Page 1

MESANE KANSERÝ

Erken Taný ve Korunma

Mesane, böbrekten süzülen idrarýn biriktiði ve idrar

Risk Faktörleri

Mesane kanserinin erken tanýsý için toplumdaki herkesin

yapma sýrasýnda içi boþalan organýmýzdýr. Mesanenin

Mesane kanseri, çoðu kanser gibi ilerleyen yaþla sýklýðý

taranmasý þeklinde bir uygulama yoktur. Yüksek riskli

iç yüzeyi "mukoza" adý verilen bir tabaka ile kaplýdýr. Bu

artan bir hastalýktýr. En sýk 60'lý yaþlarda ortaya çýkar,

mesleklerde çalýþanlara belirli aralýklarla kontroller

yüzeyi oluþturan hücrelerin kontrolsüz þekilde

erkeklerde kadýnlardan 3 kat fazla görülür.

yapýlabilir. Taný için, idrarýn kan veya kanser hücreleri

çoðalmasýyla mesane kanseri oluþur. Mukoza, idrar ve

Sigara kullanýmý mesane kanseri riskini belirgin olarak

aramak amacýyla mikroskopta incelenmesi (sitoloji),

içindekilerle doðrudan temas halindedir ve idrarda

arttýrýr ve çok yaygýn bir alýþkanlýk olduðu için mesane

NMP-22 (nükleer matriks protein 22) düzeyine bakýlmasý

bulunabilecek kanser yapýcý (kanserojen) maddeler

kanserlerinin büyük kýsmýndan sorumludur.

veya üretra aðzýndan (vücuttan idrarýn çýktýðý yer) bir

mukoza hücrelerinin kanserleþmesine yol açabilir.

Mesane kanserlerinin bir kýsmý da mesleki nedenlere

alet yardýmýyla girilerek mesanenin içinin doðrudan

baðlýdýr. Boya sanayinde kullanýlan aromatik aminler,

görüntülenmesi (sistoskopi) gibi yöntemlerden

Sýklýk

kauçuk, dokuma, deri, kimyasal ve petrol ürünleri

faydalanýlabilir.

Mesane kanseri, özellikle endüstrileþmiþ toplumlarda

üretiminde kullanýlan maddeler riski arttýrmaktadýr.

Korunma için en önemli ve etkili yöntem sigara ve diðer

sýk görülen bir hastalýktýr, dolayýsýyla da ABD ve Batý

tütün ürünlerinden kaçýnmaktýr. Ýçme suyunun kimyasal

Avrupa ülkelerinde daha fazla görülmektedir. Ülkemizde

maddelerle kirlenmiþ olmadýðý durumlarda, bol su içmek,

ise erkeklerde en sýk rastlanan kanserler arasýnda 3.

idrardaki kanser yapýcý maddelerin seyrelmesi ve daha

sýrayý almaktadýr.

hýzlý uzaklaþtýrýlmasý aracýlýðýyla mesane kanseri riskini azaltýyor olabilir.

Belirtiler

Mesane kanserinin en sýk belirtisi idrardan kan gelmesidir. Kanama genellikle aðrýsýzdýr, pýhtýlý veya mikroskopik (gözle görülemeyecek kadar az, ancak mikroskopla saptanabilecek kadar) olabilir. Bazen kanama kendiliðinden geçtiði için hastalar üzerinde durmamakta ve taný gecikmektedir. Kanama yanýnda hastalarda sýk idrara çýkma, idrar yaparken yanma, tuvalete yetiþmekte güçlük gibi þikayetler de olabilir.


• Sigara içiyor musunuz? • Boya ya da kimya sanayiinde çalýþtýnýz mý? KANSER VE KORUNMA

Kanser, tüm dünyada önemi giderek artan bir saðlýk sorunudur. Ülkemizde de geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada yer almaktadýr. Kanser, geliþmesi önlenebilir bir hastalýktýr. Bazý kanser türleri geliþme aþamasýndan sonra bile uygun tarama testleri ile erken dönemde yakalanabilmekte ve uygun tedavi ile kiþiye þifa saðlanmasý mümkün olmaktadýr. Kanser geliþiminin önlenmesi ve/veya erken tanýsý ile uðraþan bilim dalý Prevantif (koruyucu) Onkoloji olarak bilinir. Kanser geliþmesinin önlenmesine yönelik önlemler birincil, geliþmekte olan kanserin erken yakalanmasýný saðlayan yöntemler de ikincil korunma olarak adlandýrýlýr. Kanserde ikincil korunma açýsýndan uygulanan yöntem; saðlýklý insanlara düzenli aralýklarla uygulanmasý gereken tarama programlarýdýr. Bu programlarýn amacý, kanserin erken tanýnmasý ve buna baðlý olarak da hastalýðýn ve hastalýða baðlý ölümlerin azaltýlabilmesidir.

Bölümümüzce hazýrlanmýþ deðerlendirme anketini doldurarak kiþisel kanser risklerinizi ve bunlara yönelik önerilerimizi öðrenebilirsiniz.

BU SERÝDEKÝ DÝÐER BROÞÜRLER

Akciðer Kanseri Meme Kanseri Kolon Kanseri Serviks Kanseri Prostat Kanseri Melanom

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Prevantif Onkoloji Anabilim Dalý 06100, Sýhhiye-Ankara Tel: (312) 305 4330-31 Faks: (312) 306 6226 E-mail: prevonko@hacettepe.edu.tr

444 4 444 www.hacettepe.com.tr

401030 mesane kanseri prevantif onkoloji a d  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you