKDUGYDQGHU:DO

chr. muziekvereniging

De Jouster Fanfare viert haar

50-jarig jubileum

en neemt dit jaar

afscheid van haar

dirigent Bernhard van der Wal. Een

bijzonder jaar in de

geschiedenis van het orkest. xx

=DWHUGDJRNWREHU XXULQ6SRUWKDO'H6WXLW 7RHJDQJ ÂźWPMDDUÂź'RQDWHXUVÂź 9RRUYHUNRRS ÂźWPMDDUÂź 9RRUYHUNRRSDGUHV3ULPHUD+GH+H\'H0HUNÂĽ-RXUH

ZZZMRXVWHUIDQIDUHQO 6SRQVRUHQ)O\HU3ULQW3URYLQVMH)U\VOkQ6WLFKWLQJ:HVWHUPHHU/DPPHUW.RRSPDQV6WLFKWLQJ3:-DQVVHQÂŞV)ULHVFKH6WLFKWLQJ


* uw zorg in vertrouwde handen

www.hjg.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland: altijd in touw JOURE - Nederland mag massaal van een welverdiende vakantie genieten, de kantoren van Thuiszorg Zuidwest Friesland in Skarsterlân blijven continu bemenst. ‘Wij leveren 365 dagen per jaar zorg aan huis, dag én nacht’, verzekeren Roliena Veuger en Janke de Vries, wijkverpleegkundigen in Joure. ‘Onze cliënten kunnen altijd op ons rekenen.’ Met kantoren in Joure, Oudehaske en St. Nicolaasga is Thuiszorg Zuidwest Friesland in alle delen van de gemeente Skarsterlân vertegenwoordigd. Vanuit deze drie locaties zijn in totaal vier teams Verzorging & Verpleging actief. Elk team bestaat uit circa 25 medewerkers, variërend van verzorgenden, wijkziekenverzorgenden, thuiszorg- en wijkverpleegkundigen. Wie thuis (extra) zorg nodig heeft, kan eenvoudig contact opnemen met de Zorgbemiddeling van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Vervolgens wordt de betreffende wijkverpleegkundige ingeschakeld om de zorgbehoefte in kaart te brengen. ‘Afhankelijk van de vraag zorgen wij voor de beste ondersteuning’, verzekeren Roliena en Janke. Overdracht De zorg die Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt, varieert van dagelijkse ondersteuning bij wassen en aankleden tot infuusbehandeling thuis en terminale zorg. Het zorgaanbod omvat eveneens verpleegkundige zorg, zoals injecteren, wondbehandeling en sondevoeding. De thuiszorgteams uit Joure, Oudehaske en St. Nicolaasga werken nauw samen met ziekenhuizen in de

regio. ‘Door de korte lijnen verloopt de overdracht van ziekenhuis naar thuissituatie heel soepel.’ Daarnaast maken de thuiszorgmedewerkers uit Skarsterlân graag gebruik van de hoogwaardige kennis die in de regionale ziekenhuizen aanwezig is. ‘Zo zijn we geschoold in ambulant zwachtelen en het gebruik van vacuümpompen.’ Wat merken de cliënten daarvan? ‘Dat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Zelfstandig en op een menswaardige manier’, aldus de Jouster wijkverpleegkundigen.

De zorgteams van Thuiszorg Zuidwest Friesland feliciteren de Jouster Fanfare met hun 50-jarig jubileum!

Dag en nacht Ook in complexe situaties biedt Thuiszorg Zuidwest Friesland een helpende hand. ‘Als een cliënt bijvoorbeeld een infuuspomp nodig heeft, dan kunnen wij onze collega’s van Thuiszorg Technologie inschakelen. Binnen dit team is speciÄeke kennis aanwezig, waar wij én onze cliënten een beroep op kunnen doen’, benadrukken de Jouster wijkverpleegkundigen. Zoals gezegd staan de medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland ook ’s avonds en ‘s nachts klaar voor hun cliënten. ‘Daar huren wij geen andere partijen voor in, wij leveren een totaalpakket. Die continuïteit wordt door onze cliënten zeer op prijs gesteld’, weten Roliena en Janke. Meer informatie? Heeft u vragen over thuiszorg, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Thuiszorg Zuidwest Friesland via (0515) 461 100 of kijk op onze website www.thuiszorgzwf.nl. Desgewenst bezoeken onze wijkverpleegkundigen u thuis om uw wensen op het gebied van Verzorging & Verpleging te bespreken. Zo nodig kunnen zij een passende indicatie voor u aanvragen en met spoed zorg inzetten.

www.thuiszorgzwf.nl verzorging & verpleging | hulp in de huishouding | thuishotel | thuiszorg technologie | thuisbegeleiding T (0515) 461 100


50 jaar Jouster Fanfare

Inhoud Repetitie

3

Takomst(muzyk)

3

Plattegrond

3

Interview Bernhard van der Wal

5

Cijfersenzo

5

De Jouster Jeugd Fanfare

7

Wat betekent Van der Wal voor jou?

9

Playlist Musyk yn bedriuw

9

Sponsors

9

50 jaar Jouster Fanfare

10

Interview Siemen Hoekstra

13

Interview Rob Goorhuis

15

Leuk

15

Uit de oude doos

17,19

Colofon Uitgave: Jouster Fanfare i.s.m. Dé Media Uitgevers Realisatie: Dé Media Uitgevers, Postbus 448, 9200 AK Drachten, Tel. 0512-57 15 00 Opmaak/DTP: VDS Vormgeving, Drachten, Tel. 0512-38 11 14 Redactie: Anne Marije Abma, Coby Brink, Johan Cnossen, Miriam Kouwenhoven De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.

Door Jan Brinksma

Repetitie Na het inspeelwerk werd het echt serieus. Dirigent Van der Wal bepaalde welke werken op de standaard werden geplaatst. Voor een concours was er maandenlang een ijzeren ritme waarbij de hele week al vaststond op welke werken zou worden gerepeteerd. De leden werden vooral dan niet gespaard. Bijna maat voor maat werd er geoefend. Om de haverklap werd er afgeslagen. Gezucht, gekreun en gezichten die op onweer stonden. Van der Wal moet het allemaal hebben gezien, maar trok zich er niets van aan. Blaze bliksem! Rond half tien had de wekelijkse repetitie eigenlijk moeten worden afgerond. Het werd vaak een uur later, maar de fanfarianen hadden dan ook pauzes waar werknemers in een groot bedrijf jaloers op zouden zijn.

Een paar duizend heeft hij er meegemaakt. Repetities. Hèt moment waarop dirigent en leden muziekwerken instuderen. Eerst op zaterdagavond en later op vrijdagavond. De repetities vonden op diverse locaties in Joure plaats. Nu al weer vele jaren in de Triangel aan de Vegelinsweg. De repetitie-avond is de rode draad in het leven van de dirigent en de leden gebleken. Er werd een hele week naartoe geleefd en de avond werd zowel door de leden als de dirigent intensief beleefd. De wekelijkse oefenavond verbergt veel gouden momenten. Er werd gelachen, gefoeterd en vooral ook gegaapt. Aan het einde van een Åinke werkweek vrij logisch, al begreep de dirigent dat niet altijd.

De humor van de dirigent was onnavolgbaar. Meestal enigszins belegen grapjes, maar de leden hoorden het geamuseerd aan. Ach, ze kenden de dirigent al zo lang. Lief en leed hadden ze met hem gedeeld. Hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Ventileerde regelmatig zijn eigen duidelijke mening. Tegenspreken was er niet bij. Iemand die dat waagde werd met de grond gelijk gemaakt. Van der Wal dulde geen tegenspraak. Met een ijzeren muzikale vuist sloeg hij zich door de repetitie heen. Op weg naar de derde helft. Gezellig met een biertje of een beerenburgje even napraten. Ook dan was hij niet de meest gemakkelijke gesprekspartner. Toch gaven sommige leden hem voldoende tegengas, waardoor hij er achter kwam niet altijd de wijsheid in pacht te hebben.

De repetitie begon steevast een kwartier te laat. Hadden de eerste noten om half acht te horen moeten zijn, het werd altijd later. Verzoeken en overwegingen de avond op een later tijdstip te beginnen werden categorisch afgewezen. Het zou niet helpen. Ja, de fanfarianen beschikken over een behoorlijke zelfkennis. Elke week begon de repetitie met het spelen van een koraal. Een traditie waarvan nooit is afgeweken. Het was ook meteen het meest rustige moment van de avond. Daarna ontstond een sfeer die zo bepalend bleek voor de Jouster Fanfare. Een prettige chaos, waar iedereen zich thuis voelde. Toch waren niet zelden bepaalde leden het mikpunt van spot. Ze maakten het er vaak zelf naar.

Hoe de chemie tussen de leden en haar muzikale leider al die decennia intact kon blijven? Het is en blijft een raadsel. Of was het toch die gezamenlijke wil er muzikaal iets van te maken met respect voor elkaar? Het grootste compliment kreeg Van der Wal toen de jury stelde dat de Jouster Fanfare over een ziel beschikte. Een uiterst bevlogen dirigent met passie voor zijn vak zal binnenkort zijn laatste repetitie dirigeren. Zijn opvolger wacht een zware taak.

Takomst(muzyk) Yn in jubileumkrante hearre natuerlik net allinnich ferhalen fan froeger. Wat west hat wie goed en wy binne tige tankber dat it de Jouster Fanfare ûnder de besieljende lieding fan Bernhard van der Wal muzikaal sa goed gien is. Hy hat ús brocht wêr ‘t wy no steane, de earste divyzje foar fanfare-orkesten, mei it rjocht om te promovearjen nei it alderheechste nivo: de konsert ôfdieling! Hoe geane wy Äerder? Alderearst tinke wy perfoarst mei ús nije dirigint Siemen Hoekstra fan Starum in weardich opfolger fan meastro Van der Wal fûn te hawwen. Siemen hat it nedige al prestearre mei syn blaasorkesten. It bestjoer hat in pear gesprekken mei him hân en krige steeds mear

Plattegrond

it gefoel: dizze man past ús feriening wol. Hy hat wat te fertellen. Mei him kinne wy Äerder!

muzykûnderwiis. Sûnder goed ûnderwiis gjin kwaliteit! Soks wurket troch nei de muzykferieningen. Yn dat ramt is it ek te hoopjen dat de oankundige besúnigingen op kultuer de muzykskoallen net te bot treffe; dat âlders fan learlingen har hjir net troch liede litte en learlingen sa de muzykskoalle noch witte te Änen.

