Page 1

PRESBİYOPİ MUAYENESİ Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR


Sunumumda adı geçecek hiçbir 

firma ile ticari ilişkim yoktur.

 


PRESBİYOPİ SEMPTOMLARI  • Okurken okunanı uzaklaştırma; Kollarım 

kısa kalıyor. • Yakın işi yapamamak. • Okurken parlak ışık istemek; Pupil ufalır ve  pin hole etkisi ile odak derinliği artar. • Başlangıç bir arka subkapsüler katarakt,  yakın miosisi ile ilk belirtilerini yakın görme  güçlüğü şeklinde verebilir


Presbiyopi tanımı • Yakın çalışma mesafeleri için gerekli olan  uyum gücünün, fizyolojik olarak  yaşlanmakla azalması sonucunda,  yetersiz kaldığı durum. • Presbiyopi yaşlı göz demek.


Presbiyop ne kadar yaşlıdır ?


Ortalama uyum gücü

   YAŞ              GÜÇ ( D )                                              8              14.0 (±2)      12              13.0 (±2)      16              12.0 (±2)      20              11.0 (±2)      24              10.0 (±2)      28               9.0 (±2)      32               8.0 (±2)      36               7.0 (±2)      40               6.0 (±2)      44               4.5 (±1.5)      48               3.0 (±1.5)      52               2.5 (±1.5)      56               2.0 (±1.0)      60               1.5 (±1.0)      64               1.0 (±0.5)      68               0.5 (±0.5)

• 40 yaşın altında 4  •

yılda bir 1 D. 48 yaşın üstünde 4  yılda bir 0.5 D.

     DEĞİŞİYOR


Presbiyopi Muayenesi • Muayeneye, uzak muayenesinde olduğu gibi iyi bir hikaye  • •

alınmasıyla başlanır. Yakın çalışma mesafeleri, meslek,  hobiler, gözlük kullanmaya karşı tepki sorgulanır. Göz bebekleri arası mesafe yakına ayarlanır. Kimi  foropterler yakın muayenesine geçildiğinde bunu otomatik  olarak gerçekleştirir. Presbiyopi muayenesi: 1­Refraktif durumun yani varsa uzak kırma kusurunun  saptanması, 2­Değişik yöntemlerle kesin olmayan bir olası ilave gücün  (adisyon, add) saptanması, 3­Saptanmış bu deneme ilave gücün doğrulanıp kesin hale  getirilmesinden ibarettir.


PRESBİYOPİ TESTLERİ

1­ Subjektif test ( Okuyabildiği en ufak add.)    Pazardan gözlük satın almanın sakıncası  yoktur 2­Uyum gücü ölçülmesi ( Uyum gücünün  yarısı sorunsuz kullanılabilir.) 3­Çapraz silindir testi


Comparing methods of determining addition in presbyopes Department of Optics II (Optometry and Vision),  Universidad Complutense, Madrid, Spain

• • • • • • •

Dinamik retinoskopi Akomodasyon gücü Yaşa göre tahmin edilen add. Miyopizasyonlu çapraz silindir testi Miyopizasyonsuz çapraz silindir testi Yakın duokrom testi Negatif ve pozitif nisbi akomodasyonların  dengelenmesi


Comparing methods of determining addition in presbyopes Department of Optics II (Optometry and Vision),  Universidad Complutense, Madrid, Spain

• Uyum gücünün ölçülmesi yöntemi dışındaki tüm yöntemlerde,  • • • •

reçetelenen son değer ile saptanan olası değer arasında 0.25  D den az bir fark mevcuttur  Tüm yöntemler kullanılabilir yöntemlerdir  ‘Miyopizasyonsuz binoküler çapraz silindir testi’ ve ‘yaşa göre  tahmin edilen ilave yöntemi’ dışındaki yöntemlerde olası ilave  değerleri, kesin son değerlere göre yüksek bulunmuştur  Olası ilavenin her hastanın şahsi ihtiyaçları göz önüne alınarak  tekrar ayarlanıp kesin son değere ulaşmak gerektiği  vurgulanmıştır   Kesin son değere en uyumlu ilave değerini saptamadaki  başarısı, kolaylığı, vakit almaması nedeniyle yaşa göre ilavenin  tahmin edilmesi yöntemi tavsiye edilmiştir


Presbiyopide add.  • • • •

45 yaş  +1.50 D.  50 yaş  +2.00 D.   55 yaş  +2.50 D.   60 yaş  +3.00 D.  


