Page 1

Vijesti

Subota 25. Svibnja 2013. JUTARNJI LIST

TEA CIMA©/CROPIX

IMA U RIJECI menom i nenasilnom reakcijom vjernika koji su se nalazili u to vrijeme u Islamskom centru nije doπlo do sukoba s napadaËima”, objaπnjavaju i dodaju kako ih zabrinjava Ëinjenica da je ovo prvi put da se organizirano napada objekt Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Utjecaj alkohola

nasrnuti na jedan od ukrasa grada Rijeke i na jednu od tri dæamije koju Islamska zajednica u Hrvatskoj ima.

Bez sukoba U veËernjim satima u Ëetvrtak skupina je vandalski nasrnula i oskvrnula Islamski centar razbivπi veliku staklenu povrπinu. Pravovreka. Prema vaæeÊim odredbama, kolektivni viπak radnika postojao je ako poslodavac u roku od 90 dana imao prekid ugovora o radu za 20 radnika. UbuduÊe Êe se u viπak ubrajati samo radnici kojima Êe radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom te sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca. Poslodavac je i dalje duæan savjetovati se s radniËkim vijeÊem. Ukida se obveza nadleæne sluæbe za zapoπljavanje da se oËituje na program zbrinjavanja viπka.

3. DNEVNI ODMOR Imamo velik problem s organiziranjem posla jer ako æelimo poπtovati Zakon o radu, isti radnik ne smije gostima posluæivati veËeru pa drugi dan doruËak, πto je besmisleno, poæalio se nedavno ministru rada Mirandu MrsiÊu jedan vlasnik hotela u Istri. Upravo donesenim zakonskim izmjenama takvih problema ne bi trebalo biti veÊ u predstojeÊoj turistiËkoj sezoni jer se predlaæe smanjenje najmanjeg dopuπtenog broja sati neprekidnog trajanja dnevnog odmora sa 10 na 8 sati. Te se odredbe primjenjuju na punoljetne radnike

“Ipak, vjerujemo da je ovo izoliran sluËaj”, poruËio je Muftija dr.Aziz ef.HasanoviÊ. Meπihat najoπtrije osuuje ovaj vandalski Ëin i zahtjeva od nadleænih institucija da poËinitelje pronau te primjereno sankcioniraju. Ovaj dogaaj potpuno je opreËan porukama mira, tolerancije i multikulturalnosti koje su poslane prilikom otvorenja toga prekrasnog zdanja poËetkom svibnja.Rijeka je tada nazvana multireligijskom i multinacionalnom. Je li rijeË o izoliranom incidentu obijesne mladeæi ili poruci da Islamski centar u Rijeci nije dobrodoπao pokazat Êe istraga policije. Glavni imam Medælisa Islamske zajednice u Rijeci, Hajrudin ef. MujkanoviÊ, rekao je kako Islamska zajednica u Rijeci djeluje veÊ pola stoljeÊa te da nikad nije bilo problema. - Ovo jest neka vrsta prijetnje, no mi je tako ne doæivljavamo.Vjerujemo da je rijeË o utjecaju alkohola ili opojnih sredstava. Imamo podrπku gradonaËelnika Vojka Obersnela.O motivima ne mogu govoriti. Ne æelimo dizati tenzije, a ovo je poruka svima da budemo joπ bolji i da se ovo nikad viπe ne ponovi - izjavio je MujkanoviÊ.ƒ koji rade na sezonskim poslovima a obavljaju se u dva navrata tijekom radnog dana u djelatnostima poljoprivrede i turizma i ugostiteljstva. Zaπtita radnika i dalje je osigurana jer radnik ima pravo na odmor od najmanje osam uzastopnih sati, a odredbe se primjenjuju kao iznimka samo u toËno odreenim djelatnostima.

4. PROBNI RAD Neuspjeh tijekom probnog rada ubuduÊe Êe biti dovoljan razlog za otkaz. S druge strane, radnici koji uspjeπno obave radne zadatke tijekom probnog rada trebali bi lakπe doÊi do ugovora na neodreeno. Pojednostavljeno, zakon je omoguÊio poslodavcima da se probni rad doista tretira kao probni rad tijekom kojeg Êe se vidjeti je li radnik adekvatno osposobljen za odreeno radno mjesto. Poslodavac je do sada otkaz ugovora o radu tijekom probnog rada trebao obrazlagati jednim od razloga predvienima Ëlankom 107. Zakona o radu. U sudskoj praksi otkaz tijekom probnog rada tretirao se kao redovni otkaz.