In oar net minder wichtig aspekt yn dit kader is ús jongerein. Ûnder entûsjaste lieding fan Harm Bosma hawwe se dit jier op 2 july sjen litten dat se op it ‘jeugorkestenfestival 2011’ yn Ljouwert mei in knappe twadde priis harren partijtsje al tige goed mei blaze kinne! Sy binne (nei de noadige muzykdiploma’s behelle te hawwen) goed foar de oanwaachs fan it A-orkest. Probleem wêr’t eltse feriening foar stiet dy’t op in bytsje nivo beweecht is: hoe hâlde wy it gat tusken it A-orkest en jongerein-orkest sa lyts mooglik, sadat de tastream wol troch giet en der op nivo spile bleaun wurd? Ien aspekt hjirfan is de kwaliteit fan it

Njonken in goede dirigint, de kwaliteit fan de muzykanten en harren ynset om earne nei ta te wurkjen, stiet de nocht en wille om mei-inoar muzyk te meitsjen. Dat is krekt wat ús bynt! As wy hjir yn slagje in lykwicht yn te Änen, as is it yn de earste- of heechste divyzje, dan kinne wy noch wol hûndert jier foarút! Johan Cnossen

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Bernhard van der Wal Gerbrig Berger Grietje van der Wal Sabina Kee Samplonius Anne Marije Abma Gabriëlla Nauta Hinke Strien Maaike Hof Welmoed Claus Femke Strien Miriam Kouwenhoven Olga van der Veen Silvia van der Werf Marga Holtrop Eildert Duijff Gerrit van der Zee Ina van der Woude Martha Strien Marije Boer Agnes Visser Coby Brink Amarenske Visser Jannie Bouma Sjouke Spoelstra Angela Hiemstra Liesbeth de Vlugt Marijke van der Werf Jan Brinksma Johan Cnossen Lieuwe Jurjen Melchers Wim Kruizinga Luuc de Vlugt Reitse Geert Strien Esther Bos Gert Jan van der Wal Richard van der Woude Geert Jongsma Koosje Petter Klaziena van der Zee Harm Bosma Arjen Petter Elizabeth Jongsma Idwert Petter Marco Brink Searp Wijbenga Natasha van der Velde Tjalda Postma Jan Jacob Claus Johan Meesters Pieter Wijbenga Peter Plaats van der Gerard van der Velde Wim Houtsma Joop Visser Jan Visser Hendrik van der Zee Reitse Holtrop Harm Backx

dirigent Sax-sopraan Sax-sopraan Sax-sopraan Sax-alt Sax-alt Sax-alt Sax-alt Sax-alt Sax-alt Sax-bariton Sax-tenor Sax-tenor Sax-tenor Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Bugel Trompet bes Trompet bes Trompet bes Trompet bes Trompet bes Trompet bes Trompet bes Trombone in C Trombone in C Trombone in C Trombone in C Hoorn F Hoorn-F Hoorn-F Hoorn-F Bariton Bariton Bariton Bariton Bas-es Bas-es Bas-bes Bas-bes Bas-bes Slagwerk Slagwerk Slagwerk Slagwerk Slagwerk Slagwerk


AgriTeam Makelaars & Landelijk-Wonen Zuid/Midden Friesland

Henriëtte Meinsma - T: 06-20320838

BOER BOER - QUALITY UNDERWEAR VOOR DE HIPSTE BOEREN EN BOERINNEN

debigroep Debiteurenbewakers met inzet!

Sluit nu een abonnement van 1 jaar en maak GRATIS gebruik van onze Antaris RB 24 regenboogsloep VERKRIJGBAAR BIJ:

Debi Groep, uw onderneming vaart er wel bij!!

Reitsma’s Handelsonderneming | De Stelle 26 | 8501 MT Joure | (0513) 413341 | (06) 53222252

Kantoor Amersfoort • Hardwareweg 4 • Postbus 1466 • 3800 BL Amersfoort T 033-454 66 74 • F 033-454 66 66 • E amersfoort@debigroep.nl • I www.debigroep.nl

d

Dit is een uitgave van:

9HUNRRSHQUHSDUDWLHYDQFRPSXWHUVHQODSWRSV www.bootsector.nl, tel. 0513-410881

uitgevers

Wij feleciteren de Jouster Fanfare met hun 50-jarig jubileum!!!

Midstraat 153b 8501 AL Joure tel. 0513 418153 fax 0513 410380 info@copyshopjoure.nl www.copyshopjoure.nl

Trusted Partner in BioBanking, Packaging and Logistics

www.cryostore.nl

WWW.ZANDSTRASPORT.NL

BRATTINGA’S KLEURENCENTRUM

ZONWERING - VERF - BEHANG Pastorielaan 2 • 8501 EZ • Joure Tel.: 0513-413344 • Email: info@ajoure.nl

Kon. Wilhelminalaan 5, 8501 KV Joure (0513) 41 41 95

RUIME PARKEERGELEGENHEID


50 jaar Jouster Fanfare

“Dirigent moet eigengereid zijn,

maar ook goed kunnen luisteren.” CV

Het komt geregeld voor dat een muziekvereniging 50 jaar bestaat, maar het gebeurt zelden dat een dirigent 44 van die jaren meemaakt en zo lang richting kan geven aan de muzikale ontwikkeling van dat orkest. Dit jaar bestaat de Jouster Fanfare vijftig jaar en redacteur Maaike Gerlsma ging op bezoek bij dirigent Bernhard van der Wal om uit te zoeken hoe je zo lang bij dezelfde vereniging kunt werken. Bernhard van der Wal werd op 10-jarige leeftijd lid van muziekvereniging Concordia in IJlst om daar althoorn te spelen. Hij was, naar eigen zeggen, geen al te ijverige leerling op dat instrument, maar dat veranderde toen hij zijn eerste examen mocht doen. Al gauw werd de althoorn verruild voor een enkele hoorn die dirigent Bram Feenstra voor hem (bij de Ärma Hampe) in Amsterdam bestelde. Dezelfde Feenstra en hoornleraar Gerrit Heeringa stimuleerden hem later om een beroepsopleiding te gaan volgen aan het conservatorium van Groningen. Tijdens die opleiding kwam hij in aanraking met symfonieorkesten. Hij speelde onder andere een tijdje in het Regionaal Jeugdorkest onder leiding van Ru Sevenhuijsen waar hij een nieuwe klankwereld leerde kennen. Beroepservaring deed hij op in het Noordelijk Filharmonisch Orkest en het Frysk Orkest. Om zijn muzikale bagage te vergroten studeerde hij, op aanraden van één van zijn hoorndocenten, ook Algemene Muzikale Vorming en hafadirectie bij Peet van Bruggen. In 1967 zocht en vond de Jouster fanfare een nieuwe dirigent in Bernhard van der Wal. Het orkest bestond zes jaar en er moest hard gewerkt worden om het niveau omhoog te krijgen. Er dreigde een conÅict tussen vereniging en dirigent toen de opkomst op de repetities (traditiegetrouw op zaterdagavond) te wensen overliet. Op de website van de vereniging is te lezen dat Van der Wal in de jaren 1960-1970 dreigde met opstappen als dat niet verbeterde. Als ik hem er anno 2011 naar vraag, moet hij lachen om dat dreigement: “Ach ja, je roept wel eens wat.” Ondanks dat dreigement eind jaren zestig is hij meer dan veertig jaar gebleven. Wat zijn dan de factoren geweest waarom hij zo lang gebleven is? Hij denkt zelf dat het belangrijk is dat hij in Jou-

en je mag dat ook nog doen in een goede concertzaal.“ Het orkest en dirigent worden extra gemotiveerd en een concours heeft in zijn ogen een veel grotere uitstraling dan een gewoon concert.

re woont en daardoor heel erg betrokken is bij de fanfare. Hij kent veel mensen, hij werkte tussen 1968 en 2008 aan de muziekschool (tegenwoordig Cultureel Centrum) “It Toanhûs” in Joure en hij begon eind jaren tachtig een muziekopleiding op de basisschool van zijn kinderen tijdens schooltijd. “Terwijl ik de kinderen lesgaf die een blaasinstrument wilden leren bespelen, gaf de meester de rest van de klas muziekles. Het schoolorkest dat toen gevormd kon worden, luisterde ouderavonden op en speelde bijvoorbeeld op kerstvieringen. Als de kinderen wat verder waren met de instrumentale studie werden ze lid van het jeugdorkest van de Jouster fanfare en kregen ze van mij les op de muziekschool. Maar ja, je bent wel van het personeel van zo’n basisschool afhankelijk. Of zij ook zo’n band hebben met de blaasmuziek. Na een tijd komt er dan iemand die meer met koren heeft en houden de lessen op.” Maar wie de website van de Jouster Fanfare bekijkt zal ontdekken, dat nog steeds muzieklessen op basisscholen in Joure georganiseerd worden door de Jouster Fanfare, al is het dan nu tussen de middag en geleid door Harm Bosma, de tegenwoordige dirigent van het jeugdorkest.

Hij heeft in al die jaren veel geëxperimenteerd met de opstelling van de fanfare. Hij groepeert de instrumenten nu per register bijelkaar. “Een fanfare kan een vette klank hebben. Per register groeperen levert een mooiere, helderder klank op. Maar het maakt je wel kwetsbaar als orkest, want je hoort alles.” Over ‘Babylon’ van Maurice Hamers stond in één van de juryrapporten onlangs: “Een mooie prestatie om deze ondoorzichtige paartituur zo te verklanken.” Dan gaat het gesprek verder over spelen van een Mozartsymfonie waar de eerste en tweede violen tegenoverelkaar opgesteld zijn (in plaats van naast elkaar) en de alten en celli naar het midden schuiven. “Eigenlijk zou je voor elk werk een eigen opstelling moeten hebben”. Hoe het komt dat hij zo lang in Joure dirigent is geweest? Hij vindt dat een dirigent eigengereid moet zijn, maar dat hij ook goed moet kunnen luisteren naar de leden. Een dirigent moet zich altijd blijven ontwikkelen en open staan voor nieuwe ideeën en invloeden van buitenaf. En verder heeft hij het geluk gehad dat het bestuur hem “niet te veel voor de voeten liep”.