Presbiyopide add.(Nidek Forop.)  • • • • • •

45 yaş  +0.75 D.  50 yaş  +1.25 D.   55 yaş  +1.50 D.   60 yaş  +1.75 D. 65 yaş  +2.00 D. 66 yaş  +2.25 D.  


Presbiyopide add. (Garcia ) • • • •

45 yaş  +1.00 D.  ­  +1.25 D. 50 yaş  +1.50 D.  ­  +1.75 D. 55 yaş  +2.00 D.  ­  +2.25 D. 60 yaş  +2.50 D.  ­  +3.00 D.


Presbiyopide add. (Carlson) Yaş         Miyop              Düşük            Yüksek               Emetrop      Hipermetrop    Hipermetrop 33­37         ­                     ­                 +0.75 38­43         ­                  +0.75             +1.25 44­49      +0.75              +1.25             +1.75 50­56      +1.25              +1.75             +2.25 57­62      +1.75              +2.25             +2.50 62 ve +   +2.25              +2.50             +2.50


Presbiyopide add. Refraktif kusur

• Hipermetroplar, yakını görmek için düzeltilmiş 

tashihlerinin % 5 i kadar daha çok,  • Miyoplar, yakını görmek için düzeltilmiş tashihlerinin %  5 i kadar daha az uyum yaparlar • Örneğin: 40 cm. için emetrop 2.50 D.,    6.00 D.hipermetrop %30 fazla 3.25 D.,     6.00 D.miyop %30 eksik 1.75 D.     uyum yapmak zorundadır


Presbiyopide add.   +2.50 D. den fazla ilave mesleği çok yakın  çalışmayı gerektiren veya maküler  problemleri olanlarda yakına getirip  retinadaki görüntüyü büyütüp lezyonlu  sahanın dışını kullanmak için verilebilir. 


Presbiyopide add.

  Addition ( Add.) ne kadar artarsa, net  görme mesafesi ve net görüş derinliği de o  kadar azalır. 


Presbiyopide add. Örnek • 4.00 D. uyum gücü olup bunun % 50 si olan 2.00  • • •

D. yi sorunsuz kullanabilen bir kişi: Sonsuz ile 50 cm. arasını net görebilirken, +1.00 D. add. verildiğinde; net görme aralığı 100  cm. ile 33 cm. arasına yani 67 cm. e, +1.50 D. add. verildiğinde; net görme aralığı  66  cm. ile 29 cm. arasına yani 37 cm. e düşer. 


Dinamik retinoskopi • Kişi okuma mesafesindeki uyumu uyaran bir yazı veya  • • • • •

nesneye bakarken, refraktif durumunu retinoskopik  olarak ölçmeye yarayan objektif bir testtir  Objektif olmakla birlikte muayene edilen kişinin yakın  objeye sürekli ve sabit bir uyumunu gerektirdiğinden  hastaya bağlı değişken sonuçlar verebilir.  Presbiyopi nedeniyle, uyumun eksik kalan kısmı kadar  görüntü retinanın arkasına odaklanacaktır  Skiaskopi cetvelindeki artı camlar denenerek, görüntüyü  retinanın üstüne düşüren değer belirlenecektir  İki gözün ortalaması olası ilave değeri olarak kullanılabilir  Pratik değildir.


Uyum gücü ölçülmesi Mevcut uyum gücünün yarısının (kimi  yazarlara göre 2/3 ünün) bir yorgunluğa  neden olmadan sorunsuz kullanılabileceği  düşüncesi ile yakın çalışma mesafesine  göre gerekli uyumun karşılanamayan  kısmının takviye edilmesi yöntemidir


