Page 27

VÄLINEISTÄ virikkeitä  vammaistyöhön TEKSTI RITVA KORPINIEMI KUVA ARJA VUORIALHO

Vammaisille lapsille ja nuorille on rakennettu uusi pieni Kaarisilta, jossa varsinainen kuntouttava toiminta tapahtuu. Helmikuussa juhlimme juhlallisin menoin uuden pikku Kaarisillan avajaisia. Uudisrakennus oli koristeltu iloisen värisillä ilmapalloilla ja koristenauhoilla. Kaikki oli uutta ja puhdasta.

T

asainen päällystetty tie johti Sa­ teenkaarikotiin, jossa vammaiset pojat nyt asuvat yhdessä orpo­ poikien kanssa. Vammaiset tytöt jäivät asumaan Kaarisiltaan yhdessä orpotyt­ töjen kanssa.

YLI PIMEYDEN UUTEEN ALKUUN

Toivon, että pienikin Kaarisilta kantaa Intiassa vammaisia ja hylättyjä yli pi­ meyden, uuden elämän alkuun. Ha­ luan uskoa, että sekin aikanaan liittää yhteen sen, mikä on tuomittu tuhoon, vaikka silta rotkon yli olisi vain parin lau­ dan levyinen. Ensin lasten täytyy kuitenkin kun­ toutua omaan kapasiteettiinsa Kaari­ sillassa. Uskon, että rakastava Jumala haluaa siunata Intian vammaisia omien salattujen suunnitelmiensa mukaan. Joskus uskallus yhteen pieneen aske­ leeseen riittää, vaikka ei olisikaan rau­ hallisia isoja pihoja kävellä.

KUUROJEN KOULUTUSTA

Tuttu, hyvä ja pitkäaikainen kuurojen­ koulun opettajamme Kalyan on lähte­ nyt toisiin tehtäviin. Uusi opettaja on nainen, Madhurya. Hän itse on kuu­ leva, mutta hallitsee hyvin intialaisen viittomakielen. Haluan siunata häntä uudessa opetustehtävässä, että kuurot oppilaamme voisivat edelleen suorit­ taa Best public -koulun omassa erityis­ luokassaan. Uusia kuuroja oppilaita on päässyt Kaarisiltaan eritysopetukseen. Useim­ mat heistä ovat pieniä kouluikäisiä poi­ kia, kuten kuurot Shashanth ja Chaita­ nya sekä huonokuuloinen Sasi.

Kuurojenkoulussa on aloittanut uusi opettaja, Madhurya.

Aikuisten kuurojen poikien kasvoilta loisti ilo ja tyytyväisyys. Mahesh, Ja­ gadesh ja RaviTeja viittoivat minulle innokkaasti, että he olivat päässeet Vijayawadan kaupunkiin opiskelemaan tietokonetaitoja. He asuvat tämän ajan Rescio centerissä. Kurssin jälkeen heidät on luvat­ tu työllistää, ja he saavat näin omaa palkkaa. Elämä hymyilee. Teini-ikäinen Sravan-poika laskee jo vuosia, kun hän­ kin mahdollisesti pääsee samaan kou­ lutukseen.

TIETOKONEEN AVARTAVA APU

Suomalaisten ystävien lahjoituksella hankin pöytätietokoneen, jolla kuurot lapset voivat nyt harjoitella tietoko­ neen käyttöä jo lapsina. Tietokoneet työllistävät monia kuuroja aikuisina. Myös CP-vammaisille lapsille voi avautua aivan uusi maailma tietoko­ neen kautta. Jotkut voisivat jopa työl­ listyä myöhemmin. Toivon kovasti, että myös lapsille, joilla on ongelmia puheentuottamises­ sa, kuten Aada Lakhmi, löytyisi telugun kielisiä puhetta aktivoivia ohjelmia. Vai­ keavammaiset lapset, kuten Mounish Babu, voisivat näin hyvän avustajan turvin ilmaista itseään tietokoneohjel­ man kautta – ehkä jopa kirjoittaa aja­ tuksistaan kirjan, niin kuin Suomessa tapahtuu. Rukoukseni on, että löytyisi moti­ voitunut henkilö, joka voi opettaa tieto­ konetaitoja erilaisille vammaisryhmille.

FYSIOTERAPIAA

Uusi fysioterapiahuone on suurin tila pikku Kaarisillassa. Sinne on hankittu monia uusia kuntoutuslaitteita, kuten käsiä ja ylävartaloa vahvistavia veto­ laitteita, soutulaite sekä iso CP-pallo. Samassa yhteydessä on myös erillinen pieni huone vesiterapiaa varten. Tehokas fysioterapeuttimme, toh­ tori Vasanta on omaksunut hyvin CPpallon monipuolisen käytön kuntoutuk­ sessa. CP-vammainen tyttö Deepika sai pallon päällä rentoutusharjoituksia, ja sitten ohjasin palloa edestakaisin pyö­ rittäen, jolloin vuoroin tytön kädet ja jalat varasivat lattiaan ja samalla tyttö sai myös seisomaharjoituksia. Vaikeasti CP-vammainen Mounish Babu oli edelleen kuntoutusjaksollaan Kaarisillassa ja sai myös monipuolista fysioterapiaa. Kävelevät CP-vammai­ set lapset harjoittelivat mm. kuminau­ hapallolla erilaisia palloon piirrettyjä harjoituksia. Avulias Sravan-poika oli auttamassa tässä pallokuntoutusohjel­ massa.

UUSIA APUVÄLINEITÄ

Vanha Suomesta tuomani seisomateli­ ne oli myös käytössä. Deepika-tytölle hankin rollaattorin, koska pyörättömäl­ lä foodilla kävelyharjoitukset olivat vai­ valloisia. Vikram-poika oli tullut pidemmälle kuntoutusjaksolleen Kaarisiltaan. Hän tarvitsee paljon kuntouttavia toimenpi­ teitä ja leikkauksen jalkojensa > 27

Raportti 3/2018  
Raportti 3/2018  
Advertisement