Van der Wal denkt dat erg belangrijk is dat een dirigent de repetities spannend houdt: veel variëren in manieren van repeteren en dirigeren. Enthousiast vertelt hij over het dirigeren van koralen. Zo’n koraal is bij hem nooit helemaal hetzelfde: hier wat langer wachten, daar wat sneller doorspelen. Het is elke keer spannend voor de orkestleden en het levert een Åexibel orkest op. De opbouw van een repetitie en de volgorde van de stukken vindt hij ook erg belangrijk. “Zorg dat er vaart zit in je repetitie en sta niet te lang stil bij één probleem. Weet je, sommige problemen lossen zich vanzelf op.”

Afscheid In oktober is het moment aangebroken voor Bernhard van der Wal om afscheid te nemen van van de Jouster Fanfare, ook al zal dat volgens hem in het begin wel wennen zijn. “Maar het is beter voor de vereniging, het is een logisch moment, de wisselwerking is nu nog goed.” Het orkest heeft in het voorjaar voor de derde maal een eerste prijs met lof behaald en kan nu in de Concertafdeling uitkomen. Zo kan zijn opvolger Siemen Hoekstra

Een andere manier om de spanning erin te houden is de keuze van de muziek. Hij heeft altijd vernieuwende muziek op de lessenaar gezet. Zo heeft hij met veel plezier ‘Images’ van Henk Badings, ‘Partita’ van Lex van Delden en ‘Monumentum’ van Otto Ketting ingestudeerd en uitgevoerd. Toen ‘Movement Symphonique’ van Herman Strategier op de lessenaar stond, herinnert hij zich, dat de ouderen van de vereniging dit werk niet wilden spelen, maar de jongeren wel. “Goed dat we dat toen wel hebben doorgezet,” concludeert hij nu. Hij vindt het belangrijk dat orkestleden in contact komen met nieuwe klanken en ideeën: daar krijg je een beter orkest van. Natuurlijk moet je ook lekkere speelmuziek hebben, maar je hoeft niet alles op een concert te spelen. “En speel ook niet alleen maar werken die het publiek mooi vindt: er moet altijd iets verrassends in een programma zitten.” Ook de jeugd probeert hij zo snel mogelijk met nieuwe muziek in aanraking te brengen en dan bedoelt hij niet repertoire uit de popmuziek waar verenigingen de jeugd tegenwoordig vaak mee proberen te binden. Zijn idee is om hen zo snel mogelijk te confronteren met originele blaasmuziek en het symfonisch repertoire. En is een stuk dan te abstract voor het orkest, dan kun je als dirigent dat werk toegankelijker maken door de beelden die de muziek oproept om te zetten in een verhaal. Dit deed hij bijvoorbeeld toen het orkest (het begin van) ‘Jeu de Cuivre’ studeerde van Henk van Lijnschooten. Hij is een groot voorstander van concoursen: “Je kunt er vernieuwend repertoire spelen

Naam: Bernhard van der Wal Geboorte datum: 22-04-1943 Geboorte plaats: IJlst Nest: Uit een gezin van 8-> 2 zussen en 5 broers Gezin: 2 zonen, 2 schoondochters en 5 kleinkinderen Opleiding: Conservatorium; hoorn, directie en schoolmuziek Favoriete tv programma: actualiteitenprogramma’s Favoriete muziek: klassiek als genre, niet als stijlperiode Favoriete boek: Ban van de ring Favoriete vakantieland: Schotland en Noorwegen Favoriete eten: Hachee (pizza vind ik verschrikkelijk)

de vereniging verder ontwikkelen en nieuwe ideeën introduceren. Op zaterdag 29 oktober a.s. staat het afscheidsconcert gepland. Hij denkt het orkest met gerust hart achter te laten omdat hij alle vertrouwen heeft in Siemen Hoekstra en een bloeiende vereniging van zo’n 110 leden met een grote jeugdafdeling en veel leerlingen. Bron: magazine de dirigent, Maaike Gerlsma

Cijfersenzo De Jousterfanfare heeft 30 vrouwelijke leden en 27 mannelijke.

Het oudste lid is 67 jaar en het jongste lid is 13 jaar. De fanfare heeft in zijn 50 jarig bestaan slechts 2 dirigenten gehad. Er bestaan 9 soorten saxofoons. Een saxofoon heeft 25 kleppen en een bugel 3 ventielen. 30% van de leden speelt het liefst een C. Een bas kost rond de 10.000 euro!!! 260 personen zijn lid of lid geweest van de Jouster Fanfare. Er zijn 25 fanfare baby’s geboren in de loop der jaren. Het jeugdkorps heeft momenteel 34 muzikanten. 75% van de oudpapier helpers zit het liefst bij Geert op de trekker. Per jaar haalt de Jouster Fanfare 167.120 KILO oudpapier op. Elke maand drinken er 10-15 personen kof¿e bij van der Wal. In

een jeugdweekend gaat er elk jaar zo’n 12 kilo aardappelen, 5 kilo boontjes en 5 kilo wortels doorheen. Er worden zo’n 12 broden opgegeten en er gaan 20 pakjes soep op. Ook worden er gehaktballen gemaakt van zo’n 9 kilo gehakt. De fanfare heeft elk jaar rond

36 repetities. Er wordt op de repetitieavonden kof¿e gedronken en wel 180 liter per jaar. Na de repetitie is het altijd gezellig nazitten waarbij er zo’n 75 Àessen/pakken fris en 1296 Àesjes bier per jaar doorheen gaan. 3 keer per jaar komt ons clubblad de Undertoan uit. In een oplage van 425 boekjes per keer dat zijn er 1275 per jaar

5


Bij Plantein wordt naar mensen geluisterd

Het Cliëntservicepunt is er voor u! Voor al uw vragen over seniorenzorg en service Plantein biedt zorg, service en advies aan senioren in Zuidwest Friesland. We willen zo goed mogelijke zorg verlenen door naar u te luisteren en rekening te houden met uw wensen. Bij Plantein wordt u begeleid in een warme en persoonlijke sfeer. Het Cliëntservicepunt van Plantein geeft u duidelijke antwoorden, advies en ondersteuning. Met het motto ‘geen vraag is te veel’ staat een team enthousiaste en professionele medewerkers voor u klaar. U kunt het Cliëntservicepunt iedere dag bereiken van 9.00 uur tot 21.00 uur via 0513 - 484 270. Plantein heeft WoonZorg- en Behandelcentra in Bolsward, Joure en Sneek, een WoonZorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Joure en Sneek. clientservicepunt@plantein.nl | 0513 - 484 270 www.plantein.nl

Marshallweg 3 8912 AC Leeuwarden Telefoon: 06 142 553 66 Website: www.agrilog.nl Email: agrilog@tipco.nl

• Heftruckopleidingen • Reachtruckopleidingen • Veiligheidstrainingen


50 jaar Jouster Fanfare

De Jouster Jeugd Fanfare

Wat betekent de Jouster (Jeugd) Fanfare

voor jou:

SJOUKJE VAN DER WERK: De Jouster (Jeugd) Fanfare betekent voor mij een gezellige belevenis met leuke activiteiten. HARMEN TIEMERSMA: Gezellig met een groepje spelen, soms lol ertussen maken en de optredens die wij vaak hebben. JEROEN SMINK: Toen ik in groep 5 zat, kwam Harm Bosma bij ons op school. Hij legde daar wat uit over blaasinstrumenten, dit vond ik wel leuk en ging ik bij het schoolorkest. Later kwam ik bij de Jeugd Fanfare. Ik hoop dat de Jouster Fanfare nog lang mag bestaan. SUSANNAH DE BOER: Jouster Jeugd Fanfare betekent voor mij; Lekker gezellig met elkaar op kamp! 50 JAAR FANFARE 50 jaar geleden was er alleen nog maar een enkele trompet, lang niet genoeg voor een fanfare dus kwam er een groot aanplakbiljet. Op dit afÄche stond Van der Wal afgebeeld, om nieuwe blazers te lokken als een soort van heiligen beeld. Eerst leek het nog niet echt storm te gaan lopen, maar al snel gingen de toeteraars zich op hopen. Er kwamen hoornen, saxofonen, trompetten, bugels en bassen, trombones, slagwerkers en langzaam ontstond een fanfare met klasse. Er kon worden begonnen aan een eerste orkest lied, met Van der Wal als dirigent die niet veel geouwehoer toeliet. Het eerste concours stond op het programma het werd een groot succes en de muzikanten verlieten de zaal zoals gladiatoren dat doen na een overwinning in de arena. Iedere vrijdagavond is het een drukte van belang bij oefencentrum “De Triangel”. Van 18.30 tot 19.15 oefent de jeugd van de Jouster Fanfare onder leiding van Harm Bosma. De leden van de Jouster Jeugd Fanfare (JJF) zijn voornamelijk basisschool kinderen die door werving op school zijn begonnen met blazen. Ieder jaar tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie verzorgt Harm Bosma een aantal lessen op de basisscholen om zo de blaasmuziek en de vereniging te promoten. De kinderen van de groepen 5 en 6 kunnen zich daarna opgeven voor een ‘schoolorkest’. Dit schoolorkest is de verzameling van opgaven van verschillende scholen. Na de kerstvakantie komen de kinderen van de verschillende scholen bij elkaar op één school en wel tussen de middag. Dan wordt er eerst gegeten en gedronken van het mee genomen lunchpakket waarna gezamenlijk wordt geoefend. Ze leren hoe ze geluid moeten produceren, noten lezen, samenspel en ritme ontwikkeling. In de loop van de tijd haken er altijd kinderen af. Daar is het schoolorkest ook voor bedoeld, proberen! Iedereen kan zich daarom ook opgeven om te proberen. Gaat het niet, dan kun je te allen tijde weer stoppen. Wat in juni nog steeds meedoet gaat over het algemeen ook door. Na de zomervakantie gaan de kinderen van het schoolorkest naar de muziekschool voor les en ze komen ook in het jeugdorkest. Op deze manier is het jeugdorkest uitgegroeid naar zo’n 30 leden die zich verder ontwikkelen om uiteindelijk in ‘het grote’ korps goed mee te kunnen doen. De Jouster Jeugd Fanfare is een bruisende groep die steeds meer activiteiten ontplooit. Zo is de JJF al een paar keer in Rohel geweest voor een optreden bij de “Fjouwerhusterpleats”. Ook hebben ze een concert

gegeven samen met het jeugdorkest van CMV Excelsior uit Ouwsterhaule.