Uyum gücünün uyumun yakın  noktası yöntemi ile ölçülmesi • Uzak refraktif kusuru tashih edilmiş, yani uzağa bakarken hiç uyum  • • • •

yapmayan hastaya yakın eşeli verilip, seçebildiği en küçük satırın bir  veya iki büyüğü satıra baktırılıp, bulanıklaşıncaya kadar kendine  yaklaştırması istenir  Bulanıklaşma mesafesi ölçülüp uyum gücü hesaplanır Örneğin bulanıklaşma 20 cm.de başladı ise uyum gücü 100/20=5 D  dır Uyum gücü okuma mesafelerinde net bir görüntü sağlayamayacak  kadar düşük ise, gücü bilinen bir ilave eklenmesi sonrası test yapılır  ve sonuca ilave edilir Örneğin +2.50 D ilave yapılıp bulanıklaşma 25 cm.de başladı ise, 25  cm.den net görmek için gerekli uyum gücü 100/25=4 D dır. Bunun  2.50 si gözlük ilavesi tarafından sağlandığı için kişinin mevcut uyum  gücü 4–2.50=1.50 D dır. 100 / cm cinsi mesafe – varsa yakın  gözlüğü ilavesi =  uyum gücüdür


Uyum gücünün bulandıran eksi  cam yöntemi ile ölçülmesi • 40 cm.deki yakın eşelinin seçebildiği en küçük sıranın bir  • • • •

veya iki büyüğüne bakan kişinin gözüne ­0.25 camlar  ilave edilir  Uyum yapması için her ilave arasında 5 – 10 saniye  beklenir Uyum yapıp net görüntünün sağlanamadığı ve yazıların  bulandığı noktada test sonlandırılır 40 cm.den net görebilmek için gereken 2.50 D lik uyum  gücüne, uyum yapılarak net görüntü sağlanmış olan eksi  cam toplamı ilave edilerek toplam uyum gücü hesaplanır Örneğin yazılar eksi 3.0 D cam ilavesi ile bulanıyorsa:  Uyum gücü, 3.0+2.50=5.50 D dır


Presbiyopi muayenesinde çapraz  silindir testi • • •

Yakın cross­grid kartı kullanılır Aydınlatma çok fazla olmamalıdır Çapraz silindir noktasal bir  görüntüyü,araları açık, birbirine dik iki çizgi  haline ayırır • Binoküler yakın bir hedefe bakmakta olan  kişinin akomodatif durumunu  değerlendirmekte de kullanılır


Presbiyopi muayenesinde çapraz  silindir testi • Uzaktaki cross­gride baktırılıp dikey ve yatay  çizgilerin eşit netlikte olduğu, yani astigmatın  düzeltildiğinden emin olunur • ±0.50 çapraz silindirler – aksları 90° de  yerleştirilir • Yakın cross­grid kartı arzulanan mesafeye  ayarlanır


Presbiyopi muayenesinde çapraz  silindir testi • Presbiyopik ilave yok iken yatay çizgiler dikey 

çizgilerden daha koyudur • Dikey çizgiler yatay çizgilerden net olana kadar  presbiyopik + ilave artırılır • Yatay ve dikey çizgiler eşit koyulukta görünene  kadar presbiyopik ilave değeri azaltılır 


Negatif ve pozitif göreceli  uyumların dengelenmesi  • Negatif ve pozitif göreceli uyum testleri ile sabit bir yakın mesafede, sabit bir 

konverjans altında, uyumu gevşetebilme ve uyum yapabilme kabiliyeti ölçülür.  Binoküler bir testtir • Presbiyopi muayenesinde, yakın eşeli çubuğunda kırk santimetreye  ayarlanmış eşelin seçilebilen en küçük satırının bir veya iki büyüğü satırı  gösterilir. Göz bebekleri arası mesafe yakına ayarlanır. Verilmesi düşünülen  yakın gözlük numarası takılır. Gösterilen satırın net okunması gerekir. Net değil  ise netlik sağlanana kadar artı sferik cam ilavelerinin yapılması, gene  sağlanamıyorsa uzak gözlük muayenesinin tekrarlanması gerekir. • Artı sferik cam ilaveleri ile satırın ilk bulanmaya başladığı değer saptanıp belli  mesafede, bilinen bir yakın ilavesi ile uyumun gevşetilebilme miktarı olarak  kaydedilir. Bu negatif göreceli uyum miktarıdır.  • Aynı işlem eksi sferik cam ilaveleri yapılarak, belli mesafede, bilinen aynı yakın  ilavesi ile ek uyum yapabilme gücü olarak, bulanma ve tekrar netleşme  değerleri şeklinde tespit ve kaydedilir. Bu da pozitif göreceli uyum miktarıdır.