5. RAD NA ODRE–ENO VRIJEME Poslodavcima Êe ubuduÊe biti lakπe sklopiti prvi ugovor o radu na odreeno vrijeme u sluËajevima kada doista imaju novi pro-

Eksces koji se ne smije ignorirati PI©E JELENA LOVRIΔ Kamenovanje prije dvadesetak dana otvorene “najljepπe dæamije u Europi” ne treba dramatizirati, ali ni ignorirati. Dovoljan je jedan luak ili ekstremist pa da ugrozi ono πto su tisuÊe gradile, ali vaæno je kako se dræava i druπtvo prema takvim ekscesima odnose. Prilikom sveËanog otvaranja rijeËke dæamije Hrvatska je isticana kao uzor skladnog suæivota krπÊanstva i islama. “Hrvatska moæe biti primjer europskim zemljama kako rjeπavati muslimansko pitanje, ali i muslimanskim zemljama kako rjeπavati pitanja manjinskih krπÊanskih zajednica”, rekao je muftija Aziz ef. HasanoviÊ, predsjednik Meπihata Islamske zajednice. Nema razloga da tako i ne ostane. Vandali mogu razbiti prozor, ali ne mogu lako razbiti Ëinjenicu prihvaÊenosti i uvaæavanja muslimanskih vjernika, πto Hrvatskoj sluæi na ponos. Dok se ne znaju poËinitelji napada, prerano je nagaati o motivima. Ali, vaæno je osuditi svako barbarstvo i ne dopustiti da razbijaËki eksces poremeti meunacionalne i meuvjerske odnose. RijeËku dæamiju treba Ëuvati jer je dragulj po svojoj arhitektonskoj ljepoti. Ali, treba je Ëuvati “kao zjenicu oka” i zato πto ima sve predispozicije da postane mjesto dijaloga i susreta. U svijetu koji se muËi s pitanjem mirne koegzistencije krπÊanstva i islama njeno su znaËenje i vrijednost neprocjenjivi.ƒ

jekt ili posao zbog kojeg im na odreeno vrijeme treba veÊi broj radnika, a radnici Êe biti zaπtiÊeni od zloporabe sklapanja uzastopnih ugovora na odreeno vrijeme unedogled. Dakle, poslodavac Êe moÊi s radnikom sklopiti prvi ugovor na odreeno vrijeme bez vremenskog ograniËenja, ali u ugovoru treba navesti razlog za takav radni odnos: neki projekt ili zamjena radnika na bolovanju. To znaËi da Êe poslodavac moÊi prvi ugovor na odreeno sklopiti na godinu, tri ili pet, odnosno na rok koliko Êe trajati projekt. Radnike se πtiti od stalnog produæavanja ugovora na odreeno pa se za svaki novi ugovor ili aneks automatski primjenjuje ograniËenje od maksimalne tri godine, koliko moæe trajati ugovor na odreeno.

6. OGRANI»ENJE BROJA PREKOVREMENIH SATI NA MJESE»NOJ RAZINI Brisano je ograniËenje broja prekovremenih sati na mjeseËnoj razini od 32 sata, uz zakonsko zadræavanje ograniËenja na tjednoj razini od 48 sati i godiπnjoj razini od 180 sati. RijeË je o svojevrsnom tehniËkom usklaivanju s Direktivom 2003/88/EZ o odreenim vidovima organizacije radnog vremena, a vezano uz mjesece koji imaju viπe od Ëetiri tjedna.

5

OSTAVKA U AUSTRIJI

Glavni direktor RBA kupovao stanove preko off shore tvrtki Herbert Stepic dao je ostavku na mjesto glavnog izvrπnog direktora austrijske Raiffeisen banke. Napisao je da ostavku podnosi iz osobnih razloga

PIπE RATKO BOπKOVIÊ Herbert Stepic (66),karizmatiËni glavni izvrπni direktor i strateg πirenja austrijske Raiffeisen banke u istoËnu Europu, ponudio je u petak ostavku. Druga po aktivi univerzalna banka u srediπnjoj i istoËnoj Europi priopÊila je da Stepic ostavku podnosi iz osobnih razloga te da Êe nadleæna povjerenstva u Raiffeisen Bank International (RBI) njegov zahtjev smjesta razmotriti, a do donoπenja odluke Stepic ce nastaviti raditi svoj posao. Træiπta kapitala brzo su reagirala na vijest: na BeËkoj burzi vrijednost Raiffeisenovih dionica ujutro u petak pala je 3,2 posto, na 26,15 eura, i to nakon πto je u zadnjih 12 mjeseci osjetno porasla, za oko 18 posto,πto je træiπnu vrijednost te bankovne grupe povisilo na 5,2 milijarde eura. No, kako je istaknuo Bloomberg,cijena od oko 26 eura joπ je dosta ispod vrijednosti od 32,50 eura, s kojom je RBA u travnju 2005. izaπla na burzu inicijalnom javnom ponudom.