Maar voor kinderen was er nog niet zo veel plek, dus werd er een jeugdfanfare opgericht mede dankzij Harm Bosma’s uitgestoken nek. Nu konden kinderen onder leiding van diezelfde soms wat gekke man, een carrière beginnen in het muziekwereldje dat was het plan. Ook voor deze jonge muzikantjes stonden er veel leuke liedjes klaar, zo werden ze de puppies van de Jousterse muziek en je weet die zijn altijd betrouwbaar. Zo is de Jouster Fanfare geworden tot hoe wij hem nu kennen, een grote muziekfamilie die bij de minste tekenen van een feestje al komt aanrennen. Ook bij de JJF is er echte teamgeest, en mede dankzij een aantal kinderen is het ook altijd een feest. Kortom een fanfare voor het leven, dat is voor mij eigenlijk wel een gegeven.

Een hoogtepunt was het geven van een buitenconcert bij de supermarkt Poiesz. Dit optreden was in het kader van de sponsoractie door sponsormunten te verzamelen. Dat leverde een aardige bijdrage op voor de kas van de vereniging. Het meest leuke voor iedereen was toch wel de deelname aan een jeugdorkesten festival in Leeuwarden alwaar de JJF als tweede eindigde. Een prachtige prestatie van en door de jeugd als afsluiting van een levendig seizoen.

MICHEL VELDSTRA

Een jaarlijks terugkerend feest is het jeugdweekend, langzamerhand een onmisbare factor geworden. Naast speurtochten, spelletjes en een gezellige bonte avond begeleidt het jeugdorkest, aangevuld met wat oudere leden, ook een kerkdienst in de buurt van de kamplocatie.

BAUKE HAANSTRA J eugdfanfare was altijd super E lke keer weer lol U ps en downs G ekke dingen doen D aar wil je gewoon bij zijn F jouwerhusterpleats was ook leuk A ltijd gezellig N ooit saai F antastisch A llemaal de slappe lach R uzie bestaat niet E cht super

Omdat het oog ook wat wil kunt u tijdens het jubileumconcert de JJF aanschouwen in nieuwe, speciaal voor het jeugdorkest ontworpen, kleding. Zo kan de JJF zich als groep duidelijk herkenbaar presenteren! Ook zo benieuwd? Kom dan naar het jubileumconcert! Zoals u leest kan het niet anders dan dat de jeugdleden van de JJF erg gemotiveerd zijn, veel lol met elkaar beleven en ook in sociaal opzicht een hechte groep is. Wanneer u denkt dat één van uw kinderen óók wel geschikt zou zijn om te leren blazen, dan kan dat. Ook dit jaar komt Harm Bosma weer bij de scholen langs en wordt er ná de kerstvakantie een nieuw schoolorkest gestart. Iedereen kan daar aan meedoen ongeacht naar welke school de kinderen gaan. Ze moeten wel minimaal in groep 5 zitten in verband met fysieke eisen. Heeft u vragen, neem dan rustig contact op met Harm Bosma of de jeugdbegeleider Arjen Petter.

7

HENNY VAN DER KOOI Ik zit nu ongeveer 4 jaar bij de Jouster Jeugd Fanfare! En ik vind het super leuk en gezellig! We doen vaak leuke dingen bijvoorbeeld: op kamp, the voice of jouster jeugd fanfare, optredens en nog veel meer! Dat vind ik altijd erg gezellig! Maar we doen ook serieuze dingen bijvoorbeeld: oefenen op vrijdag avond! Harm Bosma is een hele leuke en grappige muziekleraar! In één zin: De JJF is super leuk!!!!!!


nieuwe fietsen elektrische fietsen onderdelen accessoires Produksjewei 5 8501 XD Joure

Douwe Egbertsplein 1A • 8501 AB Joure www.proefdesfeer.nl • Tel. 0513-417070 Zondag en maandag gesloten

Ga naar Geert die ook uw fiets repareert!

PEARLE OPTICIENS FELICITEERT

 

            DE JOUSTER FANFARE! namens Anna & Ruud Midstraat 106, Joure, Tel. (0513) 41 98 22

Direct aan de A7/A6 Heerenveen/Joure 350 m2 trappenshowroom

Brandemeer 9 8502 TV Joure tel: 0513 436380 fax: 0513 412503 Bezoek ons ook eens op

www.aatrappen.nl meer dan 350 foto's !

Kooidinges feliciteert de

Jouster fanfare met hun 50 jarig jubileum. Ambachtswei 8501 XA JOURE Tel 0513-413827 www.atsmaschoon.nl!

Celsiusweg 3 • 8503 AC Joure Tel: 0513 - 415 694 • Fax: 0513 - 419 722 info@diamondsound.nl • www.diamondsound.nl

www.kooidinges.com


50 jaar Jouster Fanfare

Wat betekent

Van der Wal voor jou? OLGA VAN DER VEEN: Van der Wal IS voor mij de Jouster Fanfare. JOHAN CNOSSEN: Gedreven inspirator. HARM BACKX: Eerst even om kofÄe. SABINA KEE SAMPLONIUS: Zonder inspanning geen ontspanning. REITSE HOLTROP: Ik fyn Van der Wal in aardiche man/dirigint en haw yn koarte tiid al in protte fan him leart. Hy giet no mei pensjoen en ik winskje him hjirmei in protte sterkte ta, hy sil ús noch misse. En ik him ek! LUUC DE VLUGT: een bijzondere, gepassioneerde man met gevoel voor humor, die goed kan relativeren. COBY BRINK: de dirigent van het korps waar ik bij speel. MARTHA STRIEN: Van der Wal is Jouster Fanfare en Jouster Fanfare is Van der Wal. ANNE MARIJE ABMA: Iemand die muziek tot leven doet komen, met veel overgave en inlevingsvermogen. In bepaalde passages van een compositie is de emotie voelbaar. LIEUWE JURJEN MELCHERS: Wispelturigheid. Muzikale interpretatie wisselt elke paar repetities, en de allerlaatste repetitie voor een concours moet het nog weer anders. De muziek blijft wel spontaan op die manier... ANGELA HIEMSTRA: Het begin van muziek. REITSE-GEERT STRIEN: Van der Wal is van de berenburg, zo nu en dan een pils, bij het oud-papier lopen een bakje kofÄe of een frisje, wat dan betekent dat de kofÄe buitengezet wordt totdat de kofÄe ijskofÄe is geworden, bij velen is Van der Wal degene die hen kofÄe heeft leren drinken. Eén en al leuke en mooie herinneringen. Vooral de muzikaliteit en persoonlijkheid van Van der Wal zullen mij bijstaan van het schoolorkest, Jouster jeugdfanfare maar vooral de Jouster fanfare. Van der Wal, bedankt! JOOP VISSER: Ik herinner Van der Wal me als mijn allereerste van een hele rits muziekleraren. Hij heeft me altijd enthousiast kunnen maken voor het spelen van muziek. GRIETJE VAN DER WAL: Dank voor de muziek! MARIJE BOER: Ik heb niet een opleidingsverleden met Van der Wal en ken hem pas een jaar. Wat me opvalt aan de Jouster fanfare en aan Van der Wal is dat muzikaliteit en gezelligheid gecombineerd worden. LIESBETH DE VLUGT: Een bijzondere man met af en toe bijzondere repetities, die alles voor de fanfare over heeft. WIM HOUTSMA: Van der Wal was een grote steun en toeverlaat voor mij geweest, zowel in goede als in kwade dagen. Vooral met het oog op het feit dat ik de kans kreeg om binnen de fanfare intern slagwerkles te geven. Ook als solist kreeg ik af en toe de kans om mezelf te ontwikkelen. Dit allemaal dankzij Van der Wal. MARIJKE VAN DER WERF: Het is een man van weinig tact maar met een hart van goud en een hart voor de muziek. MIRIAM KOUWENHOVEN: Voor mij betekent Van der Wal het begin van de muziek. Door deze muzikale, gedreven man die alles voor de Jouster Fanfare over heeft, is muziek niet meer weg te denken uit mijn leven. JOHAN MEESTERS: Fanfaremuziek -> Spanning, lawaai, Åiebdraadjes, emotie, rust, ssssst, kracht -> Een staande ovatie en handkusjes van de dirigent, onze aartsvader! MARCO BRINK: Een fanatieke en fantastische dirigent die met hart en ziel altijd voor de muziek gaat en bovendien altijd bezig is met ‘zijn’ Jouster Fanfare en haar leden. Hij heeft mij opgeleid tot de muzikant die ik nu ben en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor! Afscheid van een eigenzinnige dirigent maar vooral een man met een hart van goud!!!

Hartelijk bedankt!

Playlist

Musyk yn bedriuw De top 30 mooiste muziek van de Jouster Fanfare leden. Te beluisteren in het radio programma “Musyk yn bedriuw” op vrijdag 29 oktober tussen 09.00 en 12.00 op Omrop Fryslân. • Music van John Miles • Sorry van Kyteman • Thank you for the Music van Abba • Mystery repeats vanPete Philly en Perquisite • Het regent zonnestralen van Acda en de Munnik

Bij de ledenvraag ‘wat betekent Van der Wal voor jou?’ kunnen enkele leden niet volstaan met een enkele zin of enkel woord. Van der Wal heeft veel voor ze betekend, dat valt zeker op te maken uit onderstaande reacties:

• Sound of silence van Simon en Garfunkel

MARGA HOLTROP: Bij die vraag heb ik direct allerlei beelden op mijn netvlies staan. Als 10 jarig meisje, kwam ik met mijn ouders en broers vanuit Ede in Joure wonen. Al gauw kregen wij enthousiaste mensen van de Jouster Fanfare aan de deur, om te vragen of wij ook zin hadden om een instrument te komen bespelen. De stap naar de sopraansaxofoon werd gemaakt. (Ik speelde in Ede klarinet bij een harmonie.) De eerste tonen op de saxofoon leerde ik van Van der Wal. Daar is de liefde voor de saxofoon- en fanfaremuziek begonnen. Bij de Fanfare kreeg ik vriendschappen. Tijdens de jeugdweekenden leerde je elkaar nog beter kennen. Daarna kreeg ik oog voor de jongens. In 1990 ben ik met Sytze Holtrop, een van de jongens van de drumband, getrouwd. ’s Avonds heeft de Jouster Fanfare de feestvreugde vergroot met muziek. Ik ben blij dat ik na een lange periode van ongeveer 17 jaar (verhuizen, studie, gezin) weer mag genieten van het samen muziek maken. Daar is Van der Wal ook bij betrokken geweest. Inmiddels speelt onze dochter Sarah (10) bij het jeugdkorps op de sopraansaxofoon.