Negatif ve pozitif göreceli  uyumların dengelenmesi  • Verilen yakın ilave uygun ise, ölçülen pozitif ve negatif göreceli uyum  •

miktarlarının eşit olması gerekir. Eşit değil ise eşitleyecek şekilde yakın  ilavede düzeltmeler yapılır. Ayrıca yakın ilavesi ve negatif göreceli uyum  miktarı toplamının + 2.50 D i aşmaması arzulanır. Örneğin: Kişi 1.0 D ilaveli bir yakın gözlük kullanıyor ve yakın çalışma  mesafesi kırk cm olsun. Bu gözlük gözünde ve kırk cm.den yakın satırına  bakılırken, artı 0.25 D lik ilavelerle, artı 1.25 D de satır bulanıklaştı ise, bu  mesafe ve artı 1.0 D lik yakın ilavesi için negatif göreceli uyum artı 1.25 D  dır.  Bu gözlük gözünde ve kırk cm.den yakın satırına bakılırken, eksi 0.25 D  lik ilavelerle, eksi 0.75 D de satır bulanıklaştı ise, bu mesafe ve artı 1.0 D lik  yakın ilavesi için pozitif göreceli uyum eksi 0.75 D dır. Bu miktarlar eşit  olmadığı için, eşitliği sağlamak üzere bir düzeltme yapılır. Artı 1.25 ve eksi  0.75 in cebirsel toplamı olan artı 0.50 ikiye bölünerek artı 0.25 D lik  düzeltme miktarı saptanır. Kullanılmakta olan artı 1.0 D lik ilave değerine  eklenerek artı 1.25 D lik düzeltilmiş yakın ilave değerine ulaşılır. Artı 1.25 D  lik yeni ilave değeri ile, pozitif ve negatif göreceli uyum miktarları eksi 1.0 D  ve artı 1.0 D, yani eşit miktarlarda olacaktır. 


Presbiyopide add. • • • •

Meslek (Müzisyen, ressam, marangoz gibi) Hobi Uzun veya kısa boylu Hipermetroplarda tam tashih ve miyoplarda  eksik tashih • Monovision • +0.25 D.lik bir değişim için gözlük değiştirtme


Presbiyopide add. • Miyoplar yüksek bir add. ve çok yakın bir 

çalışma mesafesine hipermetroplardan  daha toleranslıdır. • Nükleer lens sklerozu nedeniyle miyopik  değişiklikte, bildirilmiş bir özel şikayet yok  ise yakın gözlüğünü değiştirme • Yakından büyük görmeye alışan, normal  mesafeden mutsuz olabilir


Tek Odaklı Gözlük

• Uzak için gözlük takılmıyorsa • Add. +0.75 veya daha düşük ise  


Çok odaklı gözlük • Hasta gözlük üstünden bakmayı itici buluyorsa  • Hasta iki gözlük taşımak ve takıp çıkarmak  istemiyorsa • Hastanın görme gereksinimleri iki gözlükle  karşılanamıyorsa • İnsanların % 94 ü çok odaklı gözlüğe  alışabilmişler 


Çok odaklı gözlük Astigmatik kusuru tam veya tama yakın tashih et Ekstraoküler kas parezisi ve özellikle vertikal kas dengesizliği  var ise, çok odaklı gözlük verme • Uzak ve çok odaklı gözlük birlikte verilip alışma süreci  kolaylaştırılabilir, ama uzar • Çok odaklı gözlük ile birlikte verilebilecek yakın gözlüğü, uzun  süre yakın çalışanlarda konforu artırabilir

• •


İki odaklı gözlük • 1700 lü yılların ortalarında Benjamin Franklin  • Kesin bir görünür sınır ile ayrılmış iki sabit odağı  • • • •

vardır Kozmetik olarak beğenilmeyebilir İleri presbiyoplarda ikiden fazla odak gerekebilir Bir odaktan diğer odağa geçişte görüntü  atlaması olur Daha önceden kullanıp alışmış olanlarda ve  progresif camlardaki yan bakışlardaki görüntü  deformasyonlarını tolere edemeyenlerde tercih  edilebilir


Progresif gözlük • İlk progresif cam patenti 1907 de Owen Aves 

tarafından alınmış • Tek gözlükte doğala en yakın görüntüyü sağlar • Uzak bölge, yakın bölge, ikisinin arasında ara  mesafeleri görmede kullanılabilecek gücü aşağıya  doğru tedricen artan bir koridor (intermediate zone)  ve yanlarda distorsyon sahaları mevcuttur • Bu değişik eğriliklere sahip sahalar arasında  kesintisiz geçişler yapabilmek için, camın yan  bölümlerine genellikle aksı oblik olan astigmat  değerler ilave edilir. Bu, yan bakışlardaki bulanıklık  ve  geometrik distorsyonun nedenidir.


