Page 1

1

แผนกลยุท ธ์/แผนปฏิบ ัต ิง านการประกัน คุณ ภาพ คณะ ศิล ปศาสตร์ ปีก ารศึก ษา 2556 1. หลัก การและเหตุผ ล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำาหนดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันประกอบ ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก สำาหรับการ ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำาเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอกอันเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สำานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ” ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ในการจัดทำาแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพประจำาปี พ.ศ.2556 ของคณะ ศิลปศาสตร์ครอบคลุมระยะเวลาการดำาเนินงาน ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ 2557 มีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการทำาแผนปฏิบัติงาน 6 แหล่ง ได้แก่ 1.

แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

2.

แผนปฏิบัติงานประจำาปี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2556

3.

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการ ศึกษา 2555

4.

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2555

5.

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ประจำาปี 2555


6.

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจำาปีการศึกษา 2555

คณะศิลปศาสตร์ได้นำาข้อมูลข้างต้นมาดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติงาน ประจำาปีการศึกษา 2556 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยัง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพบรรลุเป้าหมายและ เกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด อันจะส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาสำาเร็จเป็น รูปธรรม 2. ความสอดคล้อ งกับ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ ความสำาคัญกับความโปร่งใส Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่าและประชาชน 3. เป้า หมายของแผน 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพบรรลุตาม เกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่กำาหนด 2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดจนแลก เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะ ศิลปศาสตร์ 4. ตัว ชีว ้ ด ั ความสำา เร็จ ของแผน 1. มีการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำานวน โครงการทั้งหมด 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการประกันคุณภาพและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง แผนงาน/กิจ กรรม/ผู้ร ับ ผิด ชอบ


3

กลยุท ธ์ท ี่ 1 พัฒ นาระบบและกลไลการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา แผนงาน/กิจ กรรม/โครงการ กำา หนดการ ผูร้ ับ ผิด ชอบ ตัว ชีว ้ ด ั ความสำา เร็จ 1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากร พ.ค. – มิ.ย.56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 ของลุ่มเป้าหมาย - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่า 3.51 2. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบต ั ิที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ก.ค. – ส.ค.56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่า 3.51 3. โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 : ภายในสถาบัน ส.ค. – ก.ย.56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - ร้อยละ 80 ขอ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาไปใช้งานได้จริง - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่า 3.51 4. โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 : ระหว่างสถาบัน ธ.ค.56 – ม.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ - ร้อยละ 80 ขอ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาไปใช้งานได้จริง - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่า 3.51


5. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ มิ.ย.56 – พ.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ, คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ - มีข้อมูลองค์ความรู้ในเว็บไซต์คณะ 6. โครงการเทคนิคการเขียน SAR และการจัดหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 ธ.ค. – ม.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ - ร้อละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตำ่ากว่า 3.51 7. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำาปี 2556 เม.ย.56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีผลการประเมินฯของหน่วยงานระดับภาควิชาและมีข้อมูลเพื่อใช้ ประเมินฯในระดับคณะ 8. โครงการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง(SAR) คณะศิลปศาสตร์ประจำาปี 2556 พ.ค.56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งให้สำานักประกันคุณภาพ มธ. 9. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำาปี 2556 ก.ค. 56 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป กลยุท ธ์ท ี่ 2 พัฒ นากระบวนการทำา งานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและสร้า ง นวัต กรรมที่เ ป็น แบบอย่า งที่ด ี 1. โครงการจัดทำาคู่มือประกันคุณภาพ


5

มิ.ย.56 – พ.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีคู่มือระบบประกันคุณภาพและ Template เพื่อให้หน่วยงานในคณะมีแนวทางใน การเขียน SAR - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือไม่ตำ่ากว่า 3.51 2. โครงการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ มิ.ย.56 – พ.ค.57 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ - มีจดหมายข่าวออกตามกำาหนด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์งานประกันคุณภาพไม่ตำ่ากว่า 3.51 3. โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ เม.ย. – มิ.ย.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ - มีหน่วยงานต้นแบบ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 4. โครงการจัดทำาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มิ.ย.56 – พ.ค.57 คณะกรรมการฐานข้อมูล คณะศิลปศาสตร์ - มีฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you