• Born to run van Bruce Springsteen

TJALDA POSTMA: In feite komt het er voor mij op neer, dat als Van der Wal geen dirigent was geweest, ik waarschijnlijk ook niet eens op deze aarde had rondgelopen! (laat staan blazen) Hij was namelijk op een bepaald moment (dat zal dan zo’n kleine 40 jaar geleden geweest zijn?) naast dirigent van de JF ook dirigent van Crescendo uit Heech. Mijn vader speelde cornet bij Joure en mijn moeder bariton bij Heech. Eerst had de Jouster fanfare wat hulp nodig bij een concert. Daarvoor had Van der Wal een stuk of vijf blazers uit Heech erbij gehaald. Daar zat mijn moeder ook bij. Daarna moest Heech naar het concours en hadden ze een cornet nodig. Van der Wal nam mijn vader mee in zijn Diana (red: soort auto) naar de repetities van Heech en zo leerde mijn vader de blazers van Heech, waaronder dus mijn

moeder, beter kennen. Uiteindelijk kwamen ze elkaar via school (ze zaten in hetzelfde gebouw) weer tegen en zo is de vonk uiteindelijk overgeslagen. HARM BOSMA: Van der Wal heeft voor een belangrijk deel bepaald wat er van mij is geworden. Vanaf de vroege AMV-lessen tot heden is het een inspirator geweest en iemand waar je nog steeds van kunt leren. Zijn besluit om te stoppen is mij zéér zwaar gevallen. Het heeft ook een paar maanden geduurd eer er een berusting was. We hebben met Van der Wal alleen maar muzikale hoogtepunten mogen beleven die zeer talrijk zijn. Er wordt nu een heel mensenleven afgesloten, niet alleen voor de dirigent maar ook voor sommige leden. Dat maakt dit afscheid ook zo zwaar. Hopelijk wordt er goed met de erfenis van Van der Wal omgegaan zodat er nog velen mogen genieten van de Jouster fanfare. GEERT JONGSMA: De eerste herinneringen die ik aan Van der Wal heb, zijn alweer van bijna 25 jaar geleden. Als 10 jarig jongetje begon ik op ‘t Haskerfjild met het schoolorkest. Ook had ik in die begintijd les van Van der Wal, toen nog in de oude muziekschool, de Lantearne, achter het Theresiahuis. Eerst speelde ik bugel, daarna bariton. Toen ik wat langer speelde wilde ik graag op saxofoon, want dan kon je mooi de blits maken bij de vrouwen; ja het zat er al vroeg in. Van der Wal vond dat maar niks en gaf mij een trombone. In het begin heb ik ook nog tromboneles gehad van Van der Wal maar al gauw kreeg ik een ‘echte’ tromboneleraar. De lessen bij de nieuwe leraar waren nooit meer zo leuk als bij Van der Wal. Het volgende voorval is van jaren later maar is wel typisch Van der Wal. Het was april 2005, Tinka en ik verwachtten ons eerste kindje ergens eind april. Tegelijkertijd waren we met de Jouster Fanfare druk bezig met de voorbereiding voor het Nederlands Fanfare Kampioenschap in

Drachten. De vrijdagavond voor het concours werd er al een paar keer door menigeen gevraagd of er al wat aan de hand was met Tinka. Het was nog steeds rustig. Maar toen ik ‘s avonds thuis kwam was de bevalling toch al een beetje in gang gezet. En ja hoor; de volgende dag , zaterdag 16 april werd ‘s middags om 13:15 onze dochter Fenna geboren. Op dat moment kon het concours mij wel gestolen worden, maar daar dacht Van der Wal toch echt anders over! Wat van der Wal betrof kon het concours wel afgeblazen worden als ik niet mee ging. Om het tij nog te keren ging Van der Wal naar Koosje en Arjen zodat die mij konden vragen toch nog mee te toeteren. Later die middag kwam Arjen mij overhalen mee te blazen. Ik heb Tinka toen lief aangekeken en gevraagd of ze het even alleen af kon. En zo ben ik ‘s avonds als een raket naar Drachten gereden. Op het moment dat ik daar aankwam, liep net de hele club het podium op, zodat ik meteen mee kon lopen. Bij de aankondiging van de Jouster Fanfare werd verteld dat het optreden aan een zijden draadje had gehangen vanwege de geboorte van Fenna. Ik moest toen even gaan staan en kreeg een applaus van de hele Lawei. We speelden Trioloog van Harry Jansen en haalden met 84 punten een 1e prijs. Maar op de uitslag heb ik niet gewacht. Snel ging ik weer naar huis om als trotse heit bij onze kersverse dochter te kijken. De volgende dag werd er uit naam van de Jouster Fanfare een groot bos bloemen gebracht voor Tinka, als dank dat ik toch had meegespeeld. Zo blijkt maar weer dat er voor Van der Wal nooit een reden is om niet te hoeven spelen. Waarschijnlijk is dat toch ook wel de enige juiste instelling, anders had Van der Wal ook nooit de Jouster Fanfare op dit niveau kunnen brengen. Voor de jarenlange plezierige samenwerking en voor al het geleerde wil ik Van der Wal dan ook heel hartelijk bedanken en ik hoop dat we met de papieracties nog lang welkom zijn op de Finne!

• A night like this van Caro Emerald • The Floral Dance van Brighouse & Rastrick Band • Magnificent van U2 • Bobby Mc Gee van Janis Joplin • Leave me Alone van Michael Jackson • The lazy song van Bruno Mars • Let love rule van Lenny Kravits • Rood van Marco Borsato • Bearenburch is myn sjiruch van Piter Wilkens • Zucchero - Bacco per bacco • The final countdown van Europe • Bloasmuziek van Gé Reinders • Comfortably Numb van Pink Floyd • De bugel fan Looft den Heer van  Rients Gratema • It Swalkerslietsje van Bennie Huisman • Die Twa – Fûgels • Umbrella van The Baseballs • Tranen gelachen van Guus Meeus • Best genoch (door brassbandbegeleiding) vanPiter Wilkens • Make you feel my love van Adele • Summer of 69 van Brian Adams • La gaza ladra van Marillion • Tougher than the rest van Bruce Springsteen

Sponsors Flyer Print, Provinsje Fryslân, Stichting Westermeer, Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting.

9


50 jaar foto-overzicht

Jouster Fanfare 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985


50 jaar Jouster Fanfare 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2110 2011


Van harte gefeliciteerd! Met het 50 jarig jubileum. Dank voor de vele goede contacten met de Jouster scholen. Veel oud leerlingen hebben in de Jouster Fanfare hun partij meegespeeld. Stichting PCO Tsjûkemar, de organisatie voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten Lemsterland en Skarsterlân. De Arke Lemmer De Paedwizer Sint Nicolaasga De Spoarsiker Echtenerbrug De Tarissing Oudehaske De Trieme Sintjohannesga

Dr. E.A. Borgerschool Joure Dr. G.A. Wumkesskoalle Joure Eben Haëzer Oosterzee It Haskerfjild Joure It Twaspan Terkaple

Al meer dan 30 jaar Ford dealer in Joure Yndustrywei 2 • 8501 SN JOURE Tel. 0513-415700

www.ford-sutherland.nl is al meer dan 100 jaar een vertrouwde naam in Verzekeringen en Financiële diensten.

Toonaangevend is “de Jouster Fanfare” met haar 50 jarig bestaan. We feliciteren haar daar van harte mee. We hopen dat de vereniging nog lang de maat zal blijven aangeven.

Douwe Egbertsplein 1 | 8501 AB JOURE | Telefoon: 0513-417755 | Fax: 0513-417744 E-mail: info@kuindersma.nl | Internet: www.kuindersma.nl


50 jaar Jouster Fanfare Siemen Hoekstra, de toekomstige dirigent van de Jouster Fanfare

‘De bedoeling van muziek is dat het iets met de luisteraar doet’ trompet en Ha/Fa/Bra directie aan het Leeuwarder Conservatorium. Hij vervolgde de trompetstudie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en het hoofdvak directie bij Jan de Haan, Dirk Annema en Gerrit Fokkema. Hij liep daarbij stage bij een Engelse Brassband o.l.v. de bekende dirigent David King. Je vrouw Sjoerdtje behoorde dus al vroeg bij je vriendenkring. “Ja, zij is tegelijk met mij muziekles gaan volgen bij Douwe Veenstra op de cornet, ook speelde ze (kerk)orgel. Op cornet heeft ze diploma D bij muziekschool de Wâldsang gehaald en speelt nu meer dan verdienstelijk bugel bij het fanfareorkest De Lytse Sudwesthoeke in onze woonplaats Stavoren. Sjoerdtje is daar onderwijzeres aan de Christelijke Basisschool De Skutslùs. Verder gaat ze wel met me mee als hulp bij andere orkesten en als luisteraar is ze mijn meest kritische publiek’’. Siemen Hoekstra werd op 1 februari 1966 geboren in het gezin van Jonas Hoekstra en Sjoukje Bouma in Akkerwoude dat behoort tot het grotere Damwoude. “Mijn vader was controleur bij diverse melkfabrieken, en moeder tot aan haar trouwen verpleegster daarna huisvrouw. In mem dy’t d’r altyd wie’’, vertelt hij. Alle vier kinderen uit het gezin Hoekstra hebben veel met muziek. Zijn zuster Gretha zong in veel koren, momenteel nog in Cantatrix en als sopraansoliste. Christina zingt ook en heeft aan veel talentenjachten meegedaan. Broer Jaap heeft aan het conservatorium zang en euphonium gestudeerd. Hij speelde jarenlang bij Brassband de Wâldsang uit Buitenpost. Jaap is nu alweer 20 jaar als beroepszanger verbonden aan het koor van de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent.