Progresif gözlük • Add. arttıkça bu istenmeyen astigmatik  etki artar • Ara koridor daraldıkça (dar çerçeve)  istenmeyen astigmatik etki artar 


Progresif gözlük Sert model • • • • • • •

Geniş uzak ve yakın çalışma alanları sunar Periferdeki istenmeyen distorsyon fazladır Progresif optiği dar bir alana sıkıştırılmıştır Kısa bir ara zon koridoru vardır Alışması zordur İki odaklıya benzer bir performansı vardır İyi bir görüş keskinliği gerektiren, uzun  süreli göz mesaisi olan kimselere  önerilebilir (Uzun yol sürücüleri)


Progresif gözlük Yumuşak model Dar net görüş alanları sunar Periferdeki istenmeyen distorsyon azdır Progresif optiği geniş bir alana yayılmıştır Uzun bir ara zon koridoru vardır Alışması ve kullanımı kolaydır (Türkiye’de tüm üretilenler  yumuşak model) • Hareketli bir yaşamı olan ve genç presbiyoplarda uygundur

• • • • •


Progresif gözlük • ‘One­size­fits­all’ progresif lenslerin ihtiyaçları  karşılamaktan uzak olduğu görülmüş • Her kişi için özel tasarlanmış ısmarlama progresif cam  üretimi ideal bir çözüm •  Bilgisayar kontrollü üç boyutlu tıraşlama ve cilalama  cihazlarının geliştirilmesi ile bu çözüm hayal olmaktan  çıkmış • ‘Free­form’ tıraşlama teknolojisi ile bugün  yapılabilmekte


On­line Optimizasyon Sistemi (On­line  Optimierung)

Apollo-Optik

Thema

Folie 40


Progresif gözlük • • • • •

Vertex mesafesi Pantoscopic (vertikal) tilt Gözlük çerçevesi eğimi (yatay)  Tercih edilen okuma mesafesi Pupiller arası mesafe (sağ­sol)


Standart Değerler

Çer çeve bombesi (F F A) 5° Ver tek s 13 mm

Pantoscopic açı 7°

PD 64 mm


Progresif gözlük Wavefront düzeltmeleri • A­Gözlük camının ‘high­order’ aberasyonlarını

  B­Gözün ‘high­order’ aberasyonlarını düzelttiğini  iddia ederek pazarlanan progresif camlar var • Gözlük camındaki aberasyonları yok etmek  mümkün değil • Gözün aberasyonlarını düzeltecek ısmarlama  cam üretimi de işe yaramıyor


Tecrübe ile edinilmiş ‘İnciler’  (George E. Garcia,M.D.) • Hasta çok odaklı gözlüklerinden çok şikayetçi ise 

ama birkaç yıldır kullanıyorsa, tek odaklıya geçme.  İki çift gözlük ile daha çok şikayetçi olacaktır. • Devamlı gözlük takmayı gerektirecek yüksek bir  kırma kusuru yok ise, +1.00D. den küçük add.a çok  odaklı gözlük verme • Küçük add. ile çok odaklı gözlüğe erken alıştırtmayı  savunanlar da var  


Progresif gözlük • Görme keskinliği düşük olan hastalarda 

aberasyonlar nedeniyle daha fazla  memnuniyetsizlik • Küçük pupili olanlar yan distorsyonlardan  daha az etkilendiklerinden daha kolay  adapte olurlar


Son sözler • • •

Presbiyopi ölüm gibi önlenemez  İdeal çözüm gençleşmektir  Vereceğin gözlüğü deneme çerçevesinde mutlaka  denet


Teşekkürler Dr. Alp ALALUF

/Presbiyopi  

http://www.todnet.org/toddata/seminerler/Presbiyopi.ppt

/Presbiyopi  

http://www.todnet.org/toddata/seminerler/Presbiyopi.ppt

Advertisement