Vaæna vijest Svjetski poslovni mediji Stepicevu ostavku povezuju s istragom koju su protiv njega navodno pokrenuli austrijski bankovni regulator (FMA),austrijska srediπnja banka i sama RBA. Prema pisanju austrijskih medija, koje prenosi i Financial Times,otkrilo se da se Stepic koristio dvjema tvrtkama,koje su se sastojale samo od poπtanskog sanduËiÊa, u Hong Kongu i na Britanskim djeviËanskim otocima, da bi u Singapuru kupio tri stana. Stepic je propustio o tome izvijestiti nadzorni odbor svoje banke,kao i bankovnog regulatora,ali je javno ustvrdio da u njegovim potezima nije bilo niËega u suprotnosti s austrijskim zakonima ili pravili-

ma njegove banke.Za te dvije tvrtke, Yatsenko International Ltd.i Takego Holdings Ltd, Stepic je rekao da nisu “offshore fiktivna poduzeÊa”, nego “projektne kompanije” koje je on osnovao da bi realizirao “stvarne investicije u nekretnine”. Prema beËkom News magazinu, tim dvjema tvrtkama za Stepica je upravljala πvicarska banka UBS.

Druga istraga Stepiceva nekretninska investicija u Singapuru nije prva koja je privukla pozornost austrijskih vlasti u posljednje vrijeme.U ljeto proπle godine beËki Falter citirao je povjerljive izvore o tome kako se Stepic nasao pod istragom austrijskog financijskog regulatora i zbog kupnje zemljiπta pokraj Beograda. StepiÊ je sa skupinom austrijskih i srpskih ulagaËa kupio zemljiπte u Srbiji za 23 milijuna eura kreditom Hypo Alpe-Adria-Bank Internationala,i to od srpske dræave.Prema

Zaπto je dao ostavku 1Herbert Stepic bio je

strateg πirenja austrijske Raiffeisen banke u istoËnu Europu 1austrijski bankovni regulator (FMA), austrijska srediπnja banka i sama RBA protiv njega su pokrenuli istragu 1koristio se dvjema tvrtkama, koje su se sastojale samo od poπtanskog sanduËiÊa, u Hong Kongu i na Britanskim djeviËanskim otocima, da bi u Singapuru kupio tri stana 1tim dvjema tvrtkama za Stepica je upravljala πvicarska banka UBS • Stepic je bio pod istragom i zbog kupnje zemljiπta pokraj Beograda 1plaÊa mu je 4,9 milijuna eura

procjeni Hypo banke, zemljiπte je vrijedilo 65 milijuna eura, a sve to skupa ne bi bio velik problem da transakcija nije obavljena preko tvrtke posebne namjene osnovane na Cipru i da investitori svoj kredit Hypo banci nisu prestali otplaÊivati. Stepic se izvukao od odgovornosti najvjerojatnije tako πto se navrijeme povukao iz tog posla pa je i FMA proπloga tjedna obustavila istragu protiv njega.Nije poznato je li na takav potez FMA utjecala i Stepiceva odluka iz travnja ove godine da se odrekne dijela svoje direktorske plaÊe za 2012.,godinu u kojoj je banka zabiljeæila pad dobiti i otpuπtala zaposlenike. Od 4,9 milijuna eura svoje godiπnje plaÊe Stepic je svojem poslodavcu vratio dva milijuna,rekavπi da “tako visoka plaÊa nije u skladu ni s njegovim osobnim stavovima, ni s temeljnim vrijednostima banke”. Premda je njegova plaÊa “bila u skladu s træiπnim okolnostima” i “fer”,Stepic je svojom gestom “æelio pokazati da se direktorske plaÊe mogu pokazati i prevelikima”.

Traæe zamjenu OdluËi li prihvatiti Stepicevu ostavku,Raiffeisen banka neÊe mu lako naÊi zamjenu, rekao je u telefonskom razgovoru za Bloomberg jedan austrijski bankar.“KljuËno Êe biti razumijevanje regije u kojoj Raiffeisen djeluje. Bit Êe jako vaæno da ta osoba ima zalee u regiji, jer RBA posluje na 17 razliËitih nacionalnih træiπta koja nisu homogena”. Kao πto je poznato,Raiffeisen ima svoju banku i u Hrvatskoj, osnovanu potkraj 1994.Tako je i hrvatska Raiffaisen Austria d.d.banka postala dijelom grupe u kojoj 56.000 zaposlenika pruæa bankovne usluge za oko 15 milijuna klijenata u oko tri tisuÊe poslovnica. StepiÊ je na mjesto glavnog izvrπnog direktora imenovan je 2010.ƒ

2505juta1005acofm