Zijn jullie na het huwelijk in Stavoren gaan wonen? “Nee we hebben 8 jaar in het westen gewoond, 3 jaar in Purmerend en daarna “op het Schouw’’ Watergang bij Broek in Waterland tegen Amsterdam Noord aan. We hebben altijd gezegd als er kinderen komen, gaan we terug naar Fryslân. Het zijn er drie, Joon Yke is 13 jaar, Symen Jeen 7 jaar en Geeske Tine 5 jaar. Joon Yke was 3 maanden toen we weer naar Fryslân verhuisden’’.

Brassband Groningen, waarmee hij een vijftal CD’s produceerde en in 2002 de prestigieuze Nederlandse Brassband Kampioenschappen won. Van 2002 tot 2008 was hij dirigent van fanfareorkest Joost Wiersma uit Eestrum. Hiermee behaalde hij in de 1ste divisie een 2de plaats op het WMC 2005 in Kerkrade. Momenteel dirigeert hij in zijn woonplaats De Lytse Sudwesthoek, in Heerenveen de Brassband Pro Rege en in het Groningse Middelstum het fanfareorkest Concordia. Daarnaast doet hij regelmatig gastdirecties. Als beroepstrompettist heeft hij ruim 12 jaar in allerlei Musicals bij Joop van den Ende Theaterproducties gespeeld. Vanuit die basis weer bij producties als Ahoy Musicals, Musicals in Concert, de Drie Baritons en daarnaast veel studiowerk. “Een drukke maar erg leuke tijd. Maar nadat wij in 2001 het drama van ons levenloos geboren tweede kindje Jabik Jeen meegemaakt hadden wist ik dat het roer om moest en heb ik langzamerhand afscheid van dat wereldje genomen. Nu ben ik als trompettist freelancer en speel bij onder anderen Militaire Kapellen, Nederland Zingt, Hour of Power concerten, Holland Boys Choir en allerlei ad hoc. bezettingen. Met vier bevriende professionele muzikanten geven

Dirigent Siemen Hoekstra begon bij de brassband Juliana uit Kollumerzwaag. Van 1998 tot en met 2005 dirigeerde hij de Provinciale

CV Naam: Siemen Hoekstra

Siemen zelf kwam ook al op jonge leeftijd met de muziek in aanraking. “Mijn eerste muziekvereniging was de Brassband Ere Zij God uit Damwoude. Door een leerlingenwerving kreeg ik mijn eerste lessen van de dirigent Douwe Veenstra, nog altijd een goede vriend van mij. Het werd bij Ere Zij God een prachtige tijd. Er ontstond een echte vriendengroep, waarin zowel mijn broer als mijn vrouw zich bevond. Later ben ik nog een tijdlang lid geweest van De Bazuin uit Oentsjerk’’. De keuze om ook beroepsmatig met muziek bezig te zijn is bij de jonge Siemen al snel gemaakt. “In de brugklas, toen was ik 12 jaar, wist ik al dat ik wilde proberen om van de muziek mijn werk te maken. Ik speelde orgel en later piano. Daarnaast altijd fanatiek sporter geweest, maar voetbal en judo waren het niet voor mij en toen ging je nog niet op tien dingen tegelijk. Ik heb wel mijn sport gevonden, het werd badminton en dan in competitieverband. Later kwam daar wegens de muziek en dus avondwerk, het tennissen bij wat ook overdag kon’’. Na de havo aan de scholengemeenschap Oostergo te Dokkum studeerde Hoekstra

Geboorte datum: 01-02-1966 Geboorte plaats: Akkerwoude Nest: Uit een gezin van 6 (vader, moeder, een broer en twee zusters) Gezin: met 3 kinderen Opleiding: HAVO en Conservatorium (trompet en directie) Favoriete tv programma: Zeer breed, maar om toch een te noemen uit vervlogen tijden: James Herriot Favoriete muziek: Idem, hangt van het moment af, maar uiteindelijk zal koor/koraalmuziek het winnen Favoriete boek: idem, maar John Grisham is favoriet Favoriete vakantieland: Engeland Favoriete eten: zeer breed, ben gek op snacks met curry, maar de Indiase keuken is wel favoriet

13

we ook nog regelmatig concerten als koperkwintet Fiifresom Brass’’. Veel mensen hebben muziek als vrijetijdsbesteding, wat doet Hoekstra in zijn vrije tijd? “Ik vind veel dingen leuk om te doen, om maar wat te noemen. Sport zoals badminton, (tafel)tennis en hard¿etsen. Wandelen met de hond, lezen, vissen, varen, en ¿lms kijken. Met Fryslân de taal en het landschap bezig zijn, naar muziek luisteren enzovoort’’. Minder enthousiast is hij over bezigheden die in zijn vrije tijd ook moeten gebeuren zoals huishoudelijke klussen en tuinonderhoud. En voor de Jouster Fanfare wel belangrijk om te weten, wat zijn de meest plezierige en onplezierige bezigheden als dirigent. “Om maar met het laatste te beginnen. Onplezierig vind ik het leiden van erg incomplete repetities en het niet voldoende thuis oefenen van de muzikanten. Motivatie en plezier beleef ik door hard te werken aan de muziek om samen met het orkest tot het beste eindresultaat te komen. Om te proberen met mijn interpretatie een wisselwerking met het orkest tot stand te brengen, wat uiteindelijk zo bij de luisteraar binnenkomt dat het iets met die persoon doet’’.

(HOOFDSPONSOR JUBILEUMCONCERT)


AANBESTEDINGSPROJECTEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Juridische inkoopadviezen Groot in ervaring met alle juridische aspecten van inkoop en contracten

Europees aanbesteden Enerzijds: De EG-richtlijn en het Nederlandse Bao stellen voor het plaatsen van Overheidsopdrachten zware eisen aan de inkoopprocedures van (semi-)overheden. Anderzijds: Het door u gewenste inkoopresultaat moet worden gewaarborgd

In dit spanningsveld levert ITS maatwerk Burg. Kerssemakersstraat 32-B Postbus 246 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl Internet: www.its-projects.nl


50 jaar Jouster Fanfare

Rob Goorhuis:

‘Een diamant voor Bernhard en zijn prachtige orkest’ voorzichtig kennismaken met de eerste klanken van de compositie.

Een vijftig jarig jubileum is een bijzonder feest. Dit in combinatie met het afscheid van een bijzondere dirigent is wel iets speciaals waard. En wat is er specialer dan dat een groot componist uit Nederland voor deze gelegenheid een compositie schrijft. Een compositie speciaal voor de Jouster Fanfare en haar dirigent Bernhard van der Wal. De Jouster Fanafare heeft componist Rob Goorhuis een geruime tijd geleden benaderd of hij interesse had in het schrijven van een fanfarecompositie opgedragen aan de Jouster Fanfare en Bernhard van der Wal. De Jouster Fanfare speelt vaak werken van Rob Goorhuis, en dirigent en componist zijn geen onbekenden van elkaar. Goorhuis nam de opdracht graag aan en hier is “A diamond for Parker” uit ontstaan. Een aantal weken voor de zomervakantie stond de compositie op de muziekstandaard en kon de Jouster Fanfare

Wat vond Goorhuis ervan om voor de Jouster fanfare een compositie te schrijven? “Het is altijd ¿jn om een opdracht te krijgen van een goed orkest. Dan weet je dat de uitvoering van je werk in orde zal zijn. De Jouster Fanfare heeft naar mijn idee altijd een aparte plaats ingenomen in het Friese muzikale landschap. De sound van het orkest is anders dan die van de meeste andere orkesten in deze regio. Het orkest acteert al jaren op een hoog niveau en schuwt het avontuur niet. Daardoor had ik een goed gevoel, toen ik deze opdracht kreeg. Ik wilde er dus ook iets heel moois van maken. Dat wil je natuurlijk altijd wel, maar het resultaat kan toch verschillend zijn. Over het algemeen werk ik het beste voor dirigenten, die mij Àink achter mijn broek zitten. Dat heeft Bernhard van der Wal nu juist niet gedaan. Toch ben ik met dit werk zelf heel blij. Het verbindt twee werelden, die van Thomas Tallis en die van mij. Het is een diamant, een diamant voor Bernhard en zijn prachtige orkest.” Wat is voor Goorhuis nou de inspiratiebron geweest voor deze compositie? ‘In opdracht van een bisschop uit Canterbury schreef de componist Thomas Taller verschillende metrische psalmen, nadat deze miniatuur meesterwerken eeuwenlang zoek zijn geweest en plotseling weer boven water zijn gekomen, zijn ze voor veel componisten een bron van inspiratie geworden.’ Zo ook voor A Diamond for Parker. ‘Psalm twee heeft een sober en zeer expressief karakter.’ Goorhuis vormt motieven uit het thema om tot karakteristiek eigen materiaal. ‘Als het thema dan komt, in volle glorie, gespeeld door het symfonisch koper, klinkt het ook integraal, overweldigend. In het midden van deze fantasie ontvouwt zich vervolgens een bijzondere fuga.’

Leuk

Goorhuis jureert vaak op concoursen waar ook de Jouster Fanfare aan deelneemt, wat is muzikaal zo kenmerkend aan dit orkest? ‘Dit orkest heeft een milde klank, niet scherp in de contouren, maar met muzikale diepgang, die bijzonder is en die tevens met die klank te maken heeft. Er zit nog het een en ander onder de oppervlakte. De benadering is enigszins symfonisch. Dat vind ik heel kenmerkend voor de Jouster Fanfare. Verder vind ik dat de saxofoongroep een opvallend deel van het orkest is. Over de opstelling daarvan heb ik met de dirigent meerdere malen een debat gehad. We verschillen daarover van mening blijkbaar. Het is een soort eigen signatuur van de seigneur die de scepter zwaait. Ik vind het een interessant gegeven.’ Wat maakt de band met dirigent Bernhard van der Wal zo speciaal? ‘Met Bernhard van der Wal heb ik wel enige geschiedenis. Een aantal keren heb ik samen met hem in een jury gezeten. Een aantal malen heb ik hem als jurylid kunnen belonen met een mooi puntentotaal en annex beoordeling. Een enkele keer was Bernhard teleurgesteld over mijn waardering voor zijn optreden. Daarbij kwamen emoties tevoorschijn, die ik bij hem niet vermoed had. We hebben er later een borrel op gedronken. Een dirigent en mens van zijn klasse laat de verstandhouding met een goede collega niet verstoren door zo’n incident. Volgens mij hebben wij nu eenmaal een bepaalde click. Wat de band met Bernhard ook speciaal maakt is het feit dat ik de indruk heb dat hij mijn composities, althans de meeste ervan, kan waarderen. Hij vindt echter niet alles mooi wat uit mijn pen vloeit. Bij de verstrekking van deze opdracht zei hij tegen mij: “Het moet wel een echte Goorhuis worden, geen Philip Sparke”. Dat vond ik

heel typerend, ook voor zijn ¿jne neus voor authenticiteit. Er zijn enige van mijn werken, waarmee hij furore heeft gemaakt. Ik was destijds onder de indruk van zijn uitvoering van mijn Quatre Chansons samen met de bariton Huub Claessens. Bij zoiets is Bernhard in zijn element. Dan kan hij muziek maken. Dat is Bernhard van der Wal!’

