Page 1

trFto ivwc gLdr lihr dI sLqfbdI mnfAux df aYlfn (trFto:-sLqfbdI kmytI) gLdr pfrtI dI 1913 ‘c hoeI sQfpnf ny Aus jQybMdk Gol df muwZ bMinaf jo dysL kOm dI axK,afn-sLfn dI bhflI dy nfl nfl lotU bsqIvfdI qfkqF hwQoN imhnqksL lokF dI luwt nUM KLqm krky ‘sMpUrn mnuwKI afjLfdI’ ilafAux vwl syiDq sI. amrIkf kYnyzf dy ihMdosqfnI mUl dy lokF, ijhnF ‘c bhuigxqI pMjfbI sn ny ies jQybMdk Gol df muwZ hI nhIN bMinaf sgoN ies ivwc apxy lhU-psIny nfl gVuwc Xogdfn pfieaf aqy jfqF,DrmF qoN Aupr AuWT ky sMsfr pwDr qy sLfnfmwqy ihMdosqfnI ivrsy nUM rOsLn kIqf. gLdrI bfibaF dy nfm nfl Xfd kIqy jFdy ieh sUrbIr lok ijwQy ihMdosqfn dI afjLfdI lihr dy KLfls rihnumf hn EQy awj ax-vMzy ihMdosqfn dy mhfn ivrfsqI cfnx munfry vI. aijhy bfibaF dy pfey pUrinaF aqy AuhnF dy lok-pwKI rOsLn ieqhfs df srmfieaf AuhnF dy kOmI vfrsF nUM sihjy hI puwqrF qoN spuwqr bxfAux dI sLkqIsLflI smrwQf rwKdf hY. trFto(kYnyzf) aqy afspfs dy ielfikaF ‘c srgrm lok-jQybMdIaF aqy kfrkuMnF vloN 2013 ‘c apxy ies lfsfnI ivrsy nUM gdr lihr aqy gdrI bfibaF snUM smripq pRogrfmF rfhIN Xfd krn df hMBlf mfiraf jf irhf hY. iehnF pRogRfmF ‘c sLqfbdI gdr mfrc, sfihqk smfgm, kvI-drbfr, nftk mylf, bwicaF dy klf aqy lyKxI mukfbly, gdr lihr dy ieiqhfs nUM drsfAuNdIaF pusqk pRdrsLnIaF aqy zfkUmYNtrIaF dy nfl nfl gdr lihr dI lok-pwKI isafsI soc nUM ajoky sMdrBF ‘c sQfpq krnI isafsI kfnPrMs afid pRmuwK hn. gdr sLqfbdI kmytI trFto-2013 ies mOky dunIaF Br dy lokF nUM swdf idMdI hY ik afE! sfry iml ky 2013 ‘c apxy ies mhfn gLdrI ivrsy nUM Xfd krIey aqy gdr lihr vloN drsfey rOsLn lok-pwKI rfhF nUM nvyN sMdrBf ‘c Aujfgr krky puwqrF qoN spuwqr bxn df mfx hfisl krIey. 2013 ‘c kIqy jf rhy iehnF smfgmF dI vDyry jfxkfrI afAux vfly idnF ‘c sFJI kIqI jfvygI. ies sbMDI apxy suJfa dyx leI gadarlehar100@gmail.com ( gdrlihr100@jImyl[kom) qy eImyl jf skdI hY.

Ghadar Shtabdi Program Toronto 2013 Press Release  

This is official press release of Ghadar Shatabdi Program Toronto 2013 committee.