CV Naam: Rob Goorhuis Geboortedatum: 25 maart 1948 Geboorteplaats: Amsterdam Nest: (ouders/broers/zussen) mijn ouders zijn beide heel jong overleden (39- en 49-jarige leeftijd)/2 broers/ 3 zussen en een halfzus Gezin: vrouw en 2 Åinke kerels (34 en 30 jaar oud) Opleiding: conservatoria van Utrecht/ Arnhem en Tilburg Favoriete tv programma: Lewis Favoriete muziek: Beethoven Favoriete boek: Het motet voor de kardinaal van Teun de Vries Favoriete vakantieland: Spanje (of Italië of Frankrijk) Favoriete eten: Coquilles

WAT IS ER LEUK BIJ DE JOUSTER FANFARE?

Ik vind nazitten ook gezellig. Samen ergens naar toe werken, naar een groot concert. Met elkaar muziek maken. Gewoon, dat je samen speelt. De Pauze!! De sfeer. De saxsectie natuurlijk. De muziek en de naborrel. Het is gezellig, leuk muziek maken. De muziek en je voelt je betrokken als club, je hoort ergens bij. Omdat het spelen leuk is, het geeft energie, je bent even in een andere omgeving. Goed begin van het weekend. De gezelligheid, de saamhorigheid, de vriendschap, de muziek, gewoon een deel van mijn leven. Als ik niet ga, dan mis ik wat. Bijkletsen met Anne Marije en andere contacten onderhouden. De muziek natuurlijk! Zelf spelen, lachen om Van der Wal, babbelen, hahaha! Mooie, ¿jne, gezellige week afsluiting. Met z’n allen als familie orkest. Leuke mensen. Het feit dat je ineens een groep van 50 mensen laat spelen en met een paar tips mooi laat klinken. Gezelligheid. Het samen muziek maken. Slap ouwehoeren en stevige muziek. Sociale contacten en een biertje in de derde helft. Vriendenclub, ergens naartoe werken. Muziek is een geweldige hobby. De muziek in eerste instantie. Daarna ook de sociale contacten. Lekker spelen, ontspanning. Muzikaliteit.

De diversiteit in de muziek. De sfeer en alle leuke mensen, samen prachtige muziek maken. De drukke week van je af spelen, lekker ontspannend inspannen, genieten en opladen voor de nieuwe week.

15


50 jaar Jouster Fanfare

Uit de oude doos

Onze fanfare heeft door de jaren heen nogal wat beleefd. Speciaal voor dit jubileum is er door een team van fanfarianen gezocht naar oude documentatie, is er navraag gedaan bij pakes en beppes door kleinkinderen die nu lid zijn van de Jouster Fanfare en zijn er heel wat zolders afgestruind. De meest opmerkelijke verhalen hebben we gebundeld. Lezend in de verslagen van bijv. 1968 besef je dat er in 20 jaar nogal wat veranderd is, of juist niet. Het is maar net uit welke hoek het wordt belicht. Om een indruk te krijgen hoe een zomerconcours toen werd beleefd, volgt hier het verslag uit 1968 van de toenmalige secretaris tevens leider van de drumband.

“Het Bondsconcours in Gorredijk, ‘s middags doen we eerst mee aan de marswedstrijd. Wat heerste daar even een spanning. Juist op het moment dat we moesten aantreden bleek dat er twee onzer leden, waaronder nog wel onze voorzitter niet aanwezig waren. ‘Tamboer Maitre starten’ wordt er dan door de jury gezegd. Ja, wat moet je dan. Dan geef je nog even in de troep instructies die niet nodig zijn. Je doet dat alleen maar om tijd te winnen, en ja - daar zie je de zon doorbreken want juist op het laatste moment als je commandeert -Orde- dan komt de auto met grote letters Jouster Wasserij de arena binnen. Nog net op tijd, en eigenlijk net te laat want de nervositeit is nu wel op het toppunt. Maar toch zetten we ons beste beentje voor, ‘de linker’.

De tijd Ik heb hem niet gezien de tijd ‘k zag niet dat hij voorbijging ik heb hem niet gegroet, en hij vroeg ook niet hoe ‘t met mij ging Zo zijn de jaren weggespoeld naar hier, naar daar, naar waar…. Als je de tijd tè duidelijk voelt dan weegt ie veel te zwaar ‘k Gaf mij niet altijd rekenschap van alles wat ik deed van elke daad, van elke stap van alle lief en leed ‘t is allemaal maar éven ‘t duurt allemaal niet lang niet stilstaan bij het leven dan blijf je aan de gang. Toon Hermans

Hallo, Mijn naam is Anne-Marije Abma en ze vroegen mij om een stukje te schrijven. Mijn hobby’s zijn tennissen, toeteren bij het jeugdkorps en de Jouster Fanfare. Ik ben 13 jaar en zit in de tweede klas mavo. In mijn vrije tijd ben ik meestal bij de paarden, dat vind ik erg leuk, maar ook tennissen doe ik graag. Mijn zus Grietje zit ook bij de Jouster Fanfare, zij speelt sopraansaxofoon. Nou, dit was het wel zo’n beetje.

Op zaterdag 25 oktober 1986 gaf de Jouster Fanfare een jubileumconcert in het Geref. Kerkelijk Centrum “De Oerdracht” ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Tevens had men voor dit concert de, in ons land, zeer bekende pianist Louis van Dijk aangetrokken. Nu het concert. Na het spelen van het eerste nummer van het programma “A Mighty Fortress Is Our God”, kon voorzitter Sj. Spoelstra ongeveer 325 bezoekers welkom heten. Een speciaal welkom was er voor onze burgervader, pers, de afgevaardigde van de Ned. Fed. van Chr. Muziekbonden, oud leden, oud bestuursleden en uiteraard de solist pianist Louis van Dijk, Harm van Zuiden (klarinet) en tot slot de lady speaker Mevr. R. Pijpker-v.d. Spoel. Een hoogtepunt van deze muziekavond was de “Rhapsody in Blue” van George Gershwin (1898-1937) met als solist Louis van Dijk op piano. Vakwerk, schitterend, wat heb ik genoten van dit meesterwerk. Het samenspel tussen de pianist en de Fanfare was één en al perfectie.

Henk van Lijnschooten bestaat uit 4 delen. De Fanfare gaf hiervan een boeiende vertolking waarbij op alle onderdelen, met name op de vele wisselende en onregelmatige maatsoorten, veel van de muzikanten gevraagd werd. Prachtige muziek voor deze avond. “Don’t Mock Baroque” met Louis van Dijk aan de vleugel, was het laatste gezamenlijk optreden. Blijkens het daverend applaus voor solist en orkest zag Louis van Dijk zich genoodzaakt met begeleiding van orkest het slotgedeelte nogmaals op magniÄeke wijze te soleren en te improviseren. Het concert werd besloten met “Shake Before Using” van Pi Scheffer. De heren Jappie Bosma en Cees Holtrop, beide 25 jaar muzikant, ontvingen uit handen van Dhr. Hempel de zilveren speld van de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden. Jammer dat Hempel in zijn functie en opdracht er niet van doordrongen was, dat niemand gediend is bij

Na de pauze werd geopend met een werkje voor 3 trompetten, 4 hoorns, 3 trombones en tuba; “Fanfare pour preceder La Péri”. “Jeu de Cuivre” (spel van het koper) van

De Jouster Fanfare een concerterend orkest In het verslag over 1988 van de jaarvergadering kunt u iets lezen over het marcheren van de Jouster Fanfare. De afgelopen malen, met Koninginnedag, was de opkomst der leden matig. Om er geen doekjes om te winden: we zijn ermee gestopt! Tijdens de ledenvergadering is op het bestuursvoorstel nagenoeg unaniem voorgestemd. Een hele zware beslissing. Echter: er liggen wel een aantal gemotiveerde grondslagen aan vooraf. Enkele willen we u hier noemen: 1. Onze drumband kampte met een ledentekort. Binnenkort zouden er slechts een 4-tal leden overblijven. 2. Er zijn leden, die niet willen lopen: studenten aan de MPA of conservatorium. Marcheren en blazen tegelijk is ronduit slecht voor de embouchure.

4. Onze vereniging is, gelukkig maar, rijk aan jeugd. Voor hen is het dan ook moeilijk om in de maat te lopen (te korte benen? red.). Vanuit de burgerij bereiken ons klachten, dat we er slordig bij lopen. Terecht, maar begrijpelijk. Ergo: Bovenstaande feiten heeft het bestuur doen besluiten genoemd voorstel ter vergadering te brengen. Gelukkig bestaat het doen en laten van een muziekvereniging niet louter uit het marcheren tijdens Koninginnedag. De Jouster Fanfare is nu een concerterend orkest. Daar zijn we bewust mee bezig, wat in zekere mate tot uitdrukking komt in ons repertoire. We kunnen dat merken bij het concertbezoek: geen volle zalen. Het is maar net welke concessie je doet. Misschien hebt u iets van dit verhaal geproefd en mogen we u op een eerstvolgend concert begroeten.

3. Er zijn leden, die niet kunnen lopen, vanwege rug- of ademhalingsklachten. Je ademhaling is compleet van slag. Het lopen met een zware bas valt ook niet mee.

zijn verleden. J. Bosma en C. Holtrop zijn dus degenen die sinds de oprichting nog lid zijn. Jappie Bosma bespeelt de Es-Bas, is 8 jaar bestuurslid geweest, waarvan 2 jaar voorzitter. Cees Holtrop speelt schuiftrombone en is ook 8 jaar bestuurslid geweest. De dames Bosma en Holtrop ontvingen bloemen. Aan het slot dankwoorden van de voorzitter Sjouke Spoelstra aan alle eerder genoemde medewerkers (inclusief de Jouster Fanfare leden). Terecht ging er een speciale dank en bloemen naar de dirigent Bernhard van der Wal en solist Louis van Dijk. Aan laatstgenoemde met de woorden van Toon Hermans: “Het kost wel een paar centen, maar je hebt er ook wat voor”. De Äjne muziekavond werd besloten met het gezamenlijk spelen en zingen van 2 verzen van Psalm 150. Es. Ka.

Gelezen in de Thomaskirche te Leipzig (D), daar waar Johann Sebastian Bach 23 jaar cantor/organist is geweest. Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und grosse Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, auch wenn er nur ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Lente gelinder, sanftmütiger und vernünftiger macht. Martin Luther muziek – music – muzik – musica muziek – music – muzik

Het bestuur

Orgel en Fanfare 25 april 1997 was het eindelijk zover. Op een feestelijke bijeenkomst kon het nieuwe orgel in de Oerdracht in gebruik genomen worden. Het is een prachtig instrument geworden met 25 stemmen verdeeld over twee manualen en pedaal; 1600 pijpen hebben hun plaats gevonden in een eigentijdse orgelkas geïnspireerd op de architectuur van de kerkzaal. De orgelmakerij Reil heeft een kunstvol orgel opgeleverd. In de voorafgaande tijd is de Jouster Fanfare maan-

Anne-Marije

17

delijks actief geweest bij de begeleiding van de erediensten. Het was een welkome en feestelijke afwisseling. Een electronicum blijft tenslotte maar behelpen. Op voortreffelijke manier heeft de Jouster Fanfare ons geholpen. Het was dan ook een geweldig idee om bij de ingebruikname van het orgel een plaats in te ruimen voor de fanfare. Een feestelijke intrada met prachtige trompetsoli was dan ook een passende opening op deze feestavond. Ook het orgelconcert van

Handel voor orgel en orkest droeg bij aan het welslagen van het geheel. Mogelijk was de fanfare iets te sterk om als strijkorkest te fungeren, het idee om als fanfare en orgel samen op te treden verdient in de nabije toekomst zeker een vervolg. Jouster Fanfare: leden en dirigent heel hartelijk bedankt! Jan van der Velde


Overtuigend!

Joure | t. 0513 41 56 55 | www.aldersebaas.nl

De gemeente Skarsterl창n feliciteert de Jouster Fanfare met haar 50 jarig jubileum.

www.skarsterlan.nl


50 jaar Jouster Fanfare

Last Post of Taptoe Kilopraat Deze keer wil ik u iets vertellen over de beginperiode van onze papieracties. We moeten 19 jaar terug, nl. 1969. (volgend jaar jubileumjaar dus!) Ten gevolge van een auto-ongeluk is onze papieractie ontstaan. Wat gebeurde er toen: een leerlingmuzikant had na z’n les elders nog wat te doen, zodat z’n moeder het instrument (cornet) ophaalde, en mee naar huis nam. Ongelukkigerwijze kreeg deze mevrouw een aanrijding met een auto, met als gevolg dat zij o.m. met rugklachten te bedde moest. En het instrument: Aan barrels!! Geen probleem dacht het toenmalige bestuur, het instrument is verzekerd. Echter op de een of andere manier heeft de verzekering niet uitbetaald, zodat de Jouster Fanfare uit eigen kas een nieuw instrument moest aanschaffen. En ook toen waren, evenals nu, instrumenten duur. In die periode gaven de Jouster Fanfare en het fanfarekorps Crescendo uit Heeg regelmatig gezamenlijk optredens her en der, zodat de Jousters wel een beetje wisten hoe bij Heeg een en ander geregeld werd. Nou, en in Heeg werd oud papier opgehaald t.b.v. aanschaf van instrumenten. Dit werd bij de Jousters overgenomen. Het oud papier werd met auto’s opgehaald en bij een van de bestuursleden opgeslagen. Naderhand werd het door een papierhandelaar opgehaald. De opbrengst van de eerste Aktie was vijf-enveertig gulden, werd mij verteld.

Er bestaat verwarring over het Nederlandse Taptoe-signaal, het stukje muziek dat jaarlijks de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. In een aantal gemeenten en bij sommige muziekkorpsen wordt het signaal, dat meestal op de trompet of hoorn wordt geblazen, verward met de Last Post.

De naam Taptoe is direct afgeleid van het commando met de strekking “Doe-de-taptoe!”, een handeling die kennelijk het meest effectief was om de soldaten op kazernes en in kampementen duidelijk te maken dat de dag voorbij was. Het Taptoe-signaal was oorspronkelijk een praktisch signaal voor de dagafsluiting, zoals er ook een signaal was aan het begin van de dag (reveille). Die geschiedenis, en vooral het verband met alcoholgebruik, lijkt op het eerste gezicht wel van buitengewoon prozaïsch karakter om het signaal te verbinden aan een plechtige ceremonie als de Nationale Herdenking. Maar het Taptoe-signaal heeft in de loop der eeuwen, naast dat praktische nut, een sterke traditie van ceremoniële waardigheid opgebouwd en is als het ware de natuurlijke begeleider van herdenkingen en begrafenissen met militaire eer.

De verwarring met de Last Post is wel te begrijpen, want de twee stukken muziek lijken op elkaar. Bij sommige herdenkingen wordt de Taptoe gespeeld, maar wordt vaak de Last Post genoemd. Andersom is vaak ook het geval. Vaak wordt het signaal Last Post en Taptoe onder één noemer genoemd.

Muziekhistorici verklaren de gelijkenis tussen de twee stukken muziek uit het feit dat eeuwen geleden veel gebruik werd gemaakt van buitenlandse huurlingen, een situatie waarin het handig was dat één signaal door soldaten van verschillende nationaliteiten begrepen werd. De nauwe band en de verwarring tussen het Taptoe-signaal en de Last Post hebben ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding van Nederland door de geallieerden heeft de Britse Last Post naar ons land gebracht. Bij de wisseling van de laatste schildwacht werd, in de Britse traditie, het signaal Last Post geblazen. Dat signaal, dat eveneens het laatste signaal van de dag was, heeft dezelfde ontwikkeling doorgemaakt, in gebruik bij herdenkingen en begrafenissen, als de Taptoe.

Hotze Brouwer

AVVi]dgZcl^Z_ZWZci

;[d c[ha jkii[d Z[ eh[d lWd `[ Ze[b]he[f ah_`][d l[h[_ij [[d Z_h[Yj[ [d Yh[Wj_[l[ W WdfWa$ 8[dj k ef pe[a dWWh ib_cc[ [d Ze[bjh[\\[dZ[ efbeii_d][d leeh km c[ha e\ X[Zh_`\5 BWWj ZWd _[ji lWd k ^eh[d$ 8[b&+'++.&&&&[dlhWW]dWWh=[hX[dEaa_d]W$

D``^c\V8dbbjc^XVi^Z Id[a[hijhWWj') 8ebimWhZ J&+'++.&&&& _d\e6eaa_d]W$db lll#d``^c\V#ca

Tot op de dag van vandaag willen de oud-militairen, die met de geallieerden “verbonden” zijn (oud Engelandvaarders en de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland zijn opgeleid), vaak dat bij de begrafenis van oude strijdmakkers de Last Post wordt gespeeld. De Nederlandse militaire autoriteiten leggen dat geen strobreed in de weg, ofschoon een dergelijke begrafenis de status van ofÄciële militaire ceremonie verliest. Omdat het militaire ceremonieel een onderscheid maakt tussen herdenkingen die een buitenlands karakter betreffen en een duidelijk Nederlandse herdenking zoals op 4 mei, wanneer de bevolking de gevallenen herdenkt, dient bij de laatste uitsluitend het Signaal Taptoe te worden uitgevoerd. Net zoals bij de Nationale Herdenking op de Dam te Amsterdam dient voorafgaande aan de twee minuten stilte het Signaal Taptoe geblazen te worden. De twee minuten stilte dienen te worden afgesloten met het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging en een deÄlé van aanwezigen langs het monument. Bronnen: Artikel in Muziek & Show, april 2005, blz. 5 Website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei http://www.herdenkenenvieren.nl/hev/ Website van het Ministerie van Defensie http://www.mindef.nl/mpbundels Onder 20-serie - DP20-10 Ceremonieel & Protocol


www.friesveenweidevlees.nl

Deze boerderijwinkel is een gezellige zaak vol van ambachtelijke, natuurlijke en/of biologische voeding. Maar ook een leuke cadeaushop voor een ieder die eens iets anders wil meenemen naar een verjaardag, bruiloŌ of jubileum. Met genoegen maken we tevens cadeaumanden op bestelling. Maar de basis is natuurlijk het vlees van eigen bedrijf. De produkten die u o.a. bij ons kunt vinden zijn: ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

ZƵŶĚǀůĞĞƐ sĂƌŬĞŶƐǀůĞĞƐ <ŝƉƉĞŶǀůĞĞƐ >ĂŵƐǀůĞĞƐ ŝǀĞƌƐĞŐƌŽĞŶƚĞŶ͕ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐǀĂŶĚĞďŽĞƌ <ĂĂƐǀĂŶĐŽůůĞŐĂŵĞůŬǀĞĞŚŽƵĚĞƌƐ EŽŽƚũĞƐ &ƌŝĞƐĞƉƌŽĚƵŬƚĞŶ ƚĐ͘

Kom eens langs en overtuig u van de volle smaak van onze produkten!

KpeninŐsƟjden ǁinkeů: Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

10 % KORTING op de aankoop in onze boerderijwinkel of bij een bestelling via onze website

Fam. Van der Zee Vierhuisterweg 29 8507 CG ROHEL tel. 0513 - 55 14 18 www.friesveenweidevlees.nl info@friesveenweidevlees.nl

zondag: maandag: dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

gesloten gesloten gesloten 13.00-18.00 uur 10.00-18.00 en 19.00 tot 21.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-17.00 uur

Fam. Van der Zee Vierhuisterweg 29 8507 CG ROHEL tel. 0513 - 55 14 18 www.friesveenweidevlees.nl info@friesveenweidevlees.nl

….eerlijke kwaliteit, puur genieten

Profile for Online  Publicaties

jousterfanfare  

krant voor de jousterfanfare

jousterfanfare  

krant voor de jousterfanfare